Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра міжнародної економіки

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

 

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

 

Автори: Т.М. Мельник, д-р екон. наук, проф.,

Н.О. Іксарова, канд. екон. наук, старш. викл.

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри міжнародної еконо­міки 15 лютого 2012 року, протокол № 14.

 

 

Рецензент Л.П. Кудирко, канд. екон. наук, доц.

 

 

 

Навчально-методичне видання

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ

ОПЕРАЦІЙ

 

ЗБІРНИК ЗАДАЧ

 

 

Автори: МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна,

ІКСАРОВА Наталія Олександрівна

 

 

Редактор Т.Д. Обламська

Комп’ютерне верстання І.В. Кривицької

 

 

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 5,75. Тираж 100 пр. Зам. 1052.

Видавець і виготовлювач

Київський національний торговельно-економічний університет

вул. Кіото, 19, м. Київ-156, Україна, 02156

 

© Мельник Т.М., Іксарова Н.О., 2012

© Київський національний торговельно-економічний університет, 2012

ЗМІСТ

 

Вступ ........................................................................................................... 4

Зовнішньоторговельні операції  купівлі-продажу товарів ................... 5

Встановлення цін у зовнішньоторговельних  контрактах
як фактор підвищення економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій .................................................................................................................... 24

Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних операцій ........... 32

Посередницька ланка у зовнішньоторговельних операціях ............... 41

Зустрічна торгівля як особливий вид
зовнішньоторговельних операцій .......................................................... 49

Зміст та особливості підготовки і реалізації договору консигнації .. 53

Міжнародні торги як особливий вид
зовнішньоторговельних операцій .......................................................... 59

Укладання експортно-імпортних контрактів на поставку машин і устаткування    63

Особливості організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною         70

Операції з торгівлі ліцензіями й інші  комерційні форми передачі технологій        78

Лізинг у зовнішньоторговельних операціях ........................................ 80

Операції з міжнародного туризму ......................................................... 86

Транспортне забезпечення зовнішньоторговельних операцій ........... 91

Список використаних джерел ................................................................ 95

                                                                                                                  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Збірник задач підготовлено відповідно до навчальної програми нормативної дисципліни «Організація зовнішньоторговельних операцій» і призначено для студентів напряму підготовки 0502 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Завдання збірника – набуття студентами практичних навичок і умінь щодо ефективної організації зовнішньоторговельних операцій, у тому числі експортно-імпортних, бартерних, лізингових, операцій з міжнародного транспортування та туризму тощо. До збірника увійшли задачі з таких тем: зовнішньоторговельні операції купівлі-продажу товарів, встановлення цін у зовнішньоторговельних контрактах як фактор підвищення економічної ефективності зовнішньоторговельних операцій, посередницька ланка у зовнішньоторговельних операціях, зустрічна торгівля як особливий вид зовнішньоторговельних операцій, зміст та особливості підготовки і реалізації договору консигнації, міжнародні торги як особливий вид зовнішньоторговельних операцій, особливості організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною, операції з торгівлі ліцензіями й інші  комерційні форми передачі технологій, лізинг у зовнішньоторговельних  операціях, операції з міжнародного туризму, транспортне забезпечення зовнішньо­торговельних операцій.

Розв’язування задач дасть можливість студентам набути практичних навичок щодо розрахунку ефективності експортно-імпортних операцій, визначення оптимальних цінових параметрів ЗТК, оцінки альтернативних валютно-фінансових умов зовнішньоторговельних операцій тощо.

Всі задачі розроблені на основі нормативних матеріалів. Посилання на літературу, яка необхідна для опрацювання відповідних тем, міститься в програмі та робочій програмі дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішньоторговельні операції

купівлі-продажу товарів

 

Задача № 1

 

ВАТ «Велінорс», засноване у 2000 р. спеціалізується на випуску препаратів для ветеринарної медицини та тваринництва. На даний момент підприємство займає близько 20% ринку України і є одним з трьох найкрупніших підприємств галузі. З 2007 р. спостерігається тенденція до збільшення обсягів ЗЕД ВАТ «Велінорс», однак одночасно зростає присутність на ринку України іноземних конкурентів. У табл. 1 наведені дані про ЗЕД підприємства за останні 5 років.

 

Таблиця 1

 

Обсяг експорту та імпорту ВАТ «Велінорс» у 2007–2011 роках

 

Операції

2007

2008

2009

2010

2011

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

Експорт

Вакцини

30,2

93,2

174,3

163,1

270

Готові лікарські форми

24,2

42,1

106,1

128,3

130

Напівфабрикати

37,4

35,1

39,9

21,2

45

Біостимулятори росту

8,2

48,4

96,3

131,4

210

Всього:

100

218,8

416,6

444

655

Імпорт

Сировина

38,2

74,2

85,6

84,2

116,3

Устаткування

81,7

47,3

69,7

Напівфабрикати

41,4

56,3

67,3

121,3

106,3

Матеріали та тара

29,4

35,7

64,2

28,3

39,7

Всього:

190,7

213,5

217,1

233,8

332

 

Завдання

 

На основі наведеної вище інформації

 1. Охарактеризуйте тенденції зовнішньоторговельної діяльності ВАТ «Велінорс».
 2. Проаналізуйте відповідність прийнятих та виконаних експортних зобов’язань (за допомогою розрахунку коефіцієнта виконання). Врахувати вплив на виконання зобов’язань зміни обсягів виконання та зміну ціни. Результати оформити у вигляді табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Аналіз виконання експортних зобов’язань ВАТ «Велінорс»

 

Товарна група

Од. вим.

Прийнято зобов’язань

Виконано зобов’язань

Абс. відхилення, в.т.ч.:

Коефі­цієнт вико­нання, %

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

 

за рах. обсягу

за рах. ціни

Вакцини

шт.

1750

155

 

1700

158,82

 

 

 

 

 

Готові лікарські форми

шт.

450

287

 

450

288,9

 

 

 

 

 

Напівфабрикати

шт.

450

100

 

473

95,14

 

 

 

 

 

Біостимулятори росту

шт.

675

308

 

681

308,4

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

 

 

 

 

Алгоритм розв’язку:

Для аналізу тенденцій зовнішньоекономічної діяльності ВАТ «Велінорс» необхідно розрахувати зовнішньоторговельне сальдо та зовнішньоторговельний оборот підприємства. Розрахунки здійснюються за наступними формулами:

 

ЗТО = ЕХР + ІMP,

 

де ЗТО – зовнішньоторговельний оборот;

ЕХР – обсяг експорту;

ІМР – обсяг імпорту.

 

ЗТС = ЕХР – ІМР,

 

де ЗТС – зовнішньоторговельне сальдо.

 

Показники динаміки експорту та імпорту ВАТ «Велінорс» розраховуються за формулами:

 

ІЕХР = ЕХРЗ/ЕХРБ,

 

де ІЕХР – темп росту експорту;

ЕХРЗ  – обсяг експорту у звітному періоді;

ЕХРБ – обсяг експорту у базисному періоді.

ІІМР = ІМРЗ/ІМРБ,

 

де ІІМР – темп росту експорту;

ІМРЗ  – обсяг експорту у звітному періоді;

ІМРБ  – обсяг експорту у базисному періоді.

 

Для оцінки відповідності прийнятих та виконаних зобов’язань, необхідно розрахувати коефіцієнт виконання:

 

КВИК = ЗВИКПР, 

 

де КВИК  – коефіцієнт виконання;

ЗВИК  – фактичний обсяг експорту у вартісному еквіваленті, тис. грн;

ЗПР – плановий обсяг експорту у вартісному еквіваленті, тис. грн.

 

Абсолютне відхилення виконаного та планового обсягів експорту (∆ЕХР) розраховується за наступною формулою:

 

∆ЕХР = ЗВИР – ЗПР.

 

Для розрахунку впливу зміни ціна та кількості на рівень виконання зобов’язань необхідно використати інструменти факторного аналізу. Вплив зміни ціни на рівень виконання зобов’язань роз­раховується за формулою:

 

∆ЕХРР = РЗ·QБ – РБ·QБ

∆ЕХРQ = PЗ·QЗ – РЗ·QБ

 

де ∆ЕХРР  – зміна рівня виконання зобов’язань за рахунок ціни експорту;

∆ЕХРQ – зміна рівня виконання зобов’язань за рахунок кількості експорту;

РЗ – ціна у звітному періоді;

РБ  – ціна у базисному періоді;

QЗ – кількість у звітному періоді;

QБ – кількість у базисному періоді.

 

Задача № 2

 

ВП «Аврус» спеціалізується на виробництві металевих конструкцій. На даний момент підприємство займає близько 10% ринку України і є одним з 7 найкрупніших підприємств галузі. З 2007 року спостерігається тенденція до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій ВП »Аврус», однак одночасно зростає й присутність на ринку України іноземних конкурентів. У табл. 1 наведені дані про зовнішньо­економічну діяльність  підприємства за останні 5 років.

Таблиця 1

 

Обсяг експорту та імпорту ВП «Аврус» у 2007–2011 роках

 

Операції

2007

2008

2009

2010

2011

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

Експорт

Арматура

23,2

89,5

166,4

150,4

275

Труби

67

55,3

109,4

129,8

141

Сталь листова

35,5

40,5

40,9

37,1

38

Інші металоконструкції

0,9

55,2

87,5

128,5

209,1

Всього:

126,6

240,5

404,2

445,8

663,1

Імпорт

Сировина

31,8

70,6

73,2

84,2

65,5

Устаткування

68,1

45,0

32,7

42,3

Напівфабрикати

35,4

52,2

69,5

112,4

87,3

Матеріали та тара

24,5

37,6

61,7

34,2

37,4

Всього:

159,8

205,4

237,1

230,8

232,5

 

Завдання

 

На основі наведеної вище інформації

 1. Охарактеризуйте тенденції зовнішньоторговельної діяльності ВП »Аврус».
 2. Проаналізуйте відповідність прийнятих та виконаних експортних зобов’язань у 2011 році (за допомогою розрахунку коефіцієнта виконання). Врахувати вплив на виконання зобов’язань зміни обсягів виконання та зміну ціни. Результати оформити у вигляді таблиці:

 

Таблиця 2

 

Аналіз виконання експортних зобов’язань ВП «Аврус» у 2011 році

 

Товарна група

Од.

вим.

Прийнято зобов’язань

Виконано зобов’язань

Абс. відхилення, в.т.ч.:

Коефі­цієнт вико­нання, %

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

 

за рах. обсягу

за рах. ціни

Арматура

м

650

412

 

668,3

411,5

 

 

 

 

 

Труби

м

275

501

 

290

486,2

 

 

 

 

 

Сталь листова

м

141

272

 

141,82

267,9

 

 

 

 

 

Інші товари

м

460

453

 

462

452,6

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

 

 

 

 

Задача № 3

 

Корпорація «Рошен» спеціалізується на виробництві кондитерських виробів. На даний момент підприємство займає близько 28% ринку України і є одним з 5 найкрупніших підприємств галузі. З 2007 року спостерігається тенденція до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій корпорації «Рошен», однак одночасно зростає і присутність на ринку України іноземних конкурентів. У табл. 1 наведені дані про зовнішньоекономічну діяльність  підприємства за останні 5 років.

 

Таблиця 1

 

Обсяг експорту та імпорту корпорації «Рошен»

у 2007–2011роках

 

Операції

2007

2008

2009

2010

2011

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

Експорт

Шоколад

32,7

101,9

192,4

287,8

492

Цукерки шоколадні

34,9

88,6

169,7

189,2

241

Карамель

64,6

77,5

60,9

97,4

    98,2

Інші види продукції

34,8

55,6

101,4

128,5

209,1

Всього:

167

323,6

928,6

702,9

1040,2

Імпорт

Сировина

21,6

54,6

84,4

99,3

143,2

Устаткування

54,8

65,0

15,9

41,6

55,8

Напівфабрикати

21,4

42,4

68,4

107,4

142

Матеріали та тара

27,5

67,1

73,2

84,2

156,4

Всього:

125,3

229,1

241,0

332,5

497,4

 

Завдання

 

На основі вищенаведеної інформації

 1. Охарактеризуйте тенденції зовнішньоторговельної діяльності корпорації «Рошен».
 2. Проаналізуйте відповідність  прийнятих та виконаних експортних зобов’язань у 2011 році (за допомогою розрахунку коефіцієнта виконання). Врахувати вплив на виконання зобов’язань зміни обсягів виконання та зміну ціни. Результати оформити у вигляді табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Аналіз виконання експортних зобов’язань

корпорації «Рошен» у 2011 році

 

Товарна група

Од.

вим.

Прийнято зобов’язань

Виконано зобов’язань

Абс. відхилення, в.т.ч.

Коефі­цієнт вико­нання, %

к-ть

Ціна

тис.

грн

сума

к-ть

Ціна

сума

 

за рах. обсягу

за рах. ціни

Шоколад

т

324

102,4

 

452

180,6

 

 

 

 

 

Цукерки шок.

т

231

79,8

 

290

96,2

 

 

 

 

 

Карамель

т

241

48,2

 

341,82

67,9

 

 

 

 

 

Інші товари

т

460

39,5

 

462

52,6

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

 

 

 

 

Задача № 4

 

СП «УДТ» спеціалізується на виробництві пластикових труб та сантехніки. На даний момент підприємство займає близько 16% ринку України і є одним з 20 найкрупніших підприємств галузі. З 2007 року спостерігається тенденція до збільшення обсягів експортно-імпортних операцій СП «УДТ», однак одночасно зростає й присутність на ринку України іноземних конкурентів. У табл. 1 наведені дані про зовнішньо­економічну діяльність  підприємства за останні 5 років.

 

Таблиця 1

 

Обсяг експорту та імпорту СП «УДТ» у 2007–2011 роках

 

Операції

2007

2008

2009

2010

2011

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

тис. $

Експорт

Пластикові труби

29,2

79,5

144,4

144,4

301,4

Радіатори

54,1

58,4

102,1

127,2

165,2

Насосне обладнання

25,5

39,4

50,9

64,8

78,1

Трубна ізоляція та інше обладнання

24,8

55,2

95,9

171,7

199,8

Всього:

133,6

232,5

393,3

508,1

744,5

Імпорт

Сировина

21,8

58,6

78,2

102,2

205,5

Устаткування

68,1

55,0

38,7

44,8

Напівфабрикати

44,5

58,4

72,6

97,1

109,8

Тара та пакувальні матеріали

24,5

37,6

61,7

34,2

37,4

Всього:

158,9

209,6

251,2

176,1

352,7

Завдання

 

На основі вищенаведеної інформації:

 1. Охарактеризуйте тенденції зовнішньоторговельної діяльності СП »УДТ».
 2. Проаналізуйте відповідність прийнятих та виконаних експортних зобов’язань у 2011 році (за допомогою розрахунку коефіцієнта виконання). Врахувати вплив на виконання зобов’язань зміни обсягів виконання та зміну ціни. Результати оформити у вигляді табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Аналіз виконання експортних зобов’язань СП «УДТ» у 2011 році

 

Товарна група

Од.

вим.

Прийнято зобов’язань

Виконано зобов’язань

Абс. відхилення, в.т.ч.:

Коефі­цієнт викона­ння, %

к-ть

ціна

сума

к-ть

ціна

сума

 

за рах. обсягу

за рах. ціни

Пластикові труби

м

2500

48

 

2720

59,6

 

 

 

 

 

Радіатори

шт.

1000

540

 

1070

605

 

 

 

 

 

Насосне обладнання

шт.

375

1020

 

370

1090

 

 

 

 

 

Трубна ізо­ляція та інше обладнання

м

1500

652

 

2100

592,6

 

 

 

 

 

Разом

 

Х

 

 

 

 

 

 

Задача № 5

 

Укладено контракт з підприємством Туреччини на експорт 7000 коробок шоколадних цукерок по 200 г за ціною 3,2 дол. за коробку. Загальна вартість контракту складає 22400 дол. Вихідні умови розрахунку наведені в табл.1.

 

Таблиця 1

 

Умови експортного контракту

 

Найменування товару

Цукерки шоколадні

Країна-імпортер

Туреччина

Ціна за одиницю

3,2 дол.

Загальна кількість

7000 коробок

Умови постачання

FСA Одеса

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/дол.

8,05

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,03

Вартість шоколадних цукерок на внутрішньому ринку України складає 14 грн за коробку 200 г. Вартість транспортування товару до порту складає 2,3% від вартості контракту. Витрати, пов’язані з виготовленням та реалізацією товару на внутрішньому ринку України наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Витрати, пов’язані з виготовленням шоколадних цукерок

(у % до вартості контракту за внутрішніми цінами)

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт виробничих основних фондів, амортизацію ОФ

10%

Матеріальні витрати експортера

15%

Витрати на оплату праці

8%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Сукупні витрати на реалізацію шоколадних цукерок на території України складають 12% вартості контракту за внутрішніми цінами.

 

Завдання

 

Визначте ефективність експортної угоди, запропонованої українським підприємством турецькому покупцю. Результати розрахунків оформити у вигляді табл. 3.

 

Таблиця 3

 

Визначення ефективності експорту

 

№ пор.

Показники

Механізм розрахунку

Результати розрахунку

1

Кількість одиниць товару

 

 

2

Контрактна ціна, дол./од.

 

 

3

Обсяг реалізації, дол.

 

 

4

Курс валюти, грн/дол.

 

 

5

Виробнича собівартість грн

 

 

6

Додаткові витрати пов’язані з експортом товару, грн

 

 

7

Витрати, пов’язані з реалізацією товарів на внутрішньому ринку, грн

 

 

8

Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн/од.

 

 

Закінчення таблиці

№ пор.

Показники

Механізм розрахунку

Результати розрахунку

9

Ефект від операції, грн:

 

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

 

 

10

Ефективність операції, грн/грн:

 

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

 

 

 

Алгоритм розв’язку:

Для розв’язку задачі використовуємо формули, наведені у таблиці.

 

Таблиця 1

 

Визначення ефективності експорту

 

№ пор.

Показники

Механізм розрахунку

1

Кількість одиниць товару (Q)

 –

2

Контрактна ціна, дол./од. (Р)

 –

3

Обсяг реалізації, дол. (ОР)

ОР = Q·P

4

Курс валюти, грн/дол. (ВК)

 –

5

Виробнича собівартість грн (СВ)

СВ = ВВЦ · (ВООФ+МВЕ + + ВОП + ВФОП)

6

Додаткові витрати пов’язані з експортом товару, грн (ВEXP)

ВЕХР = ОР·ВТР·ВК

7

Витрати, пов’язані з реалізацією товарів на внутрішньому ринку, грн (ВРВР)

ВРВР = ВВЦ · СВРВР

8

Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн/од. (РВР)

9

Ефект від операції, грн:

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

ЕЕХР = ВЕХР – (СВ+ВЕХР)

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

ЕВР = ВВЦ – (СВ +ВРВР)

10

Ефективність операції, грн/грн:

  –

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

КЕЕХР = ВЕХР /(СВ+ВЕХР)

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

КЕВР = ВВЦ / (СВ +ВРВР)

 

Задача № 6

 

Українське підприємство планує укласти угоду з фірмою США на експорт 3500 т фуражної пшениці за ціною 115 дол. за тонну. Загальна вартість контракту складає 402500 дол. Вихідні умови розрахунку наведені в табл.1.

 

Таблиця 1

 

Умови експортного контракту

 

Найменування товару

Пшениця фуражна

Країна-імпортер

США

Ціна за одиницю

115 дол.

Загальна кількість

3500 т

Умови постачання

FOB Одеса

Курс НБУ на час здійснення платежів грн/дол.

8,05

Курс НБУ на час здійснення платежів грн/Є

10,12

 

Ціна 1 т фуражної пшениці на внутрішньому ринку України складає 510 грн. Витрати, пов’язані з експортом пшениці, її вирощу­ванням та реалізацією товару на внутрішньому ринку України наведено в табл. 2 та 3.

 

Таблиця 2

 

Витрати, пов’язані з експортом пшениці (за 1 тонну)

 

Витрати на транспортування вантажу

8,4 дол.

Витрати на навантаження

0,8 дол.

Витрати на розвантаження в місці призначення

1,0 дол.

Витрати на страхування

1,2 дол.

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з вирощуванням фуражної пшениці

(у % до вартості контракту за внутрішніми цінами)

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт виробничих основних фондів, амортизацію ОФ

10%

Матеріальні витрати експортера

15%

Витрати на оплату праці

12%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Сукупні витрати на реалізацію фуражної пшениці на території України складають 10% вартості контракту за внутрішніми цінами.

 

Завдання

 

Визначте ефективність експортної угоди, запропонованої українським підприємством американському покупцю. Результати розрахунків оформити у вигляді табл. 4.

 

Таблиця 4

 

Визначення ефективності експорту

 

Показники

Механізм розрахунку

Результати розрахунку

1

Кількість одиниць товару

 

 

2

Контрактна ціна, дол./од.

 

 

3

Обсяг реалізації, дол.

 

 

4

Курс валюти, грн/дол.

 

 

5

Виробнича собівартість грн

 

 

6

Додаткові витрати, пов’язані з експортом товару, грн

 

 

7

Витрати, пов’язані з реалізацією товарів на внутрішньому ринку, грн

 

 

8

Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн/од.

 

 

9

Ефект від операції, грн:

 

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

 

 

10

Ефективність операції, грн/грн:

 

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

 

 

 

Задача № 7

 

Українське підприємство планує укласти угоду з фірмою УП «Лен» Білорусь на експорт 1200 шт. швейних виробів (пальт жіночих) за ціною 75 дол. за один. Загальна вартість контракту складає 90 тис. дол. Вихідні умови розрахунку наведені в табл. 1.

 

 

Таблиця 1

 

Умови експортного контракту

 

Найменування товару

Пальто жіночі

Країна-імпортер

Білорусь

Ціна за одиницю

75 дол.

Загальна кількість

1200

Умови постачання

EXW Київ

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/дол.

8,04

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,47

 

Ціна одного швейного виробу такого типу на внутрішньому ринку України складає 940 грн. Витрати, пов’язані з експортом товару та реалізацією товару на внутрішньому ринку України наведено в табл.2 та 3.

 

Таблиця 2

 

Витрати, пов’язані з експортом швейних виробів (за один)

 

Витрати на транспортування вантажу

1,4 дол.

Витрати на навантаження

0,2 дол.

Витрати на розвантаження в місці призначення

1,0 дол.

Витрати на страхування

1,2 дол.

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з пошиттям пальт на території Україні

(у % до вартості контракту за внутрішніми цінами)

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт виробничих основних фондів, амортизацію ОФ

7%

Матеріальні витрати експортера

12%

Витрати на оплату праці

20%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Сукупні витрати на реалізацію швейних виробів на території України складають 12% вартості контракту за внутрішніми цінами.

 

Завдання

 

Визначте ефективність експортної угоди, запропонованої українським підприємством білоруському покупцю. Результати розрахунків оформити у вигляді табл. 4.

 

Таблиця 4

 

Визначення ефективності експорту

 

№ пор.

Показники

Механізм розрахунку

Результати розрахунку

1

Кількість одиниць товару

 

 

2

Контрактна ціна, дол./од.

 

 

3

Обсяг реалізації, дол.

 

 

4

Курс валюти, грн/дол.

 

 

5

Виробнича собівартість, грн

 

 

6

Додаткові витрати, пов’язані з експортом товару, грн

 

 

7

Витрати, пов’язані з реалізацією товарів на внутрішньому ринку, грн

 

 

8

Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн/од.

 

 

9

Ефект від операції, грн:

 

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

 

 

10

Ефективність операції, грн/грн:

 

 

 

 - при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

 - при продажу на внутрішньому ринку

 

 

 

Задача № 8

 

Українське підприємство планує укласти угоду з російською фірмою на експорт 2000 одиниць холодильного обладнання за ціною 270 дол. за тонну. Загальна вартість контракту складає 540000 дол. Вихідні умови розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови експортного контракту

 

Найменування товару

Холодильні установки

Країна-імпортер

Росія

Ціна за одиницю

270 дол.

Загальна кількість

2000 екз.

Умови постачання

FCA Київ

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/дол.

8,05

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,12

Ціна однієї холодильної установки на внутрішньому ринку України складає 2300 грн. Витрати, пов’язані з виготовленням, експортом та реалізацією холодильних установок на внутрішньому ринку України наведено в табл. 2 та 3.

 

Таблиця 2

 

Витрати, пов’язані з експортом холодильних установок

(% до контрактної вартості)

 

Витрати на транспортування вантажу до основного перевізника

2%

Витрати на основне перевезення

15%

Витрати на навантаження

1%

Витрати на розвантаження в місці призначення

1%

Витрати на страхування

10%

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з виготовленням холодильних установок

(у % до вартості контракту за внутрішніми цінами)

 

Витрати на утримання, експлуатацію, ремонт виробничих основних фондів, амортизацію ОФ

8%

Матеріальні витрати експортера

20%

Витрати на оплату праці

15%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Сукупні витрати на реалізацію холодильних установок на території України складають 15% вартості контракту за внутрішніми цінами.

 

Завдання

 

Визначте ефективність експортної угоди, запропонованої українським підприємством американському покупцю. Результати розрахунків оформити у вигляді табл. 4.

 

Таблиця 4

 

Визначення ефективності експорту

 

№ пор.

Показники

Механізм розрахунку

Результати розрахунку

1

Кількість одиниць товару

 

 

2

Контрактна ціна, дол./од.

 

 

3

Обсяг реалізації, дол.

 

 

4

Курс валюти, грн/дол.

 

 

Закінчення табл. 4

№ пор.

Показники

Механізм розрахунку

Результати розрахунку

5

Виробнича собівартість грн

 

 

6

Додаткові витрати, пов’язані з експортом товару, грн

 

 

7

Витрати, пов’язані з реалізацією товарів на внутрішньому ринку, грн

 

 

8

Ціна реалізації на внутрішньому ринку, грн/од.

 

 

9

Ефект від операції, грн:

 

 

 

- при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

- при продажу на внутрішньому ринку

 

 

10

Ефективність операції, грн/грн:

 

 

 

- при продажу на зовнішньому ринку

 

 

 

- при продажу на внутрішньому ринку

 

 

 

Задача № 9

 

Умова:Українському підприємству запропоновано укластиугоду з німецькоюфірмою – постачальником харчових продуктів, на закупівлю джему за ціною 0,61 € за банку 500 г.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди імпорту товару

 

Найменування товару

Джем

Країна-експортер

Німеччина

Ціна за одиницю

0,61 €

Загальна кількість

60800 банок

Умови постачання

EXW Гамбург

Ставка митного тарифу за 1 кг: пільгова

1 Є

                                                       повна

2 Є

Курс НБУ на час здійснення  платежів

8,05

 

Орієнтовна ціна реалізації на внутрішньому ринку України складає 15,20 грн за банку. Структуру витрат, пов’язаних з закупівлею товару та його реалізацією на внутрішньому ринку наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

Структура витрат до ціни контракту

 

Витрати

% до ціни контракту

Витрати на транспортування до кордону

15%

Витрати на страхування

7%

Витрати на навантаження

3%

Витрати на розвантаження

4%

Комісійні експедитора

0,50%

Матеріальні витрати імпортера

0,90%

Витрати на оплату праці

5%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди імпорту, запропонованої українському підприємству німецьким постачальником.

 

Алгоритм розв’язку:

Розрахунок ефективності імпорту здійснюється за наступним алгоритмом:

 

1. Розрахунок фактурної вартості партії (ФВ)

 

ФВ = Q · P,

 

де Q – кількість товару;

P – ціна одиниці товару.

 

2. Розрахунок митної вартості партії (МВ):

 

МВ = (ФВEXW + ВТРСТНВРВ)ВК

 

3. Розрахунок суми мита

 

М = Q·СМТ

 

4. Розрахунок податку на додану вартість

 

ПДВ = (МВ +М) · СПДВ

 

5. Розрахунок імпортної вартості партії (ІВП)

 

ІВП = МВ + М + ПДВ + ВОП + МВІ + ВФОП

 

6. Розрахунок виручки від реалізації імпортної продукції на внутріш­ньому ринку

 

ВРІМР = РВР·Q

 

7. Розрахунок ефекту імпортної операції

 

ЕIMP = ВРІМР – ІВП

 

8. Розрахунок коефіцієнта ефективності імпортної операції

 

КЕІМР = ВРІМР/ІВП

 

Задача № 10

 

Умова: Українському підприємству запропоновано укластиугоду фірмою-постачальником пива з Німеччини на закупівлю німецького пива за ціною 0,25 € за пляшку 0,33 л.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди імпорту товару

 

Найменування товару

Пиво солодове

Країна-експортер

Німеччина

Ціна за одиницю

0,25€

Загальна кількість

50000 пляшок

Умови постачання

FCA Мюнхен

Ставка митного тарифу за 1 пляшку: пільгова

0,5 €

                                                                повна

0,5 €

Ставка акцизного збору

0,27 грн за 1л

Курс НБУ на час здійснення  платежів  €

10,05 грн

 

Орієнтовна ціна реалізації на внутрішньому ринку України складає 6,20 грн за пляшку. Структуру витрат, пов’язаних з закупівлею товару та його реалізацією на внутрішньому ринку наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

Структура витрат до ціни контракту

 

Витрати

% до ціни контракту

Витрати на транспортування до кордону країни-імпортера

16%

Витрати на страхування вантажу

6%

Витрати на навантаження

0,3%

Витрати на розвантаження

2%

Комісійні експедитора

0,50%

Матеріальні витрати імпортера

2,5%

Витрати на оплату праці

5%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Необхідна сума коштів може бути залучена підприємством з власних обігових коштів.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди імпорту, запропонованої україн­ському підприємству німецьким постачальником.

 

Задача № 11

 

Умова:Українському підприємству запропоновано укластиугоду з бразильською фірмою – провідним експортером кави,  на закупівлю смаженої кави за ціною 2,5 $ за банку 250 г. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди імпорту товару

 

Найменування товару

Кава смажена

Країна-експортер

Бразилія

Ціна за одиницю

2,5 $

Загальна кількість

12500 банок

Умови постачання

FOB Ріо-де-Жанейро

Ставка митного тарифу за 1 банку: пільгова

0,1 Є

                                                               повна

0,1 Є

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/$

8,05

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,10

Орієнтовна ціна реалізації на внутрішньому ринку України складає 27 грн за банку. Структуру витрат, пов’язаних із закупівлею товару та його реалізацією на внутрішньому ринку наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Структура витрат до ціни контракту

 

Витрати

% до ціни контракту

Морський фрахт

22%

Витрати на страхування вантажу

7%

Витрати на навантаження

0,5%

Витрати на розвантаження

0,5%

Комісійні експедитора

0,70%

Матеріальні витрати імпортера

1,5%

Витрати на оплату праці

5%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Необхідна сума коштів може бути залучена підприємством з власних обігових коштів.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди імпорту, запропонованої українському підприємству бразильським постачальником.

 

Задача № 12

 

Умова:Українському підприємству запропоновано укластиугоду з німецькою фірмою «Гласхютте» – провідним експортером інтер’єрних годинників,  на закупівлю 400 годинників за ціною 160 $ за один. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди імпорту товару

 

Найменування товару

Годинник інтер.

Країна-експортер

Німеччина

Ціна за одиницю

160 $

Загальна кількість

400

Умови постачання

CIF Одеса

Ставка митного тарифу за 1 годинник: пільгова

0,1 Є

                                                               повна

0,1 Є

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/$

8,05

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,44

Орієнтовна ціна реалізації на внутрішньому ринку України складає 2700 грн за годинник. Структуру витрат, пов’язаних з закупівлею товару та його реалізацією на внутрішньому ринку наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Структура витрат до ціни контракту

 

Витрати

% до ціни контракту

Автомобільний фрахт

12%

Витрати на страхування вантажу

10%

Витрати на навантаження

0,1%

Витрати на розвантаження

0,1%

Витрати на території України

3%

Комісійні експедитора

1%

Матеріальні витрати імпортера

1,7%

Витрати на оплату праці

7%

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

 

Необхідна сума коштів може бути залучена підприємством з власних обігових коштів.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди імпорту, запропонованої україн­ському підприємству бразильським постачальником.

 

 

 

Встановлення цін у зовнішньоторговельних

контрактах як фактор підвищення економічної

ефективності зовнішньоторговельних операцій

 

Задача № 13

 

Умова: Українська фірма  планує поставку бурякового цукру-піску до Білорусії на умовах DAT Брест у розмірі 1000 т шляхом інкасової форми розрахунків у доларах США. В якості розрахунку  бази для експортної ціни було використано такі конкурентні матеріали на аналогічну продукцію.

 

№ пор.

Умови контракту

 

Конкурентні матеріали

Цукрова компанія «Люблін»

ВОП КРОК

ЗОО «ХЕЛЕНА»

1

Країна-експортер

Польща

Росія

Польща

2

Ціна у валюті

210 €

245 $

276 $

3

Джерело інформації

Зовнішньо­торговельний контракт

Зовнішньо­торговельний контракт

Комерційна пропозиція

4

Рік поставки

2010

2009

2008

5

Базисні умови поставки

EXW Люблін

DAT Брест

FCA Гданськ

6

Форма розрахунку

інкасо

інкасо

акредитив

7

Кількість (тонн)

1200

2000

1500

 

Додаткова інформація для проведення розрахунків:

 

1. Курс валюти на дату складання конкурентного листа:

Долар США – 8,08 грн/дол. США;

Євро – 10,5 грн/дол. США.

2. Знижка на вторгування складає 10%.

3. Знижка за кількість – 5% на 1000–1200 т, 7% на 1201–1500 т, 10% на 1501–2000 т.

4. Транспортні та інші витрати:

витрати на транспортування Люблін-Брест складають 5% ціни цукру;

Гданськ-Брест – 6% ціни цукру;

витрати на навантаження – 0,5% ціни цукру;

Витрати на складування складають 10% ціни цукру.

5. Витрати покупця за акредитивною формою розрахунку – 6% ціни продукції.

6. Термін поставки товару – 30 днів;

7. Середньомісячний банківський відсоток – 2,5%.

8. Індекси цін на буряковий цукор-пісок у Білорусії:

2008 – 128,1%;

2009 – 134,7%;

2010 – 135,7%;

2011 – 137,5%;

2012 – 139,2% (прогноз).

 

 

Завдання

 

Використовуючи наведену вище інформацію розробити конку­рентний лист та обґрунтувати експортну ціну українського експортера.

 

Алгоритм розв’язку:

Приведення ціни до валюти майбутнього контракту:

 

ЦВК = ЦКМ · ВК,

 

де ЦКМ – ціна товару, надана у конкурентному матеріалі;

ВК – валютний курс.

 

Надалі для розрахунків використовується тільки ціна конкурент­ного матеріалу у валюті контракту.

 

Приведення ціни за строком угоди здійснюється за формулою:

 

Ц’СУ = ЦКМ · ІЦКЦКМ,

 

де Ц’СУ – ціна, приведена за строком контракту;

ІЦК  – індекс цін на момент укладання контракту;

ІЦКМ – індекс цін на дату конкурентного матеріалу.

 

Поправка за строком угоди (К1) розраховується за формулою:

 

К1 = Ц’СУ – ЦКМ

 

Приведення за базисними умовами поставки здійснюється за наступним принципом: якщо умова майбутнього контракту передбачає, що обов’язки продавця є ширшими за обов’язки за умовою конкурент­ного матеріалу, то ціна конкурентного матеріалу збільшується на суму додаткових витрат експортера. Поправка за базисними умовами (К2) матиме, відповідно, знак «+».

Якщо обсяг обов’язків продавця за умовою майбутнього контракту є меншим ніж за умовою конкурентного матеріалу, то від вартості конкурентного матеріалу віднімають суму додаткових витрат. Поправка за базисними умовами матиме, відповідно, знак «-».

 

ЦDAТ = ЦEXW + ВН + ВТТ + ВС,

 

де ЦDAТ – ціна на умовах DAТ;

ЦEXW – ціна на умовах EXW;

ВН – витрати на навантаження;

ВТТ – витрати на доставку до терміналу на кордоні;

ВС – витрати на страхування.

 

К2 = ЦDAТ – ЦEXW

 

ЦDAT = ЦFСA +ВН + ВТТ + ВС,

 

де ЦFСA – ціна на умовах FСA

 

К2 = ЦDAТ – ЦFCA

 

Поправка на умови платежів (К3):

При здійсненні приведення умов конкурентних матеріалів на умови платежу необхідно керуватися наступними принципами:

– порівняння витрат на здійснення розрахунків за різними формами платежу:

Якщо витрати на здійснення розрахунків із використанням форми платежу конкурентного матеріалу є більшою, то знак поправки на умови платежу (К3) буде зі знаком «-»;

Якщо витрати на здійснення розрахунків із формою платежу конкурентного матеріалу є нижчими за витрати на використання форми платежу майбутнього контракту, то знак поправки на умови платежу буде «+».

Витрати на здійснення розрахунків за вибраною формою (ВР) розраховуються за формулою:

 

ВР = ЦКМ · CВР,

 

де СВР – рівень витрат на здійснення розрахунків за обраною формулою.

 

Порівняння строків отримання коштів за відвантажену продукцію експортером: якщо на умовах майбутнього контракту експортер отримує кошти раніше, аніж на умовах конкурентного матеріалу, то поправка на умови платежу буде зі знаком «-», якщо на умовах майбутнього контракту експортер отримує кошти за відвантажений товар пізніше, аніж на умовах конкурентного матеріалу, то поправка на умови платежу буде зі знаком «+». При цьому, приведення ціни до строків оплати майбутнього контракту здійснюється за формулою:

 

ЦСП = ЦКМ(1+i)t,

 

де ЦСП – ціна, приведена за строками оплати;

i – ставка відсотків за банківський кредит з період;

t – кількість періодів.

Розрахунок поправки на кількість (К4) здійснюється за формулою:

 

К4 = ЦКМКМ–ЗК),

 

де ЗКМ – знижка на кількість за даними конкурентного матеріалу;

ЗК – знижка на кількість за умовами майбутнього контракту.

 

Поправка на вторгування (К5) розраховується виключно у тих випадках, коли конкурентним матеріалом є комерційна пропозиція. Ціни у пропозиціях зазвичай завищені, тому для приведення ціни пропозиції до ціни фактичної угоди використовують формулу:

 

К5 = – (ЦКМ · g),

 

де g – відсоток завищення ціни у пропозиції.

 

Сумарна поправка розраховується за формулою:

 

ΣК = К1+К2+К3+К4+К5

 

Приведена ціна (ЦП) розраховується за формулою:

 

ЦП = ЦВК +ΣК

 

Середня ціна (Цс) розраховується за формулою:

 

Цс = (ЦПКМ1ПКМ2+...+ЦПКМn)/n,

 

де ЦПКМn – приведена ціна n-го конкурентного матеріалу;

n – кількість конкурентних матеріалів

 

 

Задача № 14

 

Умова: Ви – працівник відділу ЗЕД ВАТ «Гостомельський склозавод». Латвійська фірма АТ «Дзінтарс» планує випускати нові парфуми. Вона  хоче замовити у ВАТ «Гостомельський склозавод» ексклюзивну парфумну склотару обсягом 150000 штук (пробна партія) на умовах FCA Гостомель. Ціна, яку запропонував ВАТ «Гостомельський склозавод», складає 0,11 $/ шт. на умовах 100% передоплати – (до неї віднесено собівартість виробництва однієї пляшки, витрати на умовах FCA Гостомель, та прибуток у розмірі 20%). Ви маєте обґрунтувати свою ціну, використовуючи зібрані конкурентні матеріали:

 

 

№ пор.

Умови контракту

Конкурентні матеріали

Контракт «Jaroszowiec»

Оферта «Glaverbel»

Пропозиція «Saratovsteklo»

1

Країна-експортер

Польща

Бельгія

Росія

2

Ціна в валюті

0,13$/ шт.

0,17$/ шт

0,15$/ шт

3

Рік конкурентного матеріалу

2010

2011

2009

4

Базисні умови поставки

CIF Рига

DАР Рига

FCA Саратов

5

Умови оплати

Акредитив

Акредитив

100% передплата

6

Кількість

120000 шт

100000 шт

150000 шт

 

Додаткова інформація для проведення розрахунків

 

1. Індекс цін:

-     2012 – 112,3% (прогноз); 2011 – 108,2%; 2010 – 99,4%; 2009 – 106,1%.

2. Витрати покупця на обслуговування акредитиву – 6% від вартості контракту.

3. Вартість транспортування та страхування з Польщі до Риги – 3000$ за партію.

4. Вартість транспортування від Брюсселя до Риги – 9000$ за партію.

5. Ціна в оферті завищена на 10%.

6. Знижка за пропозицією 10%.

7. Термін поставки товару – 30 днів.

8. Середньомісячний банківський відсоток – 2,5%.

9. Поправка на кількість складає 5% від 120000 шт., 7% – від 150000 шт.

 

Завдання

 

Вам необхідно скласти конкурентний лист, виходячи з наведених даних та порівняти середню приведену ціну конкурентів з запропонованою вище ВАТ «Гостомельський склозавод».

 

Задача № 15

 

Російська фірма ЗАТ «Уралнефтепродукт» планує поставку в Україну бензину АІ-95 на умовах EXW – Перм у кількості 40 т шляхом безготівкових розрахунків (100% передплата) в доларах США. В якості розрахункової бази ціни контракту було використано такі  конкурентні матеріали:

 

№ пор.

Умови контракту

Конкурентні матеріали 

Лукойл

Лукойл

Тюменська нафтова компанія (ТНК)

1

Країна-покупець

Казахстан

Україна

Україна

2

Марка бензину

АІ-95

АІ-95

АІ-95

3

Ціна у валюті

305,95 $

8750 р.

265,5€

4

Рік конкурентного матеріалу

2010

2011

2009

5

Базисні умови поставки

EXW Омськ

CPT Дніпро-петровськ

DАР Київ

6

Умови оплати

100% передплата

По факту поставки

100% передплата

7

Джерело інформації

Фірмовий прейскурант

Комерційна пропозиція

Зовнішньоторговельний контракт

8

Кількість

60т

60т

40 т

 

Додаткова інформація для проведення розрахунків

 

1. Курси валют на дату складання конкурентного листа складають відповідно:

 • 1 долар США – 30, 67 рос. рублів;
 • 1 Євро – 39,95 рос. рублів;
 • 1 гривня – 3,82 рос. рублів.

2. Знижка на вторгування складає 5%.

3. Знижка за кількість – 10% на 60т, 5% на 40т.

4. Транспортні та інші витрати:

 • перевезення залізницею Ростов-Київ товарний – 30,7 руб./т;
 • перевезення автотранспортом Омськ-Дніпропетровськ – 37 руб./т;
 • навантаження та розвантаження – по 5,7 руб./т.

5. Термін поставки з моменту розробки конкурентного листа – 1 місяць.

6. Індекси цін наведені за даними російської статистики:

2009 – 106,1%; 2010 – 99,4%; 2011 – 108,2%; 2012 – 112,3% (прогноз).

7. Середньомісячний банківський відсоток для позичальника – 5,2%.

 

Завдання

 

Використовуючи наведену вище інформацію, розробити конкурентний лист та обґрунтувати експортну ціну російського експортера.

Задача № 16

 

Умова: В 2012 році планується поставка з України в Великобританію 50 000 (п’ятдесят тисяч) тонн аміачної селітри марки  Б (сорт вищий) на умовах FCA – ст. Рубіжне (Україна), шляхом безготівкових розрахунків (100% передплата). В якості розрахункової бази експортної ціни використовують такі конкурентні матеріали:

 

Таблиця 1

 

Документарні позиції

Країна експортера

Польща,
«Азот-Стал»

Росія, «Салитекс»

Україна, «Джерело»

Країна-покупець

Італія, «BERTRUDO»

Франція, «СERAMTEK»

Ліхтенштейн, «LEAMAR ANSTALT»

Джерело інформації

Комерційна пропозиція

контракт

Комерційна пропозиція

Рік поставки

2004

2002

2003

Валюта

Долар США

Долар США

Долар США

Ціна пропозиції

52,50

83,00

82,50

Базисні умови поставки

FCA – ст. Зноймо

CIF – Гавр

FCA – Маріуполь

Форма розрахунку

Покритий документарний акредитив на 30 днів

100% передплата 

100% передплата

Момент платежу

2008

2010

2011

Кількість

50 000

70 000

130 000

Розмір Знижки на вторгування, %

10

 

10

 

Таблиця 2

Індекси цін

 

2008

2009

2010

2011

2012 (прогноз)

99,5

106,1

108,2

105,7

112,3

 

Додаткова інформація для проведення розрахунків

 

1. Знижки за кількість: 1% – не менше 10 000 тонн, 3% – не менше 50 000 тонн.

2. Вартість накладних витрат (фрахт, транзит, страхування) при CIF – 19% від FCA.

 1. Середньорічний банківський відсоток для позичальника – 15%.
  1. Витрати покупця на відкриття акредитиву – 5% ціни продукції.

 

Завдання

 

Використовуючи вище наведену інформацію, розробити конкурентний лист та обґрунтувати експортну ціну українського експортера.

 

 

Валютно-фінансові умови

зовнішньоторговельних операцій

 

Задача № 17

 

ТОВ «Конкорд» має можливість імпортувати товар у двох постачальників: ТОВ «Альянс» та ТОВ «Баррі», що пропонують різні умови комерційного кредиту. Вихідні дані надано у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

ТОВ «Альянс»

ТОВ «Баррі»

Частки кредиту, що сплачуються тис. грн

Строк сплати

Частки кредиту, що сплачуються  тис. грн

Строк сплати

4000

за рік

2000

за рік

4000

за 2 роки

2000

за 2 роки

3000

за 3 роки

3000

за 3 роки

2000

за 4 роки

3000

за 4 роки

1000

за 5 років

4000

за 5 років

14000

Усього

14000

усього

 

Умови пропозицій ТОВ «Альянс» та ТОВ «Баррі» представлено у табл. 2.

Таблиця 2

 

пор.

Показник

ТОВ «Альянс»

ТОВ «Баррі»

1

Імпортна вартість товарів за ціною FOB (ВТ), тис. грн

18200

19600

2

Частка оплати товару готівкою (ЧГОТ),%

23%

28,6%

Закінчення табл. 2

пор.

Показник

ТОВ «Альянс»

ТОВ «Баррі»

3

Ставка річних за кредит, (р)%

25

20

4

Орієнтовні витрати на фрахт (ВФ), тис. грн

45

54

5

Внутрішня відпускна вартість товару (ВВ), тис. грн

22000

22000

6

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень, (Eн)

0,15

0,15

7

Середньорічні темпи росту оптових цін за товарною позицією за останні 10 років (Ісер), %

110

105

 

Завдання

 

Визначити, пропозиція якого з підприємств є більш вигідною, розрахувавши собівартість товарів на умовах комерційного кредиту з урахуванням інфляції, прибутки від експлуатації обладнання протягом строку кредиту, частку собівартості, що не покривається прибутком протягом строку експлуатації, та рентабельність кредитної операції.

Результати розрахунків подайте у вигляді таблиці.

 

пор.

Показник

ТОВ «Альянс»

ТОВ «Баррі»

1

Сума коштів, що сплачені за товар готівкою (СГОТ), тис. грн

 

 

2

Сума кредитних коштів, тис. грн

 

 

3

Середній строк кредиту, років

 

 

4

Вартість кредиту, тис. грн

 

 

6

Вартість кредиту з урахуванням відсотків, тис. грн

 

 

7

Темп росту оптових цін на строк кредиту, %

 

 

8

Коефіцієнт знецінювання на строк кредиту

 

 

9

Кредит та відсотки з врахуванням інфляції, тис. грн

 

 

10

Собівартість товару на умовах кредиту з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

11

Норма прибутку від експлуатації обладнання на строк кредиту

 

 

Закінчення таблиці

пор.

Показник

ТОВ «Альянс»

ТОВ «Баррі»

12

Прибуток від експлуатації обладнання на строк кредиту, тис. грн

 

 

13

Частка собівартості обладнання, що не покрита прибутком упродовж строку кредиту, тис. грн

 

 

14

Рентабельність кредитної операції, %

 

 

 

Алгоритм розв’язку:

Для заповнення таблиці скористаємося наступними формулами:

1. Сума коштів, сплачених за товар готівкою (СГОТ):

 

СГОТ  = ВТ · ЧГОТ

 

 1. Сума кредитних кошті (СКР):

 

СКР = ВТ–СГОТ

 

 1. Середній строк сплати кредиту(СКРСЕР):

 

СКРСЕР = ∑rt/∑r,

 

де r – частина кредиту, сплачена за рік;

t – строк погашення окремих частин кредиту.

 

 1. Вартість кредиту (ВК):

 

ВК = ∑rtp = p∑rt = ptCЕР∑r,

 

де р – річний процент за кредит.

 

5. Вартість кредиту з врахуванням відсотку (ВКВІД):

 

ВКВІД = СКР + ВК

 

6.Темп росту оптових цін (ТРОЦ):

 

ТРОЦ = Іn+((І-1)(СКРСЕР-n)Іn),

де n – кількість повних років у розрахованому середньому строку кредиту;

І – середньорічний темп росту оптових цін.

 

7. Коефіцієнт знецінювання на строк кредиту (КО):

 

КО = 100%/ТРОЦ

 

8. Кредит та відсотки з урахуванням інфляції (ВКВІДІ):

 

ВКВІДІ = ВКВІД · КО

 

9.Собівартість товару з урахуванням інфляції на умовах кредиту (СВКР):

 

СВКР = ВФ+СГОТ+ВКВІДІ

 

10. Норма прибутку від експлуатації об’єкту на строк кредиту (НПЕКС):

 

НПЕКС = ((1+Ен)n(1+Ен · СКРСЕР-n))-1

 

11.Прибуток від експлуатації обладнання на строк кредиту (ПЕКС):

 

ПЕКС = ВВ · НПЕКС,

 

де ВВ – відпускна вартість товару на внутрішньому ринку.

 

12. Частка собівартості, що не покривається прибутком протягом строку кредиту (ЧСВ):

 

ЧСВ = СВКРЕКС

 

13. Рентабельність кредитної операції (РКР):

 

РКР = СВКРЕКС·100%

 

Задача № 18

 

ТОВ «ЕЛІТ» має можливість імпортувати оптичне волокно у двох постачальників: ТОВ «Герко» та ВАТ «Ніко», що пропонують різні умови комерційного кредиту. Вихідні дані надано у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

ТОВ «Герко»

ВАТ «Ніко»

Частки кредиту, що сплачуються  тис. грн

Строк сплати

Частки кредиту, що сплачуються  тис. грн

Строк сплати

2000

за рік

3000

за рік

2000

за 2 роки

2000

за 2 роки

3000

за 3 роки

3000

за 3 роки

3000

за 4 роки

4000

за 4 роки

5000

за 5 років

3000

за 5 років

15000

усього

15000

усього

 

Умови пропозицій ТОВ «Герко» та ВАТ «Ніко» представлено у табл. 2.

Таблиця 2

 

пор.

Показник

ТОВ «Герко»

ВАТ «Ніко»

1

Імпортна вартість товарів за ціною FOB, тис. грн

30000

27 000

2

Частка оплати товару готівкою, %

50

56

3

Ставка річних за кредит, %

15

17

4

Орієнтовні витрати на фрахт, тис. грн

20

23

5

Внутрішня відпускна вартість товару, тис. грн

45000

45000

6

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень

0,17

0,17

7

Середньорічні темпи росту оптових цін за товарною позицією за останні 10 років, %

112

114

 

 

Завдання

 

Визначити, пропозиція якого з підприємств є більш вигідною, розрахувавши собівартість товарів на умовах комерційного кредиту з урахуванням інфляції, прибутки від експлуатації обладнання протягом строку кредиту, частку собівартості, що не покривається прибутком упродовж строку експлуатації, та рентабельність кредитної операції. Результати розрахунків подайте у вигляді таблиці.

 

пор.

Показник

ТОВ «Герко»

ВАТ «Ніко»

1

Сума коштів, що сплачені за товар готівкою, тис. грн

 

 

2

Сума кредитних коштів, тис. грн

 

 

4

Середній строк кредиту, років

 

 

5

Вартість кредиту, тис. грн

 

 

6

Вартість кредиту з урахуванням відсотків, тис. грн

 

 

7

Темп росту оптових цін на строк кредиту, %

 

 

8

Коефіцієнт знецінювання на строк кредиту

 

 

9

Кредит та відсотки з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

10

Собівартість товару на умовах кредиту з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

11

Норма прибутку від експлуатації обладнання на строк кредиту

 

 

12

Прибуток від експлуатації обладнання на строк кредиту, тис. грн

 

 

13

Частка собівартості обладнання, що не покрита прибутком протягом строку кредиту, тис. грн

 

 

14

Рентабельність кредитної операції, %

 

 

 

Задача № 19

 

ТОВ «Хелон» має можливість імпортувати товар у двох постачальників: ТОВ «Блек» та ТОВ «Зігмунд», що пропонують різні умови комерційного кредиту. Вихідні дані надано у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

ТОВ «Блек»

ТОВ «Зігмунд»

Частки кредиту, що сплачуються тис. грн

Строк сплати

Частки кредиту, що сплачуються  тис. грн

Строк сплати

1000

за рік

3000

за рік

1000

за 2 роки

1500

за 2 роки

2000

за 3 роки

500

за 3 роки

1000

за 4 роки

500

за 4 роки

1000

за 5 років

500

за 5 років

6000

усього

6000

Усього

Умови пропозицій ТОВ «Блек» та ТОВ «Зігмунд» представлено у табл. 2.

 

Таблиця 2

 

№ пор.

Показник

ТОВ

«Блек»

ТОВ

«Зігмунд»

1

Імпортна вартість товарів за ціною  FOB, тис. грн

12000

15000

2

Частка оплати товару готівкою, %

50

60

3

Ставка річних за кредит, %

25

25

4

Орієнтовні витрати на фрахт, тис. грн

1200

1500

5

Внутрішня відпускна вартість товару, тис. грн

20000

20000

6

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень

20

20

7

Середньорічні темпи росту оптових цін за товарною позицією за останні 10 років, %

105

107

 

Завдання

 

Визначити, пропозиція якого з підприємств є більш вигідною, розрахувавши собівартість товарів на умовах комерційного кредиту з урахуванням інфляції, прибутки від експлуатації обладнання протягом строку кредиту, частку собівартості, що не покривається прибутком упродовж строку експлуатації, та рентабельність кредитної операції. Результати розрахунків подайте у вигляді таблиці.

 

пор.

Показник

ТОВ «Блек»

ТОВ «Зігмунд»

1

Сума коштів, сплачені за товар готівкою, тис. грн

 

 

2

Сума кредитних коштів, тис. грн

 

 

4

Середній строк кредиту, років

 

 

5

Вартість кредиту, тис. грн

 

 

6

Вартість кредиту з урахуванням відсотків, тис. грн

 

 

Закінчення таблиці

пор.

Показник

ТОВ «Блек»

ТОВ «Зігмунд»

7

Темп росту оптових цін на строк кредиту, %

 

 

8

Коефіцієнт знецінювання на строк кредиту

 

 

9

Кредит та відсотки з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

10

Собівартість товару на умовах кредиту з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

11

Норма прибутку від експлуатації обладнання на строк кредиту

 

 

12

Прибуток від експлуатації обладнання на строк кредиту, тис. грн

 

 

13

Частка собівартості обладнання, що не покрита прибутком протягом строку кредиту, тис. грн

 

 

14

Рентабельність кредитної операції, %

 

 

 

Задача № 20

 

ТОВ «Бель» має можливість імпортувати товар у двох постачальників: ТОВ «Брюн» та ТОВ «Желер», що пропонують різні умови комерційного кредиту. Вихідні дані надано у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

ТОВ «Брюн»

ТОВ «Желер»

Частки кредиту, що сплачуються  тис. грн

Строк сплати

Частки кредиту, що сплачуються  тис. грн

Строк сплати

10000

за рік

20000

за рік

10000

за 2 роки

15000

за 2 роки

10000

за 3 роки

10000

за 3 роки

10000

за 4 роки

3000

за 4 роки

10000

за 5 років

2000

за 5 років

50000

усього

50000

усього

 

Умови пропозицій ТОВ «Брюн» та ТОВ «Желер» представлено у табл. 2.

 

№ пор.

Показник

ТОВ «Брюн»

ТОВ «Желер»

1

Імпортна вартість товарів за ціною  FOB, тис. грн

70000

75000

2

Частка оплати товару готівкою, %

71%

67%

3

Ставка річних за кредит, %

17

15

4

Орієнтовні витрати на фрахт, тис. грн

20000

23000

5

Внутрішня відпускна вартість товару, тис. грн

105000

105000

6

Нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень

20

20

7

Середньорічні темпи росту оптових цін за товарною позицією за останні 10 років, %

102

100

 

Завдання

 

Визначити, пропозиція якого з підприємств є більш вигідною, розрахувавши собівартість товарів на умовах комерційного кредиту з урахуванням інфляції, прибутки від експлуатації обладнання протягом строку кредиту, частку собівартості, що не покривається прибутком упродовж строку експлуатації, та рентабельність кредитної операції.

Результати розрахунків подайте у вигляді таблиці.

 

№ пор.

Показник

ТОВ «Брюн»

ТОВ «Желер»

1

Сума коштів, сплачені за товар готівкою, тис. грн

 

 

2

Сума кредитних коштів, тис. грн

 

 

4

Середній строк кредиту, років

 

 

5

Вартість кредиту, тис. грн

 

 

6

Вартість кредиту з урахуванням відсотків, тис. грн

 

 

7

Темп росту оптових цін на строк кредиту, %

 

 

8

Коефіцієнт знецінювання на строк кредиту

 

 

9

Кредит та відсотки з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

Закінчення таблиці

№ пор.

Показник

ТОВ «Брюн»

ТОВ «Желер»

10

Собівартість товару на умовах кредиту з урахуванням інфляції, тис. грн

 

 

11

Норма прибутку від експлуатації обладнання на строк кредиту

 

 

12

Прибуток від експлуатації обладнання на строк кредиту, тис. грн

 

 

13

Частка собівартості обладнання, що не покрита прибутком протягом строку кредиту, тис. грн

 

 

14

Рентабельність кредитної операції, %

 

 

 

 

 

Посередницька ланка

у зовнішньоторговельних операціях

 

Задача № 21

 

Українське підприємство (довіритель) купує в Італії три нові автомобілі вартістю 14500 € кожен (обсяг двигуна – 1600 см³) через підприємство-посередника згідно договору-доручення. Повірений укладає від імені довірителя та згідно з його довіреністю зовнішньо­економічний контракт з продавцем-нерезидентом.

За підсумками виконання доручення сторонами складається звіт та підписується акт виконання робіт і довіритель перераховує повіреному винагороду в розмірі 10% контрактної вартості автомобіля. Митні платежі довіритель сплачує самостійно. Комісійна винагорода перераховується довірителем повіреному в національній валюті України, а розрахунки з продавцем-нерезидентом здійснюються в іноземній валюті. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови договору-доручення на купівлю

 

Найменування товару

Автомобіль легковий

Країна-експортер

Угорщина

Ціна за одиницю

14500 €/шт.

Закінчення табл. 1

Найменування товару

Автомобіль легковий

Загальна кількість

3 шт.

Умови постачання продукції

CIF Одеса

Ставка митного тарифу:                     пільгова

20%

                                                               повна

20%

Ставка акцизного збору:

0,03€/см3

Курс НБУ на час здійснення платежів грн/€

10,12

 

Транспортні витрати повіреного на території України складають 2250 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 1,5%. Структуру накладних витрат повіреного наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати повіреного

 

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,8

Заробітна плата

2

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,1

Постійні витрати

0,5

 

Завдання

 

Визначити послідовність здійснення договору-доручення, роз­рахувати прибуток повіреного та сукупні витрати довірителя на придбання товару, якщо відомо, що за умовами договору витрати на придбання іноземної валюти та транспортні витрати покриваються за рахунок коштів довірителя. Здійснити порівняльну оцінку варіантів договорів-доручення та прямого імпорту для українського партнера за умови відшкодування довірителем усіх витрат щодо доставки товару повіреному.

 

Для знаходження витрат довірителя розраховується імпортна вартість автомобілів, його витрати на придбання іноземної валюти, комісійні посередника.

 

1. Розрахунок імпортної вартості здійснюється за наступним алгоритмом:

 

1.1. Розрахунок фактурної вартості партії (ФВ)

 

ФВ = Q · P,

 

де Q – кількість товару;

P – ціна одиниці товару.

 

1.2. Розрахунок митної вартості партії (МВ):

 

МВ = ФВCIF · ВК,

 

де ВК – курс валюту, грн/євро.

 

1.3. Розрахунок суми мита (М):

 

М = МВ · СМТ,

 

де СМТ –ставка мита.

 

1.4. Розрахунок акцизного податку (АП):

 

АП = Q · САП,

 

де САП – ставка акцизного податку.

 

1.5. Розрахунок податку на додану вартість

 

ПДВ = (МВ +М+АП) · СПДВ,

 

де СПДВ – ставка податку на додану вартість.

 

1.6. Розрахунок імпортної вартості партії (ІВП)

 

ІВП = МВ + М + АП + ПДВ + ВТУ,

 

де ВТУ – ставка податку на додану вартість.

 

 1. Розрахунок витрат на придбання іноземної валюти (ВПВ) здійсню­ється за формулою:

 

ВПВ = ФВ · КБ,

 

де КБ – комісійні банку за купівлю іноземної валюти.

 

 1. Розрахунок комісійної винагороди посередника (КВП) здійснюється за формулою:

 

КВП = ФВ · СКВП,

 

де СКВП – ставка комісійної винагороди посередника.

 

 1. Для розрахунку валових витрат довірителя (ВВД) використовують наступну формулу:

 

ВВД = ІВП + ВПВ + КВП

 

 1. Для розрахунку прибутки посередника необхідно від суми комісійної винагороди відняти накладні витрати посередника, які той сплачує за власний рахунок. Для розрахунку суми накладних витрат  (НВП) використовують наступну формулу:

 

НВП = ФВ · СНВП,

 

де СНВП – ставка накладних витрат посередника.

 

 1. Прибуток посередника (ПП) розраховується за наступною формулою:

 

ПП = КВП – НВП

 

Задача № 22

 

Українське підприємство (довіритель) купує в Китаї 1000 нових кондиціонерів «MIDEA» вартістю 310 € кожен  через підприємство-посередника згідно договору-доручення. Повірений укладає від імені довірителя та згідно з його довіреністю зовнішньоекономічний контракт з продавцем-нерезидентом.

За підсумками виконання доручення сторонами складається звіт та підписується акт виконання робіт і довіритель перераховує повіреному винагороду в розмірі 5% контрактної вартості кондиціонера. Митні платежі довіритель сплачує самостійно. Комісійна винагорода пере­раховується довірителем повіреному в національній валюті України, а розрахунки з продавцем-нерезидентом здійснюються в іноземній валюті. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови договору-доручення на купівлю

 

Найменування товару

Кондиціонер

Країна-експортер

Китай

Ціна за одиницю

310 €/шт.

Загальна кількість

1000 шт.

Умови постачання продукції

CIF Одеса

Ставка митного тарифу:                     пільгова

10%

                                                               повна

10%

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/€

10,32

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати повіреного на території України складають 7250 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 1,5%. Структуру накладних витрат повіреного наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати повіреного

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,5

Заробітна плата

2

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,7

Постійні витрати

0,6

 

Завдання

 

Визначити послідовність здійснення договору-доручення, роз­рахувати прибуток повіреного та сукупні витрати довірителя на придбання товару, якщо відомо, що за умовами договору витрати на придбання іноземної валюти та транспортні витрати покриваються за рахунок коштів довірителя. Здійснити порівняльну оцінку варіантів договорів-доручення та прямого імпорту для українського партнера за умови відшкодування довірителем усіх витрат щодо доставки товару повіреному.

 

Задача № 23

 

Українське підприємство (довіритель) купує в Німеччині 50 холодильників «Liebherr C 4023» вартістю 340€ кожен  через підпри­ємство-посередника згідно договору-доручення. Повірений укладає від імені довірителя та згідно з його довіреністю зовнішньо­економічний контракт з продавцем-нерезидентом.

За підсумками виконання доручення сторонами складається звіт та підписується акт виконання робіт і довіритель перераховує повіреному винагороду в розмірі 5% контрактної вартості холодильника. Митні платежі довіритель сплачує самостійно. Комісійна винагорода перераховується довірителем повіреному в національній валюті України, а розрахунки з продавцем нерезидентом здійснюються в іноземній валюті. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови договору-доручення на купівлю

 

Найменування товару

Холодильник «Liebherr»

Країна-експортер

Німеччина

Ціна за одиницю

340 €/шт.

Загальна кількість

50 шт.

Умови постачання продукції

CIP Київ

Ставка митного тарифу:                     пільгова

7%

                                                               повна

10%

Курс НБУ на час здійснення платежів грн/€

10,27

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати повіреного на території України складають 6520 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 1,5%. Структуру накладних витрат повіреного наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати повіреного

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,8

Заробітна плата

4

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,0

Постійні витрати

0,7

 

Завдання

 

Визначити послідовність здійснення договору-доручення, роз­рахувати прибуток повіреного та сукупні витрати довірителя на придбання товару, якщо відомо, що за умовами договору витрати на придбання іноземної валюти та транспортні витрати покриваються за рахунок коштів довірителя. Здійснити порівняльну оцінку варіантів договорів-доручення та прямого імпорту для українського партнера за умови відшкодування довірителем усіх витрат щодо доставки товару повіреному.

 

Задача № 24

 

Українське підприємство (довіритель) купує в Чехії 5 нових автобусів «Karosa» вартістю 21500€ кожен (дизельний двигун – МL 636, 2100 м3) через підприємство-посередника згідно договору-доручення. Повірений укладає від імені довірителя та згідно з його довіреністю зовнішньоекономічний контракт з продавцем-нерезидентом.

За підсумками виконання доручення сторонами складається звіт та підписується акт виконання робіт і довіритель перераховує повіреному винагороду в розмірі 7% контрактної вартості автомобіля. Митні платежі довіритель сплачує самостійно. Комісійна винагорода перераховується довірителем повіреному в національній валюті України, а розрахунки з продавцем нерезидентом здійснюються в іноземній валюті. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови договору-доручення на купівлю

 

Найменування товару

Автобус Karosa

Код УКТ ЗЕД

 

Країна-експортер

Чехія

Закінчення табл.1

Найменування товару

Автобус Karosa

Ціна за одиницю

21500 €/шт.

Загальна кількість

5 шт.

Умови постачання продукції

DAT Чоп

Ставка митного тарифу:                     пільгова

10%

                                                               повна

15%

Ставка акцизного збору:

0,05€/см3

Курс НБУ на час здійснення платежів грн/€

10,42

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати повіреного на території України складають 12200 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 1,5%. Структуру накладних витрат повіреного наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати повіреного

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,9

Заробітна плата

2

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,1

Постійні витрати

0,5

 

Завдання

 

Визначити послідовність здійснення договору-доручення, роз­рахувати прибуток повіреного та сукупні витрати довірителя на придбання товару, якщо відомо, що за умовами договору витрати на придбання іноземної валюти та транспортні витрати покриваються за рахунок коштів довірителя. Здійснити порівняльну оцінку варіантів договорів-доручення та прямого імпорту для українського партнера за умови відшкодування довірителем всіх витрат щодо доставки товару повіреному.

 

Зустрічна торгівля як особливий вид зовнішньоторговельних операцій

 

Задача № 25

 

Умова: Ваше підприємство – німецький машинобудівний завод  отримало оферту про експортну поставку до США 10 дизельних двигунів типу DM6 на умовах EXW Гамбург. В якості компенса­ційного товару пропонується 1 тис. тонн цукру на умовах FOB Нью-Йорк з поставкою в тому ж році. Вихідні умови розрахунку наведені в табл. 1

 

Таблиця 1

 

Умови бартерного контракту

 

Позиція

Експортна частина контракту

Імпортна частина контракту

Найменування товару

Дизельний двигун типу DM6

Цукор з тростини

Кількість одиниць

10 шт

1000 т

Ціна товару

35000 дол.

виходячи зі світових цін*

Умови постачання

EXW Гамбург

FOB Нью-Йорк

Курс €/$ при ввезенні/вивезенні товару

1,2854

 

Собівартість двигуна – 18 тис. дол. Витрати щодо митного очищення при імпорті в Німеччині складають 700 €. Дані про світові ціни на цукор та витрати щодо перевезення цукру наведені в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Складові ціни цукру

 

Вихідні дані

Од. вим.

Величина

Ціна цукру на міжнародній товарній біржі «СОМЕХ»

дол./т

350

Транспортний тариф на перевезення цукру (Нью-Йорк-Гамбург)

дол./т

32

Страховий тариф

дол/т

6

Ціна цукру на німецькій біржі

€/т

340

 

Витрати, пов’язані з реалізацією товару на внутрішньому ринку складають 2% вартості товару за внутрішніми цінами німецького ринку.

 

Завдання

 

Визначити економічну ефективністьбартерної угоди з кубинським партнером.

 

1. Розрахунок коефіцієнта ефективності бартерної операції (КЕБ) здійснюється за формулою:

 

КЕБ = ВРІМРВР/(СВЕХРЕХРІМРРІМРВР),

 

де ВРІМРВР – виручка від реалізації імпортної продукції на внутрішньому ринку;

СВЕХР – собівартість експортної продукції;

ВЕХР – витрати при експорті;

ВІМР – витрати при імпорті;

ВРІМРВР – витрати на реалізацію імпортної продукції на внутрішньому ринку.

 

2. Розрахунок ефекту бартерної операції здійснюється за формулою:

 

ЕБ = ВРІМРВР (СВЕХРЕХРІМРРІМРВР)

 

Задача № 26

 

Умова: Ваше підприємство – ТД «Укрметалконструкція» отримало оферту про експортну поставку до Латвії 1000 т металевих конструкцій на умовах FCA Донецьк. В якості компенсаційного товару пропо­нується радіоелектронна апаратура 2200 шт. на умовах CPT Нові Яриловичі (білорусько-український кордон) з поставкою в тому ж році.

Вихідні умови розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови бартерного контракту

 

Позиція

Експортна частина контракту

Імпортна частина контракту

Найменування товару

Металоконструкції

Радіоелектронна апаратура

Кількість одиниць

1000 т

2000 шт.

Ціна товару

520 дол.

260 дол.

Країна-контрагент

Латвія

Латвія

Закінчення табл. 1

Позиція

Експортна частина контракту

Імпортна частина контракту

Умови постачання

FCA Донецьк

CPT Нові Яриловичі

Курс НБУ на момент вивезення/ввезення товару

8,05 грн/дол.

Ввізне мито: повне

                      пільгове

 

16%

8%

 

Витрати на доставку товару до основного перевізника складають 1% вартості бартерного контракту. Витрати на доставку товару від Нових Яриловичей до Донецька складають 3% вартості бартерного контракту. Собівартість одиниці апаратури складає 2500 грн.

Середня ціна радіоелектронної апаратури на внутрішньому ринку України складає 300 грн. Витрати, пов’язані з реалізацією товару на внутрішньому ринку складають 2,5% вартості товару за внутрішніми цінами українського ринку.

 

Завдання

 

Визначити економічну ефективністьбартерної угоди з латвійським партнером.

 

Задача № 27

 

Умова: Ваше підприємство – МХП (Миронівська птахофабрика) отримало оферту про експортну поставку до Росії 2 тис. тонн курятини на умовах DAP Лобня. В якості компенсаційного товару пропонується пральний порошок на умовах FCA Москва з поставкою в тому ж році. Вихідні умови розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови бартерного контракту

 

Позиція

Експортна частина контракту

Імпортна частина контракту

Найменування товару

Курятина, т

Пральний порошок «Янтарь»

Кількість одиниць

2000 т

1600 п.

Ціна товару

4 дол./кг

5 дол./п.

Країна-контрагент

Росія

Росія

Умови постачання

DAP Лобня

FCA Москва

Курс НБУ на момент операцій

8,05 грн/дол.

Ввізне мито: повне

                      пільгове

 

16%

8%

Витрати на доставку товару, оплату страхування та навантаження складають 17% вартості бартерного контракту. Витрати на доставку товару від Москви до Миронівки складають 13% вартості бартерного контракту. Собівартість кілограма курятини складає 17 грн/кг.

Середня ціна прального порошку «Янтарь» на внутрішньому ринку України складає 52 грн за пачку. Витрати, пов’язані з реалізацією товару на внутрішньому ринку складають 2,5% вартості товару за внутрішніми цінами українського ринку.

 

Завдання

 

Визначити економічну ефективністьбартерної угоди з російським партнером.

 

Задача № 28

 

Умова: Ваше підприємство – ЗАТ «Бурун» отримало оферту про експортну поставку до Литви 100 штук насосних агрегатів на умовах FCA Дніпропетровськ. В якості компенсаційного товару пропонуються пральні машини (штук) на умовах CIF Одеса з поставкою в тому ж році.

Вихідні умови розрахунку наведені в табл.1.

Таблиця 1

Умови бартерного контракту

 

Позиція

Експортна частина контракту

Імпортна частина контракту

Найменування товару

Насосні агрегати

Пральні машини

Кількість одиниць

100 шт.

2500 шт.

Ціна товару

12 тис. дол.

480 дол.

Країна-контрагент

Литва

Литва

Умови постачання

FCA Дніпропетровськ

CIF Одеса

Курс НБУ на момент операцій

8,05 грн/дол.

Ввізне мито: повне

                      пільгове

 

16%

8%

 

Витрати на доставку товару до основного перевізника складають 1% вартості бартерного контракту. Витрати на доставку товару від Одеси до Дніпропетровська складають 4% вартості контракту. Собівартість одного агрегату складає 4200 грн.

Середня ціна радіоелектронної апаратури на внутрішньому ринку України складає 4350 грн. Витрати, пов’язані з реалізацією товару на внутрішньому ринку складають 2,5% вартості товару за внутрішніми цінами українського ринку.

 

Завдання

 

Визначити економічну ефективністьбартерної угоди з литовським партнером.

 

 

 

Зміст та особливості підготовки і реалізації

договору консигнації

 

Задача № 29

 

Українське підприємство (консигнатор) планує укласти з угорськоюфірмою (консигнантом) консигнаційну угоду на поставку партії поліетилену. Комісійна винагорода консигнатора складає 7% контрактної вартості продукції. Розрахунки між консигнатором та покупцями товару здійснюються в національній валюті України. Перерахування консигнанту компенсації вартості проданого товару та комісійна винагорода здійснюється в іноземній валюті. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови консигнаційної угоди на продаж

 

Найменування товару

Поліетилен

Країна-експортер

Угорщина

Ціна за одиницю

3,38 €/т

Загальна кількість

8000 тонн

Умови постачання продукції

DAТ Чоп

Ставка митного тарифу:                     пільгова

5 %

                                                               повна

10%

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,12

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати консигнатора на території України складають 2000 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 2%. Структуру накладних витрат консигнатора наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати консигнатора

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,9

Заробітна плата

3

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,2

Постійні витрати

0,8

 

Завдання

 

1. Визначити послідовність здійснення консигнаційної операції, та розрахувати прибуток консигнатора та виручку консигнанта за умови відшкодування консигнантом усіх витрат щодо доставки товару консигнаторові.

 

Алгоритм розв’язку:

 1. Послідовність здійснення консигнаційної угоди.
 2. Консигнатор отримує поліетилен на консигнацію та оприбутковує його.
 3. Покупець (українське підприємство) оплачує товар, а також всі митні платежі при розмитненні товару: мито та ПДВ, оскільки в момент купівлі право власності переходить від консигнанта до покупця.
 4. Українське підприємство-покупець сплачує консигнатору комісійні банку та збір на обов’язкове державне пенсійне страхування і отримує оплачений товар, а консигнатор перераховує митним органам суми імпортного мита, та ПДВ, а консигнанту – іноземну валюту за проданий товар згідно договору консигнації консигнатор отримує від консигнанта винагороду, а також консигнант відшкодовує транспортні витрати консигнаторові.
 5. На суму комісійної винагороди консигнатора нараховується ПДВ.

Для розрахунків використовуються наступні формули:

 

ФВDAT = Q · P,

 

де ФВDAT – фактурна вартість партій, що передається консигнатору;

Q – кількість товару, що передається консигнатору;

Р – ціна одиниці товару.

МВ = ФВDAT · ВК,

 

де МВ – митна вартість партії;

ВК – валютний курс.

 

М = МВ·СМ,

 

де М – мито;

СМ – ставка мита.

 

ПДВ = (МВ+М)СПДВ,

 

де СПДВ – ставка ПДВ.

 

ВПМО = МВ+М+ПДВ,

 

де ВПМО – вартість партії після митного оформлення,

 

КБ = ФВгрн · СКБ,

 

де КБ – комісійні банку;

СКБ – ставка комісійної винагороди банку.

 

ЗПС = ФВгрн · СЗПС,

 

де ЗПС – збір на пенсійне страхування;

СЗПС – ставка збору на пенсійне страхування.

 

КВК = ФВ · СКВК,

 

де КВК – комерційна винагорода консигнатора;

СКВК – ставка комісійної винагороди консигнатора.

 

ПДВКВ = КВК · СПДВ,

 

де ПДВКВ – ПДВ з винагороди консигнатора.

 

НВК =ВФ·ΣСНВ,

 

де НВК – накладні витрати консигнатора;

ΣСНВ – сумарний відсоток накладних витрат у вартості контракту.

ПКР = (КВК – ПДВКВ – НВК)ВК,

 

де ПКР – прибуток консигнатора;

ВКН – виручка консигнанта;

ТВ – транспортні витрат.

 

Задача № 30

 

Українське підприємство (консигнатор) планує укласти з польськоюфірмою (консигнантом) консигнаційну угоду на поставку партії чорного металу. Комісійна винагорода консигнатора складає 4% контрактної вартості продукції. Розрахунки між консигнатором та покупцями товару здійснюються в національній валюті України. Перерахування консигнанту компенсації вартості проданого товару та комісійна винагорода здійснюється в іноземній валюті.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови консигнаційної угоди на продаж

 

Найменування товару

Метал чорний

Країна-експортер

Польща

Ціна за одиницю

600 €/т

Загальна кількість

500 тонн

Умови постачання продукції

DAТ Чоп

Ставка митного тарифу:                     пільгова

5 %

                                                               повна

10%

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,43

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати консигнатора на території України складають 20000 грн.

Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 2%. Структуру накладних витрат консигнатора наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати консигнатора

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,9

Заробітна плата

3

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,2

Постійні витрати

0,8

Завдання

 

 1. Розрахувати прибуток консигнатора та виручку консигнанта.
 2. Здійснити порівняльну оцінку варіантів комісійної торгівлі та прямого експорту для іноземного партнера за умови відшкодування консигнантом усіх витрат щодо доставки товару консигнаторові.

 

Задача № 31

 

Українське підприємство (консигнатор) планує укласти з угорськоюфірмою (консигнантом) консигнаційну угоду на поставку партії обладнання для виготовлення лінз. Комісійна винагорода консигнатора складає 5% контрактної вартості продукції. Розрахунки між консигнатором та покупцями товару здійснюються в національній валюті України. Перерахування консигнанту компенсації вартості проданого товару та комісійна винагорода здійснюється в іноземній валюті.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови консигнаційної угоди на продаж

 

Найменування товару

Сир твердий

Країна-експортер

Угорщина

Ціна за одиницю

580 €/шт.

Загальна кількість

500 шт.

Умови постачання продукції

DAТ Чоп

Ставка митного тарифу:                     пільгова

5 %

                                                               повна

10%

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,19

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати консигнатора на території України складають 1500 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 2%.

Структуру накладних витрат консигнатора наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати консигнатора

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,8,5

Заробітна плата

3

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,2

Постійні витрати

0,8

Завдання

 

 1. Розрахувати прибуток консигнатора та виручку консигнанта.
 2. Здійснити порівняльну оцінку варіантів комісійної торгівлі та прямого експорту для іноземного партнера за умови відшкодування консигнантом усіх витрат щодо доставки товару консигнаторові.

 

Задача № 32

 

Українське підприємство (консигнатор) планує укласти з німецькоюфірмою (консигнантом) консигнаційну угоду на поставку партії аудіоапаратура. Комісійна винагорода консигнатора складає 4% контрактної вартості продукції. Розрахунки між консигнатором та покупцями товару здійснюються в національній валюті України. Перерахування консигнанту компенсації вартості проданого товару та комісійна винагорода здійснюється в іноземній валюті.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови консигнаційної угоди на продаж

 

Найменування товару

Аудіоапаратура

Країна-експортер

Німеччина

Ціна за одиницю

600 €/шт.

Загальна кількість

100 шт.

Умови постачання продукції

СIF Одеса

Ставка митного тарифу:                     пільгова

7%

                                                               повна

12%

Курс НБУ на час здійснення  платежів грн/Є

10,24

Ставка збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

1,5%

 

Транспортні витрати консигнатора на території України складають 7000 грн. Комісійні банку на придбання іноземної валюти – 2%.

Структуру накладних витрат консигнатора наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Накладні витрати консигнатора

 

Стаття витрат

% до вартості контракту

Електроенергія

0,7

Заробітна плата

3

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

1,2

Постійні витрати

0,8

Завдання

 

 1. Розрахувати прибуток консигнатора та виручку консигнанта.
 2. Здійснити порівняльну оцінку варіантів комісійної торгівлі та прямого експорту для іноземного партнера за умови відшкодування консигнантом всіх витрат щодо доставки товару консигнаторові.

 

 

 

Міжнародні торги як особливий вид зовнішньоторговельних операцій

 

Задача № 33

 

ТОВ «Аліас» проводить тендер на закупівлю промислового обладнання для виробництва оптичних приладів. У встановлений строк підприємство отримало 4 тендерні пропозиції, серед яких необхідно вибрати ту, що найбільше відповідатиме вимогам. Вихідні дані наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови тендерних пропозицій

 

пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Елвін»

ТОВ «Еней»

ТОВ «Ковін»

ООО «Л+»

1

Вартість одиниці обладнання

Вар. 1

Вар. 2

720 тис. грн

860 тис. грн

790 тис. грн

830 тис. грн

40

30

2

Вартість консалтин­гових послуг виробника

20

25

70 тис. грн

30 тис. грн

50 тис. грн

50 тис. грн

3

Знижка за кількість

15

15

5%

7%

4

Вартість технічного обслугову­вання у виробника

25

30

120 тис. грн

100 тис. грн

150 тис. грн

50 тис. грн

 

Завдання

 

На основі наведених таблиці даних визначте переможця тендеру. Чи зміниться переможець у випадку, коли ТОВ «Аліас» орієнту­ватиметься при виборі постачальника не на ціну продукції, а на можливість отримати консультаційну та технічну підтримку від виробника (вар. 2).

 

Алгоритм розв’язку:

-     Для порівнянності даних у таблицях необхідно нормалізувати їх значення. Для цього за кожним з критеріїв обирається оптимальне значення. Показники кожного з конкурентів діляться на нормалізуючий дільник. При зворотній оптимізації показника (коли оптимальним є максимальне значення, а не мінімальне, як за рештою критеріїв), для знаходження нормалізованого значення необхідно мінімальне значення поділити на значення решти показників.

Результати обчислень подаються у таблиці.

 

2. Для розрахунку пропозиції – переможця тендеру, використовується наступна формула:

 

РТП = ∑НТПІ · ЗК,

 

де РТП – ранг тендерної пропозиції;

К * – нормалізоване значення привабливості тендерної пропозиції за і-м критерієм;

ЗКІ – значення і-того критерію при оцінці тендерної пропозиції.

 

Задача № 34

 

ТОВ «Волдорф» проводить тендер на закупівлю обладнання харчової промисловості. У встановлений строк підприємство отримало 4 тендерні пропозиції, серед яких необхідно вибрати ту, що най­більше відповідатиме потребам і можливостям підприємства. Вихідні дані наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови тендерних пропозицій

 

№ пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Барт»

ТОВ «Ельба»

ТОВ «КСП»

ООО «Лія»

1

Вартість одиниці обладнання

Вар. 1

Вар. 2

60 тис. грн

90 тис. грн

70 тис. грн

70 тис. грн

50

30

Закінчення табл. 1

№ пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Барт»

ТОВ «Ельба»

ТОВ «КСП»

ООО «Лія»

2

Вартість консалтингових послуг виробника

15

30

15 тис. грн

10 тис. грн

20 тис. грн

20 тис. грн

3

Знижка за кількість

10

10

5%

10%

5%

7%

4

Вартість технічного обслуговування у виробника

25

30

30 тис. грн

10  тис. грн

40 тис. грн

30 тис. грн

 

Завдання

 

На основі наведених у таблиці даних визначте переможця тендеру. Чи зміниться переможець у випадку, коли ТОВ «Волдорф» орієнтуватиметься при виборі постачальника не на ціну продукції, а на можливість отримати консультаційну та технічну підтримку від виробника (вар. 2).

 

Задача № 35

 

ТОВ «Брукс» проводить тендер на закупівлю промислового обладнання для виробництва дисків для медичного обладнання. У встановлений строк підприємство отримало 4 тендерні пропозиції, серед яких необхідно вибрати ту, що найбільше відповідатиме вимогам. Вихідні дані наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови тендерних пропозицій

 

№ пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Шелдон»

ТОВ «Клер»

ТОВ «Бас»

ООО «Карл»

1

Вартість одиниці обладнання

Вар. 1

Вар. 2

500 тис. грн

450 тис. грн

520 тис. грн

530 тис. грн

45

30

Закінчення табл. 1

№ пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Шелдон»

ТОВ «Клер»

ТОВ «Бас»

ООО «Карл»

2

Вартість консалтингових послуг виробника

15

25

100 тис. грн

250 тис. грн

50 тис. грн

50 тис. грн

3

Знижка за кількість

10

15

7%

10%

5%

7%

4

Вартість технічного обслугову­вання у виробника

30

30

150 тис. грн

100 тис. грн

100 тис. грн

50 тис. грн

 

Завдання

 

На основі наведених у таблиці даних визначте переможця тендеру. Чи зміниться переможець у випадку, коли ТОВ «Брукс» орієнтуватиметься при виборі постачальника не на ціну продукції, а на можливість отримати консультаційну та технічну підтримку від виробника (вар. 2).

 

 

Задача № 36

 

ТОВ «Богдан» проводить тендер на закупівлю обладнання для лісової промисловості. У встановлений строк підприємство отримало 4 тендерні пропозиції, серед яких необхідно вибрати ту, що найбільше відповідатиме вимогам. Вихідні дані наведено у табл. 1

 

Таблиця 1

 

Умови тендерних пропозицій

 

№ пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Вуд-Ко»

ТОВ «БРГ»

ТОВ «ВУДІ»

ООО «ІНГ»

1

Вартість одиниці обладнання

Вар. 1

Вар. 2

1200 тис. грн

1400 тис. грн

1020 тис. грн

1300 тис. грн

45

40

Закінчення табл. 1

№ пор.

Компонента пропозиції

Значимість компоненти, %

ТОВ «Вуд-Ко»

ТОВ «БРГ»

ТОВ «ВУДІ»

ООО «ІНГ»

2

Вартість консалтингових послуг виробника

20

30

200 тис. грн

100 тис. грн

400 тис. грн

100 тис. грн

3

Знижка за кількість

25

10

10%

10%

5%

7%

4

Вартість технічного обслуговування у виробника

10

20

120 тис. грн

50 тис. грн

270 тис. грн

70  тис. грн

 

Завдання

 

На основі наведених у таблиці даних визначте переможця тендеру. Чи зміниться переможець у випадку, коли ТОВ «Богдан» орієнтуватиметься при виборі постачальника не на ціну продукції, а на можливість отримати консультаційну та технічну підтримку від виробника (вар. 2).

 

 

Укладання експортно-імпортних контрактів

на поставку машин і устаткування

 

Задача № 37

 

У червні 2011 року українська фірма «Спеценергомаш» провела з російською фірмою «АЕГ» переговори та на початку серпня 2011 року уклала контракт на розробку та виробництво електро­зварювальних агрегатів на умовах використання ковзаючих цін. У контракті було зафіксовано такі умови:

-     Базисна ціна контракту для виробництва кінцевої продукції, враховуючи запланований фірмою «Спеценергомаш» прибуток,  що відповідає вартості матеріалів, комплектуючих та ставкам заробітної плати на момент укладання контракту складає 750 тис. $.

-     Строк виконання контракту – 10 місяців з моменту підписання.

-     Базова калькуляція по основних елементах витрат наведена нижче, у % до початкової вартості контракту:

 

Основні та допоміжні матеріали

18

Комплектуючі

35

Заробітна плата (основна та додаткова)

19

Амортизаційні відрахування

9

Витрати на проектування

5

Прибуток

14

Разом

100

 

 1. Матеріали для виробництва обладнання були закуплені у листопаді 2011 року.
 2. Комплектуючі частини – у грудні того ж року.
 3. Заробітна плата розраховується станом на 1 березня 2012 року.

У період проведення переговорів (до підписання контракту) була досягнута домовленість, що індекси «Статистичного збірника» на період постачання продукції будуть взяті за основу розрахунку кінцевої експортної ціни (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

 

Індекси цін матеріалів, комплектуючих та ставок заробітної плати в машинобудуванні України за 2011–2012 роки

 

Рік

Місяць

Індекси цін на матеріали

Індекси цін на комплектуючі

Індекси ставок заробітної плати

2011

січень

100,0

100,0

100,0

лютий

101,1

103,0

100,2

березень

106,2

102,8

101,3

квітень

108,5

104,2

102,4

травень

107,2

107,1

102,8

червень

120,1

105,5

103,1

липень

105,4

101,2

103,3

серпень

105,6

106,1

104,2

вересень

125,0

107,2

105,0

жовтень

150,3

108,7

107,1

листопад

153,0

109,1

107,1

грудень

178,2

111,1

107,5

2012

січень

187,0

111,3

111,0

лютий

206,4

112,0

115,3

березень

206,1

114,9

124,5

квітень

205,1

118,5

128,2

травень

200,2

120,8

127,3

Алгоритм розрахунку:

Для розрахунку ковзної ціни використовується формула:

 

С1 = С0(A + B · b1/b0 + Dd1/d0 + E · e1/e0),

 

де С1 – кінцева ціна;

С0 – базис ціни;

А – коефіцієнт гальмування;

В – частка витрат на оплату праці у валових виробничих витратах;

D – частка витрат на сировину у валових виробничих витратах;

E – частка витрат на комплектуючі у валових виробничих витратах;

b1, d1, e1 – індекс заробітної плати, індекс цін на сировину та комплектуючі відповідно на момент перерахунку ціни;

b0, d0, e0 – індекс заробітної плати, індекс цін на сировину та комплектуючі відповідно на момент встановлення базисної ціни.

 

Задача № 38

 

Умова: На початку січня 2011 року англійська фірма Reliance Electric отримала замовлення на поставку 10 дизельних електро­установок, кожна потужністю 100 кВт на умовах використання ковзаючих цін. У березні того ж року було підписано контракт, в якому зафіксовано такі умови:

 • Базисна ціна дизельної електроустановки, що відповідає вартості матеріалів та ставкам заробітної плати в електромашинобудуванні Великобританії на початок січня 2011 року – 2,5 млн £.
 • Дата поставки – червень 2012 року.
 • Базова калькуляція по основних елементах витрат наведена нижче, тис. £.

 

Основні матеріали

345

Допоміжні матеріали

185

Комплектуючі

565

Електроенергія на технологічні цілі

155

Витрати на основну заробітну плату

450

Витрати на додаткову заробітну плату

125

Амортизаційні відрахування

375

Накладні витрати

120

Адміністративні та збутові витрати

55

Прибуток

125

Разом

2500

 • Закупівля матеріалів та комплектуючих буде здійснюватись рівними партіями  з квітня по серпень 2011 року.
 • Період виготовлення дизельних електроустановок – 6 місяців.
 • Знижка за кількість 10 шт. складає 5%.

У період проведення переговорів (до підписання контракту) було досягнуто домовленість, що індекси «Статистичного збірника» на період постачання продукції будуть взяті за основу розрахунку кінцевої експортної ціни (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

 

Індекси цін матеріалів та ставок заробітної плати в електромашинобудуванні Великобританії за 2011–2012 роки

 

Рік

Місяць

Індекси цін на матеріали

Індекси ставок заробітної плати

 

лютий

112,6

126,4

березень

112,9

127,1

квітень

113,3

127,3

травень

113,5

127,5

червень

113,7

128,3

липень

114,1

128,7

серпень

115,2

129,9

вересень

115,5

131,1

жовтень

116,1

131,9

листопад

116,1

132,2

грудень

116,7

132,2

2012

січень

117,9

131,8

лютий

119,1

132,8

березень

120,4

133,0

квітень

118,9

133,8

травень

120,3

134,6

 

Завдання

 

Розрахувати експортну ціну дизельної електроустановки та кінцеву вартість контракту.

 

Задача № 39

 

Умова: В березні 2011 року німецька фірма Bauhaus KG отримала пропозицію та у травні підписала контракт на поставку 5 газових турбін потужністю 500 МВт кожна на умовах використання ковзаючих цін. У контракті зафіксовано такі умови:

 • Базисна ціна газової турбіни, що відповідає вартості матеріалів та ставкам заробітної плати в електромашинобудуванні Німеччини в березні 2011 року – 3,75 млн. Євро, дата поставки – 10.06.2012.
 • Калькуляція по основних елементах витрат наведена нижче, тис. євро:

 

Основні матеріали

690

Допоміжні матеріали

380

Комплектуючі

1125

Електроенергія на технологічні цілі

315

Витрати на основну заробітну плату

500

Витрати на додаткову заробітну плату

175

Накладні витрати

150

Адміністративні та збутові витрати

150

Прибуток

265

Разом

3750

 

 • Закупівля матеріалів та комплектуючих буде здійснюватись рівними партіями з червня по жовтень 2011 року, період виготовлення газових турбін – 6 місяців.
 • Знижка за кількість 5 шт. складає 2%.

 

У період проведення переговорів (до підписання контракту) було досягнуто домовленість, що індекси статистичного збірника на період постачання продукції будуть взяті за основу розрахунку кінцевої експортної ціни (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

 

Індекси цін матеріалів та ставок заробітної плати в електромашинобудуванні Німеччини за 2011–2012 роки

 

Рік

Місяць

Індекси цін на матеріали

Індекси ставок заробітної плати

2011

січень

110,3

127,7

лютий

110,6

127,8

березень

110,9

128,3

квітень

111,3

128,8

травень

112,5

129,2

червень

112,7

129,9

липень

113,9

130,2

серпень

113,2

130,5

 

Закінчення табл. 1

Рік

Місяць

Індекси цін на матеріали

Індекси ставок заробітної плати

 

вересень

114,5

130,6

жовтень

114,1

129,7

листопад

115,1

128,9

грудень

114,5

129,0

2012

січень

115,5

129,6

лютий

115,6

131,1

березень

115,1

131,4

квітень

115,9

131,5

травень

116,3

131,3

 

Завдання

 

Розрахувати експортну ціну газової турбіни на дату поставки та скоригувати кінцеву суму контракту.

 

Задача № 40

 

Умова: В лютому 2011 року бельгійська фірма ACV отримала пропозицію на розробку та виробництво 10 парових котлів на умовах використання ковзаючих цін та 2 квітня 2011 року уклала контракт. У контракті було зафіксовано такі умови:

 • Базисна ціна парового котла, яка відповідає вартості матеріалів, комплектуючих та ставкам заробітної плати в машино­будуванні Бельгії в лютому 2011 року складає 68 тис. €.
 • Строк виконання контракту – 1 рік з моменту підписання.
 • Калькуляція по основних елементах витрат наведена нижче, тис. €:

 

Основні матеріали

15

Допоміжні матеріали

3

Комплектуючі

18

Електроенергія на технологічні цілі

7

Витрати на основну заробітну плату

11

Витрати на додаткову заробітну плату

4

Накладні витрати

2

Адміністративні та збутові витрати

3

Прибуток

5

Разом

68

 • Матеріали для виробництва обладнання були закуплені у червні 2011 року.
 • Комплектуючі частини – у листопаді того ж року.
 • Заробітна плата розраховується станом на 1 січня  2012 року.

У період проведення переговорів (до підписання контракту) було досягнуто домовленість, що індекси статистичного збірника на період постачання продукції будуть взяті за основу розрахунку кінцевої експортної ціни (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

 

Індекси цін матеріалів, комплектуючих та ставок заробітної плати в машинобудуванні Бельгії за 2011–2012 роки

 

Рік

Місяць

Індекси цін на матеріали

Індекси цін на комплектуючі

Індекси ставок заробітної плати

2011

січень

104,9

107,5

108,9

лютий

101,1

107,9

109,1

березень

103,3

106,8

110,9

квітень

106,8

107,1

110,1

травень

105,2

106,2

109,2

червень

106,4

103,4

110,3

липень

105,7

106,4

110,9

серпень

105,9

107,2

111,4

вересень

106,1

108,1

115,5

жовтень

107,3

108,4

116,4

листопад

108,5

108,9

120,2

грудень

109,2

109,2

120,7

2012

січень

110,3

110,3

120,0

лютий

110,8

110,6

121,4

березень

111,1

111,1

122,5

квітень

111,4

111,8

127,3

 

Завдання

 

Розрахувати кінцеву ціну парових котлів. На якому пункті слід наполягти контрагентові бельгійської фірми ACV, щоб уникнути зайвих витрат?

 

 

Особливості організації зовнішньоторговельних операцій з сировиною

 

Задача № 41

 

Українське підприємство планує укластиугоду з італійськоюфірмою щодо переробки давальницької сировини – трикотажного полотна на чоловічі пальта. За переробку давальницької сировини українське підприємство отримує готову продукцію – 100 пальт. Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди щодо переробки давальницької сировини

 

Найменування товару

Трикотажне полотно

Країна-експортер

Італія

Ціна за одиницю

0,86 дол./м

Загальна кількість

14000 м

Умови постачання сировини

СІF Одеса

Умови постачання готової продукції

DАР Генуя

Готова продукція

Пальта чоловічі

Загальна кількість готової продукції

1000 шт.

Курс НБУ

8,05 грн/дол.

Ставка мита:        пільгова

8%

                              повна

15%

 

Структуру витрат, пов’язаних з переробкою давальницької сировини та відправкою готової продукції наведено в табл. 2 та 3.

 

Таблиця 2

 

Витрати пов’язані з переробкою давальницької сировини

 

Витрати

% до вартості контракту

Електроенергія

0,9

Заробітна плата

5

Відрахування від ФОП

38,3% від ФОП

Інші змінні витрати

2

Постійні витрати

4

 

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з відправкою готової продукції

 

Витрати

% від вартості готової продукції, що відправляється замовнику

Витрати на навантаження

0,3

Морський фрахт

7

Страхування

2

Послуги експедитора

1

Витрати на розвантаження в порту призначення

0,3

Ставка митного тарифу:            повна

пільгова

40% митної вартості

12% митної вартості

 

Ціна готового чоловічого пальто (без урахування витрат, які передбачені за умовою DАР) складає 120 дол. Додаткові витрати українського підприємства щодо реалізації готової продукції в Україні – 2% від вартості готової продукції, що реалізується в Україні.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди щодо переробки давальницької сировини, запропонованої українському  підприємству італійським замовником, якщо термін вивозу готової продукції з території України складає 70 днів.

 

Алгоритм розв’язку:

На суму ввізного мита та податку на додану вартість на сировину, що ввозиться в Україну, митницею відкривається простий вексель, який погашається коли готова продукція вивозиться в зазначений термін за межі України. Витрати, пов’язані з переробкою давальницької сировини (ВПДС), розраховуються за формулами:

 

ВПДС = (ВЕ + ВОП +ВФОП + ІЗМ +ПВ)ВК,

 

де ВЕ – витрати на електроенергію;

ВОП – витрати на оплату праці;

ВФОП – відрахування від ФОП;

ІЗМ – інші змінні витрати;

ПВ – постійні витрати;

ВК – курс валюти.

ВЕ = ФВДС · CВЕ,

 

де ФВДС  – фактурна вартість давальницької сировини;

СВЕ – відсоток витрат на електроенергію.

 

ВОП = ФВДС · CВОП,

 

де СВОП – відсоток витрат на оплату праці.

 

ВФОП = ВОП · СВФОП,

 

де СВФОП – відсоток відрахувань від фонду оплати праці.

 

ІЗМ = ФВДС · ВЗМ,

 

де ВЗМ – відсоток змінних витрат.

 

ПВ = ФВГП · ВПВ,

 

де ВПВ – відсоток постійних витрат.

 

2. Фактурна вартість готової продукції, що відправляється замовнику, розраховується за формулою:

 

ФВГП = (QГП – QГПП)PГП,

 

де QГП – кількість готової продукції;

QГПП – кількість готової продукції, що залишається переробнику як плата за надані послуги;

РГП – ціна одиниці готової продукції.

 

Розрахунок витрат, пов’язаних з відправкою готової продукції (ВВГП), здійснюється за формулою:

 

ВВГП = (ВНГП + МФГП + ВСГП+КЕ)ВК,

 

де ВНГП  – витрати на навантаження готової продукції;

МФГП – морський фрахт готової продукції;

ВСГП – витрати на страхування готової продукції;

КЕ – комісійні експедитора.

 

ВНГП = ФВГП · ВВН,

 

де ВВН – вартість витрат на навантаження.

 

МФГП = ФВГП · СМФ,

 

де СМФ – тариф на морське перевезення.

 

ВСГП = ФВГП · СС,

 

де СС – тариф на страхування.

 

ВПЕ = ФВГП · ВПЕ,

 

де ВПЕ – витрати на послуги експедитора.

 

На готову продукцію, яка вивозиться з території України як результат переробки давальницької сировини іноземного замовника, мито та ПДВ не нараховується.

 

3. На частину готової продукції, що залишається в Україні, нараховуються ввізне мито та ПДВ. Застосовується пільгова ставка мита.

 
М = Q

ГПП

· Р

ГП

 · ВК · См, 
 
де С

М

 – ставка мита.
 
ПДВ = (Q

ГПП

 · Р

ГП

 · ВК + М)С

ПДВ

, 
 
де С

ПДВ

 – ставка ПДВ.
 
4. Витрати на реалізацію готової продукції на ринку України (В

РГП

) розраховуються за формулою:
 
В

РГП

 = Q

ГПП

 · Р

ГП

 · ВК · С

ВГП

, 
 
де С

ВГП

 – відсоток витрат на реалізацію готової продукції на ринку України.
 

5. Валові витрати виконавця (ВВВ) розраховуються за формулою:

 

ВВВ = ВПДСВГПМОГППРГП,

 

де ВМОГПП – витрати на митне очищення готової продукції (мито та ПДВ), залишеної як плата за переробку.

6. Економічний ефект толінгу розраховується за формулою:

 

ЕТ = ВТ – ВВВ,

 

де ВТ – виручка від толінгу, що розраховується за формулою:

 

Вт = QГПП · РГП · ВК

 

Коефіцієнт ефективності толінгу розраховується за формулою:

 

КЕТ = ВТ/ВВВ

 

Задача № 42

 

Умова: Українське підприємство планує укластиугоду з іспанською фірмою щодо переробки давальницької сировини – натуральної шкіри великої рогатої худоби на жіночі чоботи. За переробку давальницької сировини українське підприємство отримує готову продукцію – 150 пар чобіт.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди щодо переробки давальницької сировини

 

Найменування товару

Шкіра натуральна

Країна-експортер

Іспанія

Ціна за одиницю

7,2 €/м

Загальна кількість

10000 м

Умови постачання сировини

DАР Одеса

Умови постачання готової продукції

CIF Валенсія

Готова продукція

Жіночі чоботи

Загальна кількість готової продукції

1000 пар

Курс НБУ, що діє на момент пред’явлення векселя до оплати

8,05 грн/дол.

Курс НБУ, що діє на момент пред’явлення векселя до оплати

10,12 грн/€

Ставка мита:        пільгова

5%

                              повна

10%

 

Структуру витрат, пов’язаних з переробкою давальницької сировини та відправкою готової продукції наведено в табл. 2 та 3.

Таблиця 2

 

Витрати пов’язані з переробкою давальницької сировини

 

Витрати

% до вартості контракту

Електроенергія

1,9

Заробітна плата

5

Відрахування від ФОП

38,3 % від ФОП

Інші змінні витрати

1

Постійні витрати

3

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з відправкою готової продукції

 

Витрати

% від вартості готової продукції, що відправляється замовнику

Витрати на навантаження

0,3

Витрати на транспортування

3

Страхування вантажу

0,5

Послуги експедитора

0,5

Витрати на розвантаження

0,3

Ставка митного тарифу:

10% митної вартості

 

Ціна готової пари жіночих чобіт (без урахування витрат, які передбачені за умовою CIF) складає 150 €. Додаткові витрати україн­ського підприємства щодо реалізації готової продукції у Україні – 5,5% від вартості готової продукції, що реалізується в Україні.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди щодо переробки давальницької сировини, запропонованої українському підприємству італійським замовником, якщо термін вивозу готової продукції з території України складає 40 днів. Контракт у державних органах влади реєструвався.

 

Задача № 43

 

Умова: Українське підприємство планує укласти угоду з білоруською фірмою щодо переробки давальницької сировини – бавовни-сирцю на жіночу білизну. За переробку давальницької сировини українське підприємство отримує готову продукцію – 1000 комплектів білизни.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди щодо переробки давальницької сировини

 

Найменування товару

бавовна-сирець

Країна-експортер

Білорусь

Ціна за одиницю

15$/м2

Загальна кількість

2000м2

Умови постачання сировини

DAP Бровари

Умови постачання готової продукції

DAT Столін

Готова продукція

Комплект білизни

Загальна кількість готової продукції

10000 комп.

Курс НБУ, що діє на момент пред’явлення векселя до оплати

8,05 грн/дол.

Курс НБУ, що діє на момент пред’явлення векселя до оплати

10,54 грн/€

Ставка мита:        пільгова

7%

                              повна

10%

 

Структуру витрат, пов’язаних з переробкою давальницької сировини та відправкою готової продукції наведено в табл. 2 та 3.

 

Таблиця 2

 

Витрати, пов’язані з переробкою давальницької сировини

 

Витрати

% до вартості контракту

Електроенергія

10

Заробітна плата

7

Відрахування від ФОП

38,3 % від ФОП

Інші змінні витрати

3

Постійні витрати

6

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з відправкою готової продукції

 

Витрати

% від вартості готової продукції, що відправляється замовнику

Витрати на навантаження

0,5

Витрати на транспортування

5

Страхування вантажу

0,5

Послуги експедитора

0,8

Витрати на розвантаження

0,3

Ставка митного тарифу:

10% митної вартості

Ціна готового комплекту білизни (без врахування витрат, які передбачені за умовою DAT) складає 20 дол. США. Додаткові витрати українського підприємства щодо реалізації готової продукції у Україні – 7% від вартості готової продукції, що реалізується в Україні.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди щодо переробки давальницької сировини, запропонованої українському підприємству італійським замовником, якщо термін вивозу готової продукції з території України складає 40 днів. Контракт в державних органах влади реєструвався.

 

Задача № 44

 

Умова: Українське підприємство планує укластиугоду з чеською фірмою щодо переробки давальницької сировини – деревини дуба на шафи. За переробку давальницької сировини українське підприємство отримує готову продукцію – 50 шаф.

Вихідні умови для розрахунку наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Умови угоди щодо переробки давальницької сировини

 

Найменування товару

Деревина дуба

Країна-експортер

Чехія

Ціна за м³

420 €/м³

Загальна кількість

1000 м³

Умови постачання сировини

DАР Одеса

Умови постачання готової продукції

CIF Валенсія

Готова продукція

Шафи

Загальна кількість готової продукції

500 шаф

Курс НБУ, що діє на момент пред’явлення векселя до оплати

8,05 грн/дол.

Курс НБУ, що діє на момент пред’явлення векселя до оплати

10,32 грн/€

Ставка мита:        пільгова

5%

                              повна

10%

 

Структуру витрат, пов’язаних з переробкою давальницької сировини та відправкою готової продукції наведено в табл. 2 та 3.

Таблиця 2

 

Витрати, пов’язані з переробкою давальницької сировини

 

Витрати

% до вартості контракту

Електроенергія

9

Заробітна плата

10

Відрахування від ФОП

38,3 % від ФОП

Інші змінні витрати

3

Постійні витрати

5

 

 

Таблиця 3

 

Витрати, пов’язані з відправкою готової продукції

 

Витрати

% від вартості готової продукції, що відправляється замовнику

Витрати на навантаження

0,8

Витрати на транспортування

3,2

Страхування вантажу

0,5

Послуги експедитора

1,2

Витрати на розвантаження

0,3

Ставка митного тарифу:

10% митної вартості

 

Ціна готової шафи (без урахування витрат, які передбачені за умовою CIF) складає 880 €. Додаткові витрати українського підпри­ємства щодо реалізації готової продукції у Україні – 5,5% від вартості готової продукції, що реалізується в Україні.

 

Завдання

 

Визначте ефективність угоди щодо переробки давальницької сировини, запропонованої українському підприємству італійським замовником, якщо термін вивозу готової продукції з території України складає 40 днів. Контракт в державних органах влади реєструвався.

 

 

Операції з торгівлі ліцензіями й інші

комерційні форми передачі технологій

 

Задача № 45

 

ТОВ «Нікон-Плюс» здійснює розробки у галузі виробництва сучасних лінз та здійснює експорт інноваційної продукції до Росії та Польщі, а також продає зарубіжним компаніям ліцензії на науково-технічні розробки.

Вартість ліцензії на виробництво – 70 тис. дол. США, при цьому вартість обладнання, що експортується підприємством для виробництва продукції – 120 тис. дол. США. Витрати підприємства на розробку продукції складають 500 тис. грн, витрати на виробництво та транспортування продукції за умовою DAT складають 700 тис. грн.

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність науково-технічного експорту.

 

Алгоритм розв’язку:

 • Розраховуємо економічний ефект від продажу ліцензії:

 

ЕЛІЦ = (V1+V2)K – (S1+S2),

 

де V1 – виручка від продажу ліцензій на науково-технічну інновацію;

V2 – виручка від супутнього експорту обладнання;

K – валютний курс;

S1 – витрати на розробку інновації;

S2 – витрати на виробництво та доставку експортної продукції.

 

Визначення валютної ефективності експорту інноваційної продукції

 

ЕЛІЦВ = (V1+V2)/(S1+S2)

 

Визначення курсу гривні до долару за експортної операції:

 

Ке = 1/ЕЛІЦВ

 

У випадку, коли Ке>К, операція вигідна для експортера.

 

Задача № 46

 

ТОВ «Гальбер» здійснює розробки у галузі виробництва сучасних оптичних приладів та експортує їх до Чехії та Угорщини, а також продає зарубіжним компаніям ліцензії на науково-технічні розробки.

Вартість ліцензії на виробництво – 120 тис. євро. При цьому вартість обладнання, що експортується підприємством для виробництва продукції – 250 тис. євро. Витрати підприємства на розробку продукції складають 1200 тис. грн, витрати на виробництво та транспортування продукції складають 900 тис. грн.

Завдання

 

Розрахувати ефективність науково-технічного експорту.

 

Задача № 47

 

ТОВ «Саваж» здійснює розробки у галузі клітинної косметології та здійснює експорт інноваційних компонентів до країн ЄС. Компанія приймає рішення про доцільність продажу ліцензії на власні розробки, спираючись на наступні дані: вартість ліцензії на виробництво – 450 тис. євро, при цьому вартість обладнання, що експортується підпри­ємством для виробництва продукції – 2 млн євро. Витрати підприємства на розробку продукції складають 15 млн грн, витрати на виробництво та транспортування продукції складають 2,7 млн грн.

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність науково-технічного експорту.

 

Задача № 48

 

ТОВ «МКС» здійснює розробки у галузі виробництва контролюючих приладів для цифрових АТС, а також продає зарубіжним компаніям ліцензії на науково-технічні розробки.

Вартість ліцензії на виробництво – 150 тис. дол. США, при цьому вартість обладнання, що експортується підприємством для виробництва продукції – 1,8 млн дол. США. Витрати підприємства на розробку продукції складають 4 млн грн, витрати на виробництво та транспортування продукції за умовою DAР складають 900 тис. грн.

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність науково-технічного експорту.

 

 

Лізинг у зовнішньоторговельних операціях

 

Задача № 49

 

Українське підприємство АТ «Раїс» знаходиться в процесі прийняття рішення про доцільність укладання з австрійською лізинговою компанією SOGELEASE LEASING договору оперативного лізингу млинного комплексу РММ 3S.

Вихідні умови договору наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Вихідні умови договору лізингу млинного комплексу

 

Об’єкт лізингової угоди

Млинний комплекс РММ 3S

Вартість об’єкту, тис. грн

900

Початок дії договору лізингу

2003 рік

Строк лізингу, роки

3

Період сплати лізингових платежів

Щорічно всередині року

Норма амортизаційних відрахувань

10% річних

Відсоткова ставка за користування кредитом

36% річних

Величина використаних кредитних ресурсів, тис. грн

900

Відсоток комісійної винагороди*

8% річних

Ставка податку на додану вартість

20%

 

* – від середньорічної залишкової вартості майна.

 

Крім того, договором лізингу передбачені додаткові послуги лізингодавця (табл. 2).

 

Таблиця 2

 

Додаткові послуги лізингодавця

 

Витрати на відрядження, тис. грн

25

Консалтингові послуги, тис. грн

17

Навчання персоналу, тис. грн

27

 

Завдання

 

Виконайте розрахунки лізингових платежів, складіть графік їх виплати та перевірте доцільність (ефективність) здійснення даної лізингової операції. Вкажіть переваги та недоліки залучення майна в кредит та на умовах оперативного лізингу, виходячи з проведених розрахунків.

 

Алгоритм розв’язку:

1. Розрахунок загальної суми лізингових платежів здійснюється за формулою:

 

ЛП = АО + ПК + КВ + ДП + ПДВ,

 

де ЛП – загальна сума лізингових платежів;

АО – загальна величина амортизаційних відрахувань лізингодавцю в поточному році;

ПК – плата за кредитні ресурси, що використовуються лізинго­давцем на придбання майна – об’єкта лізингу;

КВ – комісійна винагорода лізингодавцю за надання майна за договором лізингу;

ДП – плата лізингодавцю за додаткові послуги, передбачені договором лізингу;

ПДВ – податок на додану вартість, який сплачує лізингоотримувач за послуги лізингодавця.

 

2. Амортизаційні відрахування розрахуємо за формулою:

 

АО =БВ · На/100,

 

де БВ – середньорічна вартість майна – об’єкта договору лізингу.

 

На – норма амортизаційних відрахувань, %.

 

3. Плата за кредитні ресурси, яким користується лізингодавець на придбання майна, розраховується за формулою:

 

ПК = КР · СТк/100,

 

де ПК – плата за кредитні ресурси;

СТк – ставка за кредит, відсотків річних.

 

4. У кожному розрахунковому році плата за користування кредитними ресурсами співвідноситься з середньорічною сумою непогашеного кредиту в цьому році або зі середньорічною залишковою вартістю майна – об’єкта договору. Отже,

 

КРt = Q · (Осн+Оск)/2,

 

де Q – коефіцієнт, що враховує долю позикових ресурсів у загальній вартості майна, що купується. В нашому випадку для придбання майна використовуються лише позикові кошти, тому Q=1.

Осн та Оск – розрахункова залишкова вартість майна відповідно на початок та кінець року.

 

5. Комісійна винагорода розраховується за формулою:

 

КВt = (Осн + Оск)/2 · СТв/100,

 

де СТв – ставка комісійної винагороди у відсотках до середньорічної залишкової вартості майна.

6. Плата за додаткові послуги розраховується таким чином:

 

ДУt = (P1+P2+…+Pn)/T,

 

де ДП – плата за додаткові послуги в розрахунковому році;

P1+P2+…+Pn – витрати лізингодавця на кожну передбачену договором послугу, млн грн.

Т– строк договору, роки.

 

7. Розмір податку на додану вартість визначається за формулою:

 

ПДВt = Bt · СТн/100,

 

де ПДВt – податок, що підлягає сплаті в розрахунковому році;

СТн – ставка податку на додану вартість;

Bt – виручка від лізингової угоди в розрахунковому році, яка визначається як

 

Bt = Аоt+ ПК + КВt + ДУt

 

8. Ефективність лізингових операцій можна визначити таким чином:

 

Ел = (вартість придбання майна в кредит – загальна сума ЛП)/ вартість придбання в кредит.

 

Задача № 50

 

Умова: Українське підприємство ВАТ «Концерн-Електрон» знаходиться в процесі прийняття рішення про доцільність укладання з японською лізинговою компанією Mitsui Seiki договору фінансового лізингу телесистеми PSS affiliates.

Вихідні умови договору наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

Вихідні умови договору лізингу телесистеми

 

Об’єкт лізингової угоди

Телесистема PSS affiliates

Вартість об’єкту, тис. грн

1200

Початок дії договору лізингу

2012 рік

Строк лізингу, роки

5

Норма амортизаційних відрахувань

20% річних

Закінчення табл. 1

Об’єкт лізингової угоди

Телесистема PSS affiliates

Відсоткова ставка за користування кредитом*

23% річних

Величина використаних кредитних ресурсів, тис. грн

1200

Відсоток комісійної винагороди*

12% річних

Ставка податку на додану вартість

20%

 

* – від середньорічної залишкової вартості майна.

 

Крім того, договором лізингу передбачені додаткові послуги лізингодавця (табл. 2).

 

Таблиця 2

 

Додаткові послуги лізингодавця

 

Витрати на відрядження, тис. грн

30

Консалтингові послуги, тис. грн

23

Навчання персоналу, тис. грн

35

 

Завдання

 

Виконайте розрахунки лізингових платежів та складіть графік їх виплати, якщо відомо, що вони сплачуються на початку півріччя.

 

Задача № 51

 

Умова: Український лакофарбовий цех СП «Укрінтерм» уклав  з польською лізинговою компанією Radan договір оперативного лізингу камери автоматизованого напилення KN-4. Вихідні умови договору наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Вихідні умови договору лізингу телесистеми

 

Об’єкт лізингової угоди

Камера автоматизованого напилення KN-4

Вартість об’єкту, тис. грн

260

Початок дії договору лізингу

2012 рік

Строк лізингу, роки

4

Норма амортизаційних відрахувань

15% річних

Закінчення табл. 1

Об’єкт лізингової угоди

Камера автоматизованого напилення KN-4

Відсоткова ставка за користування кредитом

28% річних

Величина використаних кредитних ресурсів, тис. грн

260

Відсоток комісійної винагороди*

10% річних

Ставка податку на додану вартість

20%

 

* – від середньорічної залишкової вартості майна.

 

Крім того, договором лізингу передбачені додаткові послуги лізингодавця (табл. 2).

 

Таблиця 2

 

Додаткові послуги лізингодавця

 

Витрати на відрядження, тис. грн

14

Консалтингові послуги, тис. грн

12

Навчання персоналу, тис. грн

28

 

Завдання

 

Виконайте розрахунки лізингових платежів, складіть графік їх виплати, якщо відомо, що вони сплачуються наприкінці кожного року. Перевірте доцільність (ефективність) здійснення даної лізингової операції.

 

Задача № 52

 

Умова: Українське ВАТ «Укртелеком» уклало з французькою лізинговою компанією Алкатель договір оперативного лізингу апаратури похвилинного обліку розмов. Вихідні умови договору наведені в табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Вихідні умови договору лізингу телесистеми

 

Об’єкт лізингової угоди

Апаратура таксації

Вартість об’єкту, тис. грн

2860

Початок дії договору лізингу

2012 рік

Закінчення табл. 1

Об’єкт лізингової угоди

Апаратура таксації

Строк лізингу, роки

5

Норма амортизаційних відрахувань

15% річних

Відсоткова ставка за користування кредитом

20% річних

Величина використаних кредитних ресурсів, тис. грн

2860

Відсоток комісійної винагороди*

10% річних

Ставка податку на додану вартість

20%

 

* – від середньорічної залишкової вартості майна.

 

Окрім того, договором лізингу передбачені додаткові послуги лізингодавця (табл. 2).

 

Таблиця 2

 

Додаткові послуги лізингодавця

 

Витрати на відрядження, тис. грн

18

Консалтингові послуги, тис. грн

14,5

Навчання персоналу, тис. грн

19

 

Завдання

 

Виконайте розрахунки лізингових платежів, складіть графік їх виплати, якщо відомо, що вони сплачуються наприкінці кожного року. Перевірте доцільність (ефективність) здійснення даної лізингової операції.

                                                                                         

 

 

Операції з міжнародного туризму

 

Задача № 53

 

Туристична фірма «Аврора» планує розширити диверсифікувати географію діяльності та запропонувати клієнтам тур до Австралії. Компанія розглядає 2 варіанти:

1) перепродаж кінцевому споживачу туристичного продукту туроператора «Галатея». При цьому винагорода компанії складатиме 10% вартості туру. Витрати на придбання права на реалізацію тур­продукту складають 60 тис. грн. При цьому ТФ «Аврора» зобов’язана забезпечувати рекламу туристичного продукту власними силами;

2) розробка власного продукту та його реалізація клієнтам. Вартість туру складає 23 тис. грн на 7 днів.

 

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту  наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Витрати ТФ «Аврора» на самостійну організацію туру

 

Стаття витрат

Вартість

Знижка за кількість

Послуги готелю

6500 грн/7 днів

6 000 грн/7 днів більше 10 чоловік

Вартість трансферу

40 дол./ особу

35 дол./ особу за умови трансферу більш ніж 10 пасажирів

Авіаквитки

9 500 грн/особу

-7% за умови наявності більш ніж 20 пасажирів

Витрати на дослідження ринку

3000 грн

Витрати на відрядження

15 тис. грн

Візові формальності

300 грн + 40 дол. США

Комісійні менеджера

0,5% вартості путівки

Вартість реклами

2000 грн

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність реалізацію ТФ «Аврора» туру до Австралії за обома варіантами за умови, що послугами компанії можуть скористатися 10 або 25 осіб/місяць. Обрати оптимальний варіант розвитку бізнесу.

Алгоритм розв’язку:

Витрати на купівлю ліцензії (ВКЛ) складають вартість ліцензії (ВЛ) + реклама туристичного продукту (РТП) + комісійні менеджера (КМ):

 

 

ВКЛ = ВЛ+РТП+КМ

 

Ефективність купівлі ліцензії (ЕКЛ):

 

ЕКЛ = ВП · КТ · СКВ/ВКЛ,

 

де ВП – вартість путівки на одну особу;

КТ – кількість туристів;

СКВ – ставка винагороди підприємства за реалізацію тур продукту.

 

Витрати підприємства на організацію туру (ВОТ):

 

ВОТ = ВЗМПОСТ

 

ВПОСТ = ВДР+ВВТП

 

ВЗМ = ВГАТТ+ВФ+КМ,

 

де ВЗМ – змінні витрати;

ВПОСТ – постійні витрати;

ВДР – витрати на дослідження ринку;

ВВ – витрати на відрядження;

ВГ  – послуги готелю;

ВАТ  – авіаперевезення;

ВТ – внутрішній трансфер;

ВФ – візові формальності.

 

 • Ефективність організації туру (ЕОТ):

 

ЕОТ = ВП · КТ /ВОТ

 

 

Задача № 54

 

Туристична фірма «Компас» планує розширити диверсифіку­вати географію діяльності та запропонувати клієнтам тур до ПАР. Компанія розглядає 2 варіанти:

1) перепродаж кінцевому споживачу туристичного продукту туроператора «САМ». При цьому винагорода компанії складатиме 7% вартості туру. Витрати на придбання права на реалізацію турпродукту складають 80 тис. грн. При цьому ТФ «Компас» зобов’язується забезпечувати рекламу туристичного продукту власними силами;

2) розробка власного продукту та його реалізація клієнтам. Вартість туру складає 27 тис. грн на 10 днів.

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Витрати ТФ «Компас» на самостійну організацію туру

 

Стаття витрат

Вартість

Знижка за кількість

Послуги готелю

8000 грн/10 днів

7500 грн/10 днів більше 10 чоловік, 6500 грн/10 днів більше 10 чоловік за умови розміщення у тримісному номері

Вартість трансферу

50 дол./ особу

40дол./ особу за умови трансферу більш ніж 10 пасажирів

Авіаквитки

12000 грн/особу

-5% за умови наявності більш ніж 20 пасажирів

Витрати на дослідження ринку

12000 грн

Витрати на відрядження

30 тис. грн

Візові формальності

70 €

Комісійні менеджера

0,5% вартості путівки

Вартість реклами

3000 грн

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність реалізацію ТФ «Компас» туру до ПАР за обома варіантами за умови, що послугами компанії можуть скористатися 10 або 25 осіб/місяць. Необхідно врахувати, що дві родини висловили побажання розміститися у тримісному номері. Обрати оптимальний варіант розвитку бізнесу.

 

Задача № 55

 

Туристична фірма «Еліон» планує розширити диверсифікувати географію діяльності та запропонувати клієнтам тур на Кубу. Компанія розглядає 2 варіанти:

1) перепродаж кінцевому споживачу туристичного продукту туроператора «Глобус». При цьому винагорода компанії складатиме 15% вартості туру. Витрати на придбання права не реалізацію турпродукту складають 90 тис. грн. При цьому ТФ «Аврора» зобов’язана забезпечувати рекламу туристичного продукту власними силами;

2) розробка власного продукту та його реалізація клієнтам. Вартість туру складає 15 тис. грн на 5 днів.

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту  наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Витрати ТФ «Еліон» на самостійну організацію туру

 

Стаття витрат

Вартість

Знижка за кількість

Послуги готелю

4000 грн/5 днів

4000 грн/5 днів більше 10 чоловік

Вартість трансферу

10 дол./ особу

30 дол./ особу за умови трансферу більш ніж 10 пасажирів

Авіаквитки

8000 грн/особу

-5% за умови наявності більш ніж 20 пасажирів

Витрати на дослідження ринку

5000 грн

Витрати на відрядження

15 тис. грн

Візові формальності

50 дол. США

Комісійні менеджера

0,7% вартості путівки

Вартість реклами

2500 грн

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність реалізацію ТФ «Еліон» туру на Кубу за обома варіантами за умови, що послугами компанії можуть скористатися 10 або 25 осіб/місяць. Обрати оптимальний варіант розвитку бізнесу.

 

Задача № 56

 

Туристична фірма «Бекет» планує розширити диверсифікувати географію діяльності та запропонувати клієнтам тур до Венесуели. Компанія розглядає 2 варіанти:

1) перепродаж кінцевому споживачу туристичного продукту туроператора «Зейн». При цьому винагорода компанії складатиме 5% вартості туру. Витрати на придбання права не реалізацію турпродукту складають 80 тис. грн. При цьому ТФ «Бекет» зобов’язана забезпечу­вати рекламу туристичного продукту власними силами;

2) розробка власного продукту та його реалізація клієнтам. Вартість туру складає 20 тис. грн на 8 днів.

Витрати на розробку та реалізацію туристичного продукту наведено у табл. 1.

 

Таблиця 1

 

Витрати ТФ «Бекет» на самостійну організацію туру

 

Стаття витрат

Вартість

Знижка за кількість

Послуги готелю

5000 грн/8 днів

4500 грн/8 днів більше 10 чоловік

Авіаквитки

10000 грн/особу

9000  за умови наявності більш ніж 20 пасажирів

Витрати на дослідження ринку

3000 грн

Вартість трансферу

50 дол./ особу

Витрати на відрядження

21000 тис. грн

Візові формальності

 –

Комісійні менеджера

1 % вартості путівки

Вартість реклами

3000 грн

 

Завдання

 

Розрахувати ефективність реалізацію ТФ «Бекет» туру до Венесуели за обома варіантами за умови, що послугами компанії можуть скористатися 10 або 25 осіб/місяць. Обрати оптимальний варіант розвитку бізнесу.

 

 

Транспортне забезпечення

 зовнішньоторговельних операцій

 

Задача № 57

 

Умова:Німецька машинобудівна фірма з Гамбургу здійснює поставку 10 верстатів загальною масою 10,8 т та об’ємом близько 25м³ на умовах СІФ до Калькутти. Вартість одиниці обладнання, що поставляється – 600 тис. €.

Для виконання своїх транспортних зобов’язань експортер звернувся до експедиторської компанії, яка запропонувала такі варіанти перевезення:

 

№ пор.

Вид транспорту

Маршрут перевезення

Вартість перевезення, враховуючи страхування та накладні витрати, €

Термін поставки, днів

1

морський

Гамбург-Калькутта

25050

22

2

повітряний

Гамбург-Калькутта

65315

2

3

залізнично-морський

Гамбург-Брест-Калькутта

21789

36

 

Завдання

 

 1. Визначити спосіб транспортування верстатів, виходячи з власних транспортних витрат.
 2. Продумати, як зміниться варіант рішення з урахуванням впливу ставки кредиту у розмірі 15% річних.
 3. Назвати сукупність додаткових факторів, що впливають на вибір способу доставки машинно-технологічного обладнання.

 

Задача № 58

 

Умова: Українське поліграфічне підприємство ТОВ «Євроформат», що знаходиться в Києві, імпортує друкарське устаткування Viessman (8 шт.) потужністю 100 кВт на умовах FCA Відень (Австрія). Вартість одиниці устаткування, що поставляється – 500000 Є.

Для транспортування друкарського устаткування імпортер звернувся до експедиторської компанії, яка запропонувала такі варіанти перевезення:

 

№ пор.

Вид транспорту

Маршрут перевезення

Вартість перевезення, враховуючи страхування та накладні витрати, Є

Термін поставки, днів

1

автомобільний

Відень–Київ

32670

5

2

повітряний

Відень–Київ

51605

1

3

залізнично-автомобільний

Відень–Брест–Київ

24855

12

Завдання

 

 1. Визначити спосіб транспортування устаткування, виходячи з власне транспортних витрат.
 2. Продумати, як зміниться варіант рішення з урахуванням впливу ставки кредиту у розмірі 18% річних.
 3. Назвати сукупність додаткових факторів, що впливають на вибір способу доставки машинно-технологічного обладнання.

 

Задача № 59

 

Умова:Китайська машинобудівна фірма з Шанхаю здійснює поставку 50 парових котлів загальною масою 25 т та об’ємом близько 50 м³ на умовах СPT Одеса. Вартість одиниці обладнання, що поставляється – 150000 $.

Для виконання своїх транспортних зобов’язань експортер звернувся до експедиторської компанії, яка запропонувала такі варіанти перевезення:

 

№ пор.

Вид транспорту

Маршрут перевезення

Вартість перевезення, враховуючи страхування та накладні витрати, $

Термін поставки, днів

1

морський

Шанхай–Одеса

40533

23

2

повітряний

Шанхай–Одеса

72567

2

3

залізнично-морський

Шанхай–Стамбул–Одеса

32330

34

 

Завдання

 

1.  Визначити спосіб транспортування верстатів, виходячи з власне транспортних витрат.

2.  Продумати, як зміниться варіант рішення з урахуванням впливу ставки кредиту у розмірі 17% річних.

3.  Назвати сукупність додаткових факторів, що впливають на вибір способу доставки машинно-технологічного обладнання.

 

Задача № 60

 

Умова:Японська машинобудівна фірма здійснює поставку 25 автомобілів «Nisann» загальною масою 38 т та об’ємом близько 70 м³ на умовах СPT Одеса. Вартість одиниці обладнання, що поставляється – 28000 $.

Для виконання своїх транспортних зобов’язань експортер звернувся до експедиторської компанії, яка запропонувала такі варіанти перевезення:

 

№ пор.

Вид транспорту

Маршрут перевезення

Вартість перевезення, враховуючи страхування та накладні витрати, $

Термін поставки, днів

1

морський

Нагоя–Одеса

35800

30

2

повітряний

Нагоя–Одеса

72567

2

3

залізнично-морський

Нагоя–Стамбул–Одеса

31560

38

 

Завдання

 

1. Визначити спосіб транспортування верстатів, виходячи з власне транспортних витрат.

2. Продумати, як зміниться варіант рішення з урахуванням впливу ставки кредиту у розмірі 17% річних.

3. Назвати сукупність додаткових факторів, що впливають на вибір способу доставки машинно-технологічного обладнання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Нормативно-правова база

 

 1. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11.04.1980.
 2. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1980 р.
 3. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров от 14.06.1983.
 4. Положення про порядок видачі, обліку, погашення та відстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, затв. наказом М-ва фінансів України від 13.02.1996 № 26.
 5. Положення про порядок надання висновків щодо визначення операцій як таких, що належать до операцій з давальницькою сировиною, затв. наказом М-ва зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 12.02.1996 № 79.
 6. Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньо­економічних договорів (контрактів), затв. Указом Президента України від 07.11.1994 № 659/94.
 7. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затв. наказом М-ва зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 05.11.1995 № 75.
 8. Порядок видачі разового індивідуального дозволу на перевищення встановлених строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 № 1489.
 9. Порядок пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю, затв. наказом Державної митної служби України від 20.01.1999 № 38.
  1. Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів : Указ Президента України від 01.07.1995 № 505/95.
  2. Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД : постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1994 № 323.
  3. Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : наказ М-ва економіки України від 06.09.2001 № 201.
  4. Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти підприємницької діяльності України : Указ Президента України від 04.10.1994 № 566/94.
  5. Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну окремих видів товарів, що імпортуються суб’єктами підпри­ємницької діяльності : постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.1998 № 419.
  6. Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України від 16.04.1991 № 959-ХІІ.
  7. Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг) : Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 № 6-93.
  8. Про обіг векселів в Україні : Закон України від 05.04.2001 № 2374-III.
  9. Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні : Указ Президента України від 07.11.1994 № 659/94.
  10. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо­економічних відносинах : Закон України від 15.09.1995 № 327/95.
  11. Про оподаткування бартерних операцій в зовнішньоекономічних відносинах : лист Державної податкової адміністрації України від 04.05.1999 № 6452/7/16-1321.
  12. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті : Закон України від 23.09.1994 № 185/94-ВР.
  13. Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) : наказ М-ва економіки України від 29.06.2000 № 136.
  14. Про транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньо­торговель­них і транзитних вантажів : постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1993 № 770.
  15. Типовой закон Юнситрал о международном торговом арбитраже от 30.05.1997.
  16. Щодо реєстрації зовнішньоекономічних договорів консигнації : лист М-ва зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 28.05.1997 № 27-26/160.

 

 

Основний

 

 1. Арабян М.С. Международные конвенции и соглашения по внешне­экономической деятельности / М.С. Арабян, И.Г. Николаева. – М., 2008. – 1152 с.
 2. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : підручник / С.Я. Боринець. – 5-те вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 582с. – (Сер. «Київс. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка).
 3. Вітлінський В.В. Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності : навч. посіб. / В.В. Вітлінський, Л.Л. Маханець. – К. : КНЕУ, 2008. – 424 c.
 4. Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / А.М. Вічевич, М.Е. Матвєєв, О.В. Максимець. – Л. : Афіша, 2011. – 272 с.
 5. Воронкова О.Н. Внешнеэкономическая деятельность. Организация и управление : учеб. пособие / О.Н. Воронкова, Є.П. Пузакова. – М., 2007. – 495 с.
 6. Дахно І.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / І.І. Дахно, Кобржицький, Куценко та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.І. Дахна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Дахно (ред.). – К. : Персонал, 2009. – 314 с.
 7. Дегтярева О.И. Внешнеэко-номическая деятельность : учеб. пособие / О.И. Дегтярева, Т.Н. Полянова, С.В. Саркисов. – 2-е изд. – М. : Дело, 2007.
 8. Загородній А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність : термінол. словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 168 c.
 9. Дахно І.І.  Зовнішньоекономічна діяльність : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / І.І. Дахно, В.В. Кобржицький, В.М. Куценко та ін. ; за ред. І.І. Дахна. – К. : ЦНЛ, 2008. – 359 c.
 10. Зінь Е.А., Дука Н.С. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; Е.А. Зінь (ред.). – К. : Кондор, 2009. – 432 с.
 11. Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підпри­ємствах України: теорія, практика, рекомендації : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – К. : ЦНЛ, 2007. – 606 с.
 12. Корінєв В.Л. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В.Л. Корінєв, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – К. : ЦНЛ, 2007. – 199 с.
 13. Корнийчук Г.А. Экспортные контракты / Г.А. Корнийчук, А.А. Пелишенко. – М. : Альфа-пресс, 2008. – 108 с.
 14. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.А. Кириченко, Є.Г. Базовкін, С.А. Єрохін та ін. ; О.А. Кириченко (ред.). – 2-е вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 518 с.
 15. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, І.Ю. Сіваченко ; Одес. держ. екон. ун-т ; Ю.Г. Козак (ред.), І.Ю. Сіваченко (ред.). – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : ЦНЛ, 2009. – 760 с.
 16. Козловський В.О. Укладання зовнішньо-економічних договорів і контрактів : навч. посіб. / В.О. Козловський, О.Й. Лесько ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 166 с.
 17. Козловський В.О. Зовнішньоекономічна діяльність : практикум / В.О. Козловський. – Вінниця : Вінниц. нац. техн. ун-т., 2009.
 18. Кондусова Л.Ф. Валютно-фінансові розрахунки зовнішньоеко­номічної діяльності : консп. лекцій у схемах та табл. / Л.Ф. Кондусова ; Харків. нац. екон. ун-т. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2009. – 46 с.
 19. Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні : навч. посіб. / Т.Д. Ліпіхіна ; Держ. вищ. навч. заклад «Київс. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2008. – 680с.
 20. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : підручник / О.А. Кириченко, Є.Г. Базовкін, С.А. Єрохін та ін. ; за ред. О.А. Кириченка. – 2-тє вид., переробл. і допов. – К. : Знання, 2008. – 518 c.
 21. Мельник Т.М. Організація зовнішньоторговельних операцій : опор. конспект / Т.М. Мельник. – К. : КНТЕУ, 2007 – 218 с.
 22. Родыгина Н.Ю. Организация и техника проведения внешне­торговых переговоров / Н.Ю. Родыгина. – М. : ЭКОНОМИСТЪ, 2007. – 160 с.
 23. Ростовский Ю.М. Внешнеэкономическая деятельность / Ю.М. Ростовский, В.Ю. Гречков  – М. : Магистр, 2008. – 592 с.
 24. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції : підручник / Л.В. Руденко. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : ЦНЛ, 2007. – 632 с.
 25. Снохацька О.М. Біржова справа : підручник / О.М. Снохацька. – Т. : Карт-бланш ; К. : Кондор, 2008. – 632 с.
 26. Чесноков В.Л. Біржові операції : навч. посіб. / В.Л. Чесноков ; М.А. Коваленко (ред.). – Херсон : Наддніпр. правда, 2007. – 152 с.
 27. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М.Д. Пазуха ; Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 230 с.
 28. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за ред. Л.С. Сміяна ; М-во освіти і науки України. – К. : КНТЕУ, 2008. – 414 c.
 29. Прищепа Н.П. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності: підручник [для студ. ВНЗ] / Н.П. Прищепа ; Держ. заклад «Луганс. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : ДЗ «ЛНУ ім. Тараса Шевченка», 2009. – 151 с.
 30. Соловьева Л. Путевка в менеджмент ВЭД / Л. Соловьева, В. Мищенко. – Х. : Фактор, 2008. – 384 c. : рис., табл. 
 31. Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т.С. Шемет, А.М. Коряк, О.М. Диба ; за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Т.С. Шемет ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; Т. С. Шемет (ред.). – К. : КНЕУ, 2009. – 348 с.

 

 

Інтернет-ресурси

 

 1. Сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua
 2. Сайт М-ва юстиції України. – Режим доступу :  http://www.minjust.gov.ua
 3. Сайт М-ва фінансів України. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua
 4. Сайт Організації Об’єднаних Націй. – Режим доступу : http://www.un.org
 5. Сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/