Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Організація виробництва

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 

 

Факультет економіки та управління

 

 

Кафедра менеджменту

 

 

Спеціальність 073«Менеджмент»

Спеціалізація 6Е04 «Менеджмент бізнес-організацій»

 

 

 

 

 

ІНДІВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Організація виробництва»

Тема:______________________________________________________________

Варіант ______

 

 

студента ________________ групи

_____________________________

(прізвище та ініціали)

 

Перевірив:

                                                               доцент ____________В.Г. Васильков

 

 

 

 

 

 

Київ_________

рік

ТЕМАТИКА ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»

1. Мета й завдання

Виконання індивідуальної роботи є складовою навчального процесу, спрямованого на активізацію самостійної роботи студентів, а також є суттєвим елементом для поточного контролю знань.

Мета індивідуальної роботи полягає в засвоєнні, закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою та статистичними матеріалами, робити узагальнення й висновки.

Під час виконання індивідуальної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, періодичні публікації, у яких розглядаються питання обраної теми.

2. Загальні вимоги до виконання індивідуальної роботи

У індивідуальної роботі студент повинен всебічно та глибоко розкрити зміст обраної теми, показати хороше знання нормативних актів і літературних джерел.

Індивідуальна робота складається з двох частин: текстової (теоретичної) та розрахункової.

Зміст теоретичного розділу роботи має відповідати сучасному рівневі розвитку економічної науки й організації операційної діяльності підприємства. У текстовій частині висвітлюються всі питання, передбачені планом теми роботи.

Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики господарювання підприємств, зразками розв’язання конкретних виробничих ситуацій. Необхідно також показати вміння зіставляти різні підходи та методи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого фактичного матеріалу.

Матеріал індивідуальної роботи має бути викладено відпо­відно до законів формальної логіки — закону тотожності, закону суперечності, закону достатнього обґрунтування, що означає:

 • не можна висловлювати два суперечливі судження про один предмет;
 • кожна висловлена думка, твердження мають бути досить обґрунтованими.

Кожне з питань плану повинно завершуватись стислими висновками та пропозиціями.

У розрахунковій частині роботи необхідно на­вести алгоритм і обґрунтувати розв’язок двох конкретних задач.

Зміст роботи має відповідати й відображати сутність теми, що розглядається.

Обсяг роботи не повинен перевищувати 8-10 сторінок формату А-4 (у тому числі таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслення, вставки, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому тексті не дозволяються.

3. Методичні вказівки до виконання завдання

3.1. Підбір літератури, статистичних та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з теми індивідуальної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід, норматив­ні акти (закони України, постанови, укази тощо). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нор­мативних актів, методичних матеріалів міністерств і відомств, а також підприємств та організацій. Велику інформаційну цінність мають практичні матеріали підприємств (організацій), статистичні дані.

Складаючи бібліографію (список літературних джерел), треба звернути увагу не тільки на рік видання, а й на зміст, його актуальність у сучасних умовах.

Усі зібрані матеріали необхідно опрацювати, згрупувати, подати в таблицях, графіках, схемах, діаграмах, картограмах, ретельно проаналізувати перед тим, як використати у тексті роботи.

Список використаних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати.

 

 

3.2. Викладення змісту індивідуальної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал із теми індивідуальної роботи викладається відповідно до плану роботи у логічній послідовності. Кожне питання, зазначене в плані роботи, має починатися з нової сторінки зі своїм заголовком.

Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, нумерується в правому верхньому куті аркуша.

Назви таблиць повинні відображати зміст числової інформації. Таблиці розміщуються після першого посилання на них у тексті та мають порядкову нумерацію відповідно розділу теми, наприклад:

Таблиця 1.1. Порівняльна характеристика типів виробництва


з/п

Ознака характеристики

Тип виробництва

одиничне

серійне

масове

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Таблиці повинні супроводжуватись висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних.

Якщо використовується рисунок у тексті, то він повинен мати підрисункову назву, наприклад: «Рис. 1.5. Графіки поєднання операцій». Це вказує, що рисунок належить до першого розділу та має п’ятий порядковий номер.

Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватись посиланнями на ці джерела.

Посилання на цитовані джерела мають бути оформленими певним чином: для книг — вказується автор, повна назва книги, номер тому, частини, місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її повна назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, номер і дата випуску.

У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. Посилання на джерела дозволяється робити як усередині тексту, так і після його викладення, але на тій сторінці, де наведено цитату або використано таблицю, рисунок, графік. Указати на використання джерела необхідно позначкою у вигляді арабської цифри в тексті та в кінці сторінки, наприклад:

____________

І) Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003,  с. 201-207

         

Існує інший порядок посилання на джерела. Після цитати, таблиці, рисунка у фігурних дужках зазначається порядковий номер джерела відповідно до загального списку використаних джерел, а після коми — сторінка, на якій розміщено ці дані, наприклад: [5, с. 17].

3.3. Оформлення індивідуальної роботи

Індивідуальна робота повинна бути літературно й технічно грамотно виконаною, відповідати вимогам до її оформлення.

Таблиці, діаграми, схеми, рисунки, графіки тощо має бути виконано відповідно до чинних стандартів: мати нумерацію, назву, період часу, за який наводяться дані, одиниці виміру, масштаб графіків та діаграм.

Робота має бути написаною чітким, розбірливим почерком, грамотно й охайно.

Текст роботи можна набирати на комп’ютері і друкувати на принтері або писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору.

У кінці роботи подається повний список використаних джерел, який складається в певному порядку: спочатку вказуються законодавчі та нормативні акти (закони, укази тощо, статистичні довідники, матеріали міністерств, відомств, підприємств), загальна та спеціальна література за алфавітом.

Після тексту роботи перед списком літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Індивідуальна робота виконується відповідно до вимог цих методичних вказівок, інакше вона не буде допущеною до захисту незалежно від її змісту.

 

3.4. Термін подання і реєстрації

Індивідуальна робота подається на пізніше чим за 10 днів до початку сесії безпосередньо на кафедру для реєстрації або на електронну пошту vladimir.vasilkov@online.ua

3.5. Консультації індивідуальної роботи

Консультації щодо виконання індивідуальної роботи проводить доцент Васильков В.Г. у 1-му корпусі к. 253, тел. 371-61-84,

 

4. Теми індивідуальних робіт і практичних завдань

Безнощенко Віталій Анатолійович

Варіант № 1

Тема: Організаційні основи виробництва

 1. Суспільне значення виробничої діяльності та виробництва.
 2. Сутність і завдання організації виробництва.
 3. Еволюція розвитку теорії та практики організації виробництва.

Задача 1. Партію деталей із 40 шт. обробляють послідовно. Середнє міжопераційне очікування — 12 хв. Визначити: тривалість операційного (у хвилинах) та виробничого (у годинах) циклів на основі даних таблиці.

Показники

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

3

7

9

6

2

3

6

Кількість верстатів

1

2

3

2

1

1

2

Потрібно:
 1. Визначити зміну тривалості операційного та виробничого циклів.
 2. Обчислити зміну операційного та виробничого циклів. якщо операцію 2 розділити на дві операції з нормами часу 3 та 4 хв, кожну з яких виконують на одному верстаті.

Задача 2. За результатами статистичного контролю якості процесу виготовлення валу редуктора прийняти параметри вибіркового приймального контролю з одинарною та подвійною вибіркою. При обсязі випуску валів N=5000 для умов одинарної вибірки та дорівнює 2% від обсягу випуску,  =1 шт.,  =3 шт.

Потрібно:

 1. Скласти алгоритми контролю при одинарної та подвійної вибірках.
 2. Дати порівняльну оцінку ефективності використання цих методів для процесів, що дають 1,2, та 3% дефектних виробів в загальному обсязі випуску продукції.
 3. Визначити кількість деталей, що підлягає контролю й прийняти рішення про якість всієї партії для кожного випадку.

 

Варченко Ірина Олексіївна

Варіант № 2

Тема: Виробничі системи

 1. Сутність виробничих систем, їхні класифікаційні рівні та елементний склад.
 2. Закони та принципи організації виробничих систем.
 3. Особливості формування та функціонування складних виробничих систем.

Задача 1. У таблиці відображені данні фактичного балансу робочого часу

 

Індекс

Види робіт

Витрати часу, хв

Тп-з

Інструктаж налагодження устаткування

30

Топ

Оперативний час

299

Торг

Організаційне обслуговування робочого місця

32

Ттех

Технічне обслуговування робочого місця

15

Твоп

Відпочинок та особисті потреби

44

Тпр

Нормовані перерви з організаційно-технічних причин

10

Тент

Перерви, зумовлені недоліками у технології та організації виробництва

32

Тптд

Втрати, що виникли з причин порушення трудової дисципліни

18

Разом

480

Норматив часу на відпочинок та особисті потреби становить 6 %, час на організаційно-технічне обслуговування робочого місця — 7 % від оперативного часу.
Потрібно:
 1. Скласти нормативний баланс робочого часу.
 2. Розрахувати можливе підвищення продуктивності праці

Задача 2.  Механічному цеху заплановано для складального цеху виготовлення партії деталей з 15 штук, за технологією передаточна партія становить 3 шт., норми витрат часу на виконання кожної з трьох технологічних операцій становлять відповідно, хв.: t1=30, t2=90,  t3=50.; час на підготовку виробництва становитиме 1,5 год., а середній міжопераційний час — 20 хв.; усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % від тривалості технологічного часу обробки. Режим роботи 2 змінний по 8 год. кожна. Коефіцієнт календарності складає 1,4.

Потрібно:

1. Розрахувати тривалість операційного циклу при послідовному та паралельному русі деталей по операціях.

2. Обчислити виробничий цикл обробки деталей при послідовному та паралельному видах поєднання технологічних операцій.

 

Войцеховська Діана Анатоліївна

Варіант № 3

Тема: Виробничий процес та організаційні типи виробництва

 1. Виробничий процес і принципи його раціональної організації.
 2. Фази та різновиди виробничих процесів.
 3. Техніко-економічна характеристика типів виробництва та їх застосування в сучасних умовах.

Задача 1. Виробнича програма токарної дільниці механообробного цеху відображена у таблиці.

Найменування деталі

Річний обсяг виробництва, шт.

Норма штучного часу, хв

Вал

750 000

2,2

Циліндр

460 000

2,8

Поршень

110 000

4,1

Річний плановий фонд робочого часу одного верстата — 3820 год; коефіцієнт виконання норм токарних робіт — 1,15; витрати робочого часу на переналагодження устаткування — 5 %. Розглядається можливість використання верстатів у додаткову зміну.

Потрібно:

1. Визначити кількість устаткування для виконання виробничої програми.

2. Обчислити коефіцієнт змінності роботи устаткування.

3. Розрахувати необхідну кількість устаткування для виконання виробничої програми при введенні додаткової зміни.

Задача 2. Розмір виробничої партії кремнієвих пластин, запущеної у виробництво, — 300 пластин, операційної — 30. Технологічний процес наведено в таблиці.


операції

Найменування операції

Норма
штучного часу, хв

Коефіцієнт придатних пластин

Кількість одиниць устаткування

1

Відмивання пластин

0,8

0,833

4

2

Зняття боросилікатного скла

0,5

1,0

2

3

Реставрація пластин

0,2

0,96

1

4

Очищення пластини полімерним лаком

0,6

0,958

3

5

Плазмохімічна

0,5

0,957

2

Процес здійснюється у дві зміни по 8 год, міжопераційний час після кожної операції становить 0,3 год, коефіцієнт календарності — 1,4.

Потрібно:
1. Визначити розміри партій запуску-випуску на операціях.
2. Розрахувати тривалість технологічного циклу (у хвилинах).
3. Обчислити виробничий цикл (у календарних днях).
 

Марунцелу Валентина Валентинівна

Варіант № 4
Тема: Організація трудових процесів і робочих місць
 1. Трудовий процес та основи його проектування.
 2. Організація праці: основні цілі, завдання, напрями та форми.
 3. Організація робочих місць та системи їх обслуговування.

Задача 1. Підприємство планує почати серійний випуск нового агрегату й завершити освоєння виробництва досягненням проектної трудомісткості виготовлення виробу — 10 нормо-годин.

Трудомісткість першого виробу — 86 нормо-години. Після випуску 60-го виробу передбачається введення в дію більше продуктивного технологічного оснащення: у зв’язку з цим на першому етапі планується крива освоєння з характеристикою b1 = 0,3, на другому етапі b2 = 0,4.

Потрібно:

1. Визначити загальну кількість виробів, що можна виготовити за період освоєння нового агрегату.

Задача 2. Виробнича добова програма потоковій лінії — 180 вуз­лів. Лінія працює у 2 зміни, тривалістю по 8 год кожна. Технологічні втрати становлять 1,4 %. Габаритна довжина вузла — 800 мм. Технологічний процес характеризується показниками таблиці.

Показник

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

8

Норма часу

6,9

11,0

6,6

12,1

17,1

5,5

16,4

5,7

Потрібно:
 1. Вибрати тип потокової лінії.
 2. Визначити параметри потокової лінії: такт, кількість робочих місць, їх завантаження, швидкість, довжину.

 

Махуль Джозеф                          

Варіант № 5

Тема: Нормування праці

 1. Сутність, значення й об’єкти нормування праці.
 2. Аналіз трудового процесу та витрат робочого часу, оцінювання продуктивності.
 3. Норми затрат праці, їх класифікація, особливості визначення й застосування.

Задача 1. Для виготовлення деталей на підприємстві використовується чорний метал за вихідних даних, поданих у таблиці. Період поставки металу у склад — 30 днів, а період можливого зриву поставки — 5 днів.

Деталь

Чиста маса, кг

Коефіцієнт використання металу

Річний випуск, тис. шт.

1

170

0,70

5

2

290

0,60

10

3

450

0,80

15

4

550

0,75

20

Потрібно:
 1. Визначити потребу підприємства в чорному металі.
 2. Обчислити мінімальний, максимальний та середній запас металу на складі

Задача 2. Запроваджені техніко-технологічні заходи дозволили обробляти деталі паралельно замість використання одного верстата на кожній операції.

Норми часу на кожну операцію при цьому — 5,0; 2,0 та 0,5 хв. Тривалість зміни — 8 год.

Потрібно:
 1. Обчислити збільшення випуску виробів протягом зміни.
 2.  Визначити максимальну додаткову кількість верстатів для організації виготовлення деталей без перерв у роботі устаткування.

 

Мищишин Тарас Ярославович 

Варіант № 6

Тема: Організація виробничого процесу у просторі

 1. Сутність і значення просторових зв’язків у виробничому процесі.
 2. Технологічне планування обладнання та чинники формування виробничих структур.
 3. Види виробничих структур та сучасні тенденції їх трансформації.

Задача 1. Оснащення робочого місця таке: верстат (габаритні розміри в плані 3200 × 1200 мм), тумбочка інструментальна (550 × 420), підставка для технічної документації (480 × 30), поворотний стілець (360 × 360), решітка під ноги (2000 × 1200), стелаж для деталей (1100 × 400), урна для сміття (300 × 300). Норматив виробничої площі під робоче місце — 12,9 м2.

Потрібно:
 1. Спроектувати зовнішнє планування робочого місця токаря.
 2. Визначити коефіцієнт використання виробничої площі.

Задача 2. У механічної дільниці обробляються партії деталей із 100 шт. за умови паралельно-послідовного поєднання операцій. Передача деталей з операції на операцію здійснюється поштучно, міжопераційне очікування — 60 хв. Інші елементи циклу не враховуються. Технологічні втрати становлять 2 %.

Технологічний процес оброблення деталі в механічному цеху включає шість операцій із такими нормами часу на їх вико­нання:

Показник

Номер операції

1

2

3

4

5

6

Норма часу, хв

8

4

3

10

5

6

Кожну операцію виконують на одному верстаті, коефіцієнт виконання норм — 1,0. Цех працює у дві зміни по 8 год. кожна.
Потрібно:
 1. Визначити тривалість операційного циклу в годинах.
 2. Розрахувати виробничий цикл у робочих днях.
 

Міху Дар’я Віталіївна

Варіант № 7

Тема: Організація виробничого процесу у часі

 1. Виробничий цикл, характеристика його структурних складових.
 2. Види поєднання технологічних операцій, розрахунки тривалості простого процесу.
 3. Методика розрахунку виробничого циклу під час виготовлення складного виробу та шляхи скорочення його тривалості.

Задача 1. Провідну деталь — шестерню виробничою партією 500 шт. передбачається обробляти на предметно-замкненої дільниці за паралельним видим руху. Передавальна партія деталей — 22 штуки. Режим роботи дільниці встановлено у дві зміни по 8 год кожна. Міжопераційний час після кожної операції — 30 хв. Технологічний процес оброблення деталі і його параметри подано в таблиці.


операції

Найменування операції

Кількість верстатів

Норма штучного часу

1

Фрезерування торців

1

2,4

2

Попереднє обточування

2

4,1

3

Обточування конуса

1

1,6

4

Остаточне обточування

1

3,2

5

Нарізання зубців шестерні

3

11,1

6

Попереднє шліфування шийки

1

2,3

7

Фрезерування різі

1

0,8

Удосконалення технологічного процесу дозволило п’яту операцію виконувати на одному верстаті. Передбачається також збіль­шення розміру партії в 1,5 рази й розміру переданої партії до 50 шт.
Потрібно:
 1. Визначити виробничий цикл простого процесу виготовлення шестерень (у календарних днях) .
 2. Розрахувати зміну тривалості технологічного циклу.
 3.  Визначити зміну тривалості виробничого циклу.

Задача 2. Передбачається використовувати транспортери безперервної дії для транспортування деталей між дільницями цеху. Внутрішньоцеховий вантажообіг планується 15 т за зміну. Маса деталі — 5 кг, відстань між суміжними деталями на транспортері — 0,5 м. Швидкість руху транспортеру — 2,5 м/хв. Передбачається довести швидкість руху до 2,8м/хв.  Режим роботи — двозмінний по 8 год.

Потрібно:
 1. Визначити потрібну кількість транспортерів для цеху в базовому варіанті.
 2. Обчислити потрібну кількість транспортерів для цеху при збільшенні їх швидкості.

 

Плашенко Сергій Сергійович

Варіант № 8

Тема: Організація інструментального господарства

 1. Виробнича інфраструктура, її склад та значення для підприємства.
 2. Завдання, склад інструментального господарства та його класифікація й індексація.
 3. Регулювання запасів інструменту, системи забезпечення оснащенням цехів і робочих місць.

Задача 1. У дільниці виготовляється партія деталей у кількості 15 шт., величина передавальної партії дорівнює 1 шт. при паралельному та паралельно-послідовному видах поєднанні операцій, норми витрат часу на 3-х операціях відповідно становлять (у годинах): 0,5; 1,5; 0,8. Час на підготовку виробництва — 1,5 год. Середній міжопераційний час — 20 хв. Усі інші елементи витрат часу в циклі становлять 30 % технологічного часу.

Потрібно:

1. Визначити тривалість операційних циклів при послідовному, паралельному та паралельно-послідовному поєднанні операцій.

2. Обчислити виробничі цикли при послідовному, паралельному та паралельно-послідовному поєднанні операцій.

3. Зробити висновки.

Задача 2. Механічна дільниця за місяць (21 робочий день) випускає 1050 деталей партіями по 210 шт. Штучний час з оброблення деталей на операціях становить: токарна — 6 хв, фрезерува135 % (у середньому). Контроль — вибірковий (10 % від партії) після 1 і 4 операції, тривалістю 1,5 хв на деталь. На передачу партії деталей з операцій на операцію та готових виробів у цехову комору потрібно по 20 хв. Дільниця працює 21 день у плановому місяці у дві зміни по 7 год. Рух партії в процесі виробництва паралельний, при цьому до 30 % міжопераційного часу йде на час технологічних операцій.

Потрібно:

1. Обчислити виробничий цикл.

2. Визначити нормативний розмір циклового заділу по деталях.

 

Покровська Анастасія Павлівна

Варіант № 9

Тема: Організація ремонтного обслуговування устаткування

 1. Ремонтне господарство, його сутність, цілі й завдання.
 2. Нормування та планування робіт із технічного обслуговування та ремонту устаткування.
 3. Сучасні системи експлуатаційного обслуговування й ремонту устаткування.

Задача 1. Передбачається організувати транспортування виробів із складального цеху на склад готової продукції на відстані 400 м. За технічними вимогами транспортування виробів повинно здійснюватися на електрокарах у спеціальних піддонах. Маса одного виробу — 25 кг, на піддоні вміщуються 8 виробів. Вантажопідйомність електрокара — 0,5 т, середня технічна швидкість — 4 км/год. Середній час вантажно-розвантажувальних робіт — 15 хв. Коефіцієнт використання електрокара в часі — 0,9. Середньодобовий вантажообіг — 60 т. Режим роботи — у дві зміни по 8 год. кожна.

Потрібно:
 1. Визначити вид маршруту.
 2. Обчислити необхідну кількість електрокарів.
 3. Розрахувати коефіцієнт завантаження електрокарів.

Задача 2. На підприємстві розробляється виробнича програма. Вона складає відповідно за типорозмірами виробів А — 45 000 шт., Б — 28 000 шт., В — 33 000 шт. Перевідні енергетичні коефіцієнти в заготівельному виробництві для цих виробів прийнято такі: kA = 1, kБ = 1,5, kВ = 1,4. Норма витрат електроенергії у заготівель­ному виробництві — 80 кВт/год на виріб А. Сумарна установлена потужність енергоприймачів — 25 тис. кВт. Витрата енергії в цехах допоміжного виробництва становить 30 % від витрат енергії на технологічні цілі в основному виробництві. Дійсний річний фонд часу роботи устаткування в механічному виробництві — 395 год. Коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за потужністю, kпт = 0,6; коефіцієнт, що враховує нерівномірність роботи устаткування за часом, kгод = 0,8; коефіцієнт корисної дії η1 = 0,8; коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, η2 = 0,9.

Потрібно:
 1. Визначити планові річні витрати на електроенергію підприємства.
 2. Розрахувати можливу економію електроенергії підприємства.

 

Редько Тетяна Володимирівна 

Варіант  № 10

Тема: Організація енергетичного забезпечення виробництва

 1. Енергетичне обслуговування, його цілі й завдання.
 2. Організаційна структура та характеристика особливостей енергетичного господарства.
 3. Методика розрахунку витрат за видами енергії та шляхів і засобів її збереження.

Задача 1. Дільниця працює в одну 8-годинну зміну. На операція «Контроль якості пластин» складається з трудових прийомів, які мають норму часу на виконання:

№ з/п

Зміст робочих прийомів

Час на прийом, хв

1

Узяти тару для пластин і відкрити її

0,033

2

Розташувати пінцетом пластину на столі мікроскопу

0,030

3

Проконтролювати якість поверхні пластини

0,047

4

Зняти пінцетом пластину й розташувати в тару

0,030

5

Закрити тару з пластинами та відкласти її

0,033

Час на обслуговування робочого місця, відпочинок і особисті потреби становить 24 % від оперативного часу.

Потрібно:
 1. Визначити норму штучного часу на пластину.
 2. Обчислити норму виробітку.

Задача 2. У цеху здійснюється обробка партії деталей у кількості 500 штук. Транспортна партія 20 шт. Технологічний процес обробки складається з таких операцій:

№ з/п

Найменування операцій

Норма часу на операцію, хв.

Кількість верстатів, шт.

1

Свердління

12

3

2

Розточування

3

1

3

Протягування

2

1

4

Обточування

15

3

5

Зубонарізання

30

6

6

Протягування

3

1

7

Зняття задирок

6

1

8

Свердління

3

1

Для скорочення тривалості технологічного циклу передачу деталей з операції на операцію транспортними партіями пропонується замінити поштучною передачею.
Потрібно:

1. Обчислити тривалість технологічного циклу при послідовному русі деталей по операціях.

2. Розрахувати технологічний цикл паралельного руху деталей по операциях.

3. Визначити технологічний цикл паралельно-послідовного руху деталей по операциях.

4. Зробити висновок про доцільність вибору виду руху деталей у процесі вироб­ництва.

 

Сербин Вероніка Вадимівна     

Варіант № 11

Тема: Організація транспортного обслуговування виробництва

 1. Внутрішньозаводські перевезення, їх цілі й завдання в процесі виробництва продукції.
 2. Структура транспортного господарства та характеристика систем внутрішньовиробничих перевезень.
 3. Методика вибору технічних засобів, маршрутів їх руху та розрахунку параметрів транспортного забезпечення виробництва.

Задача 1. на основі даних таблиці:

№ з/п

Найменування верстатів

Кількість одиниць, шт.

Категорія ремонтної складності устаткування

механічної частини

електричної  частини

1

Токарні

9

14

9

2

Шліфувальні

8

12

25

3

Фрезерні

12

11

4,5

Структура ремонтного циклу: 1 капітальний, 2 середніх, 6 поточних ремонтів. Трудомісткість виконання ремонтних робіт на 1 ремонтну одиницю подано в таблиці:

Вид ремонту

Трудомісткість, год

механічної частини

електричної частини

Капітальний

36

10

Середній

6

Поточний

4

1,2

Потрібно:
 1. Визначити приведену кількість одиниць ремонтної складності устаткування.
 2. Розрахувати трудомісткість ремонтних робіт.

Задача 2. Деталі після обробки в механічному цеху передаються в складальний цех. Тривалість виробничого циклу оброблення в механічному цеху — 8 днів, у складальному цеху — 10 днів. Страховий запас перед складальним цехом дорівнює 15-ти комплектам деталей. У середньому на день потреба складального цеху — 3 комплекти. У зв’язку з модернізацією складального цеху зросте його потреба до 4 комплектів деталей.

Потрібно:

1. Визначити час випередження початку обробки виробів у механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху за базовим варіантом.

2. Розрахувати час випередження початку обробки виробів у механічному цеху з порівнянням закінчення їх збирання в складальному цеху за проектним варіантом.

3. Зробити висновки.

 

Струков Ігор Вадимович

Варіант № 12

Тема: Організація складського й тарного господарства

 1. Матеріальні запаси та їхня роль у виробництві.
 2. Організація складського господарства та особливості технічних параметрів складів і засобів ватажно-розвантажуваль­них робіт.
 3. Сучасні системи управління запасами.

Задача 1. Машинобудівне підприємство придбало 22 нові металорізальні верстати, для яких застосовується типова структура ремонтного циклу, тобто перелік і послідовність певних видів ремонтів (капітальних — К, середніх — С, потокових — П):

К–П–П–С–П–П–С–П–П–К.

Дійсний річний фонд часу роботи устаткування становить 3950 год, а оперативний час (без урахування простоїв устаткування в ремонті) — 70 % від дійсного фонду часу.

Нормативний оперативний час роботи одного верстата протягом ремонтного циклу (24 000 год) та кількох чинників, що впливають на тривалість останнього через коефіцієнти: 1) виду оброблюваного матеріалу (Ком = 0,75); 2) застосовуваного інструменту (Кзі = 0,7);3) класу точності устаткування (Ккту = 0,8); 4) строку служби устаткування (Кссу = 0,8); 5) довговічності устаткування (Кду == 1,0); 6) категорії маси устаткування (Ккму = 1,7).

Потрібно:
 1. Визначити тривалість ремонтного циклу.
 2. Розрахувати міжремонтний період металообробного устаткування.

Задача 2. Виробниче підприємство має безперервний (тризмін­ний) режим роботи. Тривалість зміни 8 год. На діючому конвеєрі протягом доби виготовляється 1000 деталей. Тривалість операцій технологічного процесу у хв., відповідно: t1=2, t2=3, t3=4, t4=5, t5=6, t7=4, t1=8. При цьому транспортна партія складається з 25 деталей. На технологічні перерви в кожну зміну відводиться 10 хв. Передбачувані технологічні втрати деталей не перевищують 2 % від добового їх випуску.

Потрібно:
 1. Визначити такт конвеєра (потокової лінії).
 2. Обчислити ритм потокової лінії.
 3. Розрахувати кількість робочих місць.
 4. Обчислити швидкість руху конвеєру.
 5. Визначити довжину конвеєру.

Федченко Аліна Ігорівна           

Варіант № 13

Тема: Організація внутрішньовиробничих логістичних систем

 1. Сутність, завдання виробничої логістики та способи управління матеріальними потоками у виробництві.
 2. «Виштовхувальні» системи організації виробництва, їх різновиди й особливості функціонування.
 3. «Витягувальні» системи організації виробництва як умова еко­номічної оптимізації та гнучкості реагування на попит продукції.

Задача 1. Дільниця працює 22 робочі дня у місяць, режим роботи — тризмінний, тривалість зміни — 8 год. Час на переналагодження обладнання — 6 % від номінального фонду. На лінії виготовляється 4 вироби. У виробничій програмі питома вага виробу А становить 35 %, виробу Б — 20 %, виробу В — 15 %, виробу Г — 30 % до місячного випуску продукції. Такт потокової лінії по виробу А — 3 хв., виробу Б — 4 хв., виробу В — 2 хв., виробу Г — 5 хв.

Потрібно:
 1. Вибрати вид потокової лінії
 2. Визначити місячну виробничу потужність лінії.

Задача 2. На механічний дільниці загальна потужність установлених електромоторів — 180 кВт; середній коефіцієнт корисної дії електромоторів — 0,9; середній коефіцієнт завантаження обладнання — 0,8; середній коефіцієнт одночасної роботи обладнання — 0,7; коефіцієнт корисної дії електричної мережі живлення — 0,96. Режим роботи дільниці — 2 зміни по 8 год. Кількість робочих днів у місяці — 23. Витрати часу на плановий ремонт — 5 %.

Потрібно:
 1. Визначити потреби в силової електроенергії дільниці.
 2. Розрахувати економію витрати силової електроенергії на дільниці за місяць.

 

Філюк Ангеліна Анатоліївна    

Варіант № 14

Тема: Організація непотокового виробництва

 1. Сучасні методи організації виробництва, характеристика чинників, що їх визначають.
 2. Організація непотокового виробництва та розрахунки його параметрів.
 3. Модифікації непотокового виробництва та особливості їх застосування.

Задача 1. На заводі річна програма випуску фланцю становить 50 000 шт. Норма витрат матеріалу на виготовлення одиниці виробу становить 730 г міді. Передбачено щоквартальну поставку міді в центральний матеріальний склад заводу. Страховий (мінімальний) запас міді встановлено на 20 днів. На рік за режимом роботи складу передбачено 255 робочих днів. Мідь на складі зберігається на підлозі у штабелях. Допустима маса вантажу на 1 м2 площі підлоги — 2 т. Коефіцієнт викорис­тання площі складу становить 0,65.

Потрібно:
 1. Визначити корисну площу складу.
 2. Розрахувати загальну площу складу.

Задача 2. Передбачається здійснювати обробку валу масою 28 кг на потокової лінії, змінне завдання якої становить 160 шт. Режим роботи лінії — 2 зміни по 8 год кожна. Регламентовані перерви — 15 % від тривалості зміни. Обладнання, яким комплек­тується лінія, має середню габаритну довжину 1,5 м. Технологічний процес і норми часу на операції подано в таблиці.

 

Показники

Номер операції

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу, хв

5,4

14,7

8,2

5,7

3,0

11,0

5,6

Потрібно:
 1. Необхідно визначити такт ліні.
 2. Розрахувати кількість робочих місць ступінь їх завантаження.
 3. Обчислити необхідну кількість робітників.
 4. Вибрати тип конвеєру.
 5. Визначити тривалість циклу обробки деталей.

 

Чернявська Дар’я Вікторівна    

Варіант № 15

Тема: Організація партіонного виробництва

 1. Партіонний метод організації виробництва та особливості застосування в ринкових умовах.
 2. Оптимальний розмір партії деталей та методи його розрахунку.
 3. Організація предметно-замкнених дільниць.

Задача 1. На підприємстві встановлено 520 одиниць технологіч­ного устаткування. Середня ремонтна складність одиниці устаткування становить 13,7 р. о. Структура ремонтного циклу включає один капітальний ремонт, три середні й чотири поточні (малі) ремонти та ряд періодичних технічних оглядів. Тривалість міжремонт­ного періоду — 1 рік, а міжоглядового періоду — 6 місяців. Норма часу на одну ремонтну одиницю для виконання ремонтних робіт капітального ремонту — 35 нормо-годин, середнього ремонту — 23,5 нормо-годин, потокового — 6,1 нормо-годин, огляд — 0,85 нормо-годин.

Потрібно:

1. Визначити тривалість ремонтного циклу.

2. Розрахувати загальну середньорічну трудомісткість ремонтних робіт, якщо

Задача 2. За результатами статистичного контролю якості процесу виготовлення вала редуктора прийнято параметри вибіркового приймального контролю з одинарною та подвійною вибіркою. За обсягу випуску валів N = 5000 для умов одинарної вибірки nв1 та nв2 дорівнює 2 % від обсягу випуску, С1 = 1 шт., С2 = 3 шт. Розглядаються можливості впровадження нових процесів виготовлення вала, що дають 1, 2 та 3 % дефектних виробів у загальному обсязі випуску продукції.

Потрібно:

1. Скласти алгоритми контролю за одинарної та подвійної вибірок.

2. Дати порівняльну оцінку ефективності використання методів контролю для процесів.

3. Визначити кількість деталей, що підлягають контролю.

4. Прийняти рішення про якість усієї партії для кожного випадку.

 

Шевченко Уляна Тарасівна

Варіант № 16

Тема: Організація потокового виробництва

 1. Потокове виробництво, його основні ознаки та економічне значення в сучасних умовах.
 2. Види потокових ліній та їхні техніко-економічні показники.
 3. Методика розрахунку основних параметрів потокових ліній.

Задача 1. Проектується впровадити в механообробному цеху багатоверстатне обслуговування на основі вихідних даних таблиці.

Показники часу

Верстати

1

2

3

Вільний машинний час, хв

8,4

6,3

6,6

 

Час зайнятості робітника, хв

2,3

4,1

6,2

 

Потрібно:

1 Визначити цикл багатоверстатного обслуговування.

2. Обчислити час простою та величину вільного часу робітника протягом циклу.

3. Розрахувати  коефіцієнт завантаження верстатів і зайнятості робітника, що обслуговує три верстати.

Задача 2. На підприємстві річний випуск продукції основним виробництвом: виробів А — 610 шт., виробів Б — 450 шт.; річне завдання допоміжним цехам: водопостачання — 2300 тис. м3 води, пара котельного — 8200 Гкал (10 000 тис. кВт/год теплової енергії); норма витрат електроенергії на одиницю продукції: виробу А — 35 тис. кВт/год, виробу Б — 85 тис. кВт/год, на 1 м3 води в цеху постачання — 4 кВт/год; на виробниче водопостачання для технологічних процесів витрачається 13 тис. кВт/год теплоенергії, а електроапаратами — 150 тис. кВт/год електроенергії; витрати електроенергії: на освітлення — 3200 тис. кВт/год, на комунально-побутові потреби — 1000 тис. кВт/год теплоенергії; на власні потреби енергоустановок — 400 кВт/год; втрати енергії в заводських мережах, транспортних підстанціях і перетворювачах — 2000 тис. кВт/год, тепломережах — 300 тис. кВт/год; відпуск на сторону (включаючи своєму непромисловому гос­подарству) — 25 тис. кВт/год електроенергії і 300 тис. кВт/год теплоенергії.

Потрібно:

1. Скласти енергобаланс підприємства на наступний рік.

2. Прокоментувати показники.

 

Щинська Анастасія Миколаївна

Варіант № 17

Тема: Організація автоматизованого виробництва

 1. Загальна характеристика автоматичного та автоматизованого виробництва.
 2. Гнучкі виробничі системи й виробництва, їхні організаційно-виробничі параметри.
 3. Практика та перспективи розвитку гнучких виробничих систем.

Задача 1. Потокову лінію з робочим конвеєром неперервної дії обладнано 24-ма робочими місцями. Лінія працює у дві зміни по 8 год. кожна. Регламентовані перерви на відпочинок становлять 30 хв. за зміну. Через кожні 2 хв. з конвеєра випускається один блок. Крок конвеєра — 1,4 м, діаметр привідного та протяжного барабанів конвеєрної лінії — 0,5 м кожний.

Потрібно:
 1. Визначити довжину замкнутої стрічки конвеєра.
 2. Розрахувати добовий випуск блоків.

Задача 2. Кількість деталей у партії, що обробляється, n = 60 штук. Найбільший діаметр деталі, що обробляється, Dн = 400 мм, маса деталі gд = 2,6 кг. Кількість різальних інструментів nін = 1, кількість вихідних режимів роботи верстата, які встановлюються, Рріж = 1, кількість розмірів, що набираються перемикачем на пульті управління верстата, Рп.п = 2. Діаметр вихідного прутка Dпн = 42 мм, хвилинна подача Sм = 250 мм. Допоміжний час роботи верстата за програмою tд = 0,07, допоміжний час на керування верстатом tд.кер. = 1,1 хв, час на вимірювання деталі tд.вим. = 0,3 хв. Час на обслуговування робочого місця, відпочинок та особисті потреби становить 10 % від оперативного часу.

Потрібно:

1. Визначити норму часу на обробку деталі на токарному верстаті з ЧПУ.

2. Запропонувати і обґрунтувати конкретні заходи, щодо зменшення норми часу.