Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Оподаткування в зарубіжних країнах

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з   

 дисципліни «Оподаткування в зарубіжних країнах»

 

Метою написання контрольної роботи є самостійна розробка студентом обраної теми на основі вивчення навчальної літератури, монографій, актуальних матеріалів періодичної преси та інформаційних агентств, розміщених в мережі Інтернет.

При підготовці контрольної роботи студент повинен проявити навички роботи зі спеціальною літературою: вивчити, проаналізувати, логічно викласти матеріал за змістом контрольної роботи.

Структура контрольної роботи повинна включати: титульний лист; зміст; вступ; основну частину роботи; висновок; тести; список використаних джерел, що нараховує не менше 10 джерел, оформлений відповідно до встановлених вимог.

Обсяг роботи повинен становити 10 - 15 сторінок машинописного тексту. Текст контрольної роботи набирається через півтора міжрядкових інтервалу, шрифт - Times New Romаn, 14 pt. Розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Абзаци в тексті починаються відступом, рівним 12,5 мм. Розділи роботи починаються з нового аркуша. Їх заголовки друкуються з абзацного відступу з вирівнюванням по ширині сторінки (шрифт Times New Roman, 14 pt). Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами. Номер сторінки проставляється в центрі нижньої частини аркуша.

Контрольна робота в обов'язковому порядку повинна містити актуальну податкову статистику з відповідної тематики. За представленими в роботі даними необхідно вказувати посилання на джерело.

Контрольну роботу необхідно здати на перевірку до початку сесії. У разі, якщо контрольна робота не відповідає вимогам, вона направляється на доопрацювання. Після виправлення робота знову здається на перевірку.

Контрольні роботи, виконані відповідно до вимог з оформлення та змісту, допускаються до захисту. Студент може бути допущений до здачі заліку з дисципліни тільки при наявності зарахованої викладачем контрольної роботи.

Варіант контрольної роботи залежить від останньої цифри номера залікової книжки студента і включає 2 теоретичних питання, 15 тестових завдань.

 

Остання цифра номеру

залікової книжки

Номер теоретичного питання

Номер варіанту тестових завдань

1

1, 11

1

2

2, 12

2

3

3, 13

3

4

4, 14

4

5

5, 15

5

6

6, 16

6

7

7, 17

7

8

8, 18

8

9

9, 19

9

0

10, 20

10

 

Тематика контрольних робіт

1. Особливості прямого оподаткування в індустріально розвинених країнах.

2. Особливості непрямого оподаткування в індустріально розвинених країнах.

3. Зарубіжний досвід оподаткування колективних доходів.

4. Зарубіжний досвід оподаткування індивідуальних доходів.

5. Зарубіжний досвід оподаткування капіталів і власності.

6. Зарубіжний досвід підакцизного оподаткування.

7. Зарубіжний досвід оподаткування доданої вартості.

8. Роль і значення митних зборів у податкових системах індустріально розвинених країн.

9. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності в індустріально розвинених країнах.

10. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн.

11.Характеристика податкової системи США.

12. Характеристика податкової системи Великобританії.

13. Характеристика податкової системи Канади.

14. Характеристика податкової системи Франції.

15. Характеристика податкової системи Німеччини.

16. Характеристика податкової системи Японії.

17. Характеристика податкової системи Китаю.

18. Характеристика податкової системи Польщі

19. Характеристика податкової системи Австрії

20. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії.

 

                                               ТЕСТИ

Варіант 1

1. Назвіть авторів документа «Основи світового Податкового кодексу»:

1) У. Хассі, Д. Любик;

2) Т. Гоббс, О. Мірабо;

3) А. Сміт, Д. Рікардо.

2. За яким показником виділяють чотири відомі моделі податкових систем, що одержали назви англосаксонської, евроконтінентальной, латиноамериканській і змішаної?

1) рівень оподаткування;

2) метод обкладення;

3) співвідношення прямих і непрямих податків.

3. Показник ефективної податкової ставки розраховується як:

1) відношення частки податку до сумарно облагаемому доходу платника податку;

2) ставлення сумарно оподатковуваного доходу платника податку до частки податку;

3) відношення частки податку до ВВП.

4. Податкова юрисдикція - це:

1) територія, всередині якої діють відповідні податкові закони;

2) територія виключної економічної зони, що характеризується пільговим оподаткуванням;

3) право держави встановлювати будь-які податки на будь-які джерела доходів.

5. Міжнародний досвід показує, що інвестування у виробництво стає невигідним, якщо повна ставка оподаткування (ПСН) перевищує:

1) 30%;

2) 40%;

3) 50%.

6. Податок на прибуток (доходи) корпорацій в країнах з розвиненою ринковою економікою стягується, як правило:

1) за пропорційними ставками, середній рівень яких становить близько 30 - 40%;

2) за прогресивними ставками, середній рівень яких становить близько 40 - 50%;

3) за пропорційними єдиними ставками, середній рівень яких становить близько 20 - 30%.

7. Назвіть країни, в яких зараз застосовується податок з продажів і не використовується ПДВ:

1) Китай, Японія;

2) країни Бенілюксу;

3) США, Австралія.

8. У англосаксонській системі податкового регулювання економіки чільну роль грають:

1) прямі податки;

2) непрямі податки;

3) прямі податки з фізичних осіб.

9. Назвіть країни, в яких діє класична система оподаткування прибутку (доходів) корпорацій?

1) США, Швейцарія, країни Бенілюксу;

2) Німеччина, Австрія, Японія;

3) Канада, Данія.

10. Оподаткування капіталу і власності в розвинених країнах здійснюється за допомогою:

1) податків на особистий стан, на спадщину та дарування, на приріст капіталу;

2) податків на приватне стан, на спадщину та дарування;\

3) податків на приріст капіталу і на конкретні види майна.

11. Назвіть найпоширеніший вид податкової пільги з корпоративного податку в розвинених країнах:

1) пільги по витратах на НДДКР;

2) інвестиційні пільги;

3) використання методів прискореної амортизації.

12. Які податки в США дають найбільш великі та стабільні податкові надходження?

1) федеральні податки;

2) податки штатів;

3) місцеві податки.

13. Відзначте вірне, на Ваш погляд, твердження:

1) податки в США найнижчі в розвинених країнах (25,4% від ВВП);

2) податки в США найвищі у розвинених країнах (52% від ВВП);

3) податки в США найнижчі в розвинених країнах (41,5% від ВВП);

14. Вкажіть, чи підлягає подвійному оподаткуванню распределяемая прибуток «C корпорацій» в США?

1) так;

2) ні;

3) ні, якщо акціонером є американська компанія.

15. За якими ставками справляється прибутковий податок з фізичних осіб, які не є податковими резидентами США?

 1) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 35%;

2) за пропорційною ставкою у розмірі 30%;

3) за пропорційною ставкою у розмірі 15%;

 

 

Варіант 2

 

1. У доходах бюджетів якого рівня бюджетної системи США майнові податки становлять близько 80% всіх податкових доходів?

1) у бюджетах штатів;

2) в місцевих бюджетах;

3) в бюджетах штатів і місцевих бюджетах.

2. Аналогом яких податків в Росії можна назвати загальні податки Німеччині?

1) регулюючих податків;

2) закріплених податків;

3) обов'язкових.

3. За якою ставкою обчислюється прибутковий податок з доходів фізичних осіб, які не є податковими резидентами Німеччини?

1) за пропорційною ставкою у розмірі 25%;

2) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 42%;

3) за пропорційною ставкою у розмірі 13%;

4. З якого податку в Німеччині базою для нарахування податку визнається прибуток від заняття промислом і капітал компанії?

1) корпоративного;

2) промисловому;

3) податку з обороту.

5. Основний податковою пільгою з прибуткового податку з фізичних осіб в Японії є:

1) неоподатковуваний мінімум або так звана «базова пільга»;

2) пільга на утриманців;

3) спеціальні знижки, що зменшують оподатковуваний дохід.

6. Чи входить у систему податкових органів Японії Податковий коледж?

1) так;

2) ні;

3) ні, не входить, але тісно співпрацює з Національним податковим управлінням.

7. Вкажіть максимальну податкову ставку, яка застосовується до оподатковуваного майну юридичних і фізичних осіб в Японії:

 1) 1,4%;

2) 5%;

3) 3%.

8. Малі підприємства Китаю сплачують ПДВ:

1) за ставкою 17%;

2) за зниженою ставкою у розмірі 6%;

3) за зниженою ставкою у розмірі 3%.

9. Як обчислюється прибутковий податок у Китаї при отриманні авторських винагород, роялті, лізингових доходів?

1) як добуток оподатковуваного доходу на ставку в розмірі 35%;

2) як добуток оподатковуваного доходу на ставку в розмірі 20%;

3) зазначені види доходів звільняються від оподаткування.

10. Назвіть види надаваних населенню Китаю послуг, що підлягають оподаткуванню підприємницьким податком:

1) послуги з реалізації вхідних квитків на заходи культурного характеру, освітні послуги;

2) транспортні послуги, фінансові послуги, послуги підприємств сервісу;

3) послуги з пошуку кандидатур для шлюбу, похоронні послуги, медичні послуги.

11. Податок за користування землями міст і міських районів є джерелом податкових доходів:

1) бюджету Центрального уряду;

2) місцевих бюджетів;

3) бюджету Центрального уряду і місцевих бюджетів.

12. Чи справляється з фізичних осіб в Японії податок на проживання?

1) так;

2) ні;

3) так, але тільки з тих платників податків, які не мають статусу податкового резидента Японії.

13. Корпоративний податок у Японії зараховується:

1) у національний та префектурние бюджети;

2) в національний та місцеві бюджети;

3 ) в національний та муніципальні бюджети.

14. До загальнодержавних податків і зборів в Японії віднесені:

1) прибутковий податок, податок на проживання в префектурі, майновий податок;

2) прибутковий податок, податок на спадщину та дарування, гербовий збір;

3) податок на земельну власність, мита, корпоративний податок.

15. Основною тенденцією функціонування податкових систем країн з розвиненою ринковою економікою є:

1) гармонізація податкових систем;

2) глобалізація податкових систем;

3) уніфікація податкових систем.

 

Варіант 3

1. До економічних показників, що дозволяє охарактеризувати рівень розвитку податкової системи, відносяться:

1) збирання податків, показники ефективності податкового контролю;

2) співвідношення прямого і непрямого оподаткування, структура прямого оподаткування, рівень податкового тягаря;

3) індикативні показники по мобілізації податків в бюджетну систему, сукупна ставка оподаткування.

2. Податки якого рівня в розвинених країнах займають найбільшу питому вагу в загальному обсязі всіх стягнутих податків?

1) центрального;

2) муніципального;

3) місцевого.

3. Для якої моделі оподаткування характерна орієнтація на непряме оподаткування?

1) англосаксонської;

2) змішаної;

3) латиноамериканської.

4. Податковий тягар відображає частину виробленого суспільством продукту, яка перерозподіляється за допомогою:

1) кредитних механізмів;

2) фінансових механізмів;

3 ) бюджетних механізмів.

5. Відзначте вірне, на Ваш погляд, твердження: зниження податкового тягаря:

1) може завдати серйозної шкоди економіці;

2) може призвести до різкого економічного зростання;

3) не зробить значного впливу на економіку.

6. Коефіцієнт еластичності податків показує:

1) на скільки відсотків зміняться податкові доходи при зміні визначального фактора на 1%;

2) на скільки відсотків зміняться податкові доходи при зміні визначального фактора;

3) на скільки відсотків зміняться податкові доходи при проведенні податкових реформ.

7. До юрисдикцій з високими податками відносяться:

1) США, Японія, країни Скандинавії; невірно

2) країни Карибського регіону; невірно

3) Кіпр, Угорщина, Швейцарія.

8. Центральної макроекономічною проблемою будь-якої держави є:

1) забезпечення економічної безпеки;

2) визначення оптимального розміру податкового тягаря;

3) оцінка податкових ризиків.

9. Найнижча частка індивідуального прибуткового податку в загальній сумі податкових надходжень серед країн з розвиненою ринковою економікою спостерігається:

1) у Швеції;

2) в Данії;

3) у Франції.

10. Відповідно до міжнародної практики до податків на споживання відносять:

1) ПДВ, податок з продажів і податок з обороту, головним з яких є ПДВ;

2) акцизи , ПДВ і податок з обороту, головними з яких є акцизи;

3) ПДВ, податок з продажів і акцизи, головним з яких є ПДВ.

11. Зростання частки непрямого оподаткування, на думку економістів-політологів:

1) призводить до багаторазового зниження цін на товари;

2) призводить до багаторазового зростання цін на товари;

3) не робить істотного впливу на ціноутворення.

12. Назвіть базові підакцизні товари у всіх розвинених країнах:

1) алкогольна і тютюнова продукція;

2) ювелірні вироби, шампуні для волосся;

3) нафта і нафтопродукти, автомобілі, хутра.

13. Податкова система якої країни характеризується більш високою часткою корпоративного податку в податкових надходженнях, порівняно з іншими розвиненими країнами?

1) Японія;

2) США;

3) Швеція.

14. Вкажіть, чи існує в податковій системі США практика встановлення регулюючих податків?

1) так;

2) ні;

) існує, але застосовується тільки відносно федеральних податків.

15. Назвіть головне джерело податкових доходів місцевих бюджетів у США:

1) екологічні податки;

2) майнові податки;

3) акцизи .

 

Варіант 4.

1. Назвіть державний орган США, наділений повноваженнями щодо встановлення податків:

1) Служба внутрішніх доходів США;

2) Міністерство фінансів США;

3) Конгрес США.

2. Федеральний прибутковий податок з населення в США справляється:

1) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 45%;

2) за пропорційними ставками, диференційованими за видами доходів;

3) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 35%.

3. Чи передбачається в системі оподаткування корпоративним податком у США варіант «консолідованого оподаткування»?

1) так;

2) ні;

3) так, але тільки відносно іноземних корпорацій.

4. Вкажіть максимальну податкову ставку, яка застосовується до оподатковуваного майну юридичних і фізичних осіб у США:

1) 10%;

2) 5%;

3) 3%.

5. Яким чином загальні податкові доходи Німеччини розподіляються за рівнями бюджетної системи?

1) по законодавчо встановленим нормативам;

2) залежно від характеристик суб'єкта податку;

3) залежно від операцій, визнаних об'єктом оподаткування.

6. У чому полягає особливість правового регулювання податкових правовідносин у Німеччині?

1) повноваження щодо справляння податків зосереджені на федеральному рівні;

2) органи влади на місцевому рівні наділені законодавчими повноваженнями щодо встановлення податків і зборів;

3) повноваження щодо справляння і розподілу податків між федерацією, федеральними землями і громадами закріплені в Конституції Німеччини.

7. Що являє собою «надбавка солідарності» з прибуткового податку в Німеччині?

1) сума рівна 7,5% від прибуткового податку, за рахунок якої фінансується економічне відродження федеральних земель Німеччини;

2) сума, що не обкладається прибутковим податком, рівна для всіх категорій платників податків;

3) сума, що виплачується роботодавцем, рівна 7,5% від утриманого їм прибуткового податку з платника податків.

8. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи зараховуються податкові доходи від сплати ПДВ в Німеччині?

1) у федеральний бюджет і бюджети федеральних земель;

2) до бюджетів федеральних земель і бюджети громад;

3) в федеральний бюджет, бюджети федеральних земель і бюджети громад.

9. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи зараховуються податкові доходи від сплати корпоративного податку в Німеччині?

1) у федеральний бюджет і бюджети федеральних земель;

2) до бюджетів федеральних земель і бюджети громад;

3) в федеральний бюджет, бюджети федеральних земель і бюджети громад.

10. Споживчий податок в Японії є податком:

1) загальнодержавним;

2) префектурние;

3) муніципальним.

11.  Оскарження правильності нарахування податків в Японії проводиться:

1) у Національному податковому трибуналі;

2) у Національному податковому управлінні;

3 ) в регіональних податкових бюро.

12. Відмінною особливістю прибуткового оподаткування в Японії є:

1) високий рівень неоподатковуваного мінімуму для сім'ї з чотирьох осіб (набагато вище, ніж у США, Німеччині, Англії, Франції);

2) відсутність податкових пільг;

3) відсутність вузькоспеціалізованих пільг з оподаткування доходів, отриманих з різних джерел.

13. Податкова система Китаю:

1) трирівнева;

2) дворівнева;

3) включає загальнодержавні, регіональні та місцеві податки.

14. Державним органом, що здійснює повноваження держави у сфері оподаткування в КНР, є:

1) Національний громадський конгрес;

2) Міністерство фінансів;

3) Державне податкове управління.

15. Неоподатковуваний мінімум з прибуткового податку з фізичних осіб в Китаї становить:

1) 2000 юанів;

2) 800 юанів;

3) не встановлено.

 

Варіант 5

1. Уніфікація прямого оподаткування в країнах з розвиненою ринковою економікою відбувається шляхом:

1) прийняття документів, аналогічних «Основ світового Податкового кодексу»;

2) розробки систем податкової класифікації;

3) укладення угод про усунення подвійного оподаткування.

2. Які країни першими здійснили роботу з уніфікації непрямого оподаткування?

1) країни ЄврАзЕС;

2) країни ЄС;

3) країни НАТО.

3. За характером здійснення податкової політики держави виділяють:

1) політику максимальних податків, політику економічного розвитку і антиінфляційну політику;

2) політику розумних податків, політику максимальних податків, політику з високим рівнем оподаткування при значній соціальний захист;

3) англосаксонську, евроконтінентальную і офшорну.

4. Середній рівень податкового тягаря в розвинених країнах становить:

1) 45 - 55%;

2) 25 - 35%;

3) 30 - 40%.

5. Ефективна ставка податку характеризує:

1) загальний податковий тягар з точки зору доцільності встановлення нових податків;

2) загальний податковий тягар з точки зору ефективності податкової системи;

3) загальний податковий тягар з точки зору доцільності інвестицій.

6. Якщо коефіцієнт еластичності податків менше 1, то:

1) частка податкових надходжень у ВНП знижується;

2) частка податкових надходжень у ВНП зростає;

3) частка податкових надходжень у ВНП не змінюється.

7. До юрисдикцій з низьким рівнем прямих податків відносяться:

1) США, Японія, Швеція;

 2) Бенілюкс, Ірландія;

3) Кіпр, Угорщина, Швейцарія.

8. Так званий поріг Лаффера зв'язується з величиною:

1) податкового тягаря;

2) коефіцієнта еластичності податків;

3) інтегральної повної ставки оподаткування.

9. Єдиними в розвинених країнах в системі індивідуального прибуткового оподаткування є наступні елементи прибуткового податку:

1) склад доходів, що підлягають оподаткуванню;

2) склад і характер податкових пільг;

3) прогресивна шкала оподаткування, податкова пільга у формі неоподатковуваного мінімуму.

10. Основним непрямим податком в розвинених країнах є:

1) ПДВ;

2) акцизи;

3) мито.

11. У яких країнах переважає пряме оподаткування?

1) США, Японія;

2) Франція, Німеччина;

3) Італія, Франція.

12. Для яких країн характерна тенденція до посилення тягаря прямих податків для платників податків з відносно низьким рівнем доходів за моделлю Гаджиєва?

1) для країн з розвиненою ринковою економікою;

2) для країн, що розвиваються;

3) для країн з перехідною ринковою економікою

13. В системі непрямого оподаткування якої країни податок з продажів використовується паралельно з ПДВ?

1) в США;

2) у Німеччині;

3) у Франції.

14. Вкажіть податки, на частку яких у США припадає більше 75% податкових надходжень федерального бюджету:

1) федеральний податок на прибуток (доходи) корпорацій і мита;

2 ) федеральний прибутковий податок з населення і податок з продажів;

3) федеральний прибутковий податок з населення і федеральні внески до фондів соціального страхування.

15. Мита в податковій системі США:

1) стягуються тільки на федеральному рівні;

2) стягуються на федеральному рівні і на рівні штатів;

3) стягуються на місцевому рівні.

 

Варіант 6.

1. Корпорації якого виду в США користуються пільговим режимом оподаткування прибутку (доходів)?

1) «C корпорації»;

2) «S корпорації»;3) «V корпорації».

2. За якими ставками в США стягується корпоративний податок на рівні штатів?

1) за пропорційними;

2) за прогресивними;

3) по комбінованим.

3. На яких рівнях в США стягується прибутковий податок з населення?

1) на федеральному рівні;

2) на рівні штатів та місцевому рівні;

3) на федеральному рівні, на рівні штатів та місцевому рівні.

4. Вкажіть об'єкт оподаткування податком з продажів у США:

1) валовий дохід;

2) валова виручка від реалізації на кожній стадії обігу товару;

3) валова виручка від реалізації на кожній стадії обігу товару і оборот надаваних населенню послуг.

5. Система організації державних фінансів Німеччини припускає:

1) трирівневу організацію податкової системи;

2) дворівневу організацію податкової системи;

3) дворівневу організацію бюджетної системи.

6. За якою ознакою всі податки Німеччини поділені на загальні та власні?

1) залежно від характеру застосовуваних податкових ставок;

2) залежно від компетенції справляння та розподілу доходів між ланками бюджетної системи;

3) залежно від цільової спрямованості введення.

7. Вкажіть податки і збори, надходження від сплати яких зараховуються до місцевих бюджетів Німеччини:

1) акцизи на каву, тютюн, ПДВ, податок на спадщину та дарування;

2 ) податок на доходи від капіталу, прибутковий податок, промисловий податок;

3) земельний податок, акциз на алкогольні напої, збір з власників собак.

8. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи зараховуються податкові доходи від сплати прибуткового податку в Німеччині?

1) у федеральний бюджет і бюджети федеральних земель;

2) до бюджетів федеральних земель і бюджети громад;

3) в федеральний бюджет, бюджети федеральних земель і бюджети громад.

9. Назвіть платників церковного податку в Німеччині:

1) фізичні особи - податкові резиденти Німеччини;

2) фізичні та юридичні особи - податкові резиденти Німеччини;

3) фізичні особи - члени церковної громади.

10. Податкова ставка з ПДВ в Німеччині:

1) процентна пропорційна і становить 17%;

2) специфічна;

3) адвалорна і становить 17%.

11. Як визначається об'єкт оподаткування з податку з обороту імпорту в Німеччині?

1) як вартість реалізованих товарів, робіт, послуг;

2) як митна вартість ввезеного товару з урахуванням імпортних зборів;

3) як різниця між виручкою

від реалізації імпортного товару і витратами на його придбання.

12. За якими підакцизних товарах в Німеччині податкові надходження найзначніші за величиною?

1) на нафтопродукти і тютюнові вироби;

2) на продукти насолоди: кава та пиво;

3) на алкогольні напої .

13. Податкова система Японії:

1) трирівнева;

2) дворівнева, що включає загальнодержавні та префектурние податки;

3) дворівнева, що включає в себе загальнодержавні та місцеві податки.

14. Прибутковий податок з фізичних осіб в Японії є джерелом податкових доходів:

1) національного бюджету;

2) префектурних бюджетів;

3 ) національного та місцевого бюджетів.

15. Ставки національного прибуткового податку в Японії:

1) прогресивні і встановлені в розмірі від 10 до 50%;

2) пропорційні за видами доходів встановлені в розмірі 10, 20 , і 40%;

3) прогресивні і встановлені в розмірі від 10 до 66%.

 

Варіант 7

1. Вкажіть країну, з числа розвинених країн з найвищим рівнем оподаткування (податковим тягарем):

1) США;

2) Японія;

3) Швеція.

2. Податкові системи яких країн можна віднести до англосаксонської моделі оподаткування?

1) Австрія, Бельгія, Німеччина;

2) Франція, Італія;

3) США, Канада.

3. На макроекономічному рівні податковий тягар - це:

1) узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, і визначається як відношення загальної суми податків і зборів до сукупного національного продукту;

2) узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, і який визначається як добуток загальної суми податків і зборів та сукупного національного продукту;

3) узагальнений показник, що характеризує роль податків у житті суспільства, і який визначається як відношення сукупного національного продукту до загальної суми податків і зборів.

4. У зарубіжних країнах для розрахунку податкового тягаря використовується:

1) показник максимальної податкової ставки;

2) показник мінімальної податкової ставки;

3) показник ефективної податкової ставки.

5. У макроекономіці для характеристики змін податкових надходжень під впливом деяких економічних факторів використовують:

1) коефіцієнт еластичності податків;

2) коефіцієнт гнучкості податків;

3) коефіцієнт збалансованості податків.

6. За рівнем оподаткування всі країни умовно можна розділити на такі групи:

1) юрисдикції з високими податками і податкові гавані;

2) юрисдикції з високими податками і з низьким рівнем прямих податків;

3) юрисдикції з високими податками та юрисдикції з ліберальним оподаткуванням.

7. Юрисдикції з ліберальним оподаткуванням поділяються на такі види:

1) юрисдикції без прямих податків, юрисдикції без непрямих податків та юрисдикції з низьким рівнем прямих податків;

2) юрисдикції з високими податками, податкові гавані і юрисдикції з низьким рівнем прямих податків;

3) юрисдикції без прямих податків, юрисдикції з низьким рівнем прямих податків і юрисдикції з високими податковими ставками з наданням податкових переваг певним типам корпорацій.

8. Крива Лаффера показує:

1) зв'язок між податковими ставками і ВВП;

2) зв'язок між ставками та обсягом податкових надходжень до бюджету;

3) зв'язок між податковими ставками і ВНП.

9. У країнах з розвиненою ринковою економікою митні мита:

1) мають другорядне фіскальне значення, і їх частка в загальній сумі податкових надходжень не перевищує 3 - 5%;

2 ) мають першорядне фіскальне значення, і їх частка в загальній сумі податкових надходжень складає близько 30 - 40%;

3) мають першорядне фіскальне значення і другорядне значення як виробничо-стимулюючого податкового інструменту.

10. У яких країнах переважає непряме оподаткування?

1) США, Японія;

2) Франція, Великобританія;

3) Італія, Франція.

11. У яких країнах діє система зменшення оподаткування прибутку на рівні акціонерів?

1) США, Швейцарія, країни Бенілюксу;

2) Німеччина, Австрія, Японія;

3) Канада, Данія.

12. Назвіть країни, в яких сформувалося стійке негативне ставлення до непрямих податків через їх інфляційного впливу на економічні процеси та невідповідності стандартам соціальної справедливості:

1) Німеччина, Італія, Франція;

2) США, Японія, Канада;

3) Швеція, Данія, Фінляндія.

13. Які податки в податковій системі США формують найбільшу частку податкових доходів в бюджетах штатів?

1) прямі податки;

2) непрямі податки;

3) майнові та екологічні податки.

14. Податкові надходження від сплати яких податків в США не зараховуються у федеральний бюджет?

1) прибуткового та корпоративного податків;

2) акцизів і податку з продажів;

3) податку з продажів і майнові податків .

15. Аналогічної Федеральній податковій службі Росії в США є:

1) Комісія Хартінг і Кінсі;

2) Служба внутрішніх доходів США;

3) ФБР.

 

 

Варіант 8.

1. Якщо іноземна корпорація здійснює діяльність на території США через постійне представництво, як буде обчислюватися корпоративний податок?

1) за прогресивними ставками в інтервалі від 10 до 36%;

2) за пропорційною ставкою, що дорівнює 30%.

3) за пропорційною ставкою, що дорівнює 15%.

2. Вкажіть об'єкт оподаткування корпоративним податком у США:

1) валовий дохід;

2) різниця між валовим доходом і дозволеними пільгами;

3) валова додана вартість.

3. До бюджетів яких рівнів бюджетної системи США зараховуються податкові доходи від сплати податку з продажів?

1) у федеральний бюджет;

2) у федеральний бюджет і бюджети штатів;

3) до бюджетів штатів і місцевих бюджетів .

4. Чи збігається об'єкт оподаткування майнові податок в США в різних штатах?

1) так;

2) ні;

3) так, і це тільки нерухоме майно.

5. До особливостей податкової системи Німеччини можна віднести:

1) орієнтацію податкової системи на переважно непряме оподаткування;

2) орієнтацію податкової системи на обкладення колективних доходів і власності;

3) складне і багатоступінчате розподіл податкових надходжень між ланками бюджетної системи.

6. Вкажіть види податків, які за законодавством Німеччини віднесені до загальних податкових доходів бюджетів усіх рівнів бюджетної системи:

1) промисловий податок, акциз на пиво, податок на доходи від капіталу;

2) податок на видобуток нафти, мита, податок з обороту;

3) корпоративний податок, ПДВ, прибутковий податок.

7. Назвіть державний орган Німеччини, наділений контрольними та наглядовими повноваженнями у сфері оподаткування:

1) Федеральний фінансовий суд;

2) Міністерство фінансів Німеччини;

3) Федеральне центральне відомство з податків.

8. За якими ставками обчислюється прибутковий податок з фізичних осіб - податкових резидентів Німеччини?

1) за прогресивними ставками, розмір яких складає від 15 до 42%;

2) за пропорційною ставкою у розмірі 25%;

3) за пропорційними ставками, диференційованими за видами доходів.

9. На базі якого податку обчислюється церковний податок у Німеччині?

1) прибуткового;

2) корпоративного;

3) промислового.

10. Чи застосовується при обчисленні ПДВ у Німеччині знижена податкова ставка?

1) немає;

2) так, тільки щодо операцій з реалізації медичних товарів;

3) так, у відношенні операцій з реалізації продуктів харчування, книг, газет, надання транспортних послуг.

11. Вкажіть максимальну податкову ставку з корпоративного податку в Німеччині:

1) 29,8%;

2) 12,5%;

3) 25%.

12. За якими податковими ставками стягуються акцизи в Німеччині?

1) адвалорна;

2) твердим специфічним;

3) комбінованим.

13. Функції з нарахування, збирання та припиненню випадків ухилення від сплати митних зборів і корабельних зборів у Японії ставляться до компетенції:

1) Національного податкового управління;

2) Ради по економічної і податкової політики;

3) Міністерства фінансів.

14. Особливостями податкової системи Японії є:

1) високий рівень місцевих податків;

2) тенденція до збільшення частки прямих податків;

3 ) найнижча серед розвинених країн частка прибуткових податків.

15. До податків якого рівня віднесені акцизи в Японії?

1) до загальнодержавних;

2) до префектурние;

3) до муніципальних.

 

Варіант 9

1. Вкажіть державний орган Японії, наділений функціями з контролю і нагляду у сфері оподаткування:

1 Міністерство фінансів Японії;

2) Національне податкове управління;

3) Рада з економічної і податкової політики.

2. Професійні асоціації податкових консультантів в Японії здійснюють:

1) функції з нарахування, збирання та припиненню випадків ухилення від сплати загальнодержавних та місцевих податків в Японії;

2) функції з інформування платників податків Японії про вимоги податкового законодавства;

3) практичну роботу з нарахування податків і подачі документів для платників податків на комерційній основі.

3. Чи правда що Японія - країна з найвищою сукупної ставкою з корпоративного податку?

1) так, її величина становить 39,5%;

2) ні;

3) так, її величина становить 66%.

4. Чи передбачає податкове законодавство Японії податкові пільги з корпоративного податку для корпорацій малого бізнесу?

1) так, у вигляді податкового кредиту;

2) так, у вигляді зниженої податкової ставки в розмірі 28%.

3) немає.

5. Податкові доходи від сплати майнового податку в Японії зараховуються:

1) у національний та префектурние бюджети;

2) в національний та місцеві бюджети;

3) до місцевих бюджетів.

6. Ставки податку на спадкування в Японії:

1) прогресивні і встановлені в розмірі від 20 до 60%;

2) пропорційні, диференційовані залежно від характеристик наследополучателя;

3) регресивні.

7. Вкажіть податкові пільги, встановлені з податку на спадкування та дарування в Японії:

1) відрахування з податкового окладу при дотриманні встановлених умов;

2) базове звільнення (неоподатковувана сума переданої власності);

3) знижені податкові ставки.

8. Податкова система Китаю включає:

1) близько 50 видів податків;

2) близько 14 видів податків;

3) близько 25 видів податків.

9. Система податків і зборів в КНР включає:

1) податки центрального та місцевого урядів;

2) центральні, регіональні та місцеві податки;

3) податки центрального та місцевого урядів, а також загальні податки.

10. До податків, що формує податкові доходи центрального уряду КНР, відносяться:

1) прибутковий податок з фізичних осіб;

2) підприємницький податок;

3) митні мита; споживчий податок.

11. Доходи громадян Китаю у вигляді заробітної плати і платні обкладаються:

1) споживчим податком за твердими ставками;

2) прибутковим податком з фізичних осіб за прогресивною шкалою ставок у межах від 5 до 45%;

3) прибутковим податком з фізичних осіб за ставкою 20%.

12. Доходи індивідуальних підприємців від виробничої і комерційної діяльності обкладаються:

1) прибутковим податком з фізичних осіб за ставками від 5 до 35%;

2) прибутковим податком з фізичних осіб за ставкою 20%;

3) підприємницьким податком за ставками від 3 до 20%

13. З ПДВ у Китаї передбачені такі види податкових ставок:

1) 0, 10, 18%;

2) 0, 13, 17%;

3) 0, 15, 17%.

14. Яка ставка встановлена ??з податку на прибуток підприємств у Китаї?

1) 33%;

2) 25%;

3) 33% - загальна податкова ставка, 27 і 18% - знижені податкові ставки.

15. Споживчий податок в Китаї відноситься до групи:

1) податків з доходу;

2) ресурсних податків;

3) податків з обороту.

 

Варіант 10.

1. Загальні податкові надходження центрального та місцевого урядів Китаю розподіляються по бюджетах:

1) залежно від характеристик суб'єкта податку;

2) по законодавчо передбаченим нормативам;

3) залежно від характеристик суб'єкта податку, або за законодавчо передбаченим нормативам.

2. Вкажіть державний орган Китаю, наділений законодавчою ініціативою щодо встановлення податків:

1) Державна рада;

2) Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників;

3) Державне податкове управління.

3. Вкажіть категорії платників податків прибуткового податку в Китаї, які можуть скористатися додатковим податковим вирахуванням з податку:

1) платники податків - податкові резиденти Китаю;

2) платники податків, які отримують доходи від джерел за межами Китаю;

3) платники податків, що здійснюють підприємницьку діяльність.

4. Вкажіть операції, оподатковувані ПДВ в Китаї:

1) реалізація товарів на експорт, ввезення товарів для переробки та реекспорту;

2) реалізація протизаплідних лікарських засобів і медичного обладнання, сільськогосподарської продукції власного виробництва;

3) реалізація замінників рослинних масел і зернових, книг, газет, журналів (крім розповсюджуваних поштовим відомством).

5. Назвіть товари, виробництво яких оподатковується споживчим податком в Китаї:

1) кави, хутра, риба, ікра, тютюнові вироби;

2) ювелірні вироби, алкогольні напої, кави;

3) косметична продукція, петарди та феєрверки, тютюнові вироби.

6. За якими ставками стягується підприємницький податок в Китаї?

1) за адвалорними, в процентному відношенні в обсягом послуг;

2) за специфічними, в абсолютному вираженні на одиницю оподаткування;

3) по комбінованим податковим ставкам.

7. За якою податковою ставкою оподатковуються доходи іноземних підприємств, що не мають представництв на території Китаю?

1) за пропорційною ставкою у розмірі 20%;

2) за пропорційною ставкою у розмірі 33%;

3) по пропорційної ставкою у розмірі 25%;

8. Вкажіть категорії платників податків податку на прибуток підприємств у Китаї, для яких діє повне звільнення від сплати податку:

1) підприємства, що діють в районах національної автономії, які потребують підтримки та стимулювання, підприємства, що здійснюють торговельну діяльність;

2) новостворені підприємства сфери обслуговування, що забезпечують можливості громадського працевлаштування, підприємства високих технологій;

3) підприємства, що займаються сільським господарством і рибальством.

9. Податкові доходи від сплати податку на прибуток підприємств у Китаї зараховуються:

1) до бюджету Центрального уряду;

2) до місцевих бюджетів;

3) до бюджету Центрального уряду і до місцевих бюджетів залежно від категорії платників податків.

10. Податкові надходження від сплати податку за користування природними ресурсами в Китаї зараховуються:

1) до бюджету Центрального уряду;

2) до місцевих бюджетів;

3) до бюджету Центрального уряду і до місцевих бюджетів залежно від категорії платників податків.

11. Ставка податку за користування природними ресурсами в Китаї:

1) адвалорна, встановлена ??у відсотковому відношенні до видобутих корисних копалин у кількісному вираженні;

2) специфічна (в абсолютному вираженні на одиницю оподаткування);

3) регресивна.

12. Ставка з податку за користування землями міст в Китаї:

1) прогресивна, величина якої залежить від вартості земельної ділянки;

2) процентна пропорційна;

3) тверда, встановлена ??в абсолютній сумі на одиницю оподаткування (м2).

13. Податкові надходження від сплати митних зборів у Китаї зараховуються:

1) до бюджету Центрального уряду;

2) до місцевих бюджетів;

3) до бюджету Центрального уряду і до місцевих бюджетів залежно від категорії платників податків.

14. Вкажіть платників митних зборів в Китаї:

1) вантажоодержувачі-імпортери товарів, дозволених до ввезення на територію КНР;

2) вантажовідправники, що експортують дозволені товари з території КНР;

3) вантажоодержувачі-імпортери товарів, дозволених до ввезення на територію КНР, і вантажовідправники, що експортують дозволені товари з території КНР.

15. Які податки в Японії складають основу податкових надходжень в бюджетну систему?

1) акцизи, мита, корабельні збори;

2) майновий і земельний податки;

3) прибутковий податок, корпоративний податок, споживчий податок, податок на спадщину і дарування.

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 1. Загальні принципи функціонування податкових систем у зарубіжних країнах.
 2. Уніфікація податкових систем як основна тенденція їх функціонування.
 3. Існуючі моделі податкових систем.
 4. Рівень оподаткування у світовій економіці
 5. Податковий тягар і показники його оцінки, що застосовуються в розвинених країнах
 6. Моделі співвідношення прямих і непрямих податків у країнах з розвиненою ринковою економікою та країнах, що розвиваються
 7. Особливості побудови прямого оподаткування в країнах з розвиненою ринковою економікою.
 8. Оподаткування колективних та індивідуальних доходів, оподаткування капіталу і власності у зарубіжних країнах
 9. Загальні принципи побудови непрямого оподаткування у зарубіжних країнах
 10. Податкова політика зарубіжних країн та її особливості.
 11. Види податків зарубіжних країн.
 12. Повноваження державних органів США в податковій сфері
 13. Податкова система США як важливий інструмент державного впливу на розвиток економіки та господарську діяльність підприємств.
 14. Структура федерального бюджету США.
 15. Прибутковий податок з громадян у США та особливості його стяг­нення.
 16. Особливості податку на прибуток корпорацій США.
 17. Федеральний бюджет США, його структура та місце податкових платежів у ньому.
 18. Місце та значення місцевих податків у формуванні місцевих бю­джетів США.
 19. Податкова система Канади та її рівні — федеральний, провінційний, місцевий.
 20. Особливості державного податкового регулювання в Канаді.
 21. Джерела поповнення дохідної частини бюджету провінцій Канади та їх характеристика.
 22. Провінційні податки та збори у Канаді, їх сутність.
 23. Види пільг щодо основних податків, які діють у Канаді.
 24. Основні напрямки координації податкової системи в Канаді.
 25. Історія розвитку податкової системи Німеччини у ХІХ-ХХ ст. та ха­рактеристика основних її етапів.
 26. Основні принципи побудови податкової системи в Німеччині.
 27. Основні види податків у Німеччині.
 28. Податки: з фізичних осіб у Німеччині.
 29. Місцеві податки Німеччини та їх характеристика.
 30. Прибутковий податок з фізичних осіб у Німеччині та пільги щодо нього.
 31. Податкова система Австрії та її характеристика.
 32. Особливості оподаткування корпорацій в Австрії.
 33. Оподаткування фізичних осіб та пільги, які діють в Австрії.
 34. Місцеві податки та збори в Австрії.
 35. Структура податкових надходжень у бюджет Франції.
 36. Податок на додану вартість та методика його нарахування; особливості сплати у Франції.
 37. Особливості прибуткового податку з фізичних осіб у Франції.
 38. Структура місцевих податків у Франції та її особливості.
 39. Податки на власність юридичних та фізичних осіб у Франції; особливості їх сплати.
 40. Розвиток податкової системи в Італії.
 41. Прибутковий податок з громадян в Італії як основне джерело дохід­ної частини бюджету.
 42. Особливості використання непрямих податків в Італії.
 43. Місце муніципальних податків Італії в загальній податковій системі.
 44. Податкові реформи Іспанії у ХХ ст. та їх характеристика.
 45. База оподаткування прибуткового податку в Іспанії.
 46. Загальна характеристика податкових систем країн Бенілюксу.
 47. Особливості оподаткування резидентів та нерезидентів у країнах Бенілюксу.
 48. Структура непрямих податків країн Бенілюксу.
 49. Значення та роль місцевих податків у країнах Бенілюксу.
 50. Пільги щодо оподаткування фізичних та юридичних осіб у країнах Бенілюксу.
 51. Податкова система Великобританії та основні групи податків, їх ха­рактеристика.
 52. Прибутковий податок з громадян та особливості його розрахунку та сплати у Великобританії.
 53. Податок на прибуток підприємств у Великобританії та методика його розрахунку.
 54. Непрямі податки Великобританії та їх види.
 55. Податок на додану вартість у Великобританії та його зміст.
 56. Місцеві податки та збори у Великобританії, їх характеристика.
 57. Історія розвитку податкової системи Великобританії у ХУІ-ХХ ст. та її етапи.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн Навчальний посібник. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.

2.Антонова О. В.

Податкові системи зарубіжних країн: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 080107 «Податки та оподаткування» 4-го курсу дистанційної форми навчання; спеціальності 080105 «Фінанси і кредит» (спеціалізації «Податки та оподаткування») 4-го курсу дистанційної форми навчання, 2010

3.Жмурко Н. В. 
Зарубіжний досвід країн європейського союзу у сфері удосконалення системи оподаткування та доцільність його застосування в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Жмурко, І. П. Парфенюк // Науковий вісник НЛТУ України. - 2012. - Вип. 22.3. - С. 209-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2012_22.3_38.pdf

4.Калустян Я. В. 
Оцінка систем місцевого оподаткування зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Я. В. Калустян // Інноваційна економіка. - 2013. - № 11. - С. 200-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_11_32.pdf

5.Комарова, Інна Валентинівна.

Податкові системи України і зарубіжних країн [Текст] : навч.-метод. посібник / І. В. Комарова ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. - Донецьк : Юго-Восток, 2007. - 304 c. - Бібліогр.: с. 297-301 (74 назви).

6.Крисоватий, Андрій Ігорович.

Податкові системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А. І. Крисоватий. - Т. : Економічна думка, 2001. - 258 с. - Бібліогр.: с. 248-254.

7. Литвиненко, Ярослав Васильович.

Податкові системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Я. В. Литвиненко, І. Д. Якушик ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 208 с. - Бібліогр.: с. 203.

8.Мединська Т.

Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України [Електронний ресурс] / Т. Мединська, Р.Слюсар // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 30. - С. 231-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2014_30_26.pdf

9.Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. В.Г. Князева, Д.Г. Черника. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997. – 191 с.

10. Податки в зарубіжних країнах [Текст] : конспект лекції / уклад. С. О. Булгакова ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. - К. : [б.в.], 1997. - 22 с.

11.Податки в зарубіжних країнах [Текст] : опор. конспект лекцій для студентів напряму підгот. "Економіка і підприємництво" освіт.-кваліфікац. рівня "бакалавр" проф. спрямування "Фінанси" / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [уклад. О. Т. Колодій]. - Київ : Центр підгот. навч.-метод. вид. КНТЕУ, 2006. - 64 с. : іл. - Бібліогр.: с. 63-64.

12. Податкові системи зарубіжних країн [Текст] : [кол. монгр.] / [Сідоров В. І. та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Сідорова ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 258 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 250-258.

13.Тріфонова О. К. 
Еволюція теорії оподаткування в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. К. Тріфонова // Управління розвитком. - 2014. - № 11. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_11_12.pdf

14. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран. – М.: Бератор-Пресс, 2002. – 192 с.

15. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів, Каменяр, 2000. – 305 с.

16. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.

17. Міжнародне оподаткування / За редакцією Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 550 с.

18. Онищенко В. Податкова система Франції // Вісник податкової служби України. - № 5. – 2001. – 21–23.

19. Онищенко В. Податковий контроль у Франції // Вісник податкової служби України. – Лютий. – 2000. – С. 44–47.

20. Стюбен Н. Податкова система Сполучених Штатів Америки // Вісник податкової служби України. – Листопад – грудень 2000. – С. 42–54.

21. Тютюрюков Н.Н. Налоговые системы зарубежных стран: Европа и США. – Учебное пособие. – М.: Дашков и КО, 2002. – 174 с.

22. Велика Британія: www.uktax.demon.co.uk ; www.ifs.org.uk

 www.hmse.gov.uk; www.inlandrevenue.gov.uk

23. Італія: www.finanze.interbusiness.it ; www.finanze.it

24. Канада: www.tax.ca

25. Німеччина: www.mondaq.com ; www.bff-online.de/uanl.htm

www.duefinance.de

26. Об’єднані сторінки європейських країн: http://europa.eu.int/eur-lex/

27. США: http://law.house.gov/usc.htm ; www.ustreas.gov ;

www.irs.ustreas.gov/prod/tax_regs/_index.html

www.tax.org ; www.house.gov./jct/

28. Франція: www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/

29. Японія: www.jw.stanford.edu/gov/csbinet/mof/mof.home.html