Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Організація та методика аудита в банках

Організація та методика аудита в банках

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

факультет ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА АУДИТУ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________А.М. Колот

«____» ___________ 2018р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

“Організація та методика аудита в банках ” (обов’язкова)

 

 

другий (магістерський) рівень вищої освіти

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація   «Облік і аудит в управлінні банками»

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 11 від 10 травня 2017р.

Завідувач кафедри _________ О.А.Петрик

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

                                                                   

Київ - 2018

 

 

 

 

Укладач: Заднепровська Світлана.Петрівна., к.е.н.,  доцент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

 

Фінансова криза та  падіння  низки українських банків стали важливим уроком  та черговий раз довели необхідність впровадження дієвих методів контролю та механізмів оцінки ризиків, притаманних банківській діяльності. Традиційно, аудиторські процедури направлені на оцінку системи бухгалтерського обліку та звітності, що є недопустимою помилкою у діяльності зовнішнього та внутрішнього аудиту, оскільки загрози для сучасного банку перемістились в іншу  площину. У цьому сенсі, особливої актуальності набуває ризико - орієнтований підхід до  об’єктів і методів контролю, зокрема функцій аудиторських компаній та служб внутрішнього аудиту банківських установ та охоплення ними  не лише операційної сфери діяльності, а й процесів які цю діяльність забезпечують.

 За таких умов удосконалення методології аудиту банківських установ та своєчасна актуалізація теоретичних положень науки за цим напрямків набуває першочергового значення.  Разом з цим, підготовка високопрофесійних фахівців у сфері аудиту,  поглиблення знань галузевих напрямків аудиту, зокрема аудиту банківської діяльності  постає як головне завдання у вирішенні зазначених проблем та оптимізації ризиків банківської системи загалом.  

Предмет дисципліни: теоретичні основи, методичні та організаційні положення  проведення аудиту   у банківських установах.

Міждисциплінарні звʼязки: «Організація та методика аудиту в банках» – прикладна економічна дисципліна, яка базується на знаннях, отриманих студентами після опанування комплексу базових загальнотеоретичних економічних і фахових спеціальних дисциплін циклу підготовки бакалаврів з обліку й аудиту, що дає змогу закріпити і поглибити вже набуті знання, підвищити якість професійної підготовки фахівців за спеціальністю 071 «Облік і аудит в банках». Вивчення дисципліни   передбачає попереднє оволодіння студентами знань з таких дисциплін: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика»,    «Бухгалтерський облік  в банках»,  «Фінанси», «Гроші та кредит», «Господарське право», «Комп`ютерні технології в аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку». 

Мета вивчення дисципліни «Організація та методика аудиту в банках»: оволодіння студентами базовими теоретичними положеннями та набуття практичних навичок організації та методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку і фінансової звітності, внутрішнього контролю та заходів ризик-менеджменту) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх робіт, оглядів) в банківських установах для забезпечення менеджменту  необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку суспільних та економічних відносин, а також впровадження зарубіжного досвіду аудиторської діяльності, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики.

 

Вивчення дисципліни «Організація та методика аудиту в банках» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання.

 

   

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Розуміння суті  та технології здійснення банківських операцій, притаманних ризиків,  рішень Базельського комітету та вимог нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність

 

 

 

1. Володіти технологіями основних бізнес-процесів банківської діяльності та є об’єктами незалежного аудиту, зокрема: технології операційних, інвестиційних та кредитних бізнес-процесів, процеси визнання та оцінки фінансових інструментів, управління активами та пасивами, адекватність капіталу, компалайнс-ризики, базельські метрики кредитного, ринкового, операційного ризиків; вимогами нормативно-правових актів України, рішень Базельського Комітету,  що регулюють банківську діяльність

2. Навички застосування  основних положень нормативно-правових актів, що визначають вимоги до здійснення банківського нагляду та проведення обов’язкового незалежного  аудиту банківських установ в Україні

2. Ідентифікувати контрольні повноваження та функції  Національного банку, органів державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банків та інші контрольні заходи у сфері банківської діяльності; вимоги до діяльності аудиторських компаній, уповноважених на здійснення незалежного аудиту банків

3. Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

3. Вміти обирати та застосовувати найбільш доцільні методи та прийоми аудиту корпоративного управління, у тому числі ризик-орієнтовного аудиту,  системи внутрішнього контролю,  адекватності капіталу, заходів ризик-менеджменту та компалайнс-ризиків,  операційного, інвестиційного та кредитного бізнес-процесів, інформаційної безпеки та банківської таємниці   

4. Вміння дотримуватись основних вимог до змісту та структури документів, що використовуються у аудиторському процесі  з урахуванням особливостей банківської діяльності

4. Вміти формувати інформаційно-аналітичне забезпечення аудиторського процесу, узагальнювати результати незалежного та внутрішнього аудиту, надавати оцінку адекватності системи внутрішнього контролю та заходів ризик-менеджменту банку; формувати та обґрунтовувати висновок незалежного та внутрішнього аудиту 

5. Здатність оцінювати у процесі незалежного аудиту  ефективність виконання завдань внутрішніми аудиторами банківських установ

5. Здійснювати  оцінку якості роботи внутрішнього аудиту згідно з вимогами Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту

 

 

Сфера реалізації набутих знань з дисципліни «Організація та методика аудиту в банках» у майбутній професії:  Національний банк України, комерційні банки України, кредитно-фінансові установи, Державна податкова адміністрація, аудиторські компанії, органи державного фінансового контролю, облікові та фінансово-економічні служби, підрозділи внутрішнього контролю й аудиту  банків, науково-дослідні установи.

 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами.

 

Тема 1. Організація та основні принципи аудиту банківської діяльності.    

 1. Еволюція аудиту у сфері банківської діяльності
 2. Банки як суб’єкти обов’язкового аудиту. Місце, роль та особливості аудиту у банківській діяльності.
 3. Організація аудиту банківських установ. Незалежний та внутрішній аудит.
 4. Організація системи ризик-менеджменту банку. Сутність ризико-орієнтовного підходу. 

 

Тема 2 Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту. Зміст та структура висновку незалежного аудиту

 1. Нормативно-правове забезпечення аудиту банківської діяльності;
 2. Визначення та класифікація банківських ризиків відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Базельського комітету з банківського нагляду, Міжнародних стандартів аудиту
 3. Структура, зміст та вимоги до висновку незалежного аудиту

 

Тема 3. Аудит корпоративного управління та адекватності капіталу банку

 1. Капітал, фонди та резерви банку.
 2. Вимоги Базельського Комітет з питань банківського нагляду щодо мінімального розміру власного капіталу. Нормативи капіталу.
 3. Регулятивний капітал банку, його структура, функції. Порядок розрахунку регулятивного капіталу банку Вимоги щодо залучення субординованого боргу
 4.  Мета, завдання, інформаційне забезпечення аудиту капіталу
 5. Формування робочих документів перевірки достатності капіталу відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
 6. Ефективна діяльність банку: стратегічна мета, корпоративне управління, внутрішній аудит. Визначення показників фінансової стійкості та рентабельності банку, ефективності використання статутного капіталу.

 

Тема 4. Аудит  операцій казначейства. Оцінка ризику ліквідності 

4.1.Нормативно-правове забезпечення  діяльності казначейства банку. Структура та зміст операцій Казначейства.  Ризики казначейства банку як об’єкт аудиту;

4.2. Нормативи НБУ як складова управління ризиком ліквідності

4.3. Аудит міжбанківських операцій. Дотримання порядку визначення показника ризику кредиту, наданого іншому банку

4.4. Оцінка кореспондентських відносин та мережі Ностро та Лоро рахунків. Дотримання порядку формування резервів за коштами, розміщеними в інших банках

4.5.Аудит операцій на міжбанківському валютному ринку.   Оцінка функції агента валютного контролю

4.6. Оцінка організації та ефективності інформаційних систем та технологій казначейства.

 

Тема 5. Аудит операцій корпоративного бізнесу банку. Оцінка кредитного ризику

5.1. Основні положення щодо організації та здійснення  кредитування корпоративних клієнтів;    

5.2.Загальні аспекти аудиту кредитних операцій таосновні етапи перевірки. Побудова вибірки – принципи та методи.

5.3.Моніторингу кредитних операцій. Порядок супроводження кредитів (кредитний моніторинг).

5.4.Аналіз типових кредитних договорів.Оцінка кредитного портфелю. Оцінка стану внутрішнього контролю. Оцінка забезпечення за наданими кредитами.

5.5.Ефективність роботи з проблемними кредитами.

 1.  

5.7 Оцінка системи внутрішнього контролю та ризиків за кредитними операціями банку.

 показника ризику цінного папера.

 

Тема 6. Аудит операцій з пов’язаними особами

6.1. Визначення та ознаки операцій з пов’язаними особами;

6.2. Нормативно-правові вимоги до порядку проведення операцій з пов’язаними особами.

6.3 Аудит операцій з пов’язаними особами. Принципи вибірки.

6.4. Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність пов'язаних з банком осіб.

6.5.Розкриття інформації щодо структури власності.

6.6.  Структура та зміст Звіту про обсяги активних операцій з пов’язаними з банком особами та строки його подання до НБУ

 

Тема 7. Аудит інформаційних технологій та електронного бізнесу банку

 1. Сутність та функції інформаційної безпеки банку (далі - ІБ). Вимоги до функціонування.  Вимоги НБУ щодо оцінки стану ІБ та включення цієї інформації до змісту аудиторського висновку
 2. Основні положення Групи стандартів інформаційної безпеки ISO 27000. Стандарт безпеки міжнародних платіжних систем PCIDSS. Стандарт ефективності ІТCOBIT 4.1.
 3.  Електронний бізнес банку, види операцій та особливості  технології
 4.  Основні інформаційні системи банку та їх призначення.
 5. Мета, завдання, інформаційні джерела та методика аудиту інформаційних технологій банку.
 6. Організація та методика аудиту операцій з новітніми платіжними інструментами ( платіжні картки, електронні гроші).  Оцінка технологічного забезпечення операцій з платіжними картками. Перевірка систем дистанційного обслуговування клієнтів - Телебанкінг, мобільний банкінг, Інтернет-банкінг.

 

Тема 8. Аудит фінансової звітності банку

 

 1.  

8.2. Оцінка Облікова політика банку

8.3.Оцінка організаційного та технічного забезпеченнябухгалтерського обліку.

8.4.Дотримання порядку ведення бухгалтерського обліку банківських операцій та перевірка достовірності звітності.

8.6 Оцінка достовірності фінансової звітності. .

 

 .

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Організація те методика аудиту в банках»

для студентів освітнього супеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Форма самостійної роботи студента

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

Відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

Змістовий модуль №1

1

Організація та основні принципи аудиту банківської діяльності(теми № 1)

Попередня підготовка з визначених питань, 

Семінар-розгорнута бесіда

2

2

Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту. Зміст та структура висновку незалежного аудиту (тема № 2)

Самостійне опрацювання матеріалу, 

Семінар-дискусія, евристична бесіда

2

3

Організація та методика аудиту корпоративного управління банку (тема 3)

 

Опрацювання лекційного матеріалу, попередня підготовка з визначених питань по наукових працях,  

Семінар- розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань, робота в малих групах

2

4

Організація та методика аудиту  адекватності капіталу банку (тема3)

 

 Підготовка програми аудиту, визначення завдань у форматі ділової гри, формування інформаційно-аналітичного блоку  по обраному банку

 

Семінар- розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань

Робота в малих групах

2

5

Організація та методика   ризику ліквідності  Аудит  операцій казначейства.    (тема4)

 

Підготовка програми аудиту, формування інформаційно-аналітичного блоку  по обраному банку,

визначення завдань у форматі ділової гри,

Робота в малих творчих групах

2

6

Організація та методика   ризику ліквідності  Аудит  операцій казначейства.    (тема4

Формування інформаційно-аналітичного блоку  по обраному банку

Розрахунок показників ліквідності та оцінка рівня ризику 

Робота в малих творчих групах

2

7

Виконання контрольних (модульних) робіт. Модуль №1. Теоретичні положення та організація аудиту в банках (теми № 1−5)

Узагальнення пройденого матеріалу за тематикою змістового модуля № 1

Написання контрольної (модульної) роботи № 1

5

Змістовий модуль №2

8

Організація та методика аудиту операцій корпоративного бізнесу банку. Оцінка кредитного ризику (тема5)

Попередня підготовка з визначених питань, опрацювання нормативно-правових документів

Колоквіум

2

9

 Аудит операцій з пов’язаними особами (тема6) (тема № 6)

Опрацювання  нормативно-правових документів, лекційного матеріалу,

Дискусія з елементами аналізу

2

10

 Аудит інформаційних технологій та електронного бізнесу банку (тема № 7)

Аналіз   ситуації та  визначення інцидентів інформаційної бепзпеки

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ

2

11

Аудит інформаційних технологій та електронного бізнесу банку (тема № 7) 

Підготовка доповідей, презентацій на тему електронного бізнесу банку,  

Семінар-конференція

3

12

Аудит фінансової  звітності  банку (тема8)

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

3

13

 Аудит фінансової  звітності  банку (тема8)

Вирішення ситуаційних завдань

Семінар-дискусія, міні-кейс

3

14

Аудит операційно-технологічного ризику. Шахрайство у  банківській діяльності та роль аудиту     (тема № 7)

Самостійне опрацювання теми. Підготовка доповідей, презентацій,  обговорення

Семінар-конференція

3

15

Виконання контрольних (модульних) робіт Модуль «Методика  аудиту фінансової звітності та ризиків банку №2.   (теми № 6−9)

Узагальнення пройденого матеріалу за тематикою змістового модуля № 2

Написання контрольної (модульної) роботи № 2

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях:

30

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи**

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Написання есе

5

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

6. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint

5

7. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Всього балів за поточну роботу студента

 

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

8.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

10. наукові публікації студента тощо

11.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

           

* Оцінка за підготовку доповідей і презентацій на семінарському занятті попередньо перевірених викладачем й захищених самостійних робіт.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

Плани семінарських (практичних) занять

 

 

На семінарські (практичні) заняття виносяться теми відповідно до змісту дисципліни, які можуть об’єднуватись з метою комплексного охоплення програмного матеріалу, забезпечення логіки його викладу і розгляду, а також з урахуванням кількості годин, відведених на аудиторну роботу. Детальний розгляд та обговорення основних питань за темою семінарського (практичного) заняття сприяють студентам у засвоєнні поданого на лекції і самостійно опрацьованого матеріалу, дозволяють зорієнтуватись у багатоаспектних та проблемних питанняхах теорії та практики  аудиту і, що найважливіше, є передумовою ефективного застосування набутих теоретичних знань під час вирішення ситуаційних завдань прикладного характеру.

 

Заняття 1

1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

2.

 Тема заняття

Тема 1.  Організація та основні принципи аудиту банківської діяльності

 

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Семінар-розгорнута бесіда, 

4

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

- ознайомитись  з евоюцією аудиту в Україні  та його особливостями в банках аудиту в банках України;

 - розуміти суті  та технології здійснення банківських операцій, притаманних ризиків,  рішень Базельського комітету та вимог нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність  

- володіти технологіями основних бізнес-процесів банківської діяльності та є об’єктами незалежного аудиту, зокрема: технології операційних, інвестиційних та кредитних бізнес-процесів, процеси визнання та оцінки фінансових інструментів, управління активами та пасивами, адекватність капіталу, компалайнс-ризики, базельські метрики кредитного, ринкового, операційного ризиків

- ідентифікувати контрольні повноваження та функції  Національного банку, органів державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю банків та інші контрольні заходи у сфері банківської діяльності; вимоги до діяльності аудиторських компаній, уповноважених на здійснення незалежного аудиту банків

5

План заняття

Усне опитування студентів у формі «семінар-розгорнута бесіда»; Визначити особливості банківської діяльності та роль аудиту у цій діяльності; знати мету, завдання, функції внутрішнього аудиту, основні елементи системи внутрішнього контролю та ризик-менеджменту;.  .  Виконання домашніх завдань № 1( за узгодженим з викладачем варіантом (№1,№2,№3, розділ 6 робочої програми)

 

 

 1.  Еволюція аудиту у сфері банківської діяльності
 2. Банки як суб’єкти обов’язкового аудиту. Місце, роль та особливості аудиту у банківській діяльності.
 3. Організація аудиту банківських установ. Незалежний та внутрішній аудит.
 4. Організація системи ризик-менеджменту банку. Сутність ризико-орієнтовного підходу. 

 

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1.  «Про банки і банківську діяльність», № 2121-IІІ від 7.12.2000(зі змінами) ЗАКОН УКРАЇНИ Про банки і банківську діяльність – Статті 16, 19, 37, 39, 41, 45, 52
 2.  Постанова правління НБУ № 311 від 10.05.15 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
 3.  Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867  Положення  про організацію внутрішнього контролю в банках України
 4. Постанова правління НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
 5. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (Постанова правління НБУ № 98 від 28.03.2007)
 6.  Постанова правління НБУ  N 50 від 12.02.2003  Про схвалення Кодексу професійної етики внутрішніх аудиторів банківських установ та Змін до Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України

Література.

1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.

2.Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

3.Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, Парасій-Вергуненко, В.М.Кочетков та ін–К.:КНЕУ,2010 – 599 с.

4. Кіндрацька Л.М. Фінансовий облік у банках. - К.: КНЕУ, 2010. – 549 с.

5. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії та практики: Монографія. — К: КНЕУ, 2002. — 276 с.

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 2 (по 2 бали за усне опитування, або за письмове виконання домашніх завдань)

 

Заняття № 2  

1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

2.

Тема заняття

  Нормативно-правове забезпечення незалежного аудиту. Зміст та структура висновку незалежного аудиту

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Семінар-дискусія, евристична бесіда 

4

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

-  розуміння суті  та технології здійснення банківських операцій, притаманних ризиків,  рішень Базельського комітету та вимог нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність

-  навички застосування  основних положень нормативно-правових актів, що визначають вимоги до здійснення банківського нагляду та проведення обов’язкового незалежного  аудиту банківських установ в Україні

 -  володіти технологіями основних бізнес-процесів банківської діяльності та є об’єктами незалежного аудиту,

зокрема: технології операційних, інвестиційних та кредитних бізнес-процесів, процеси визнання та оцінки фінансових інструментів, управління активами та пасивами, адекватність капіталу, компалайнс-ризики, базельські метрики кредитного, ринкового, операційного ризиків;

- володіти вимогами нормативно-правових актів України, рішень Базельського Комітету,  що регулюють банківську діяльність

5

План заняття

Усне опитування студентів у формі «семінар-розгорнута бесіда»; семінару прес-конференції. Визначити оновні принипи та критерії до організації внутрішнього контролю у банках;  знати мету, завдання, функції внутрішнього аудиту, основні елементи системи внутрішнього контролю та ризик-менеджменту;.  .  

 1. Нормативно-правове забезпечення аудиту банківської діяльності;
 2. Визначення та класифікація банківських ризиків відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, Базельського комітету з банківського нагляду, Міжнародних стандартів аудиту
 3. Структура, зміст та вимоги до висновку незалежного аудиту

 

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1. «Про банки і банківську діяльність», № 2121-IІІ від 7.12.2000(зі змінами) 
 2.  Постанова правління НБУ № 311 від 20.03.15 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
 3. Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867  Положення  про організацію внутрішнього контролю в банках України
 4. Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (Постанова правління НБУ № 98 від 28.03.2007)
 5.  Документи Базельського комітету з банківського нагляду "Опорні положення оцінки систем  внутрішнього контролю»  та « Функція внутрішнього аудиту в банках”. Зміни в частині внутрішнього аудиту з точки зору регулювання управління. .  Три лінії захисту в банківських установах

Література.

1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.

2.Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

3. Лекція-конспект (у формі презентації)

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 2 (по 2 бали за усне опитування, або за письмове виконання домашніх завдань)

 

Заняття № 3

1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

2.

 Тема заняття

 Аудит корпоративного управління та адекватності капіталу банку

  

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

 Семінар- розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань, робота в малих групах

4.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

- знати нормативно-правові основи сутність, ознаки, основні види  створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків в Україні;

- розуміти сутність та критерії оцінки капіталу як об’єкта внутрішнього аудиту

- вміти формувати інформаційно-аналітичне забезпечення процесу перевірки;

вміти  будувати програму перевірки та здійснювати аудиторську перевірку капіталу банку, формувати висновки щодо його стану та адекватності;

-  вміти формувати висновок та рекомендації за результатами аудиторської перевірки  капіталу банку

5

План заняття

Усне опитування студентів у формі «семінар-розгорнута бесіда»; семінару прес-конференції. Визначити основні принципи та критерії до організації внутрішнього контролю у банках;  знати мету, завдання, функції внутрішнього аудиту, основні елементи системи внутрішнього контролю та ризик-менеджменту;.  .  

 1. Капітал, фонди та резерви банку.
 2. Вимоги Базельського Комітет з питань банківського нагляду щодо мінімального розміру власного капіталу. Нормативи капіталу.
 3. Регулятивний капітал банку, його структура, функції. Порядок розрахунку регулятивного капіталу банку Вимоги щодо залучення субординованого боргу
 4. Мета, завдання, інформаційне забезпечення аудиту капіталу
 5. Формування робочих документів перевірки достатності капіталу відповідно до вимог Міжнародних стандартів 
 6. Ефективна діяльність банку: стратегічна мета, корпоративне управління, внутрішній аудит. Визначення показників фінансової стійкості та рентабельності банку, ефективності використання статутного капіталу.

 

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність», № 2121-IІІ від 7.12.2000(зі змінами) 

2. Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867  Положення  про організацію внутрішнього контролю в банках України

Література.

3. Постанова НБУ від  30.08.14  N 315 Про схвалення  Методики розрахунку економічних нормативів  регулювання діяльності банків в Україні 

4. Інструкції про порядок  регулювання  діяльності банків в Україні,  затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 N 368

Література

1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.

2.Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

3. Лекція-конспект (у формі презентації)

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів – 2  (по 2 балу за усне опитування або за вирішення ситуаційних завдань)

 

Заняття 4

1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України

2.

 Тема заняття

 Організація та методика аудиту  адекватності капіталу банку 

 

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

 Семінар- розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань

Робота в малих групах

4.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

- знати  основні вимоги  нормативно-правові акти, у яких викладені вимоги до формування, використання та ррегулювання капіталу банку    

 

Навички, компетенції

- вміти формувати інформаційно-аналітичне забезпечення для аудиту капіталу банку;

- набути навиків формування висновку за результатами перевірки   та рекомендації за результатами аудиторської перевірки  капіталу банку 

5

Перелік питань контактного заняття

(завдання)

 1. Сутність та особливості здійснення аудиту в банківських установах;

2. Нормативно-правове забезпечення здійснення аудиту в банках;

3. Відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом в банках тта їх взаємодія;

4.  Капітал як об’єкт аудиту. Оцінка адекватності.

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України”http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45294

2. Постанова НБУ від  02.08.04  N 361  Про схвалення Методичних рекомендацій   щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України

 1. 3. Закон України  ”Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року № 2121- / www.rada.gov.ua
 2. 4. Закон України  ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.02.2018 року N 996-XIV / www.rada.gov.ua

Література

1.  Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

2. Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банку: [Навчальний посібник]. – Львів: Новий світ, 2012. – 270 с. 4.

3. . Лекції-конспект (у формі презентації) за темами 1-3

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 2 ( 2 балів за вирішення ситуаційних завдань або   за роботу в малих творчих групах у залежності від результату)

 

Заняття 5

11

Форма самостійної роботи студента

 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють міжбанківські операції, управління ринковим ризиком та ризиком ліквідності

22

Тема заняття

Організація та методика   ризику ліквідності  Аудит  операцій казначейства.   

33

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Вирішення

ситуаційних завдань,  робота в малих групах  

44

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

 

Знати основні положення організації та методики внутрішнього аудиту  операцій казначейства банку:

 •  міжбанківські операції (депозити, кредити, торгівля іноземною валютою та банківськими металами)
 • управління ліквідністю;
 • управління ринковим ризиком
 • організація та ведення кореспондентських відносин банку
 • основні нормативи щодо ліквідності та порядок їх розрахунку
 • знати типові недоліки та порушення у цій сфері банківської діяльності

Набути навичок  пошуку, аналізу і систематизації  інформації з різних джерел; застосовувати знання на практиці;

Вміти виявляти основні недоліки та порушення в роботі казначейства банку та оцінювати їх вплив на ризики;

 розвиток аналітичного, творчого і критичного мислення;   комунікативними навиками.   

5

 

1.Нормативно-правове забезпечення  діяльності казначейства банку. Структура та зміст операцій Казначейства. 

2.Нормативи НБУ як складова управління ризиком ліквідності

3.Внутрішній аудит міжбанківських  операцій. 

4.Оцінка стану управління ліквідністю.

5.Внутрішній аудит  операцій з цінними паперами. 

6.Оцінка кореспондентських відносин та мережі Ностро та Лоро рахунків. Дотримання порядку формування резервів за коштами, розміщеними в інших банках

7.Внутрішній аудит операцій на міжбанківському валютному ринку. Торгівля іноземною валютою та операції з деривативами.

8. Оцінка функції агента валютного контролю .

 

Перелік питань контактного заняття

(завдання)авдання

 

6

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

1. Постанова НБУ від  30.08.14  N 315 Про схвалення  Методики розрахунку економічних нормативів  регулювання діяльності банків в Україні 

2. Інструкції про порядок  регулювання  діяльності банків в Україні,  затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 N 368

13. Постанова НБУ від 25.01.2012  № 23 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

4.О.А. Кириченка - Казначейство банку http://b-ko.com/book_179.html

Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банку: [Навчальний посібник]. – Львів: Новий світ, 2012. – 270 с.

77

Порядок і форма оцінювання та контролю з

ань

Максимальна кількість балів − 2  (по  2 бали ха участь у розгорнутій бесіді або вирішення  ситуаційного завдання*)

 

 

Заняття 6

11

Форма самостійної роботи студента

 Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють міжбанківські операції, управління ринковим та ризиком ліквідності

22

Тема заняття

Методика аудиту операцій казначейства банку. Аудит ризику ліквідності 

33

Вид заняття т

 вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Вирішення ситуаційних завдань, семінар розгорнута бесіда  

44

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

 

Знати основні положення організації та методики внутрішнього аудиту  операцій казначейства банку:

 •  міжбанківські операції (депозити, кредити, торгівля іноземною валютою та банківськими металами)
 • управління ліквідністю;
 • управління ринковим ризиком
 • організація та ведення кореспондентських відносин банку
 • основні нормативи щодо ліквідності та порядок їх розрахунку
 • знати типові недоліки та порушення у цій сфері банківської діяльності

Набути навичок  пошуку, аналізу і систематизації  інформації з різних джерел; застосовувати знання на практиці;

Вміти виявляти основні недоліки та порушення в роботі казначейства банку та оцінювати їх вплив на ризики;

 розвиток аналітичного, творчого і критичного мислення;   комунікативними навиками.   

5

 

1.Нормативно-правове забезпечення  діяльності казначейства банку. Структура та зміст операцій Казначейства. 

2.Нормативи НБУ як складова управління ризиком ліквідності

3.Внутрішній аудит міжбанківських  операцій. 

4.Оцінка стану управління ліквідністю.

5.Внутрішній аудит  операцій з цінними паперами. 

6.Оцінка кореспондентських відносин та мережі Ностро та Лоро рахунків. Дотримання порядку формування резервів за коштами, розміщеними в інших банках

7.Внутрішній аудит операцій на міжбанківському валютному ринку. Торгівля іноземною валютою та операції з деривативами.

8. Оцінка функції агента валютного контролю .

 

Перелік питань контактного заняття

(завдання)авдання

 

6

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

1. Постанова НБУ від  30.08.14  N 315 Про схвалення  Методики розрахунку економічних нормативів  регулювання діяльності банків в Україні 

2. Інструкції про порядок  регулювання  діяльності банків в Україні,  затвердженої постановою Правління НБУ від 28.08.01 N 368

13. Постанова НБУ від 25.01.2012  № 23 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями

4.О.А. Кириченка - Казначейство банку http://b-ko.com/book_179.html

Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банку: [Навчальний посібник]. – Львів: Новий світ, 2012. – 270 с.

77

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 2  (по  2 бали за участь у розгорнутій бесіді або вирішення  ситуаційного завдання*)

 

 

Заняття № 7   (модульна контрольна робота № 1)

 

1.

Форма самостійної роботи студента

Підготовка до модульної роботи, Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за темами 1-5),  

2.

 Тема заняття

Виконання контрольних (модульних) робіт. Модуль №1. Теоретичні положення та організація аудиту в банках (теми № 1−5)

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Письмове виконакння завдань. 

4.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

Перевірка рівня засвоєння і розуміння пройденого матеріалу; набуття навиків письмового професійного мовлення, креативного та аналітичного мислення; розвиток здатності до організації, планування та своєчасного виконання поставлених завдань, вирішення проблемних питань  

5

 План заняття

 Письмове виконання завдань (відповіді на теоретичні питання, розв’язування тестових і ситуаційних завдань)   

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1. Рішення Базельського Комітету з питань банківського нагляду
 2. Закон про аудит фінансової звітності (21.12.2017р.)
 3. Закон про банки і банківську діяльність
 4. Положення НБУ № 311 «Про організацю внутрішнього аудиту в банках України» (2015р)

 

Література

1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.

2.Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

3. Лекція-конспект (у формі презентації)

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

 Максимальна кількість балів − 5 (по 1 балу за кожне завдання)

 

 Заняття 8

 

 1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють операції корпоративного бізнесу банку

2.

 Тема заняття

 Аудит операцій корпоративного бізнесу банку

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

  Колоквіум

4.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

- знати  основні вимоги  нормативно-правові акти,що регулюють операції корпоративного бізнесу банку ( кредитні, операції з цінними паперами);

Знати критерії вибірки операцій корпоративного бізнесу банку (на прикладі кредитних операцій)

- знати методику проведення внутрішнього аудиту операцій корпоративного бізнесу банку;

- - знати основні види ризиків, які притаманні операціям роздрібного бізнесу та методи їх  оцінки- 

 

 

- розвиток творчого мислення, вміння проводити пошуково-аналітичну роботу, здійснювати аналіз наслідків реалізації ризику на практичних вміти готувати тести, проводити анкетування та співбесіди з керівником та працівниками роздрібного бізнесу банку;

 - вміти формувати інформаційно-аналітичне забезпечення процесу перевірки операцій роздрібного бізнесу банку;

- вміти  визначати завдання для аудиторської перевірки операцій корпоративного  бізнесу банку;

- вміти  проводити вибірку операцій для проведення аудиторської перевірки,

- набути навиків формування висновку за результатами перевірки   та рекомендації за результатами аудиторської перевірки  операцій роздрібного бізнесу банку 

5

План заняття

Усне опитування студентів у формі «семінар-розгорнута бесіда, рольова гра, вирішення ситуаційних завдань  

 1. Основні положення щодо організації та здійснення  кредитування корпоративних клієнтів;    
 2. Загальні аспекти аудиту кредитних операцій та  основні етапи перевірки. Побудова вибірки – принципи та методи.
 3. Моніторинг кредитних операцій. Порядок супроводження кредитів (кредитний моніторинг).

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України; Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”http://www.bank.gov.ua/control/uk/
 2.  Постанова НБУ від  02.08.04  N 361  Про схвалення Методичних рекомендацій   щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України
 3. Постанова НБУ від 25.01.2016  № 351 Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями
 4.  Постанова НБУ 315 «Положення про визначення операцій з повязаними особами банку»
 5. МСФЗ «Повязані особи»

Література

1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.

2.Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

3. Лекція-конспект (у формі презентації)

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів –  2

Колоквіум – форма навчальної роботи, що передбачає з’ясування рівня засвоєння студентами знань, оволодіння вміннями й навичками з конкретної теми чи розділу.

За визначеним у розділі 6 робочої програми переліком студенти самостійно опрацьовують нормативно-правові документи, що визначають порядок, особливості організації і методики  аудиту в банках. Рівень знань перевіряється шляхом проведення колоквіуму. З урахуванням відповідей студента по кожному окремому нормативному акту виставляється загальна середня оцінка. 

Успішне засвоєння основних положень системи ризик-менеджменту є передумовою ефективності подальшого вивчення дисциплін з аудиту    та суміжних профільних дисциплін.

 

Заняття 9

1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють операції корпоративного бізнесу банку

2.

 Тема заняття

 Аудит операцій  з пов’язаними особами банку

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

     Дискусія з елементами аналізу

4.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

- знати  основні вимоги  нормативно-правові актів, що регулюють операції  з пов’язаними особами банку ( кредитні, операції з цінними паперами);

- вміти індентифікува клієнтів банку та операції, що відносяться до типу «повязаних» З

- знати основні види ризиків, які притаманні цим операціям    

 

 

-   вміти обирати та застосовувати найбільш доцільні методи та прийоми аудиту корпоративного управління, у тому числі ризик-орієнтовного аудиту,  системи внутрішнього контролю,  адекватності капіталу, заходів ризик-менеджменту та компалайнс-ризиків,  операційного, інвестиційного та кредитного бізнес-процесів, інформаційної безпеки та банківської таємниці   

5

План заняття

   

 1.  Визначення та ознаки операцій з пов’язаними особами;
 2. Нормативно-правові вимоги до порядку проведення операцій з пов’язаними особами.
 3. Аудит операцій з пов’язаними особами. Принципи вибірки.
 4. Цивільна, адміністративна та кримінальна відповідальність пов'язаних з банком осіб.
 5. Розкриття інформації щодо структури власності.
 6. Структура та зміст Звіту про обсяги активних операцій з пов’язаними з банком особами та строки його подання до НБУ

 

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України; Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45294
 2. Постанова НБУ від  02.08.04  N 361  Про схвалення Методичних
 3. рекомендацій   щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України
 4. Положення НБУ «Про визначення операцій з повязанимиособами»

Література

1. Аудит: Підручник /[О.А.Петрик, Б.В. Кудрицький та ін.] за заг. ред. О.А. Петрик.-К.:КНЕУ, 2015. – 498с.

2.Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

3. Лекція-конспект (у формі презентації)

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 2 (по 1 балу за усне опитування або по 2 бали за вирішення ситуаційних завдань або  за роботу в малих творчих групах)

 

Заняття 10

 

1.

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють  інформаційну безпеку банку

2.

 Тема заняття

 Аудит інформаційних технологій та електронного бізнесу банку (тема № 7)

3.

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Семінар - розгорнута бесіда,  семінар-розв’язання проблемних завдань

4.

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

- знати  основні вимоги  нормативно-правових  актів до організації системи інформаційної безпеки банку;

- вивчити основні підходи до організації та методики внутрішнього аудиту інформаційної безпеки банку 

- знати основні недоліки та порушення політики інформаційної безпеки банку, основні види ризиків, на мінімізацію яких спрямована система інформаційної безпеки банку- 

-  вміння проводити пошуково-аналітичну роботу, здійснювати аналіз наслідків реалізації ризику ;

 вміти готувати тести, проводити анкетування та співбесіди з керівником та працівниками підрозділів що задіяні до процесів інформаційної безпеки банку;

 - вміти формувати інформаційно-аналітичне забезпечення  аудиторської перевірки системи інформаційної безпеки банку;

- вміти  визначати завдання для аудиторської перевірки; 

- вміти  проводити вибірку операцій для проведення аудиторської перевірки,

- набути навики формування висновку за результатами перевірки   та вміти розробляти  рекомендації за результатами аудиторської перевірки  інформаційної безпеки банку  

5

План заняття та завдання

Усне опитування студентів у формі Семінар розгорнутої бесіди,  семінар-розв’язання проблемних завдань

 1. Зміст та структура інформаційної безпеки. Нормативно-правові акти, що регулюють питання інформації з обмеженим доступом та .
 2. Поняття «банківської таємниця» та вимоги до організації роботи з інформацією, що належить до банківської таємниці
 3. Місце аудиту інформаційної безпеки в системі внутрішнього аудиту банків України.
 4. Нормативні документи, що регламентують аудит інформаційної безпеки в банках України. 
 5. Основні порушення в забезпеченні інформаційної безпеки та їх наслідки.  

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України; Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45294
 2. Постанова НБУ від  02.08.04  N 361  Про схвалення Методичних

рекомендацій   щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України

 1. Методичні рекомендації щодо впровадження системи управління

 інформаційною безпекою та методики   оцінки ризиків відповідно до стандартів НБУЛист від 03.03.2011  N 24-112/365

 1.  СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010 "Методи  захисту  в  банківській

діяльності.  Система  управління  інформаційною безпекою.  Вимоги" (ISO/IES 27001:2005, MOD);

4. СОУ Н  НБУ  65.1  СУІБ 2.0:2010 "Методи захисту в банківській діяльності.  Звід правил для  управління  інформаційною  безпекою" (ISO/IES 27002:2005, MOD).

Література

1.  .Організація контролю в банку : навчальний посібник / уклад.,,І.В. Бєлова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 302

2. Протидія злочинам, які вчиняються з використанням комп’ютерних мереж Текст ] : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції(Севастополь, 1–2 жовтня

2010 року ) / Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України ”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 208 с.

3. Марущак А Охорона банківської таємниці / А. Марущак : навч. посібник. — Луганськ : Янтар, 2013. — 262 с. ISBN 978-966-678-432-5

4.  Лекція-конспект (у формі презентації)

7.

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 2 (по 1 балу за усне опитування або по 2 бали за вирішення ситуаційних завдань або   за роботу в малих творчих групах)

 

Заняття 11

11

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, самостійне ознайомлення з основними положеннями нормативно-правових актів України, що регулюють операції  електронного бізнесу банку

22

Тема заняття

   Аудит інформаційних технологій та електронного бізнесу банку (тема № 7)

33

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

 Семінар-розгорнута бесіда, обговорення проблемних питань,  вирішення ситуаційних завдань

44

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

Знати основні положення організації та методики внутрішнього аудиту  електронного бізнесу в банках

Знати основні ризики, які виникають у процесі діяльності банку на ринку платіжних карток

Вивчити основні методи мінімізації операційно-технологічного ризику в електронному бізнесі банку

Набути навичок  пошуку, аналізу і систематизації  інформації з різних джерел; застосовувати знання на практиці;  розвиток аналітичного, творчого і критичного мислення   

5

 Перелік питань контактного заняття

(завдання)

 

1. Новітні  високотехнологічні платіжні інструменти. Види та основні сфери застосування; Перевірка систем дистанційного обслуговування клієнтів - Телебанкінг, мобільний банкінг, Інтернет-банкінг

2. Нормативно-правове забезпечення електронного бізнесу банку;

3. Особливості здійснення операцій емісії та еквайрингу платіжних карток;

4. Організація та методику аудиту операцій з платіжними картками;

5. Кіберзлочинність у банківській діяльності як елемент операційного ризику. Роль внутрішнього аудиту у його мінімізації 

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

1.Закон України Про платіжні системи та переказ грошей в Україні м.Київ, 5 квітня 2001 року N 2346-ІІІ

2.Постанова правління НБУ № 481 від 04.11.2010р. Положення про електронні гроші в Україн

3. Постанова НБУ від 05.11.2014  № 705 Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів

 1. 4. Акімов В. Кіберзлочинність // Журнал «Незалежний Аудитор» № 9 (20) 2013 – с.27-30

5. М.Герасимович, І.А.Герасимович, Н.А.Морозова-Герасимович, С.П.Поліщук Досвід аудиту карткового бізнесу журнал „Аудитор України” № 19 (147) листопад 2008р. с.20-25

 1. 6. Погореленко Н.П. Внутрішній аудит у банку: [Навчальний посібник]. – Львів: Новий світ, 2012. – 270 с.
 2. 7. Положення про застосування НБУ заходів впливу за порушення об’єктами нагляду (оверсайта) законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні: затверджено постановою Правління НБУ від 19.12.2013 No 524. – [Електронний ресурс]. – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14.

77

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 3  (по  3 бали за участь в обговоренні проблемних питань або вирішення ситуаційного  завдання*)

 

Заняття 12

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовка визначених питань

Вид заняття

Дискусія з елементами аналізу

Тема заняття

 • бухгалтерського обліку фінансової звітності банку

Завдання і план заняття

 1.  Нормативно-правове  забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності.
 2. Вимоги до організації бухгалтерського обліку та звітності в банках.  
 3. Оцінка Облікової політики банку 

 

Знання і навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

Вміти обирати та застосовувати найбільш доцільні методи та прийоми аудиту корпоративного управління, у тому числі ризик-орієнтовного аудиту,  системи внутрішнього контролю,  адекватності капіталу, заходів ризик-менеджменту та компалайнс-ризиків,  операційного, інвестиційного та кредитного бізнес-процесів, інформаційної безпеки      

Інформаційне забезпечення

Лекційний матеріал (Тема 8); нормативно-правова база  бухгалтерського обліку та формування звітності в банках; рекомендована література література (розділ 9 робочої програми); попередньо виконані студентами домашні і практичні завдання

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 3 (по 2 бали за письмове виконання домашніх завдань та  1 бал за усну відповідь)

 

 

Заняття13

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, підготовка визначених питань

Вид заняття

 Сеінар-вирішення ситуаційних завдань

Тема заняття

. Оцінка достовірності фінансової звітності банку

Завдання і план заняття

1 Фінансова звітність банку як обєкт аудиту

2. Методика оцінки достовірності фінансової звітності

3. Формування висновку аудитора щодо підтвердження достовірності фінансової звітності банку

 

Знання і навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

Вміти обирати та застосовувати найбільш доцільні методи та прийоми аудиту корпоративного управління, у тому числі ризик-орієнтовного аудиту,  системи внутрішнього контролю,  адекватності капіталу, заходів ризик-менеджменту та компалайнс-ризиків,  операційного, інвестиційного та кредитного бізнес-процесів, інформаційної безпеки      

Інформаційне забезпечення

Лекційний матеріал (Тема 8); нормативно-правова база  бухгалтерського обліку та формування звітності в банках; рекомендована література література (розділ 9 робочої програми); попередньо виконані студентами домашні і практичні завдання

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 3 (по 2 бали за письмове виконання домашніх завдань, 1 бал за усну відповідь)

 

 

 

Заняття 14

11

Форма самостійної роботи студента

Опрацювання матеріалів електронної презентації

Нормативно-правових актів, рішень Базельського Комітету з питань управління операційними ризиками

22

Тема заняття

Організація та методика аудиту операційно-технологічного ризику банку

33

Вид заняття та вид (види) інноваційних технологій навчання, які будуть застосовуватись   під час заняття ;

Семінар – обговорення проблемних питань,     

44

Знання та навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

Знати основні положення організації  системи ризик-менеджменту в банках, зокрема складові та критерії оцінки операційного ризику в банках     

 

Набути навичок підготовки програми аудиторської перевірки операційного ризику та визначати його вплив на ефективність банківської діяльності  

Вміти готувати та виконувати завдання аудиторської перевірки;

    

5

Перелік питань   заняття

(завдання)   

 1. 1.  Нормативне-правове забезпечення та рішення Базельського Комітету з питань управління операційним ризиком банку
 2. 2. Структура операційного ризику та критерії його ідентифікації
 3. 3. Сутність підходів до оптимізації операційного ризику
 4. 4. Оцінка рівні операційного ризику в аудиті
 5.  

 

6

Інформаційно-методичне забезпечення заняття.

 

 1. Закон України № 2258-19 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.17 р. Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/page3
 2. Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.
 3. Закон України Про банки і банківську діяльність
 4. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями).

77

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

  Максимальна кількість балів − 3  (по  3 бали за участь в обговоренні проблемних питань або вирішення ситуаційного  завдання*)

 

Заняття 15 Модульна (контрольна) робота №2

 

Форма самостійної роботи студента

Узагальнення пройденого матеріалу за тематикою змістового модуля № 2

Вид заняття

Модульна контрольна робота № 2

Тема заняття

 Організація та методика аудиту банків (теми № 6−8)

Завдання і план заняття

Письмове виконання завдань (відповіді на теоретичні питання, вирішення тестових завдань, ситуаційних вправ)

Знання і навички (компетентності, набуті студентами під час підготовки та проведення заняття)

Перевірка рівня засвоєння і розуміння пройденого матеріалу

Інформаційно-методичне забезпечення

Лекційний матеріал (тема 6-8); нормативно-правова база  у сфері банківської діяльності, орбіку та аудиту, рекомендована література література (розділ 9 робочої програми); попередньо виконані студентами  індивідуальні та практичні завдання

Порядок і форма оцінювання та контролю знань

Максимальна кількість балів − 5 (по 1 балу за кожне завдання)

 

 

 

На модульну контрольну роботу виносяться  4 теоретичні питання та 1ситуаційнее завдання.

 

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисципліни;
 • підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та  оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме: на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі: відповідей на теоретичні питання; розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Основи економічного контролю» і проводиться у формі письмового екзамену.

 

Загальна кількість балів студентів з вивчення дисципліни “Основи економічного контролю” (100) розподіляється таким чином:

- відповіді на аудиторних заняттях − 30 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи −10 (по 5 балів за одну)  балів;

- виконання індивідуальних завдань − 10 балів,

- складання іспиту – 50 балів.

На початку вивчення дисципліни “Основи економічного контролю” (на першому / другому лекційному занятті) студенти отримують таку інформацію від викладача щодо організації самостійної роботи: обов’язкові та вибіркові завдання; терміни їх виконання; кількість балів за кожен вид роботи; час проведення консультацій та індивідуальних занять; інформація про розміщення робочої навчальної програми дисципліни “Основи економічного контролю” (сайт Університету), якою передбачено перелік завдань та критерії оцінювання знань студентів, що формалізовано у Карті самостійної роботи студента.

Після одержання інформації про всі види самостійної роботи студента з цієї дисципліни, обов’язкові та вибіркові завдання, максимальну кількість балів, які можна отримати за їх виконання, кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента. У визначенні і погоджені з викладачем терміни студент виконує завдання та звітує про це. Отримані студентом за виконання різних видів самостійної роботи бали виставляються викладачем в електронному журналі обліку потденної успішності студентів.

За результатами поточного і підсумкового контролю та оцінювання рівня засвоєння матеріалу у формі усного і письмового опитування, проведення модульних контрольних робіт та перевірки індивідуальних самостійних робіт, складання іспиту студенти можуть отримати від 0 до 100 балів.

Шкалу і критерії оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів, наведено у таблиці.

Кількість балів за кожне окреме завдання встановлюється з урахуванням рівня його складності і завдань, які повинен виконати студент при підготовці до нього, що зазначається у Карті самостійної роботи студента.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольних (модульних) робіт

В кінці семестру виконується дві  модульні  контрольні роботи, до складу яких входить чотири теоретичні питання і одне ситуаційне завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-6 балів.

Максимальна кількість балів за модульний контроль – 5 балів.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі іспиту.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Оцінка виконання самостійних робіт. Оцінці підлягає виконання 2 самостійні роботи.

Студенти на протязі семестра виконують самостійне завдання та підготовку індивідуального завдання по темі курсу. За бажанням виконується науково-дослідна робота.

Результати виконання завдань кожної із 2 самостійних робіт оцінюються викладачем за шкалою від 0, 3, 4, 5 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії. Загальна максимальна кількість балів за 2 самостійні роботи оцінюється від 0 до 10 балів

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. Карта навчальної роботи студента.

 

Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни «Організація та методика аудиту в банках»

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Заочна форма навчання

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

 

В період установчої сесії

 

 1.  

 

Розвиток аудиту та його особливості у банківській діяльності

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань 

1

 

 1.  

Нормативно-правове забезпечення діяльності банків.

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань 

1

 

 1.  

Організація незалежного аудиту банків

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

1

 

 1. .

 

 

 Вимоги до структури та змісту аудиторського висновку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

1

 

 1. .

Концепція ризик-орієнтованого аудиту та її впровадження у діяльність банківських установ

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 1.  

Організація внутрішнього аудиту в банках

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань        

1

 

 1.  

Підготовка Положення про СВА в банках

Міні-лекція (конспект)

Виконання практичних завдань           

1

 

 1.  

Організація та методика корпоративного управління в банках

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань           

1

 

 1.  

Організація та методика корпоративного управління в банках

Виконання практичних завдань

1

 

 1.  

Організація та методика  капіталу банку

Міні-лекція (конспект)

2

 

 1.  

 Методика аудиту фінансової звітності банку

Виконання практичних завдань           

3

 

 1.  

Організація та методика  кредитного ризику банку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

 

3

 

 1. .

 Організація та   ризику ліквідності банку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

 

 

3

 

 

 

 1.  

 Організація та методика аудиту в банках (Теми 1-13)

Письмове виконання завдання

5

Усього балів за контактні заняття і за виконання контрольних (модульних) завдань

25

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов’язкових самостійних завдань

 

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

Домашнє самостійне завдання

(письмова контрольна робота)

(письмова)

(1.09.2018р.

на кафедру)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

 

 

 

 

 

 

 

За виконання самостійних робіт за вибором (1-го завдання)

 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації  за обраною тематикою

(письмова)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

 

Усього балів за виконання позааудиторних самостійних завдань

25

Разом

50

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

6. наукові публікації студента тощо

7.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього за поточний контроль

50

Екзамен

50

               

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції,

підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

Плани контактних занять

 

 

п/п

 

 

Тема

Вид інноваційних технологій навчання

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване заняття

Зміст практичних занять

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття

 1.  

 

Розвиток аудиту та його особливості у банківській діяльності

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань 

Розуміння суті  та технології здійснення банківських операцій, притаманних ризиків,  рішень Базельського комітету та вимог нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність

1. Розвиток аудиту та його становлення у банківському секторі

2 Особливості розвитку аудиту в банківській діяльності

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу 9

 1.  

Нормативно-правове забезпечення діяльності банків.

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань 

Розуміння суті  та технології здійснення банківських операцій, притаманних ризиків,  рішень Базельського комітету та вимог нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність

1. рішення Базельського комітету щодо банківського нагляду

2. Вимоги норматинов-правових актів щодо організації аудиту банківських установ

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

Організація незалежного аудиту банків

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

Навички застосування  основних положень нормативно-правових актів, що визначають вимоги до здійснення банківського нагляду та проведення обов’язкового незалежного  аудиту банківських установ в Україні

Розуміння суті  та технології здійснення банківських операцій, 

1. Організація незалежного аудиту банків.

2. Вимоги до аудиторських фірм, які проводять обовязковий аудит банків

 

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1. .

 

 

 Вимоги до структури та змісту аудиторського висновку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

Розуміння суті  та технології здійснення банківських операцій, притаманних ризиків,  рішень Базельського комітету та вимог нормативно-правових актів України, що регулюють банківську діяльність

1. Висновок незалежного аудиту та вимоги до його структури та змісту

2. Ключові питання аудиту

 

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1. .

Концепція ризик-орієнтованого аудиту та її впровадження у діяльність банківських установ

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

Навички застосування  основних положень нормативно-правових актів, що визначають вимоги до здійснення банківського нагляду та проведення обов’язкового незалежного  аудиту банківських установ в Україні

1. Концепція ризик-орієнтовного аудиту та її застосування в організації аудиту банківських установ

2. основні ризики банківської діяльності та підходи до управління ними

Нормативно-правові акти та літературу відповідно розділу

 1.  

Організація внутрішнього аудиту в банках

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань           

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

1.Організація внутрішнього аудиту в банках

2. Принципи СВА

3. Функції СВА банку

4. Підзвітність СВА

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

Підготовка Положення про СВА в банках

Міні-лекція (конспект)

Виконання практичних завдань           

Навички застосування  основних положень нормативно-правових актів, що визначають вимоги до здійснення банківського нагляду та проведення обов’язкового незалежного  аудиту банківських установ в Україні

1. Зміст та структура положення про СВА

2.Стаптус СВА, підпорядкованість

3. Функції та повноваження

4.Відповідальність

 

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

Організація та методика корпоративного управління в банках

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань           

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

1. Корпоративне управління в банках

2. Організаційне забезпечення діяльності органів корпоративного управління

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

Організація та методика корпоративного управління в банках

Виконання практичних завдань

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

1. Методика оцінка ризиків корпоративного управління банку

2.Критерії оцінки

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

Організація та методика  капіталу банку

Міні-лекція (конспект)

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

1. Вимоги до формування та використання капіталу банку

2. Регулятивний капітал, вимоги до адекватності капіталу банку

3. Методика аудиту

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

 Методика аудиту фінансової звітності банку

Виконання практичних завдань           

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

1. Фінансова звітність банку як обєкт аудиту;

2. оцінка облікової політики

3. Висновок аудитора щодо підтвердження достовірності звітності банку

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

Організація та методика  кредитного ризику банку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

 

Здатність визначати і застосовувати методику проведення незалежного аудиту банківських установ

 1. Корпоративний бізнес банку як об’єкт аудиту
 2. Сутність кредитного ризику та основні підходи до його управління

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1. .

 Організація та   ризику ліквідності банку

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

 

Вміти обирати та застосовувати найбільш доцільні методи та прийоми аудиту корпоративного управління, у тому числі ризик-орієнтовного аудиту,  системи внутрішнього контролю,  адекватності капіталу, заходів ризик-менеджменту      

 1. Казначейство банку, мета та види діяльності на міжбанківському ринку
 2. Сутність ризику ліквідності.
 3. Методика оцінка ризику ліквідності

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

 1.  

 Організація та методика аудиту в банках (Теми 1-13)

Письмове виконання завдання

Володіти технологіями основних бізнес-процесів банківської діяльності  та вміти проводити аудит основних банківських операцій

Теми 1-13

Нормативно-правові акти та література відповідно розділу

             

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання студентів заочної форми навчання

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з науки «Організація та методика аудиту в банках» розподіляється таким чином:

- відповіді на контактних заняттях − 20 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 5 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 20 балів;

- виконання індивідуального завдання − 5 балів,

- складання іспиту – 50 балів.

Разом − 100 балів.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 20 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольної (модульної) роботи.

 

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-3 балів.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 5 балів.

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

 

20 балів (11+9)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів

(9+7)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Оцінка виконання вибіркових самостійних робіт

 

Вибіркова самостійна робота обирається студентом самостійно із запропонованих видів та оцінюється від 0 до 5 балів (залежно від її змістовності та результатів зпзисту).

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

 

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

4.1. Карта навчальної роботи студента.

 

Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни «Основи економічного контролю»

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Дистанційна форма навчання

 

 

 

 

 

 

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень економічного контролю. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення економічного контролю;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики економічного контролю;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

 

Нормативно-правові документи,

які повинен самостійно опрацювати студент при вивченні дисципліни “Основи економічного контролю” і здати під час колоквіуму

Завдання: опрацювати наведені нижче нормативно-правові документи.

Виконується у письмовій формі.

Максимальна кількість балів − 5.

 

 

 1. Закон України. «Про банки і банківську діяльність», № 2121-IІІ від 7.12.2000(зі змінами).
 2. Постанова НБУ від 10.05.16 р.  № 311 "Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України" 
 3. Постанова Правління НБУ від 2.08.04 р. N 361  Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України
 4. Постанова Правління НБУ від 12.02.2003 р. № 50 Кодекс професійної етики внутрішніх аудиторiв банкiвських установ
 5. Постанова НБУ № 98 Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України
 6. Основні Принципи ефективного банківського нагляду  Базельський комітет з питань банківського нагляду ;
 7. Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867 Положення  про організацію внутрішнього контролю в банках України
 8. Постанова N 368 від 28.08.2001  Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

 

Форма контролю та оцінювання знань:

Назва

 

Рік прийняття

 

Структура (назви глав, розділів, статей)

 

Основні положення.

Наприклад, визначення понять; завдання, функції, повноваження, права, обов’язки, відповідальність контрольного органу; порядок організації роботи тощо

 

 

Таблиця складається для кожного нормативно-правового документу окремо.

 

Крім цього, з метою кращого засвоєння матеріалу і розуміння міждисциплінарних зв’язків у практичній діяльності контролерів на семінарських (практичних) заняттях передбачено розгляд і вирішення ситуаційних завдань.

 

5.1. Контрольні завдання для студентів денної форми навчання

 

Самостійна робота для студентів денної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з проведення економічного контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок (ревізій) і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора (ревізора).

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з  табл. 1.

 

                                                                                                                   Таблиця 1

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

Останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

00

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Контрольна робота оцінюється у 20 балів і складається із чотирьох завдань – 3 теоретичних питання і 1 ситуаційне завдання.

Контрольна робота з дисципліни “Основи економічного контролю” складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (3 теоретичних питання);

- практичної частини (задача);

- висновків;

- списку використаних джерел.

Перелік завдань видає викладач на першому занятті.

 

5.2. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання на вибір а також контрольну домашню роботу. Тематика, вид і форма індивідуальних завдань попередньо узгоджується з викладачем.

Контрольну роботу необхідно виконати і здати на перевірку викладачу згідно з навчальним планом за одним з варіантів завдань, який відповідає останнім двом цифрам номеру залікової книжки студента (табл.4).

                                                                                              Таблиця 4

2 останні цифри № залікової книжки

Варіант

01−25

1

2

3

4

5

6

7

8

25

26−50

1

2

3

4

5

6

7

8

25

51−75

1

2

3

4

5

6

7

8

25

76−00

1

2

3

4

5

6

7

8

25

 

 

Для виконання контрольної роботи по кожному питанню необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники, монографії, статті тощо). На основі отриманої інформації дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання і вирішити практичні завдання.

Оформлення контрольної роботи: титульна сторінка, зміст, відповіді та рішення завдань, список використаних джерел. Посилання на використану літературу по тексту обов’язкові. Обсяг основної частини роботи 10−20 стандартних аркушів.

Студенти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів здають на перевірку викладачу на кафедру і захищають їх під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

Максимальна кількість балів за виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання: 20 балів (включаючи відповідь при усному захисті), з них 3 теоретичних питання по 4 бали і одне ситуаційне  завдання на 8 балів.

Контрольна робота з дисципліни “Основи економічного контролю” для студентів заочної форми навчання складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (4 теоретичних питання);

- практичної частини (задача);

- висновків;

- списку використаних джерел.

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Денна та заочна форми навчання

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід  за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання результатів екзаменів з дисциплін здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому системою контролю рівня знань, умінь та навичок для дисциплін з підсумковим контролем у формі письмового  екзамену за 100-бальною шкалою.

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно). Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється 0-10 балів.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю).

 

Подальше оформлення результатів екзамену за всіма формами навчання здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання «4-х бальної» та шкали ECTS згідно таблиці, а переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

Порядок ліквідації академічної заборгованості

 

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами контролю знань, який проводиться у формі іспиту.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

7. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Зразок екзаменаційного білета

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”

Факультет обліку і податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Дисципліна “Організація та методика аудиту в банках”

 

Екзаменаційний білет №

Варіант 1

 1. Банки як об’єкти обов’язкового аудиту
 2. Сутність ризик-орієнтовного підходу в аудиті
 3. Структура висновку незалежного аудиту
 4. Принцип організаційної незалежності СВА
 5. Ситуаційне завдання. Скласти програму аудиту кредитного ризику

Структура

Зміст

 1.  

Мета

 

 1.  

Інформаційно-аналітичне забезпечення

 

 1.  

Завдання аудиту

 

 1.  

Принципи вибірки

 

 1.  

Методи та прийоми

 

 1.  

Критерії та ознаки ризику

 

 1.  

Типові недоліки та порушення

 

 

 

8. «Рекомендовані інформаційні джерела»

 

 1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 1. — 1249 с. http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
 2.  Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 2. — 531 с. http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
 3. Додаток до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 3. — 118 с. http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
 4. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти): редакція https://www.iia.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf Видання 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.iia.org.ua/wp-content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf 
 5. Закон Сарбейнса-Оксли [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.iia-ru.ru/files/documents/Sarbanes-Oxley.pdf
 6. Закон України № 2258-19 «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.17 р. Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/page3
 7. Базельський комітет з питань банківського нагляду [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bis.org/publ/bcbs107.htm.
 8. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679-XIV (зі змінами і доповненнями).
 9. Закон України Про банки і банківську діяльність
 10. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами та доповненнями).
 11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV (зі змінами та доповненнями).
 12. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (зі змінами та доповненнями).
 13. Постанова Правління НБУ від 29.12.2014 № 867Положення  про організацію внутрішнього контролю в банках України
 14. Постанова правління НБУ № 311 від 10.05.15 Про затвердження Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України
 15. Постанова НБУ від 30.06.2016  № 351 Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими опера
 16. Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, № 389 від 09.09.2017 (зі змінами).
 17.  Постанова НБУ від 11.06.2018  № 64 Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групахПостанова правління НБУ № 358 від 20.07.99 Про затвердження Методичних вказівок щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
 18. Постанова  НБУ від 28.09.2017  № 95 Про затвердження Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі УкраїниМетодичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (схвалено постановою правління НБУ № 98 від 28.03.2007)
 19. Про затвердження Інструкції  про порядок складання та оприлюднення  фінансової звітності банків України Постанова  від  24.10.2016  N 373  
 20. Заднепровська С.П., Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банк//Науково-практичний журнал бухгалтерський облік та аудит  -2016/7/8. — С.54-64
 21. Заднепровська (Поліщук) С. П. Контроль та його види у діяльності сучасного банку /  С. П. Заднепровська // Економіка: теорія та практика. - 2015. - № 2. - С. 5-11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econom_2015_2_3
 22. Заднепровська С.П. Організація та методика аудиту депозитних операцій банку// Вісник НБУ – 2015. — С.42-52
 23. Каменська Т. О. Внутрішній аудит: виникнення та розвиток / Т. О. Каменська / / Статистика України. - 2015. - № 4. - С. 60-68. – Режим доступу: http://194.44.12.92:8080/jspui/bitstream/123456789/1810/1/10.pdf
 24. Марущак А Охорона банківської таємниці / А. Марущак : навч. посібник. — Луганськ : Янтар, 2013. — 262 с. ISBN 978-966-678-432-5