Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Облікова політика

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

з дисципліни “ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

 для студентів спеціальності 6509 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ „КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

з дисципліни “ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

 для студентів спеціальності 6509 “Облік і аудит”

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Затверджено  

                                                                          на засіданні кафедри обліку

                                                                          підприємницької діяльності

                                                                        Протокол №____ від ______2011р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2017

 

Навчальні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни «Облікова політика підприємства» для студентів спеціальності 6509 “Облік і аудит” / Укл. Р.С. Коршикова, О.Л. Примаченко. – К.: КНЕУ, 2017 -  16 с.

 

 

 

 

 

Укладачі:  Р.С. Коршикова, канд.екон.наук, доцент

                  О.Л. Примаченко, канд.екон.наук, доцент

 

 

 

Рецензент: В.В. Бабіч, к.е.н., професор

 

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності  М.І.Бондар, доктор економічних наук, професор                                

 

ВСТУП

Загальні методичні вказівки

Навчальні завдання підготовлено згідно з програмою дисципліни «Облікова політика підприємства».

Практичне заняття - це організаційна форма навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички практичного застосування їх шляхом виконання практичних завдань.

Метою проведення практичного заняття є розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, і спрямування їх на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, набуття практичних навичок щодо творчого використання нормативних актів стосовно специфіки діяльності конкретного підприємства. Практичні заняття проводять окремо в кожній академічній групі.

Перед виконанням кожного практичного завдання студент має ґрунтовно засвоїти теоретичний і практичний матеріал відповідної теми: вивчити законодавчі акти, нормативно-правові докумен­ти, підручники, навчальні посібники тощо.

Для кожного завдання вказано мету завдання, матеріальне забезпечення, наведено вихідні дані та методичні вказівки щодо його виконання, а наприкінці завдання подано контрольні запитання.

Вихідні дані для виконання завдань містять 5 варіантів, у змісті яких студент має добре орієнтуватися. Основну увагу при цьому слід звернути на правильне розуміння організаційно-технологічних особливостей господарювання різних видів підприємств і правильне застосування нормативно-правових документів при складанні наказу про облікову політику підприємства. Усі практичні завдання органічно пов'язані між собою.

Студенти самостійно обирають варіант вихідних даних практичного завдання за номером у списку групи або в інший спосіб, запропонований викладачем. Таким чином, усі студенти об’єднуються у міні-групи по 4-6 осіб. Кожна група обирає керівника. Після виконання завдання  за темою керівник або учасник міні-групи презентує виконане завдання і відмічає участь кожного учасника (у відсотках) у його виконанні. Бали виставляються в журнал, виходячи з «трудової участі» кожного учасника групи.

 Основну частину практичних завдань студент виконує в Робочому зошиті згідно з обраним варіантом, деякі завдання виконуються на аркушах формату А-4. За підсумками виконаних завдань міні-група готує Наказ про облікову політику підприємства на аркушах формату А-4 комп'ютерним набором.

На початку практичних занять упродовж 15 -20 хвилин здійснюється поточний контроль знань студентів у формі усного опитування, написання контрольних робіт, тестування. Решта часу відводиться на виконання завдань в аудиторії під керівництвом викладача.

 

ЗАВДАННЯ 1.

Облікова політика як елемент системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку і звітності

 

Мета: З'ясувати роль облікової політики як елемента системи норматив­ного регулювання бухгалтерського обліку і звітності

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати законодавче і нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні; центральні органи виконавчої влади та їх функції щодо регулювання обліку і звітності на суб'єктах господарювання; суть облікової політики як елемента системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку і звітності
 • уміти пояснювати завдання та повноваження центральних органів виконавчої влади щодо регулювання обліку і звітності на суб'єктах господа­рювання; зміст і основні складові облікової політики підприємства

 

Необхідно виконати:

1. Визначити функції, які виконують центральні органи виконавчої влади в сфері регулювання бухгалтерського обліку і звітності на господарювання суб'єктах (табл.1.1 Робочого зошита).

2. Вказати зміст складових облікової політики підприємства (табл.1.2 Робочого зошита)

3.За наведеними вихідними даними про підприємства за варіантами скласти преамбулу (розділ відомостей про підприємство) проекту Наказу про облікову політику підприємства (табл.1.3 Робочого зошита). Вихідні дані про підприємства (за варіантами) надано у табл. 1.1.

 

 

 

Контрольні запитання

 1. Державне регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні, його зміст, мета та роль.
 2. Законодавче та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
 3. Кабінет Міністрів України, його роль і функції з регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 4. Міністерство фінансів України, його роль і функції з регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 5. Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку, її роль і функції з регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 6. Національний банк України, його роль і функції з регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 

 

Таблиця 1.1.

Вихідні дані про підприємство

Показник

Варіант

1

2

3

4

5

1

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Публічне акціонерне товариство (ПАТ)

Приватне підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ)

2

Назва підприємства

«Либідь»

«Дніпро»

«Стрий»

«Десна»

«Росава»

3

Свідоцтво про державну реєстрацію

№ 896745345

від 22.01.2005

№ 135790864 від 23.05.2004

№ 123456789

Від 14.02.2001

№ 678123456

від 14.08.2004

№ 157940384

від 23.05.2004

4

Код ЄДРПОУ

23207856

13524609

        28675432

43689034

43386655

5

Юридична адреса

м. Київ, вул. Григоренка, 22

М. Київ, вул. Ватутіна, 40

м. Київ, вул. Полярна,5,кв.27

м. Київ, вул. Боженка, 40

м. Київ, вул. Набережна, 20

7

Вид діяльності

• виробництво запасних частин; • надання    по­бутових послуг населенню

• виготовлення столярних    ви­робів;

• виробництво цегли

• вирощування овочів відкритого  та  закритого ґрунту;

 

• оптова торгів­ля промислови­ми товарами;

• роздрібна тор­гівля промисло­вими товарами

• виконання буді­вельно-монтаж­них робіт;

• надання авто-транспортних послуг

 

 

Продовження таблиці 1.1

Показник

Варіант

1

2

3

4

5

8

Допоміжне виробни­цтво

• автопарк;

• ремонтна майстерня

• автопарк

-

• автопарк

• автопарк;

• ремонтна май­стерня;

• будівельно-мон­тажні машини

9

Система оподаткування

загальна

Загальна

загальна

платник   єдино­го податку 10%

загальна

10

Статутний   капітал, тис. грн.

120

1300

25

80

4200

11

Кількість   працюю­чих, осіб

72

262

18

29

126

12

Виручка за поперед­ній рік, тис. грн.

8406

22 125

1820

1500

15 100

13.

Ділянка обліку для складання графіка документообігу

Облік запасів

Облік заробітної плати

Облік грошових коштів

Облік розрахунків з дебіторами

Облік основних засобів

 
 1. Державна казначейська служба України, її роль і функції з регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
 1. Фонд державного майна України, його роль і функції з регулювання обліку і звітності.
 2. Антимонопольний комітет України, його роль і функції з регулювання обліку і звітності.
 3. Державний комітет зі статистики України, його роль і функції з регулювання обліку і звітності.
 4. Державна податкова адміністрація, її роль і функції з регулювання обліку і звітності.
 5. Організація і регулювання бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві.
 6. Об'єктивна необхідність і доцільність розроблення індивідуальної облікової політики для підприємства.
 7. Зміст та призначення облікової політики підприємства.
 8. Рівні формування й застосування облікової політики.
 9. Облікова політика підприємства в системі фінансової звітності.
 10. Складові облікової політики підприємства та стисла харак­теристика їх.

 

 

ЗАВДАННЯ 2.

Організаційно-технологічні аспекти облікової політики підприємства

 

Мета: З'ясувати роль організаційно-технологічних аспектів у формуванні облікової політики підприємства

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати місце та роль організаційно-технологічних засад облікової політики підприємства.
 • уміти визначати організаційно-технологічні складові облікової політики підприємства відповідно до діючого законодавства та особливостей діяльності підприємства; складати графік документообігу; складати відповідний розділ Наказу про облікову політику

 

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів для підприємства:

 • обрати форму ведення бухгалтерського обліку;
 • встановити перелік посадових осіб, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (право підпису на документах);
 • встановити перелік посад, із працівниками яких укладаються договори про повну матеріальну відповідальність;
 • встановити перелік посадових осіб, яким видають готівкові кошти на господарські потреби;
 • встановити перелік посадових осіб, яким надано право використовувати бланки суворого обліку;
 • встановити порядок обліку трудових книжок і бланків трудових книжок;
 • прийняти рішення про організацію поточного і постійного архіву на підприємстві;
 • встановити порядок видачі документів, облікових регістрів і звітності з архіву в тимчасове користування посадовим особам підприємства;
 • прийняти рішення про створення постійної інвентаризаційної комісії на підприємстві;
 • визначити періодичність проведення інвентаризації окремих об'єктів;
 • розробити Робочий план рахунків бухгалтерського обліку

Результати оформити у табл. 2.1 та у відповідних додатках Робочого зошита.

2. Скласти графік документообігу підприємства як додаток до Наказу про облікову політику (результати оформити у відповідному Додатку Робочого зошита та/або на окремих аркушах).

3. На підставі завдання, яке виконане в робочому зошиті, скласти розділ «Організаційно-технологічні засади облікової політики підприємства» до Наказу про облікову політику підприємства. Отримані результати оформити на окремих аркушах.

 

 

Контрольні запитання

 1. Місце організаційно-технологічних засад у структурі облікової політики підприємства.
 2. Форми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
 3. Посадові особи, які наділяються правом дозволу на проведення господарських операцій (право підпису на документах).
 4. Законодавче регулювання матеріальної відповідальності працівників.
 5. Посадові особи, яким дозволяється отримувати та видавати ТМЦ.
 6. Роль графіка документообігу в формуванні облікової інформації, підвищенні контрольних функцій обліку, своєчасному складанні й поданні звітності.
 7. Графік документообігу, порядок його складання і затвердження.
 1. Порядок затвердження спеціалізованих форм первинних документів, що розробляються підприємством самостійно.
 2. Перелік бланків суворого обліку та посадових осіб, які їх використовують у своїй роботі.
 3. Порядок видачі документів, облікових регістрів і звітності з архіву у тимчасове користування посадовим особам підприємства
 4. Роль інвентаризації в системі обліку і контролю й у забезпеченні достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві.
 5. Організація інвентаризаційного процесу на підприємстві.
 6. Порядок розроблення Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку на підприємстві.
 

ЗАВДАННЯ 3.

Регламентування організації роботи бухгалтерської служби підприємства

 

Мета: З'ясувати порядок регламентування організації роботи бухгалтерської служби підприємства

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати основні вимоги до організації роботи бухгалтерської служби підприємства
 • уміти обирати відповідну форму організації бухгалтерського обліку; складати посадові інструкції працівників бухгалтерської служби; складати графік подання звітності підприємства; складати відповідний розділ Наказу про облікову політику

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів та нормативно-правових документів для підприємства слід:

 • обрати форму організації бухгалтерського обліку;
 • обрати порядок розроблення й затвердження посадових інструкцій працівників бухгалтерської служби;
 • обрати рівень централізації обліку і звітності на підприємстві (централізація, децентралізація, неповна централізація);
 • прийняти рішення про виділення окремих структурних підрозділів на самостійний баланс (повний і неповний);
 • навести перелік посадових осіб, які підписують фінансову, податкову та статистичну звітність;
 • встановити порядок видачі звітності стороннім юридичним і фізичним особам;
 • встановити порядок забезпечення збереження комерційної таємниці (в тому числі й органами контролю).

Отримані результати необхідно відобразити у таблиці 3.1, у відповідному Додатку Робочого зошита та/або окремих аркушах).

2. На підставі виконаного завдання скласти розділ Наказу про облікову політику підприємства «Організація роботи бухгалтерської служби підприємства» (на окремих аркушах).

3. Скласти посадову інструкцію головного бухгалтера підприємства (на окремих аркушах).

4. Скласти посадову інструкцію бухгалтера з обліку (на окремих аркушах):

 1варіант – розрахунків за заробітною платою

 2 варіант – необоротних активів

 3 варіант – бухгалтера-касира

 4 варіант – запасів

 5 варіант – розрахунків.

5. Скласти графік подання звітності (на окремих аркушах).

     Контрольні запитання

 1. Місце регламентування організації роботи бухгалтерської служби підприємства в структурі облікової політики підприєм­ства.
 2. Відповідальність власника чи уповноваженого ним орга­на за організацію бухгалтерського обліку і звітності на підпри­ємстві.
 3. Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
 4. Права, обов'язки та відповідальність головного бухгалтера
  підприємства.
 5. Порядок розроблення із затвердження посадових інструкцій працівників бухгалтерської служби.
 6. Сутність централізації, децентралізації й неповної централізації бухгалтерського обліку і звітності.
 7. Організація фінансової, податкової та статистичної звітнос­ті на підприємстві.
 1. Сутність комерційної таємниці суб'єкта господарювання та порядок її захисту.

 

 

 

ЗАВДАННЯ 4.

Порядок розроблення, оформлення та затвердження облікової політики підприємства

 

Мета: З'ясувати і засвоїти порядок розроблення, оформлення та затверджен­ня облікової політики підприємства

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати основні передумови, що впливають на вибір облікової політики на підприємстві; етапи розроблення й затвердження облікової політики підприємства; обов'язки і відповідальність власника (керівника) підприємства за розроблення облікової політики; порядок формування облікової політики підприємства;
 • уміти встановлювати чинники, що визначають облікову політику підприємства, та їх вплив на організацію та методику бухгалтерського обліку на підприємстві; оформляти документи, якими затверджують облікову політику підприємства.

Необхідно виконати:

Оцінити значимість впливу чинників на формування облікової політики за даними варіанта. Виконану оцінку значимості впливу чинників на формування облікової політики оформити у вигляді таблиці (табл. 4.1 Робочого зошита).

 

 

    

Контрольні запитання

 

 1.  Чинники, що впливають на облікову політику на підприємстві.
 2.  Обов'язок власника підприємства (уповноваженого органу управління, посадової особи) щодо розроблення облікової політики підприємства.
 3.  Відповідальність керівника підприємства у разі відсутності облікової політики підприємства.
 4.  Послідовність розроблення та затвердження облікової політики на підприємстві.
 5.  Порядок документального оформлення облікової політики на підприємстві.

6. Упровадження облікової політики в організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві.

 

 

ЗАВДАННЯ 5.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо активів, капіталу і зобов'язань

 

Мета: З'ясувати і засвоїти методичні засади облікової політики підприємства щодо активів, капіталу і зобов'язань

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують методологічну базу облікової політики підприємства; сутність принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та механізм реалізації їх в обліковій політиці підприємства; порядок встановлення порогу суттєвості
 • уміти встановлювати поріг суттєвості для різних видів об’єктів обліку; визначати та обирати найоптимальніші методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо активів, капіталу і зобов'язань; складати відповідний розділ Наказу про облікову політику

 

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових актів встановити для підприємства поріг суттєвості:

 • у бухгалтерському обліку;
 • у фінансовій звітності;
 • у податковій звітності.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею (табл. 5.1. Робочого зошита), в якій указати також нормативно-правові документи, що регламентують порядок встановлення порогу суттєвості.

2. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів обрати конкретні методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо вказаних активів.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею, в якій вказати також нормативно-правові документи, що регламентують методичні засади облікової політики на підприємстві (табл. 5.2 Робочого зошита).

3. На підставі виконаних вищевказаних завдань (п.п. 1-2) скласти відповідний розділ проекту Наказу про облікову політику «Методичні засади облікової політики» (на окремих аркушах).

 

    

Контрольні запитання

 1. Роль і місце методичних засад бухгалтерського обліку і звітності в обліковій політиці підприємства.
 2. Законодавчі акти і нормативно-правові документи як методична база облікової політики підприємства.
 3. Узгодженість облікової політики підприємства із законодавчими актами і нормативно-правовими документами, що регулюють ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
 4. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової  звітності та реалізація їх в обліковій політиці підприємства.
 5. Порядок встановлення порогу суттєвості у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності;
 6. Порядок встановлення порогу суттєвості у податковій звітності
 7. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про основні засоби.
 1. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про інші необоротні матеріальні активи.
 2. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про нематеріальні активи.
 3. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про запаси.
 4. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про дебіторську заборгованість.
 

ЗАВДАННЯ 6.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо активів, капіталу і зобов'язань

 

Мета: З'ясувати і засвоїти методичні засади облікової політики підприємства щодо активів, капіталу і зобов'язань

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують методологічну базу облікової політики підприємства щодо доходів та витрат;
 • уміти визначати та обирати найоптимальніші методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо вказаних видів активів та зобов'язань, а також капіталу, і складати відповідний розділ Наказу про облікову політику

 

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів обрати конкретні методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо активів, капіталу і зобов'язань.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею, в якій вказати також нормативно-правові документи, що регламентують методичні засади облікової політики на підприємстві (табл. 6.1 Робочого зошита).

2. На підставі виконаних завдань (п. 1) скласти відповідний розділ проекту Наказу про облікову політику «Методичні засади облікової політики» (на окремих аркушах).

 

    

Контрольні запитання

 

 1.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про фінансові інвестицій.
 2.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про інвестиційну нерухомість.
 3.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про зобов'язання.
 4.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про власний капітал.
 5.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про відстрочені податкові активи та зобов'язання.
 

ЗАВДАННЯ 7.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо доходів та витрат

 

Мета: З'ясувати і засвоїти методичні засади облікової політики підприємства щодо доходів та витрат

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують методологічну базу облікової політики підприємства щодо доходів та витрат;
 • уміти визначати та обирати найоптимальніші методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо вказаних видів доходів та витрат, і складати відповідний розділ Наказу про облікову політику

 

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів обрати конкретні методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо доходів та витрат.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею, в якій вказати також нормативно-правові документи, що регламентують методичні засади облікової політики на підприємстві за вказаним напрямком (табл. 7.1 Робочого зошита).

2. На підставі виконаних завдань (п. 1) скласти відповідний розділ проекту Наказу про облікову політику «Методичні засади облікової політики» (на окремих аркушах).

 

    

Контрольні запитання

 

 1.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про доходи підприємства від основної діяльності, у т.ч. від виконання робіт (послуг).
 2.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про витрати виробничого характеру.
 3.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про збутові витрати.
 4.  Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про фінансові витрати.
 5. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про доходи та витрати від курсових різниць.
 

ЗАВДАННЯ 8.

Зміна облікової політики підприємства

 

 

Мета: з'ясувати необхідність дотримання незмінної облікової політики підприємства, окреслити фактори, що можуть викликати її зміни, та засвоїти методичні засади відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності змін облікової політики підприємства

 

Після виконання завдання студенти повинні:

 • знати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів, які регламентують причини та порядок внесення змін до облікової політики та облікових оцінок; порядок внесення змін до Наказу про облікову політику; методику відображення впливу змін облікової політики підприємства в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності підприємства;
 • уміти обгрунтовувати необхідність внесення змін до облікової політики підприємства; документально оформлювати зміни в обліковій політиці підприємства; розрізняти зміну облікової політики та зміну облікової оцінки; відображати в обліку та фінансовій звітності наслідки зміни облікової політики.

 

Необхідно виконати:

 1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання проаналізувати наведені нижче ситуації (табл. 8.1) і з’ясувати, які з них призведуть до зміни облікової політики і, відповідно, спричинять внесення змін до Наказу про облікову політику підприємства. Отримані результати оформити у вигляді таблиці (табл. 8.1 Робочого зошита).

Таблиця 8.1

Перелік операцій та подій

Варіант 1

Варіант 2

е Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

зміна тривалості операційного циклу

внесення змін до П(С)БО 9 щодо методів обліку списання запасів

зміна форми ведення бухгалтерського обліку

зміна моделі оцінки основних засобів після первісного визнання

виключення зі складу собівартості готової продукції постійних загально-виробничих витрат

зміна комірника на складі виробничих матеріалів

змін методу амортизації основних засобів

зміна головного бухгалтера

зміна системи оподаткування підприємства

зміна ставки відрахувань на гарантійний ремонт з 3% до 2%.

реорганізація підприємства

зміна обєктів обліку витрат у зв’язку із започаткуванням нової діяльності

зміна методу амортизації нематеріальних активів

зміна ставки відрахувань на формування резерву сумнівних боргів

збільшення чисельності працівників бухгалтерії згідно штатного розкладу

 1. На підставі аналізу даних табл. 8.1 розробити та оформити необхідні зміни та доповнення до Наказу про облікову політику (на окремих аркушах).

 

    

Контрольні запитання

 

 1. Причини внесення змін до Наказу про облікову політику підприємства.
 2. Періодичність перегляду та внесення змін до облікової політики підприємства.
 3. Порядок документального оформлення змін до облікової політики підприємства.
 4. Сутність ретроспективного застосування змін облікової політики підприємства.
 5. Сутність облікових оцінок.
 6. Порядок відображення в обліку та фінансовій звітності змін облікових оцінок

Таблиця 1.1.

Вихідні дані про підприємство

Показник

Варіант

1

 

1

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)

 

2

Назва підприємства

«Либідь»

 

3

Свідоцтво про державну реєстрацію

№ 896745345

від 22.01.2005

 

4

Код ЄДРПОУ

23207856

 

5

Юридична адреса

м. Київ, вул. Григоренка, 22

 

7

Вид діяльності

• виробництво запасних частин; • надання    по­бутових послуг населенню

 

 

 

Продовження таблиці 1.1

Показник

Варіант

1

 

8

Допоміжне виробни­цтво

• автопарк;

• ремонтна майстерня

 

9

Система оподаткування

загальна

 

10

Статутний   капітал, тис. грн.

120

 

11

Кількість   працюю­чих, осіб

72

 

12

Виручка за поперед­ній рік, тис. грн.

8406

 

13.

Ділянка обліку для складання графіка документообігу

Облік запасів

 

 

ЗАВДАННЯ 5.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо активів, капіталу і зобов'язань

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових актів встановити для підприємства поріг суттєвості:

 • у бухгалтерському обліку;
 • у фінансовій звітності;
 • у податковій звітності.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею (табл. 5.1. Робочого зошита), в якій указати також нормативно-правові документи, що регламентують порядок встановлення порогу суттєвості.

2. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів обрати конкретні методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо вказаних активів.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею, в якій вказати також нормативно-правові документи, що регламентують методичні засади облікової політики на підприємстві (табл. 5.2 Робочого зошита).

3. На підставі виконаних вищевказаних завдань (п.п. 1-2) скласти відповідний розділ проекту Наказу про облікову політику «Методичні засади облікової політики» (на окремих аркушах).

 

Практичне завдання 5.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо активів, зобовязань та власного капіталу

Таблиця 5.1

Порядок встановлення порогу суттєвості

№ з/п

Вид обліку та звітності

Для варіанту завдання

Примітки

(нормативно-правовий документ, альтернативні варіанти)

 
 

1

2

3

4

 

1.

Бухгалтерський облік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Фінансова звітність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Податкова звітність

 

 

 

 

 

Таблиця 5.2

Методологічні засади побудови облікової політики підприємства

№ з/п

Аспекти облікової політики

Для варіанту завдання

Примітки

(нормативно-правовий документ, альтернативні

варіанти)

 
 

1

2

3

4

 

 1. Основні засоби
 

1.1.

Облікова одиниця бухгалтерського обліку основних засобів

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів

 

 

 

 

 

 

1.3.

Умови збільшення первісної вартості об’єктів основних засобів за рахунок витрат на їх капітальний ремонт

 

 

 

 

 

 

1.4.

Порядок встановлення зміни строку корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів

 

 

 

 

 

 

 
 

Продовження табл. 5.2.

1

2

3

4

1.5.

Встановлення груп (класифікація) основних засобів для нарахування амортизації і їх переоцінки

 

 

 

 

 

 

1.6.

Визначення ліквідаційної вартості основних засобів

 

 

 

 

 

1.7.

Застосування методів нарахування амортизації основних засобів (в т.ч. бібліотечних фондів і малоцінних необоротних матеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів)

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Порядок і умови переоцінки основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів)

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 5.2.

1

2

3

4

1.9.

Порядок використання суми дооцінки основних засобів

 

 

1.10.

Порядок застосування методики визначення суми втрат від зменшення та вигод від відновлення корисності основних засобів

 

 

 

1.11.

Порядок списання (ліквідації) основних засобів (особливо недоамортизованих)

 

 

 

1.12

 

 

 

 

 

Продовження табл. 5.2.

1

2

3

4

2.Нематеріальні активи

2.1.

Порядок встановлення і зміни строку корисного використання  нематеріальних активів

 

 

 

2.2.

 Встановлення груп (класифікація) нематеріальних активів для нарахування амортизації і їх переоцінки

 

 

 

 

2.3.

Порядок визначення ліквідаційної вартості нематеріальних активів

 

 

 

2.4.

Умови збільшення первісної вартості об’єктів нематеріальних активів

 

 

 

 

2.5.

Застосування методів нарахування амортизації нематеріальних активів

 

 

2.6.

Порядок і умови переоцінки нематеріальних активів

 

 

 

2.7.

Періодичність (період) зарахування сум дооцінки нематеріальних активів до нерозподіленого прибутку

 

 

 

 

Продовження табл. 5.2

1

2

3

4

2.8.

Порядок відображення результатів переоцінки та зменшення корисності нематеріальних активів в регістрах аналітичного обліку нематеріальних активів

 

 

2.9.

Порядок списання (ліквідації) нематеріальних активів (особливо недоамортизованих)

 

 

 

 1. Запаси

3.1.

Визначення об’єктів обліку запасів (одиниці обліку)

 

 

 

 

3.2.

Методи обліку запасів (кількісно-сумовий, сальдовий тощо)

 

 

 

3.3.

Методи оцінки вибуття запасів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 5.2

1

2

3

4

3.6.

Методика оцінки готової продукції

 

 

 

 

3.7.

Порядок встановлення торговельної націнки на товари в роздрібній торгівлі

 

 

 

 

3.8.

Порядок обліку  формування і розподілу транспортно-заготівельних витрат

 

 

 

 

3.9.

Методика оцінки запасів на дату балансу

 

 

 

 

 

4. Дебіторська заборгованість

4.1

Класифікаційні групи поточної дебіторської заборгованості

 

 

 

4.2

Методика визначення величини резерву сумнівних боргів

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 5.2

1

2

3

4

4.3

Методика визнання безнадійної дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4

Порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 6.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо активів, капіталу і зобов'язань

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів обрати конкретні методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо активів, капіталу і зобов'язань.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею, в якій вказати також нормативно-правові документи, що регламентують методичні засади облікової політики на підприємстві (табл. 6.1 Робочого зошита).

2. На підставі виконаних завдань (п. 1) скласти відповідний розділ проекту Наказу про облікову політику «Методичні засади облікової політики» (на окремих аркушах).

 

Практичне завдання 6.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо активів, зобов’язань та власного капіталу

Таблиця 6.1

Методологічні засади побудови облікової політики підприємства

№ з/п

Аспекти облікової політики

Для варіанту завдання

Примітки

(нормативно-правовий документ, альтернативні

варіанти)

1

2

3

4

 

1. Фінансові інвестиції

1.1

Класифікаційні групи фінансових інвестицій

 

 

1.2.

Методи оцінювання фінансових інвестицій на дату балансу

 

 

1.3.

Порядок встановлення рівня суттєвого впливу та/або контролю

 

 

1.4

Перелік пов’язаних сторін

 

 

 

 

Продовження табл. 6.1

1

2

3

4

1.5.

Методи оцінки активів або зобов’язань в операціях пов’язаних сторін

 

 

 

 

2. Іінвестиційна нерухомість

2.1

Критерії розмежування інвестиційної нерухомості та операційної нерухомості

 

 

 

 

 

2.2

Класифікація інвес-тиційної нерухомості за групами

 

 

 

 

 

2.3

Методи (моделі) оцінки інвестиційної нерухомості на дату балансу

 

 

2.4

Строк корисного використання інвестиційної нерухомості, яку оцінено за моделлю первісної вартості

 

 

2.5

Методи амортизації інвестиційної нерухомості, яку оцінено за моделлю первісної вартості

 

 

 

Продовження табл. 6.1

1

2

3

4

2.6

Методи визначення справедливої вартості інвестиційної нерухомості

 

 

 

 1. Зобов’язання

3.1.

Перелік створюваних видів забезпечення майбутніх витрат і платежів, їх цільове призначення та очікуваний строк використання

 

 

3.2.

Порядок і методика створення окремих видів забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

 

 

 

4. Власний капітал

4.1

Перелік складових власного капіталу

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 6.1

1

2

3

4

4.2

Порядок використання прибутку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3

Порядок використання інших резервів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Відстрочені податки

5.1

Методика і періодичність відображення в обліку і звітності відстрочених податкових активів і зобов’язань

 

 

 

 

 

 

5.2

Склад тимчасових різниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 7.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо доходів та витрат

Необхідно виконати:

1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання на підставі законодавчих актів і нормативно-правових документів обрати конкретні методи, способи, принципи та процедури, які регламентують методологічні засади облікової політики на підприємстві щодо доходів та витрат.

Виконане завдання необхідно оформити таблицею, в якій вказати також нормативно-правові документи, що регламентують методичні засади облікової політики на підприємстві за вказаним напрямком (табл. 7.1 Робочого зошита).

2. На підставі виконаних завдань (п. 1) скласти відповідний розділ проекту Наказу про облікову політику «Методичні засади облікової політики» (на окремих аркушах).

 

Практичне завдання 7.

Методичні засади облікової політики підприємства

щодо доходів та витрат

Таблиця 7.1

Методологічні засади побудови облікової політики підприємства

№ з/п

Аспекти облікової політики

Для варіанту завдання

Примітки

(нормативно-правовий документ, альтернативні

варіанти)

1

2

3

4

 1. Доходи

1.1

Способи визначення завершеності операцій з надання робіт та послуг

 

 

1.2

Методика визнання доходу від виконання  робіт (послуг)

 

 

1.3

Організація обліку і методика розподілу доходів майбутніх періодів

 

 

 

2. Витрати

2.1

Методика обліку витрат за звичайною чи спрощеною системами бухгалтерського обліку

 

 

 

 

Продовження табл. 7.1

1

2

3

4

2.2

Застосування рахунків класу 8 та/або класу 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

2.3

Встановлення переліку підрозділів основного, допоміжного та обслуговуючого виробництв та об’єктів соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

 

2.4

Визначення тривалості операційного циклу відповідних виробництв

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Розробка переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

Продовження табл. 7.1

1

2

3

4

2.6

Застосування методів обліку витрат виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Застосування методів визначення собівартості продукції, робіт, послуг

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Методика обліку втрат від браку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Методика обліку незавершеного виробництва та його оцінка

 

 

 

 

 

 

2.10

Склад і методика обліку наднормативних витрат виробництва

 

 

 

 

 

Продовження табл 7.1

1

2

3

4

2.11

Склад змінних та постійних загальнови-робничих витрат

 

 

 

 

 

 

2.12

Встановлення бази розподілу загально-виробничих витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Методика обліку і розподілу загальновиробничих витрат

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Організація обліку і методика розподілу витрат майбутніх періодів

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Методика обліку витрат на гарантійний ремонт і на гарантійне обслуговування

 

 

 

 

Продовження табл 7.1

1

2

3

4

2.16

Період часу, який для цілей визнання активу як кваліфікаційного є суттєвим

 

 

 

 

 

2.17

Перелік кваліфікаційних активів

 

 

 

 

2.18

Порядок перерахунку доходів, витрат та руху грошових коштів на вплив змін валютних курсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ 8.

Зміна облікової політики підприємства

Необхідно виконати:

 1. Відповідно до обраного варіанта практичного завдання проаналізувати наведені нижче ситуації (табл. 8.1) і з’ясувати, які з них призведуть до зміни облікової політики і, відповідно, спричинять внесення змін до Наказу про облікову політику підприємства. Отримані результати оформити у вигляді таблиці (табл. 8.1 Робочого зошита).

Таблиця 8.1

Перелік операцій та подій

Варіант 1

зміна тривалості операційного циклу

зміна комірника на складі виробничих матеріалів

реорганізація підприємства

 1. На підставі аналізу даних табл. 8.1 розробити та оформити необхідні зміни та доповнення до Наказу про облікову політику (на окремих аркушах).
 

Практичне заняття 8.

Зміна облікової політики підприємства

Таблиця 8.1

Умови та наслідки зміни облікової політики підприємства

№ з/п

Аспекти облікової політики

Для варіанту завдання

Нормативно-правовий документ

(розділ, стаття, пункт)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік типових первинних документів, які створюються у діяльності підприємств та офіційно затверджені державними органами влади, із зазначенням термінів їх зберігання

 

з/п

Код

документа

Назва первинного документа

Термін зберігання

Ким затверджений

Спосіб виготовлення (ручний або на принтері)

Терміни виготовлення паперових копій

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 6

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 6

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік первинних документів, що створюються у діяльності підприємства, форми яких затверджуються наказом керівника підприємства

з/п

Назва первинного документа

Строк зберігання

Спосіб виготовлення (ручний або на принтері)

Терміни виготовлення паперових копій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік бланків суворої звітності, використовуваних підприємством у практичній діяльності

 

№ з/п

Назва бланків суворої звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

Склали: _______________  бухгалтер _____________________________________

діловод ________________________________________

Перевірив:                           головний бухгалтер ____________________________

 

 

 

 

 

Додаток 9

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік посадових осіб, що використовують бланки суворої звітності у своїй роботі

 

№ з/п

Посада

Різновид бланка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав: _______________ бухгалтер _______________________________________

Перевірив: _________ головний бухгалтер_________________________________

                                                                        

 

 

Додаток 10

до наказу про облікову політику підприємства

Робочий план рахунків

з/п

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку)

Субрахунки

(рахунки другого порядку)

Рахунки третього порядку

код

назва

код

назва

код

назва

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 10

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав: _______________ бухгалтер _______________________________________

Перевірив: _________ головний бухгалтер________________________________

 

Додаток 11

до наказу про облікову політику підприємства

Нормальна потужність цехів та інших структурних підрозділів

 

з/п

Назва цеху (структурного підрозділу)

Потужності (у кількісному вираженні  у розрахунку на місяць)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав: _______________ головний економіст _______________________________

Перевірив: _________ фінансовий директор ________________________________

 

 

 

 

Додаток 12

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік резервів (фондів), що створюються на підприємстві, і порядок формування та використання коштів таких фондів

з/п

Назва фонду

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склав: _______________  економіст _______________________________

Перевірив: _________ бухгалтер ________________________________

Додаток 13

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік підрозділів основних і допоміжних виробництв

Підрозділи

Тривалість операційного циклу

Примітки

Основні

 

 

 

 

 

Допоміжні

 

 

 

 

 

 

Обслуговуючі:

 

 

 

 

 

Об’єкти соціально-культурного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 14

до наказу про облікову політику підприємства

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції

Стаття калькулювання

Склад статті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК