Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Організаційна поведінка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Науково-методичною радою університету

Протокол № ___ від ___ _________ 2016 р.

 

Голова НМР _____________ А.М. Колот

 

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

вибіркової дисципліни «Організаційна поведінка»

 

 

 

освітній ступінь              магістр

галузь знань                  

                                       

                                       

                                        Бізнес-економіка

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрою менеджменту

Протокол № 12 від 11 травня 2016 р.

 

Завідувач кафедри ___________ С. М. Соболь

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ________________ В.А. Кішкін

 

Начальник навчально –

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

Київ 2016

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

 

Кафедра менеджменту

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою університету

Протокол № ____ від _____ 20__ р.

 

Голова НМР ______________ А.М. Колот

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

вибіркової дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА

рівень вищої освіти магістр

галузь знань  0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування

(за видами економічної діяльності)»

магістерська програма «Менеджмент корпорацій (АТ)» і

«Менеджмент малого бізнесу»

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою менеджменту

протокол №  15  від  08.04. 2015 р.

 

           Завідувач  кафедри                 С.М. Соболь

 

 

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу ____________В.А. Кішкін

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2015

 

 

 1. Вступ

На думку більшості керівників компаній в сучасному бізнес-середовищі єдиною стабільною конкурентною перевагою будь-якої організації є її працівники. Створенню ефективних компаній, які б характеризувалися високим рівнем виконання, сприяє володіння основами управління поведінкою людей в організації, зокрема, основами мотивування працівників, управління індивідуальною поведінкою, групами, організаційними процесами, формування організаційної культури. Для того щоб сформувати у студентів навички комплексного вирішення проблем управління поведінкою людей в організації на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях її дослідження і викладається наука “Організаційна поведінка”.

Програма з вибіркової дисципліни «Організаційна поведінка» є нормативним документом ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана», розробленим кафедрою менеджменту на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів за програмами навчального плану. Вона визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу вибіркової дисципліни «Організаційна поведінка», необхідне методичне забезпечення, складові та технології оцінювання знань студентів.

Ця дисципліна є вибірковою .для засвоєння студентами магістерських програм «Бізнес-аналітика», «Менеджмент проектів і консалтинг», «Стратегічний менеджмент».

Передбачається, що студенти цих магістерських програм знайомі із загальними теоріями менеджменту, з операційним менеджментом, інноваційним менеджментом, стратегічним управлінням та з соціальними дисциплінами. 

Вибіркова дисципліна "Організаційна поведінка ”розрахована на 120 годин, які поєднують роботу в аудиторії: лекційні і практичні заняття  та самостійну і індивідуальну роботу студентів під керівництвом викладача.

Метою викладання вибіркової  дисципліни “Організаційна поведінка” є:

1)              опанування специфічних прийомів та інструментів управління поведінкою індивіда в організації;

2)              формування навичок раціональної організації роботи індивіда в організації;

3)              розвиток навичок з оцінки виконання роботи і формування системи винагородження працівників організації;

4)              набуття умінь аналізу групової та міжгрупової динаміки в організації, формування ефективної командної роботи в організації;

5)              набуття умінь розробки напрямків розвитку організаційної культури та опанування інструментів управління організаційним розвитком.

Завданнями вивчення вибіркової  дисципліни є:

-       розкриття сутності основних понять і категорій організаційної поведінки;

-       характеристика впливу різних факторів на поведінку людей в організації;

-       висвітлення базових інструментів управління поведінкою людей на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях.

Предметом вибіркової  дисципліни є дослідження закономірностей та особливостей формування поведінки на індивідуальному, груповому та організаційному рівнях, умов, факторів та механізмів формування функціональної поведінки працівників організації.

     Основний акцент під час вивчення вибіркової  дисципліни робиться на самостійну роботу студентів, які мають головним чином самостійно вивчити програмний матеріал і під керівництвом викладача-консультанта сприйняти теоретичні положення через практику конкретної організації, зробивши відповідні висновки.

У результаті вивчення даної вибіркової  дисципліни магістр має знати:

¾    місце та роль ОП в системі управління;

¾    причини виникнення  і переваги ОП;

¾    сфери використання ОП;

¾    відмінності концепцій ОП;

¾    основні методологічні основи ОП, включаючи: методи формування ОП, інструментарій аналізу та прогнозування ОП, формування підходів до управління поведінкою на різних рівнях в організаціях;

¾    інструментарій ОП, який застосовується у передових організаціях світу;

¾    особливості використання ОП на підприємствах різних форм власності.

У результаті вивчення даної вибіркової  дисципліни магістр має вміти:

¾    здійснювати аналіз організаційної поведінки в організаціях різних форм власності;

¾    розробляти прогнози змін в ОП;

¾    використовувати моделі та методи впливу на ОП;

¾    формувати обґрунтовані підходи для досягнення функціональної ОП;

 

Викладання вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка» спрямоване на формування у студентів  як загальних, так і спеціальних (фахових компетенцій):

І. Загальні компетенції:

1.1. Інструментальні:

¾    Здатність до аналізу процесів, що відбуваються у середовищі організацій різних форм власності, оцінки їх впливу на суб’єкти господарювання;

¾    Здатність до організації системи управління поведінкою  в організації, з обгрунтуванням змісту проходження кожного з етапів, залежних від вибору відповідного інструментарію;

¾    Набуття базових загальних знань про особливості формування системи управління поведінкою в організації, залежної від специфіки форми власності, галузевої належності,  наявних та створюваних організаційних механізмів функціонування, ступеня інтегрованості тощо;

¾    Удосконалення навичок роботи з інформацією з відкритих джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

1.2. Міжособистісні:

¾    Удосконалення навичок критики; покращення навичок роботи у команді при формування підсистеми соціально – психологічного забезпечення процесу управління поведінкою в організаціях;

¾    Удосконалення комунікаційних навичок та умінь для формування системи ефективних зв’язків суб’єктів господарювання;

¾    Формування етичної позиції менеджера, що базується на глибокому знанні стандартів корпоративної соціальної відповідальності та визнанні (прийнятті позиції) необхідності сталого розвитку організацій різних форм власності.

1.3. Системні:

¾    Відпрацювання вмінь застосовувати знання науки  організаційної поведінки на практиці; поглиблення дослідницьких навичок та вмінь у царині управління, творчої роботи (пошук креативних рішень), лідерських якостей, навичок планування та управління проектами, навичок турботи про якість прийнятих рішень.

ІІ Спеціальні (фахові) компетенції:

2.1. Адміністративно-координаційні компетенції:

-          адмініструвати:

-          командну роботу в організації;

-          розробляти:

-          мотиваційний механізм управлінської діяльності в організації;

-          механізм формування функціональної поведінки працівників організації;

-          обирати:

-          ефективний стиль лідерства;

-          використовувати:

-          сучасний інструментарій в управлінні поведінкою людей в організації;

-          координувати:

-          взаємодію між органами управління, підрозділами організації (виконавцями);

-          міжгрупову динаміку, управляти конфліктами;

-          діяльність персоналу;

-          обмін інформацією, знаннями між підрозділами, групами, індивідами в організації;

2.2.      Аналітично-діагностичні компетенції:

-          аналізувати:

-          досягнення поставлених перед організацією, групами, індивідами економічних та позаекономічних цілей;

-          кадровий потенціал організації;

-          діагностувати:

-          специфічні особливості елементів організаційної культури;

-          конфлікти в організації;

-          причини низької ефективності командної роботи;

2.3.      Планово-прогностичні компетенції:

-          прогнозувати:

-          поведінкову реакцію персоналу на зміни;

-          розробляти та обґрунтовувати:

-          напрямки розвитку організаційної культури;

-          планувати:

-          особистий розвиток та кар’єру працівників в організації;

2.4.       Організаційно-правові компетенції:

-          організовувати:

-          роботу індивіда в організації;

-          колективну працю для досягнення цілей організації;

-          формувати:

-          систему адаптації та розвитку персоналу в організації;

-          команди та командну взаємодію;

2.5.       Мотиваційні компетенції:

-          формувати:

-          систему винагородження в організації;

-          систему оцінки персоналу організації;

-          систему цінностей, які підтримують здійснення місії організації та мотивують працівників до її досягнення;

-          мотиваційне середовище в організації;

-          організаційно-економічні важелі організаційної культури;

-          модель компетенцій працівника організації;

-          забезпечувати:

-          дотримання в організації основних мотиваційних принципів;

-          використання на всіх рівнях організації системи справедливої оцінки персоналу;

-          ефективну групову й командну роботу;

-          функціонування адекватної вимогам середовища системи навчання, адаптації та просування персоналу в організації;

-          створення й підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі;

2.6.      Контрольні компетенції:

-          здійснювати моніторинг:

-          ефективності та результативності діяльності організації, груп, індивідів;

-          поведінки працівників в організації;

-          оцінювати:

-          поведінку працівників в організації;

-          забезпечувати:

-          звітування про діяльність організації, підрозділів, індивідів;

-          коригування діяльності підрозділів та індивідів в організації;

2.7.      Комунікаційні компетенції:

-          здійснювати:

-          ефективну комунікацію в організації;

2.8.      Інноваційні компетенції:

-          розробляти та впроваджувати:

-          соціальні нововведення;

-          заходи щодо впровадження змін в організації;

2.9.      Навчальні та науково-дослідницькі компетенції:

-          розробляти систему:

-          навчання персоналу організації;

-          адаптації нових членів колективу до організаційної культури підприємства;

-          обирати:

-          оптимальні види і форми навчання персоналу;

-           форми та методи дослідження поведінки людей в організації;

-          аналізувати:

-          наукові публікації, практичний досвід підприємств у використанні різних методів та інструментів управління персоналом.

-          узагальнювати:

-          отримані результати дослідження.

 


Тематичний план вибіркової  дисципліни “ Організаційна поведінка ”

 1. Назва теми

Кількість годин

Очна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Тема 1. Концепція організаційної поведінки

1

2

 

2

6

1

2

7

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки

1

 

2

6

1

2

7

Тема 3. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки

1

2

 

2

6

2

2

7

Тема 4. Організація роботи індивіда

1

2

 

2

6

2

2

8

Тема 5. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда

1

2

 

4

6

2

2

7

Тема 6. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки.
Групова і міжгрупа динаміка 

2

4

 

2

6

4

2

8

Тема 7. Управління конфліктами в організації

1

4

 

2

6

4

2

8

Тема 8. Управління  комунікаціями в організації

2

4

 

2

6

4

2

7

Тема 9. Організаційна культура

1

2

 

2

6

2

2

7

Тема 10. Управління організаційним розвитком

1

2

 

4

6

2

2

8

Підсумковий контроль, години

4

 

Усього:

12

24

 

24

60

24

20

74

Разом:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 


3. Зміст  вибіркової  дисципліни “Організаційна поведінка” за темами

 

Тема 1. Концепція організаційної поведінки

Концептуальні основи організаційної пиоведінки. Основні елементи концепції. Організація як система. Соціальна і психологічна підсистеми. Аналіз організаційної поведінки з точки зору індивідуума, групи та організації в цілому.

Об’єкти вивчення організаційної поведінки і різноманітні підходи. Історичний аспект. Науковий менеджмент. Біхевіористські науки. Підхід до організаційної поведінки з точки зору “наукового методу”. Оціночні підходи. Теоретичні основи психології управління. Психологічні аспекти діяльності керівника.

Природа роботи менеджера в організації: ролі, функції, необхідні навички і компетенція. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки: побудова взаємовідносин, передача інформації, прийняття рішень.

 

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки

Особисті (індивідуальні) системи в організації. Цілі, уявлення, компетентність. Взаємовідносини індивід – організація.

Сутність “я” - концепції. Захисна поведінка та її механізм. Модель Майєрс-Бріггс. Поняття індивідуальності. Теорії індивідуальності і розвитку індивідуальності. Психологічні теорії, теорії рис, гуманістичні, соціально-навчальні теорії. Теорія К.Арджиріса. Ознаки індивідуальності: орієнтація контролю; стиль вирішення проблеми; макіавеллізм тощо. Управління індивідуальними відмінностями.

Цінності і ставлення. Типи цінностей: теоретичні, економічні, естетичні, соціальні, політичні, релігійні. Компоненти ставлень. Основні характеристики особистості. Комбінування типів і особливості поведінкових реакцій. Особистість підлеглого як об’єкт управління.

Соціальні ролі в організації і особистісний потенціал працівника. Статус в організації.

Теорії поведінки особистості в організації. Сприйняття та фактори, що впливають на процес сприйняття. Критеріальні основи поведінки людини в організації. Типи поведінки в організації.

 

Тема 3. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда

Мотивація функціональної поведінки робітників. Базовий мотиваційний процес. Первинні і вторинні потреби людей. Дослідження трудової мотивації з позицій теорій змісту мотивації та теорій процесу мотивації.

Підхід до мотивації з погляду наслідків поведінки індивіда (теорія підкріплення). Теорія оперантного обумовлювання Б.Ф. Скіннера. Поняття та основні види підкріплення: позитивне підкріплення, негативне підкріплення, покарання, вгасання. Модифікація організаційної поведінки як дієвий засіб зміни поведінки робітників. Основні етапи модифікації організаційної поведінки.

Винагорода як ефективний інструмент формування функціональної поведінки робітників. Внутрішня і зовнішня винагорода. Основні різновиди зовнішньої винагороди: грошова винагорода та нематеріальна винагорода.

Управління за цілями як спосіб підвищення мотивації індивіда та формування функціональної поведінки індивіда. Основні етапи процесу управління за цілями. Переваги і проблеми управління за цілями.

 

Тема 4. Організація роботи індивіда

Поняття та цілі організації роботи індивіда. Принципи раціональної організації роботи індивіда.

Поняття проектування роботи індивіда в організації. Спрощення роботи як основний метод проектування роботи в організації. Основні методи перепроектування роботи: ротація робіт, розширення роботи та збагачення роботи. Вплив методів проектування та перепроектування роботи на поведінку робітників. Збагачення роботи з позицій моделі характеристик роботи Дж. Р. Гекмена та Г.Р. Олдгема.

Альтернативні розклади роботи: гнучкий графік робочого дня, стислий робочий тиждень, гнучке робоче місце (домашній офіс), робота вдома через телекомунікацію, гнучкий режим роботи, розподілення роботи.

Поняття кар’єри. Основні типи кар’єри: стабільна, лінійна, спіральна, проміжна. Основні етапи кар’єри за Д. Гібсоном. Основні стадії розвитку кар’єри за Дугласом Т. Холлом. Стадії ділового життя людини за М. Вудкок та Д. Френсісом. Планування кар’єри індивіда в організації.

Процес навчання. Основні види навчання індивіда. Консультування та тренування як найбільш поширені та ефективні способи навчання робітників на робочому місці. Навички консультування, якими повинен володіти менеджер. Основні етапи оволодіння людиною новою роботою.

 

Тема 5. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда

Поняття управління виконанням (перфоманс менеджменту). Порівняння концепції перфоманс менеджменту з традиційним підходом до менеджменту та управлінням персоналом. Моделі перфоманс менеджменту: модель Стюарта, модель Дж. Чалікоффа, комплексна модель. Рівні перфоманс менеджменту та їх взаємозв’язок. Чинники, що впливають на кожному з рівнів перфомансу. Система перфоманс менеджменту (управління виконанням) та її елементи. Аналіз проблем виконання за допомогою моделі перфоманс менеджменту.

Оцінювання виконання роботи індивідом як елемент системи перфоманс менеджменту. Цілі оцінювання виконання роботи індивідом. Основні елементи системи оцінювання виконання роботи індивідом: об’єкти оцінювання, показники оцінювання, суб’єкти оцінювання, методи оцінювання. “Оцінка на 360 градусів” як один із сучасних підходів до оцінювання роботи робітника. Основні методи оцінки потенційних можливостей індивіда виконувати певну роботу та основні методи оцінки фактичного виконання роботи індивідом. Атестація робітників.

Значення точної оцінки виконання роботи для формування функціональної поведінки. Основні фактори, які порушують точність оцінки виконання роботи індивідом. Основні способи підвищення точності оцінки виконання роботи індивідом.

 

Тема 6. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки. Групова та міжгрупова динаміка

Групоутворення в організації: умови, причини, цілі. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. Природа формальних та неформальних груп в організації. Види формальних груп в організації: командна група, робоча (цільова, проектна) група, комітет. Види неформальних груп в організації: групи за інтересами, дружні групи.

Фактори, що впливають на ефективність роботи групи (групової поведінки). Вплив розміру групи на ефективність їхньої діяльності. Феномен “соціальної лінощі” (“соціального утриманства”). Характеристика однорідних та неоднорідних за складом груп. Статус членів групи та основні фактори, які його визначають. Вплив розходження у статусі членів групи на ефективність її діяльності. Функціональні ролі членів групи: цільові та підтримуючі. Рольові конфлікти, їх вплив на групову взаємодію та продуктивність спільної діяльності.

Поняття “групові норми” та основні ознаки групових норм. Норми переважного значення. Шляхи встановлення групових норм. Девіантна поведінка. Виключення девіанта з групи.

 Динамічні процеси в групах. Модель групової динаміки Дж. Хоманса. Етапи розвитку групи. Критерії оцінки зрілості групи. Допомога групі в її русі до більшої ефективності.

Поняття групової згуртованості. Чинники, що визначають ступінь згуртованості групи. Вплив згуртованості групи на продуктивність її роботи. Шляхи підвищення та шляхи зниження групової згуртованості. Поняття групового мислення. Характерні ознаки феномена групового мислення за І. Дженісом. Феномену “ризикованого зсуву” у групах. Змінні, які сприяють виникненню групового мислення. Дії керівника групи щодо зменшення ймовірності виникнення групового мислення.

Групове прийняття рішень, його переваги та недоліки. Досягнення групового консенсусу під час прийняття рішень. Вдосконалення групового прийняття рішень за допомогою спеціальних методів прийняття рішень групою: мозковий штурм, метод номінальної групи, метод Дельфі, метод електронного мозкового штурму, електронні наради.

Відносини влади як одна із основних складових групової динаміки. Джерела влади за Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Поняття лідерства. Зв’язок поміж поняттями “влада” та “лідерство”. Вплив лідерства на показники роботи групи. Поняття довіри та основні її типи. Зв’язок поміж довірою та лідерством. Формування довірчих відносин в групі. Організаційна політика та її зв’язок із владою. Політичні стратегії здобуття влади в організаціях. Засоби психологічного впливу на поведінку підлеглих.

Поняття міжгрупової динаміки. Групові характеристики, які впливають на міжгрупові відносини. Наслідки міжгрупової конкуренції (змагання). Дії керівництва організації щодо запобігання деструктивному змаганню (конкуренції) поміж групами.

 

Тема 7. Управління конфліктами в організації

Організаційний конфлікт як інструмент розвитку. Джерела виникнення і види конфліктів в організації. Модель організаційного конфлікту Понді.

Структура конфлікту. Конструктивна та деструктивна поведінка опонентів в конфлікті та фактори, що впливають на неї. Методи контролю та керування емоціями під час конфлікту.

Причини виникнення міжособистісних конфліктів. Міжгрупові конфлікти і їхні наслідки.

Закономірність динаміки конфлікту. Фактори конструктивного вирішування конфліктів. Картографічний метод аналізу конфлікту. Техніка управління конфліктами різних рівнів. Переговори.

Менеджер у ролі посередника.

 

Тема 8. Управління комунікаціями в організації

Модель процесу комунікації. Трансакційний аналіз міжособової комунікації. Функції міжособової комунікації в групах (когнітивна – пізнання, перцептивна – сприйняття, інтерактивна – взаємодія). Вербальна та невербальна комунікаційна поведінка. Підвищення особистої об’єктивності в контактах. Ефективні засоби комунікації та їх вплив на групову поведінку.

Бар’єри, які заважають ефективному спілкуванню.

Управлінське спілкування в діяльності керівника. Методи підвищення ефективності спілкування в організаціях.

 

Тема 9. Організаційна культура

Сутність організаційної культури та основні підходи до її вивчення. Метафори організаційної культури. Різниця між організаційною та корпоративною культурами. Організаційний клімат.

Функції організаційної культури та її структура. Основні джерела культурних відмінностей, що визначають поведінку індивідів в організації. Національні культурні особливості за Г.Хофштеде. Основні елементи організаційної культури, механізми їх формування та взаємозв`язок. Рівні організаційної культури.

Типологія організаційних культур. Критерії формування різних типів організаційної культури. Характеристика сильної, слабкої, негативної, адаптивної культури. Типологія організаційних культур за Ч.Хенді, К.Камероном та Р.Куінном, М.Бурке. Сутність, роль та класифікація субкультур в організації. Типологія галузевих культур: спекулятивна, адміністративна, інвестиційна культура, торгівельна, телекомунікаційна (інформаційна) культура та культура віртуальних компаній.

Управління організаційною культурою. Характеристика основних етапів управління організаційною культурою. Методи підтримки сформованої організаційної культури. Культурна трансформація. Особливості процесу управління субкультурами.

 

Тема 10. Управління організаційним розвитком

Сутність організаційного розвитку. Організаційна трансформація. Стратегічний організаційний розвиток. Мета, принципи організаційного розвитку. Моделі організаційного розвитку І.Адізеза, Л.Грейнера, Мак-Кінсі «7S». Особливості застосування положень концепції організаційного розвитку на індивідуальному, груповому і організаційному рівні.

Управління змінами в організації. Об’єкти та основні етапи управління змінами. Оцінка здатності організації до змін: культурна, структурна, процесна, кадрова, технологічна, управлінська, комунікаційна діагностика. Модель калейдоскопу організаційних змін В.Хоуп-Хейлі та Дж.Балоган. Вибір стилю проведення організаційних змін. Послідовність здійснення організаційних змін за К.Левіним та Дж.П.Коттером. Класифікація індивідів залежно від їх реакції на зміни. Основні причини та форми прояву опору змінам. Методи зменшення та усунення опору змінам. Стратегії проведення організаційних змін та їх вибір.

Розвиток особистості в організації. Модель розвитку особистості в організації К.Арджиріса. Сутність процесу самоорганізації індивіда. Життєвий цикл робітника. Стадії професійного становлення особистості. Модель управління кар’єрним циклом працівника. Компетенція персоналу, елементи компетенції, життєвий цикл компетенції, управління компетенціями. Навчання поведінці в організації.

Сутність процесу самооновлення організації. Модель переносу знань у корпоративному культурному просторі. Вплив ступеню «зрілості» членів організації та їх роль у системі управління знаннями. Принципи самооновлення організації П.Сенге. Основні характеристики організації, що самооновлюється.

 

4. Плани занять

4.1. Плани лекцій

1. Концепція організаційної поведінки. Людина в системі організаційної поведінки

 1. Системи і моделі організаційної поведінки.
 2. Об’єкти, цілі і рівні вивчення організаційної поведінки.
 3. Роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки.
 4. Особистість і детермінанти її поведінки в організації.
 5. Способи встановлення взаємодії людини і організації.

 

2. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда

 1. Соціальні ролі в організаціїі особистісний потенціал працівника.
 2. Теорія поведінки особистості в організації.
 3. Мотивація трудової діяльності індивіда в організації.
 4. Підхід до мотивації з погляду наслідків поведінки індивіда (теорія   підкріплення).
 5. Винагорода як інструмент регулювання поведінки індивіда.

 

3. Організація роботи індивіда

 1. Сутність організації роботи індивіда.
 2. Вплив альтернативних розкладів роботи на поведінку індивіда.
 3. Планування кар’єри індивіда в організації.
 4. Навчання як передумова успішного кар’єрного зростання робітників в організації.

4. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда

 1. Поняття управління виконанням (перфоманс менеджменту). Моделі та рівні перфоманс менеджменту.
 2. Основні елементи системи оцінювання виконання роботи індивідом.
 3. Методи оцінювання індивідуального виконання роботи.
 4. Фактори, які порушують точність оцінки виконання роботи індивідом.

 

5. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки. Групова та міжгрупова динаміка

 1. Причини та умови формування груп в організації.
 2. Характеристика формальних і неформальних груп в організації.
 3. Фактори, що впливають на ефективність роботи групи.
 4. Поняття “групові норми” та основні шляхи їх встановлення. Девіантна поведінка.
 5. Поняття групової динаміки, її основні складові.
 6. Групова згуртованість. Формування групового мислення.
 7. Характеристика групового прийняття рішень.
 8. Поняття міжгрупової динаміки. Міжгрупова конкуренція (змагання) в організації.

 

6. Управління конфліктами в організації

 1. Організаційний конфлікт як інструмент розвитку.
 2. Джерела виникнення організаційного конфлікту.
 3. Фактори конструктивного вирішення конфліктів. Менеджер у ролі посередника.
 4. Моделі і стилі поведінки у конфлікті.
 5. Практичні прийоми управління конфліктами різних рівнів.
 6. Управління міжгруповими конфліктами як засіб їхнього розв’язання.

 

7. Управління комунікаціями в організації

 1. Взаємини між людьми і самосвідомість.
 2. Функції і комунікацій в організації.
 3. Бар’єри, які заважають ефективному спілкуванню.
 4. Проблеми спілкування в організаціях.
 5. Методи підвищення ефективності спілкування в організаціях.

 

8. Організаційна культура

 1. Сутність організаційної культури та основних підходів до її вивчення.
 2. Функції організаційної культури та її структура.
 3. Типологія організаційних культур.
 4. Організаційний клімат.
 5. Управління організаційною культурою.

 

9. Управління організаційним розвитком

 1. Сутність організаційного розвитку.
 2. Моделі організаційного розвитку.
 3. Управління змінами в організації.
 4. Розвиток особистості в організації.
 5. Сутність процесу самооновлення організації.

 


4.2. Плани семінарських (практичних) занять очної форми навчання

Заняття 1 – семінар - розгорнута бесіда

Тема 1. Концепція організаційної поведінки

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки                   2 год.

 

  Завдання - формування фахових компетентностей:

-      знання сутності базових понять концепції організаційної поведінки;

-    вміння визначення ключових факторів управління ОП.

Орієнтовний перелік питань:

-          об’єкти, цілі і рівні аналізу організаційної поведінки;

-          роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки;

-          основні типи особистості та особливості взаємодії з ними.

-          особистісний потенціал працівника;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-          Обговорення виступів студентів з проблемних питань щодо  практичного застосування концепції управління ОП.

-          З’ясування  ступеня засвоєння студентами матеріалу теми шляхом співбесіди та міжгрупової дискусії з проблемних питань

-          Розгляд кейсів щодо:

характеристик поведінки різних типів особистості;

доцільності вибору менеджером різних підходів до взаємодії з підлеглими.

-          Розгляд ситуаційних вправ щодо формування системи впливу на поведінку робітників.

-          Виконання письмового завдання за матеріалами 1 – 2 теми.

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 2 – тренінг

Тема 3. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда   2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей

-    знання сутності .базових понять мотивації діяльності та різних концепцій їх використання основ теорії підкріплення;

-    вміння формувати мотивацію підлеглих у конкретних ситуаціях діяльності;

-    вміння формувати вимоги та очікування до діяльності підлеглих;

-    вміння розробляти критерії оцінювання роботи підлеглих;

-    вміння роботи аналіз власної мотивації

Орієнтовний перелік питань:

-          сутність теорій змісту мотивації і теорій процесу мотивації;

-          поняття та основні види підкріплення, модифікація організаційної поведінки;

-          типи та види винагороди працівників в організації;

-          підвищення мотивації індивіда за допомогою управління за цілями;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-          Розгляд кейсів щодо пояснення проблем мотивації працівників в організації з позицій теорій змісту та теорій процесу мотивації.

-          Розгляд ситуаційних вправ щодо:

практичного використання методу збагачення праці Ф. Герцберга;

шляхів задоволення потреб вищих рівнів працівників організації.

-          Проведення мотиваційного тренінгу (метод.матеріали щодо змісту та порядку проведення представлені у Методичних рекомендаціях (див. рекомендовану літературу)

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.
 3. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.

 

Заняття 3 – дискусія з елементами аналізу

Тема 4. Організація роботи індивіда  

Тема 5. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда              4 год.                                     

    

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    вміння визначення ключових факторів проектування та перепроектування роботи в організації;

-    вміння застосовувати сучасні методи управління розвитком кар’єри індивіда в організації;

-    знання основних категорій управління виконанням та оцінювання роботи індивіда;

Орієнтовний перелік питань:

-    проектування та перепроектування роботи в організації;

-    переваги та недоліки основних альтернативних розкладів роботи;

-    узгодження цілей робітників та організації з точки зору формування та розвитку кар’єри;

-    сутність консультування та тренування як найбільш ефективних способів навчання працівників;

-    факторна модель індивідуального виконання роботи Стюарта;

-    основні елементи системи оцінювання виконання роботи індивідом;

-    основні фактори, які порушують точність оцінки виконання роботи індивідом;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Розгляд ситуаційних вправ щодо:

самоменеджменту;

аналізу оцінювання робіт.

-    Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    Розгляд кейсів щодо:

шляхів вдосконалення організації робіт;

розвитку кар’єри.

-    Виконання письмового завдання за матеріалами 4 - 5  теми.

-    Самостійна підготовка до першого модульного завданняза темами 1 – 5.

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

Заняття 4 –семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 6. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки           

              Групова та міжгрупова динаміка                                        2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    знання основних факторів, що впливають на ефективність роботи групи;

-    вміння застосовувати методи управлінського впливу на управління поведінкою груп в організації;

-    знання поняття  «міжгрупова динаміка»,  механізму її формування, причин та наслідків;

-    знання основних симптомів групового мислення та можливостей протистояти його виникненню;

-    вміння ;проявляти та діагностувати лідерство;

-    вміння формувати та працювати в  команді;

-    вміння приймати групове рішення

Орієнтовний перелік питань:

-    типи груп в організації;

-    фактори, що впливають на ефективність роботи групи;

-    поняття девіантної поведінки;

-    основні етапи розвитку групи;

-    поняття групової згуртованості та її вплив на продуктивність роботи групи;

-    характерні ознаки групового мислення за І. Дженісом;

-    групове прийняття рішень;

-    види команд в організації; ключові компоненти, які забезпечують ефективність команди;

-    командні “гравці” і командне лідерство;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    Розгляд кейсів щодо:

рольової поведінки членів групи;

ефективності діяльності комітетів в організації;

етапів розвитку груп в організації;

відносин влади в групі;.

неформального лідерства

-    Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    Міжгрупова взаємодія по розгляду ситуаційних вправ щодо визначення стилю управління та взаємодії в організації.

-    Рольова гра “Формування команди”.

-    Тренінг лідерства

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 5 – тренінг

Тема 7. Управління конфліктами в організації  4 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-      знання аналітичних методів;запобігання, виявлення та розв’язння конфліктів в організації;

-      вміння практично використовувати конкретні методи діагностування конфліктів в організації  та обґрунтування системи превентивних заходів;

Орієнтовний перелік питань:

-    джерела виникнення та наслідки конфліктів в організації;

-    фактори конструктивного вирішення конфліктів в організації;

-    роль менеджера у вирішенні конфліктів;

-    моделі і стилі поведінки у конфлікті;

-    практичні прийоми управління конфліктами різних рівнів;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Складання та презентація переліку дій, який спрямований на зниження рівня конфліктності в організаціях, міжгрупова дискусія;

-    Розгляд кейсів щодо причин виникнення конфліктів та вибору ефективних стратегій їх вирішення в організації. – робота в групах

-    Рольова гра “Вирішення конфлікту”.

-    Проведення тренінгу управління конфліктами в організаціях (метод.матеріали щодо змісту та порядку проведення представлені у Методичних рекомендаціях (див. рекомендовану літературу)

Інформаційно-методичне  забезпечення:

1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.:   КНЕУ, 2008.

 1. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.

 

Заняття 6 – тренінг

Тема 8. Управління комунікаціями в організації        4  год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    вміння проводити ефективну взаємодію з підлеглими;

-    вміння вдосконалювати комунікативні мережі в організації;

-    вміння долати комунікаційні бар’єри взаємодії;

-    вміння робити ефективну презентацію

Орієнтовний перелік питань:

-    сутність та взаємозв’язок етапів процесу комунікації, фактори, що впливають на ефективність реалізації кожного етапу процесу комунікації;

-    характеристика факторів, що перешкоджають ефективній комунікації та методи їх подолання;

-    методи підвищення ефективності спілкування в організації.

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Складання та презентація переліку дій, який спрямований на підвищення ефективності комунікативних мереж в організації;, міжгрупова дискусія;

-    Розгляд кейсів щодо причин виникнення комунікативних бар’єрів – робота в групах

-    Моделювання в групах ситуацій щодо вибору способів підвищення ефективності комунікацій в організації – між групова дискусія;

-    Тренінг ефективної взаємодії (метод.матеріали щодо змісту та порядку проведення представлені у Методичних рекомендаціях (див. рекомендовану літературу)

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.
 3. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.

 

Заняття 7 – з використанням активних методів навчання

Тема 9. Організаційна культура                                     4  год.

Тема 10. Управління організаційним розвитком

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    розуміння сутності поняття «організаційна культура» та «організаційний розвиток»,  механізму її формування, причин та факторів розвитку;

-    знання основних заходів та складових управління організаційною культурою;

-    вміння діагностувати опір змінам в організації та знаходити шляхи його усунення;

-    вміння формувати можливості для розвитку особистості в організації.

Орієнтовний перелік питань:

-    поняття організаційної культури та її роль у досягненні цілей організації;

-    функції організаційної культури та її структура;

-    основні етапи управління організаційною культурою;

-    управління змінами в організації;

-    причини та форми прояву опору організаційним змінам;

-    методи зменшення та усунення опору змінам в організації;

-    розвиток особистості в організації;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    Розгляд кейсів щодо:

характеристик організаційної культури;

ролі керівництва та робітників у формуванні організаційної культури

розвитку організацій;

причин опору змінам в організації та вибору методів його усунення.

-    Рольова гра по формування організаційної культури.

-    Виконання другого модулю за матеріалами курсу

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

 


4.3. Плани контактних занять для студентів заочної  форми  навчання

Заняття 1 – міні-лекція, міні-семінар                           

Тема 1. Концепція організаційної поведінки

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки                       4 год.

Тема 3. Управління поведінкою індивіда

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    знання сутності базових понять концепції організаційної поведінки;

-    вміння визначення ключових факторів управління ОП;

-    вміння використовувати індивідуальний підхід в управлінні поведнкою  індивідів в організації;

-    вміння визначення ключових факторів впливу на поведінку індивідів;;

-    вміння застосовувати сучасні методи дослідження особистості.

Орієнтовний перелік питань:

-    об’єкти, цілі і рівні аналізу організаційної поведінки;

-    роль менеджера в регулюванні організаційної поведінки;

-    основні типи особистості та особливості взаємодії з ними.

-    особистісний потенціал працівника;

-    методи дослідження поведінки індивіда в організації

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    з’ясування  ступеня засвоєння студентами матеріалу теми шляхом співбесіди та міжгрупової дискусії з проблемних питань

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань щодо  практичного застосування концепції управління ОП.

-    розгляд кейсів щодо:

характеристик поведінки різних типів особистості;

доцільності вибору менеджером різних підходів до взаємодії з підлеглими.

-    розгляд ситуаційних вправ щодо формування системи впливу на поведінку робітників.

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 2 – міні-лекція, міні-семінар

Тема 4. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда  4 год.

Завдання - формування фахових компетентностей

-    знання сутності .базових понять мотивації діяльності та різних концепцій їх використання основ теорії підкріплення;

-    вміння формувати мотивацію підлеглих у конкретних ситуаціях діяльності;

-    вміння формувати вимоги та очікування до діяльності підлеглих;

-    вміння розробляти критерії оцінювання роботи підлеглих;

-    вміння роботи аналіз власної мотивації

Орієнтовний перелік питань:

-    сутність теорій змісту мотивації і теорій процесу мотивації;

-    поняття та основні види підкріплення, модифікація організаційної поведінки;

-    типи та види винагороди працівників в організації;

-    підвищення мотивації індивіда за допомогою управління за цілями;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    розгляд кейсів щодо пояснення проблем мотивації працівників в організації з позицій   теорій змісту та теорій процесу мотивації.

-    розгляд ситуаційних вправ щодо:

практичного використання методу збагачення праці Ф. Герцберга;

шляхів задоволення потреб вищих рівнів працівників організації.

-    тестовий контроль за темами 1 -4

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 3 – міні-лекція, міні-семінар

Тема 5. Організація роботи індивіда   2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    вміння визначення ключових факторів проектування та перепроектування роботи в організації;

-    вміння застосовувати сучасні методи управління розвитком кар’єри індивіда в організації;

Орієнтовний перелік питань:

-    проектування та перепроектування роботи в організації;

-    переваги та недоліки основних альтернативних розкладів роботи;

-    узгодження цілей робітників та організації з точки зору формування та розвитку кар’єри;

-    сутність консультування та тренування як найбільш ефективних способів навчання працівників;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    розгляд ситуаційних вправ щодо самоменеджменту;

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    розгляд кейсів щодо:

шляхів вдосконалення організації робіт;

розвитку кар’єри.

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 4 – міні-лекція, міні-семінар

Тема 6. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда      2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    знання основних категорій управління виконанням та оцінювання роботи індивіда;:

-    вміння формувати критерії та шкали оцінювання роботи підлеглих;

-    вміння визначати фактори впливу на адекватність оцінки виконання роботи індивідом

Орієнтовний перелік питань:

-    факторна модель індивідуального виконання роботи Стюарта;

-    основні елементи системи оцінювання виконання роботи індивідом;

-    основні фактори, які порушують точність оцінки виконання роботи індивідом;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    розгляд ситуаційних вправ щодо:

аналізу оцінювання робіт.

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    розгляд кейсів щодо:

застосуванн факторної моделі виконання робіт Стюарта

-    тестовий контроль за темами 5, 6

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. .Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 5 – міні-лекція, міні-семінар-дискусія

Тема 7. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки                    4 год.

Тема 8. Групова та міжгрупова динаміка

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    знання основних факторів, що впливають на ефективність роботи групи;

-    вміння застосовувати методи управлінського впливу на управління поведінкою груп в організації;

-    знання поняття  «міжгрупова динаміка»,  механізму її формування, причин та наслідків;

-    знання основних симптомів групового мислення та можливостей протистояти його виникненню;

Орієнтовний перелік питань:

-    типи груп в організації;

-    фактори, що впливають на ефективність роботи групи;

-    поняття девіантної поведінки;

-    основні етапи розвитку групи;

-    поняття групової згуртованості та її вплив на продуктивність роботи групи;

-    характерні ознаки групового мислення за І. Дженісом;

-    групове прийняття рішень;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    розгляд кейсів щодо:

рольової поведінки членів групи;

ефективності діяльності комітетів в організації;

етапів розвитку груп в організації;

відносин влади в групі;.

неформального лідерства

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань.

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 6 -  міні-лекція з використанням активних методів навчання

Тема 9. Командна модель діяльності    2  год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    вміння ;проявляти та діагностувати лідерство;

-    вміння формувати та працювати в  команді;

-    вміння приймати групове рішення

Орієнтовний перелік питань:

-    поняття влади та лідерства, джерела влади за Дж. Френчем та Б. Рейвеном, вплив лідерства на показники роботи групи;

-    види команд в організації; основні стадії розвитку команди;

-    ключові компоненти, які забезпечують ефективність команди;

-    командні “гравці” і командне лідерство;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    розгляд кейсів щодо:

роботи самокерованих команд в організації.

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    міжгрупова взаємодія по розгляду ситуаційних вправ щодо визначення стилю   управління та взаємодії в організації.

-    рольова гра “Формування команди”

-    тестовий контроль за темами 7 -9

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.

2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук,    Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 7 – міні-лекція з використанням активних методів навчання

Тема 10. Управління конфліктами в організації  2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    знання аналітичних методів;запобігання, виявлення та розв’язння конфліктів в організації;

-    вміння практично використовувати конкретні методи діагностування конфліктів в організації  та обґрунтування системи превентивних заходів;

Орієнтовний перелік питань:

-    джерела виникнення та наслідки конфліктів в організації;

-    фактори конструктивного вирішення конфліктів в організації;

-    роль менеджера у вирішенні конфліктів;

-    моделі і стилі поведінки у конфлікті;

-    практичні прийоми управління конфліктами різних рівнів;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Складання та презентація переліку дій, який спрямований на зниження рівня конфліктності в організаціях, міжгрупова дискусія;

-    Розгляд кейсів щодо причин виникнення конфліктів та вибору ефективних стратегій їх вирішення в організації. – робота в групах

-    Рольова гра “Вирішення конфлікту”.

-    Тестове опитування за матеріалами 10 теми.

Інформаційно-методичне  забезпечення:

1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.:   КНЕУ, 2008.

 1. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 8 – міні-лекція з використанням активних методів навчання

Тема 11. Управління комунікаціями в організації        2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    вміння проводити ефективну взаємодію з підлеглими;

-    вміння вдосконалювати комунікативні мережі в організації;

-    вміння долати комунікаційні бар’єри взаємодії;

-    вміння робити ефективну презентацію

Орієнтовний перелік питань:

-    сутність та взаємозв’язок етапів процесу комунікації, фактори, що впливають на ефективність реалізації кожного етапу процесу комунікації;

-    характеристика факторів, що перешкоджають ефективній комунікації та методи їх подолання;

-    методи підвищення ефективності спілкування в організації.

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    Складання та презентація переліку дій, який спрямований на підвищення ефективності комунікативних мереж в організації;, міжгрупова дискусія;

-    Розгляд кейсів щодо причин виникнення комунікативних бар’єрів – робота в групах

-    Моделювання в групах ситуацій щодо вибору способів підвищення ефективності комунікацій в організації – між групова дискусія;

Інформаційно-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук. Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 9 – дискусія з елементами аналізу

Тема 12. Організаційна культура    2  год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    розуміння сутності поняття «організаційна культура»,  механізму її формування, причин та факторів розвитку;

-    знання основних заходів та складових управління організаційною культурою;

-    вміння формувати можливості для розвитку особистості в організації.

Орієнтовний перелік питань:

-    поняття організаційної культури та її роль у досягненні цілей організації;

-    функції організаційної культури та її структура;

-    основні етапи управління організаційною культурою;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    розгляд кейсів щодо:

характеристик організаційної культури;

ролі керівництва та робітників у формуванні організаційної культури

розвитку організацій;

-    рольова гра по формування організаційної культури.

Інформаційно-методичне  забезпечення:

1 Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.:  КНЕУ, 2008.

2.Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.

 

Заняття 10 – дискусія з елементами аналізу

Тема 13. Управління організаційним розвитком     2  год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    розуміння сутності поняття «організаційний розвиток»,  механізму його формування, причин та факторів розвитку;

-    вміння діагностувати опір змінам в організації та знаходити шляхи його усунення;

-    вміння формувати можливості для розвитку особистості в організації.

Орієнтовний перелік питань:

-    управління змінами в організації;

-    причини та форми прояву опору організаційним змінам;

-    методи зменшення та усунення опору змінам в організації;

-    розвиток особистості в організації;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-    викладення теоретичного матеріалу;

-    наведення практичних прикладів;

-    обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-    розгляд кейсів щодо:

ролі керівництва та робітників у  розвитку організацій;

причин опору змінам в організації та вибору методів його усунення.

 

Інформаційно-методичне  забезпечення:

1 Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.:  КНЕУ, 2008.

2.Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч

 

Заняття 11  -  Поточний модульний контроль 2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

-    знання понятійного апарату теорії ОП, його типів та основних засад формування ОП;

-    вміння застосовувати аналітичні навички практичного діагностування реального стану організаційної поведінки з метою передбачення її можливих наслідків та формування пропозицій щодо формування функціональної поведінки працівників в організації

Порядок проведення заняття:

- проведення комплексної аудиторної самостійної роботи (ПМК)

 

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

Відповідно до наказу №84 від 13.02.2014 р. в міжсесійний період для студентів заочної форми навчання передбачено виконання обов”язкових та вибіркових видів робіт згідно карти самостійної роботи студентів.

Так, обов”язково має бути виконана домашня письмова робота, яка передбачає розгорнуту відповідь на одне (1) теоретичне питання з наведенням конкретних прикладів з практики роботи вітчизняних та закордонних організацій та опрацювання нормативних документів, які мають відношення до цього питання.  Перелік теоретичних питань наведено в 8.2. розділі РНП.

Опрацювання  нормативних документівпередбачає формування міні-словника ключових  термінів з вивченням та усвідомленням цих понять та формування алгоритму управлінської  реалізації питання, що розглядається.

Серед пропозицій вибіркових завдань за картою самостійної роботи студентів заочної форми навчання студент самостійно обирає одне з завдань та виконує його в міжсесійний період.

Студент повинен захистити домашню письмову роботу та вибіркове завдання  за два тижні до екзаменаційної сесії протягом міжсесійного періоду у відповідності до графіку проведення «Дня заочника»  -  2-а і 4-та суботи навчального семестру.

Оцінювання виконаних робіт та захисту їх в «День заочника» здійснюється за критеріями оцінювання знань, які викладено в р.8.2.

Індивідуально-консультативна робота з вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка» проводиться у формі індивідуальних занять зі студентами, консультацій та перевірки виконання завдань самостійної роботи студентів. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи за кожною формою навчання розробляється викладачем після затвердження розкладу занять і розміщується на стенді кафедри.

5. Самостійна робота студентів з вибіркової  дисципліни „Організаційна поведінка”

Самостійна робота над програмним матеріалом вибіркової  дисципліни є обов’язковою, оскільки це є передумовою формування знань та навичок за фаховим спрямуванням.

Самостійне опрацювання окремих питань та тем здійснюється студентами згідно з програмою науки за джерелами, зазначеними у списку рекомендованої літератури, та знайденими самостійно на підставі «Карти самостійної роботи студентів (КСРС)». 

КСРС розроблено у відповідності до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ», затвердженого Вченою радою КНЕУ 20.12.2012. КСРС відображають перелік форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів над вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка» включає:

-     опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-     підготовка до контактних та практичних занять;

-     підготовка до обговорення ситуаційних завдань та кейсів;

-     підготовка до модульного контролю;

-     робота над виконанням групового проекту;

-     систематизація вивченого матеріалу курсу перед складанням модулів;

-     виконання індивідуальних завдань.

Конкретний перелік видів самостійної роботи з вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка», терміни їх виконання, форми контролю і звітності критерії оцінювання містять Карти самостійної роботи студента, наведені нижче. Такі карти розроблені для різних форм навчання (денна, вечірня).

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

На першому занятті викладач доводить до відома студентів інформацію щодо організації самостійної роботи: терміни виконання завдань, максимальну кількість балів за кожен вид роботи, час проведення консультацій, а також інформацію про розміщення на сайті університету „Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)”, в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС, обирає індивідуальні завдання та відповідно до узгоджених термінів звітує викладачу про їх виконання.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів СРС, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

 

6. Індивідуально-консультативна робота з вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка»

Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС та підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи (ІКР).

Індивідуально-консультативна робота з вибіркової  дисципліни „ Організаційна поведінка” проводиться у формі індивідуальних занять зі студентами, консультацій та перевірки виконання завдань самостійної роботи студентів. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з вибіркової  дисципліни „Організаційна поведінка” за кожною формою навчання розробляється викладачем потоку (групи) після затвердження розкладу занять і розміщується на стенді кафедри.

Тема 1. Концепція організаційної поведінки.

-       консультації з проблемних питань

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки.

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема  3. Управління поведінкою індивіда.

-       консультації з проблемних питань

Тема 4. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 5. Організація роботи індивіда.

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 6. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда.

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 7. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 8. Групова та міжгрупова динаміка.

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 9. Командна модель діяльності

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 10. Управління конфліктами в організації.

-       консультації з проблемних питань;

-       індивідуальні заняття;

-       перевірка виконання індивідуальних завдань

Тема 11. Управління комунікаціями в організації.

-       консультації з проблемних питань

Тема 12. Організаційна культура.

-       консультації з проблемних питань

Тема 13. Управління організаційним розвитком.

-       консультації з проблемних питань

7. Методи активізації процесу навчання з  вибіркової  дисципліни “Організаційна поведінка”

Тема 1. Концепція організаційної поведінки

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії.

Тема 2. Людина в системі організаційної поведінки

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          ситуаційні вправи.

Тема 3. Управління поведінкою індивіда

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          ситуаційні вправи;

-          рольова гра.

Тема 4. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          ситуаційні вправи.

Тема 5. Організація роботи індивіда

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси.

Тема 6. Управління виконанням та оцінювання роботи індивіда

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          ситуаційні вправи.

Тема 7. Група як об’єкт аналізу організаційної поведінки

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси.

Тема 8. Групова та міжгрупова динаміка

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          ситуаційні вправи.

Тема 9. Командна модель діяльності

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          рольова гра.

Тема 10. Управління конфліктами в організації

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          рольова гра.

Тема 11. Управління комунікаціями в організації

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси.

Тема 12. Організаційна культура

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          рольова гра.

Тема 13. Управління організаційним розвитком

-          банки візуального супроводження навчального процесу;

-          мозкові атаки;

-          семінари-дискусії;

-          кейси;

-          ситуаційні вправи.


8. Поточний і підсумковий контроль знань з вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка»

8.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Для  підсумкового контролю у формі заліку

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

max

кількість балів

За активну роботу та зворотній зв’язок на лекційних заняттях (із розрахунку 1 бал за заняття)

20

За результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо)

 

Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-розгорнута бесіда

5

2

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Тренінг

6

3

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

5

Змістовий модуль №2

4

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

5

5

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Тренінг

8

Виконання домашніх завдань

6

Попередня підготовка з визначених питань

Тренінг

6

7

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Заняття з використанням активних методів навчання

5

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

40

Усього  балів за роботу  в аудиторії

60

За результати виконання контрольних (модульних) завдань **

Модуль 1.

Написання контрольної  модульної роботи

10

Модуль 2.

Написання контрольної  модульної  роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

 За результати виконання та захисту індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

 

2. Аналітичний звіт (стаття, тези) з власних досліджень за віповідною тематикою

10

 

 1. Дослідження практичних аспектів застосування теоретичних положень курсу «ОП» на вітчизняних та закордоних підприємствах

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

 

Разом балів

100

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у , науково-дослідної  діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Порядок поточного і підсумкового контролю знань з вибіркової  дисципліни «Організаційна поведінка»

 

Об'єктом поточного контролю є результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

1)        відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (максимальна оцінка - 40 балів);

2)   результати виконання двох контрольних (модульних) робіт (максимальна оцінка - 10 балів за кожне);

3)        результати виконання і захисту двох завдань самостійної роботи студента (максимальна оцінка за виконання кожного представлена в Карті самостійної роботи студента);

 

 1. 1.        Контроль відповідей (виступів) на аудиторних заняттях студента впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його знань, продемонстрованих на семінарських і практичних заняттях за окремими темами дисципліни. При цьому на практичних заняттях застосовуються різні форми роботи (експрес-опитування, міні-тестування, робота з кейсами  в групах тощо), що дозволяє більшості студентів отримати оцінку на кожному практичному занятті.

Шкала оцінювання становить 0; 1; 2 бали за наступною шкалою

-            за відсутності відповіді на питання – 0 балів;

-            за неповної або неточної відповіді  – 1 бал;

-            за повної та точної відповіді            – 2 бали.

Загальна сума балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  визначається простим сумуванням, але не може перевищувати 30 балів.

Оцінюванню підлягають усні відповіді і виступи в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь у ділових іграх тощо.

 1. 2.        Контроль активності роботи студента на лекційних заняттях впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його активності, якості надання зворотного зв’язку та залученості у взаємодію з викладачем на лекціях

3.Виконання модульних контрольних завдань.

Перше модульне контрольне завдання складається з 5-ти відкритих тестових завдань  за  темами 1 – 5 дисципліни.

Для оцінювання рівня відповідей на кожне відкрите тестове завдання використовуються такі критерії:

 • 4 бала       – питання розкрите повністю;
 • 2 бал        – питання розкрите частково;
 • 0 балів     – питання не розкрите.

Відповідь на контрольну (модульну) роботу оцінюється за шкалою (0; 1; 2) пропорційно розкриттю складових контрольного завдання

Друге модульне контрольне завдання складається з 20-ти тестових запитань за   програмою дисципліни.

За кожне завдання студент може отримати максимальну кількість балів 10 за такою шкалою:

9-10 правильних відповідей – 10 балів,

8 правильних відповідей -  8 балів,

  7 правильних відповідей – 6 балів,

 5-6 правильні відповіді – 4 бали;

 3-4 правильні відповіді – 2 бали;

0-2   правильні відповіді – 0 балів.

 

4. Оцінювання виконання індивідуальних завдань

Різновиди індивідуальних завдань наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

"Звіт про виконання індивідуального завдання (назва завдання)" студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи).

Кожне із завдань оцінюється максимально 10 бал. Для оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань використовуються такі критерії:

 • самостійність роботи студента;
 • виконаний належним чином увесь обсяг завдання;
 • інформація добре опрацьована та ілюстрована;
 • завдання виконано в запропоновані терміни;
 • ідентифікація сфер ефективного використання пропозицій.

 

Відображення зазначених складових у відповіді студента   оцінюється за такими критеріями:

1)      Точне і повне дотримання зазначених складових у відповіді студента оцінюється 10 балами.

2)      Неточне або неповне висвітлення будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 2 бали.

3)      Відсутність будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 4 бали.

Перевірка індивідуальних робіт відбувається у формі захисту під час індивідуально консультативної роботи (ІКР) або у формі презентацій на семінарських заняттях.

Загальна оцінка рівня знань студентів за дисципліною визначається як сума балів, одержаних студентами за всіма об’єктами поточного  контролю.

До залікової відомості вносяться результати поточного модульного контролю за 100-баловою системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалуECTS за критеріями:

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку , набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Індивідуальна контрольна робота містить завдання різного типу: теоретичні, тестові, практичні.

 

Зразок  індивідуальної контрольної роботи для студентів всіх форм навчання

1. Теоретичне питання Поняття проектування роботи індивіда в організації. Характеристика основних методів проектування та перепроектування роботи в організації.

2. Теоретичне питання Сутнісна характеристика факторної моделі індивідуального виконання роботи Стюарта.

3. Теоретичне питання Загальна модель концепції ОП. Її складові.

4Теоретичне питання .Групи в організації. Їх види та умови формування.

5. Теоретичне питання .Організаційні комунікації. Види комунікативних мереж.

6.  Теоретичне питання  Обгрунтувати можливість та шляхи запобігання конфліктів в організації..

7.  Теоретичне питання  Обгрунтувати доцільність та можливості використання теорії підкріплення в процесі формування організаційної поведінки

8Тестове завдння 1.

 1. 1.           Дисципліна “Організаційна поведінка” займається:

А) вирішенням проблем в системі “людина-людина”

Б) вирішенням питань, пов’язаних з організацією взаємодії груп в організації

В) втіленням знань основних соціальних наук в управлінські програми дій

Г) визначенням конфліктних ситуацій і шляхів їх подолання

 1. 2.           Об’єктами вивчення організаційної поведінки на індивідуальному рівні є:

А) ролі

Б) конфлікти

В) сприйняття

Г) особистість

Д) опис робіт

Е) мотивація

 1. 3.           Стереотипізація як фактор, що порушує точність оцінки виконання роботи індивідом, означає:

А) очікування, що поведінка, потреби, звички, відношення до певних явищ у інших людей такі ж самі, як і у людини, яка оцінює роботу

Б) сприйняття поведінки людини на основі закріплених у свідомості зразків та моделей

В) непроникність для суперечливої інформації

Г) немає правильної відповіді

 1. 4.           Опір змінам, головним чином, здійснюється через:

А) формальні групи всередині організації

Б) команди

В) комітети

Г) неформальні групи

Д) робочі групи

 1. 5.           Форма влади, якою володіє людина, яка обіймає певну керівну посаду в організації, яка і надає їй владні повноваження, – це:

А) влада примусу

Б) влада винагородження

В) легітимна (законна) влада

Г) експертна влада

Д) референтна влада

 1. 6.           Попередження конфлікту передбачає:

А) недопущення появи причин конфлікту за рахунок чіткої організації праці, здорового морально-психологічного клімату в колективі, професійно та соціально-компетентного керівництва

Б) дії, що виключають зародження конфліктної ситуації або дії, що усувають причини конфлікту та призводять до розрядки конфліктної напруженістю, усувають можливість формування кризи та конфліктних дій і конфліктної свідомості

 1. 7.           Вкажіть, задоволення якої потреби є для індивіда першочерговим на етапі просування (одного із етапів кар’єри):

А) безпека

Б) самоврівноваженість, заспокоєність

В) досягнення автономії

Г) повага

 1. 8.           Вкажіть правильну послідовність реалізації основних етапів модифікації організаційної поведінки:

А) вимірювання поведінкових подій

Б) виявлення ключових форм поведінки (або поведінкових подій), які суттєво впливають на трудову діяльність

В) розробка та реалізація стратегії коригувального втручання

Г) визначення причин поведінки

Д) оцінка покращення діяльності

 1. 9.           Прикладами зовнішньої винагороди працівників є:

А) похвала, нагороди та визнання з боку колег

Б) досягнення в роботі та більша відповідальність

В) особисте зростання та самостійність в роботі

Г) немає правильної відповіді

 1. 10.       Основними методами перепроектування робіт в організації є:

А) спрощення роботи та стратегія фокусування

Б) розширення роботи та ротація робіт

В) спрощення роботи та стратегія диференціації

Г) немає правильної відповіді

 

9. Тестове завдання 2.

 1. 1.                      Цінності, особистість, мотивацію, сприйняття включає:

А) індивідуальний рівень об’єктів вивчення організаційної поведінки

Б) груповий рівень об’єктів вивчення організаційної поведінки

В) рівень організаційної системи об’єктів вивчення організаційної поведінки

 1. 2.                      Груповий рівень об’єктів вивчення організаційної поведінки включає:

А) комунікації

Б) особистість

В) цінності та відносини

Г) мотивацію та навчання

Д) ролі та статус

Е) організаційний розвиток

 1. 3.                      Із наведених тверджень вірними є:

А) позицію індивіда в процесі діяльності обумовлюють цінності та ставлення

Б) темперамент – це первинна форма вищого психічного синтезу, яка характеризує особистість

В) кожна людина здійснює свою діяльність та поводить себе відповідно власному уявленню про себе

Г) теорії особистості мають теоретичне значення, але на практиці реально не мають суттєвого значення

 1. 4.                      Психологічні захисні механізми:

А) агресивність

Б) регресія поведінки

В) фантазія

Г) проекція

Д) самозвинувачення

 1. 5.                      Теорії змісту мотивації:

А) модель Портера-Лоулера

Б) теорія набутих потребД. МакКлелланда

В) теорія ERG К. Альдерфера

Г) теорія очікувань В. Врума

Д) теорія “мотиваційної гігієни” Ф. Герцберга

Е) теорія справедливості Дж.С. Адамса

Є) теорія ієрархії потреб А. Маслоу

 1. 6.                      Вкажіть правильну послідовність реалізації етапів базового мотиваційного процесу:

А) пошукова поведінка

Б) спонукальні стимули

В) незадоволена потреба

Г) задоволена потреба

Д) внутрішня напруга

Е) зменшення напруги

7.Методи оцінки потенційних можливостей індивіда виконувати певну роботу:

А) практичні

Б) кореляційні

В) теоретичні

Г) прогнозні

Д) імітаційні

8.Формальна група, яка складається з робітників організації, які разом працюють над виконанням конкретного завдання або проекту у межах певного часу, – це:

А) комітет

Б) командна група

В) дружня група

Г) робоча (цільова, проектна) група

Д) група за інтересами

 1. 5.             Найважливіші функції неформального лідера – це:

А) допомагати групі в досягненні її цілей

Б) здійснювати делегування повноважень

В) підтримувати й зміцнювати існування групи

Г) поліпшувати комунікаційні зв’язки всередині групи

 1. 6.                      Схильність керівника давати діяльності усіх підлеглих середню оцінку, в результаті чого створюється ситуація, що начебто немає ані дуже гарних, ані занадто поганих виконавців, являє собою:

А) помилку останнього враження

Б) ефект контрасту

В) помилку поблажливості/строгості

Г) помилку центральної тенденції

Д) немає правильної відповіді

10.  Кейс.

На одному з підприємств був укріплений відділ розробки імітаторів для тренажерів, що підвищують роботу персоналу гідроелектростанцій.

Головний конструктор - керівник проекту - занедужав і був відсутній місяць. Групи позбавилися наукового керівництва, тому що саме він розробляв загальну схему проекту на комп'ютерній основі. Завідувач сектором виконував тільки адміністративні функції. Тимчасове керівництво групами взяв на себе завідувач відділом, який не був компетентний у цій галузі. Техніки, що виконували монтажні і графічні роботи, а також інженери-розроблювачі виявилися надані фактично самим собі. Але «обезголовлені» групи так перебудували свою роботу, що продуктивність праці за цей місяць зросла у 5 разів!

Скоротилася кількість інстанцій, по яких повинна була здійснюватися розробка, щоб «дійти» до макета. У групах виникли горизонтальні комунікації в обидва боки (типу «ми») і стали розвиватися відносини самоврядування.

Але коли повернувся головний конструктор, то всі зв'язки замкнув на собі. Однак його управлінська позиція вже сильно похитнулася прямими контактами груп. Колишній вертикальний коридор комунікації вже не спрацьовував, а до нових комунікацій типу «ми» він не міг адаптувати свій стиль керівництва. Спроба керувати по-старому відразу ж подовжила робочий процес. Тоді завідувач відділом провів невеликий експеримент: відправив головного конструктора у відрядження на два тижні. Продуктивність праці груп знову зросла, і розробка виробу була майже довершена. Повернувши з відрядження головний конструктор був поставлений у ситуацію, коли не управлінські, а інноваційні комунікації вирішили долю проекту.

Дайте відповіді на такі запитання до кейсу:

 1. Яку    помилку з самого початку  допустило    керівництво    з    погляду  організації роботи при розробці проекту? Обґрунтуйте.
 2. Які фактори були визначальними при виконанні робіт працівниками?
 3. Як би ви надійшли на місці завідувача відділом? (обгрунтуйте  відповідь).

 

8.2. Заочна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Для  підсумкового контролю у формі заліку

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

 

За результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) на контактних заняттях

 

1.

 

Тема 1. Концепція ОП

Тема 2. Людина в системі ОП

Тема 3. Управління поведінкою індивіда (для самостійного опрацювання)

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

 

 

 

4

 

 

2

Тема 4. Мотивація як фактор формування функціональної поведінки індивіда

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Тестовий контроль знань по темах 1 - 4

4

 

3.

Тема 5. Організація роботи індивіда

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Виконання практичних завдань

4

 

4.

 

Тема 6. Управління виконанням та оцінка робои індивіда

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

 

5.

 

Тема 7. Група як об’єкт аналізу ОП

Тема 8. Групова та між групова динаміка

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

4

 

6.

 

Тема 9. Командна модель діяльності

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар –дискусія

 

4

 

7

 

Тема 10. Управління конфліктами в організації

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

4

 

8

Тема 11. Управління комунікаціями в організаціях

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

4

 

9.

Тема 12. Організаційна культура

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

4

 

10.

Тема 13. Управління організаційним розвитком

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

4

 

11.

Поточний модульний контроль

Підсумкове заняття

 

 

 

40

 

За результати виконання контрольних ( модульних) завдань

 

 

 

Підготовка до модульних контрольних завдань (двох)

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10

 

Усього балів за контактні заняття

40

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За результати виконання та захисту обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

За результати  виконання та захисту індивідуальних робіт  за вибором  

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

2. Практичні аспекти застосування теоретичних положень організаційної поведінки на вітчизняних підприємствах

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

20

3.  Виконання завдань, з запропонованого далі переліку

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Усього балів за результати виконання та захисту  позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідну  діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Порядок поточного і підсумкового контролю знань

В сесійний період  при проведенні контактних занять для студентів заочної форми навчання передбачено проведення міні-лекцій, міні-семінарів - розгорнутих бесід та тестового контролю знань – до 40 балів за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії. За виконання двох модульних робіт передбачено відповідно максимальні оцінки – по 5 балів.   

    Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) передбачає виконання домашніх індивідуальних завдань та індивідуальних робіт за вибором (згідно з картою СРС відповідно).

-    Передбачено обов’язковий захист індивідуальних завдань (контрольної роботи), які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період;

-    При формуванні оцінки за індивідуальні завдання (контрольну роботу), які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більша частина загальної оцінки за виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт) в міжсесійний період передбачена за захист виконаного завдання. (в пропорції 1: 3).

Виконані з вибіркової  дисципліни "Організаційна поведінка" домашні письмові роботи мають бути представлені на кафедру менеджменту згідно з графіком проведення «Дня заочника».

Результати поточного контролю враховують систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних (контрольних) робіт), так і  оцінку виконаної домашньої контрольної роботи та вибіркових робіт. Кожна контрольна (модульна) робота  оцінюється від 0 до 5 балів.

 

Об'єктом поточного контролю є результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

1)        відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (максимальна оцінка - 40 балів);

4)   результати виконання двох контрольних (модульних) робіт (максимальна оцінка - 10 балів за кожне);

5)        результати виконання і захисту двох завдань самостійної роботи студента (максимальна оцінка за виконання кожного представлена в Карті самостійної роботи студента);

 

 1. Контроль відповідей (виступів) на аудиторних заняттях студента впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його знань, продемонстрованих на семінарських і практичних заняттях за окремими темами дисципліни. При цьому на практичних заняттях застосовуються різні форми роботи (експрес-опитування, міні-тестування, робота з кейсами  в групах тощо), що дозволяє більшості студентів отримати оцінку на кожному практичному занятті.

Шкала оцінювання становить 0; 1; 2 бали за наступною шкалою

-            за відсутності відповіді на питання – 0 балів;

-            за неповної або неточної відповіді  – 1 бал;

-            за повної та точної відповіді            – 2 бали.

Загальна сума балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  визначається простим сумуванням, але не може перевищувати 40 балів.

Оцінюванню підлягають усні відповіді і виступи в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь у ділових іграх тощо.

 1. Контроль активності роботи студента на лекційних заняттях впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його активності, якості надання зворотного зв’язку та залученості у взаємодію з викладачем на лекціях

3.Виконання модульних контрольних завдань.

Перше модульне контрольне завдання складається з 5-ти відкритих тестових завдань  за  темами 1 – 5 дисципліни.

Для оцінювання рівня відповідей на кожне відкрите тестове завдання використовуються такі критерії:

 • 1 бал        – питання розкрите повністю;
 • 0,5 бала    – питання розкрите частково;
 • 0 балів     – питання не розкрите.

Відповідь на контрольну (модульну) роботу оцінюється за шкалою (0; 1; 2) пропорційно розкриттю складових контрольного завдання

Друге модульне контрольне завдання складається з 20-ти тестових запитань за   програмою дисципліни.

За кожне завдання студент може отримати максимальну кількість балів 5 за такою шкалою:

9-10правильних відповідей – 5 балів,

7-8 правильних відповідей -  4 бали,

5-6 правильних відповідей – 3 бали,

                              3-4 правильні відповіді – 2 бали;

                               0-2 правильн і відповіді – 0 балів.

 

4. Оцінювання виконання індивідуальних завдань

Різновиди індивідуальних завдань наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

"Звіт про виконання індивідуального завдання (назва завдання)" студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи).

Кожне із завдань оцінюється максимально 10 бал. Для оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань використовуються такі критерії:

 • самостійність роботи студента;
 • виконаний належним чином увесь обсяг завдання;
 • інформація добре опрацьована та ілюстрована;
 • завдання виконано в запропоновані терміни;
 • ідентифікація сфер ефективного використання пропозицій.

 

Відображення зазначених складових у відповіді студента   оцінюється за такими критеріями:

4)      Точне і повне дотримання зазначених складових у відповіді студента оцінюється 10 балами.

5)      Неточне або неповне висвітлення будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 2 бали.

6)      Відсутність будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 4 бали.

Перевірка індивідуальних робіт відбувається у формі захисту під час індивідуально консультативної роботи (ІКР) або у формі презентацій на семінарських заняттях.

Загальна оцінка рівня знань студентів за дисципліною визначається як сума балів, одержаних студентами за всіма об’єктами поточного  контролю.

До залікової відомості вносяться результати поточного модульного контролю за 100-баловою системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалуECTS за критеріями:

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку , набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

Зміст індивідуальних вибіркових завдань

Завдання 1. Дослідження діючої в організації системи винагородження працівників

Тип завдання: дослідження діючої в організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи, системи винагородження працівників, аналіз впливу різних видів винагороди на поведінку працівників організації.

Мета завдання:формування практичних навичок аналізу діючої в організації системи винагородження, виявлення її недоліків та обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення в цілях формування функціональної поведінки працівників.

Зміст завдання:

1. Дослідити ступінь важливості різних видів внутрішньої та зовнішньої винагороди для працівників декількох відділів організації шляхом опитування працівників за самостійно розробленою для цієї мети анкетою. Результати дослідження звести у таблицю такої форми:

Таблиця.

Ступінь важливості різних видів винагороди для працівників організації

Типи винагороди

Відділ А

Відділ Б

...

1. Внутрішня винагорода:

-

-

. . .

 

 

 

2. Зовнішня винагорода:

-

-

. . .

 

 

 

2. Здійснити аналіз складових існуючої в організації системи винагородження та їх впливу на поведінку працівників досліджуваної організації.

3. Дослідити динаміку винагородження в організації, використовуючи метод аналіз документів.

4. Співставити отриману різними шляхами (методами – опитування та аналізу документів) інформацію щодо винагородження в організації та надати обґрунтовані власні пропозиції по удосконаленню організаційної системи винагород, розроблені з урахуванням:

-      особливостей діяльності та можливостей досліджуваної організації;

-      менталітету та потреб працівників;

-      теоретичних засад мотивації.

5. Охарактеризувати можливий вплив пропонованих заходів на поведінку працівників досліджуваної організації у разі їхнього впровадження.

Форма представлення звіту:про виконаннязавдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, магістерської програми, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис: “Звіт про виконання завдання “Дослідження діючої в організації системи винагородження працівників” студента (прізвище, ініціали, номер академічної групи).

До звіту обов’язково слід додати заповнені анкети щодо виявлення ступеня важливості різних видів внутрішньої та зовнішньої винагороди для працівників досліджуваної організації.

Критерії оцінювання: виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюється   0, 5, 10, балів залежно від:

-    повноти виконання завдання;

-    обсягів залученої для виконання завдання інформації;

-    наявності власних коментарів, висновків за результатами аналізу існуючої в організації системи оцінювання виконання роботи працівниками та власних обґрунтованих пропозицій щодо її удосконалення;

-    дотримання регламенту виконання завдань та подання їх на кафедру.

Шкала оцінювання

10 балів – робота виконана з дотриманням усіх вимог,

5 балів - робота виконана з дотриманням  деяких вимог,

0 балів – робота виконана формально і не за графіком роботи, не самостійно  та не відповідає вимогам за змістом та структурою.

Завдання 2.  «Дослідження внутрішньої нормативної документації в організації»

Тип завдання: дослідження існуючої в організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи, внутрішньої нормативної документації та обґрунтування власних пропозицій щодо її удосконалення.

Мета завдання: формування практичних навичок аналізу існуючої в організації внутрішньої нормативної документації, виявлення її недоліків та обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення в цілях формування функціональної поведінки працівників.

Зміст завдання:

1. Здійснити аналіз існуючої в організації внутрішньої нормативної документації та  її впливу на поведінку працівників досліджуваної організації. Копії примірників  внутрішньої нормативної документації треба представити у додатках.

2. Дослідити ступінь впливу різних видів внутрішньої нормативної документації на поведінку працівників організації 

3. Співставити за змістом та структурою існуючу в організації внутрішню нормативну документацію зі стандартними вимогами до існування внутрішньої нормативної документації в організаціях.

4. Результати дослідження звести у таблицю такої форми:

Таблиця

Результати дослідження внутрішньої нормативної документації в організації (назва)

Види ВНД (за стандартними вимогами)

Наявність їх в організації

Відповідність їх за структурою

(конкретна інформація)

Відповідність їх за змістом (конкретна інформація)

Реальний вплив на поведінку та діяльність (конкретна інформація)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Обґрунтувати висновки та власні пропозиції щодо удосконалення існуючої в досліджуваній організації внутрішньої нормативної документації.

6. Охарактеризувати можливий вплив пропонованих заходів на поведінку працівників та діяльність організації за умов їхнього впровадження.

Форма представлення звіту: про виконаннязавдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, магістерської програми, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис: “Звіт про виконання завдання “Дослідження існуючої в організації системи оцінювання виконання роботи працівниками” студента (прізвище, ініціали, номер академічної групи).

 

Завдання 3. Дослідження існуючої в організації системи оцінювання виконання роботи працівниками

Тип завдання: дослідження існуючої в організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи, системи оцінювання виконання роботи працівниками та обґрунтування власних пропозицій щодо її удосконалення.

Мета завдання: формування практичних навичок аналізу існуючої в організації системи оцінювання виконання роботи працівниками, виявлення її недоліків та обґрунтування пропозицій щодо її удосконалення в цілях формування функціональної поведінки працівників.

Зміст завдання:

1. Надати детальну характеристику основних елементів існуючої в організації системи оцінювання (об’єкти оцінювання, показники оцінювання, суб’єкти оцінювання, методи оцінювання) на прикладі декількох працівників різних категорій.

2. Виявити переваги та недоліки існуючої в організації системи оцінювання.

3. Визначити характер впливу діючої практики оцінювання на поведінку працівників організації.

4. З’ясувати наявність взаємозв’язку системи оцінювання виконання роботи працівниками з системою їх винагородження.

5. Обґрунтувати власні пропозиції щодо удосконалення існуючої в досліджуваній організації системи оцінювання виконання роботи працівниками.

6. Охарактеризувати можливий вплив пропонованих заходів на поведінку працівників досліджуваної організації у разі їхнього впровадження.

Форма представлення звіту: про виконаннязавдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, магістерської програми, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис: “Звіт про виконання завдання “Дослідження існуючої в організації системи оцінювання виконання роботи працівниками” студента (прізвище, ініціали, номер академічної групи).

Завдання може бути оцінено на 100%, 50%, 0% балів від вказаної у карті Самостійної роботи студентів шкалою (відповідно по формах навчання).  Для оцінювання рівня виконання індивідуального практичного завдання використовуються такі критерії:

%  від максимально мождивої кількості балів

Критерії

100%

Самостійно виконаний належним чином увесь обсяг завдання. Інформація добре ілюстрована. Робота виконана за встановленим графіком.

50%

Завдання в цілому виконане, але має окремі недоліки: частина інформації відсутня або суперечлива, відсутні необхідні ілюстрації. Порушено терміни подання завдання.

0%

Завдання не виконане або виконане без необхідної інформації чи списане з іншої роботи.

3. Виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання за матеріалами організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи.

Завдання 4. “Оцінка рівня конфліктності в організації”

Тип завдання: оцінка рівня конфліктності в організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи.

Мета завдання: формування практичних навичок аналізу причин виникнення конфліктів в організації та вибору ефективних стратегій їх вирішення.

Зміст завдання:

1. Розробити анкету (з відкритими та закритими запитаннями (не менше 20-25 запитань) для оцінки рівня конфліктності в організації.

2. Вказати основні види конфліктів, які мають місце в організації.

3. Охарактеризувати учасників конфліктів та їх поведінку в конфліктній ситуації, здійснити аналіз причин виникнення конфліктів в організації.

4. Надати обґрунтовані пропозиції щодо шляхів вирішення конфліктів в організації.

5. Охарактеризувати роль керівників у вирішенні конфліктів в організації.

6. Вказати можливі дії щодо запобігання виникнення в подальшому виявлених під час дослідження конфліктів в організації.

Форма представлення звіту: індивідуальне завдання представляється у формі письмового звіту за результатами дослідження з власними коментарями, висновками та обґрунтованими власними пропозиціями.

До звіту обов’язково слід додати заповнені анкети щодо оцінки рівня конфліктності в організації.

Завдання 5.Дослідження формальної та неформальної комунікації в організації”

Тип завдання: дослідження формальної та неформальної комунікації в організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи, та аналіз її впливу на поведінку працівників.

Мета завдання: формування практичних навичок аналізу впливу комунікативних процесів на поведінку працівників в організації.

Зміст завдання:

1. Дослідити характер впливу на поведінку працівників організації формальної та неформальної комунікації.

2. З’ясувати, яким чином формальна та неформальна комунікація може бути використана в управлінській діяльності.

3. Результати дослідження звести у таблицю такої форми:

Таблиця.

Дослідження формальної та неформальної комунікації в організації

Види комунікацій в організації

Характер впливу на поведінку працівника

Доцільність їх використання в управлінській діяльності

Формальні комунікації:

-

-

 

 

 

Неформальні комунікації

-

-

 

 

4. Виявити наявність в організації бар’єрів, які заважають ефективному спілкуванню.

5. Надати обґрунтовані пропозиції щодо підвищення ефективності комунікаційних процесів в організації.

Форма представлення звіту: індивідуальне завдання представляється у формі письмового звіту за результатами дослідження з власними коментарями, висновками та обґрунтованими власними пропозиціями.

Завдання 6. “Дослідження організаційної культури”

Тип завдання– опис елементів моделі організаційної культури підприємства, що є базою написання магістерської дипломної роботи, та аналіз прояву цих елементів в організаційних процесах.

Мета завдання: набуття уміньформування моделі організаційної культури підприємства, визначення складу її елементів, аналізу особливостей прояву окремих елементів організаційної культури в організаційних процесах.

Зміст завдання:

1. Описати елементи організаційної культури підприємства: 1) місія організації; 2) історія, міфи та легенди організації, особливості їх використання на підприємстві для розповсюдження специфічних цінностей організації; 3) ритуали та традиції; 4) умови роботи персоналу; 5) усвідомлена система цінностей та наявність спеціальних документів, у яких описані специфічні цінності організації; 6) складові іміджу компанії (зовнішній вигляд будівель, офісів; зовнішній вигляд співробітників; логотип, організаційна символіка та їх застосування при оформленні робочих місць, документів); 7) характеристики системи комунікацій та особливості її застосування в процесі управління організаційною культурою.

2. Здійснити аналіз прояву елементів організаційної культури за формою, наведеною у таблиці:

Таблиця.

Характеристика форм прояву елементів організаційної культури

Елементи організаційної культури

Сфери прояву елементів організаційної культури

Цілевста-новлення

Влада

Організаційна структура

Робота

Відносини між членами організації

Управлінські настанови

 

 

 

 

 

Правила, норми

 

 

 

 

 

Звичаї

 

 

 

 

 

Ритуали

 

 

 

 

 

Цінності

 

 

 

 

 

Символіка

 

 

 

 

 

Історія, міфи, легенди

 

 

 

 

 

3. Здійснити аналіз повноти складу елементів організаційної культури підприємства.

4. Надати обґрунтовані пропозиції щодо включення /виключення тих чи інших елементів до/з організаційної культури підприємства, їх вдосконалення.

Форма представлення звіту: індивідуальне завдання представляється у формі письмового звіту за результатами дослідження з власними коментарями, висновками та обґрунтованими власними пропозиціями.

Завдання 7. “Дослідження методів подолання опору змінам в організації”

Тип завдання:дослідження методів подолання опору змінам, що використовуються в організації, що є базою написання магістерської дипломної роботи, та оцінка їх ефективності.

Мета завдання: набуття уміньаналізу методів подолання опору змінам, які використовуються в організації, специфічних форм їх прояву, оцінки їх ефективності.

Зміст завдання:

1. Охарактеризувати декілька будь-яких видів змін в організації, пропозиції проведення яких зустріли опір з боку персоналу. З’ясувати причин опору таким змінам.

2. Здійснити узагальнення методів подолання опору змінам, що використовуються в організації, оцінку ефективності застосування кожного методу. Результати дослідження звести у таблицю такої форми:

Таблиця

Методи подолання опору змінам

Найменування

методу

Форми застосування

методу в організації

Оціночна

ефективність*

1. Надання інформації

 

 

2. Участь та залучення

 

 

3. Допомога та підтримка

 

 

4. Переговори та угоди

 

 

5. Маніпуляція

 

 

6. Кооптація

 

 

7. Явне примушування

 

 

8. Неявне примушування

 

 

9. Комунікація

 

 

10. Мотивація

 

 

* Визначається за 10-баловою шкалою (розподілити оцінки від 1 до 10: найважливіший фактор – 10 балів; найменш важливий фактор – 1 бал).

3. Визначити найважливіші для організації методи подолання опору змінам.

4. Обґрунтувати переваги та недоліки застосування тих чи інших методів подолання опору змінам в організації. Результати звести у таблицю такої форми:

Таблиця

Оцінка переваг та недоліків

застосування різних методів подолання опору змінам в організації

Найменування

методу

Переваги

Недоліки

1. Надання інформації

 

 

2. Участь та залучення

 

 

3. Допомога та підтримка

 

 

4. Переговори та угоди

 

 

5. Маніпуляція

 

 

6. Кооптація

 

 

7. Явне примушування

 

 

8. Неявне примушування

 

 

9. Комунікація

 

 

10. Мотивація

 

 

5. Надати обґрунтовані пропозиції щодо подолання опору змінам в організації.

Форма представлення звіту: індивідуальне завдання представляється у формі письмового звіту за результатами дослідження з власними коментарями, висновками та обґрунтованими власними пропозиціями.

Про виконання обов’язкових і вибіркових завдань для самостійного опрацювання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, магістерської програми, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис: “Звіт про виконання завдання (назва завдання)” студента (прізвище, ініціали, номер академічної групи).

Кожне із завдань може бути оцінено на 100%, 50%, 0% балів від вказаної у карті Самостійної роботи студентів шкалою (відповідно по формах навчання).  Для оцінювання рівня виконання індивідуальних практичних завдань використовуються такі критерії:

%  від максимально мождивої кількості балів

Критерії

100%

Самостійно виконаний належним чином увесь обсяг завдання. Інформація добре ілюстрована. Робота виконана за встановленим графіком.

50%

Завдання в цілому виконане, але має окремі недоліки: частина інформації відсутня або суперечлива, відсутні необхідні ілюстрації. Порушено терміни подання завдання.

0%

Завдання не виконане або виконане без необхідної інформації чи списане з іншої роботи.

 

8.3. Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт

 1. Організаційна поведінка як академічна дисципліна: поняття, мета, об’єкти дослідження.
 2. Особистість: поняття, структура, характеристики, детермінанти поведінки.
 3. Сутнісна характеристика сучасних теорій розвитку особистості.
 4. Сутність “я” - концепції та її вплив на поведінку людини в організації. Характеристика механізмів захисної поведінки.
 5. Комбіновані типи особистості та особливості управління ними.
 6. Соціальні ролі в організації та особистісний потенціал робітника.
 7. Сутнісна характеристика теорій поведінки особистості в організації.
 8. Сутність поняття “задоволеність роботою”, фактори, що впливають на задоволеність роботою, потенційні наслідки задоволеності роботою.
 9. Сутність поняття “мотивація функціональної поведінки робітників”, характеристика базового мотиваційного процесу.
 10. Сутнісна характеристика основних концепцій мотивації особистості.
 11. Сутнісна характеристика теорії підкріплення. Поняття та основні види підкріплення.
 12. Модифікація організаційної поведінки: поняття та характеристика основних етапів.
 13. Поняття “винагорода”. Сутнісна характеристика типів та видів винагороди працівників в організації.
 14. Управління за цілями: поняття, основні етапи, переваги та проблеми.
 15. Поняття та цілі організації роботи індивіда. Принципи раціональної організації роботи індивіда.
 16. Поняття проектування роботи індивіда в організації. Характеристика основних методів проектування та перепроектування роботи в організації.
 17. Сутнісна характеристика альтернативних розкладів роботи, їх переваги та недоліки.
 18. Поняття та основні типи кар’єри. Характеристика основних етапів кар’єри за Д. Гібсоном. Сутність поняття “планування кар’єри“.
 19. Поняття та основні етапи процесу навчання. Характеристика способів навчання працівників на робочому місці.
 20. Сутнісна характеристика факторної моделі індивідуального виконання роботи Стюарта.
 21. Сутнісна характеристика основних елементів системи оцінювання виконання роботи індивідом в організації.
 22. Сутнісна характеристика основних методів оцінки потенційних можливостей індивіда виконувати певну роботу.
 23. Сутнісна характеристика основних методів оцінки фактичного виконання роботи індивідом в організації.
 24. Сутнісна характеристика основних факторів, які порушують точність оцінки виконання роботи індивідом в організації.
 25. Поняття “група”. Причини та умови формування груп в організації. Типи груп в організаціях.
 26. Формальні та неформальні групи в організації: поняття та характеристика основних видів.
 27. Сутнісна характеристика факторів, що впливають на ефективність роботи групи в організації.
 28. Групові норми: поняття, основні ознаки, шляхи встановлення. Сутнісна характеристика норм переважного значення.
 29. Сутність поняття “групова динаміка”. Характеристика основних етапів розвитку групи.
 30. Поняття групової згуртованості та її вплив на продуктивність роботи групи. Сутнісна характеристика чинників, що визначають ступінь згуртованості групи.
 31. Сутнісна характеристика шляхів підвищення та шляхів зниження групової згуртованості.
 32. Групове мислення: поняття, характерні ознаки за І. Дженісом. Дії керівника групи щодо зменшення ймовірності виникнення групового мислення.
 33. Групове прийняття рішень, його переваги та недоліки. Характеристика основних методів прийняття рішень групою.
 34. Влада та лідерство: поняття та взаємозв’язок. Джерела влади за Дж. Френчем та Б. Рейвеном. Вплив лідерства на показники роботи групи.
 35. Сутність поняття “міжгрупова динаміка”. Можливі наслідки міжгрупової конкуренції (змагання). Дії керівництва організації щодо запобігання деструктивному змаганню (конкуренції) поміж групами.
 36. Команда: поняття, характеристика основних видів в організації та стадій розвитку. Характеристика ключових компонентів, які забезпечують ефективність команди.
 37. Прийняття рішень у команді. Сутнісна характеристика методів прийняття рішень командою.
 38. Конфлікт: сутність, джерела виникнення і характеристика основних видів в організації. Характеристика процесу розвитку конфлікту.
 39. Шляхи запобігання та вирішення конфліктів в організації.
 40. Поняття “комунікація” та характеристика процесу комунікації. Сутнісна характеристика засобів комунікації. Бар’єри, які заважають ефективному спілкуванню.
 41. Сутнісна характеристика основних методів підвищення ефективності спілкування в організаціях.
 42. Організаційна культура: поняття, функції, структура, рівні. Різниця між організаційною та корпоративною культурами.
 43. Сутнісна характеристика основних типів організаційної культури.
 44. Організаційний розвиток: сутність, мета, принципи. Сутнісна характеристика основних моделей організаційного розвитку.
 45. Причини та форми прояву опору змінам в організації. Характеристика методів зменшення та усунення опору організаційним змінам.

 

9. Рекомендована література

Основна:

 1. Бутенко Н.Ю., Хоменко Л.М., Черпак А.Є. Організаційна поведінка: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008.
 2. Власова А.М., Савчук Л.М., Савінова В.Б. Організаційна поведінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.
 3. Гелрігел Д., Слокум-молодший Дж.В., Вудмен Р.В., Бренінг Н.С. Організаційна поведінка / Пер. з англ. І. Тарасюк, М. Зарицька, Н. Гайдукевич. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 726 с.
 4. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
 5. Глумаков В.Н. Организационное поведение: Учебное пособие/ В.Н. Глумаков. - М.: ЗАО “Финстатинформ”, 2002. - 256 с.
 6. Дафт Р. Организации. Учебник для психологов и экономистов. – СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с.
 7. Джордж Дж.М., Джоунс Г.Р. Организационное поведение. Основы управления: Учеб. пособие для вузов /Пер. с англ. под ред. проф. Е.А. Климова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 463 с.
 8. Карташова Л.В. Поведение в организации: Учебник для ВУЗов. - Киев, 1999.
 9. Карташова Л.В., Никонова Т.В., Соломандина Т.О. Поведение в организации. - М.: ИНФРА, 1999.
 10. Коротков Э.М., Силина А.Н. Организационное поведение. - Тюмень: Вектор Бук, 1998.
 11. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме: эффект и парадоксы. - М.: ЮНИТИ, 1997.
 12. Лысенко Ю.Г.,Шаталова Т.С., Сивицкая И.Г. Организационное поведение: Учеб. пособие. - Донецк: Донецкий национальный университет, 2002. - 278 с.
 13. Лютенс Ф. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 692 с.
 14. Маллинз Л. Менеджмент и организационное поведение: Учебно-практ. пособие: Пер. с англ./ Л. Маллинз. - Минск: Новое знание, 2003. - 1039 с.
 15. Модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 2, 3, 9, 16. – М.: “ИНФРА-М”, 1999.
 16. Мэтс Элвессон. Организационная культура / Пер. с англ. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2005. – 460 с.
 17. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб.: Издательство “Питер”, 2000. – 448 с.
 18. Организационное поведение. Хрестоматия. Учеб. пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента. /Редактор – составитель Райгородский Д.Я. – Самара: Издательский Дом “Бахрах-М”, 2006. – 752 с.
 19. Организационное поведение: Учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Латфуллина,О.Н. Громовой. – СПб.: Питер, 2004. – 432 с.
 20. Організаційна поведінка: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с.
 21. Потерехин А.Л. Психология управления. Основы межличностного общения. - К.: ВИРА-Р, 1999.
 22. Резник С.Д., Игошина И.А. Организационное поведение (практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации): Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 256 с.
 23. Роббинз Стивен П. Основы организационного поведения / Пер. с англ. – 8-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 448 с.
 24. Савельєва В. Психологія управління. – К.: Видавничий дім “Професіонал”, 2005.
 25. Урбанович А.А. Психология управления: Уч. пособие – Мн.: Харвест, 2003.
 26. Шермерорн Дж., Хант Дж., Осборн Р. Организационное поведение: Учебник. / Пер. с англ. под ред. Е.Г. Молл.– 8-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 637 с.

Додаткова:

 1. Адаир Д. Эффективное лидерство: Как развивать и применять лидерские навыки. - М.: ЭКСМО, 2003. - 318 с.
 2. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М.: “Дело”, 1991. – 320 с.
 3. ДесслерГ.Управление персоналом: Учеб. пособие для студ., обуч. по эконом. направлению и спец. /Пер. с англ./ Ред. Ю.В. Шленов. - М.: БИНОМ, 1997. - 431 с.
 4. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. - Н.Новгород: Нимб, 2003. - 720 с.
 5. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 288 с.
 6. Кирхлер Э.,Родлер К. Мотивация в организациях: Пер. с нем. – Х.: Гуманитарный центр, 2003.
 7. Коул Д.Управление персоналом в современных организациях: Пер. с англ. - М.: Вершина, 2004. - 352 с.
 8. Красовский Ю.Д. Организационное поведение : Учеб. пособие/ Ю.Д. Красовский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 511 с.
 9. Кэ де Ври Манфред. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003.
 10. Литвак Б.Ф. Разработка управленческого решения: Учебник – М.: Дело, 2003.
 11. Молл Е.Г. Менеджмент: организационное поведение: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 160 с.
 12. Мотивация персонала. Нет мотива – нет работы. – М.: Изд-во “Альфа-Пресс”, 2005. – 216 с
 13. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон. – СПб.: Питер, 2003. – 222с.
 14. Психология лидерства: Хрестоматия/ Сост. К.В. Сельченок. - Минск: Харвест, 2004. - 366 с.
 15. Сотникова С.И. Управление карьерой: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 408 с.
 16. Спивак В.А. Корпоративная культура – СПб.: Питер, 2001. – 352 с.
 17. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом: Учеб.пособие для вузов/ В.А. Спивак. - СПб.: Питер, 2000. - 416 с.
 18. Стаут Ларри. Лидерство: от загадок к практике. – М.: ООО «Добрая книга», 2002. – 320 с.
 19. Торрингтон Д., Холл Л., Тэйлор С. Управление человеческими ресурсами: Учебник: Пер. с англ. - 5-е изд. - М.: Дело и Сервис, 2004. - 752 с.
 20. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2005. – 640 с.
 21. Фалмер М. Роберт. Энциклопедия современного управления. – т. 3. Выполнение как функция управления. – М.: ВИПКЭнерго, 1992.
 22. Фридман М., Трегоу Б. Искусство и наука стратегии лидерства: Новый подход к корпоративному управлению. – Пер. с англ. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004.
 23. Хант Дж. Управление людьми в компаниях: руководство для менеджера – М.: ЗАО «Олимп – Бизнес», 1999.
 24. Шаронова Н.В. Организационное поведение = Organizational Behavior: Учеб. пособие для студ. экон. спец./ Н.В. Шаронова. - Х.: Нар. укр. акад., 2001. – 208 с.
 25. Шейн Є.Х. Организационная культура и лидерство /пер. с англ. Под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.
 26. Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства. - М.: ТЕИС, 2002. - 501 с.