Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік в банку НАСОА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Відділення заочногого та дистанційного навчання

 

 

Кафедра обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛІК  У БАНКАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Облік у банках” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011. –

Укладач; к.е.н., доцент О.В. Петраковська.

 

Облік  у банках

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей

Набір і комп’ютерна верстка: О.В. Петраковська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Анотація

 1. Робоча програма
 2. Навчальна програма
 3. Завдання до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання
 4. Питання для самостійного опрацювання з дисципліни
 5. Контрольні питання з дисципліни
 6. Рекомендована література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

Дисципліна “Облік у банках” – одна із нормативних навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів за фахом “Облік і аудит”.

Мета курсу “Облік у банках” – допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, і надалі адаптувати здобуті знання в процесі діяльності за фахом.

Завдання навчальної дисципліни: засвоїти теоретичний курс (лекційні заняття) за темами типової програми; закріпити теоретичні знання на практичних заняттях виконанням облікових завдань за темами лекцій; навчитися швидко вибирати варіант дій щодо конкретних бухгалтерських ситуацій; вивчити нормативні документи Національного банку України з обліку конкретних банківських операцій.

Після вивчення курсу “Облік у банках”  студент повинен:

1) знати: організацію та методику бухгалтерського обліку в банках; склад і зміст бухгалтерської звітності.

2) уміти: використовувати знання з обліку в банках для ведення обліку операцій і складання звітності; характеризувати фінансові звіти.

У навчальному процесі передбачається широке використання інструкцій та положень, затверджених Національним банком України.

 

 

 

 

 

 

 1. РОБОЧА ПРОГРАМА

тематичний план З дисципліни

ОБЛІК У БАНКАХ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 “ОБЛІК І АУДИТ” ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

 

Кількість годин

Форма контролю

всього

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

22

2

2

18

 

Тема 2. Облік капіталу банку

24

2

2

16

 

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

20

2

2

16

 

Тема 4. Облік касових операцій

12

2

 

16

 

Тема 5.  Облік кредитних операцій банку

24

2

 

16

 

Тема 6. Облік вкладних (депозитних) операцій у банках

12

2

 

16

 

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

20

2

 

16

 

Тема 8. Облік операцій  з цінними паперами в банках

14

   

 

16

 

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

20

 

 

16

 

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

12

 

 

14

 

Всього

180

14

6

160

Іспит

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

Тема 2. Облік капіталу банку

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

Тема 4. Облік касових операцій банку

Тема 5. Облік кредитних операцій банку

Тема 6. Облік вкладних (депозитних) операцій у банках

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами в банках        

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними

активами

 

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни ОБЛІК У БАНКАХ

 

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і
               звітності в банках

Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках. Передумови та необхідність поділу бухгалтерського обліку на фінансовий управлінський, податковий. Організація операційної діяльності в банках. Облікова політика банку. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Ведення синтетичного обліку за балансовими рахунками. Поняття контррахунків та їх характеристика. Порядок визначення позабалансових рахунків (активний або пасивний). Характеристика аналітичного обліку. Звітність банку.

Тема 2. Облік капіталу банку

Характеристика банківської системи України. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків. Характеристика капіталу банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов’язань.Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків «Капітал банку».Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу. Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх дальшої реалізації. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами (засновниками). Облік операцій з формування фондів і резервів банку. Облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом.

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

Визнання доходів і витрат банку. Класифікація доходів і витрат банку. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку. Структура класу 6 «Доходи» Плану рахунків.  Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку. Структура класу 7«Витрати»  Плану рахунків. Зміст податкового обліку. Порядок закриття рахунків доходів (витрат) та підрахунок фінансових результатів діяльності банку.

Тема 4. Облік касових операцій банку

Організація ведення касових операцій у банках. Облік операцій з приймання готівки від  клієнтів  через каси банків. Облік операцій з видачі готівки клієнтам з кас банків. Облік операцій з   інкасації   готівки   клієнтів  банку. Облік операцій з  підкріплення  банків готівкою національної валюти територіальними управліннями  Національного банку. Облік операцій із  здавання  готівки,  у тому  числі  не придатної до обігу,  до територіального управління. Облік операцій із недостач банкнот (монет). Облік операцій з передавання готівки між банками. Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки. Облік операцій у разі  виявлення  надлишків  або  недостач під час проведення касових операцій.

Тема 5. Облік кредитних операцій банку

 Сутність кредиту. Класифікація кредитних операцій банку. Складові елементи кредитної політики банку. Етапи процесу кредитування. Відображення в обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договору. Облік наданих кредитів. Облік забезпечення кредитних операцій. Облік погашення заборгованості за наданими кредитами. Облік отриманих кредитів. Облік простроченої  та  безнадійної заборгованості за наданими кредитами. Облік простроченої заборгованості за отриманими кредитами. Бухгалтерський облік кредитних ліній. Облік  кредитів овердрафт.  Облік операцій репо. Облік факторингових операцій. Бухгалтерський  облік  операцій  з  консорціумного кредитування. Бухгалтерський облік гарантій та авалів. Бухгалтерський облік кредитів овернайт. Облік операцій з урахування векселів. Облік іпотечних кредитів. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за наданими кредитами. Бухгалтерський   облік   використання  спеціальних резервів  за  наданими кредитами.

Тема 6. Облік вкладних ( депозитних) операцій у банках

Сутність депозитних операцій. Класифікація депозитних операцій банку. Відображення  в  бухгалтерському  обліку  вкладних (депозитних) операцій  на  дату  укладення  договору  банківського вкладу (депозиту) на міжбанківському ринку. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів). Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів). Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) овернайт. Бухгалтерський  облік операцій з повернення вкладу (депозиту). Бухгалтерський облік коштів,  залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами). Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами). Бухгалтерський   облік   використання  спеціальних  резервів  за  розміщеними  вкладами   (депозитами).  

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

Сутність безготівкових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог – доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків. Облік розрахунків за акредитивами. Облік безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток.

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами в банках

Сутність та класифікація цінних паперів. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі: облік придбання цінних паперів у торговий портфель банку; облік переоцінки балансової вартості цінних паперів у торговому портфелі банку до їх справедливої вартості; облік визнання доходів за цінними паперами в торговому портфелі банку; облік реалізації (продажу) цінних паперів з торгового портфеля банку;  облік погашення емітентом боргових цінних паперів у торговому портфелі банку. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у портфелі банку на продаж: облік придбання цінних паперів у портфель банку на продаж; облік переоцінки балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж до їх справедливої вартості; облік визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж; облік зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж та формування резервів; облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в портфелі банку на продаж; облік переведення цінних паперів з портфеля на продаж в інші портфелі; облік зміни методу оцінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж; облік реалізації (продажу) цінних паперів з портфеля на продаж; облік погашення емітентом боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами, що утримуються в портфелі банку до погашення:  облік придбання цінних паперів у портфель банку до погашення; облік визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку до погашення; облік зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення та формування резервів; облік переведення цінних  паперів з портфеля до погашення; облік погашення цінних паперів у портфелі до погашення. Облікові процедури відображення операцій з обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії: облік здійснення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії; облік інвестицій в асоційовані компанії за методом участі в капіталі; облік дивідендного доходу за інвестиціями в асоційовані і дочірні компанії; облік зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії; облік переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в інші портфелі; облік реалізації інвестицій  в асоційовані та дочірні компанії. Облік комісійних операцій банку з цінними паперами. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

Класифікація операцій банку з іноземною валютою. Рахунки, що використовуються в Інструкції для відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті за умовами спот. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку на дату розрахунку. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжнародному ринку та на валютному ринку України. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

Тема 10. Облік операцій банку з основними 
засобами та нематеріальними активами

Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів. Рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з основними засобами та нематеріальними активами. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів. Облік основних засобів і нематеріальних активів, придбаних в обмін на інші активи. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів. Облік інвестиційної нерухомості. Порядок переоцінки основних засобів. Порядок переоцінки нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації  основних засобів і нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації  основних засобів і нематеріальних активів. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів. Облік гудвілу. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди). Облік фінансового лізингу. Облік оперативного лізингу (оренди). Порядок обліку операцій застави. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів: порядок проведення інвентаризації,  відображення результатів інвентаризації в обліку.


 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  З дисципліни

ОБЛІК У БАНКАХ

Закономірним завершенням вивчення дисципліни і закріплення теоретичних знань та практичних навичок з обліку в банках є контрольна робота.

Метою контрольної роботиз курсу є закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, а також під час діяльності в умовах ринкової економіки.

Контрольна робота виконується студентом самостійно і представляє собою два теоретичних питання і два практичні завдання.

У загальному вигляді контрольна робота має таку структуру:

1. Титульна сторінка.

2. Зміст.

3. Перелік умовних скорочень.

4. Основна частина, яка складається з 2-х теоретичних питань і 2-х практичних завдань.

5. Список використаних джерел.

Контрольна робота компонується відповідно до структури, має бути надрукована українською мовою на аркушах з однієї сторони формату А4. Текст повинен бути набраний в редакторі Word, з використанням шрифту Times New Romans, розмір 14 з інтервалом 1,5. Всі сторінки нумеруються арабськими цифрами, які проставляються у правому верхньому куті. Нумерація повинна бути наскрізною – від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст контрольної роботи повинен відповідати таким вимогам:

- розгляд практичних завдань з докладними поясненнями;

- за результатами розгляду практичних завдань зробити необхідні висновки.

Контрольна робота вважається зарахованою, якщо студент дає правильні відповіді на теоретичні питання і розв’язує практичні завдання та оформлює роботу відповідно до викладених умов.

Контрольна робота виконується за номерами, що наведені в рядку таблиці, позначеному літерою, що відповідає початковій літері прізвища студента.

Перша літера прізвища студента

Номери контрольних запитань

Номери практичних завдань

 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  

 

 

Зміст завдань

Контрольні питання:

 1. Облікова політика банку.
 2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 3. Поняття контррахунків та їх характеристика.
 4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку.
 5. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 6. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 7. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.
 8. Організація ведення касових операцій у банках.
 9. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.
 10. Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу.
 11. Облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом.
 12.  Облік операцій з підкріплення банків готівкою національної валюти територіальними управліннями  Національного банку.
 13. Облік  кредитів овердрафт. 
 14. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів).
 15. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі.
 16.  Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.
 17. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.
 18. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.
 19. Облік операцій при розрахунках акредитивами.
 20.  Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

 

 

 

 

 

Практичні завдання

Задача 1.

1 березня 201Х р. банк “Фінанси та кредит” придбав ощадний депозитний сертифікат банка “Київ” у торговий портфель на таких умовах: дата випуску - 1 березня 201Х р.; дата погашення через три місяці; номінальна вартість сертифіката – 800 000 грн.; ціна придбання – 850 000 грн.; сплата доходу – на дату погашення; процентна ставка – 10%. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 2.

12 березня 201Х р. банк “Аваль” придбав акції банка “Київ”. За угодою дата розрахунку – 20 березня 201Х р.. Справедлива вартість акцій на дату операції становила 700 000 грн. Придбані акції банк “Аваль” зараховує до торгового портфеля. Протягом періоду від дати операції справедлива вартість акцій змінювалася і на 17 березня становила 750 000 грн. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 3.

Банк “Київ” надав кредит ТОВ “Прогрес” на закупівлю сировини, що використовується в процесі здійснення основної діяльності. Дата підписання кредитної угоди – 23 травня 201Х р., а дата зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ “Прогрес”, що обслуговується банком “Київ” – 28 травня 201Х р.. Основна сума кредиту – 80 000 грн., комісія – 2000 грн. Номінальна ставка – 10 % річних. Термін дії кредитної угоди – п’ять місяців. Погашення номіналу кредиту – в кінці строку дії кредитної угоди. Проценти нараховуються та сплачуються спочатку місяця. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

 

Задача 4.

У касі банку “Київ” були здійснені такі видаткові операції з працівниками банку: виплата заробітної плати працівникам – 20 000 грн.; виплата відпускних – 7500 грн.; виплата матеріальної допомоги – 800 грн. Початкове сальдо на рахунку 1001 становило 40 000 грн. Скласти бухгалтерські проведення щодо видаткових операцій банку. Вивести кінцеве сальдо за рахунком 1001.

Задача 5.

20 січня 201Х р. громадянин Іванов С.А. поклав у банк “Київ” готівкові кошти на депозитний рахунок у сумі 10 000 грн. За умовами договору кошти внесені на шість місяців під 10% річних зі щомісячною виплатою відсотків. Скласти бухгалтерські проведення та відтворити порядок відкриття депозитного рахунка фізичній особі.

 

Задача 6.

Банк “Фінанси та кредит” реалізував за готівку 20 акцій номіналом 100 грн. кожна, що були викуплені раніше, у тому числі: 5 акцій за ціною 506 грн., 15 акцій за ціною 1498 грн. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 7.

В банку “Фінанси та кредит” протягом дня на поточному рахунку ТОВ “Надія” здійснені операції (у грн.): отримано платіжне доручення на перерахування постачальнику за товари – 15 000 грн.; отримано платіжне доручення на оплату нарахованих відсотків за довгостроковим кредитом в поточну діяльність – 800 грн.; отримано платіжне доручення на сплату довгострокового кредиту в поточну діяльність – 3500 грн. Скласти бухгалтерські проведення та зробити аналіз операцій.

Задача 8.

Кредитним договором, укладеним банком із клієнтом ТОВ “Надія” 20 січня 201Х р, визначено ліміт овердрафту на суму 40 000 грн. 2 лютого 201Х р клієнт подає до банку платіжне доручення на здійснення платежу постачальникові на суму 80 000 грн. На цю дату кредитовий залишок за рахунком клієнта становить 60 000 грн. Відповідно до умов договору банк виконує розпорядження власника рахунку на здійснення платежу в повній сумі (80 000 грн.). Скласти бухгалтерські проведення.

Задача 9.

За результатами інвентаризації в банку “Фінанси та кредит” виявили нестачу малоцінних та швидкозношуваних предметів вартістю 500 грн., а також непридатний для використання комп’ютер. Відповідно було складено акт на списання комп’ютера, залишкова вартість якого становила 600 грн. Скласти бухгалтерські проведення. Розкрити порядок проведення інвентаризації у банках.

Задача 10.

Банк “Фінанси та кредит” 1 травня 2011 р. залучив кошти у сумі 900 000 грн. на умовах субординованого боргу шляхом випуску боргових цінних паперів терміном на 8 років.Скласти бухгалтерські проведення для обліку субординованого боргу у банку “Фінанси та кредит”. Розрахувати величину капіталу банку з врахуванням субординованого боргу протягом усього терміну дії укладеної угоди щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання.

Оцінювання проводиться за п'ятибальною шкалою.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент дає повні відповіді на запитання і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матері­алом, знання відповідної літератури, здатний висловити власне ставлення до альтерна­тивних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.

Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні літературні джерела, висвітлення питань за­вершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відпові­дях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечіт­ко виражене ставлення студента до фактів і подій.

Оцінка «задовільно»   виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач.

Оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання іспиту, виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.

 

 

 

 

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК У БАНКАХ

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

 1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.
 2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 3. Облікова політика банку.
 4. Організація операційної діяльності в банках.
 5. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
 6. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 7. Звітність банку.

Тема 2. Облік капіталу банку

1. Банківська система України.

2. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків.

3. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

4. Облік формування статутного капіталу банку.

5. Облік інших складових капіталу банку.

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

1. Визнання доходів і витрат.

2. Класифікація доходів і витрат банку.

3. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

4. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку.

5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

6. Податковий облік у банках.

7. Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансових результатів діяльності банку.

Тема 4. Облік касових операцій банку

1. Організація ведення касових операцій у банках.

2.

3 Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

4.  Облік операцій з передавання  готівки між банками.

5. Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки

Тема 5. Облік кредитних операцій банку

1. Сутність, класифікація кредитних операцій.

2. Організація кредитної роботи в банку.

3. Облік кредитних операцій.

4. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

5. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.

Тема 6. Облік вкладних ( депозитних) операцій у банках

1. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.

2. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку.

3. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами).

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

1. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.

2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

3. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.

5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

6. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

7. Облік операцій з використанням платіжних карток.

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами в банках

1.Сутність, класифікація цінних паперів.

 1. . Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 3. . Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 4. . Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

6. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

7.  Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

8. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

1. Класифікація операцій банку з іноземною валютою.

2. Організація обліку операцій банку в іноземній валюті.

3. Бухгалтерський облік операцій банку в іноземній валюті.

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

 

 1. Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів.

2. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів.

3. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.

4. Облік інвестиційної нерухомості.

5. Порядок переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

6. Облік амортизації  основних засобів і нематеріальних активів.

7. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

8. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів.

 1. Облік гудвілу.

10. Облік лізингових (орендних) операцій.

 1. Порядок обліку операцій застави.

12. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

 

 

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК У БАНКАХ

 

 1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.
 2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 3. Облікова політика банку.
 4. Організація операційної діяльності в банках.
 5. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
 6. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 7. Звітність банку.

8. Банківська система України.

9. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків.

10. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

11. Облік формування статутного капіталу банку.

12. Облік інших складових капіталу банку.

13. Визнання доходів і витрат.

14. Класифікація доходів і витрат банку.

15. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

16. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку.

17. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

 1. . Податковий облік у банках.
 2. . Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансових результатів діяльності банку.

20. Організація ведення касових операцій у банках.

21.

22 Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

23.  Облік операцій з передавання  готівки між банками.

 1. . Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки.

25. Сутність, класифікація кредитних операцій.

26. Організація кредитної роботи в банку.

27. Облік кредитних операцій.

28. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

29. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.

30. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.

31. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку.

32. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами).

33. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.

34. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

35. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

36. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.

37. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

38. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

39. Облік операцій з використанням платіжних карток.

40.Сутність, класифікація цінних паперів.

 1. . Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 3. . Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 4. . Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

45. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

46.  Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

47. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

48. Класифікація операцій банку з іноземною валютою.

49. Організація обліку операцій банку в іноземній валюті.

50. Бухгалтерський облік операцій банку в іноземній валюті.

 1. Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів.

52. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів.

53. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.

54. Облік інвестиційної нерухомості.

55. Порядок переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

56. Облік амортизації  основних засобів і нематеріальних активів.

57. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

58. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів.

 1. Облік гудвілу.

60. Облік лізингових (орендних) операцій.

 1. Порядок обліку операцій застави.

62. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

 

 

6. Рекомендована література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121- ІІІ(із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

3. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. № 979-IV (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=979-15

4. Закон України Про іпотечні облігації від 22.15.2005  р.  № 3273-IV (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3273-15

5. Закон України “Про Національну депозитарну систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні “ від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

6. Закон України” Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374-III
 (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14

7. Закон України "Про цінні  папери  та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.06 (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

8. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 27.12.2007  N 481 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0048-08

9.Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України  від 17.11.2004  N 555  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1511-04

10. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України від 20.10.2004 р. N 495 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-0

11. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України від 03.10.2005 р. N 358  (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1265-05

12.Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних  активів банків України від 20.12.2005  N 480  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-06

13. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах  в Україні від 14.02.2007  р. N 45 (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0181-07

14. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті 21.01.2004 р.  N 22 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17.06.2004  N 280 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0919-04

16. Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 р.N 337 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0768-03

17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах  від 12.11.2003 р.  N 492 (із змінами)  : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

18. Інструкція про порядок організації та здійснення  валютно-обмінних операцій на території України від 12.12.2002 р. N 502 (із змінами)  :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03

19. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні N 368 від 28.08.2001 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01

20. Інструкція про складання і оприлюднення фінансової звітності банків України від 27. 12.  2007р.  N 480 (із змінами) : [електронний ресурс] /  Верховна Рада України — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0032-08

21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004  р.N 637 (із змінами)  :  .[електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05

22. Положення про організацію бухгалтерського  обліку та звітності в банках України від 06.11.2006  N 422 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0056-99

23. Положення про організацію операційної діяльності в банках України від 18.06.2003  N 254 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0559-03

24. Положення    про порядок здійснення банками України  вкладних (депозитних) операцій з юридичними   і фізичними особами від 03.12.2003   р.  N 516 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1256-03

25. Положення про порядок створення і  державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень від 31.08.2001 N 375 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України.. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0906-01

26. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування   можливих втрат від дебіторської заборгованості від 13.12.2002  N 505  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0001-03

27. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат  за кредитними операціями банків N 279 від 06.07.2000 р. (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-00

28. Положення  про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами від 02.02.2007р.  N 31  (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0189-07

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8  "Нематеріальні активи" N 242 від 18.10.99 р. (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0750-99

30. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" N 92 від 27.04.2000 р.  (із змінами):  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсуhttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00

31. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України від 18.06 2003 р. N 255 (із змінами) : [електронний ресурс] /  Верховна Рада України — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0583-03

32. Правила бухгалтерського обліку операцій  з використанням платіжних карток у банках України від 08.04.2005 р. N 123 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0441-05.

33. Банківські операції: Підручник. / А. М. Мороз, М І. Савлук та ін.; За ред. д-ра ек.наук, проф. А. М. Мороза. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

34. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 576 с.

35. Кіндрацька Л. М, Семениченко Ю. К, Тюхляєва М. Ю. Облік в банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.:КНЕУ, 2006. — 350 с.

36. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

37. Кириленко В. Б. Бухгалтерські записи за операціями комерційних банків. — К.: Вісник фондового ринку, 1999. — 320 с.

38. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках.- К.: КНЕУ, 2002.- 282 c.

39. Лобозинська С. М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./За ред. проф. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

40. Облік і аудит у банках: навч.посіб. /О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренко. – К.: Знання, 2006. – 595 с.

41. Облік і аудит у банках: підручник / А.М.Герасимович, Л.М.Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф.А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.                                          

42. Облік і аудит у банках: навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко; За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 493 с.                                                                                                    

43. Облік  і аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. /  Т. О. Плісак, С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук. — К.: КНТЕУ, 2003. — 308 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК  У БАНКАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Фінансовий облік у банках” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011. –

Укладач; к.е.н., доцент О.В. Петраковська.

 

Фінансовий облік  у банках

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей

Набір і комп’ютерна верстка: О.В. Петраковська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Анотація

 1. Робоча програма
 2. Навчальна програма
 3. Завдання до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання
 4. Питання для самостійного опрацювання з дисципліни
 5. Контрольні питання з дисципліни
 6. Рекомендована література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

Дисципліна “Фінансовий облік у банках” – одна із нормативних навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів за фахом “Банківська справа”.

Мета курсу “Фінансовий облік у банках” – допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку основних банківських операцій, і надалі адаптувати здобуті знання в процесі діяльності за фахом.

Завдання навчальної дисципліни: засвоїти теоретичний курс (лекційні заняття) за темами типової програми; закріпити теоретичні знання на практичних заняттях виконанням облікових завдань за темами лекцій; навчитися швидко вибирати варіант дій щодо конкретних бухгалтерських ситуацій; вивчити нормативні документи Національного банку України з обліку конкретних банківських операцій.

Після вивчення курсу “ Фінансовий облік у банках”  студент повинен:

1) знати: організацію та методику бухгалтерського обліку в банках; склад і зміст бухгалтерської звітності.

2) уміти: використовувати знання з обліку в банках для ведення обліку операцій і складання звітності; характеризувати фінансові звіти.

У навчальному процесі передбачається широке використання інструкцій та положень, затверджених Національним банком України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. РОБОЧА ПРОГРАМА

тематичний план З дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 “БАНКІВСЬКА СПРАВА” ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

 

Кількість годин

Форма контролю

всього

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

22

2

2

18

 

Тема 2. Облік капіталу банку

24

2

2

16

 

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

20

2

2

16

 

Тема 4. Облік касових операцій

12

2

 

16

 

Тема 5.  Облік кредитних операцій банку

24

2

 

16

 

Тема 6. Облік вкладних (депозитних) операцій у банках

12

2

 

16

 

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

20

2

 

16

 

Тема 8. Облік операцій  з цінними паперами в банках

14

   

 

16

 

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

20

 

 

16

 

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

12

 

 

14

 

Всього

180

14

6

160

Іспит

 

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

Тема 2. Облік капіталу банку

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

Тема 4. Облік касових операцій банку

Тема 5. Облік кредитних операцій банку

Тема 6. Облік вкладних (депозитних) операцій у банках

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами в банках        

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними

активами

 1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

 

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і
               звітності в банках

Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках. Передумови та необхідність поділу бухгалтерського обліку на фінансовий управлінський, податковий. Організація операційної діяльності в банках. Облікова політика банку. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Ведення синтетичного обліку за балансовими рахунками. Поняття контррахунків та їх характеристика. Порядок визначення позабалансових рахунків (активний або пасивний). Характеристика аналітичного обліку. Звітність банку.

Тема 2. Облік капіталу банку

Характеристика банківської системи України. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків. Характеристика капіталу банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов’язань.Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків «Капітал банку».Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу. Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх дальшої реалізації. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами (засновниками). Облік операцій з формування фондів і резервів банку. Облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом.

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

Визнання доходів і витрат банку. Класифікація доходів і витрат банку. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку. Структура класу 6 «Доходи» Плану рахунків.  Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку. Структура класу 7«Витрати»  Плану рахунків. Зміст податкового обліку. Порядок закриття рахунків доходів (витрат) та підрахунок фінансових результатів діяльності банку.

Тема 4. Облік касових операцій банку

Організація ведення касових операцій у банках. Облік операцій з приймання готівки від  клієнтів  через каси банків. Облік операцій з видачі готівки клієнтам з кас банків. Облік операцій з   інкасації   готівки   клієнтів  банку. Облік операцій з  підкріплення  банків готівкою національної валюти територіальними управліннями  Національного банку. Облік операцій із  здавання  готівки,  у тому  числі  не придатної до обігу,  до територіального управління. Облік операцій із недостач банкнот (монет). Облік операцій з передавання готівки між банками. Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки. Облік операцій у разі  виявлення  надлишків  або  недостач під час проведення касових операцій.

Тема 5. Облік кредитних операцій банку

 Сутність кредиту. Класифікація кредитних операцій банку. Складові елементи кредитної політики банку. Етапи процесу кредитування. Відображення в обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договору. Облік наданих кредитів. Облік забезпечення кредитних операцій. Облік погашення заборгованості за наданими кредитами. Облік отриманих кредитів. Облік простроченої  та  безнадійної заборгованості за наданими кредитами. Облік простроченої заборгованості за отриманими кредитами. Бухгалтерський облік кредитних ліній. Облік  кредитів овердрафт.  Облік операцій репо. Облік факторингових операцій. Бухгалтерський  облік  операцій  з  консорціумного кредитування. Бухгалтерський облік гарантій та авалів. Бухгалтерський облік кредитів овернайт. Облік операцій з урахування векселів. Облік іпотечних кредитів. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за наданими кредитами. Бухгалтерський   облік   використання  спеціальних резервів  за  наданими кредитами.

Тема 6. Облік вкладних ( депозитних) операцій у банках

Сутність депозитних операцій. Класифікація депозитних операцій банку. Відображення  в  бухгалтерському  обліку  вкладних (депозитних) операцій  на  дату  укладення  договору  банківського вкладу (депозиту) на міжбанківському ринку. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів). Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів). Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) овернайт. Бухгалтерський  облік операцій з повернення вкладу (депозиту). Бухгалтерський облік коштів,  залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами). Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами). Бухгалтерський   облік   використання  спеціальних  резервів  за  розміщеними  вкладами   (депозитами).  

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

Сутність безготівкових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог – доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків. Облік розрахунків за акредитивами. Облік безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток.

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами в банках

Сутність та класифікація цінних паперів. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі: облік придбання цінних паперів у торговий портфель банку; облік переоцінки балансової вартості цінних паперів у торговому портфелі банку до їх справедливої вартості; облік визнання доходів за цінними паперами в торговому портфелі банку; облік реалізації (продажу) цінних паперів з торгового портфеля банку;  облік погашення емітентом боргових цінних паперів у торговому портфелі банку. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у портфелі банку на продаж: облік придбання цінних паперів у портфель банку на продаж; облік переоцінки балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж до їх справедливої вартості; облік визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж; облік зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж та формування резервів; облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в портфелі банку на продаж; облік переведення цінних паперів з портфеля на продаж в інші портфелі; облік зміни методу оцінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж; облік реалізації (продажу) цінних паперів з портфеля на продаж; облік погашення емітентом боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами, що утримуються в портфелі банку до погашення:  облік придбання цінних паперів у портфель банку до погашення; облік визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку до погашення; облік зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення та формування резервів; облік переведення цінних  паперів з портфеля до погашення; облік погашення цінних паперів у портфелі до погашення. Облікові процедури відображення операцій з обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії: облік здійснення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії; облік інвестицій в асоційовані компанії за методом участі в капіталі; облік дивідендного доходу за інвестиціями в асоційовані і дочірні компанії; облік зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії; облік переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в інші портфелі; облік реалізації інвестицій  в асоційовані та дочірні компанії. Облік комісійних операцій банку з цінними паперами. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

Класифікація операцій банку з іноземною валютою. Рахунки, що використовуються в Інструкції для відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті за умовами спот. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку на дату розрахунку. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжнародному ринку та на валютному ринку України. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті.

Тема 10. Облік операцій банку з основними 
засобами та нематеріальними активами

Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів. Рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з основними засобами та нематеріальними активами. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів. Облік основних засобів і нематеріальних активів, придбаних в обмін на інші активи. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів. Облік інвестиційної нерухомості. Порядок переоцінки основних засобів. Порядок переоцінки нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації  основних засобів і нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації  основних засобів і нематеріальних активів. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів. Облік гудвілу. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди). Облік фінансового лізингу. Облік оперативного лізингу (оренди). Порядок обліку операцій застави. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів: порядок проведення інвентаризації,  відображення результатів інвентаризації в обліку.


 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  З дисципліни

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

Закономірним завершенням вивчення дисципліни і закріплення теоретичних знань та практичних навичок з обліку в банках є контрольна робота.

Метою контрольної роботиз курсу є закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, а також під час діяльності в умовах ринкової економіки.

Контрольна робота виконується студентом самостійно і представляє собою два теоретичних питання і два практичні завдання.

У загальному вигляді контрольна робота має таку структуру:

1. Титульна сторінка.

2. Зміст.

3. Перелік умовних скорочень.

4. Основна частина, яка складається з 2-х теоретичних питань і 2-х практичних завдань.

5. Список використаних джерел.

Контрольна робота компонується відповідно до структури, має бути надрукована українською мовою на аркушах з однієї сторони формату А4. Текст повинен бути набраний в редакторі Word, з використанням шрифту Times New Romans, розмір 14 з інтервалом 1,5. Всі сторінки нумеруються арабськими цифрами, які проставляються у правому верхньому куті. Нумерація повинна бути наскрізною – від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст контрольної роботи повинен відповідати таким вимогам:

- розгляд практичних завдань з докладними поясненнями;

- за результатами розгляду практичних завдань зробити необхідні висновки.

Контрольна робота вважається зарахованою, якщо студент дає правильні відповіді на теоретичні питання і розв’язує практичні завдання та оформлює роботу відповідно до викладених умов.

Контрольна робота виконується за номерами, що наведені в рядку таблиці, позначеному літерою, що відповідає початковій літері прізвища студента.

Перша літера прізвища студента

Номери контрольних запитань

Номери практичних завдань

 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  

 

 

Зміст завдань

Контрольні питання:

 1. Облікова політика банку.
 2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 3. Поняття контррахунків та їх характеристика.
 4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку.
 5. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 6. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 7. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.
 8. Організація ведення касових операцій у банках.
 9. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.
 10. Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу.
 11. Облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом.
 12.  Облік операцій з підкріплення банків готівкою національної валюти територіальними управліннями  Національного банку.
 13. Облік  кредитів овердрафт. 
 14. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів).
 15. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі.
 16.  Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.
 17. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.
 18. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.
 19. Облік операцій при розрахунках акредитивами.
 20.  Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

 

 

 

 

 

Практичні завдання

Задача 1.

1 березня 201Х р. банк “Фінанси та кредит” придбав ощадний депозитний сертифікат банка “Київ” у торговий портфель на таких умовах: дата випуску - 1 березня 201Х р.; дата погашення через три місяці; номінальна вартість сертифіката – 800 000 грн.; ціна придбання – 850 000 грн.; сплата доходу – на дату погашення; процентна ставка – 10%. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 2.

12 березня 201Х р. банк “Аваль” придбав акції банка “Київ”. За угодою дата розрахунку – 20 березня 201Х р.. Справедлива вартість акцій на дату операції становила 700 000 грн. Придбані акції банк “Аваль” зараховує до торгового портфеля. Протягом періоду від дати операції справедлива вартість акцій змінювалася і на 17 березня становила 750 000 грн. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 3.

Банк “Київ” надав кредит ТОВ “Прогрес” на закупівлю сировини, що використовується в процесі здійснення основної діяльності. Дата підписання кредитної угоди – 23 травня 201Х р., а дата зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ “Прогрес”, що обслуговується банком “Київ” – 28 травня 201Х р.. Основна сума кредиту – 80 000 грн., комісія – 2000 грн. Номінальна ставка – 10 % річних. Термін дії кредитної угоди – п’ять місяців. Погашення номіналу кредиту – в кінці строку дії кредитної угоди. Проценти нараховуються та сплачуються спочатку місяця. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

 

Задача 4.

У касі банку “Київ” були здійснені такі видаткові операції з працівниками банку: виплата заробітної плати працівникам – 20 000 грн.; виплата відпускних – 7500 грн.; виплата матеріальної допомоги – 800 грн. Початкове сальдо на рахунку 1001 становило 40 000 грн. Скласти бухгалтерські проведення щодо видаткових операцій банку. Вивести кінцеве сальдо за рахунком 1001.

Задача 5.

20 січня 201Х р. громадянин Іванов С.А. поклав у банк “Київ” готівкові кошти на депозитний рахунок у сумі 10 000 грн. За умовами договору кошти внесені на шість місяців під 10% річних зі щомісячною виплатою відсотків. Скласти бухгалтерські проведення та відтворити порядок відкриття депозитного рахунка фізичній особі.

 

Задача 6.

Банк “Фінанси та кредит” реалізував за готівку 20 акцій номіналом 100 грн. кожна, що були викуплені раніше, у тому числі: 5 акцій за ціною 506 грн., 15 акцій за ціною 1498 грн. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 7.

В банку “Фінанси та кредит” протягом дня на поточному рахунку ТОВ “Надія” здійснені операції (у грн.): отримано платіжне доручення на перерахування постачальнику за товари – 15 000 грн.; отримано платіжне доручення на оплату нарахованих відсотків за довгостроковим кредитом в поточну діяльність – 800 грн.; отримано платіжне доручення на сплату довгострокового кредиту в поточну діяльність – 3500 грн. Скласти бухгалтерські проведення та зробити аналіз операцій.

Задача 8.

Кредитним договором, укладеним банком із клієнтом ТОВ “Надія” 20 січня 201Х р, визначено ліміт овердрафту на суму 40 000 грн. 2 лютого 201Х р клієнт подає до банку платіжне доручення на здійснення платежу постачальникові на суму 80 000 грн. На цю дату кредитовий залишок за рахунком клієнта становить 60 000 грн. Відповідно до умов договору банк виконує розпорядження власника рахунку на здійснення платежу в повній сумі (80 000 грн.). Скласти бухгалтерські проведення.

Задача 9.

За результатами інвентаризації в банку “Фінанси та кредит” виявили нестачу малоцінних та швидкозношуваних предметів вартістю 500 грн., а також непридатний для використання комп’ютер. Відповідно було складено акт на списання комп’ютера, залишкова вартість якого становила 600 грн. Скласти бухгалтерські проведення. Розкрити порядок проведення інвентаризації у банках.

Задача 10.

Банк “Фінанси та кредит” 1 травня 2011 р. залучив кошти у сумі 900 000 грн. на умовах субординованого боргу шляхом випуску боргових цінних паперів терміном на 8 років.Скласти бухгалтерські проведення для обліку субординованого боргу у банку “Фінанси та кредит”. Розрахувати величину капіталу банку з врахуванням субординованого боргу протягом усього терміну дії укладеної угоди щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання.

Оцінювання проводиться за п'ятибальною шкалою.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент дає повні відповіді на запитання і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матері­алом, знання відповідної літератури, здатний висловити власне ставлення до альтерна­тивних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.

Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні літературні джерела, висвітлення питань за­вершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відпові­дях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечіт­ко виражене ставлення студента до фактів і подій.

Оцінка «задовільно»   виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач.

Оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання іспиту, виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.

 

 

 

 

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку і звітності в банках

 1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.
 2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 3. Облікова політика банку.
 4. Організація операційної діяльності в банках.
 5. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
 6. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 7. Звітність банку.

Тема 2. Облік капіталу банку

1. Банківська система України.

2. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків.

3. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

4. Облік формування статутного капіталу банку.

5. Облік інших складових капіталу банку.

Тема 3. Облік фінансових результатів діяльності банку

1. Визнання доходів і витрат.

2. Класифікація доходів і витрат банку.

3. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

4. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку.

5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

6. Податковий облік у банках.

7. Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансових результатів діяльності банку.

Тема 4. Облік касових операцій банку

1. Організація ведення касових операцій у банках.

2.

3 Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

4.  Облік операцій з передавання  готівки між банками.

5. Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки

Тема 5. Облік кредитних операцій банку

1. Сутність, класифікація кредитних операцій.

2. Організація кредитної роботи в банку.

3. Облік кредитних операцій.

4. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

5. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.

Тема 6. Облік вкладних ( депозитних) операцій у банках

1. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.

2. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку.

3. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами).

Тема 7. Облік операцій банку за безготівковими розрахунками

1. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.

2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

3. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.

5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

6. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

7. Облік операцій з використанням платіжних карток.

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами в банках

1.Сутність, класифікація цінних паперів.

 1. . Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 3. . Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 4. . Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

6. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

7.  Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

8. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

Тема 9. Облік операцій банку в іноземній валюті

1. Класифікація операцій банку з іноземною валютою.

2. Організація обліку операцій банку в іноземній валюті.

3. Бухгалтерський облік операцій банку в іноземній валюті.

 

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

 

 1. Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів.

2. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів.

3. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.

4. Облік інвестиційної нерухомості.

5. Порядок переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

6. Облік амортизації  основних засобів і нематеріальних активів.

7. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

8. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів.

 1. Облік гудвілу.

10. Облік лізингових (орендних) операцій.

 1. Порядок обліку операцій застави.

12. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

 

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

 

 1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.
 2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 3. Облікова політика банку.
 4. Організація операційної діяльності в банках.
 5. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
 6. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 7. Звітність банку.

8. Банківська система України.

9. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків.

10. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

11. Облік формування статутного капіталу банку.

12. Облік інших складових капіталу банку.

13. Визнання доходів і витрат.

14. Класифікація доходів і витрат банку.

15. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

16. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку.

17. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

 1. . Податковий облік у банках.
 2. . Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансових результатів діяльності банку.

20. Організація ведення касових операцій у банках.

21.

22 Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

23.  Облік операцій з передавання  готівки між банками.

 1. . Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки.

25. Сутність, класифікація кредитних операцій.

26. Організація кредитної роботи в банку.

27. Облік кредитних операцій.

28. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

29. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.

30. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.

31. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку.

32. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами).

33. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.

34. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

35. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

36. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.

37. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

38. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

39. Облік операцій з використанням платіжних карток.

40.Сутність, класифікація цінних паперів.

 1. . Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 3. . Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 4. . Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

45. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

46.  Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

47. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

48. Класифікація операцій банку з іноземною валютою.

49. Організація обліку операцій банку в іноземній валюті.

50. Бухгалтерський облік операцій банку в іноземній валюті.

 1. Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів.

52. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів.

53. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.

54. Облік інвестиційної нерухомості.

55. Порядок переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

56. Облік амортизації  основних засобів і нематеріальних активів.

57. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

58. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів.

 1. Облік гудвілу.

60. Облік лізингових (орендних) операцій.

 1. Порядок обліку операцій застави.

62. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

 

 

6. Рекомендована література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121- ІІІ(із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

3. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. № 979-IV (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=979-15

4. Закон України Про іпотечні облігації від 22.15.2005  р.  № 3273-IV (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3273-15

5. Закон України “Про Національну депозитарну систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні “ від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

6. Закон України” Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374-III
 (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14

7. Закон України "Про цінні  папери  та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.06 (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

8. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 27.12.2007  N 481 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0048-08

9.Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України  від 17.11.2004  N 555  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1511-04

10. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України від 20.10.2004 р. N 495 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-0

11. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України від 03.10.2005 р. N 358  (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1265-05

12.Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних  активів банків України від 20.12.2005  N 480  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-06

13. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах  в Україні від 14.02.2007  р. N 45 (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0181-07

14. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті 21.01.2004 р.  N 22 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17.06.2004  N 280 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0919-04

16. Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 р.N 337 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0768-03

17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах  від 12.11.2003 р.  N 492 (із змінами)  : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

18. Інструкція про порядок організації та здійснення  валютно-обмінних операцій на території України від 12.12.2002 р. N 502 (із змінами)  :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03

19. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні N 368 від 28.08.2001 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01

20. Інструкція про складання і оприлюднення фінансової звітності банків України від 27. 12.  2007р.  N 480 (із змінами) : [електронний ресурс] /  Верховна Рада України — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0032-08

21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004  р.N 637 (із змінами)  :  .[електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05

22. Положення про організацію бухгалтерського  обліку та звітності в банках України від 06.11.2006  N 422 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0056-99

23. Положення про організацію операційної діяльності в банках України від 18.06.2003  N 254 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0559-03

24. Положення    про порядок здійснення банками України  вкладних (депозитних) операцій з юридичними   і фізичними особами від 03.12.2003   р.  N 516 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1256-03

25. Положення про порядок створення і  державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень від 31.08.2001 N 375 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України.. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0906-01

26. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування   можливих втрат від дебіторської заборгованості від 13.12.2002  N 505  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0001-03

27. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат  за кредитними операціями банків N 279 від 06.07.2000 р. (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-00

28. Положення  про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами від 02.02.2007р.  N 31  (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0189-07

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8  "Нематеріальні активи" N 242 від 18.10.99 р. (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0750-99

30. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" N 92 від 27.04.2000 р.  (із змінами):  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсуhttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00

31. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України від 18.06 2003 р. N 255 (із змінами) : [електронний ресурс] /  Верховна Рада України — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0583-03

32. Правила бухгалтерського обліку операцій  з використанням платіжних карток у банках України від 08.04.2005 р. N 123 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0441-05.

33. Банківські операції: Підручник. / А. М. Мороз, М І. Савлук та ін.; За ред. д-ра ек.наук, проф. А. М. Мороза. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

34. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 576 с.

35. Кіндрацька Л. М, Семениченко Ю. К, Тюхляєва М. Ю. Облік в банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.:КНЕУ, 2006. — 350 с.

36. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

37. Кириленко В. Б. Бухгалтерські записи за операціями комерційних банків. — К.: Вісник фондового ринку, 1999. — 320 с.

38. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках.- К.: КНЕУ, 2002.- 282 c.

39. Лобозинська С. М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./За ред. проф. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

40. Облік і аудит у банках: навч.посіб. /О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренко. – К.: Знання, 2006. – 595 с.

41. Облік і аудит у банках: підручник / А.М.Герасимович, Л.М.Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф.А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.                                          

42. Облік і аудит у банках: навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко; За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 493 с.                                                                                                    

43. Облік  і аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. /  Т. О. Плісак, С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук. — К.: КНТЕУ, 2003. — 308 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

Відділення заочногого та дистанційного навчання

 

 

Кафедра обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛІК  І АУДИТ У БАНКАХ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Облік і аудит у банках” для студентів економічних спеціальностей. – К.: Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2011.

Укладач; к.е.н., доцент О.В. Петраковська.

 

Облік і аудит у банках

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей

Набір і комп’ютерна верстка: О.В. Петраковська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Анотація

 1. Робоча програма
 2. Навчальна програма
 3. Завдання до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання
 4. Питання для самостійного опрацювання з дисципліни
 5. Контрольні питання з дисципліни
 6. Рекомендована література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОТАЦІЯ

Дисципліна “Облік і аудит у банках” – одна із нормативних навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів за фахом “Облік і аудит”.

Мета курсу “Облік і аудит у банках” – допомогти студентам оволодіти методикою бухгалтерського обліку та аудиту основних банківських операцій, і надалі адаптувати здобуті знання в процесі діяльності за фахом.

Завдання навчальної дисципліни: засвоїти теоретичний курс (лекційні заняття) за темами типової програми; закріпити теоретичні знання на практичних заняттях виконанням облікових завдань за темами лекцій; навчитися швидко вибирати варіант дій щодо конкретних бухгалтерських ситуацій; вивчити нормативні документи Національного банку України з обліку конкретних банківських операцій.

Після вивчення курсу “Облік і аудит у банках”  студент повинен:

1) знати: організацію та методику бухгалтерського обліку та аудиту в банках; склад і зміст бухгалтерської звітності.

2) уміти: використовувати знання з обліку в банках для ведення обліку операцій і складання звітності; характеризувати фінансові звіти.

У навчальному процесі передбачається широке використання інструкцій та положень, затверджених Національним банком України.

 

 

 

 

 

 

 1. РОБОЧА ПРОГРАМА

тематичний план З дисципліни

ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 “ОБЛІК І АУДИТ” ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Тема

 

Кількість годин

Форма контролю

всього

У тому числі

лекції

практичні заняття

самостійна робота

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку та аудиту в банках

22

2

2

18

 

Тема 2. Облік і аудит капіталу банку

24

2

2

16

 

Тема 3. Облік і аудит фінансових результатів діяльності банку

20

2

2

16

 

Тема 4. Облік і аудит касових операцій

12

2

 

16

 

Тема 5.  Облік і аудит кредитних операцій банку

24

2

 

16

 

Тема 6. Облік і аудит вкладних (депозитних) операцій у банках

12

2

 

16

 

Тема 7. Облік і аудит операцій банку за безготівковими розрахунками

20

2

 

16

 

Тема 8. Облік і аудит операцій  з цінними паперами в банках

14

   

 

16

 

Тема 9. Облік і аудит операцій банку в іноземній валюті

20

 

 

16

 

Тема 10. Облік і аудит операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

12

 

 

14

 

Всього

180

14

6

160

Іспит

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку та аудиту в банках

Тема 2. Облік і аудит капіталу банку

Тема 3. Облік і аудит фінансових результатів діяльності банку

Тема 4. Облік і аудит касових операцій банку

Тема 5. Облік і аудит кредитних операцій банку

Тема 6. Облік і аудит вкладних (депозитних) операцій у банку

Тема 7. Облік і аудит операцій банку за безготівковими розрахунками

Тема 8. Облік і аудит операцій з цінними паперами в банку       

Тема 9. Облік і аудит операцій банку в іноземній валюті

Тема 10. Облік і аудит перацій банку з основними засобами та  

нематеріальними активами

 

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни

ОБЛІК І АУДИТ  У БАНКАХ

 

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку та аудиту
  в банках

Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках. Передумови та необхідність поділу бухгалтерського обліку на фінансовий управлінський, податковий. Організація операційної діяльності в банках. Облікова політика банку. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Ведення синтетичного обліку за балансовими рахунками. Поняття контррахунків та їх характеристика. Порядок визначення позабалансових рахунків (активний або пасивний). Характеристика аналітичного обліку. Звітність банку.Організація аудиту в банках.

 

Тема 2. Облік і аудит капіталу банку

Характеристика банківської системи України. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків. Характеристика капіталу банку як залишкового інтересу банку в активах за вирахуванням зобов’язань.Структура балансових рахунків класу 5 Плану рахунків «Капітал банку».Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу. Облік операцій з викупу банком акцій власної емісії та їх дальшої реалізації. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із нарахуванням дивідендів та розрахунками з акціонерами (засновниками). Облік операцій з формування фондів і резервів банку. Облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом. Аудит капіталу банку.

Тема 3. Облік і аудит  фінансових результатів діяльності банку

Визнання доходів і витрат банку. Класифікація доходів і витрат банку. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку. Структура класу 6 «Доходи» Плану рахунків.  Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку. Структура класу 7«Витрати»  Плану рахунків. Зміст податкового обліку. Порядок закриття рахунків доходів (витрат) та підрахунок фінансових результатів діяльності банку. Аудит фінансових результатів діяльності банку.

Тема 4. Облік і аудит касових операцій банку

Організація ведення касових операцій у банках. Облік операцій з приймання готівки від  клієнтів  через каси банків. Облік операцій з видачі готівки клієнтам з кас банків. Облік операцій з   інкасації   готівки   клієнтів  банку. Облік операцій з  підкріплення  банків готівкою національної валюти територіальними управліннями  Національного банку. Облік операцій із  здавання  готівки,  у тому  числі  не придатної до обігу,  до територіального управління. Облік операцій із недостач банкнот (монет). Облік операцій з передавання готівки між банками. Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки. Облік операцій у разі  виявлення  надлишків  або  недостач під час проведення касових операцій. Аудит касових операцій банку.

Тема 5. Облік і аудит кредитних операцій банку

 Сутність кредиту. Класифікація кредитних операцій банку. Складові елементи кредитної політики банку. Етапи процесу кредитування. Відображення в обліку кредитних операцій на дату укладення кредитного договору. Облік наданих кредитів. Облік забезпечення кредитних операцій. Облік погашення заборгованості за наданими кредитами. Облік отриманих кредитів. Облік простроченої  та  безнадійної заборгованості за наданими кредитами. Облік простроченої заборгованості за отриманими кредитами. Бухгалтерський облік кредитних ліній. Облік  кредитів овердрафт.  Облік операцій репо. Облік факторингових операцій. Бухгалтерський  облік  операцій  з  консорціумного кредитування. Бухгалтерський облік гарантій та авалів. Бухгалтерський облік кредитів овернайт. Облік операцій з урахування векселів. Облік іпотечних кредитів. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за наданими кредитами. Бухгалтерський   облік   використання  спеціальних резервів  за  наданими кредитами. Аудит кредитних операцій банку.

Тема 6. Облік і аудит вкладних (депозитних) операцій у банку

Сутність депозитних операцій. Класифікація депозитних операцій банку. Відображення  в  бухгалтерському  обліку  вкладних (депозитних) операцій  на  дату  укладення  договору  банківського вкладу (депозиту) на міжбанківському ринку. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів). Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів). Бухгалтерський облік вкладів (депозитів) овернайт. Бухгалтерський  облік операцій з повернення вкладу (депозиту). Бухгалтерський облік коштів,  залучених за ощадними (депозитними) сертифікатами. Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за розміщеними вкладами (депозитами). Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за залученими вкладами (депозитами) на міжбанківському ринку. Бухгалтерський облік формування спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами). Бухгалтерський   облік   використання  спеціальних  резервів  за  розміщеними  вкладами   (депозитами).  Аудит вкладних (депозитних) операцій у банку.

Тема 7. Облік і аудит операцій банку за безготівковими розрахунками

Сутність безготівкових розрахунків. Організація безготівкових розрахунків. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог – доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків. Облік розрахунків за акредитивами. Облік безготівкових розрахунків з використанням платіжних карток. Аудит операцій банку за безготівковими розрахунками.

Тема 8. Облік і аудит операцій з цінними паперами в банку

Сутність та класифікація цінних паперів. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі: облік придбання цінних паперів у торговий портфель банку; облік переоцінки балансової вартості цінних паперів у торговому портфелі банку до їх справедливої вартості; облік визнання доходів за цінними паперами в торговому портфелі банку; облік реалізації (продажу) цінних паперів з торгового портфеля банку;  облік погашення емітентом боргових цінних паперів у торговому портфелі банку. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у портфелі банку на продаж: облік придбання цінних паперів у портфель банку на продаж; облік переоцінки балансової вартості цінних паперів у портфелі банку на продаж до їх справедливої вартості; облік визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку на продаж; облік зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку на продаж та формування резервів; облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в портфелі банку на продаж; облік переведення цінних паперів з портфеля на продаж в інші портфелі; облік зміни методу оцінки акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж; облік реалізації (продажу) цінних паперів з портфеля на продаж; облік погашення емітентом боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами, що утримуються в портфелі банку до погашення:  облік придбання цінних паперів у портфель банку до погашення; облік визнання доходів за цінними паперами в портфелі банку до погашення; облік зменшення корисності цінних паперів у портфелі банку до погашення та формування резервів; облік переведення цінних  паперів з портфеля до погашення; облік погашення цінних паперів у портфелі до погашення. Облікові процедури відображення операцій з обліку інвестицій в асоційовані та дочірні компанії: облік здійснення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії; облік інвестицій в асоційовані компанії за методом участі в капіталі; облік дивідендного доходу за інвестиціями в асоційовані і дочірні компанії; облік зменшення корисності інвестицій в асоційовані і дочірні компанії; облік переведення інвестицій в асоційовані та дочірні компанії в інші портфелі; облік реалізації інвестицій  в асоційовані та дочірні компанії. Облік комісійних операцій банку з цінними паперами. Облік боргових цінних паперів власної емісії. Аудит операцій з цінними паперами в банку.

Тема 9. Облік і аудит операцій банку в іноземній валюті

Класифікація операцій банку з іноземною валютою. Рахунки, що використовуються в Інструкції для відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті за умовами спот. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти для власних потреб банку на дату розрахунку. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжнародному ринку та на валютному ринку України. Відображення в бухгалтерському обліку переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті. Аудит операцій банку в іноземній валюті.

 

Тема 10. Облік і аудит операцій банку з основними 
засобами та нематеріальними активами

Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів. Рахунки, що використовуються для обліку операцій банків України з основними засобами та нематеріальними активами. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів. Облік основних засобів і нематеріальних активів, придбаних в обмін на інші активи. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів. Облік інвестиційної нерухомості. Порядок переоцінки основних засобів. Порядок переоцінки нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації  основних засобів і нематеріальних активів. Методи нарахування амортизації  основних засобів і нематеріальних активів. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів. Облік гудвілу. Загальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу (оренди). Облік фінансового лізингу. Облік оперативного лізингу (оренди). Порядок обліку операцій застави. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів: порядок проведення інвентаризації,  відображення результатів інвентаризації в обліку. Аудит операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  З дисципліни

ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ

Закономірним завершенням вивчення дисципліни і закріплення теоретичних знань та практичних навичок з обліку в банках є контрольна робота.

Метою контрольної роботиз курсу є закріплення знань, набутих під час вивчення теоретичного курсу, а також під час діяльності в умовах ринкової економіки.

Контрольна робота виконується студентом самостійно і представляє собою два теоретичних питання і два практичні завдання.

У загальному вигляді контрольна робота має таку структуру:

1. Титульна сторінка.

2. Зміст.

3. Перелік умовних скорочень.

4. Основна частина, яка складається з 2-х теоретичних питань і 2-х практичних завдань.

5. Список використаних джерел.

Контрольна робота компонується відповідно до структури, має бути надрукована українською мовою на аркушах з однієї сторони формату А4. Текст повинен бути набраний в редакторі Word, з використанням шрифту Times New Romans, розмір 14 з інтервалом 1,5. Всі сторінки нумеруються арабськими цифрами, які проставляються у правому верхньому куті. Нумерація повинна бути наскрізною – від титульного аркуша до останньої сторінки. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст контрольної роботи повинен відповідати таким вимогам:

- розгляд практичних завдань з докладними поясненнями;

- за результатами розгляду практичних завдань зробити необхідні висновки.

Контрольна робота вважається зарахованою, якщо студент дає правильні відповіді на теоретичні питання і розв’язує практичні завдання та оформлює роботу відповідно до викладених умов.

Контрольна робота виконується за номерами, що наведені в рядку таблиці, позначеному літерою, що відповідає початковій літері прізвища студента.

Перша літера прізвища студента

Номери контрольних запитань

Номери практичних завдань

 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  
 •  
 1.  
 1.  

 

 

Зміст завдань

Контрольні питання:

 1. Облікова політика банку.
 2. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 3. Аудит капіталу банку
 4. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банку.
 5. Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 6. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 7. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.
 8. Організація ведення касових операцій у банках.
 9. Аудит операцій з цінними паперами.
 10. Облікова процедура реєстрації банку та змін до статутного капіталу.
 11. Облік операцій, пов’язаних із субординованим боргом.
 12. Облік операцій з підкріплення банків готівкою національної валюти територіальними управліннями  Національного банку.
 13. Аудит фінансових результатів діяльності банку..
 14. Бухгалтерській облік залучених вкладів (депозитів).
 15. Облікові процедури відображення операцій з цінними паперами у торговому портфелі.
 16. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.
 17. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.
 18. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.
 19. Облік операцій при розрахунках акредитивами.
 20. Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичні завдання

Задача 1.

1 березня 201Х р. банк “Фінанси та кредит” придбав ощадний депозитний сертифікат банка “Київ” у торговий портфель на таких умовах: дата випуску - 1 березня 201Х р.; дата погашення через три місяці; номінальна вартість сертифіката – 800 000 грн.; ціна придбання – 850 000 грн.; сплата доходу – на дату погашення; процентна ставка – 10%. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 2.

12 березня 201Х р. банк “Аваль” придбав акції банка “Київ”. За угодою дата розрахунку – 20 березня 201Х р.. Справедлива вартість акцій на дату операції становила 700 000 грн. Придбані акції банк “Аваль” зараховує до торгового портфеля. Протягом періоду від дати операції справедлива вартість акцій змінювалася і на 17 березня становила 750 000 грн. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 3.

Банк “Київ” надав кредит ТОВ “Прогрес” на закупівлю сировини, що використовується в процесі здійснення основної діяльності. Дата підписання кредитної угоди – 23 травня 201Х р., а дата зарахування коштів на поточний рахунок ТОВ “Прогрес”, що обслуговується банком “Київ” – 28 травня 201Х р.. Основна сума кредиту – 80 000 грн., комісія – 2000 грн. Номінальна ставка – 10 % річних. Термін дії кредитної угоди – п’ять місяців. Погашення номіналу кредиту – в кінці строку дії кредитної угоди. Проценти нараховуються та сплачуються спочатку місяця. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

 

Задача 4.

У касі банку “Київ” були здійснені такі видаткові операції з працівниками банку: виплата заробітної плати працівникам – 20 000 грн.; виплата відпускних – 7500 грн.; виплата матеріальної допомоги – 800 грн. Початкове сальдо на рахунку 1001 становило 40 000 грн. Скласти бухгалтерські проведення щодо видаткових операцій банку. Вивести кінцеве сальдо за рахунком 1001.

Задача 5.

20 січня 201Х р. громадянин Іванов С.А. поклав у банк “Київ” готівкові кошти на депозитний рахунок у сумі 10 000 грн. За умовами договору кошти внесені на шість місяців під 10% річних зі щомісячною виплатою відсотків. Скласти бухгалтерські проведення та відтворити порядок відкриття депозитного рахунка фізичній особі.

 

Задача 6.

Банк “Фінанси та кредит” реалізував за готівку 20 акцій номіналом 100 грн. кожна, що були викуплені раніше, у тому числі: 5 акцій за ціною 506 грн., 15 акцій за ціною 1498 грн. Виконати в обліку всі бухгалтерські проведення, які стосуються облікового супроводження, відповідно до наведених умов.

Задача 7.

В банку “Фінанси та кредит” протягом дня на поточному рахунку ТОВ “Надія” здійснені операції (у грн.): отримано платіжне доручення на перерахування постачальнику за товари – 15 000 грн.; отримано платіжне доручення на оплату нарахованих відсотків за довгостроковим кредитом в поточну діяльність – 800 грн.; отримано платіжне доручення на сплату довгострокового кредиту в поточну діяльність – 3500 грн. Скласти бухгалтерські проведення та зробити аналіз операцій.

Задача 8.

Кредитним договором, укладеним банком із клієнтом ТОВ “Надія” 20 січня 201Х р, визначено ліміт овердрафту на суму 40 000 грн. 2 лютого 201Х р клієнт подає до банку платіжне доручення на здійснення платежу постачальникові на суму 80 000 грн. На цю дату кредитовий залишок за рахунком клієнта становить 60 000 грн. Відповідно до умов договору банк виконує розпорядження власника рахунку на здійснення платежу в повній сумі (80 000 грн.). Скласти бухгалтерські проведення.

Задача 9.

За результатами інвентаризації в банку “Фінанси та кредит” виявили нестачу малоцінних та швидкозношуваних предметів вартістю 500 грн., а також непридатний для використання комп’ютер. Відповідно було складено акт на списання комп’ютера, залишкова вартість якого становила 600 грн. Скласти бухгалтерські проведення. Розкрити порядок проведення інвентаризації у банках.

Задача 10.

Банк “Фінанси та кредит” 1 травня 2011 р. залучив кошти у сумі 900 000 грн. на умовах субординованого боргу шляхом випуску боргових цінних паперів терміном на 8 років.Скласти бухгалтерські проведення для обліку субординованого боргу у банку “Фінанси та кредит”. Розрахувати величину капіталу банку з врахуванням субординованого боргу протягом усього терміну дії укладеної угоди щодо залучення коштів на умовах субординованого боргу.

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань студентів заочної форми навчання.

Оцінювання проводиться за п'ятибальною шкалою.

Оцінка «відмінно» виставляється, якщо студент дає повні відповіді на запитання і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матері­алом, знання відповідної літератури, здатний висловити власне ставлення до альтерна­тивних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання.

Оцінка «добре» виставляється за умови дотримання таких вимог: питання висвітлені повно, викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні літературні джерела, висвітлення питань за­вершене висновками, студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. Але у відпові­дях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня аргументованість при викладенні матеріалу, нечіт­ко виражене ставлення студента до фактів і подій.

Оцінка «задовільно»   виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних положень при розв’язанні практичних задач.

Оцінка «незадовільно» з можливістю повторного складання іспиту, виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу, суттєві помилки у відповідях на питання, невміння застосувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач.

 

 

 

 

4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК  І АУДИТ У БАНКАХ

Тема 1. Загальні засади ведення бухгалтерського обліку та аудиту в банках

 1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.
 2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 3. Облікова політика банку.
 4. Організація операційної діяльності в банках.
 5. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
 6. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 7. Звітність банку.

8. Організація аудиту в банках.

Тема 2. Облік і аудит капіталу банку

1. Банківська система України.

2. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків.

3. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

4. Облік формування статутного капіталу банку.

5. Облік інших складових капіталу банку.

6. Аудит капіталу банку.

Тема 3. Облік і аудит фінансових результатів діяльності банку

1. Визнання доходів і витрат.

2. Класифікація доходів і витрат банку.

3. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

4. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку.

5. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

6. Податковий облік у банках.

7. Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансових результатів діяльності банку.

8. Аудит фінансових результатів діяльності банку.

Тема 4. Облік і аудит касових операцій банку

1. Організація ведення касових операцій у банках.

2.

3 Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

4.  Облік операцій з передавання  готівки між банками.

5. Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки.

6. Аудит касових операцій банку.

Тема 5. Облік і аудит кредитних операцій банку

1. Сутність, класифікація кредитних операцій.

2. Організація кредитної роботи в банку.

3. Облік кредитних операцій.

4. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

5. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.

 1. Аудит кредитних операцій банку.

Тема 6. Облік і аудит вкладних ( депозитних) операцій у банку

1. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.

2. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку.

3. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами).

4. Аудит вкладних (депозитних) операцій у банку.

Тема 7. Облік і аудит операцій банку за безготівковими розрахунками

1. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.

2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

3. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

4. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.

5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

6. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

7. Облік операцій з використанням платіжних карток.

8. Аудит операцій банку за безготівковими розрахунками.

Тема 8. Облік і аудит операцій з цінними паперами в банку

1.Сутність, класифікація цінних паперів.

 1. . Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 3. . Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 4. . Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

6. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

7.  Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

8. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

 1.  

Тема 9. Облік і аудит операцій банку в іноземній валюті

1. Класифікація операцій банку з іноземною валютою.

2. Організація обліку операцій банку в іноземній валюті.

3. Бухгалтерський облік операцій банку в іноземній валюті.

 1. Аудит операцій банку в іноземній валюті.

Тема 10. Облік і аудит операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами

 

 1. Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів.

2. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів.

3. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.

4. Облік інвестиційної нерухомості.

5. Порядок переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

6. Облік амортизації  основних засобів і нематеріальних активів.

7. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

8. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів.

 1. Облік гудвілу.

10. Облік лізингових (орендних) операцій.

 1. Порядок обліку операцій застави.

12. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

13. Аудит операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами.

 

 

 

5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ОБЛІК І АУДИТ У БАНКАХ

 

 1. Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку в банках.
 2. Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків.
 3. Облікова політика банку.
 4. Організація операційної діяльності в банках.
 5. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку.
 6. Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 7. Звітність банку.

8. Банківська система України.

9. Порядок державної реєстрації та ліцензування діяльності банків.

10. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку.

11. Облік формування статутного капіталу банку.

12. Облік інших складових капіталу банку.

13. Визнання доходів і витрат.

14. Класифікація доходів і витрат банку.

15. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат.

16. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку.

17. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

 1. . Податковий облік у банках.
 2. . Порядок закриття рахунків доходів і витрат. Визначення фінансових результатів діяльності банку.

20. Організація ведення касових операцій у банках.

21.

22 Облік операцій з підкріплення банків готівкою.

23.  Облік операцій з передавання  готівки між банками.

 1. . Облік внутрішньобанківських та інших операцій банків з використанням готівки.

25. Сутність, класифікація кредитних операцій.

26. Організація кредитної роботи в банку.

27. Облік кредитних операцій.

28. Особливості обліку окремих кредитних операцій.

29. Відображення в обліку формування та використання резервів за наданими кредитами.

30. Економічний зміст, класифікація депозитних операцій.

31. Бухгалтерський облік вкладних (депозитних) операцій банку.

32. Бухгалтерський облік формування та використання спеціальних резервів за розміщеними вкладами (депозитами).

33. Сутність і принципи організації безготівкових розрахунків.

34. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

35. Облік розрахунків із застосуванням платіжних вимог – доручень.

36. Облік операцій при розрахунках платіжними вимогами.

37. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

38. Облік операцій при розрахунках акредитивами.

39. Облік операцій з використанням платіжних карток.

40.Сутність, класифікація цінних паперів.

 1. . Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів у портфелях банку.
 2. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
 3. . Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
 4. . Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до погашення.

45. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

46.  Облік комісійних операцій банку з цінними паперами.

47. Облік боргових цінних паперів власної емісії.

48. Класифікація операцій банку з іноземною валютою.

49. Організація обліку операцій банку в іноземній валюті.

50. Бухгалтерський облік операцій банку в іноземній валюті.

 1. Критерії визнання основних засобів та нематеріальних активів.

52. Облік придбання і створення основних засобів і нематеріальних активів.

53. Облік поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів.

54. Облік інвестиційної нерухомості.

55. Порядок переоцінки основних засобів та нематеріальних активів.

56. Облік амортизації  основних засобів і нематеріальних активів.

57. Визнання зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів.

58. Облік вибуття основних засобів  і нематеріальних активів.

 1. Облік гудвілу.

60. Облік лізингових (орендних) операцій.

 1. Порядок обліку операцій застави.

62. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів.

63. Аудит капіталу банку.

64. Аудит фінансових результатів діяльності банку.

65. Аудит операцій з цінними паперами.

66. Аудит касових операцій банку.

67. Аудит кредитних операцій банку.

68. Аудит депозитних операцій банку.

 

 

6. Рекомендована література

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121- ІІІ(із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2121-14

3. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003 р. № 979-IV (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=979-15

4. Закон України Про іпотечні облігації від 22.15.2005  р.  № 3273-IV (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3273-15

5. Закон України “Про Національну депозитарну систему  та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні “ від 10.12.1997 р. № 710/97-ВР (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=710%2F97-%E2%F0

6. Закон України” Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2374-III
 (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2374-14

7. Закон України "Про цінні  папери  та фондовий ринок" № 3480-IV від 23.02.06 (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3480-15

8. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України від 27.12.2007  N 481 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0048-08

9.Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України  від 17.11.2004  N 555  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1511-04

10. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України від 20.10.2004 р. N 495 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1425-0

11. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України від 03.10.2005 р. N 358  (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1265-05

12.Інструкція з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних  активів банків України від 20.12.2005  N 480  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-06

13. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах  в Україні від 14.02.2007  р. N 45 (із змінами) :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0181-07

14. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті 21.01.2004 р.  N 22 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04

15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 17.06.2004  N 280 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0919-04

16. Інструкція про касові операції в банках України від 14.08.2003 р.N 337 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0768-03

17. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах  від 12.11.2003 р.  N 492 (із змінами)  : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1172-03

18. Інструкція про порядок організації та здійснення  валютно-обмінних операцій на території України від 12.12.2002 р. N 502 (із змінами)  :  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0021-03

19. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні N 368 від 28.08.2001 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0841-01

20. Інструкція про складання і оприлюднення фінансової звітності банків України від 27. 12.  2007р.  N 480 (із змінами) : [електронний ресурс] /  Верховна Рада України — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0032-08

21. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.2004  р.N 637 (із змінами)  :  .[електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040-05

22. Положення про організацію бухгалтерського  обліку та звітності в банках України від 06.11.2006  N 422 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0056-99

23. Положення про організацію операційної діяльності в банках України від 18.06.2003  N 254 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0559-03

24. Положення    про порядок здійснення банками України  вкладних (депозитних) операцій з юридичними   і фізичними особами від 03.12.2003   р.  N 516 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1256-03

25. Положення про порядок створення і  державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень від 31.08.2001 N 375 (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України.. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0906-01

26. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування   можливих втрат від дебіторської заборгованості від 13.12.2002  N 505  (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0001-03

27. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат  за кредитними операціями банків N 279 від 06.07.2000 р. (із змінами) :   [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0474-00

28. Положення  про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами від 02.02.2007р.  N 31  (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0189-07

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8  "Нематеріальні активи" N 242 від 18.10.99 р. (із змінами): [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0750-99

30. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" N 92 від 27.04.2000 р.  (із змінами):  [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсуhttp://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0288-00

31. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України від 18.06 2003 р. N 255 (із змінами) : [електронний ресурс] /  Верховна Рада України — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0583-03

32. Правила бухгалтерського обліку операцій  з використанням платіжних карток у банках України від 08.04.2005 р. N 123 (із змінами) : [електронний ресурс] / Верховна Рада України. — режим доступу до ресурсу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0441-05.

33. Банківські операції: Підручник. / А. М. Мороз, М І. Савлук та ін.; За ред. д-ра ек.наук, проф. А. М. Мороза. — 2-ге вид., випр. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

34. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 576 с.

35. Кіндрацька Л. М, Семениченко Ю. К, Тюхляєва М. Ю. Облік в банках: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.:КНЕУ, 2006. — 350 с.

36. Кіндрацька Л.М. Фінансовий та управлінський облік у банках: Підручник. – К.: КНЕУ, 2008. – 816 с.

37. Кириленко В. Б. Бухгалтерські записи за операціями комерційних банків. — К.: Вісник фондового ринку, 1999. — 320 с.

38. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках.- К.: КНЕУ, 2002.- 282 c.

39. Лобозинська С. М. Облік і аудит у банку: Навч. посіб./За ред. проф. С.К. Реверчука. – К.: Знання, 2007. – 630 с.

40. Облік і аудит у банках: навч.посіб. /О.В. Васюренко, Л.В. Сердюк, О.М. Сидоренко та ін.; За ред. О.В. Васюренко. – К.: Знання, 2006. – 595 с.

41. Облік і аудит у банках: підручник / А.М.Герасимович, Л.М.Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф.А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 536 с.                                          

42. Облік і аудит у банках: навчальний посібник / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко, О.В. Карпенко; За ред. О.Г. Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 493 с.                                                                                                    

43. Облік  і аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посіб. /  Т. О. Плісак, С. А. Гагаріна, Л. В. Недеря, Л. О. Нетребчук. — К.: КНТЕУ, 2003. — 308 с.