Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління і технологій

Кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

І.С. Ковова

 

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І ОПОДАТКУВАННЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2017

 

УДК 657.0

 

Ковова І.С. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Контрольна робота для студентів заочної форми навчання спеціальності 071“Облік, контроль і оподаткування ”. – К.: Афіна, 2017. – 11с.

 

Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА» для студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік, контроль і оподаткування» включають теоретичні питання та практичні розрахункові завдання та виконуються з метою закріплення практичних знань та навичок, і поглиблення теоретичних знань з дисципліни.

 

 

 

Рецензент:

доцент, канд. екон. наук  С.М. Шуляренко

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і аудиту.

Протокол №1 від 29 серпня 2017 року.

 

 

Схвалено

Методичною радою факультету

Управління і технологій.

Протокол № __ від _______________ року.

 

 

 

 

 

 

©

Ковова І.С., 2017

 

©

Афіна, 2017

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА……………………………………….…..5
 2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ……………………………….........................6
 3. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ ………………………..............................7
 4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ..………………………………………..………...10
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…..………………………………………………11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни “Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства ” для студентів заочної форми навчання спеціальності «Облік, контроль і оподаткування» розроблені з метою закріплення практичних знань та навичок, та поглиблення теоретичних знань з дисципліни.

 Робота містить 10 варіантів розрахункових завдань, кожне з яких складається з двох складників. Варіант обирається студентом у відповідності до останнього номера залікової книжки.

Варіант 1 – питання № 1, завдання № 1

Варіант 2 – питання № 2, завдання № 2

Варіант 3 – питання № 3, завдання № 3

Варіант 4 – питання № 4, завдання № 4

Варіант 5 – питання № 5, завдання № 5

Варіант 6 – питання № 6, завдання № 6

Варіант 7 – питання № 7, завдання № 7

Варіант 8 – питання № 8, завдання № 8

Варіант 9 – питання № 9, завдання № 9

Варіант 0 – питання № 10, завдання № 10

Контрольна виконується у друкованому вигляді на аркушах формату А4, в текстовому редакторі MS Word, розрахунки графіки та діаграми в MS Excel, після чого копіюються до текстового редактору. Робота підлягає захисту. Робота здається до початку залікової сесії, і є обов’язковою умовою для складання заліку з дисципліни. Вцілому під час сесії дозволяється набрати 100 балів, з яких 30 балів на заліку, 20 балів за відвідування та активність на заняттях і 50 балів за контрольну (в тому числі 10 балів за теоретичне питання і 40 балів за розрахункове завдання).

 

 

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Категорія економічної безпеки підприємства та її види.

2. Нормативно-правове регулювання економічної безпеки підприємства.

3. Фактори та складові формування економічної безпеки підприємства.

4. Механізми забезпечення економічної безпеки

5. Методичні підходи до діагностування і оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

6. Складові обліково-аналітичного забезпечення підприємства.

7. Управління професійними ризиками бухгалтера в системі економічної безпеки підприємства

8. Формування моделі економічної безпеки підприємства.

9. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства

10. Системи автоматизації обліково-аналітичної безпеки підприємств водного транспорту.

3. РОЗРАХУНКОВЕ ЗАВДАННЯ

 1. На основі наведених даних в таблиці 2 розрахувати основні показники економічної безпеки підприємства та інтегральні показники за формулами наведеними в таблиці 1, та охарактеризувати отримані результати.

Таблиця 1.

Основні показники економічної безпеки підприємств

Показник

Розрахунок

Граничні нормативи

Питома вага коефіцієнта*

Умовне позначення

1

2

3

4

5

Показники оцінки  фінансової  безпеки

Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів

Позикові кошти/ Власний капітал

Наближається до1

0,04

Ксзв

Коефіцієнт автономії (платоспроможності)

Власний капітал/ Валюта балансу

Більше 0,5

0,05

Ка

Коефіцієнт маневреності власних коштів

Власні оборотні кошти/ Власний капітал

Більше 0,2

0,04

Км

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів

Чистий      прибуток/ Власний капітал

Більше 0,4

0,3

Кев

Коефіцієнт використання фінансових  ресурсів усього майна

Чистий прибуток/ Валюта балансу

 

Продовження таблиці 1.

Постійне зростання

0,05

Квф

Коефіцієнт рентабельності продажу

Чистий прибуток/

Дохід від реалізації

Більше 0

0,3

Крп

Коефіцієнт загальної  ліквідності

Оборотні активи/ Поточні зобов’язання

Від 1,5 до 2,5 в залежності від галузі, не менше 1

0,02

Клз

Коефіцієнт частки витрат в доході підприємства

Витрати/ Дохід

Менше 1, поступове планомірне зменшення, критичне значення 1

0,2

Кчвд

Показники оцінки організаційної безпеки

Коефіцієнт питомої ваги постійної клієнтської бази

Кількість постійних клієнтів/ Загальна кількість клієнтів

Поступове зростання

0,3

Кпкб

Коефіцієнт якості продукції (зниження рекламацій, браку)

Кількість рекламацій (браку) з якості поточного періоду/кількість рекламацій (браку) з якості попереднього періоду

Поступове зниження, прямує до 0

0,3

Кя

Коефіцієнт плинності кадрів

Кількість звільнених працівників за період/ Середньоспискова чисельність працівників

3-5%, поступове зниження.

0,01

Кпк

Коефіцієнт рівня особистої  відповідальності працівників

Кількість досягнутих, виконаних завдань/ Кількість поставлених завдань

Поступове зростання до 1

0,3

К ов

Коефіцієнт децентралізації прийняття рішень

Кількість рішень регламентованих жорсткими управляючими зв’язками / Загальна кількість прийнятих рішень

Поступове зменшення, прямує до 0, критичне значення 1

0<Кд<0.5 – децентралізоване

К д =0,5 рівнозначно централізовано-децентралізоване,

0.5>Кд>1 - централізоване

0,09

К д

Інтегральний показник економічної безпеки підприємства, розраховується за формулою (1). Він складається з інтегрального показника фінансової безпеки підприємства (2) та інтегрального показника організаційної безпеки підприємства (3).

І смп = І фсм + Іосм                                      (1),

де:

І смп - інтегральний показник економічної безпеки підприємства;

І фсм – інтегральний показник фінансової безпеки підприємства;

Іосм - інтегральний показник організаційної безпеки підприємства

Інтегральний показник фінансової безпеки підприємства має наступний вигляд

І фсм = 1/6 *(0,05*Ка + 0,04* Км + 0,3*Кев+0,05 *Квф+0,3*Крп +0,02*Клз)+

 + 1/(1/2*(0,04*Ксзв + 0,2* Кчвд))                                                                      (2),

Зважаючи на поводження кожного окремого коефіцієнта закономірним буде поступове зростання інтегрального показника фінансової безпеки, що свідчитиме про зростання самої фінансової безпеки.

Інтегральний показник організаційної безпеки підприємства матиме наступний вигляд

    Іосм = 1/2 * (0,3* Кпкб + 0,3* К ов) + 1/(1/3*(0,3* Кя + 0,01* Кпк+ 0,09* К д)    (3),

Зважаючи на динаміку кожного окремого коефіцієнта, також закономірним буде поступове зростання інтегрального показника організаційної безпеки підприємства, що свідчитиме про зростання самої організаційної безпеки. В сукупності приріст обох інтегральних показників впливатиме на приріст інтегрального показника економічної безпеки підприємства, що, в свою чергу, характеризуватиме зростання економічної безпеки підприємства.

Мінімальне значення інтегрально показника економічної безпеки підприємства, враховуючи економічний зміст всіх вхідних коефіцієнтів, становить 50 одиниць. Тобто, підприємства зі значенням інтегрального коефіцієнта нижче 50 одиниць – економічно не стійкі. Максимальне значення  даного інтегрального показника встановити неможливо, хоч позитивною тенденцією є зростання значення інтегрального показника до попереднього періоду. Тобто, при зростанні значення інтегрального показника економічної безпеки підприємства відносно попереднього періоду, можна стверджувати про зростання економічної безпеки підприємства, а при спаданні інтегрального показника – про зниження економічної безпеки підприємства.

Таблиця 2.

Дані для розрахунку показників економічної безпеки підприємств

Назва показника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Чистий прибуток, тис. грн.

264

-25

107

3,6

-4,2

0,1

366

22

4,1

-3

Власний капітал, тис. грн.

426

32

35

8,2

25

57

465

81

124

9,8

Позикові кошти, тис. грн.

164

55

48

12

24

47

265

65

48

12

Валюта балансу, тис. грн.

590

87

83

20,2

49

104

730

146

172

21,8

Власні оборотні кошти, тис. грн.

360

16

28

5

19

42

368

64

98

7,2

Дохід від реалізації,  тис. грн.

624

125

257

235

124

99

725

148

170

65

Оборотні активи, тис. грн.

524

71

76

17

43

89

633

129

146

19,2

Поточні зобов’язання, тис. грн.

152

49

40

12

15

36

202

45

30

12

Витрати сукупні, тис. грн.

360

150

150

231,4

128,2

99,1

359

126

165,9

68

Кількість постійних клієнтів, осіб

265

124

28

11

36

156

345

68

128

15

Загальна кількість клієнтів, осіб

390

245

124

56

128

425

644

164

321

54

Кількість рекламацій в поточному періоді, шт.

111

28

36

6

12

45

115

9

22

2

Кількість рекламацій в попередньому періоді, шт.

124

29

35

8

10

48

124

6

28

2

Кількість звільнених працівників за період, осіб

4

2

2

1

2

2

6

1

1

1

Середньоспискова чисельність працівників, осіб

24

5

8

3

3

5

48

4

4

3

Кількість досягнутих, виконаних завдань, шт.

185

114

95

118

32

42

410

111

64

48

Кількість поставлених завдань, шт

192

124

136

226

48

52

432

122

72

56

Кількість рішень регламентованих жорсткими управляючими зв’язками, шт.

164

104

95

110

32

42

410

111

64

48

Загальна кількість прийнятих рішень, шт.

172

114

130

206

46

59

402

120

78

51

 

 

4. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Категорія економічної безпеки підприємства.

2. Види економічної безпеки.

3. Нормативно-правове регулювання економічної безпеки підприємства.

4. Фактори та складові формування економічної безпеки підприємства.

5. Внутрішній механізми забезпечення економічної безпеки

6. Внутрішній і зовнішній механізми забезпечення економічної безпеки

7. Методичні підходи до діагностування і оцінки рівня економічної безпеки підприємства.

8. Діагностика економічної надійності та економічної безпеки.

9. Складові обліково-аналітичного забезпечення підприємства.

10. Управління професійними ризиками бухгалтера в системі економічної безпеки підприємства

11. Адаптивна модель обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства

12. Постановка задач формування звітної інформації  з позицій задоволення інформаційних потреб економічної безпеки.

13. Формування моделі економічної безпеки підприємства.

14. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства

15. Інформаційні технології автоматизації обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства.

16. Системи автоматизації обліково-аналітичної безпеки підприємств водного транспорту.

 

 

 

 

 

 

5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Базова

1. Ковова І.С. Методичні вказівки для вивчення дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання – К.: Афіна – 2014 – 68с.

2. Ковова І.С.  Електронний посібник з дисципліни обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства – К.: КДАВТ,  2017р. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://sites.google.com/view/kovova/%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%BF

 

 

Допоміжна

 1. Гнатюк Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства / Т.М.Гнатюк, Н. Б. Мельник, Т. П. Банашкевич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 193-199. –

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12%282%29__26

 1. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: монографія / Л.В. Гнилицька. – К.: КНЕУ, 2012. – 305c.
 2. Іванюта Т.М., Заїчковський А.О. Економічна безпека підприємства: навч. посіб./ Т.М.Іванюта, А.О. Заїчковський  - К.: Центр учбової літератури, 2009 – 256с.
 3. Кириченко О.А., Белоусова І.А., Сідак В.С. та інш. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи. Монографія. –К.: Дорадо-друк, 2010. - 437с.
 4. Кириченко О.А., Лаптєв С.М., Пригунов П.Я та інш. Управління фінансово-економічною безпекою. Навчальний посібник. – К.: Дорадо – Друк, 2010. – 480с.
 5. Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва: монографія. – К.: «Фенікс», 2008.-406с.
 6. Минаев Г.А. Безопасность организации: учебник / Минаев Г.А. — М.: Логос, 2008. — 368 с.
 7. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Видавництво «Правова єдність», 2009. -544с.
 8. Подольчак Н.Ю. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навч. посібник / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Карковська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 268 с. – С. 6.
 9. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання. Монографія. / Кириченко О.А., Захаров А.И., Лаптєв С.М., Пригунов П.Я. та ін.// К.: Університет економіки та права «КРОК». – К.: ЗАТ "Дорадо" – 2008. – 403 с.
 10. Ткачук Г.О. Завдання, зміст та склад обліково-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / Г.О. Ткачук // Обліково-аналітичне забезпечення в умовах управління фінансово-економічною безпекою підприємства: монографія під ред. проф. Немченка В.В. – Одеса, Фенікс. – 2015. – 360 с. – С. 9-22.
 11. Тумар Н.Б. Экономическая безопасность предприятия: монография. – Харьков, 2006. -160с.

13. Тітаренко Г. Б. Методичні підходи для побудови обліково-аналітичної системи з використанням експертних оцінок /Г. Б. Тітаренко, М. Д. Корінько // Облік і фінанси АПК. — 2010. — № 4. — С. 66–69.

14. Франчук В. І. Особливості організації системи економічної безпеки вітчизняних акціонерних товариств в умовах трансформаційної економіки: монографія /В.І. Франчук / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2010. – 440 с.

15. Штангрет А.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління економічною безпекою підприємства// Вісник асоціації докторів філософії України №1 , 2015 [Електронний ресурс] Режим доступу: http://aphd.ua/publication-31/

16. Штангрет А. М. Обліково-аналітичне забезпечення процесу гарантування економічної безпеки підприємства / А. М. Штангрет // Наук. зап. (Укр. акад. друкарства). — 2013. — № 2. — С. 58–63.

17. Шульга І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія. – Черкаси: Видавництво ТОВ «Маклаут», 2010. – 425с.

18. Юзва Р.П. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств  спиртової  промисловості: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук спец.: 08.00.09 / Р.П. Юзва; Тернопільський національний економічний університет. — 2011. — 20 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

Державний університет інфраструктури та технологій

Інститут управління, технологій та права

Факультет управління і технологій

Кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»

 

варіант__________

                         

 

Виконав (ла):

Студент (ка) __ курсу

Спеціальність «_________»

Заочної форми навчання

 __________________(П.І.Б.)

Шифр заліковки:________

 

 

 

 

 

Перевірив: __________(П.І.Б.)

_________________________

(кількість балів, підпис)

 

 

 

 

 

 

Київ 20__

 

 

Навчальне видання

 

 

 

Ковова Ірина Сергіївна

 

 

 

«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА»

 

 

Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 27.08.2017р. Формат 60×84/16.

Облік.-видав.арк.__. Умовн.друк.арк. _______

Наклад 30 прим. Зам. 7-102

 

Друкарня «Афіна».

Адреса друкарні: 03067, Киів, вул. Механізаторів 33

569-00-00