Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Організаційна поведінка

Номер варіанту теми індивідуальної роботи закріплюється за студентом відразу після видачі викладачем переліку тем. Варіант теми визначається на основі останніх двох цифр залікової книжки (або двох останніх цифр логіна в системі Віртуальний МУФ) студента і фіксується в журналі академічної групи студентів. Зміна варіанту можлива лише за умови попереднього узгодження з викладачем. Перелік тем індивідуальної роботи студентів наведено нижче:

 

1.      Організація: сутність, класифікація, функції та підходи

2.      Еволюція теорії організацїі

3.      Сучасні теорії організації

4.      Моделі організації

5.      Життєвий цикл організації

6.      Сучасні теорії розвитку особистості

7.      «Я»-концепція та її вплив на поведінку людини в організації

8.      Соціальні ролі в організації та особистісний потенціал працівника

9.      Концепції мотивації особистості

10.  Змістовні теорії мотивації поведінки індивіда

11.  Процесні теорії мотивації поведінки індивіда

12.  Типологія особистості в організаційній поведінці

13.  Управління кар’єрою працівника в організації

14.  Управління залученістю персоналу

15.  Підходи до формування мотиваційної системи

16.  Сучасні теорії лідерства

17.  Особистісний розвиток в організації: психологічні аспекти кар’єри працівника

18.  Ігрові методи в навчанні та розвитку персоналу

19.  Посадова модель поведінки в організації

20.  Синдром емоційного вигорання як наслідок стресових ситуацій на робочому місці

21.  Процес групового прийняття рішень

22.  Менеджмент та формування робочих команд

23.  Поведінка «неформального» лідера  в організації

24.  Основні методи та засоби оптимізації комунікативної поведінки в організації

25.  Формування та розвиток у співробітників культури ділового спілкування

26.  Конфлікти в організаційній поведінці

27.  Організаційна культура як основа управління організаційною поведінкою

28.  Інноваційна поведінка в організації

29.  Поведінкове формування іміджа організації

30.  Поведінка співробітників в ситуації організаційних змін

 

 

 

Структура індивідуальної роботи

Загальний обсяг індивідуальної роботи має бути в межах 15-20 сторінок тексту формату А4 або 0,8 – 1 авторських аркушів.

Індивідуальна робота повинна містити:

·титульний аркуш (додаток А);

·зміст;

·вступ ;

·основна частина;

·висновки;

·список використаних джерел (додаток Б);

·додатки (у разі необхідності).

До загального обсягу не входять додатки та список використаних джерел, але всі сторінки зазначених елементів підлягають нумерації на загальних засадах.

Зміст. Виконується на окремому стандартному аркуші; у змісті подають найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаних літературних джерел та додатками, якщо вони є. Заголовки змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки у змісті або наводити їх у іншій редакції порівняно із заголовком у тексті не дозволяється. Усі заголовки у змісті починаються з великої літери без крапки в кінці. Останнє слово кожного заголовка з’єднують крапками з відповідним номером сторінки у крайньому правому положенні в рядку або використовують функцію «Автозміст».

Наприклад:

Зміст

Вступ.............................................................................................................. 4

Розділ 1. Теоретичні засади управління інноваційними проектами ......  6

1.1.       Поняття інноваційного проекту та їх класифікація ........……….. 6

1.2.       Планування інноваційного проекту ..........................………….… 11

1.3.       Принципи управління проектами ……………………………….. 16

Розділ 2.                                  ........................................................                 21

          2.1.                                 .......................................................                  21

          2.2.                                ........................................................                  29

          2.3.                                .......................................................                   39

Висновки........................................................................................                 40

Список використаних джерел ......................................................                41

Додатки ...........................................................................................                43

 

Перелік умовних позначень (за необхідності) подається за змістом з нового аркуша і має включати пояснення всіх застосованих у роботі мало розповсюджених умовних позначень, символів, скорочень і термінів. Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких зліва за алфавітом наводять скорочення, а справа – їх детальне розшифрування.

Вступ. Вступ подається на 1– 2 сторінках, де мають бути відображені актуальність, мета та завдання роботи, її об’єкт, предмет, характеристика основних джерел одержання інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних).

Основна частина. Основна частина роботи містить теоретичний та аналітично-рекомендаційний розділи. В теоретичному розділі роботи розкривається сутність теми на основі вивчення наявної вітчизняної, зарубіжної наукової й спеціальної літератури, чинних законодавчих і нормативних актів; надається оцінка стану вивчення проблеми, що досліджується, використовуючи різноманітні методи наукового пізнання.  В аналітично-рекомендаційному розділі на основі проведеного теоретичного дослідження та з використанням його результатів проводиться оцінювання поточної ситуації за назначеною темою роботи для конкретного підприємства та надаються рекомендації щодо покращення цієї ситуації в майбутньому.

Виконана робота має носити логічний, доказовий, аргументований характер і відповідати таким вимогам:

·містити глибокий самостійний аналіз проблеми, що досліджується;

·мати належне оформлення.

Висновки (одна окрема сторінка). Підсумовують все зроблене в процесі написання  роботи.

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи,  наводять у кінці тексту індивідуальної роботи, починаючи його з нової сторінки. Перелік посилань має нараховувати не менше 20 джерел.

Додатки. Розміщуються  використані  довідкові  матеріали, однотипні розрахунки, специфікації та інші матеріали.

 

Вимоги до оформлення індивідуальної роботи

Текст роботи повинен бути оформленим через  1,5 інтервали  на аркуші  формату А4. Шрифт Times New  Roman, 14 пт, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 – 1,25 см.

Текст роботи розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – 20 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Структурні елементи: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ» (якщо доцільно виділяти), «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви виступають як заголовки структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Наступний підрозділ починається одразу після завершення попереднього. Заголовки підрозділів друкуються з абзацним відступом без крапки в кінці та без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускається.

Заголовки розділів і підрозділів слід виділяти напівжирним шрифтом. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Якщо після заголовка залишається лише один рядок тексту, необхідно перенести сам заголовок на наступну сторінку.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремлені крапкою (1.1., 1.2. і т.д.) і після останньої цифри ставлять крапку.

Висновки до кожного розділу починаються одразу після закінчення останнього підрозділу з інтервалом в два рядки (не з нової сторінки), а підсумкові ВИСНОВКИ починаються з нової сторінки.

Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті або не далі наступної сторінки. На рисунки та таблиці у тексті посилаються скороченням слів та нумеруються – табл.2.1 (перша таблиця другого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці і рисунки роботи, повинні мати назву.

Підпис назви рисунку починається з скороченого слова «рис.» та порядкового номера: Рис.1.2. – Організаційна структура підприємства. Підпис рисунка розміщується посередині внизу під рисунком. Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад, “Рисунок В.3” – третій  графічний матеріал у додатку В.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру.

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад,  “Таблиця В.1” – перша  таблиця у додатку В.

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, посередині сторінки. Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою: (2.3) означає, що це 3-тя формула 2-го розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому правому положенні на рівні відповідної формули.

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад: “…відповідно до формули (В.1) додатка В ...”.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають  бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом „де” без двокрапки після нього.

Формули, що подаються одна за одною і нерозділені текстом, відокремлюють комою.

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: “Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту згідно формули (2.3)”.

У додатках вміщують допоміжний матеріал, який до­повнює текст роботи, але великий за обсягом, має особливі способи відтворення або якщо включення його до основної частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. Додатки оформлюють як продовження роботи на на­ступних її сторінках, розміщуючи їх у послідовності посилань у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої ве­ликої симетрично до тексту сторінки. Праворуч над заголовком ма­лими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» з вели­кою літерою української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь, що позначає його послідовність.

Допускається позначення  додатків літерами  латинської абетки, за винятком  літер І, О.

Перелік посилань подається у такій послідовності:

1)      Закони України;

2)      інструкції та нормативні акти  міністерств і відомств;

3)      наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами;

4)      наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

Приклади оформлення літературних джерел для оформлення переліку посилань представлені в додатку Б.

Правила цитування та посилання на використані джерела. При написанні роботи студент повинен давати посилання на  джерела, матеріали з яких наводяться в роботі.

Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с.18]).

 

 

Нумерацію сторінок виконують  наскрізно, номер сторінки проставляють у верхньому правому куті без крапки в кінці.

Титульний аркуш та зміст не нумерують.

Вступ, основна частина, висновки, список літератури та додатки починаються з нової сторінки.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, що включається в загальну нумерацію сторінок (додаток А).

На початку роботи подається зміст із зазначенням початкових номерів сторінок усіх структурних елементів.

Робота цілком виконується українською мовою.

 

Критерії оцінок за результатами виконання індивідуальної роботи

Відповідно до положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з дисципліни «Організаційна поведінка»  максимальна кількість балів за виконану індивідуальну роботу складає 50 балів. Критерії оцінювання роботи наступні:

-          50 балів – робота виконана в повному обсязі, тема розкрита, проведено ґрунтовний теоретичний та прикладний аналіз проблеми;

-          25 балів – робота виконана на 50%, теоретичний та прикладний аналіз проведено поверхнево, відсутні чіткі рекомендації та висновки;

-          0 балів – робота виконана в обсязі меншому, ніж 50%, містить грубі помилки, тему не розкрито (або не представлена на розгляд викладачеві).

ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Основна література:

1.      Теорія організації : підруч. / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ,
2014.
- 288 с. ISBN 978-966-654-346-5

2.      Організаційна поведінка. Навчальний посібник для студентів
денної та заочної форм навчання спеціальності „Менеджмент
організацій” / Укладач: М. В. Матушкіна, – Старобільськ,
2016. – 200 с.

3.      Организационное поведение : Учебник для вузов / под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. – СПб. : Питер, 2008. – 460 с.

4.      Харрингтон Дж. Совершенство управления изменениями [Текст] / Дж. Харрингтон  // Пер. с англ. В.Н. Загребельного; Под науч. ред. В.В. Брагина. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. — с. 192, ил. — (серия «Деловое совершенство»).

5.      Cameron Е. Making sense of change management : a complete guide to the models, tools and techniques of organizational change / Esther Cameron and Mike Green. – 2nd ed. –  2009. – 360 p. cm. Includes bibliographical references and index. – ISBN 978-0-7494-5310-7

6.      Дубовик С. Г. Розвиток емоційного інтелекту сучасних менеджерів як умова їх успішної діяльності / С. Г. Дубовик, Т. І. Драбчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - Вип. 5. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_5_4

Додаткова література:

7.      Сенге П. М. Танец  перемен: новые проблемы самообучающихся организаций [Текст] / П. М. Сенге, А. Клейнер, Ш. Робертс, Р. Б. Росс, Дж. Рот, Дж. Смит, Брайан Дж.  // Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2003. – 624 с.

8.      Левин К. Теория поля сил в социальных науках: пер. с англ. [Текст] / К. Левин. – СПб.: Сенсор, 2000.

9.      Сенге П. М. Пятая дисциплина: искусство и практика самообучающейся организации: пер. с англ. [Текст] / П. М. Сенге. – М.: Олимп-Бизнес, 1999.

10.  Покровская,  Е.  А.   Бизнес - коммуникации : учеб. пособие для вузов / Е. А.  Покровская,  И.  Б. Лобанов. - М.: Дашков и К : Наука-Пресс, 2010. – 286 с.

11.  Шейн, Э. Организационная культура и лидерство: учебник / Э.Шейн; пер. с англ. И. Малкова; науч. ред. Ковалева Т.Ю. – 4-е изд. - СПб. [и др.]: Питер, 2013. – 352 с.

12.  Кочеткова, А. И. Введение в организацию поведения и организацию моделирования: учебное пособие./ А.И.Кочеткова. – М.; Дело, 2003. - 944 с.

13.   Красовский, Ю. Д. Организационное поведение: учебник для вузов.  - 3-е изд., перераб. и доп./ Ю.Д, Красовский. - М.: Юнити-Дана, 2009. -  526 с.

14.  Резник, С. Д. Организационное поведение : учебник для вузов./ С.Д.Резник. - М. : Инфра-М, 2009.-  428 с.

15.  Хьелл, Ларри  Теории личности: основные положения, исследования и применение  = Personality Theories : учеб. пособие для вузов  /  Л.  Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 606 с.

16.  Кузнецов, И. Н.   Эффективный руководитель : учеб.-практ. пособие / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 595 с.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

        «МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ»

 

 

 

 

Кафедра менеджменту та інновацій

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни:  “Організаційна поведінка”

на тему ______________________________________

 

 

 

 

 

Виконав:

студент __ курсу,

групи ***

ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 20__

 

Додаток Б

 

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку літератури відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 

Книги

Однотомний документ

Один автор

1.      Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). — Бібліогр.: с. 97—106 (93 назви) та в підрядк. прим. — ISBN 966-02-3964-5.

Два автори

2.      Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України,  Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с. : іл., табл., портр. — Бібліогр.: с. 358—362. —             ISBN 978-966-2004-01-4.

Три автори

  1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с. : ил. — Предм. указ.: с. 263—265. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-966-415-020-7.

Чотири автори

4.      Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. : іл., табл. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). — Бібліогр.: с. 472—473. — ISBN 966-8081-58-7.

П’ять і більше авторів

5.      Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. : ил., табл.  — Библиогр.: с. 504—510. — ISBN 966-83243-34-Х.

Без автора

6.      Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. — Бібліогр. в прим. в кінці розд. — ISBN 978-966-349-045-Х.

Багатотомний документ

7.      Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 —   (Серия «Нормативная база предприятия»). — ISBN 966-7961-45-1. Т. 1. — 2005. — 277 с. — ІSBN 966-7961-46-Х.

8.      Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х.: Право, 2002— . — ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

  1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. — Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп. — ISBN 966-7392-31-7.
  2. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. : іл., табл. — ISBN 966-8059-08-5.

Препринти

11.  Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. : ил., табл. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). — Библиогр.: с. 18—19
(23 назв.).

Словники

12.  Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с. : табл. — Алф. покажч. ст.: с. 166—175. — ISBN 978-966-2011-05-0.

13.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл. — ISBN 966-8039-97-1.

Законодавчі та нормативні документи

14.  Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань). — ISBN 966-611-412-7.

15.  Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. : табл. — (Нормативні директивні правові документи). — ISBN 966-8318-99-4.

Стандарти

16.  Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006—01—01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України).

Каталоги

17.  Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 —. — (Серия «Нормативная база предприятия»). — ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ІSBN 966-7961-76-1.

Бібліографічні покажчики

18.  Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 — олімп. і проф. спорт, 24.00.02 — фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 — фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с. : табл. — Текст: укр., рос., англ.

Автореферати дисертацій

  1. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / Новосад Іван Ярославович; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

20.  Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. — Бібліогр.: с. 38.

21.  Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

22.  Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті [Електронний ресурс] : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим-2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. — Назва з екрану.