Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Організація праці менеджмера

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА МАРКЕТИНГУ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКИ ПРАЦІ

 

Навчально-методичні матеіали до вивчення науки “Організація праці менеджера”

для студентів V курсу

галузь знань «Економіка та підприємництво»

магістерської програми «Управління персоналом»

для студентів, що навчаються за спеціальністю 8.03050501

 

КИЇВ - КНЕУ 2014

 

Зміст 

 

 

Вступ

3

1.

Тематичний план науки

5

2.

Зміст науки за темами

7

3.

Плани практичних занять

11

3.1.

Плани практичних занять для студентів денної форми навчання

 

11

3.2.

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

14

4.

Приклади завдань, що виносяться на екзамен

15

5.

Самостійна робота студентів

16

5.1.

Самостійна робота студентів денної форми навчання

17

5.2.

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

18

6.

Теми рефератів – есе 

23

7.

Орієнтовна тематика доповідей на студентській науковій конференції

24

8.

Поточний і підсумковий контроль знань

24

8.1.

Поточний контроль знань студентів денної форми навчання 

24

8.2.

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання

24

8.3.

Підсумковий контроль знань

25

 

Рекомендована література 

27

 

Додаток 1

29

 

 

Вступ

Організація є постійним супутником будь-якої усвідомленої цілеспрямованої діяльності. Добре організована праця є важливою передумовою досягнення позитивних результатів діяльності, задоволення працівників своїми трудовими здобутками. Безсистемна, недбала організація праці навпаки спричиняє низку проблем: виробничих, психологічних, економічних, моральних, соціальних.

Керівник, менеджер як ніхто інший має розуміти значення організації праці для успішної діяльності трудових колективів і бути взірцем у цій справі для підлеглого персоналу.

Наука “Організація праці менеджера” належить до числа нормативних, тобто обов’язкових для вивчення студентами, що опановують магістерську програму “Управління персоналом”.

Метою науки є надання студентам можливостей для оволодіння системними знаннями теорії та практики організації праці менеджерів та інших працівників апарату управління підприємствами.

Мета науки досягається у процесі виконання студентами низки завдань з опанування організаційними компетенціями як здатностями розуміти, знати, уміти, володіти стійкими навичками.

Основні завдання науки – навчити студентів:

1. Розуміти:

— місію і цілі підприємства;

— мету праці менеджерів;

— сутність і значення організації праці управлінського персоналу;

— значення: управлінської інформації; службового спілкування менеджера; формального і неформального лідерства; ролі секретаря в організації праці менеджера.

2. Знати:

— функції менеджменту і менеджера;

— особливості праці менеджерів;

— завдання організації праці менеджерів;

— засади функціонального поділу праці;

— методи навчання менеджерів;

— методи аналізу трудових процесів в управлінні підприємствами;

— засади підготовки управлінських рішень;

— вимоги до службового спілкування менеджера;

— методи оцінювання праці менеджера;

— методи стимулювання праці менеджерів;

— засади програмування професійної кар’єри.

3. Уміти:

— організовувати робоче місце керівника (фахівця);

— аналізувати умови праці менеджера;

— розробляти заходи щодо вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами;

— виявляти інформаційні потреби керівників і фахівців;

— розробляти заходи щодо вдосконалення інформаційного забезпечення менеджерів;

— аналізувати стан і ефективність делегування повноважень керівників середнього і вищого рівнів управління;

— складати проекти управлінських рішень та обґрунтовувати їх доцільність;

— організовувати підготовку ділових нарад і зустрічей;

— аналізувати стиль керівництва людьми;

— аналізувати ефективність роботи секретаря керівника;

— консультувати керівників з питань організації праці управлінського персоналу;

— програмувати власну професійну кар’єру.

4. Володіти стійкими навичками:

— нормування управлінської праці;

— складання положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій;

— планування особистої праці та самоконтролю результатів діяльності;

— ділового листування.

Предметом науки є загальні засади і методи організації управлінської праці.

Сумлінно опанувавши науку “Організація праці менеджера”, студенти набудуть важливих для роботи за фахом компетенцій (табл. 1). 

Таблиця 1 

Компетенції фахівця, що формуються під час вивчення науки “Організація праці менеджера” 

 

Класи професійних завдань

Компетенції (здатності) фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

1. Аналітично-контрольні завдання

1.1. Аналізувати:

- стан організації праці управлінського персоналу;

- інформаційні потреби управлінського персоналу;

- стан і ефективність делегування повноважень керівниками;

- умови праці управлінського персоналу;

- стиль керівництва людьми;

- ефективність роботи секретаря керівника;

- ефективність роботи підлеглого персоналу.

2. Нормувально-планувальні завдання

2.1. Нормувати управлінську працю.

2.2. Планувати особисту працю та делегувати повноваження.

2.3. Планувати працю підлеглого персоналу.

2.4. Програмувати власну ділову кар’єру.

3. Організаційно-управлінські завдання

3.1. Організовувати:

- роботу підлеглого персоналу;

- робоче місце керівника (фахівця);

- підготовку і проведення ділових нарад, зустрічей, бесід, інтерв’ю.

4. Оцінно-заохочувальні завдання

4.1. Оцінювати підсумки роботи підлеглого персоналу.

4.2. Пропонувати заходи щодо вдосконалення матеріального і морального стимулювання праці підлеглого персоналу.

5. Інноваційно-проектні завдання

5.1. Розробляти:

- заходи щодо вдосконалення трудових процесів в - управлінні підприємствами;

- заходи щодо вдосконалення інформаційного

- забезпечення менеджерів;

- положення про структурні підрозділи та посадові інструкції;

5.2. Складати проекти управлінських рішень та обґрунтовувати їх доцільність;

6. Інформаційно-технологічні завдання

6.1. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології в організації праці менеджера.

6.2. Виявляти інформаційні потреби керівників і фахівців;

6.4. Консультувати керівників з питань організації праці управлінського персоналу;

 

  

1. Тематичний план науки

Наука “Організація праці менеджера” включає 17 тем. У зв’язку з обмеженим бюджетом навчального часу деякі теми не виносяться на лекційні заняття, а підлягають самостійному вивченню студентами за літературними джерелами. Загалом на вивчення науки відведено 144 академічних годин. Через специфіку різних форм навчання розподіл навчального часу за формами організації навчального процесу (денна, заочна) є неоднаковим.

Формою підсумкового контролю є екзамен.

Тематичний план науки наведено у табл.2.

Таблиця 2 

 

Тематичний план

 

 

Тема

Кількість годин

Форма навчання:

денна

заочна

Л

П

І-к р.

С

Л

П

І-к р.

С

1

2

3

4

5

10

11

12

13

1. Функції менеджера в організації, особливості його праці

1

2

 

 

2

 

 

 

2. Цілі організації і мета праці менеджера

Самост.

-

 

 

2

 

 

 

3. Сутність і зміст організації праці менеджера

Самост.

2

 

 

1

1

 

 

4. Підготовка менеджерів

Самост.

-

 

 

1

 

 

 

5. Нормування управлінської праці

1

2

 

 

2

1

 

 

6. Організація та обслуговування робочих місць

Самост.

-

 

 

Самост.

 

 

 

7. Умови і культура праці менеджера

Самост.

-

 

 

Самост.

 

 

 

8. Аналіз і вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами

1

2

 

 

2

1

 

 

9. Регламентування праці менеджерів

1

2

 

 

2

1

 

 

Модульний контроль I

 

2

 

 

 

-

 

 

10. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера

1

2

 

 

2

1

 

 

11. Делегування повноважень і планування праці менеджера

1

2

 

 

2

 

 

 

12. Підготовка, ухвалювання та організація виконання управлінських рішень

Самост.

-

 

 

Самост.

 

 

 

13. Службове спілкування менеджера

Самост.

2

 

 

Самост.

 

 

 

14. Лідерство і стиль керівництва людьми на підприємстві

1

 

 

 

2

 

 

 

15. Взаємодія секретаря й керівника

Самост.

 

 

 

Самост.

 

 

 

16. Оцінювання і стимулювання праці менеджера

1

2

 

 

2

1

 

 

17. Авторитет і кар’єра менеджера.

Самост.

2

 

 

Самост.

 

 

 

Модульний контроль II

 

2

 

 

 

-

 

 

Усього годин

8

24

35

74

20

6

25

90

 

Умовні позначення: Л – лекції; П – практичні заняття; І-к р. – індивідуально-консультативна робота;

С – самостійна робота студентів

 

2. Зміст науки за темами 

Тема 1. Функції менеджера в організації, особливості його праці

Функціональний поділ праці, його організаційне, економічне та соціальне значення.

Об’єктивні передумови появи менеджера в системі функціонального поділу праці. Загальна характеристика менеджера, його призначення в організації. Функції менеджменту і менеджера: загальні та специфічні. Методологічні аспекти діяльності менеджера. Особливості праці менеджера на різних рівнях управлінської ієрархії, у великих, середніх і малих організаціях. 

Тема 2. Цілі організації і мета праці менеджера

Філософія і місія організації, їх значення для поступального розвитку та формування позитивного іміджу. Генеральна стратегія організації та її складові.

Цілі організації та їх класифікація. Загальнокорпоративні, функціональні та лінійні цілі організації. Дерево цілей.

Мета праці менеджера, її місце у системі цілей організації. Особливості формування мети праці менеджерів нижчого, середнього і вищого рівнів управління, лінійних і функціональних керівників. 

Тема 3. Сутність і зміст організації праці менеджера

Визначення організації праці, її економічне й соціальне значення. Складові організації праці менеджера: визначення обов’язків, прав і відповідальності; організація та обслуговування робочого місця, інформаційне забезпечення; створення сприятливих умов праці; планування діяльності; використання технічних засобів праці; службове спілкування та організація роботи з документами; оцінювання і стимулювання праці менеджера.

Суб’єкти організації праці менеджера. 

Тема 4. Підготовка менеджерів

Загальні та специфічні вимоги до менеджерів з боку роботодавців. Вимоги до освіти і практичного досвіду менеджера. Форми й методи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації менеджерів. Сучасний стан підготовки менеджерських кадрів в Україні та у світі. Організація безперервної самоосвіти менеджера. 

Тема 5. Нормування управлінської праці

Класифікація затрат робочого часу менеджера. Час роботи і його складові: час організаційно-адміністративної роботи, час творчої роботи, час формально-логічної роботи, час технічної роботи. Час перерв: регламентовані перерви, нерегламентовані перерви.

Аналіз затрат робочого часу працівників апарату управління.

Нормативні матеріали для нормування управлінської праці. класифікація норм для сфери управлінської праці.

Методи нормування управлінської праці: розрахункові та дослідницькі. 

Тема 6. Організація та обслуговування робочих місць

Сутність і процес організації робочих місць для менеджерів.

Загальні вимоги до організації робочого місця менеджера. Планування і оснащення робочих місць менеджерів. Засоби механізації управлінської праці та їх використання. Обслуговування робочих місць. 

Тема 7. Умови і культура праці менеджера

Організаційні та психофізіологічні особливості розумової праці, їх вплив на працездатність менеджера. Загрози здоров’ю менеджера. Організаційні резерви підвищення працездатності менеджера. Сутність, зміст і значення гігієни праці як галузі науки і сфери практичної діяльності. Фактори та умови праці. Гігієнічні поради менеджерам. Сутність і значення регламентованого режиму праці й відпочинку менеджера. Напрями раціоналізації режимів праці й відпочинку. Культура праці менеджера. 

Тема 8. Аналіз і вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами

Особливості трудових процесів у сфері управління. Аналіз складу і змісту трудових процесів в управлінні. Графічні методи аналізу управлінських процедур. Методи аналізу трудових операцій.

Аналіз використання робочого часу. Методи спостереження за використанням робочого часу: фотографія робочого часу, хронометраж, моментні спостереження, опитування. Показники використання робочого часу.

Проектування раціональної організаційної структури управління підприємством, організаційних та інформаційних зв’язків.

Раціоналізація управлінської документації. Раціоналізація трудомістких управлінських процедур і операцій. 

Тема 9. Регламентування праці менеджерів

Сутність, значення і об’єкти регламентування управлінської праці. Класифікація регламентів праці управлінського персоналу. Методи регламентування управлінської праці.

Статут організації та його значення. Положення про структурні підрозділи. Посадові інструкції. Штатний розпис. Інші регламенти управлінської праці. 

Тема 10. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера

Інформація як головний предмет праці менеджера і як продукт його діяльності. Значення і класифікація управлінської інформації. Інформаційний

 процес. Інформаційний потік. Поняття інформаційної системи. Інформаційні потреби керівників. Сучасні вимоги до інформації. Організація інформаційного забезпечення діяльності менеджера. 

Тема 11. Делегування повноважень і планування праці менеджера 

Сутність і зміст повноважень менеджера. Делегування повноважень менеджера. Переваги та ризики, пов’язані з передачею частини повноважень менеджера. Передача повноважень як засіб стимулювання підлеглих. Методи і суб’єкти контролю за діяльністю підлеглих. Стимулювання самостійності в роботі та відповідальності підлеглих.

Планомірність як необхідна передумова будь-якої цілеспрямованої діяльності, форми її реалізації. Основні об’єкти планування в діяльності менеджера.

Перспективне і поточне (оперативне) планування діяльності. Особливості планування окремих специфічних видів діяльності та самовдосконалення. Самоконтроль виконання запланованих досягнень. 

Тема 12. Підготовка, ухвалювання та організація виконання управлінських рішень

Управлінські рішення як основа менеджменту. Класифікація управлінських рішень. Вимоги до якості управлінських рішень. Технологія підготовки рішень, оцінювання та ухвалювання рішень, організація виконання прийнятих рішень. Умови швидкого і безперешкодного запровадження прийнятих рішень. Контроль виконання рішень і звітність виконавців. 

Тема 13. Службове спілкування менеджера

Потреби менеджера у спілкуванні. Класифікація різновидів і форм спілкування менеджера. Партнери у спілкуванні.

Вимоги до культури спілкування менеджера. Повсякденне оперативне спілкування з підлеглими, колегами і вищими керівниками. Особливості проведення нарад, зустрічей, бесід, спілкування із зовнішнім світом. Листування як особлива форма ділового спілкування менеджера. Організація приймання відвідувачів з особистих питань. 

Тема 14. Лідерство і стиль керівництва людьми на підприємстві

Формальне і неформальне лідерство, їх значення для ефективного управління.

Культура управління і керівництва людьми. Стиль управління та його типові різновиди. Вплив різних стилів управління на трудову поведінку підлеглих. Взаємозв’язок особистісних властивостей керівника і його стилю управління. 

Тема 15. Роль секретаря в організації праці керівника 

Передумови появи в апараті управління посади секретаря. Різновиди секретарських посад. Посадові обов’язки секретаря керівника. Взаємодія керівника з секретарем .

Вимоги до знань та умінь секретаря. Кваліфікаційні вимоги. 

Тема 16. Оцінювання і стимулювання праці менеджерів 

Економічне, організаційне і соціальне значення об’єктивного оцінювання діяльності менеджерів. Методи, критерії та показники оцінювання. Поточне оцінювання і періодична атестація менеджерів. Використання підсумків оцінювання.

Методи і форми мотивації менеджерів до успішної діяльності. Особливості організації оплати праці менеджерів. Нематеріальні форми стимулювання ефективної праці менеджерів. 

Тема 17. Авторитет і кар’єра менеджера

Імідж і авторитет менеджера, їх значення для успішної діяльності. Фактори і методи формування реального авторитету. Програмування ефективної діяльності. Планування ділової кар’єри, його значення, структура, методи реалізації, контроль.

 

 

3. Плани практичних занять 

 

3.1. Плани практичних занять для студентів денної форми навчання 

Заняття 1. Функції менеджера в організації, особливості його праці 

Завдання. Закріплення і поглиблення знань:

• суспільного поділу праці;

• функціонального поділу праці на підприємстві;

• функцій управління підприємством;

• функцій менеджменту загальних і спеціальних;

• особливостей управлінської праці. 

План заняття

 1. Семінар-дискусія з обговорення ключових питань щодо місця і ролі менеджера у функціональному поділі праці на підприємстві

 2. Індивідуальне творче завдання на тему: «Моє ставлення до кар’єрного зростання» 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для обговорення на семінарі

 2. Зміст завдання 

Заняття 2. Сутність і зміст організації праці менеджера

Завдання. Засвоєння базових понять сутності і складових організації праці менеджера 

План заняття

 1. Експрес-опитування студентів за переліком питань на тему: «Суб’єкти організації праці менеджера»

 2. Письмова контрольна робота 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для усного опитування

 2. Варіанти завдань письмової контрольної роботи 

Заняття 3. Нормування управлінської праці

Завдання. Засвоєння теоретичних засад і набуття практичних навичок нормування управлінської праці 

План заняття

 1. Контроль засвоєння студентами теоретичних положень нормування управлінської праці

 2. Виконання практичного завдання 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для письмових відповідей

 2. Спеціальний бланк для виконання практичного завдання 

Заняття 4. Аналіз і вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами 

Завдання. Набуття навичок аналізу та розв’язання складних ситуацій в управлінні підприємствами, спричинених недоліками в організації праці 

План заняття

 1. Вивчення ситуації

 2. Розроблення пропозицій, спрямованих на розв’язання ситуації та запобігання виникненню подібних негараздів у майбутньому 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Текст із описом ситуації

 2. Методичні рекомендації 

Заняття 5. Регламентування праці менеджерів 

Завдання. Набуття вмінь розроблення засобів регламентування діяльності управлінського персоналу 

План заняття

1. Експрес-опитування студентів за переліком питань на тему: «Об’єкти регламентування і види регламентів»

2. Розроблення положень про підрозділи служби персоналу 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для опитування студентів

 2. Варіанти завдань для розроблення положень про підрозділи служби персоналу 

Заняття 6. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера 

Завдання. Засвоєння методів забезпечення інформаційних потреб працівників служби персоналу 

План заняття

 1. Ділова гра: «Визначення потреб в інформації працівників служби персоналу»

 2. Проектування механізму забезпечення інформацією працівника служби персоналу 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Інструктивні настанови щодо проведення ділової гри.

 2. Вимоги до розроблення механізму забезпечення працівника інформацією. 

Завдання 7. Делегування повноважень і планування праці менеджера 

Завдання. Напрацювання вмінь ефективно використовувати робочий час 

План заняття

 1. Експрес-опитування студентів за переліком питань: «Організація делегування повноважень керівників на підприємстві»

 2. Виконання індивідуального завдання на тему: «Мій особистий досвід планування робочого дня та виконання плану» 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для експрес-опитування

 2. Методичні настанови щодо виконання індивідуального завдання 

Заняття 8. Службове спілкування менеджера

Завдання. Напрацювання навичок усного і писемного спілкування менеджера 

План заняття

 1. Обговорення теоретичних аспектів теми

 2. Виконання практичних завдань 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для усного обговорення

 2. Тексти практичних завдань 

Заняття 9. Оцінювання і стимулювання праці менеджерів

Завдання. Поглиблення теоретичних знань і набуття вмінь організації оцінювання керівників структурних підрозділів 

План заняття

 1. Семінар-дискусія з обговорення ключових питань оцінювання та стимулювання праці управлінського персоналу

 2. Проектування методики оцінювання керівників 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для обговорення на семінарі.

 2. Вимоги до розроблення методики оцінювання керівників. 

Заняття 10. Авторитет і кар’єра менеджера

Завдання. Поглиблення теоретичних знань і набуття вмінь планування трудової кар’єри 

План заняття

 1. Експрес-опитування студентів за переліком питань: «Імідж і авторитет керівника»

 2. Письмова контрольна робота на тему: «Як домогтися реального авторитету в трудовому колективі» 

Інформаційно-методичне забезпечення

 1. Перелік питань для усного опитування

 2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи

 

3.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання 

Заняття 1. Розглядаються теоретичні і практичні питання з тем № 1 і 2. Засвоюються розуміння сутності і значення функціонального поділу праці, знання функцій менеджменту і менеджера в організації. Напрацьовуються навички побудови дерева цілей підприємства та визначення мети праці менеджерів. 

Заняття 2. Тема 3 вивчається в режимі практичного заняття. За темою 4 проводиться міні-лекція і семінар.

Засвоюються знання сутності, змісту і значення організації праці управлінського персоналу підприємств. Напрацьовуються уміння визначати комплекс вимог роботодавця до претендентів на вакантні посади керівників, обирати адекватні методи навчання менеджерів, професіоналів і керівників. 

Заняття 3. На це заняття виноситься одна тема № 5. Спочатку відбувається міні-лекція, потім – практичне заняття з розв’язання задач. Напрацьовуються уміння аналізувати затрати робочого часу працівників апарату управління, обирати для нормування праці адекватні трудові нормативи і методи нормування управлінської праці. 

Заняття 4. Міні-лекція за темою № 8, аналіз практичних ситуацій. Засвоюються методи і прийоми аналізу ефективності трудових процесів в управлінні підприємствами, напрацьовуються уміння раціоналізації процесів і процедур управлінського характеру. 

Заняття 5. Тема № 9 вивчається в режимі семінару-дискусії.

Засвоюються базові знання сутності і значення регламентування праці менеджерів, застосовуваних для цього засобів. Формуються уміння добирати і використовувати засоби регламентування праці керівників відповідно до характеру виконуваних функцій. 

Заняття 6. Проводиться міні-лекція за темою № 10 і контрольна робота в аудиторії.

Засвоюються знання щодо сутності, значення і класифікації управлінської інформації, її структури, застосовуваних інформаційних технологій. Формуються уміння в галузі визначення інформаційних потреб керівників та методів їх забезпечення. 

Заняття 7. Проводиться міні-лекція за темою № 11 та усне опитування студентів. Засвоюються знання сутності і практичного значення делегування повноважень керівниками, організації цього процесу. Формуються уміння планувати роботу керівників і контролювати виконання делегованих повноважень. 

Заняття 8. Проводиться міні-лекція за темою № 14 і семінарське заняття. Засвоюються базові знання лідерства та його значення для ефективності управління трудовими колективами. Формуються уміння аналізувати стилі керівництва працівниками на підприємстві та оцінювання ефективності стилів. 

Заняття 9. Основний зміст теми 16 опрацьовується у формі практичного заняття. Формуються уміння оцінювати керівників і результати їхньої діяльності, обґрунтовувати вибір адекватних методів і засобів винагородження керівників відповідно до результатів їхньої діяльності.

 

4. Приклади завдань, що виносяться на екзамен 

Приклад теоретичного питання: розкрити сутність і значення організації праці на підприємстві, навести приклади відмінностей в організації праці менеджерів і робітників. 

Тестове завдання: з наведених трьох варіантів відповіді обрати один правильний. 

Планування праці менеджера – це:

а) ретельне визначення на наступний робочий день нарад, зустрічей, ділових бесід, виховних заходів та потрібних для цього затрат часу;

б) розрахунки затрат робочого часу керівника на управління підрозділом, контроль виконання змінно-добових завдань, стану охорони праці та трудової дисципліни;

в) процес попереднього визначення завдань, які має виконувати менеджер у наступних періодах часу, їхньої черговості, тривалості та якості виконання.

 

5. Самостійна робота студентів

 

5.1. Самостійна робота студентів денної форми навчання

 

На самостійну роботу студентів з науки «Організація праці менеджера» навчальним планом передбачено 74 години.

Основними видами самостійної роботи є:

– підготовка до поточних аудиторних занять;

– виконання індивідуальних і групових завдань на практичних заняттях;

– виконання домашніх індивідуальних завдань;

– пошуково-аналітична робота;

– наукова робота;

– підготовка до екзамену тощо.

Основні види завдань наведено в карті самостійної роботи (табл.3).

Таблиця 3

Карта самостійної роботи студента

 з науки «Організація праці менеджера» 

Денна форма навчання

 

Теми для опрацювання на практичних заняттях

Види і форми проведення практичних занять

Максимальна кількість балів

1. Функції менеджера в організації, особливості його праці

Семінар-дискусія Індивідуальне творче завдання

3

3. Сутність і зміст організації праці менеджера

Експрес-опитування

Письмова контрольна робота

3

5. Нормування управлінської праці

Виконання практичного завдання

3

8. Аналіз і вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами

Розв’язання ситуації за кейс-методом

3

9. Регламентування праці менеджерів

Експрес-опитування

Розроблення положень про підрозділи служби персоналу

3

Модульна контрольна робота – 1 за матеріалами тем №2;4;6;7

5

10. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера

Розроблення схем інформаційних потоків, пов’язаних із діяльністю служби персоналу

3

11. Делегування повноважень і планування праці менеджера

Аналіз ситуацій та розроблення пропозицій щодо їх розв’язання

3

13. Службове спілкування менеджера

Робота зі службовою документацією

3

16. Оцінювання і стимулювання праці менеджера

Виконання індивідуального творчого завдання

3

17. Авторитет і кар’єра менеджера

Прогнозування професійної кар’єри

3

Модульна контрольна робота – ІІ за матеріалами тем №12;14;15

5

Усього балів за роботу на практичних заняттях

40

Індивідуальні (вибіркові) завдання

 1. Самостійний пошук і переклад на українську іншомовних оригінальних наукових статей за проблематикою «Організація управлінської праці»
 2. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри
 3. Підготовка доповіді на студентську наукову конференцію
 4. Підготовка реферату-есе за визначеною темою

 

10

 

 

10

10

10

Усього балів за виконання індивідуальних (вибіркових) завдань

10

Загальна кількість балів за самостійну роботу студента (поточна успішність)

50

       

 

 

5.2. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період 

Основними видами самостійної роботи студентів-заочників є:

– виконання індивідуальних практичних завдань за місцем роботи;

– виконання контрольної роботи в аудиторії;

– підготовка до екзамену.

Карту самостійної роботи для студентів-заочників наведено в табл. 4. 

Таблиця 4

 

Карта самостійної роботи студента

з науки «Організація праці менеджера» для студентів спеціальності 8.03050501 – Управління персоналом та економіка праці освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 

 

Заочна форма навчання 

 

Сесійний період

№ заняття

Контактні заняття

Форма заняття і метод контролю

Максимальна оцінка,

балів

Систематичність і активність роботи студента на контактних заняттях

 

 

1

Тема 1. Функції менеджера в організації, особливості його праці

Вступна міні-лекція

Семінар

1

Тема 2. Цілі організації і мета праці менеджера

Міні-лекція

Семінар-дискусія

1

 

2

Тема 3. Сутність і зміст організації праці менеджера

Практичне заняття

1

Тема 4. Підготовка менеджерів

Міні-лекція

Семінар

1

 

3

Тема 5. Нормування управлінської праці

Міні-лекція

Розв’язання задач

2

Тема 6. Організація та обслуговування робочих місць

Самостійне вивчення

_

 

 

4

Тема 7. Умови і культура праці менеджера

 

Тема 8. Аналіз і вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами

Самостійне вивчення

 

Міні-лекція

Аналіз ситуацій

_

 

2

5

Тема 9. Регламентування праці менеджерів

Семінар-дискусія

1

6

Тема 10. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера

Міні-лекція

Контрольна робота

2

 

 

7

Тема 11. Делегування повноважень і планування праці менеджера

 

Тема 12. Підготовка ухвалювання та організація виконання управлінських рішень

Міні-лекція

Усне опитування

 

Самостійне вивчення

1

 

_

 

8

Тема 13. Службове спілкування менеджера

 

Тема 14. Лідерство і стиль керівництва людьми на підприємстві

Самостійне вивчення

 

Міні-лекція

Семінар

_

 

1

 

9

Тема 15. Взаємодія секретаря й керівника

 

Тема 16. Оцінювання і стимулювання праці менеджера

Самостійне вивчення

 

Практичне заняття

_

 

2

Сумарна оцінка за темами занять

15

Комплексна контрольна робота в аудиторії

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

20

Міжсесійний період

Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Вид завдання

Форма подання

Термін подання і реєстація

Форма контролю

Максимальна оцінка, балів

Звіт, виконаний за відповідним варіантом*

Паперова або електронна

Не пізніше, як за 2 тижні до сесії

Захист і обговорення результатів

 

25

* Якщо студент не працює, йому дозволяється замість звіту виконати реферат-есе на тему, погоджену з викладачем.

Виконання індивідуальної роботи за вибором студента

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій
 2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень
 3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри[1]

Паперова або електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

30

Разом

50

                   

 

 

Індивідуальні практичні завдання для студентів

заочної форми навчання 

У міжсесійний період студенти виконують індивідуальне практичне завдання. Для цього вони вивчають, аналізують і оцінюють практику організації управлінської праці за місцем роботи.

Індивідуальне практичне завдання складається зі вступу та аналітичної частини. Структура вступу є однаковою для всіх студентів, а зміст варіюється залежно від конкретних умов і результатів діяльності організації, в якій працює студент.

Зміст вступу:

- повна назва організації;

- вид економічної діяльності;

- форма власності;

- основні види продукції, що виробляються, виконувані послуги;

- загальна чисельність і структура персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);

- загальна чисельність менеджерів, у тому числі керівників нижчого, середнього і вищого рівнів управління;

- показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т.п.

Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми і доповнити їх відповідним коментарем.

Завдання для аналітичної частини сформульовано у п’яти варіантах. Студент обирає варіант завдання у відповідності з номером залікової книжки: 

 

Остання цифра номера

залікової книжки

Номер варіанта завдання

0 або 1

варіант 1

2 або 3

варіант 2

4 або 5

варіант 3

6 або 7

варіант 4

8 або 9

варіант 5

 

Практичне завдання, виконане за невластивим варіантом, оцінюється в “0” балів без перевірки його змісту.

Студент заочної форми навчання, який не працює з поважної причини, підтвердженої документально, може звернутися на кафедру із заявою про заміну практичного завдання на підготовку реферату за темою і планом, що їх видає кафедра в індивідуальному порядку.

Виконане індивідуальне завдання студент друкує на комп’ютері та оформляє його у вигляді звіту. Зразок титульного аркуша звіту наведено у додатку 1. Звіт друкується на білому папері формату А4, скріплюється металевими скобками або прошивається з лівого краю.

Обсяг звіту має бути не більше 25 с.                       

У процесі підготовки аналітичної частини звіту забороняється використовувати літературні джерела.

Студент зобов’язаний подати звіт на кафедру управління персоналом та економіки праці не пізніше, як за два тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, подані пізніше, не перевіряються і не оцінюються.

Залежно від повноти і якості змісту кожне з п’яти питань аналітичної частини звіту оцінюється за шкалою 5; 3; 0 балів. За недбале оформлення, наявність грубих граматичних і лексичних помилок загальна оцінка за звіт може бути зменшена на 5 балів.

 

Варіанти аналітичної частини звіту 

Варіант 1

 1. На прикладі одного структурного підрозділу організації зробити аналіз документів, що регламентують діяльність керівників та їхніх підлеглих. Додати до звіту копії положення про структурний підрозділ і посадової інструкції.

 2. Вивчити й проаналізувати ставлення організації до навчання менеджерів: хто, де навчається, підвищує кваліфікацію, стажується, яку суму коштів організація витрачає за рік на навчання менеджерів усього, в тому числі на одного керівника.

 3. За даними обліку тимчасової непрацездатності за минулий рік зробити аналіз захворюваності керівників (не менше 5 осіб): скільки втрачено робочих днів через хвороби кожним, які хвороби найбільше дошкуляли керівникам. З’ясувати, чи корелюється статистика захворювань з віковими показниками керівників.

 4. На прикладі одного з керівників виконати комплексний аналіз організації робочого місця: накреслити план, описати оснащення, зафіксувати параметри мікроклімату.

 5. Детально описати чинний порядок атестації на підприємстві керівників і професіоналів, навести приклади. 

 

Варіант 2

 1. На прикладі одного з менеджерів провести комплексний аналіз організації робочого місця, накреслити схему планування, охарактеризувати оснащення робочого місця, засоби механізації праці, програмне забезпечення, умови праці.

 2. На прикладі відділу організації праці та заробітної плати ( або відділу кадрів, служби персоналу) зробити ретельний аналіз інформаційних потоків: яка інформація, звідки, з якою періодичністю надходить до відділу; яка інформація, кому, з якою періодичністю надсилається відділом. Накреслити відповідну схему та оцінити раціональність інформаційних потоків.

 3. Вивчити й оцінити практику нематеріального стимулювання менеджерів організації. Розробити аргументовані пропозиції щодо її вдосконалення.

 4. Описати чинний порядок контролю виконання в організації наказів, розпоряджень, важливих управлінських рішень; навести приклади.

 5. Виконати фотографію робочого дня секретаря керівника. Оцінити ступінь раціональності використання робочого часу, сформулювати пропозиції щодо підвищення ефективності взаємодії секретаря з керівником.

 

Варіант 3

 1. З’ясувати, чи має організація досвід планування ділової кар’єри керівників. Якщо має, то навести приклади, включити до звіту зразки планів кар’єри. Якщо такого досвіду немає, запропонувати з відповідним обґрунтуванням схему ділової кар’єри одного з молодих керівників.

 2. Вивчити й описати практику прийому відвідувачів з особистих питань першим керівником організації. З’ясувати, з якими запитаннями до керівника найчастіше звертаються відвідувачі. Навести конкретні приклади.

 3. Вивчити досвід матеріального стимулювання менеджерів, навести посадові оклади, вивчити преміальне положення, оцінити його з позицій економічної доцільності.

 4. Накреслити схему і описати процес управління рухом персоналу на підприємстві, оцінити його ефективність.

 5. Хто на підприємстві відповідає за розвиток персоналу? Як цей процес планується і фінансується. Навести приклади.

 

Варіант 4

 1. Провести фотографію робочого дня секретаря, виявити його роль у раціоналізації праці керівника. Сформувати пропозиції щодо поліпшення використання секретарем його робочого часу.

 2. Ознайомитися з практикою атестації керівників і спеціалістів, детально викласти її у звіті. З’ясувати, чи оцінюються керівники у період між плановими атестаціями і як це оцінювання відбувається, за якими критеріями та показниками.

 3. Вивчити, як на підприємстві організовано виконання функції „мотивація”:

- які повноваження у цій справі перший керівник залишив за собою;

- які повноваження, яким підрозділам (посадовим особам) перший керівник делегував;

- навести у звіті зразки внутрішніх нормативних документів, що регулюють оплату праці менеджерів;

4. Скласти анкету і провести опитування працівників (не менше 10 осіб) для з’ясування, які стилі управління людьми використовують керівники організації.

5. На прикладі одного з підрозділів підприємства оцінити рівень кваліфікації працівників, розробити план внутрівиробничого навчання, визначити потребу в додаткових коштах з розрахунку на один рік.

 

Варіант 5

1. На прикладі одного з менеджерів ретельно вивчити й описати умови праці на його робочому місці:

- відповідністьплощі та кубатури приміщення санітарним нормам;

- стан мікроклімату;

- освітлення (природне і штучне);

- шум;

- відповідність робочих меблів вимогам ергономіки тощо.

2. Розробити анкету і провести опитування керівників різних рівнів управління (не менше 10 осіб), чи задоволені вони і якою мірою інформаційним обслуговуванням. Якщо мають місце випадки незадоволення, то з’ясувати причини цього.

3. Вивчити досвід матеріального стимулювання менеджерів, навести посадові оклади, вивчити преміальні положення, оцінити їх з позицій економічної доцільності.

4. Навести перелік посад працівників підприємства, на яких поширюється режим ненормованого робочого дня. Як працівникам компенсується робота в такому режимі?

5. З’ясуйте, чи є на підприємстві резерв працівників на заміщення вакантних посад керівників. Скільки часу в середньому один працівник перебуває в резерві до підвищення в посаді. Сформулюйте пропозиції щодо поліпшення роботи з кадровим резервом.

 

6. Теми рефератів – есе

1. Місце і роль менеджера в стратегічному управлінні підприємством.

2. Сучасний менеджер як суб’єкт і об’єкт організації праці.

3. Завдання та організація управління знаннями менеджерів.

4. Нормування управлінської праці: досвід і проблеми.

5. Організаційне проектування систем управління підприємством.

6. Якість інформаційного забезпечення керівників та шляхи її поліпшення.

7. Тактика ведення ділових переговорів за участю менеджера.

8. Сучасні вимоги до стилю керівництва людьми на підприємстві.

9. Методи оцінювання діяльності керівників.

10. Стратегія і тактика ділової кар’єри молодого керівника.

 

7. Орієнтовна тематика доповідей на студентській науковій конференції

1. Методи визначення потреб керівників і професіоналів у навчанні.

2. Методи визначення витрат підприємства на навчання управлінського персоналу

3. Аналіз і вдосконалення трудових процесів в управлінні підприємствами.

4. Інформатизація управлінської праці.

5. Методи оцінювання діяльності менеджерів.

6. Методи оцінювання ефективності навчання менеджерів.

 

8. Поточний і підсумковий контроль знань 

8.1. Поточний контроль знань студентів денної форми навчання

Поточний контроль знань студентів складається з трьох етапів.

Перший етап. Викладач оцінює рівень засвоєння вмінь на кожному з 10 практичних занять у балах за шкалою: 3 (відмінно); 2 (добре); 1 (задовільно); 0 (незадовільно). Неявка студента на практичне заняття незалежно від причин означає, що він тему не відпрацював, тому отримує оцінку нуль балів. Якщо студент пропустив заняття з поважної причини, підтвердженої документально, йому надається право з письмового дозволу декана факультету відпрацювати пропущену тему в режимі індивідуально-консультативної роботи.

Другий етап. Викладач оцінює модульні контрольні роботи. Студенти їх виконують за білетами, кожен з яких містить 5 завдань. Завдання формулюються за матеріалами тем, які не виносились на практичні заняття. Максимально можлива оцінка за модульну контрольну роботу – 5 балів.

Третій етап. Викладач оцінює якість виконання індивідуальних (вибіркових) завдань. Кожне з вибіркових завдань оцінюється за шкалою: 10; 8; 6; 0 балав.

Максимально можлива оцінка з поточної успішності – 50 балів. 

8.2. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання

Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання складається з двох етапів.

Перший етап. Викладач оцінює систематичність і активність роботи студентів під час контактних занять, а також якість виконання індивідуальної роботи за вибором студента (табл. 4).

Другий етап. Викладач оцінює якість поданих студентами звітів про виконання практичних завдань за місцем роботи. Вступ у звіті не оцінюється, але за його відсутності чи неповної інформації в ньому не оцінюється весь звіт, тобто він вважається невиконаним.

Аналітична частина звіту складається з п’яти завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 5; 3; 0 балів.

Максимально можлива оцінка з поточної успішності – 50 балів. 

8.3. Підсумковий контроль знань студентів 

Оцінювання знань студентів з організації праці менеджера здійснюється на основі результатів поточної успішності та екзамену. Екзамен проводиться в письмовій формі.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, з них одне тестове.

Кожне завдання в екзаменаційних білетах оцінюється за шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Теоретично студент за екзаменаційну письмову роботу може отримати:

 – 50 балів;

Критерії оцінювання знань на екзамені наведено в табл. 5. 

Таблиця 5

 

Критерії оцінювання знань студента на екзамені 

 

 

Рівень знань

Оцінка (балів)

Критерії

Відмінний

10

Студент дав правильну і вичерпну відповідь на поставлене запитання, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ. Навів приклади. Правильно розв’язав задачу, виконав тестові завдання.

Добрий

8

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел. Обрав правильний хід розв’язання задачі, але припустився арифметичних помилок. Виконав тестові завдання.

Задовільний

6

Студент не повністю відповів на поставлене запитання, не навів прикладів або навів невдалий приклад. Показав неглибокі знання теорії. Розв’язання задачі не завершив, хоча хід обрав правильний. Помилився у тестовому завданні.

Незадовільний

0

Нульову оцінку одержує студент, якщо він дав неправильну відповідь на запитання, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу. Не виконав тестові завдання.

 

У разі, якщо відповіді студента оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються в загальній підсумковій оцінці.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань, (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

Якщо на екзамені студент набрав менше 30 балів, тобто отримав незадовільну оцінку, загальна підсумкова оцінка включає лише оцінку за поточну успішність.

Загальна оцінка за екзамен може бути зменшена на 5 балів, якщо студент припустився граматичних і лексичних помилок.

У разі використання заборонених інформаційних джерел студент на вимогу викладача полишає аудиторію та одержує за екзамен нульову оцінку.

Загальна підсумкова оцінка з навчальної дисципліни переводиться у чотирибальну та шкалу ECTS відповідно до табл. 6. 

Таблиця 6

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирибальну та шкалу за системою ECTS: 

 

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

A

80-89

добре

зараховано

B

70-79

C

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано - з можливістю повторного складання заліку

 

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано - з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

F

 

Зразок екзаменаційного білета 

 1. Розкрити сутність і значення організації праці на підприємстві. Навести приклади відмінностей в організації праці менеджерів і робітників.

 2. Які існують загрози здоров'ю менеджера, чим вони обумовлені? Навести приклади.

 3. Що собою являє статут підприємства? Розкрийте його організаційне значення.

 4. Запобіжний контроль в організації праці. Хто, коли і з якою метою його здійснює?

 5. Тестове завдання. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела

 1. Абрамов  В.М.,  Данюк В.М., Гриненко А.М.,  Колот А.М.,  Чернов В.І. Нормування праці: Підручник/ За ред. В.М. Данюка і В.М, Абрамова. - К., 1995.

 2. Автоматизированные рабочие места в управлении производством. - К.: Наукова думка, 1994.

 3. Алехина И. Имидж и этикет делового человека. - М., 1996.

 4. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посіб.- К.: ВД "Професіонал", 2004.

 5. Бизюкова И.В. Кадры управления: подбор и оценка: Учеб. пособие. - М.: Экономика, 1998.

 6. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб. пособие, - М., 1998.

 7. Варламов К.И. Личная технология (самоменеджмент) -М., 1993.

 8. Вигера А.М. Секретарское дело: Учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2001.

 9. Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник. -К.: Кондор, 2003.

 10. Гапалов В.К. Управление рабочим временем. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1998.

 11. Грабінський П.М., Павлюк В.Д., Кравець І.М. Етика ділового спілкування: курс лекцій. – Хмельницький: ХНУ, 2006 – 207с.

 12. Данюк В.М. Організація праці менеджера: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2006.

 13. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: Пер. з анг. - К.: Наукова думка, 2001.

 14. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності".Розділ 1. "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними  для  всіх видів економічної діяльності". -  Краматорськ: Центр продуктивності 2005.

 15. Елисеев А.Г. Организация и методика проведения деловых совещаний. - К., 1995.

 16. Журавель В.І., Вайнатій В.М., Рогач І.М. Керівник та підлеглі, або про службово-посадові взаємини. -Ужгород: Закарпаття, 1997.

 17. Зудина Л.Н. Организация управленческого труда: Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997.

 18. Кибанов А.Я. Управление персоналом: регламентация труда. - 2-е изд.,перераб. и доп. / А.Я, Кибанов, Г.А. Мамедзаде, Т.А. Родкина. - М.: Зкзамен, 2001.

 19. Колот А.М. Мотивація персоналу: підручник / А.М. Колот, С.О. Цимбалюк. – К.: КНЕУ, 2011. – 397с.

 20. Кукура С.П., Мерзляков И.П. Менеджмент. Подготовка управленческих кадров. -М.: Экономика, 1998.

 21. Лукашевич М.П. Теорія і практика спмоменеджменту: Навч, посіб. – К.: МАУП, 1999. – 360с.

 22. Милкович Д.Т. Система вознаграждений и методы стимулирования персонала / Джордж Т. Мілкович, Джерри М. Ньюман: пер. с англ. [И.Л. Белоус и др]. – М.: Вершина,2005. – 760с.

 23. Мошек Г.Є. Організація праці менеджера. - К.: КДТЕУ, 1995.

 24. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. К.: МАУП, 1997. – 344с.

 25. Поляков В.А. Технология карьеры. Практическое руководство. - М.: Дело ЛТД, 1995.

 26. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

 27. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М, 2001. - 408с.

 28. Суков Г.С., Тупик И.Я. Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика: Монография / Под науч. Ред. В.М. Данюка. К.: КНЕУ, 2008. – 232с.

 29. Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. - Л.: Машиностроение, 1989.

 30. Теорія і практика прийняття управлінських рішень: Навч. посіб. / Крупник А.С., Пиньов К.О., Нужний Є.М., Рудик О.М. – К.: Видавничий дім «ПРОСТІР», 2007. – 156с.

 31. Травин В.В., Дятлов В.А. Кадровый резерв и оценка результативности труда управленческих кадров. - М.: Дело ЛТД, 1995.

 32. Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту: Монографія. – Київ – Ніжин: ТОВ: «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2006 – 312с.

 33. Федотов В.В. Рациональная организация умственного труда. - М.: Экономика, 1987.

 34. Фельзер А.Б., Доброневський О.В. Техніка роботи керівника: Навч. посібник. -К.: Вища шк.., 1993.

 35. Форсайт П. Делу время: Как правильно распоряжаться своим временем. Пер. с англ. -Мн.: Амалфея, 1998.


[1] За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності – участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватися додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.