Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Організація і методика аудиту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

КІЇВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ  УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 

Кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

Малишкін О.І.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольної роботи з дисципліни

 “Організація і методика аудиту

 

 

 

           

для студентів магістратури спеціальності 071 “Облік і оподаткування” заочної форми навчання

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2018

 

 

 

 

УДК 658:78

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни  “Організація і методика аудитудля студентів магістратури  заочної форми навчання зі спеціальності 071  «Облік і оподаткування»  / Укладач   проф. Малишкін О.І. – К.: ДУІТ – 2018. – 21 с.

 

 

Рецензент:

к.е.н., доц. Афанас’єва І.І.

 

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і аудиту

Протокол №     від ________  2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©

ДУІТ, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ ………………………………………………………………………… 3

 1. Програма дисципліни…………………………………………………….. 4

2. Загальні вимоги до контрольної роботи та критерії оцінювання………5

3. Зміст контрольних завдань………………………………………………..6

4. Рекомендовані  джерела…………………………………………………..19

 

 

 

ВСТУП

 

        Мета даних контрольних завдань - сприяти ґрунтовному вивченню теоретичних основ дисципліни Організація і методика аудитута поєднати теоретичні знання з організації та методичних прийомів аудиту з практичними навичками з перевірки фінансової звітності за нормами чинних стандартів аудиту.

Завданнями вивчення дисципліни  є набуття знань  з:

 • положень основних законодавчих та нормативних документів, які регламентують аудиторську діяльність та аудит фінансової звітності  в Україні;
 • організації аудиту в аудиторській фірмі;
 • методик перевірок фінансової звітності та іншої інформації замовників аудиту;
 • складання робочих і підсумкових документів аудитора;
 • аналізу отриманої аудитором інформації з позицій стандартів аудиту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • назву, зміст основних нормативних документів, які регламентують аудит в Україні;
 • методичні прийоми аудиту по розділах обліку і звітності;
 • організаційні основи аудиторської діяльності;
 • особливості основних робочих та підсумкових документів аудитора;
 • вимоги стандартів щодо професії аудитора;
 • особливості аудиту у комп’ютерному середовищі.

вміти:

 • сформулювати мету та етапи аудиту;
 • розрізняти моделі аудиту (фінансовий, податковий, бюджетний тощо);
 •  скласти  план, стратегію аудиту, окремі робочі документи, звіт аудитора в різних інтерпретаціях;
 • робити висновки за результатами проведення аудиту по підприємству в цілому і по розділах аудиту.

 

 1. Програма дисципліни

 Дисципліна включає наступні теми для опрацювання:

 1. Організаційні основи аудиту в Україні

2.Основи  методики аудиту

3. Аудит фінансової  звітності

4. Аудит необоротних активів

5.. Аудит оборотних активів

6. Аудит зобов’язань                         

7. Аудит доходів

8. Аудит витрат і фінансового результату

9. Узагальнення результатів аудиту. Аудиторські звіти щодо фінансової звітності

10.   Аудит і умовах комп’ютерних технологій

 

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

       Студенти заочної форми навчання спеціальності “Облік і оподаткування” виконують контрольну роботу з дисципліни Організація і методика аудиту. Обсяг роботи – 2 теоретичних завдання (20 балів), 1 робочий документ аудитора (10 балів), 3 вправи (9 балів), захист роботи (11 балів). Загальна кількість балів – 50, розподіляється наступним чином:

Вид роботи

Кіл-ть завдань

Кіл-ть балів

Максимальний бал

1

Теоретичні питання

2

2 х 10 = 20

20

2

Робочий документ аудитора (план аудиту)

1

1 х 10 = 10

10

3

Вправи

3

3 х 3 =9

9

4

Захист к/р

-

11

11

5

Разом:

 

 

50

6

Робота в аудиторії (аудит ф.№ 1 і 2)

-

20

20

8

Разом поточна робота

-

-

70

9

Іспит

 

30

100

 

 Контрольна робота повинна бути представлена на кафедру для перевірки і захисту до або під час сесії, але до закінчення аудиторних занять з даної дисципліни. Студенти, які не виконали контрольну роботу, або виконали її незадовільно, не захистили матеріал роботи, до здачі іспиту не допускаються.

Вибір номера варіанта завдання контрольної роботи проводиться відповідно до останньої цифри номеру залікової книжки студента.

Контрольна робота має бути написана чітким розбірливим почерком чи набрана на комп'ютері. Текст роботи слід писати з одного боку паперу формату А4, шрифт - 14 Times New Roman, інтервал між рядками -1,0. Поля: зліва – 2,5 см, зверху, знизу – 2 см, справа – 1 см.

Контрольна робота складається з:

• титульного аркушу;

• змісту;

• відповіді на завдання;

• списку використаної літератури та інших джерел.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Завдання розподіляються наступним чином:

Остання цифра залікової книжки

студента

Номер варіанту теоретичного завдання

План аудиту

(не менше 10 позицій)

Вправи,

№ варіанту

0

1

Фінансової звітності в цілому

1

1

2

Основних засобів

2

2

3

Запасів

3

3

4

Виробництва

4

4

5

Коштів

5

5

6

Дебіторської заборгованості

6

6

7

Кредиторської заборгованості

7

7

8

Капіталу

8

8

9

Доходів

9

9

10

Витрат

10

 

 

3. ЗМІСТ КОНТРОЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 

  Частина І. Теоретичні питання  (20 балів за відповіді на обидва питання)

 

Варіант 1.

1.Основні етапи  розвитку  аудиту у світі і в Україні.

2.Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства.

 

Варіант 2.

1. Структура інформаційного забезпечення процесу аудиту.

2. Аудит основних засобів і інших необоротних активів.

 

Варіант 3.

1. Методика планування аудиту.

2. Аудит нематеріальних активів.

 

 

Варіант 4.

1.Тестування стану обліку і звітності.

2.Аудит   коротко і довгострокових фінансових інвестицій.

 

Варіант 5.

1.Послідовність аудиту фінансової звітності, групи і найменування документів аудиторського запиту.

2. Оцінка аудиторського ризику та встановлення суттєвості. Дії аудитора у відповідь на ризики.

Варіант 6.

1.Оцінка стану  внутрішнього контролю  при проведенні аудиту фінансової звітності.

 2.Аудит запасів.

 

Варіант 7.

1. Робочі та підсумкові документи аудитора.

2.Аудит  грошових коштів та їх еквівалентів.

 

 

Варіант 8.

1. Ключові питання аудиту фінансової звітності.

2. Аудит дебіторської заборгованості і доходів

Варіант 9.

1.Процедури аудиту.

2.Аудит  кредиторської заборгованості.

 

Варіант 10.

1.Мета, завдання і сутність  стратегії і плану аудиту.

2.Аудит  капіталу підприємства.  

 

Варіант 11.

1.  Методика тестування при  проведенні аудиту

2. Аудит витрат діяльності.

 

Варіант 12.

1.Зміст та призначення робочих документів   аудитора.

2. Методика і позиції плану аудиту по розділах обліку.

 

Варіант 13.

1.Формальна та аналітична перевірка звітності

 2. Аудит формування фінансових результатів та їх розподілу.

 

Варіант 14.

1. Методика і робочі документи під час перевірки балансу підприємства.

2. Аудит порядку відображення дебіторської та кредиторської заборгованостей на рахунках синтетичного і аналітичного  обліку та у звітності. 

 

Варіант 15.

1. Методика формування думки аудитора  за результатами аудиторської перевірки у вигляді аудиторського висновку (звіту) незалежного аудитора,

2. Робочі документи з метою аудиту звіту про фінансові результати підприємства.

 

 

Частина ІІ. Практичні завдання (19 балів)

        Практична   частина складається з 2-х розділів:

    Розділ 1: складання плану аудиту за розділами обліку і звітності відповідно до номеру варіанту ( не менше 10 позицій) (10 балів);

    Розділ 2: перевірки методики обліку по 3-х ділянках бухгалтерського обліку  підприємства (по 3 бали на кожне завдання х 3 = 9 балів);

 

        Аудиторську перевірку проводить аудиторська фірма „Альфа” на замовлення ТОВ „Бета” за результатами роботи за 2017 рік.

 

Рекомендації з виконання практичної частини.

        Відповіді на питання розділу 1  наводяться на підставі вивчення матеріалів практики аудиту та/або матеріалів навчальних посібників (підручників), лекцій із врахуванням положень чинних стандартів аудиту.

      По розділу 2 зміст роботи (3 бали) полягає у:

- проаналізувати наведені бухгалтерські проведення і розрахунки показників конкретних господарських ситуацій; за необхідності  провести власні розрахунки;  (1 бал);

-  надати рекомендації з виправлення помилок, якщо такі встановлені при перевірці. Рекомендується додати до таблиці проведень колонку «за даними аудиту» з правильною кореспонденцією рахунків і сумами Якщо помилку не встановлено, зазначати про це у відповіді на питання вправи – «помилок не виявлено». (1 бал);

 - зазначити, в яких формах і рядках фінансової звітності відображатимуться наведені в завданнях показники (окремо - сальдо та обіги по рахунках) (1 бал).

 

ВПРАВИ

Варіант 1

 

 1. Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 330 тис. грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений підприємством у розмірі 1600 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн. передбачений строк корисного використання – 4 роки. Підприємство обрало виробничий метод для нарахування амортизації. За підрахунками бухгалтерії річна сума амортизації за перший рік склала – 202000 грн.

 

 1. Одержані від постачальника МШП, строк корисного використання яких більше операційного циклу. Купівельна вартість МШП – 1200 грн. (в т.ч. ПДВ). Витрати по доставці МШП становили 360 грн. (в т.ч. ПДВ). Наявні первинні документи: товарна накладна постачальника. Оплата постачальнику за МШП була здійснена минулого кварталу. Організації, що здійснювала доставку, заплатили одразу після виконання нею роботи. В бухгалтерському обліку підприємства дані операції було відображено :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

22

631

1000

641

631

200

949

685

300

641

685

60

685

311

360

 

 1. На основі звернення від 15.04.2014 р. про надання тимчасової фінансової допомоги фірмі “ Темп ” терміном до 30.04.2014 р. у вигляді оплати рахунків постачальників фірми            “ Стенд ” у сумі 16400,00 грн. За розпорядженням заступника директора Житньої О.Л. перераховано з поточного рахунку 16.04.2014 р. 16400,00 грн. У бухгалтерському обліку відображено : Дт 361 Кт 311 на суму 16400,00 грн.

 

Варіант 2

 

1.Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 800 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 200 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 900 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок (табл.) але змін в балансі після проведення переоцінки зроблено не було.

Таблиця

Показник

До переоцінки

Після переоцінки

Первісна вартість

800000

1200000

Знос

200000

200000

Чиста балансова вартість

1000000

1400000

 

2.Відвантажено продукцію власного виробництва покупцю без попередньої оплати на суму 24000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість виготовлення продукції становила 18000 грн. Оплата на р/р в розмірі 19000 грн. надійшла через три дні після відвантаження. Готівкою – в сумі 2000 грн., і заліком заборгованості на суму 3000 грн. Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН).

В обліку були зроблені такі записи :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

631

701

24000

91

26

18000

79

701

19000

79

901

24000

31

63

18000

 

3.Як внесок до статутного капіталу (розмір недовнесеного капіталу становить 50 тис. грн.) засновником Петренко К.М. (не платник ПДВ) були внесені матеріали, справедлива вартість яких становить 20 тис. грн. В обліку підприємства дану операцію було відображено :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

20

641/ПДВ

40

40

30000

6000

 

 

Варіант 3

 

 1. Як внесок до статутного капіталу засновник ТОВ фізична особа А ( не платник ПДВ) вніс автомобіль. Вартість автомобіля за експертною вартістю становить 120000 грн.,  в бухгалтерському обліку підприємства було зроблено запис :

Дт

Кт

Сума, грн.

10

46

100000

641/ПДВ

46

20000

 

 1. На балансі підприємства є верстат первісна вартість якого – 17300 грн., накопичений знос – 5600 грн. В другому кварталі підприємство реалізувало верстат за 18000 грн. оплата надійшла на рахунок підприємства. Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН). В бухгалтерському обліку були зроблені записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

631

742

15000

31

631

18000

641

742

3000

742

10

17300

131

10

5600

793

972

17300

742

793

15000

 

 

 1. За товарно–транспортною накладною № 954 надійшло борошно в мішках, вартість якого становить 72000 грн., в т.ч. ПДВ  - 12000 грн. Транспортні витрати на доставку борошна становили 96 грн., в т.ч. ПДВ – 18 грн. Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН).

 

Дт

Кт

Сума, грн.

20

631

72000

641/ПДВ

631

12000

20

685

96

 

 

Варіант 4

 

 1. Товариством придбаний вантажний автомобіль вартістю 360 тис. грн. ( в тому числі ПДВ) і оплачені витрати з доставки автомобіля в сумі 840 грн. (у т.ч. ПДВ). Наявні первинні документи: товарна накладна постачальника,  Автомобіль було поставлено на баланс підприємства. В бухгалтерському  обліку були зроблені такі записи:

Дт

Кт

Сума, грн.

152

63

300000

641/ПДВ

63

60000

63

31

360000

949

685

840

 

 

 1. В жовтні підприємством було реалізовано комп’ютер. Продажна вартість комп’ютера становило 3600 грн. в т.ч. ПДВ. Первісна вартість комп’ютера становить 2800 грн., нарахований знос 900 грн. оплата за комп’ютер була здійснена наперед на поточний рахунок ТОВ “Янтар”. Наявні первинні документи: товарна накладна постачальника. В обліку підприємства було зроблено такий запис:

Дт

Кт

Сума, грн.

31

37

3600

36

742

3600

742

641/ПДВ

600

131

104

900

972

10

2800

793

972

2800

742

793

3600

 

 

 1. Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 3000 дол. США по курсу НБУ 25,1 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс  на кінець звітного періоду - 25,4 грн. за 1 дол. США. В бухгалтерському  обліку були зроблені такі записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

945

632

900

791

945

900

 

Варіант 5

 

 1. Первісна вартість споруди цеху – 400 тис. грн., а сума його зносу на дату першої переоцінки становить 100 тис. грн. Після переоцінки  балансова вартість споруди склала 210 тис. грн. При цьому за перерахунком було визначено, що первісна вартість споруди зменшилась на 100 тис. грн., а сума зносу – на 18 тис. грн. В бухгалтерському  обліку підприємства було зроблено такі записи:

Дт

Кт

Сума, грн.

10

971

100000

131

10

18000

 

 

 1. На 1.01.2017 р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

4.01.2017 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90грн. за одиницю.

8.01.2017 р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП по 120 грн за од.

В обліку підприємства було зроблено такий запис :

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бухгалтерське проведення

Документи

(зазначити)

Дт

Кт

1

Відображено у складі доходу виручку від реалізації ГП

15000

631

701

 

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

3000

641/ПДВ

701

 

 

3

Списано виробничу собівартість реалізованої ГП

9800

901

26

 

4

Визначено фінансовий результат від операції реалізації ГП

18000

701

791

 

9800

791

901

 

5

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця

15000

311

631

 

 

 1. Підприємство має кредиторську заборгованість в сумі 3000 дол. США по курсу НБУ 25,1 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс  на кінець звітного періоду - 25,4 грн. за 1 дол. США. В бухгалтерському  обліку були зроблені такі записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

632

71

600

71

79

600

 

Варіант 6

1.Підприємство «А» (платник ПДВ) реалізувало споруду. Первісна вартість споруди -173000 грн. знос на дату реалізації –56000грн. доход від реалізації - 180000 грн., у т.ч. ПДВ. (податкова накладна відсутня).

Дт

Кт

Сума, грн.

377

742

18000

311

377

18000

742

641/ПДВ

3000

972

10

11700

131

10

5600

793

972

11700

742

793

15000

2.Підприємство отримало короткостроковий кредит для збільшення обігових коштів на суму 8000 грн., за рахунок якого придбало 1000 од. товару  з метою перепродажу. Договірна ціна – 5 грн. за од. (без ПДВ). Транспортні витрати – 750 грн. (без ПДВ). Додаткові витрати склали : послуга по розвантаженню та розміщенню товарів на складі – 200 грн. ( без ПДВ), нарахування відсотків по банківському кредиту (з розрахунку 60 % річних), проведення рекламної компанії – 2000 грн. (без ПДВ). Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН). В бухгалтерському обліку результати переоцінки було відображено так :

Дт

Кт

Сума, грн.

311

601

8000

281

631

5000

641

631

1000

281

685

750

641

685

150

281

685

200

641

685

40

951

684

400

93

685

2000

641

685

400

 

Варіант 7

1.Підприємство придбало комп’ютерну програму для потреб управління запасами вартістю 180000 грн. (у т.ч. ПДВ). Вартість послуг по встановленню програми склала 7200 грн. (у т.ч. ПДВ). На придбання програми підприємство взяло короткостроковий кредит у банку строком на 6 місяців в розмірі 150000 грн. під 120% річних. Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника на комп’ютерну програму (зареєстрована в ЄРПН). Акт і податкова накладна на встановлення копютерної програми відсутні.

    В обліку підприємства було зроблено такий запис :

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бухгалтерське проведення  

Дт

Кт

1

Отримано короткостроковий кредит у банку

150000

311

501

2

Нараховано відсотки по отриманому кредиту

8000

94

501

3

Отримано комп’ютерну програму від постачальника

150000

12

631

4

Відображено суму ПДВ

2500

641

631

5

Відображено витрати на встановлення програми

10000

12

631

6

Відображено суму ПДВ

2000

641

631

7

Перераховано кошти постачальнику за програму та за її встановлення

187200

631

311

 

2.Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 5000 дол. США по курсу НБУ 25,4 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс  на кінець звітного періоду - 25,8 грн. за 1 дол. США. В бухгалтерському  обліку були зроблені такі записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

632

71

500

71

79

500

3.Первісна вартість споруди цеху – 400 тис. грн., а сума його зносу на дату першої переоцінки становить 100 тис. грн. Після переоцінки  балансова вартість споруди склала 210 тис. грн. При цьому за перерахунком було визначено, що первісна вартість споруди зменшилась на 100 тис. грн., а сума зносу – на 18 тис. грн. В бухгалтерському  обліку підприємства було зроблено такі записи:

Дт

Кт

Сума, грн.

10

971

100000

131

10

18000

 

Варіант 8

 

 1. ТОВ “Бурштин” придбало в ТОВ «А» адміністративну споруду вартістю 1200 тис. грн. (в т.ч. ПДВ). Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН). Проведено косметичний ремонт приміщень власними силами:
 • Матеріали – 24 тис. грн. з ПДВ (податкова накладна відсутня, у неплатника ПДВ);
 • Зарплата – 1200 грн. ;
 • Відрахування до фонду соціального захисту – 450 грн. ;
 • Послуга сторонньої організації – 1800 грн. з ПДВ (податкова накладна відсутня).

Після ремонту споруду введено в експлуатацію. В обліку були зроблені наступні проведення :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

10

63

1000000

641/ПДВ

63

200000

201

63

20000

641/ПДВ

63

4000

93

66

1200

93

65

450

93

685

1800

641

685

300

 

 

 1. Підприємство «А» (платник ПДВ) реалізувало споруду. Первісна вартість споруди -173000 грн. знос на дату реалізації –56000грн. доход від реалізації - 180000 грн., у т.ч. ПДВ. (податкова накладна відсутня).

Дт

Кт

Сума, грн.

377

742

18000

311

377

18000

742

641/ПДВ

3000

972

10

11700

131

10

5600

793

972

11700

742

793

15000

 

 1. Товарну кредиторську (6098 грн) і товарну дебіторську (1534 грн.) заборгованість, за якими минув термін позовної давності, у квітні 2017 р. віднесено на фінансові результати діяльності підприємства та оподатковано ПДВ (суми податку, відповідно 1019 грн. і 307 грн.). У попередніх звітних періодах ПДВ нараховувався.

 

Варіант 9

 

1.Товариство придбало у ТОВ «В» офісні меблі вартістю 48000 грн. (у т.ч. ПДВ). Оплатило витрати за доставку меблів ТОВ «А» у сумі 3600 грн. (у т.ч. ПДВ). Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника ТОВ «В» (зареєстрована в ЄРПН).   Та витрати на складання і встановлення меблів гр. Пухленко А.М. (не платник ПДВ) у сумі 2500 грн. В бухгалтерському обліку підприємства було зроблено такі записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

10

63

48000

63

31

48000

685

31

3600

10

66,65

2500

 

 

2.На 1.01.2017 р. на складі ТОВ «В» знаходилось на залишку готової продукції (ГП) 50 одиниць, виробнича собівартість яких 90 грн. за одиницю. 4.01.2017 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 100 грн. за одиницю. 8.01.2017 р. підприємство відвантажило покупцеві 150 одиниць ГП. На загальну суму 150000 грн. Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника ТОВ «В» (зареєстрована в ЄРПН). Перевірити правильність оцінки використаної ГП та визначення фінансового результату, при умові застосування методу FIFO:

Дт

Кт

Сума, грн.

361

701

150000

701

641/ПДВ

25000

901

26

98000

701

791

125000

791

901

98000

311

361

150000

 

 

3.Підприємство з ремонту побутової техніки передплатило у листопаді 2017 р. на перше півріччя 2018 р. такі видання : “Бізнес - комплект”, “Урядовий кур’єр”, “Український футбол”, “Галицькі контракти”. Загальна сума передплати 9000 грн була віднесена на  адміністративні витрати січня 2018 р.

 

Варіант 10

 

1.Підприємство придбало виробниче обладнання первинною вартістю 500000 грн. загальний розрахунковий обсяг виробництва протягом 3 років визначений у розмірі 1800 тис. одиниць. Ліквідаційна вартість після його експлуатації за попередніми оцінками може становити 10 тис. грн., Підприємство обрало прямо ліній метод при нарахуванні амортизації. За 2 роки експлуатації нараховано амортизації в розмірі 200000 грн.

 

2.Мале підприємство «М» має на балансі трикімнатну квартиру. Яка використовується як офіс фірми. Згідно з актом приймання – передачі від у травні 2017  р. у квартирі проведений поточний ремонт підрядником ТОВ «В» вартістю 60734 грн., у тому числі ПДВ – 10122 грн. Наявні первинні документи: акт та податкова накладна підрядника ТОВ «В» (зареєстрована в ЄРПН). Витрати на ремонт в бухгалтерському обліку були відображені записами :

Дт

Кт

Сума, грн.

93

631

56120

641/ПДВ

631

10122

631

311

60734

 

 

3.Приватне підприємство у жовтні 2014 р. реалізувало склад. Первісна вартість складу – 30000 грн., нарахований знос (станом на 01.10.2014 р.) – 20000 грн., а ціна реалізації – 9000 грн.(в т.ч. ПДВ). У бухгалтерському  обліку операція відображена так :

 •  

Дт

Кт

Сума, грн.

131

103

20000

976

103

10000

377

742

90000

641

742

4500

 

Варіант 11

1.ТОВ “Авваль” придбало в ТОВ «Бета» адміністративну споруду вартістю 1200 тис. грн. (в т.ч. ПДВ). Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН). Проведено косметичний ремонт приміщень власними силами:

 • Матеріали – 36 тис. грн. з ПДВ (податкова накладна відсутня, у неплатника ПДВ);
 • Зарплата – 12000 грн. ;
 • Відрахування ЄСВ  – 4500 грн. ;
 • Послуга сторонньої організації – 18000 грн. з ПДВ (податкова накладна відсутня).

Після ремонту споруду введено в експлуатацію. В обліку були зроблені наступні проведення :

Дт

Кт

Сума, грн.

10

63

1000000

641/ПДВ

63

200000

201

63

20000

641/ПДВ

63

4000

93

66

1200

93

65

450

93

685

1800

641

685

300

 

2.Товарну кредиторську (6098 грн) і товарну дебіторську (1534 грн.) заборгованість, за якими минув термін позовної давності, у квітні 2017 р. віднесено на фінансові результати діяльності підприємства та оподатковано ПДВ (суми податку, відповідно 1019 грн. і 307 грн.). У попередніх звітних періодах ПДВ нараховувався.

3. До статутного капіталу засновником Голуб К.М. (не платник ПДВ) були внесені кошти на 50 тис. грн. і матеріали, справедлива вартість яких становить 20 тис. грн. В обліку підприємства дану операцію було відображено :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

31

641/ПДВ

40

40

40

20

50000

6000

20000

 

 

 

Варіант 12

 

1.Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 800 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 200 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 900 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок (табл. 1) але змін в балансі після проведення переоцінки зроблено не було.

Таблиця 1

Показник

До переоцінки

Після переоцінки

Первісна вартість

800000

1200000

Знос

200000

200000

Чиста балансова вартість

1000000

1400000

 

2.Відвантажено продукцію власного виробництва покупцю без попередньої оплати на суму 24000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість виготовлення продукції становила 18000 грн. Оплата на р/р в розмірі 19000 грн. надійшла через три дні після відвантаження. Готівкою – в сумі 2000 грн., і заліком заборгованості на суму 3000 грн. Виписана і зареєстрована в ЄРПН податкова накладна.

В обліку були зроблені такі записи :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

631

701

24000

91

26

18000

79

701

19000

79

901

24000

31

63

18000

 

3.Як внесок до статутного капіталу (розмір недовнесеного капіталу становить 50 тис. грн.) засновником Петренком К.М. були внесені матеріали, справедлива вартість яких становить 20 тис. грн. В обліку підприємства дану операцію було відображено :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

20

40

30000

 

 

Варіант 13

 

 1. Первісна вартість споруди цеху – 400 тис. грн., а сума його зносу на дату першої переоцінки становить 100 тис. грн. Після переоцінки  балансова вартість споруди склала 210 тис. грн. При цьому за перерахунком було визначено, що первісна вартість споруди зменшилась на 100 тис. грн., а сума зносу – на 18 тис. грн. В бухгалтерському  обліку підприємства було зроблено такі записи:

Дт

Кт

Сума, грн.

10

971

100000

131

10

18000

 

 

 1. На 1.01.2017 р. на складі знаходилось в залишку готової продукції (ГП) 55 одиниць, виробнича собівартість яких 80 грн. за одиницю.

4.01.2017 р. на склад надійшло 100 одиниць ГП, виробнича собівартість яких 90грн. за одиницю.

8.01.2017 р. підприємство відвантажило покупцеві 115 одиниць ГП по 120 грн за од.

В обліку підприємства було зроблено такий запис :

 

Зміст господарської операції

Сума,     грн.

Бухгалтерське проведення

Документи

(зазначити)

Дт

Кт

1

Відображено у складі доходу виручку від реалізації ГП

15000

631

701

 

2

Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ

3000

641/ПДВ

701

 

 

3

Списано виробничу собівартість реалізованої ГП

9800

901

26

 

4

Визначено фінансовий результат від операції реалізації ГП

18000

701

791

 

9800

791

901

 

5

Надійшла на поточний рахунок оплата від покупця

15000

311

631

 

 

 1. Підприємство має кредиторську заборгованість в сумі 3000 дол. США по курсу НБУ 25,1 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс  на кінець звітного періоду - 25,4 грн. за 1 дол. США. В бухгалтерському  обліку були зроблені такі записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

632

71

600

71

79

600

 

 

Варіант 14

 

1.Первісна вартість обладнання цеху становить на підприємстві 800 тис. грн. Сума його зносу на дату першої переоцінки – 200 тис. грн. У результаті експертної оцінки встановлено, що справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 900 тис. грн. При застосуванні пропорційної переоцінки первісної вартості та зносу основних засобів на підприємстві був зроблений перерахунок (табл.) але змін в балансі після проведення переоцінки зроблено не було.

Таблиця

Показник

До переоцінки

Після переоцінки

Первісна вартість

800000

1200000

Знос

200000

200000

Чиста балансова вартість

1000000

1400000

 

2.Відвантажено продукцію власного виробництва покупцю без попередньої оплати на суму 24000 грн. (в т.ч. ПДВ). Собівартість виготовлення продукції становила 18000 грн. Оплата на р/р в розмірі 19000 грн. надійшла через три дні після відвантаження. Готівкою – в сумі 2000 грн., і заліком заборгованості на суму 3000 грн. Наявні первинні документи: товарна накладна та податкова накладна постачальника (зареєстрована в ЄРПН).

В обліку були зроблені такі записи :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

631

701

24000

91

26

18000

79

701

19000

79

901

24000

31

63

18000

 

3.Оголошений капітал ТОВ А – 100000 грн. Два засновники - Авраменко К.М. і ТОВ «Б» по 50 %. Як внесок до статутного капіталу засновником Авраменко К.М. (не платник ПДВ) були внесені матеріали, справедлива вартість яких становить 30 тис. грн. В обліку підприємства дану операцію було відображено :

 

Дт

Кт

Сума, грн.

20

641/ПДВ

44

44

30000

6000

 

 

 

Варіант 15

1.Підприємство має дебіторську заборгованість в сумі 5000 дол. США по курсу НБУ 25,4 грн. за 1 дол. США. Заборгованість за звітний період не погашалась. Курс  на кінець звітного періоду - 25,8 грн. за 1 дол. США. В бухгалтерському  обліку були зроблені такі записи :

Дт

Кт

Сума, грн.

632

71

500

71

79

500

2.Первісна вартість споруди цеху – 400 тис. грн., а сума його зносу на дату першої переоцінки становить 100 тис. грн. Після переоцінки  балансова вартість споруди склала 210 тис. грн. При цьому за перерахунком було визначено, що первісна вартість споруди зменшилась на 100 тис. грн., а сума зносу – на 18 тис. грн. В бухгалтерському  обліку підприємства було зроблено такі записи:

Дт

Кт

Сума, грн.

10

971

100000

131

10

18000

3. В жовтні підприємством було реалізовано комп’ютер. Продажна вартість комп’ютера становило 3600 грн. в т.ч. ПДВ. Первісна вартість комп’ютера становить 2800 грн., нарахований знос 900 грн. оплата за комп’ютер була здійснена наперед на поточний рахунок ТОВ “Янтар”. Наявні первинні документи: товарна накладна постачальника. В обліку підприємства було зроблено такий запис:

Дт

Кт

Сума, грн.

31

37

3600

36

742

3600

742

641/ПДВ

600

131

104

900

972

10

2800

793

972

2800

742

793

3600

 

3. Рекомендовані  джерела

Нормативна література

 

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІУ. 

2.Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2756-VI. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.

3. Про аудиторську діяльність” Закон України від 22.04.1993р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.

4. Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність” Закон України від 12.11.2017 р. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.

 

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV. – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua. 

6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88.

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ”Загальні вимоги до фінансової звітності” [Мінфін]: Положення від 02.07.2013 № 73.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [Мінфін]: Положення від 20.10.1999 № 246.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” [Мінфін]: Положення від 29.11.1999 № 290.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” [Мінфін]: Положення від 31.12.1999 № 318.

11.План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Мінфін]: Наказ від 30.11.1999 № 291.

12.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Мінфін]: Наказ від 30.11.1999 № 291.

13.Положення про інвентаризацію активів та зобовязань [Мінфін]: Наказ від 02.09.2014 р. № 879. 

14.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів  [Мінфін]: Наказ від 30.09.2003 р. № 56

15.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів [Мінфін]: Наказ від 16.11.2009 р. № 1321

16.Методичні рекомендації  з бухгалтерського обліку запасів  [Мінфін]: Наказ від 10.01.2007 р. № 2

17.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів [Мінфін]: Наказ від 29.12.2006 р. № 1315

18.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджені наказом Мінфіну України від 01.11.2010 р. № 1300

19.Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності затверджені наказом Мінфіну України від 28.03.2013 р. № 433 – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.

20.Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476  – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua.

 21.Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 635

22.Кодекс професійної етики аудиторів України, 420 с.

23.Положення про постійне обов’язкове удосконалення професійних знань аудиторів України затв. рішенням АП України від 23.05.2002р

24.Вимоги до аудиторського висновку, який подається до ДКЦП  та фондового ринку України від 25.01.2001. №5.

 25.Положення про сертифікат аудиторів АП України від 27.11.1997р. №60/5 (із змінами та доповненнями). – Режим доступу: http: // search. ligazakon.ua

 26.Положення про реєстр суб’єктів аудиторської діяльності затв. рішенням АПУ 31.10.2000р. № 95

 27.Звіт аудиторської фірми про виконані роботи, надані послуги, затв. рішенням АПУ від 26.12.2002 р.№118

28.Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг від 2015 року / [пер. з англ. Селезньов О. В., Ольховікова О. Л., Гик О. В., Шарашидзе Т. Ц., Юрківська Л. Й., Куликов С. О].  — К. : ТОВ ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2016. — 1028 с..

29.Директива Європейського парламенту та Ради від 17.05.2006 р. № 2006/43/ЄС "Про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності" [Щомісячний додаток до журналу "Вісник Національного банку України"]. – К. : 2007. — № 10. — С. 55-80. — (Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності).

30.Directive 2013/34/EU of the European parliament and the council of 26 june 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivacont.pdf.

 

Спеціальна література

 

31. Аренс Э. А. Аудит / Аренс Э. А., Лоббек Дж. К. ; [пер. с англ. ; гл. ред. серии проф. Соколов Я. В.]. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 560 с. — (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту).

 32. Аудит. Методика документування: Кол. авторів. За заг. редакцією академіка АЕНУ д.е.н. проф. І.І.Пилипенка. - К., Інформаційно-видавницький центр Держкомстату України. - 2003. - 457 с.

 33. Аудит Монтгомери / Дефлиз Ф. Л., Дженник Г. Р., О'Рейли В. М., Хирш М. Б. ; [пер. с англ. ; под ред. Соколова Я. В.]. — М. : Аудит ЮНИТИ, 1997. — 542 с.

34. Робертсон Дж. Аудит. Пер. С англ.. – М.:  KPMG, Контакт, 1993 . – 496 с.       

35. 37. Білуха М. Т. Фінансовий контроль : теорія, ревізія, аудит : Підручник; за ред. проф. Білухи М. Т. — [вид. друге перероб. і доп.] / Білуха М. Т., Дмитренко М. Г., Микитенко Т. В. — К. : Українська академія оригінальних ідей, 2006. — 888 с.

36. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: Навч. посіб. – 3-е вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2007. – 443 с. 

 37. Давидов Т.М. Аудит. Навчальний посібник. Київ, .тов. “Знання”, 2001 р. с.363

 38. Дорош Н. І. Аудит : теорія і практика / Дорош Н. І. — К. : Знання, 2006. — 495 с.

39. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. Навчальний посібник. - К.: Каравела, 2006 – 560

40. Огійчук М.Ф. Організація і методика аудиту. Навчальний посібник. – Х: ХНАУ ім.. В.В.Докучаева, 2005 . – 232 с.

41.  Пантелеєв В. П. Аудит. Навчальний посібник / Пантелєєв В. П. — К. : "ВД "Професіонал", 2008. — 400 с.

42. Пантелеєв В.П., Сніжко О.С. Словник бухгалтера та аудитора. — К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство» — 2009. — 239 с.

43. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: 2003. – 260 с.

44. Практический аудит: анфАС та ПРОФиль. / А.Климов, О.Міронова, В. Пантелеєв, К.Утенкова; за ред.. В.Ю.Лісіної.  Х.: Фактор, 2010. – 720 с.

 45. Пилипенко І.І. Редько О.Ю. Черкаський В.А. “Економічний аналіз в аудиті фінансової звітності” К. АПУ 2002р. 63с.

46. Гордієнко М.І., Харламова О.В., Карпенко М.Ю. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1.− Харків : ХНАМГ, 2007. – 163 с.

47. Никонович М. О. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. О. Никонович, К. О. Редько, О. А. Юр’єва ; [за ред. Є. В. Мниха]. – К. : КНТЕУ, 2009. – 472 с.

 

Інтернет-ресурси

 

55. www.rada.gou.ua – сайт Верховної Ради

56. www.dtkt.com.ua – сайт “Дебет-Кредит” від  ГК.

57. www.buhgalteria.com.ua – сайт “Бухгалтерія” від “Бізнесу”.

50. www.apu.com.ua – oфіційний сайт Аудиторської палати України