Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Організаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств

Організаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств

КИЇВСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Економіко-правовий факультет
Кафедра обліку і оподаткування

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

«Організаційно-аналітичне забезпечення економічної

безпеки підприємств»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування »

Укладач:

к.е.н., доцент Білозор Л.В.

Київ

2019

 

Вступ                                                                                                     4

 1. Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи       5
 2. Завдання для контрольної роботи                                                       6
 3. Методичні вказівки до розв'язання задач                                         40
 4. Інформаційно-методичне забезпечення                                             48
 5. Список літератури
 

ВСТУП

Мета дисципліни:          вивчення методичних підходів до вирішення

проблеми забезпечення економічної безпеки підприємств, а саме:

 • опанування знань щодо суті захисту складових організації, методики і техніки гарантування економічної безпеки на підприємствах;
 • формування вмінь виявляти порушення фінансової, кадрової, технічної та інших складових дисципліни, аналізувати і встановлювати причини їх виникнення та шляхи подолання;
 • формування вмінь правильно проводити заходи й використовувати засоби, контролювати виконання пропозицій щодо усунення виявлених недоліків, порушень і загроз економічній безпеці підприємства.

Предметом курсу є:

 • наукові основи економічної безпеки підприємницької структури;
 • людський фактор у гарантуванні економічної безпеки підприємства;
 • ринкова економіка, конкуренція і економічна безпека підприємництва;
 • загрози, ризики, кризи і конфлікти в діяльності підприємства;
 • підходи до гарантування економічної безпеки;
 • функції управління економічною безпекою підприємництва;
 • підготовка спеціалістів з економічної безпеки підприємництва;
 • управління в основних видах економічної безпеки;
 • економічний аналіз і його суть при вивченні документів у процесі дослідження реального стану ділової активності підприємства;
 • принципи організації контрольних заходів на підприємствах;
 • засоби гарантування економічної безпеки на підприємствах.

Завдання вивчення дисципліни:

 • на понятійному рівні - вивчення положень, інструкцій, затверджених Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством фінансів України, Національним банком України та іншими державними органами, що регулюють порядок гарантування безпеки на підприємстві як власними силами, так і з використанням спеціалістів;
 • на фундаментальному рівні - опанування методик вивчення документів і реального стану підприємства; способів виявлення загроз економічній безпеці підприємства; способів ліквідації наслідків від збитків, заподіяних протиправними діями щодо порушення позитивного стану економічної безпеки на підприємстві; вимог до проведення заходів для гарантування економічної безпеки на підприємстві;
 • на практично-творчому рівні - опанування методів й особливостей гарантування економічної безпеки на підприємствах; спеціального підхіду до аналізу потенційних і реальних загроз економічній безпеці підприємств тощо.
 
 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:
 • вступ (обґрунтування актуальності питання; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки питання у літературі);
 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваного питання;
 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);
 • перелік літератури.
 1. Відповіді на тести:
 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.
 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:
 • умова задачі;
 • рішення задачі;
 • висновки до вирішеної задачі.
 1. Теоретичне питання прикладного характеру розглядається в контексті організації системи економічної безпеки на підприємстві. Питання розглядається за схемою:
 • вступ (обґрунтування актуальності питання; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);
 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;
 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);
 • перелік літератури.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;
 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;
 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;
 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

В цілому при оформленні контрольної роботи необхідно дотримуватись вимог стандарту вищого навчального закладу "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація" [29].

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

Варіант

контрольної

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Таблиця 1.1

Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного

залікового модуля

 

 

Вид роботи

Кількість балів по контрольній роботі

- правильна письмова відповідь на питання

10

- правильна відповідь на один тест

1

- правильне рішення задачі

10

- правильна письмова відповідь на питання

10

Разом правильно виконана контрольна робота

40

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів.

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

 1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Поняття та основні елементи системи економічної безпеки підприємства.

Задача

Річний баланс виробничого підприємства «Меридіан» виглядає таким чином

Актив

Значення показника тис. грн.

Пасив

Значення показника тис. грн.

Основні активи

4200

Власні кошти

4700

Запаси сировини

800

Резерви

2000

Незавершене

 

Довгострокова

 

Виробництво

150

кредиторська

 

Запаси готової

 

заборгованість

1500

Продукції

470

Короткострокова

 

Дебіторська

 

банківська

 

Заборгованість

2500

заборгованість

3200

Грошові кошти

400

Короткострокова

 

Короткострокові

 

заборгованість

1500

фінансові вкладення

4240

 

 

Інші поточні активи

140

 

 

ПІДСУМОК

12900

ПІДСУМОК

12900

БАЛАНСУ

 

БАЛАНСУ

 

 

 

Потрібно

 1. Розрахувати власні оборотні кошти.
 2. Обчислити поточні фінансові потреби.
 3. Визначити потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів.
 4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит грошових коштів.
 5. Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.
 6. Зробити висновки щодо економічної безпеки підприємства та запропонувати практичні рекомендації по підвищенню економічної безпеки підприємства, що аналізується.

3.. Дати письмову відповідь на наступне питання: Сутність і значення комерційної таємниці.

Методичні вказівки до вирішення задачі №1

 1. Розрахуємо власні оборотні кошти (ВОК) як різницю поточних пасивів (ПП) і поточних активів (ПА):

ВОК = ПП - ПА = (ВК +Р +ДКЗ) - ОА

де ВК - власні ;

Р- резерви;

ДКЗ - довгострокова кредиторська заборгованість;

ОА - оборотні активи.

 1. Знайдемо поточні фінансові потреби (ПФП):

ПФП = ПА (без грошей) - ПП = (ЗС +НВ +ЗГП+ ДЗ) - ККЗ

де ПА - поточні активи;

ПП - поточні пасиви;

ЗС - запаси сировини;

НВ - незавершене виробництво;

ЗГП - запаси готової продукції;

ДЗ - чиста дебіторська заборгованість (тільки по постачальниках);

ККЗ - короткострокова кредиторська заборгованість по постачальниках

 1. Знайдемо потенційний надлишок/дефіцит грошових коштів (ДК)

ДК = ВОК - ПФП

 1. Знайдемо реальний надлишок (РН)

РН = ПН +КК - КФВ

де ПН- потенційний надлишок;

КК - короткострокові кредити банку;

КФВ - короткострокові фінансові вкладення.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
3. ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

 1. Основні підходи до трактування суті економічної безпеки.
 2. Характеристика основних деструктивних чинників економічної безпеки.
 3. Поняття та підходи до дослідження економічної безпеки бізнесу.
 4. Класифікація загроз економічній безпеці бізнесу.
 5. Мета, завдання та функціональні складові економічної безпеки бізнесу.
 6. Передумови та чинники формування економічної безпеки національних підприємств.
 7. Поняття та види організаційних моделей підприємства:                             бюрократичної,

корпоративної, стратегічної та соціально орієнтованої.

 1. Бізнес-процеси як основа формування економічної безпеки бізнесу.
   
 2. Поняття, особливості та роль техніко-технологічної складової економічної безпеки підприємства.
 3. Формування та оцінювання рівня техніко-технологічної безпеки підприємства.
 4. Основні етапи процесу забезпечення техніко-технологічної складової економічної безпеки.
 5. Сутність та основні методи оцінювання ринкової безпеки бізнесу.
 6. Напрями і способи захисту ринкової позиції суб’єкта господарювання.
 7. Тіньовий бізнес та недобросовісна конкуренція в контексті економічної безпеки бізнесу.

15.Злиття і поглинання як чинники розвитку та загрози економічній безпеці підприємства.

 1. Способи захисту підприємств від рейдерства.
 2. Безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 3. Поняття, структура та особливості інтелектуальної безпеки підприємства.
 4. Напрями та способи охорони інтелектуальної власності.
 5. Комерційна таємниця та забезпечення її охорони.
 6. Кадрова безпека підприємства: сутність, складові та оцінювання.
 7. Напрями та методи забезпечення кадрової безпеки підприємства.
 8. Роль кадрової політики (HR) у забезпеченні кадрової безпеки підприємства.
 9. Поняття, особливості і основні завдання фінансової безпеки бізнесу.
 10. Характеристика загроз фінансовій безпеці підприємства.
 11. Діагностика рівня фінансової безпеки підприємства.
 12. Основні методи оцінювання ймовірності банкрутства суб’єктів господарювання.
 13. Управління фінансовою безпекою підприємства.
 14. Сутність і роль інформаційної безпеки в бізнесі.
 15. Концептуальна модель безпеки інформації на підприємстві.
 16. Методи та засоби захисту інформації на підприємстві.
 17. Бізнес-розвідка підприємства: сутність і основні завдання.
 18. Напрями та інформаційні джерела бізнес-розвідки.
 19. Сутність та роль політико-правової складової економічної безпеки підприємства.
 20. Оцінювання рівня політико-правової складової економічної безпеки бізнесу.
 21. Сутність, завдання та об’єкти силової безпеки.
 22. Організація режиму безпеки та охорони на підприємстві.
 23. Напрями, методи та засоби забезпечення фізичної безпеки персоналу підприємства.
 24. Екологічна безпека підприємства: поняття, оцінювання та забезпечення.
 25. Поняття і завдання діагностики економічної безпеки бізнесу.
 26. Методичні основи обґрунтування критеріїв та індикаторів діагностики економічної безпеки суб’єктів господарювання.
 27. Джерела інформаційного забезпечення діагностики економічної безпеки бізнесу.
 28. Характеристика основних вимог до якості зібраних даних.
 29. Методичні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства.
 30. Сутність та основні елементи системи управління економічною безпекою бізнесу.

46.Загальна характеристика об’єктів і суб’єктів безпеки бізнесу.

 1. Поняття та види стратегій безпеки бізнесу.
 2. Зміст та складові елементи політики безпеки підприємства.
 3. Механізм забезпечення економічної безпеки бізнесу.
 4. Сутність і структура концепції економічної безпеки бізнесу.

51.Основні підходи до організації системи безпеки бізнесу.

 1. Служба безпеки підприємства: сутність, структура та завдання.
 2. Організація діяльності служби безпеки на підприємстві.
 3. Оцінювання ефективності функціонування служби безпеки підприємства.
 4. Підходи до трактування поняття «комерційна таємниця» в різних країнах.
 5. Правове регулювання захисту комерційної таємниці в різних країнах.
 6. Досвід США в сфері забезпечення кадрової безпеки підприємства.
 7. Забезпечення безпеки персоналу в Російській Федерації.
 8. Роль економічної розвідки в діяльності зарубіжних компаній.
 9. Особливості організації захисту бізнесу в зарубіжних країнах.

Законодавча та нормативна література

 1. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 грудня 2004 р.: Офіц. видання. - К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2006.
 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435-ІУ. - Нове законодавство України / Уклад. Ю. П. Єлісовенко. - К.: Махаон, 2003. - 600с.
 3. Кодекс України про адміністративні порушення (зі змінами і доповненнями) // Довідник працівника контрольно-ревізійної служби. -К.: ДІЯ, 2001. -Т.1. -СІ 8-19.
 4. Витяг з Кримінально-процесуального кодексу України (зі змінами і доповненнями) від 28 грудня 1960 року // М. І. Камлик. Судова бухгалтерія: Підручник. - Вид. 4-те, доп. та перероб. - К.: Атіка, 2003. - С. 398.
 5. Про розвідувальні органи: Закон України від 22 березня 2001 р. № 2331 -III // Відомості Верховної Ради України.
 6. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України // Відомості Верховної Ради. 1994. -№31. -286 с.
 7. Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 р. № 632 // ЗП України. - 1994. - №12.
 8. Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар. - К.: Юрінком, 1995.- 639 с.
 9. Про оперативно-розшукову діяльність:                 Закон України:           наук.-практ.

коментар. К.: РВВ МВС України, 1993. - 120 с.

 1. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року №2657-ХІІ.
 2. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. // Офіц. Віс. України. - 2003. - № 29. - Ст. 1433.
 3. Указ Президента України "Про Міжвідомчу комісію з питань інфор­маційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України" від 22 січня 2002 р. № 63/2002. // Відомості Верховної Ради

України.

Навчально-методична література

 1. Агафонов Г. Г., Буришев С. А., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. /
 • К.: А-ДЕПТ, 2005.-Кн. 2.-270 с.
 1. Барановський О. І. Фінансова безпека / Ін-т екон. прогнозування.- К.:Фенікс,1999.-338 с.
 2.  Баяндин Н. И. Технологии безопасности бизнеса: введение в конкурентную разведку: Учеб.-практ. пособие. - М.: Юристь, 2002. - 320 с.
 3.  Біленчук П.Д., Романюк Б.В., Цимбалюк В.С. та ін. Комп'ютерна злочинність. Навчальний посібник.- К. Атіка, 2002, 240
 4. Браіловський М. М, Дорошко В. О., Чирков Д. В., Шелест М. Е . Захист економічної інформації: Навч. посібник / За ред. проф. В. О. Хорошка: - К.: НАУ, 2002. - 78 с.
 5. Бруксбенк Д., Уилсон Дж. Руководство по безопасности: Пер. с англ. - М.: ЮНИТИ-ДАНА 2003.-319 с.
 6. Буришев С. А., Лутаев И. В., Прохоров С. Л. Концепции безопасности. - К.:А-ДЕПТ, 2005 -Кн. 1. -363 с.
 7. Данільян О. Г., Дзьобань О. П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посібник. - X.: Фоліо, 2002. - 285с.
 8. Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, - 1999.
 9. Економічна безпека підприємств, організацій та установ: Навч. посіб./ В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко та ін. - К.: Правова єдність, 2009. - 544 с.
 10. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів. - Л.: Край, 2007. - 384 с.
 11. Кашик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко- правовий аспект: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2005. - 432 с.
 12. Ковальчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. - 638 с.
 13. Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: Монографія. - К.: Лібра, 2003. - 280с.
 14. Носова С. С. Економічний контроль: сутність і форми прояву. - М.: Економіка, 1991. - 176 с.
 15. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом: Навч. посібник/ А. Б.Стоцький, А. М. Гуз, А. І. Марущак та ін.; За заг. ред. В. С. Сідака - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 232 с.
 16. Основи зкономичєской безопасности: Учеб. пособие / Под ред. Е.А. Олейникова. - М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.-211 с.
 17. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. - К.: КНЕУ, 2001.
 • Вид. 2, перероб. і доп.- 420 с.
 1. Павлюк В. В., Сердюк В, М., Акаєв Ш. М. Контроль і ревізія: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літ-ри, 2006. - 196 с.
 2. Попович В. М. "Тіньова" економіка як предмет економічної кримінології. - К.: Правові джерела, 1998.-448 с.
 3. Расторгуєв С. П. Філософія інформаційної війни.- М.: Вуз. книга, 2001.­468 с.
 4. Реверчук А. Й., Малик Я. Й, Кульчщькіт 1.1., Реверчук С. К. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навч. посібник / За ред. С. К. Реверчука. - Л.: ЛФМАУП, 2000. - 192 с.
 5. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур: Монографія.-Л.:ЛБІ НБУ, 2004.-195 с.
 6. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч.-метод, посібник. - К.: ТОВ "НЮС", 1998.-224 с.
 7. Экономическая безопасность / Под ред. Е. Л. Олейникова. - М.: РЗА им. Плеханова, 2000. -285 с.
 8. Экономическая безопасность хозяйственних систем: Учебник / Под ред. А. В. Колосова. -М.:РАГС, 2001.- 446 с.
 9. Экономическая безопасность: производство - финансы - банки / Под ред. В. К. Сенчагова.- М.: Финстатинформ, 1998. - 621 с.
 10. Ярочкин В. И. Система безопасности фирми. - М.: Ось. - 89, 2003. - 3-є изд., перераб. и доп. - 352 с.
 11. Стандарт вищого начального закладу "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація"