Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Операційний менеджмент КНЕУ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені вадима гетьмана»

 

Дисципліна: Операційний менеджмент

 

_____________________________ Прізвище та ім’я студента

 

___________ Група

 

 

ВІДКРИТИЙ ТЕСТ №1

Максимальна кількість балів за тест - 2

 

Розкрити сутність понять, надати стислі змістовні відповіді.

 

 

 1. Операції – це …

 

 1. Операційний менеджмент як вид практичної управлінської діяльності являє собою ...

 

 1. Операційна система організації – …

 

 1. Мета операційної функції полягає в ....

 

 

 

 

 1. Основними типами корисності, створюваної в рамках операційної системи організації є…
 1. «Вхід» операційної системи включає наступні елементи ...

 

 1. «Вихід» операційної системи включає наступні елементи ...

 

 

 1. Об’єктами операційного менеджменту є ...

 

 1. Цільові орієнтири операційного менеджменту – це ...

 

 1. Сутність операційного менеджменту можна визначити через його основні функції, такі як ...

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені вадима гетьмана»

 

Дисципліна: Операційний менеджмент

 

_____________________________ Прізвище та ім’я студента

 

___________ Група

 

 

ВІДКРИТИЙ ТЕСТ №2

Максимальна кількість балів за тест - 3

 

 

Розкрити сутність понять, надати стислі змістовні відповіді.

 

 

 1. Графік Гантта – це …

 

 1. До складу виробничих запасів входять поточні запаси, які ….,  та страхові запаси, які …

 

 1. Метод АВС – це ...

 

 1. Якість продукції – це сукупність властивостей і характеристик продукту, котрі …

 

 

 

 

 1. Кількісне оцінювання рівня якості продукції здійснюється на базі використання таких одиничних показників якості: …
 1. На вибір місця розташування операційної системи впливають такі чинники, як …

 

 1. Стратегічні рішення у сфері операцій характеризуються такими ключовими ознаками, як ...

 

 

 1. Перетворення операційної системи за своїми масштабами поділяються на …

 

 1. Технологічна підготовка виробництва нової продукції охоплює комплекс заходів щодо …

 

 1. Критичний шлях сітьового графіка – це …

 

1. Аналітичний огляд п’яти україномовних наукових публікацій за заданою тематикою (реферат).

Тематика –

·  Зміст і сфери, принципи, функції та методи операційного менеджменту.

·  Система управління операційною діяльністю організації.

·  Стратегічні рішення в сфері операцій.

·  Вибір варіанту технології та проектування операційного процесу.

·  Підготовка виробництва нової продукції.

·  Методи переходу до випуску нової продукції

·  Формування виробничої програми підприємства.

·  Оперативне планування та контроль операційної діяльності.

·  Диспетчерування операційної діяльності.

·  Матеріально-технічне забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

·  Кадрове та організаційно-управлінське забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

·  Інформаційне та програмно-алгоритмічне забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

·  Управління життєвим циклом операційної системи.

·  Концепція групової технології та її реалізація за сучасних умов.

·  Концепція гнучкої виробничої системи та її реалізація за сучасних умов.

В обов’язковому порядку аналітичний огляд має містити стислий виклад змісту кожної статті, порівняльний аналіз викладених авторами статей точок зору, висновки, сформульовані студентом по результатах цього аналізу.

 

2. Аналітичний огляд однієї англомовної наукової публікації за заданою тематикою (переклад + реферат).

Тематика – операційна стратегія бізнес-організації.

Рекомендовані джерела – «Harvard Business Review», «International Journal of Operations and Production Management»; можливі також і інші міжнародні журнали чи матеріали зарубіжних конференцій останніх років.

Обсяг статті для перекладу та аналізу – не менше 5 сторінок (≈ 10 тис. друк. знаків). У разі, якщо обсяг статті перевищує визначені межі, припускається колективна робота 2-х – 3-х студентів. Переклади, здійснені за допомогою автоматичних перекладачів на кшталт Google-перекладач, не приймаються.

Переклад має бути супроводжений критичним аналізом думок, викладених у статті.

 

3. Написання есе за заданою тематикою.

Тематика –

·  Ощадливе виробництво – наскільки вітчизняні організації схильні до втілення підходу ощадливості?

·  Кастомізація масового виробництва: чи закріпився підхід на вітчизняному бізнесовому підґрунті?

·  Концепція безперервного вдосконалення бізнес-процесів та реінжиніринг: який з підходів має вищу ефективність?

·  Нове – це добре забуте старе. Чи можна докласти таке трактування до теорії обмежень Еліяху Голдрата?

·  Інформаційні технології в управлінні операційною діяльністю – що є запитаним на сьогодні?

·  Групові технології – чи можна застосовувати цей підхід за реалій вітчизняного промислового виробництва?

·  Нова економіка – це економіка знань. Якими є місце та роль операційного менеджменту в такій економіці?

·  Система оптимізованої виробничої технології (OPT) – як і де її можна застосовувати за реалій української економіки?

·  CALS-концепція – чи існують перспективи запровадження її принципів у невиробничій сфері?

В есе в обов’язковому порядку слід подати:

-  обґрунтування того, чому саме ця проблема обрана для дослідження;

-  розкриття суті проблеми;

-  виклад власної точки зору на проблему;

-  виклад аргументів, що доводять право цієї точки зору на існування.

Кількість опрацьованих при підготовці есе першоджерел – не менше 5.

Орієнтовний обсяг – 10-12 сторінок.

 

4. Підготовка презентацій за заданою тематикою.

Тематика – система та інструменти управління операційною діяльністю конкретної вітчизняної бізнес-організації.

Презентація має бути підготовленою в Microsoft PowerPoint. Обсяг – не менше 10 слайдів. Обов’язково мають бути представлені інструменти організації та планування, контролю та регулювання основної та допоміжної операційної діяльності.

 

5. Розроблення набору задач з проблематики операційного менеджменту.

Задачі повинні стосуватися суто проблематики дисципліни «Операційний менеджмент», а не споріднених курсів на кшталт «Економіка підприємства», «Організація виробництва» тощо.

Задачі мають бути розробленими на матеріалах конкретних вітчизняних бізнес-організацій. Обов’язково має бути охоплена така тематика: формування виробничої програми, побудова графіків Гантта, АВС-аналіз, вибір варіанту технології. За бажанням студента можливі й інші спрямування.

Кількість – не менше 5.

Кожна задача супроводжується розв’язком, коментарями, посиланнями на джерела первинної інформації.

 

6. Розроблення набору міні-кейсів.

Кейси мають бути розробленими на матеріалах конкретних вітчизняних бізнес-організацій і присвячені реальним проблемам, що мали місце у сфері управління операційною діяльністю.

Кількість кейсів – не менше 3.

Обсяг основного тексту кожного з кейсів не має перевищувати 3-х сторінок (формат А4, шрифт 14, інтервал 1,5). Наприкінці кейсу подаються запитання, а після них – в обов’язковому порядку – розділ, в якому викладається, як було розв’язано проблемну ситуацію.

До кожного кейсу необхідно додати методичні рекомендації щодо обговорення та посилання на джерела первинної інформації.

 

7. Вивчення проблематики операційного менеджменту на навчальних платформах відкритих онлайнових курсів (з представленням відповідного сертифікату).

Тематика – операційний менеджмент загалом чи його окремі аспекти.

Рекомендовані платформи масових відкритих онлайн-курсів – Coursera, Prometheus.

 

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

За рішенням кафедри студентам, які протягом поточного семестру приймають участь у науково-дослідній роботі понад обсяги завдань, встановлених робочою навчальною програмою з дисципліни «Операційний менеджмент» (зокрема, в роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, брали участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах з досліджень проблематики операційного менеджменту) можуть присуджуватись додаткові (заохочувальні) бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Здійснення науково-дослідної роботи передбачає співпрацю з науковим керівником (це може бути науковий керівник по комплексній курсовій роботі; це може бути викладач, який веде семінарські та практичні заняття з дисципліни «Операційний менеджмент»). Вибір напряму досліджень, аналіз підготовлених матеріалів, їх структуризація, підготовка тез доповіді чи статті до публікації, підготовка до виступу на конференції – питання, які узгоджуються індивідуально з науковим керівником.

Варіант № 0

1. Теоретичне питання.

Сутність і співвідношення понять «виробництво» та «операції», «управління виробництвом» та «операційний менеджмент». Місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Сервісний центр Samsung прийняв на ремонт декілька одиниць електропобутової техніки. Виконання замовлень планується розпочати з понеділка наступного тижня. При виконанні робіт спочатку проводиться обстеження кожного приладу та з’ясовуються причини його непрацездатності, а вже потім здійснюється ремонт. Витрати часу на виконання робіт (у робочих годинах) є такими:

 

Техніка, що потребує ремонту

Діагностичний центр

Ремонтна

дільниця

1. Цифрова відеокамера (модель PL50)

3,0

1,5

2. Цифрова відеокамера (модель WB550)

0,5

1,0

3. Пилосос (модель VC-6014SN3K)

4,5

3,0

4. Пилосос (модель VCD9420S31/XEV)

4,0

2,5

5. Холодильник (модель RL38SBSW1/BWT)

3,5

3,5

6. Пральна машина (модель WF500NHW/YLP)

2,0

3,5

7. Пральна машина (модель WF7350N7W)

1,0

3,0

 

 

За правилом Джонсона визначити оптимальну послідовність виконання замовлень. Прийнявши до уваги, що режим роботи сервісного центру з 10-00 до 19-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00; неділя – вихідний день), побудувати графік роботи підрозділів сервісного центру (завантажувальний графік Гантта).

 

 

Варіант № 1

1. Теоретичне питання.

Цілі та принципи, види та методи планування операційної діяльності.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

У процесі виготовлення мікрохвильових пічок підприємство «Альфа-піч» використовує вузол Р-82/115, що закуповується у зовнішнього виробника. Річна потреба у вузлах складає 20 тис. одиниць; ціна одного вузла – 50,00 гривень; вузли запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки вузлів розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати оформлення та виконання одного замовлення складають 200,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати збереження на складі підприємства одного вузла – 8,00 грн.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік. Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати підприємства на закупівлю вузлів, на оформлення та виконання замовлень, на зберігання запасу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 17 до 21. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою:

 

Показник

Кількість замовлень на рік

17

18

19

20

21

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання вузлів, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

Відобразити графічно динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

 

 

Варіант № 2

 

1. Теоретичне питання.

Зовнішнє оточення, структура та властивості операційної системи.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного агрегованого попиту на продукцію фірми на наступні шість місяців року; він складає 8 800 одиниць. Орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період такий:

 

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

Квітень

1 000

Травень

1 200

Червень

1 400

Липень

1 800

Серпень

1 800

Вересень

1 600

 

Розглядається два можливих варіанти організації операційної діяльності фірми у цих умовах. Відповідно до першого варіанту передбачається встановити місячний обсяг виробництва продукції на рівні 900 одиниць. Різницю між обсягами попиту та обсягами виробництва передбачається компенсувати за рахунок залучення субконтракту. Додаткові витрат становитимуть 60,00 грн на кожну одиницю продукції, що вироблятиметься на стороні.

Відповідно до другого варіанту передбачається встановити місячний обсяг виробництва продукції на рівні 1 600 одиниць. Різниця між обсягами виробництва та обсягами попиту компенсуватиметься за рахунок зміни рівня запасів готової продукції. При цьому витрати зберігання запасів складуть 25,00 грн за одиницю на місяць.

Встановити, до яких типів стратегій організації операційної діяльності відносяться розглядувані варіанти поведінки та розробити календарні плани виробництва відповідно до кожного з варіантів. Визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з критерію мінімізації сукупних додаткових витрат обґрунтувати рішення щодо вибору найефективнішої лінії виробничої поведінки фірми.

 

 

 

Варіант № 3

1. Теоретичне питання.

Зміст та сфери, цілі та завдання операційного менеджменту. Об’єкт і суб’єкт управління операційною діяльністю.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ГГ-2

3 000

15,00

2.

ХМ-2

960

20,00

3.

ТС-5

1 750

10,00

4.

АК-2

3 000

50,00

5.

ВЛ-8

400

1 200,00

6.

СУ-7

1 500

45,00

7.

ДМ-1

6 000

10,00

8.

ЕР-9

1 000

20,00

9.

ФЦ-3

500

850,00

10.

КД-8

2 500

5,00

11.

ФВ-4

1 000

6,50

12.

АП-7

900

8,00

13.

ПР-11

1 500

4,00

14.

КЛ-9

250

7,00

 

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.

 

 

Варіант № 4

1. Теоретичне питання.

Види технічного контролю якості. Статистичний приймальний контроль; статистичний попереджувальний контроль.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Розробити календарний графік (графік Гантта) виконання замовлення «виготовлення приладу МВФ-09». Інформацію, необхідну для здійснення допоміжних розрахунків, та схему складання приладу наведено нижче:

МВФ-09

С2

Д3

Д1

Д2

Д4

С1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Схема складання приладу МВФ-09

 

Час, необхідний для здійснення операцій із виготовлення приладу МВФ-09

Найменування операції

Шифр

Тривалість

(робочі дні)

1. Складання приладу МВФ-09

МВФ

6

2. Виготовлення складальної одиниці №1

С 1

4

3. Виготовлення складальної одиниці №2

С 2

3

4. Виготовлення деталі № 1

Д 1

3

5. Виготовлення деталі № 2

Д 2

6

6. Виготовлення деталі № 3

Д 3

2

7. Виготовлення деталі № 4

Д 4

5

 

 

Прийняти до уваги, що:

  • тривалість випробувань готового приладу складає 6 днів;
  • термін передачі готового приладу замовнику – 28 листопада поточного року;
  • режим роботи підприємства – однозмінний, два вихідних дні;
  • виготовлені деталі та складальні одиниці в очікуванні на наступну операцію можуть перебувати на комплектувальному складі не більше трьох робочих днів.
 

 

Варіант № 5

1. Теоретичне питання.

Управління запасами матеріальних ресурсів: види запасів, системи управління, модель оптимального розміру замовлення, метод АВС.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Розробити календарний графік (графік Гантта) виконання замовлення «виготовлення приладу ГАТ-88». Інформацію, необхідну для здійснення допоміжних розрахунків, та схему складання приладу наведено нижче:

 

ГАТ-88

С-1

Д-1

Д-3

 

Д-2

 

Д-4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. Схема складання приладу ГАТ-88.

 

Час, необхідний для здійснення операцій з виготовлення приладу ГАТ-88

Найменування операції

Шифр

Тривалість (робочі дні)

1. Складання приладу ГАТ-88

ГАТ-88

6

2. Виготовлення складальної одиниці №1

С-1

4

3. Виготовлення деталі № 1

Д-1

5

4. Виготовлення деталі № 2

Д-2

7

5. Виготовлення деталі № 3

Д-3

3

6. Виготовлення деталі № 4

Д-4

7

 

Прийняти до уваги, що:

 • тривалість випробувань готового приладу складає 5 днів;
 • термін передачі готового приладу замовнику – 10 жовтня поточного року;
 • режим роботи підприємства – однозмінний, один вихідний день;
 • виготовлені деталі та складальні одиниці в очікуванні на наступну операцію можуть перебувати на комплектувальному складі не більше трьох робочих днів;
 • прилад ГАТ-88 може перебувати на складі готової продукції не більше трьох робочих днів.

 

 

 

 

Варіант № 6

1. Теоретичне питання.

Принципи управління операціями. Функції та методи операційного менеджменту.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного агрегованого попиту на продукцію фірми на наступні шість місяців року; він складає 10 900 одиниць. Орієнтований розподіл попиту по місяцях на цей період такий:

 

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

Січень

1 600

Лютий

1 500

Березень

1 400

Квітень

1 800

Травень

2 200

Червень

2 400

 

Розглядається два можливих варіанти організації операційної діяльності фірми у цих умовах. За варіантом А передбачається: щомісячний обсяг виробництва відповідає обсягу попиту; збільшення або зменшення обсягу виробництва супроводжується відповідним звільненням чи найманням додаткового персоналу. Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, становлять 3 000 грн на кожні 100 од. зростання обсягу випуску продукції; витрати, пов’язані зі звільненням персоналу, — 2 500 грн на кожні 100 од. скорочення обсягу випуску продукції. За базу (100 %-ву чисельність) при здійсненні розрахунків слід прийняти ситуацію січня, коли обсяг виробництва становив 1600 од.

За варіантом Б передбачається: місячний обсяг виробництва встановлюється на рівні середнього за відповідний період (шість місяців) попиту; чисельність працівників залишається незмінною; субконтракт не залучатиметься; різниця між обсягами попиту та виробництва компенсуватиметься за рахунок зміни рівня запасів готової продукції. При цьому витрати зберігання запасів складуть 20,00 грн за одиницю на місяць.

Встановити, до яких типів стратегій організації операційної діяльності відносяться розглядувані варіанти поведінки та розробити календарні плани виробництва відповідно до кожного з варіантів. Визначити, з якими додатковими витратами пов’язана реалізація кожного з варіантів організації поточної операційної діяльності; виходячи з критерію мінімізації сукупних додаткових витрат обґрунтувати рішення щодо вибору найефективнішої лінії виробничої поведінки фірми.

 

 

Варіант № 7

1. Теоретичне питання.

Проектний менеджмент як інструмент управління процесами створення та перетворень операційної системи. Сутність сітьового планування та управління.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Для виготовлення побутових газових лічильників підприємство використовує вузол Х-МП18, який закуповує на стороні. Річна потреба у вузлах складає 15,6 тис. штук; вартість одиниці становить 19,20 грн.; вузли запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки вузлів розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати на оформлення одного замовлення складають 65,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати збереження на складі підприємства одного вузла – 25% від ціни його придбання.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік.

Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати підприємства на закупівлю вузлів, на оформлення та виконання замовлень, на зберігання запасу та сукупні витрати для кількості замовлень на рік від 21 до 25. Результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою:

 

Показник

Кількість замовлень на рік

21

22

23

24

25

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання вузлів, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

Відобразити графічно динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

 

 

Варіант № 8

1. Теоретичне питання.

Види операційних систем. Вимоги, яким має відповідати операційна система сучасного рівня розвитку.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Майстерня по ремонту пральних машин прийняла до виконання сім замовлень, які потрібно виконати протягом наступного тижня. При цьому спочатку необхідно провести обстеження кожної машини та з’ясувати проблеми, а вже потім – ремонтувати. Витрати часу на виконання робіт (у робочих годинах) є такими:

 

Техніка, що потребує ремонту

Діагностичний центр

Ремонтна дільниця

1. DAEWOO DW-K500C

6

9

2. CANDY CO 106 F/1-03S

5

8

3. ARDO FLSO 106S

7

7

4. SAMSUNG WF-F862

3

6

5. INDESIT IWSC 4085

2

1

6. WHIRPOOL AWG 310D

6

2

7. BEKO WMD 25106 PT

7

4

 

За правилом Джонсона визначити оптимальну послідовність виконання замовлень. Побудувати графік роботи підрозділів майстерні (завантажувальний графік Гантта), прийнявши до уваги, що режим роботи – двозмінний з одним вихідним днем; тривалість кожної зміни – 6 годин.

 

 

Варіант № 9

1. Теоретичне питання.

Склад підсистем, що забезпечують усталене функціонування операційної системи. Виробнича інфраструктура підприємства.

 

2. Аналітико-розрахункове завдання.

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ДДМ-1

6 000

10,00

2.

ААК-2

3 000

50,00

3.

ЛГГ-2

3 000

15,00

4.

ВКД-8

2 500

5,00

5.

РТС-5

1 750

10,00

6.

МСУ-7

1 500

45,00

7.

КПР-11

1 500

4,00

8.

ФВА-4

1 000

6,50

9.

РЕР-9

1 000

20,00

10.

МХМ-2

960

20,00

11.

ДФЦ-3

500

850,00

12.

ЖВЛ-8

400

1 200,00

13.

ККЛ-9

250

7,00

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.

 

 

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені вадима гетьмана»

 

Дисципліна: Операційний менеджмент

 

 

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВЯЗКУ

Максимальна кількість за кожну задачу - 3

 

Тема 5. «Планування та контроль реалізації операційної функції».

 

Задача 1. Формування плану виробництва продукції.

 

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного сукупного попиту на продукцію фірми на наступні дев’ять місяців року. Загалом він становить 15840 одиниць, а його орієнтований розподіл по місяцях на цей період такий (див. табл.):

Таблиця

Очікуваний попит на продукцію фірми

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (од.)

1

Квітень

1750

2

Травень

1600

3

Червень

2050

4

Липень

1780

5

Серпень

2100

6

Вересень

1400

7

Жовтень

1900

8

Листопад

1760

9

Грудень

1500

 

1) Розробити календарний план виробництва виходячи з такого:

 • місячний обсяг виробництва встановлюється на рівні середнього за дев’ять місяців попиту;
 • різницю між обсягами попиту та виробництва передбачається компенсувати за рахунок зміни рівня запасів готової продукції; чисельність працівників лишається незмінною; субконтракт залучатися не буде;
 • залишки від березневих продажів складають 150 одиниць;
 • місячні витрати зберігання запасів на складі – 20 грн за одиницю;
 • втрати продажів через нестачу готової продукції на складі – 100 грн на одиницю.

2) Обрахувати додаткові витрати, з виникненням яких пов’язана реалізація розробленого плану виробництва.

3) Визначити тип чистої стратегії, що був покладений в основу розроблення календарного плану виробництва.

4) Визначити обсяг виробничої програми на період з квітня по грудень.

 

 

 

Тема 5. «Планування та контроль реалізації операційної функції».

 

Задача 2. Побудова графіка Гантта

(планово-обліковий графік)

 

Розробити графік Гантта на виконання замовлення щодо монтажу споруди, умовне зображення якої представлене на рисунку. Прийняти до уваги, що:

 • тривалість виконання робіт вимірюється у робочих днях;
 • тривалість робіт із підготовки фундаменту – 2 робочих дні
 • режим роботи будівельної бригади – без вихідних днів та свят;
 • термін готовності споруди – прийняти рівним дню Вашого народження;
 • рік виконання робіт – поточний.

 

 

 

 

2 д.

 

Опора Б

4 д.

Плита В

3 д.

Плита Г

10 д.

Опора А

12 д.

Опора Г

3 д.

Опора В

2 д.

Плита Б

1 д.

Опора Е

1 д.

Опора Д

8 д.

Плита А

9

10

1

6

7

8

3

4

2

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. «Планування та контроль реалізації операційної функції».

 

Задача 3. Побудова графіка Гантта

(завантажувальний графік, задача Джонсона)

 

Фірма СРК, що займається купівлею-продажем старих автомобілів, запропонувала станції технічного обслуговування № 6 (СТО № 6) ексклюзивний контракт на виконання робіт з ремонту та техогляду машин фірми, призначених до реалізації. Умовою підписання контракту (своєрідне тестування виробничих можливостей СТО № 6) є виконання такого завдання: протягом однієї доби відремонтувати та перефарбувати п’ять автомобілів. Час, необхідний ремонтній та фарбувальній дільницям СТО на виконання робіт по кожному з автомобілів, наведено у таблиці (припускається, що машини спочатку надходять до ремонтної дільниці, а потім — до фарбувальної). Визначити, чи в змозі СТО № 6 виконати поставлене завдання.

 

Витрати часу на виконання робіт

№ автомобіля

Час на ремонт, год

Час на фарбування, год

1

6

3

2

0

4

3

5

2

4

8

6

5

2

1

 

 

Тема 6. «Забезпечення усталеного функціонування операційної системи».

 

Задача 4. Визначення витрат на управління запасами.

 

Страхова фірма протягом року розміщує замовлення на різноманітні канцелярські товари, необхідні для забезпечення її діяльності, і, зокрема, на папір. Відомо, що річний обсяг використання паперу складає 5000 пачок. Вартість однієї пачки дорівнює 100 грн.; середня вартість виконання замовлення (незалежно від обсягу) дорівнює 62,5 грн.; витрати збереження на складі однієї пачки – 25% від її вартості. Протягом року папір витрачається рівномірно.

Визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік.

Розрахувати обсяги замовлень та визначити річні витрати на зберігання запасу, на оформлення та виконання замовлень і сукупні витрати на управління запасами для кількості замовлень від 8 до 12 на рік. Результати розрахунків представити в таблиці, форму якої наведено нижче.

Графічно відобразити динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

Таблиця

Підсумкові дані

№№

п/п

Показники

Кількість замовлень на рік

8

9

10

11

12

1.

Обсяг замовлення (пачок)

 

 

 

 

 

2.

Витрати на зберігання запасу (грн.)

 

 

 

 

 

3.

Витрати на оформлення та виконання замовлень (грн.)

 

 

 

 

 

4.

Сукупні витрати на управління запасами (грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. «Забезпечення усталеного функціонування операційної системи».

 

Задача 5. АВС-аналіз.

 

Використовуючи методику АВС-аналізу здійснити класифікацію номенклатурних позицій запасів матеріальних ресурсів фірми:

 

Шифр виду матеріального ресурсу

Річна потреба (од.)

Вартість одиниці (грн.)

1.

ГГ-2

3 000

15,00

2.

ХМ-2

960

20,00

3.

ТС-5

1 750

10,00

4.

АК-2

3 000

50,00

5.

ВЛ-8

400

1 200,00

6.

СУ-7

1 500

45,00

7.

ДМ-1

6 000

10,00

8.

ЕР-9

1 000

20,00

9.

ФЦ-3

500

850,00

10.

КД-8

2 500

5,00

11.

ФВ-4

1 000

6,50

12.

АП-7

900

8,00

13.

ПР-11

1 500

4,00

14.

КЛ-9

250

7,00

 

Побудувати діаграму розподілу позицій матеріальних ресурсів за категоріями А, В та С. Сформулювати пропозиції щодо політики управління запасами матеріальних ресурсів різних категорій.

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Освітній ступінь

БАКАЛАВР__________________________________

Галузь знань

07 «Управління і адміністрування______________

Спеціальність

073«Менеджмент» ___________________________

Спеціалізація

«Менеджмент бізнес-організацій_______________

Семестр

5-й__(6-й)____________________________________

Дисципліна

«Операційний менеджмент»___________________

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

 

 

1. Теоретичне питання.

Планування операційної діяльності (цілі, принципи, види, методи, інструменти).

 

2. Теоретичне питання.

Управління виробничими запасами (мета, значення для підтримки стабільності функціонування операційної системи, види систем, модель оптимального розміру замовлення, АВС-аналіз).

 

3. Тест.

1. Операційний менеджмент як вид практичної управлінської діяльності являє собою…

2. Основними видами виробничої структури є …

3. Функції операційного менеджменту – це …

4. Фактори виробництва – це …

5. Правило Джонсона застосовується в ситуаціях …, і вимагає ...

6. До складу виробничої інфраструктури підприємства входять такі цехи, господарства та служби ...

7. Модель оптимального розміру замовлення використовується для …

8. До статистичних методів контролю якості процесів відносяться…

9. До складу ключових рішень стосовно виробничої стратегії відносяться…

10. Напрямками та способами оптимізації сітьового графіку є …

 

4. Задача.

Підприємство «Плутон», яке виготовляє електричні проточні водонагрівачі, використовує у процесі складання однієї з асортиментних позицій продукції деталь Т 705/2, що закуповується у зовнішнього постачальника. Річна потреба у деталях становить 15 тис. одиниць, ціна придбання однієї деталі – 60,00 гривень, деталі запускаються у процес складання рівномірно. Замовлення на поставки розміщуються протягом року також рівномірно; при цьому поставки здійснюються однаковими за обсягами партіями. Витрати на оформлення одного замовлення складають 50,00 грн. (незалежно від обсягу партії, що замовляється); витрати на збереження однієї деталі на складі підприємства – 10 % від її вартості.

Завдання:

1) визначити оптимальний розмір замовлення та оптимальну кількість замовлень на рік;

2) розрахувати обсяги замовлень для 10-и, 20-и, 30-и, 40-а та 50-и замовлень на рік; результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою;

3) визначити річні витрати підприємства на оформлення та виконання замовлень, а також на зберігання запасу для 10-и, 20-и, 30-и, 40-а та 50-и замовлень на рік; результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою;

4) визначити річні витрати підприємства на закупівлю деталей, на управління запасами та сукупні витрати для 10-и, 20-и, 30-и, 40-а та 50-и замовлень на рік; результати розрахунків занести в таблицю за наведеною нижче формою;

 

Показник

Кількість замовлень на рік

10

20

30

40

50

Обсяг замовлення, штук

 

 

 

 

 

Витрати на оформлення та виконання замовлень, грн

 

 

 

 

 

Витрати на зберігання запасу, грн

 

 

 

 

 

Витрати на управління запасами, грн

 

 

 

 

 

Річні витрати на придбання деталей, грн

 

 

 

 

 

Сукупні витрати, грн

 

 

 

 

 

 

5) графічно відобразити динаміку витрат залежно від збільшення розміру замовлення.

 

5. Задача.

Операційний менеджер має у своєму розпорядженні інформацію щодо очікуваного попиту на продукцію фірми:

ОЧІКУВАНИЙ ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ ФІРМИ

NN

Місяць

Обсяг очікуваного попиту (шт.)

1.

Січень

2 000

2.

Лютий

2 000

3.

Березень

2 200

4.

Квітень

2 400

5.

Травень

2 600

6.

Червень

3 000

7.

Липень

2 700

8.

Серпень

2 400

9.

Вересень

2 300

 

Розглядається такий варіант організації операційної діяльності фірми за цих умов:

–  місячний обсяг виробництва встановлюється на рівні середнього за дев’ять місяців попиту;

–  різницю між обсягами попиту та виробництва передбачається компенсувати за рахунок зміни рівня запасів готової продукції; чисельність працівників залишається незмінною; субконтракт не залучатиметься;

–  витрати на зберігання запасів на складі – 100 грн за одиницю (кожного місяця).

–  втрати продажів через нестачу готової продукції на складі – 255 грн на одиницю.

Завдання:

1) встановити, до якого типу стратегій організації операційної діяльності відноситься розглядуваний варіант виробничої поведінки;

2) розробити календарний план виробництва;

3) визначити, з якими додатковими витратами чи втратами буде пов’язана реалізація розробленого плану;

4) сформулювати пропозиції щодо внесення змін до розробленого календарного плану виробництва;

5) надати обґрунтування доцільності запропонованих пропозицій шляхом розрахунку зменшення додаткових витрат.

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № __ від «___» __________ 202_ року

 

 

 

Завідувач кафедри

______________________

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Екзаменатор

______________________

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)