Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Організація управління промисловим підприємством

Організація управління промисловим підприємством

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково -

педагогічної роботи _____________ А.М. Колот

 

27 травня 2016 р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знать

з науки «Організація управління промисловим підприємством»

 

 

 

 

освітній ступінь              бакалавр

галузь знань                   0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність                  6.030601 «Менеджмент»

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

менеджменту ________________ С.М. Соболь

 

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

Київ 2016

 

Вступ

В умовах ринкової економіки сучасна організація розглядається як  відкрита багатофакторна соціально-економічна система, що характеризується рядом специфічних особливостей, а саме:

- цілісністю, коли всі елементи та частини системи функціонують для досягнення загальних цілей організації, що, однак, не виключає можливості виникнення протиріч між її окремими елементами (підрозділами);

- диференціацією, яка проявляється у виконанні окремими різними частинами системи специфічних, притаманних тільки їм функцій, які не можуть бути взаємозамінними;

- складністю, яка проявляється у великій кількості зворотних зв’язків;

- динамічністю, яка характеризується змінами параметрів системи відносно часу;

- певним ступенем надійності функціонування, яка визначається взаємозамінністю компонентів та способів життєдіяльності організації, спроможністю використання альтернативних технологій, сировини, матеріалів, способів організації виробництва та управління;

- одночасним дослідженням натуральних та вартісних аспектів функціонування системи, що дозволяє постійно зіставляти та оцінювати ефективність діяльності організації та системи управління, а також її стратегії.

Управління на основі ситуаційного підходу грунтується на принципі адаптивності підприємства, який відображує реакцію організації (систему планування, культуру організації, організаційну структуру) на відповідні зміни у середовищі функціонування підприємства. У зв’язку з цим основною задачею управління підприємством стає підтримка рівноваги на макрорівні, а також розробка та використання ефективних механізмів адаптації організації відповідно до змін у зовнішньому середовищі.

Організація управління на сучасних промислових підприємствах грунтується на системному підході, що передбачає застосуваннясукупності прийомів та методів раціонального сполучення елементів та ланок управляючої (керуючої) системи та її взаємозв’язку з об’єктом управління (керованою системою) у часі та просторі.

Предметом науки «Організація управління промисловим підприємством» виступають основні складові, закономірності та принципи побудування системи управління, які грунтуються на дослідженні сукупності процесів управління як змістовної характеристики послідовності робіт, та структур управління, які відображають стійкий аспект системи на даний момент часу. Ця дисципліна у навчальному плані за спеціальністю «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Менеджмент промислових підприємств») для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр відноситься до нормативних дисциплін циклу природничонаукової та загальноекономічної підготовки із загальним обсягом 180 годин (5 кредитів) на її вивчення.

Метою викладання науки «Організація управління промисловим підприємством» є:

1) формування системи фундаментальних знань з організації управління у рамках промислового підприємства та навичок застосування системного підходу до організаційних процесів;

2) опанування навичок аналізу системи управління промисловим підприємством;

3) опанування принципів иа методів розробки організаційних рішень та оцінки їх ефективності;

4) формування системи  знань теоретико-методичних аспектів та навичок практичного застосування дослідження функціональних складових системи управління промисловим підприємством;

5) формування навичок проведення організаційного аналізу та формування організаційних проектів у рамках промислового підприємства;

6) набуття умінь оцінки ефективності організаційних процесів та організаційних змін.

Досягненню зазначених цілей підпорядкована логіка викладання науки, яка наведена у навчально-тематичному плані. Викладання науки «Організація управління промисловим підприємством» реалізує найбільш поширені у світовій практиці системний та процесний підходи, що передбачає вивчення кожної основної складової системи управління промислового підприємства у розрізі функціонального та технологічного навантаження, а також дослідження процесів прийняття управлінських рішень та процесів формування організаційних систем.

Завданнями опанування основних засад науки є:

-     розкриття сутності основних категорій науки організації управління, принципів побудови системи управління, ідентифікації процесів управління;

-     характеристика  технологічних (процесних) та функціональних складових системи управління;

-     викладення методології організаційного аналізу та проектування організаційних структур управління;

-     характеристика методичних підходів до оцінки ефективності організації управління.

Зазначена наука є своєрідним підсумком вивчення дисциплін управлінського циклу таких як «Основи менеджменту», «Управління персоналом», «Організація виробництва», «Інноваційний менеджмент», в якій розкриваються особливості застосування специфічних інструментів менеджменту в окремих сферах управлінської діяльності.

Після засвоєння необхідних знань з науки «Організація управління промисловим підприємством» студенти повинні:

-    мати цілісне уявлення про організацію управління в рамках промислового підприємства в контексті його розвитку;

-    знати сутність основних понять і категорій науки організації управління та особливостей  і принципів побудування системи управління в рамках конкретного промислового підприємства; зміст, методи та послідовність аналізу системи управління промисловим підприємством, характеристику процедур його проведення; особливості формування сучасної інформаційної системи промислового підприємства та організацію документообігу підприємства; основні види моделювання організаційних систем та процесів; основні правила декомпозиції цілей; методичні підходи до проектування схеми розподілу відповідальності в системі промислового підприємства; основні підходи до розробки та відбору організаційних рішень; функціональні складові системи управління промисловим підприємства, специфіку принципів їх формування, а також факторів, що визначають їх конфігурацію; зміст та послідовність процесу формування організаційної системи, організаційно-структурні форми апарата управління підприємством; сутність організаційних механізмів координації та регламентації видів діяльності; методичні підходи до оцінки ефективності організації управління, критерії та показники ефективності управління;

-    вміти аналізувати діючі організаційні структури управління; збалансовувати відповідальність та повноваження, визначати та формувати центри відповідальності; проектувати організаційні структури управління; складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи; вносити пропозиції щодо вдосконалення організаційних структур; обгрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення системи організаційних та технологічних зв’язків між підрозділами та службами підприємства, а також механізмів координації; формувати інформаційне забезпечення управління промисловим підприємством, використовуючі відповідні джерела інформації.

Вивчення науки «Організація управління промисловим підприємством» передбачає формування таких основних важливих компетенцій:

 

 

1. Адміністративно-координаційних:

- Адмініструвати: розробку ефективнимх технологій прийняття управлінських рішень в рамках промислового підприємства в цілому, на рівні його структурних підрозділів та функціональних підсистем.

- Використовувати: сучасний інструментрарій в процесі управління промисловим підприємством; організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності.

- Делегувати повноваження і розподіляти відповідальність.

- Визначати: типи структурних взаємовідносин, що виникають між підрозділами та посадами в апараті управління; сфери відповідальності посадових осіб, права керівників та посадових осіб в апараті управління.

2. Аналітично-діагностичних:

- Аналізувати: процеси управління на макро- та мікрорівні підприємства, їх інформаційне забезпечення; схеми розподілу прав та відповідальності в системі промислового підприємства; особливості організації управління функціональних підсистем промислового підприємства; підходи до розробки та відбору управлінських рішень; вплив організаційних факторів на вибір рішення; ефективність управління на різних організаційно-структурних рівнях; тенденції в змінах організаційних структур, вплив нововведень на зміну організаційної структури.

- Діагностувати: проблеми, що виникають в системі управління промисловим підприємством та призводять до організаційних змін; необхідність коригування організаційних структур.

3. Організаційно-правових:

- Формувати: документи, що регламентують структуру підприємства та     процеси управління; інформаційну систему підтримки прийняття управлінських рішень; організаційні механізми координації та регламентації видів діядльності.

- Обгрунтовувати: проект організаційної структури управління;  організаційно-структурні форми апарата управління підприємством; оптимальну кількість рівнів структури управління; співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур; необхідність коригування організаційних структур; рекомендації щодо розробки стратегії організаційних змін.

4. Контрольних:

̵ Оцінювати: організаційну ефективність, ефективність управління,  виконання прийнятих управлінських рішень, раціональність організаційної структури,  вплив нововведень на зміну організаційної структури; ефективність організаційних змін.

5. Комунікаційних:

-     Здійснювати: ефективну комунікацію в рамках промислового підприємства, зворотний зв’язок.

-     Ініціювати та підтримувати: ділові контакти промислового підприємства з основними контрагентами зовнішнього середовища.

6. Інноваційних:

-     Розробляти та впроваджувати: нововведення, що стосуються організаційних процесів та організаційних структур, заходи щодо впровадження змін в системі управління підприємством.

-     Забезпечувати: використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих функціональних підсистемах підприємства.

7. Навчальних та науково-дослідницьких:

-     Обирати: форми та методи дослідження процесів, що відбуваються на промисловому підприємстві; джерела інформації для вивчення проблем; методичні підходи до проектування схеми розподілу відповідальності в рамках промислового підприємства;  методичні підходи до оцінки ефективніост організації управління.

-     Аналізувати: інформаційне поле промислового підприємства, наукові публікації, практичний досвід промислових підприємств у використанні різних методів та інструментів управління.

-     Узагальнювати: отримані результати дослідження, розробляти проекти, готувати наукові огляди, доповідні записки, наукові звіти, статті.

 

 

 

2. Тематичний план науки «Організація управління промисловим підприємством»

 

 

 

 

3. Зміст науки «Організація управління промисловим підприємством»

Тема 1. Сутнісна характеристика системи управління промисловим підприємством

Поняття системи управління. Об’єкт управління, суб’єкт управління, процеси управління, структура управління, функції управління.  Аспекти організаційних систем. Особливості системи управління промисловим підприємством. Керуюча та керована підсистеми. Основні змінні керуючої підсистеми. Структура управління та процеси управління як дві невід’ємні сторони організаційної системи. Основні типи структур промислового підприємства. Апарат управління як змістовний елемент системи управління промисловим підприємством. Принципи побудови системи управління промисловим підприємством.

Тема 2. Еволюція поглядів на побудову системи управління промисловим підприємством

Класичний підхід. Наукове управління (Ф.Тейлор, Ф.Гилберт, Г.Гантт та ін.). Теорія організації (А.Файоль, Дж.Д.Линзи, Л.Урвік), бюрократична теорія організації (М.Вебер).  Системний підхід.Організаційні принципи та закони організаційних процесів (тектологія А.А.Богданова).

Поведінковий підхід. Фактори ефективної організації (Р.Лайкерт). Теорія адміністративної поведінки (Г.Саймон). Теорія формування організацій (теорія Гласієр).

Ситуаційний підхід. Формування життєздатної структури (Г.Мінцберг). Теорія організаційного потенціалу (І.Ансофф).  Цільовий підхід. Стратегічний підхід. Теорія інститутів та інституціональних змін (Д.Норт).

Сучасні напрямки теоретичних розробок (трансформація, реструктуризація, реорганізація). Інтеграційний те дезінтеграційний підходи. Реінжинірінг. Концепція внутрішніх ринків корпорацій (організаційних ринків). Теорія альянсів (асоціативних форм організації та управління). Концепція “екологічноусвідомленого управління” підприємством.

Тема 3. Дослідження системи управління промисловим підприємством

Сутність та технологія дослідження системи управління промисловим підприємством.  Організаційна структура (відносно стійкий інваріантний аспект системи) та організаційний механізм. Типи структурних взаємовідносин  між підрозділами та посадами в апараті управління.

Зв’язок як форма відображення відносин в системі управління. Організаційна відповідальність.  Ідентифікація процесів управління. Змістовний, організаційний та технологічний аналіз процесів управління. Функціональнпий підхід та підхід з позиції прийняття управлінських рішень. Характеристика процесів управління на макро- та мікрорівні організації. Єдність процесу та структури управління.

Характеристика процедур проведення аналізу організації управління.

Тема 4. Інформаційне забезпечення організації управління промисловим     підприємством

Інформаційно-кібернетичний підхід до процесів управління. Сучасна  інформаційна система організації.Власне та зовнішнє інформаційне поле підприємства. Принципи формування системи інформаційного забезпечення. Функціональна структура інформаційної системи підприємства.  Розвиток інформаційних мереж та формування нових принципів управління.

Корпоративна інформаційна система. Місце та роль апарата управління в системі інформаційного забезпечення організації управління.

Організація документообігу на підприємстві. Класифікація та характеристика основних груп документів. Основні складові процесу управління документацією.

Тема 5. Принципи та методи розробки організаційних рішень та оцінка їх ефективності

Цільова орієнтація системи управління підприємством. Формування та структуризація цілей промислового підприємства. Основні правила декомпозиції цілей. Методичні підходи до проектування схеми розподілу відповідальності в системі промислового підприємства.

Основні системи організації управління. Параметри, які забезпечують цільову орієнтацію керівника та умови його ефективної діяльності. Права та відповідальність посадових осіб. Делегування повноважень як ключовий елемент ефективного здійснення управлінських процесів.

Типові організаційні рішення та їх застосування в системі управління промисловим підприємством. Характеристика підходів до розробки та відбору організаційних рішень. Якість управлінських рішень.Умови прийняття управлінських рішень. Організаційні фактори, що впливають на вибір рішення.

Тема 6. Організація управління інноваційною, маркетинговою, виробничою та збутовою діяльністю промислового підприємства

Цілі та задачі управління інноваційною діяльністю на промисловому підприємстві. Типові підходи до побудови системи управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах.

Цілі та задачі управління маркетиноговою діяльністю. Маркетингові служби на промисловому підприємстві (основні функції, структура та зв’язки з елементами системи управління).

Цілі та задачі управління виробництвом. Функції управління виробництвом. Структура та взаємозв’язок елементів системи управління виробничою діяльністю.

Принципи побудови збутової служби промислового підприємства. Фактори, що впливають на структуру управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві.

Тема 7. Організація управління персоналом, обліку та фінансовою діяльністю підприємства

Система управління персоналом на промисловому підприємстві, її функції, цілі та задачі.Сутнісна характеристика сучасних підходів до побудови системи управління персоналом на промислових підприємствах.

Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства. Інформаційне забезпечення контрольної діяльності. Цілі та задачі внутрішнього контролю та їх взаємозв’язок з ефективністю функціонування підприємства. Організація системи внутрішнього контролю та фактори, які її визначають. Поняття контроллінгу системи управління. Бюджетний контроль.

Цілі, функції та задачі управління фінансовою діяльністю. Система управління фінансами та фактори, що визначають її конфігурацію.

Тема 8. Методологія проектування організаційних структур управління промислових підприємств

Організаційне проектування. Основні етапи організаційного проектування. Зміст та структура організаційного проекту.

Організаційна структура та організаційний механізм управління. Процес формування організаційної системи. Стадія композиції, стадія структуризації, стадія регламентації. Документи, що регламентують структуру підприємства та процеси управління. Підходи до формування організаційної структури управління (дедуктивний, індуктивний, комбінований). Методологічні принципи формування організаційних систем управління.  Організаційно-структурні форми апарата управління підприємством. Диференціація підсистем апарату управління. Встановлення оптимальної кількості рівнів структури управління.

Співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур управління. Основні тенденції розвитку підприємств, що здійснюють вплив на формування структури управління. Організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності. Типологія залежностей в проектуванні організаційних систем (загальна, послідовна, багатостороння).  Типізація координаційних механізмів.

Методи проектування організаційних структур управління на промислових підприємствах.

Організаційне моделювання. Основні види  моделей організаційних систем та процесів.

Управління організаційними змінами. Необхідність коригування організаційних структур. Тенденції в змінах організаційних структур, вплив нововведень на зміну організаційної структури. Взаємозв’язок стратегії та структури в процесі коригування та змін в організації управління підприємством. Організаційні зміни на певних стадіях розвитку підприємства. Рекомендації щодо розробки стратегії організаційних змін.

Тема 9. Ефективність організаційних процесів та організаційних змін

Поняття організаційної ефективності. Методичні підходи до оцінки ефективності організації управління.  Критерії та показники ефективності управління. Результативнфість та ефективність системи управління. Кількісні та якісні показники ефективності управління підприємством. Критерії оцінки результативності роботи менеджерів відповідно до функціональних сфер діяльності.

Системний підхід до визначення ефективності організаційних процесів та організаційних змін. Групи показників, які характеризують зміст, організацію процесів управління, а також раціональність організаційної структури. Вимоги до формування системи показників оцінки ефективності організаційної структури.

 


4. Плани занять

4.1. Плани семінарських занять

Тема 1. Сутнісна характеристика системи управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Використовувати базові загальні знання з менеджменту та економіки.

Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

 1. Спеціальних:

 Здійснювати ефективну комунікацію в процесі роботи у малих творчих групах;

Аналізувати сучасні тенденції в змінах організаційних структур промислових підприємств;

Аналізувати особливості організації управління та формування принципів управління на підприємствах різних організаційно-правових форм.

 1. Обговорення таких питань:

-     поняття системи управління; формальні характеристики системи управління;

-     характеристика основних аспектів організаційних систем;

-     апарат управління як змістовний елемент системи управління;

-     особливості системи управління промисловим підприємством;

-     характеристика  керуючої та керованої підсистеми;

-     характеристика основних змінних керуючої підсистеми;

-     сутність організації управління;

-     структура управління та процеси управління як дві невід’ємні сторони організаційної системи;

-     основні типи структур промислового підприємства;

-     принципи побудови системи управління промисловим підприємством.

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

-     характеристик аспектів організаційної системи на прикладі конкретного підприємства;

-     характеристик типів структур промислового підприємства;

-     формування специфічних принципів побудови системи управління промисловим підприємством.

 1. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.
  1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.13-34.
 2. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 4. Смирнов Э.А. Основы теории организации. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 378 с.
 5. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. – 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003.  – 716 с.
 6. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б.Мильнера и Ф.Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 548 с.

Тема 2. Еволюція поглядів на побудову системи управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

1. Загальних:

Здатність критично мислити та аналізувати особливості застосування різних підходів до побудови системи управління промисловим підприємством.

Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

Здатність працювати самостійно.

2. Спеціальних:

Здійснювати ефективну комунікацію в процесі роботи у малих творчих групах;

Аналізувати сучасні тенденції в змінах організації управління вітчизняних підприємств.

Аналізувати та співставляти основні положення ключових підходів до організації управління на промислових підприємствах.

 1. Обговорення таких питань

-  внесок в науку організації управління школи наукового управління;

-  системний підхід до побудови організації управління.; організаційні принципи та закони організаційних процесів;

-  характеристика тектології А.А.Богданова в контексті побудови системи управління промисловим підприємством;

-  внесок в практику побудови системи управління теорій поведінкового підходу, адміністративної поведінки та теорії формування організацій;

-  основні положення ситуаційного підходу до побудови системи управління; характеристика теорії організаційного потенціалу;

-   концепція стратегічного підходу до побудови системи управління підприємством;

-  основні відмінноі характеристики теорії інститутів та інституціональних змін;

-  характеристика сучасних напрямків теоретичних розробок (трансформація, реструктуризація, реорганізація);

-   інтеграційний те дезінтеграційний підходи в системі промислового підприємства;

-  реінжинірінг в системі організаційних перетворень та його роль в удосконаленні організації управління;

-  характеристика концепцій внутрішніх ринків корпорацій (організаційних ринків), теорії альянсів (асоціативних форм організації та управління)  та концепції “екологічноусвідомленого управління” підприємством.

 1. Рольова гра розгляду підходів до організації управління з позицій різних шкіл.
  1. Обговорення виступів студентів з проблемних питань
  2. Тестові опитування з матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука: В 2 т.. – М.: Экономика, 1989.
 2. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.35-59.
 3. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2004. – 648 с.

Тема 3. Дослідження системи управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

1.Загальних:

Здатність до аналізу організаційної структури та типів структурних взаємовідносин на конкретному підприємстві;

Уміти аналізувати та ідентифікувати процеси управління в рамках конкретного підприємства;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

2. Спеціальних:

Уміти діагностувати проблеми, що виникають в системі структурних взаємовідносин на підприємстві;

Визначати типи структурних взаємовідносин, що виникають між підрозділами та посадами в апараті управління

Обирати форми та методи дослідження процесів, що відбуваються на промисловому підприємстві;

Аналізувати процеси управління з точки зору функціонального підходу та підходу з позиції прийняття управлінських рішень.

 1. Обговорення такого  переліку питань.

- сутність та технологія дослідження системи управління промисловим підприємством; 

- характеристика організаційної структури як відносно стійкого інваріантного аспекту системи;

- типи структурних взаємовідносин  між підрозділами та посадами в апараті управління; якими зв’язками супроводжуються відносини того чи іншого типу?;

- характеристика організаційного механізму як динамічного аспекту системи управління;

-  зв’язок як форма відображення відносин в системі управління, класифікація зв’язків за окремими ознаками;

- характеристика  організаційної відповідальністі;

-  ідентифікація процесів управління; які процеси управління виокремлюються на мікрорівні підприємства?;

- характеристика змістовного, організаційного та технологічного аналізу процесів управління;

- функціональнпий підхід та підхід з позиції прийняття управлінських рішень в контексті аналізу процесів управління;

- поняття та основні характеристики функцій управління;

- характеристика загальних, спеціальних (конкретних) та похідних функцій управління в рамках промислового підприємства;

- характеристика послідовних процедур проведення аналізу організації управління

 1. Розгляд кейсів з формування функцій управління.
 2. Розгляд ситуаційний вправ з:

- дослідження взаємозв’язків функцій управління з процесом прийняття управлінських рішень;

- дослідження окремих процесів управління;

- дослідження системи зв’язків в рамках конкретного структурного підрозділу промислового підприємства.

 1. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.
 2. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.13-34.
 2. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 3. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 4. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 5. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.

Тема 4. Інформаційне забезпечення організації управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Знання особливостей та тенденцій сучасного розвитку інформаційних технологій.

Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

 1. Спеціальних:

Здійснювати ефективну комунікацію в процесі роботи у малих творчих групах.

Формувати документи, що регламентують структуру підприємства та процеси управління.

Обирати джерела інформації для вивичення проблем підприємства.

Аналізувати інформаційне поле промислового підприємства, наукові публікації

 1. Обговорення таких питань:

- сутність інформаційно-кібернетичного підходу до процесів управління;

- характеристика сучасної інформаційної системи організації;

- характеристика власного та зовнішнього інформаційного поля підприємства;

- принципи формування системи інформаційного забезпечення;

- функціональна структура інформаційної системи підприємства;

- особливості розвитку сучасних інформаційних мереж та формування нових принципів управління;

- характеристика корпоративної інформаційної системи;

- роль апарата управління в системі інформаційного забезпечення організації управління та його основні операції;

- характеристика організації документообігу на підприємстві;

- класифікаціґ та характеристика основних груп документів;

- характеристика складових процесу управління документацією.

 1. Розгляд кейсу з формування системи внутрішньої нормативної документації підприємства.
 2. Розгляд ситуаційних вправ з характеристик внутрішніх складових інформаційної системи підприємства за функціональними ознаками на прикладі окремих структурних підрозділів.
 3. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.
 4. Розв’язок задач.
 5. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.79-107.
 2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчально-методичний посібник для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2008. – 368 с.
 3. Кавторева Я., Кузнецов В., Бойцова М. Документооборот: организация и ведение. – Х.: Фактор, 2008. – 432 с.
 4. Пашутинський Є.К. Зразки нових посадових інструкцій. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
 5. Бармаков Б. Роль информационного обеспечения в управлении компанией // Управление компанией. 2007. - № 2.
 6. Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис // Бухгалерський облік і аудит. – 2008. - № 7.

Тема 5. Принципи та методи розробки організаційних рішень та оцінка їх ефективності

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Засвоєння основних базових знань з професії .

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність прцювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Адмініструвати розробку ефективних технологій прийняття управлінських рішень в рамках промислового підприємства та на рівні його структурних підрозділів.

Делегувати повноваження та розподіляти відповідальність.

Визначати сфери відповідальності посадових осіб, права керівників та посадових осіб в апараті управління

Аналізувати схеми розподілу прав та відповідальності в системі управління промисловим підприємством.

Забезпечувати використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих підсистемах підприємства.

 1. Обговорення таких питань:

- сутність цільової орієнтація системи управління підприємством;

-  формування та структуризація цілей промислового підприємства;

- характеристика  основних правил декомпозиції цілей; рівні цілей;

- характеристика методичних підходів до проектування схеми розподілу відповідальності в системі промислового підприємства;

- характеристика основних систем організації управління, їх відмінні риси та сфери застосування;

- основні параметри, які забезпечують цільову орієнтацію керівника та умови його ефективної діяльності;

-  права та відповідальність посадових осіб в системі організації управління;

- делегування повноважень як ключовий елемент ефективного здійснення управлінських процесів;

- принципи делегування повноважень;

- класифікація управлінських рішень в системі промислвого підприємства; вимоги до управлінських рішень;

- типові організаційні рішення та їх застосування в системі управління промисловим підприємством;

- характеристика підходів до розробки та відбору організаційних рішень;

- характеристика  організаційних факторів, що впливають на вибір рішення.

 1. Розгляд кейсів з:

- формування та структуризації цілей конкретного промислового підприємства;

- визначення впливу організаційних факторів на вибір управлінських рішень в окремих підсистемах промислового підприємства;

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

- прав та відповідальності конкретних посадових осіб;

- класифікації управлінських рішень в рамках конкретного підприємства.

 1. Обговорення виступів студентів з проблемних питань
 2. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.109-132.
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 5. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 6. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.

Тема 6. Організація управління інноваційною, маркетинговою, виробничою та збутовою діяльністю промислового підприємства

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Здатність до організації та планування;

Здатність до креативності;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Аналізувати особливості організації управління фунціональних підсистем промислового підприємства (операційна система, інноваційна, маркетингова та збутова діяльність);

Адмініструвати розробку технологій прийняття управлінських рішень в рамках зазначених фунціональних підсистем;

Забезпечувати використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих функціональних підсистемах підприємства з урахуванням їхньої специфіки.

Аналізувати вплив організаційних факторів на вибір рішення в рамках кожної функціональної підсистеми.

 

 1. Обговорення таких питань:

-          цілі та задачі управліня інноваційною діяльністю на промисловому підприємстві;

-          типові підходи до побудови системи управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах;

-          характеристика різновидів організації інноваційної діяльності;

-          системи прийняття управлінських рішень в системі управління інноваційною діяльністю;

-          цілі та задачі управління маркетинговою діяльністю;

-          характеристика процесу управління маркетингом в системі управління промивловим підприємством;

-          характеристика основних типів структур в системі управління маркетингом;

-          цілі та задачі управління виробництвом;

-          характеристика операційної системи підприємства;

-          характеристика функціїй управління виробництвом;

-          структура та взаємозв’язок елементів системи управління виробничою діяльністю;

-          принципи побудови збутової служби промислового підприємства;

-           фактори, що впливають на структуру управління збутовою діяльністю на промисловому підприємстві;

-          характеристика основних типів зв’язків виробника з оптовою та роздрібною торгівлею.

 1. Розгляд кейсів з:

-          вибору форми організації інноваційної діяльності;

-          вибору типу структури управління маркетингом;

-          обгрунтування вибору збутової мережі конкретного промислового підприємства.

 1. Розгляд ситуаційних вправ з :

-          системи прийняття управлінських рішень в рамках операційної системи;

-          порівняльного аналізу різних форм організації інноваційної діяльності.

 1. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.
 2. Тестове опитування за матеріалами теми.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.133-169.
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 4. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
 5. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.
 6. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности . – СПб: «Питер», 2001. – 448 с.
 7. Кукоба В.П. Система базових показників діагностики рівня виробництва на підприємстві // Формування ринкової економіки: Зб.наук.пр. Вип.20. – К.:КНЕУ, 2008. – с. 153-159.

Тема 7. Організація управління персоналом, обліку та фінансовою діяльністю підприємства

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Здатність до організації та планування;

Здатність до креативності;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Аналізувати особливості організації управління фунціональних підсистем промислового підприємства (управління персоналом, обліку та фінансовою діяльністю);

Адмініструвати розробку технологій прийняття управлінських рішень в рамках зазначених фунціональних підсистем;

Забезпечувати використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих функціональних підсистемах підприємства з урахуванням їхньої специфіки.

Аналізувати вплив організаційних факторів на вибір рішення в рамках кожної функціональної підсистеми.

1.Обговорення таких питань:

- характеристика системи управління персоналом на промисловому підприємстві, її функції, цілі та задачі;

- сутнісна характеристика сучасних підходів до побудови системи управління персоналом на підприємстві;

- система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства;

- інформаційне забезпечення контрольної діяльності;

- цілі та задачі внутрішнього контролю та їх взаємозв’язок з ефективністю функціонування підприємства;

- організація системи внутрішнього контролю та фактори, які її визначають;

- характеристика етапів організації бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві;

- характеристика функцій бухгалтерського обліку;

- цілі, функції та задачі управління фінансовою діяльністю;

- особливості організаційного побудування фінансової служби промислового підприємства;

- характеристика головних ланок фінансової служби та їх конкретних функцій;

- характеристика управлінських рішень в системі управління фінансами підприємства.

2.Розгляд кейсів з:

- схеми реалізації системи контролю продажів підприємства ;

- формування контроллінг-системи управління;

- обгрунтування вибору структури служб управління персоналом у рамках конкретного промислового підприємства.

3.Розгляд ситуаційних вправ з :

- системи прийняття управлінських рішень в рамках управління фінансовою діяльністю

-  аналізу факторів, що впливають на організацію системи внутрішнього контролю.

4.Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

5.Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.170-196.
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Карминский А.М. и др. Контроллинг в бизнесе. – М.: «Финансы и статистика», 2002. – 252 с.
 4. Кукукина И.Г. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 267 с.
 5. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 556 с.
 6. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / За ред. В.М.Данюка, В.М.Петюха. – К.: КНЕУ, 2004 – 398 с.
 7. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.В. Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

Тема 8. Методологія проектування організаційних структур управління промислових підприємств

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Здатність до організації та планування;

Здатність до формування організаційних проектів;

Здатність до креативності;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах);

Здатність до прийняття рішень.

 1. Спеціальних:

Аналізувати тенденції в змінах організаційних структур, вплив нововведень на на зміну організаційної структури;

Обгрунтовувати проект організаційної структури управління; організаційно-структурні форми апарату управління підприємством; оптимальну кількість рівнів структури управління;

Обгрунтовувати співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування оргпнізаційних структур та необхідність корегування організаційних структур;

Використовувати організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності;

Розробляти та впроваджувати нововведення, що стосуються організаційних процесів та організаційних структур;

Узагальнювати отримані результати дослідження, готувати наукові огляди та доповідні записки.

 1. Обговорення таких  питань:

- сутність організаційного проектування;

-  зміст та структура організаційного проекту;

- характеристика процесу формування організаційної системи;

- характеристика документів, що регламентують структуру підприємства та процеси управління;

- характеристика підходів до формування організаційної структури управління;

- характеристика організаційно-структурних форм апарата управління підприємством;

- диференціація підсистем апарату управління;

- співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур управління;

- характеристика  основних тенденцій розвитку підприємств, що здійснюють вплив на формування структури управління;

-  організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності;

- характеристика типологій залежностей в проектуванні організаційних систем;

-  характеристика координаційних механізмів в практиці організації управління;

- методи проектування організаційних структур управління на промислових підприємствах;

- сутність організаційного моделювання;

- характеристика  основних видів  моделей організаційних систем та процесів;

- сутність процесу управління організаційними змінами;

- характеристика тенденцій в змінах організаційних структур та впливу нововведень на зміну організаційної структури;

- характеристика організаційних змін на певних стадіях розвитку підприємства;

- основні напрямки розробки стратегії організаційних змін.

 1. Розгляд кейсів з:

- формування загальної  схеми проектування організаційної структури та її головних характеристик;

- розробки складу підрозділів та основних зв’язків між ними;

- розробки кількісних характеристик апарату управління та встановлення порядку його діяльності;

- розробки посадових інструкцій (економіста, начальника відділу тощо);

- формування апарату управління;

- обгрунтування необхідності реструктуризації.

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

- дослідження факторів, що впливають на формування складу та структуру функціональних блоків підприємства;

- дослідження співвідношення централізації та децентралізації в рамках конкретного промислового підприємства;

- визначення типології  залежностей в процесі проектування оргструктур;

- виявлення горизонтальних координаційних механізмів в рамках конкретного підприємства.

 1. Розв’язок задач.
 2. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.198-248
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 5. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 6. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и опыт. – М.:ПРИОР, 2008. – 320 с.
 7. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 8. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
 9. Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. – 350 с.

Тема 9. Ефективність організаційних процесів та організаційних змін

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Здатність до організації та планування;

Уміння знаходити та аналізувати інформаційні матеріали підприємства;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Аналізувати ефективність управління на різних організаційно-структурних рівнях;

Оцінювати організаційну ефективність, ефективність управління, раціональність організаційної структури, вплив нововведень на зміну організаційної структури, ефективність організаційих змін.

Обирати методичні підходи до оцінки ефективності організації управління;

Узагальнювати отримані результати дослідження.

 1. Обговорення таких питань:

- сутність  організаційної ефективності;

- характеристика методичних підходів до оцінки ефективності організації управління;

- результативність та ефективність системи управління;

- система кількісних та якісних показників ефективності управління підприємством;

- критерії оцінки результативності роботи менеджерів відповідно до функціональних сфер діяльності;

- системний підхід до визначення ефективності організаційних процесів та організаційних змін;

- групи показників, що характеризують зміст, організацію процесів управління, а також раціональність організаційної структури;

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

- визначення критеріїв оцінки результативності роботи менеджерів у відповідністю з їх зоною відповідальності;

- визначення низки якісних показників ефективності системи управління;

- визначення впливу фактору часу на обгрунтування індикаторів ефективності.

 1. Розв’язок задач.
 2. Обговорення виступів студентів з проблемних питань.
 3. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
 2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Экономистъ, 2004. – 296 с.
 3. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.250-269.
 4. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 5. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 6. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 7. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
 8. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. – 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003.  – 716 с.
 9. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б.Мильнера и Ф.Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 548 с.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

Заняття 1. Міні-лекція, міні-семінар- розгорнута бесіда

Тема 1. Сутнісна характеристика системи управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

1.Загальних:

Використовувати базові загальні знання з менеджменту та економіки.

Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

2.Спеціальних:

Здійснювати ефективну комунікацію в процесі роботи;

Аналізувати особливості організації управління та формування принципів управління на підприємствах різних організаційно-правових форм.

 1. Обговорення таких питань:

- поняття системи управління; формальні характеристики системи управління;

- апарат управління як змістовний елемент системи управління;

- особливості системи управління промисловим підприємством;

- характеристика  керуючої та керованої підсистеми;

- характеристика основних змінних керуючої підсистеми;

- сутність організації управління;

- основні типи структур промислового підприємства;

- принципи побудови системи управління промисловим підприємством.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.13-34.
 2. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 4. Смирнов Э.А. Основы теории организации. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 378 с.
 5. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. – 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003.  – 716 с.
 6. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б.Мильнера и Ф.Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 548 с.

Тема 2. Еволюція поглядів на побудову системи управління промисловим підприємством (самостійне опрацювання)

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

1. Загальних:

Здатність критично мислити та аналізувати особливості застосування різних підходів до побудови системи управління промисловим підприємством.

Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

Здатність працювати самостійно.

 1. Спеціальних:

Аналізувати сучасні тенденції в змінах організації управління вітчизняних підприємств.

Аналізувати та співставляти основні положення ключових підходів до організації управління на промислових підприємствах.

 1. Обговорення таких питань:

- сутність ключових тенденцій розвитку організації управління;

- основні положення ключових підходів до побудови системи управління промисловим підприємством;

- основні відмінності у формуванні системи управління з позицій того чи іншого підходу;

- сучасні напрямки теоретичних розробок в контексті організації управління.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука: В 2 т.. – М.: Экономика, 1989.
 2. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.35-59.
 3. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М.:ИНФРА-М, 2004. – 648 с.

Заняття 2. Міні-лекція, семінар-розгорнута бесіда, виконання практичних завдань

Тема 3. Технологія організації управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

1.Загальних:

Здатність до аналізу типів структурних взаємовідносин на конкретному підприємстві;

Уміти аналізувати та ідентифікувати процеси управління в рамках конкретного підприємства;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

2. Спеціальних:

Уміти діагностувати проблеми, що виникають в системі структурних взаємовідносин на підприємстві;

Визначати типи структурних взаємовідносин, що виникають між підрозділами та посадами в апараті управління

 1. Обговорення такого  переліку питань.

- сутність та технологія дослідження системи управління промисловим підприємством; 

- характеристика організаційної структури як відносно стійкого інваріантного аспекту системи;

- типи структурних взаємовідносин  між підрозділами та посадами в апараті управління;

- характеристика організаційного механізму як динамічного аспекту системи управління;

-  ідентифікація процесів управління на мікрорівні підприємства;

- функціональнпий підхід та підхід з позиції прийняття управлінських рішень в контексті аналізу процесів управління

- характеристика загальних, спеціальних (конкретних) та похідних функцій управління в рамках промислового підприємства;

 1. Розгляд ситуаційний вправ з:

- дослідження взаємозв’язків функцій управління з процесом прийняття управлінських рішень;

- дослідження окремих процесів управління;

- дослідження системи зв’язків в рамках конкретного структурного підрозділу промислового підприємства.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.13-34.
 2. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 3. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 4. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 5. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.

Заняття 3. Міні-лекція, виконання практичних завдань, тестовий контроль знань

Тема 4. Інформаційне забезпечення організації управління промисловим підприємством

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

1.Загальних:

Знання особливостей та тенденцій сучасного розвитку інформаційних технологій.

Уміти знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел.

 1. Спеціальних:

Формувати документи, що регламентують структуру підприємства та процеси управління.

Обирати джерела інформації для вивичення проблем підприємства.

Аналізувати інформаційне поле промислового підприємства, наукові публікації.

 1. Обговорення таких питань:

- характеристика сучасної інформаційної системи організації;

- характеристика власного та зовнішнього інформаційного поля підприємства;

- принципи формування системи інформаційного забезпечення

- особливості розвитку сучасних інформаційних мереж та формування нових принципів управління;

- характеристика корпоративної інформаційної системи;

- роль апарата управління в системі інформаційного забезпечення організації управління та його основні операції;

- характеристика організації документообігу на підприємстві;

- класифікація та характеристика основних груп документів;

- характеристика складових процесу управління документацією.

 1. Розгляд ситуаційних вправ з характеристик внутрішніх складових інформаційної системи підприємства за функціональними ознаками на прикладі окремих структурних підрозділів.
 2. Розв’язок задач.
 3. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.79-107.
 2. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчально-методичний посібник для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2008. – 368 с.
 3. Кавторева Я., Кузнецов В., Бойцова М. Документооборот: организация и ведение. – Х.: Фактор, 2008. – 432 с.
 4. Пашутинський Є.К. Зразки нових посадових інструкцій. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
 5. Бармаков Б. Роль информационного обеспечения в управлении компанией // Управление компанией. 2007. - № 2.
 6. Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис // Бухгалерський облік і аудит. – 2008. - № 7.

Заняття 4. Міні-лекція. Семінар-дискусія. Розгляд кейсів

Тема 5. Принципи та методи розробки організаційних рішень та оцінка їх ефективності

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Засвоєння основних базових знань з професії .

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність прцювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Адмініструвати розробку ефективних технологій прийняття управлінських рішень в рамках промислового підприємства та на рівні його структурних підрозділів.

Делегувати повноваження та розподіляти відповідальність.

Визначати сфери відповідальності посадових осіб, права керівників та посадових осіб в апараті управління

Аналізувати схеми розподілу прав та відповідальності в системі управління промисловим підприємством.

 1. Обговорення таких питань:

-  формування та структуризація цілей промислового підприємства;

- характеристика основних систем організації управління, їх відмінні риси та сфери застосування;

- права та відповідальність посадових осіб в системі організації управління;

- делегування повноважень як ключовий елемент ефективного здійснення управлінських процесів;

- класифікація управлінських рішень в системі промислвого підприємства; вимоги до управлінських рішень;

- типові організаційні рішення та їх застосування в системі управління промисловим підприємством;

- характеристика підходів до розробки та відбору організаційних рішень;

 1. Розгляд кейсів з:

- визначення впливу організаційних факторів на вибір управлінських рішень в окремих підсистемах промислового підприємства;

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

- прав та відповідальності конкретних посадових осіб;

- класифікації управлінських рішень в рамках конкретного підприємства.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.109-132.
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 5. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 6. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.

Заняття 5. Міні-лекція. Виконання практичних завдань. Розглядання ситуаційних вправ

Тема 6. Організація управління інноваційною, маркетинговою, виробничою та збутовою діяльністю промислового підприємства.

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Здатність до організації та планування

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Аналізувати особливості організації управління фунціональних підсистем промислового підприємства (операційна система, інноваційна, маркетингова та збутова діяльність);

Адмініструвати розробку технологій прийняття управлінських рішень в рамках зазначених фунціональних підсистем;

Забезпечувати використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих функціональних підсистемах підприємства з урахуванням їхньої специфіки.

Аналізувати вплив організаційних факторів на вибір рішення в рамках кожної функціональної підсистеми.

 1. Обговорення таких питань:

- типові підходи до побудови системи управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах;

- системи прийняття управлінських рішень в системі управління інноваційною діяльністю;

- характеристика основних типів структур в системі управління маркетингом;

- характеристика операційної системи підприємства;

- структура та взаємозв’язок елементів системи управління виробничою діяльністю;

- принципи побудови збутової служби промислового підприємства;

-  характеристика основних типів зв’язків виробника з оптовою та роздрібною торгівлею.

 1. Розгляд кейсів з:

- вибору форми організації інноваційної діяльності;

- обгрунтування вибору збутової мережі конкретного промислового підприємства.

 1. Розгляд ситуаційних вправ з :

- системи прийняття управлінських рішень в рамках операційної системи;

- порівняльного аналізу різних форм організації інноваційної діяльності.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.133-169.
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 4. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
 5. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.
 6. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности . – СПб: «Питер», 2001. – 448 с.
 7. Кукоба В.П. Система базових показників діагностики рівня виробництва на підприємстві // Формування ринкової економіки: Зб.наук.пр. Вип.20. – К.:КНЕУ, 2008. – с. 153-159.

Заняття 6. Міні-лекція. Розглядання ситуацій. Обговорення дискусійних питань.Розглядання кейсів

Тема 7. Організація управління персоналом, обліку та фінансовою діяльністю підприємства

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Здатність до організації та планування;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах).

 1. Спеціальних:

Аналізувати особливості організації управління фунціональних підсистем промислового підприємства (управління персоналом, обліку та фінансовою діяльністю);

Забезпечувати використання нових підходів щодо прийняття управлінських рішень в окремих функціональних підсистемах підприємства з урахуванням їхньої специфіки.

 1. Обговорення таких питань:

- характеристика системи управління персоналом на промисловому підприємстві, її функції, цілі та задачі;

- система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства;

- характеристика  організації бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві;

- особливості організаційного побудування фінансової служби промислового підприємства;

- характеристика управлінських рішень в системі управління фінансами підприємства.

 1. Розгляд кейсів з:

- схеми реалізації системи контролю продажів підприємства ;

- обгрунтування вибору структури служб управління персоналом у рамках конкретного промислового підприємства.

 1. Розгляд ситуаційних вправ з :

- системи прийняття управлінських рішень в рамках управління фінансовою діяльністю

-  аналізу факторів, що впливають на організацію системи внутрішнього контролю.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.170-196.
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Карминский А.М. и др. Контроллинг в бизнесе. – М.: «Финансы и статистика», 2002. – 252 с.
 4. Кукукина И.Г. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 267 с.
 5. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 556 с.
 6. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / За ред. В.М.Данюка, В.М.Петюха. – К.: КНЕУ, 2004 – 398 с.
 7. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.В. Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.

Заняття 7. Міні-лекція. Розгляд ситуаційних вправ. Розгляд кейсів. Обговорення дискусійних питань. Тестовий контроль знань

Тема 8. Методологія проектування організаційних структур управління промислових підприємств

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до організації та планування;

Здатність до формування організаційних проектів;

Здатність працювати в команді (малих творчих групах);

Здатність до прийняття рішень.

 1. Спеціальних:

Обгрунтовувати проект організаційної структури управління; організаційно-структурні форми апарату управління підприємством; оптимальну кількість рівнів структури управління;

Обгрунтовувати співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур та необхідність корегування організаційних структур;

Використовувати організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності;

Узагальнювати отримані результати дослідження, готувати наукові огляди та доповідні записки.

 1. Обговорення таких  питань:

- зміст та структура організаційного проекту;

- характеристика процесу формування організаційної системи;

- характеристика документів, що регламентують структуру підприємства та процеси управління;

- характеристика організаційно-структурних форм апарата управління підприємством;

- диференціація підсистем апарату управління;

- співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур управління;

- характеристика  основних тенденцій розвитку підприємств, що здійснюють вплив на формування структури управління;

-  організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності;

- характеристика координаційних механізмів в практиці організації управління;

- методи проектування організаційних структур управління на промислових підприємствах;

- сутність процесу управління організаційними змінами;

- характеристика тенденцій в змінах організаційних структур та впливу нововведень на зміну організаційної структури;

 1. Розгляд кейсів з:

- розробки складу підрозділів та основних зв’язків між ними;

- розробки кількісних характеристик апарату управління та встановлення порядку його діяльності;

- розробки посадових інструкцій (економіста, начальника відділу тощо);

- формування апарату управління;

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

- дослідження факторів, що впливають на формування складу та структуру функціональних блоків підприємства;

- дослідження співвідношення централізації та децентралізації в рамках конкретного промислового підприємства;

- виявлення горизонтальних координаційних механізмів в рамках конкретного підприємства.

 1. Тестове опитування за матеріалами теми.

Інформаційне забезпечення:

 1. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.198-248
 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 3. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 4. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 5. Райченко А.В. Прикладная организация. – СПб.: Питер, 2003. – 304 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 6. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и опыт. – М.:ПРИОР, 2008. – 320 с.
 7. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 8. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
 9. Холл Р. Организации: структуры, процессы, результаты. – СПб.: Питер, 2001. – 350 с.

Заняття 8. Міні-лекція. Розглядання ситуаційних вправ. Розв’язок задач

Тема 9. Ефективність організаційних процесів та організаційних змін

Вивчення матеріалів теми з науки передбачає формування таких компетентностей:

 1. Загальних:

Здатність до аналізу і синтезу;

Уміння знаходити та аналізувати інформаційні матеріали підприємства;

 1. Спеціальних:

Аналізувати ефективність управління на різних організаційно-структурних рівнях;

Оцінювати організаційну ефективність, ефективність управління, раціональність організаційної структури, вплив нововведень на зміну організаційної структури, ефективність організаційих змін.

Обирати методичні підходи до оцінки ефективності організації управління;

Узагальнювати отримані результати дослідження.

 1. Обговорення таких питань:

-          характеристика методичних підходів до оцінки ефективності організації управління;

-          система кількісних та якісних показників ефективності управління підприємством;

-          критерії оцінки результативності роботи менеджерів відповідно до функціональних сфер діяльності;

-          групи показників, що характеризують зміст, організацію процесів управління, а також раціональність організаційної структури.

 

 1. Розгляд ситуаційних вправ з:

-          визначення критеріїв оцінки результативності роботи менеджерів у відповідністю з їх зоною відповідальності;

-          визначення низки якісних показників ефективності системи управління;

 1. Розв’язок задач.

Інформаційне забезпечення:

 1. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
 2. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – с.250-269.
 3. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 4. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 5. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 6. Старовойтов М.К., Фомин П.А. Практический инструментарий организации управления промышленным предприятием. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 240 с.
 7. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. – 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003.  – 716 с.
 8. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б.Мильнера и Ф.Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 548 с.

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Відповідно до наказу ректора  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана № 84 від 13.02.2014 р. в міжсесійний період для студентів заочної форми навчання передбачено виконання обов’язкових та вибіркових видів робіт згідно карти самостійної роботи студентів.

Так, обовязково має бути виконана домашня  письмова робота, яка складається з одного теоретичного питання за програмою науки та двох розрахункових завдань.

Серед вибіркових завдань, передбачених картою самостійної роботи студента заочної форми навчання, він самостійно обирає одне з завдань та виконує його в міжсесійний період.

Студент має захистити обов’язкове та вибіркове завдання впродовж міжсесійного періоду у дні, передбачені графіком проведення «Дня заочника» - 2 та 4-та субота кожного місяця навчального семестру.

Критерії оцінювання виконаних індивідуальних робіт викладені у розділі 8 (підрозділ 8.2.)

 

5.Самостійна робота студентів

У відповідності  до наказу ректора  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана № 84 від 13.02.2014 р.  та «Положення про проведення «Дня заочника» в ДВНЗ «Київський Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (додаток 1 до наказу № 84 від 13 лютого 2014 року)  робоча навчальна програма з науки «Організація управління промисловим підприємством» включає  в розділі «Самостійна робота студентів» «Карти самостійної роботи студентів»  (Карта СРС). Вона є основою організації СРС і відображає перелік форм самостійної роботи, які має виконати студент відповідно до робочої навчальної програми. Карта СРС  також обов’язково входить до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань».

        Всі завдання СРС поділяються на обовязкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти зобов’язані  виконувати  під час вивчення даної дисципліни. Вибіркові включають альтернативні завдання, серед яких студент на власний розсуд обирає конкретні завдання для набору необхідної кількості балів.

          Карта СРС розробляється окремо по кожній формі навчання (денна, заочна).

           Студентам надається інформація про всі обов’язкові  та вибіркові завдання з дисципліни  „Організація управління промисловим підприємством” та максимальну кількість балів, які можливо набрати за їх виконання.

            Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС із „Методичних  матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, розміщених на сайті КНЕУ, визначається щодо вибіркової складової своєї самостійної роботи, виконує обов’язкові та вибіркові завдання та відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.

            Оцінки (бали), отримані студентами за виконання різних видів СРС, фіксуються викладачем в журналі обліку поточної успішності студентів.

             Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення результатів з деяких видів виконаних робіт здійснюється під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи ( ІКР).

 


6. Поточний і підсумковий контроль знань

6.1 Очна форма навчання :

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

семінарського заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Робота в малих творчих групах

2

2

Попередня підготовка з визначених питань

Робота в інтерактивних групах

4

3

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія 

4

4

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Кейс

2

5

Підготовка до моделювання діяльності певної  організації

Робота в малих творчих групах

4

Змістовий модуль №2

6

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Кейс

2

7

Опрацювання проблемних ситуацій

Робота в малих творчих групах

2

8

Підготовка до моделювання роботи підрозділів певної організації

Робота в малих творчих групах

2

9

Розроблення концепції проекту

Робота в малих творчих групах

4

10

Підготовка конкретних пропозицій, щодо розв‘язання поставленої проблеми

Семінар – «мозковий штурм»

4

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

5

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

5

Усього балів за модульний контроль

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Виконання домашніх (розрахункових) завдань

5

2. Складання тестових запитань до однієї з тем дисципліни

5

3. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

5

5. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

5

6. Участь в наукових студентських конференціях і семінарах

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальною програмою науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

Поточний контроль

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за 50-бальною системою.

Об'єктом поточного контролю знань студентів є:

-          систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни (максимальна оцінка - 30 балів);

-          рівень виконання 2-х модульних завдань (максимальна оцінка - 10 балів );

-          виконання обов'язкового завдання для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів);

-          виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів).

 

 1. 1.    Контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять.

Критерії оцінювання:  оцінка активності студентів в обговоренні питань семінарів     грунтується на визначенні  підсумкової кількості балів  на підставі отриманої бальної оцінки за кожне активне практичне заняття (в середньому десять за семестр).  При цьому відповідь студента, виконання самостійної роботи, експрес тестування оцінюється за шкалою – 0; 1; 2; 3 бали.  

2. Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студентів, передбачає проведення тестування за темами дисципліни.

З науки "Організація управління промисловим підприємством" передбачається виконання двох модульних завдань.

Перше модульне завдання складається з тестових запитань за темами 1-4 програми курсу.

Друге модульне завдання складається з тестових запитань за темами 5-9 програми курсу.

Оцінювання знань студентів за кожним модулем здійснюється за шкалою 0 – 5 балів. Кожне модульне завдання складається з 10 тестових запитань, при цьому кількість балів визначається за такою шкалою:

0 – 4 правильні відповіді – 0 балів;

5 – 6 правильних відповідей – 3 бали;

7 – 8 правильних відповідей – 4 бали;

9 – 10 правильних відповідей – 5 балів.

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

 

3. Різновиди завдань для самостійного опрацювання наведені в карті самостійної роботи студентів. Тематики обов'язкових і вибіркових завдань та терміни їх виконання визначаються лекторами потоку та викладачами, які проводять семінарські та практичні заняття.

4. Студенти, які беруть активну участь у роботі студентського наукового товариства факультету економіки та управління, представляють свої наукові роботи на конференціях та конкурсах, і за результатами оцінювання не набрали 50 балів, мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.

Студенти, які підготували відповідно до встановлених кафедрою вимог письмовий огляд спеціальної літератури за темою, визначеною викладачем, і за результатами поточного оцінювання не набрали 40 балів, також мають право додатково отримати 5 балів до загальної оцінки поточної успішності.

У разі невиконання поточного контролю з об'єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього семінарського заняття. Порядок складання визначає викладач дисципліни на потоці.

Підсумковий контроль знань студентів

 

Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу “Організація управління промисловим підприємством”. Структурно екзаменаційний білет складається з 5 завдань, які включають:

1)      одне теоретичне запитання за програмою курсу;

2)      три тестових завдання, до складу кожного з яких входить десять запитань різних типів;

3)      одну розрахункову задачу.

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 50-бальною системою. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 0, 6, 8, 10 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; опрацювання основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладенні та використанні навчально-програмного матеріалу;
 • доброму рівню (8 балів) відповідає виявлення знань програмного матеріалу; засвоєння матеріалу переважно з лекційного курсу та практичних занять; володіння необхідними методами та інструментами, що передбачені програмою дисципілни для вирішення задач, а також уміння їх використовувати в умовах конкретних ситуацій;
 • задовільному рівню (6 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні  помилки;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методами та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки методичного та розрахункового характеру.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії:

 • відмінний рівень (10 балів)      –  9 - 10 правильних відповідей;
  • добрий рівень (8 балів)          –   7 – 8  правильних відповідей;
  • задовільний рівень (6 балів)      –   5 – 6  правильних відповідей;
  • незадовільний рівень (0 балів)  –    0 – 4  правильні відповіді.

Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на “відмінно” (10 балів), «добре» (8 балів), “задовільно” (6 балів) та “незадовільно” (0 балів) в залежності від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) використання необхідних формул;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

 

У разі, якщо відповіді студента на іспиті оцінені менше ніж в 30 балів, то він отримує загальну оцінку з іспит – 0 балів.

 

Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів

Загальна оцінка рівня знань студентів за дисципліною «Організація управління промисловим підприємством» визначається як сума балів, одержаних студентами за результатами поточного контролю і за результатами іспиту.

До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного контролю і підсумкового контролю, а також їх сумарна оцінка за 100-бальною системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 5-бальну систему за критеріями:

-          оцінка “незадовільно” – 0-59   балів;

-          оцінка “задовільно” – 60-69 балів;

-          оцінка “добре”         – 70-89   балів;

-          оцінка “відмінно”    – 90-100 балів.

 

Якщо на іспиті студент отримує менше 30 балів, то загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю і відповідно заноситься у підсумок.

Оцінка за 5-бальною шкалою оцінювання виставляється в екзаменаційні відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою в 100-бальній шкалі. Також проставляється і оцінка за системою ECTS (див. абл..1).

Таблиця 1

Підсумкова шкала оцінювання знань студентів

 

Оцінка за системою ECTS

Оцінка за бальною шкалою. Що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3(задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням курсу

6.2. Заочна форма навчання:

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

№ заняття

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кільк.

балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1. Сутнісна характеристика системи управління промисловим підприємством

Тема 2. Еволюція поглядів на систему управління промисловим підприємством (самостійне опрацювання)

Установча міні-лекція (конспект)

 Міні-семінар- розгорнута бесіда

Тестовий контроль знань

 

 

2

2.

 

3.

 

      4.

Тема 3. Технологія організації управління промисловим підприємством

Тема 4. Інформаційне забезпечення організації управління промисловим підприємством

Тема 5. Принципи та методи розроблення організаційних рішень

Міні-лекція (конспект)

Міні-лекція (конспект). Виконання практичних завдань

Міні-семінар. Тестовий контроль знань

 

2

 

2

5.

 

 

 

 

6.

Тема 6. Організація управління виробничою, інноваційною, маркетинговою та збутовою діяльністю промислового підприємства

Тема 7. Організація бухгалтерського обліку, управління персоналом та фінансовою діяльністю підприємства (частково самостійне опрацювання

Міні-лекція (конспект). Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

Міні-семінар. Розгорнута бесіда

2

 

 

 

2

7.

 

8.

Тема 8.Теоретико-методичні засади проектування організаційних структур управління промисловим підприємством

Тема 9. Ефективність організаційних

процесів та організаційних змін

Міні-лекція (конспект). Міні-семінар дискуссія.

Виконання практичних завдань

Виконання практичних завдань

3

 

2

 

15

За виконання модульних (контрольних завдань)

5.

Комплексна аудиторна самостійна

контрольна робота

Поточний

модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов”язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма

подання

Термін подання і реєстрація

Форма

контролю

Макс. кіль-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна робота-онлайн

(письмова або електронна)

(наприклад, 5.10.2014 на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт за вибором (1-го завдання)

 1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій.
 2. Написання реферату (ессе).

Підготовка презентації

(письмова

або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

25

Разом балів по поточному контролю

50

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів

 

   Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі перевірки виконаної

студентом домашньої письмової роботи та індивідуальної роботи за вибором, які     містяться в карті самостійної роботи студента .

Домашня письмова робота складається на основі затвердженої програми курсу “Організація управління промисловим підприємством”

Структурно домашня письмова робота складається з двох завдань, які включають:

- одне теоретичне питання за програмою курсу;

- дві розрахункові задачі.

Студенти вибирають одне теоретичне завдання із блоку “А” згідно їх номеру за списком, а номер варіанта другого завдання - блоку "Б"  визначається згідно останньої цифри залікової книжки студента.

Перелік теоретичних запитань за програмою курсу

Блок А.

 1. Сутність організації управління підприємством.
  1. Поняття та основні характеристики системи управління. Аспекти організаційних систем.
  2. Особливості системи управління промисловим підприємством.
  3. Характеристика основних змінних керуючої підсистеми.
  4. Основні типи структур в рамках промислового підприємства.
  5. Сутнісна характеристика класичного підходу до побудови системи управління промисловим підприємством.
  6. Сутнісна характеристика поведінкового підходу до побудови системи управління промисловим підприємством.
  7. Характеристика ситуаційних теорій побудови системи управління підприємством.
  8. Характеристика сучасних напрямків теоретичних розробок в контексті організації управління.
   1. Принципи побудови системи управління промисловим підприємством.
   2. Сутність та технологія дослідження системи управління промисловим підприємством. Характеристика основних типів структурних взаємовідносин.
   3. Характеристика процесів управління на макро-та мікрорівні промислового підприємства.
   4. Класифікація функцій управління в системі промислового підприємства.
   5. Характеристика основних типів зв’язків в системі управління промисловим підприємством.
   6. Характеристика процедур проведення аналізу організації управління.
   7. Характеристика сучасної інформаційної системи підприємства.
   8. Розвиток інформаційних мереж та формування нових принципів управління.
   9. Характеристика корпоративної інформаційної системи.
   10. Місце та роль апарата управління в системі інформаційних зв’язків підприємства.
   11. Організація документообігу на підприємстві.
   12. Сутнісна характеристика управління документацією.
   13. Формування та структуризація цілей промислового підприємства. Основні правила декомпозиції цілей.
   14. Методичні підходи до системи розподілу відповідальності в системі промислового підприємства.
   15. Характеристика основних систем організації управління.
   16. Характеристика параметрів забезпечення цільової орієнтації посадової особи.
   17. Типові організаційні рішення та їх застосування в системі управління промисловим підприємством.
   18. Класифікація управлінських рішень підприємства. Вимоги до управлінських рішень. Організаційні фактори, що впливають на вибір рішення.

 

Блок Б

 1. Цілі, задачі та функції управління виробництвом.
 2.  Структура та взаємозв’язок елементів системи управління виробничою діяльністю.
 3. Типові підходи до побудови системи управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах.
 4. Характеристика найбільш розповсюджених форм організації інноваційної діяльності.
 5. Маркетингові служби на промисловому підприємстві (основні функції, структура та зв’язки з елементами системи управління).
 6. Принципи побудови збутової служби промислового підприємства.
 7. Характеристика системи управління персоналом на промисловому підприємстві.
 8. Система внутрішнього контролю підприємства.
 9. Організація бухгалтерського обліку на промисловому підприємстві.
 10. Цілі, функції та задачі управління фінансовою діяльністю. Система управління фінансами та фактори, що визначають її конфігурацію.
 11. Організаційна структура та організаційний механізм управління.  Системний підхід до формування організаційних структур.
 12. Характеристика стадій процесу  формування організаційної системи.
 13. Підходи до формування організаційної структури управління.
 14. Організаційно-структурні форми апарата управління підприємством.
 15. Співвідношення централізації та децентралізації в процесі проектування організаційних структур управління.
 16. Характеристика факторів, що впливають на ступінь централізації в процесі проектування організаційних структур.
 17. Характеристика типології залежностей в проектуванні системи управління.
 18. Організаційні механізми координації та регламентації видів діяльності.
 19. Типізація організаційних механізмів.
 20. Методи проектування організаційних структур управління на промислових підприємствах.
 21. Організаційне моделювання. Характеристика основних видів моделей організаційних систем та процесів.
 22. Основні засади управління організаційними змінами.
 23. Характеристика впливу нововведень на зміну організаційної структури.
 24. Основні напрямки розробки стратегії організаційних змін.
 25. Характеристика підходів до оцінки ефективності організації управління.
 26. Результативність та ефективність системи управління.
 27. Критерії та показники ефективності управління. Оцінка ефекту та ефективності управління на різних організаційно-структурних рівнях.
 28. Системний підхід до визначення ефективності організаційних процесів та організаційних змін.

 

Перелік варіантів розрахункових задач

 

Варіант 0

Задача 1

Підприємство отримує різноманітну інформацію, яка в середньому розподіляєттся в таких обсягах: від внутрішніх підрозділів – 600 документів на місяць, від консалтингової компанії, яка працює з підприємством – 200 документів, від інших зовнішніх контрагентів – 150 документів. З усих зовнішніх документів 10% становить рекламна розсилка, 70 документів – скарги від споживачів, не пов’язані з діяльністю даного підрозділу. Лише 50%  документів від консалтингової компанії та 75% від внутрішніх підрозділів містять необхідні дані для діяльності відділу маркетингу. Розрахувати коефіцієнти абсолютного та ефективного використання інформації за формулами:                   

                             

                             

                                        , де

івик. – загальна кількість інформації (документів), що використовується даним підрозділом;

і е.вик. – інформація (документи), що ефективно використовується;

івхід. – кількість вхідних документів, що надходять в організацію.

 

 

Задача 2

На підприємстві з чисельність працюючих становить 400 осіб, норма керованості для бригадирів становить 20 осіб, для керівників функціональних підрозділів – 8 осіб, а для топ-менеджменту – 4 особи. Необхідно розрахувати нормативну кількість рівнів управління (Кру) для підприємства, якщо відомо, що департамент автоперевезень працює в 3 зміни з 5-00 до 24-00, і налічує 90 працівників, а call-центр, в якому працює 20 осіб – в дві зміни. Визначити кількість рівнів управління.

 

Варіант 1

Задача 1

На підприємстві чисельність працівників становить 320 осіб. Всі підрозділі, окрім виробничих цехів та охорони працюють в одну зміну з 8-00 до 16-30. Виробничі цехи, що налічують 100 осіб працюють у дві зміни з 7-00 до 22-00. Підрозділ охорони працює цілодобово у чотири зміни та налічує 32 особи. Тривалість обідньої перерви для всіх підрозділів становить 30 хвилин.

Спостерігаючи за трудовою дисципліною, можні дійти висновку, що на підприємстві в середньому спостерігаються запізнення на роботу, характерні для всіх підрозділів на 10 хвилин та додаткові втрати робочого часу, що повязані з перервами на «перекури» і становлять 20 хвилин. Для виробничих цехів у відповідності з особливостями виробничого процесу передбачені додаткові перерви для кожного працівника тривалістю в середньому 20 хвилин на особу. Необхідно визначити стан трудової дисципліни по підприємству.

 

Задача 2

На підприємстві у травні було 20 структурних підрозділів, а у відповідністю з нормативними регламентами їх створення їх повинно бути на 15% більше. На початок червня підприємство ліквідувало 2 філії і виокремило відділ реклами з відділу маркетингу. Фактична чисельність працівників в червні склала 250 осіб, що відповідає організаційним та нормативним  документам підприємства, і у порівнянні з попереднім місяцем скоротилась на 10 осіб. Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємством у травні і червні.

 

Варіант 2

Задача 1

На підприємстві з чисельність працюючих становить 500 осіб, норма керованості для бригадирів становить 20 осіб, для керівників функціональних підрозділів – 10 осіб, а для топ-менеджменту – 6 осіб. Необхідно розрахувати нормативну кількість рівнів управління (Кру) для підприємства, якщо відомо, що департамент автоперевезень працює в 3 зміни з 5-00 до 24-00, і налічує 190 працівників, а call-центр, в якому працює 20 осіб – в дві зміни.

 

Задача 2

Підприємство отримує різноманітну інформацію, яка в середньому розподіляєттся в таких обсягах: від внутрішніх підрозділів – 500 документів на місяць, від консалтингової компанії, яка працює з підприємством – 100 документів, від інших зовнішніх контрагентів – 150 документів. З усих зовнішніх документів 5% становить рекламна розсилка, 60 документів – скарги від споживачів, не пов’язані з діяльністю даного підрозділу. Лише 40%  документів від консалтингової компанії та 80% від внутрішніх підрозділів містять необхідні дані для діяльності відділу маркетингу. Розрахувати коефіцієнти абсолютного та ефективного використання інформації за формулами:                   

                             

                             

                                         , де

івик. – загальна кількість інформації (документів), що використовується даним підрозділом;

і е.вик. – інформація (документи), що ефективно використовується;

івхід. – кількість вхідних документів, що надходять в організацію.

 

Варіант 3

Задача 1

На промисловому підприємстві для здійснення управлінських процедур в середьному за місяць використовується 650 документів.

Документи на даному підприємстві розподіляються таким чином: внутрішні 300 документів, зовнішні вихідні -150 документів ( ті , що відправляються в інші організації, підприємства), і ті що надходять із зовнішнього середовища – 200 документів. І з цих документів – тільки 290 використовували ефективно використовувались для здійснення управлінських процедур. Визначити ступінь ефективності використання документів на підприємстві.

, де

іе.вик - число випадків ефективного використання документів;

івхід - кількість документів, що надходять за місяць.

Задача 2

У технічному відділі підприємства працює 12 осіб. Керівник відділу та його заступник  мають вищу освіту. Три особи мають  незакінчену вищу освіту. Два працівника мають середню освіту і практичний досвід роботи 5 років у даній сфері. Решта працівників мають середню спеціальну освіту.

Визначити рівень кваліфікації працівників даного відділу.

, де

 Nb - чисельність ІТП та службовців з вищою та середньою спеціальною освітою;

- загальна чисельність персоналу.

 

Варіант 4

Задача 1

Визначити коефіцієнт раціональності структури управління, якщо фактична кількість підрозділів у апарату управління перебільшує відповідну нормативну на 20% і налічує 14 підрозділів, а кількість працівників апарату управління фактично не відповідає типовій структурі і налічує 120 осіб, що на 5 осіб менше, ніж встановлена норма на підприємстві.

Задача 2

На підприємстві працює 400 чол. Згідно з типовою структурою та нормативними умовами середня норма керованості для керівників середньої ланки 4 чол., для майстрів виробничих підрозділів (цехів) - 20 чол. Розрахувати кількість рівнів управління (підприємство працює у дві зміни).

, де

Ро - чисельність працюючих;

Сх - кількість змін роботи;

Н у.с. - середня норма керованості ;

Н у.н. -  норма керованості для майстрів.

 

Варіант 5

Задача 1

На підприємстві чисельність працівників становить 340 осіб. Всі підрозділі, окрім виробничих цехів та охорони працюють в одну зміну з 8-00 до 16-30. Виробничі цехи, що налічують 120 осіб працюють у дві зміни з 7-00 до 22-00. Підрозділ охорони працює цілодобово у чотири зміни та налічує 34 особи. Тривалість обідньої перерви для всіх підрозділів становить 30 хвилин.

Спостерігаючи за трудовою дисципліною, можні дійти висновку, що на підприємстві в середньому спостерігаються запізнення на роботу, характерні для всіх підрозділів на 10 хвилин та додаткові втрати робочого часу, що повязані з перервами на «перекури» і становлять 20 хвилин. Для виробничих цехів у відповідності з особливостями виробничого процесу передбачені додаткові перерви для кожного працівника тривалістю в середньому 20 хвилин на особу. Необхідно визначити стан трудової дисципліни по підприємству.

 

Задача 2.

На підприємстві у травні було 20 структурних підрозділів, а у відповідністю з нормативними регламентами їх створення їх повинно бути на 10% більше. На початок червня підприємство ліквідувало 2 філії і виокремило відділ реклами з відділу маркетингу. Фактична чисельність працівників в червні склала 250 осіб, що відповідає організаційним та нормативним  документам підприємства, і у порівнянні з попереднім місяцем скоротилась на 10 осіб. Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємством у травні і червні.

 

Варіант 6

Задача 1.

На підприємстві є 26 структурних підрозділів, а у  відповідності з типовою структурою та нормативними умовами їх формування (по чисельності працюючих) їх  повинно бути не більше 24, фактична чисельність працівників апарату управління складає 185 при нормативній чисельності 170. Визначити показники раціональності структури управління в поточному періоді.

 

Задача 2

Підприємство отримує різноманітну інформацію, яка в середньому розподіляєттся в таких обсягах: від внутрішніх підрозділів – 500 документів на місяць, від консалтингової компанії, яка працює з підприємством – 100 документів, від інших зовнішніх контрагентів – 150 документів. З усих зовнішніх документів 5% становить рекламна розсилка, 60 документів – скарги від споживачів, не пов’язані з діяльністю даного підрозділу. Лише 40%  документів від консалтингової компанії та 80% від внутрішніх підрозділів містять необхідні дані для діяльності відділу маркетингу. Розрахувати коефіцієнти абсолютного та ефективного використання інформації за формулами:                   

                             

                              

                                        , де

івик. – загальна кількість інформації (документів), що використовується даним підрозділом;

і е.вик. – інформація (документи), що ефективно використовується;

івхід. – кількість вхідних документів, що надходять в організацію.

 

Варіант 7

Задача 1

Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємства у поточному (станом на травень) та розрахунковому періоді (станом на червень), якщо фактично утравні на підприємстві функціонувало 20 структурних підрозділів, що не відповідає типовій структурі та встановленим нормативам (на 15% менше), а на початок червня підприємство ліквідувало одну філію та виокремило відділ реклами з відділу маркетингу. Фактична чисельність працівників у червні становила 270 осіб, що відповідає нормативним вимогам, і у порівнянні з попереднім місяцем скоротилась на 10 осіб.

 

 

Задача 2.

Чисельність працюючих на підприємстві складає 400 осіб, норма керованості для бригадирів становить 20 осіб, для керівників функціональних підрозділів – 8 осіб, а для менеджерів вищого рівня -  4 особи. Необхідно розрахувати нормативну кількість рівнів управління для підприємства, якщо департамент автоперевезень, який налічує 90 осіб, працює в три зміни з 6-00 до 24-00, а call-центр, в якому працює 20 осіб – в дві зміни з

8-00 до 22-00.

 

Варіант 8

Задача 1

Підприємство отримує різноманітну інформацію, яка в середньому розподіляєттся в таких обсягах: від внутрішніх підрозділів – 600 документів на місяць, від консалтингової компанії, яка працює з підприємством – 200 документів, від інших зовнішніх контрагентів – 150 документів. З усих зовнішніх документів 10% становить рекламна розсилка, 70 документів – скарги від споживачів, не пов’язані з діяльністю даного підрозділу. Лише 50%  документів від консалтингової компанії та 75% від внутрішніх підрозділів містять необхідні дані для діяльності відділу маркетингу. Розрахувати коефіцієнти абсолютного та ефективного використання інформації за формулами:                   

                              

                             

                                        , де

івик. – загальна кількість інформації (документів), що використовується даним підрозділом;

і е.вик. – інформація (документи), що ефективно використовується;

івхід. – кількість вхідних документів, що надходять в організацію.

 

Задача 2

У  структуру управління  машинобудівного заводу входить 17 структурних одиниць. Типова структура і встановлені нормативи передбачають не більше 15. Фактична чисельність працівників апарату управління складає 200 осіб при нормативній чисельності 160 працівників.

Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємством.

 

Варіант 9

Задача 1

Згідно з типовою структурою на підприємстві є централізована бухгалтерія де працює 15 осіб. За кількісним і якісним складом 9 чоловік мають вищу освіту, 4 -  середню спеціальну, 2 - середню і три роки стажу на практиці.

За цими даними необхідно визначити рівень кваліфікації робітників централізованої бухгалтерії.

 

Задача 2

На підприємстві чисельність працівників становить 300 осіб. Всі підрозділі, окрім виробничих цехів та охорони працюють в одну зміну з 8-00 до 16-30. Виробничі цехи, що налічують 100 осіб працюють у дві зміни з 7-00 до 22-00. Підрозділ охорони працює цілодобово у чотири зміни та налічує 32 особи. Тривалість обідньої перерви для всіх підрозділів становить 30 хвилин.

Спостерігаючи за трудовою дисципліною, можні дійти висновку, що на підприємстві в середньому спостерігаються запізнення на роботу, характерні для всіх підрозділів на 10 хвилин та додаткові втрати робочого часу, що повязані з перервами на «перекури» і становлять 20 хвилин. Для виробничих цехів у відповідності з особливостями виробничого процесу передбачені додаткові перерви для кожного працівника тривалістю в середньому 20 хвилин на особу. Необхідно визначити стан трудової дисципліни по підприємству.

 

Порядок оцінювання виконання домашніх письмових робіт

Оцінювання виконання студентами домашньої письмової роботи здійснюється за 20-бальною системою. Теоретичне запитання оцінюється за шкалою 10, 8, 6, 0 балів. Кожна задача домашньої письмової роботи оцінюється окремо за наступною шкалою: 5; 4; 3; 0 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні запитання використовуються такі критерії:

-         відмінному рівню (10 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою науки; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових завдань; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

-      рівню «добре»  (8 балів) відповідає виявлення знань програмного матеріалу;   засвоєння матеріалу переважно з лекційного курсу та практичних занять; володіння необхідними методами та інструментами, що передбачені програмою науки для вирішення задач, а також уміння їх використовувати в умовах конкретних ситуацій;

-   задовільному рівню (6 балів) відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні  помилки;

-   незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

Письмове розв'язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок, оцінюється на “відмінно” (5 балів), “добре” (4 бали),  “задовільно” (3 бали) та “незадовільно” (0 балів) залежно від:

а) точності вирішення задачі;

б) повноти вирішення задачі;

в) використання необхідних формул;

в) ступеня обґрунтованості відповіді за результатами розрахунків.

Виконані домашні письмові роботи мають бути представлені на кафедру менеджменту за два тижні до складання іспиту.


6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит з дисципліни «Організація управління промисловим підприємством.

 

 1. Типова задача по визначенню економічності апарату управління.

На  підприємстві є 32 структурних підрозділи, а у відповідності з типовою структурою та нормативними умовами їх формування (по чисельності працюючих) їх повинно бути не більше 24. Фактична чисельність працівників апарату управління складає  210 осіб при нормативній чисельності 170. Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємством. ( Кеу = Кс * Кау)

 

 1. Типова задача по визначенню кількості рівнів управління.

Чисельність працюючих на підприємстві складається 400 осіб, норма керованості

 для бригадирів становить 20 осіб, для керівників функціональних підрозділів – 8 осіб,

а для менеджерів вищого рівня управління – 4 особи. Необхідно розрахувати

нормативну кількість рівнів управління (Кру) для підприємства, якщо департамент

автоперевезень, який налічує 90 осіб, працює в три зміни з 5-00 до 24-00, а call-центр,

 в якому працює 20 осіб – в дві зміни з 8-00 до 22-00.

, де

Ро - чисельність працюючих;

Сх - кількість змін роботи;

Н у.с. - середня норма керованості ;

Н у.н. -  середня норма керованості для бригадирів.

 

 1. Типова задача на визначення ефективності використання робочого часу.

На підприємстві чисельність працівників у травні місяці становила 320 осіб. Всі підрозділи, окрім виробничих цехів та охорони, працюють в одну зміну з 8-00 до 16-30. Виробничі цехи, які налічують 100 осіб, працюють у дві зміни з 7-00 до 24-00. Підрозділ охорони працює цілодобово у чотири зміни та налічує 32 особи. Тривалість обідньої перерви для всіх підрозділів становить 30 хвилин.

Спостерігаючи за трудовою дисципліною, можна дійти висновку, що на підприємстві мають місце запізнення на роботу, характерні для всіх підрозділів в середньому на 10 хвилин та додаткові втрати робочого часу, пов’язані з ненормативними перервами, які становлять 20 хвилин. Для виробничих цехів відповідно до особливостей виробничого процесу передбачені додаткові перерви для кожного працівника загальною тривалістю 20 хвилин. Необхідно визначити  ефективність використання робочого часу  на підприємстві за поточний місяць.

Е в.р.ч. = (Фк.ч. – Ф втрат) / Фк.ч.,

де Фк.ч., Ф втрат – фонд корисного та втраченого часу.

 

 1. Типова  задача на розрахунок коефіцієнту економічності апарату управління.

Обчислити коефіцієнт економічності апарату управління підприємства у поточному (станом на травень) та розрахунковому періоді (станом на червень), якщо фактично у травні на підприємстві функціонувало 20 структурних підрозділів, що не відповідає типовій структурі та встановленим нормативам (на 15% менше), а на початок червня підприємство ліквідувало 2 філії та створило відділ реклами шляхом його виокремлення з відділу маркетингу. Фактична чисельність працівників у червні становила 250 осіб, що відповідає нормативним вимогам, і у порівнянні з попереднім місяцем скоротилась на 10 осіб.

Кеу = Кс х Кау,

де  Кс - коефіцієнт відповідності структури;

     Кау - коефіцієнт відповідності апарату управління;

,

де  Кфп , Кнп – фактична та планова чисельність підрозділів;

,

де Кф.ау, Кн.ау – фактична та нормативна чисельність працівників апарату управління

 

 1. Типова задача на визначення коефіцієнтів абсолютного та ефективного використання інформації.

Відділ маркетингу отримує різноманітну інформацію, яка в середньому розподіляється таким чином: від внутрішніх підрозділів – обсягом 500 документів на місяць, від консалтингової компанії, яка працює з підприємством – 100 документів, від інших зовнішніх контрагентів – 150 документів. З усих документів, що надійшли із зовнішнього середовища 10% становить рекламна розсилка, 60 документів – скарги від споживачів, які не пов’язані з діяльністю даного підрозділу. Лише 50% документів від консалтингової компанії та 75% - від внутрішніх підрозділів містять необхідні  дані для діяльності відділу маркетингу. Необхідно визначити коефіцієнт абсолютного та ефективного використання інформації.

, де

іе.вик - число випадків ефективного використання документів;

івхід - кількість документів, що надходять за місяць.

 

6.4. Зразок екзаменаційного білету з науки «Організація управління промисловим підприємством»

 

 1. Теоретичне запитання.  Розвиток інформаційних мереж та формування нових принципів управління промисловим підприємством.

 

 1. 2.      Тестове завдання № 1.
 2. Організаційна ефективність відображає:

а) динаміку загальних цілей підприємства;

б) здатність організації існувати та досягати визначених цілей з найвигіднішим співвідношенням результатів і витрат;

в) динаміку диференційованих цілей підприємства.                 

 

2. До механізмів вертикальної координації належать:

а) збільшення кількості ситуацій у зв’язку із зростанням складності організаційних задач;

б) планування результатів та основних параметрів здійснення робіт, використання принципу холізму;

в) використання стандартних правил та процедур;

г) використання прямих контактів між керівниками, які діють з приводу рішення загальної проблеми;

д) створення постійно діючої групи для вирішення періодично виникаючих проблем міжфункціонального характеру.                                   

 

3. Реалізація управлінських функцій на підприємстві забезпечується через:

а) механізм внутрішньої координації;

б) процедури стимулювання;   

в) систему інформаційного забезпечення;

г) систему ресурсного забезпечення;

д) структуру прийняття рішень.                

 

4. Продуктивність апарату управління визначається:

а) вартістю виробленої продукції, яка припадає на одного працівника апарата управління;

б) зіставленням відносних витрат на його функціонування з обсягами та результатами виробничої діяльності;

в) здатністю ефективно виконувати задані функції у певному діапазоні умов, що змінюються.                                

 

5. Надійність апарату управління характеризується:

а) своєчасність виявлення та рішення управлінських проблем;

б) здатність органів апарату управління змінювати свою роль в процесі прийняття управлінських рішень та налагоджувати нові зв’язки;

в) безвідмовним функціонуванням.               

 

 1. Принцип взаємодії в системі інформаційного забезпечення передбачає:

а) ефективну взаємодію між підрозділами за допомогою застосування інформаційних технологій;

б) нерозголошення державної, службової та комерційної таємниці, інших відомостей, що охороняється законом;

в) формування основних управлінських положень, які опосередковують ціль, зміст та форми ділового співробітництва на підприємстві.       

 

 1. Агреговані цілі досягаються:

а) на рівні підприємства відносно кожної стратегічної області бізнесу;

б) на рівні функціональних блоків підприємства відносно кожного виду ресурсів      виробничої системи;

в) на рівні кожного виду виробництва (бізнесу);

г) на рівні робочих місць у підрозділах.                              

 

 1. У рамках підсистеми “виробництво” реалізуються наступні функції:

а) формування бухгалтерського балансу;

б) контроль обліку грошових коштів;

в) проведення вексельних опреацій;

г) розрахунки потреб у напівфабрикатах та матеріалах;

д) аналіз та формування кошторису витрат на виробництво;;

е) облік основних засобів;

ж) порівняльний аналіз планової та фактичної собівартості;

з) формування відомостей стосовно руху готової продукції;

і) оформлення банківських документів.                      

 

 1. До ланок апарату управління, основною продукцією яких є прийняття рішень належать:

а) аппарат вищого керівництва;

б) підрозділи з управління виробництвом;

в) бухгалтерія та фінансовий відділ;

г) підрозділи, які готують інформацію для громадськості;

д) підрозділи, які займаються підготовкою технічних інструкцій.

 

10.Задовільні способи вибору рішення серед альтернатив передбачають:

а) вибір найкращого рішення з великої кількості альтернатив;

б) взагалі задоволення потреби, яка виникла.                           

 

 

3.Тестове завдання № 2

 1. До соціально-економічної структури підприємства включають наступні елементи:

а) основний та оборотний капітал;

б) чисельність та склад працівників;

в) виробничі та адміністративні підрозділи;

г) документи та правила, які регламентують процеси виробництва;

д) дослідження та розробки;

е) характер розподілу повноважень та відповідальності.         

 

 1. Економічна структура визначається:

а) внутрішньою побудовою матеріально-енергетичних процесів;

б) складом та співвідношенням обладнання, яке використовується;

в) взаємозв’язками між елементами основного та допоміжного виробництва;

г) спеціалізацією та завантаженням виробничих потужностей;

д) розподілом робітників за професійно-кваліфікаційними, віковими ознаками, а також відносно рівня освіти;

е) структурою майна підприємства;

ж) співвідношенням складових основного та оборотного капіталу.    

 

 1. В процесі сумісного опрацювання та прийняття рішень виникають такі відношення:

а) доробка;        б) узгодження;          в) візування;

г) виконання робіт з діловиробництва;

д) виконання розрахункових експериментальних робіт;

е) колегіальне розглядання проблем, їх дослідження та оцінка;

ж) виконання робіт з технічного, адміністративного та господарського обслуговування підрозділів та окремих працівників.       

 

 4. За характером впливу  на формування організаційного механізму  виокремлюються  такі групи зв’язків в системі управління:

                      а) лінійні;                                          г) матеріально-речові;

                      б) функціональні;                            д) неформальні

                      в) міжфункціональні;

 

5. У рамках підсистеми “управління фінансами” реалізуються наступні види робіт:

а) формування бухгалтерського балансу;

б) контроль обліку грошових коштів;

в) проведення вексельних опреацій;

г) розрахунки потреб у напівфабрикатах та матеріалах;

д) аналіз та формування кошторису витрат на виробництво;;

е) облік основних засобів;

ж) порівняльний аналіз планової та фактичної собівартості;

з) формування відомостей стосовно руху готової продукції;

і) оформлення банківських документів.                         

 

6. До організаційних документів належать:                                                                                                

         а) наказ;                                                          г) протокол;

б) положення;                                                 д) інструкція;

в) статут;                                                         е) вказівка                  

                                                  

 1. Принцип інформаційної сумісності передбачає:

а) ефективну взаємодію між підрозділами за допомогою застосування інформаційних технологій;

б) нерозголошення державної, службової та комерційної таємниці, інших відомостей, що охороняється законом;

в) формування основних управлінських положень, які опосередковують ціль, зміст та форми ділового співробітництва на підприємстві.           

 

 1. Деталізовані цілі досягаються:

а) на рівні підприємства відносно кожної стратегічної області бізнесу;

б) на рівні функціональних блоків підприємства відносно кожного виду ресурсів виробничої системи;

в) на рівні кожного виду виробництва (бізнесу);

г) на рівні робочих місць у підрозділах.

                                

9.Технічне переозброєння виробництв, які працюють на певні сегменти оточення належить до:

а) агрегованих цілей;                           в) адресних цілей

б) диференційованих цілей;                г) деталізованих цілей.

 

 10.Пірамідальна система організації управління передбачає:

а) усунення середнього рівня управління та послідовне вирівнювання організаційної структури;

б) переміщення до вищої ланки організації спеціалістів в області комп’ютерної технології та формальних методів;

в) розширення діапазону управління за рахунок скорочення         вертикальних ланок;                              

г) наявність багатьох вертикальних  не лімітованих рівнів структури.

 

 1. 4.      Тестове завдання № 3.
 2. Дати визначення типового рішення:

а) узагальнені структурні схеми побудування організації в цілому та її підсистем, які об’єктивно інваріантнідо певного діапазону змін структуроутворюючих факторів;

б) організаційно-практична діяльність менеджера нижчого рівня щодо виконання рішення менеджера вищого рівня;

в) вибір виду діяльності, пов’язаний з розробкою адекватної реакції організації на вплив факторів зовнішнього середовища.                

 

 1. В умовах невизначеності зовнішнього середовищі особи, що приймають рішення використовують наступні стратегії:

а) скорочення невизначеності;

б) уникнення невизначеності;

в) стандартні прийоми та методи, які виправдали себе на практиці;

г) зведення невизначеності до визначеності.

 

 1. До підсистеми забезпечення виробничої діяльності належить:

а) цехи основного виробництва;

б) підрозділи технічної підготовки;

в) відділ технічного контролю;

г) інструментальні цехи та ремонтно-механічні служби;

д) підрозділи транспортного та складського обслуговування.

 

4. Функція координації в системі управління виробництвом  передбачає:

а) визначення конкретних задач кожному підрозділу на різні планові періоди;

б) розробку виробничих програм;

в) розрахунки груп нормативів;

г) забезпечення узгодженої роботи виробничих та функціональних підрозділів підприємства, які приймають участь в процесі виконання планових завдань.

                                                                    

5. Традиційно для кожного з основних цехів виокремлюються такі основні функціональні підсистеми:

а) управління економічною діяльністю;

б) управління технологічною підготовкою виробництва;

в) управління технічним обслуговуванням виробництва;

г) управління персоналом;

д) оперативне управління виробництвом. 

 

6. До складу внутрішнього венчурного проекту включаються:

а) виокремлена особлива група спеціалістів та лінійних керівників для реалізації комплексної інновації;

б) всі члени правління, а такою провідні спеціалісти з технічного відділу та відділу маркетингу;

в) спеціалісти різних підрозділів, які працюють на тимчасовій основі.

        

7. В процесі застосування методу колегального старшинства:

а) рішення приймаються більшістю голосів;

б) рішення приймаються відповідно до загальної узгодженості;

в) вирішальний голос залишається за керівником.                  

 

8. Структуру маркетингових підрозділів за товарно-галузевою ознакою мають:

а) маркетингові служби невеликих підприємств, які працюють з вузьким асортиментом на невеликій кількості національних ринків;

б) маркетингові служби підприємств, які випускають широкий асортимент продукції з різною технологією та спеціалізуються на невеликій кількості збутових ринків відносно однородного характеру;

в) підприємства регіональної орієнтації збутової діяльності, які працюють на небагатьох, неоднорідних ринках з чіткими границями.         

     

9. Основними недоліками централізованої структури рекламної служби є:

а) невелика гнучкість;

б) складність забезпечення в рамках всього підприємства єдиного підзоду до реклами;

в) направлення зусиль в першу чергу на рекламу продукції виробничих підрозділів;

г) велика чисельність персоналу.       

                                         

10.Дворівневий канал збутової мережі використовується у випадках:

а) коли обсяг передпродажного та післяпродажного сервісу невеликий;

б) коли кількість ринкових сегментів незначна;

в) коли ринок охоплює велику територію;

г) коли поставка товарів здійснюється невеликими, але терміновими за реалізацією партіями;

д) коли існує реальна можливість зекономити кошти шляхом постачання великих партій обмеженому колу крупних споживачів.   

 

 

5.Задача  

На підприємстві чисельність працівників у травні місяці становила 380 осіб. Всі підрозділи, окрім виробничих цехів та охорони, працюють в одну зміну з 8-00 до 17-30. Виробничі цехи, які налічують 140 осіб, працюють у дві зміни. Підрозділ охорони працює цілодобово у чотири зміни та налічує 32 особи. Тривалість обідньої перерви для всіх підрозділів становить 30 хвилин.

Спостерігаючи за трудовою дисципліною, можна дійти висновку, що на підприємстві мають місце запізнення на роботу, характерні для всіх підрозділів в середньому на 10 хвилин та додаткові втрати робочого часу, пов’язані з ненормативними перервами, які становлять 20 хвилин. Для виробничих цехів відповідно до особливостей виробничого процесу передбачені додаткові перерви для кожного працівника загальною тривалістю 20 хвилин. Необхідно визначити  ефективність використання робочого часу  на підприємстві за поточний місяць.

 

 

 

Рекомендована література

Основна література

 1. Богданов А.А. Всеобщая организационная наука. Т.1-2. – М.: Экономика, 1989. – 520с.
 2. Василенко В.А., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 285 с.
 3. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Экономистъ, 2004. – 296 с.
 4. Володькіна М.В. Організація управління промисловим підприємством: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 318 с.
 5. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навчально-методичний посібник для самост.вивч.дисц. – К.:КНЕУ, 2008. – 368 с.
 6. Кавторева Я., Кузнецов В., Бойцова М. Документооборот: организация и ведение. – Х.: Фактор, 2008. – 432 с.
 7. Карминский А.М. и др. Контроллинг в бизнесе. – М.: «Финансы и статистика», 2002. – 252 с.
 8. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006. – 688с.
 9. Малин А.С., Мухин В.И. Исследование систем управления. – М.: ГУВЭЦ, 2002. – 400с.
 10. Менеджмент персоналу: навчальний посібник / За ред. В.М.Данюка, В.М.Петюха. – К.: КНЕУ, 2004 – 398 с.
 11. Мильнер Б.З. Теория организации: Учебник – 4-е  изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 648с.
 12. Новицкий Н.И. Организация производства: Учебно-метод. пособие . – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.
 13. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / Ф.Ф.Бутинець, О.В. Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576 с.
 14. Пашутинський Є.К. Зразки нових посадових інструкцій. – К.: КНТ, 2008. – 272 с.
 15. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 342 с.
 16. Смирнов Э.А. Основы теории организации. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 378 с.
 17. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Соломатина. – 3-е изд.. перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003.  – 716 с.
 18. Управление современной компанией: Учебник / Под ред. Б.Мильнера и Ф.Лииса. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 548 с.
 19.  Фатхудинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.
 20. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Организация инвестиционной и инновационной деятельности . – СПб: «Питер», 2001. – 448 с.

 

Додаткова література

 1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради ( ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22.
 2.  Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 520 с.
 3. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХ1 веке.: Пер. С англ.: Учебное пособие – М.: «Вильямс», 2001. – 272 с.
 4. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 367 с.
 5. Кукукина И.Г. Управление финансами: Учебное пособие. – М.: Юристъ, 2001. – 267 с.
 6. Лафта Дж.К. Теория организации: Учебное пособие. – М.: ТК Велби, «Проспект», 2006. – 416 с.
 7. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 556 с.
 8. Реформирование и реструктуризация предприятий: Методика и опыт. – М.:ПРИОР, 1998. – 320 с.
 9. Сачко Н.С. Теоретические основы организации производства. – Минск.: дизайн ПРО, 1997. – 320 с.
 10. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.
 11. Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 464 с.
 12. Татарников Е.А. Стратегическое управление предприятием. – М.: «Альфа-Пресс», 2006. – 240 с.