Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Операції банків та небанківських кредитних установ

Операції банків та небанківських кредитних установ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 Кредитно-економічний факультет

Кафедра банківської справи

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної  роботи                                

________________ А.М.Колот

25 травня 2017р.

              

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,

 поточного і підсумкового контролю їх знань

 

з дисципліни

 

«ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ТА НЕБАНКІВСЬКИХ  КРЕДИТНИХ УСТАНОВ»

 

освітній ступінь «бакалавр»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність  6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація  6508/1 «Кредит»

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри банківської справи

___________________С.М. Аржевітін

“_____”____________________2017 р.

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2017

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

 

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять денної форми навчання.

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Денна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

6.4.Методичні вказівки щодо виконання, захисту та оцінювання

      курсових робіт                                                                                          

6.5. Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ВСТУП

 

 

Дисципліна «Операції банків та небанківських кредитних установ» посідає важливе місце у навчальному процесі і належить до прикладних дисциплін у підготовці фахівців з фінансів та кредиту. Вона логічно продовжує та розвиває зміст інших дисциплін фінансово-кредитного циклу, які вивчалися на попередніх та будуть вивчатися на наступних етапах підготовки фахівців з фінансів та кредиту. Зазначена дисципліна стане в нагоді і студентам інших економічних спеціальностей.

Метою дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ» є надання студентам теоретико-методичних і організаційно-правових знань, а також практичних навиків щодо функціонування банків та небанківських кредитних установ, здійснюваних ними операцій та послуг.

Дисципліна «Операції банків та небанківських кредитних установ» тісно пов’язана з такими  дисциплінами як: «Гроші та кредит», «Центральний банк і грошово-кредитна політика», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Банківська система», «Фінансовий облік в банках», «Аналіз діяльності кредитних установ».

Вивчивши дисципліну «Операції банків та небанківських кредитних установ» майбутні фахівці набувають таких компетенцій:

- виконання операцій з формування ресурсів кредитними установами;

- укладення та виконання депозитних договорів;

- проведення готівкових та безготівкових розрахунків в національній та іноземній валюті;

- виконання операцій з емісії та обслуговування платіжних карток;

- аналіз кредитоспроможності позичальників, гарантів, поручителів;

- оформлення та супроводження окремих форм забезпечення кредитів;

- надання, супроводження та погашення різних видів кредитів;

- формування резервів на покриття можливих втрат за окремими операціями кредитних установ;

- виконання кредитними установами операцій з цінними паперами;

- виконання операцій в іноземній валюті;

- надання комісійно-посередницьких послуг;

- виконання операцій небанківськими кредитними установами;

- складання та аналіз статистичних та фінансових звітів кредитних установ;

- проведення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості кредитних установ.

Набуті знання з дисципліни «Операцій банків та небанківських кредитних установ» студенти зможуть реалізувати, працюючи в різних фінансово-кредитних установах та на підприємствах різних форм власності та галузей економіки.

 

2. Тематичний план ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми

Кількість годин

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1.

2

2

-

2

4

-

2

16

Тема 2.

4

6

-

4

16

4

2

20

Тема 3.

6

8

-

2

20

6

2

30

Тема 4.

8

16

-

2

25

8

3

20

Тема 5.

4

6

-

2

10

2

3

20

Тема 6.

4

6

-

3

12

4

3

18

Тема 7.

2

2

-

3

8

2

3

18

Тема 8.

2

4

-

3

12

2

3

25

Тема 9.

4

6

-

3

13

2

3

15

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

36

56

-

24

120

30

24

182

Разом :

годин

240

240

кредитів

8

8

 

 

3. Зміст ДИСЦИПЛІНИ за темами

Тема 1. Кредитні установи на ринку  фінансових послуг

Предмет, мета, завдання і роль дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ». Кредитні установи: сутність та місце серед фінансових посередників. Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Фінансова і банківська послуги. Види послуг, які надаються банками і небанківськими кредитними установами. Взаємозв’язок послуг та операцій кредитних установ. Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його регулювання.

 

Тема 2. Операції з формування банківських ресурсів

Економічна сутність і структура банківських ресурсів. Власний капітал банку та його місце в сукупних ресурсах банку. Функції та класифікація власного капіталу банку. Формування власного капіталу банку. Регулятивний капітал банку, його сутність та призначення. Вплив регулятивного капіталу на формування власного капіталу банку.

Поняття залучених ресурсів банку. Види вкладів та їх характеристика. Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій.

Поняття та класифікація запозичених ресурсів банку. Міжбанківський кредит та його роль у формуванні банківських ресурсів. Рефінансування банків Національним банком України. Запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань.

 

Тема 3. Операції банків з обслуговування грошового обороту

Основи організації безготівкового грошового обороту. Види рахунків, що можуть відкриватися банками своїм клієнтам. Принципи організації банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів.

Безготівкові міжгосподарські розрахунки, їх сутність та специфіка організації в товарних і нетоварних операціях. Платіжні інструменти та їх класифікація. Форми розрахунків за видами документів та способами платежів. Характеристика окремих форм безготівкових розрахунків: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; платіжними вимогами; векселями та ін. Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування. Організація розрахунків з використанням платіжних карток. Поняття та види платіжних карток, їх переваги та роль в організації  грошового обороту. Види операцій банків з платіжними картами. Характеристика фінансових та не фінансових операцій з платіжними картками. Особливості функціонування НСМЕП.

Поняття касових операцій, їх призначення та роль у діяльності банків і їх клієнтів. Класифікація касових операцій банків. Порядок приймання банками готівки від клієнтів: через прибуткові каси, інкасаторські служби, підприємства зв’язку, банкомати.

Порядок видачі банками готівки клієнтам: через видаткові каси; банкомати. Забезпечення касової діяльності банку.

 

Тема 4. Кредитні  операції банків

Класифікація банківських кредитів. Принципи й умови кредитування. Кредитний договір.

Оцінювання кредитоспроможності позичальника. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком. Кредитний ризик та способи його мінімізації.

Порядок надання і способи погашення кредитів. Плата за кредит  та її диференціація. Етапи процесу банківського кредитування.

Контокорентний кредит і кредити «овердрафт». Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу. Споживчі та іпотечні кредити. Особливості кредитування сільськогосподарських виробників. Особливості операцій з довгострокового кредитування. Лізингові, факторингові, форфейтингові операції банків.

 Кредитний моніторинг. Проблемні кредити. Кредитні санкції.

 

Тема 5. Операції банків з цінними паперами

Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. класифікація операцій банків з цінними паперами. Банки в ролі емітентів, інвесторів, позичальників, фінансових посередників та інфраструктурних учасників ринку.

Емісія банками цінних паперів. інвестиційні операції банків з цінними паперами. Характеристика банківських портфелів цінних паперів. Ризики, притаманні інвестиційній діяльності банків, та методи управління ними. Заставні  операції банків із цінними паперами.

Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів. Діяльність з торгівлі цінними паперами, депозитарна діяльність.

 

Тема 6. Операції банків в іноземній валюті

Сутність операцій банків в іноземній валюті. Особливості правового регулювання операцій банків в іноземній валюті. Класифікація операцій банків в іноземній валюті. Способи і засоби здійснення міжбанківських операцій в іноземній валюті.

Торговельні операції банків  в іноземній валюті. Форми розрахунків між юридичними особами-резидентами і юридичними особами-нерезидентами під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності за торгівельними операціями. Характеристика операцій, пов’язаних з використанням у міжнародних розрахунках: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів. Контроль уповноважених банків  за міжнародними розрахунковими операціями своїх клієнтів.

Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків. Приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. Перекази іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку. Характеристика порядку здійснення операцій, пов’язаних з купівлею, продажем та обміном іноземної валюти.

 

Тема 7. Операції з надання окремих видів банківських послуг

Гарантійні послуги банків. Класифікація банківських гарантій. Авалювання та акцептування векселів банками.

Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків.

Довірчі послуги банків. Класифікація довірчих послуг.

Послуги банків зі зберігання цінностей.

Послуги банків з дорогоцінними  металами та дорогоцінним камінням. Фінансовий інжиніринг.

 

Тема 8.  Операції  небанківських кредитних установ

Сутність та принципи діяльності кредитної спілки. Майно кредитної спілки. Капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки. Операції кредитних спілок та їх характеристика.

Ломбарди та правові основи їх діяльності. Власні та залучені ресурси ломбарду. Ломбардна операція. Порядок видачі кредитів та оформлення застави. Супутні послуги ломбарду.

Фінансові компанії: сутність та операції.

 

Тема 9. Операції кредитних установ із забезпечення фінансової стійкості

Фінансова стійкість кредитної установи та способи її забезпечення. Операції із формування резервів  (загальних, спеціальних, обов’язкових). Операції із підтримання ліквідності. Операції із забезпечення регуляторних вимог (норм).

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ:

 

4.1. Плани лекцій

 

Тема 1. Кредитні установи на ринку фінансових послуг (2 год.)

Лекція №1

1. Мета, завдання, предмет і роль науки

2. Кредитні установи: сутність та види

3. Фінансові та банківські послуги

 4. Регулювання ринку банківських послуг та ринку послуг небанківських кредитних установ.

 

Тема 2.   Операції з формування банківських ресурсів (4 год.)

Лекція №1

1. Сутність та класифікація банківських ресурсів

2. Формування власного капіталу  банку

Лекція №2

1. Залучені ресурси банку

2. Запозичені ресурси банку

Тема 3. Операції банків з обслуговування грошового обороту (6 год.)

Лекція № 1

1. Основи організації банками платіжного обороту

2. Безготівкові міжгосподарські розрахунки

3. Способи безготівкових розрахунків

Лекція № 2

 1. Сутність та види векселів
 2. Участь банків в організації розрахунків векселями
 3. Касові операції банків: сутність, види та принципи

Лекція №3

 1. Види платіжних карток
 2. Операції банків з платіжними картками

 

Тема 4.  Кредитні операції банків (8 год.)

Лекція № 1

1. Класифікація банківських кредитів

2. Принципи й умови кредитування

3. Кредитний ризик і методи управління ним

Лекція № 2

1. Процес банківського кредитування

2. Контроль за використанням і погашенням кредиту

Лекція № 3

 1. Банківські споживчі кредити
 2. Іпотечні кредити банків

Лекція № 4

 1. Факторингові та форфейтингові кредити банків
 2. Лізингові послуги банків
 3. Інші види банківських кредитів

 

  Тема 5. Операції банків з цінними паперами (4 год.)

Лекція № 1

1. Загальна характеристика діяльності банків на фондовому ринку

2. Професійна діяльність банку на фондовому ринку

3. Емісійні операції банків

4. Депозитарні операції банків

Лекція № 2

1. Інвестиційні операції банків з цінними паперами

2. Заставні операції банків з цінними паперами

 

Тема 6. Операції банків в іноземній валюті (4 год.)

 

Лекція № 1

 1. Сутність та види валютних операцій банків
 2. Регулювання валютних операцій
 3. Форми торговельних операцій банків в іноземній валюті

Лекція № 2

1. Контроль банків  за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів

2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

3. Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківських ринках

 

Тема 7. Операції з надання банківських послуг (2 год.)

Лекція № 1

1. Характеристика та види банківських послуг

2. Гарантійні послуги банків

3. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги

4. Довірчі послуги

5. Послуги банків з дорогоцінними металами та коштовним камінням

6. Фінансовий інжиніринг

 

Тема 8. Операції небанківських кредитних установ (2 год.)

Лекція № 1

1.Кредитна спілка та її операції

2. Ломбарди та основи їх діяльності

3. Фінансові компанії та їх операції

4. Інші кредитні установи та їх операції

 

Тема 9. Операції  кредитних установ із забезпечення фінансової стійкості (4 год.)

Лекція № 1

 1. Сутність фінансової стійкості кредитних установ
 2. Методи та інструменти забезпечення фінансової стійкості кредитних установ
 3. Сутність і необхідність обов’язкового резервування коштів банківською системою
 4. Обов’язкове  резервування коштів банками України

 

Лекція № 2

 1. Економічні нормативи регулювання діяльності банків
 2. Регулювання діяльності небанківських кредитних установ
 3. Сутність та необхідність створення спеціальних резервів за активними операціями кредитних установ
 4. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій та інших активних операцій

 

 

4.2. Плани практичних (семінарських) занять денНої ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Кредит»

7-й семестр

 

План заняття №1- Семінар розгорнута-бесіда

Завдання: сформувати у студента

 • знання особливостей та сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку та місця кредитних установ;
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних установ;
 • обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі надання фінансових та банківських послуг;
 • здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно регулювання ринку банківських послуг та послуг небанківських кредитних установ та вирішення важливих проблем розвитку кредитних установ на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо існуючих кредитних установ;
 • здатність до аналізу та синтезу технологій надання різноманітних фінансових та банківських послуг;
 • вміння працювати в міжнародному середовищі та застосовувати знання щодо діяльності кредитних установ на практиці;
 • вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння оцінювати якісний та кількісний склад банків і небанківських кредитних установ в кредитній системі;
 • здатність виконувати аналітичні розрахунки щодо складання рейтингів банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння оцінювати якісний та кількісний потенціал банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння оцінювати різні види послуг банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння аналізувати ефективність організаційної структури банків і небанківських кредитних установ.

 

План виконання завдання:

 • усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності кредитних установ на ринку фінансових послуг;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо класифікації кредитних установ та послуг, що вони надають;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо ліцензування діяльності кредитних установ;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних установ;
 • нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності банків та інших кредитних установ небанківського типу.

 

План заняття №2- міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • знання особливостей та сучасних тенденцій формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема;
 • здатність до аналізу та синтезу;
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування банками ресурсів, в тому числі власного капіталу;
 • обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі формування ресурсів банку;
 • здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно формування банками ресурсів, та власного капіталу, зокрема;
 • здатність до вирішення важливих проблем у сфері формування банківських ресурсів та власного капіталу, зокрема;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо складу та структури банківських ресурсів, власного капіталу, порядку їх формування та порядку розрахунку регулятивного капіталу;
 • здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питань формування та використання банківських ресурсів, та власного капіталу, зокрема;
 • вміння працювати в міжнародному середовищі з приводу розв’язання питань формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема, а також вміння застосовувати дані знання на практиці;
 • вміння аналізувати структуру ресурсної бази банку, власного капіталу, регулятивного капіталу;
 • здатність розробляти ресурсний план банку та контролювати його виконання;
 • вміння оцінювати прибутковість банківського капіталу.
 • знання особливостей та сучасних тенденцій формування резервного капіталу та використання банківського прибутку;
 • здатність до аналізу та синтезу;
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування резервного капіталу та використання банківського прибутку;
 • обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі формування резервного капіталу банку;
 • здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно формування резервного капіталу та використання банківського прибутку , зокрема;
 • здатність до вирішення важливих проблем у сфері формування резервного капіталу та використання банківського прибутку, зокрема;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо складу та структури резервного капіталу та використання банківського прибутку;
 • здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питань формування та використання резервного капіталу та використання банківського прибутку, зокрема;
 • вміння працювати в міжнародному середовищі з приводу розв’язання питань формування резервного капіталу та використання банківського прибутку, зокрема, а також вміння застосовувати дані знання на практиці;
 • вміння аналізувати структуру резервного капіталу та банківського прибутку;
 •  вміння оцінювати прибутковість банківського капіталу.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банків;
 • презентація за результатами мині – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банку;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань формування банківських ресурсів, власного капіталу, регулятивного капіталу банку;
 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо формування і використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо формування і використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо формування і використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку ;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • баланс конкретного банку;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку формування банківських ресурсів, власного капіталу та регулятивного капіталу банків.
 • баланс конкретного банку;
 • законодавчі акти з питань формування та використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку;
 •  нормативні акти НБУ щодо формування та використання резервного фонду, фондів банку спеціального призначення та прибутку банку.

 

План заняття №3 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування залучених ресурсів банку;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку депозитних банківських послуг та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо залучених ресурсів банків;
 • вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття поточних та депозитних рахунків клієнтів банку в національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);
 • вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО в національній та іноземній валюті;
 • вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;
 • вміння виконувати операції з відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО банків-контрагентів в національній та іноземній валюті.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо видів вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо: поняття залучених ресурсів банку; видів вкладів; договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо видів вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань видів банківських вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій банку;
 •  нормативні акти НБУ щодо видів банківських вкладів та договірного регулювання вкладних (депозитних) операцій банку.

 

План заняття №4– міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування запозичених ресурсів банку;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку міжбанківських кредитів та вирішувати важливі проблеми розвитку запозичення ресурсів банками на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо міжбанківських кредитів;
 • вміння оцінювати потребу банку в ліквідних коштах;
 • вміння аналізувати якість управління ліквідністю банку;
 • вміння виконувати операції банку із надання та отримання ресурсів на міжбанківському кредитному ринку, із отримання та погашення кредитів центрального банку, операції банку на ринку державних цінних паперів, операцій щодо емісії власних цінних паперів та щодо підтримки ліквідності балансу банку.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо міжбанківського кредитування,  рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо: міжбанківського кредитування,  рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо поняття та класифікації запозичених ресурсів банку, міжбанківського кредитування,  рефінансування банків НБУ та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань міжбанківського кредитування,  рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань;
 • нормативні акти НБУ щодо міжбанківського кредитування,  рефінансування банків Національним банком України та запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань.

 

План заняття № 5 – семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг у сфері розрахунково-касового обслуговування клієнтів та вирішувати важливі проблеми розвитку цих послуг на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів існуючих банків;
 • вміння оформляти відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);
 • вміння оформляти відкриття та закриття  кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО у національній та іноземній валюті;
 • вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття поточних рахунків клієнтів банку в національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);
 • вміння контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО в національній та іноземній валюті;
 • вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;
 • вміння контролювати проведення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів та аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті і дохідність цих операцій.
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківських послуг щодо безготівкових міжгосподарських розрахунків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з приводу безготівкових міжгосподарських розрахунків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо операцій банків зі здійснення безготівкових розрахунків;
 • вміння оцінювати безготівкові міжгосподарські розрахункові можливості банків;
 • аналізувати інформацію про використання окремих платіжних інструментів, форм і способів безготівкових грошових розрахунків у діяльності банку;
 • вміння оцінювати якість дистанційного обслуговування клієнтів банками, аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті;
 • вміння контролювати дотримання банками правил проведення безготівкових міжгосподарських розрахунків;
 • вміння здійснювати безготівкові міжгосподарські розрахункові.

 

План виконання завдання:

 • усне опитування у формі семінара-дискусії;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
 • робота в малих творчих групах;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • презентація за результатами роботи в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків.
 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 6 – робота в малих творчих  групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері правил здійснення розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів в банках;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно удосконалення безготівкових розрахунків банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів в банках;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;
 • вміння виконувати безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;
 • вміння аналізувати дохідність безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків.

 

План виконання завдання:

 • робота в малих творчих групах;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • презентація за результатами роботи в малих творчих групах;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 7 –міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері розрахунків платіжними картками;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку платіжних карток та вирішувати важливі проблеми розвитку розрахунків платіжними картками на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунків платіжними картками;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;
 • вміння виконувати операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;
 • вміння аналізувати дохідність операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;
 • презентація за результатами міні – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді зразків платіжних карток;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків з використанням платіжних карток;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з використанням платіжних карток.

 

План заняття № 8 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері касових операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку касових операцій банків та вирішувати важливі проблеми розвитку касових операцій банків на інноваційній основі;
 •  вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів касових операцій банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення готівкових операцій;
 • вміння оцінювати безпеку та ефективність касових операцій банків;
 • вміння аналізувати касові заявки клієнтів для прогнозування касових оборотів банку, розробляти проекти прогнозів касових оборотів банку;
 • вміння виконувати операції з приймання та видачі готівки через каси банку;
 • вміння контролювати своєчасність задоволення потреб клієнтури банку у готівкових коштах та оприбуткування готівки, що надходить в каси банку;
 • вміння розробляти проекти впровадження передового досвіду організації готівкового грошового обігу.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;
 • презентація за результатами міні – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення касових операцій банків;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення касових операцій банків;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді касових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою.

 

План заняття №9 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері кредитних операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку кредитних операцій банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів кредитних операцій банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення видачі, оцінки і погашення кредитів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення видачі, оцінки і погашення кредитів;
 • вміння виконувати операції з видачі, оцінки і погашення кредитів;
 • вміння аналізувати дохідність кредитних операцій банків.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності банків України в сфері кредитування;
 • презентація за результатами міні – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань організації кредитних операцій в банку;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань організації  кредитного процесу у банку;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • зразок кредитного договору банку;
 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків України в сфері кредитування;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання кредитних операцій банків в Україні.

 

План заняття №10 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері оцінки кредитного ризику банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно методів мінімізації кредитного ризику банків та вирішувати важливі проблеми розвитку технологій оцінки кредитного ризику банків на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо рівня кредитного ризику банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оцінки ризику окремого кредиту, визначення розрахункової суми резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями, дотримання встановлених вимог щодо формування та використання резерву на покриття можливих втрат за активними операціями банку;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки ризику окремого кредиту, визначення розрахункової суми резерву на покриття можливих втрат за кредитними операціями, дотримання встановлених вимог щодо формування та використання резерву на покриття можливих втрат за активними операціями банку;

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання ризиків кредитних операцій банку;
 • презентація за результатами мині – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань ризиковості кредитних операцій банку;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань кредитного ризику банку;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • внутрішньобанківські положення про управління кредитним ризиком у банку;
 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання ризиків кредитних операцій банків;

 

План заняття №11 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері оцінки кредитоспроможності позичальника;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно оцінки кредитоспроможності позичальника та вирішувати важливі проблеми розвитку технології оцінки кредитоспроможності позичальника на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо технологій оцінки кредитоспроможності позичальника в банках;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, позичальника-фізичної особи, позичальника-банку;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, позичальника-фізичної особи, позичальника-банку;
 • вміння виконувати оцінку кредитоспроможності позичальника-юридичної особи, позичальника-фізичної особи, позичальника-банку.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення оцінки кредитоспроможності комерційними банками;
 • робота в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення оцінки кредитоспроможності позичальників;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань оцінки кредитоспроможності позичальників;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • методика оцінки фінансового стану позичальників банку;
 • законодавчі акти з питань кредитної діяльності банків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання здійснення оцінки кредитоспроможності комерційними банками в Україні.

 

План заняття №12 – ділова гра

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері форм забезпечення зобов’язань позичальників перед банками;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно кредитного моніторингу банків та вирішувати важливі проблеми розвитку технологій надання і способів погашення кредитів банків на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо особливостей кредитних операцій банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оцінки форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінки фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінки фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;
 • вміння виконувати оцінку форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінку фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;
 • вміння аналізувати дохідність кредитних операцій банку, оцінювати ефективність кредитних операцій банку, виявляти проблемні кредити.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання кредитних операцій банків;
 • ділова гра з організації процесу прийняття та розгляду заявок на кредит;
 • усне опитування щодо проблемних питань повернення банківських кредитів;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань забезпечення, порядку видачі і погашення кредитів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • внутрішньобанківські положення щодо організації кредитного процесу в банку;
 • законодавчі акти з питань регулювання кредитних операцій банків;
 • нормативні акти НБУ щодо забезпечення банківських кредитів, кредитного контролю і управління проблемною заборгованістю.

 

 

План заняття № 13 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері надання споживчих кредитів банками;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку споживчих кредитів банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо надання банківських споживчих кредитів;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення оформлення, надання та погашення споживчих кредитів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо оформлення, надання та погашення споживчих кредитів;
 • вміння виконувати оформлення, надання та погашення споживчих кредитів;
 • вміння аналізувати дохідність споживчих кредитів для банку.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо організації і здійснення споживчого і іпотечного кредитування в комерційних банках;
 • робота в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань споживчого і іпотечного кредитування;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань організації і здійснення споживчого і іпотечного кредитування;
 • експрес-контроль.

 

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання кредитних операцій банків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання діяльності банків в сфері споживчого і іпотечного кредитування.

 

План заняття №14 – семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу операцій банків у сфері вексельного обігу;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно облікових кредитів банків і операцій з кредитування під заставу векселів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо банківських операцій у сфері вексельного обігу;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів;
 • вміння виконувати операції у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів;
 • вміння аналізувати дохідність операцій банку у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання кредитних операцій банків з векселями;
 • усне опитування у форматі семінару –дискусії;
 • обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками кредитних операцій з векселями;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з кредитних операцій банків з векселями;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • типові форми документів, що використовуються банками при здійсненні операцій з комерційними векселями;
 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування і вексельного обігу;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення кредитних операцій банків з векселями.

 

Для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Кредит»

8-й семестр

 

План заняття №1 – робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківського кредитування;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно різних видів банківських кредитів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо технологій надання різноманітних банківських кредитів;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів;
 • вміння виконувати операції з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів;
 • вміння аналізувати дохідність операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту, кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання здійснення банками контокорентного і овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств;
 • робота в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування.
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань контокорентного і овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування;
 • експрес-контроль.

 

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення контокорентного і овердрафтного кредитування, кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування.

 

 

План заняття №2 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента вміння

 • проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері факторингових, форфейтингових, лізингових операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку факторингових, форфейтингових, лізингових банківських послуг та вирішувати важливі проблеми розвитку цих послуг на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо факторингових, форфейтингових, лізингових послуг банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо надання лізингових послуг, проведення факторингових та форфейтингових операцій;
 • вміння виконувати лізингові послуги, факторингові та форфейтингові операції;
 • вміння аналізувати дохідність лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання здійснення банками факторингових, форфейтингових і лізингових операцій;
 • робота в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • форми типових договорів на факторингове, форфейтингове, лізингове обслуговування;
 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування і надання послуг;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання здійснення факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків.

 

План заняття №3- семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері операцій банків з цінними паперами;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських операцій з цінними паперами та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо професійної діяльності банків з цінними паперами;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами;
 • вміння виконувати операції у сфері професійної діяльності на ринку цінних паперів та проводити операції з цінними паперами;
 • вміння аналізувати дохідність здійснення банками професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання семінар-дискусія;
 •  аналіз нормативно-правової бази щодо професійної діяльності банків на ринку цінних паперів;
 • презентація за результатами семінару-дискусії;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо: характеристики діяльності банків на ринку цінних паперів, класифікації операцій банків з цінними паперами та професійної діяльність банків на ринку цінних паперів;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо характеристики діяльності банків на ринку цінних паперів, класифікації операцій банків з цінними паперами та професійної діяльність банків на ринку цінних паперів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань професійної діяльність банків на ринку цінних паперів;
 • нормативні акти НБУ щодо професійної діяльність банків на ринку цінних паперів.

 

План заняття №4 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері емісійних, депозитарних операцій банків з цінними паперами та операцій з торгівлі цінними паперами;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку емісійних, депозитарних операцій банків з цінними паперами та операцій з торгівлі цінними паперами та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо емісійних, депозитарних операцій банків з цінними паперами та операцій з торгівлі цінними паперами банками;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення емісійної діяльності на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення емісійної діяльності на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності;
 • вміння виконувати операції у сфері емісійної діяльності банків на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;
 • вміння аналізувати дохідність емісійної діяльності банків на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання семінар-розгорнута бесіда;
 •  аналіз нормативно-правової бази щодо емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;
 • презентація за результатами семінару-розгорнутої бесіди;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо: емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків;
 • нормативні акти НБУ щодо емісії банками цінних паперів, діяльності банків з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків.

 

План заняття №5 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері інвестиційних та заставних операцій банків з цінними паперами;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно методів оцінки ризиків інвестиційних операцій банків з цінними паперами та вирішувати важливі проблеми розвитку інвестиційних операцій банків з цінними паперами на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо інвестиційних та заставних операцій банків з цінними паперами;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення інвестиційних та заставних операцій з цінними паперами, оцінки інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення інвестиційних та заставних операцій з цінними паперами, оцінки інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;
 • вміння виконувати інвестиційні та заставні операції з цінними паперами, оцінку інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;
 • вміння аналізувати дохідність банківських портфелів цінних паперів.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних  операцій банків із цінними паперами;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо: інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних  операцій банків із цінними паперами;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних  операцій банків із цінними паперами;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних  операцій банків із цінними паперами;
 • нормативні акти НБУ щодо інвестиційних операції банків з цінними паперами, ризиків, притаманних інвестиційній діяльності банків, заставних  операцій банків із цінними паперами.

 

План заняття № 6 - семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері валютних операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку операцій банків іноземній валюті та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо валютних операцій банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій в іноземній валюті;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо різних способів і засобів проведення міжбанківських операцій в іноземній валюті;
 • вміння виконувати різні види операцій банку з іноземною валютою;
 • вміння аналізувати дохідність операцій банку з іноземною валютою.

 

План виконання завдання:

 • усне опитування у формі семінара-дискусії;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками валютних операцій;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті.

 

План заняття № 7 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері міжнародних розрахунків за торговельними операціями банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг у сфері міжнародних розрахунків за торговельними операціями та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо міжнародних розрахунків за торговельними операціями банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів та проведення контролю за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів та проведення контролю за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;
 • вміння виконувати різні форми міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківські перекази, інкасо, документарні акредитиви та проводити контроль за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;
 • вміння аналізувати дохідність різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками банківських переказів, документарних акредитивів, інкасо в іноземній валюті;
 • презентація за результатами міні – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення банками банківських переказів, документарних акредитивів, інкасо в іноземній валюті;
 • обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями.

 

План заняття № 8 – ділова гра

Завдання: сформувати у студента вміння

 • проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері неторговельних операцій банків з іноземною валютою;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо неторговельних операцій банків з іноземною валютою та банківських операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;
 • вміння виконувати операції з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операції з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;
 • вміння аналізувати дохідність операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

 

План виконання завдання:

 • організація ділової гри «Неторговельні операції банку»;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • усне опитування (за результатами ділової гри) щодо проблемних питань здійснення операцій банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб.

 

План заняття № 9 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів банківських послуг;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів банківських послуг;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо надання різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів;
 • вміння виконувати різні види банківських послуг: гарантійні, посередницькі, консультаційні, інформаційні, з приводу авалювання та акцептування векселів;
 • вміння аналізувати дохідність різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів.
 • проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері довірчих банківських послуг, послуг банків зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, здійснення банками фінансового інжинірингу;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно довірчих послуг банків , послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням банків, здійснення фінансового інжинірінгу банками та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо окремих послуг банків: довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та здійснення фінансового інжинірінгу банками;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, здійснення фінансового інжинірингу;
 • вміння виконувати довірчі послуги, послуги зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, здійснювати фінансовий інжиніринг;
 • вміння аналізувати дохідність довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

 

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання семінар-розгорнута бесіда;
 •  аналіз нормативно-правової бази банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками,  посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);
 • презентація за результатами семінару-розгорнутої бесіди;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо видів банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками,  посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо видів банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками,  посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);
 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними  металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними  металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;
 • експрес-контроль

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками,  посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);
 • нормативні акти НБУ щодо банківських послуг (гарантійних послуг банків, авалювання та акцептування векселів банками,  посередницьких, консультаційних та інформаційних банківських послуг);

 

 • законодавчі акти з питань таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними  металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг;
 • нормативні акти НБУ щодо таких видів банківських послуг як: довірчі послуги банків, послуги банків зі зберігання цінностей, послуги банків з дорогоцінними  металами та дорогоцінним камінням, фінансовий інжиніринг.

 

План заняття № 10- робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних спілок;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг кредитних спілок та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності кредитних спілок та особливостей здійснення ними послуг;
 • вміння аналізувати якісний та кількісний склад кредитних спілок, оцінювати їх якісний та кількісний потенціал, оцінювати різні види послуг кредитних спілок;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи кредитної спілки щодо надання різних видів послуг;
 • вміння виконувати окремі послуги кредитної спілки;
 • вміння аналізувати дохідність операцій кредитної спілки.
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності ломбардів;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг ломбардів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності ломбардів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи ломбардів щодо проведення організації їх діяльності, формування ними власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;
 • вміння виконувати операцій ломбардів щодо організації їх діяльності, формування власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;

вміння аналізувати дохідність здійснення ломбардами різних видів операцій

План виконання завдання:

 • робота в малих творчих групах щодо діяльності кредитних спілок;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг, формування майна, капіталу, резервів кредитних спілок;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо класифікації кредитних спілок та послуг, що вони надають;
 • експрес-контроль.
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку формування ресурсів ломбардів та порядку їх використання;
 • робота в малих творчих групах щодо діяльності ломбардів;
 • усне опитування щодо проблемних питань діяльності ломбардів, порядку їх контролю, способів надання та повернення позичок;
 • презентація за результатами роботи малих творчих груп;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних спілок;
 • нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності кредитних спілок.
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку формування ресурсів ломбардів;
 • внутрішні методологічні документи щодо регулювання порядку надання послуг ломбардів.

 

План заняття № 11 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності інших кредитних установ небанківського типу;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг інших кредитних установ небанківського типу та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності інших кредитних установ небанківського типу;
 • вміння контролювати дотримання іншими видами кредитних установ небанківського типу правил організації їх діяльності, формування ними власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи інших видів кредитних установ небанківського типу щодо проведення організації їх діяльності, формування ними власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;
 • вміння виконувати операцій інших видів кредитних установ небанківського типу щодо організації їх діяльності, формування власних і залучених ресурсів, здійснення різних видів операцій;
 • вміння аналізувати дохідність здійснення іншими видами кредитних установ небанківського типу різних видів операцій.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку формування ресурсів інших видів кредитних установ та порядку їх використання;
 • семінар – розгорнута бесіда щодо інших видів кредитних установ та їх операцій;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання порядку формування ресурсів інших видів кредитних установ;
 • внутрішні методологічні документи щодо регулювання порядку надання послуг інших видів кредитних установ.

 

План заняття № 12 – семінар розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері технологій забезпечення фінансової стійкості кредитних установ;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно формування кредитними установами резервів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо фінансової стійкості кредитних установ;
 • вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ, проводити оцінку фінансової стійкості кредитних установ, аналізувати повноту формування кредитними установами резервів;
 • вміння виконувати операції з формування обов’язкових резервів банків, резервів небанківських кредитних установ.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення фінансової стійкості кредитних установ;
 • усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;
 • усне опитування щодо порядку формування обов’язкових та спеціальних резервів установами;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності;
 • внутрішні положення про порядок резервування в кредитних установах.

 

План заняття № 13 – семінар дискусія

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері встановлення для банків економічних нормативів центральним банком;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно дотримання банками встановлених економічних нормативів та вирішувати важливі проблеми удосконалення цього процесу на інноваційній основі;
 • вміння контролювати дотримання банками економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування;
 • вміння аналізувати інформацію про стан роботи банку щодо розрахунку економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування;
 • вміння виконувати розрахунок економічних нормативів НБУ: нормативів капіталу, нормативів ліквідності, нормативів кредитного ризику, нормативів інвестування.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення фінансової стійкості банків;
 • усне опитування у форматі семінару – дискусії;
 • постановка завдання міні-кейсу щодо дотримання банків нормативів;
 • усне опитування щодо дотримання банків нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • баланси конкретних банків;
 • нормативно-правові акти щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

 

 

План заняття № 14 – міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування резервів банками для покриття можливих втрат за активними операціями;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями та вирішувати важливі проблеми удосконалення процесу формування резервів на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо формування резервів для покриття можливих втрат за активними операціями банків;
 • вміння контролювати дотримання банками порядку формування резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями;
 • вміння аналізувати інформацію про стан роботи банку щодо розрахунку резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями;
 • вміння виконувати розрахунок резервів для покриття можливих втрат за кредитними та іншими активними операціями банків.

 

План виконання завдання:

 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань формування та використання резервів для покриття можливих втрат від активних операцій;
 • експрес-контроль щодо сутності та необхідності формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій;
 • міні-кейс щодо формування банками спеціальних резервів для покриття можливих втрат за кредитними операціями.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • баланси конкретних банків;
 • нормативно-правові акти та внутрішні документи щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

 

4.3.Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

             4.3.1. Плани контактних занять

 

 

Тема 1. Кредитні установи на ринку фінансових послуг

 (На самостійне вивчення)

1. Мета, завдання, предмет і роль науки

2. Кредитні установи: сутність та види

3. Фінансові та банківські послуги

 4. Регулювання ринку банківських послуг та ринку послуг небанківських кредитних установ.

Тема 2.   Операції з формування банківських ресурсів (4 год.)

Заняття №1

1. Сутність та класифікація банківських ресурсів

2. Формування власного капіталу  банку

Заняття №2

1. Залучені ресурси банку

2. Запозичені ресурси банку

Тема 3. Операції банків з обслуговування грошового обороту (6 год.)

Заняття № 1

1. Основи організації банками платіжного обороту

2. Безготівкові міжгосподарські розрахунки

3. Способи безготівкових розрахунків

Заняття № 2

1.Сутність та види векселів

2.Участь банків в організації розрахунків векселями

3. Касові операції банків: сутність, види та принципи

Заняття №3

1.Види платіжних карток

2.Операції банків з платіжними картками

 

Тема 4.  Кредитні операції банків (8 год.)

Заняття № 1

1. Класифікація банківських кредитів

2. Принципи й умови кредитування

3. Кредитний ризик і методи управління ним

Заняття № 2

1. Процес банківського кредитування

2. Контроль за використанням і погашенням кредиту

Заняття № 3

1.Банківські споживчі кредити

2.Іпотечні кредити банків

Заняття № 4

1.Факторингові та форфейтингові кредити банків

2.Лізингові послуги банків

3.Інші види банківських кредитів

 

  Тема 5. Операції банків з цінними паперами (4 год.)

Заняття № 1

1. Загальна характеристика діяльності банків на фондовому ринку

2. Професійна діяльність банку на фондовому ринку

3. Емісійні операції банків

4. Депозитарні операції банків

5. Інвестиційні операції банків з цінними паперами

6. Заставні операції банків з цінними паперами

 

Тема 6. Операції банків в іноземній валюті (4 год.)

 

Заняття № 1

1.Сутність та види валютних операцій банків

2.Регулювання валютних операцій

3.Форми торговельних операцій банків в іноземній валюті

Заняття № 2

1. Контроль банків  за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів

2. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

3. Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківських ринках

 

Тема 7. Операції з надання банківських послуг (2 год.)

Заняття № 1

1. Характеристика та види банківських послуг

2. Гарантійні послуги банків

3. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги

4. Довірчі послуги

5. Послуги банків з дорогоцінними металами та коштовним камінням

6. Фінансовий інжиніринг

 

Тема 8. Операції небанківських кредитних установ (2 год.)

Заняття № 1

1.Кредитна спілка та її операції

2. Ломбарди та основи їх діяльності

3. Фінансові компанії та їх операції

4. Інші кредитні установи та їх операції

 

Тема 9. Операції  кредитних установ із забезпечення фінансової стійкості

          (2 год.)

Заняття № 1

1.Сутність фінансової стійкості кредитних установ

2.Обов’язкове  резервування коштів банками України

3.Економічні нормативи регулювання діяльності банків

4.Регулювання діяльності небанківських кредитних установ

5.Сутність та необхідність створення спеціальних резервів за активними операціями кредитних установ

 

4.3.2.Вид технологій навчання, завдання, що включає перелік компетентностей та інформаційно-методичне забезпечення заняття

 

Тема 1. Кредитні установи на ринку фінансових послуг

 (На самостійне вивчення)

Завдання: сформувати у студента

 • знання особливостей та сучасних тенденцій розвитку фінансового ринку та місця кредитних установ;
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних установ;
 • обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі надання фінансових та банківських послуг;
 • здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно регулювання ринку банківських послуг та послуг небанківських кредитних установ та вирішення важливих проблем розвитку кредитних установ на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо існуючих кредитних установ;
 • здатність до аналізу та синтезу технологій надання різноманітних фінансових та банківських послуг;
 • вміння працювати в міжнародному середовищі та застосовувати знання щодо діяльності кредитних установ на практиці;
 • вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння оцінювати якісний та кількісний склад банків і небанківських кредитних установ в кредитній системі;
 • здатність виконувати аналітичні розрахунки щодо складання рейтингів банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння оцінювати якісний та кількісний потенціал банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння оцінювати різні види послуг банків і небанківських кредитних установ;
 • вміння аналізувати ефективність організаційної структури банків і небанківських кредитних установ.

Інформаційне забезпечення вивчення теми:

 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних установ;
 • нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності банків та інших кредитних установ небанківського типу.

Тема 2.

План заняття №1 – міні-лекція

Завдання: сформувати у студента

 • знання особливостей та сучасних тенденцій формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема;
 • здатність до аналізу та синтезу;
 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування банками ресурсів, в тому числі власного капіталу;
 • обізнаність та толерантне ставлення до культурного різноманіття народів в процесі формування ресурсів банку;
 • здатність до критичного мислення, генерування креативних ідей відносно формування банками ресурсів, та власного капіталу, зокрема;
 • здатність до вирішення важливих проблем у сфері формування банківських ресурсів та власного капіталу, зокрема;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію щодо складу та структури банківських ресурсів, власного капіталу, порядку їх формування та порядку розрахунку регулятивного капіталу;
 • здатність до аналізу та синтезу при дослідженні питань формування та використання банківських ресурсів, та власного капіталу, зокрема;
 • вміння працювати в міжнародному середовищі з приводу розв’язання питань формування банківських ресурсів і власного капіталу, зокрема, а також вміння застосовувати дані знання на практиці;
 • вміння аналізувати структуру ресурсної бази банку, власного капіталу, регулятивного капіталу;
 • здатність розробляти ресурсний план банку та контролювати його виконання;
 • вміння оцінювати прибутковість банківського капіталу.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо власного капіталу  банку ;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо класифікації банківських ресурсів, власного капіталу  банку, регулятивного капіталу банку, резервного капіталу  банку;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо класифікації банківських ресурсів, власного капіталу  банку, регулятивного капіталу банку, резервного капіталу  банку;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • баланс конкретного банку;
 • законодавчі акти з питань власного капіталу банку;
 • нормативні акти НБУ щодо власного капіталу  банку.

 

План заняття № 2 – семінар-вирішення ситуаційних вправ

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері формування залучених та запозичених ресурсів банку;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку депозитних банківських послуг та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо залучених та запозичених ресурсів банків;
 •  вміння контролювати дотримання банками правил відкриття, ведення та закриття поточних та депозитних рахунків клієнтів банку в національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо), контролювати дотримання правил відкриття, ведення та закриття кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО в національній та іноземній валюті;
 • вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;
 • вміння виконувати операції з відкриття та ведення поточних, депозитних рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО банків-контрагентів в національній та іноземній валюті;
 • вміння оцінювати потребу банку в ліквідних коштах, аналізувати якість управління ліквідністю банку;
 • вміння виконувати операції банку із надання та отримання ресурсів на міжбанківському кредитному ринку, із отримання та погашення кредитів центрального банку, операції банку на ринку державних цінних паперів, операцій щодо емісії власних цінних паперів та щодо підтримки ліквідності балансу банку.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 •  аналіз нормативно-правової бази щодо залучених та запозичених ресурсів банку;
 • презентація за результатами міні-кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо залучених та запозичених ресурсів банку;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо залучених та запозичених ресурсів банку;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • баланс конкретного банку;
 • законодавчі акти з питань залучених та запозичених ресурсів банку;
 • нормативні акти НБУ щодо залучених та запозичених ресурсів банку.

Тема 3.

План заняття № 3 – міні-лекція

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківських послуг щодо безготівкових розрахунків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з приводу безготівкових міжгосподарських розрахунків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо операцій банків зі здійснення безготівкових розрахунків;
 • вміння оформляти відкриття та закриття поточних рахунків клієнтів у національній та іноземній валюті (в тому числі карткових, інвестиційних, накопичувальних тощо);
 • вміння оформляти відкриття та закриття  кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО у національній та іноземній валюті. Вміння оцінювати поточний стан поточних і кореспондентських рахунків НОСТРО та ЛОРО;
 • вміння контролювати проведення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів та аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті і дохідність цих операцій;
 • вміння оцінювати безготівкові міжгосподарські розрахункові можливості банків, аналізувати інформацію про використання окремих платіжних інструментів, форм і способів безготівкових грошових розрахунків у діяльності банку;
 • вміння оцінювати якість дистанційного обслуговування клієнтів банками, аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку при проведенні розрахункових операцій в національній та іноземній валюті;
 • вміння контролювати дотримання банками правил проведення безготівкових міжгосподарських розрахунків.

 

План виконання завдання:

 • робота в малих творчих групах;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
 • презентація за результатами роботи в малих творчих групах;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і порядку здійснення безготівкових розрахунків.

 

План заняття № 4 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері правил здійснення розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів в банках, здійснення операцій з платіжними картками;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно удосконалення безготівкових розрахунків банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо розрахунків платіжними дорученнями та з використанням інших видів платіжних документів, розрахунків платіжними картками в банках;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків, платіжними картками;
 • вміння аналізувати дохідність безготівкових розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, з використанням чекової форми розрахунків, акредитивної форми розрахунків, вексельної форми розрахунків;
 • вміння контролювати правила здійснення банками операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів;
 • вміння аналізувати дохідність операцій з емісії банківських платіжних карток міжнародних, національної та локальної платіжних систем, операцій в системі масових електронних платежів, через систему термінових переказів, в національній системі масових електронних платежів.

 

План виконання завдання:

 • робота в малих творчих групах;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток;
 • презентація за результатами роботи в малих творчих групах;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками розрахунково-касового обслуговування клієнтів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками безготівкових розрахунків та операцій з використанням платіжних карток.

 

План заняття № 5 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері касових операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку касових операцій банків та вирішувати важливі проблеми розвитку касових операцій банків на інноваційній основі;
 •  вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів касових операцій банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення готівкових операцій, оцінки безпеки та ефективності касових операцій банків, аналізу касових заявок клієнтів для прогнозування касових оборотів банку, розробки проектів прогнозів касових оборотів банку, виконання операцій з приймання та видачі готівки через каси банку, контролю своєчасності задоволення потреб клієнтури банку у готівкових коштах та оприбуткування готівки, що надходить в каси банку, розробки проекти впровадження передового досвіду організації готівкового грошового обігу.

 

План виконання завдання:

 • робота в малих творчих групах;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення касових операцій банків;
 • презентація за результатами роботи в малих творчих групах;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді касових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків з готівкою.

 

Тема 4.

План заняття №6 – міні-лекція

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері особливостей проведення кредитних операцій банків та оцінки кредитних ризиків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку кредитних операцій банків та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо різних видів кредитних операцій банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил видачі, оцінки ризиків і погашення кредитів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення видачі, оцінки ризиків і погашення кредитів;
 • вміння виконувати операції з видачі, оцінки і погашення кредитів.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності банків в сфері кредитування і оцінки ризиків;
 • презентація за результатами мині – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань організації процесу банківського кредитування і оцінки кредитного ризику;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань організації процесу банківського кредитування і оцінки кредитного ризику;
 • експрес-контроль.

 

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • внутрішньобанківські положення банку щодо управління ризиками;
 • законодавчі акти з питань регулювання банківської діяльності в сфері кредитування і оцінки ризиків;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання кредитних операцій банків, оцінки ризиків, порядку формування і використання резервів банків.

 

 

План заняття №7- міні-лекція

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері форм забезпечення зобов’язань позичальників перед банками, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно кредитного моніторингу банків та вирішувати важливі проблеми розвитку технологій надання і способів погашення кредитів банків на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо особливостей оцінки кредитоспроможності позичальників банків;
 •  вміння контролювати дотримання банками правил оцінки кредитоспроможності позичальника (юридичної особи, фізичної особи, банку);
 • вміння виконувати оцінку кредитоспроможності позичальника (юридичної особи, фізичної особи, банку);
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення оцінки форм та способів забезпечення кредитів у національній та іноземній валюті, дотримання вимог щодо оформлення, надання та погашення кредитів різних видів, оцінки фактичного стану зберігання застави за різними видами кредитів банку, цільового використання кредитів банку, своєчасності погашення кредитів банку;
 • вміння аналізувати дохідність кредитних операцій банку, оцінювати ефективність кредитних операцій банку, виявляти проблемні кредити.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання забезпечення, видачі і погашення кредитів банків;
 • презентація за результатами міні – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань оцінки кредитоспроможності позичальників, забезпечення, видачі і погашення банківських кредитів;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань оцінки кредитоспроможності позичальників, забезпечення, порядку видачі і погашення банківських кредитів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • положення про кредитування банку;
 • методика оцінки фінансового стану позичальників банку;
 • законодавчі акти з питань регулювання кредитних операцій банків;
 • нормативні акти НБУ щодо здійснення оцінки кредитоспроможності позичальників банків;
 • нормативні акти НБУ щодо забезпечення банківських кредитів, кредитного контролю і управління проблемною заборгованістю.

 

 

План заняття №8- робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківського кредитування;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно оформлення, надання та погашення споживчих та іпотечних кредитів, операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів, операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо технологій надання різноманітних банківських кредитів;
 • вміння контролювати дотримання банками правил оформлення, надання та погашення споживчих та іпотечних кредитів, операцій у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів, операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту;
 • вміння аналізувати дохідність для банку споживчих та іпотечних кредитів, операцій банку у сфері вексельного обігу: надання і погашення облікового кредиту та кредиту під заставу векселів, операцій з надання і погашення контокорентного кредиту, овердрафтного кредиту.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо організації і здійснення споживчого, іпотечного, овердрафтного, вексельного кредитування в банках;
 • робота в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань споживчого, іпотечного, овердрафтного, вексельного кредитування;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з споживчого, іпотечного, овердрафтного, вексельного кредитування;
 • експрес-контроль.

 

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування і вексельного обігу;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання діяльності банків в сфері споживчого, іпотечного, контокорентного і овердрафтного кредитування;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення кредитних операцій банків з векселями.

 

 

План заняття №9 - робота в малих творчих групах

Завдання: сформувати у студента вміння

 • проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері кредитування сільськогосподарських виробників, довгострокових кредитів, факторингових, форфейтингових, лізингових операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку кредитування сільськогосподарських виробників, довгострокових кредитів, факторингових, форфейтингових, лізингових банківських послуг та вирішувати важливі проблеми розвитку цих послуг на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо кредитування сільськогосподарських виробників, довгострокових кредитів, факторингових, форфейтингових, лізингових послуг банків;
 •  вміння контролювати дотримання банками правил оформлення, надання та погашення кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів, здійснення банками лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо проведення операцій з надання і погашення кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів, здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;
 • вміння аналізувати дохідність операцій з надання і погашення кредиту сільськогосподарським виробникам, довгострокових кредитів, здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо організації і здійснення кредитування сільськогосподарських виробників в комерційних банках, надання довгострокових кредитів, здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;
 • робота в малих творчих групах;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення кредитування сільськогосподарських виробників в комерційних банках, надання довгострокових кредитів, здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з кредитування сільськогосподарських виробників, надання довгострокових кредитів, здійснення лізингових послуг, факторингових та форфейтингових операцій;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • форми типових договорів на факторингове, форфейтингове, лізингове обслуговування;
 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності банків в сфері кредитування і надання послуг;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання здійснення кредитування сільськогосподарських підприємств, довгострокового кредитування, факторингових, форфейтингових і лізингових операцій банків.

 

Тема 5.

План заняття № 10- міні-лекція

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері операцій банків з цінними паперами;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських операцій з цінними паперами та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо професійної діяльності банків з цінними паперами;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами, здійснення банками емісійної діяльності на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, здійснення банками інвестиційних та заставних операцій з цінними паперами, оцінки інвестиційної діяльності та управління ризиками інвестиційної діяльності;
 • вміння аналізувати дохідність здійснення банками професійної діяльності на ринку цінних паперів та проведення операцій з цінними паперами, дохідність емісійної діяльності банків на ринку цінних паперів, торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності банків, дохідність банківських портфелів цінних паперів.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання семінар-дискусія;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо діяльності банків на ринку цінних паперів;
 • презентація за результатами семінару-дискусії;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо професійної діяльності банків на ринку цінних паперів;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо професійної діяльності банків на ринку цінних паперів;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань діяльності банків на ринку цінних паперів;
 • нормативні акти НБУ щодо діяльності банків на ринку цінних паперів.

 

Тема 6.

План заняття № 11 – семінар-дискусія

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері валютних операцій банків;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг у сфері міжнародних розрахунків за торговельними операціями та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо міжнародних розрахунків за торговельними операціями банків;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій в іноземній валюті, здійснення банками різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів та проведення контролю за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи банку щодо різних способів і засобів проведення міжбанківських операцій в іноземній валюті, здійснення різних форм міжнародних розрахунків за торговельними операціями: банківських переказів, інкасо, документарних акредитивів та проведення контролю за міжнародними розрахунковими операціями клієнтів;
 • вміння аналізувати дохідність операцій в іноземній валюті.

 

План виконання завдання:

 • усне опитування у форматі семінару – дискусії;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті, зокрема, міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;
 • обговорення (захист) реферату щодо проблемних питань здійснення банками валютних операцій, зокрема, міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті, зокрема, міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення операцій банків в іноземній валюті, зокрема, міжнародних розрахунків за торгівельними валютними операціями.

 

План заняття № 12-міні-кейс

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері неторговельних операцій банків з іноземною валютою;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку банківських послуг з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо неторговельних операцій банків з іноземною валютою та банківських операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб;
 • вміння аналізувати дохідність операцій з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з купівлі та продажу готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків, здійснення переказів іноземної валюти за дорученням та на користь фізичних осіб.

 

План виконання завдання:

 • постановка завдання міні-кейсу;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • презентація за результатами міні – кейсу;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо проблемних питань здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • обговорення (захист) рефератів щодо проблемних питань здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань з питань здійснення банками безготівкових розрахунків;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • ілюстративний матеріал у вигляді розрахункових документів;
 • законодавчі акти з питань регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за доручення та на користь фізичних осіб;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання порядку здійснення банками торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку, операцій з чеками та здійснення переказів в іноземній валюті за дорученням та на користь фізичних осіб.

 

Тема 7.

План заняття № 13-міні-лекція

Завдання: сформувати у студента вміння

 • проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері банківських послуг: гарантійних, довірчих, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та здійснення фінансового інжинірингу;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно банківських послуг: гарантійних, довірчих, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та здійснення фінансового інжинірінгу і вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо банківських послуг: гарантійних, довірчих, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та здійснення фінансового інжинірингу;
 • вміння контролювати дотримання банками правил здійснення різних видів банківських послуг: гарантійних, довірчих, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням та здійснення фінансового інжинірингу;
 • вміння аналізувати дохідність різних видів банківських послуг: гарантійних, посередницьких, консультаційних, інформаційних, з приводу авалювання та акцептування векселів, дохідність довірчих послуг, послуг зі зберігання цінностей, з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

 

План виконання завдання:

 • усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо характеристики та видів банківських послуг;
 • презентація за результатами семінару - розгорнутої бесіди;
 • усне опитування (за результатами презентації) щодо характеристики та видів банківських послуг;
 • перевірка правильності виконання домашніх розрахункових завдань щодо характеристики та видів банківських послуг;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань видів та характеристики банківських послуг;
 • нормативні акти НБУ щодо характеристики та видів банківських послуг.

 

Тема 8.

План заняття № 14-семінар- розгорнута бесіда

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері діяльності кредитних установ;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно регулювання ринку послуг кредитних установ та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо діяльності кредитних установ та особливостей здійснення ними послуг;
 • вміння аналізувати якісний та кількісний склад кредитних установ, оцінювати їх якісний та кількісний потенціал, оцінювати різні види послуг кредитних установ;
 • вміння аналізувати інформацію про стан операційної роботи кредитної установи щодо надання різних видів послуг;
 • вміння виконувати окремі послуги кредитної установи;
 • вміння аналізувати дохідність операцій кредитної установи.

 

План виконання завдання:

 • усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання діяльності кредитних спілок на ринку фінансових послуг;
 • аналіз нормативно-правової бази щодо класифікації кредитних спілок та послуг, що вони надають;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • законодавчі акти з питань регулювання діяльності кредитних спілок та інших небанківських кредитних установ;
 • нормативні акти уповноважених органів (НБУ, Національної комісії з регулювання ринку фінансових послуг України) щодо ліцензування діяльності кредитних спілок та інших небанківських кредитних установ .

 

Тема 9.

План заняття № 15-ділова гра

Завдання: сформувати у студента

 • вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу у сфері технологій забезпечення фінансової стійкості кредитних установ;
 • критично мислити і генерувати креативні ідеї відносно формування кредитними установами резервів та вирішувати важливі проблеми їх розвитку на інноваційній основі;
 • вміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел щодо фінансової стійкості кредитних установ;
 • вміння аналізувати статистичні та фінансові звіти банків і небанківських кредитних установ, проводити оцінку фінансової стійкості кредитних установ, аналізувати повноту формування кредитними установами резервів:
 • вміння виконувати операції з формування обов’язкових резервів банків, резервів небанківських кредитних установ.

 

План виконання завдання:

 • аналіз нормативно-правової бази щодо забезпечення фінансової стійкості кредитних установ;
 • постановка завдання ділової гри щодо розрахунків показників діяльності;
 • презентація та обговорення результатів ділової гри;
 • ділова гра щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності;
 • експрес-контроль.

 

Інформаційне забезпечення заняття:

 • баланси конкретних банків та небанківських кредитних установ;
 • законодавчі акти щодо економічних нормативів та показників доходності та прибутковості діяльності.

 

 

 1. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ  роботИ студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

 

В міжсесійний період студенти виконують обов’язкову домашню письмову контрольну роботу, а також одну із вибіркових видів самостійної роботи:

А) аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

Б) написання реферату;

В) аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою.

Строк подання та методичні рекомендації щодо їх виконання та оцінювання наведені у п.8.2 Робочої навчальної програми з дисципліни.

Компетентності, які має набути студент виконуючи завдання, відповідають тим, що наведені у п.4.3 з урахуванням відповідної теми змісту дисципліни, до якої відносяться види робіт, які виконує студент.

 

 

 

 1.  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (СРС)

 

СРС є однією з форм організації навчального процесу, за якою студенти виконують заплановані завдання під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Метою СРС є засвоєння у повному обсязі навчальної програми дисципліни, а також застосування одержаних знань на практиці. СРС над дисципліною включає опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, вивчення тем для самостійного опрацювання, виконання домашніх завдань, підготовку до практичних (семінарських) занять тощо. Важливою формою СРС є індивідуальні завдання, до яких належить зокрема підготовка рефератів, ессе, виконання розрахункових робіт, курсових робіт тощо. Основою СРС є карта самостійної роботи студентів, яка відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студентів, види семінарських (практичних) занять, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми з дисципліни та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт (див. п.п. 6.1, 6.2)

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

6.1. Денна форма навчання:

6.1.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни "Операції банків і небанківських кредитних установ"

освітній ступінь «бакалавр»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність  6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація  6508/1 «Кредит»

7-й семестр

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1. Тема 1.

Попередня підготовка з питань діяльності кредитних установ на ринку фінансових послуг

Семінар-розгорнута бесіда

3

2. Тема 2.

 

Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування власного капіталу та регулятивного капіталу банку.

Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування резервного капіталу

 

 

Міні-кейс

3

3. Тема 2.

Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування банками залучених ресурсів

Міні-кейс

3

4. Тема 2.

Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування банками запозичених ресурсів

Міні-кейс

3

5. Тема 3.

 

Попередня підготовка з питань організації розрахунково-касової роботи банку.

Підготовка навчального проекту щодо організації банками міжгосподарських розрахунків за окремими формами (платіжними дорученнями, акредитивна, чекова, вексельна тощо) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності

Семінар-дискусія

 

3

 

6. Тема 3.

Підготовка навчального проекту щодо організації банками міжгосподарських розрахунків за окремими формами (платіжними дорученнями, акредитивна, чекова, вексельна тощо) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності

Робота в малих творчих групах

3

7. Тема 3.

Підготовка навчального проекту щодо організації операцій з платіжними картами – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності

Міні-кейс

3

8. Тема 3.

Підготовка навчального проекту щодо організації касових операцій банків – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності

Міні-кейс

3

9. Тема 4.

Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу кредитування в банку

Міні-кейс

3

10. Тема 4.

Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу кредитування в банку

Міні-кейс

3

11. Тема 4.

Відпрацювання виконання конкретних операцій з оцінювання кредитоспроможності позичальників

Робота в малих творчих групах

3

12. Тема 4.

Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу прийняття та розгляду заявок на кредит

Ділова гра

3

13. Тема 4.

Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення споживчих і іпотечних кредитів – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів

Робота в малих творчих групах

3

14. Тема 4.

Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів кредитів(кредити у сфері вексельного обігу) – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів

Семінар-дискусія

3

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

30*

За виконання контрольних (модульних) завдань

Модуль № 1

Написання контрольних (модульних) робіт

10

Усього балів за результати контрольної модульної роботи

10

За виконання і захист завдань СРС

Види завдань СРС

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

Усього балів за виконання і захист завдань СРС

10

Разом балів за СРС

50*

* максимальна кількість балів за результатами поточного контролю 7-го семестру не може перевищувати 50 балів. Загальна сума балів за результатами поточного контролю двох семестрів визначається як середньоарифметична за ці семестри

** За науково-дослідну діяльність і в межах одного семестру можуть нараховуватись студенту 10 додаткових (заохочувальних) балів

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

8-й семестр

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 2

1. Тема 4.

Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів кредитів (кредити сільськогосподарським виробникам, контокорентний, овердрафт ний кредит) – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів

Робота в малих творчих групах

3

2. Тема 4.

Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів банківських кредитів (лізинговий, факторинговий, форфейтинговий) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів

Робота в малих творчих групах

3

3. Тема 5.

Завчасна підготовка за темою "Операції банків з цінними паперами"

Семінар-дискусія

3

4. Тема 5.

Аналіз концепцій та політик банків та кредитних установ небанківського типу щодо операцій з цінними паперами

Семінар-розгорнута бесіда

3

5. Тема 5.

Проведення операцій банків та кредитних установ небанківського типу з цінними паперами

Міні-кейс

3

6. Тема 6.

Попередня підготовка з питань сутності, класифікації і організації валютних операцій банків

Семінар-дискусія

3

7. Тема 6.

Відпрацювання виконання конкретних операцій банків в іноземній валюті

Міні-кейс

3

8. Тема 6.

Попередня підготовка з питань проведення ділової гри «Неторговельні операції банків»

Ділова гра

3

9. Тема 7.

.

Попередня підготовка з питань надання банками різних видів послуг.

Відпрацювання виконання конкретних послуг банків

Семінар-розгорнута бесіда

 

3

10. Тема 8.

 

Підготовка навчального проекту щодо організації роботи кредитних спілок – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу.

Підготовка навчального проекту щодо організації роботи ломбардів – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу

Робота в малих творчих групах

 

3

11. Тема 8.

Підготовка навчального проекту щодо організації роботи інших кредитних установ небанківського типу – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу

Семінар-розгорнута бесіда

3

12. Тема 9.

Попередня підготовка з питань забезпечення фінансової стійкості банків та кредитних установ небанківського типу

Семінар-розгорнута бесіда

3

13. Тема 9.

Управління фінансовою стійкістю банків

Семінар-дискусія

3

14. Тема 9.

Попередня підготовка з питань формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій

Міні-кейс

3

Усього балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

30*

За виконання контрольних (модульних) завдань

Модуль № 2

Написання контрольних (модульних) робіт

10

Усього балів за результати контрольної модульної роботи

10

За виконання і захист завдань СРС

Види завдань СРС

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Написання курсової роботи

5

Усього балів за виконання і захист завдань СРС

10

Разом балів за СРС

50*

* максимальна кількість балів за результатами поточного контролю 7-го семестру не може перевищувати 30 балів. Загальна сума балів за результатами поточного контролю двох семестрів визначається як середньоарифметична за ці семестри

** За науково-дослідну діяльність і в межах одного семестру можуть нараховуватись студенту 10 додаткових (заохочувальних) балів

 

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання

         знань студентів з ДИСЦИПЛІНИ

 

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за двома напрямами: за обов’язковими та вибірковими видами самостійної роботи студентів.

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів з освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” здійснюється за такими об’єктами поточного контролю:

 1. Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, виконання завдань за темою практичного заняття з використанням інноваційних технологій: семінар - розгорнута бесіда, семінар-дискусія, міні-кейс, робота в малих творчих групах, ділова гра (відповідно до карти самостійної роботи студента).
 2. Результати виконання та захист завдань самостійної роботи студента.
 3. Результати виконання контрольних модульних робіт.

6.1.2.1. Контроль виконання завдань за темою аудиторного заняття протягом семестру

При контролі рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи студента оцінці підлягають:

а) рівень засвоєння знань за темою практичного (семінарського) заняття у ході усних відповідей та експрес-контролю;

б) активність роботи на практичних (семінарських) заняттях (активна участь в роботі малих груп, у мозкових атака та ділових іграх);

в) правильність виконання ситуаційних завдань, кейсів на практичних заняттях;

г) презентація реферату, есе, аналітичного огляду з використанням Power Point.

 

Максимальна оцінка виконання завдань за усіма темами аудиторних занять протягом семестру складає 30 балів.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на одному практичному (семінарському) складає 3 балів.

Оцінювання рівня виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття здійснюється таким чином:

3 бали отримують студенти, які :

 • дали розгорнуту та вичерпну відповідь на питання за темою практичного заняття;
 • проявили себе явними лідерами в діловій грі, роботі малих груп  та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;
 • правильно розв’язали ситуаційне завдання, кейс;
 • на високому рівні презентували реферат, есе, аналітичний звіт з використанням Power Point;
 • мають 100 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

2 бали отримують студенти, які :

 • дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка не є вичерпною, потребує певних доповнень;
 • проявили активність в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;
 • розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили певні неточності чи помилки, що впливають на кінцевий результат;
 • мають не менше 90 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

1 бал отримують студенти, які:

 • дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка потребує суттєвих доповнень;
 • приймали участь в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;
 • розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили суттєві неточності чи помилки, що значно викривили кінцевий результат;
 • мають не менше 80 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

Робота на практичних заняття усіх інших студентів оцінюється в 0 балів.

Перездача заборгованості (пропущене з поважної причини практичне (семінарське) заняття допускається протягом двох тижнів з дня її виникнення).

 

6.1.2.2. Оцінювання виконання студентами домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання

 

З метою мотивації поточної навчальної роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання. При цьому до обов’язкових видів завдань для самостійного опрацювання відноситься виконання домашніх розрахункових завдань.

Завдання видаються студентам на кожному практичному занятті із числа тих, що наведені за певною темою у «Методичних матеріалах щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів із дисципліни  «Операції банків і небанківських кредитних установ», що розміщені на внутрішньо вузівському сайті та «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни.

Контроль за виконанням ведеться викладачем на кожному наступному практичному занятті. «Ціна» кожного правильно виконаного і своєчасно наданого для перевірки викладачу завдання - 1 бал;

Максимальна кількість балів за виконання домашніх розрахункових завдань на одному практичному занятті –2 балів.

 

6.1.2.3. Оцінювання виконання студентами контрольних МОДУЛЬНИХ робіт

 

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.

Модуль - це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. Програмний матеріал з дисципліни “Операції банків та небанківських кредитних установ” розподіляється на 2 модулі, які охоплюють низку тем програми дисципліни:

Модуль 1 проводиться у 7 семестрі за темами:

 • Кредитні установи на ринку фінансових послуг.
 • Операції з формування банківських ресурсів.
 • Операції банків із обслуговування грошового обороту.

 Модуль 2  проводиться у 8 семестрі за темами:

 • Кредитні операції банків.
 • Операції банків з цінними паперами.
 • Операції банків в іноземній валюті.

 

Об’єктами завдань модульного контролю можуть виступати:

а)   письмові контрольні роботи;

б) виконання індивідуальних завдань з використанням комп’ютерної програми (“Операційний день банку”, “Електронний андеррайтинг позичальника”).

в)  вирішення комплексної аналітичної ситуації (кейсу).

 

Письмова модульна контрольна робота складається з п’яти завдань, які можуть включати теоретичні питання, тести та задачі. Кожне з 5-ти завдань оцінюється за шкалою 2; 1;0:

2 бали  виставляється за завдання, якщо студент:

 • дав правильну і повну відповідь на теоретичне питання;
 • дав правильне теоретичне обгрунтування; правильний алгоритм розв'язку і правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • дав правильну відповідь не менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

 

1 бал  виставляється за завдання, якщо студент:

 • дав неповну відповідь на теоретичне питання;
 • дав неправильне теоретичне обгрунтування, але застосував правильний алгоритм розв'язку і дав правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • застосував неправильний алгоритм розв'язку, але дав правильне теоретичне обгрунтування і арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • дав неправильну арифметичну відповідь на поставлену задачу, але дав  правильне теоретичне обгрунтування та правильний алгоритм розв'язку задачі;
 • дав правильну відповідь менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

 

0 балів  виставляється за завдання, якщо студент:

 • не дав відповіді взагалі або дав неправильну відповідь на теоретичне питання;
 • не розв'язав або неправильно розв'язав задачу (із застосуванням невірної формули чи алгоритму розв'язку, невірне теоретичне обгрунтування);
 • дав правильну відповідь менше, ніж на 50 % тестів за тестовим завданням.

 

Протягом семестру студенти повинні вирішити одне модульне  контрольне завдання.

Максимальна оцінка контрольного модульного завдання – 10 балів.

6.1.2.4. Контроль за виконанням вибіркових видів завдань для самостійного опрацювання

З метою мотивації поточної навчальної та наукової роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання, що пропонуються на вибір студента. Серед вибіркових завдань для самостійного опрацювання  оцінці можуть підлягати:

 • підготовка та презентація рефератів, есе за заданою тематикою;
 • підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій;
 • формування аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів за заданою тематикою.

За підготовку наукових публікацій та участь в наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, наукових гуртках за рішенням кафедри можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10.

Студент за власним бажанням обирає одне чи кілька вибіркових завдань і у встановлений викладачем термін подає карту самостійної роботи безпосередньо викладачу або на кафедру банківської справи.

В якості одного з видів самостійної роботи студент може обрати написання реферату за тематикою, що запропонована в переліку, наведеному в п. 6.1.2.5. даної робочої навчальної програми.

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та внутрішні положення банків України інших регуляторних органів і кредитних установ, які стосуються теми реферату.

Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.

Питання реферату слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба захаращувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними.

Реферат має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обгрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновок

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.

Вибір студентами в якості вибіркового виду самостійної роботи аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів здійснюється із запропонованого переліку:

У VII семестрі:

 1. Ресурсна база банків України
 2. Власний капітал банків України
 3. Депозитні ресурси банків України
 4. Недепозитні ресурси банків України
 5. Зобов'язання банків України
 6. Міжгосподарські безготівкові розрахунки в Україні
 7. Операції банків із платіжними картками

 

У VIII семестрі:

1. Діяльність кредитних спілок  в Україні

2. Операції ломбардів

3. Споживче кредитування в Україні

4. Банківське споживче кредитування в Україні

5. Іпотечне кредитування

6. Форми забезпечення банківських кредитів

7. Плата за банківський кредит

8. Кредитний портфель банків України

9. Операції банків з цінними паперами

10. Валютні операції банків

11. Ліквідність банків України

12. Фінансові результати діяльності банків України

13. Дотримання банками економічних нормативів

 

Студент може запропонувати власну тему для формування аналітичного звіту в рамках програми дисципліни «Операції банків і небанківських кредитних установ», але обов'язково узгодити її з викладачем, який здійснює поточний контроль.

Починаючи роботу над аналітичним звітом, студент має ознайомитися з теоретичним аспектом аналітичного дослідження і статистичними даними за обраною темою. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Статистичні дані за досліджуваний період (3 – 5 років) мають бути систематизовані і зведені в таблиці, гістограми, діаграми та графіки та самостійно проаналізовані.

Аналітичний звіт має включати наступні основні елементи:

- Вступ

- Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі аналітичного дослідження

- Висновок

- Список використаної літератури

Вимоги до списку використаної літератури такі ж, як і до реферату.

Аналітичний звіт має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. Аналітичний звіт має бути наданий викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Обсяг аналітичного звіту не повинен перевищувати 10 сторінок.

До вибіркових видів самостійної роботи студентів за дисципліною «Операції банків і небанківських кредитних установ» відноситься підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій. Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

Студенти, які вивчають дисципліну «Операції банків і небанківських кредитних установ» можуть приймати участь у науковій діяльності кафедри банківської справи, що викладає цю дисципліну, та кредитно-економічного факультету в цілому. Вони можуть приймати участь в наукових студентських конференціях, семінарах, наукових гуртках, олімпіадах  з даної дисципліни чи спеціальності. Всі ці види наукової діяльності оцінюються і враховуються при підсумковому оцінюванні знань за дисципліною «Операції банків і небанківських кредитних установ».

Оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів здійснюється в балах за шкалою: 5; 4; 3; 0 балів. Максимальна кількість балів за виконання вибіркових видів самостійної роботи не може перевищувати 5 балів.

 5 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, графіки таблиці, діаграми, які відображають тенденції останніх років, та інші наочні матеріали та презентували його з використанням Power Point;
 • підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (не менше 3-х наукових статей із фахових видань за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою;
 • підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували його на практичному занятті з використанням Power Point;
 • підготували і захистили курсову роботу з науки на відмінно.

4 бали за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 • підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували його на практичному занятті;
 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, але графіки таблиці, діаграми та інші наочні матеріали не відображають тенденції останніх років;
 • підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (але менше 3-х наукових статей або не всі статті із фахових видань або не всі статті за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою.
 • підготували і захистили курсову роботу з науки на добре.

3 бали за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 • підготували реферат, есе, що в основному відповідає встановленим вимогам, презентували на практичному занятті чи захистили в ході індивідуальної співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів, але до презентації чи захисту є суттєві зауваження;
 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, однак, не в динаміці, а в статиці на певну дату,  а графіки таблиці, діаграми, та інші наочні матеріали мають суттєві недоліки.
 • підготували і захистили курсову роботу з науки на задовільно.

0 балів за виконання завдань для самостійного опрацювання отримують усі  решта студентів.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру окремих вибіркових видів робіт, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

 1. Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 2 балів.
 2. Неохайне оформлення роботи – 2 балів.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач, що веде практичні заняття.

 

6.1.2.5. Перелік тем рефератів

 

з/п

Назва теми

Термін виконання

 

7-й семестр

 

1.

Види кредитних установ та особливості їх функціонування в Україні

До дати проведення за розкладом заняття №1

2.

Особливості ліцензування банків і кредитних установ небанківського типу в Україні

3.

Порівняльна характеристика власного та регулятивного капіталу банків

До дати проведення за розкладом заняття №2

4.

Банківські ресурси: сутність та економічна характеристика окремих видів

5.

Проблеми формування резервного капіталу банку

До дати проведення за розкладом заняття №3

6.

Прибуток банку як джерело формування банківських ресурсів

7.

Депозити як головне джерело формування банківських ресурсів

До дати проведення за розкладом заняття №4

8.

Проблеми реалізації системи гарантування вкладів

9.

Порівняльна характеристика залучених та позичених ресурсів банків

До дати проведення за розкладом заняття №5

10.

Власні незабезпечені боргові зобов’язання банків: види, умови емісії та розміщення

11.

Порівняльна характеристика банківських рахунків національній та іноземній валюті

До дати проведення за розкладом заняття №6

12.

Розвиток форм безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті

13.

Характеристика платіжних інструментів, що використовуються в безготівковому платіжному обороті

До дати проведення за розкладом заняття №7

14.

Особливості застосування окремих способів платежу при безготівкових розрахунках

15.

Акредитивна форма розрахунків: переваги та недоліки її застосування у вітчизняній практиці

До дати проведення за розкладом заняття №8

16.

Вексельна форма розрахунків та роль банків у її застосуванні

17.

Операції вітчизняних банків із платіжними картками

До дати проведення за розкладом заняття №9

18.

Банки України та функціонування НСМЕП

19.

Регулювання готівкових розрахункових операцій в Україні

До дати проведення за розкладом заняття №10

20.

Організація роботи операційної каси банку України

21.

Кредитний договір – основа взаємовідносин банку з позичальником

До дати проведення за розкладом заняття №11

22.

Процес банківського кредитування у розрізі окремих етапів

23.

Способи захисту від кредитного ризику

До дати проведення за розкладом заняття №12

24.

Кредитний ризик: сутність, ідентифікація та оцінка

25.

Особливості оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи

До дати проведення за розкладом заняття №13

26.

Особливості оцінки кредитоспроможності позичальника-фізичної особи

27.

Форми та види забезпечення банківських кредитів: переваги та недоліки окремих

До дати проведення за розкладом заняття №14

28.

Кредитний моніторинг і його роль у процесі банківського кредитування

29.

Види та економічна характеристика споживчих кредитів

До дати проведення за розкладом заняття №14

30.

Види та економічна характеристика іпотечних кредитів

31.

Особливості банківської операції врахування комерційних векселів

До дати проведення за розкладом заняття №14

32.

Банківське кредитування під заставу комерційних векселів

8-й семестр

33.

Порівняльна характеристика контокорентного та овердрафтного банківського кредиту

До дати проведення за розкладом заняття №15

34.

Особливості банківського кредитування  сільськогосподарських підприємств

35.

Факторингові операції банків України

До дати проведення за розкладом заняття №16

36.

Лізингові операції банків України

37.

Характеристика операції банків України  з цінними паперами

До дати проведення за розкладом заняття №17

38.

Професійна діяльність банків України на ринку цінних паперів

39.

Емісійні операції банків України з цінними паперами

До дати проведення за розкладом заняття №18

40.

Депозитарна діяльність банків України

41.

Інвестиційні операції банків України з цінними паперами

До дати проведення за розкладом заняття №19

42.

Управління портфелем цінних паперів банку

43.

Правове регулювання операцій банків в іноземній валюті в України

До дати проведення за розкладом заняття №20

44.

Класифікація операцій банків України в іноземній валюті

45.

Міжнародні кореспондентські відносини банків: порядок установлення

До дати проведення за розкладом заняття №21

46.

Порівняльна характеристика окремих видів документарних акредитивів у міжнародних розрахунках

47.

Міжбанківський валютний ринок України: сучасний стан та шляхи подальшого розвитку

До дати проведення за розкладом заняття №22

48.

Перекази іноземної валюти банками України за дорученням фізичних осіб

49.

Банківські послуги у сфері вексельного обігу

До дати проведення за розкладом заняття №23

50.

Розвиток банківських послуг в Україні

51.

Операції банків України  з дорогоцінними металами

До дати проведення за розкладом заняття №24

52.

Довірчі послуги банків України

53.

Характеристика ресурсів кредитної спілки

 

До дати проведення за розкладом заняття №25

54.

Операції вітчизняних кредитних спілок

55.

Характеристика ресурсів ломбарду

До дати проведення за розкладом заняття №26

56.

Операції ломбардів в Україні

57.

Особливості формування ресурсів кредитних установ небанківського типу в Україні (на вибір студента, крім ломбардів і кредитних спілок)

До дати проведення за розкладом заняття №27

58.

Операції кредитних установ небанківського типу в Україні

59.

Фінансова стійкість банку: сутність та способи забезпечення

До дати проведення за розкладом заняття №27

60.

Створення обов’язкового  резерву як спосіб забезпечення фінансової стійкості банків України

61.

Економічні нормативи, що регулюють діяльність банків

До дати проведення за розкладом заняття №27

62.

Регулювання капітальної бази банків України

63.

Регулювання ліквідності банків України за допомогою економічних нормативів

До дати проведення за розкладом заняття №27

64.

Регулювання НБУ допустимого кредитного ризику банків

65.

Створення спеціального  резерву  за кредитами як спосіб забезпечення фінансової стійкості банків України

До дати проведення за розкладом заняття №27

66.

Особливості формування та використання резерву за кредитами банками України

67.

Особливості формування та використання банками України резерву за дебіторською заборгованістю

До дати проведення за розкладом заняття №27

68.

Особливості формування та використання банками України резерву за цінними паперами

 

6.1.2.6. ВИБІР СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В ЯКОСТІ

             ВИБІРКОВО ВИДУ СРС НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Якщо студент згідно навчального плану вибрав написання курсової роботи по дисципліні «Операції банків та небанківських кредитних установ», то вона може бути зарахована як один із видів вибіркової СРС. Вказівки щодо написання, захисту та оцінювання якості роботи студента наведені у п. 6.4.

6.1.2.7. Загальна оцінка поточного контролю

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Операції банків та небанківських кредитних установ” визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів.

Оскільки навчальна дисципліна вивчається протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в загальній підсумковій оцінці враховується середній бал за результатами поточного контролю в двох семестрах, в яких вивчалася дисципліна. При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 (включно), а результати поточного контролю знань студентів в кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності науки.

6.1.2.8. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів  при підсумковому контролі у формі іспиту

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Операції банків і небанківських кредитних установ» для студентів денної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю агальна сума балів за результатами поточного контролю визначається як середньоарифметична за два семестри: діапазон від 0 до 50 балів включно) та іспиту в письмовій формі (діапазон від 0 до 50 балів включно). При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за 100-

бальною

шкалою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною

 шкалою

90-100

A

відмінно

80-89

B

добре

70-79

C

66-69

D

задовільно

60-65

E

21-59

FX

Незадовільно

 з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

0-20

F

Незадовільно

 з можливістю

вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у

формі додаткової

індивідуально-

консультативної роботи

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуа-льно-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі по-над обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

 

6.2.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни "Операції банків і небанківських кредитних установ"

освітній ступінь «бакалавр»

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність  6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація  6508/1 «Кредит»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Підготовка з питань:

 • теми 1 «Кредитні установи на ринку фінансових послуг»
 • теми 2 «Операції з формування банківських ресурсів»

Установча міні-лекція (конспект)

-

Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань

2

2.

Відпрацювання виконання конкретних операцій  по темі 3 «Операції банків з обслуговування грошового обороту»

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань

2

3.

Відпрацювання виконання конкретних операцій  по темі 4 «Кредитні  операції банків»

Міні-лекція (конспект)

2

Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань

2

4.

Відпрацювання виконання конкретних операцій  за темами:

 • №5 «Операції банків з цінними паперами»
 • № 6 «Операції банків в іноземній валюті»

Міні-лекція (конспект)

2

Робота в малих групах та виконання практичних завдань

2

5.

Відпрацювання виконання конкретних операцій  за темами:

 • № 7 Операції з надання окремих видів банківських послуг
 • № 8 «Операції  небанківських кредитних установ»

 

Міні-лекція (конспект)

2

Робота в малих групах та виконання практичних завдань

2

6.

Попередня підготовка питань та відпрацювання виконання конкретних операцій  за темами:

 • № 9 «Операції банків в іноземній валюті»

 

Міні-лекція (конспект)

 

Виконання практичних завдань

2

Усього балів за відповіді (виступи) на контактних заняттях*

20*

За результати виконання контрольних модульних завдань

 

13.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточна контрольна модульна робота

5

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання і захист завдань самостійної роботи

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

Кількість балів

1.Домашня письмова робота

Електронна або письмова

За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10*

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

Електронна або письмова

За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15**

3. Написання реферату (есе)

Електронна або письмова

За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15**

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

Електронна або письмова

За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15**

5.Курсова робота

Письмова

Згідно навчального плану

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15**

Усього балів за результати виконання і захисту завдань СРС

 

 

 

 

Разом балів за СРС

 

Усього балів за виконання і захист завдань самостійної роботи

25***

Разом

50***

                   

*Виконання домашньої письмової роботи за обраними варіантами є обов’язковим видом СРС

** Види СРС передбачені п. 2,3,4,5 є вибірковими. Студент самостійно обирає один із запропонованих.

*** максимальна кількість балів за результатами виконання СРС у сесійний і міжсесійний період не може перевищувати 50 балів (25 балів у сесійний період; 25 балів у міжсесійний період)

****За науко-дослідну діяльність і в межах одного семестру можуть нараховуватись студенту 10 додаткових (заохочувальних) балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Чуб Павло Михайлович, доцент, к.е.н., e-mail: p.m.chub@gmail.com

Ситник Олександр Васильович, ст. викладач, e-mail: Sytnik@meta.ua

Адреса, телефон кафедри

вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус, аудиторії 047-048, тел. 456-98-15

 

Адреса, телефон  деканату

вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус університету, ауд.035, тел. 371-62-65

 

 

 

6.2.2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

6.2.2.1. Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання, котрі вивчають дисципліну “Операції банків та небанківських кредитних установ”, здійснюється з урахуванням результатів за обов’язковими і вибірковими видами самостійної роботи.

Обов’язковими  об’єктами поточного контролю студентів заочної форми навчання є домашня письмова контрольна робота.

Серед вибіркових завдань для самостійного опрацювання  оцінці можуть підлягати:

 • підготовка навчальних конспектів лекцій;
 • підготовка та презентація рефератів, есе за заданою тематикою;
 • формування аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів за заданою тематикою;
 • аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою;
 • курсова робота.

Студент за власним бажанням обирає одне чи кілька вибіркових завдань і під час установчої сесії (начитки лекцій) подає карту самостійної роботи на кафедру банківської справи. Після закінчення установчої сесії карта самостійної роботи надається безпосередньо викладачу, який здійснює поточний контроль знань студентів, в дні консультацій.

 

6.2.2.2. Вибір студентами заочної форми навчання домашніх письмових робіт

Домашню письмову контрольну роботу за рішенням кафедри студент може виконати у формі виконання розрахункових практичних завдань.

Домашня письмова робота складається із 5-ти завдань із 8-ми запропонованих у таблиці. Завдання домашньої письмової роботи передбачають розв’язок  задач з дисципліни, що представлені у п. 8.3. Методичних матеріалів щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з даної дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ». Викладач, який здійснює поточний контроль знань студентів, може корегувати умови типових задач та конкретизувати їх зміст індивідуально для кожного студента чи для груп студентів.

Студент здійснює вибір 5-ти завдань для домашньої письмової роботи  із 8-ми запропонованих у таблиці залежно від початкової літери свого прізвища:

 

Початкова літера прізвища студента

Номери типових задач відповідно до номера завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

А, Б, В, Г

5

13

26

39

50

8

21

36

Д, Е, Є, Ж, З, І

7

16

27

40

56

18

10

14

К, Л, М, Н

  9

21

34

47

59

  26

19

15

О, П, Р, С

11

22

35

48

71

37

20

25

Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

12

23

36

49

79

18

32

2

 

Захист домашніх письмових робіт здійснюється в ході співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів, в міжсесійний період в дні проведення консультацій, а також на практичних заняттях за розкладом сесії до дати проведення екзамену.

 

Порядок оцінювання домашньої письмової роботи студентів заочної форми навчання

Домашня письмова робота підлягає перевірці викладачем та захисту у ході співбесіди зі студентом.

Кожне із завдань домашньої письмової роботи оцінюється за 2- бальною шкалою: 2, 1, 0. Набрані бали за кожним завданням додаються.

Максимальна сума балів поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання за домашню письмову роботу – 10 балів.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру домашньої письмової роботи застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1.Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 2 бали.

2.Неохайне оформлення роботи – 2 бали.

 

 Критерії оцінювання домашньої письмової роботи у формі виконання розрахункових завдань для студентів заочної форми навчання

 

Відповідь за кожне виконане практичне завдання оцінюється у 2 бали, якщо:

 • правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;
 • правильно зазначене теоретичне обгрунтування відповідного розрахунку;
 • правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;
 • правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, що регулює поставлене практичне завдання;
 • зроблені вірні висновки під час відповіді.

 

Відповідь за кожне виконане практичне завдання оцінюється в 1 бал, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал допущено не більше двох порушень із зазначеного переліку;

Відповідь за кожне виконане практичне завдання  оцінюється в 0 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал допущено більше двох порушень із зазначеного переліку;
 • завдання не виконано студентом.

6.2.2.3. Вибір студентами заочної форми навчання вибіркових видів самостійної роботи

 

6.2.2.3.1. Вибір студентами заочної форми навчання рефератів як вибіркового виду самостійної роботи

 

В якості одного з видів самостійної роботи студент може обрати написання реферату  за тематикою, що запропонована в переліку, наведеному в п. 6.2.2.3.1.  даної робочої навчальної програми. Студент може запропонувати власну тему з програми науки, однак вона має бути узгоджена з викладачем.

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та внутрішні положення банків України, інших регуляторних органів і кредитних установ, які стосуються теми реферату.

Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.

Питання реферату слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба захаращувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними.

Реферат має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обгрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновок

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.

 

 Перелік тем рефератів.

 1. Банк як суб'єкт господарської діяльності.
 2. Види банків та умови їх створення в Україні.
 3. Ліцензування банківської діяльності.
 4. Активні операції банків.
 5. Пасивні операції банків.
 6. Комісійно-посередницькі операції банків.
 7. Ресурси банків та джерела їх формування.
 8. Формування власного капіталу банку.
 9. Формування статутного капіталу банку.
 10. Капіталізація банків та шляхи її підвищення.
 11. Іноземний капітал у банківській системі України.
 12. Операції банків з платіжними картами та їх розвиток в Україні.
 13. Платіжні картки: сутність та види.
 14. Платіжні картки НСМЕП та операції з ними.
 15. Банки в системі вексельного обігу України.
 16. Кредитні операції банків з векселями.
 17. Банки в системі вексельних розрахунків.
 18. Банки в системі вексельного обігу України.
 19. Способи забезпечення фінансової стійкості комерційного банку.
 20. Формування резервів для покриття можливих втрат банку від активних операцій та їх роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.
 21. Формування банками резерву для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними паперами та їх роль у забезпеченні фінансової стійкості банку.
 22. Роль високоліквідних активів у забезпеченні фінансової стійкості банку.
 23. Банківські ризики і методи їх зниження.
 24. Доходи, витрати і прибуток банку.
 25. Процес управління ризиками в банку.
 26. Операції банків з цінними паперами.
 27. Операції банків у сфері інвестиційної діяльності.
 28. Емісійні операції банків з цінними паперами.
 29. Посередницькі операції банків з цінними паперами.
 30. Інвестиційні операції банків на фондовому ринку.
 31. Кредити банків під заставу цінних паперів.
 32. Банківське кредитування на споживчі інвестиційні потреби.
 33. Операції комерційних банків з кредитування населення.
 34. Лізинговий кредит в Україні.
 35. Факторинг – альтернативне кредитування обігового капіталу підприємств.
 36. Форфейтинг як форма кредитування міжнародних розрахунків.
 37. Контокорентний кредит.
 38. Лізингові операції комерційних банків.
 39. Кредити пов’язані з розрахунками у народному господарстві.
 40. Розвиток інвестиційного кредиту в Україні.
 41. Особливості і проблеми кредитування підприємств сільського господарства.
 42. Ефективність інвестиційного кредитування.
 43. Довгострокове кредитування банками капітальних вкладень підприємств.
 44. Іпотечний кредит.
 45. Види банківських кредитів.
 46. Неторгівельні операції банків в іноземній валюті.
 47. Торгівельні операції банків в іноземній валюті.
 48. Валютні операції банків на міжбанківському ринку.
 49. Гарантійні послуги банку.
 50. Посередницькі та консультаційні послуги банку.
 51. Банківські послуги та їх роль у розвитку банку.
 52. Довірчі послуги для юридичних осіб.
 53. Довірчі послуги для фізичних осіб.
 54. Банківське обслуговування фізичних осіб.
 55. Операції банків з дорогоцінними металами.
 56. Роль фінансового інжинірингу в банківській діяльності.
 57. Операції банків із залучення коштів.
 58. Операції банків із позичення коштів.
 59. Операції банків із обслуговування платіжного обороту.
 60. Операції банків з готівкою.
 61. Оцінка кредитоспроможності позичальника.
 62. Етапи процесу банківського кредитування.
 63. Діяльність кредитних спілок в Україні.
 64. Діяльність ломбардів в Україні.
 65. Забезпечення фінансової стійкості кредитних установ.

 

6.2.2.3.2. Вибір студентами заочної форми навчання в якості вибіркового виду самостійної роботи аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів за заданою тематикою

Тему для аналітичного звіту студенти обирають із запропонованого переліку:

 

1.        Ресурсна база банків України

2.        Власний капітал банків України

3.        Депозитні ресурси банків України

4.        Недепозитні ресурси банків України

5.        Зобов'язання банків України

6.        Міжгосподарські безготівкові розрахунки в Україні

7.        Операції банків із платіжними картками

8.        Діяльність кредитних спілок  в Україні

9.        Операції ломбардів

10.      Споживче кредитування в Україні

11.      Банківське споживче кредитування в Україні

12.      Іпотечне кредитування

13.      Форми забезпечення банківських кредитів

14.      Плата за банківський кредит

15.      Кредитний портфель банків України

16.      Операції банків з цінними паперами

17.      Валютні операції банків

18.      Ліквідність банків України

19.      Фінансові результати діяльності банків України

20.      Дотримання банками економічних нормативів

Студент може запропонувати власну тему для формування аналітичного звіту в рамках програми дисципліни «Операції банків і небанківських кредитних установ», але обов'язково узгодити її з викладачем, який здійснює поточний контроль.

Починаючи роботу над аналітичним звітом, студент має ознайомитися з теоретичним аспектом аналітичного дослідження і статистичними даними за обраною темою. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Статистичні дані за досліджуваний період (3 – 5 років) мають бути систематизовані і зведені в таблиці, гістограми, діаграми та графіки та самостійно проаналізовані.

Аналітичний звіт має включати наступні основні елементи:

- Вступ

- Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі аналітичного дослідження

- Висновок

- Список використаної літератури

Вимоги до списку використаної літератури такі ж, як і до реферату.

Аналітичний звіт має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. Аналітичний звіт має бути наданий викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Обсяг аналітичного звіту не повинен перевищувати 10 сторінок.

 

6.2.2.3.2. Вибір студентами заочної форми навчання в якості вибіркового виду самостійної роботи аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій

 

Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

 

6.2.2.3.3. Вибір студентами заочної форми навчання в якості вибіркового виду самостійної работи написання і захист курсової роботи

Якщо студент згідно навчалного плану вибрав написання курсової роботи, то вона може бути зарахована як один із видів вибіркової роботи. Вказівки щодо написання та захисту студентами курсової роботи наведені у п. 8.4.

 

6.2.2.4.  Критерії оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів заочної форми навчання

Вибіркові завдання для самостійного опрацювання  оцінюються в балах: 15; 10; 8; 0 балів.

 15 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 • підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували на практичному занятті чи захистили в ході індивідуальної співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів;
 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, графіки таблиці, діаграми, які відображають тенденції останніх років, та інші наочні матеріали;
 • підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (не менше 3-х наукових статей із фахових видань за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою або мають наукову публікацію та/чи  прийняли участь у науковій студентській конференції, семінарі, олімпіаді.

10 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 • підготували реферат чи есе, що в основному відповідає встановленим вимогам, презентували на практичному занятті чи захистили в ході індивідуальної співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів, але до презентації чи захисту є суттєві зауваження;
 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, але графіки таблиці, діаграми та інші наочні матеріали не відображають тенденції останніх років;
 • підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (але менше 3-х наукових статей або не всі статті із фахових видань або не всі статті за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою.

8 балів за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

 • мають власноручний навчальний конспект не менше 90 % усіх лекцій;
 • підготували реферат, однак він відповідає не всім встановленим вимогам, або до презентації та захисту його є суттєві зауваження та недоліки;
 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, однак, не в динаміці, а в статиці на певну дату,  а графіки таблиці, діаграми, та інші наочні матеріали мають суттєві недоліки.

0 балів за виконання завдань для самостійного опрацювання отримують усі  решта студентів.

Максимальна кількість балів за вибіркові завдання для самостійного опрацювання не може перевищувати 15 балів.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру окремих вибіркових видів робіт, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

 1. Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 2 бали.
 2. Неохайне оформлення роботи – 2 бали.

 

Набрані бали за контактні заняття (максимум 25 балів), за виконання вибіркових видів самостійної роботи (максимум - 15 балів) додаються до балів, набраних студентом за виконання домашньої письмової роботи (максимум - 10 балів), і заносяться у екзаменаційну відомість як результат поточного оцінювання знань.

 

6.2.2.5. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання

Загальна підсумкова оцінка знань студентів з обов’язкової дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ» проводиться у формі письмового іспиту.

Загальна підсумкова оцінка з обов’язкової  дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ» для студентів заочної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 50 балів включно). При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS проводиться у відповідності до даних таблиці:

 

Оцінка за 100-

бальною

шкалою КНЕУ

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною

 шкалою

90-100

A

відмінно

80-89

B

добре

70-79

C

66-69

D

задовільно

60-65

E

21-59

FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

0-20

F

незадовільно з можливістю

вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у

формі додаткової

індивідуально-

консультативної роботи

 

 

 

 

 

 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі по-над обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.»

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге - комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

6.3. Приклади ТИПОВИХ завдань, ЩО ВИНОсяться на     екзамен

Завдання 1.  

Є такі дані по банку “Дніпро” станом на 1 березня, млн. грн.:

- грошові кошти та їх еквівалент                                    1116

- кошти в інших банках                                                    173

- заборгованість за кредитами                                          8960

- резерви під знецінення кредитів                                    439

- інші активи                                                                       34

- кошти юридичних осіб                                                    2850

- боргові цінні папери, емітовані банком                         150

- кошти фізичних осіб                                                        2120

- інші зобов’язання                                                             928

- основні засоби                                                                   550

- статутний капітал                                                              2710

Визначити розмір власного капіталу банку та зробити висновки щодо структури банківських ресурсів.

 

Завдання 2.

  Банк станом на 1 квітня мав 250 млн. грн. власного капіталу, 800 млн. грн. залучених та 150 млн. грн. запозичених ресурсів. Кошти в інших банках складали 90 млн. грн.; грошові кошти в касі банку – 0,8 млн. грн.; основні засоби та нематеріальні активи – 30 млн. грн.; кредитні вкладення банку 870 млн. грн.

1. Вкажіть, що таке банківські ресурси?

2. Визначте розмір надлишку (нестачі) кредитних ресурсів.

3. Яким чином регулюються НБУ розміри банківських ресурсів?

 

Завдання 3.

Комерційний банк здійснив емісію акцій номінальною вартістю 10 грн. і загальною кількістю 900 тис. штук. Із загальної кількості емітованих акцій 200 тис. були реалізовані за ціною 15 грн. за одну акцію.

Визначте розмір: статутного капіталу; емісійного доходу банку від емісії акцій; власного капіталу банку.

 

Завдання 4.

 Є такі дані станом на 1 квітня, млн. грн.:

- статутний капітал ……………………………………………..530,0

- власні акції, викуплені у акціонерів …………………………    1,0

- емісійні різниці………………………………………………..     0,6

 • резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку ….. 40,2

- резерви переоцінки необоротних активів …………………    155,1

- резерви переоцінки цінних паперів…………………………… (7,1)

 • прибуток/збиток:

                      минулих років ……………………………………(622,3)

                      поточного року……………………………………..19,1

Визначити розмір балансового власного капіталу банку.

 

Завдання 5.

Валові доходи банку за звітний рік склали 12350 тис. грн., витрати - 4320 тис. грн. Відрахування до резервного фонду здійснено на мінімально допустимому розмірі. Інші відрахування до капіталу склали 1250 тис. грн. Частка прибутку, що направлена на сплату дивідендів затверджена зборами акціонерів на рівні 40%. Визначте розмір нерозподіленого прибутку банку.

 

Завдання 6.

Прибутки банку за минулі роки склали 10 млн. грн., а за звітний рік банк мав збитки в розмірі 900 тис. грн. Балансовий капітал банку складав 170 млн. грн., а регулятивний капітал – 168 млн. грн. Власники банку прийняли рішення про виплату дивідендів за звітний рік у розмірі 1,5 млн. грн.

1. Поясніть, чи може банк виплачувати дивіденди, якщо його діяльність за звітний рік була неприбутковою.

2. Якими будуть дії банку щодо виплати дивідендів акціонерам.

 

Завдання 7.

 Відрахування до резервного фонду банку встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 7%. Розмір основного капіталу банку складає 270 млн. грн., у т.ч. фактично сплачений зареєстрований статутний капітал – 140 млн. грн. Додатковий капітал банку складає 285 млн. грн.. Фактичний розмір резервного фонду складає 132 млн. грн. Прибуток звітного періоду, що залишається у банку після сплати податків та інших обов’язкових платежів, становить 60 млн. грн.

Визначити:

а) розмір відрахувань до резервного фонду;

б) розрахункову величину резервного фонду;

в) фактичний розмір резервного фонду після відрахувань прибутку до нього.

 

Завдання 8.

Є такі дані відносно власного капіталу банку, млн. грн.:

- статутний капітал …………………………………… 58,4

- резервний фонд……………………………………….   4,2

- емісійні різниці ………………………………………   0,8

 • резерви переоцінки необоротних активів,

у тому числі:                                

            резерви переоцінки нерухомості………………. 38,0

            резерви переоцінки нематеріальних активів….   2,3

- загальні резерви ……………………………………… 12,5

 • прибуток/збиток минулих років …………………..    5,4
 • прибуток/збиток поточного року………………….   (1,5)

- субординований капітал……………………………….32

1. Дайте визначення та вкажіть призначення регулятивного капіталу банку.

2. Визначте розмір регулятивного капіталу банку.

 

Завдання 9.

Банк залучив кошти на умовах субординованого боргу в сумі 600 млн. грн. Строк, на який залучено кошти, 7 років (з 01.02.2009 до 31.01.2016).

Визначити суму субординованого боргу, яка враховуватиметься при розрахунку регулятивного капіталу банку протягом кожного року дії угоди.

 

Завдання 10.

Депозит на суму 500 тис. грн. розміщений у банку терміном до одного року зі сплатою доходу щомісяця з розрахунку 15% річних.  Визначити  місячний дохід за простими процентами. 

 

Завдання 11. Депозит на суму 500 тис. грн. розміщений на строк до одного року зі сплатою доходу по закінченні строку дії договору виходячи з 15% річних. Нарахування процентів відбувається щомісячно за складними процентами. Визначити суму процентної плати за рік.

 

Завдання 12.

Громадянин придбав у банку ощадний сертифікат номіналом 1000 грн., строком погашення 6 місяців, процентною ставкою 32 % і з умовою щомісячної сплати процентів. Визначте суму виплат банку на користь свого вкладника.

Завдання 13.

Підприємство 5 травня уклало депозитну угоду з банком на суму 26 000 грн., строком до 14 вересня з умовою нарахування 34 % річних. Визначте суму, виплачену власникові коштів після закінчення терміну дії депозитної угоди, враховуючи, що з 2 червня процентну ставку було збільшено на 2 %, а з 1 серпня – зменшено на 1 %.

 

Завдання 14.

Громадянин вніс на депозитний рахунок у банку 3 400 грн. строком на 3 роки під 24 % за умови нарахування складних процентів. Нарахування процентів здійснюється щомісячно, а їх виплата - раз на рік. Визначте розмір процентних виплат і загальної суми, сплаченої громадянину після закінчення терміну дії депозитної угоди.

 

Завдання 15.

Банк приймає авансові вклади строком на 4 місяці під 16% річних зі сплатою процентів при укладанні угоди. 7 березня банк залучив від клієнта кошти на депозит у розмірі 2300 грн. Відповідно з умовами угоди, у випадку дострокового вилучення, банк сплачує клієнту проценти з розрахунку 2 % річних.

Визначте:

а) суму процентів, сплачених авансом клієнту;

б) суму коштів, отриманих банком від клієнта;

в) суму, яку банк сплатить вкладнику, якщо 16 червня вкладник достроково вилучив депозит.

         

         Завдання 16.

         АКБ «Кредит» виконує операції із залучення грошових коштів підприємств та населення до вкладів. На 1 квітня залишки коштів на депозитних рахунках підприємств становили 2,1 млн. грн., а на рахунках громадян - 4,5 млн. грн. 2 квітня обороти за  надходженнями на депозитні рахунки становили 0,3 млн. грн., а за видатками - 1,9 млн. грн. Цього самого дня закінчився строк депозитної угоди на 0,6 млн. грн., і валюту депозиту разом з нарахованими процентами, що становили 0,1 млн. грн., було перераховано через кореспондентський рахунок банку на поточний рахунок підприємства.

1. Визначити розмір депозитів, які можуть бути використані банком як ресурси.

2. Назвати напрямки використання банківських ресурсів.

3. Пояснити, які ресурси і в якому випадку вигідніші для банку?

 

Завдання 17.

Банк випустив 10% облігації номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації – 2 роки.

 1. Визначте курс облігації.

 

Завдання 18.

25 травня ТОВ "Швейна фабрика" здала до банку платіжне доручення на 109000,00 грн. для перерахування коштів ВАТ "Укртекстиль" за отриману 05 травня сировину.

На поточному рахунку фабрики 25 травня залишок коштів становив 100000,00 грн.

1. Поясність особливості розрахунків платіжними дорученнями.

2. Яке рішення прийме банк щодо цього платіжного доручення?

3. Які дії можуть вчинити банк та підприємство щодо оплати цього платіжного доручення?

4. Чи впливає банк на заходи, що може вчинити контрагент за невчасно сплачене платіжного доручення?

 

Завдання 19.

ВАТ "Лісове господарство" ЗАТ "Меблеве виробництво" сировину на суму 150000 грн. Розрахунки здійснюються з застосуванням платіжних вимог-доручень. На момент надходження платіжного документа до банку, що обслуговує ЗАТ "Меблеве виробництво" на його поточному рахунку було 200000 грн.

1. Поясність особливості розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.

2. Чи бере участь банк у вирішенні суперечок між продавцем і покупцем за цієї форми розрахунків?

3. Що зробить банк платника з платіжною вимогою-дорученням, якщо ЗАТ "Меблеве виробництво" акцептувало платіжну вимогу-доручення на суму 110000 грн.; 150000 грн.; 200000 грн.?

 

Завдання 20.

ВАТ "Торгівельна мережа " звернулася в банк в м. Києві з проханням відкрити акредитив за рахунок власних коштів для розрахунків з продавцем продукції RichUp Trading ltd (Кіпр) на суму 950 тис. дол. США, банк якого знаходиться в м. Нікосія, Кіпр. Продукція буде надходити протягом календарного року нерівними партіями.

1. Поясність особливості розрахунків акредитивами.

2. Запропонуйте види акредитиву, які слід застосувати для такої операції: а) виходячи із максимального заробітку банку через отримання комісій; б) виходячи із максимальної економії на банківських послугах для ВАТ "Торгівельна мережа".

 

Завдання 21.

ВАТ "Завод "Укркабель" звернувся до банку з проханням видати чекову книжку на 80000 грн. для розрахунків з продавцями сировини. Коштів на розрахунковому рахунку достатньо.

1. Поясність особливості застосування розрахункових чеків.

2. Який термін дії розрахункової чекової книжки, який термін дії виписаного чека.

3. Запропонуйте, як може поступити банк задля видачі чекової книжки ВАТ "Завод "Укркабель".

 

Завдання 22.

Меблева фабрика розраховується з Київенерго за електроенергію плановими платежами. Споживання електроенергії в III кварталі передбачено в  сумі 180000 грн. Періодичність перерахування планових платежів за угодою - один раз в 5 днів (5, 10, 15, 20, 25, 30 числа кожного місяця). Фабрика протягом липня виписала 6 платіжних доручень і перерахувала на поточний рахунок Київенерго планові платежі в обумовлених розмірах. Вартість фактично використаної електроенергії за липень склала 39200 грн.

1. Визначити розмір фіксованої суми платежу (планового платежу), який повинен бути перерахований за кожний платіжний період III кварталу.

2. Зробити перерахунок між Київенерго і фабрикою за липень.

 

Завдання 23.

Підприємство «Авангард» і підприємство «Фортуна» уклали угоду про розрахунки по сальдо зустрічних вимог. Розрахунковий період згідно угоди передбачений 10 днів. Звірку розрахунків покладено на «Авангард». За період з 1-10 жовтня поставки продукції підприємством «Авангард»  підприємству «Фортуна» склали 170820 грн. За цей же період підприємство «Фортуна» поставило підприємству «Авангард» продукції на суму 82400 грн.

1. Визначити сальдо взаємних вимог станом на 11 жовтня.

2. Які платіжні документи повинен здати «Авангард» до свого банку?

3. Вирахувати процент заліку взаємних вимог за першу декаду жовтня.

 

Завдання 24.

ТОВ “Дніпро” звернулося до банку з проханням оформити дві платіжні картки на довірених осіб товариства. Ліміт для кожної картки товариство визначило в сумі 30 тис. грн. Плата за відкриття картрахунку складає 60 грн., за випуск та обслуговування – 100 грн.

1. Які види платіжних карток можуть одержувати юридичні особи?

2. Вкажіть, як поступить банк щодо прохання ТОВ “Дніпро” про оформлення двох карток.

3. Якими документами регламентуються відносини між банком та підприємством-держателем платіжної картки?

4. Які операції заборонено здійснювати за допомогою корпоративних платіжних карток?

 

Завдання 25.

Підприємство вирішило виплачувати зарплату своїм працівникам в безготівковій формі із зарахуванням на картковий рахунок. За березень місяць підприємство нарахувало своїм працівникам зарплату в розмірі 300 тис. грн. Нарахування в різні фонди складають 32%, а утримання із зарплати: податку на доходи – 15%, до пенсійного фонду та фондів соціального страхування – 6%.

1. Вкажіть порядок реалізації зарплатного карткового проекту.

2. Виходячи із умов завдання, які документи має отримати банк перед видачею зарплати працівникам підприємства.

3. Поясніть дії банку із отриманими від підприємства документами.

 

Завдання 26.

Вкладник 1 березня вніс до банку кошти на річний депозит в сумі 20 тис. грн. під 18% річних. Сплата банком процентів передбачена угодою щомісячно в останній день місяця на платіжну картку вкладника. Умови угоди передбачають можливість надання вкладнику кредиту овердрафт з карткового рахунку в розмірі 60% від суми депозиту під 36% річних.

1 квітня держатель отримав готівку через банкомат в сумі 3 тис. грн. Погашення кредиту держатель здійснив 30 липня у готівковій формі.

1. Яка різниця між дебетовими та кредитними платіжними картками?

2. Визначити максимальну суму ліміту кредиту овердрафт.

3. Визначити суму кредиту, яку отримав держатель картки 1 квітня, а також суму, яку вніс 30 липня в погашення кредиту овердрафт.

 

Завдання 27.

Держатель платіжної картки отримав через банкомат банку-емітента готівку в сумі 1000 грн. Тариф за зняття готівки у мережі банку-емітента складає 1%.

1. Назвіть способи одержання держателем платіжної картки готівкових коштів.

2. Розкрийте порядок одержання готівки через банкомати і каси банків.

3. Пояснити дії банку-емітента, через банкомат якого була одержана держателем готівка.

         

Завдання 28.

          Згідно з нижченаведеними даними розрахуйте  показники, що  характеризують платоспроможність  позичальника (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності).

 

Показники

Тис. грн.

Запаси:

 

виробничі запаси

767,1

тварини на вирощуванні  та відгодівлі

 

незавершене  виробництво

 

готова продукція

379,0

Товари

121,0

Векселі одержані

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

чиста реалізаційна вартість

 

первісна власність

1320,0

резерв сумнівних боргів

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

з бюджетом

272,6

за виданими авансами

385,0

З нарахованих доходів

 

із внутрішніх розрахунків

 

Інша поточна дебіторська заборгованість:

15,0

Поточні фінансові інвестиції

 

Грошові кошти  та їх еквіваленти:

 

в національній валюті

23,7

в іноземній валюті

33,6

Інші  оборотні активи

121,2

Усього

3438,2

Поточні зобов`язання

 

Векселі видані

70,9

Кредиторська  заборгованість за товари, роботи, послуги

1885,5

Поточні зобов`язання за рахунками:

 

З одержаних авансів

373,1

З бюджетом

18,7

З позабюджетних платежів

233,5

Зі страхування

38,4

З оплати праці

82,7

З учасниками

310,8

Із внутрішніх розрахунків

92,0

Інші поточні зобов`язання

92,0

Усього

3105,6

 

          Завдання 29.

          Використовуючи нижченаведені дані, розрахуйте показники, що характеризують  фінансову стійкість  позичальника (коефіцієнти маневреності  та фінансової незалежності).

Показники

Тис. грн.

Власний капітал

 

Статутний капітал:

0,4

Інший додатковий капітал

594,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1181,5

Усього

1775,9

Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

залишкова вартість

0,5

первісна власність

4,2

Знос

3,7

Незавершене будівництво

411,2

Основні засоби:

 

залишкова вартість

1221,6

первісна власність

1443,6

Знос

222,0

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

які обліковуються  за методом участі  в капіталі  інших підприємств

-

інші фінансові інвестиції

79,1

Усього

1712,4

--------------------------------------------------------------

------------------

Довгострокові зобов`язання

269,1

Поточні зобов`язання

3105,6

 

          Завдання 30.

          Розрахувати рентабельність продажу та активів позичальника  згідно наведених даних, тис. грн.

Показники

Тис. грн.

Дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг

11500,2

Податок на додану вартість

1725,0

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ)

9775,2

Чистий прибуток

1150,6

Активи позичальника

5150,6

 

          Завдання 31.

          Визначити достатність грошових надходжень для погашення кредиту  та відсотків, використовуючи наведені дані:

 

Показники

Тис. грн.

Середньомісячні надходження  на рахунки позичальника  протягом  трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів)

24500

Сума кредиту  та відсотків за ним

144500

Кількість місяців дії кредитної угоди

12

Щомісячні умовно-постійні зобов`язання позичальника (адміністративно-господарські витрати тощо)

400

Податкові платежі та платежі іншим кредиторам, що мають бути сплачені з рахунку позичальника, крім зобов`язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди (за даними останнього балансу)

180

 

                   Завдання 32.

          Банк має таку інформацію тис. грн.:

                                                                      I варіант     II варіант                

Розмір кредиту                                                 120               140      

Термін позички, діб                                           20                 25      

Річна ставка простого процента                        40                 35    

Визначити: а) суму процента; б) загальний розмір боргу банку.

 

          Завдання 33.

          Підприємство уклало з банком угоду про одержання контокорентного кредиту. Ліміт кредитування на квартал встановлений в розмірі 500 тис. грн.

В першому місяці кварталу на поточному рахунку були проведені такі операції (тис. грн.): платежі - 150; надходження 100. В другому відповідно: 600 і 500; у третьому 200 і 350. Кредитове сальдо поточного рахунку на початок кварталу становило 30. Процентна ставка встановлена на рівні 35% річних. Дебетове сальдо на поточному рахунку було протягом 38 днів у середньому 180 тис. грн. на кінець дня.

Розрахувати:

      а) Заборгованість по позичках на кінець кожного місяця.

      б) Суму процентів.

 

          Завдання 34.

          ЗАТ „Овочева  фабрика” 15 лютого поточного року уклало з банком угоду про овердрафт у розмірі 250 тис. грн. строком на 6 місяців під 27% річних. Проценти за користування кредитом нараховуються раз на місяць і сплачуються кожного 1 числа місяця.

          Протягом березня по рахунку підприємства було здійснено такі операції:

11.03 надійшли кошти за реалізовану продукцію у розмірі 600 тис. грн.;

16.03 до банку подано грошовий чек на отримання заробітної плати на суму 500 тис. грн.;

27.03 надійшло платіжне доручення на перерахування коштів постачальнику згідно договору поставки на суму 60 тис. грн., у тому числі ПДВ – 10 тис. грн.;

30.03 перераховано до бюджету суму податкової заборгованості у розмірі 100 тис. грн.

          На 1 березня на рахунку ЗАТ „Овочева фабрика” було кредитове сальдо у розмірі 200 тис. грн.

 1. Визначте заборгованість ЗАТ „Овочева фабрика” перед банком станом на початок операційного дня 1 квітня поточного року.
 2. Що таке овердрафт?

 

          Завдання 35.

           В угоді між АКБ „Кредит”  і ТОВ „Лагуна” про контокорентний кредит ліміт кредитування  встановлено у сумі 990 тис. грн., процентна ставка – 30% річних. Сплата процентів за кредит здійснюється 1 раз на місяць (1 числа наступного місяця). Розмір процентів за березень склав 2,5 тис. грн. Станом на 1 квітня залишок коштів на рахунку клієнта становив 56 тис. грн. Протягом квітня рух коштів по рахунку становив:

 

             Дата

       Надходження    

           Видатки

1 квітня

                   -

                  50000

2 квітня

                4000

                    9000

5 квітня

                   -

                  12000

10 квітня

                3000     

                  30000

15 квітня

                4000

                  10000

24 квітня

                6000

                    5000

28 квітня

               97000

                    2000

 

 1. Визначте залишок на рахунку клієнта на кінець поточного місяця.
 2.  Обчисліть суму доходу банку від проведення операції у квітні.
 3. Що таке контокорентний рахунок?

 

          Завдання 36.

          Підприємство отримало в банку  позичку в сумі 700 тис. грн. од. на три місяці з 15% річних під заставу майна. Сума угоди  про заставу 1100 тис. грн. Позичка видана на придбання сировини для виробництва нової продукції. Через місяць після надання позички банк на місці встановив, що не виконуються роботи  з пусконалагодження  обладнання, на якому повинна виготовлятися нова  продукція. Сировина  оплачена за рахунок позички і завезена  на склади підприємства. Підприємство не ставить  перед банком клопотання  про пролонгацію позички. Воно сподівається надолужити прогаяне за рахунок двозмінної організації робіт з пусконалагодження.

         1.Які заходи повинен здійснити банк для запобігання  виникнення проблемної позички.

          2. Яким чино банк може захистити  свої інтереси , щоб не понести збитків і не  заморозити капітал в неліквідних активах, якщо  не вдасться  цими заходами запобігти  виникненню простроченої позички?

         3. Яку суму боргу повинне сплатити  підприємство банку, якщо вся позичка буде погашена через рахунок прострочених позичок?

        4. У чому полягає механізм примусового стягнення боргу ?

         5. За яких додаткових до цієї задачі умов може бути розглянуте питання про надання відстрочки  погашення позички?

     

          Завдання 37.

          До АКБ „Бізнесбанк” звернулась Компанія „Експоцентр” з проханням надати кредит на поповнення оборотних коштів терміном на 1 рік. У  забезпечення кредиту  пропонуються цінні папери (акції ВАТ „Інвестбуд”) у кількості 1000 шт. номінальною вартістю 100 грн., що належать позичальнику на правах власності.  За минулий рік акція ВАТ „Іінвестбуд” дала дивіденд у розмірі 20 грн., у поточному році дивіденд очікується на рівні 24 грн. Рівень позичкового відсотка у минулому році становив 18 % річних, а у поточному – 21%. Процентна ставка АКБ „Бізнес банк” по короткострокових кредитах – 22%; по довгострокових – 26%.

 1. Яке рішення прийме банк щодо надання кредиту? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Визначте максимально можливу суму кредиту під надане забезпечення, якщо співвідношення вартості застави до суми позички, яке встановлене банком по таких видах кредиту становить 60-70 %.
 3. Розрахуйте суму відсотків по кредиту за умови погашення основного боргу одним платежем у кінці терміну кредитування, а відсотків дисконтним способом (наперед).

 

                    Завдання 38.

           Через нестачу обігових коштів 1 березня до банку звернулося Підприємство „Каштан” з проханням викупити у нього рахунки фактури за відвантажену продукцію на суму 240 тис. грн. Банк погодився здійснити факторингову операцію і 10 березня на рахунок підприємства було перераховано 208 тис. грн. Через 2 місяці підприємству було перераховано залишок суми за мінусом плати за факторинг. Комісія банку за виконання операції становить 2% від суми угоди. Плата за використаний кредит 14% річних.

 1. Обчисліть суму, яка надійшла на поточний рахунок підприємства від банку 15 травня.
 2. Визначте,  чи доцільно було здійснення факторингової операції, враховуючи, що підприємство мало можливість отримати короткостроковий кредит під 26% річних.

 

          Завдання 39.

           Компанія уклала з банком договір про купівлю банком у клієнта прав на вимогу боргу на суму 1 млн. грн. Процентна ставка по короткострокових кредитах складає – 24% річних. Строк документообігу – до 15 днів, плата за обслуговування – 1,5%. Розмір оплати дебіторських рахунків на даний момент складає 50%.

 1. Яку суму отримає компанія у момент переуступки боргу?
 2. Визначте розмір чистої винагороди банку за виконання факторингової операції, а також плату підприємства за користування кредитом.
 3. Назвіть види факторингу.

 

          Завдання 40.

          Згідно угоди про кредитування Комерційний банк „Південний” відкрив ЗАТ „Агрофірма Лан” кредитну лінію на суму 800 тис. грн. строком на 1 рік з умовою сплати 20 % річних. Комісія за обслуговування складає 0,5%, штраф за невикористані кошти – 1%. 10 січня поточного року підприємству було перераховано 350 тис. грн.; 3 березня – 170 тис. грн.; 9 червня 140 тис. грн.; 4 вересня – 110 тис. грн. 10 грудня поточного року кредит було повернуто разом з відсотками.

 1. Визначте розмір доходів банку від проведеної операції.
 2. Коли доцільно застосовувати кредитування по кредитній лінії?
 3. Чому при кредитуванні галузі сільського господарства банкам, як правило, потрібно кредитувати весь кругообіг капіталу підприємства.

        

 Завдання 41.

          До АКБ „Агротек” звернулося сільськогосподарське заготівельне підприємство з заявкою про надання йому авансового кредиту на серпень. У заявці містяться наступні прогнозовані дані, (тис. грн.)

 

1.

Прогнозований обсяг закупівель продукції,

В тому числі:

У населення шляхом безготівкових перерахувань

У населення шляхом готівкових закупівель

Надходження продукції від фермерських господарств

          910

 

          130

          680

          100

2.

Видатки по доставці сільськогосподарської продукції,

В тому числі з виручки

           105

          

           30

3.

Видатки на організацію закупівель за готівку

           20

4.

Видатки на закупівлю з виручки

           15

5

Потреба у готівкових коштах для розрахунків з здавачами с/г продукції і проведення закупівель

 

 

 1. Визначте суму авансового кредиту підприємству строком на 6 днів.
 2. Кому і на які цілі надається авансовий сільськогосподарський кредит?

 

          Завдання 42.

          АКБ „Кредитний дім” надав фізичній особі споживчий кредит у розмірі 20 тис. грн. строком на 6 місяців, з умовою сплати процентів в кінці терміну кредитування. Після закінчення  строку позичальник повернув банку весь борг і суму процентів за користування кредитом. Загальна сума повернення склала 20,4 тис. грн. Кількість днів у році 360.

 1. Визначте розмір процентної ставки за наданий банком кредит.
 2. Які застосовуються способи нарахування процентів за споживчими кредитами?

         

Завдання 43.

          Фізична особа отримала у банку споживчий кредит у сумі 30 тис. грн. на таких умовах: термін кредиту 18 місяців, процентна ставка 27% річних, сплата заборгованості за кредитом відбувається щомісячно на основі ануїтетних платежів.

 1. Визначте суму одноразового платежу за кредитом.
 2. Обчисліть розмір доходу банку за весь період кредитування.
 3. Розкрийте сутність сплати кредиту на основі ануїтетних платежів.

 

          Завдання 44.

           Комерційна структура звернулася до КБ „Актив”  з проханням надати кредит для купівлі нерухомості в центрі міста. Вартість об’єкта  купівлі 700 тис. грн.. За розрахунками позичальника володіння об’єктом нерухомості має принести щорічний дохід власнику у розмірі 25 %річних. Для реалізації проекту клієнт просить надати йому кредит під заставу цього нерухомого майна у розмірі 500 тис. грн. Розглянувши заявку банк надав кредит терміном на 5 років під 20% річних на умовах погашення основного боргу рівними платежами, а нарахування і сплату процентів – у кінці року.

 1. Складіть графік погашення кредиту.
 2. Що таке іпотечний кредит.

            Завдання 45.

           Визначте розмір лізингових платежів, які має сплатити клієнт банку, якщо вартість об’єкта  лізингу складає 300 тис. грн. ; термін дії лізингової угоди – 3 роки; лізинговий процент – 20% річних; внесок платежів здійснюється 3 рази на рік; залишкова вартість об’єкта  становить 10%.

 

Завдання  46.             

Надано наступну інформацію:        

Номінальна сума переказного доміцильованого векселя

400000 грн.

Термін погашення векселя

10.11.

Дата врахування векселя банком

19.08.

Ставка банку за короткостроковими кредитами

18 %

Облікова ставка банку

17 %

Ставка банку за довгостроковими кредитами

20 %

Дамно

1 %

Порто

50 грн.

Визначте:

а) суму дисконту;

б) ціну, за якою банком буде враховано вексель;

в) розмір доходів банку від здійснення операції.

 

Завдання 47.

Банк в межах встановленого ліміту заборгованості надає підприємству кредити під заставу векселів.

1.

Встановлене банком співвідношення заборгованості до забезпечення

70 %

2.

Встановлений ліміт заборгованості за позикою під заставу векселів

10 000 грн.

3.

Загальна сума векселів, прийнятих у заставу (сума забезпечення)

6 500 грн.

4.

Сума заборгованості за позикою

5 100 грн.

Використовуючи надану інформацію, визначте можливість надання можливої додаткової позики.

 

Завдання 48.

Акція підприємства «Дніпро» за минулий рік дала дивіденд у 20 гривень, а рівень позичкового процента за минулий рік становив 5% річних. У поточному році дивіденд очікується на тому самому рівні, але рівень позичкового процента має зрости до 8% річних. Облікова ставка НБУ - 11%.

1. Що таке інвестиційні операції банків?

2. Визначити курс акцій підприємства в минулому році, а також очікуваний у поточному році. Зробити необхідні висновки.

 

           Завдання 49.

Банк випустив привілейовані акції, річний дивіденд на акцію становить  80 умовних грошових одиниць. Дисконтна ставка подібних акцій на ринку цінних паперів дорівнює 20%

1. Визначити ринкову вартість привілейованих акцій.

2. Які фактори ризику властиві банківським інвестиціям?

      

            Завдання 50.

Банк випустив 10% облігацій номінальною вартістю 200 грн. при рівні позичкового процента 10% річних. Термін погашення облігації - 2 роки.

1. Визначити курс облігації.

2. Назвіть методи зменшення ризику в інвестиційній діяльності банків.

 

  Завдання 51.

Банк розглядає доцільність придбання пакету облігацій з нульовим купоном номіналом 10000 грн., який продається за ціною 7000 грн. і який буде погашено через два роки. При цьому банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 20 %. Чи буде доцільним придбання такого пакету облігацій?

 

  Завдання 52.

Банк придбав привілейовану акцію АТ «НОРД» номіналом 1000 грн., з фіксованою ставкою дивіденда 10% річних за ціною 2000 грн. Через 5 років (протягом яких дивіденди регулярно виплачувались) банк продав акцію по ціні 1800 грн.  Визначити середньорічну дохідність  (без врахування оподаткування) наведеної вище операції.

 

   Завдання 53.

Облігація А зі строком погашення через 1 рік розміщується з дисконтом 40%. Облігація В зі строком погашення через 3 роки і купонною ставкою 50% розміщується по номіналу. Облігація С погашається через 1 рік і при купонній ставці 30% має ринкову вартість 80%. Купівля якої облігації принесе банку найбільшу дохідність за перший рік?

 

           Завдання 54.

   Експортна компанія «В» внаслідок посилення конкуренції змушена пропонувати закордонним покупцям розрахунки на умовах відкритого рахунку.

Охарактеризуйте:

а) основні проблеми експортера, пов'язані з переходом до таких умов розрахунків;

б) яким чином експортний факторинг може зменшити ці проблеми.

 

Завдання 55.

Поясніть, чому деякі підприємці часто схильні вважати, що безвідкличний документарний акредитив є:                       

а) для експортера лише умовним зобов'язанням банку;      

б) для імпортера таким, що не забезпечує повного захисту його інтересів.

 

           Завдання 56.

           А. Як американський імпортер використає форвардний ринок, якщо він зане­покоєний можливим підвищенням фунта стерлінгів до долара, а йому належить сплатити 2 000 000 фунтів через 3 місяці? Використовуючи термінологію ринку визначте, в якій позиції (довгій чи короткій за фунтами стерлінгів) перебуває ім­портер? Імпортер на форвардному ринку займе довгу чи коротку позицію?

           Б. Корпорація має отримати 15 000 000 канадських доларів дивідендів через 2 місяці і стурбована можливим послабленням канадського долара в наступні 60 днів.

Як вона може використати форвардний ринок?

Яка зараз у неї позиція за канадським доларом — довга чи коротка?

Якою має бути позиція корпорації на форвардному ринку?

 

      Завдання 57.

Клієнт американського банку знає, що йому необхідно буде через 3 місяці позичити євро  терміном на 6 місяців. Його турбує, що про­центна ставка євро може стати вищою через 3 місяці, і він хоче зафіксувати ставку євро сьогодні.

Запропонуйте способи, якими ця компанія може зафіксувати майбутню вартість позички у євро уже сьогодні.

 

          Завдання 58.

          Визначити суму, отриману Вишневим відділенням банку "Акредитив" від реалізації банківських металів фізичним особам, якщо відома наступна інформація:

17 квітня до Вишневого відділення банку "Акредитив" надійшло:

1) золотих зливків: вагою 1 г  – 3 шт., вагою 2 г  – 2 шт., вагою 5 г  – 1 шт.

2) офіційний курс золота становив 220,0815 грн. за 1 г

3) курси купівлі-продажу золота банку "Акредитив" становили:

Метал

Банківські зливки (вага в грамах)

Купівля

Продаж

Золото

1

2

5

215,80

210,80

210,80

292,20

282,00

272,50

4) 17 квітня Вишневе відділення банку "Акредитив" реалізувало 4 золотих зливки: 2 золоті зливки вагою 2 г і 2 золоті зливки вагою 1 г.

Скільки отримав банк "Акредитив" від реалізації 17 квітня чотирьох золотих зливки?

 

Завдання 59.

Позичальник в якості забезпечення виконання зобов’язань по поверненню кредиту, заклав виріб із золота як заставу. Заставна вартість виробу оцінена в розмірі  6000 грн. Під дану заставу ломбард видав позичальнику кредит на суму 5000 грн. Ломбардом нараховані: плата за  експертну оцінку вартості золотого виробу в розмірі 1,18 % від його оцінюваної вартості, передоплата за послуги по зберіганню в розмірі 3,54% від оцінюваної вартості, дохід ломбарду в розмірі 15% від суми виданого кредиту. Прорахуйте всі операції та суму виручки ломбарду.

Завдання 60.

Ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 8000 грн. строком на 20 днів, під 20%  річних. Договір заключний сторонами під заставу ювелірного виробу, який оцінений в розмірі 10000 грн. У встановлений термін фізичною особою був повернутий кредит з відсотками. Порахуйте суму виручки ломбарду.

 

Завдання 61.

1 вересня ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 8000 грн. строком на 20 днів, під 20%  річних. Договір заключний сторонами під заставу ювелірного виробу, який оцінений в розмірі 10000 грн. У встановлений термін фізичною особою не був повернутий кредит з відсотками, тому 25 жовтня закладений ювелірний виріб був проданий спеціалізованою установою з публічних торгів за 9000 грн. Яка сума буде повернута заставодавцю в разі невчасного повернення кредиту.

 

Завдання 62.

Ломбард надав кредит фізичній особі в розмірі 6000 грн. строком на 90 днів, під 0,8%  в день. Договір заключний сторонами під заставу антикваріату, який оцінений в розмірі 12000 грн. У встановлений термін фізичною особою був повернутий кредит з відсотками. Антикваріат був застрахований. Пеня за прострочення сплати кредиту - 540 грн. Яка сума буде повернута заставодавцю в разі невчасного повернення кредиту.

 

Завдання 63.

Позичальник в якості забезпечення виконання зобов’язань по поверненню кредиту, заклав ювелірний виріб. Заставна вартість виробу оцінена в розмірі  3000 грн. Під дану заставу ломбард видав позичальнику кредит на суму 2000 грн. Ломбардом нараховані: плата за  експертну оцінку вартості золотого виробу в розмірі 1% від його оцінюваної вартості, передоплата за послуги по зберіганню в розмірі 3 % від оцінюваної вартості, дохід ломбарду в розмірі 20% від суми виданого кредиту. Прорахуйте всі операції та суму виручки ломбарду.

 

Задача 64.

Яку грошову суму необхідно покласти на депозит у кредитну спілку терміном на 3 міс, щоб отримати дохід у розмірі 1750 грн при річній процентній ставці 15 %?

 

Задача 65.

Вкладник вніс 8000 грн. у кредитну спілку під 10 % річних на 3 роки. Розрахувати суму вкладу через 3 роки і дохід вкладника, якщо за вкладом нараховуються: а) прості проценти; б) складні проценти.

 

Задача 66.

Кредитна спілка нараховує щоквартально проценти за вкладами за номінальною ставкою 18 % річних (виплата процентів та суми депозиту передбачається в кінці терміну депозиту). Визначити суму процентів, нарахованих за 2 роки на суму 200 000 грн.

 

Задача 67.

Внесок у сумі 200 000 грн.  покладено в кредитну спілку на 6 міс. із щомісячним нарахуванням складних процентів за процентною ставкою 16 % річних. Визначити реальний дохід члена спілки для очікуваного місячного рівня інфляції 10 та 15 %.

 

Задача 68.

Кредит у розмірі 6 млн. грн., виданий кредитною спілкою під 15 % річних за умовами кредитного договору, повинен погашатись рівними частинами впродовж 2 років. Визначити розміри сплат і суму сплачених процентів, якщо такі платежі здійснюються раз на півроку.

 

Задача 69.

Останній дивіденд, що виплатила інвестиційна компанія по акції становить $1. Очікується, що дивіденди будуть зростати протягом наступних трьох років з темпом 14%; потім темп приросту стабілізується на величині 5%. Яка ціна акції, якщо ринкова норма доходу 15%.

 

Задача 70.

В кінці кожного з подальших чотирьох років інвестиційна компанія планує виплачувати дивіденди у розмірі: 2 дол., 1,5 дол., 2,5 дол., 3,5 дол. Яку ціну Ви готові заплатити за акцію даної компанії, якщо очікується, що надалі дивіденди будуть зростати на 5% в рік, а необхідна ставка доходу складає 19%?

 

Задача 71.

Приймаючи рішення щодо інвестування розрахуйте середньозважену вартість капіталу фірми, якщо:

 

 1. номінальна безризикова ставка              6 %
 2. коефіцієнт бета                                         1,8
 3. середньоринкова ставка доходу             12 %
 4. відсоток за кредит                                    8 %
 5. ставка податку                                                    30 %
 6. частка позикових засобів                         50 %

 

Задача 72.

Приймаючи рішення щодо інвестування необхідно здійснити вибір одного із двох варіантів інвестиційних проектів: 25 млн. грн. через 6 років або 50 млн. грн. через 12 років. При якому значенні коефіцієнта дисконтування  інвестиційні проекти будуть рівноцінними?

 

Задача 73.

Фірмі запропоновано інвестувати 100 млн. грн. на термін 5 років за умови повернення цієї суми частинами (щорічно по 20 млн. грн.); після закінчення 5 років виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 млн. грн.. Чи прийме вона цю пропозицію, якщо можна депонувати гроші в банк з розрахунку 8% річних, які нараховуються щокварталу?

 

Задача 74.

Сума коштів у касі  банку склала 18 млн. грн., а на кореспондентських рахунках «НОСТРО» – 30 млн. грн. Зобов’язання банку, що обліковуються за поточними рахунками – 24 млн. грн.

Визначити фактичне значення нормативу миттєвої ліквідності та вказати його нормативне значення.

 

Завдання 75.

Кошти банку, які інвестовані на придбання часток в статутних капіталах акціонерних товариств склали  40 млн. грн., регулятивний капітал банку – 100 млн. грн., вкладення в капітал інших банків та установ  – 1 млн. грн.

Визначити норматив загальної суми інвестування в цінні папери.

 

Завдання 76.

Банк подав до НБУ довідку  про залучені кошти і залишок коштів на кореспондентському рахунку, тис. грн.:

 

Період місяця

Сума залучених коштів

Сума залишку коштів на кореспондентському рахунку

1-5

700

80

6-10

800

95

11-15

850

100

Норма обов’язкових резервних вимог становить 15%.

Вирахувати величину обов’язкових резервів і зробити відповідні висновки відносно дотримання банком вимог щодо обов’язкових резервів.

 

Завдання 77.

У балансі та інших документах банку відображені такі показники, млн. грн.:

 •  готівкові кошти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450
 • строкові депозити в НБУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1600
 • кошти на коррахунку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000
 • кошти до запитання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10000
 • кредити, отримані від НБУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   125
 • зобов’язання з кредитування, надані клієнтам  . . . . . . . . . 20000

Визначити показник  поточної ліквідності банку.

 

Завдання 78.

Звіт банку про платоспроможність містить таку інформацію в млрд. грн.:

1. Фактична заборгованість  за всіма великими кредитами

     з урахуванням позабалансових   зобов’язань та врахованих

     векселів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50                 

2. Нормативна сума всіх   великих кредитів . . . . . . . . . . . . . . . . .   45         

Обчислити   відхилення фактичної суми всіх великих кредитів від нормативної   і визначити значення нормативу адекватності регулятивного капіталу.

 

Завдання 79.

Користуючись наведеними даними, обчисліть розмір обов’язкових резервів банку і зробіть відповідні висновки, враховуючи, що норматив обов’язкових резервів становить 14%, розрахунковий період – 10 днів, розмір офіційної облікової ставки – 7%, ломбардної ставки – 8%.

Дні періоду

Сума залучених коштів

Залишки на кор. рахунку в НБУ

Дні періоду

Сума залучених коштів

Залишки на кор. рахунку в НБУ

01

1460

210

06

1360

198

02

1540

215

07

1430

201

03

1530

205

08

1520

204

04

1570

196

09

1580

217

05

1490

192

10

1620

236

 

Завдання 80.

Регулятивний капітал банку становить 10550 тис. грн., норматив  платоспроможності (адекватності регулятивного капіталу) - 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):

Позичальник

Залишок заборгованості

Позичальник

Залишок заборгованості

Підприємство “А”

1675

Підприємство “D”

1080

Підприємство “B”

1434

Підприємство “E”

1035

Підприємство “C”

1258

Підприємство “F”

960

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть висновки щодо його дотримання.

 

Завдання 81.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис. грн.

1. Статутний капітал  банку                                  480000

2. Кредити надані інсайдеру                                     7300

3. Суми врахованих векселів цього інсайдера           500

4. Сума позабалансових вимог

 щодо цього  інсайдера                                                       2500

Визначити  норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру та зробити висновки щодо дотримання цього показника.

 

Завдання 82.

Звітні дані банку містять таку інформацію в тис. грн.

1. Статутний капітал банку                                         450000

2. Кредити,  надані інсайдерам                                     58000

3. Сума врахованих векселів  усіх інсайдерів              15000

4. Сума позабалансових зобов’язань у відношенні

    до всіх інсайдерів                                                                   5700

Визначити норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам банку, та зробити висновки щодо його дотримання.

          Завдання 83.

         Активи банку "Таврика" склали – 1923 336 тис. грн., зобов’язання – 1721206 тис. грн. Капітал банку – 202 130 тис. грн., акціонерний капітал – 140 000 тис. грн. Чистий прибуток банку було отримано у розмірі 6 697 тис. грн.

На підставі наведених даних розрахуйте показники ROA та RОЕ. Зробіть відповідні висновки.

    Завдання 84.

    Використовуючи наведені в таблиці дані, знайдіть балансову та кумулятивну позиції ліквідності банку. Зробіть оцінку, яка включає можливі пропозиції для збалансування позицій.

 

Протягом одного місяця

Від одного до шести місяців

Від шести місяців до одного року

Понад один рік

Разом

Разом активів

35009580

13403955

11311121

14123507

73848163

Разом пасивів

53650432

3110000

4579000

1714632

63054064

 

 

6.4. Методичні вказівки щодо виконання, захисту та оцінювання

       курсових робіт                                                                                          

 1. Вимоги до написання курсових робіт

Якщо навчальним планом передбачено, то студенти виконують курсові роботи. Теми курсових робіт розробляються кафедрою відповідно до змісту економічної роботи і згідно з конкретними завданнями вдосконалення діяльності банківських установ. Студентам надається право вибору теми роботи. Якщо в переліку відсутня тема, що цікавить студента, він повинен звернутися до керівника навчального курсу. Прохання повинне мотивуватися. При виборі теми курсової роботи студент повинен керуватися потребами своєї практичної діяльності в поглибленому вивченні окремих питань, зважаючи на доступність літературних джерел і фактичних матеріалів з практики роботи банків та інших фінансових установ. Не допускається виконання кількома студентами однієї теми курсової роботи на матеріалах однієї кредитної установи.

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни “Операції банків та небанківських кредитних установ” розробляються та затверджуються кафедрою банківської справи.

Мета курсової роботи — перевірка засвоєних студентами знань, необхідних їм як фахівцям банківської справи. Використовуючи знання із загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, а також підібрані фактичні матеріали з банківської практики, студент повинен самостійно дослідити одну з актуальних тем дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ».

Курсова робота має бути виконана на високому теоретичному рівні: необхідно використати передові досягнення науки, новітні вітчизняні та зарубіжні методи аналізу економічних явищ у банківській сфері. Студенти повинні показати знання законодавчих і нормативних актів з теми курсової роботи, а також вміння збирати, обробляти й аналізувати фактичний матеріал, у тому числі за допомогою електронно-обчислювальної техніки. У результаті дослідження студент повинен обґрунтувати і сформулювати свої висновки та, за можливості, дати конкретні пропозиції щодо удосконалення діяльності банків та їх підрозділів.

Під час написання курсової роботи за студентами закріплюються керівники з професорсько-викладацького складу кафедри банківської справи. Студент повинен скласти план курсової роботи, який письмово погоджується з науковим керівником та здається на кафедру разом із самою курсовою роботою.

Назви і зміст окремих питань курсової роботи, а також їх співвідношення визначаються з урахуванням характеру теми роботи. До курсової роботи повинні входити такі структурні елементи як: зміст, вступ, перший, другий та третій розділ, висновки, список використаної літератури, додатки.

Курсова робота повинна мати:

 • Титульну сторінку (див. додаток).
 • Зміст, який має повністю відповідати назвам розділів роботи з зазначенням сторінок, з яких вони починаються.
 • Вступ, де розкриваються актуальність, значення вибраної теми, мета роботи, завдання і цілі, які ставить перед собою автор роботи, об'єкт і методи дослідження, джерела теоретичного і фактичного матеріалу. Обсяг – 1-2 сторінки.
 • Перший розділ повинен розкривати основні теоретичні положення теми курсової роботи. Особлива увага приділяється новітнім теоретичним розробкам, аналізу різних точок зору економістів з того чи іншого питання, аргументації своєї точки зору. Обсяг — 7-9 стор.
 • Другий розділ має містити аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної система) на ділянці, яка відповідає темі дослідження. Особливу увагу слід приділити підбору фактичного матеріалу і використати лише той, що найповніше характеризує об’єкт дослідження та обґрунтовує власні пропозиції студента. Проведений аналіз повинен знайти відображення у таблицях, графіках, конкретних показниках, що характеризують ситуацію в галузі досліджуваної теми. Якщо такий матеріал неможливо зібрати за місцем роботи, можна скористатись фактичним матеріалом та статистичними даними, опублікованими в періодиці. Використання фактичного матеріалу в курсовій роботі є обов'язковим, слугує одним із критеріїв оцінки якості її написання. За відсутності аналізу фактичних матеріалів з діючої практики роботи кредитних установ курсова робота не допускається до захисту і повертається студентові на доопрацювання. Обсяг - 9-13 сторінок.
 • Трете розділ роботи присвячується розробці та обґрунтуванню рекомендацій щодо поліпшення окремих сторін діяльності кредитних установ, або інших об'єктів дослідження. Обсяг — 7 - 10 сторінок.
 • Висновки, де підводяться основні результати дослідження. При цьому висновки повинні носити конкретний обґрунтований характер і випливати із проведеного дослідження. Обсяг — 1-2 сторінки.
 • Список використаних джерел в алфавітній послідовності із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок. При використанні статей з періодичної преси вказують прізвище та ініціали автора, назву статті, назву видання, рік видання, номер журналу і сторінку, на якій розмішена публікація (якщо публікація к газеті — то назву газети, рік і дату її виходу). Інформація, взята із сайтів Інтернету, також повинна наводитись із зазначенням автора, якщо він вказаний, та назви матеріалу і сайту.
 • Додатки повинні мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої має бути надруковано слово«Додаток...» і велика літера української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Додатки повинні мати наскрізну з роботою нумерацію сторінок. Якщо в додатку цитують джерела, то вони мають бути перелічені наприкінці кожного додатку в переліку посилань.

Починаючи роботу, студент повинен ознайомитись з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити  висвітлення теми в законодавчих актах, підручниках, навчальних посібниках, словниках. Поради щодо підбору літератури можна одержати у наукового керівника, працівників бібліотеки. Рекомендується користування предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками.

Студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України, комерційних банків, інших кредитних установ котрі стосуються теми дослідження. Ознайомитись з ними можна у відповідних установах банків, а також у періодичних виданнях,  таких як збірник “Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності” - додаток до журналу «Вісник Національного банку України», та на офіційних сайтах, що публікують законодавчі та нормативні акти регуляторних органів та кредитних установ.

Цитати і статистичні дані, наведені у тексті роботи, повинні мати посилання на першоджерела.

Кожен розділ у тексті роботи повинен мати номер і назву великими літерами, яка виділяється шрифтом та інтервалами й розташовується посередині рядка, без крапки в кінці. Після останньої цифри нумерації перед назвою розділу чи підрозділу крапку не ставлять. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу, яка складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Розділи починаються з нової сторінки, а підрозділи продовжуються один за одним.

Зміст питань курсової роботи необхідно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основної теми. Не слід захаращувати роботу громіздкими таблицям й неузагальненими статистичними даними.

Робота повинна мати дослідницький, а не розповідний характер, тобто в ній поряд з викладенням матеріалу мають бути порівняльний аналіз точок зору різних авторів на одні й ті самі питання з аргументованим ставленням студента до них, найбільш важливі положення роботи і власні висновки слід підкріплювати фактичним матеріалом, ілюструвати таблицями, рисунками (схемами, діаграмами, графіами, тощо) з їх коротким аналізом чи думкою авторитетного вченого, економіко-математичними викладками.

На джерела запозичення усіх цифрових показників, дат, цитат чи думок мають бути зроблені посилання (у квадратних дужках цифрою вказується порядковий номер літературного джерела, який включений до списку літератури, та сторінка, на якій ці дані надруковані). Наприклад: [12, с. 34] — для даних з книжок, журналів, газет; [9, ст. 204] — для законів та нормативних актів; [9] — якщо посилання дається на джерело в цілому.

Таблиці і рисунки, які присутні в роботі, повинні мати подвійні номери (номер розділу і порядковий номер у розділі) і назви та бути проаналізованими, причому назва таблиці дається перед нею і після назви таблиці крапка не ставиться. Номери і назви рисунків даються під ними, також без крапки в кінці назви. Рисунками вважаються графіки, схеми, діаграми, малюнки. Ілюстрації розміщують безпосередньо після першого згадування або на наступній сторінці. На всі таблиці і рисунки мають бути посилання в тексті (наприклад, табл. 1.1 чи рис. 3.2).

Формули та рівняння, якщо такі є в роботі, розміщуються безпосередньо після згадування в тексті посередині сторінки. Вище і нижче від кожної формули (рівняння) має бути не менше одного вільного рядка. Нумерація формул — подвійна (аналогічно таблицям і рисункам), але наводиться вона в круглих дужках на рівні формули в крайньому правому положенні в рядку. Пояснення до формули даються безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій символи наведені у формулі. Пояснення кожного символу та коефіцієнта дається з нового рядка. При цьому після формули ставиться кома, а перший рядок починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Обсяг роботи не може перевищувати 25—30 стор. тексту на аркушах формату А4, набраного на ПЕОМ 14 кеглем шифру або Times New Roman (без списку використаної літератури та додатків). Поля мають бути: верхнє і нижнє — по 2 см; праве — 1 см, ліве — 3 см. В окремих випадках з дозволу наукового керівника за неможливості віддрукувати роботу на ПЕОМ вона може бути акуратно написана від руки, а обсяг її має становити до 40 стор. рукописного тексту. Сторінки роботи мають бути пронумеровані в правому нижньому кутку.

На останній сторінці студент позначає дату закінчення курсової роботи і ставить свій підпис.

Оформлену належним чином курсову роботу студенти денної форми навчання здають на кафедру банківської справи для реєстрації у термін, установлений кафедрою, але не пізніше ніж за 15 днів до початку екзаменаційної сесії, а студенти заочної форми навчання здають роботу на кафедру не пізніше як за тиждень до початку екзаменаційної сесії.

Якщо робота виконана на низькому науково-методичному рівні, з порушенням вимог Методичних вказівок, вона під розписку в журналі реєстрації зданих курсових робіт повертається студентові з рецензією наукового керівника для доопрацювання. З повторно виконаною роботою подається її попередній варіант з рецензією наукового керівника. У випадку встановлення факту списування роботи студенту для виконання призначається кафедрою інша тема курсової роботи із затвердженої тематики.

Після перевірки курсової роботи вирішується питання захисту перед комісією, склад якої затверджується рішенням кафедри.

Остаточну оцінку курсової роботи визначає комісія.

Відповідальність за несвоєчасне виконання та якість курсової роботи несе студент.

Допущену науковим керівником до захисту курсову роботу студент захищає перед комісією, яка призначається кафедрою. На захисті студент повинен доповісти основний зміст роботи, обґрунтувати свої пропозиції, відповісти на зауваження рецензента та на запитання членів комісії. Оцінка курсової роботи здійснюється на основі: глибини розкриття теми, обґрунтованості висновків та пропозицій, творчого підходу до теми дослідження, знань студента, проявлені під час захисту своєї роботи, володіння матеріалом своєї роботи, сучасною термінологією.

Кращі курсові роботи після відповідного доопрацювання можуть розглядатись на засіданнях наукового гуртка при кафедрі банківської справи, а також можуть бути рекомендовані на університетську, міжвузівську чи міжнародну конференцію наукових студентських робіт. Основні наукові досягнення, які є в роботі, можуть бути опубліковані в наукових збірниках, журналах.

 

6.4.2. Орієнтовна тематика курсових робіт

1. Організація міжгосподарських безготівкових розрахунків вУкраїні.

2. Види банківських кредитів.

3. Операції банків щодо дотримання обов’язкових резервів.

4. Банк другого рівня як суб'єкт господарської діяльності.

5. Комерційний кредит і вексельний обіг.

6. Банківські кредити, пов'язані з вексельним обігом.

7. Банківські ризики і засоби захисту від них.

8. Процент за банківський кредит та його диференціація.

9. Кредит під забезпеченя цінними паперами.

10.Форми забезпечення банківського кредиту.

11.Платоспроможність і ліквідність банку.

12.Доходи, витрати і прибуток банку.

13.Етапи процесу банківського кредитування.

14.Міжбанківські розрахунки в Україні.

15.Банківський кредит на споживчі потреби.

16.Ризики і прибутковість інвестиційних операцій.

17.Ризики і прибутковість кредитних операцій.

18.Операції банків з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

19. Операції банків у сфері інвестиційної діяльності.

20. Операції банків щодо залучення вкладів населення.

21. Операції банків щодо кредитування населення.

22. Роль банків у розвитку лізингу в Ураїни.

23. Роль банків у розвитку факторингу в Україні.

24. Гарантійні послуги банку.

25. Посередницькі та консультаційні послуги банку.

26. Управління активами банку.

27. Управління пасивами банку.

28. Управління ліквідністю банку.

29. Прибуток  банку та його розподіл.

30. Ресурси банків та джерела їх формування.

31. Грошові заощадження населення та їх роль у формуванні ресурсів банку.

32. Застава як форма забезпечення кредитів.

33. Організація розрахунків через систему масових електронних платежів .

34. Форми міжнародних розрахунків.

35. Контокорентний та овердрафтний кредит на забезпечення поточних потреб клієнта.

36. Формування власного капіталу банку.

37. Міжбанківський кредит.

38. Аналіз кредитоспроможності позичальників.

39. Процес управління ризиками в банку.

40. Банківські послуги та їх роль у розвитку банку.

41. Страхування вкладів фізичних осіб.

42. Ліцензування банківських операцій.

43. Методи зниження кредитного ризику.

44. Довірчі послуги для юридичних осіб.

45. Довірчі послуги для фізичних осіб.

46. Безготівкові розрахунки населення.

47. Банківський контроль у процесі  кредитування.

48. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу.

49. Особливості кредитування окремих галузей національної економіки

      (за вибором студента).

50. Кредити, що надаються банками в іноземній валюті.

51. Розвиток карткового бізнесу в Україні.

52. Банківське обслуговування фізичних осіб.

53. Взаємовідносини банків і Національного банку України.

54. Управління кредитним портфелем банку.

55. Операції банків з цінними паперами.

56. Касові операції банків.

57. Проблеми розвитку довгострокового банківського кредитування.

58. Формування банками резерву за кредитними операціями .

59. Розвиток банківського іпотечного кредитування в Україні.

60. Операції банків з дорогоцінними металами.

61. Неторгівельні операції банків в іноземній валюті.

62. Валютні операції банків на міжбанківському ринку.

63. Роль фінансового інжинірингу в банківській діяльності.

64. Фінансова стійкість банку.

65. Кредитні установи: сутність і види.

66. Діяльність кредитних спілок в Україні.

67. Діяльність ломбардів в Україні.

68. Послуги кредитних установ.

69. Депозитні операції банків.

70. Запозичені ресурси банків.

71. Капіталізація банків та шляхи її підвищення.

72. Депозитна діяльність банків.

73. Регулювання діяльності банків.

74. Операції банків з платіжними картками та їх розвиток в Україні.

 

 

 

6.4.3.Оцінювання курсових робіт та порядок захисту перед комісією викладачів

 

Оцінювання курсової роботи відбувається в діапазоні від 0 до 100 балів, з яких від 0 до 60 балів складає оцінювання змістовної частини роботи, а від 0 до 40 балів – рівень захисту результатів дослідження. Оцінку змістовної частини курсової роботи формує її керівник у форматі якісної характеристики (без балової оцінки) дотримання студентом вимог щодо змісту, оформлення та подання курсової роботи на кафедру. Якщо робота виконана на низькому науково-методичному рівні, з порушенням вимог до неї, то робота повертається студентові з рецензією наукового керівника для доопрацювання. З доопрацьованою роботою студент подає її попередній варіант з рецензією керівника роботи.

Допущену науковим керівником до захисту курсову роботу студент захищає перед комісією, призначеною кафедрою.  Оцінювання курсової роботи здійснюється винятково у формі особистого захисту результатів досліджень перед комісією, до складу якої входять два викладачі кафедри, один з яких керівник курсової роботи. На захисті студент повинен доповісти основний зміст роботи, обґрунтувати свої пропозиції, відповісти на зауваження наукового керівника та запитання членів комісії. Оцінювання роботи здійснюється на основі: глибини розкриття теми, обґрунтованості висновків та пропозицій, творчого підходу до теми дослідження, знань студента проявлених під час захисту свої роботи, володіння матеріалом своєї роботи, сучасною термінологією. Оцінці підлягають:

 1. Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
 2. Перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій, термінів, законів і нормативно-правових актів регуляторних органів;
 3. Здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на питання теми дослідження;
 4. Використання актуальних фактичних і статистичних даних, дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання;
 5. Здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, підходів та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;
 6. Знання необхідних законів і нормативних актів України, міжнародних угод з обов’язковим на них посиланням під час відповіді на питання членів комісії;
 7. Графіки, таблиці, діаграми, які відображають тенденції останніх років, та інші наочні матеріали;
 8. Обґрунтованість рекомендацій щодо поліпшення окремих сторін проблем, які розглядаються у роботі;
 9. Обґрунтованість висновків, які випливають із проведеного дослідження;
 10.  Своєчасність подання роботи на кафедру;
 11.  Охайність оформлення роботи.

Невиконання студентом наведених вище критеріїв, які характеризують якість виконаної роботи, тягне застосування комісією штрафних санкцій у формі зменшення загальної оцінки курсової роботи на 5 балів за порушення кожного із зазначених критеріїв.

Загальна оцінка за курсову роботу визначається комісією із фіксацією у відповідній відомості обліку успішності. При цьому слід враховувати, що оцінювання виконання дисциплінарної курсової роботи відбувається в межах поточного контролю результатів опанування дисципліни «Операції банків та небанківських кредитних установ».

 

Оцінка за 100-бальною

шкалою КНЕУ

Оцінка за

шкалою ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

90-100

A

відмінно

80-89

B

добре

70-79

C

66-69

D

задовільно

60-65

E

21-59

FX

незадовільно з можливістю

 повторного складання екзамену (заліку)

0-20

F

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальнтм графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Освітній ступінь «Бакалавр»

Спеціальність «Фінанси і кредит»

Спеціалізація  «Кредит»      Семестр ______

 

Навчальна дисципліна: “ Операції банків та небанківських кредитних установ ”

Екзаменаційний білет № __

1. Тестове завдання.

1.1.  Мінімальний розмір капіталу банку в Україні встановлено у сумі:

1) 1 млн. ЄВРО

2) 120 млн. грн.

3) 10 млн. ЄВРО

4) 500 млн. грн.

5) 75 млн. грн.

1.2. Пакет документів для реєстрації банку подається:

а) в Національну комісію по цінним паперам і фондовому ринку;

б) в Правління НБУ;

в) в територіальне управління НБУ;

г) в Міністерство фінансів;

д) в  НБУ.

1.3. Філії банків можуть здійснювати банківські операції:

а) по залученню депозитів та кредитним операціям;

б) згідно виданих їм ліцензій;

в) по розрахунково-касовому обслуговуванню та вкладним операціям;

г) в межах дозволу, наданого банком - юридичною особою;

д) в повному обсязі.

1.4.  У яких сферах діяльності можуть функціонувати банки України?

а) страхування;

в) торгівля;

д) лізинг;

б) виконання банківських операцій;

г) матеріальне виробництво;

е) факторинг.

1.5. Пред’явлення векселя до платежу має бути здійснене:

а) у день, коли він має бути сплачений;

б) у день, коли він має бути сплачений, або на наступний день;

в) у день, коли він має бути сплачений, або в один з двох наступних робочих днів;

г) у день, коли він має бути сплачений, або в один з трьох наступних робочих днів.

2. Тестове завдання.

2.1. Зазначте у послідовності здійснення основних етапів процедури державної реєстрації банку в Україні:

2.2. Дайте визначення терміну “ощадний сертифікат”:

2.3. У яких межах банк здійснює платежі з рахунків клієнта?

2.4. Вкажіть в чому полягає важливість для банку етапу кредитування, відомого як моніторинг кредиту?

2.5. Зазначте недоліки використання у якості забезпечення кредиту застави рухомого майна в порівнянні з іншими формами забезпечення.

3. Теоретичне завдання. Банківські ресурси та їх характеристика

 

4.Практичне завдання.

Валові доходи банку за звітний рік склали 35 млн.грн., а валові витрати – 27 млн.грн. Податок на прибуток – 20%. Відрахування до резервного капіталу встановлені загальними зборами акціонерів у розмірі 4 %, а законодавством України – 5 %.

Визначити розмір відрахувань до резервного капіталу банку.

5. Практичне завдання

Капітал банку становить 10550 тис. грн., показник платоспроможності – 12,3%. Перелік найкрупніших позичальників банку (враховуючи 100% позабалансових зобов’язань) включає в себе (в тис. грн.):

Позичальник

Залишок заборгованості

Позичальник

Залишок заборгованості

Підприємство “А”

1675

Підприємство “D”

1080

Підприємство “B”

1434

Підприємство “E”

1035

Підприємство “C”

1258

Підприємство “F”

960

Визначте дотримання банком нормативу “великих” кредитних ризиків та зробіть відповідні висновки.

 

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № ____ від ______________20__ р.

 

Завідувач кафедри банківської справи      

                                                           

 

 

 

  С.М. Аржевітін

 Екзаменатор                                                       

                                                                                              (прізвище та ініціали)

 

 

 

7. Рекомендована література

 

Основна література

 

 1. Конституція України: К.: Преса України, 1997
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 (зі змінами і доповненнями)
 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV (зі змінами і доповненнями)
 4. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654 (зі змінами і доповненнями)
 5. Закон України «Про фінансовий лізинг» від16.12.1997 р. №723/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
 6. Закон України  «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-ХIV (зі змінами і доповненнями)
 7. Закон України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV (зі змінами і доповненнями)
 8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-II (зі змінами і доповненнями)
 9. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів  в Україні» від 05.04.2001р. №2346-Ш (зі змінами і доповненнями)
 10. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 04.05.2001 р. № 2374-ІІІ (зі змінами і доповненнями)
 11. Закон України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001р. № 2908-ІІІ (зі змінами і доповненнями)
 12. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ (зі змінами і доповненнями)
 13. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 р. № 249-IV (зі змінами і доповненнями)
 14. 3акон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. №898-ІV  (зі змінами і доповненнями)
 15. Закону України «Про іпотечне кредитування, операції  з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003р. № 979-IV) 
 16. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами і доповненнями)
 17. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» від 15.02.2011р. №3024-У1(зі змінами і доповненнями)
 18. Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012р. №4452-V1  (зі змінами і доповненнями)     
 19. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012р. №5178-V1 (зі змінами і доповненнями)
 20. Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів» від 14.05.2015 р. № 424-VIII
 21. Закон України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII
 22.  Закон України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016р. № 1734-VIII
 23. Декрет Кабінету Міністрів України  «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. №15-93
 24. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ «Про впровадження казначейської системи касового виконання державного бюджету» від 10.01.1997 р. № 13
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження інституту первинних дилерів на ринку державних цінних паперів» від 14.04.2009 р. №365
 26. Положення про валютний контроль. Затверджено постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. №49 (зі змінами і доповненнями)
 27. Про складання платіжного балансу України. Постанова НБУ від 17.03.2000 р. N 517 (зі змінами і доповненнями) 
 28. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду. Затверджено постановою Правління НБУ від 08.08.2001 р. № 334 (зі змінами і доповненнями)
 29. Інструкція  про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджено постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. №368 (зі змінами і доповненнями)
 30. Інструкція про порядок організації та здійснення валюто-обмінних операцій на території України. Затверджена постановою Правління НБУ від 12.12.2002 р. №502 (зі змінами і доповненнями)
 31. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. Затверджена Постановою Правління Національного банку України від 16.12. 2002 р. № 508 (зі змінами і доповненнями)
 32. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України. Затверджено постановою Правління НБУ від 19.03.2003 р. №114 (зі змінами і доповненнями)
 33. Положення про порядок проведення операцій, пов’язаних з розміщенням облігацій внутрішніх державних позик. Затверджено постановою Правління НБУ від 18.06.2003 р. № 248 (зі змінами і доповненнями)
 34. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами і доповненнями)
 35. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами і доповненнями)
 36. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів. Затверджено постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 496 (зі змінами і доповненнями)
 37. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних операцій з юридичними і фізичними особами. Затверджено постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516 (зі змінами і доповненнями)
 38. План рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р.  № 280 (зі змінами і доповненнями)    
 39. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. № 280 (зі змінами і доповненнями)
 40. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування системи ризик-менеджменту в банках. Затверджені постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р. №361 (зі змінами і доповненнями)
 41. Положення про процентну політику Національного банку України. Затверджено постановою Правління НБУ від 18.08.2004 р. №389 (зі змінами і доповненнями)
 42. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України. Затверджена постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 555 (зі змінами і доповненнями)
 43. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою. Затверджено постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. №281 (зі змінами і доповненнями)
 44. Положення про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні. Затверджено постановою Правління НБУ від 16.03.2006 р. №91 (зі змінами і доповненнями)
 45. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті. Затверджена постановою Правління НБУ від 16.08.2006 р. №320 (зі змінами і доповненнями)
 46. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України. Затверджена постановою Правління НБУ від 14.02.2007 р. №45 (зі змінами і доповненнями)
 47. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України Затверджені постановою Правління НБУ від 30.05.2007 р. №200
 48. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України. Затверджена постановою Правління Національного банку України 27.12.2007 р. № 480 (зі змінами і доповненнями)
 49. Інструкція з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України. Затверджена постановою Правління НБУ від 11.11.2008 р. № 365 (зі змінами і доповненнями)
 50. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів. Затверджено постановою Правління НБУ від 30.04.2010 р. № 223 (зі змінами і доповненнями)
 51. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. Затверджено Постановою Правління НБУ від 13.07.2010 р. №327 (зі змінами і доповненнями)
 52. Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Затверджено постановою Правління НБУ (у новій редакції) від 31.01.2011 р. №22 (зі змінами і доповненнями)
 53. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні. Затверджена постановою Правління НБУ від 01.06.2011р. №174 (зі змінами і доповненнями)
 54. Положення про порядок надання банкам і філіям іноземних банків генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій. Затверджено постановою Правління НБУ 12.08.2011р. №281 (зі змінами і доповненнями)
 55. Положення про порядок надання відомостей про структуру власності. Затверджено постановою Правління НБУ 08.09.2011р.  №306 (зі змінами і доповненнями)
 56. Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок. Затверджено постановою  Правління НБУ (у новій редакції) від 13.10.2011 р. №366 (зі змінами і доповненнями)
 57. Положення про порядок реєстрації, видачі ліцензії, регулювання діяльності санаційного банку та нагляду за ним. Затверджено постановою Правління НБУ від 23.12.2011 р. №479 (зі змінами і доповненнями)
 58.  Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. Затверджено постановою Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.
 59. Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства. Затверджено постановою Правління НБУ від 17.08.2012 р. №346 (зі змінами і доповненнями)
 60. Правила визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України. Затверджені постановою Правління НБУ від 23.10.2013 р. №422  (зі змінами і доповненнями)
 61. Положення  про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи. Затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.09.2015 р. № 615 (зі змінами і доповненнями)
 62. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія.-К.: КНЕУ, 2002.- 276 с.
 63. Аржевітін С.М. Трансформація грошово - крединих відносин у сучасній економіці України: Монографія. К.: Майстерня книги, 2009. – 384 с.
 64. Банківські операції: Підручник /За ред. А.М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2008. - 608 с.
 65. Гроші та кредит: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів напрямку підготовки «Фінанси і кредит» // За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2011. – 200 с.
 66. Гроші та кредит: підручник / ред. М.І. Савлук. 6-те вид. перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2011. – 590 с. 
 67. Міжнародні розрахунки та валютні операції / Т.С.Шемет, А.М. Коряк, О.М.Диба; за заг.ред. Т.С.Шемет. - К.: КНЕУ, 2009. - 348с.
 68. Операції банків і небанківських кредитних установ [Електронний ресурс]: підручник [А.М.Мороз, М.І.Савлук, Т.П.Остапишин та ін..] ; за наук. ред.. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2013. – 543 с.
 69. Пуховкіна М.Ф., Остапишин Т.П, Білошапка В.С. Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика».- К.: КНЕУ, 2010. – 312 с.
 70. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник, за ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної.- К.:КНЕУ, 2005.- 556 с.
 71.  Центральний банк та грошово-кредитна політика: підручник / [А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. І. Савлук та ін.] ; за заг. ред. А. М. Мороза, М. Д. Пуховкіної. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2015. — 326, [2] с.
 72. Банківська система [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. І. Б. Івасіва. [Івасів І.Б, Мороз А.М., та. ін., всього 17 осіб] - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 370 с.
 73. Гроші та кредит: навчальний посібник у схемах  і таблицях / за ред. Примостки О.О. [Примостка О.О., Мороз А.М., Савлук М.І. та.ін., всього 14 осіб] К.: КНЕУ, 2015. – 452 с.
 74.       Кредитний менеджмент:  Навчальний посібник  / Мороз А.М., Шевченко Р.І., Дубик І.В. . – К.: КНЕУ, 2009. – 399с.
 75.       Банківські операції: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.М. Мороз, М.Д. Алексеєнко, П.М. Чуб та ін. – К.: КНЕУ, 2010. – 303 с.
 76.       Операції банківських установ: тренінг / [Т. П. Остапишин, І. Б. Охрименко, О. В. Ситник та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т. П. Остапишин. – К. : КНЕУ, 2013. – 956, [4] с.
 77.  Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua.
 78. Інтернет-ресурси відповідних регуляторних органів та кредитних установ.

 

Додаткова література

 1. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики:  монографія / М.Д. Алексеєнко - К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.  
 2. Аржевітін С.М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України:  монографія / С.М.Аржевітін - К.: Майстерня книги, 2010. – 384 с.  
 3. Банковское дело: Слов.: Пер. с англ. / Ред. Л.Е.Миронова. - М.:ИНФРА-М, 2001.-412с.
 4. Енциклопедія банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах та ін.-К.: Молодь, Ін Юре, 2001. -680 с.
 5. Івасів І.Б. Управління вартістю банку:  монографія / І.Б. Івасів - К.: КНЕУ, 2008. – 288 с.  
 6. Іноземні банки в Україні : монографія / Р.В. Корнелюк, І.Б. Івасів, О.М. Диба. - К.: КНЕУ, 2012. – 234 с.  
 7. Розенберг Д. Словарь банковских терминов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1997.-360с.
 8. 14. Роуз П.С. Банковский менеджмент: Пер. с англ. — М.: Дело Лтд, 1995.-768с.
 9. Савлук С.М. Власний капітал комерційного банку: монографія / С.М. Савлук - К.: КНЕУ, 2012. – 459 с.  
 10.  Чуб О.О. Банки в глобальній економіці: проблеми сучасності та тенденції розвитку. Монографія./ О.О. Чуб – К.: КНЕУ, 2009. – 453с.
 11. Офіційний сайт Національного банку України www.bank.gov.ua.
 12. Офіційний сайт Асоціації українських банків www.aub.com.ua.
 13. Офіційний сайт Верховної ради України www.rada.kiev.ua.
 14. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського www.nbuv.gov.ua.
 15. Офіційний сайт Українська асоціація інвестиційного бізнесу www.uaib.com.ua.
 16. Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб www.fg.org.ua.
 17. Форум банківських аналітиків www.bankir.ru.
 18. Додаткова література, рекомендована керівником курсової роботи.