Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ОПОДАТКУВАННЯ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи _________________________ А.М. Колот

 

«____» _______________ 2018 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОПОДАТКУВАННЯ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ»

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Фінанси»

спеціалізація

8Ф14 «Фінанси»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. М. Федосов

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробники:

Тимченко Олена Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів

email: o_tymchenko@ukr.net

Пислиця Анна Віталіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів

email: abv2001@ukr.net

 

Навчальний план 2018 р.

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О. М. Тимченко,

А. В. Пислиця , 2018

© КНЕУ, 2018

 •  

ВСТУП………………………………………………………………………………………………4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………………………

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС, ЙОГО МІСЦЕ У ПОДАТКОВІЙ СИСТЕМІ ТА РОЛЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА……………………………………………………………………………………

Тема 1. Великий бізнес і великі платники податків як суб’єкти податкової системи…………………………………………………………………………………………….

Тема 2. Фіскальна та економічна роль великого бізнесу…………………….............................

Тема 3. Соціальна відповідальність великого бізнесу…………………………………………..

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, СПЛАЧУВАНИХ ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ……………………………………………………………………

Тема 4. Організація податкової роботи з великим бізнесом…………………………………..

Тема 5. Податкове супроводження великих платників податків……………………………...

Тема 6. Податковий аудит і податковий контроль великого бізнесу…………………………

Тема 7. Трансфертне ціноутворення……………………………………………………………

Тема 8. Агресивне податкове планування……………………………………………………...

Тема 9. Податкова заборгованість великих платників податків………………………………

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ…………………………………………………………………………………………..

Тема 10. Зарубіжний досвід оподаткування великого бізнесу………………..

Тема 11. Світова практика роботи з великими платниками податків………..

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………….

 

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента……………………………………………

 

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………..

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………………………

 

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………..

 

 

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……….

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

 

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи….

 

 

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи………………………………………………………………….

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю екзамен)……………………….

 

 

            6.1. Структура екзаменаційного білету……………………………………………

 

 

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента……………………...

 

 

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен……………………..

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………….

 

 

            7.1.      Основна література …………………………………………………………

 

 

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………………

 

 

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………..........

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Оподаткування великого бізнесу» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і включена до складу дисциплін модулю спеціалізованої підготовки ОПП «Фінанси» на магістерському рівні.

Анотація навчальної дисципліни. Курс «Оподаткування великого бізнесу» відноситься до числа фахових дисциплін, спрямованих на підготовку спеціалістів як для системи державних і міжнародних органів і організацій, що здійснюють управлінські функції у сфері оподаткування, так і для міжнародних корпорацій, підприємств, банків, страхових компаній у частині здійснення функцій з податкового рахівництва та внутрішнього податкового аудиту.

Міждисциплінарні зв’язки. Вона органічно пов’язана з дисциплінами «Фінанси», «Бухгалтерський облік» і «Податкова система», які вивчаються на бакалаврському рівні, та з дисциплінами «Адміністрування податків» та «Соціальна відповідальність», які вивчаються на магістерському рівні.

Мета дисципліни – надання знань з питань теорії і практики оподаткування великого бізнесу,  необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління в сфері оподаткування.

Завдання дисципліни:

-      усвідомити роль та значення великих платників податків у державі;

-      оволодіти теоретичними засадами та прагматичними аспектами  адміністрування податків, сплачуваних великими платниками податків;

-      опанувати організаційні та правові засади супроводження великих платників податків в Україні, його особливості для окремих категорій великих платників податків;

-      оволодіти методами, формами, прийоми здійснення податкового контролю та аудиту великих платників податків;

-      оволодіти теоретичними, законодавчими та організаційними основами трансфертного ціноутворення;

-      набути вміння оцінювати перспективи впровадження механізмів протидії агресивному податковому плануванню в Україні;

-      поглиблено вивчити проблематику податкового боргу великих платників податків, його причини, наслідки та інструменти управління ним;

-      набути вміння оцінювати ефективність оподаткування великих платників податків;

-      зрозуміти зміст соціальної та екологічної відповідальності великих платників податків;

-      набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства;

-      оволодіти знаннями із зарубіжного досвіду оподаткування великого бізнесу;

-      оволодіти знаннями із зарубіжного досвіду взаємодії держави та великого бізнесу.

Предмет дисципліни - відносини між державою в особі державних органів та великими платниками податків щодо реалізації фіскального та соціально-економічного потенціалу великого бізнесу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання:

 • критерії ідентифікації великого підприємства та великого платника податків в Україні та у зарубіжних країнах;
 • фіскальну, економічну, соціальну та політичну роль великого бізнесу в Україні та світі;
 • організацію податкової роботи з великим бізнесом;
 • генезис податкового супроводження великих платників податків;
 • теоретичні та законодавчі засади трансфертного ціноутворення;
 • тенденції боротьби з агресивним податковим плануванням.

2. Уміння:

 • аналізувати фіскальну, економічну, соціальну та політичну роль великого бізнесу в Україні та світі;
 • аналізувати зміни у податковому законодавстві;
 • орієнтуватись у нормативно-правовій базі з питань оподаткування, правильно трактувати положення податкового законодавства;
 • застосовувати отриманні знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових платежів, законної оптимізації податкових платежів;
 • обґрунтовувати пропозиції з удосконалення оподаткування великого бізнесу в Україні.

3. Комунікація:

здатність працювати у команді, застосовувати управлінські навички у сфері оподаткування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність представників великого бізнесу, фіскальних органів, контрагентів великого бізнесу.

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

МОДУЛЬ 1. Великий бізнес, його місце у податковій системі та роль у соціально-економічному розвитку суспільства

 

Тема 1. Великий бізнес і великі платники податків як суб’єкти податкової системи

 

Фіскальна держава та великий бізнес. Еволюція фіскальної держави та формування пріоритету великих платників податків у податковій системі.

Зміст понять «великий бізнес», «велике підприємство», «великий платник податків». Особливості змісту понять «великий бізнес», «велике підприємство», «великий платник податків» у національних законодавствах країн світу.

Великі платники податків як особливий сегмент платників. Необхідність виокремлення великих платників податків в окремий сегмент платників.

Критерії ідентифікації великих платників податків. Класифікація великих платників податків. Генезис великих платників податків в Україні.

 

Тема 2. Фіскальна та економічна роль великого бізнесу

 

Фіскальна роль великих платників податків. Великі платники податків як основні наповнювачі дохідної частини бюджету. Фактори впливу на фіскальну ефективність оподаткування великих платників податків. Фіскальна ефективність оподаткування ВПП в Україні.

Оцінка пропорційності розподілу великих платників податків по регіонах України і надходжень від них до бюджетів. Макрофінансовий аналіз доходів бюджету від великих платників податків.

Місце великих платників податків у соціально-економічному житті суспільства. Податкове навантаження на великих платників податків. Справедливість оподаткування та податкове навантаження на великих платників податків у порівнянні з іншими категоріями платників. Перекладання (shifting) та охоплення оподаткуванням (incidence). Кластерний аналіз.

 

Тема 3. Соціальна відповідальність великого бізнесу

 

Види відповідальності великих платників податків. Зміст поняття соціальна відповідальність. Види соціальної відповідальності. Корпоративна соціальна відповідальність. Соціальна відповідальність бізнесу. Соціальна відповідальність платників податків. Особливості соціальної відповідальності великих платників податків.

Сумлінні платники податків.

Оподаткування благодійності.

Великі платники податків та офшорні юрисдикції. Виведення капіталів в офшори та ухилення від оподаткування великими платниками податків.

Соціальна відповідальність великих платників податків у раїнах світу.

Екологічна відповідальність великих платників податків як прояв їх соціальної відповідальності. Екологічні ризики функціонування великого бізнесу.

 

 

МОДУЛЬ 2. Адміністрування податків, сплачуваних великими платниками податків

 

Тема 4. Організація податкової роботи з великим бізнесом

Розмежування понять «сервіс», «супроводження», «адміністрування». Організація сервісу великих платників податків. Теоретичні засади адміністрування податків, сплачуваних великими платниками. Сутність, мета та принципи адміністрування податків, сплачуваних великими платниками. Складові адміністрування податків, сплачуваних великими платниками.

Організаційні та правові засади обслуговування великих платників податків в Україні. Нормативно-правове забезпечення податкового супроводження ВПП. Структура, завдання та функції органів Державної фіскальної служби по роботі з великими платниками. Генезис складу та структури контролюючих органів по роботі з великими платниками. Офіс з обслуговування великих платників податків. Регіональні представництва офісу з обслуговування великих платників податків. Підходи до побудови регіональної та відомчої структури офісів по роботі з великими платниками податків.

Види супроводження великих платників податків. Горизонтальний моніторинг платника як вид сервісу великих платників податків.  Електронний кабінет платника податку.

 

Тема 5. Податкове супроводження великих платників податків

 

Особливості обліку великих платників податків в Україні. Роль Реєстру великих платників податків в обліку платників. Порядок перебування на обліку.

Регіональний, галузевий розподіл ВПП: оцінка, менеджмент, наслідки.

Розширення контингенту ВПП за рахунок фізичних осіб: необхідність, проблеми, перспективи.

Великі платники акцизного податку. Обґрунтування доцільності обслуговування великих платників акцизного податку в офісі з обслуговування великих платників податків та в Департаменті з адміністрування акцизного податку.

Фінансово-кредитні установи як великі платники податків. Співвідношення понять «великий банк» і «великий платник податків». Критерії понять «великий банк» і  «великий платник податків».

 

Тема  6. Податковий аудит і податковий контроль великого бізнесу

 

Теоретичні та організаційно-правові засади податкового контролю та аудиту великих платників податків в Україні.

Податкові перевірки великого бізнесу, їх відмінність від перевірок середнього та малого бізнесу.

Використання ризик-орієнтованого підходу в здійсненні податкового контролю за великими платниками податків.

Внутрішній податковий аудит великого платника податків.

 

Тема  7. Трансфертне ціноутворення

 

Трансфертне ціноутворення як об’єкт контролю. Поняття трансфертної ціни. Методи трансфертного ціноутворення. Протидія використанню великими платниками податків трансфертного ціноутворення з метою уникнення сплати податків. Методи контролю.

Тенденції трансфертного ціноутворення в Україні та світі.

 

Тема  8. Агресивне податкове планування

 

Агресивне податкове планування великих платників податків. Теоретичні засади агресивного податкового планування.

Активізація країн у боротьбі з агресивним податковим плануванням. Світові практики протидії агресивному податковому плануванню. Протидія агресивному податковому плануванню в Україні. Передумови становлення вітчизняної моделі протидії агресивному податковому плануванню.

Розвиток механізмів протидії агресивному податковому плануванню в Україні. Індикатори ризиків агресивного податкового планування: фінансові-облікові, податкові, планування організаційно-правової групи.

 

Тема  9. Податкова заборгованість великих платників податків

 

Теоретичні та методологічні засади дослідження податкового боргу великих платників податків. Теорія справедливості оподаткування і податковий борг великих платників податків. Несплата податків великими платниками в контексті теорії перекладання податків. Методологія неокласичної теорії як основа пізнання феномену податкового боргу великих платників податків. Дослідження податкового боргу великих платників податків на основі інституціональної теорії. Постулати теорії раціонального вибору у вивченні податкового боргу великих платників податків.

Причини податкового боргу великих платників податків. Ризикологія як основа пізнання причин податкового боргу великих платників податків. Систематизація причин податкового боргу великих платників податків. Причини, що генерує держава. Причини, що генерує великий платник податків.

Стан податкової заборгованості великих платників податків. Система показників оцінювання стану податкової заборгованості великих платників податків. Динаміка податкового боргу великих платників податків. Частка податкового боргу великих платників податків у загальній сумі заборгованості  та у ВВП. Структура податкового боргу великих платників податків за видами платежів, за видами діяльності, за регіонами. Недоліки інформаційної бази для аналізу податкового боргу великих платників податків.

Управління податковим боргом великих платників податків. Податковий борг як об’єкт управління. Класифікація податкового боргу великих платників податків за характером взаємодії фіскальних органів і боржників. Технології управління податковим боргом великих платників податків. Методи впливу на фіскальну поведінку боржників з метою погашення податкового боргу. Заходи примусового стягнення податкового боргу великих платників податків. Доцільність податкової амністії в процесі управління податковим боргом великих платників податків.

 

МОДУЛЬ 3. Зарубіжна практика та напрями підвищення ефективності оподаткування великого бізнесу

 

Тема 10. Зарубіжний досвід оподаткування великого бізнесу

 

Роль великих платників податків у формуванні доходів бюджету країн світу.

Тенденції розвитку податкових систем світу.

Особливості сплати великим бізнесом акцизів і мита.

Корпоративне оподаткування великого бізнесу.

Сплата великим бізнесом інших податків і зборів.

 

Тема 11. Світова практика роботи з великими платниками податків

 

Теоретичні та практичні особливості менеджменту великих платників податків у міжнародній практиці.

Адміністрування великих платників податків в країнах, де критерієм є обсяги річних оборотів.

Робота з великими платниками податків податкових органів країн, в яких в якості основного критерію використовуються обсяги сплачених податків або податковий потенціал.

Особливості адміністрування великих платників податків в країнах, де дана категорія виділяється на основі їх фінансових показників.

Оцінка результативності та ефективності роботи податкових органів з великими платниками податків.

 

Тема 12. Ефективність функціонування великих платників та перспективи зміцнення їх фіскальної ролі у податковій системі України

 

 

Теоретичні засади оцінювання ефективності функціонування великих платників податків. Зміст поняття «ефективність». Співвідношення понять ефективність, результативність, продуктивність. Зміст ефективності оподаткування великих платників. Ефективність податків, сплачуваних великими платниками. Ефективність адміністрування податків, сплачуваних великими платниками. Ефективність роботи контролюючих органів, що супроводжують великих платників.

Методика комплексного аналізу ефективності функціонування великих платників податків.

Показники оцінки ефективності податкового контролю за великими платниками податків.

Фіскальні та економічні ефекти функціонування великих платників податків в Україні на макроекономічному та регіональному рівнях.

Шляхи зміцнення ефективності функціонування великих платників податків в Україні.

 

 

 

4. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

 

Заняття 1

Тема: 1. Великі платники податків як суб’єкти податкової системи

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1.Міні-лекція:

1. Еволюція фіскальної держави та формування пріоритету великих платників податків у податковій системі.

2.Критерії ідентифікації великих платників податків.

3. Класифікація великих платників податків.

4.Генезис великих платників податків в Україні.

2. Тренінг-вправа «Опонент»

Тези і антитези:

1) – великими платниками податків мають бути тільки юридичні особи;

    – великими платниками податків мають бути юридичні особи і фізичні особи.

2) – для великих платників податків справедливим є пропорційне оподаткування;

    – для великих платників податків справедливим є прогресивне оподаткування.

 

Література: [1; 6; 9; 28-35]

 

Заняття 2

Тема: 2. Фіскальна та економічна роль великих платників податків

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

.Лекція-діалог:

1. Великі платники податків як основні наповнювачі дохідної частини бюджету.

2. Фіскальна ефективність оподаткування ВПП в Україні.

3. Місце великих платників податків у соціально-економічному житті суспільства.

4. Справедливість оподаткування та податкове навантаження на великих платників податків.

 

Література: [2; 4; 18; 21, 36]

 

 

Заняття 3.

Тема: 2. Фіскальна та економічна роль великих платників податків

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

Аналітична робота.

1. Оцінка пропорційності розподілу великих платників податків по регіонах України і надходжень від них до бюджетів.

2. Макрофінансовий аналіз доходів бюджету від великих платників податків.

3. Податкове навантаження на великих платників податків.

 

Література: [2; 4; 5; 18; 21, 36]

 

Заняття 4

Тема: 3. Відповідальність великих платників податків

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1.Лекція-дискусія:

1. Види відповідальності великих платників податків.

2. Великі платники податків та офшорні юрисдикції. Виведення капіталів в офшори та ухилення від оподаткування великими платниками податків.

3. Соціальна відповідальність великих платників податків у раїнах світу.

4. Екологічна відповідальність великих платників податків

 

Література: [1; 3; 4]

 

 

Заняття 5

Тема: 4. Організація роботи з великими платниками податків.

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

Міні-Лекція та обговорення питань:

1. Організація сервісу великих платників податків.

2. Правові засади обслуговування великих платників податків в Україні.

3. Види супроводження великих платників податків.

4. Горизонтальний моніторинг платника як вид сервісу великих платників податків.

5. Електронний кабінет платника податку.

 

Література: [1; 16; 20; 22; 24]

 

 

 

 

Заняття 6

Тема: 5. Обслуговування великих платників податків

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1.Міні-Лекція та обговорення питань:

1. Облік великих платників податків

2. Регіональний, галузевий розподіл ВПП

3. Обслуговування великих платників акцизного податку

4. Фінансово-кредитні установи як великі платники податків.

2. Аналітична робота

Оцінювання фіскальної ефективності акцизного податку, сплачуваного великими платниками.

Література: [26; 28-36]

 

Заняття 7

Тема: 6.  Податковий аудит великих платників податків

 

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

Міні-лекція та обговорення питань

1. Теоретичні та організаційно-правові засади податкового контролю та аудиту великих платників податків в Україні.

2. Ризик-орієнтований підхід в здійсненні податкового контролю за великими платниками податків.

3. Трансфертне ціноутворення як об’єкт контролю.

Література: [1; 15; 25]

 

 

Заняття 8

Тема: 7.  Податковий борг великих платників податків

 

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

Проблемна лекція

1. Теоретичні та методологічні засади дослідження податкового боргу великих платників податків.

2. Причини податкового боргу великих платників податків.

3. Стан податкової заборгованості великих платників податків.

4. Управління податковим боргом великих платників податків.

 

Література: [1;  22]

 

Заняття 9

Тема: 8Світова практика роботи з великими платниками податків

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1 Лекція-діалог

1. Роль великих платників податків у формуванні доходів бюджету країн світу.

2.Адміністрування великих платників податків в країнах світу

2. Аналітична робота

Оцінювання результативності та ефективності роботи податкових органів з великими платниками податків.

 

Література: [2; 7-14; 16-19; 23]

 

Заняття 10

Тема: 9Ефективність функціонування великих платників та перспективи зміцнення їх фіскальної ролі у податковій системі України

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1 Міні-лекція

 1. Засади оцінювання ефективності функціонування великих платників податків.
 2. Показники оцінки ефективності податкового контролю за великими платниками податків.
 3. Методика комплексного аналізу ефективності функціонування великих платників податків.

2. Аналітична робота

Оцінювання фіскальних та економічних ефектів функціонування великих платників податків в Україні на макроекономічному та регіональному рівнях.

 

Література: [2; 5; 36]

 

 

 1. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

 

Курс складається з трьох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 3, у ЗМ2 – теми 4 – 9, у ЗМ3 – теми 10 – 12. Заняття проводяться у вигляді лекцій і семінарських (контактних) занять. Упродовж семестру під час вивчення відповідних тем студенти виконують комплексні індивідуальні завдання, пов’язані з темою дипломної роботи, передбачено тематичне тестування та контрольна (модульна) робота. Для визначення рівня досягнення результатів навчання передбачено ділові ігри та апробацію отриманих знань у вигляді кейсів з використанням методу проблемно-орієнтованого навчання, під час якого студенти презентують результати своєї індивідуальної роботи (ІР) та застосовують набуті вміння. Завершується дисципліна екзаменом.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання

Заочна
форма навчання

Дистанційна
форма навчання

Усна відповідь (робота в аудиторії)

2 х 3 бали =
6 балів

2 х 3 бали =
6 балів

-

Письмова відповідь (робота в аудиторії)

2 х 3 бали =
6 балів

2 х 3 бали =
6 балів

-

Доповнення (робота в аудиторії)

2 х 2 бали =
4 балів

2 х 2 бали =
4 балів

-

Перевірка виконання практичних завдань

7 х 2 бали = 14 балів

7 х 2 бали = 14 балів

-

Контрольна (модульна) робота

2 х 5 балів = 10 балів

2 х 5 балів = 10 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 10 балів = 10 балів

1 х 10 балів = 10 балів

-

Всього

50

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали
(до 10 балів)

бонусні бали
(до 10 балів)

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання».

 

Організація оцінювання

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої  програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

Упродовж семестру здійснюється оцінювання усіх видів робіт, що виконують студенти.

Оцінювання знань відбувається за виконання обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи.

До обов’язкових видів самостійної роботи відносяться:

А) Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Максимальна кількість балів – 30 для денної форми та 20 балів для заочної.

 

Б) Підготовка та захист дослідницького проекту відповідно до узгодженої з викладачем теми.

Критеріями оцінювання є:

1. кількість опрацьованих матеріалів,

2. якість аналізу,

3. вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

4. наявність по тексту посилань на список використаних джерел.

5. наявність списку використаних джерел, оформленого відповідно до встановлених правил.

6. оформлення та охайність роботи.

7. своєчасність затвердження теми та представлення реферату на розгляд викладачу.

8. представлення використаних джерел.

9. якість підготовленої презентації.

Максимальна кількість балів за дослідницький проект – 10.

Індивідуальні завдання формуються для команди, як правило, із 2-х осіб. Аналітична робота представляється у вигляді доповіді, демонстраційної презентації, захищається на контактному (семінарському) занятті та оцінюється до 10 балів кожному учаснику групи.

 

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

5

5

3-4

2-3

0-1

10

9-10

7-8

5-6

0-4

           

 

В) Для денної форми

Виконання 2 контрольних (модульних) робіт. Максимальна кількість балів: 5 балів – за першу контрольну (модульну) роботу та 5 балів – за другу контрольну (модульну) роботу.

Контрольна (модульна) робота здійснюється 2 рази на семестр за відповідними темами дисципліни, кожен з яких оцінюється від 0 до 5 балів. Завдання для проведення контрольної (модульної) роботи можуть включати у себе як вирішення тестових завдань, так і відповідь на теоретичні питання.

Для заочної форми

Виконання 1 контрольної (модульної) роботи. Максимальна кількість балів: 5 балів.

Завдання для проведення контрольної (модульної) роботи можуть включати у себе як вирішення тестових завдань, так і відповідь на теоретичні питання.

 

До вибіркових видів самостійної роботи відносяться:

підготовка, організація та проведення дебатів та ділових ігор, участь у наукових конференціях, семінарах та гуртках, олімпіадах, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри фінансів, підготовка та захист рефератів, есе тощо. Максимальна кількість балів – 10 для денної форми та 25 балів для заочної.

За представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо передбачено бонусні 10 балів.

Всі бали, що були набрані студентом протягом семестру за обов’язкові та вибіркові види самостійної роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, підсумовуються викладачем (загальна сума не може перевищувати 50 балів).

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої програми з навчальної дисципліни, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні (модульні) роботи, інші види робіт, передбачені робочою програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів навчальною (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни і проводиться у формі екзамену.

Максимальна кількість балів, що вноситься до екзаменаційної відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється так:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка ECTS

90-100

5 (відмінно)

А

80-89

4 (добре)

В

70-79

С

66-69

3 (задовільно)

D

60-65

Е

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання екзамену заліку

FX

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

4.1. Основна література

1. Держава. Фіск. Великий бізнес : монографія / під редакцією професорів А. Крисоватого, В. Опаріна, В. Федосова ; під науковим керівництвом В. Федосова. У 4-х томах. – К. : КНЕУ, 2018. – 1380 с.

 1. Податкова система: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ [В. К. Хлівний, О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця та ін.]. ; кер. авт. кол. В. К.  Хлівний. – К. : КНЕУ, – 2014. – 372 с.

3. Соловйова Л. О. Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні: монографія / Л. О. Соловйова; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. − Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2012. – 187 c.

 1. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI.

 

4.2. Додаткова література

 

 1. Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / С. С. Брехов, В. І. Коротун, О. Є. Сушкова, Н. В. Новицька та ін. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2017. – 108 с. – (Препринт / Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету ДФС України).
 2. Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України: монографія / [Бридун Є. В., Вдовиченко А. М., Зубрицький А. І., Кирилюк І. В., Маланушенко Є. Л., Серебрянський Д. М.] ; за заг. ред. А. М. Вдовиченка. – К.: Алерта, 2013. – 336 с.
 3. Ільяшенко В. А. Формування державної податкової політики в Україні: монографія / В. А. Ільяшенко, О. В. Покатаєва; Класич. приват. ун-т. − Запоріжжя, 2009. − 196 c.
 4. Теоретичні та прикладні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств: колект. моногр.: у 4 т. Т. 1 / ред.: О. А. Паршина; ДВНЗ «Укр. держ. хім.-технол. ун-т». − Д., 2013. − 351 c.
 5. Економічний аналіз: базовий курс для податкового аналітика : навч. посіб. / Нац. ун-т ДПС України ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Тарангул ; [упоряд.: І. С. Санжаревська, П. М. Кричун, С. М. Шаповал]. – К. : СВЦ ДПС України : СВЦ Міндоходів України, 2013. – 799 с.
 6. The definition of «large taxpayers» / IOTA Report for Tax Administrations. – Mizhyevropeyska Organisation of Tax Administrations (IOTA). – Budapest, 2008. – 86 p.
 7. Baer, Katherine. Improving large taxpayers` compliance: a review of country experience / by a staff team led by Katherine Baer. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002. – 82 р.
 8. Forum on Tax Administration: compliance management of large business task group / Guidance note Experiences and Practices of Eight OECD Countries. – OECD Publishing, July 2009.
 9.  Crandall W., Kidd M. Revenue Administration: A Toolkit For Implementing A Revenue Authority/Willian Crandall, Maureen Kidd. – Washington: IMF, 2010.
 10. Kidd M. Revenue Administration: Functionally Organized Tax Administration / Maureen Kidd. – Washington: IMF, 2010.
 11. Tax Administration 2015: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OECD Publishing, Paris. – 2015. – 384 p.
 12. Tax Administration 2013. Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. – OECD Publishing, 2013. – 384 p.
 13. Трансфертне ціноутворення: український варіант [Текст] / О. В. Жукова, В. І. Дубницький, В. О. Вареня [та ін.]. - К. : Юстініан, 2014. - 182 с. - ISBN 978-617-7039-11-1
 14. Сущенко О. М., Пислиця А. В. Взаємодія фіскальних органів з великими платниками податків: досвід Австралії / О. М. Сущенко, А. В. Пислиця // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. − К. : КНЕУ, 2015. − Вип. 26. – С. 142−159.
 15.  Сущенко О. М., Пислиця А. В. Сервіс великих платників податків у Австрії / О. М. Сущенко, А. В. Пислиця // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. Режим доступу до матеріалів: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4439&p=1
 16. Сущенко О. М., Пислиця А. В. Фіскальна роль та сервіс великих платників податків Італії / О. М. Сущенко, А. В. Пислиця // Економічний форум. – 2015. – № 4. – 478 с. − С. 406−414.
 17. Пислиця А. В. Особливості супроводження великих платників податків у Казахстані / А. В. Пислиця, С. І. Камилов // Економіка: теорія та практика. – 2014. – № 2 (4). – С. 76–83.
 18. Сибірянська Ю. В., Пислиця А. В. Особливості територіального та галузевого розподілу великих платників податків в Україні / Ю. В. Сибірянська, А. В. Пислиця // Наукові праці НДФІ : наук. зб. / Н.-д. фін. ін-т. – Київ: – 2016. – № 3 (76). − С. 69−83.
 19. Пислиця А. В. Проблемні аспекти супроводження великих платників податків в Україні / А. В. Пислиця // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності", 10–12 грудня 2014 р. – Кременчук: КрНУ., 2014 – 395 с. – С. 392–394. http://www.kdu.edu.ua/conf_fin/materials_2014.pdf
 20. Пислиця А. В. Підходи до визначення ефективності великих платників податків / А. В. Пислиця // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання: зб. матер. IIІ Всеукраїнської науково- практичної конференції, 19-21 лютого 2015 р. – Кременчук, 2015. – 296 с. – С. 139-141. http://finance.kdu.edu.ua/Files/sbornik_2015.pdf

 

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.oecd.org.
 2. Measuring and Monitoring BEPS, Action 11– 2015 Final Report / OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dx.doi.org/10.1787/9789264241343-en.
 3. Large Taxpayer Units: Functions, Structure and Procedure. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.cbec.gov.in/ltu.pdf
 4. Матвєєв О. Особливий наголос у роботі з великими платниками податків ми ставимо на засадах партнерства [Електронний ресурс] / О. Матвєєв // Вісник податкової служби. – 2008. – № 48. – Режим доступу: <Http://www. visnuk. com. ua/srv3/article/ archive/Zastupnyk_3703767.html>.
 5. Суббот А. Забезпечення контролю й обліку великих платників податків / А. Суббот, Н. Гончарук // Віче. – 2013. – № 24. – Режим  доступу: http://www.viche.info/journal/3994/
 6. Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2015 року № 911. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1395-15
 7. Наказ Державної податкової адміністрації України від 31.03.2010 № 209 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2010 рік»
 8. Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 № 1005 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2011 рік»
 9. Наказ Державної податкової служби України від 14.09.2011 № 4 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2012 рік»
 10. Наказ Державної податкової служби України від 17.09.2012 № 837 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2013 рік»
 11. Наказ Міністерства доходів і зборів України від 07.10.2013 № 543 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2014 рік»
 12. Наказ Державної фіскальної служби України від 26.09.2014 № 145 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2015 рік»
 13. Наказ Державної фіскальної служби України від 08.09.2015 № 681 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2016 рік»
 14. Наказ Державної фіскальної служби України від 26.12.2016 № 1036 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2017 рік»
 15. Наказ Державної фіскальної служби України від 26.09.2017 № 632 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2018 рік»
 16. Наказ Державної фіскальної служби України від 26.09.2018 № 617 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2019 рік»
 17. Звіти про виконання плану основних питань економічної і контрольної роботи Офісу великих платників [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – Режим доступу: http://officevp.sfs.gov.ua/