Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС

Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Державний університет інфраструктури і технологій

 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни  «Оподаткування, облік і  звітність за нормативами ЄС»

 

 

 

 

 

 

 

        

для студентів магістратури спеціальності 071 “Облік і оподаткування” заочної форми навчання

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2018

 

 

УДК 658:787

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Оподаткування, облік і  звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури денної та заочної форм навчання зі спеціальності 071  «Облік і оподаткування»  / Укладач   проф. Малишкін О.І. – К.: ДУІТ – 2018. – 17 с.

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доц. кафедри обліку і оподаткування ДУІТ Шуляренко С.М,

к.е.н., доц. кафедри обліку і оподаткування ДУІТ Семенова С.М.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і аудиту

Протокол №     від ___________  2018 року.

 

 

Схвалено

Методичною радою факультету

економіки транспорту

Протокол  №     від _________  2018 року.

 

 

 

©

Малишкін О.І., 2018

 

©

ДІУТ, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

1. Загальні вимоги до контрольної роботи та критерії оцінювання

2. Програма навчальної дисципліни

3. Зміст контрольних завдань

4. Рекомендовані  джерела

 

 

 

ВСТУП

 

    Мета даних контрольних завдань - сприяти ґрунтовному вивченню теоретичних основ дисципліни “Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС та поєднати теоретичні знання з організації та методичних прийомів бухгалтерського обліку і звітності (фінансової і податкової), а також аудиту з практичними навичками зі складання балансу, звіту про прибутки і збитки і інших форм звітності за нормами Директив ЄС та національного законодавства окремих країн ЄС.

Завданнями вивчення дисципліни  є набуття знань  з:

 • положень основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують бухгалтерський облік,  фінансову звітність інші типи звітності компаній  країн ЄС;
 •  аналізу нормативної бази ЄС щодо вимог до бухгалтерського обліку,  фінансової звітності та інших типів звітності у порівнянні з аналогічними нормами в законодавстві України;
 • порядку формування облікових даних компаній і їхнього використання для складання звітності і прийняття управлінських рішень;
 • базових положень з оподаткування в країнах ЄС, структури показників декларацій з непрямих і прямих податків (на прикладі ПДВ і податку на прибуток).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • назву, зміст основних нормативних документів, які регламентують бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємств ЄС;
 • методичні прийоми та технологію відображення господарських операцій на рахунках на прикладі окремої країни ЄС;
 • зміст фінансових звітів та інших типів звітності відповідно до Директив ЄС;
 • особливості показників нефінансової (інтегрованої) звітності європейських країн ;
 • форми і зміст податкових декларацій з ПДВ і податку на прибуток в окремих країнах ЄС;

вміти:

 • сформулювати мету та етапи розвитку облікової політики урядових структур ЄС;
 • розрізняти моделі обліку й оподаткування в різних країнах ЄС;
 •   трансформувати  показники українських форм балансу і звіту про фінансові результати у  відповідні форми за вимогами Директиви 2013/34/ЄС;
 •  порівнювати структури фінансових звітів за Директивами ЄС та законодавством України, розрізняти вимоги українського і європейського законодавства.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

     Студенти заочної форми навчання спеціальності “Облік і оподаткування” виконують контрольну роботу з дисципліни  “Облік і звітність за нормативами ЄС. Обсяг роботи – 2 теоретичних завдання і 1 практичне завдання. Загальна кількість балів – 40, у т. ч. за два теоретичних питання 20 балів ( по 10 балів) і 20 балів за практичне завдання.   Позитивна оцінка за роботу і допуск її до захисту виставляється у разі надання повних та / або правильних відповідей більш, ніж на половину завдання. За захист роботи бали можуть бути  додані, але в межах 40 балів. Решта  60 балів розподіляється так:  за активну роботу на практичних заняттях в аудиторії – до 30 балів, 30 балів  виносяться на залік:

Виконання і захист контр. роботи

Активна і результативна роботу на практичних заняттях в аудиторії під час сесії

Залік

Разом

40 балів

30 балів

30 балів

100 балів

 

 Контрольна робота повинна мати зміст, в якому зазначено номери і назву  теоретичних питань і практичного завдання.

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру для перевірки і захисту до або під час сесії, але до закінчення аудиторних занять з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її незадовільно, не захистили матеріал роботи, до здачі іспиту не допускаються.

Вибір номера варіанта завдання контрольної роботи проводиться відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки студента.

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком чи набрана на комп'ютері. Текст роботи слід писати з одного боку паперу формату А4, шрифт - 14 Times New Roman, інтервал між рядками -1,0. Поля: зліва зверху, знизу – 2 см, справа – 1 см.

Контрольна робота складається з:

• титульного аркушу;

• змісту;

• змістовної частини;

• списку використаної літератури та інших джерел.

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Нормативне регулювання обліку і звітності в умовах євроінтеграції. Зміст Директиви 2013/34/ЄС

1. Історія розвитку інтернаціоналізації  бухгалтерського обліку  в Європі

2. Висвітлення ідеї євроінтеграції обліку і звітності в українській літературі

3. Структура, зміст і роль Директиви   2013/34/ЄС

4. Порівняння вимог за Директивою   2013/34/ЄС і законодавством України щодо фінансової звітності

 5. Напрями і терміни імплементації норм Директиви 2013/34/ЄС в законодавство України

 

 Тема 2. Фінансова та консолідована фінансова звітність за нормативами ЄС

1. Класифікація компаній і груп за законодавством ЄС і України

2. Склад і зміст фінансової звітності компаній за нормативами ЄС

 3. Принципи підготовки фінансової звітності компаній за нормативами ЄС

4. Склад і зміст іншої спеціальної звітності за нормативами ЄС

5. Консолідована фінансова звітність,  вимоги до  складу і змісту за нормативами ЄС

6. Формати подання та оприлюднення звітів за нормативами ЄС

7. Особливості  звітності СМБ за нормативами ЄС

 

Тема 3. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС

 

 1. Вимоги Директиви 2013/34/ЄС до форми і змісту балансу
 2. Горизонтальна  розбивка балансу
 3. Вертикальна  розбивка балансу
 4. Суміщення  статей євробалансу з форматом українського балансу
 5. Методика трансформації  статей українського формату балансу до вимог Директиви 2013/34/ЄС

 

 

Тема 4. Звіт про прибутки та збитки за Директивою 2013/34/ЄС

 

 1. Вимоги Директиви 2013/34/ЄС до форми і змісту звіту про прибутки та збитки
 2. Порівняння структури доходів за українським і європейським законодавством
 3. Порівняння  структури витрат за характером за українським і європейським законодавством
 4. Порівняння  структури витрат за функціями за українським і європейським законодавством
 5. Суміщення  статей звіту про прибутки та збитки за  функціями витрат української та європейської форм
 6. Суміщення  статей звіту про прибутки та збитки за  характером  витрат української та європейської форм

 

 

Тема 5.  Нефінансова та інтегрована звітність європейських компаній

 1. Передумови та історія виникнення не фінансової та інтегрованої  звітності
 2. Вимоги Директив ЄС щодо нефінансової та інтегрованої  звітності. Практика ЄС.
 3. Концептуальна основа та принципи інтегрованої звітності
 4. Структура пакету фінансової та нефінансової звітності звітності суб»єкта  суспільного інтересу

 

Тема 6.  Організація і методика бухгалтерського обліку і звітності  в Німеччині

 1. Законодавче забезпечення та регулювання бухгалтерського обліку і звітності  в Німеччині
 2. План рахунків бухгалтерського обліку компанії Німеччини, порівняння з українським
 3.  Модель обліку   компаній Німеччині
 4. Структура і зміст балансу компанії   Німеччини
 5. Структура  і зміст звіту про  прибутки і збитки компанії Німеччини
 6. Структура  і показники декларації  з податку на прибуток  компанії Німеччині

 

Тема 7. Організація і методика бухгалтерського обліку і звітності  в Польщі

 1. Законодавче забезпечення та регулювання бухгалтерського обліку і звітності  в Польщі
 2.  План рахунків бухгалтерського обліку компанії Польщі, порівняння з українським
 3.  Структура і зміст балансу компанії  Польщі
 4. Структура  і зміст звіту про  прибутки і збитки компанії Польщі
 5. Структура  і показники декларації  з податку на прибуток  компанії Польщі

 

Тема 8. Оподаткування в країнах ЄС

1. Рівні нормативне регулювання прямого і непрямого оподаткування в країнах ЄС

2. Облік та звітність з податку на додану вартість в країнах ЄС

3. Структура  і показники декларації  з податку на прибуток  компанії Німеччині і Польщі

 

 

 

 

 

3. Зміст контрольних завдань

Варіант 1

Теоретичні питання (20 бал.):

1. Зміст економічної частини Угоди між Україною та ЄС

2. Зміст звітності на користь Урядів у країнах ЄС

 

Практичне завдання (20 бал.).

Відобразіть статті  балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 3 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал.);
 • назви статей, які не співпадають з формою балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал.).

 

 

Варіант 2

Теоретичні питання (20 бал):

1. Зміст і структура  Директиви 2013/34/ЄС

2. Склад фінансової звітності за директивами ЄС

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з вертикальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 3

Теоретичні питання (20 бал):

1. Склад фінансової  звітності та інших спеціальних звітів за нормативами ЄС

2. Організація  бухгалтерського обліку і фінансової звітності  в Польщі (або в іншій країні/країнах ЄС)

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «За звітний рік» і «За  аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від  формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

Варіант 4

Теоретичні питання (20 бал):

1. Склад і характеристика консолідованої фінансової звітності за нормативами ЄС

2. Методика бухгалтерського обліку і звітності  в Польщі (або в іншій країні/країнах ЄС)

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з вертикальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповніть баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 5

Теоретичні питання (20 бал):

1. Принципи і практика інтегрованої звітності європейських компаній

2. Нормативне регулювання прямого і непрямого оподаткування в країнах ЄС

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за функцією витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 6 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «За звітний рік» і «За  аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від  формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

Варіант 6

Теоретичні питання (20 бал):

1. Напрями і терміни імплементації норм Директиви 2013/34/ЄС в законодавство України

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 7

Теоретичні питання (20 бал):

1. Порівняння вимог за Директивою   2013/34/ЄС і законодавством України щодо фінансової звітності

 2. Звіт про прибутки і збитки за Директивою 2013/34/ЄС.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «За звітний рік» і «За  аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від  формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

Варіант 8

Теоретичні питання (20 бал):

1. Напрями імплементації норм Директиви 2013/34/ЄС в законодавство України

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС (вертикальна розбивка)

 

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «На початок звітного року» і «На кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 9

Теоретичні питання (20 бал):

1. Зміст звітності на користь урядів в країнах ЄС

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС  (вертикальна розбивка)

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести  колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

Варіант 10

Теоретичні питання (20 бал):

1. Методика складання декларації з ПДВ в країнах ЄС

2. Призначення і зміст звіту про управління за нормативами ЄС

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за функцією витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

Варіант 11

Теоретичні питання (20 бал):

1. Склад  і зміст іншої спеціальної звітності за нормативами ЄС

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС  (вертикальна розбивка)

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 12

Теоретичні питання (20 бал):

1. Організація бухгалтерського обліку в Німеччині (або в іншій країні/країнах ЄС)

2. Звіт про прибутки і збитки за директивою 2013/34/ЄС.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «За звітний рік» і «За  аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від  формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

Варіант 13

Теоретичні питання (20 бал):

1. Методика та моделі бухгалтерського обліку в компаніях Німеччини (або в іншій країні/країнах ЄС)

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «На початок звітного року» і «На кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 14

Теоретичні питання (20 бал):

1. Зміст звітності на користь урядів в країнах ЄС

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС (горизонтальна розбивка)

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести  колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

Варіант 15

Теоретичні питання (20 бал):

1. Організація і методика складання податкових декларацій з ПДВ в країнах ЄС

2. Структура, зміст і роль Директиви   2013/34/ЄС

 

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за функцією витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

 

4. Рекомендовані джерела

 

 1. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance [електронний ресурс]: http://www.eur-lex.europa.eu/
 2. Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті  євроінтеграції  /С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 1/2014. С. 3-17.
 3. Голов С. Регулювання бухгалтерьского обліку і аудиту в ЄС та виклики для України. /С. Голов / Бухгалтерський облік і аудит. – 10/2014. С.5-15.
 4. Закон України Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 16.09.2014 р. № 1678-ІІ  // Голос України. – 2014. – 17 вересня. - № 177
 5.  Зубілевич С. Облікова   Директива  ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній  та перспективи для України / Зубилевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 7/2014. С. 3-17.
 6. Кнут О., Кайзер І. Первинна документація в Німеччині / О. Кнут, І.Кайзер. Німецька консультативна група в Україні / Берлін/Київ. – 2013. – 12 с. [електронний ресурс]: http://www.eur-lex.europa.eu/
 7. Костельнюк Б.І., Ковова І.С., АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Тези доповідей  IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРНЦІЇ 26 травня 2016 року «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».-  Одеса. – 2016. - С. 128.
 8. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах /  М. Р. Лучко,  І. Д. Беньо / Тернопіль. - Економічна думка - 2004. - 218 с.
 9.  Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. /О. Малишкін// Монографія. Київ.: ЦУЛ. – 2013. - 373 с.
 10. Малишкін О.І. Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його облік на підприємствах Німеччини /О. Малишкін / Бухгалтерський облік і аудит, № 2/2014 р.- С. 42-52
 11.  Малишкін О.І КОРИГУВАННЯ ПРИБУТКУ ДО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ І НІМЕЧЧИНІ: АНАЛІЗ  СУМІСНОСТІ. Збірник тез конференції. - Ірпінь. -2015. – С. 25-29.
 12.  Малишкін О.І  Європейський вектор розвитку обліку податків: основні підходи до тлумачення податку на прибуток. Науковий вісник НАСОіА. - № 2/ 2014.-  С. 10 -18.
 13.  Малишкін О.І.  Елементи податку на додану вартість  в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект. Світ фінансів. -Тернопіль – № 1/2015, с. 45-57.
 14. Малишкін О.І.  Щодо адаптації положень з обліку і звітності в умовах Угоди про асоціацію України та ЄС. /О. Малишкін / Бухгалтерський облік і аудит, № 2/2016 р.- С. 12-18.
 15.  Малишкін О.,  Тимченко Є. ВИМОГИ  МІЖНАРОДНИХ ПІДХОДІВ ДО ЗВІТНІСТІ  КОМПАНІЙ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ. Зб. наукових праць  КДАВТ. - № 2/2016. – С. 67-84.
 16.  Малишкін О. БАЛАНС КОМПАНІЇ  В ЄВРО ФОРМАТІ: ВІДМІННОСТІ ВІД ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ. - Тези доповідей  IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРНЦІЇ 26 травня 2016 року «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».-  Одеса. – 2016, С. 161.
 17.  Малишкін О.І., Денисюк М. МАЛИЙ БІЗНЕС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА МСФЗ ДЛЯ МСП І ЗАКОНУ ПРО  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОЛЬЩІ НА ТЛІ ДИРЕКТИВИ 2013/34/ЄС. - Тези доповідей  IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРНЦІЇ 26 травня 2016 року «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».-  Одеса. – 2016. - С. 163.
 18. Мальована В., Кравчук А. АНАЛІЗ СУМІСНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ І ВИТРАТ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ І УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. Тези доповідей  IV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРНЦІЇ 26 травня 2016 року «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ».-  Одеса. – 2016. - С. 368.
 19.  Метелиця В.М. Регуляторна конвенція бухгалтерської професії в ЄС / В. Метелиця / Бухгалтерський  облік і аудит. - № 2/ 2014. – С. 41-55.
 20. Озеран А. Директива 2013/34/ЄС щодо річної ФЗ: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. /А. Озеран/ Бухгалтерський облік, № 5/2015 р. - С. 2-10.
 21. Пархоменко В. Євроконвергенція бухгалтерського обліку. /В. Пархоменко/ Бухгалтерський облік, №8/2014 р.- С. 3-5.
 22. Податкові системи зарубіжних держав /В.Андрущенко, З. Варналій, І. Прокопенко // Навч. посібник. Київ. – Кондор. – 2012. 217 с.
 23. Степанова Н. Ю. Особенности учета в Германии / Н. Ю. Степанова. Налоги и экономика // 2008. - № 7, с. 15-22.
 24. Толмачева Е.В. Бухгалтерский учет в Германии / Е.В, Толмачева, А.В. Кукина// Донецьк - ДНТУ- 2008. – С. 42.
 25. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом  [електронний ресурс]: http://www. kmu.gov.ua/
 26. Bussik J.,Ermann H. Buchfurung // J. Bussik., H. Ermann. – 6. uberarb/ - Aufl. Kiel.- 2009. -  S.385.

 

Інтегрована звітність

 1. Антонов Д.П. Отчетность в области устойчивого развития – шаг к идеальному корпоративному отчету [Электронный ре­сурс] /Д.П. Антонов// Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2012. – № 2. – Режим доступа : http://fan-5.ru/entry/work-395199.php
 2. Воробей В. Інтегрована звітність. Аналітичний огляд (липень 2013 р.) [Електронний ресурс] / В. Воробей // Портал спіль­ноти «Соціально відповідальний бізнес» – Режим доступу:

http://www.svb.org.ua/sites/default/files/csr_ukraine_white_paper_2013_july_integrated_reporting.pdf

 1.  Давидюк Т.В. Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом / Т. В. Давидюк // Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – № 2 (15). – С. 310–316.
 2. Звіт ПАТ «Оболонь» за 2014 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://report.obolon.ua/ua/economics/risks/
 3. Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: переду­мови, принципи, складові / Р.О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2(615). – С. 18-28.
 4. Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень: [Моногр.] /Н.О.Лоханова. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 400 с.
 5. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія,  практика [моногр.] /О. Малишкін // К.: ЦУЛ, 2013. – 347 с.
 6.  Международный стандарт «Интегрированая отчетность» [Електронный ресурс] –  Режим доступу: http:/www.theirc.org.
 7.  Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 2. – С.24–31.
 8.  TOWARDS INTEGRATED REPORTING Communicating Value in the 21st Century [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.accaglobal.com/in/en/technical-activities/technical-resources-search/2011/december/iirc-towards-integrated-reporting.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Державний університет інфраструктури і технологій

 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни  «Оподаткування, облік і  звітність за нормативами ЄС»

 

 

 

Студента(ки): __________________________________

заочної форми навчання, 5 курсу спеціальності «О і О»

номер залікової книжки ______________

                                                            Викладач: проф.  Малишкін О.І.

 

 

 

КИЇВ - рік