Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Оподаткування підприємства КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет фінансів

Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково -

педагогічної роботи __________А.М. Колот

 

                                                                   «_04_» _14.02_2019 р..

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Оподаткування підприємства

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

«Економіка та підприємництво»

спеціальність

освітня програма /

спеціалізація

073 Менеджмент

Менеджмент бізнес-організацій

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _______________________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

_______________ О.О. Терещенко

 

 

 

 

Київ-2018

 

 

 

 

Розробник:

(Грицино Олена Миколаївна, к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу).

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

 

Кількість кредитів ECTS —

8

 

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова(и) викладання

українська

 

 

 

ЗМІСТ

Стор

ВСТУП……………………………………………………………………….

.4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

..6

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

..10

            2.1. Карта навчальної роботи студента

..10

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

..11

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

..19

            3.1. Карта навчальної роботи студента

..19

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

..26

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

..24

            4.1. Карта навчальної роботи студента

..24

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

..25

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

..27

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

..27

            5.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для    самостійної роботи

..39

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

..31

            6.1. Критерії оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни.

..

            6.2. Приклади типових завдань

..

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

..31

            7.1.      Основна література ……………………………………………………

..31

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………….

..32

 

 

 

Вступ

Дисципліна “Оподаткування підприємства” включена в навчальний план підготовки бакалаврів за програмою “Менеджмент бізнес-організацій”.

Дисципліна “ Оподаткування підприємства ” орієнтована на засвоєння студентами особливостей оподаткування підприємств країни..

Метою вивчення дисципліни є отримання знань з питань управління оподаткуванням підприємства для запобігання негативного його впливу на їх фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан.

При вивченні дисципліни ставляться такі завдання:

 • Поглиблено вивчити підсистему оподаткування  підприємства з урахуванням сфери їх діяльності та форми власності.
 • Вивчити оподаткування прибутку підприємств, механізм його впливу на діяльність платників.
 • Вивчити вплив платежів (податків) за ресурси на ефективність їх використання та діяльність  підприємства.
 • Вивчити оподаткування діяльності підприємства непрямими податками та з’ясувати механізм їх впливу на діяльність та фінансовий стан підприємства.
 • З’ясувати особливості оподаткування банків, страхових компаній, фінансових посередників.
 • Вивчити оподаткування суб’єктів малого підприємства.
 • На основі вдосконалення планування податків визначити шляхи зменшення негативного впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність, фінансовий стан підприємства.

Організація вивчення дисципліни передбачає поглиблену практичну підготовку студентів з використанням законодавчих та нормативнихдокументів, спеціальноїлітератури, виконання індивідуальних практичних завдань на базах практики. Самостійна робота студентів під керівництвом викладачів спрямовується на поглиблене засвоєння программного матеріалу. З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні дисципліни використовуються задачі, тренінги, аналітичні ситуації, здійснюється тестовий контроль.

Предметом дисципліни є економічні відносини  що виникають при оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності з державою, з  іншими суб’єктами господарювання, з фізичними особами.

Професійні компетентності, що формуються в результаті вивчення дисципліни “Оподаткування підприємства”:

Компетентності

Програмні результати навчання

1. З'ясування механізму впливу загальнодержавних та місцевих податків і зборів на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємства.

1.Вміння систематизувати та самостійно здійснювати дослідження особливостей, властивих кожному різновиду податків та обгрунтовувати їх функціональне призначення на макрорівні та мікрорівні. Аналізувати зміни в нормативних актах України щодо оподаткування з метою визначення їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства.

2. Набуття навиків ситуаційного моделювання з метою оцінки можливих ризиків неплатоспроможності підприємства та іммобілізації їх коштів, спричинених сплатою податків.

2. Використовувати та інтерпретувати результати ситуаційного моделювання для оцінки можливих ризиків неплатоспроможності підприємства та іммобілізації їх коштів, спричинених сплатою податків, розробляти систему конткретних заходів для їх зниження.

3. Здатність використовувати норми чинного законодавства для потреб планування обсягу фінансових ресурсів на сплату загальнодержавних та місцевих подітків і зборів підприємствами у поточному періоді.

3. Вміння в рамках бюджетування грошових потоків визначати їх обсяг щодо податкових платежів підприємства, контролювати своєчасність сплати податків і зборів до бюджету з метою уникнення фінансових санкцій.

 

4. Оволодіяння знанняи щодо організації та здійснення ефективного податкового обліку господарських операцій підприємства

 

4. Вміння вести податковий облік господарських операцій та роботу по збору інформації щодо визначення об'єктів оподаткування, організовувати та координувати роботу по збору інформації щодо пошуку використання податкових пільг по податкам та зниженню ризику застосування фінансових санкцій за порушення податкового законодавства

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

Тема 1. ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ  ПІДПРИЄМСТВА.

Податки та їх сутність. Види податків. Суспільне призначення податків. Фіскальна функція податків. Особливості реалізації фіскальної функції податків та її вплив на діяльність підприємств. Принципи податкового законодавства. Елементи, що визначаються при встановлення податків.

Система оподаткування, її сутність та принципи побудови. Становлення і розвиток системи оподаткування в Україні. Визначення ефективності системи оподаткування.

Підсистема оподаткування підприємства. Загальнодержавні податки і збори, що їх сплачують підприємства.  Місцеві податки і збори.

            Регулююча функція податків. Особливості прояву регулюючої функції податків та її вплив на діяльність підприємства. Визначення об’єкта оподаткування. Джерела сплати податків. Установлення розміру ставок податків і методики їх розрахунку. Податковий період та терміни сплати податків. Надання податкових пільг. Показники фінансово-господарської діяльності на які  впливає сплата податків.

Відповідальність і права платників податків. Види порушення податкового законодавства. Штрафні (фінансові) санкції за порушення податкового законодавства платниками податків. Механізм податкового компромісу з державою.

Недоліки в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності. Об’єктивні і суб’єктивні фактори, що обумовлюють на недоліки в оподаткуванні. Необхідність і напрями вдосконалення оподаткування  підприємства.

 

Тема 2. Оподатковування прибутку підприємств

            Необхідність та значення оподаткування прибутку. Платники податка на прибуток. Становлення та розвиток оподатковування прибутку підприємств в Україні. Особливості оподатковування прибутку підприємств в 1995-1997 роках. Зміни в оподатковуванні прибутку підприємств в 1997 р., в 2003 і 2004 роках, їх сутність та значення. Оподаткування прибутку в 2011-2014 рр. відповідно з податковим кодексом України.

Оподаткування прибутку в 2015 р. відповідно з новою редакцією податкового кодекса України. Визначення фінансового результату до оподаткування. Доходи і витрати, які враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування.

            Визначення суми оподаткованого прибутку. Різниці які враховуються при коригуванні фінансового результату до оподаткування і визначенні оподаткованого прибутку. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Різниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій.

            Визначення суми річного доходу платника податку на прибуток, який враховується пр. прийнятті рішень, щодо коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці.

            Задачі платника податку на прибуток, щодо управління формуванням різниць, які враховуються при визначенні оподаткованого прибутку, з метою зменшення об’єкта оподаткування.

            Амортизаційні відрахування їх обчислення і вплив на оподаткований прибуток. Групи основних засобів і нематеріальних активів на які нараховується амортизація та мінімально допустимі строки їх корисного використання. Методи нарахування амортизації на основні засоби.

            Ставки оподаткування прибутку підприємств та їх вплив на діяльність платників податку. Податковий період і терміни сплати податку на прибуток та їх вплив на платоспроможність  підприємства. Великі платники податку на прибуток.

Оподаткування дивідендів в системі оподаткування прибутку підприємств. Визначення об’єкта при оподаткуванні дивідендів. Джерела і термін перерахування коштів до бюджету. Механізм впливу оподаткування дивідендів на фінансово-господарську діяльність платників податку на прибуток.

Пільги при оподаткування прибутку, що надаються підприємства. Умови звільнення від оподаткування прибутку. Порядок визначення і врахування від’ємного значення оподатковуваного прибутку. Пільги при оподаткуванні прибутку з використанням ставки 0%.

            Складання податкової декларації платниками податку на прибуток. Порядок обчислення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

.

           

Тема 3. ПЛАТЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА

 ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

            Сутність та призначення платежів (податків) за ресурси, що їх сплачують підприємства. Становлення та розвиток платежів за ресурси. Механізм впливу платежів (податків) за використання ресурсів та фінансово-господарську діяльність підприємства.

            Екологічний податок. Сутність та призначення податку. Визначення об’єкта оподаткування. Платники податку. Порядок розрахунку суми податку та терміни сплати до бюджету. Механізм впливу спати екологічного податку на діяльність підприємства.

            Рентна плата (рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин; рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України; рентна плата за спеціальне використання води; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів; рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України). Призначення та зміст кожного виду рентної плати; об’єкти оподаткування; платники; порядок розрахунку та сплати до бюджету. Вплив рентної плати на діяльність підприємства.

            До ресурсних платежів за своєю сутністю відноситься і податок на майно (податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та плата за землю). Проте, відповідно до нової редакції Податкового кодексу України, цей податок формує доходи місцевих бюджетів та, відповідно, відноситься до місцевих податків.

 

Тема 4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність  підприємства

            Непрямі податки в системі  оподаткування підприємства. Становлення і використання непрямих податків в Україні.

Види непрямих податків та їх призначення. Непрямі податки, що їх сплачують до бюджету підприємства в процесі своєї діяльності. Непрямі податки як ціноутворюючий елемент. Особливості впливу непрямих податків на формування цін в залежності від сфери діяльності підприємства: виробнича, торгово-посередницька, сфера послуг, зовнішньоекономічна діяльність.

            Механізм впливу сплати непрямих податків на фінансовий стан підприємства, пов’язаний з використанням грошових коштів на їх сплату. Умови та фактори, що призводять до іммобілізації оборотних коштів підприємств на сплату непрямих податків до бюджету.

            Податок мито. Економічна сутність і види податку. Фіскальна і регулююча функція податку. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування. Ставки податку. Податкові пільги. Термін сплати податку. Вплив податку на фінансово-господарську діяльність підприємств.

            Акцизний податок. Економічна сутність податку Фіскальна і регулююча функції податку. Підакцизні товари. Платники податку в бюджет. Ставки податку в твердих сумах і відсотках. Оподаткований оборот та його визначення. Строки сплати акцизного податку в бюджет та їх вплив на платоспроможність підприємства. Пільги щодо оподаткування акцизним податком. Вплив акцизного податку на фінансово-господарську діяльність підприємств.

            Податок на додану вартість. Економічна сутність та призначення податку на додану вартість. Впровадження податку на додану вартість в Україні. Платники податку до бюджету. Визначення об’єкта оподаткування та його види. Операції господарювання, що не є об’єктами оподаткування. База оподаткування залежно від сфери і виду діяльності  господарювання. Операції звільнені від оподаткування: з продажу товарів, з надання послуг, з виконання робіт, інші операції.

            Ставки ПДВ. Визначення суми ПДВ, що включаються в ціну вироблених товарів, робіт, послуг. Нульова ставка ПДВ та умови її застосування.

Вхідний ПДВ, умови його формування у підприємства та вплив на їх господарську діяльність. Визначення суми вхідного ПДВ. Умови та джерела відшкодування вхідного ПДВ. Податковий кредит, його сутність, умови та час виникнення. Погашення (відшкодування) податкового кредиту, умови та терміни. Використання облігацій з ПДВ.

Визначення суми ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.  Умови виникнення податкових зобов’язань по ПДВ. Терміни його сплати. Вплив на фінансовий стан  підприємства.

Податкова декларація по ПДВ та її складання. Фінансові санкції, що застосовуються за порушення податкового законодавства при сплаті ПДВ до бюджету.

Необхідність і шляхи зменшення негативного впливу сплати непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства. Електронне адміністрування ПДВ та порядок реєстрації податкових накладних.

 Оптимізація ставки оподаткування. Удосконалення визначення об’єкта оподаткування, умов формування і погашення податкового кредиту, термінів виникнення податкових зобов’язань зі сплати податку.

 

 

Тема 5. ВНЕСКИ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ  ПІДПРИЄМСТВА.

Розвиток системи законодавчого забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні. Розмежування соціального страхування за п’ятьма окремими видами  - пенсійним, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, на випадок безробіття, медичним. Участь  підприємства у системі обов’язкового державного соціального страхування через сплату консолідованого страхового внеску – єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.Механізм впливу потреби у сплаті єдиного соціального внеску на фінансово-господарську діяльність  підприємства.

Умови отримання  підприємством статусу платника єдиного соціального внеску. База та ставки для нарахування єдиного внеску суб'єктами підприємницької діяльності при страхуванні найманих працівників. Складові фонду оплати праці, які відносяться до бази нарахування роботодавцем єдиного соціального внеску та особливості включення таких складових до витрат при визначенні розміру оподаткованого прибутку. Види виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. База та ставки для нарахування єдиного соціального внеску для  суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб, які не використовують працю найманих працівників. Джерела та строки перерахування коштів на сплату єдиного соціального внеску суб’єктами підприємницької діяльності. Порядок формування та подання підприємствами звітності з єдиного соціального внеску. Порядок розподілу суми єдиного соціального внеску між Пенсійним фондом та іншими фондами державного соціального страхування.

Додаткові види збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні  підприємствами ряду комерційних операцій

 

Тема 6. Місцеві податки і збори, що сплачують підприємства

            Призначення, становлення та розвиток місцевих податків і зборів.  Склад місцевих податків і зборів, що сплачують  підприємства. Механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-господарську діяльність підприємств.

Склад податку на майно.  Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Обєкт та база оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.Порядок обчислення і сплати суб'єктами підприємницької діяльності податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Платники, об’єкт, ставки, пільги, строки сплати транспортного податку у складі податку на майно. Плата за землю у складі податку на майно та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Особливості обчислення і сплати єдиного податку підприємствами.

Порядок обчислення і сплати підприємства збору за місця для паркування транспортних засобів. Особливості встановлення ставок та строків сплати збору за місця для паркування транспортних засобів органами місцевого самоврядування.

           

Тема 7. Оподаткування суб’єктів малого підприємства

Становлення та розвиток оподаткування малого підприємства в Україні. Економічна сутність єдиного податку, що його сплачують суб’єкти малого підприємства. Переваги і значення спрощених систем оподаткування суб’єктів малого підприємства.

Критерії визначення юридичних та фізичних осіб як суб’єктів малого підприємства при переведенні на спрощену систему оподаткування.

Умови переведення на сплату єдиного податку. Суб’єкти малого підприємства, які не можуть бути переведені на спрощену систему оподаткування. Визначення розміру ставок єдиного податку для юридичних і фізичних осіб суб’єктів малого підприємства. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.

Обчислення і сплата податку на додану вартість. Інші податки і збори, які сплачують суб’єкти малого підприємства, переведені на спрощену систему оподаткування.

Напрями вдосконалення оподаткування суб’єктів малого підприємства.

 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання.

2.1. Карта навчальної роботи студента

Для студентів денної форми навчання програмою вивчення науки передбачено проведення семінарських та практичних занять. Причому такі заняття проводяться переважно у комбінованій формі, тобто відбувається обговорення зі студентами питань з теми, що вивчається, здійснюється їх опитування, а також закріплюються теоретичні положення дисципліни на конкретних прикладах шляхом виконання практичних завдань. При проведенні занять використовуються інноваційні методи проведення занять. Максимальна кількість балів, яку можуть отримати студенти на семінарських (практичних) заняттях – 100 балів. Протягом семестру студенти повинні виконати 3 контрольні роботи та 2 кейса. Максимальна кількість балів, яку студенти може отримати за контрольну роботу та кейс складає 10 балів.

Модульна (контрольна) робота виконується в аудиторії на практичному занятті і триває дві академічні години. Також передбачено виконання індивідуальних робіт студентом, які оцінюються в 40 балів.

 

2.1. Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни «ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування ”  ,

спеціальність 073 -  «Менеджмент»

спеціалізація «Менеджмент бізнес-організацій»                                                                                                                                                                     

освітнього ступеня бакалавр

Денна форма навчання

заняття

 

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних) занять

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

 

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Підготовка до тестування і кейсу

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

10

 

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

Опрацювання ситуаційних вправ

Семінар-вирішення аналітичних вправ

 

10

 

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

кейс

10

 

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Підготовка до тестування і кейсу

Семінар-розв’язання проблемних завдань

10

 

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

кейс

10

 

Індивідуальне практичне завдання:

 • Виконання дослідження
 • Підготовка презентації
 • Захист ІПЗ

Дискусія з елементами аналізу

 

15

10

15

Усього балів за семінарські  (практичні) заняття

90

За виконання індивідуальних завдань

 

Види індивідуальних завдань (одна на вибір)

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Всього

100

Плани семінарських (практичних) занять

денної форми навчання.

 

Семінарське заняття 1-2.

Тема 1. Основи оподаткування підприємства.

Семінар – розгорнута бесіда.

Проведення семінару – дискусії з обговоренням наступних питань:

 1. Етапи розвитку системи оподаткування в Україні.
 2. Механізм впливу системи оподаткування на діяльність підприємства платників податків.
 3. Умови прояву регулюючої функції податків.
 4. Об’єктивні і суб’єктивні фактори, що обумовлюють недоліки в оподаткуванні підприємства.

Перелік компетентностей:

 • Проводити дослідження впливу системи оподаткування на діяльність підприємства.
 • Досліджувати регулюючу функцію податків та її удосконалення.
 • З’ясовувати недоліки в оподаткуванні підприємства та визначати заходи, щодо їх усунення.

    

План семінарського заняття. Тема 1. Основи оподаткування підприємства.

 1. Податкова система, її сутність і становлення в Україні.
 2. Вплив системи оподаткування на діяльність підприємства.
 3. Регулююча функція податків, її сутність та умова прояву.
 4. Відповідальність і права платників податків.
 5. Недоліки в оподаткуванні підприємства.

 

 • Рішення фінансових вправ з теми  1.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 1 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення семінару: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Семінарське заняття 3-4.

Тема 2. Оподаткування прибутку підприємств.

Семінар-вирішення ситуаційних вправ та проведення мозкового штурму з наступних питань:

 1. Прояв регулюючої функції податку на прибуток на окремих етапах розвитку системи оподаткування прибутку.
 2. Механізм коригування фінансового результату до оподаткування на різниці які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуванні резервів, здійсненні фінансових операцій.
 3. Оподаткування дивідендів в системі оподаткування прибутку.
 4. Механізм впливу амортизаційних відрахувань на оподаткований прибуток.

 

Перелік компетентностей:

 • Проводити дослідження прояву регулюючої функції податку на прибуток на окремих етапах розвитку оподаткування прибутку.
 • Проводити дослідження прояву регулюючої функції податку на прибуток в залежності від визначення і удосконалення об’єкта оподаткування.
 • Проводити дослідження сутності і механізму надання податкових пільг та його удосконалення.
 • Проводити дослідження впливу оподаткування прибутку на інноваційний розвиток економіки.

 

План семінарського заняття. Тема 2. Оподаткування прибутку підприємств.

 1. Становлення і розвиток оподаткування прибутку підприємств в Україні.
 2. Зміни в оподаткуванні прибутку у відповідності з новою редакцією Податкового кодексу України.
 3. Механізм коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації, формуванні резервів, здійсненні фінансових операцій.
 4. Амортизаційні відрахування їх обчислення і вплив на оподаткований прибуток.
 5. Оподаткування дивідендів при оподаткуванні прибутку.
 6. Пільги при оподаткуванні прибутку.

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 2.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 2 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару: податковий кодекс України у відповідності з Законом № 71-У11 від 28.12.2014 р., навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Семінарське заняття 5-6.

Тема 3. Платежі підприємства за використання ресурсів.

Робота в малих групах та проведення мозкового штурму з наступних питань:

 1. Роль оподаткування при розв’язанні еколого-економічних проблем використання природних ресурсів.
 2. Вплив екологізації виробництва на розмір сплачуваних підприємствами платежів за ресурси.
 3. Позитивний та негативний вплив сплати платежів за ресурси на діяльність підприємства.
 4. Проблеми земельного оподаткування та шляхи їх розв’язування.
 5. Проблеми оподаткування підприємства екологічним податком.

 

Перелік компетентностей:

 • визначати розмір податкових зобов’язань підприємства із платежів (податків) за ресурси;
 • здійснювати розрахунки сум платежів за ресурси, що підлягають сплаті до бюджету підприємства;
 • приймати управлінські рішення щодо використання природніх ресурсів з урахуванням їхнього впливу на формування прибутку;

 

План семінарського заняття. Тема 3. Платежі підприємства за використання ресурсів.

 1. Порядок обчислення та сплати в бюджет екологічного податку.
 2. Порядок обчислення та сплати рентної плати за спеціальне використання води.
 3. База оподаткування, обчислення та строки сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.
 4. Механізм впливу платежів (податків) за ресурси на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 3.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 3 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару: податковий кодекс України у відповідності з Законом № 71-У11 від 28.12.2014 р., навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Семінарське заняття 7-8.

Тема 4. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

Семінар-вирішення аналітичних вправ  та проведення мозкового штурму з наступних питань:

 1. Механізм впливу непрямих податків на діяльність підприємства.
 2. Формування вхідного ПДВ і його трансформація в податковий кредит.
 3. Повернення податкового кредиту з ПДВ підприємства.
 4. Іммобілізація коштів при сплаті ПДВ в бюджет.

 

Перелік компетентностей.

 • Проводити дослідження впливу ПДВ на формування цін на товари, послуги.
 • З’ясування умов формування вхідного ПДВ і його трансформації в податковий кредит з ПДВ.
 • З’ясувати умови і вплив повернення податкового кредиту з ПДВ на іммобілізацію коштів підприємства.
 • Розробляти заходи, щодо зменшення іммобілізації коштів підприємства на сплату ПДВ.

 

План семінарського заняття. Тема 4. Непрямі податки, та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 1. Непрямі податки та механізм їх впливу на діяльність підприємства.
 2. Податок мито, його сплата і вплив на діяльність підприємства.
 3. Формування і сплата акцизного податку та його вплив на діяльність підприємства.
 4. Формування і сплата ПДВ та механізм його впливу на діяльність підприємства.
 5. Платники, об’єкти, база оподаткування, ставки ПДВ.
 6. Операції підприємства, які не є об’єктом оподаткування та звільнені в ПДВ.
 7. Податковий кредит. Його виникнення, погашення і вплив на діяльність підприємства.
 8. Сплати ПДВ в бюджет та її вплив на діяльність підприємства.

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 4.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 4 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару: податковий кодекс України у відповідності з Законом № 71-У11 від 28.12.2014 р., навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Семінарське заняття 9-10.

Тема 5. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їх роль у формуванні податкового навантаження підприємства.

Семінар-вирішення аналітичних вправ  та міні- кейсів:

Тема 1

Фізична особа зареєстрована приватним підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність разом з трьома членами своєї сім’ї без залучення праці найманих працівників. Підприємець є платником єдиного податку за ставкою 5%. З метою отримання страхових виплат за всіма видами соціального страхування для себе та членів своєї родини підприємець вирішив добровільно брати участь в усіх чотирьох видах соціального страхування.

У І кварталі звітного року приватний підприємець отримав на поточний рахунок і в касу:

 • виручку від надання консультаційних послуг − 55000 грн;
 • плату від контрагента за розроблення для нього інвестиційного проекту − 40000 грн., у тому числі кошти, що підлягають переказу іншим підприємства, які також брали участь у розробленні проекту −  8000 грн.;
 • штрафні санкції за порушення умов договору контрагентом – 430 грн.;
 • кошти за договором транспортного експедирування 40000 грн., у тому числі 40% винагорода підприємцю;
 • як благодійну допомогу безкоштовно комп’ютерну техніку на суму 7000 грн.;
 • відсотки за депозитом − 2000 грн., частину з яких переказано на поточний рахунок – 1000 грн., решту включено до основної суми депозиту;
 • дохід, отриманий від продажу житлового приміщення загальною площею 82 кв. м., що за правом власності належало підприємцеві – 456000 грн.

Визначте, чи не вигідніше підприємцю перейти на загальну систему оподаткування з метою зменшення рівня податкового навантаження розміром єдиного соціального внеску?

Тема 2

Фізична особа – підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування (3%) і не використовує працю найманих працівників, вирішила на грудень місяць припинити підприємницьку діяльність. Відповідно до податкового органу за місцем реєстрації була подана та зареєстрована заява про взяття підприємцем відпустки з 1 грудня до 31 грудня (згідно пп. 298.3.2 ПКУ).

З’ясуйте, чи правомірно фізична особа – підприємець за період відпустки з 1 грудня до 31 грудня  не заплатила єдиний податок та єдиний соціальний внесок?  Якщо ні – визначте розмір фінансових санкцій, які мають бути накладені на таку особу?

Перелік компетентностей:

 • визначати потребу підприємства у фінансових ресурсах на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при прогнозуванні фонду оплати праці для його штатних працівників;
 • розробляти управлінські рішення з урахуванням впливу внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на формування рівня податкового навантаження на підприємства.

 

План семінарського заняття. Тема 5. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їх роль у формуванні податкового навантаження підприємства.

 1. Умови отримання підприємством статусу платника єдиного соціального внеску.
 2. База та ставки для нарахування єдиного внеску підприємствами при страхуванні найманих працівників.
 3. Джерела та строки перерахування коштів на сплату єдиного соціального внеску підприємствами.
 4. Додаткові види збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні підприємствами ряду комерційних операцій
 5. Визначення податкового навантаження в частині сплати єдиного соціального внеску  підприємства

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 5.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 5 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару: податковий кодекс України у відповідності з Законом № 71-У11 від 28.12.2014 р., навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Семінарське заняття 11-12.

Тема 6. Місцеві податки і збори, що їх сплачують підприємства.

Семінар-вирішення  фінансових вправ  та мозковий штурм.

Теми для мозкового штурму:

Тема 1

Фізична особа – підприємець є власником міської квартири житловою площею 120 кв.м. та дачного будинку житловою площею 100 кв.м. у приміській зоні. Володіючи інформацією, що у приміській зоні вже завершене будівництво великого цегляного заводу та очікується набір для роботи на цьому заводі багатьох спеціалістів, у тому числі з інших міст, підприємець збудував на придбаній ним заздалегідь земельній ділянці двоповерховий житловий будинок площею 600 кв.м. Кімнати у цьому будинку підприємець планує здавати в оренду працівникам заводу з інших міст. Всю необхідну технічну документацію на житловий будинок, а також документи на оформлення та реєстрацію права власності  підприємцем підготовлені.

Як слід оформити підприємцю право власності на такий будинок та(або)  який статус (призначення) будинку треба вказати в реєстраційних документах для потреби мінімізації обсягу податку на нерухомість, належного до сплати ?

Тема 2

Підприємство крім видів підприємницької діяльності, щоне підлягають патентуваннювід 2011 року здійснює вид торговельної діяльності, який підлягає патентуванню. Підприємство у 2011 році придбало звичайний торговий патент на 60 календарних місяців. При цьому за 2012 рік річна вартість сплаченого збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (сплата вартості торгового патента) становила2 575 грн.

Податок, отриманий від діяльності, що підлягає патентуванню згідно із п.152.1 Податкового кодексу України, належить перерахуванню до бюджету в сумі, зменшеній на вартість придбаного торговогопатента на право здійснення такого виду діяльності.

Сформулюйте висновки щодо позитивного чи негативного впливу чинного порядку врахування витрат з оплати вартості торгового патента на суму податкового зобов’язання зі сплати податку на прибуток  за підсумками 2012 року, виходячи з таких варіантів розміру об’єкту оподаткування податком на прибуток:

1 варіант: За підсумками 2012 року величина об'єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню, становила 10 000 грн, а від інших видів діяльності - 2 000 грн.

2 варіант: За підсумками 2012 року величина об'єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню, становила - 10 000 грн, а від інших видів діяльності -4 000 грн.

3 варіант: За підсумками 2012 року величина об'єкта оподаткування від діяльності, що підлягає патентуванню, становила 10 000 грн, а від інших видів діяльності - 4 000 грн.

Тема 3

Фізична особа – підприємець згідно з рішенням місцевої ради здійснює за місцем власної реєстрації діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на спеціально відведеному майданчику для платного паркування транспортних засобів площею 40 кв.м. Підприємець також є платником податку на додану вартість.

Спираючись на положення ПКУ, визначте, чи відображається у податковій накладній сума місцевого збору за місця для паркування транспортних засобів, який є частиною плати за паркування? Якщо так, то яким чином підприємець має оформлювати податкові накладні?

Для прийняття рішення рекомендуємо скористатися положеннями статей 10, 188, 266 ПКУ та чинного наказу, яким затверджено форму та порядок заповнення податкової накладної з ПДВ.

 

Перелік компетентностей:

 • визначати потребу підприємства у фінансових ресурсах на сплату місцевих податків;
 • контролювати правильність нарахування, дотримання строків сплати місцевих податків та зборів до місцевого бюджету.

 

План семінарського заняття. Тема 6. Місцеві податки і збори, що їх сплачують підприємства.

 1. Механізм впливу місцевих податків і зборів на фінансово-господарську діяльність підприємств.
 2. Порядок обчислення і сплати суб'єктами підприємницької діяльності податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 3. Платники, об’єкт, ставки, пільги, строки сплати транспортного податку у складі податку на майно. Плата за землю у складі податку на майно та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
 4. Порядок обчислення і сплати підприємствами збору за місця для паркування транспортних засобів.

 

 • Відпрацювання виконання конкретних операцій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 6.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 6 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару: податковий кодекс України у відповідності з Законом № 71-У11 від 28.12.2014 р., навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Семінарське заняття 13-14.

Тема 7 . Оподаткування суб’єктів малого підприємства.

Семінар - тренінгове заняття.

Завдання для виконання тренінгу (приклад):

Характеристика ситуації:

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) у звітному році є платником податку на прибуток і податку на додану вартість.  ПрАТ з наступного року розглядає можливість переходу на спрощену систему оподаткування. У звітному році його доходи не перевищили 20 млн. грн, а середньооблікова чисельність працюючих становила 50 осіб.  Діяльність ПрАТ пов’язана з виробництвом та оптовою торгівлею текстильною продукцією. ПрАТ планує у наступному році отримати доходи і здійснити витрати, у тому числі:

1) доходи:

 • виручка від реалізації відвантажених і оплачених товарів – 18 000 000 грн;
 • авансові платежі за продукцію, що буде відвантажена в наступному за звітним році – 600000,0 грн;
 • відвантажено продукції, яка буде оплачена покупцями в наступному за звітним кварталі − 240000,0 грн;
 • відсотки за депозитними вкладами – 40000 грн;
 • дивіденди від резидента України – 30000 грн;
 • дивіденди від нерезидента України– 60000 грн.

У наступному році з метою розширення виробництва ПрАТ планує:

 • збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків засновників ПрАт шляхом додаткового випуску акцій на загальну суму 500000 грн;
 • отримати довгостроковий кредит на 2 роки в сумі 1000000 грн.

2) Витрати:

 • отримати й оплатити поставки сировини і матеріалів на суму 9000000 грн (у т.ч. ПДВ);
 • оплатити рахунки (у т.ч. ПДВ):
 • за електроенергію у сумі 42000 грн;
 • та оренду офісу у м. Києві – 36000 грн (у т.ч. ПДВ);
 • сплатити податків і зборів:
 • земельний податок – 7500 грн;
 • збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 12800 грн.
 • нарахувати амортизаційних відрахувань − 250000 грн;
 • сплатити заробітну плату − 3000000 грн;  при цьому  щомісячна  заробітна плата кожного працівника не буде перевищувати 17 прожиткових мінімумів;
 • ставка нарахування єдиного соціального внеску  для ПрАТ – 37,26%, утримання ЕСВ з фізичних осіб – 3,6%; 
 • сплатити відсотки за користування кредитами – 110000 грн;
 • сплатити дивіденди засновникам – 200000 грн, у тому числі:
 • фізичним особам – 120000 грн;
 • юридичним особам – 80000 грн.

Примітка. У звітному періоді діяла ставка ПДВ 20%.

 

Визначте:

 1. Системи оподаткування, які можуть обирати зазначені у завданні суб’єкти малого підприємства. Законодавчо обґрунтуйте власні точки зору.
 2. Визначте податкове навантаження окремо для кожної системи оподаткування, що запропонована згідно виконаному п. 1. Обґрунтуйте відповідь розрахунками для кожної системи оподаткування суб’єкта малого підприємства.
 3. Порівняйте податкове навантаження на суб’єктів малого підприємства за різних систем оподаткування і обґрунтуйте її вибір.

 

Перелік компетентностей.

 • застосовувати спрощні системи оподаткуванні з метою оптимізації податкового навантаження на малі підприємства України
 • систематизовувати та узагальнювати свої знання із практичних питань науки з метою оптимізації  оподаткування за допомогою спрощених систем

 

План семінарського заняття. Тема 7. Оподаткування суб’єктів малого підприємства.

 1. Переваги і значення спрощених систем оподаткування суб’єктів малого підприємства.
 2. Критерії визначення юридичних та фізичних осіб як суб’єктів малого підприємства при переведенні на спрощену систему оподаткування.
 3. Умови переведення на сплату єдиного податку.
 4. Визначення розміру ставок єдиного податку для юридичних і фізичних осіб суб’єктів малого підприємства.
 5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
 6. Обчислення і сплата непрямих податків малими підприємствами.
 7. Оптимізація оподаткування за допомогою спрощених систем.

 

 • Опрацювання проблемних ситуацій.
 • Рішення фінансових вправ з теми 10.
 • З метою закріплення та перевірки набутих знань студентами, складення по темі 10 тестових завдань або проведення міні-опитувань.

 

Інформаційно-методичне забезпечення семінару: податковий кодекс України у відповідності з Законом № 71-У11 від 28.12.2014 р., навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Для студентів денної форми навчання програмою вивчення дисципліни передбачено проведення практичних (семінарських) занять. Причому такі заняття проводяться переважно у комбінованій формі, тобто відбувається обговорення зі студентами питань з теми, що вивчається, здійснюється їх опитування, а також закріплюються теоретичні положення дисципліни на конкретних прикладах шляхом виконання практичних завдань. При проведенні занять використовуються інноваційні методи проведення занять. З метою цілісного сприйняття фінансово-економічної інформації щодо оподаткування  введена блочна система оцінювання знань студентів. Після вивчення відповідних тем студенти в міні-групах та індивідуально виконують кейси з подальшою презентацією результатів роботи.

Передбачено виконання двох контрольних (модульних) робіт, які оцінюються в 10 балів кожна та виконуються письмово в аудиторний час. Контрольна модульна робота передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент денної форми навчання набув  після опанування навчального матеріалу дисципліни. Контрольні (модульні) роботи проводиться у формі тестування, відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань.

Викладачі мають завчасно інформувати студентів про терміни проведення і зміст контрольних (модульних) робіт. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни «Оподаткування підприємства»

для студентів напряму підготовки (спеціальності)

галузі знань 07 “Управління та адміністрування ”,

спеціальність 073 -  «Менеджмент»

спеціалізація «Менеджмент бізнес-організацій»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1.Основи оподаткування підприємства

 

 

Установча проблемна-лекція (конспект)

2

Тестовий контроль знань

2

2.

Тема 2. Оподаткування прибутку підприємств

 

Проблемна лекція з елементами діалогу (конспект)

2

Тестовий контроль знань

3

Вирішення завдань кейсу

4

3.

Тема 3. Платежі підприємства за використання ресурсів

Міні-лекція (конспект)

2

Мозковий штурм

2

4.

 

Тема 4. Непрямі податки та їх вплив на  фінансово-господарську діяльність підприємства

Тестовий контроль знань

2

Робота в малих групах (виконання практичних завдань)

4

5.

 

Тема 5. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їх роль у формуванні податкового навантаження підприємства.

Проблемна лекція (конспект)

2

Мозковий штурм

2

Тестовий контроль знань

2

Вирішення завдань кейсу

3

6

Тема 7. Оподаткування суб’єктів малого підприємства

Проблемна лекція (конспект)

2

Тренінг

6

7

Виконання контрольних (модульних) робіт

Контрольна-модульна робота

10

Всього

50

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових поза аудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Виконання індивідуального завдання

(письмова або електронна)

(( відповідно до регламенту;

на кафедру або на електронну пошту викладача)

за графіком «Дня заочника»

20

Захист індивідуального завдання

Електронна презентація

Відповідно до регламенту

За графіком “Дня заочника”

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2.Вивченнязарубіжногодосвідуоподаткування підприємства за окремими податками

3. Розробкаділовоїгри з конкретнимприкладнимматеріалом з однієї теми курсу

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

50

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 5 балів.

 

Плани контактних занять для студентів

заочної форми навчання під час сесії

 

Контактні заняття проводяться лише для студентів заочної форми навчання. Заняття проводяться з використанням інноваційних технологій, які дозволяють активізувати навчальний процес вивчення дисципліни «Оподаткування підприємства». Студенти на контактних заняттях повинні мати достатній рівень теоретичної підготовки і опрацювати визначений перелік програмних питань, які розглядаються в окремих темах дисципліни, та приймати активну участь в ділових іграх, мозкових штурмах, круглих столах, в роботі малих груп та на тренінгових заняттях при розгляді проблемних питань, виконанні математичних розрахунків та ін.

 

Контактне заняття 1. Основи оподаткування підприємства.

            Установча проблемна лекція з питань впливу оподаткування на діяльність підприємства. Проведення мозкового штурму..

            Тема1.Основи оподаткування підприємства.

1. Податкова система та її сутність.

2. Вплив системи оподаткування на діяльність підприємства.

3. Регулююча функція податків, її сутність та умови прояву.

            2.Проведення мозкового штурму щодо визначення факторів, які впливають на прояв регулюючої функції податків.

            Перелік компетентностей:

 • аналізувати нормативні акти України щодо оподаткування з метою миттєвого реагування на зміни у них для безперервності здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • визначати напрями впливу податків на діяльність підприємства;
 • визначати фактори, що впливають на прояв регулюючої функції податків;
 • аналізувати недоліки в оподаткуванні підприємства.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Контактне заняття 2.Оподаткування прибутку підприємств.

            Проблемна лекція з елементами діалогової (обговорення дискусійних питань, що стосуються оподаткування прибутку підприємств). Робота в малих групах.

            Тема2. Оподаткування прибутку підприємств

 1. Становлення та розвиток системи оподаткування прибутку підприємств в Україні.
 2. Платники, об’єкт, ставки податку на прибуток. Порядок сплати до бюджету.
 3. Доходи та витрати, які враховуються при визначенні оподаткованого прибутку.
 4. Амортизаційні відрахування, їх обчислення і вплив на оподаткований прибуток.
 5. Пільги, що надаються при оподаткуванні прибутку.

2. Робота в малих групах: виконання ситуаційних вправ на розрахунок розміру податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

            Перелік компетентностей:

 • аналізувати нормативні акти України, щодо оподаткування податком на прибуток підприємств для забезпечення безперервності діяльності підприємства;
 • визначати та аналізувати механізм впливу сплати податку на прибуток на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємства;
 • знаходити шляхи зменшення рівня податкового навантаження   щодо сплати податку на прибуток.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Контактне заняття 3. Платежі підприємства за використання ресурсів.

            Міні-лекція з питань сплати платежів за ресурси та їх впливу на діяльність підприємства. Проведення мозкового штурму.

            Тема3. Платежі підприємства за використання ресурсів.

1. Види платежів, що сплачують підприємства за використання ресурсів;

2. Платники та об’єкти оподаткування платежами за ресурси;

3. Вплив сплати платежів за ресурси на діяльність підприємства.

            2. Проведення мозкового штурму з пробломатики визначення оптимальних шляхів зменшення негативного впливу платежів за ресурси на діяльність підприємства.

            Перелік компетентностей:

 • розраховувати суми платежів за ресурси, що підлягають сплаті до бюджету господарювання;
 • визначити вплив платежів за ресурси на діяльність підприємства;
 • визначати шляхи зменшення негативного впливу платежів за ресурси на діяльність підприємства.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Контактне заняття 4. Непрямі податки та їх вплив на  фінансово-господарську діяльність підприємства.

            Проблемна лекція стосовно сплати податків та їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства. Проведення тренінгу.

            Тема 4. Непрямі податки та їх вплив на  фінансово-господарську діяльність підприємства.

 1. Непрямі податки в Україні та механізм їх впливу на діяльність підприємства;
 2. Порядок обчислення і сплати податку мито;
 3. Формування і сплата акцизного податку;
 4. Податок на додану вартість. Платники. Об’єкти. База оподаткування;
 5. Формування та погашення податкового кредиту із ПДВ.

            2.  Тренінг за темою «Розрахунок непрямих податків, що підлягають сплаті в бюджет, та розробка заходів щодо зменшення іммобілізації коштів в процесі їх сплати».

            Перелік компетентностей:

 • вести облік податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану вартість;
 • прогнозувати вплив нарахування і сплати непрямих податків на фінансовий стан підприємства, пов’язаних з використанням оборотних коштів;
 • визначати та аналізувати особливості впливу непрямих податків на формування цін в залежності від сфери діяльності підприємства.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Контактне заняття 5.

Частина 1. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їх роль у формуванні податкового навантаження підприємства.

            Проблемна лекція з питань законодавчого забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні та участь підприємства у системі обов’язкового державного соціального страхування. Проведення мозкового штурму.

            Тема 5. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їх роль у формуванні податкового навантаження підприємства.

1. Внески на обов’язкове соціальне страхування у міжнародній та вітчизняній практиці здійснення політики оподаткування.

2. Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування як складова рівня податкового навантаження на підприємства в Україні.

3. Об'єкт та ставки єдиного внеску, які нараховуються  підприємства при страхуванні найманих працівників.

4. Об'єкт та ставки для нарахування єдиного внеску для  підприємства – фізичних осіб, які не використовують працю найманих працівників.

            2. Проведення мозкового штурму з наступної проблематики:

 • Фізична особа – підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування і не використовує працю найманих працівників, вирішила на грудень місяць припинити підприємницьку діяльність. Відповідно, до податкового органу за місцем реєстрації була подана та зареєстрована заява про взяття підприємцем відпустки.

За заданих ставок спрощеного оподаткування та строків взятої відпустки необхідно колегіально з’ясувати, чи правомірно фізична особа – підприємець за період своєї відпустки не заплатила єдиний податок та єдиний соціальний внесок?  Якщо ні – необхідно визначити розмір фінансових санкцій, які мають бути накладені на таку особу.

            Перелік компетентностей:

 • визначати потребу підприємства у фінансових ресурсах на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування при прогнозуванні фонду оплати праці для його штатних працівників;
 • визначати потребу підприємства – фізичної особи у фінансових ресурсах на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та контролювати дотримання строків сплати такого внеску залежно від перебування підприємця на звичайній чи спрощеній системі оподаткування та факту використання праці найманих працівників;
 • розробляти управлінські рішення з урахуванням впливу внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на формування рівня податкового навантаження на підприємства.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Частина 2. Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства.

            Проблемна лекція з елементами діалогу (обговорення дискусійних питань призначення, становлення та розвитку місцевих податків і зборів в Україні та їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства). Проведення мозкового штурму.

            Тема 6. Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства.

 1. Призначення і склад місцевих податків і зборів та механізм їх впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства.
 2. Обчислення та сплата підприємствами податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки.
 3. Особливості обчислення і сплати підприємствами збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
 4. Порядок обчислення і сплати збору за місця для паркування транспортних засобів.
 5. Виконання підприємством функції податкового агента при стягненні до місцевого бюджету туристичного збору.

            2. Проведення мозкового штурму з наступної проблематики

 • Фізична особа – підприємець є власником міської квартири житловою площею ___ кв.м. та дачного будинку житловою площею ___ кв.м. у приміській зоні. Володіючи інформацією, що у приміській зоні вже завершене будівництво великого цегляного заводу та очікується набір для роботи на цьому заводі багатьох спеціалістів, у тому числі з інших міст, підприємець збудував на придбаній ним заздалегідь земельній ділянці двоповерховий житловий будинок площею ____ кв.м. Кімнати у цьому будинку підприємець планує здавати в оренду працівникам заводу з інших міст. Всю необхідну технічну документацію на житловий будинок, а також документи на оформлення та реєстрацію права власності  підприємцем підготовлені.

Як слід оформити підприємцю право власності на такий будинок та(або)  який статус (призначення) будинку треба вказати в реєстраційних документах для потреби мінімізації обсягу податку на нерухомість, належного до сплати?

            Перелік компетентностей:

 • визначати потребу підприємства у фінансових ресурсах на сплату окремих видів податків чи зборів;
 • визначати розмір авансових платежів зі сплати кожного виду місцевих зборів;
 • визначати порядок сплати місцевих зборів, якщо об’єкт для їх нарахування виникає не лише за місцем постійної реєстрації такого підприємства;
 • контролювати правильність нарахування, дотримання строків сплати місцевих податків та зборів до місцевого бюджету.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Контактне заняття 6. Оподаткування суб’єктів малого підприємства.

Частина 1. Проблемна лекція з елементами діалогової (обговорення дискусійних питань механізму доцільного вибору спрощеної системи оподаткування суб’єктами малого підприємства).  Проведення тренінгу.

Тема 2. Оподаткування суб’єктів малого підприємства.

1. Порядок та умови переходу на спрощену систему оподаткування юридичними особами.

2. Порядок визначення об’єкту, ставки та строки сплати єдиного податку за спрощеною системою оподаткування.

3. Особливості визначення об’єкту оподаткування єдиним податком за спрощеною системою.

4. Особливості оподаткування за спрощеними системами фізичних осіб – підприємців.

5. Вплив оподаткування єдиним податком за спрощеною системою  на діяльність суб’єктів малого підприємства.

2. Проведення тренінгу за темою «Оподаткування суб’єктів малого підприємства»

Приклад розрахункового завдання:

Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) у звітному році є платником податку на прибуток і податку на додану вартість.  ПрАТ з наступного року розглядає можливість переходу на спрощену систему оподаткування. У звітному році його доходи не перевищили 20 млн. грн, а середньооблікова чисельність працюючих становила 50 осіб.  Діяльність ПрАТ пов’язана з виробництвом та оптовою торгівлею текстильною продукцією. ПрАТ планує у наступному році отримати доходи і здійснити витрати, у тому числі:

1) доходи:

 • виручка від реалізації відвантажених і оплачених товарів – 18 000 000 грн;
 • авансові платежі за продукцію, що буде відвантажена в наступному за звітним році – 600000,0 грн;
 • відвантажено продукції, яка буде оплачена покупцями в наступному за звітним кварталі − 240000,0 грн;
 • відсотки за депозитними вкладами – 40000 грн;
 • дивіденди від резидента України – 30000 грн;
 • дивіденди від нерезидента України– 60000 грн.

У наступному році з метою розширення виробництва ПрАТ планує:

 • збільшити статутний капітал за рахунок додаткових внесків засновників ПрАт шляхом додаткового випуску акцій на загальну суму 500000 грн;
 • отримати довгостроковий кредит на 2 роки в сумі 1000000 грн.

2) Витрати:

 • отримати й оплатити поставки сировини і матеріалів на суму 9000000 грн (у т.ч. ПДВ);
 • оплатити рахунки (у т.ч. ПДВ):
 • за електроенергію у сумі 42000 грн;
 • та оренду офісу у м. Києві – 36000 грн (у т.ч. ПДВ);
 • сплатити податків і зборів:
 • земельний податок – 7500 грн;
 • збір за першу реєстрацію транспортних засобів – 12800 грн.
 • нарахувати амортизаційних відрахувань − 250000 грн;
 • сплатити заробітну плату − 3000000 грн;  при цьому  щомісячна  заробітна плата кожного працівника не буде перевищувати 17 прожиткових мінімумів;
 • ставка нарахування єдиного соціального внеску  для ПрАТ – 37,26%, утримання ЕСВ з фізичних осіб – 3,6%; 
 • сплатити відсотки за користування кредитами – 110000 грн;
 • сплатити дивіденди засновникам – 200000 грн, у тому числі:
 • фізичним особам – 120000 грн;
 • юридичним особам – 80000 грн.

Примітка. У звітному періоді діяла ставка ПДВ 20%.

Питання 1. Оберіть умови, які необхідно виконати ПрАТ  для переходу на спрощену систему оподаткування.

Питання 2. Назвіть обставини, що дають підстави органам державної податкової служби відмовити ПрАТ у переведенні на спрощену систему оподаткування.

Питання 3. Визначте, платником яких податків, зборів і внесків буде ПрАТ у наступному році в разі переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 7%.

Питання 4. Визначте обсяг єдиного податку, який має  сплатити ПрАТ за наступний рік, якщо обере ставку єдиного податку 7%.

Питання 5. Вкажіть джерело сплати і визначте загальний обсяг єдиного соціального внеску, який має нарахувати і сплатити ПрАТ у наступному році в разі переходу на спрощену систему оподаткування.

Питання 6. Визначте обсяг податку на додану вартість, який ПрАТ має сплатити за наступний рік у разі переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 7%.

Питання 7. Визначте, за якої системи оподаткування буде найменшим податкове навантаження на підприємство. Обґрунтуйте свою відповідь розрахунками. Поясніть, з яких причин неможливо або невигідно обирати вказані системи оподаткування. Яку систему оподаткування доцільніше застосувати ПрАТ у наступному році? Обґрунтуйте свій вибір.

Перелік компетентностей:

 • визначати можливість та доцільність переходу на спрощену систему оподаткування суб’єктами малого підприємства;
 • визначати вплив оподаткування на діяльність суб’єктів малого підприємства;
 • прогнозувати вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів на вибір системи оподаткування суб’єкта малого підприємства;
 • розробляти управлінські рішення з урахуванням їхнього впливу на обсяг податкового навантаження суб’єкта малого підприємства.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

Частина 2.

Написання контрольної (модульної) роботи

Мета: Перевірка засвоєних студентами практичних знань шляхом написання підсумкової модульної контрольної роботи

 • Узагальнення набутих знань з тем дисципліни.
 • Перевірка знань шляхом проведення  модульного контролю за темами дисципліни.

 

Інформаціонно-методичне забезпечення контактного заняття: законодавчо-нормативні документи, наукові публікації, навчально-методична література, навчальний посібник «Оподаткування підприємства (презентаційний курс)», практикум з оподаткування.

 

Успішно засвоївши матеріал цього заняття, студенти студенти зможуть:

 1. застосовувати отримані знання на практиці
 2. аналізувати механізм впливу оподаткування на активи і капітал підприємства та визначати напрями оптимізації оподаткування.

 

Плани навчальної роботи студентів

заочної форми навчання в міжсесійний період.

 

        Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальне завдання з дисципліни «Оподаткування підприємства» в міжсесійний період. Перевірка та захист індивідуального завдання здійснюється під час проведення “Дня заочника”. Студент може отримати від 0 до 10 балів за виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період і від 0 до 10 балів за обов’язковий захист таких індивідуальних завдань, який відбуватиметься  в період “Дня заочника”. 

Складовою частиною вивчення дисципліни “Оподаткування підприємства” є виконання студентами індивідуального практичного завдання з використанням реального матеріалу. Індивідуальне практичне завдання – одна з основних форм самостійної роботи студентів. Мета виконання індивідуального практичного завдання полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення дисципліни, розвиток навичок самостійного опрацювання законодавчих і нормативних актів, навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріалів, узагальнення зібраної інформації та обгрунтування зроблених висновків, а також описання отриманих результатів.

Виконання індивідуального практичного завдання дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними законодавчими і нормативними документами, літературними джерелами, вивчати проблемні питання щодо оподаткування підприємства.

Індивідуальне практичне завдання виконується самостійно кожним студентом з використанням даних, отриманих за місцем проходження практики або роботи.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;

результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Для студентів заочної форми навчання програмою вивчення дисципліни передбачено проведення контактних занять. Причому такі заняття проводяться переважно у комбінованій формі, тобто відбувається обговорення зі студентами питань з теми, що вивчається, здійснюється їх опитування, а також закріплюються теоретичні положення дисципліни на конкретних прикладах шляхом виконання практичних завдань. При проведенні занять використовуються інноваційні методи проведення занять. З метою цілісного сприйняття фінансово-економічної інформації щодо оподаткування підприємства  введена блочна система оцінювання знань студентів. Після вивчення відповідних тем блоку студенти в міні-групах та індивідуально виконують кейси з подальшою презентацією результатів роботи.

Передбачено виконання контрольної (модульної) роботи, яка оцінюються в 10 балів та виконуються письмово в аудиторний час. Контрольна модульна робота передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент заочної форми навчання набув  після опанування навчального матеріалу дисципліни. Контрольна (модульна) робота проводиться у формі тестування, відповідей на теоретичні питання та розв’язання практичних завдань.

Викладачі мають завчасно інформувати студентів про терміни проведення і зміст контрольної  (модульної) роботи. У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1.  Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Складовою частиною вивчення дисципліни “Оподаткування підприємства” є виконання студентами індивідуального практичного завдання з використанням реального матеріалу. Індивідуальне практичне завдання  – одна з основних форм самостійної роботи студентів. Мета виконання індивідуального практичного завдання полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом в процесі вивчення дисципліни, розвиток навичок самостійного опрацювання законодавчих і нормативних актів, навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріалів, узагальнення зібраної інформації та обгрунтування зроблених висновків, а також описання отриманих результатів.

Виконання індивідуального практичного завдання дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними законодавчими і нормативними документами, літературними джерелами, вивчати проблемні питання щодо оподаткування підприємства.

Індивідуальне практичне завдання виконується самостійно кожним студентом з використанням даних, отриманих за місцем проходження практики.

Виконання індивідуального практичного завдання передбачає:

 • вибір теми, підбір і вивчення законодавчих і нормативних документів, спеціальних літературних джерел, фактичного статистичного матеріалу на базах практики або за місцем роботи;
 •  отримання консультацій у викладача на ІКР у дні заочника;
 •  виконання студентом індивідуального завдання і передача викладачу для оцінювання.
 • Захист індивідуального практичного завдання.

Після вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни студенти аналізують і оцінюють практику оподаткування підприємства на прикладі підприємств, установ.

Результати виконання індивідуального практичного завдання оформлюються у вигляді письмової роботи, яка повинна містити:

 • титульний аркуш;
 • зміст (план);
 • текстову частину;
 • список використаної літератури;
 • додатки.

Текстова частина індивідуального практичного завдання повинна містити наступні розділи.

Вступ. Визначається мета та значення виконання індивідуального практичного завдання, дається загальна характеристика суб᾽єкта господарювання – платника податків, його форми власності та видів діяльності, вказуються структурні підрозділи суб᾽єкта господарювання.

Обсяг вступу – від 7 до 10 сторінок.

Перший розділ. Дається стислий огляд податкового законодавства, нормами якого слід керуватись відносно тих податків, зборів, що аналізуються в  обраному варіанті індивідуального практичного завдання. .В розділі на основі аналізу використаних законодавчих та нормативних документів, а також спеціальної літератури, досліджуються наявні законодавчі протиріччя щодо правового регулювання відповідних податків, зборів з суб’єктів господарювання в Україні та вказуються напрями подолання таких протиріч. У відповідності з обраною темою розробляються структурно-логічні схеми механізму оподаткування по окремим податкам (зборам, обов᾽язковим платежам). В разі використання вже розроблених іншими авторами структурно-логічних схем оподаткування, студент обов᾽язково повинен назвати її джерело.

Аналізуються у динаміці усі податки і збори, які суб᾽єкт господарювання сплачував до бюджету за останні 2-3 роки. Визначається та аналізується в динаміці співвідношення суми сплачених (нарахованих) податків, зборів з основними показниками діяльності суб᾽єкта господарювання, на які відповідні податкові платежі здійснюють безпосередній вплив (виручка від реалізації, собівартість, чистий прибуток).

Обсяг розділу І – від 7 до 10 сторінок.

Другий розділ. В динаміці за останні 2-3 роки аналізуються дані податкової звітності, представленої в додатках, відносно податків, зборів, щодо яких обрано варіант індивідуального практичного завдання. За результатами аналізу визначаються: механізм оподаткування підприємства, об᾽єкт оподаткування, пільги, якими користується платник, ставки оподаткування, податковий період. Досліджуються об’єктивні і суб’єктивні фактори, що зумовлюють негативний вплив сплати відповідних податків на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність підприємства. Враховуючи чинне податкове законодавство, умови діяльності відповідного суб᾽єкта господарювання, на основі показників роботи підприємства, статистичних даних і структурно-логічних схем розробляються можливі варіанти зниження податкового навантаження на платника. Можуть вноситись обгрунтовані на цифровому матеріалі або логічно доведені пропозиції щодо внесення змін до податкового законодавства України з метою поліпшення умов фінансово-господарської діяльності підприємства.

Обсяг розділу ІІ – від 7 до 10 сторінок.

Висновки. Повинні відображати всі результати проведеного дослідження. Висновки повинні бути конкретними та чіткими щодо оптимізації оподаткування, зниження податкового навантаження, усунення проблем та покращення фінансового становища підприємства у зв’язку з вирішенням проблемих питань щодо оподаткування.  Пропозиції щодо напрямків вирішення існуючих проблем повинні бути логічно обгрунтовані і підтверджені цифровим матеріалом.

Обсяг висновків  – від 3 до 5 сторінок.

 

Обсяг індивідуального практичного завдання становить до 30 стандартних аркушів (А4) тексту набраного на комп’ютері (інтервал – 1,5; шрифт – 14; поля 2 см.), нумерація сторінок під текстом з правого боку.

Основним джерелом інформації для здійснення аналізу і вивчення системи оподаткування  підприємства є декларація про податок на прибуток, декларації про ПДВ та інші декларації і розрахунки щодо нарахування і сплати податків. Для здійснення аналізу впливу оподаткування підприємства на їх фінансово-господарську діяльність необхідно використовувати форми річної (квартальної) фінансової звітності.

Результати розрахунків з відповідними поясненнями слід оформити в таблицях (графіках, діаграмах, рисунках). Декларації, розрахунки щодо нарахування і сплати податків і форми фінансової звітності та інші дані, які використовувались при виконаннііндивідуального завдання обов᾽язково подаються  як додатки до завдання.

Висновки і рекомендації студента зроблені в індивідуальному завданні повинні бути конкретними, чіткими щодо впливу системи нарахування, сплати податків і зборів на фінансово-господарську діяльність підприємства. Пропозиції щодо зменшення податкового навантаження повинні бути логічно обгрунтовані і підтверджені цифровим матеріалом.

 Слід уникати в підготовленому завданні книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та протиріч між окремими  положеннями індивідуального практичного завдання.

Літературу і законодавчі акти з теми індивідуального практичного завдання студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки індивідуального практичного завдання студент повинен використовувати спеціальну літературу, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті.  Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки. Перелік використаної літератури і законодавчих актів додається до індивідуального завдання.

Кожен студент денної форми навчання оформлює і захищає власне індивідуальне практичне завдання. Ідентичні роботи, виявлені в процесі перевірки викладачем індивідуальних практичних завдань є підставою для недопущення відповідних студентів до підсумкового модульного контролю.

Практичне завдання може бути здійснено за одним з 10 наведених варіантів на вибір студента, але з погодженням у викладача.

Варіант 1. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування прибутку підприємства та визначити його вплив на результати фінансово-господарської діяльності, поточний фінансовий стан та інвестиційну діяльність.

Варіант 2. Вивчити і здійснити аналіз сплати підприємством непрямих податків та визначити їх вплив на результати фінансово-господарської діяльності, іммобілізацію грошових коштів та поточний фінансовий стан.

Варіант 3. Дослідити умови виникнення і погашення податкового кредиту із податку на додану вартість та їх вплив на діяльність підприємства – платника ПДВ.

Варіант 4. Вивчити і здійснити аналіз сплати податків за ресурси та їх вплив на ефективність використання природних ресурсів і фінансово-господарську діяльність підприємства.

Варіант 5. Вивчити і здійснити аналіз сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Визначити його вплив на фінансово-господарську діяльність та рівень податкового навантаження на підприємства – роботодавця.

Варіант 6. Вивчити і здійснити аналіз впливу чинної системи оподаткування на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність банку.

Варіант 7. Вивчити і здійснити аналіз впливу чинної системи оподаткування на фінансово-господарську та інвестиційну діяльність страхової компанії.

Варіант 8. Вивчити і здійснити аналіз сплати підприємства місцевих податків і зборів та визначити їх вплив на фінансово-господарську діяльність.

Варіант 9. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування фінансових посередників та визначити його вплив на їх фінансово-господарську діяльність.

Варіант 10. Вивчити і здійснити аналіз оподаткування суб᾽єкта малого підприємства, що перейшов на сплату єдиного податку. Визначити доцільність переходу на спрощену систему оподаткування та її  вплив на фінансово-господарську діяльність.

Здача та захист індивідуального практичного завдання викладачу в дні заочника за місяць до сесії.

Несвоєчасно подані викладачу індивідуально практичні завдання не приймаються і не допускаються до захисту.

 

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за вибіркові види самостійної роботи становить 10 балів. Кількість балів, які студент може отримати за окремий вид самостійної роботи та форми контролю її виконання представлені в Карті самостійної роботи студентів.

Рекомендації для виконання різних варіантів вибіркового завдання:

- Написання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій по одній з тем дисципліни. Обгрунтування вланої точки зору студента з досліджених питань. Повинно бути опрацьвано не менше трьох статтей, опубліковних у  періодичній чи спеціальній літературі. Обов’язковим є посилання на джерело інформації (копії публікацій додаються). Обсяг огляду 3-4 сторінки;

- Вивчення зарубіжного досвіду оподаткування підприємства по одному з податків. Аналіз здійснюється на основі літературних джерел, в яких висвітлено зарубіжний досвід оподаткування. Обґрунтовується доцільність використання зарубіжного досвіду в Україні. Обов’язковим є посилання на джерела інформації. Обсяг дослідження 5-7 сторінок;

- Складання ділової гри з конкретним прикладним матеріалом із однієї теми дисципліни. Передбачається розробка та описання студентом у стислій формі проблемно-орієнтованої ситуації щодо формування та сплати податкових зобов’язань у підприємства, визначення дискусійних питань та можливих шляхів їх вирішення з метою зниження негативного впливу системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємства. Обсяг прикладного матеріалу 5-6 сторінок;

- Написання тез доповіді для участі у науковій студентській конференції. Передбачити визначення впливу системи оподаткування на фінансово-господарську діяльність підприємства та пошук можливих шляхів його зменшення. Обсяг доповіді за вимогами участі у конференцій.

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Студенти всіх форм навчання виконують індивідуальне розрахункове завдання для самостійної роботи з дисципліни «Оподаткування підприємства».  Перевірка та захист індивідуального розрахункового завдання для самостійної роботи студентами заочної форми навчання здійснюється під час проведення “Дня заочника”, денної форми навчання - в кінці семестру в години чергування викладача.

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за виконання індивідуального завдання становить 40 балів, у том числі 20 балів за виконання і 20 балів за захист.

Виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання рівня підготовки рефератів, ессе, рівня виконання завдань з поглибленого вивчення дисципліни, а також результатів роботи на навчальних платформах у відкритих онлайн курсах оцінюються в 10 балів.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. Науково-дослідна діяльність студента передбачає участь  у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртках та проблемних групах, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах.

  Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Максимальна кількість балів, які може отримати студент за вибіркові види самостійної роботи становить 10 балів. Кількість балів, які студент може отримати за окремий вид самостійної роботи та форми контролю її виконання представлені в Карті самостійної роботи студентів.

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни оцінюється заліком. Залік — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів з окремої дисципліни.

Умови переведення стобальної у чотирибальну оцінку знань студентів всіх форм навчання.

Оцінювання знань студентів всіх форм навчання здійснюється за 100 бальною системою із подальшим переведенням у традиційну 4 бальнута за системою ЕСТS. В екзаменаційній відомості виставляються підсумки за 100 бальною та 4 бальною системами та за системою ЕСТSв такому порядку:

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за бальною шкалою, що використовуєтьс в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

А

90 – 100

5 (відмінно)

B

80 – 89

4 (добре)

C

70 – 79

D

66 – 69

                3 (задовільно)

E

 

60– 65

FX

21 – 59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

 

7.    Рекомендовані інформаційні джерела.

Нормативно-правові акти:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями на останню дату проведення лекції, семінару та контактного заняття.
 2. Митний кодекс України від 13.03.2012 року № 4495-VI. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/t21
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 Про затвердження Податкової декларації з податку на прибуток підприємств зі змінами та доповненнями
 4. Наказ Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 21 Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість
 5. Наказ Міністерства фінансів України від 19.06.2015  № 578 Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку

 

Наукова та навчально-методична література:

 1. Оподаткування суб’єктів підприємства: презентаційний курс. Навчальний посібник / А. М. Поддєрьогін, О. М. Грицино, О. Є. Журавльова та ін. За заг. Ред. А. М. Поддєрьогіна. –К.: КНЕУ,2014. – 352 с
 2. Оподаткування суб’єктів підприємства: практикум: навчальний посібник. / А. М. Поддєрьогін, О. М. Грицино, О. Є. Журавльова та ін. За заг. Ред. А. М. Поддєрьогіна. –К.: КНЕУ,2014. – 141 с.

 

Додаткова література.

 1. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник / [Поддєрьогін А.М., Білик М. Д., Буряк Л. Д. та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – Восьме вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2013. – 519 с.
 2. Наказ Міністерства фінансів України  N 318 від 31.12.99 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".
 3. Наказ Міністерства фінансів України N 246 від 20.10.99 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".