Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Операції банків та небанківських кредитних установ

Операції банків та небанківських кредитних установ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИУКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківської справи

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної  роботи                                

________________ А.М.Колот

“____”__________________2016р.

              

 

 

 

 

МАТЕРІАЛИ

для підготовки до державного іспиту

з науки

 

«ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ  КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Кредит»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри банківської справи

______________________А.М. Мороз

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2016


 

 

 

 

 

 Матеріали  для підготовки до державного іспиту з науки «Операції банків та небанківських кредитних установ» зі спеціальності   «Банківська справа» для освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”/ Укл. Алексеєнко М.Д., Івасів І.Б.,Охрименко І.Б., Чуб П.М. –К.,:КНЕУ, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: Алексеєнко М.Д.

                  Івасів І.Б.

                  Охрименко І.Б.

                  Чуб П.М.

 

 

 

 


 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

 

 1. Сутність кредитних установ та їх місце серед фінансових посередників.
 2.  Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового посередництва.
 3. Фінансова і банківська послуги.
 4. Порядок створення та реєстрації небанківських кредитних установ в Україні.
 5. Види послуг, які надаються банками і небанківськими кредитними установами.
 6. Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його регулювання.
 7. Порядок ліцензування небанківських кредитних установ в Україні.
 8. Порядок ліцензування банківської діяльності в Україні.
 9. Банківські операції та їх види
 10. Банківські ресурси та їх структура
 11. Власний та регулятивний капітал: взаємозв’язок та відмінності
 12. Структура, функції та порядок формування власного капіталу банку
 13. Структура, роль та порядок формування власного капіталу банку
 14. Порядок формування і використання резервного фонду банку
 15.  Депозитні операції банків
 16. Види банківських вкладів і їх економічна характеристика
 17. Банківські операції із запозичення ресурсів
 18. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку
 19. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття і ведення
 20. Способи і форми міжгосподарських безготівкових розрахунків
 21. Економічна характеристика розрахунків платіжними дорученнями
 22. Особливості використання платіжних вимог-доручень у міжгосподарських безготівкових розрахунках
 23. Економічна характеристика чекової форми розрахунків
 24. Економічна характеристика акредитивної форми міжгосподарських розрахунків
 25. Економічна характеристика міжбанківських розрахунків в Україні
 26. Порядок здійснення банками касових операції
 27. Організація готівкових грошових розрахунків у національній економіці
 28. Платіжні картки, їх види та порядок функціонування
 29. Діяльність банків у сфері карткового бізнесу
 30. Порядок емісії банківських платіжних карток
 31. Види, принципи й умови банківського кредитування
 32. Умови кредитної угоди, кредитний договір
 33. Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи
 34. Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи
 35. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком
 36. Плата за кредит та її диференціація
 37. Етапи процесу банківського кредитування
 38. Проблемні позички та робота банків з ними
 39. Кредитний ризик і методи управління ним
 40. Банківський споживчий кредит
 41. Особливості банківського кредитування у формі овердрдрафта
 42. Особливості кредитування банками сільськогосподарських виробників
 43. Особливості банківського кредитування у формі кредитної лінії
 44. Іпотечні кредити банків
 45. Сутність і види факторингу.
 46. Порядок здійснення банками факторингових операцій 
 47. Довгострокове банківське кредитування
 48. Лізингові операції банків
 49. Операції банків з векселями
 50. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу
 51. Комісійні операції банків у сфері вексельного обігу
 52. Види діяльності банків на фондовому ринку
 53. Емісійні операції банків з цінними паперами
 54. Інвестиційні операції банків з цінними паперами
 55. Заставні операції банків з цінними паперами
 56. Професійна діяльність банків на фондовому ринку
 57. Діяльність банків у сфері андерайтингу
 58. Сутність та види операцій банків в іноземній валюті.
 59. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнті
 60. Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків
 61. Розрахунки за допомогою міжнародного документарного інкасо.
 62. Розрахунки за допомогою міжнародного документарного акредитиву
 63. Неторгівельні операції банків в іноземній валюті
 64. Особливості здійснення валютного кредитування
 65. Загальна характеристика та види банківських послуг
 66. Порядок здійснення банком гарантійних послуг.
 67. Довірчі послуги банків.
 68. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків
 69. Сутність фінансової стійкості та способи її забезпечення
 70. Порядок обов’язкового резервування коштів банками України
 71. Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків України: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання
 72. Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання
 73. Економічні нормативи, що регулюють кредитний ризик банку: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання
 74. Валютна позиція банку: сутність, види, порядок управління
 75. Формування банками резервів для покриття можливих втрат за активними операціями
 76. Прибутковість банку: сутність, способи оцінки та засоби підвищення
 77. Управління банківськими ризиками
 78. Формування прибутку банку та порядок його розподілу.
  1. Сутність та принципи діяльності кредитної спілки.
  2. Операції кредитних спілок та їх характеристика.
  3. Ломбарди та економіко-правові основи їх діяльності.
  4.  Порядок видачі кредитів та оформлення застави. Супутні послуги ломбарду.
  5. Фінансові компанії: сутність та операції.

 

 

2. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

Приклади теоретичних завдань

Теоретичне завдання в екзаменаційному білеті включає одне або декілька питань із запропонованого переліку питань, що виносяться на іспит, складеного відповідно до програми дисципліни.

Приклади тестових завдань

Кожне тестове завдання може складатись із 4 або 5 тестів. Тестові завдання можуть включати відкриті або закриті тести. Відкриті тести подаються без запропонованого переліку можливих відповідей. Закриті тести, навпаки, подаються із запропонованим переліком відповідей, із яких студент має обрати вірну. Вірна відповідь може складатися лише з одного із запропонованих варіантів або ж із певної сукупності запропонованих варіантів (двох чи декількох).

Приклад відкритого тесту:

Тест. За рахунок яких коштів формується статутний капітал банку? Відповідь: статутний капітал банку може формуватись лише за рахунок власних грошових коштів учасника із підтверджених джерел.

Закриті тести можуть мати лише одну вірну відповідь. Вірна відповідь може складатися  із одного, двох або декількох варіантів із пропонованого переліку.  До одного тестового завдання включаються тести з однаковою методикою визначення вірної відповіді.  

Приклад закритого тесту (вірна відповідь включає один варіант із пропонованого переліку):

Тест. Статутний капітал банку формується шляхом:

а) грошових внесків учасників;

б) майнових внесків учасників;

в) грошових і майнових внесків учасників;

г) передачі учасником земельної ділянки в розпорядження банку.

Відповідь: а)

Приклад закритого тесту (вірна відповідь включає два варіанти із пропонованого переліку):

Тест. Статутний капітал банку формується шляхом грошових внесків учасників:

а) із підтверджених джерел;

б) незалежно від джерела їх походження;

в) придбаних за рахунок банківського кредиту;

г) що належать безпосередньо учасникам.

Відповідь: а); г).

Приклади практичних завдань

 

Завдання 1. 

Є такі дані по банку “Дніпро” станом на 1 березня, млн. грн.:

- грошові кошти та їх еквівалент                                    1116

- кошти в інших банках                                                    173

- заборгованість за кредитами                                          8960

- резерви під знецінення кредитів                                    439

- інші активи                                                                       34

- кошти юридичних осіб                                                    2850

- боргові цінні папери, емітовані банком                         150

- кошти фізичних осіб                                                        2120

- інші зобов’язання                                                             928

- основні засоби                                                                   550

- статутний капітал                                                              2710

Визначити розмір власного капіталу банку та зробити висновки щодо структури банківських ресурсів.

 

Завдання 2.

  Банк станом на 1 квітня мав 250 млн. грн. власного капіталу, 800 млн. грн. залучених та 150 млн.грн. запозичених ресурсів. Кошти в інших банках складали 90 млн. грн.; грошові кошти в касі банку – 0,8 млн. грн.; основні засоби та нематеріальні активи – 30 млн. грн.; кредитні вкладення банку 870 млн. грн.

1. Вкажіть, що таке банківські ресурси?

2. Визначте розмір надлишку (нестачі) кредитних ресурсів.

3. Яким чином регулюються НБУ розміри банківських ресурсів?

 

Завдання 3.

Комерційний банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. і загальною кількістю 900 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 200 тис. були реалізовані за ціною 15 грн. за одну акцію.

Визначте розмір: статутного капіталу; емісійного доходу банку від емісії акцій; власного капіталу банку.

 

Завдання 4.

Валові доходи банку за звітний рік склали 35 млн. грн., а валові витрати – 27 млн. грн. Податок на прибуток – 25%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами учасників у розмірі 4%.

1. Поясніть порядок формування резервного фонду банку.

2. Визначте розмір відрахувань до резервного фонду банку.

 

 

Завдання 5.

 Відрахування до резервного фонду банку встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 7%. Розмір основного капіталу банку складає 270 млн. грн., у т.ч. фактично сплачений зареєстрований статутний капітал – 140 млн. грн. Додатковий капітал банку складає 285 млн. грн.. Фактичний розмір резервного фонду складає 132 млн. грн. Прибуток звітного періоду, що залишається у банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, становить 60 млн. грн.

Визначити:

а) розмір відрахувань до резервного фонду;

б) розрахункову величину резервного фонду;

в) фактичний розмір резервного фонду після відрахувань прибутку до нього.

 

Завдання 6.

Є такі дані відносно власного капіталу банку, млн. грн.:

- статутний капітал …………………………………… 58,4

- резервний фонд……………………………………….   4,2

- емісійні різниці ………………………………………   0,8

-         резерви переоцінки необоротних активів,

у тому числі:                                

            резерви переоцінки нерухомості………………. 38,0

            резерви переоцінки нематеріальних активів….   2,3

- загальні резерви ……………………………………… 12,5

-         прибуток/збиток минулих років …………………..    5,4

-         прибуток/збиток поточного року………………….   (1,5)

- субординований капітал……………………………….32

1. Дайте визначення та вкажіть призначення регулятивного капіталу банку.

2. Визначте розмір регулятивного капіталу банку.

 

 

Завдання 7.

Вклад сумою 500 тис.грн. прийнятий на строк три місяці під 12% річних. Якщо гроші не зніматимуться з рахунку протягом шести місяців, дохід становитиме 15% річних, протягом дев’яти місяців – 18% річних і одного року – 21% річних сплата процентів відбувається щомісячно.  Визначити суму доходу в кожному з випадків окремо.

 

Завдання 8.

Підприємство 5 травня уклало депозитну угоду з банком на суму 26 000 грн., строком до 14 вересня з умовою нарахування 34 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 2 червня процентну ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня – зменшено на 1 %.

 

Завдання 9.

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3 400 грн. строком на 3 роки під 24 % за умови нарахування складних відсотків. Нарахування процентів здійснюється щомісячно, а їх виплата - раз на рік. Визначте розмір відсотків і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди.

 

Завдання 10.

Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16% річних зі сплатою відсотків при укладанні угоди. 7 березня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 2300 грн. Відповідно з умовами угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту відсотки з розрахунку 2 % річних.

Визначте:

а) суму відсотків, сплачених авансом клієнту;

б) суму коштів, отриманих банком від клієнта;

в) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив депозит.

         

         Завдання 11.

         АКБ «Кредит» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 2,1 млн.грн., а на рахунках громадян - 4,5 млн.грн. 2 квітня обороти за  надходженнями на депозитні рахунки становили 0,3 млн.грн., а за видатками - 1,9 млн.грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 0,6 млн.грн., і валюту депозиту разом з нарахованими процентами, що становили 0,1 млн.грн., було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.

 1. 1.   Визначити розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ресурси.
 2. 2.   Назвати напрямки використання банківських ресурсів.
 3. 3.   Пояснити, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку?

 

Завдання 12.

Банк випустив 10% облігації номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового відсотка 10% річних. Термін погашення облігації – 2 роки.

1. Визначте курс облігації.

2. Назвіть методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності комерційних банків.

 

Завдання 13.

ВАТ "Лісове господарство" ЗАТ "Меблеве виробництво" сировину на суму 150000 грн. Розрахунки здійснюються з застосуванням платіжних вимог-доручень. На момент надходження платіжного документа до банку, що обслуговує ЗАТ "Меблеве виробництво" на його поточному рахунку було 200000 грн.

1. Поясність особливості розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.

2. Чи бере участь банк у вирішенні суперечок між продавцем і покупцем за цієї форми розрахунків?

3. Що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням, якщо ЗАТ "Меблеве виробництво" акцептувало платіжну вимогу-доручення на суму 110000 грн.; 150000 грн.; 200000 грн.?

 

Завдання 14.

Вишневський молочний комбінат і Центральний гастроном Києва уклали угоду про розрахунки шляхом перерахування фіксованої суми платежу одному одержувачу (в порядку планових платежів). Фіксовані суми платежу перераховуються щоденно, виходячи з плану поставок молочної продукції. У квітні передбачені поставки на суму 26000 грн. Уточнення розрахунків проводиться двічі на місяць - 1 й 16 числа. За першу половину квітня поставки молочної продукції склали 16000 грн., за другу - 12000 грн. Платежі перераховувались своєчасно і повністю.

 1. 1.   На основі яких документів проводиться перерахування фіксованої суми платежу одному одержувачу (планових платежів).
 2. 2.   Визначити суму одноденного планового платежу за квітень.
 3. 3.   Уточнити розрахунки між молочним комбінатом і гастрономом за першу і другу половину місяця.
 4. 4.   Вирахуйте розмір найближчого планового платежу після кожного уточнення за половину місяця.

 

 

Завдання 15.

Підприємство «Авангард» і підприємство «Фортуна» уклали угоду про розрахунки по сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачений 10 днів. Звірку розрахунків покладено на «Авангард». За період з 1-10 жовтня поставки продукції підприємством «Авангард»  підприємству «Фортуна» склали 170820 грн. За цей же період підприємство «Фортуна» поставило підприємству «Авангард» продукції на суму 82400 грн.

 1. 1.   Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня.
 2. 2.   Які платіжні документи повинен здати «Авангард» до свого банку?
 3. 3.   Вирахувати процент заліку взаємних вимог за першу декаду жовтня.

 

Завдання 16.

Підприємство вирішило виплачувати зарплату своїм працівникам в безготівковій формі із зарахуванням на картковий рахунок. За березень місяць підприємство нарахувало своїм працівникам зарплату в розмірі 300 тис. грн. Нарахування в різні фонди складають 32%, а утримання із зарплати: податку на доходи – 15%, до пенсійного фонду та фондів соціального страхування – 6%.

1. Вкажіть порядок реалізації зарплатного карткового проекту.

2. Виходячи із умов завдання, які документи має отримати банк перед видачею зарплати працівникам підприємства.

3. Поясніть дії банку із отриманими від підприємства документами.

 

 

Завдання 17.

Вкладник 1 березня вніс до банку кошти на річний депозит в сумі 20 тис. грн. під 18% річних. Сплата банком відсотків передбачена угодою щомісячно в останній день місяця на платіжну картку вкладника. Умови угоди передбачають можливість надання вкладнику кредиту овердрафт з картрахунка в розмірі 60% від суми депозита під 36% річних.

1 квітня держатель отримав готівку через банкомат в сумі 3 тис. грн. Погашення кредиту держатель здійснив 30 липня у готівковій формі.

1. Яка різниця між дебетовими та кредитними платіжними картками?

2. Визначити максимальну суму ліміту кредиту овердрафт.

3. Визначити суму кредиту, яку отримав держатель картки 1 квітня, а також суму, яку вніс 30 липня в погашення кредиту овердрафт.

 

 

          Завдання 18.

          Розрахувати рентабельність продажу та активів позичальника  згідно наведених даних, тис.грн.

 

1 варіант

2 варіант

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг

11500,2

17823,7

Податок на додану вартість

1725,0

2615,0

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ)

9775,2

15208,7

Чистий прибуток

1150,6

1371,4

Активи позичальника

5150,6

6520,1

 

          Завдання 19.

          Визначити достатність грошових надходжень для погашення кредиту  та відсотків, використовуючи наведені дані (тис.грн.):

 

 

1 варіант

2 варіант

Середньомісячні надходження  на рахунки позичальника  протягом  трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів)

24500

36400

Сума кредиту  та відсотків за ним

144500

280000

Кількість місяців дії кредитної угоди

12

9

Щомісячні умовно-постійні зобов`язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо)

400

600

Податкові платежі та платежі іншим кредиторам, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім зобов`язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу)

180

216

 

 

          Завдання 20.

          Визначіть оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості  за наведеними даними (тис.грн.).

 

1 варіант

2 варіант

Середня сума дебіторських рахунків

2900

1700

Рахунки до оплати

3100

4800

Сума продажу в кредит

3600

5200

Сума купівлі

3200

2500

 

          Завдання 21.

          Банк має таку інформацію (тис.грн.):

                                                                      I варіант     II варіант                

Розмір кредиту                                                 120               140      

Термін позички, діб                                           20                 25      

Річна ставка простого процента                        40                 35    

Визначити: а) суму процента; б) загальний розмір боргу банку.

 

         Завдання 22.

         Підприємство подало до банку кредитну заявку, в якій міститься така цифрова інформація, тис.грн.

                                                                             I  варіант      II варіант

Надходження імпортної сировини                              3000               2500

Витрати імпортної сировини за місяць                     500                 450

Власні оборотні кошти                                                  1200                 900

Потрібна позичка

Визначити:

а) в якій сумі може бути видана позичка;

б) граничний термін користування кредитом;

в) яку форму забезпечення повернення позики доцільно передбачити;

г) порядок і суму погашення кредиту.

 

          Завдання 23.

          Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений в розмірі 500 тис.грн.

В першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції (тис.грн.): платежі - 150; надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500; у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис.грн. на кінець дня.

Розрахувати:

Заборгованість по позичках на кінець кожного місяця.

Суму процентів.

 

 

          Завдання 24.           

В угоді між АКБ „Кредит”  і ТОВ „Лагуна” про контокорентний кредит ліміт кредитування  встановлено у сумі 990 тис. грн., процентна ставка – 30% річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється 1 раз на місяць (1 числа наступного місяця). Розмір відсотків за березень склав 2,5 тис. грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 56 тис. грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив:

 

             Дата

       Надходження    

           Видатки

1 квітня

                   -

                  50000

2 квітня

                4000

                    9000

5 квітня

                   -

                  12000

10 квітня

                3000     

                  30000

15 квітня

                4000

                  10000

24 квітня

                6000

                    5000

28 квітня

               97000

                    2000

 

 1. Визначте залишок на рахунку клієнта на кінець поточного місяця.
 2.  Обчисліть суму доходу банку від проведення операції у квітні.
 3. Що таке контокорентний рахунок?

 

          Завдання 25.

          Є наступні дані відносно підприємства-позичальника, яке кредитується банком під затрати виробництва, (тис.грн.):

                                                                             1 варіант              2 варіант

Фактичний залишок виробничих затрат                       850               800

Залишки виробничих витрат за планом                  870                820

Списано на витрати (собівартість):

фактично                                                                 250              300

по плану                                                                   300               250

Власні кошти позичальника                                   200               250

Кредиторська заборгованість, що відноситься

     до затрат                                                              50                 50

Кредитна лінія, відкрита позичальнику                400               400

Заборгованість по кредиту                                      300             300

Вирішити питання про можливість надання позичальнику додаткового кредиту.

          

 

          Завдання 26.

          Підприємство 10.05.98 звернулося до банку з кредитною заявкою про надання кредиту на суму 200 тис. грн. для придбання сировини і матеріалів в зв’язку з сезонністю роботи постачальників.

Баланс на 01.05.98 містить таку інформацію (тис. грн):

                                                                        1 варіант                   2 варіант

Залишки сировини і матеріалів                        280                              300

Власні кошти                                                       30                               50

Неоплачена сировина і матеріали                     40                               40

Заборгованість по позичках під сировину,

    терміни погашення якої ще не надійшли     10                               60

Кредитна лінія                                                    200                             250

Визначити  розмір кредиту, що може бути наданий підприємству.

 

 

          Завдання 27.

          ВАТ „Арктика” звернулося до КБ „Форум” з проханням надати кредит терміном на 6 місяців. Підприємство має добру кредитну репутацію і давно обслуговується у банку. Як забезпечення кредиту пропонуються цінні папери, які належать позичальнику на правах власності.          Після розгляду заявки і оцінки застави банк обрав як забезпечення наступні цінні папери:

 

Вид цінних паперів

Заставна вартість ЦП (тис. грн.)

Відношення вартості ЦП до суми кредиту, що встановлено банком, (%)

ОВДП

500

90

Акції АКБ „Дніпро”

Акції АКБ „Ліга”

620

430

70-80

Акції ЗАТ „Лідер”

Акції ВАТ „СКМ”

140

380

60-70

 

          Процента ставка за користування подібними кредитами банку коливається у межах від 22% до 24% річних.

 1. Розрахуйте максимально можливу суму кредиту, що може надати Банк ВАТ „Арктика”.
 2. Визначте процентну ставку за якою, на вашу думку, банк надасть кредит підприємству. Відповідь обґрунтуйте.
 3. Визначте суму загального боргу по кредиту при умові, що тіло і відсотки будуть повертатися одним платежем у кінці терміну користування.

         

                    

          Завдання 28.

           ТОВ „Вітек” протягом кварталу відвантажило готову продукцію на суму 500 тис. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості становить 60 днів. Товариство звернулося до банку з проханням надати кредит у розмірі 300 тис. грн. для придбання сировини. Після розгляду заявки банк запропонував ТОВ „Вітек” два варіанти отримання коштів:

1)    короткостроковий кредит терміном на 3 місяці під 24% річних;

2)    факторингову угоду, за якою банк отримує рахунки фактури за відвантажену продукцію і надає одразу 75% від суми, а решта коштів перераховується після надходження грошей від покупця. Плата за користування коштами – 10% річних, комісія банку 3% від суми угоди.

Визначте, який варіант доцільно обрати ТОВ „Вітек”.

 

          Завдання 29.

           Компанія уклала з банком договір про купівлю банком у клієнта прав на вимогу боргу на суму 1 млн. грн. Процентна ставка по короткострокових кредитах складає – 24% річних. Строк документообігу – до 15 днів, плата за обслуговування – 1,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент складає 50%.

 1. Яку суму отримає компанія у момент переуступки боргу?
 2. Визначте розмір чистої винагороди банку за виконання факторингової операції, а також плату підприємства за користування кредитом.
 3. Назвіть види факторингу.

 

 

          Завдання 30.

           ТОВ „Ярес” надало до свого банку заявку для отримання кредиту на заробітну плату, в якій міститься така інформація:

Нарахована працівникам заробітна плата – 200 тис. грн.

У тому числі для видачі працівникам готівкою – 160 тис. грн.

Нарахування на заробітну плату складають 32%.

Кредит підприємство просить надати на 1 місяць.

          Процентна ставка банку по короткострокових кредитах становить 22% річних, по довгострокових 25% - річних.

 1. Розрахуйте розмір кредиту, який банк може надати банку на заробітну плату.
 2. Визначте дохід банку від проведення кредитної операції.

 

         

          Завдання 31.

          Згідно угоди про кредитування Комерційний банк „Південний” відкрив ЗАТ „Агрофірма Лан” кредитну лінію на суму 800 тис. грн. строком на 1 рік з умовою сплати 20 % річних. Комісія за обслуговування складає 0,5%, штраф за невикористані кошти – 1%. 10 січня поточного року підприємству було перераховано 350 тис. грн.; 3 березня – 170 тис. грн.; 9 червня 140 тис. грн.; 4 вересня – 110 тис. грн. 10 грудня поточного року кредит було повернуто разом з відсотками.

 1. Визначте розмір доходів банку від проведеної операції.
 2. Коли доцільно застосовувати кредитування по кредитній лінії?
 3. Чому при кредитуванні галузі сільського господарства банкам, як правило, потрібно кредитувати весь кругообіг капіталу підприємства.

 

          Завдання 32.

          До АКБ „Агротек” звернулося сільськогосподарське заготівельне підприємство з заявкою про надання йому авансового кредиту на серпень. У заявці містяться наступні прогнозовані дані, (тис. грн.)

 

1.

Прогнозований обсяг закупівель продукції,

В тому числі:

У населення шляхом безготівкових перерахувань

У населення шляхом готівкових закупівель

Надходження продукції від фермерських господарств

          910

 

          130

          680

          100

2.

Видатки по доставці сільськогосподарської продукції,

В тому числі з виручки

           105

          

           30

3.

Видатки на організацію закупівель за готівку

           20

4.

Видатки на закупівлю з виручки

           15

5

Потреба у готівкових коштах для розрахунків з здавачами с/г продукції і проведення закупівель

 

 

 1. Визначте суму авансового кредиту підприємству строком на 6 днів.
 2. Кому і на які цілі надається авансовий сільськогосподарський кредит?

 

         

          Завдання 33.

          АКБ „Кредитний дім” надав фізичній особі споживчий кредит у розмірі 20 тис. грн. строком на 6 місяців, з умовою сплати відсотків в кінці терміну кредитування. Після закінчення  строку позичальник повернув банку весь борг і суму відсотків за користування кредитом. Загальна сума повернення склала 20,4 тис. грн. Кількість днів у році 360.

 1. Визначте розмір процентної ставки за наданий банком кредит.
 2. Які способи нарахування відсотків по споживчих кредитах ви знаєте?

 

          Завдання 34.

          Фізична особа отримала у банку споживчий кредит у сумі 30 тис. грн. на таких умовах: термін кредиту 18 місяців, відсоткова ставка 27% річних, сплата заборгованості по кредиту відбувається щомісячно на основі ануїтетних платежів.

 1. Визначте суму одноразового платежу по кредиту.
 2. Обчисліть розмір доходу банку за весь період кредитування.
 3. Розкрийте сутність сплати кредиту на основі ануїтетних платежів.

 

          Завдання 35.

          До комерційного банку „Аверс” звернувся гр. Шевченко В.І. з проханням надати йому кредит на купівлю техніки вартістю 15 тис. грн. Для реалізації своїх планів у гр.. Шевченко В.І є власні кошти у розмірі 3 тис. грн. Позичальнику зручно робити внески по кредиту рівними частинами щомісячно у розмірі не більше 1000 грн. на місяць. Зробіть раціональну пропозицію гр. Шевченко щодо кредитування його потреб, врахувавши те, що середня ставка по подібних кредитах у банків конкурентів складає 25%, а мінімальна  ставка банку по подібних кредитах 24%, позичальник веде паралельно переговори з 2 іншими банками. При цьому визначте:

          а) суму кредиту; б) термін кредиту; в) процентну ставку; г) спосіб сплати основного боргу і процентів; д) суму переплати по кредиту.

 

          Завдання 36.

          АКБ „Східний” оформлює гр. Валевській Т.Д. споживчий кредит на купівлю нового автомобіля вартістю 120 тис. грн. Кредит надається під заставу авто, що купується, у розмірі 70% заставної вартості. Процентна  ставка АКБ „Східний” по кредиту складає 24% річних, ставки банків-конкурентів по подібних кредитах становлять від 23% до 25% річних.  Банк запропонував клієнтці кредит на 5 років зі щомісячною сплатою основного боргу рівними частинами, нарахування і сплата процентів також щомісячно. Банк також вимагає застрахувати заставу на весь термін кредитування. Ставка страхування – 4%. Клієнт отримав згоду банку на сплату страхових внесків у розстрочку за схемою: за 1-й рік повністю авансом на момент отримання позики, далі рівними частинами щоквартально. Комісія за оформлення кредиту – 0,5 % від суми.

 1. Складіть графік погашення кредиту на запропонованих умовах  на 1 півріччя 1 року.
 2. Яку суму власних коштів доведеться витратити гр. Валевській Т.Д., щоб придбати автомобіль на згаданих умовах.

 

 

          Завдання 37.

           Підприємство„Сапфір” отримало у банку довгостроковий  кредит у сумі 900 тис. грн. на 3 роки під 25% річних. Визначте суму процентів і загальну суму боргу підприємства банку за весь період кредитування у двох варіантах: 1 – нарахування простих процентів зі сплатою щомісячно; нарахування складних процентів. Зробіть висновки щодо переваг і недоліків кожного з варіантів сплати процентів для позичальника.

 

          Завдання 38.

           До процесу кредитування  ВАТ „Київмлин” на переобладнання технологічного комплексу АКБ „Промбанк” залучив два інших банки: КБ „Кредит” і КБ „Інвест”. Сума кредиту становить 13,5 млн. грн. Кредит надається терміном на 1 рік під 25% річних. Комісія за обслуговування складає 5%. Участь АКБ „Промбанк” у проекті становить 7,5 млн. грн., КБ „Інвест” 4,5 млн. грн., КБ „Кредит” – 1,5 млн. грн. Банк-менеджер отримує 3 % фактичного доходу з угоди. Повернення кредиту передбачається одноразово в кінці терміну користування кредитом.

 1. Визначте, яку суму доходу отримає кожний банк від проведення операції?
 2. Коли застосовується консорціумне кредитування?

 

          Завдання 39.

          До АКБ  „Інтерінвест” звернулось ВАТ „Завод металоконструкцій” з кредитною заявкою на отримання інвестиційного кредиту для оновлення основних фондів. Позичальник просить надати кредит під заставу майна у сумі 30 млн. грн.. терміном на 3 роки. Після розгляду заявки Банк повідомив клієнта про те, що може прокредитувати 60% витрат заводу під 28% річних і щоквартальним погашенням основного боргу рівними частинами, починаючи з 2 року і щоквартальним погашенням процентів за фактичний залишок заборгованості протягом всього терміну кредиту. Крім того банк звернувся з запитом до свого партнера АКБ „Національні інвестиції” про можливість надання кредиту ВАТ „Завод металоконструкцій” на інші 40% витрат на тих самих умовах, і отримавши згоду від нього, повідомив про це свого клієнта.

          ВАТ „Завод металоконструкцій” погодився на  умови і уклав з банками окремі кредитні угоди. Комісія за обслуговування кредиту становить  2%.

 1. Визначте вид кредиту, який отримало ВАТ „Завод металоконструкцій на оновлення своїх основних фондів.
 2.  Коли застосовується і які особливості такого виду кредитування?
 3.  З яких причин АКБ „Інтерінвест” могло звернутися з вказаною пропозицією до банка-партнера?
 4. Визначте суму доходу кожного банку від проведення кредитної операції.

 

 

            Завдання 40.

           Визначте розмір лізингового платежу, який має сплатити клієнт банку, якщо вартість об’єкта лізингу складає 300 тис. грн.; термін дії лізингової угоди – 3 роки; лізинговий процент – 20% річних; внесок платежів здійснюється 3 рази на рік; залишкова вартість об’єкта лізинга становить 10%.

 

          Завдання 41.

           Банк здав у лізинг підприємству устаткування вартістю 800 тис. грн. Термін угоди 4 роки. Лізинговий процент – 16%. Періодичність лізингових внесків – 1 раз на квартал.

 1. Визначте розмір лізингового платежу за весь період користування майном.
 2. Назвіть складові лізингового платежу.
 3. Визначте розмір лізингового внеску.

 

Завдання  42.             

За наступною інформацією:             

Номінальна сума переказного доміцильованого векселя

400000 грн.

Термін погашення векселя

10.11.

Дата врахування векселя банком

19.08.

Ставка банку за короткостроковими кредитами

18 %

Облікова ставка банку

17 %

Ставка банку за довгостроковими кредитами

20 %

Дамно

1 %

Порто

50 грн.

Визначте:

а) суму дисконту;

б) ціну, за якою банком буде враховано доміцильований вексель;

в) розмір доходів банку від здійснення операції.

 

Завдання 43.

Банк в межах встановленого ліміту заборгованості надає підприємству кредити під заставу векселів.

 

1.

Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення

70 %

2.

Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу векселів

10 000 грн.

3.

Загальна сума векселів, прийнятих у заставу (сума забезпечення)

6 500 грн.

4.

Сума заборгованості за позикою

5 100 грн.

 

Використовуючи надану інформацію, визначте можливість надання можливої додаткової позики під заставу комерційних векселів.

 

Завдання 44.

Підприємство, яке має заборгованість за позиками під заставу векселів, надало банку відомості станом на 1.11 в яких є наступні дані:

 

1

Загальна вартість векселів, тис.грн.

700

2

З них: висоліквідні векселі, тис.грн.

650

3

Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення, (%)

80

4

Заборгованість за позиками під векселі станом на 1.11, тис.грн.

300

5

Ліміт кредитування на поточний квартал, тис.грн.

350

 

За наведеними даними визначити можливу суму додаткового кредиту під заставу комерційних векселів.

 

       Завдання № 45.

Підприємство «Сурма» 12 червня пред’явило банку «Гаразд» доміцильовані цим банком векселі:

                       

 

Номінал векселя (грн.)

Дата погашення векселя

Платник за векселем

Залишки коштів на поточному рахунку платника в банку «Гаразд» (грн.)

1

17000

11.06.

«Силос»

 

36856

2

58000

12.06.

«Силос»

3

8000

09.06.

«Оаза»

12658

4

220000

12.06.

«Сировар»

202450

5

175000

12.06.

«Український бровар»

236245

Комісія банку за доміциляцію становить 1% суми платежу.

Визначте:

а) які дії здійснить банк «Гаразд» відносно зазначених вище векселів?

б) розмір доходів банку від відповідних операцій.

 

Завдання 46.

          Банк врахував вексель на суму 3000 грн. за 70 днів до терміну оплати. Облікова ставка центрального банку 12%. Маржа банку, що проводить врахування - 3%.

Визначити дисконт і вартість векселя при врахуванні, урахувавши темп місячної інфляції, що становить 7%.

 

 

Завдання 47.

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позикового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позикового процента має зрости до 8% річних. Облікова ставка НБУ - 11%.

 1. 1.   Що таке інвестиційні операції банків?
 2. 2.   Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році. Зробити необхідні висновки.

 

Завдання 48.

Банк має намір інвестувати кошти в акції деяких підприємств:

 1. 1.   Підприємства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 48 грошових одиниць за акцію;
 2. 2.   Товариства «Каштан», яке сплачує річний дивіденд 56 грошових одиниць за одну акцію.

Приріст майбутніх дивідендів у обох підприємств не очікується, а середня прибутковість акцій на ринку цінних паперів становить 8% річних.

 1. 1.   Яка мета інвестиційної діяльності банку?
 2. 2.   У чому полягає різниця між інвестиціями та кредитами?
 3. 3.   Яка має бути ціна звичайних акцій?

 

  Завдання 49.

Банк розглядає доцільність придбання пакету облігацій з нульовим купоном номіналом 10000 грн., який продається за ціною 7000 грн. і який буде погашено через два роки. При цьому банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 20 %. Чи буде доцільним придбання такого пакету облігацій?

 

  Завдання 50.

Банк придбав привілевійовану акцію АТ «НОРД» номіналом 1000 грн., з фіксованою ставкою дивіденда 10% річних за ціною 2000 грн. Через 5 років (протягом яких дивіденди регулярно виплачувались) банк продав акцію по ціні 1800 грн. Визначити середньорічну дохідність  (без врахування оподаткування) наведеної вище операції.

 

   Завдання 51.

Облігація А зі строком погашення через 1 рік розміщується з дисконтом 40%. Облігація В зі строком погашення через 3 роки і купонною ставкою 50% розміщується по номіналу. Облігація С погашується через 1 рік і при купонній ставці 30% має ринкову вартість 80%. Купівля якої облігації принесе банку найбільшу дохідність за перший рік?

          

            Завдання 52.

           А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він зане­покоєний можливим підвищенням фунта стерлінгів до долара, а йому належить сплатити 2 000 000 фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію ринку визначте, в якій позиції (довгій чи короткій за фунтами стерлінгів) перебуває ім­портер? Імпортер на форвардному ринку займе довгу чи коротку позицію?

           Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів через 2 місяці і стурбована можливим послабленням канадського долара в наступні 60 днів.

Як вона може використати форвардний ринок?

Яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка?

Якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку?

 

      Завдання 53.

Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 місяці позичити євро  терміном на 6 місяців. Його турбує, що про­центна ставка євро може стати вищою через 3 місяці, і він хоче зафіксувати ставку євро сьогодні.

Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість позички у євро уже сьогодні.

 

          Завданн 54.

          Визначити суму, отриману Вишневим відділенням банку "Акредитив" від реалізації банківських металів фізичним особам, якщо відома наступна інформація:

17 квітня до Вишневого відділення банку "Акредитив" надійшло:

1) золотих зливків: вагою 1 г  – 3 шт., вагою 2 г  – 2 шт., вагою 5 г  – 1 шт.;

2) офіційний курс золота становив 220,0815 грн. за 1 г;

3) курси купівлі-продажу золота банку "Акредитив" становили:

 

Метал

Банківські зливки (вага в грамах)

Купівля

Продаж

Золото

1

2

5

215,80

210,80

210,80

292,20

282,00

272,50

 

4) 17 квітня Вишневе відділення банку "Акредитив" реалізувало 4 золотих зливки: 2 золоті зливки вагою 2 г і 2 золоті зливки вагою 1 г.

Скільки отримав банк "Акредитив" від реалізації 17 квітня чотирьох золотих зливки?

 

          Завдання 55.

          Банк "Екватор" здійснює грошові перекази по території України в національній валюті за дорученням фізичних осіб через власну грошову систему "Екватор-експрес". Банк встановив наступні тарифи за здійснення переказу коштів:

Сума переказу (грн.)

Комісія (грн.)

0,01-50,00

50,01-100,00

100,01-200,00

...

1500,01-2000,00

2000,01-2500,00

...

3500,01-4000,00

...

8500,01-9000,00

3

5

8

...

39

46

...

67

...

137

За кожні 500 гривень від суми, що перевищує 10000 гривень, додатково сплачується 6 гривень. Повідомлення для отримувача (до 250 знаків) — 1 гривня.

          

           Визначити обсяг доходів банку "Експрес" від цієї операції, враховуючи, що комісію банку платить відправник коштів, на основі наступної інформації:

Пан Іванов О.О. переказав 2 000 грн., із повідомленням для отримувача (до 250 знаків),

Пан Федірко С.П. отримав 50 000 грн.,

Пан Науменко В.Г. переказав 3 600 грн.,

Пані Осипенко Г.В. отримала 8 700 грн., із повідомленням для отримувача (до 250 знаків),

Пані Стеценко Т.О. отримала 28 000 грн.

Розрахувати скільки відсотків від суми переказу додатково заплатив пан Науменко В.Г. за послуги банку.

 

          Завдання 56.

          Банк "Фінансовий супермаркет", виконуючи платіжні доручення клієнтів, щомісячно списує комісійну винагороду за розрахунково-касове обслуговування рахунків в розмірі 3 гривні за кожне виконане платіжне доручення.

Визначити:

 Яку суму комісійної  винагороди за розрахунково-касове обслуговування рахунку спише банк "Фінансовий супермаркет" з рахунку ПП "Сучасна канцелярія", якщо відомо, що протягом останнього місяця на рахунок даного підприємства надійшло 40 платежів за платіжними дорученнями, а було списано - 35.

 

         

Завдання 57.

Позичальник в якості забезпечення виконання зобов’язань по поверненню кредиту, заклав виріб із золота як заставу. Заставна вартість виробу оцінена в розмірі  6000 грн. Під дану заставу ломбард видав позичальнику кредит на суму 5000 грн. Ломбардом нараховані: плата за  експертну оцінку вартості золотого виробу в розмірі 1,18 % від його оцінюваної вартості, передоплата за послуги по зберіганню в розмірі 3,54% від оцінюваної вартості, дохід ломбарду в розмірі 15% від суми виданого кредиту. Прорахуйте всі операції та суму виручки ломбарду.

 

 

Завдання 58.

Ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 6000 грн. строком на 90 днів, під 0,8%  в день. Договір заключений сторонами під заставу антикваріату, який оцінений в розмірі 12000 грн. У встановлений термін фізичною особою був повернутий кредит з відсотками. Антикваріат був застрахований. Пеня за прострочення сплати кредиту - 540 грн. Яка сума буде повернута заставодавцю в разі невчасного повернення кредиту.

 

Завдання 59.

Позичальник в якості забезпечення виконання зобов’язань по поверненню кредиту, заклав ювелірний виріб. Заставна вартість виробу оцінена в розмірі  3000 грн. Під дану заставу ломбард видав позичальнику кредит на суму 2000 грн. Ломбардом нараховані: плата за  експертну оцінку вартості золотого виробу в розмірі 1% від його оцінюваної вартості, передоплата за послуги по зберіганню в розмірі 3 % від оцінюваної вартості, дохід ломбарду в розмірі 20% від суми виданого кредиту. Прорахуйте всі операції та суму виручки ломбарду.

 

Задача 60.

Внесок у сумі 200 000 грн.  покладено в кредитну спілку на 6 міс. із щомісячним нарахуванням складних процентів за процентною ставкою 16 % річних. Визначити реальний дохід члена спілки для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.

 

 

Завдання 61.

Сума коштів у касі  склала 18 млн.грн., а на кореспондентських рахунках «НОСТРО» – 30 млн.грн. Зобов’язання банку, що обліковуються за поточними рахунками – 24 млн.грн.

Визначити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності та вказати його нормативне значення.

 

Завдання 62.

Кошти банку, які інвестовані на придбання часток в статутних капіталах акціонерних товариств склали  40 млн.грн., регулятивний капітал банку – 200 млн.грн., статутний капітал – 120 млн.грн; вкладення в капітал інших банків та установ  – 1 млн.грн.

Визначити норматив загальної суми інвестування в цінні папери.

 

            

Завдання 63.

У балансі та інших документах банку відображені такі показники, млн. гривень:

 •  готівкові кошти                     -  450
 • строкові депозити в НБУ      - 1600
 • кошти на коррахунку            - 2000
 • надані кредити                        - 8000
 • кошти до запитання              - 10000
 • кредити, отримані від НБУ  -    125
 • зобов’язання з кредитування,

надані клієнтам                            - 20000

Визничити: норматив  поточної ліквідності.

 

 

 

Завдання 64.

Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 14%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 7%, ломбардної ставки – 8%.

 

Дні періоду

Сума залучених коштів

Залишки на кор. рахунку в НБУ

Дні періоду

Сума залучених коштів

Залишки на кор. рахунку в НБУ

01

1460

210

06

1360

198

02

1540

215

07

1430

201

03

1530

205

08

1520

204

04

1570

196

09

1580

217

05

1490

192

10

1620

236

 

Завдання 65.

Регулятивний капітал банку становить 10550 тис.грн., норматив  платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу) - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис.грн.):

 

Позичальник

Залишок заборгованості

Позичальник

Залишок заборгованості

Підприємство “А”

1675

Підприємство “D”

1080

Підприємство “B”

1434

Підприємство “E”

1035

Підприємство “C”

1258

Підприємство “F”

960

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.

 

Завдання 66.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис.грн.

 1. 1.   Статутний капітал                                                                     480000
 2. 2.   Регулятивний капітал                                                                690000
 3. 3.   Кредити надані одному інсайдеру                                              7300
 4. 4.   Суми врахованих векселів                                                             500
 5. 5.   Сума позабалансових вимогщодо цього інсайдера       2500

Визначити  норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру та зробити висновки щодо дотримання цього показника.

 

Завдання 67.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис.грн.

 1. 1.   Статутний капітал комерційного банку                  450000
 2. 2.   Кредити,  надані інсайдерам                                     58000
 3. 3.   Сума врахованих векселів                                         15000
 4. 4.   Сума позабалансових зобов’язань у відношенні

    до всіх інсайдерів                                                                   5700

Визначити норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.

 

Завдання 68.

Доходи банку за звітний рік склали 12350 тис.грн., витрати 4320 тис.грн. Відрахування до резервного фонду здійснено у мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу склали 1250 тис.грн. Частка прибутку, напрвлена на сплату дивідендів затверджена зборами акціонерів на рівні 40%. Визначте розмір нерозподіленого прибутку.

 

          Завдання 69.

         Активи банку "Таврика" склали за 2008р. – 1923 336 тис.грн., зобов’язання – 1721206 тис.грн. Капітал банку дорівнював на кінець 2008р. – 202 130 тис.грн., акціонерний капітал – 140 000 тис.грн. Чистий прибуток банку було отримано у розмірі 6 697 тис.грн.

На підставі наведених даних розрахуйте показники ROA та RОЕ. Зробіть відповідні висновки

 

    Завдання 70.

    Використовуючи наведені в таблиці дані, знайдіть балансову та кумулятивну позиції ліквідності банку. Зробіть оцінку, яка включає можливі пропозиції для збалансування позицій.

 

 

Протягом одного місяця

Від одного до шести місяців

Від шести місяців до одного року

Понад один рік

Разом

Разом активів

35009580

13403955

11311121

14123507

73848163

Разом пасивів

53650432

3110000

4579000

1714632

63054064

 


3. Оцінювання знань на державному іспиті

Для проведення державного іспиту з науки «операції банків і небанківських кредитних установ» кафедрою банківської справи розробляється комплект екзаменаційних білетів. Зміст  білетів охоплює матеріал з науки «операції банків і небанківських кредитних установ»у рамках її програми. Комплект екзаменаційних білетів затверджується на засіданні кафедри та проректором з науково-педагогічної роботи.

3.1. Структура екзаменаційного білета

Екзаменаційний білет складається з 5 завдань для студентів очної і заочної форми. Екзаменаційний білет включає:

 • теоретичні  завдання;
 • тестові завдання;
 • практичні завдання.

 

3.2. Порядок оцінювання знань студентів за результатами державного іспиту

 

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0  балів. Результати іспиту оцінюються:

 • для студентів очної форми навчання  у діапазоні від 0 до 50 балів;
 • для студентів заочної форми навчання  у діапазоні від 0 до 50 балів.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на підсумкову суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи, як-то: не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чорнил (мінус 5 балів);
 • неточності у назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 5 балів).

У разі, коли відповіді на екзаменаційний білет студента навчання оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну підсумкову оцінку. При цьому результати поточного контролю не враховуються.

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні завдання білету:

Відповідь на теоретичне завдання оцінюється 10 балів, якщо:

1)      розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;

2)      наведено повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій і законів;

3)      виявлені творчі здібності у розумінні, викладені й використанні навчально-програмного матеріалу;

4)      продемонстрована здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції поглядів  основних представників;

5)      уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення;

6)      здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7)      використання актуальних фактичних та статистичних даних, дат  та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;

8)      знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9)      знання точних назв та функцій національних і міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10)  засвоєння основної та додаткової літератури.

Відповідь на теоретичне завдання  оцінюється в 8 балів, якщо:

1)      відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);

2)      при розкритті змісту питання в цілому правильно відповідно до зазначених вимог зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв фінансових і кредитних установ та завдань, які перед ними ставляться, а відносно міжнародних (особливо учасником яких є Україна) – у переліку країн-учасниць;

г) визначення авторства  і змісту в цілому правильно зазначених теоретичних концепцій, що спотворює логіку висновків під час відповіді на конкретне питання.

Відповідь на теоретичне завдання оцінюється в 6 балів, якщо:

1)      відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, зазначених у вимогах до нього ( якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2)      одночасно присутні два  чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів;

3)      висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді);

4)      характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

Відповідь на теоретичне завдання оцінюється в 0 балів, якщо студент не дав відповіді на питання взагалі або відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття трьох або більше пунктів, зазначених  до цього ( якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання).

 

Критерії оцінювання відповіді на тестові завдання білету:

10 балів – вірні відповіді на 5 або 4 тести тестового завдання;

 8 балів - вірні відповіді на 3 тести тестового завдання;

 6 балів - вірні відповіді на 2 тести тестового завдання;

 0 балів – відсутні вірні відповіді або вірною є лише відповідь на 1 тестове завдання.

Критерії оцінювання практичного завдання:

Практичне завдання оцінюється в 10 балів, якщо:

1)      дана правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

2)      правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідного розрахунку;

3)      правильно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;

4)      правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу;

Практичне завдання оцінюється у 8 балів, якщо відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання);

Практичне завдання оцінюється у 6 балів, якщо відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, вказаних вище (якщо вони потрібні для вичерпного розкриття питання).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок - 0 балів за відповідну задачу.

3.3. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів

3.3.1 Порядок підсумкового оцінювання знань студентів  при підсумковому контролі у формі іспиту

Загальна підсумкова оцінка з нормативної науки «Операції банків і небанківських кредитних установ» для студентів денної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю агальна сума балів за результатами поточного контролю визначається як середньоарифметична за два семестри: діапазон від 0 до 50 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 50 балів включно), за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів підсумкового контролю складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за 100-

бальною

шкалою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

80-89

B

4 (добре)

70-79

C

66-69

D

3 (задовільно)

60-65

E

21-59

FX

2 (незадовільно) з

можливістю повторного

складання

0-20

F

2 (незадовільно) з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та іспиту від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті) після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів ( якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, то результати екзамену не враховуються) зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.

 

3.3.2 Порядок підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання

Загальна підсумкова оцінка знань студентів з нормативної науки «Операції банків та небанківських кредитних установ» проводиться у формі іспиту.

Загальна підсумкова оцінка з нормативної  науки «Операції банків та небанківських кредитних установ» для студентів заочної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 50 балів включно), за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів підсумкового контролю складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS проводиться у відповідності до даних таблиці:

 

Оцінка за 100-

бальною

шкалою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90-100

A

5 (відмінно)

80-89

B

4 (добре)

70-79

C

66-69

D

3 (задовільно)

60-65

E

21-59

FX

2 (незадовільно) з

можливістю повторного

складання

0-20

F

2 (незадовільно) з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та іспиту від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті) після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів ( якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, то результати екзамену не враховуються) зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.


 

4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Напрям підготовки «Фінанси і кредит»

Спеціальність «Кредит»      Семестр ______

 

Нормативна наука: “ Операції банків та небанківських кредитних установ ”

Екзаменаційний білет № __

1. Тестове завдання.

1.1.  Мінімальний розмір капіталу банку в Україні встановлено у сумі:

1) 1 млн. ЄВРО

2) 120 млн. грн.

3) 10 млн. ЄВРО

4) 500 млн. грн.

5) 75 млн. грн.

1.2. Пакет документів для реєстрації банку подається:

а) в Національну комісію по цінним паперам і фондовому ринку;

б) в Правління НБУ;

в) в територіальне управління НБУ;

г) в Міністерство фінансів;

д) в  НБУ.

1.3. Філії банків можуть здійснювати банківські операції:

а) по залученню депозитів та кредитним операціям;

б) згідно виданих їм ліцензій;

в) по розрахунково-касовому обслуговуванню та вкладним операціям;

г) в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою;

д) в повному обсязі.

1.4.  У яких сферах діяльності можуть функціонувати банки України?

а) страхування;

в) торгівля;

д) лізинг;

б) виконання банківських операцій;

г) матеріальне виробництво;

е) факторинг.

1.5. Пред’явлення векселя до платежу має бути здійснене:

а) у день, коли він має бути сплачений;

б) у день, коли він має бути сплачений, або на наступний день;

в) у день, коли він має бути сплачений, або в один з двох наступних робочих днів;

г) у день, коли він має бути сплачений, або в один з трьох наступних робочих днів.

2. Тестове завдання.

2.1. Зазначте у послідовності здійснення основних етапів процедури державної реєстрації банку в Україні:

2.2. Дайте визначення терміну “ощадний сертифікат”:

2.3. У яких межах банк здійснює платежі з рахунків клієнта?

2.4. Вкажіть в чому полягає важливість для банку етапу кредитування, відомого як моніторинг кредиту?

2.5. Зазначте недоліки використання у якості забезпечення кредиту застави рухомого майна в порівнянні з іншими формами забезпечення.

3. Теоретичне завдання.

Формування банками власного капіталу.

Валові доходи банку за звітний рік склали 35 млн. грн., а валові витрати - 27 млн. грн. Податок на прибуток - 30%. Відрахування до резервного фонду встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4%, а законодавством України у розмірі 5%.

Визначити розмір відрахувань до резервного фонду банку.

 

4.Практичне завдання.

Валові доходи банку за звітний рік склали 35 млн.грн., а валові витрати – 27 млн.грн. Податок на прибуток – 20%. Відрахування до резервного капіталу встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4 %, а законодавством України – 5 %.

Визначити розмір відрахувань до резервного капіталу банку.

5. Практичне завдання

Капітал банку становить 10550 тис. грн., показник платоспроможності – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):

Позичальник

Залишок заборгованості

Позичальник

Залишок заборгованості

Підприємство “А”

1675

Підприємство “D”

1080

Підприємство “B”

1434

Підприємство “E”

1035

Підприємство “C”

1258

Підприємство “F”

960

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ____ від ______________20__ р.

 

Завідувач кафедри

банківської справи      

                                                           

 

 

 

 

                              С.М. Аржевітін

 Екзаменатор                                                        

                                                                                                             (прізвище та ініціали)

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV.
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.
 3. Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі // підписано в Женеві 07.06.1930 р.
 4. Конвенція про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів // підписано в Женеві 07.06.1930 р.
 5. Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі // підписано в Женеві 07.06.1930 р.
 6. Уніфікований Закон про чеки // підписано в Женеві, 1931 р.
 7. Уніфіковані правила для інкасо (публікація МТП № 522, 1995 р.).
 8. Уніфіковані правила для міжбанківського рамбурсування для документарних акредитивів (публікація МТП № 525).
 9. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (публікація МТП № 600, 2007 р.).
 10. 3акон України "Про іпотеку" від 05.06.2003 р. №898-ІV.
 11. 3акон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" від 19.06.2003 р. №978-ІV.
 12. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 р. №15-93.
 13. Закон України "Про акціонерні товариства" від 07.09.2008 р. №514-VІ.
 14. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121-III.
 15. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності пов’язаних із банком осіб" від 2.03.2015 р. № 218-VІІІ.
 16. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ.
 17. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 р. № 1255-ІV.
 18. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.
 19. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959/ХП-ВР.
 20. Закон України "Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003 р. № 979-IV.
 21. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679-ХІV.
 22. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 04.05.2001 р. № 2374-ІІІ.
 23. Закон України «Про кредитні спілки від 20.12.2001р. № 2908-ІІІ.
 24. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ.
 25. Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 05.04.2001 р. № 2346-III.
 26. Закон України "Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг" від 11.01.2006 р. № 3301-ІV.
 27. Закон України "Про приєднання України до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг" від 11.01.2006 р. № 3302-ІV.
 28. Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" від 23.02.2012 р. № 4452-УI.
 29. Закон України "Про фінансовий лізинг" від16.12.1997 р. №723/97-ВР.
 30. Закон України "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV.
 31. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України // Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 520.
 32. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національнійвалюті // Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22.
 33. Інструкція про касові операції в банках України // Постанова Правління НБУ від 1.06.2011 р. № 174.
 34. Інструкція про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні // Постанова Правління НБУ від 29.04.2009 р. № 252.
 35. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті // Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.
 36. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України // Постанова Правління НБУ від 12.12.2002 р. № 502.
 37. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України // Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.
 38. Положення про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями // Постанова Правління НБУ від 30.12.2003 р. № 597.
 39. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів // Постанова Правління НБУ від 28.07.2008 р. № 216.
 40. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів// Постанова Правління НБУ від 30.04.2010 р. № 223.
 41. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України // Постанова Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508.
 42. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних операцій з юридичними і фізичними особами // Постанова Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516.
 43. Положення про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів// Постанова Правління НБУ від 5.121.2014 р. № 705.
 44. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття філій, представництв, відділень// Постанова Правління НБУ від 31.08.2001 р. № 375.
 45. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою // Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.
 46. Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп // Постанова Правління НБУ від 20.06.2012 р. № 254.
 47. Положення про порядок ідентифікації та визнання банківських груп // Постанова Правління НБУ від 9.04.2012 р. № 134.
 48. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Постанова Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.
 49. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду// Постанова Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334.
 50. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків // Постанова Правління НБУ від 25.01.2012 р. № 23.
 51. Положення про регулювання НБУ ліквідності банків України // Постанова Правління НБУ від 30.04.2009 р. № 259.
 52. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України // Постанова Правління НБУ від 30.05.2007 р. № 200.
 53. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні // Постанова Правління НБУ від 29.12.2007 р. № 496.
 54. Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ //Розпорядження Держкомфінпослуг України від 2.10.2008р. № 1140.
 55. Операції банків та небанківських кредитних установ:підручник /за ред. А.М.Мороза-К.:КНЕУ, 2013.- 543с.
 56. Банківські операції: Підручник //За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. -608 с.
 57. Гроші та кредит: Підручник // За заг. ред. М.І. Савлука. К.: КНЕУ, 2011. – 589 с.
 58. Міжнародні розрахунки та валютні операції / За заг. ред. М.І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2002. - 392 с.
 59. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М, Мороза, М.Ф. Пуховкіної. - К.: КНЕУ. 2005. — 566с.
 60.  Банківські операції:навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни //А.М.Мороз, М.Д. Алексеєнко, П.М. Чуб та ін. - К.: КНЕУ, 2010.-303с.

 

Додаткова література

 1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики:  монографія / М.Д. Алексеєнко - К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.  
 2. Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України:  монографія / С.М.Аржевітін - К.: Майстерня книги, 2010. – 384 с.  
 3. Банковское дело: Слов.: Пер. с англ. / Ред. Л.Е.Миронова. - М.:ИНФРА-М, 2001.-412с.
  1. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та ін.-К.: Молодь, Ін Юре, 2001. -680 с.
  2. Івасів І.Б. Управління вартістю банку:  монографія / І.Б. Івасів - К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.  
  3. Іноземні банки в Україні : монографія / Р.В. Корнелюк, І.Б. Івасів, О.М. Диба. - К.: КНЕУ, 2012. – 234 с.  
  4. Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.-360с.
   1. 14. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995.-768с.
   2. Савлук С.М. Власний капітал комерційного банку: монографія / С.М. Савлук - К.: КНЕУ, 2012. – 459 с.  
   3. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua.
   4. Офіційний сайт Асоціації українських банків www.aub.com.ua.
   5. Офіційний сайт Верховної ради України www.rada.kiev.ua.
   6. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua.
   7. Офіційний сайт Українська асоціація інвестиційного бізнесу www.uaib.com.ua.
   8. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua.
   9. Форум банківських аналітиків www.bankir.ru.
   10. Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: проблеми сучасності та тенденції розвитку. Монографія./ О.О. Чуб – К.: КНЕУ, 2009. – 453с.