Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

 

071 «Облік і оподаткування»

 

освітні програми /

спеціалізації

«Облік і аудит» /

«Облік і аудит»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________  О. А. Петрик

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Розробник(и):

 

Петрик О. А., д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту, auditlena@ukr.net
Бугай Н. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, super.bsv2011@ukr.net

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

 

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

 

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ПетрикО. А., 2018

© Бугай Н. О., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 

 •  

 

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………..

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Контроль та аудит в системі управління суб’єктів господарювання…....

6

Тема 2. Аудит та контроль основних бізнес-процесів підприємств і оцінка ризиків діяльності…………………………………………………………………....

 

6

Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств……....

6

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань……………………………………………………………………………

 

7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів……………………………………………………………...

 

7

Тема 6. Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів………………...

 

8

Тема 7. Спеціалізовані сфери аудиту, завдання з огляду фінансової звітності та супутні послуги………………………………………………………………………

 

8

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку організації і методики контролю та аудиту в Україні……………………………………………………………………...

 

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

9

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

12

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

12

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

13

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………

 

14

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………

 

15

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи..

15

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………….

 

16

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)………………………………………………………………………………

 

 

18

6.1. Структура екзаменаційного білету………………………………………..

18

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………………..

18

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………….

20

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………

21

7.1. Основна література ………………………………………………………...

21

7.2. Додаткова література ………………………………………………………

21

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси……………………………...

21

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Організація і методика контролю та аудиту» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит».

Анотація навчальної дисципліни:

Перебування економіки України у ринкових умовах – складний і суперечливий процес. В рамках сьогодення, коли налагодженню економічних зв’язків між підприємствами часто перешкоджає відсутність довіри партнерів один до одного, особливо гостро проявляється необхідність у достовірній економічній інформації, у якій зацікавлені все без винятку учасники господарського обороту незалежно від форм власності. Тому необхідно, щоб інформація, яка надається суб'єктами господарювання, була достовірна, об’єктивна й відповідала чинному законодавству. Одержанню таких відомостей сприяє контроль та аудит. Аудитор не тільки виявляє помилки в бухгалтерському обліку й оподатковуванні, не тільки розкриває недоліки в системі управління й організаційній структурі підприємства, але здатний дати найкваліфікованішу консультацію із цих питань. Будучи самостійною, контрольна та аудиторська діяльність сприяє не тільки поліпшенню всієї роботи економічного суб'єкту, захищає інтереси його власників, але й стоїть на варті інтересів держави, дотримання законів і нормативних актів. Звідси – приділення великої уваги, виявлення і рішення нагальних проблем, здатних перешкодити повноцінному розвитку контролю та аудиту в нашій країні.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна«Організація і методика контролю та аудиту» є складовою вибіркових компонент «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»та «Аудит та державний фінансовий контроль»та базується на фундаментальних знаннях з таких курсів, як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Звітність підприємств», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Інформаційні системи і технології в обліку».

Метою дисципліни оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації і методики здійснення контролю та аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиту та аудиторських послуг (супутніх робіт), праці аудиторів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • набуття необхідних знань з концептуальних основ контролю та аудиту в системі управління суб’єктів господарювання;
 • засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової системи інституту незалежного фінансового контролю в Україні;
 • набуття практичних навичок з контрольних та аудиторських перевірок окремих видів активів, зобов’язань, капіталу, а також господарських процесів, фінансової звітності підприємств;
 • вивчення законодавчо-нормативних актів, що регулюють аудиторську та контрольну діяльність в Україні, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
 • набуття практичних навичок з організації, планування та методики виконання аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора;
 • набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління
 • засвоєння теоретичних основ функціонування державного фінансового аудиту в Україні;
 • вивчення законодавчо-нормативних актів, що регулюють здійснення аудиту в секторі загального державного управління України, міжнародних стандартів державного аудиту, кодексу професійної етики аудитора в державному секторі;
 • набуття практичних навичок з організації, планування та методики виконання аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів за результатами проведення аудиту в бюджетній сфері щодо різних суб’єктів і об’єктів аудиту, а також у повноваженнях органів, що здійснюють державний фінансовий аудит в Україні;
 • набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів державного фінансового аудиту у процесі прийняття управлінських рішень в державному секторі, організації взаємодії державних аудиторів та суб’єктів різних рівнів державного управління.

Предмет дисципліни організація процесу контролю та аудиту, надання аудиторських послуг і методика їх виконання аудиторами (аудиторськими фірмами), внутрішніми аудиторами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання найбільш передових концептуальних і методологічних підходів у сфері контролю та аудиту, зокрема, сутності механізму контролю та аудиту, їх елементів, етапів, методів і процедур проведення; основних технологій, методів, процедур проведення аудиту в сфері загального державного управління на макро- і мікро рівнях; основних актів нормативно-правового регулювання контролю та аудиту в Україні, міжнародних стандартів державного аудиту, міжнародних стандартів контролю якості аудиту, Кодексу професійної етики державного аудитора; основних повноважень та функцій контролюючих органів, що здійснюють аудит в секторі загального державного управління.____________________
 2. Уміння критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей у сфері контролю та аудиту, зокрема, визначати ризики на підприємстві, застосовувати всі методичні і організаційні підходи контролю та аудиту основних бізнес-процесів суб’єктів господарювання; демонструвати знання та практичні навички організації і методики контрольної та аудиторські перевірки окремих видів активів, зобов’язань, капіталу, а також господарських процесів, фінансової звітності підприємств; виконувати основні процедури аудиту ефективності діяльності; розробляти і готувати робочу документацію; виявляти типові порушення, що виникають при виконанні бюджетних програм розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.___________________________
 3. Комунікація здатність спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі контролю та аудиту, зокрема, грамотне використання роботи інших фахівців при здійсненні контролю та аудиту; аргументування перед замовником формулювання незалежного аудиторського звіту._
 4. Автономність та відповідальність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації, зокрема, здатність ідентифікувати та виокремлювати особливості контрольної та аудиторської перевірки звітності окремих видів суб’єктів господарювання (акціонерних товариств, малих підприємств, банків, інвестиційних фондів та ін.); систематизувати виявлені в процесі контролю та аудиту порушення, встановлювати суттєвість їх впливу на фінансову звітність; ідентифікувати особливості організації зовнішнього аудиту органів державного сектору; визначати об’єкти, рівні та операції управління державними фінансами, що підлягають аудиту; оцінювати, аналізувати та узагальнювати інформацію отриману під час виконання аудиторських завдань; розробляти висновки і рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень; складати звіти за результатами аудиту в секторі загального державного управління._______________

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Облік і аудит».

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Контроль та аудит в системі управління суб’єктів господарювання

 

Економічна сутність механізму контролю та аудиту. Предмет, методи, методичні прийоми (способи) та об’єкти (їх класифікація) організації і методики проведення контролю та аудиту. Суб’єкти контрольної та аудиторської діяльності. Оцінка нормативно-правового регулювання контролю та аудиту. Основні методичні підходи контролю та аудиту суб’єктів господарювання та їх види. Організаційні основи здійснення контролю та аудиту суб’єктів господарювання.

 

Тема 2. Аудит та контроль основних бізнес-процесів підприємств і оцінка ризиків діяльності

 

Мета, завдання, інформаційна база контролю та аудиту бізнес-процесів підприємств. Оцінка ризиків діяльності суб’єктів господарювання засобами контролю та аудиту. Методичні і організаційні підходи контролю та аудиторської перевірки процесу постачання на підприємстві. Особливості методики і організації контрольних дій та аудиту процесу виробництва на підприємстві. Методичні і організаційні аспекти контрольної та аудиторської діяльності процесу збуту на підприємстві. Взаємодія різних суб’єктів при здійсненні контролю та аудиту на підприємстві. Співпраця з замовниками аудиторських послуг; вивчання і використання роботи внутрішнього аудитора, експерта та іншої аудиторської організації. Інтегрований контролінг елементів системи управління суб’єктів господарювання (об’єднання управлінських процесів – планування, облік, аналіз, контроль, регулювання).

 

Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств

 

Мета контролю та аудиту необоротних активів і їх завдання. Обліково-звітні джерела інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту необоротних активів. Виявлення типових помилок та порушень. Формування доказової бази та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту необоротних активів, підготовка локального висновку та певних рекомендацій.

Мета контролю та аудиту фінансових і капітальних інвестицій, їх завдання. Організація носіїв інформації. Складання програми (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту фінансових, капітальних інвестицій. Виявлення типових помилок та порушень. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту фінансових і капітальних інвестицій, підготовка локального висновку та рекомендацій для клієнта.

Мета, завдання контролю та аудиту запасів, готової продукції та незавершеного виробництва. Формування обліково-звітних джерел інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту запасів, готової продукції та незавершеного виробництва. Типові помилки та порушення. Формування доказової бази та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту запасів, готової продукції та незавершеного виробництва, підготовка локального висновку та певних рекомендацій.

Мета, завдання контролю та аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Організація носіїв інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту грошових коштів. Особливості контролю та аудиту грошових коштів в іноземній валюті. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту дебіторської заборгованості. Типові помилки та порушення, виявленні при проведенні контролю та аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості, підготовка локального висновку та рекомендацій для клієнта.

 

 

 

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань

 

Мета, завдання контролю та аудиту облікової політики підприємства. Обліково-звітні джерела інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту облікової політики підприємства. Виявлення типових помилок та порушень. Формування доказової бази та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту облікової політики підприємства, підготовка локального висновку та певних рекомендацій.

Мета контролю та аудиту установчих документів, власного капіталу і їх завдання. Організація носіїв інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту установчих документів і власного капіталу. Типові помилки та порушення. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту установчих документів і власного капіталу, підготовка локального висновку та рекомендацій для клієнта.

Мета і завдання контролю та аудиту зобов’язань. Обліково-звітні джерела інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту довгострокових зобов’язань (довгострокових кредитів банків, інших довгострокових фінансових зобов’язань, відстрочених податкових зобов’язань та інших). Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту поточних зобов’язань (короткострокових кредитів банку; векселів виданих; кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги; поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом; з одержаних авансів; з позабюджетних платежів; зі страхування; з оплати праці; з учасниками; із внутрішніх розрахунків; з інших поточних зобов’язань). Типові помилки та порушення. Формування доказової бази та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту зобов’язань, підготовка локального висновку та певних рекомендацій.

Мета контролю та аудиту праці та її оплати, їх завдання. Організація носіїв інформації. Складання програми (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту трудових відносин і розрахунків з оплати праці. Виявлення типових помилок та порушень при проведенні контрольних дій та аудиторської перевірки праці та її оплати. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту трудових відносин і розрахунків з оплати праці, підготовка локального висновку та рекомендацій для клієнта.

 

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів

 

Мета і завдання контролю та аудиту доходів підприємства. Організація носіїв інформації. Складання програми (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту доходів. Виявлення типових помилок та порушень при здійсненні контрольних дій та аудиторської перевірки доходів підприємства. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту доходів підприємства, підготовка локального висновку та рекомендацій для клієнта.

Мета і завдання контролю та аудиту витрат діяльності і собівартості продукції (робіт, послуг). Формування обліково-звітних джерел інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту витрат діяльності за окремими їх видами та економічними елементами. Типові помилки та порушення. Формування доказової бази та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту витрат діяльності і собівартості продукції (робіт, послуг), підготовка локального висновку та певних рекомендацій.

Мета, завдання контролю та аудиту фінансових результатів за окремими їх видами. Обліково-звітні джерела інформації. Програма (етапи, процедури, методи) контролю та аудиту фінансових результатів операційної, фінансової, іншої діяльності. Виявлення типових помилок та порушень. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. Узагальнення результатів контролю та аудиту фінансових результатів за окремими їх видами, підготовка локального висновку та рекомендацій для клієнта.

 

Тема 6. Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів

 

Організація завершального етапу контролю та аудиторської перевірки. Узагальнення результатів контролю та аудиту фінансової звітності. Методичні і організаційні аспекти контрольних дій та аудиту балансу. Особливості методики і організації контролю та аудиту звіту про фінансові результати. Методичні та організаційні підходи контролю та аудиторської перевірки звіту про рух грошових коштів. Особливості методики і організації контрольної та аудиторської діяльності звіту про власний капітал. Оцінка можливості подальших подій та можливості безперервного функціонування підприємства. Підготовка звіту незалежного аудитора та певних рекомендацій.

 

Тема 7. Спеціалізовані сфери аудиту, завдання з огляду фінансової звітності та супутні послуги

 

Особливості організації та методики проведення спеціальних видів аудиту. Аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення. Аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту. Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності. Мета та загальні принципи завдань з огляду фінансової звітності. Обсяг огляду, умови завдання та планування. Виконання процедур, складання та надання звітів. Особливості організації та методики супутніх послуг. Виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації. Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності. Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації.

 

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку організації і методики контролю та аудиту в Україні

 

Сучасний стан контролю та аудиторської діяльності в державі. Організація і регулювання контролю та аудиту на світовому економічному рівні. Міжнародний досвід суб’єктів контролю та аудиту та його вплив на розвиток контрольної та аудиторської діяльності України. Удосконалення та перспективи розвитку організації і методики контролю та аудиту в Україні. Напрямки розвитку організації і методики контролю і аудиту на вітчизняних підприємствах та їх функціонування в умовах сучасних інформаційних технологій.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» (обов’язкова)

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Контроль та аудит в системі управління суб’єктів господарювання

2

2

Семінарське заняття 2.
Тема 2. Аудит та контроль основних бізнес-процесів підприємств і оцінка ризиків діяльності

2

3

Семінарське заняття 3.
Тема 2. Аудит та контроль основних бізнес-процесів підприємств і оцінка ризиків діяльності

2

4

Семінарське заняття 4.
Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств

2

5

Семінарське заняття 5.

Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств

3

6

Семінарське заняття 6.

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань

2

7

Семінарське заняття 7.

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань

3

8

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

9

Семінарське заняття 8.

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів

2

10

Семінарське заняття 9.

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів

3

11

Семінарське заняття 10.

Тема 6. Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів

3

12

Семінарське заняття 11.

Тема 6. Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів

2

13

Семінарське заняття 12.

Тема 7. Спеціалізовані сфери аудиту, завдання з огляду фінансової звітності та супутні послуги

2

14

Семінарське заняття 13.

Тема 7. Спеціалізовані сфери аудиту, завдання з огляду фінансової звітності та супутні послуги

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку організації і методики контролю та аудиту в Україні

2

15

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату

10

3. Написання есе

10

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

10

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

6. Підготовка презентації за заданою тематикою

10

7. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

10

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

10. Наукові публікації студента тощо

10

11. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

10

Підсумковий контроль – екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Плани семінарських (практичних) занять

 

На семінарські (практичні) заняття виносяться теми відповідно до змісту дисципліни, які можуть об’єднуватись з метою комплексного охоплення програмного матеріалу, забезпечення логіки його викладу і розгляду, а також з урахуванням кількості годин, відведених на аудиторну роботу. Детальний розгляд та обговорення основних питань за темою семінарського (практичного) заняття сприяють студентам у засвоєнні поданого на лекції і самостійно опрацьованого матеріалу, дозволяють зорієнтуватись у більш складних проблемних аспектах теорії та практики внутрішнього аудиту і, що найважливіше, є передумовою ефективного застосування набутих теоретичних знань під час вирішення ситуаційних завдань прикладного характеру.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальна кількість практичних занять за навчальними планом – 15 у тому числі:

 • 2 заняття – контрольна (модульна) робота (оцінюється окремо від 0 до 5 балів кожна);
 • 9 занять – практичні заняття за всіма темами курсу (оцінюються кожне заняття в межах 2 балів).
 • 4 заняття – практичні заняття за всіма темами курсу(оцінюються кожне заняття в межах 3 балів).

 

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях оцінюються від 0 до 40 балів.

 

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у формі усного опитування на семінарських заняттях здійснюється за 2-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

2

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усноформулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

 

 

Порядок та критерії оцінювання теоретичних знань у формі усного опитування на семінарських заняттях здійснюється за 3-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

3

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усноформулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

2

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації.

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформацію

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

 

Оцінювання виконання контрольної (модульної) роботи.

Контрольна (модульна) робота включає 5 теоретичних завдань. Виконання одного завдання оцінюється в 0 та 1 бал. Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань 5 балів. У разі, якщо виконано менше 3 завдань та відповіді студента оцінено менше ніж у 3 бали, студент отримує незадовільну оцінку за результатами контрольної (модульної) роботи, а набрані бали не враховуються у підсумковій оцінці.

В електронному журналі оцінювання знань здійснюється відповідно Карті самостійної роботи студента.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» (обов’язкова)

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.
Тема 1. Контроль та аудит в системі управління суб’єктів господарювання

-

2

Контактне заняття 2.
Тема 2. Аудит та контроль основних бізнес-процесів підприємств і оцінка ризиків діяльності

1

3

Контактне заняття 3.
Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств

2

4

Контактне заняття 4.
Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств

2

5

Контактне заняття 5.

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань

2

6

Контактне заняття 6.

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань

2

7

Контактне заняття 7.

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів

2

8

Контактне заняття 8.

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів

2

9

Контактне заняття 9.

Тема 6. Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів

1

10

Контактне заняття 10.

Тема 7. Спеціалізовані сфери аудиту, завдання з огляду фінансової звітності та супутні послуги

Тема 8. Проблеми та перспективи розвитку організації і методики контролю та аудиту в Україні

1

11

Контактне заняття 11.

Тема 3. Методика і організація контролю та аудиту активів підприємств

1

12

Контактне заняття 12.

Тема 4. Методика і організація контролю та аудиту власного капіталу та зобов’язань

2

13

Контактне заняття 13.

Тема 5. Методика і організація контролю та аудиту доходів, витрат та фінансових результатів

Тема 6. Методика і організація контролю та аудиту окремих форм фінансової звітності, її завершення та узагальнення отриманих результатів

2

14

Контрольна (модульна) робота

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Домашнє самостійне завдання (письмова контрольна робота) –обов’язкове

20

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

3. Написання реферату

5

4. Написання есе

5

5. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

6. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

7. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

10. Наукові публікації студента тощо

10

11. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за виконання індивідуальних завданьдля самостійної роботи студентів:

25

Підсумковий контроль – екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 20 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів. Об`єктами контролю є систематичність та активність роботи на контактних заняттях. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Контактні заняття оцінюються в діапазоні від 0 до 2 балів.

 

Порядок та критерії оцінювання контактних знань за 2-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

2

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував вміння ефективної роботи з інформацією, усноформулює власну думку, проявляє ініціативу, показав високий рівень теоретичних знань

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації.

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок та критерії оцінювання контактних знань за 1-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

1

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації.

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції.

 

Знання, уміння та навички, продемонстровані на контактних заняттях оцінюються від 0 до 20 балів.

 

Поточний контроль за результатами виконання контрольної (модульної) роботи передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни. Контрольна (модульна) робота складається з 5 завдань і виконується в аудиторії в період сесії. Кожне завдання оцінюється 0 або 1 бали залежно від повноти викладеної студентом відповіді.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 5 балів.

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Робочою програмою дисципліни «Організація і методика контролю та аудиту» передбачено виконання на вибір студентами денної та заочної форм навчання індивідуальної пошуково-аналітичної і наукової роботи у письмовій формі з презентацією й обговоренням її основних результатів за допомогою засобів програмного продукту PowerPoint. Цей вид самостійної роботи виконується у межах тематики дисципліни, містить елементи наукового дослідження й зорієнтований на розвиток аналітичного мислення, стимулювання творчого підходу до вирішення проблемних завдань студентами, набуття навиків роботи зі спеціальною фаховою літературою, вмінь формулювати й аргументувати власну думку, робити висновки.

Конкретні спрямування індивідуальної науково-аналітичної роботи необхідно попередньо узгоджувати з викладачем. Зокрема, це може бути реферат, аналітичний огляд літератури, есе, участь у наукових студентських конференціях, семінарах, круглих столах з виконанням дослідницької роботи і написанням тез доповідей, підготовкою наукових публікацій.

Види можливих індивідуальних завдань і максимальна кількість балів за їх виконання подано у таблиці. Студент повинен обрати завдання з розрахунку, що максимальна кількість балів за цей блок робіт не може перевищувати 10.

 

Таблиця 3

Види індивідуальних завдань *

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Написання есе

5

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

6. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

7. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

8. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

5

9. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

10. Підготовка статті або доповіді на наукову конференцію

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

5

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Вимоги до виконання індивідуальної пошуково-аналітичної та наукової роботи

 

Написання індивідуальної пошуково-аналітичної та наукової роботи здійснюється шляхом опрацювання законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, інформації, що отримана на лекціях, практичних заняттях, шляхом опрацювання підручників, навчальних посібників, монографій, статей та інших наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. Робота повинна бути підготовлена якісно з використанням необмеженої кількості джерел інформації. Бажаним є подання у роботі елементів науково-дослідницького характеру. На основі наукової роботи студенти можуть підготувати доповідь на наукову конференцію.

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНМСУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, змістовної частини, висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове.

У вступі необхідно навести обґрунтування (стисло) актуальності теми, визначити мету роботи, завдання, які вирішено (питання які розглянуто), інформаційну базу.

Основна змістовна частина роботи крім поділу на декілька пунктів (параграфів, питань) повинна бути викладеною так, щоб являти собою єдине ціле. У кінці кожного пункту бажано робити короткі висновки та підвести читача до наступного пункту (параграфу, питання).

Висновки повинні охоплювати зміст всієї роботи та містити конкретні пропозиції автора з розглянутих питань (розглянутої теми).

За текстом роботи повинні бути зробленими посилання на використані джерела інформації, перелік яких необхідно навести в кінці основного тексту. Цей перелік повинен бути оформлений відповідно до міждержавного стандарту з бібліографічного опису документів.

Оформлене індивідуальне завдання в установлені терміни подається на кафедру. Не допускається списування робіт та порушення терміну його подачі викладачеві. Після перевірки реферату викладач проводить індивідуальну бесіду із студентом за темою, після чого оголошується оцінка. Тему реферату студент обирає самостійно з нижченаведеного переліку та узгоджує з викладачем.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для денної форми навчання:

Оцінці підлягає виконання 2 домашніх завдань для самостійної роботи.

За власним вибором та узгодженням з викладачем студенти виконують одну з обраних тем курсу із запропонованих вибіркових завдань. Обсяг виконаного вибіркового завдання 20-27 сторінок друкованого тексту. Обсяг презентаційних матеріалів до обраної теми курсу визначається кількістю питань передбачених програмою.

Результати виконання завдань кожного із 2 завдань для вибіркової самостійної роботи оцінюються викладачем за шкалою від 0, 3, 4, 5 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії. Загальна максимальна кількість балів за самостійну роботу оцінюється від 0 до 10 балів

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

 

Порядок та критерії оцінювання індивідуальних (вибіркових) завдань, виконаних в письмовій формі за 5-бальною шкалою

Оцінка, бали

Критерії оцінювання

5

Студент дав вичерпну та обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, творчо підійшов до вирішення завдання, продемонстрував високий рівень теоретичної підготовку, вміння ефективної роботи з інформацією, усно чи письмово формулювати власну думку, здатність до самонавчання. Студент при виконанні роботи використав сучасну вітчизняну та іноземну літературу, належним чином оформив її. Вміння планувати і організовувати роботу, здатність до ефективного самонавчання.

4

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних явищ та процесів, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції. При цьому продемонстрував здатність орієнтуватись у ситуації і застосовувати набуті знання на практиці, креативність у роботі. Робота якісно оформлена у відповідності до чинних вимог

3

Студент відповів на поставлене запитання в цілому правильно, але помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, обґрунтувати пропозиції. Наявні певні недоліки в оформленні письмової роботи. Використано недостатній обсяг літератури або застарілу інформації

0

Студент не відповів взагалі або неправильно відповів на поставлене запитання, зробив суттєві помилки при використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не спромігся провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції. Студент не виконав завдання

 

 

 

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (заочна форма навчання)

 

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня робота оцінюється від 0 до 20 балів.

20 балів (12+8)

Студент отримує, коли виконав усі завдання домашньої контрольної роботи, дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів (10+6)

Студент отримує, коли виконав 3 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів (8+4)

Студент отримує, коли виконав 2 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли виконав 1 завдання, або не виконав жодного завдання домашньої контрольної роботи

 

Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 5 балів.

5 балів (3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали (3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали (2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0-50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється 0-10 балів.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Оцінювання результатів екзаменів з дисциплін здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому системою контролю рівня знань, умінь та навичок для дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену за 100-бальною шкалою.

Оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно). Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 бальною шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен.

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю).

Подальше оформлення результатів іспиту за всіма формами навчання здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання 4-бальної шкали та шкали ECTS згідно таблиці, переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Зразок екзаменаційного білету

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНВЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

дисципліна «Організація і методика контролю та аудиту» (обов’язкова)

           

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №__

 

 1. Визначте загальні методичні підходи до методики та організації контролю та аудиту.
 2. Які питання необхідно внести до програми аудиту показників фінансової звітності?
 3. Методи та методика проведення контролю та аудиту виробничих витрат.
 4. Джерела інформації при проведенні контролю та аудиту розрахунків з постачальниками.
 5. Завдання:

В процесі проведення аудиторської перевірки ПАТ «Прогрес» аудитор виявив, що воно отримало безкоштовно технологічне обладнання. Згідно із супровідними документами його вартість склала 300000 грн. устаткування було доставлене транспортною організацією за 3600 грн. з ПДВ на умовах наступної оплати. Монтаж і випробування обладнання підприємство здійснювало власними силами (нарахована заробітна плата в сумі 6000 грн. та витрачено матеріали, які були раніше придбані для виробництва основної продукції на суму 3900 грн.).

В бухгалтерському обліку операції відображені таким чином:

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

 1. Отримали обладнання

424

104

300000

 1. Витрати на транспортування

631

152

3000

 1. Податок на додану вартість

631

641

720

 1. Нарахована заробітна плата

152

661

6000

 1. Нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату (38%)

152

651

2048

 1. Списані матеріали, що використані для монтажу

201

152

3900

 1. Збільшена первісна вартість обладнання на суму витрат з монтажу

104

152

12300

 

Необхідно:

 1. Встановити правильність кореспонденції рахунків та сум бухгалтерського обліку.
 2. Вказати основні джерела інформації для підтвердження факту здійснення операцій.
 3. Зробити відповідний запис для включення в звіт незалежного аудитора.

 

 Завідувач кафедри, професор ___________________ О.А.Петрик

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 1. Аудит: Підручник / за загальною редакцією О.А. Петрик / О.А. Петрик,
  В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.– К.: КНЕУ, 2015. – 498с.
 2. Аудит: практикум / [О. А. Петрик, В. О. Зотов., Б. В. Кудрицький, І.Ю. Чумакова та ін.]. – К. : КНЕУ, 2011. – 364с.
 3. Аудит оподаткування підприємств.: Навч. посібник. / О.А. Петрик, Г.М. Давидов,
  О.Ю. Редько та ін.; за заг. ред. О.А. Петрик. – К.:ДННУ «Акад. фін. управління», 2012. –352с.
 4. Аудит: навч. посіб. / [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник та ін.] – К. : «Центр учбової літератури», 2016. – 380 с.
 5. Аудит в Україні (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): підручник / За ред. проф. В.В. Немченка, Ю.О. Редька. − К.: Центр учбової літератури, 2012. − 540 с.
 6. Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : підручник / Л.П. Кулаковська
  Ю.В. Піча. – К.: Каравела, 2012. – 544 с.
 7. Пантелеєв В.П. Аудит.: навч. посібник,- К.: Професіонал, 2008.- 400с.
 8. Петрик О.А., Савченко В.Я., Свідерській Д.Є. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: Навч. посіб. / За заг. Ред. О.А.Петрик. – К.: КНЕУ, 2008. – 472с.

 

 1. Додаткова література
 1. Дікань Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л.В. Дікань, Ю.О. Голуб, Н.В. Синюгіна; за ред. проф. Л.В. Дікань. – К.: Знання, 2011. – 503 с.
 2. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посібник / З.Б. Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко. − К.: Алерта, 2014. − 496 с.
 3. Аренс А. ЛоббекДж. Аудит: / Пер. с англ., Гл. ред. серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 560 с.
 4. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О’Рейлі, М.Б. Хирш: Пер. с англ. Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542 с.
 5. Болюх М.А., Заросило А.П. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 344 с.
 6. РобертсонДж. Аудит: Пер с англ. - М.: КРМG, Аудиторскаяфирма «Контакт», 1993. – 496 с.
 7. Теорія бухгалтерського обліку: монографія / Л.В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч та ін.; за заг. ред. Л.В. Нападовської. – К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 735 с.
 8. Слободяник Ю. Б. Державний аудит : Навчальний посібник / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2015. – 340 с.

 
<>7.3.Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2258-19
 • Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-xiv
 • Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зі змінами http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
 • Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 1. – 1142с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf
 • Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 2. – 533с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть2.pdf
 • Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 3. – 121с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть3.pdf
 • Нормативні акти Аудиторської палати України https://www.apu.com.ua/2014/01/16/mesmerizing-view-of-a-perfect-moonlit-night
 • Офіційний сайт Міжнародної федерації бухгалтерів: http://www.ifac.org
 • Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затверджено наказом МФУ від 07.02.2013 № 73, із змінами і доповненнями http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13