Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облікова політика

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

факультет __ Обліково-економічний

 

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

                             

ЗАВДАННЯ

з дисципліни

Звітність банків

 

магістерської програми

“Облік і аудит в управлінні банками”

 

Освітній ступінь магістр

галузь знань «Управління та адміністрування»,

спеціальність  “Облік і оподаткування”

спеціалізація (освітня програма) “Облік, аудит та оподаткування”

 

 

 

 

 

 

Завдання 1. Враховуючи специфіку конкретної банківської установи, особливості побудови облікового апарату та спектр банківських операцій, потрібно розробити основні положення облікової політики банку за такими напрямами:

 • методи оцінки майна і зобов’язань;
 • правила застосування в обліку принципу нарахування доходів і витрат (включаючи порядок нарахування амортизації та створення резервів);
 • політика банку щодо роботи з цінними паперами;
 • організація податкового обліку.

Найбільшу увагу при формуванні положень облікової політики потрібно приділити питанням визнання доходів і витрат та освітлення методів оцінки активів і зобов’язань.

За доходами і витратами в обліковій політиці слід відобразити основні методичні підходи до визнання вказаних об’єктів з урахуванням їх класифікації, особливу увагу слід приділити питанню формування і використання резервів під ризикові активи; визначитися з порядком відображення в обліку доходів і витрат за операціями банку в іноземній валюті (навести перелік основних монетарних статей, методичні прийоми визначення реалізованого і нереалізованого результату за операціями в іноземній валюті), вказати методичні прийоми відображення в обліку доходів і витрат майбутніх періодів; вказати строки визнання нарахованих доходів безнадійними, порядок формування і використання резерву під заборгованість за нарахованими доходами, порядок і строки їх позабалансового і позасистемного обліку.

Необхідно розкрити в обліковій політиці правила визнання фінансових і нефінансових активів. Особливу увагу доцільно надати освітленню правил оцінки фінансових інвестицій (методів їх оцінки, порядку їх переоцінки, визнання зменшення їх корисності, порядку перенесення цінних паперів з портфеля у портфель), кредитів (у тому числі: оцінки заставленого майна, політики щодо лонгації кредитів, правил погашення кредитів, визнання їх безнадійними, списання з балансу і подальший облік на позабалансових рахунках), дебіторської заборгованості (у тому числі: правил оцінки дебіторів, диференціації умов надання відстрочки платежу, строків і форм погашення дебіторської заборгованості, контролю за станом дебіторської заборгованості, визнання дебіторської заборгованості безнадійною, правил її списання чи погашення). За нефінансовими активами в обліковій політиці потрібно розкрити загальні методичні підходи до обліку основних засобів, нематеріальних активів, запасів, зокрема: методи оцінки залежно від способу надходження, методика обліку поліпшення необоротних активів, порядок їх переоцінки, методи обліку вибуття запасів з визначенням видів запасів, до яких застосовується конкретний метод. За нефінансовими активами, крім того, в обліковій політиці потрібно розкрити методи нарахування амортизації та політику переоцінок.

Стосовно зобов’язань в обліковій політиці слід розкрити основні підходи до визнання в обліку короткострокових і довгострокових зобов’язань та їх подальшого обліку а також порядок обліку різних видів забезпечень.

 Розроблена облікова політика має бути представлена у форматі примітки   до річного фінансового звіту банку.

 

 Завдання 2.

2.1.На основі проміжної фінансової звітності відповідного банку за ІІІ квартал звітного року (табл.2.1, 2.2) і з урахуванням наслідків проведених банком операцій за ІV квартал скласти фінансову звітність банку за ІV квартал звітного року. Статті квартального звіту слід заповнювати, керуючись обраною обліковою політикою та вимогами Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 373 від   24.10.2011. Після відображення на рахунках фінансово-господарських операцій банку за звітний квартал, здійснення необхідних розрахунків скласти оборотно-сальдову відомість станом на 31 грудня звітного року і на її основі закінчити формування фінансової звітності.

 

Потрібно скласти бухгалтерські записи за наведеними нижче операціями. Зробити необхідні розрахунки і вивести залишки за рахунками активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат. Визначити фінансовий результат діяльності банку. Скласти Звіт про фінансовий стан (Баланс) та Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за IV квартал. Усі нарахування процентних доходів і витрат зробити за методом факт/факт.

 Банком за квартал проведені такі операції:

1. Під час емісії розміщено 200 000 акцій номіналом 10 грн за ціною 15 грн;

2. Банк провів операцію з підкріплення операційної каси готівкою через територіальне управління НБУ на суму 120 000 грн.

3. На поточні рахунки клієнтів банку надійшли з інших банків грошові кошти в сумі 9 000 000 грн.

4. Першого жовтня у короткострокові депозити інших банків розміщено грошові кошти у сумі 3 000 000 грн.

5. Першого жовтня за дорученням клієнтів банку (СГД) з поточних рахунків перераховано грошові кошти в строкові депозити у сумі 1 000 000 грн.

6. Залучено вкладів населення на суму 350 000 грн, у т.ч. в іноземній валюті 10 000 доларів США (офіційний курс НБУ — 1 долар США = 26,08 грн); дата операції — перше жовтня.

7. П'ятого жовтня банком надано короткострокові кредити клієнтам на поточні потреби у сумі 600 000 грн.

8. Десятого жовтня банком придбано 15 комп’ютерів на суму 80 000 грн.

9. П'ятнадцятого жовтня банком надано валютні кредити клієнтам у сумі 60 000 доларів США (офіційний курс – 26,08).

10. Банком нараховано резерв на покриття кредитних ризиків за операціями з клієнтами у сумі 4000 грн, з них за стандартними кредитами — 200 грн.

11. Банком проведено обмінні операції з купівлі — продажу іноземної валюти:

придбано 5000 доларів США за курсом 1 долар США = 25,9 грн;

продано 4900 доларів США за курсом 1 долар США = 26,3 грн;

офіційний курс НБУ — 1 долар США = 26,08 грн.

12. 20 жовтня банк придбав на аукціоні 100 шт. облігацій номіналом 10 000 грн за ціною 9 200 грн. термін погашення облігацій — 20 червня, процентна ставка — 10 % річних. Облігації зараховано до портфеля на продаж. Розрахунок амортизації дисконту здійснюється (умовно) прямолінійним методом,  відсотків – факт/факт.

13.Банк продав право на користування програмним продуктом іншому банку за 40 000 грн. Балансова вартість об'єкта — 35 000 грн, знос — 1000 грн.

14. Банк видав гарантії клієнтам у сумі 80 000 грн. Банком одержано комісії за наданими кредитами у сумі 4000 грн.

15. Нарахована амортизація основних засобів, що знаходяться в експлуатації – 3000 грн.

16. 31 жовтня банком нараховано доходи за коштами на вимогу в НБУ — 3500 грн.

17. Сплачено клієнтами за розрахунково — касове обслуговування 5000 грн.

18. Нараховано і сплачено заробітну плату персоналу – 300 тис.грн. та здійснено обов’язкові нарахування на заробітну плату і утримання із заробітної плати (суми вказати самостійно).

19. Інші витрати банку за квартал склали 4300 грн.

20. 2.11. Клієнтом банку з поточного рахунку погашено кредит у сумі 25000 грн, сплачено нараховані проценти за жовтень у сумі 7000 грн. (Короткостроковий кредит був виданий 1 грудня попереднього року)

21. 10.11. від іногородніх платників клієнтам банку надійшли кошти 17 000 грн.

22. 11.11. придбано два комп’ютери по 5000 грн кожний, строком служби 5 років. Амортизація нараховується рівномірно.

23. 1.12. видано короткостроковий кредит клієнту на суму 20 000 грн строком на півроку під 20 % річних, які сплачуються клієнтом щомісячно. Проценти нараховувались за методом “факт/факт”.

24. 1.12. прийнято готівкою вклад від фізичних осіб строком 6 місяців на суму 7000 грн. із розрахунку 18 % річних. Сплата відсотків передбачена після закінчення строку дії депозитної угоди. Проценти нараховувались за методом “Факт/факт”.

25. 20.12 отримано комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів — 3270 грн.

26. 21.12  продано акції, що знаходились в портфелі на продаж за 89 800 грн. Балансова вартість проданих акцій — 80 000 грн. Сума сформованого резерву під знецінення цінних паперів — 1200 грн.

27. 22.12  продано 8-процентні облігації місцевих органів державного управління, що перебували в портфелі на продаж за 20 000 грн. Номінал цих облігацій — 15 000 грн, строк до погашення — 5 років, неамортизована премія на дату продажу — 100 грн, дата придбання співпала з датою випуску — 1.07 звітного року. При реалізації облігацій банку сплачено накопичений процент за період з 1.07 по 22.12 звітного року, проценти нараховувались за методом факт/факт.

28. Протягом кварталу здійснювалось нарахування процентів за кредитами (умовно: залишки заборгованості клієнтів за кредитами, наданими юридичним особам на поточні потреби в національній валюті – 1722895 тис. грн, в іноземній – 56692 тис. грн., за кредитами, наданими фізичним особам на поточні потреби в національній валюті – 729198 тис.грн., в іноземній – 779 тис.грн.). Процентна ставка за кредитами в національній валюті — 21 % річних, в іноземній — 17 % річних. База нарахування – факт/факт, строки кредитів поширюються за межі звітного кварталу.

29. Протягом кварталу здійснювалось нарахування процентів за строковими депозитами в інших банках за процентною ставкою — 10 % річних, за вкладами населення в національній валюті — 15 % річних, в іноземній — 9 % річних, за депозитами СГД — 12 % річних. База нарахування – факт/факт, строки депозитних договорів поширюються за межі звітного кварталу.

Таблиця 2.1

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

за III квартал 201_ року

   

(тис.грн.)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

АКТИВИ                         

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти

48 594

171 254

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

4 039

0

Торговi цiннi папери           

0

0

Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

0

0

Кошти в iнших банках, у т.ч.:

0

0

в iноземнiй валютi             

0

0

резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках

0

0

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, у т.ч.:

804 152

939 746

кредити та заборгованiсть юридичних осiб, у тому числi:

796 548

930 480

в iноземнiй валютi          

54 775

68 023

резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованості клiєнтiв

(983 039)

(885 463)

кредити та заборгованiсть фiзичних осiб, у т.ч.:

7 604

9 266

в iноземнiй валютi          

760

1 133

резерви пiд знецiнення кредитiв та заборгованості клiєнтiв

(722 373)

(704 995)

Цiннi папери в портфелi банку на продаж, у т.ч.:

146 880

174 614

резерви пiд знецiнення цінних паперів у портфелi банку на продаж

(3 547)

(3 551)

Цiннi папери в портфелi банку до погашення, у т.ч.:

0

0

резерви пiд знецiнення цінних паперів у портфелi банку до погашення

0

0

Iнвестицiї в асоцiйованi й дочiрнi компанiї

0

0

Iнвестицiйна нерухомiсть       

87 344

100 345

Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток

253

279

Вiдстрочений податковий актив  

239 946

219 884

Основнi засоби та нематерiальнi активи

406 190

415 985

Iншi фiнансовi активи, у т.ч.:          

9 334

457 758

резерви пiд iншi фiнансовi активи

(4 507)

(5 547)

Iншi активи, у т.ч.:                    

12 667

13 169

резерви пiд iншi активи        

(7 608)

(7 866)

Необоротні активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття

367 561

341 601

Усього активiв, у т.ч.:  

2 126 960

2 834 635

в iноземнiй валютi             

72 183

269 995

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ                   

               

               

Кошти банкiв, у т.ч.:    

816 070

988 869

в iноземнiй валютi             

0

0

Кошти клієнтів, у т.ч.:

466 444

535 547

кошти юридичних осiб, у т.ч.:

70 759

90 094

в iноземнiй валютi             

2 730

3 037

кошти юридичних осiб на вимогу, у т.ч.:

45 794

56 403

в iноземнiй валютi           

2 610

1 702

кошти фiзичних осiб, у т.ч.:

395 685

445 453

в iноземнiй валютi             

110 408

129 597

кошти фiзичних осiб на вимогу, у т.ч.:

49 392

47 410

в iноземнiй валютi           

11 193

14 140

Борговi цiннi папери, емiтованi банком, у т.ч.:

0

0

в iноземнiй валютi             

0

0

Iншi залученi кошти            

700

415

Зобов`язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Вiдстроченi податковi зобов'язання

76 028

76 027

Резерви за зобов`язаннями      

3 025

3 706

Iншi фiнансовi зобов`зання     

949

444 297

Iншi зобов'язання              

4 196

5 619

Субординований борг            

0

0

Зобов`язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у т.ч.:

1 367 412

2 054 480

в iноземнiй валютi             

113 242

576 296

ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ                

               

               

Статутний капiтал              

3 567 544

3 567 544

Емiсiйнi рiзницi               

847

847

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(3 490 597)

(3 461 952)

Резервні та інші фонди банку

370 413

366 441

Резерви переоцінки

311 341

307 275

Усього власного капiталу       

759 548

780 155

Усього пасивiв                 

2 126 960

2 834 635

 

Таблиця 2.2

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід

(Звіт про фінансові результати)

за III квартал 201_ року

                                                         

     

(тис.грн.)

Найменування статтi

Звітний період

Попередній період

за поточний квартал

за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

за відповідний квартал попереднього року

за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Процентний дохiд                 

49 126

152 771

77 699

233 040

Процентнi витрати                

(32 788)

(107 418)

(39 071)

(118 645)

Чистий процентний дохiд  /(Чисті процентні витрати)  

16 338

45 353

38 628

114 395

Комiсiйний дохiд                 

2 521

7 264

3 291

10 390

Комiсiйнi витрати                

(393)

(1 419)

(483)

(2 065)

Результат вiд торгових операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку

0

0

0

0

Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартості

0

0

0

0

Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки прибутки або збитки

119

(263)

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

(36)

1

(60)

Результат вiд операцій з iноземною валютою

418

(1 581)

349

1 745

Результат вiд переоцiнки iноземної валюти

2 745

2 680

2 453

243

Результат вiд переоцiнки об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi

0

0

0

0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

(14 670)

(41 110)

4 250

(32 038)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

(310)

5 441

(2 168)

(5 824)

Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж

0

2

0

(3 359)

Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

0

680

0

0

Iншi операцiйнi доходи           

2 542

6 410

6 029

8 064

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати

(20 845)

(69 238)

(58 105)

(110 837)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування

(11 535)

(45 817)

(5 755)

(19 346)

Витрати на податок на прибуток   

0

21 145

0

22 315

1

2

3

4

5

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

(11 535)

(24 672)

(5 755)

2 969

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

0

0

0

0

Прибуток/(збиток)

(11 535)

(24 672)

(5 755)

2 969

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

2 543

5 149

19 152

21 861

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів

0

0

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

(483)

(1 084)

(4 022)

(4 591)

Інший сукупний дохід після оподаткування

2 060

4 065

15 130

17 270

Усього сукупного доходу

(9 475)

(20 607)

9 375

20 239

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

0

0

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

0

0

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:

0

0

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

0

0

             

 

 

2.2.На початку жовтня звітного року банком придбано боргові цінні папери номіналом 41000 доларів США за 40000 доларів США і зараховано у портфель на продаж. Боргові цінні папери придбано на дату випуску, термін їх обігу - 3 роки, процентна ставка за ними - 5% річних. Обліковуються на балансі за справедливою вартістю. Офіційний курс на дату придбання – 25,5 грн., на 31.12 звітного року – 25,9 грн. За яким курсом і за якими статтями річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності банку будуть відображені:

 • Номінал боргових цінних паперів;
 • Нараховані доходи за борговими цінними паперами;
 • Процентні доходи за борговими цінними паперами;
 • Дооцінка боргових цінних паперів;
 • Амортизація дисконту за борговими цінними паперами;
 • Результат від переоцінки іноземної валюти?

2.3.На початку звітного року банком видано кредит клієнтові у сумі 20000 доларів США строком на 3 роки під 15% річних. Офіційний курс на дату видачі кредиту – 25,5 грн., на 31.12 звітного року – 26,08 грн. За яким курсом і за якими статтями річного балансу і звіту про фінансові результати діяльності банку будуть відображені:

 • Номінал кредиту;
 • Нараховані доходи за кредитом;
 • Процентні доходи за кредитом;
 • Відрахування в резерв під актив;
 • Резерв під знецінення кредиту;
 • Результат від переоцінки іноземної валюти?

 

Завдання 3.

3.1. За  звітний рік банк представив у звітності чистий прибуток у сумі 70 тис.грн. У Звіті про рух грошових коштів чистий результат діяльності банку скориговано на суму витрат на амортизацію - 50 тис.грн., зменшення нарахованих витрат на 1 тис.грн. і збільшення резервів за активами на суму 18 тис.грн. За звітний рік відбулося зростання коштів в інших банках на суму 44 тис.грн і зниження за борговими цінними паперами, емітованими банком, на суму 3 тис.грн. Обчислити суму чистих грошових коштів від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів банку непрямим методом.

3.2. За  звітний рік банк представив у звітності чистий збиток у сумі 10 тис.грн. У Звіті про рух грошових коштів до коригувань чистого результату діяльності банку віднесено: витрати на амортизацію у сумі 84 тис.грн., амортизація дисконту за фінансовими активами – на суму 3 тис.грн. і амортизація премії за фінансовими зобов’язаннями – на суму 1 тис.грн. За рік відбулося збільшення кредитів, наданих клієнтам, на суму 18 тис.грн. і зменшення депозитів, залучених від клієнтів, на суму 10 тис.грн. Обчислити суму чистих грошових коштів від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів банку непрямим методом.

3.3. За  звітний рік банк представив у звітності чистий прибуток у сумі 90 тис.грн. У Звіті про рух грошових коштів коригуваннями чистого результату діяльності банку визнано витрати на амортизацію у сумі 24 тис.грн. та збільшення нарахованих доходів на 12 тис.грн. За звітний рік відбулося зростання коштів клієнтів на суму 8 тис.грн. Обчислити суму чистих грошових коштів від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів банку непрямим методом.

3.4.У звітному році банком проведено такі операції:

 • продаж офісного приміщення, 500 000 грн.;
 • купівля товарно – матеріальних запасів, 14 000 грн.;
 • купівля власних акцій в акціонерів, 9 000 грн.;
 • купівля основних засобів , 100 000 грн.;
 • випуск простих акцій, 168 000 грн.;
 • купівля цінних паперів з метою подальшого їх перепродажу – 320 000 грн.
 • отримані дивіденди за рік – 18 000 грн.

Обчислити суму чистих грошових коштів від інвестиційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів банку. Пояснити отриманий результат.

3.5. У звітному році банком проведено такі операції:

 • Сплата кредиторської заборгованості, 50 000 грн.;
 • Випуск простих акцій, 20 000 грн.;
 • Сплата дивідендів, 27 000 грн.;
 • Інкасування векселів, 100 000 грн.;
 • Випуск короткострокових ощадних сертифікатів, 90 000 грн.;
 • Купівля власних акцій в акціонерів, 7 000 грн.
 • Отриманий субординований борг 20 000 000 грн.

Обчислити суму чистих грошових коштів від фінансової діяльності у Звіті про рух грошових коштів банку.

3.6. У звітному році чистий приплив грошових коштів від операційної діяльності банку склав 100 тис.грн., чисті грошові кошти, використані у процесі інвестиційної діяльності, склали 80 тис.грн., чисті грошові кошти від фінансової діяльності склали 50 тис.грн. Сума грошових коштів та їх еквівалентів на початок року була 20 тис.грн. Розрахувати суму грошових коштів та їх еквівалентів на кінець року.

 

Завдання 4. Скласти Звіт про власний капітал за звітний рік на основі даних балансу (таб.4.1), приміток (таб.4.2) і проведених господарських операцій банку.

Таблиця 4.1

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
станом на 31 грудня 2016 року

 (тис.грн.)

Найменування статті

Примітки

31.12.2016

31.12.2015

01.01.2015

1

2

3

4

5

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

 

 

Статутний капітал

21

3 567 881

3 567 881

3 567 881

Емісійні різниці

21

847

847

847

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

(3 436 190)

(3 447 229)

(3 455 020)

Резервні та інші фонди банку

 

350 441

349 572

349 572

Резерви переоцінки

22

307 275

313 689

319 946

Усього власного капіталу

 

790 254

784 760

783 226

Усього зобов’язань та власного капіталу

 

2 417 122

2 708 144

2 712 568

 

Таблиця 4.2

ПРИМІТКА 28. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)

Рядок

Найменування статті

Кількість акцій в обігу (тис. шт.)

Прості акції

Емісійний дохід

Привіле-йовані акції

Власні акції (паї), викуплені в акціонерів (учасників)

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Залишок на початок попереднього 2015 року

356 754 400

3 567 881

847

-

-

3 568 728

2

Випуск нових акцій (паїв)

-

-

-

-

-

-

3

Власні акції (паї), що викуп-лені в акціонерів (учасників)

-

-

-

-

-

-

4

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)

-

-

-

-

-

-

5

Анульовані раніше викуплені власні акції

-

-

-

-

-

-

6

Залишок на кінець попереднього 2015 року (залишок на початок звітного 2016 року)

356 754 400

3 567 881

847

-

-

3 568 728

7

Внески за акціями (паями, частками) нового випуску

-

-

-

-

-

-

8

Власні акції (паї), що викуп-лені в акціонерів (учасників)

-

-

-

-

-

-

9

Продаж раніше викуплених власних акцій (паїв)

-

-

-

-

-

-

10

Анульовані раніше викуплені власні акції

-

-

-

-

-

-

11

Залишок на кінець звітного 2016 року

356 754 400

3 567 881

847

-

-

3 568 728

 

 

 

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗА РІК.

 1. 27 лютого було виявлено суму помилково нарахованої амортизації за не введеним в експлуатацію об‘єктом основних засобів, що зменшило суму чистого прибутку банку на 100 тис. грн.
 2. 1 березня проведена уцінка нематеріальних активів на суму 6414 тис. грн.
 3. Сума чистого прибутку за звітний рік за даними звіту про фінансові результати — 11901 тис. грн.
 4. За підсумками минулого року у порядку розподілу прибутку було спрямовано на виплату дивідендів 75 тис. грн.
 5. На поповнення резервних фондів було спрямовано 869 тис. грн.

Завдання 5. Використовуючи інформацію з умови завдання за необхідності виправити помилки і внести зміни у фінансову звітність банку.

 

Під час складання фінансової звітності за звітний рік виявлено такі факти:

 • довгостроковий кредит у національній валюті, виданий клієнту-юридичній особі в інвестиційну діяльність у червні звітного року помилково класифікований як субстандартний. За категорією ризику його слід віднести до стандартних. Сума сформованого резерву на покриття можливих збитків від кредитних операцій за цим субстандартним кредитом — 15 тис. грн;
 • прийняте у грудні рішення щодо перегляду терміну експлуатації придбаних у грудні попереднього року кондиціонерів з 10 років до 5 років в обліку не відображено. Первісна вартість кондиціонерів — 182 тис. грн, ліквідаційна — 5 тис. грн метод розрахунку амортизації — прямолінійний.

 Визначити суму помилок, їх суттєвість, вказати, чи потрібно вносити коригування у фінансову звітність, чи розкрити інформацію про виявлені факти у примітках до річного звіту, чи не потрібно здійснювати коригування. Зробити коригуючи проведення на відповідних рахунках. Скласти виправлені фінансові звіти, використовуючи інформацію із балансу і звіту про фінансові результати, в які ще не внесено коригування.

 

Таблиця 5.1

Звіт про фінансовий стан (Баланс)

 

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

АКТИВИ

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

1182738

1475032

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку

22071

1606

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

97650

9876

Кошти в інших банках, у т. ч.:

10422

48336

в іноземній валюті

10412

48326

резерви під знецінення коштів в інших банках

(19)

(21)

Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.:

4190383

4517827

кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.:

3883375

4195372

в іноземній валюті

858261

869049

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(307434)

(293304)

кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.:

307008

322454

в іноземній валюті

11353

14229

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

(85957)

(83689)

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.:

1545262

1284039

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(25)

(25)

Цінні папери в портфелі банку до погашення

179881

166782

Інвестиційна нерухомість

17734

11034

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

7626

7626

Відстрочений податковий актив

41925

41925

Основні засоби та нематеріальні активи

266030

272705

Інші фінансові активи, у т. ч.:

838961

775881

резерви під інші фінансові активи

(3038)

(3729)

Інші активи

82392

62510

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

162863

161942

Усього активів, у т. ч.:

8645938

8837121

в іноземній валюті

2675013

2882283

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

Кошти банків, у т. ч.:

874981

1218379

в іноземній валюті

871001

1105227

Кошти клієнтів, у т. ч.:

5947321

5768895

кошти юридичних осіб, у т. ч.:

2565328

2387606

в іноземній валюті

124232

161836

кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.:

675805

684344

в іноземній валюті

59019

74300

кошти фізичних осіб, у т. ч.:

3381992

3381289

в іноземній валюті

1093683

1077063

кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.:

576352

563160

в іноземній валюті

92369

94280

Інші залучені кошти

23853

23520

Резерви за зобов'язаннями

279

215

Інші фінансові зобов'язання

772127

787965

Інші зобов'язання

18770

24123

Субординований борг

311168

313364

Усього зобов'язань, у т. ч.:

7948499

8136461

в іноземній валюті

2847455

3310687

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

 

 

Статутний капітал

828828

828828

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(203277)

(193115)

Резервні та інші фонди банку

51655

36354

Резерви переоцінки

20233

28593

Усього власного капіталу

697439

700660

Усього зобов'язань та власного капіталу

8645938

8837121

Таблиця 5.2

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)

Найменування статті

Звітний період

Попередній період

за поточний квартал

за поточний квартал наростаючим підсумком з початку року

за відповідний квартал попереднього року

за відповідний квартал попереднього року наростаючим підсумком з початку року

Процентні доходи

213904

625552

199148

612574

Процентні витрати

(188774)

(566437)

(160899)

(453826)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

25130

59115

38249

158748

Комісійні доходи

32573

100580

33536

91256

Комісійні витрати

(5424)

(14171)

(6549)

(20610)

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки

18460

62929

0

0

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

12893

15318

195

362

Результат від операцій з іноземною валютою

3323

25097

11401

35160

Результат від переоцінки іноземної валюти

1710

10971

(2421)

(12611)

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках

(32692)

(42980)

(3765)

(12559)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

26434

27274

(165)

(431)

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

(32)

(64)

4

183

Інші операційні доходи

2211

4046

3040

5343

Адміністративні та інші операційні витрати

(82065)

(242976)

(72245)

(237480)

Прибуток/(збиток) до оподаткування

2521

5139

1280

7362

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

2521

5139

1280

7362

Прибуток/(збиток)

2521

5139

1280

7362

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

 

 

 

 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

(5739)

(8360)

26185

1696

Інший сукупний дохід після оподаткування

(5739)

(8360)

26185

1696

Усього сукупного доходу

(3218)

(3221)

27465

9058

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

3.48

7.09

1.66

10.16

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

3.48

7.09

1.66

10.16

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал:

 

 

 

 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

3.48

7.09

1.66

10.16

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

3.48

7.09

1.66

10.16

 

 

Завдання 6: Використовуючи інформацію про залишки за рахунками із балансу банку за червень звітного року [Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Звітність банків: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. науки — К.: КНЕУ, 2004. — 457 с. — С. 267 (додаток А)], потрібно розрахувати підсумки за кожним класом, підсумки в активах, зобов’язаннях, капіталі, доходах, витратах, визначити поточний результат діяльності. На основі даних балансу за червень а також переліку господарських операцій банку за липень місяць зробити необхідні розрахунки, скласти оборотно-сальдовий баланс банку за липень звітного року.

Таблиця 6.1

ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ ЗА ЛИПЕНЬ

 

Зміст операції

Д-т.

К-т.

Сума, коп

1.

Видано готівку з поточного рахунку клієнта

 

 

225 000

2.

Проведено міжбанківські розрахунки за платіжним дорученням клієнта

 

 

900 000

3.

За міжбанківськими розрахунками зараховано на поточний рахунок клієнта

 

 

1 000 000

4.

Нараховано процентні доходи за короткостроковим кредитом, наданим іншому банку

 

 

6 000 000

5.

На кореспондентський рахунок зараховано проценти за міжбанківським кредитом, що надійшли від банку позичальника

 

 

6 000 000

6.

Видано короткостроковий кредит клієнту — СГД на поточні потреби (застава — партія продукції вартістю 1000000)

 

 

700 000

7.

Нараховано проценти за цим кредитом

 

 

20 000

8.

Погашено кредит у терміни, вказані у кредитній угоді

 

 

720 000

9.

Придбані банком акції з метою їх подальшого продажу

 

 

200 000

10.

Ринкова вартість акцій ПАТ “Світ”, що знаходяться в портфелі банку на продаж в кінці місяця становить 598000, їх балансова вартість — 670000

 

 

 

11.

Продано акції ПАТ”Світ” за 600000

 

 

600 000

12.

1 липня банк придбав інвестиційні облігації на суму 50000 за 48450, погашення облігацій 31.12, відсотки сплачуються 1.07 і 1.01

 

 

 

13.

Нараховано амортизацію премії за борговими цінними папперами в портфелі банку на продаж

 

 

210 000

14.

Видано під звіт на придбання господарських матеріалів

 

 

10 000

15.

Оприбутковано господарські матеріали, придбані підзвітною особою

 

 

10 000

16.

Прийнято короткостроковий вклад від фізичної особи (зі сплатою процентів по закінченні дії депозитної угоди)

 

 

400 000

17.

Нараховано проценти за короткостроковим вкладом фізичної особи

 

 

20 000

18.

Суму процентів зараховано на вкладний (депозитний) рахунок

 

 

20 000

19.

По закінченні терміну короткостроковий вклад виданий готівкою у відповідності до угоди

 

 

420 000

20.

Клієнтом сплачено за розрахунково-касове обслуговування (кошти списані з поточного рахунку)

 

 

5000

21.

Нараховано доходи за кредитом (по групі 206)

 

 

4 795 000

22.

За платіжним дорученням прийнято процентні доходи, що попередньо були нараховані і відображені за рахунком 2068

 

 

4 795 000

23.

Надійшла орендна плата від орендаря

 

 

30 000

24.

Сплачено клієнту банку за користування залишками на його поточному рахунку

 

 

10 000

25.

Нараховано заробітну плату працівникам банку за грудень

 

 

3 000 000

26.

Утримано ПДФО

 

 

450 000

27.

Нараховано ЄСВ

 

 

1 125 000

28.

Утримано інші платежі із заробітної плати працівників банку

 

 

60000

29.

Видано заробітну плату з каси

 

 

2 490 000

30.

Прийнято до оплати авансовий звіт працівника банку

 

 

80 000

31.

Видано аванс на відрядження

 

 

20 000

32.

Депоновано ліміт розрахункової чекової книжки, виданої клієнту

 

 

50 000

33.

Проведено розрахунок за розрахунковим чеком, емітованим банком, який пред’явлено до оплати клієнтом цього ж банку

 

 

50 000

34.

На поточний рахунок зараховано готівку, що поступила від клієнта за заявою на переказ готівки

 

 

200 000

35.

Реалізовано акції, викуплені в акціонерів на суму 45750. В балансі акції враховані у сумі 45000.

 

 

 

36.

Списана за рахунок резерву безнадійна заборгованість за короткостроковим кредитом в поточну діяльність, виданим СГД

 

 

8 660 254

37.

Списана безнадійна заборгованість за нарахованими процентними доходами за короткостроковим кредитом в поточну діяльність, виданим СГД

 

 

216 506

38.

Нарахована амортизація:

Основних засобів

Нематеріальних активів

 

 

432 003

25 673

39.

Нарахований податок на прибуток банку

 

 

1 463 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  А

 

 

БАЛАНС БАНКУ

 

 

 

 

 

 

за червень 20___ року

 

 

 

 

 

 

Форма № 1-КБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(коп.)

Балансовi

 

Усього

Резиденти

 

 

Нерезиденти

 

рахунки

 

 

НВ

ВКВ

НКВ

НВ

ВКВ

НКВ

1

 

2

3

4

5

6

7

8

Клас 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

А

150286866

63849928

85786385

650553

0

0

0

1003

А

370588

300000

58558

12030

0

0

0

1004

А

1603500

1603500

0

0

0

0

0

Усього по 100 групі

 

152260954

65753428

85844943

662583

0

0

0

1011

А

446970

0

446970

0

0

0

0

Усього по 101 групі

 

446970

0

446970

0

0

0

0

Усього по 10 розділу

 

152707924

65753428

86291913

662583

0

0

0

1200

А

782861270

782861270

0

0

0

0

0

Усього по 120 групі

 

782861270

782861270

0

0

0

0

0

Усього по 12 розділу

 

782861270

782861270

0

0

0

0

0

1410

А

33910000

33910000

0

0

0

0

0

1416

П

-490444

-490444

0

0

0

0

0

Усього по 141 групі

 

33419556

33419556

0

0

0

0

0

Усього по 14 розділу

 

33419556

33419556

0

0

0

0

0

1500

А

6080596818

293958

1273950369

1762

0

4777584681

28766048

1508

А

37556412

0

1004194

0

0

36552218

0

Усього по 150 групі

 

6118153230

293958

1274954563

1762

0

4814136899

28766048

1518

А

23672515

0

0

0

0

23672515

0

Усього по 151 групі

 

23672515

0

0

0

0

23672515

0

1523

А

357576000

0

357576000

0

0

0

0

1528

А

34765

0

34765

0

0

0

0

Усього по 152 групі

 

357610765

0

357610765

0

0

0

0

1590

П

-6221518

0

-4469700

-1751818

0

0

0

1591

П

-9326237

0

-9326237

0

0

0

0

Усього по 159 групі

 

-15547755

0

-13795937

-1751818

0

0

0

Усього по 15 розділу

 

6483888755

293958

1618769391

-1750056

0

4837809414

28766048

1819

А

3223627

3223627

0

0

0

0

0

Усього по 181 групі

 

3223627

3223627

0

0

0

0

0

1880

А

19421392

19421392

0

0

0

0

0

Усього по 188 групі

 

19421392

19421392

0

0

0

0

0

1890

П

-3884278

-3884278

0

0

0

0

0

Усього по 189 групі

 

-3884278

-3884278

0

0

0

0

0

Усього по 18 розділу

 

18760741

18760741

0

0

0

0

0

Усього по 1 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по 20 розділу

 

3410941144

1509365656

1901575488

0

0

0

0

2202

А

38662185

38662185

0

0

0

0

0

2205

А

12601000

12601000

0

0

0

0

0

2207

А

17500000

17500000

0

0

0

0

0

2208

А

1407723

1407723

0

0

0

0

0

2209

А

2080822

2080822

0

0

0

0

0

Усього по 220 групі

 

72251730

72251730

0

0

0

0

0

Усього по 22 розділу

 

72251730

72251730

0

0

0

0

0

Усього по 240 групі

 

-519606254

-207306206

-312300048

0

0

0

0

Усього по 24 розділу

 

-519606254

-207306206

-312300048

0

0

0

0

Усього по 2 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 3

 

 

 

 

 

 

 

 

3105

А

458953795

458953795

0

0

0

0

0

Усього по 310 групі

 

458953795

458953795

0

0

0

0

0

3114

А

122013250

122013250

0

0

0

0

0

3117

А

1713010

1713010

0

0

0

0

0

Усього по 311 групі

 

123726260

123726260

0

0

0

0

0

Усього по 31 розділу

 

582680055

582680055

0

0

0

0

0

3205

А

9899250

9899250

0

0

0

0

0

Усього по 320 групі

 

9899250

9899250

0

0

0

0

0

Усього по 32 розділу

 

9899250

9899250

0

0

0

0

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

3400

А

739140

739140

0

0

0

0

0

3402

А

6807099

6807099

0

0

0

0

0

Усього по 340 групі

 

7546239

7546239

0

0

0

0

0

Усього по 34 розділу

 

7546239

7546239

0

0

0

0

0

3500

А

3806204

3806204

0

0

0

0

0

Усього по 350 групі

 

3806204

3806204

0

0

0

0

0

3510

А

959452

959452

0

0

0

0

0

3511

А

258869907

258869907

0

0

0

0

0

3519

А

32961876

1673976

31287900

0

0

0

0

Усього по 351 групі

 

292791235

261503335

31287900

0

0

0

0

3522

А

1107666

1107666

0

0

0

0

0

Усього по 352 групі

 

1107666

1107666

0

0

0

0

0

3541

А

211589884

211589884

0

0

0

0

0

Усього по 354 групі

 

211589884

211589884

0

0

0

0

0

3550

А

150000

150000

0

0

0

0

0

3551

А

43642

43642

0

0

0

0

0

Усього по 355 групі

 

193642

193642

0

0

0

0

0

3570

А

2163884

2163884

0

0

0

0

0

3578

А

664282

664282

0

0

0

0

0

3579

А

232063

232063

0

0

0

0

0

Усього по 357 групі

 

3060229

3060229

0

0

0

0

0

3580

А

7805023

7805023

0

0

0

0

0

Усього по 358 групі

 

7805023

7805023

0

0

0

0

0

3590

П

-5179945

-5179945

0

0

0

0

0

Усього по 359 групі

 

-5179945

-5179945

0

0

0

0

0

Усього по 35 розділуі

 

515173938

483886038

31287900

0

0

0

0

3800

А

213726718

0

211763808

1962910

0

0

0

3801

П

-213726718

-213726718

0

0

0

0

0

Усього по 380 групі

 

0

-213726718

211763808

1962910

0

0

0

3810

А

3485000

3485000

0

0

0

0

0

Усього по 381 групі

 

3485000

3485000

0

0

0

0

0

Усього по 38 розділу

 

3485000

-210241718

211763808

1962910

0

0

0

3900

А

11798860

0

11296695

502165

0

0

0

3902

А

329541648

329541648

0

0

0

0

0

Усього по 390 групі

 

341340508

329541648

11296695

502165

0

0

0

Усього по 39 розділу

 

341340508

329541648

11296695

502165

0

0

0

Усього по 3 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 4

 

 

 

 

 

 

 

 

4109

А

345195000

345195000

0

0

0

0

0

Усього по 410 групі

 

345195000

345195000

0

0

0

0

0

Усього по 41 розділу

 

345195000

345195000

0

0

0

0

0

4300

А

20326107

20326107

0

0

0

0

0

4309

П

-2602964

-2602964

0

0

0

0

0

Усього по 430 групі

 

17723143

17723143

0

0

0

0

0

Усього по 43 розділу

 

17723143

17723143

0

0

0

0

0

4400

А

864005986

864005986

0

0

0

0

0

4409

П

-83278369

-83278369

0

0

0

0

0

Усього по 440 групі

 

780727617

780727617

0

0

0

0

0

4430

А

38636238

38636238

0

0

0

0

0

4432

А

24706798

24706798

0

0

0

0

0

Усього по 443 групі по 443 групі

63343036

63343036

0

0

0

0

0

Усього по 44 розділу

 

844070653

844070653

0

0

0

0

0

Усього по 4 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Активи - Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 2

 

 

 

 

 

 

 

 

2600

П

8987318262

1354358214

7610098746

22861302

0

0

0

2602

П

104662779

4754

104658025

0

0

0

0

2603

П

66932073

66932073

0

0

0

0

0

2604

П

425554

425554

0

0

0

0

0

2608

П

40954

40954

0

0

0

0

0

Усього по 260 групі

 

9159379622

1421761549

7714756771

22861302

0

0

0

2610

П

63511000

63511000

0

0

0

0

0

2618

П

460879

460879

0

0

0

0

0

Усього по 261 групі

 

63971879

63971879

0

0

0

0

0

2620

П

70608209

61362012

9223028

23169

0

0

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

2622

П

260908

260908

0

0

0

0

0

2628

П

269073

269073

0

0

0

0

0

Усього по 262  групі

 

71138190

61891993

9223028

23169

0

0

0

2630

П

1057143546

498291744

557186776

0

0

1665026

0

2638

П

15316250

10008845

5307038

0

0

367

0

Усього по 263  групі

 

1072459796

508300589

562493814

0

0

1665393

0

Усього по 26 розділу

 

10366949487

2055926010

8286473613

22884471

0

1665393

0

2900

П

12436800

0

12436800

0

0

0

0

2902

П

490248

490248

0

0

0

0

0

2903

П

1563927

1558330

3263

2334

0

0

0

2909

П

4011647

1709652

0

2301995

0

0

0

Усього по 290  групі

 

18502622

3758230

12440063

2304329

0

0

0

Усього по 29 розділу

 

18502622

3758230

12440063

2304329

0

0

0

Усього по 2 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 3

 

 

 

 

 

 

 

 

3611

П

80000

80000

0

0

0

0

0

Усього по 361 групі

 

80000

80000

0

0

0

0

0

3620

П

1649300

1649300

0

0

0

0

0

3621

П

10440042

10440042

0

0

0

0

0

3622

П

5907929

5907929

0

0

0

0

0

Усього по 362  групі

 

17997271

17997271

0

0

0

0

0

3631

П

355964

355964

0

0

0

0

0

Усього по 363  групі

 

355964

355964

0

0

0

0

0

3641

П

2680000

2680000

0

0

0

0

0

Усього по 364  групі

 

2680000

2680000

0

0

0

0

0

3678

П

839223

839223

0

0

0

0

0

Усього по 367  групі

 

839223

839223

0

0

0

0

0

Усього по 36  розділу

 

21952458

21952458

0

0

0

0

0

3720

П

719835

719835

0

0

0

0

0

Усього по 372  групі

 

719835

719835

0

0

0

0

0

Усього по 37 розділу

 

719835

719835

0

0

0

0

0

3800

П

79071482

0

74618797

4452685

0

0

0

3801

А

-79071482

-79071482

0

0

0

0

0

Усього по 380  групі

 

0

-79071482

74618797

4452685

0

0

0

Усього по 38 розділу

 

0

-79071482

74618797

4452685

0

0

0

3901

П

11798860

0

11296695

502165

0

0

0

3903

П

329541648

329541648

0

0

0

0

0

Усього по 390  групі

 

341340508

329541648

11296695

502165

0

0

0

Усього по 39 розділу

 

341340508

329541648

11296695

502165

0

0

0

Усього по 3 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 5

 

 

 

 

 

 

 

 

5000

П

1410151800

1410151800

0

0

0

0

0

5002

А

-34371800

-34371800

0

0

0

0

0

Усього по 500  групі

 

1375780000

1375780000

0

0

0

0

0

5020

П

7147876

7147876

0

0

0

0

0

5021

П

78234511

78234511

0

0

0

0

0

Усього по 502  групі

 

85382387

85382387

0

0

0

0

0

5030

П

415273017

415273017

0

0

0

0

0

Усього по 503  групі

 

415273017

415273017

0

0

0

0

0

Усього по 50 розділу

 

1876435404

1876435404

0

0

0

0

0

5100

П

219316273

219316273

0

0

0

0

0

Усього по 510  групі

 

219316273

219316273

0

0

0

0

0

Усього по 51 розділу

 

219316273

219316273

0

0

0

0

0

5999

П

 

 

 

 

 

 

 

Усього по 599  групі

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього по 59 розділу

 

 

 

 

 

 

 

 

Капiтал - Усього

(П-А)

 

 

 

 

 

 

Пасиви - Усього

-

 

 

 

 

 

 

 

Клас 6

 

 

 

 

 

 

 

 

6010

П

291563429

291563429

0

0

0

0

0

6012

П

57740147

57740147

0

0

0

0

0

6014

П

21384674

21384674

0

0

0

0

0

6016

П

29146484

29146484

0

0

0

0

0

Усього по 601  групі

 

399834734

399834734

0

0

0

0

0

6020

П

58179

58179

0

0

0

0

0

6021

П

12270183

12270183

0

0

0

0

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

6022

П

3328354

3328354

0

0

0

0

0

6024

П

113508515

113508515

0

0

0

0

0

6025

П

152545339

152545339

0

0

0

0

0

6026

П

649189917

649189917

0

0

0

0

0

Усього по 602  групі

 

930900487

930900487

0

0

0

0

0

6042

П

14648487

14648487

0

0

0

0

0

Усього по 604  групі

 

14648487

14648487

0

0

0

0

0

6050

П

64802202

64802202

0

0

0

0

0

6051

П

310033

310033

0

0

0

0

0

6052

П

69936503

69936503

0

0

0

0

0

6053

П

2781699

2781699

0

0

0

0

0

Усього по 605  групі

 

137830437

137830437

0

0

0

0

0

6080

П

110123209

110123209

0

0

0

0

0

Усього по 608  групі

 

110123209

110123209

0

0

0

0

0

Усього по 60 розділу

 

1593337354

1593337354

0

0

0

0

0

6100

П

33013904

33013904

0

0

0

0

0

6104

П

5904521

5904521

0

0

0

0

0

Усього по 610  групі

 

38918425

38918425

0

0

0

0

0

6110

П

99421685

99421685

0

0

0

0

0

6113

П

663888

663888

0

0

0

0

0

6114

П

48912090

48912090

0

0

0

0

0

6118

П

1777291

1777291

0

0

0

0

0

6119

П

14237067

14237067

0

0

0

0

0

Усього по 611  групі

 

165012021

165012021

0

0

0

0

0

Усього по 61 розділу

 

203930446

203930446

0

0

0

0

0

6203

П

34998191

34998191

0

0

0

0

0

6204

П

100988399

100988399

0

0

0

0

0

6209

П

38091

38091

0

0

0

0

0

Усього по 620  групі

 

136024681

136024681

0

0

0

0

0

Усього по 62 розділу

 

136024681

136024681

0

0

0

0

0

6395

П

6178369

6178369

0

0

0

0

0

6396

П

676453

676453

0

0

0

0

0

6397

П

2633723

2633723

0

0

0

0

0

6399

П

10389047

10389047

0

0

0

0

0

Усього по 639  групі

 

19877592

19877592

0

0

0

0

0

Усього по 63 розділу

 

19877592

19877592

0

0

0

0

0

6490

П

963854

963854

0

0

0

0

0

6499

П

8333

8333

0

0

0

0

0

Усього по 649  групі

 

972187

972187

0

0

0

0

0

Усього по 64 розділу

 

972187

972187

0

0

0

0

0

6712

П

131635

131635

0

0

0

0

0

6715

П

10360

10360

 

 

 

 

 

6717

П

17147113

17147113

0

0

0

0

0

Усього по 671  групі

 

17289108

17278748

0

0

0

0

0

Усього по 67 розділу

 

17289108

17278748

0

0

0

0

0

Доходи - Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 7

 

 

 

 

 

 

 

 

7011

А

613425

613425

0

0

0

0

0

7012

А

5224110

5224110

0

0

0

0

0

7014

А

115462465

115462465

0

0

0

0

0

7016

А

32264937

32264937

0

0

0

0

0

Усього по 701  групі

 

153564937

153564937

0

0

0

0

0

7020

А

270811368

270811368

0

0

0

0

0

7021

А

31463720

31463720

0

0

0

0

0

Усього по 702  групі

 

302275088

302275088

0

0

0

0

0

7040

А

3051888

3051888

0

0

0

0

0

7041

А

301368506

301368506

0

0

0

0

0

Усього по 704  групі

 

304420394

304420394

0

0

0

0

0

7080

А

110123209

110123209

0

0

0

0

0

Усього по 708  групі

 

110123209

110123209

0

0

0

0

0

7099

А

28982

28982

0

0

0

0

0

Усього по 709  групі

 

28982

28982

0

0

0

0

0

Усього по 70  групі

 

870412610

870412610

0

0

0

0

0

7100

А

30557652

30557652

0

0

0

0

0

7103

А

1338678

1338678

0

0

0

0

0

7104

А

1004412

1004412

0

0

0

0

0

7108

А

813836

813836

0

0

0

0

0

1

 

2

3

4

5

6

7

8

7109

А

6981373

6981373

0

0

0

0

0

Усього по 710  групі

 

40695951

40695951

0

0

0

0

0

Усього по 71 розділу

 

40695951

40695951

0

0

0

0

0

7390

А

10617667

10617667

0

0

0

0

0

7394

А

251284

251284

0

0

0

0

0

7395

А

1676462

1676462

0

0

0

0

0

7396

А

2482193

2482193

0

0

0

0

0

7397

А

468537

468537

0

0

0

0

0

7399

А

1357314

1357314

0

0

0

0

0

Усього по 739  групі

 

16853457

16853457

0

0

0

0

0

Усього по 73 розділу

 

16853457

16853457

0

0

0

0

0

7400

А

40472903

40472903

0

0

0

0

0

7401

А

15164927

15164927

0

0

0

0

0

7402

А

1330

1330

0

0

0

0

0

7403

А

2005235

2005235

0

0

0

0

0

Усього по 740  групі

 

57644395

57644395

0

0

0

0

0

7411

А

1342539

1342539

0

0

0

0

0

7419

А

86332845

86332845

0

0

0

0

0

Усього по 741  групі

 

87675384

87675384

0

0

0

0

0

7420

А

8814371

8814371

0

0

0

0

0

7421

А

413899

413899

0

0

0

0

0

7422

А

333800

333800

0

0

0

0

0

7423

А

25758686

25758686

0

0

0

0

0

Усього по 742  групі

 

35320756

35320756

0

0

0

0

0

7430

А

4212890

4212890

0

0

0

0

0

7431

А

28650349

28650349

0

0

0

0

0

7432

А

13697592

13697592

0

0

0

0

0

7433

А

10846273

10846273

0

0

0

0

0

Усього по 743  групі

 

57407104

57407104

0

0

0

0

0

7440

А

4030633

4030633

0

0

0

0

0

7441

А

14367729

14367729

0

0

0

0

0

7442

А

13186973

13186973

0

0

0

0

0

Усього по 744  групі

 

31585335

31585335

0

0

0

0

0

7450

А

916000

916000

0

0

0

0

0

7451

А

1015923

1015923

0

0

0

0

0

7452

А

4942409

4942409

0

0

0

0

0

7454

А

315420

315420

0

0

0

0

0

7455

А

18642472

18642472

0

0

0

0

0

7456

А

25132976

25132976

0

0

0

0

0

Усього по 745  групі

 

50965200

50965200

0

0

0

0

0

7497

А

190984

190984

0

0

0

0

0

7499

А

2066750

2066750

0

0

0

0

0

Усього по 749  групі

 

2257734

2257734

0

0

0

0

0

Усього по 74 розділу

 

322855908

322855908

0

0

0

0

0

7700

А

3884278

3884278

0

0

0

0

0

7701

А

8596149

8596149

0

0

0

0

0

7701

П

-71636036

-71636036

0

0

0

0

0

7702

А

409612181

409612181

0

0

0

0

0

7705

А

5179945

5179945

0

0

0

0

0

Усього по 770  групі

 

355636517

355636517

0

0

0

0

0

Усього по 77 розділу

 

355636517

355636517

0

0

0

0

0

7900

А

107854860

107854860

0

0

0

0

0

Усього по 790  групі

 

107854860

107854860

0

0

0

0

0

Усього по 79 розділу

 

107854860

107854860

0

0

0

0

0

Витрати - Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Клас 9

 

 

 

 

 

 

 

 

9020

А

4147882

0

4147882

0

0

0

0

Усього по 902  групі

 

4147882

0

4147882

0

0

0

0

Усього по 90 розділу

 

4147882

0

4147882

0

0

0

0

9129

А

1238521199

388380648

850140551

0

0

0

0

Усього по 912  групі

 

1238521199

388380648

850140551

0

0

0

0

Усього по 91 розділу

 

1238521199

388380648

850140551

0

0

0

0

9201

А

223485000

0

223485000

0

0

0

0

Усього по 920  групі

 

223485000

0

223485000

0

0

0

0

Усього по 92 розділу

 

223485000

0

223485000

0

0

0

0

9352

А

40349040

40349040

0

0

0

0

0

Усього по 935  групі

 

40349040

40349040

0

0

0

0

0

Усього по 93 розділу

 

40349040

40349040

0

0

0

0

0

9601

А

90740832

73012142

17728690

0

0

0

0

Усього по 960  групі

 

90740832

73012142

17728690

0

0

0

0

9611

А

29205773

29205773

0

0

0

0

0

Усього по 961  групі

 

29205773

29205773

0

0

0

0

0

Усього по 96 розділу

 

119946605

102217915

17728690

0

0

0

0

9702

А

836765000

836765000

0

0

0

0

0

Усього по 970  групі

 

836765000

836765000

0

0

0

0

0

9752

А

171245000

171245000

0

0

0

0

0

9754

А

332691000

332691000

0

0

0

0

0

Усього по 975  групі

 

503936000

503936000

0

0

0

0

0

9770

А

237500

237500

0

0

0

0

0

Усього по 977  групі

 

237500

237500

0

0

0

0

0

Усього по 97 розділу

 

1340938500

1340938500

0

0

0

0

0

9803

А

2780304027

2780304027

0

0

0

0

0

Усього по 980  групі

 

2780304027

2780304027

0

0

0

0

0

9811

А

1410151800

1410151800

0

0

0

0

0

9819

А

817330967

817330967

0

0

0

0

0

Усього по 981  групі

 

2227482767

2227482767

0

0

0

0

0

9821

А

363800

363800

0

0

0

0

0

Усього по 982  групі

 

363800

363800

0

0

0

0

0

9840

А

41687180

41687180

0

0

0

0

0

Усього по 984  групі

 

41687180

41687180

0

0

0

0

0

9850

А

328560

328560

0

0

0

0

0

Усього по 985  групі

 

328560

328560

0

0

0

0

0

9890

А

1000

1000

0

0

0

0

0

9892

А

208400

208400

0

0

0

0

0

9898

А

3800

3800

0

0

0

0

0

9899

А

7600

7600

0

0

0

0

0

Усього по 989  групі

 

220800

220800

0

0

0

0

0

Усього по 98 розділу

 

5050387134

5050387134

0

0

0

0

0

Позабалансовi 90-98А

 

8017775360

6922273237

1095502123

0

0

0

0

9211

П

220000000

220000000

0

0

0

0

0

Усього по 921  групі

 

220000000

220000000

0

0

0

0

0

Усього по 92 розділу

 

220000000

220000000

0

0

0

0

0

9362

П

611223151

611223151

0

0

0

0

0

Усього по 936  групі

 

611223151

611223151

0

0

0

0

0

Усього по 93 розділу

 

611223151

611223151

0

0

0

0

0

9500

П

10543403193

6664597573

3878805620

0

0

0

0

9501

П

43904184

43904184

0

0

0

0

0

Усього по 950  групі

 

10587307377

6708501757

3878805620

0

0

0

0

Усього по 95 розділу

 

10587307377

6708501757

3878805620

0

0

0

0

Позабалансовi 90-98П

 

11418530528

7539724908

3878805620

0

0

0

0

9900

А

10184915568

7160398381

3024517187

0

0

0

0

Усього по 990  групі

 

10184915568

7160398381

3024517187

0

0

0

0

9920

А

223485000

223485000

0

0

0

0

0

Усього по 992  групі

 

223485000

223485000

0

0

0

0

0

Усього по 99 розділу

 

10408400568

7383883381

3024517187

0

0

0

0

Позабал.контррах.

А

10408400568

7383883381

3024517187

0

0

0

0

9900

П

420400787

420400787

0

0

0

0

0

Усього по 990  групі

 

420400787

420400787

0

0

0

0

0

9910

П

6360274613

6342545923

17728690

0

0

0

0

Усього по 991  групі

 

6360274613

6342545923

17728690

0

0

0

0

9920

П

226970000

3485000

223485000

0

0

0

0

Усього по 992  групі

 

226970000

3485000

223485000

0

0

0

0

Усього по 99 розділу

 

7007645400

6766431710

241213690

0

0

0

0

Позабал.контррах.

П

7007645400

6766431710

241213690

0

0

0

0

Позабалансовi активи

 

18426175928

14306156618

4120019310

0

0

0

0

Позабалансовi пасиви

 

18426175928

14306156618

4120019310

0

0

0

0

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ