Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС

Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут управління, технологій та права

 імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет управління і технологій

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

О.І. Малишкін

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольної роботи з дисципліни

«Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС»

 

для студентів 1-го курсу магістратури заочної форми навчання

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2018

 

 

 

УДК 658:787

 

Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з дисципліни «Оподаткування, облік і  звітність за нормативами ЄС» для студентів магістратури  заочної форм навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / Укладач: проф. Малишкін О.І. – К.: ДУІТ – 2018. – 17 с.

 

 

Рецензенти:

к.е.н., доц. кафедри обліку і оподаткування ДУІТ Шуляренко С.М.,

к.е.н., доц. кафедри обліку і оподаткування ДУІТ Семенова С.М.

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і оподаткування

Протокол №     від ___________  2018 року.

 

 

Схвалено

Методичною радою інституту технологій, управління і права

Протокол  №     від _________  2018 року.

 

 

 

©

Малишкін О.І., 2018

 

©

ДІУТ, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

1. Загальні вимоги до контрольної роботи та критерії оцінювання

2. Програма навчальної дисципліни

3. Зміст контрольних завдань

4. Рекомендовані  джерела

 

 

 

ВСТУП

 

Мета даних контрольних завдань – сприяти ґрунтовному вивченню теоретичних основ дисципліни «Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС» та поєднати теоретичні знання з організації та методичних прийомів бухгалтерського обліку і звітності (фінансової і податкової), а також аудиту з практичними навичками зі складання балансу, звіту про прибутки і збитки і інших форм звітності за нормами Директив ЄС та національного законодавства окремих країн ЄС.

Завданнями вивчення дисципліни є набуття знань з:

 • положень основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують бухгалтерський облік, фінансову звітність інші типи звітності компаній  країн ЄС;
 •  аналізу нормативної бази ЄС щодо вимог до бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших типів звітності у порівнянні з аналогічними нормами в законодавстві України;
 • порядку формування облікових даних компаній і їхнього використання для складання звітності і прийняття управлінських рішень;
 • базових положень з оподаткування в країнах ЄС, структури показників декларацій з непрямих і прямих податків (на прикладі ПДВ і податку на прибуток).

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • назву, зміст основних нормативних документів, які регламентують бухгалтерський облік та фінансову звітність підприємств ЄС;
 • методичні прийоми та технологію відображення господарських операцій на рахунках на прикладі окремої країни ЄС;
 • зміст фінансових звітів та інших типів звітності відповідно до Директив ЄС;
 • особливості показників нефінансової (інтегрованої) звітності європейських країн ;
 • форми і зміст податкових декларацій з ПДВ і податку на прибуток в окремих країнах ЄС;

вміти:

 • сформулювати мету та етапи розвитку облікової політики урядових структур ЄС;
 • розрізняти моделі обліку й оподаткування в різних країнах ЄС;
 • трансформувати показники українських форм балансу і звіту про фінансові результати у  відповідні форми за вимогами Директиви 2013/34/ЄС;
 •  порівнювати структури фінансових звітів за Директивами ЄС та законодавством України, розрізняти вимоги українського і європейського законодавства.

У результаті вивчення дисципліни формуються наступні загальні компетенції:

1) Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів;

2) здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та управління часом;

3) здатність презентувати результати проведених досліджень.

У результаті вивчення дисципліни формуються наступні фахові компетенції:

1) здатність розуміти нормативні вимоги директивних документів ЄС щодо звітності компаній;

2) здатність співставляти зміст статей звітності українського та європейського форматів, знаходити відмінності;

3) здатність провести трансформацію статей звітності українського підприємства до європейського форматів балансу і звіту про прибутки і збитки з урахуванням вимог МСФЗ;

4) здатність визначити розділи і зміст важливих статей інтегрованої (нефінансової) звітності;

5) уміння скласти розрахунок податку на прибуток та ПДВ за методиками європейських країн.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Студенти заочної форми навчання спеціальності «Облік і оподаткування» виконують контрольну роботу з дисципліни «Оподаткування, облік і звітність за нормативами ЄС». Обсяг роботи – 2 теоретичних завдання і 1 практичне завдання. Загальна кількість балів – 40, у т. ч. за два теоретичних питання 20 балів ( по 10 балів) і 20 балів за практичне завдання.   Позитивна оцінка за роботу і допуск її до захисту виставляється у разі надання повних та / або правильних відповідей більш, ніж на половину завдання. За захист роботи бали можуть бути додані, але в межах 40 балів. Решта  60 балів розподіляється так: за активну роботу на практичних заняттях в аудиторії – до 30 балів, 30 балів виносяться на залік:

Виконання і захист контр. роботи

Активна і результативна роботу на практичних заняттях в аудиторії під час сесії

Залік

Разом

40 балів

30 балів

30 балів

100 балів

 

Контрольна робота повинна мати зміст, в якому зазначено номери і назву теоретичних питань і практичного завдання.

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру для перевірки і захисту до або під час сесії, але до закінчення аудиторних занять з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її незадовільно, не захистили матеріал роботи, до здачі іспиту не допускаються.

Вибір номера варіанта завдання контрольної роботи проводиться відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки студента.

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком чи набрана на комп'ютері. Текст роботи слід писати з одного боку паперу формату А4, шрифт – 14 Times New Roman, інтервал між рядками – 1,0. Поля: зліва зверху, знизу – 2 см, справа – 1 см.

Контрольна робота складається з:

• титульного аркушу;

• змісту;

• змістовної частини;

• списку використаної літератури та інших джерел.

 

 

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Фінансова і інтегрована  звітність за нормативами ЄС

Тема 1. Нормативне регулювання бухгалтерського  обліку і звітності в ЄС

1. Історія розвитку інтернаціоналізації бухгалтерського обліку  в Європі

2. Висвітлення ідеї євроінтеграції обліку і звітності в українській літературі

3. Директива 2013/34/ЄС – основний нормативний документ ЄС щодо звітності компаній

5. Порівняння вимог до фінансової звітності за Директивою 2013/34/ЄС і законодавством України

 5. Напрями і терміни імплементації норм Директиви 2013/34/ЄС в законодавство України

Література:[Л-1-10, 29].

 

Тема 2. Фінансова та консолідована фінансова звітність за нормативами ЄС

1. Класифікація компаній і груп за законодавством ЄС і України

2. Принципи підготовки фінансової звітності за нормативами ЄС

3. Склад і зміст фінансової звітності компаній за нормативами ЄС у порівняння з українським

4. Консолідована фінансова звітність,  вимоги до  складу і змісту за нормативами ЄС

5. Формати подання та оприлюднення звітів за нормативами ЄС у порівняння з українським

6. Особливості  звітності СМБ за нормативами ЄС

Література:[Л-1-12, 29].

 

Тема 3. Баланс за Директивою 34

 1. Вимоги Директиви 2013/34/ЄС  до балансу компанії
 2. Горизонтальна  розбивка балансу
 3. Вертикальна  розбивка балансу
 4. Суміщення  статей євробалансу (вертикальний поділ) з форматом українського балансу (горизонтальна  розбивка)
 5. Методика трансформації  статей українського балансу до вимог Директиви 2013/34/ЄС

Література:[Л-1-21, 29].

 

Тема 4. Звіт про прибутки та збитки за Директивою 34

 1. Вимоги Директиви 2013/34/ЄС  до Звіту про прибутки та збитки
 2. Порівняння структури доходів за українським і європейським законодавством
 3. Порівняння  витрат за характером
 4. Порівняння  витрат за функціями
 5. Методика трансформації   звіту про прибутки за  функціями витрат
 6. Методика трансформації  звіту про прибутки за характером витрат

Література:[Л-1-17, 29].

 

Змістовий модуль 2. Організація оподаткування, обліку і звітності в окремих країнах ЄС

 

Тема 5. Інтегрована звітність європейських компаній

 1. Вимоги Директив ЄС щодо не фінансових та інтегрованих звітів. Директива 2014/95/ЄС. Практика ЄС.
 2. Передумови та історія виникнення не фінансової звітності
 3. Концептуальна основа інтегрованої звітності
 4. Принципи інтегрованої звітності
 5. Структура пакету інтегрованої звітності
 6. [Л-1-9].

 

Тема 6. Організація і методика бухгалтерського обліку і звітності в Польщі

 1. Законодавче забезпечення та регулювання бухгалтерського обліку і звітності  компаній Польщі у порівняння з українським
 2. Моделі обліку компаній Польщі у порівняння з українським варіантом
 3. План рахунків бухгалтерського обліку компанії Польщі у порівняння з українським
 4.  Структура і зміст балансу компанії  Польщі у порівняння з українським
 5. Структура  і зміст звіту про  прибутки і збитки компанії Польщі у порівняння з українським

 

 • [Л-7-10, 29].

 

Тема 7. Організація і методика бухгалтерського обліку і звітності в Німеччині

 

 1. Законодавче забезпечення та регулювання бухгалтерського обліку і звітності компаній Німеччині у порівняння з українським
 2. План рахунків бухгалтерського обліку компанії Німеччини у порівняння з українським
 3. Моделі обліку компаній Німеччині у порівняння з українським варіантом
 4. Структура і зміст балансу компанії Німеччини у порівняння з українським форматом
 5. Структура і зміст звіту про прибутки і збитки компанії Німеччини у порівняння з українським форматом

 

Література:[Л-8-22, 29].

 

Тема 8.  Системи оподаткування в ЄС

 1. Нормативне забезпечення оподаткування в ЄС у порівняння з українським
 2. Складові адміністрування податків в країнах ЄС у порівняння з українським
 3. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб в країнах ЄС у порівняння з українським
 4. Особливості оподаткування  прибутку корпорацій і його обліку на підприємствах Німеччині та Польщі у порівняння з українським
 5. Особливості адміністрування   ПДВ в Європейському союзі у порівняння з українським
 6. Обліково-звітні аспекти ПДВ в країнах Балтії у порівняння з українським

Література:[Л-8-29].

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин (30 – аудиторних і 30 самостійної роботи)/2 кредити ECTS для денної та 36 годин (12 – аудиторних і 24 - самостійної роботи)/2 кредити ECTS для заочної форми навчання.

 

3. Зміст контрольних завдань

Варіант 1

Теоретичні питання (20 бал.):

1. Зміст економічної частини Угоди між Україною та ЄС від 2014 року.

2. Зміст звітності на користь Урядів в країнах ЄС у порівняння з українським форматом.

 

 

Практичне завдання (20 бал.).

Відобразіть статті  балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 3 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал.);
 • назви статей, які не співпадають з формою балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал.).

 

Варіант 2

Теоретичні питання (20 бал):

1. Зміст, структура і значення  Директиви 2013/34/ЄС.

2. Склад фінансової звітності за директивами ЄС, коротка характеристика у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з вертикальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки,  навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

Варіант 3

Теоретичні питання (20 бал):

1. Склад інших спеціальних звітів (звіт про управління і звіт про платежі на користь Уряду) за нормативами ЄС, коротка характеристика у порівняння з українським форматом.

2. Організація бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Польщі (або в іншій країні/країнах ЄС)

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від  формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 4

Теоретичні питання (20 бал):

1. Склад і характеристика консолідованої фінансової звітності за нормативами ЄС у порівняння з українським форматом.

 2. Методика бухгалтерського обліку і звітності в Польщі (або в іншій країні/країнах ЄС).

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті балансу з вертикальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповніть баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

Варіант 5

Теоретичні питання (20 бал):

1. Принципи і практика інтегрованої звітності європейських компаній в контексті вимог міжнародного стандарту інтегрованої звітності.

2. Нормативне регулювання прямого оподаткування в країнах ЄС у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за функцією витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 6 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «За звітний рік» і «За  аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 6

Теоретичні питання (20 бал):

1. Напрями і терміни імплементації норм Директиви 2013/34/ЄС в законодавство України.

2. Баланси компаній за Директивою 2013/34/ЄС, побудова, структура у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

 

Варіант 7

Теоретичні питання (20 бал):

1. Порівняння вимог за Директивою 2013/34/ЄС і законодавством України щодо фінансової звітності.

2. Звіт про прибутки і збитки компанії за Директивою 2013/34/ЄС, побудова, структура у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 8

Теоретичні питання (20 бал):

1. Напрями імплементації норм Директиви 2014/95/ЄС в законодавство України

2. Баланс компанії за Директивою 2013/34/ЄС (вертикальна розбивка) у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «На початок звітного року» і «На кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

Варіант 9

Теоретичні питання (20 бал):

1. Зміст звітності про управління в країнах ЄС у порівняння з українським форматом.

2. Баланс компанії за Директивою 2013/34/ЄС(горизонтальна розбивка) у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести  колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 10

Теоретичні питання (20 бал):

1. Методика підготовки інформації та складання декларацій з ПДВ в країнах ЄС.

2. Призначення і зміст звіту про платежі на користь Уряду за нормативами ЄС у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за функцією витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 11

Теоретичні питання (20 бал):

1. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб в ЄС у порівняння з українським форматом.

2. Напрями імплементації норм Директиви 2014/95/ЄС в законодавство України

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести  колонки «На початок звітного року» і «На  кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

Варіант 12

Теоретичні питання (20 бал):

1. Організація бухгалтерського обліку в Німеччині (або в іншій країні/країнах ЄС)

2. Звіт про прибутки і збитки компанії за директивою 2013/34/ЄС у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «За звітний рік» і «За  аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від  формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 13

Теоретичні питання (20 бал):

1. Моделі бухгалтерського обліку в компаніях Німеччини (або в іншій країні/країнах ЄС)

2. Призначення і зміст звіту про платежі на користь Уряду за нормативами ЄС у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті балансу з горизонтальною розбивкою, які передбачені статтею 10 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 4 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: Заповнити баланс на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «На початок звітного року» і «На кінець звітного року» (10 бал); додатково під таблицею балансу відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів балансу за Директивою 34, яка відрізняється від балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою  балансу вітчизняного підприємства за ф. № 1 (5 бал).

 

Варіант 14

Теоретичні питання (20 бал):

1. Непряме оподаткування в країнах ЄС у порівняння з українським форматом.

2. Баланс за Директивою 2013/34/ЄС (горизонтальна розбивка) країнах ЄС у порівняння з українським форматом.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті  звіту про прибутки і збитки за характером витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

 

Варіант 15

Теоретичні питання (20 бал):

1. Організація і методика складання податкових декларацій з податку на прибуток в країнах ЄС у порівняння з українським форматом.

2. Структура, зміст і роль Директиви 2013/34/ЄС і Директиви 2014/95/ЄС.

 

Практичне завдання (20 бал).

Відобразіть статті звіту про прибутки і збитки за функцією витрат з розбивкою, які передбачені статтею 13 Директиви 2013/34/ЄС, у форматі таблиці. Використовуйте інформацію  додатку 5 до Директиви 2013/34/ЄС.

   Рекомендації до виконання завдання: заповніть звіт на умовному прикладі, використовуючи дані будь якого вітчизняного підприємства за останні 2 роки, навести  колонки «За звітний рік» і «За аналогічний період попереднього року» (10 бал); додатково під таблицею звіту відзначити специфічні аспекти побудови такого фінансового звіту:

 • послідовність і нумерацію розділів за Директивою 34, яка відрізняється від формату вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал);
 • назви статей, які не співпадають з формою звіту вітчизняного підприємства за ф. № 2 (5 бал).

4. Рекомендовані джерела

4.1. Фінансова звітність і оподаткування в ЄС

1. Directive 2013/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC Text with EEA relevance [електронний ресурс]: http://www.eur-lex.europa.eu/

2. Bussik J.,Ermann H. Buchfurung // J. Bussik., H. Ermann. – 6. uberarb/ - Aufl. Kiel.- 2009. -  S.385.

3. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz.U. 2002 Nr 76, poz. 694, ze zm

4. Winiarska Kazimiera. Wpływ międzynarodowych regulacji na kształt polskiej rachunkowości (Вплив міжнародного регулювання на прикладі бухгалтерського обліку в Польщі) // Міжнародний збірник наукових праць. – 2012, Випуск 3(9) [Електронний ресурс] –  Режим  доступу: http://pbo.ztu.edu.uaarticle/download/72435/67873.

5. Value added tax: effectiveness and legal regulation in Ukraine and the European Union. Kovova, I., Malyshkin, O., Vicen, V., Shulyarenko, S., Semenova, S., & Shpyrko, O.// Economic Annals-XXI (2018), 171(5-6), 4-14 (SCOPUS).

6. Голов С. Вдосконалення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні в контексті  євроінтеграції  /С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 1/2014. С. 3-17.

7. Директива 2014/95/ЄС Європейського парламенту та ради від 22 жовтня 2014 року, що вносить поправки до Директиви 2013/34/ЄС, щодо розкриття нефінансової та різноманітної інформації деякими великими підприємствами і групами. [електронний ресурс]: http://www. kmu.gov.ua/

8. Закон України Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 16.09.2014 р. № 1678-ІІ  // Голос України. – 2014. – 17 вересня. - № 177.

9. Зубілевич С. Облікова   Директива  ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній  та перспективи для України / Зубилевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 7/2014. С. 3-17.

 1. Кнут О., Кайзер І. Первинна документація в Німеччині / О. Кнут, І.Кайзер. Німецька консультативна група в Україні / Берлін/Київ. – 2013. – 12 с. [електронний ресурс]: http://www.eur-lex.europa.eu/
 2. Лучко М. Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах /  М. Р. Лучко,  І. Д. Беньо / Тернопіль. - Економічна думка - 2004. - 218 с.
 3. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика. /О. Малишкін// Монографія. Київ.: ЦУЛ. – 2013. - 373 с.
 4. Малишкін О.І. Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його облік на підприємствах Німеччини /О. Малишкін / Бухгалтерський облік і аудит, № 2/2014 р.- С. 42-52
 5.  Малишкін О.І  Європейський вектор розвитку обліку податків: основні підходи до тлумачення податку на прибуток. Науковий вісник НАСОіА. - № 2/ 2014.-  С. 10 -18.
 6. Малишкін О.І.  Елементи податку на додану вартість  в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект. Світ фінансів. -Тернопіль – № 1/2015, с. 45-57.
 7. Малишкін О.І.  Щодо адаптації положень з обліку і звітності в умовах Угоди про асоціацію України та ЄС. /О. Малишкін / Бухгалтерський облік і аудит, № 2/2016 р.- С. 12-18.
 8. Малишкін О.І., Нефінансова звітність компаній України. - Актуальні проблеми економіки. 2016, № 11.- с. 401-407.
 9. Малишкін О.І., Кравчук А. Мальована В. Український баланс: можливості трансформації до євро формату.  Бухгалтерський облік і аудит. – 6/2016. С. 16-26.
 10. Малишкін О.І., Кравчук А. Мальована В. Звіт про  прибутки/збитки: можливості трансформації до євро формату. - Бухгалтерський облік і аудит. - № 7-8/2016. С. 27-35.
 11. Малишкін О.І. Звітність суб»єкта суспільного інтересу крізь призму міжнародних стандартів та Директив ЄС. /Малишкін О.І.// Тези виступів на V Міжнародній науково-практичній конференції, присвячена 90-річчю від дня народження д.е.н., проф. Василя Сопка «ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ: СУЧАСНА ПАРАДИГМА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. -7 грудня 2018 року,  КИЇВ. – с. 78-80.
 12. Малишкін О. Щодо змісту, формату та джерел звіту про платежі на користь держави. Малишкін О., Бех  Т., Ануленко М.// Бухгалтерський облік і аудит. - № 6/2018. С. – 7-19.
 13. Малишкін О. Структура балансів підприємств України і Польщі в умовах Директив ЄС. /Малишкін О.І.// ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ. СЕРІЯ «ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ», ВИПУСК 41 (1).- К.: 2018. С. 166-176.  
 14. Озеран А. Директива 2013/34/ЄС щодо річної ФЗ: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України. /А. Озеран/ Бухгалтерський облік, № 5/2015 р. - С. 2-10.
 15. Пархоменко В. Євроконвергенція бухгалтерського обліку. /В. Пархоменко/ Бухгалтерський облік, №8/2014 р.- С. 3-5.
 16. Податкові системи зарубіжних держав /В.Андрущенко, З. Варналій, І. Прокопенко // Навч. посібник. Київ. – Кондор. – 2012. 217 с.
 17. Свіцельська В. В. Облік справедливої вартості в Польщі: проблемні питання / В. В. Свіцельська, І. Б. Черкаський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 110-115. 
 18. Степанова Н. Ю. Особенности учета в Германии / Н. Ю. Степанова. Налоги и экономика // 2008. - № 7, с. 15-22.
 19. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом  [електронний ресурс]: http://www. kmu.gov.ua/
 20. Гармонізація бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах України в контексті нормативів ЄС : монографія / [О.І. Малишкін, К.В. Безверхий, І.С. Ковова, С.М. Семенова, С.М. Шуляренко, В.П. Карєв]; за наук. ред. О.І. Малишкіна; ДУІТ.К.: «АртЕк», 2018. – 418 с.

 

4.2. Інтегрована звітність

 1. Антонов Д.П. Отчетность в области устойчивого развития – шаг к идеальному корпоративному отчету [Электронный ре­сурс] /Д.П. Антонов// Корпоративная финансовая отчетность. Международные стандарты. – 2012. – № 2. – Режим доступа : http://fan-5.ru/entry/work-395199.php
 2. Воробей В. Інтегрована звітність. Аналітичний огляд (липень 2013 р.) [Електронний ресурс] / В. Воробей // Портал спіль­ноти «Соціально відповідальний бізнес» – Режим доступу:

http://www.svb.org.ua/sites/default/files/csr_ukraine_white_paper_2013_july_integrated_reporting.pdf

 1.  Давидюк Т.В. Підвищення інформативності даних через розвиток звітного інформаційного забезпечення управління людським капіталом / Т. В. Давидюк // Збірник наукових праць Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – № 2 (15). – С. 310–316.
 2. Звіт ПАТ «Оболонь» за 2016 рік. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://report.obolon.ua/ua/economics/risks/
 3. Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: переду­мови, принципи, складові / Р.О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2(615). – С. 18-28.
 4. Лоханова Н.О. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень: [Моногр.] /Н.О.Лоханова. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – 400 с.
 5. Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія,  практика [моногр.] /О. Малишкін // К.: ЦУЛ, 2013. – 347 с.
 6.  Международный стандарт «Интегрированая отчетность» [Електронный ресурс] –  Режим доступу: http:/www.theirc.org.
 7.  Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 2. – С.24–31.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Державний університет інфраструктури та технологій

 

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни  «Оподаткування, облік і  звітність за нормативами ЄС»

 

 

 

Студента(ки): __________________________________

заочної форми навчання, 1 курсу магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

номер залікової книжки ______________

                                                            Викладач: проф.  Малишкін О.І.

 

 

 

 

 

 

КИЇВ - рік