Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та

економічного аналізу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

“_20__”  грудня___2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

071 «Облік і оподаткування»

освітня програма/   спеціалізація

«Облік і аудит»

тип дисципліни

вибіркова

                       

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробник: Амбарчян Вікторія Самвелівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу.

email: ambarchyanv@ukr.net

 

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………..

4

 

 

 

 

 

1.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ…………….

5

 

 

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання бюджетів

5

 

 

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та інших надходжень Державного бюджету

5

 

 

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків Державного бюджету

5

 

 

Тема 4. Бухгалтерський облік активів, зобов’язань Державного бюджету та розрахунків між бюджетами

5

 

 

Тема 5. Бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів

6

 

 

Тема 6. Звітність з виконання Державного та місцевих бюджетів

6

 

2.

ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

7

 

2.1.

Карта навчальної роботи студента………………………………………

7

 

2.2.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…..

8

 

 

 

 

 

3.

ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

12

 

3.1.

Карта навчальної роботи студента……………………..………………

12

 

3.2.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни…….

13

 

 

 

 

 

4.

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ...............................................................................................

17

 

 4.1.          Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………

 

17

4.2.         Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для       самостійної роботи…………………………

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ......................................................

26

 

 

 

 

 

6.

РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ……………

27

 

6.1

Основна література

27

 

6.2

Додаткова література

28

 

 

 

 

 

         

 

 

ВСТУП

«Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» - вибіркова навчальна дисципліна модуля спеціальної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і контроль в секторі загального державного управління» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність –071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»).

Система бухгалтерського обліку в державному секторі України складається із двох підсистем: підсистеми обліку виконання кошторисів бюджетними установами та підсистеми обліку виконання державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби України. Для здобуття необхідних знань з обліку виконання кошторисів студентам запропоновано широкий перелік дисциплін. В свою чергу, вивченню  методики обліку виконання державного та місцевих бюджетів присвячено єдину дисципліну – «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України». Саме бухгалтерський облік виконання бюджетів є основою для складання звітності про результати виконання державного та місцевих бюджетів та аналізу отриманих показників. На основі отриманих даних користувачі приймають рішення про результати діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, ефективність управління суспільною власністю та доцільність перерозподілу коштів для виконання суспільно важливих функцій.

Дисципліна «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» є складовою завершального блоку навчальних дисциплін в підготовці магістрів за освітньою програмою «Облік і аудит». Дисципліна пов’язана з дисциплінами як бакалаврського, так і магістерського рівня підготовки, зокрема з курсами: «Облік в бюджетних установах», «Правове забезпечення бюджетного обліку», «Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними установами».

Предметом дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» є процес виконання державного та місцевих бюджетів органами державної влади та місцевого самоврядування.

Мета вивчення дисципліни – отримання знань та умінь щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання державного та місцевих бюджетів.

 

 

 

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

Учасники процесу виконання бюджету, їх повноваження, функції та завдання. Бухгалтерський облік виконання державного та місцевих бюджетів як складова частина єдиної системи обліку у секторі загального державного управління. Суть і функції бухгалтерського обліку в забезпеченні процесу виконання бюджетів. Основні принципи бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів країни. Об’єкти бухгалтерського обліку виконання бюджетів. Бюджетна класифікація і її значення для організації обліку виконання бюджетів.

Загальна характеристика та організаційна структура Державної казначейської служби України. Організація бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів в органах ДКСУ. План рахунків поточного бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів.

 

ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Класифікація, склад та структура доходів державного бюджету. Завдання обліку доходів державного бюджету. Характеристика, сутність та призначення єдиного казначейського рахунку. Порядок казначейського обслуговування дохідної частину бюджету. Економічна і облікова характеристика рахунків, які призначені для обліку доходів державного бюджету. Первинні документи з обліку доходів. Облік розрахунків за надходженням платежів в бюджет. Порядок повернення зайвих надходжень і обліку операцій з перерахування доходів.

 

ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Поняття видатків бюджету. Класифікація видатків бюджету: їх склад та структура. Завдання обліку видатків бюджету. Розпорядники коштів, їх права, обов’язки і відповідальність. Реєстраційні рахунки, порядок їх відкриття, призначення, обов’язки сторін. Порядок перерахування грошових коштів Казначейством на поточні рахунки розпорядників коштів.

 

ТЕМА 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ТА РОЗРАХУНКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ

Характеристика складу та призначення активів державного бюджету. Визначення основних рахунків для обліку активів держбюджету. Порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку активів державного бюджету. Характеристика складу та призначення зобов’язань державного бюджету. Опис рахунків по відображенню зобов’язань державного бюджету. Порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку зобов’язань державного бюджету. Документальне оформлення операцій по розрахунках між бюджетами, які визначаються в процесі складання та затвердження бюджету (дотації, субвенції, вилучені лишки доходів) і взаємних розрахунків між бюджетами в ході виконання бюджету поточного року. Економічна характеристика рахунків, які призначені для обліку коштів переданих і отриманих та взаємних розрахунків між бюджетами. Порядок ведення аналітичного і синтетичного обліку взаєморозрахунків. Документальне оформлення і облік видачі, отримання та погашення короткострокових позик.

Порядок оформлення документів для отримання довгострокових позик з установ банків. Облік розрахунків з банками по довгостроковим позиках.

 

ТЕМА 5. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Поняття та організація обліку виконання місцевих бюджетів, його завдання. Порядок виконання місцевих бюджетів: учасники, їх функції та завдання. Особливості бухгалтерського обліку грошових коштів і доходів місцевих бюджетів, синтетичний та аналітичний облік, облікова реєстрація інформації за зазначеним напрямком обліку. Особливості бухгалтерського обліку витрат місцевих бюджетів.

 

ТЕМА 6. ЗВІТНІСТЬ З ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Порядок визначення результатів виконання бюджетів за звітній рік. Загальна характеристика підготовчих заходів, які здійснюються перед річним закриттям рахунків. Зміст і сутність операцій, що відображають річне закриття рахунків з обліку виконання бюджетів. Порядок бухгалтерського обліку річного закриття рахунків розпорядників коштів державного та місцевого бюджетів. Поняття, призначення і види звітів про виконання державного та місцевих бюджетів. Порядок складання і подання звітності з виконання державного та місцевих бюджетів.

 

 

 

 

 

 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 1.  Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової) «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації   «Облік і аудит»

 

денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 1.  

Змістовий модуль №1

 

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання бюджетів

Семінар-розгорнута бесіда

4

 

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання бюджетів

Семінар-розгорнута бесіда

Написання міні – контрольної роботи

4

4

 

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та інших надходжень державного бюджету

Семінар-конференція

4

 

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та інших надходжень державного бюджету

Семінар-конференція

Написання міні – контрольної роботи

4

4

 

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків державного бюджету

Семінар-розгорнута бесіда

4

 

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків державного бюджету

Семінар-конференція

4

 

Тема 4. Бухгалтерський облік активів, зобов’язань державного бюджету та розрахунків між бюджетами

Семінар-конференція

Написання міні – контрольної роботи

4

4

 

Тема 5. Бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів

Семінар-конференція

4

 

Тема 5. Бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів

Семінар-конференція

4

 

Тема 6. Звітність з виконання державного та місцевих бюджетів

Семінар-конференція

4

 

Тема 6. Звітність з виконання державного та місцевих бюджетів

Семінар-конференція

Написання міні – контрольної роботи

4

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

20

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

3. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

4. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

6. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

 

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» здійснюється за результатами поточного контролю знань за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; написання міні-контрольних робіт; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента (Карта навчальної роботи студента).

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт (міні - кейс), набуття проектно-аналітичних здатностей, підготовку до міні – тренінгу, поточна робота на цьому занятті може не оцінюватися, а бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Карта навчальної роботи студента є основою організації навчальної роботи студентів з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт. Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України», в структуру яких включена Карта навчальної роботи студента.

До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації навчальної роботи:

 1. після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни   та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента та обирає індивідуальні завдання;
 2. бали, одержані студентами за виконання завдань на семінарських заняттях та різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів;
 3. поточні консультації студентів з питань виконання завдань самостійної роботи студентів, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час індивідуальних занять.

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях студент може отримати максимально 60 балів (див. «Карту навчальної роботи студента»). У Таблиці 2 подано шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

Таблиця 2

Шкала оцінювання рівня знань студентів на семінарському (практичному) занятті

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

2

0

 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента на семінарі-конференції та семінарі-розгорнутій бесіді:

 • 4 бали – максимальна оцінка, якою відзначається відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання всіх домашніх завдань;
 • 2 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісного виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи:

 • в 4 бали оцінюється правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50% завдань міні - контрольної роботи;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Питання і завдання, що виносяться на модульний контроль, дають можливість визначити і оцінити рівень опрацювання студентом прослуханого лекційного матеріалу. Контрольна (модульна) роботи пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті. Контрольна модульна робота складається із п’яти завдань – теоретичних питань та практичних задач.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повні, правильні і обґрунтовані відповіді, що містять рішення всіх завдань і свідчать про поглиблену обізнаність студента із специфікою обліку виконання бюджетів в органах ДКСУ.

Виконана модульна контрольна робота оцінюється за шкалою 0 –10 — 15 — 20  балів.

Виконана робота оцінюється в 20 балів за умови правильних та повних відповідей на поставлені питання та розв’язання задач.

Оцінки в 15 балів заслуговує робота, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань дисципліни;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 10 балів заслуговує робота, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50%  завдань модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України».

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової) «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації   «Облік і аудит»

 

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 1.  

Змістовий модуль №1

1.

Тема 1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання бюджетів

Установча міні-лекція (конспект)

-

2.

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та інших надходжень державного бюджету

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

3.

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та інших надходжень державного бюджету

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар дискусія

-

4.

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків державного бюджету

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

5.

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків державного бюджету

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар-операційна гра

4

6.

Тема 2. Бухгалтерський облік доходів та інших надходжень державного бюджету

Тема 3. Бухгалтерський облік видатків державного бюджету

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

7.

Тема 4. Бухгалтерський облік активів, зобов’язань державного бюджету та розрахунків між бюджетами

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

8.

Тема 4. Бухгалтерський облік активів, зобов’язань державного бюджету та розрахунків між бюджетами

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

9.

Тема 5. Бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

10.

Тема 4. Бухгалтерський облік активів, зобов’язань державного бюджету та розрахунків між бюджетами

Тема 5. Бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

11.

Тема 6. Звітність з виконання державного та місцевих бюджетів

Міні-лекція (конспект)

Тестовий контроль знань

4

12.

Тема 6. Звітність з виконання державного та місцевих бюджетів

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

40

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна (модульна) робота

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 1. Завдання для самостійної роботи в міжсесійний період (обов’язкові завдання)
 1. Письмове виконання завдань для самостійної роботи

15

 1. Захист виконаних письмових завдань для самостійної роботи під час індивідуальних завдань

25

 1. Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (на вибір студента)
 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

 1. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

 1. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

 1. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

 1. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

 1. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» здійснюється за результатами поточного контролю знань за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; написання тестових контролів; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента. Види поточної навчальної роботи та максимальна кількість балів, які студент може отримати в процесі поточної навчальної роботи, представлені в «Карті навчальної роботи студента».

Карта навчальної роботи студента є основою організації навчальної роботи студентів з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт. Студенти, що приступають до вивчення дисципліни, на першому занятті мають бути поінформовані викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також отримати докладну інформацію про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України», в структуру яких включена Карта навчальної роботи студента. До відома студентів має бути доведений такий порядок планування та організації навчальної роботи:

1. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни   та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента із «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання.

2. Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

3. Поточні консультації студентів з питань виконання завдань самостійної роботи студентів, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За роботу на контактних заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У Таблиці 3 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

Таблиця 3

Шкала оцінювання рівня знань студентів на контактних заняттях

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

2

0

 

Оцінки на першому контактному занятті та на семінарі-дискусії не виставляються.

Контроль знань у вигляді виконання тестових завдань оцінюються максимально в 4 бали. Тест-контроль складається з чотирьох тестових завдань, які оцінюються за шкалою 1 – 0. В 1 бал оцінюється  правильне розв’язання конкретного тестового завдання;  0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання  тестового завдання. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань міні-семінару-операційної гри:

 • в 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених завдань, за наявності несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань;
 • 0 балів студент може отримати за неправильне розв’язання більшості завдань. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ:

 • в 4 бали оцінюється участь у роботі, за якої студент демонструє відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 3 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови правильних, в цілому, відповідей на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 2 бали студент може отримати за активну участь у роботі на занятті за умови надання правильних відповідей на 50% теоретичних питань, вірного розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильної відповіді.

Отже, за відповіді (виступи) на 12 контактних заняттях з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» студент заочної форми навчання може отримати максимально 40 балів відповідно до Карти навчальної роботи студента.

Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна (модульна) робота пишеться студентами заочної форми навчання на останньому контактному занятті.

Завдання модульного контролю оцінюється за шкалою 0 – 6 – 8 – 10 балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Виконання завдання оцінюється в 10 балів за умови його правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики обліку виконання бюджетів;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики обліку виконання бюджетів;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України».

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент заочної форми навчання може отримати не більше 50 балів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

З дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» студентам денної форми навчання пропонується виконати два індивідуальні завдання на вибір (студенти заочної форми навчання обирають одне завдання) із запропонованого нижче переліку:

 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою виконується на аркушах паперу формату А4. Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт TimesNewRoman.

Обсяг огляду: 10-12 сторінок. Сторінки мають бути пронумеровані. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм. Розмір шрифта – 14, інтервал – 1,5. Обсяг аналітичного огляду має становити не менше 5-ти сторінок.

Титул і вся робота оформлюється згідно з установленим порядком. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, науку, тему, курс, прізвище та ініціали студента.

Аналітичний огляд має включати стисле викладення змісту та ключових аспектів не менше ніж п’яти наукових публікацій, що висвітлюють питання, які розглядаються в обраній для дослідження темі, висвітлити проблемні аспекти, що потребують вдосконалення, зробити висновки та запропонувати власне вирішення проблемного питання. Для дослідження пропонується обрати будь-яке питання з 1-ї по 6-ту тему згідно тематичного плану дисципліни.

За результатами критичного вивчення публікацій студент у письмовому вигляді готує їх аналітичний огляд.

Структура аналітичного огляду:

 • оцінка актуальності тем публікацій;
 • аналітична оцінка повноти змісту та рівня висвітлення досліджуваної у публікаціях проблеми. Зазначення переваг і недоліків запропонованих авторами шляхів вирішення проблемних питань, що досліджуються у публікаціях;
 • визначення обґрунтованості авторських висновків;
 • висвітлення проблемних аспектів, що потребують вдосконалення;
 • загальний висновок студента за результатами критичної оцінки публікацій (з пропозиціями щодо власного вирішення проблемного питання).

Копії рецензованих публікацій додаються.

Аналітичний огляд студент підписує і проставляє дату виконання.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються. У такому випадку студент зобов’язаний зробити новий аналітичний огляд з урахуванням усіх зауважень.

Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою виконується студентом відповідно до обраної теми в межах курсу. Кількість літературних має становити не менше 50. Виконання цього завдання передбачає формування вмінь та навичок адекватного орієнтування в інформаційному просторі, відбору необхідної інформації та вміння її застосовувати в реальному житті.

Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою виконується студентами, що здійснюють власні наукові дослідження. Обсяг роботи та порядок її оформлення визначається в індивідуальному порядку залежно від виду дослідження та методів, що застосовуються в процесі пізнання.

Наступним видом індивідуальної роботи є виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри. За бажанням студента та за дорученням викладача, що веде практичні або лекційні заняття, завідувача кафедри або декана студенту може бути доручене виконання завдань за тематикою науково-дослідної роботи кафедри (факультету). Обсяг роботи та порядок її оформлення визначається в індивідуальному порядку залежно від її виду або форми.

Підготовка доповіді за обраною тематикою виконується шляхом визначення теми доповіді та її усної презентації.

Орієнтовні теми доповідей для виконання завдання:

 1. Бюджетні рахунки та їх призначення.
 2. Взаєморозрахунки між бюджетами та причини їх виникнення.
 3. Види зобов’язань бюджету як об’єкти обліку виконання бюджетів.
 4. Виокремлення балансових рахунків в розрізі класифікаційних ознак облігацій.
 5. Зміни в методиці обліку та зміни облікової політики.
 6. Із історії розвитку бюджетного обліку в Україні: від простої системи запису до управлінського обліку.
 7. Методика відкриття аналітичних рахунків обліку за балансовими рахунками з обліку доходів.
 8. Методика та організація обліку зобов’язань місцевого бюджету.
 9. Методика та організація складання та подання щоденної оперативної  звітності про надходження платежів до Державного бюджету України.
 10. Механізм бюджету контролю за виконанням кошторисів бюджетних установ та порядок взаємодії органів Казначейства та Головного контрольно-ревізійного управління в процесі його реалізації.
 11. Механізм взаємодії органів Казначейства і органів державної податкової адміністрації та митної служби України.
 12. Механізм зарахування надходжень до складу загального та спеціального фондів державного бюджету.
 13. Механізм надходження та облік коштів, одержаних від приватизації об’єктів державної власності.
 14. Механізм проведення видатків бюджетних установ шляхом оплати рахунків.
 15. Механізм проведення та облік операцій по взаємних розрахунках між бюджетами.
 16. Облік операцій по поверненню платникам помилково та надміру сплачених податків від зборів.
 17. Облік планових показників щодо виконання Державного та місцевих бюджетів.
 18. Облікова політика органів Казначейства.
 19. Організація технології облікового процесу в органах Казначейства.
 20. Особливості автоматизованої форми бухгалтерського обліку, що застосовується в обліковому процесі органів Казначейства.
 21. Пакет документів та його подання до органів Державної казначейської служби України для відкриття бюджетних рахунків клієнтам.
 22. Порівняльна характеристика загальної будови планів рахунків виконання державного та місцевих бюджетів та банківських установ.
 23. Порядок видачі та повернення кредитів місцевих бюджетів з відображенням зазначених операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
 24. Порядок виділення та облік субвенції та дотацій при виконанні Державного бюджету.
 25. Порядок обліку надходжень, що розподіляються між Державним та місцевими бюджетами.
 26. Порядок обліку надходжень, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету.
 27. Порядок перерахування коштів для здійснення видатків бюджету.
 28. Порядок перерахування та облік митних платежів, що надходять до Державного бюджету.
 29. Порядок розподілу коштів між загальним/спеціальним фондами, між державним/місцевими бюджетами.
 30. Принципи бухгалтерського обліку виконання бюджетів та фінансової звітності: їх відповідність загальноприйнятим принципам національної та міжнародної системи бухгалтерського обліку.
 31. Система взаємозв’язків органів законодавчої та виконавчої влади України в процесі виконання бюджету країни.
 32. Складання звітних форм, періодичність та зміст.
 33. Фінансова та бюджетна звітність органів Казначейства – основа формування підсумкових показників про виконання бюджету країни.
 34. Функції виконання бюджету, що здійснюються НБУ.
 35. Функції, завдання та призначення підсистеми управлінського обліку виконання бюджету.

Підготовка презентації за заданою тематикою здійснюється шляхом презентації будь-якої теми курсу у редакторі PowerPoint. Презентація має містити ключові аспекти теми, що вивчається, бути максимально насиченою схемами, таблицями. Теоретичний матеріал має бути підкріплений практичними прикладами.

Останнім видом індивідуального завдання є переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою. Перед виконанням цього завдання студент має обов’язково погодити тематику перекладу та підібрані літературні джерела з викладачем, що веде практичні чи лекційні заняття.

Обсяг перекладу має становити не менше 10-ти сторінок паперу формату А4. Робота може бути написана від руки або надрукована на комп’ютері через 1,5 інтервали шрифт Times New Roman. Сторінки мають бути пронумеровані. Текст розміщується на одній стандартній сторінці паперу з полями: ліворуч , знизу і зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм.

Титульна сторінка і вся робота оформлюються відповідно до встановлених вимог. На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, прізвище та ініціали студента, погоджувальний підпис викладача. До перекладу обов’язково додаються копії титульних сторінок літературних джерел та копії сторінок, що перекладені.

Відповідно до Карти навчальної роботи студенти заочної форми навчання виконують обов’язкове завдання для самостійної роботи студентів в міжсесійний період, за яке можуть отримати максимально 40 балів. Індивідуальне завдання з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» має на меті узагальнення лекційного матеріалу та особистісного досвіду, представлення вміння узагальнювати та презентувати результати проведеної роботи. Таким чином, виконання індивідуального завдання дозволяє закріпити компетенції фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Напрямки дослідження можливі у двох варіантах. Варіант А обирається у випадку наявності інформаційної бази на основі даних органів Державної казначейської служби України. Варіант Б виконується на основі дослідження взаємозв’язків бюджетних установ з органами Державної казначейської служби України.

Загальна координація індивідуальної роботи здійснюється викладачем під час проведення індивідуальних занять.

Етапи виконання індивідуального завдання:

Етап 1. Підготовчий.

1.1. Для проведення тренінгу кожен студент академічної групи обирає тематику індивідуальної роботи.

Етап 2. Дослідницький.

2.1. В ході підготовки презентації опрацьовується нормативно-правове забезпечення, методичні основи здійснення операцій на досліджуваній обліковій ділянці.

2.2. На конкретному прикладі наводиться методика відображення в обліку операцій з досліджуваного питання, розглядаються особливості діяльності на обліковій ділянці (за умови наявності в підгрупі декількох баз інформації здійснюється їх порівняння).

2.3. Висвітлюються проблемні питання, та опрацьовуються можливі варіанти їх вирішення.

2.4. Узагальнення проведеного дослідження, підготовка презентації та доповіді.

Етап 3. Узагальнюючий.

3.1. Презентація результатів дослідження .

3.2. Обговорення результатів дослідження.

3.3. Підведення підсумків.

Напрямки дослідження (тематика індивідуального завдання)

Варіант А.

(на основі інформаційної бази органів Державної казначейської служби України)

Порядок обміну інформацією та руху грошових коштів між рівнями Державної казначейської служби України.

Бухгалтерський облік доходів і фінансових ресурсів державного бюджету.

Бухгалтерський облік видатків державного бюджету.

Бухгалтерський облік активів, зобов’язань державного бюджету та розрахунків між бюджетами.

Бухгалтерський облік виконання місцевих бюджетів.

Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів.

Варіант Б

(на основі дослідження взаємозв’язків бюджетних установ з органами Державної казначейської служби України)

Бухгалтерський облік доходів загального фонду бюджетних установ та бюджетів: їх взаємозв’язок, особливості методики та відображення в обліку.

Бухгалтерський облік доходів спеціального фонду бюджетних установ та бюджетів: їх взаємозв’язок, особливості методики та відображення в обліку.

Бухгалтерський облік видатків загального фонду бюджетних установ та бюджетів: їх взаємозв’язок, особливості методики та відображення в обліку.

Бухгалтерський облік видатків спеціального фонду бюджетних установ та бюджетів: їх взаємозв’язок, особливості методики та відображення в обліку.

Бухгалтерський облік грошових коштів загального фонду бюджетних установ та бюджетів: їх взаємозв’язок, особливості методики та відображення в обліку.

Бухгалтерський облік грошових коштів спеціального фонду бюджетних установ та бюджетів: їх взаємозв’язок, особливості методики та відображення в обліку.

Особливості здійснення платежів та порядок отримання готівки бюджетними установами, методика оформлення та відображення в бухгалтерському обліку виконання бюджетів та бухгалтерському обліку бюджетних установ.

Бухгалтерський облік зобов’язань бюджетних установ в органах Державної казначейської служби України, особливості їх реєстрації причини та наслідки відмови в реєстрації.

Особливості відкриття асигнувань Головними розпорядниками бюджетних коштів, порядок відображення їх в бухгалтерському обліку виконання бюджетів.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента

 

Одним з видів робіт студента є виконання індивідуальних завдань та їх захист під час індивідуальних занять із викладачем. Виконання і захист індивідуальних завдань дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті навчальної роботи студента, два їх види (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

Картою навчальної роботи студента з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Виконане індивідуальне завдання оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 4 – 2, а саме:

 • в 10 балів оцінюється індивідуальне завдання, що виконане студентом самостійно із використанням вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, матеріал викладений логічно і послідовно, інформація є доречною та правдивою, висновки обґрунтовані, використано статистичні дані, наявний ілюстративний матеріал, оформлення відповідає встановленими вимогам; студент усно захищає роботу та правильно відповідає на всі запитання з обраної тематики роботи;
 • у 8 балів оцінюється робота, що виконана студентом самостійно із використанням вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, матеріал викладено логічно і послідовно, наявний ілюстративний матеріал, інформація є дещо застарілою, висновки обґрунтовані, оформлення відповідає встановленими вимогам; студент усно захищає представлену роботу та правильно відповідає на поставлені запитання за темою;
 • в 6 балів оцінюється робота, в якій частково використані запозичення із наукової літератури без відповідних посилань, матеріал викладено логічно і послідовно, наявний ілюстративний матеріал, інформація є частково застарілою або неправдивою, висновки є дещо нелогічними, оформлення відповідає встановленими вимогам; студент усно захищає представлену роботу, проте не може відповісти на поставлені запитання викладача або відповідає неправильно;
 • у 4 бали оцінюється робота, в якій використані запозичення із наукової літератури без відповідних посилань, ілюстративний матеріал відсутній або неінформативний, висновки нелогічні, інформація є застарілою або неправдивою, оформлення частково відповідає встановленим вимогам; студент не може усно захистити представлену роботу та неправильно відповідає на поставлені питання;
 • в 2 бали оцінюється робота, що містить запозичення із наукових джерел без відповідних посилань, ілюстративний матеріал відсутній або неінформативний, висновки відсутні, інформація є застарілою або неправдивою,  оформлення не відповідає встановленим вимогам; студент не може усно захистити представлену роботу та неправильно відповідає на поставлені питання.

 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання передбачає виконання двох груп індивідуальних завдань:

 1. Виконання і захист завдань для самостійної роботи в міжсесійний період.
 2. Виконання індивідуальної роботи на вибір студента.

Відповідно до Карти навчальної роботи студента з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» студенти повинні виконати завдання для самостійної роботи в міжсесійний період. Перед виконанням завдання для самостійної роботи студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідними темами.

Виконане завдання для самостійної роботи студента максимально оцінюється в 15 балів. Успішний захист виконаного завдання дозволить отримати 25 балів.

За шкалою 15 – 10 – 5 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом завдання для самостійної роботи, надісланий засобами електронної пошти:

 • в 15 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання завдання, та надання обґрунтованих пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з тематичним планом дисципліни;
 • 10 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдання, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з системами й моделями бюджетного обліку;
 • 5 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання  завдання.

Захист виконаного завдання для самостійної роботи оцінюється за шкалою 25 – 20 – 15 – 10 – 0 балів. Під час захисту студент може отримати:

 • 25 балів за умови надання  правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 20 бали студент може отримати  за  надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з системами й моделями бюджетного обліку;
 • 15 балів студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань щодо вирішеного завдання, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 10 балів студент може отримати за правильні відповіді на 30% питань щодо вирішеного завдання, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань для самостійної роботи.

Всього за виконання і захист завдання для самостійної роботи в міжсесійний період студент може отримати 40 балів.

Виконання індивідуального завдання дає можливість студенту отримати 10 балів. Для цього необхідно з запропонованих картою самостійної роботи студентів видів індивідуальних робіт за вибором виконати та успішно захистити на вибір два завдання:

 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи .

Виконане індивідуальне завдання оцінюється за шкалою 2 – 4 – 6 – 8 – 10, а саме:

 • в 10 балів оцінюється індивідуальне завдання, що виконане студентом самостійно із використанням вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, матеріал викладений логічно і послідовно, інформація є доречною та правдивою, висновки обґрунтовані, використано статистичні дані, наявний ілюстративний матеріал, оформлення відповідає встановленими вимогам; студент усно захищає роботу та правильно відповідає на всі запитання з обраної тематики роботи;
 • у 8 балів оцінюється робота, що виконана студентом самостійно із використанням вітчизняних та зарубіжних наукових джерел, матеріал викладено логічно і послідовно, наявний ілюстративний матеріал, інформація є дещо застарілою, висновки обґрунтовані, оформлення відповідає встановленими вимогам; студент усно захищає представлену роботу та правильно відповідає на поставлені запитання за темою;
 • в 6 балів оцінюється робота, в якій частково використані запозичення із наукової літератури без відповідних посилань, матеріал викладено логічно і послідовно, наявний ілюстративний матеріал, інформація є частково застарілою або неправдивою, висновки є дещо нелогічними, оформлення відповідає встановленими вимогам; студент усно захищає представлену роботу, проте не може відповісти на поставлені запитання викладача або відповідає неправильно;
 • у 4 бали оцінюється робота, в якій використані запозичення із наукової літератури без відповідних посилань, ілюстративний матеріал відсутній або неінформативний, висновки нелогічні, інформація є застарілою або неправдивою, оформлення частково відповідає встановленим вимогам; студент не може усно захистити представлену роботу та неправильно відповідає на поставлені питання;
 • в 2 бали оцінюється робота, що містить запозичення із наукових джерел без відповідних посилань, ілюстративний матеріал відсутній або неінформативний, висновки відсутні, інформація є застарілою або неправдивою,  оформлення не відповідає встановленим вимогам; студент не може усно захистити представлену роботу та неправильно відповідає на поставлені питання.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній діяльності (в роботі науково-практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

 

 

 1. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкова оцінка рівня знань студентів денної і заочної форм навчання за дисципліною «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України» формується за результати поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі..

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить:

 • для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни;
 • для студентів заочної і дистанційної форм навчання — за розкладом сесії.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю знань. Незалежно від форми навчання загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти отримують залік з дисципліни «Облік виконання бюджетів в органах Державної казначейської служби України», якщо загальна сума балів, отримана протягом поточної роботи дорівнює або перевищує 60 балів. Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань у формі теоретичних питань. Кожне із запитань оцінюється за шкалою 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 0. Критерії оцінювання запитань відповідають критеріям оцінки питань модульної контрольної роботи (див. п.2.2., 3.2.).

 

 

 

 

 

 1. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

6.1. Основна література

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «»Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 4. Наказ міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» від 31.12.2013р. №1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 5. Наказ Державної казначейської служби України «Про порядок організації роботи, функції та завдання структурних підрозділів органів Державної казначейської служби України з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності» від 17.11.2014р. №318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 6. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету» від 29.12.2015 № 1219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету» від 29.12.2015 № 1219 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 8. Наказ Міністерства фінансів України «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної звітності про виконання Зведеного бюджету України, Державного бюджету України і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя» від 30.01.2018  № 41 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 9. Наказ Державної казначейської служби України «Щодо організації роботи органів Державної казначейської служби України з складання звітності про виконання державного бюджету» від 13.02.2012  № 52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 10. Наказ Державної казначейської служби України «Про затвердження Інструкції про складання органами Державної казначейської служби України бюджетної звітності про виконання місцевих бюджетів» від 06.02.2018  № 36 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 11. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» від 15.04.2015 № 215 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.

6.2. Додаткова література

 1. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу України : навч. посіб. / С. В. Свірко, І. О. Кондратюк, О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. − 940 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”).
 2. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок» від 26.06.2002 № 122 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 3. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» від 22.06.2012  № 758 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» від 23.08.2012 № 938 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 5. Наказ Міністерства фінансів України «Про бюджетну класифікацію» від 14.01.2011 № 11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 6. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету» від 29.01.2013 № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 7. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів» від 03.09.2013 № 787 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 8. Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Технологічної схеми проходження документів для здійснення операцій по обслуговуванню бюджетів на центральному рівні Державного казначейства України» від 14.03.2006 N 79 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 9. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної казначейської служби України та органів Державної фіскальної служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями» від 18.07.2016 N 621 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 10. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 11. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» від 14.12.2001 № 574 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 12. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 13. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження положень про територіальні органи Державної казначейської служби України» від 12.10.2011 N 1280 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 14. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» від 24.12.2012 N 1407 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 15. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» від 02.03.2012 № 309 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 16. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів» від 22.12.2011  № 1691 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку шляхом придбання облігацій внутрішньої державної позики і розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку та коштів валютних рахунків державного бюджету на депозитних рахунках» від 19.01.2011 № 65 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від 29.03.2002 N 415 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення необхідності, розміру та виду майнового забезпечення під час надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії» від 13.04.2011 № 460 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень» від 16.02.2011 № 110 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету» від 12.01.2011 № 18 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» від 15.12.2010 № 1132 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України, пов'язаних з виплатою пенсій» від 01.12.2010 N 1080 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» від 29.12.2010 № 1204 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» від 12.01.2011 № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм (проектів)» від 18.05.2011 N 520 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 27. Постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 21.01.2004 № 22 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.

 

6.3. Інформаційні ресурси

 1. Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua.
 2. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua.