Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облік в зарубіжних країнах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до їх виконання з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах»

для студентів спеціальності

6503 «Міжнародні економічні відносини»,

денної та вечірньої форми навчання

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

міжнародного обліку і аудиту

Протокол № 2 від  22 вересня 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2010

Індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» для студентів спеціальності 6503 денної та вечірньої форми навчання. / Укл.: Івченко Л.В., Максименко А.В. – К.: КНЕУ, 2010. –  62 с.

 

 

 

 

Укладачі: к е.н., доцент Івченко Л.В.

                            к.е.н, доцент Максименко А.В.

        

 

 

Рецензент: к.е.н., доцент Небильцова О.В.

 

 

 

Відповідальний за випуск, редакційну обробку і виготовлення макету завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту О.М. Галенко, д-р екон. наук

 

 

 

 

 

 

 

Мета індивідуальних завдань

 

Мета дисципліни «Облік в зарубіжних країнах» полягає в опрацюванні засад бухгалтерського обліку та звітності, що діють у зарубіжних країнах, засвоєнні знань для практичного застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

В процесі виконання індивідуальних завдань студенти повинні закріпити  облікову термінологію та базові концепції обліку, засвоїти особливості оцінки об’єктів обліку та порядок їх застосування, вивчити методику обліку окремих об’єктів: синтетичний та аналітичний облік, узагальнення облікової інформації і відображення її в системі рахунків бухгалтерського обліку.

 

Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних завдань

 

Виконання індивідуальних завдань студентами є складовою частиною навчального процесу і передбачає закріплення здобутого теоретичного матеріалу за допомогою практичних завдань в процесі вивчення дисципліни, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною та нормативно-іструктивною літературою.

Індивідуальні завдання побудовано в розрізі основних тем курсу «Облік в зарубіжних країнах» (11 індивідуальних завдань) і містять 5 варіантів. Варіант завдання визначається викладачем на практичних заняттях.

Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно у вільний від навчання час та оформлюється в письмовій формі. Виконані індивідуальні завдання здаються особисто викладачеві, який веде практичні заняття.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ  ЗАВДАННЯ  1

за темою  «Технологічний процес фінансового обліку

в зарубіжних країнах»

 

ВАРІАНТ 1

ВПРАВА

№ п/п

Дата

Зміст операції

Сума, дол.

1

1.04.

Створено приватне підприємство „Leather”  виготовленню шкіряних виробів та внесено власником Бартоном Л. кошти

до капіталу підприємства

45000

2

3.04.

Орендовано приміщення для організації виробництва та внесено орендну плату за 3 місяця (квітень-червень)

1500

3

4.04.

Придбані за готівку матеріали, необхідні для виробництва виробів

2000

4

6.04.

Придбано устаткування для виробництва

4000

5

10.04.

Сплачено рахунок за освітлення та опалення приміщення

50

6

15.04.

Виплачено заробітну плату працівникам підприємства за першу половину місяця

5000

7

16.04.

Відвантажено готову продукцію магазину „Gloves” та отримано грошові кошти

8000

8

18.04.

Отримано кошти від магазина „Bags” за продукцію

9500

9

20.04.

Здійснені витрати на прибирання приміщень

150

10

22.04.

Здійснені витрати на бензин для машин по доставці товару

80

11

23.04.

Укладено контракт з магазином „Z”  по поставці товарів. Товари ще не поставлені. Одержано аванс

5000

12

29.04.

Сплачено рахунок за телефон

30

         

 

План рахунків компанії „Leather”   за квітень 200_р.

Назва рахунку

Номер рахунку

              1. Рахунки активів

 

  Грошові кошти

11

  Рахунки до одержання

12

  Запаси

13

  Устаткування для виробництва

14

  Накопичена амортизація устаткування

15

  Орендна плата авансом

16

               II. Рахунки зобов'язань

 

  Рахунки до сплати

21

  Заробітна плата до сплати

22

  Невідпрацьований гонорар

23

                III. Рахунки власного капіталу

 

  Капітал

31

                IY. Рахунки доходів

 

  Відпрацьований гонорар

41

  Зведений рахунок фінансових результатів

42

                Y. Рахунки витрат

 

  Витрати на виплату заробітної плати

51

  Витрати на опалення та освітлення офісу

52

  Телефонні витрати

53

  Витрати на оренду офісу

54

  Витрати на запаси

55

  Витрати на амортизацію устаткування

56

  Витрати на прибирання приміщення

57

  Витрати на бензин

58

 

1. Відобразити господарські операції компанії „Leather” за листопад місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Leather”.

 1. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
 2. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
 3. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Leather” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:

а)списати на витрати матеріали, використані для виробництва виробів - 1800 ;

б)віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по устаткуванню - 40;

в)віднести на витрати суму орендної плати за квітень - 500.

 1. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
 2. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
 3. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
 4. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-58) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
 5. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
 6.  Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-58) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:

 а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

 б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-58) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-58 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-58 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

 в) визначити суму чистого прибутку компанії „Leather”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.

 1. Скласти Баланс компанії „Leather” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Leather”.

12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Leather”.

 

ВАРІАНТ 2

ВПРАВА

№ п/п

Дата

Зміст операції

Сума, дол.

1

2.05.

Створено фірму по ремонту побутової техніки „The home service” .Для здійснення господарської  діяльності власником внесено кошти до капіталу фірми

45000

2

4.05.

Орендовано офіс для фірми та внесено орендну плату за 3 місяця ( травень-липень)

450

3

5.05.

У компанії „Сars”  придбано необхідні  матеріали та запчастини в кредит

350

4

8.05.

Отримано виручку за надані послуги

2000

5

10.05.

Сплачено за бензин для автомашин по доставці побутової техніки

50

6

12.05.

Здійснені витрати на відрядження

100

7

14.05.

Надано послуги по ремонту побутової техніки та отримано грошові кошти

1800

8

20.05.

Сплачено за рахунок коштів фірми особисті потреби власника фірми

200

9

22.05.

Сплачено компанії „Сars” за придбані у кредит матеріали та запчастини

350

10

25.05.

Виплачено заробітну плату працівникам фірми

3000

11

26.05.

Отримано виручку за надані послуги

3500

12

28.05.

Здійснені витрати на техобслуговування автомашин по доставці побутової техніки

120

 

 

 

 

План рахунків компанії „ The home service”  за травень 200_р.

Назва рахунку

Номер рахунку

              1. Рахунки активів

 

  Грошові кошти

11

  Рахунки до одержання

12

  Запаси

13

  Орендна плата авансом

14

               II. Рахунки зобов'язань

 

  Рахунки до сплати

21

  Заробітна плата до сплати

22

  Резерв для сплати податку з прибутку

23

                III. Рахунки власного капіталу

 

  Капітал

31

  Вилучення коштів

32

                IY. Рахунки доходів

 

  Відпрацьований гонорар

41

  Зведений рахунок фінансових результатів

42

                Y. Рахунки витрат

 

  Витрати на виплату заробітної плати

51

  Витрати на оренду офісу

52

  Витрати на запаси

53

  Витрати на техобслуговування автомобілів

54

  Витрати на відрядження

55

  Витрати на бензин

56

  Витрати на сплату податків

57

 

1. Відобразити господарські операції компанії „The home service” за листопад місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „The home service ”.

 1. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
 2. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
 3. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „The home service ” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:

а)віднести на витрати суму орендної плати за травень – 150; б)віднести на витрати використані запчастини - 200 ;

в)включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку з прибутку - 100.

 1. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
 2. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
 3. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
 4. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-57) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
 5. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-32) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.

10. Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-57) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:

а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-57) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-57 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-57 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

в) визначити суму чистого прибутку компанії „The home service ”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається;

г) використані власником фірми грошові кошти на власні потреби списати за рахунок зменшення його капіталу.

11.Скласти Баланс компанії „The home service ” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „The home service ”.

12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „ The home service”.

 

ВАРІАНТ 3

ВПРАВА

№ п/п

Дата

Зміст операції

Сума, дол.

1

2.06.

Зареєстрована компанія „Aster” з надання готельних послуг. До капіталу компанії внесено кошти

75000

2

3.06.

Орендовано приміщення та внесено орендну плату за 3 місяці (червень-серпень)

3000

3

4.06.

Придбані  меблі для готелю

2000

4

10.06.

Отримано виручку за готельні послуги

1000

5

11.06.

Сплачено рахунок за телефон

50

6

12.06.

Сплачено рахунок за освітлення

50

7

16.06.

Отримано виручку за готельні послуги

3000

8

20.06.

Виплачено заробітну плату  персоналу за першу половину червня

3000

9

20.06.

Отримано виручку за надані послуги

2000

10

25.06.

Здійснені витрати на рекламу

200

11

27.06.

Отримано виручку за надані послуги

4500

12

29.06.

Сплачено рахунок за постільну білизну

120

 

План рахунків компанії „ Aster”  за червень 200_р.

Назва рахунку

Номер рахунку

              1. Рахунки активів

 

  Грошові кошти

11

  Рахунки до одержання

12

  Запаси

13

  Устаткування офісу

14

  Накопичена амортизація обладнання офісу

15

  Орендна плата авансом

16

               II. Рахунки зобов'язань

 

  Рахунки до сплати

21

  Заробітна плата до сплати

22

                III. Рахунки власного капіталу

 

  Капітал

31

                IY. Рахунки доходів

 

  Відпрацьований гонорар

41

  Зведений рахунок фінансових результатів

42

                Y. Рахунки витрат

 

  Витрати на виплату заробітної плати

51

  Витрати на освітлення офісу

52

  Телефонні витрати

53

  Витрати на оренду офісу

54

  Витрати на запаси (постільна білизна)

55

  Витрати на амортизацію обладнання офісу

56

  Витрати на рекламу

57

 

1. Відобразити господарські операції компанії „Aster” за червень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Aster” ”.

 1. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
 2. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
 3. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Aster” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:

а) віднести на витрати суму амортизаційних відрахувань по придбаним меблям - 100;

 б) списати на витрати суму заробітної плати персоналу за другу половину місяця - 3000 ;

в)віднести на витрати суму орендної плати за червень - 1000.

 1. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
 2. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
 3. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
 4. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-57) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
 5. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
 6.  Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-57) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:

а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-57) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-571 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-571 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

в) визначити суму чистого прибутку компанії „Aster”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.

 1. Скласти Баланс компанії „Aster” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Aster”.

12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „ Aster”.

                            

ВАРІАНТ 4

ВПРАВА

 № п/п

Дата

Зміст операції

Сума, дол.

1

9.01.

Доктором Річардсоном В. засновано фірму „Life” та внесено кошти до капіталу фірми

25000

2

10.01.

Орендовано приміщення для фірми та внесено орендну плату авансом за січень-лютий

1000

3

12.01.

Придбано лікарські засоби („Запаси”)

600

4

12.01.

Придбано устаткування для офісу

800

5

15.01.

Надано медичні послуги та одержано виручку

3600

5

16.01.

Виплачено заробітну плату секретарю

800

6

17.01.

Сплачено рахунок за телефон

30

7

17.01.

Сплачено рахунок за освітлення та опалення

40

8

22.01

Одержано виручку за надані медичні послуги

1600

9

23.01.

Витрати на відрядження

80

10

25.01.

Витрати на прибирання  офісу

120

11

28.01

Поштові витрати

5

 

План рахунків компанії „ Life” за січень     200_р.

Назва рахунку

Номер рахунку

              1. Рахунки активів

 

  Грошові кошти

11

  Рахунки до одержання

12

  Запаси

13

  Устаткування офісу

14

  Орендна плата авансом

15

               II. Рахунки зобов'язань

 

  Рахунки до сплати

21

  Заробітна плата до сплати

22

  Резерв для сплати податку з прибутку

23

                III. Рахунки власного капіталу

 

  Капітал

31

                IY. Рахунки доходів

 

  Відпрацьований гонорар

41

  Зведений рахунок фінансових результатів

42

                Y. Рахунки витрат

 

  Витрати на виплату заробітної плати

51

  Витрати на опалення та освітлення офісу

52

  Телефонні витрати

53

  Витрати на оренду офісу

54

  Витрати на запаси

55

  Витрати на відрядження

56

  Витрати на прибирання приміщення

57

  Поштові витрати

58

  Витрати на сплату податків

59

 

1. Відобразити господарські операції компанії „Life” за червень місяць (вправа) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Life ”.

 1. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.
 2. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
 3. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Life” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:

а)віднести на витрати суму орендної плати за січень - 300;

б)включити до витрат відрахування у резерв для сплати податку з прибутку - 150;

в)списати на витрати використані лікарські засоби („Запаси”) - 150.

 1. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
 2. Залишки по рахунках Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
 3. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
 4. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-59) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
 5. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-31) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.

10. Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-59) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:

а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-59) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-59 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-59 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

 в) визначити суму чистого прибутку компанії „Aster”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається.

11.Скласти Баланс компанії „Life” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Life”.

12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „ Life”.

 

ВАРІАНТ 5

ВПРАВА

№ п/п

Дата

Зміст операції

Сума, дол.

1

2.02.

Заснована компанія „Print”  по видавництву поліграфічної продукції. До капіталу компанії внесено кошти

60000

2

4.02.

Орендовано приміщення та внесено орендну плату за місяць

400

3

6.02.

Придбано обладнання для виробництва

1200

4

8.02.

Придбані необхідні для виробництва матеріали

1500

5

10.02.

Укладено контракт з фірмою „Р”  на поставку поліграфічної продукції. Продукція ще не поставлена. Одержано аванс

4000

6

13.02.

Сплачено за рахунок коштів компанії власні потреби засновника

300

7

15.02.

Отримано виручку від покупця за поставлену продукцію

2500

8

18.02.

Сплачено рахунок за рекламу

30

9

20.02.

Сплачено рахунок за опалення та освітлення приміщень

70

10

25.02.

Сплачено заробітну плату персоналу за лютий

2200

11

26.02.

Одержано виручку за  реалізовану продукцію

3800

12

26.02.

Здійснені витрати на бензин для машин по доставці продукції

40

 

План рахунків компанії  „Print” за лютий 200_р.

Назва рахунку

Номер рахунку

              1. Рахунки активів

 

  Грошові кошти

11

  Рахунки до одержання

12

  Запаси

13

  Обладнання для виробництва

14

  Накопичена амортизація обладнання для    виробництва

15

               II. Рахунки зобов'язань

 

  Рахунки до сплати

21

  Заробітна плата до сплати

22

  Невідпрацьований гонорар            

23

                III. Рахунки власного капіталу

 

   Капітал

31

   Вилучення коштів               

32

                IY. Рахунки доходів

 

   Відпрацьований гонорар

41

   Зведений рахунок фінансових результатів            

42

                Y. Рахунки витрат

 

  Витрати на виплату заробітної плати

51

  Витрати на опалення та освітлення офісу

52

  Витрати на оренду офісу

53

  Витрати на запаси

54

  Витрати на амортизацію обладнання офісу

55

  Витрати на бензин

56

 Витрати на рекламу

57

 

1. Відобразити господарські операції компанії „Print” за червень місяць (вправа ) в журналі реєстрації господарських операцій (форма № 1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Print ”.

 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.№2). При цьому, після кожного запису на рахунках, слід виводити залишок (сальдо) по рахунку.

 1. Перенести залишки, виведені по рахунках Головної книги (ф.№2), у робочу таблицю (ф.№ 3). Для цього необхідно: а) у колонці 1 робочої таблиці записати номери та назви рахунків з Головної книги (ф. № 2); б) скласти пробний баланс (колонка 2 робочої таблиці), тобто перенести залишки рахунків Головної книги (ф. № 2) відповідно в Дебет або Кредит рахунків пробного балансу.
 2. Внести до журналу реєстрації господарських операцій (ф.№ 1) записи, які регулюють витрати та доходи компанії „Print” (регулятиви), тобто скласти бухгалтерські проводки по наступним операціям:

а) віднести на витрати суму нарахованої амортизації по обладнанню для виробництва - 150;

б) списати використані матеріали – 900;

в) зарахувати до складу доходів компанії суму за поставлену продукцію фірмі „Р” - 4000.

 1. Перенести регулюючі записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф. № 1) (див. попередню операцію) на відповідні рахунки Головної книги (ф. № 2). Вивести залишки по цим рахункам.
 2. Залишки по рахункам Головної книги (ф. №2), виведені після регулюючих записів, перенести у колонку 3 “Регулятиви “ робочої таблиці (ф. № 3).
 3. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) відрегульований пробний баланс на 31 серпня (колонка 4 “Відрегульований пробний баланс”), який складається на основі пробного балансу (колонка 2) та регулятивів (колонка 3).
 4. Скласти у робочій таблиці (ф. № 3) “Звіт про прибутки” (колонка 5). Для цього необхідно перенести залишки номінальних рахунків (рахунків витрат та доходів №№ 41-57) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) в “Звіт про прибутки” (колонка 5).
 5. Скласти у робочій таблиці (ф. №3) “Балансовий звіт” (колонка 6), тобто перенести залишки балансових рахунків (рахунки №№ 11-32) з відрегульованого пробного балансу (колонка 4) до “Балансового звіту” (колонка 6) робочої таблиці.
 6.  Зробити закриття номінальних рахунків ( рах. №№ 41-57) у Головній книзі (ф. № 2). Для цього необхідно:

а) перенести залишок рахунку доходів (рах. 41 “Відпрацьований гонорар”) на Кредит рах. 42 “Зведений фінансовий результат”, тобто зробити проводку Дебет рах. 41 – Кредит рах. 42. та відобразити її в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

б) перенести залишки рахунків витрат (рахунки №№ 51-57) на Дебет рах. 42 “Зведений фінансовий результат”. Для цього необхідно дебетові залишки рах. №№ 51-57 Головної книги просумувати та отриманий результат записати по Дебету рах.42 Головної книги. Отриману проводку Кредит рахунків 51-57 (по кожному рахунку) – Дебет рахунку 42 відобразити в журналі реєстрації господарських операцій (ф. № 1);

в) визначити суму чистого прибутку компанії „Print”, тобто отриманий кредитовий залишок рах. 42 “Зведений фінансовий результат” в Головній книзі (ф. № 2) перенести (списати) на рах. 31 “Капітал”. Проводку Дебет рах. 42 – Кредит рах. 31 записати в журнал реєстрації господарських операцій (ф. № 1). Таким чином, рах. 42 “Зведений фінансовий результат” закривається;

г)використані власником компанії кошти на власні потреби списати за рахунок зменшення капіталу.

 1. Скласти Баланс компанії „Print” (ф. № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Print”.

12. Скласти “Звіт про прибутки” (ф. № 5), використовуючи дані робочої таблиці (ф. № 3, колонка 5 “Звіт про прибутки”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „ Print”.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  2

за темою  “Фінансова звітність та аналіз

фінансового стану підприємства

 

    1. Скласти Балансовий звіт підприємства (Додаток, форма № 6), використовуючи залишки балансових рахунків на кінець звітного періоду (табл.1).

    2. Зробити розрахунки відносних показників - платоспроможності, заборгованості, рентабельності, оборотності (Додаток, форма № 7) на підставі складеного Балансового звіту та основних показників діяльності підприємства, представлених у скороченій формі “Звіту про прибутки” (табл.2). 

       3. На підставі отриманих результатів розрахунку відносних показників та аналогічних показників за минулий рік (табл.3) охарактеризувати фінансовий стан підприємства та надати пропозиції щодо його покращення.

ВАРІАНТ 1

 Таблиця 1

 Балансові рахунки приватного підприємства „Leather” станом на 31.12.200_р.

 

Показники

Сума,дол.

Грошові кошти

4500

Рахунки до одержання

3800

Запаси

5100

Інвестиції

10000

Обладнання

5200

Амортизація основних засобів

(1800)

Рахунки до сплати

3200

Поточні позики банку і суми овердрафту

3900

Поточна заборгованість підприємствам

4300

Векселі до сплати (довгострокові)

3600

Власний капітал

11800

Таблиця 2

Скорочена форма Звіту про прибутки

 

Показники

Сума, дол.

Обсяг реалізації продукції

40000

Виробнича собівартість реалізованої продукції

33000

Валовий прибуток

7000

Операційні витрати

2500

Операційний прибуток

4500

Прибуток до оподаткування

4400

Податки

1500

Чистий прибуток

2900

Таблиця 3

Відносні показники діяльності приватного підприємства „Leather”

за минулий 200_р.

 

1. Показники платоспроможності (ліквідності)

 

1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності

0,9

1.2 Показник швидкої платоспроможності

0,3

1.3 Показник абсолютної платоспроможності

0,2

1.4 Чистий робочий капітал

750

2. Показники заборгованості (структури капіталу)

 

2.1 Показник загальної заборгованості

53%

2.2 Показник фінансової незалежності

42%

2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу

19,2%

3. Показники рентабельності

 

3.1 Рентабельність за валовим прибутком

16,3%

3.2 Рентабельність за операційним прибутком

10,1%

3.3 Рентабельність за чистим прибутком

6,2%

3.4 Рентабельність інвестицій (ROI)

9,2%

3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE)

20,6%

4.Показники оборотності (ділової активності)

 

4.1 Оборотність запасів

5,3

4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях)

68

4.2 Оборотність дебіторської заборгованості

9,5

4.2.1 Середній період повернення (у днях)

37,8

4.3 Оборотність основних засобів

6,6

4.4 Оборотність усіх активів

1,1

 

ВАРІАНТ 2

 Таблиця 1

Балансові рахунки фірми „The home service” станом на 31.12.200_ р.

 

Показники

Сума, дол..

Грошові кошти

4300

Ринкові цінні папери

2200

Рахунки до одержання

6100

Запаси

5900

Передплачені витрати

300

Будівлі

8000

Меблі

1200

Амортизація основних засобів

(2100)

Рахунки до сплати

2500

Короткострокові кредити банку

2500

Інша короткострокова заборгованість

2400

Довгострокові векселі до сплати

1600

Інша довгострокова заборгованість

3800

Власний капітал

13100

Таблиця 2

 

Скорочена форма Звіту про прибутки

Показники

Сума, дол.

Обсяг реалізованих робіт, послуг

30000

Фактична собівартість реалізованих робіт

24000

Валовий прибуток

6000

Операційні витрати

600

Операційний прибуток

5400

Прибуток до оподаткування

5300

Податки

1800

Чистий прибуток

3500

 

 Таблиця 3

Відносні показники діяльності фірми „The home service” за минулий 200_ р.

 1 Показники платоспроможності (ліквідності)

 

1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності

2,1

1.2 Показник швидкої платоспроможності

1,5

1.3 Показник абсолютної платоспроможності

67,2

1.4 Чистий робочий капітал

10200

2. Показники заборгованості (структури капіталу)

 

2.1 Показник загальної заборгованості

45,4%

2.2 Показник фінансової незалежності

49,1%

2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу

39,1%

3. Показники рентабельності

 

3.1 Рентабельність за валовим прибутком

18%

3.2 Рентабельність за операційним прибутком

16%

3.3 Рентабельність за чистим прибутком

9,5%

3.4 Рентабельність інвестицій (ROI)

11,2%

3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE)

22,3%

4.Показники оборотності (ділової активності)

 

4.1 Оборотність запасів

3,2

4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях)

112,5

4.2 Оборотність дебіторської заборгованості

3,7

4.2.1 Середній період повернення (у днях)

97,2

4.3 Оборотність основних засобів

3,1

4.4 Оборотність усіх активів

0,5

 

ВАРІАНТ 3

 Таблиця 1

Балансові рахунки компанії „Aster” станом на 31.12.200_ р.

 

Показники

Сума, дол.

Грошові кошти

5100

Рахунки до одержання

3900

Запаси

2600

Будівлі

3000

Меблі

1500

Амортизація основних засобів

(1200)

Земля

10000

Рахунки до сплати

2600

Поточна заборгованість по облігаціях

700

Короткострокові позики банку

1600

Довгострокова заборгованість компаніям

2400

Інша довгострокова заборгованість

2600

Власний капітал

15000

Таблиця 2

Скорочена форма Звіту про прибутки

Показники

Сума, дол.

Обсяг реалізованих робіт, послуг

35000

Фактична собівартість реалізованих робіт

28800

Валовий прибуток

6200

Операційні витрати

400

Операційний прибуток

5800

Прибуток до оподаткування

5600

Податки

1800

Чистий прибуток

3800

Таблиця 3

Відносні показники діяльності компанії „Aster” за минулий 200_р.

 

1 Показники платоспроможності (ліквідності)

 

1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності

0,9

1.2 Показник швидкої платоспроможності

1,5

1.3 Показник абсолютної платоспроможності

0,9

1.4 Чистий робочий капітал

5700

2. Показники заборгованості (структури капіталу)

 

2.1 Показник загальної заборгованості

35%

2.2 Показник фінансової незалежності

58%

2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу

31,1%

3. Показники рентабельності

 

3.1 Рентабельність за валовим прибутком

16,2%

3.2 Рентабельність за операційним прибутком

15,1%

3.3 Рентабельність за чистим прибутком

9,5%

3.4 Рентабельність інвестицій (ROI)

12,3%

3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE)

22,1%

4.Показники оборотності (ділової активності)

 

4.1 Оборотність запасів

10

4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях)

36

4.2 Оборотність дебіторської заборгованості

8,2

4.2.1 Середній період повернення (у днях)

44

4.3 Оборотність основних засобів

6,5

4.4 Оборотність усіх активів

1,1

 

ВАРІАНТ 4

 Таблиця 1

 

Балансові рахунки фірми ”Life” cтаном на 31.12.200_р.

 

 Показники

Сума, дол..

Грошові кошти

6500

Ринкові цінні папери

3500

Рахунки до одержання

4600

Запаси

4700

Обладнання

4600

Амортизація обладнання

(1700)

Нематеріальні активи

2400

Амортизація нематеріальних активів

(1300)

Рахунки до сплати

3300

Поточні зобов’язання по векселях

300

Поточні зобов’язання по податках і соціальному страхуванню

1200

Довгострокові позики, облігації та інші цінні папери

3800

Довгострокові банківські кредити

1000

Інші довгострокові зобов’язання

700

Власний капітал

13000

Таблиця 2

Скорочена форма Звіту про прибутки

 

Показники

Сума, дол.

Обсяг реалізованих робіт, послуг

42000

Фактична собівартість реалізованих робіт

35500

Валовий прибуток

6500

Операційні витрати

700

Операційний прибуток

5800

Прибуток до оподаткування

5700

Податки

1900

Чистий прибуток

3800

Таблиця 3

Відносні показники діяльності фірми „Life” за минулий 200_р.

 

1 Показники платоспроможності (ліквідності)

 

1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності

3,1

1.2 Показник швидкої платоспроможності

2,8

1.3 Показник абсолютної платоспроможності

1,2

1.4 Чистий робочий капітал

11100

2. Показники заборгованості (структури капіталу)

 

2.1 Показник загальної заборгованості

41,1%

2.2 Показник фінансової незалежності

50,8%

2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу

41,1%

3. Показники рентабельності

 

3.1 Рентабельність за валовим прибутком

14,1%

3.2 Рентабельність за операційним прибутком

12,8%

3.3 Рентабельність за чистим прибутком

8,1%

3.4 Рентабельність інвестицій (ROI)

-

3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE)

15%

4.Показники оборотності (ділової активності)

 

4.1 Оборотність запасів

6,2

4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях)

58

4.2 Оборотність дебіторської заборгованості

8,1

4.2.1 Середній період повернення (у днях)

44

4.3 Оборотність основних засобів

8

4.4 Оборотність усіх активів

1,2

 

ВАРІАНТ 5

 Таблиця 1

Балансові рахунки компанії „Print” станом на 31.12.200_р.

 

 Показники

Сума, дол..

Грошові кошти

6800

Дебіторська заборгованість

7100

Запаси

6100

Аванси видані

3700

Споруди

5000

Меблі

3000

Амортизація основних засобів

(3300)

Рахунки до сплати

2000

Короткострокові зобов,язання (позики, облігації)

1100

Короткострокові банківські кредити

900

Аванси отримані в рахунок поставок (поточні)

1500

Довгострокові векселі до оплати

4500

Власний капітал

18400

Таблиця 2

Скорочена форма Звіту про прибутки

 

Показники

Сума, дол.

Обсяг реалізованої продукції

48000

Виробнича собівартість реалізованої продукції

40900

Валовий прибуток

7100

Операційні витрати

1000

Операційний прибуток

6100

Прибуток до оподаткування

6000

Податки

2100

Чистий прибуток

3900

Таблиця 3

Відносні показники діяльності компанії ”Print” за минулий 200_р

 

1 Показники платоспроможності (ліквідності)

 

1.1 Показник поточної (загальної) платоспроможності

2,5

1.2 Показник швидкої платоспроможності

1,6

1.3 Показник абсолютної платоспроможності

0,9

1.4 Чистий робочий капітал

12200

2. Показники заборгованості (структури капіталу)

 

2.1 Показник загальної заборгованості

33%

2.2 Показник фінансової незалежності

60,1%

2.3 Співвідношення довгострокової заборгованості та власного капіталу

20,3%

3. Показники рентабельності

 

3.1 Рентабельність за валовим прибутком

12,2%

3.2 Рентабельність за операційним прибутком

11%

3.3 Рентабельність за чистим прибутком

7,1%

3.4 Рентабельність інвестицій (ROI)

12,6%

3.5 Рентабельність власного (акціонерного капіталу (ROE)

19,2%

4.Показники оборотності (ділової активності)

 

4.1 Оборотність запасів

5,1

4.1.1 Тривалість одного обороту (у днях)

70,5

4.2 Оборотність дебіторської заборгованості

5,5

4.2.1 Середній період повернення (у днях)

65,4

4.3 Оборотність основних засобів

5

4.4 Оборотність усіх активів

1,2

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 3

за темою «Облік грошових коштів»

 

 1. Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних

 

ВАРІАНТ 1

Створено фонд дрібних сум у розмірі 350 дол. Витрачено з фонду: на відрядження – 100 дол., на прибирання приміщень – 50 дол., на послуги по доставці товарів – 60 дол. Поповнено фонд дрібних сум.

Скласти проводки за європейською системою обліку.

ВАРІАНТ 2

Надійшла до каси готівка з поточного рахунка в банку – 1800 дол., від клієнтів – 600 дол. Сплачено з каси постачальникам  за матеріали – 700 дол. та виплачено заробітну плату працівникові за першу половину місяця – 1300 дол.

ВАРІАНТ 3

В кінці дня у касира в наявності  2559 дол., а касовий апарат показує, що виручка від продажу становить 2567 дол.

Відобразити виручку від реалізації, оприбуткування готівки в касі та нестачу грошей.

ВАРІАНТ 4

Створено фонд дрібних сум у розмірі 300 дол. Витрачено з фонду: на матеріали – 100 дол., на техобслуговування машин – 50 дол., на поштові витрати – 30 дол. Поповнено фонд дрібних сум.

Скласти проводки за американською системою обліку.

ВАРІАНТ 5

В касу надійшли кошти від покупців за реалізовані товари – 1500 дол., повернуто постачальниками грошові кошти – 800 дол. З каси сплачено телефоні витрати – 500 дол. та витрати на відрядження – 1000 дол.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 4

                            за темою «Облік розрахунків з дебіторами»

 

Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних.

 

ВАРІАНТ 1

Фірма „Л” представила рахунок покупцю за відпущені товари.

Рахунок

Товари за договірними цінами            

20000

Комерційна знижка                                

1000

До оплати

 

ПДВ        

18,6%

Разом по рахунку

 

Грошові кошти від покупця надійшли у встановлений термін.

 

ВАРІАНТ 2

01.03.0_р. корпорація „С” реалізувала фірмі „Г” готову продукцію на суму 35000 дол. плюс ПДВ (18,6%). 01.04.0_р. фірма „Г” повернула частину продукції на суму 10000 дол. плюс ПДВ. На іншу частину продукції фірмі „Г” було надано реалізаційну знижку 2% за прискорення оплати.

 

ВАРІАНТ 3

Компанія „Д” відвантажила в кредит покупцеві товарів на суму 22000 дол. плюс ПДВ (18,6%). За невідповідність товарів встановленим параметрам якості покупцеві надано комерційну знижку у розмірі 5000 дол. плюс ПДВ  та за дострокову оплату – 2%.

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ 4

Компанія „С” відвантажила товар компанії „В” та надіслала рахунок.

                                                     Рахунок

Товари за договірними цінами                                         

16000

Розрахункова знижка            

3%

До оплати

 

ПДВ                                          

18,6%

Разом по рахунку

 

Компанія „В” перерахувала кошти на рахунок продавця згідно рахунку.

 

ВАРІАНТ 5

Приватна фірма „Н” відвантажила в кредит продукцію компанії  „А” на суму 35580 дол.,  в т.ч. ПДВ (18,6%).  В зв’язку з відсутністю попиту на продукцію компанія „А” повернула продавцю частину продукції на суму 2965 дол., в т.ч. ПДВ.  Приватна фірма „Н” отримала гроші за реалізовану продукцію відповідно встановленому у контракті терміну.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 5

                            за темою «Облік розрахунків з дебіторами»

   Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості

   1. Користуючись даними, наведеними у вправі № 1, скласти таблицю „Періодизація дебіторської заборгованості”  (Додаток, форма № 7), тобто згрупувати дебіторську заборгованість за строками її непогашення, встановити  коефіцієнти (відсотки) сумнівності (на власний розсуд) та визначити суму безнадійних боргів підприємства.

   2.  Оцінити дебіторську заборгованість для відображення її в балансі підприємства (за отриманими даними).

   3.  Відобразити в обліку операції на підставі даних наведених у вправі 2.

 

ВАРІАНТ 1

Вправа  № 1  Приватне підприємство „Leather”  по виготовленню шкіряних виробів має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

 

Клієнти компанії

Сума заборгованості, дол..

Строки непогашення ( в днях)

Фірма А

5600

61 – 90

Фірма П

1200

1 – 30

Компанія М

36000

31 - 60

Компанія А

5800

61 – 90

Фірма Г

6900

Понад 90

 

Вправа № 2  Обсяг продаж приватного підприємства „Leather” за 200_р. становить 70000 дол. За попередні три роки несплати по покупцях становлять 75, 4%, 5% від суми обсягу продаж. В кінці звітного року створено резерв сумнівних боргів. На початку наступного року один із покупців відшкодував із загальної суми богу 16000 дол. на рахунок підприємства 7000 дол.

 

ВАРІАНТ 2

Вправа  № 1  Фірма по ремонту побутової техніки „The home service” має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

 

Клієнти компанії

Сума заборгованості, дол.

Строки непогашення ( в днях)

Компанія Б

5200

31 – 60

Фірма Д

6900

1 – 30

Фірма М

12000

61 - 90

Компанія М

15500

понад 90

Підприємство С

4500

понад 90

 

Вправа № 2  Фірма по ремонту побутової техніки „The home service” має на кінець 200_ р. дебіторську заборгованість 65000 дол. За попередні три роки несплати становлять – 4%, 7%, 6 %  від суми дебіторської заборгованості. В кінці звітного року нараховано резерв сумнівних боргів. Залишок  резерву – 500 дол. В наступному році списано за рахунок резерву сумнівний борг у сумі 600 дол.

 

ВАРІАНТ 3

Вправа  № 1  Компанія „Aster” по наданню готельних послуг  має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

 

Клієнти компанії

Сума заборгованості, дол..

Строки непогашення ( в днях)

Компанія F

8500

61 – 90

Корпорація Б

4500

31 – 60

Фірма Р

9000

1- 30

Підприємство В

11200

1 - 30

Підприємство С

8700

понад 90

 

 Залишок резерву на кінець року становить 600 дол.

 

Вправа № 2  В покриття дебіторської заборгованості компанія „Aster” одержала вексель від клієнта на 10000 дол. Вексель одержано 01.02.0_р. терміном на півроку за умови 13% річних зі сплатою відсотків в кінці терміну погашення векселя. Погашено вексель в обумовлені строки.

 

ВАРІАНТ 4

Вправа  № 1  Фірма „Life” по наданню медичної допомоги  має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

 

Клієнти компанії

Сума заборгованості, дол..

Строки непогашення ( в днях)

Фірма П

15000

31 – 60

Клієнт  Р

5600

31 – 60

Клієнт А

2800

61- 90

Фірма Д

11200

1 - 30

Клієнт В

7800

понад 90

 

Залишок резерву на кінець року становить 400 дол.

 

Вправа № 2.  Заборгованість клієнта фірмі „Life” на кінець 200_р. складає 85000 дол. Фірма вважає свого клієнта неплатоспроможним на 30%  і створює резерв сумнівних боргів. За кілька місяців клієнт перерахував фірмі 40000 дол.

 

ВАРІАНТ 5

Вправа  № 1  Компанія „Print” по видавництву поліграфічної продукції  має наступну заборгованість клієнтів та відповідні строки її непогашення:

 

Клієнти компанії

Сума заборгованості, дол..

Строки непогашення ( в днях)

Компанія В

18000

61 – 90

Корпорація Д

2900

31 – 60

Підприємство Р

4500

1- 30

Фірма П

9000

1 - 30

Фірма К

7800

понад 90

 

Вправа № 2 У покриття дебіторської заборгованості 01.05.0_р. від покупця одержано вексель під 12% річних терміном на 6 місяців на суму 2000 дол. Сплата відсотків у кінці терміну погашення векселя. У встановлений термін покупець не сплатив за векселем.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 6

за темою «Облік та оцінка запасів»

 

1. Користуючись даними таблиці № 1,  провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та періодичного обліку запасів  -  в залежності від варіанту. (Додаток, форма № 8).

2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  а) операції по надходженню та  реалізації запасів за системами постійного та періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку США та західноєвропейських країн (в залежності від варіанту).

ВАРІАНТ 1

Таблиця № 1

                        Рух запасів на підприємстві  „Leather” за червень 200_р.

Дата

Рух товарів

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, дол..

Загальна вартість, дол..

Залишок запасів на початок місяця

180

1,25

 

8.06

Придбано

120

1,35

 

10.06

Видано

80

 

 

15.06

Придбано

110

1,35

 

18.06

Видано

20

 

 

25.06

Придбано

95

1,40

 

27.06

Видано

75

 

 

 

Залишок товарів на кінець місяця

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО та середньозваженої собівартості за системою періодичного обліку.

2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  а) операції по надходженню та  реалізації запасів за системою постійного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку  США.

ВАРІАНТ 2

Таблиця № 1

                        Рух запасів на фірмі  „The home service” за липень 200_р.

Дата

Рух товарів

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, дол.

Загальна вартість, дол.

Залишок запасів на початок місяця

220

1,30

 

5.07

Придбано

80

1,35

 

11.07

Видано

110

 

 

14.07

Придбано

95

1,35

 

16.07

Видано

105

 

 

23.07

Придбано

40

1,10

 

29.07

Видано

25

 

 

 

Залишок товарів на кінець місяця

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.

2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  а) операції по надходженню та  реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку  США.

 

ВАРІАНТ 3

Таблиця № 1

                        Рух запасів в компанії  „Aster” за серпень 200_р.

Дата

Рух товарів

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, дол..

Загальна вартість, дол..

Залишок запасів на початок місяця

 

140

1,20

 

6.08

Придбано

120

1,25

 

12.08

Видано

80

 

 

15.08

Видано

95

 

 

16.08

Видано

10

 

 

21.08

Придбано

80

1,30

 

27.08

Видано

65

 

 

 

Залишок товарів на кінець місяця

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ЛІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.

2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  а) операції по надходженню та  реалізації запасів за системою періодичного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку  західноєвропейських країн.

 

ВАРІАНТ 4

Таблиця № 1

Рух запасів на фірмі  „life” за вересень 200_р.

Дата

Рух товарів

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, дол.

Загальна вартість, дол.

Залишок запасів на початок місяця

160

2,20

 

8.09

Придбано

120

2,25

 

11.09

Видано

140

 

 

12.09

Видано

80

 

 

18.09

Видано

40

 

 

23.09

Придбано

150

2,30

 

28.09

Видано

130

 

 

 

Залишок товарів на кінець місяця

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.

2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  а) операції по надходженню та  реалізації запасів за системою постійного обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку  західноєвропейських країн.

 

ВАРІАНТ 5

Таблиця № 1

Рух запасів в компанії  „Print” за жовтень 200_р.

Дата

Рух товарів

Кількість одиниць, шт.

Ціна за одиницю, дол.

Загальна вартість, дол.

Залишок запасів на початок місяця

250

2.10

 

2.10

Придбано

120

2.15

 

11.10

Видано

150

 

 

13.10

Придбано

120

2,25

 

16.10

Видано

100

 

 

21.10

Придбано

80

2,40

 

25.10

Видано

20

 

 

 

Залишок товарів на кінець місяця

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

1. Провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ЛІФО та середньозваженої собівартості за системою постійного обліку.

2. На підставі даних таблиці № 1 відобразити на рахунках бухгалтерського обліку  а) операції по надходженню та  реалізації запасів за системою періодичного  обліку; б) залишки запасів на складі у системі рахунків бухгалтерського обліку  США.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 7

за темою «Облік необоротних активів»

 

 1. Відобразити в обліку отримання основних засобів
 2. Нарахувати амортизацію основних засобів, згідно визначеного методу нарахування амортизації.
 3. Переоцінити вартість основних засобів, з врахуванням експертної оцінки
 4. Відобразити в обліку реалізацію основних засобів

 

ВАРІАНТ 1.

Французька компанія придбала обладнання за договірною ціною  18 000 дол. (ПДВ – 10%).

Термін корисної експлуатації обладнання складає 4 років. Компанія використовує  метод суми цифр років експлуатації (кумулятивний) нарахування амортизації.

Через два роки у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 10080 дол.

Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 11000 дол.

 

ВАРІАНТ 2.

Американська компанія побудувала споруду вартістю 85000 дол.

Термін корисної експлуатації споруди складає 25 років. Компанія використовує метод подвійної норми амортизації.

Через рік у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 93840 дол.

Після переоцінки компанія вирішити продати споруду за 94000 дол.

 

ВАРІАНТ 3.

Французька компанія отримала обладнання первісною вартістю 60000 дол., накопичена амортизація 20000 дол. в обмін на власну споруду первісною вартістю 75000 дол., накопичена амортизація 15000 дол.

Компанія планує використовувати споруду 8 років і застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

Через шість років у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цієї споруди на дату переоцінки дорівнює 12000 дол.

Після переоцінки компанія вирішити продати споруду за 13000 дол.

 

ВАРІАНТ 4.

Американська компанія безкоштовно отримала обладнання первісною вартістю 34000 дол., накопичена амортизація  8000 дол.

Термін корисної експлуатації обладнання складає 5 років. Компанія використовує метод подвійної норми амортизації.

Через два роки у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 11232 дол.

Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 12000 дол.

 

ВАРІАНТ 5.

Американська компанія придбала обладнання за договірною ціною  12500 дол. (ПДВ – 11%).

Компанія використовує метод нарахування амортизації за кількістю випущеної продукції (виробничий). Кількість продукції, яку планується випустити на цьому обладнанні 50000 од. В перший рік на обладнанні виготовлено 1400 од. продукції.

Через рік у результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювана вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнює 12393 дол.

Після переоцінки компанія вирішити продати обладнання за 12000 дол.

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 8

за темою «Облік фінансових інвестицій і консолідована звітність»

1. Відобразити в обліку придбання фінансових інвестицій (враховуючи рівень впливу на інвестоване підприємство) та отримання дивідендів

2. Врегулювати вартість портфелю фінансових інвестицій в обліку

ВАРІАНТ 1.

Компанія 12.04.07 року придбала частку в розмірі 35% у власному капіталі (прості акції) іншої компанії за $125000. Чистий прибуток інвестованої компанії за 2007 рік становить $60000. В кінці року інвестована компанія оголосила та виплатила дивіденди у розмірі $14000.

ВАРІАНТ 2.

Компанія придбала 15.04.2007 р. прості акції іншої корпорації вартістю $64000, що становить 20% її випущених акцій. 30.12.2007 компанія отримала оголошені дивіденди у розмірі $2100. В кінці року справедлива вартість портфелю придбаних акцій компанії становила $66100

ВАРІАНТ 3.

Компанія 14.02.07 року придбала частку в розмірі 40% у власному капіталі (прості акції) іншої компанії за $88000. Чистий прибуток інвестованої компанії за 2007 рік становить $4000. В кінці року компанія  оголосила та виплатила дивіденди грошима у розмірі $900.

ВАРІАНТ 4.

Компанія придбала 25.08.2007 р. прості акції іншої корпорації вартістю $74000, що становить 10% її випущених акцій. 30.12.2007 компанія інвестор отримала оголошені дивіденди у розмірі $3000. В кінці року справедлива вартість портфелю придбаних акцій компанії становила $70000

ВАРІАНТ 5.

Компанія 2.01.07 року придбала частку в розмірі 45% у власному капіталі (прості акції) іншої компанії за $134000. Чистий прибуток інвестованої компанії за 2007 рік становить $16000. В кінці року компанія оголосила та виплатила дивіденди грошима у розмірі $2000.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 9

за темою «Облік короткострокових зобов’язань»

1. Відобразити в обліку придбання товарів з урахуванням знижок

2. Здійснити остаточні розрахунки з постачальником та відобразити їх в обліку

 

ВАРІАНТ 1.

Французька компанія придбала в кредит товари на суму 85000 євро, плюс ПДВ – 18,6%, комерційна знижка 4%, розрахункова знижка 2%. Компанія використовує систему періодичного обліку запасів.

В зв’язку з відсутністю грошей на поточному рахунку компанії видано переказний вексель на суму заборгованості на два місяці під 8% річних. Через два місяці компанія сплатила заборгованість за векселем і відсотки.

 

ВАРІАНТ 2.

Американська компанія 12.04.200_ р. придбала в кредит готову продукцію на суму 20000 дол. (плюс ПДВ - 10%) на умовах 3/10. 16.04.200_ р. компанія сплатила 10000 дол., а 01.05.200_р. здійснила остаточні розрахунки з постачальником. Компанія використовує систему постійного обліку запасів.

 

ВАРІАНТ 3.

Французька корпорація придбала в кредит готову продукцію на суму 12400 євро, плюс ПДВ – 18,6%. Компанія використовує систему періодичного обліку запасів. Проте частина товарів на суму 2500 євро, виявилась зіпсованою, тому корпорація повернула їх постачальнику. Відобразити в обліку операції надходження товарів, повернення їх постачальнику та оплату решти заборгованості.

 

ВАРІАНТ 4.

Американська компанія придбала в кредит товари на суму 28000 євро, плюс ПДВ – 11%, комерційна знижка 4%, розрахункова знижка 1%. Компанія використовує систему постійного обліку запасів.

В зв’язку з відсутністю грошей на поточному рахунку компанії видано переказний вексель на суму заборгованості на чотири місяці під 13% річних. Через чотири місяці компанія сплатила заборгованість за векселем і відсотки.

 

ВАРІАНТ 5.

Французька корпорація 01.07.200_ р. придбала в кредит готову продукцію на суму 52000 євро (плюс ПДВ - 10%) на умовах 2/12. 08.07.200_ р. компанія сплатила 20000 євро, а 20.07.200_р. здійснила остаточні розрахунки з постачальником. Компанія використовує систему періодичного обліку запасів.

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 10

за темою «Облік довгострокових зобов’язань»

1. Відобразити в обліку випуск і реалізацію довгострокових облігацій

2. Розрахувати та відобразити в обліку сплату відсотків (за перший рік)

3. Здійснити остаточне погашення облігацій після закінчення терміну їх дії

 

ВАРІАНТ 1.

Компанія випустила і реалізувала 3.01.200_р. 5000 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, фіксована ставка відсотка 8%. Квота до ціни 102. Виплата процентів 1.07. та 1.01.

 

ВАРІАНТ 2.

Компанія випустила і реалізувала 3.01.200_р. довгострокові облігації номінальною вартістю 980000 дол., на 5 років, фіксована ставка відсотка 14%. Квота до ціни 99. Виплата процентів 1.07. та 1.01.

 

ВАРІАНТ 3.

Компанія випустила і реалізувала 1.01.200_ року довгострокові облігації: 9000 шт., номіналом 100 дол. кожна, на 6 років, 12% річних. Квота до ціни 101. Виплата процентів 1.07. та 2.01. наступного року.

 

ВАРІАНТ 4.

Компанія випустила і реалізувала 2.01.200_р. 500 шт. довгострокових облігацій номіналом 100 дол. кожна, на 4 роки, фіксована ставка відсотка 13%. Квота до ціни 100. Виплата процентів 1.07. та 1.01.

 

ВАРІАНТ 5.

Компанія випустила і реалізувала 01.07.200_р. довгострокові облігації номінальною вартістю 65000 дол., на 6 років, фіксована ставка відсотка 10%. Квота до ціни 95. Виплата процентів 1.01 та 1.07.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 11

за темою «Облік власного капіталу та розподілу прибутку в корпораціях»

Відобразити в обліку операцій на підставі наведених даних

ВАРІАНТ 1.

Корпорація випустила 2000 привілейованих акцій номіналом 200 дол. кожна. Реалізація здійснилась за ціною 205 дол. кожна. Через рік після випуску всі привілейовані акції конвертовані в прості. Умова конвертації: одна привілейована  акція обмінюється на 3 простих номіналом 100 дол. кожна.

ВАРІАНТ 2.

Корпорація випустила 50000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Для перших 30000 шт. акцій дирекція оголосила вартість 12 дол. за кожну, але фактично вони були реалізовані по 15 дол. за акцію. Решту 20000 шт. акцій було реалізовано без оголошеної вартості за ціною 17 дол. кожна. Через рік компанія викупила 10000 шт. своїх простих акцій за 18 дол. кожна.

ВАРІАНТ 3.

Корпорація викупила 10.08.200_р. на фондовій біржі 3200 шт. простих акцій власної емісії за ціною 12 дол. Первісно акції були випущені за номінальною вартістю 8 дол. кожна 25.10.200_р. корпорація реалізувала 1800 шт. акцій своїм службовцям за ціною 13 дол. кожна.

ВАРІАНТ 4.

Корпорація випустила 12000 шт. привілейованих акцій номіналом 80 дол., які були реалізовані за 90 дол. Через рік з метою підвищення їх привабливості на ринку цінних паперів корпорація вирішила розділити кожну акцію на три. Через рік після розщеплення всі привілейовані акції конвертовані в прості. Умова конвертації: одна привілейована акція обмінюється на 8 простих номіналом 5 дол. кожна.

ВАРІАНТ 5.

Корпорація випустила 74000 шт. простих акцій без номінальної вартості. Дирекція оголосила вартість 9 дол. за кожну акцію. 15.02 наступного року корпорація оголосила дивіденди з виплатою акціями в розмірі 12% від циркулюючих.

 

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

ЗАВДАННЯ 1

Форма №1

Журнал реєстрації господарських операцій

 

  Дата

№ опера-

 Назва рахунка

Дебет

Кредит

Сума

 

ції

(зміст операції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п.4    Регулюючі записи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дата

№ опера-

 Назва рахунка

 Дебет

Кредит

Сума

 

ції

(зміст операції)

 

 

 

 

 

п.10   Закриття номінальних рахунків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1

Форма № 2

ГОЛОВНА КНИГА

 

 

  Рахунок № 11 «Грошові кошти»

 

 

 

 

 

    Дата

  № операції

  Дебет

  Кредит

   Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Рахунок № 12 «Рахунки до одержання»

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

Дебет

Кредит

  Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок № 13 «Запаси»

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок № 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок № 42 "Зведений рахунок фінансових результатів"

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рахунок №

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дата

№ операції

  Дебет

  Кредит

Залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 3

 

 

 

 

 

РОБОЧА  ТАБЛИЦЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва

Пробний баланс

Регулятиви

Відрегульований пробний баланс

Звіт про прибутки

Балансовий звіт

рах.

рахунку

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

х

х

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1                                                                                      

                                             Форма № 4

                                                           БАЛАНС                                 

                                                                                                                        

           Активи

 

Зобов'язання та власний капітал

1. Оборотні засоби

 

1. Поточні зобов'язання

 

 

 

 

 

  Грошові кошти

 

  Рахунки до сплати

 

 

 

 

 

  Рахунки до одержання

 

  Невідпрацьований гонорар

 

 

 

 

 

  Запаси

 

  Заробітна плата до сплати

 

 

 

 

 

  Орендна плата авансом

 

 

 

 

 

 

 

  Всього

 

  Всього

 

II. Необоротні засоби

 

II. Довгострокові зобов'язання

 

  Обладнання офісу

 

Резерв для сплати податку на прибуток

 

 

 

 

 

  Накопичена амортизація

 

 

 

  Всього

 

Всього

 

 

 

III. Власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

  Капітал

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

  Разом активи

 

Разом зобов'язання та власний капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 1

Форма № 5

ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ

                                                                                   

Показник

Сума, дол.

1.  Доходи

 

   Відпрацьований гонорар

 

 

 

 

 

   Всього доходів

 

II.   Видатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Всього видатків

 

   Прибуток до оподаткування

 

   Резерв для сплати плдатку

 

   Чистий прибуток

 

 

 

 

 

Висновок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 2

Форма № 6

Балансовий звіт (тис. дол.)

                                                                                                             

                Актив

 

             Пасив

 

Назва статті

Сума

Назва статті

Сума

Оборотні активи

 

Поточні зобов' язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом оборотні активи

 

Разом поточні зобов' язання

 

Необоротні активи

 

Довгострокові зобов' язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом необоротні активи

 

Разом довгострокові зобо-в'язання

 

Актив разом

 

Пасив разом

 

 

ЗАВДАННЯ 2

Розрахунок показників фінансового стану фірми

 1. Показники платоспроможності

 

 

 

 

 

 

 1. Показники заборгованості

 

 

 

 

 

 

 1. Показники рентабельності

 

 

 

 

 

 

 1. Показники обіговості

 

 

 

 

 

 

Висновки:

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 3

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Зміст

Дебет

Кредит

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст

Дебет

Кредит

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 7

Періодизація дебіторської заборгованості   (дол.)

 

Покупці

 

Строки непогашення (в днях)

 

1 - 30

31-60

61-90

понад 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

Відсоток сумнівності

 2%

5% 

10% 

15% 

Резерв сумнівних боргів

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Зміст

Дебет

Кредит

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 5

 Форма № 8

Методи ФІФО, ЛІФО

Системи постійного та періодичного обліку

 

Дата видачі запасів

Видано, штук

Ціна за одиницю

Загальна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод середньозваженої собівартості

Система постійного обліку

 

Дата видачі запасів

Залишок

Придбано

Видано

Ціна за одиницю

Загальна вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Зміст

Дебет

Кредит

сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7

 

Розрахунок амортизації основних засобів

 

Роки

Первісна вартість

Розрахунок

 

Річна сума амортизації

Накопичений знос

Залишкова вартість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок переоцінки основних засобів

 

Показник

До переоцінки

Після переоцінки

Уцінка (дооцінка)

Первісна вартість

 

 

 

Амортизація (знос)

 

 

 

Залишкова (балансова) вартість

 

 

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій

 

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

 1

Отримано основні засоби

 

 

 

 

 2

Нараховано амортизацію

 

 

 

 

 3

 

Відображено переоцінку основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Продаж обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

1

Придбано фінансові інвестиції

 

 

 

 

2

Отримано дивіденди

 

 

 

 

3

Врегулювання вартості фінансових інвестицій

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 9

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 10

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

1

 

Випущено і реалізовано довгострокові облігації

 

 

 

 

2

 

Сплачено відсотки за перше півріччя

 

 

 

 

3

 

Нараховано відсотки за друге півріччя

 

 

 

 

4

 

Сплачено відсотки за друге півріччя

 

 

 

5

 

 

Погашення облігацій

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 11

Журнал реєстрації господарських операцій

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

Основна література

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996 – ХІV.

2. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544с.

3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник . – К.: Лібра, 2001. – 840с.

4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1268с.

  5. Кузьмінський Ю.А., Козак В.Г., Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В. Облік міжнародних операцій: Підручник. – К.: КНЕУ,2006. – 336 с.

6. Лук’яненко Л.І., Небильцова О.В., Коршикова Р.С. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 172 с.

 

Додаткова література

1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с.

2. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1998. – 226с.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с.

4. Глен А. Велш та ін. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 943с.

5. Друри К. Управленческий и производственный учет.: Пер. с англ. – М.: Аудит, 2002. – 873с.

6. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GААР. – М.: Дело, 1998, - 432с.

7. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 496с.

8. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002 – 246с.

9. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: «Аналитика-Прес», 1998. – 288с.

10. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. -   М.: Бухгалтерский учет, 1998. – 136с.

11. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160с.

12. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Д. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995, - 416с.

13. Чумаченко М.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 240с.

14. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560с.