Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ООДП КНЕУ

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Мета й завдання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи з курсу «Організація операційної діяльності підприємства» є складовою навчального процесу, спрямованого на активізацію самостійної роботи студентів спеціальності Економіка підприємства заочної форми навчання.

Контрольна робота здається студентом безпосередньо на кафедру «Економіки та підприємництва» не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії, реєструється в журналі. Або надсилається на електрону пошту ВИКЛАДАЧА, який працює зі студентами.

Мета контрольної роботи полягає в засвоєнні, закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою та статистичними матеріалами, робити узагальнення й висновки.

Під час виконання контрольної роботи студент повинен вивчити нормативні акти, літературні джерела, періодичні публікації, у яких розглядаються питання обраної теми.

2. Загальні вимоги
до контрольної роботи

У контрольній роботі студент повинен всебічно та глибоко розкрити зміст обраної теми, показати хороше знання нормативних актів і літературних джерел.

Контрольна робота складається з двох частин: текстової (теоретичної) та розрахункової.

Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівневі розвитку економічної науки й організації операційної діяльності підприємства. У текстовій частині висвітлюються всі питання, передбачені варіантом контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують роботу промислових підприємств, їхніх виробничих сис­тем в умовах становлення ринкових відносин і форм господарювання.

Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати прикладами з практики господарювання підприємств, зразками розв’язання конкретних виробничих ситуацій. Необхідно також показати вміння зіставляти різні підходи та методи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого фактичного матеріалу.

Матеріал контрольної роботи має бути викладено відпо­відно до законів формальної логіки — закону тотожності, закону суперечності, закону достатнього обґрунтування, що оз­начає:

 • не можна висловлювати два суперечливі судження про один предмет;
 • кожна висловлена думка, твердження мають бути досить обґрунтованими.

Кожне з питань плану повинно завершуватись стислими висновками та пропозиціями.

У розрахунковій частині контрольної роботи необхідно на­вести алгоритм і обґрунтувати розв’язок двох конкретних
задач.

Зміст роботи має відповідати й відображати сутність проблемних питань, що розглядається.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20 аркушів формату А4. текст повинен бути подано шрифтом 14. через 1,5 міжстроковий інтервал (у тому числі таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслення, вставки, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому тексті не дозволяються.

 

3. Методичні вказівки до виконання
контрольної роботи

.3.1. Вибір теми контрольної роботи

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір варіанта, який здійснюється залежно від початкової літери прізвища та останньої цифри номера залікової книжки. Кожний студент виконує за вибором одну із запропонованих нижче контрольних робіт (КР):

Остання цифра номера
залікової книжки студента

Початкові літери прізвища студента

А

Б

В

Г

Д

Є

Ж

З

І

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Номер теми контрольної роботи

Парні цифри
0, 2, 4, 6, 8

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

Непарні цифри
1, 3, 5, 7, 9

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

 

Так, наприклад, студент Червоненко О. М., залікова книжка № 15014, повинен виконати контрольну роботу № 3 або № 17. Вибір варіанта контрольної роботи студенти здійснюють самостійно з урахуванням своєї практичної діяльності та можливостей використання матеріалів сучасних підприємств та організацій незалежно від форми власності, у яких вони працюють, але за тематикою, яку визначила кафедра економіки та підприємництва.

За погодженням із кафедрою дозволяється вільний вибір теми, але для цього необхідно написати заяву на ім’я завідуючого кафедрою економіки та підприємництва, у якій зазначити запропоновану тему в межах курсу «Організація операційної діяльності підприємства» та обґрунтувати її доцільність.

Вибрану тему й зазначений у ній перелік питань має обов’язково висвітлено у контрольній роботі.

3.2. Підбір літератури, статистичних
та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього основний підручник та бібліотечний каталог.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід, норматив­ні акти (закони України, постанови, укази тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нор­мативних актів, методичних матеріалів міністерств і відомств, а також підприємств та організацій. Велику інформаційну цінність мають практичні матеріали підприємств (організацій), статистичні дані.

Складаючи бібліографію (список літературних джерел), треба звернути увагу не тільки на рік видання, а й на зміст, його актуальність у сучасних умовах.

Усі зібрані матеріали необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях, графіках, схемах, діаграмах, картограмах, ретельно проаналізувати перед тим, як використати у тексті роботи.

Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати (Поглиблене і додаткове опрацювання періодичних наукових публікацій за темою контрольної роботи за 2016-2018 роки , ТАКОЖ може бути зараховано, як додаткове індивідуальне завдання).

3.3. Викладення змісту контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал із варіанту контрольної роботи викладається відповідно до плану роботи у логічній послідовності. Кожне питання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки зі своїм заголовком.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Назви таблиць повинні відображати зміст числової інформації. Таблиці розміщуються після першого посилання на них у тексті та мають порядкову нумерацію відповідно розділу теми, наприклад:

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика типів виробництва


з/п

Ознака характеристики

Тип виробництва

одиничне

серійне

масове

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Таблиці повинні супроводжуватись висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних.

Якщо використовується рисунок у тексті, то він повинен мати підрисункову назву, наприклад: «Рис. 1.5. Графіки поєднання операцій». Це вказує, що рисунок належить до першого розділу та має п’ятий порядковий номер.

Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватись посиланнями на ці джерела.

Посилання на цитовані джерела мають бути оформленими певним чином: для книг — вказується автор, повна назва книги, номер тома, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. Посилання на джерела дозволяється робити як усередині тексту, так і після його викладення, але на тій сторінці, де наведено цитату або використано таблицю, рисунок, графік. Указати на використання джерела необхідно позначкою у вигляді арабської цифри в тексті та в кінці сторінки, наприклад:

____________

І) Економіка підприємства. Підручник / За заг. ред. Г.О. Швиданенко. — Вид. 4-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2009. — С. 301—305.

Існує інший порядок посилання на джерела. Після цитати, таблиці, рисунка у фігурних дужках зазначається порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми — сторінка, на якій розміщено ці дані, наприклад: [5, с. 17].

3.4. Оформлення контрольної роботи

Контрольна робота повинна бути літературно й технічно грамотно виконаною, відповідати вимогам до її оформлення.

Таблиці, діаграми, схеми, рисунки, графіки тощо має бути виконано відповідно до чинних стандартів: мати нумерацію, назву, період часу, за який наводяться дані, одиниці виміру, масштаб графіків та діаграм.

Робота має бути виконана грамотно й охайно.

У кінці роботи подається повний список використаних джерел, який складається в певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, укази тощо, статистичні довідники, матеріали міністерств, відомств, підприємств), загальна та спеціальна література за алфавітом.

Після тексту роботи перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущеною до захисту незалежно від її змісту.

3.5. Рецензування та захист
контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри економіки  та підприємництва . Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту і оцінювання.

Оцінка знань студентів при контролі результатів виконання контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з Картою самостійної роботи студента заочної форми навчання). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за такою шкалою:

2. В міжсесійний період (діапазон оцінки 0 – 25 балів)

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

(діапазон оцінки 0 – 20 балів)

2.1.

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

За визначеним завданням

 

 • повністю відповідає вимогам відмінний захист;
 • незначні відхилення в оформленні та  розрахунках, добрий захист;
 • окремі недоліки у розрахунках, середній захист;
 • виконане в цілому правильно але захист нижче середнього;
 • виконано на 60% правильно при поганому захисті;
 • не відповідає вимогам або невиконана

 

20

 

 

 

16

 

 

12

 

 

8

 

 

 

4

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

20

Вибіркові

 (1-го завдання) (діапазон оцінки 0 – 5 балів)

2.2.

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою домашньої контрольної роботи -5 публікацій

2. Написання есе за тематикою дисципліни (або проблематикою КР)

4. Підготовка графічної або відеопрезентації за заданою тематикою КР

5. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за тематикою дисципліни

Захист і обговорення результатів вибраної  та узгодженої в межах тем робочої програми

 • повністю відповідає вимогам і відмінний захист;
 • відповідає вимогам і достатньо впевнений захист;
 • не достатньо аргументована за змістом та своїм ставленням при захисті;
 • структуро-логічні помилки в роботі  і невпевнений захист;
 • в цілому відповідає вимогам але несвоєчасно представлена;
 • не відповідає вимогам або плагіат або не представлена.

 

5

 

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

5

 

 

Якщо робота виконана з порушенням вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Консультації щодо виконання контрольної роботи проводяться на кафедрі економіки та підприємництва Київського національного економічного університету (03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 236, тел. 371-61-52).

Дату й час захисту роботи встановлює деканат. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Такі студенти після закінчення поточної сесії (семестру) повинні звернутися на відповідну кафедру і отримати індівідульні завдання з дісципліни, з якої мають не допуск до екзамену. Виконані завдання у встановлений термін передаються на кафедру та оцінюються за діючими критеріями.

Студент, якій за виконання індівідульних завданнь набрав 21 бал і більше, отримує право на допуск до екзамену за білетами, що містять 5 завдань, згідно з діючими в Університеті положеннями.

До повторного складання екзамену не допускаться студент, який набрав за результатами поточного оцінювання від 0 до 20 балів (включно) і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Підсумкове оцінювання результатів вивчення дисципліни

(заочна форма навчання)

Завданням підсумкового контролю (екзамену) є перевірка системного розуміння студентом програмного матеріалу з дисципліни в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни, продемострувати практичні навички в розвязанні задач тощо.

У рамках письмового підсумкового контролю (екзамену) студент повинен продемонструвати наявність компетентностей, що вказані в розділі 3 робочої навчальної програми дисципліни. Екзамен проводиться за білетами, складеними відповідно до робочої програми дисципліни і затвердженими протоколом засідання кафедри.

Екзаменаційний білет складається з 5 завдань, приблизно однакових за складністю, що комплексно охоплюють весь матеріал дисципліни і які містять:

 • теоретичні запитання;
 • розрахункові задачі.

Загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів (включно), відповідно, кожне екзаменаційне завдання оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів за шкалою 10, 8, 6, 4, 2 і 0 балів залежно від рівня результатів навчання за наведеними критеріями:

«10» балів (відмінний рівень знань)

– відповідь за всіма складовими правільна, обґрунтована, логічна, містить аналіз і систематизацію, практичні приклади, з аргументованими висновками, що характеризує глибокі та системні знання теоретичного матеріалу;

- задача повністю відповідає еталонному розв’язанню (проілюстрована формулами, методично правильно оформлена) з належними стислими поясненнями проведених розрахунків і висновками.  

«8» балів (добрий рівень знань)

– відповідь за всіма складовими в цілому правільна, характеризує системне засвоєння навчального матеріалу, логічно викладена, виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, спроможність аналізувати матеріал, порівнювати та робити висновки;

- задача розвязана в цілому правильно з використанням типового алгоритму з поясненнями розрахунків але висновки не обґрунтовані або відсутні.  

«6» балів (задовільний рівень знань)

– відповідь за більшістю складових в цілому привільна, але неповна за змістом або має окремі неточності в формулюваннях, виявляє намагання аналізувати факти й події, робити висновки;

- задачі розв’язані методично привільне але з помилками у визначенні проміжних та кінцевих результатів порівняно з еталоном.

«4» бали (не достатній рівень знань)

– відповідь за половиною складових в цілому правільна, за іншими частково відповідає поставленому питанню, фрагментарна за змістом, припускає грубі помилки при висвітленні теоретичного матеріалу, аналітичних трактувань та формулювань висновків;

- задача розв’язанна правільно за половиною проміжних показників або зі суттевми методичним та розрахунковими помилками.

«2» бали (мінімальний рівень знань)

– відповідь обмежуеться тількі визначенням, не розкриває суті складових питання або питання висвітлені безсистемно, з грубими помилковими трактуваннями теоретичного і методичного матеріалу, відсутні аналіз і висновки;

- задача розв’язана частково за проміжними показниками, з розрахунковими помиками без методичного супроводження, кометарів і висновків.

«0» балів (незадовільний рівень знань) – відповідь характеризує відсутність розуміння основної суті питання, неспроможність його висвітлити, зробити аналіз і узагальнення або зовсім не відповідає поставленому питанню або відповідь відсутня;

- задача розв’язана невірно порівняно з еталонним або нерозвязана зовсім.

Увага! У разі використання заборонених джерел та підказок студент видаляється з аудиторії та одержує нуль балів за екзамен, про що робиться запис на титульному аркуші письмої роботи з вказівкою часу і підпису екзаменаторів.

4.5. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

4.6. Загальна оцінка результатів вивчення дисципліни визначається сумою балів, одержаних за результатами поточного навчання і підсумкового оцінювання.

4.7. До екзаменаційної відомості до поточних результатів навчання вноситься результат екзамену та їх сумарна оцінка за 100-бальною шкалою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалу ECTS за критеріями:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 - 100

відмінно

А

80 - 89

 

добре

В

70 - 79

С

66 - 69

задовільно

D

60 - 65

E

 

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

 

FX

 

0 - 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни на засадах факультативної форми  , згідно з діючими в Університеті положеннями

 

F

 

 

 

 

4. Варіанти контрольних робіт і задачі

Контрольна робота № 1

Тема: Організаційні основи організації операційної діяльності підприємства

 1. Операційна діяльність підприємства й характеристика її організації в сучасних умовах.
 2. Еволюція розвитку теорії та практики організації операційної діяльності підприємства.

Задача 1. Партію деталей із 30 шт. обробляють послідовно. Середнє міжопераційне очікування — 15 хв. Визначити: тривалість операційного (у хвилинах) та виробничого (у годинах) циклів на основі даних таблиці.

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

3

7

9

6

2

3

6

Кількість верстатів

1

2

3

2

1

1

2

 
Визначити зміну тривалості цих циклів, якщо операцію 2 розділити на дві операції з нормами часу 3 та 4 хв, кожну з яких виконують на одному верстаті.

Задача 2. Механічна дільниця за місяць (21 робочий день) випускає 1050 деталей партіями по 210 шт. Штучний час з оброблення деталей на операціях становить: токарна — 6 хв, фрезерувальна — 4 хв, свердлильна — 2 хв, шліфувальна — 5 хв. Вико­нання норм часу на операціях становить 135 % (у середньому). Контроль — вибірковий (10 % від партії) після 1 і 4 операції, тривалістю 1,5 хв на деталь. На передачу партії деталей з операцій на операцію та готових виробів у цехову комору потрібно по 20 хв. Дільниця працює 21 день у плановому місяці у дві зміни по 7 год. Рух партії в процесі виробництва паралельний, при цьому до 30 % міжопераційного часу йде на час технологічних операцій.

Визначити нормативний розмір циклового заділу по деталях.

 

Контрольна робота № 2

Тема: Операційні  системи

 1. Сутність операційних систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад.
 2. Особливості формування та функціонування складних виробничих систем.

Задача 1. Скласти нормативний баланс робочого часу, розрахувати можливе підвищення продуктивності праці на основі обробки даних таблиці фактичного балансу

Індекс

Види робіт

Витрати
часу, хв

Тпз

Інструктаж налагодження устаткування

32

Топ

Оперативний час

297

Торг

Організаційне обслуговування робочого місця

34

Ттех

Технічне обслуговування робочого місця

15

Твоп

Відпочинок та особисті потреби

42

Тпр

Нормовані перерви з організаційно-технічних причин

10

Тент

Перерви, зумовлені недоліками у технології та організації виробництва

32

Тптд

Втрати, що виникли з причин порушення трудової дисципліни

18

Разом

480

 

Норматив часу на відпочинок та особисті потреби становить 7 %, час на організаційно-технічне обслуговування робочого місця — 6 % від оперативного часу.

Задача 2. Визначити виробничий цикл та терміни запуску у виробництво партії деталей. Розмір якої становить 400 одиниць за умови послідовного, паралельно-послі­довного та паралельного виду руху деталей партії між операціями за умови, що транспортна партія дорівнює 20 деталей  а норми штучного часу по операціях зазначено в таблиці 1

Таблиця 1

Норми штучного часу по операціях

№ операції

1

2

3

4

5

6

7

8

Норми часу, хв

12

18

12

20

24

10

24

9

Кількість одиниць устаткування, шт.

1

2

1

2

2

1

2

1

 
Контрольна робота № 3

Тема: Операційний (виробничий) процес та організаційні
типи виробництва

1.Операційний (виробничий) процес і принципи його раціональної організації.

 1. Техніко-економічна характеристика типів виробництва та їх застосування в сучасних умовах.

Задача 1. Необхідно визначити кількість устаткування для виконання виробничої програми токарною дільницею механообробного цеху за даними таблиці.

Найменування деталі

Річний обсяг
виробництва, шт.

Норма штучного
часу, хв

Вал

760 000

2,2

Циліндр

470 000

2,8

Поршень

105 000

4,1

 

Річний плановий фонд робочого часу одного верстата — 3820 год; коефіцієнт виконання норм токарних робіт — 1,15; витрати робочого часу на переналагодження устаткування — 5 %.

Задача 2. Визначити розміри партій запуску-випуску кремнієвих пластин на операціях, тривалість технологічного циклу (у хвилинах) і виробничого циклу (у календарних днях). Розмір виробничої партії, запущеної у виробництво, — 300 пластин, операційної — 30. Технологічний процес наведено в таблиці.


операції

Найменування операції

Норма
штучного часу, хв

Коефіцієнт придатних пластин

Кількість одиниць устаткування

1

Відмивання пластин

0,8

0,833

4

2

Зняття боросилікатного скла

0,5

1,0

2

3

Реставрація пластин

0,2

0,96

1

4

Очищення пластини полімерним лаком

0,6

0,958

3

5

Плазмохімічна

0,5

0,957

2

 

Процес здійснюється у дві зміни по 8 год, міжопераційний час після кожної операції становить 0,3 год, коефіцієнт переводу робочих днів у календарні — 1,4.

Контрольна робота № 4
Тема: Організація трудових процесів і робочих місць

1.Організація трудових процесів, основні цілі, завдання, напрями та форми.

 1. Організація робочих місць та системи їх обслуговування.

Задача 1. Підприємство планує почати серійний випуск нового агрегату й завершити освоєння виробництва досягненням проектної трудомісткості виготовлення виробу — 9 нормо-годин.

Трудомісткість першого виробу — 84 нормо-години. Після випуску 60-го виробу передбачається введення в дію більше продуктивного технологічного оснащення: у зв’язку з цим на першому етапі освоєння планується крива освоєння з характеристикою b1 = 0,3, на другому етапі b2 = 0,4.

Визначити загальну кількість виробів, що можна виготовити за період освоєння.

Задача 2. Виробнича добова програма потоковій лінії — 180 вуз­лів. Лінія працює у 2 зміни, тривалістю по 8 год кожна. Технологічні втрати становлять 1,4 %. Габаритна довжина вузла — 800 мм. Технологічний процес характеризується показниками таблиці.

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

8

Норма часу

6,9

11,0

6,6

12,1

17,1

5,5

16,4

5,7

 

Вибрати тип організації та визначити параметри потокової лінії: такт, кількість робочих місць, їх завантаження, швидкість, довжину.

 

Контрольна робота № 5

Тема: Нормування праці

 1. Сутність, значення й об’єкти нормування праці.
 2. Норми затрат праці, їх класифікація, особливості визначення й застосування.

Задача 1. Визначити потребу підприємства в чорному металі, його мінімальний, максимальний і середній запас за вихідних даних, поданих у таблиці. Період поставки металу — 30 днів, а період можливого зриву поставки — 5 днів.

Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт
використання металу

Річний випуск,
тис. шт.

1

170

0,70

5

2

290

0,60

10

3

450

0,80

15

4

550

0,75

20

 

Задача 2. Визначити максимальну додаткову кількість верстатів для організації виготовлення деталей без перерв у роботі устаткування, якщо деталі обробляються паралельно, порівняно з варіантом використання одного верстата на кожній операції. У скільки разів збільшиться при цьому випуск виробів протягом зміни?

Норми часу на кожну операцію при цьому — 5,0; 2,0 та 0,5 хв. Тривалість зміни — 8 год.

 

Контрольна робота № 6

Тема: Організування операційного  процесу
у просторі

 1. Сутність і значення просторових зв’язків в операційному процесі.
 2. Види виробничих структур та сучасні тенденції їх трансформації.

Задача 1. Спроектувати зовнішнє планування робочого місця токаря й визначити коефіцієнт використання виробничої площі. Оснащення робочого місця таке: верстат (габаритні розміри в плані 3200 × 1200 мм), тумбочка інструментальна (550 × 420), підставка для технічної документації (480 × 30), поворотний стілець (360 × 360), решітка під ноги (2000 × 1200), стелаж для деталей (1100 × 400), урна для сміття (300 × 300). Норматив виробничої площі під робоче місце — 12,9 м2.

Задача 2. Визначити тривалість операційного та виробничого циклів обробки партії деталей із 100 шт. за умови паралельно-послідовного поєднання операцій. Передача деталей з операції на операцію здійснюється поштучно, міжопераційне очікування — 60 хв. Інші елементи циклу не враховуються. Технологічні втрати становлять 2 %.Тривалість операційного циклу розрахувати в годинах, виробничого — у робочих днях.

Технологічний процес оброблення деталі в механічному це-
ху включає шість операцій із такими нормами часу на їх вико­нання:

Номер операції

1

2

3

4

5

6

Норма часу, хв

8

4

3

10

5

6

 

Кожну операцію виконують на одному верстаті, коефіцієнт виконання норм — 1,0. Цех працює у дві зміни по 8 год
кожна.

Контрольна робота № 7

Тема: Організація виробничого процесу у часі

 1. Виробничий цикл, характеристика його структурних складових та різновиди поєднання технологічних операцій.
 2. Методика розрахунку виробничого циклу під час виготовлення складного виробу та шляхи скорочення його тривалості.

Задача 1. Провідну деталь — шестерню виробничою партією 500 шт. передбачається обробляти на предметно-замкненої дільниці. Передавальна партія деталей — 22 штуки. Режим роботи дільниці встановлено у дві зміни по 8 год кожна. Міжопераційний час після кожної операції — 30 хв. Технологічний процес оброблення деталі і його параметри подано в таблиці.


операції

Найменування операції

Кількість верстатів

Норма
штучного часу

1

Фрезерування торців

1

2,4

2

Попереднє обточування

2

4,1

3

Обточування конуса

1

1,6

4

Остаточне обточування

1

3,2

5

Нарізання зубців шестерні

3

11,1

6

Попереднє шліфування шийки

1

2,3

7

Фрезерування різі

1

0,8

 

Необхідно визначити: виробничий цикл простого процесу виготовлення шестерень (у календарних днях) за паралельного виду руху; зміну тривалості циклу за умови, що п’ята операція виконується на одному верстаті; зміну тривалості виробничого циклу у разі збіль­шення розміру партії в 1,5 раза й розміру переданої партії до 50 шт.

Задача 2. Передбачається використовувати транспортери безперервної дії для транспортування деталей між дільницями цеху. Внутрішньоцеховий вантажообіг планується 15 т за зміну. Маса деталі — 5 кг, відстань між суміжними деталями на транспортері — 0,5 м. Швидкість руху транспортеру — 2,5 м/хв. Режим роботи — двозмінний по 8 год.

Визначити потрібну кількість транспортерів для цеху.

 

Контрольна робота № 8

Тема: Організація інструментального господарства

 1. Завдання, склад інструментального господарства та його класифікація й індексація.
 2. Регулювання запасів інструменту, системи забезпечення оснащенням цехів і робочих місць.

Задача 1. Визначити тривалість технологічного та виробничого циклів за послідовного, паралельного та паралельно-послідовного видів поєднання операцій, якщо відомо, що величина переданої партії деталей дорівнює 15 шт., кількість операцій — 3, норми витрат часу на операціях відповідно становлять (у годинах): 0,5; 1,5; 0,8. Час на підготовку виробництва — 1,5 год. Середній міжопераційний час — 20 хв. Усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % технологічного часу.

Задача 2. Для контролю геометричних параметрів виробу контрольний стенд оснащується спроектованою інформаційно-вимі­рювальною системою для автоматизації збирання вимірювальної інформації. Така система дозволяє знизити трудомісткість контролю з 3,5 до 0,7 год і скоротити кількість працівників із 4 до 2 осіб.

Вартість інформаційно-вимірювальної системи — 18000 грн, вартість оснащення — 3500 грн, за базового методу контролю вартість оснащення становила 12 000 грн. Виробничі площі та устаткування за варіантами не змінюється. Оснащення використовується протягом 3-х років, коефіцієнт річних витрат на ремонт — 0,5. Норма річної амортизації системи становить 15 %. Тарифна ставка робітників 3-го розряду — 22,1 грн/год, додаткова заробітна плата — 30 %, відрахування від основної заробітної плати — 32  %.

Визначити скорочення трудомісткості контролю та економічний ефект, якщо річна програма — 1000 виробів.

 

Контрольна робота № 9

Тема: Організація ремонтного обслуговування устаткування

 1. Ремонтне господарство, його сутність, цілі й завдання.
 2. Сучасні системи експлуатаційного обслуговування й ремонту устаткування.

 

Задача 1. Передбачається організувати транспортування виробів із складального цеху на склад готової продукції на відстані 400 м. За технічними вимогами транспортування виробів повинно здійснюватися на електрокарах у спеціальних піддонах. Маса одного виробу — 25 кг, на піддоні вміщуються 8 виробів. Вантажопідйомність електрокара — 0,5 т, середня технічна швидкість — 4 км/год. Середній час вантажно-розвантажувальних робіт — 15 хв. Коефіцієнт використання електрокара в часі — 0,9. Середньодобовий вантажообіг — 60 т. Режим роботи — у дві зміни по 8 год кожна.

Визначити вид маршруту, необхідну кількість електрокарів та коефіцієнт їх завантаження.

Задача 2. На підприємстві розробляється виробнича програма. Вона складає відповідно за типорозмірами виробів А — 45 000 шт., Б — 28 000 шт., В — 33 000 шт. Перевідні енергетичні коефіцієнти в заготівельному виробництві для цих виробів прийнято такі: kA = 1, kБ = 1,5, kВ = 1,4. Норма витрат електроенергії у заготівель­ному виробництві — 80 кВт/год на виріб А. Сумарна установлена потужність енергоприймачів — 25 тис. кВт. Витрата енергії в цехах допоміжного виробництва становить 30 % від витрат енергії на технологічні цілі в основному виробництві. Дійсний річний фонд часу роботи устаткування в механічному виробництві — 395 год. Коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за потужністю, kпт = 0,6; коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за часом, kгод = 0,8; коефіцієнт корисної дії η1 = 0,8; коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, η2 = 0,9.

Визначити планові річні витрати на електроенергію підприємства.

 

Контрольна робота № 10

Тема: Організація
енергетичного забезпечення виробництва

1.Енергетичне обслуговування, його цілі й завдання.

 1. Методика розрахунку витрат за видами енергії та шляхів і засобів її збереження.

 

Задача 1. Визначити норму штучного часу на пластину та норму виробітку за 8-годинну зміну на операції «Контроль якості пластин» на основі табличних даних.

№ з/п

Зміст робочих прийомів

Час на прийом, хв

1

Узяти тару для пластин і відкрити її

0,033

2

Розташувати пінцетом пластину на столі мікроскопу

0,030

3

Проконтролювати якість поверхні пластини

0,047

4

Зняти пінцетом пластину й розташувати в тару

0,030

5

Закрити тару з пластинами та відкласти її

0,033

 

Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби становить 24 % від оперативного часу.

Задача 2. Визначити, який вид руху деталей у процесі вироб­ництва треба прийняти для обробки партії деталей у 500 штук, щоб одержати мінімальну тривалість технологічного циклу, якщо передачу деталей з операції на операцію транспортними партіями по 10 деталей замінити поштучною передачею. Третя  операція виконується на трьох верстатах, кожна з решти — на одному верстаті. Технологічний процес обробки складається з таких операцій:

№ з/п

Найменування операцій

Норма часу
на операцію, хв

1

Свердління

12

2

Обточування

15

3

Зубонарізання

30

4

Протягування

3

5

Зняття задирок

6

6

Свердління

3

 

Контрольна робота № 11

Тема: Організація транспортного
господарства підприємства

 1. Внутрішньозаводські перевезення, їх цілі й завдання в процесі виготовлення продукції.
 2. Методика вибору технічних засобів, маршрутів їх руху та розрахунку параметрів транспортного забезпечення виробництва.

Задача 1. Визначити приведену кількість одиниць ремонтної складності устаткування та трудомісткість ремонтних робіт на основі даних таблиці:

№ з/п

Найменування верстатів

Кількість
одиниць, шт.

Категорія ремонтної
складності устаткування

механічної
частини

електричної
частини

1

Токарні

9

14

9

2

Шліфувальні

8

12

25

3

Фрезерні

12

11

4,5

 

Структура ремонтного циклу: 1 капітальний, 2 середніх, 6 поточних ремонтів. Трудомісткість виконання ремонтних робіт на 1 ремонтну одиницю подано в таблиці:

Вид ремонту

Трудомісткість, год

механічної частини

електричної частини

Капітальний

36

10

Середній

6

Поточний

4

1,2

 

Задача 2. Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу оброблення в механічному цеху — 8 днів, у складальному цеху — 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15-ти комплектам деталей. У середньому на день потреба складального цеху — 3 комплекти.

Визначити час випередження початку обробки виробів у механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.

 

Контрольна робота № 12

Тема: Організація складського й тарного господарства

 1. Матеріальні запаси та їхня роль у діяльності підприємства.
 2. Сучасні системи управління запасами.

Задача 1. Машинобудівне підприємство придбало 22 нові металорізальні верстати, для яких застосовується типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, потокових — П):

К–П–П–С–П–П–С–П–П–К.

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 год, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу.

Визначити тривалість ремонтного циклу та міжремонтних періодів металообробного устаткування, ураховуючи нормативний оперативний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу (24 000 год) та кількох чинників, що впливають на тривалість останнього через коефіцієнти: 1) виду оброблюваного матеріалу (Ком = 0,75); 2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7);
3) класу точності устаткування (Ккту = 0,8); 4) строку служби устаткування (Кссу = 0,8); 5) довговічності устаткування (Кду =
= 1,0); 6) категорії маси устаткування (Ккму = 1,7).

Задача 2. Виробниче підприємство має безперервний (тризмін­ний) режим роботи. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 деталей. При цьому транспортна партія складається з 25 деталей. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від добового їх випуску.

Необхідно визначити ритм конвеєра (потокової лінії).

 

 

Контрольна робота № 13

Тема: Організація внутрішньовиробничих
логістичних систем

 1. Сутність, завдання виробничої логістики та способи управління матеріальними потоками у виробництві.
 2. «Виштовхувальні» системи організації виробництва, їх різновиди й особливості функціонування.

Задача 1. Визначити місячну виробничу потужність змінно-потокової лінії на основі даних: у місяці — 22 робочі дні, режим роботи — тризмінний, тривалість зміни — 8 год. Час на переналагод-ження обладнання — 6 % від номінального фонду. На лінії виготовляється 4 вироби. У виробничій програмі питома вага виробу А становить 35 %, виробу Б — 20 %, виробу В — 15 %, виробу Г — 30 % до місячного випуску продукції. Такт потокової лінії по виробу А — 3 хв, виробу Б — 4 хв, виробу В — 2 хв, виробу Г — 5 хв.

Задача 2. На механічний дільниці загальна потужність установлених електромоторів — 180 кВт; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів — 0,9; середній коефіцієнт завантаження обладнання — 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи обладнання — 0,7; коефіцієнт корисної дії електричної мережі живлення — 0,96. Режим роботи дільниці — 2 зміни по 8 год. Кількість робочих днів у місяці — 23. Витрати часу на плановий ремонт — 5 %.

Визначити економію витрати силової електроенергії на дільниці за місяць.

 

Контрольна робота № 14

Тема: Організація непотокового виробництва

1.Сучасні методи організації виробництва, характеристика чинників, що їх визначають.

 1. Модифікації непотокового виробництва та особливості їх застосування.
 2.  

Задача 1. На заводі річна програма випуску фланцю становить 50 000 шт. Норма витрат матеріалу на виготовлення одиниці виробу становить 730 г міді. Передбачено щоквартальну поставку міді в центральний матеріальний склад заводу. Страховий (мінімальний) запас міді встановлено на 20 днів. На рік за режимом роботи складу передбачено 255 робочих днів. Мідь на складі зберігається на підлозі у штабелях. Допустима маса вантажу на 1 м2 площі підлоги — 2 т.

Визначити загальну площу складу, якщо коефіцієнт її викорис­тання становить 0,65.

Задача 2. Передбачається здійснювати обробку валу масою 28 кг на потокової лінії, змінне завдання якої становить 160 шт. Режим роботи лінії — 2 зміни по 8 год кожна. Регламентовані перерви — 15 % від тривалості зміни. Обладнання, яким комплек­тується лінія, має середню габаритну довжину 1,5 м. Технологічний процес і норми часу на операції подано в таблиці.

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

5,4

14,7

8,2

5,7

3,0

11,0

5,6

 

Необхідно визначити такт лінії, кількість робітників та одиниць устаткування (робочих місць), ступінь їх завантаження, вибрати тип і визначити основні параметри конвеєру та тривалість циклу обробки деталей.

 

Контрольна робота № 15

Тема: Організація партіонного виробництва

 1. Партіонний метод організації виробництва та особливості застосування в ринкових умовах.
 2. Оптимальний розмір партії деталей та методи його розрахунку.

Задача 1. На підприємстві встановлено 520 одиниць технологіч­ного устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить 13,7 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний ремонт, три середні й чотири поточні (малі) ремонти та ряд періодичних технічних оглядів. Тривалість міжремонт­ного періоду — 1 рік, а міжоглядового періоду — 6 місяців.

Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу та загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт, якщо норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонтних робіт капітального ремонту — 35 нормо-годин, середнього ремонту — 23,5 нормо-годин, потокового — 6,1 нормо-годин, огляд — 0,85 нормо-годин.

Задача 2. За результатами статистичного контролю якості процесу виготовлення вала редуктора прийнято параметри вибіркового приймального контролю з одинарною та подвійною вибіркою. За обсягу випуску валів N = 5000 для умов одинарної вибірки nв1 та nв2 дорівнює 2 % від обсягу випуску, С1 = 1 шт., С2 = 3 шт.

Скласти алгоритми контролю за одинарної та подвійної вибірок. Дати порівняльну оцінку ефективності використання цих методів для процесів, що дають 1, 2 та 3 % дефектних виробів у загальному обсязі випуску продукції, для чого визначити кількість деталей, що підлягають контролю, і прийняти рішення про якість усієї партії для кожного випадку.

 

Контрольна робота № 16

Тема: Організація потокового виробництва

 1. Потокове виробництво, його основні ознаки та економічне значення в сучасних умовах.
 2. Методика розрахунку основних параметрів потокових ліній.

Задача 1. Проектується впровадити в механообробному цеху багатоверстатне обслуговування на основі вихідних даних таблиці.

Показники часу

Верстати

1

2

3

Вільний машинний час, хв

8,4

6,3

6,6

Час зайнятості робітника, хв

2,3

4,1

6,2

 

Для цього необхідно провести розрахунки та визначити цикл багатоверстатного обслуговування, час простою та величину вільного часу робітника протягом циклу, коефіцієнт завантаження верстатів і зайнятості робітника, що обслуговує три верстати.

Задача 2. Необхідно скласти на наступний рік енергобаланс підприємства за таких вихідних даних:

 • річний випуск продукції основним виробництвом: виробів А — 610 шт., виробів Б — 450 шт.;
 • річне завдання допоміжним цехам: водопостачання — 2300 тис. м3 води, пара котельного — 8200 Гкал (10 000 тис. кВт/год теплової енергії);
 • норма витрат електроенергії на одиницю продукції: виробу А — 35 тис. кВт/год, виробу Б — 85 тис. кВт/год, на 1 м3 води в цеху постачання — 4 кВт/год;
 • на виробниче водопостачання для технологічних процесів витрачається 13 тис. кВт/год теплоенергії, а електроапаратами — 150 тис. кВт/год електроенергії;
 • витрати електроенергії: на освітлення — 3200 тис. кВт/год, на комунально-побутові потреби — 1000 тис. кВт/год теплоенергії; на власні потреби енергоустановок — 400 кВт/год;
 • втрати енергії в заводських мережах, транспортних підстанціях і перетворювачах — 2000 тис. кВт/год, тепломережах — 300 тис. кВт/год;
 • відпуск на сторону (включаючи своєму непромисловому гос­подарству) — 25 тис. кВт/год електроенергії і 300 тис. кВт/год теплоенергії.

Контрольна робота № 17

Тема: Організація автоматизованого виробництва

 1. Загальна характеристика автоматичного та автоматизованого виробництва.
 2. Практика та перспективи розвитку гнучких виробничих систем.

Задача 1. Потокову лінію з робочим конвеєром неперервної дії обладнано 24-ма робочими місцями. Лінія працює у дві зміни по 8 год кожна. Регламентовані перерви на відпочинок становлять 30 хв за зміну. Через кожні 2 хв з конвеєра випускається один блок. Крок конвеєра — 1,4 м, діаметр привідного та протяжного барабанів конвеєрної лінії — 0,5 м кожний.

Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра та добовий випуск блоків.

Задача 2. Кількість деталей у партії, що обробляється, n = 60 штук. Найбільший діаметр деталі, що обробляється, Dн = 400 мм, маса деталі gд = 2,6 кг. Кількість різальних інструментів nін = 1, кількість вихідних режимів роботи верстата, які встановлюються, Рріж = 1, кількість розмірів, що набираються перемикачем на пульті управління верстата, Рп.п = 2. Діаметр вихідного прутка Dпн = 42 мм, хвилинна подача Sм = 250 мм. Допоміжний час роботи верстата за програмою tд = 0,07, допоміжний час на керування верстатом tд.кер. = 1,1 хв, час на вимірювання деталі tд.вим. = 0,3 хв. Час на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби становить 10 % від оперативного часу.

Визначити норму часу на обробку деталі на токарному верстаті з ЧПУ.

 

Контрольна робота № 18

Тема: Організаційно-виробниче забезпечення
якості продукції

 1. Якість продукції, показники та методи оцінки її рівня.
 2. Сучасні системи технічного контролю якості й випробування продукції.

Задача 1. Підвісний транспортний кран подає кожну зміну для механообробки 864 заготовок. Маса однієї заготовки (середня) — 4 кг. Конвеєр рухається 3 м/хв. Довжина робочої гілки конвеєра — 78 м. На кожний гак вішається по дві заготовки. Режим роботи — двозмінний, тривалістю 8 год. Коефіцієнт використання фонду часу роботи конвеєра — 0,9.

Необхідно визначити: ходу підвісного конвеєра, тобто відстань між двома суміжними гаками; кількість вантажних гаків на робочій гілці конвеєра; годинну продуктивність підвісного конвеєра у штуках і тоннах.

Задача 2. Визначити норму виробітку за зміну та норму штучного часу на операціях промивки, якщо відомо:

 • за даними хронометражних наглядів основний час становить 12 хв, допоміжний час, що не перекривається, — 6 хв;
 • за даними фотографії робочого часу в зміну на обслуговування робочого місця витрачається 50 хв, час перерв із вини робітника й виробництва — 30 хв, час на відпочинок — 20 хв, час оперативної роботи — 395 хв, тривалість зміни — 495 хв.

 

 

Контрольна робота № 19

Тема: Організація управління якістю продукції

 1. Еволюція міжнародних систем управління якістю продукції.
 2. Особливості формування системи управління якістю на підприємстві відповідно до Державних стандартів України, гармонізованих із міжнародними стандартами ISO 9000 у редакції 2016 р.

Задача 1. Визначити розмір партій запуску — випуску за операціями виготовлення робочих металізованих фотошаблонів для виробництва інтегральних схем, а також тривалість технологічного циклу простого процесу за послідовного, паралельного та паралельно-послідовного видів руху з умовою поштучної передачі їх у виробництво. Розмір запущеної у виробництво партії — 20 шт. Технологічний процес наведено в таб­лиці.


операції

Найменування
операції

Норма
штучного часу, хв

Коефіцієнт
виходу
придатних
фотошаблонів

Кількість одиниць
обладнання

1

Оброблення склопластику

10

0,950

2

2

Напилення Fe2O3

15

0,947

3

3

Нанесення фоторезисту

2

1,000

1

4

Термообробка

3

0,944

1

 

Задача 2. Виріб включає 600 оригінальних деталей. Середня норма часу на розроблення креслення однієї деталі — 12 год; на його контроль — 2,4 год; на розробку технологічного процесу на деталь — 16 год. Для виконання робіт на І етапі зайнято 22 чол.; на ІІ етапі — 6 чол.; на ІІІ етапі — 9 чол.; робочий тиждень становить 41 год, відсоток перевищення виконання норм у середньому — 20 %.

Визначити загальну календарну тривалість (у тижнях) послідовного виконання таких етапів технічної підготовки вироб­ництва: етап І — конструкторська розробка креслень; етап ІІ — контроль креслення; етап ІІІ — розробка технологічних процесів.

Контрольна робота № 20

Тема: Забезпечення конкурентоспроможності продукції

 1. Сутність і система показників конкурентоспроможності.
 2. Методи оцінювання конкурентоспроможності продукції.

Задача 1. У структурі механічного цеху функціонує три дільниці. На токарній дільниці 10 одиниць верстатів, на яких протягом місяця виготовляються 12 найменувань деталей. Кожна з деталей у процесі обробки на дільниці в середньому проходить 5 операцій. На фрезерувальній дільниці 11 одиниць верстатів, де протягом місяця виготовляються деталі 6 найменувань, які проходять оброблення на 4 операціях. Свердлильна дільниця налічує 9 верста­тів, на яких здійснюють обробку 12 найменувань деталей, кожна з них підлягає впливу на 3 операціях.

Визначити коефіцієнт закріплення операцій і тип виробництва на дільницях та в цеху в цілому.

Задача 2. За паралельно-послідовного виду руху обробляється партія деталей у кількості 120 шт., величина передаточної партії — 20 шт. Технологічний процес містить чотири операції, норми часу на яких відповідно дорівнюють 2, 3, 5, та 8 хв/шт. На четвертій операції встановлено два верстати, на всіх інших — по одному. Необхідно скоротити технологічний цикл на 1,5 год, не змінюючи при цьому технологічний процес і не збільшуючи кількість верстатів.

 

Контрольна робота № 21

Тема: Організація комплексної підготовки виробництва

 1. Система створення та освоєння нової продукції, її сутність, цілі й завдання.
 2. Сучасні організаційні форми й технічні засоби комплексної підготовки виробництва.

Задача 1. Визначити такт, швидкість конвеєра, його довжину та площу дільниці за такими даними: змінне завдання дільниці становить 100 машин; конвеєр працює у 2 зміни (тривалість робочої зміни 8 год), протягом зміни конвеєр зупиняється на 20-хвилинну перерву; довжина машини, яку збирають, — 4 м; відстань між суміжними машинами — 1 м; кількість робочих місць — 20; ширина конвеєра — 3 м; проходи з усіх боків конвеєра — по 1,5 м.

Задача 2. Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу обробки в механічному цеху — 8 днів, у складальному — 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15 комплектам деталей. Середньоденна потреба складального цеху — 3 комплекти.

Визначити час випередження початку обробки виробів у механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху.

 

Контрольна робота № 22

Тема: Організація науково-дослідної
підготовки виробництва

 1. Наукові дослідження: класифікаційні види, завдання, зміст, етапи та роль у підготовці виробництва.
 2. Способи формування наукових ідей, прогресивні форми й методи організації досліджень.

Задача 1. Визначити виробничу потужність дільниці за такими даними: автоматично-штампувальну дільницю обладнано 24-ма автоматами. Кожен автомат робить 22 удари за хвилину і за кожний удар штампує 5 деталей. Підприємство працює за 5-ден­ним робочим тижнем, режим роботи — двозмінний, тривалість зміни — 8 год, у році — 256 робочих днів. Затрати робочого часу на ремонт обладнання плануються в розмірі 6 %, на заміну штампів — 7 %.

 

Задача 2. Для забезпечення річної виробничої програми підприємства з випуску деталей у кількості 136 000 штук необхідно розрахувати потребу в інструменті за таких вихідних даних:

 • робоча довжина свердла, що використовується, становить 34 мм;
 • товщина шару металу, що знімається з ріжучої частини свердла у процесі його переточування, дорівнює 3 мм;
 • стійкість свердла становить 60 хв;
 • коефіцієнт несвоєчасного виходу з ладу інструменту становить 0,02;
 • машинний час роботи свердла під час оброблення однієї деталі — 5 хв.

 

 

Контрольна робота № 23

Тема: Організація проектно-конструкторської
підготовки виробництва

 1. Сутність, завдання та етапи проектно-конструкторської підготовки виробництва.
 2. Дослідно-конструкторські роботи, особливості їх проведення в сучасних умовах.

 

Задача 1. На лінії здійснюється обробка валиків трьох типорозмірів — А, Б, В. Річне завдання дорівнює відповідно 26, 40, 60 тис. шт. Режим роботи лінії — двозмінний. Витрати часу на ремонт становлять 5 %. Склад операції та норми штучного часу на них за типорозмірами наведено в таблиці.

Найменування
технологічної операції

Норми штучного часу на окремі вироби, хв

А

Б

В

Токарно-револьверна

4,2

4,1

4,8

Токарна

2,4

2,0

2,5

Фрезерувальна

1,7

1,9

1.9

Свердлильна

1,3

1,4

1,2

Поздовжньо-фрезерувальна

3,9

4,0

4,2

Шліфувальна

2,7

2,1

2,3

 

Визначити такт змінно-потокової лінії з виготовлення трьох валиків — А, Б, В. Розрахувати кількість робочих місць та їх завантаження.

 

Задача 2. У механічному цеху оброблення деталей здійснюється партіями. Розмір оброблюваної партії деталей становить 15 штук, а транспортної партії — 5 деталей. Нормативна тривалість окремих технологічних операцій (відповідно першої, другої та третьої) дорівнює дві, три й чотири хвилини. Середній міжопераційний час перерв становить 2 хв. На першій і другій операціях задіяно по одному верстату, а на третій — два верстати. Природні процеси за обраною технологією здійснюються протягом 30 хв. Роботу механічного цеху організовано у дві зміни по 8 год кожна. Коефіцієнт використання двозмінного фонду робочого часу — 0,706.

Обчислити тривалість технологічного й виробничого циклів механічної обробки деталей за умови використання послідовно-паралельного виду руху деталей.

 

Контрольна робота № 24

Тема: Організація проектування технологічних процесів

 1. Цілі та завдання проектування технологічних рішень
 2. Сучасні підходи до проектування технологічних процесів.

Задача 1. Пропонується три варіанти зовнішнього планування робочого місця багатоверстатника, обладнаного верстатами-дублерами (рис. 1). Шлях робітника за час циклу багатоверстатного обслуговування становить за варіантами: а) lр = 16,4 м; б) lр = 6,3 м;  в) lр = 12,3 м.

Рис. 1. Варіанти планування робочого місця багатоверстатника

Оперативний час на операцію tоп = 2, 8 хв, час зайнятості робочого на верстаті tз = 0, 91 + tпв, де tпв — час на підхід до верстата, хв.

Частка оперативного часу від часу зміни становить 0,8. За один цикл багатоверстатного обслуговування обробляються три деталі. Середня швидкість руху робочого — 4 км/год. Виробнича площа Sвп за варіантами планування: а) 38 м2; б) 41 м2;  в) 50 м2.

Визначити кількість продукції, що знімається з 1 м2 виробничої площі за зміну (480 хв), і вибрати найбільш доцільний варіант зовнішнього планування робочого місця.

Задача 2. Добовий вантажообіг двох цехів — 24 тонни. Марш­рут пробігу автокара — двосторонній. Середня швидкість руху автокара на маршруті 60 м/хв. Вантажопідйомність автокара — 1 тонна. Відстань між цехами — 300 м. Час вантажно-розванта­жувальних робіт у першому цеху становить 16 хв, а в другому — 18 хв. Коефіцієнт використання вантажопідйомності автокара 0,8, коефіцієнт використання часу роботи автокара — 0,85. Режим роботи автокара — двозмінний.

Необхідно визначити потрібну кількість автокарів і число рейсів кожного автокара за зміну.

 

Контрольна робота № 25

Тема: Організація технологічної підготовки виробництва

 1. Сутність, цілі та завдання технологічної підготовки виробництва.
 2. Методи оцінювання та вибору доцільних технологічних процесів.

Задача 1. Механічний цех у першій декаді місяця за планом повинен був виготовити 140 редукторів із дотриманням рівномірного (однакового щоденного) їх випуску. Визначити коефіцієнт рівномірності, якщо фактичний випуск продукції за декаду характеризується такими даними.

Число місяця (1 декада)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Випуск редукторів, шт.

10

12

20

20

25

25

26

28

30

 

 

Задача 2. Розрахувати: такт, швидкість, довжину та площу, що потрібна для встановлення двосторонньої конвеєрної лінії, а також необхідну чисельність робітників для повного її завантаження.

Вихідна інформація для відповідних розрахунків: добове завдання виробничої дільниці становить 180 готових виробів (великогабаритних машин); конвеєрна лінія працює у дві зміни по 8 год кожна; протягом робочої зміни конвеєр зупиняється за встановленою технологією на 20 хв; довжина готового виробу (машини), що складається на виробничій дільниці, дорівнює 4 м, а відстань між суміжними виробами — 1 м; ширина конвеєрної лінії — 3 м; проходи з усіх боків по 2 м; на конвеєрній лінії облаштовано 30 робочих місць.

 

Контрольна робота № 26

Тема: Організаційно-економічна підготовка
виробництва та освоєння нового продукту

 1. Сутність і завдання організаційно-економічної підготовки виробництва
 2. Процеси освоєння випуску нової продукції в різних типах виробництва та методи переходу до випуску нової продукції.

Задача 1. Необхідно визначити проектну норму змінного виробітку та зміну норми часу (відсотків, хвилин), якщо відомо, що: основний час становить 5 хв, допоміжний час — 2,6 хв, час на обслуговування робочого місця — 0,15 хв, час на відпочинок робітника — 0,22 хв, підготовчо-завершальний час на одиницю продукції — 0,53 хв, проектну норму виробітку збільшено на 16 %, тривалість зміни — 476 хв.

Задача 2. Парк технологічного устаткування на підприємстві складається з 480 одиниць, середня ремонтна складність яких становить 12,8 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний, три середні, чотири поточні (малі) ремонти і низку періодичних оглядів. Тривалість міжремонтного періоду 1 рік, а міжоглядового періоду — 3 місяці. Норми часу для виконання наведено в таблиці. Річний ефективний фонд часу одного робітника-верстатника — 1830 год.

Вид ремонту

Слюсарні роботи

Верстатні
роботи

Інші роботи

Усього

Огляд

0,75

0,1

0,85

Поточний

4,0

2,0

0,1

6,1

Середній

16,0

7,0

0,5

23,5

Капітальний

23,0

10,0

2,0

35,0

 

Визначити кількість оглядів, сумарну кількість ремонтних одиниць, трудомісткість ремонтних робіт за видами (слюсарні, верстатні та ін.), кількість ремонтних робітників, якщо слюсарі виконують норму виробітку на 125 %, верстатники — на 130 %, а інші робітники працюють погодинно.

Контрольна робота № 27

Тема: Організаційне проектування
виробничої системи

 1. Концепція організаційного проектування виробництва.
 2. Діагностування стану виробничої системи.

Задача 1. Підприємство передбачає освоїти випуск нової продукції з проектним річним її випуском 650 штук, первинна трудомісткість виготовлення одного виробу становила 1020 нормо-годин. За рахунок заходів із прискорення освоєння трудомісткість виготовлення значно скоротилася (b = 0,0545), що дозволило заводу скоротити тривалість досягнення проектного річного випуску на 30 %. Змінні витрати на один виріб — 1450 грн, постійні витрати — 160 000 грн/рік. Нарощування випуску продукції в обох випадках пропорційно часові освоєння.

Визначити економічні показники прискорення освоєння нового виробу: трудомісткість виготовлення виробу; скорочення циклу освоєння (побудувати графік освоєння), додаткову кількість продукції, зниження собівартості одиниці виробу, річну економію від прискорення освоєння нової продукції.

Задача 2. Необхідно визначити тривалість ремонтного циклу, міжремонтного й міжоглядового періоду (періодичність технічного обслуговування) та скласти графік виконання ремонту й технічного обслуговування на період 2001—2002 рр. для металорізального верстата, який було введено в дію у вересні 2000 р., якщо верстат металорізальний підвищеної точності (Вк.т. = 1,5), категорія за масою середня (Вк.м. = 1,0), використовується для обробки заготовок із різних матеріалів (Во.м. = 0,75) металевим інструментом (Вм.і. = 1,0).

У структурі ремонтного циклу для цієї категорії обладнання — п’ять поточних ремонтів і п’ять технічних оглядів. Нормативний оперативний час роботи верстата протягом ремонтного циклу — 24 000 год.

Режим роботи — двозмінний, дійсний річний фонд часу — 3950 год; частка оперативного часу в дійсному фонді становить 70 %.
 

Контрольна робота № 28

Тема: Процеси організаційного проектування
виробничої системи

 1. Методичні основи організаційного проектування.
 2. Особливості етапу робочого проектування й організації впровадження.

Задача 1. Предметно-замкнена дільниця має 5 верстатів, які розташовано в такій послідовності: фрезерувальний, токарний, розточувальний, свердлильний та шліфувальний.

За дільницею закріплено оброблення чотирьох деталей — A, Б, В, Г. Планується зняти з виробництва деталі Б та Г, і включити до плану дільниці деталі Е та Д.

Розрахувати оптимальне планування устаткування для першого та другого варіантів плану дільниці за номенклатурою деталей. Знайти (логічно) проміжкове планування устаткування, яке передбачає два варіанти номенклатури деталей, що обробляються, і вихідне планування, із тим щоб витрати на технологічне планування були мінімальними. Для нового планування визначити вантажообіг і порівняти з раніше розрахованим. Для розрахунків використати дані таблиці.

Найменування
верстатів

Деталі

А

Б

В

Г

Д

Е

NA = 1000
qA = 0,6

NБ = 200
qБ = 1,1

NВ = 500
qВ = 0,3

NГ = 200
qГ = 0,5

NД = 500
qД = 1,0

NЕ = 650
qЕ= 0,4

Маршрути обробки деталей по операціях (послідовність)

Фрезерувальний

3

1

4

2

1

Токарний

4

1

1

2

Розточувальний

2

2

4

3

1

Свердлильний

1

3

2

3

Шліфувальний

5

2

4

3

 

Задача 2. Підприємство планує запровадити систему технічного обслуговування устаткування. Для цього необхідно розрахувати норму обслуговування та чисельність наладчиків у зміну за таких умов: норма часу обслуговування верстату за зміну tоб = 17,2 хв, підготовчо-завершальний час становить 20 хв та час на відпочинок і особисті потреби — 24 хв за зміну. Кількість верстатів для обслуговування — 73. Тривалість зміни — 8 год.

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ

ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  ВАДИМА  ГЕТЬМАНА»

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки та підприємництва

 

 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

з дисципліни

«ОРГАНІЗАЦІЯ  ОПЕРАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

 

ВАРІАНТ  № _____

 

 

Виконав студент ___курсу

 

(прізвище. ім’я, по батькові)

спец. _______,  група ______

заочної форми навчання

залікова книжка № __________

 

Перевірив:

к.е.н., доцент Дзюбенко Л.М.

 

 

Київ - 2018