Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Основи безпеки бізнесу КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кредитно – економічний факультет

Кафедра менеджменту банківської діяльності

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –  педагогічної  роботи                                

____________________ А.М.Колот

“____”___________________2014 р.

 

 

                             

Методичні матеріали

щодо змісту та організації  самостійної роботи студентів,

 поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни

“Основи безпеки бізнесу”

 

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,

напрям підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Кредит»

 

 

 

 

Завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності

_____________________Л.О.Примостка

“_____”_______________2014 р.

 

 

Начальник навчально - методичного відділу

_______________________Т.В. Гуть

“_____”_______________2014 р.

 

 

Київ КНЕУ 2014

 

ЗМІСТ

 

 

 

стор.

1.

Вступ

3

2.

Тематичний план

5

3.

Зміст за темами

7

4.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять[1]

13

5.

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

58

6.

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

67

7.

 

 

8.

 

9.

10.

11.

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

Плани аудиторних занять під час сесії (виключно для іноземномовних дисциплін) для студентів заочно-дистанційної форми навчання

Графіки індивідуально-консультативної роботи (за формами навчання)

Приклади типових завдань, що виносяться на залік

Карти самостійної роботи студента (за формами навчання)

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Особливості поточного контролю знань студентів заочно-дистанційної форми навчання

 Зразок модульних контрольних робіт для контролю знань студентів денної та заочної форм навчання

Список рекомендованої літератури

 

 

 

69

 

69

70

74

83

 

89

 

96

96

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

«Основи безпеки бізнесу»- дисципліна, яка належить до вибіркових дисциплін програми професійної підготовки бакалаврів. Специфіка аудиторії, для якої викладається ця дисципліна полягає в тому, що її складають студенти другого курсу різних спеціальностей.

Виходячи з цього предметом дисципліни “Основи безпеки бізнесу” є діяльність суб’єктів підприємницької діяльності по забезпеченню безпеки їх функціонування на ринку.

У зв’язку з вищенаведеним, метою дисципліни є формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності вживати заходи безпеки у процесі підприємницької діяльності, уміння забезпечувати безпечні умови роботи при виконанні своїх посадових обов’язків, якісно та ефективно виконувати заходи безпеки передбачені на тому чи іншому підприємстві.

Відповідно до мети та предмету дисципліни основними її завданнями є:

- надання студентам знань з основ безпеки підприємницької діяльності, місця і ролі приватної безпеки в системі національної безпеки України та змісту діяльності із забезпечення безпеки суб’єкта господарювання;

- формування умінь забезпечувати безпеку власної діяльності при виконанні посадових обов’язків на підприємстві та грамотно виконувати заходи безпеки передбачені відповідним режимом його діяльності;

- формування навичок використання положень відповідних правових актів для виконання передбачених на підприємстві заходів безпеки.

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами по дисциплінах “Економіка підприємств”, “Правознавство” та інших, які формують у студентів основи знань підприємницької діяльності та умов її здійснення.

В свою чергу дисципліна “Основи безпеки бізнесу” передує вивченню навчальної дисципліни «Безпека банківської діяльності», а також таких дисциплін магістерської програми «Економічна безпека фінансових установ» як «Основи економічної безпеки фінансових установ», «Фінансова безпека», «Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ», «Кадрова безпека».

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

Знати:

 • основи безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її організації;
 • заходи захисту підприємств від недобросовісної конкуренції та протидії актам промислового шпигунства;
 • зміст банківської та комерційної таємниці, організацію їх захисту на підприємствах та в банках, обов’язки персоналу підприємству по забезпеченню його безпеки;
 • порядок і правила організації охорони суб’єктів підприємницької діяльності і підтримання відповідного режиму в них;
 • заходи захисту інформації;
 • основні заходи безпеки комерційних, господарських та фінансових операцій і технологій;
 • основи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності комерційного підприємства;
 • організацію дій суб’єктів господарювання в екстремальних умовах.

Вміти:

 • забезпечувати виконання необхідних заходів безпеки при роботі на підприємстві та здійсненні ним підприємницької діяльності;
 • застосовувати отримані знання у власній практичній діяльності;
 • правильно і своєчасно визначати вірогідність наступу загроз діяльності підприємства та вживати необхідних заходів по протидії їм.

 

 

 

 

 1. Тематичний план

 

 

 

Назва тем

Кількість годин

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

Л

е

к

ц

і

ї

С

(П,

Л)

І

К

Р

СРС

Л

е

к

ц

і

ї

С

(П,

Л)

І

К

Р

СРС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Тема 1. Основи безпеки підприємницької діяльності

2

2

1

3

1

2

2

8

Тема 2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

2

2

1

3

1

-

2

6

Тема 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

2

4

2

6

1

 

2

8

Тема 4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

2

2

1

3

-

-

-

6

Тема 5. Охорона і охоронна діяльність

2

4

2

4

1

2

2

8

Тема 6. Інформаційна безпека підприємства

2

4

1

3

1

-

2

8

Тема 7. Економічна безпека підприємства

2

4

2

6

1

2

2

8

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства

2

4

1

3

-

-

2

8

Тема 9. Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

2

2

1

3

-

-

2

8

Тема 10. Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

2

2

1

3

-

-

-

6

Тема 11. Особиста безпека підприємця

2

2

1

3

-

-

-

6

Разом годин

22

32

14

40

6

6

16

80

Де С — семінарські заняття; (П) — практичні заняття, (Л) — лабораторні заняття, ІКР — індивідуально-консультативна робота, СРС — самостійна робота студентів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зміст за темами

 

Тема 1. Основи безпеки підприємницької діяльності

 

Умови організації безпеки підприємницької діяльності в Україні.

Суть та зміст безпеки бізнесу, її мета і завдання. Види безпеки. Способи та форми організації безпеки діяльності суб’єктів підприємництва. Сили та засоби безпеки. Роль персоналу підприємства по забезпеченню режиму безпеки, організація взаємодії з правоохоронними органами. Обов’язки посадових осіб по виконанню заходів безпеки.

Структура підрозділу безпеки, його функції і завдання. Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами підприємства. Заходи безпеки підприємницької діяльності. Об’єкти захисту. Забезпечення функціонування системи заходів безпеки на підприємстві.

 

Тема 2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

 

Зовнішні загрози, їх характеристики та тенденції розвитку. Джерела зовнішніх загроз, вплив загроз на діяльність суб’єкта господарювання Шахрайство як найбільш поширена загроза на власність та діяльність суб’єктів господарювання. Внутрішні загрози і їх характеристика. Зловживання службовим становищем працівників підприємства, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи. Заходи захисту суб’єктів господарювання від зовнішніх і внутрішніх загроз. Відповідальність за посягання на власність та імідж суб’єкта господарювання.

 

Тема 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

 

Поняття корупції. Явище корупції. Корупція: поняття, суть, типологія. Аспекти корупції. Соціально - економічні аспекти корупції. Політичні аспекти корупції. Правовий аспект корупції. Бюрократизм в Україні як елемент корупції. Причини корупції. Передумови виникнення корупції. Неефективність державного управління. Нерозвиненість цивільного суспільства. Недосконалість законодавства. Основні напрями боротьби з корупцією. Необхідність розробки національного плану боротьби з корупцією. Удосконалення законодавства - пріоритетна міра боротьби з корупцією. Інформаційна відвертість і прозорість діяльності державної влади. Проведення інституційних перетворень. Антикорупційні організації.

 

Тема 4. Недобросовісна конкуренція та промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

 

Суть недобросовісної конкуренції, її мета, ознаки та причини. Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання. Створення перешкод його діяльності у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію. Заходи щодо захисту від недобросовісної конкуренції.

Промислове шпигунство, його мета, ознаки та причини. Об’єкти промислового шпигунства та методи його роботи. Сили та засоби промислового шпигунства. Форми та методи залучення працівників підприємства до протиправних дій, співробітництва з конкурентами та промисловими шпигунами, протидії їм. Заходи по організації захисту від промислового шпигунства.

 

Тема 5. Охорона і охоронна діяльність

 

Обладнання та технічна укріпленість установ та об’єктів, приватних підприємств. Засоби охорони, пожежна та охоронна сигналізація, охоронне телебачення та освітлення, природні та штучні бар’єри.

Організація охорони установ приватних підприємств силами Державної служби охорони, спеціалізованих комерційних підприємств та власними силами і засобами. Фізична та технічна охорона. Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

Пропускний та внутрішньо об’єктовий режим на підприємстві. Умови охоронної діяльності, вимоги до неї, правила надання послуг охорони об’єктів та громадян.

 

Тема 6. Інформаційна безпека підприємства

 

Технічні засоби та системи підприємства як об’єкти зосередження інформації, природні та штучні канали її витоку. Технічні засоби і можливі способи вилучення інформації. Ознаки наявності технічних засобів вилучення інформації. Фактори, що створюють умови витоку (передачі) інформації. Інформаційні ризики і їх мінімізація на підприємстві.

Обладнання приміщень з метою захисту їх від витоку інформації. Атестація приміщень. Профілактика несанкціонованого витоку інформації.

Банківська та комерційна таємниця. Українське законодавство про банківську та комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом. Право суб’єктів господарювання на комерційну таємницю, і його юридичне закріплення. Організація роботи по визначенню відомостей, що становлять комерційну таємницю. Збереження комерційної таємниці при укладанні договорів, контрактів, угод і веденні ділових переговорів. Допуск і доступ до відомостей, що становлять банківську і комерційну таємницю. Організація спеціального діловодства на підприємстві.

Конфіденційна інформація, її статус та зміст.

Відповідальність за незаконний збір та розголошення відомостей, що становлять банківську і комерційну таємницю.

Відшкодування збитків заподіяних суб’єкту господарювання протиправними посяганнями на банківську та комерційну таємницю. Заходи по попередженню, виявленню та локалізації випадків протиправних посягань на банківську та комерційну таємницю, конфіденційну інформацію.

 

Тема 7. Економічна безпека підприємства

 

Суть та зміст економічної безпеки. Захист матеріальних цінностей, обладнання та технічних засобів суб’єкта господарювання, від протиправних посягань та неправильної експлуатації.

Безпека комерційних, господарських та фінансових операцій, суб’єкта господарювання. Забезпечення фінансової стабільності та незалежності підприємства. Дослідження контрагента, гаранта, страхової компанії, застави. Моніторинг операцій. Робота по стягненню дебіторських боргів.

Організація безпеки роботи суб’єкта господарювання на фондовому ринку. Заходи безпеки при роботі з акціями. Захист контрольного пакету акцій. Заходи безпеки при роботі суб’єкта господарювання з векселями, державними та іншими цінними паперами. Протидія незаконному захвату підприємства, рейдерство, його ознаки та захист від нього.

 

Тема 8. Інформаційно-аналітичне забезпечення

діяльності підприємства

 

Інформаційні ресурси підприємства: склад, структура, шляхи і способи формування. Визначення сфер інформаційної уваги підприємств, об’єктів та джерел інформації. Аналіз ділової обстановки. Збір інформації.

Інформаційне обстеження (інформаційний аудит) підрозділів підприємства та об’єктів інформаційної уваги. Організація взаємо інформування. Інформаційні джерела і робота з ними.

Інформаційний моніторинг, його суть і методи проведення.

Комерційна розвідка у діяльності приватних підприємств.

Мета та завдання аналітичної роботи, її програмне та технічне забезпечення алгоритм роботи з інформацією.

Систематизація, зберігання і документування інформації. Інтегровані бази даних. Інтерпретація та розподіл інформації. інформаційно-аналітичні документи, правила їх складання. Прогнозування розвитку обстановки.

 

Тема 9. Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

 

Заходи безпеки при прийомі працівників на роботу. Аналіз ринку праці та організація конкурсу для заміщення вакантних посад. Вивчення даних на кандидатів та їх відбір. Правила перевірки кандидатів. Критерії відбору працівників, робота з працівниками у період терміну випробування.

Контроль роботи персоналу. Ознаки шахрайських дій, психологічний портрет шахрая. Методи виявлення шахрайських дій працівників підприємства та зловживання ними службовим становищем. Соціальні дослідження. Заходи стимулювання праці, політика справедливості. Заохочення та стягнення у системі безпеки. Профілактика та попередження порушень правил роботи, правопорушень та злочинів, відповідальність працівників за дотримання режимів безпеки.

 

Тема 10. Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

 

Поняття екстремальної ситуації і її зміст. Види і об’єкти екстремальних ситуацій. Організація роботи підприємства по попередженню виникнення екстремальних ситуацій та забезпеченню захисту майна, ресурсів і персоналу у ході екстремальних ситуацій. Забезпечення комерційної діяльності в екстремальних умовах.

Ідеологічні диверсії проти підприємства: їх ознаки, мотиви та причини, види і характер дії. Заходи захисту від ідеологічних диверсій.

Ситуації пов’язані з загрозою підриву (підривом) вибухового пристрою, захватом заручників, нападом на об’єкти суб’єкта господарювання. Умови виникнення ситуацій, поведінка в них та заходи щодо захисту майна, ресурсів, персоналу в ході дії зазначених ситуацій.

Основні причини виникнення пожеж. Заходи протипожежної безпеки на підприємстві. Поведінка керівництва і персоналу підприємства у разі виникнення пожежі в його приміщеннях та будівлях. Евакуація персоналу та майна.

Можливі ситуації заподіяні стихійним лихом: повені (затоплення), землетруси та ін., організація дій персоналу при виникненні екстремальних ситуацій заподіяних стихійним лихом. Поведінка при затопленні та руйнуванні споруд.

Екстремальні ситуації, що виникають у результаті хімічних, радіаційних аварій та атак, правила поведінки в них. Вирішення та попередження ситуацій.

 

Тема 11. Особиста безпека підприємця

 

Стан кримінальної ситуації в Україні, пов’язаної з посяганням на честь, гідність та життя громадян. Основні причини кримінальних посягань на підприємців. Види загроз безпеці підприємця і способи їх реалізації. Підрозділ фізичної охорони персоналу, цілі і завдання його діяльності. Технічні засоби охорони та особистої безпеки. Правила особистої безпеки підприємця. Заходи забезпечення особистої безпеки у випадках загроз життю підприємця.

Реакція людини на екстремальну ситуацію, загальний алгоритм поведінки в екстремальній ситуації. Екстремальні ситуації, що виникають на роботі та в побуті.

Шантаж та компрометація: сприйняття ситуації, визначення мети та джерел шантажу і компрометації, тактика поведінки, прийняття рішення. Попередження та вихід із ситуації. Нейтралізація наслідків ситуації.

Загроза застосування сили: мотиви виникнення ситуацій та поведінка в них. Протидії загрозі, уникнення та вихід з ситуації. Попередження можливих загроз.

Напад на особистість: види ситуацій та можливі причини їх виникнення. Можливі мотиви та техніка нападу. Поведінка особистості під час нападу на неї. Участь у ситуації в ролі третьої особи. Протидії та захист від нападу. Попередження ситуацій нападу.

Заходи першої медичної допомоги. Евакуація та транспортування поранених та уражених. Поведінка з особами на яких скоєно посягання.

 

4.Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять

 

Семінарські заняття з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» - це організаційна форма навчального заняття, на якому студентами обговорюються питання з тем, визначених робочою навчальною програмою. Крім обговорення питань, що винесені на семінарські заняття, під час занять проводиться також обговорення виконаних індивідуальних та модульних завдань, що передбачені для студентів цією робочою програмою. Для самооцінки рівня підготовки до семінарських занять студент дома виконує завдання для самоконтролю, що наведені до відповідної теми семінарських занять. Також студент може виконати проблемні завдання, які наведені до відповідної теми семінарських занять (одне завдання на власний вибір – може виконати дома, або під контролем викладача під час семінарського заняття – індивідуально або у малій групі). Інноваційні навчальні технології, що при цьому використовуються, зазначені по темах.

Викладачем оцінюється окремо рівень теоретичних знань та рівень виконання індивідуальних практичних завдань. Рівень теоретичних знань може оцінюватись шляхом оцінки виступу студента стосовно питань, що винесені на обговорення, оцінки активності обговорення виконаних рефератів та індивідуальних завдань, якості виконання завдань для самоконтролю, якості виконання проблемного завдання, оцінки коротких письмових завдань або тестувань, що можуть проводитись викладачем під час семінарського заняття. Ціна заняття залежить від заняття та форм індивідуальної роботи студента та контролю на відповідному занятті, що зазначено в планах семінарських занять.

 

Структура семінарських занять (денна форма навчання):

Номер і назва теми

Кількість занять (2 академічні години на одне заняття) / номери занять

Кількість та номери занять

Ціна заняття

1. Основи безпеки підприємницької діяльності

1 / №1

4

2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

1 / №2

4

3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

2 / №3,4

8

4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

1 / №5

4

5. Охорона і охоронна діяльність

2 / №6,7

8

6. Інформаційна безпека підприємства

2 / №8,9

8

7. Економічна безпека підприємства

2 / №10,11

8

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства

2 / №12,13

8

9. Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

1 / №14

4

10. Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

1 / №15

2

11. Особиста безпека підприємця

1 / №16

2

Всього занять (годин) та сума балів:

16 (32 години)

60

 

4.1. Плани семінарських занять (та завдання до них) для денної форми навчання

 

План заняття №1

Тема: «Основи безпеки бізнесу»

Вид заняття: семінарське.

Мета:  систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 7-45.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. − с. 5-10.

 

Структура семінарського заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Визначення мети та задач безпеки діяльності комерційного підприємства за сучасних економічних та соціальних умов.
 2. Вибір способу та форм організації безпеки діяльності підприємства.
 3. Заходи безпеки, способи взаємодії підрозділів підприємства у виконанні заходів безпеки.
 4. Принципи безпеки підприємницької діяльності та шляхи їх практичної реалізації на підприємствах і в банках.
 5. Умови організації безпеки підприємницької діяльності в Україні.
 6. Суть безпеки підприємницької діяльності, її мета і завдання, форми та види.
 7. Безпека бізнесу за кордоном – іноземний досвід.
 8. Система безпеки підприємства, банку.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №1):

 1. Проаналізувати визначення безпеки бізнесу. З’ясувати, які потреби клієнтів задовольняє безпека бізнесу.
 2. Дати визначення способів організації безпеки діяльності підприємства. Навести приклади з діяльності банків України.
 3. Дати визначення форм організації безпеки діяльності підприємства. Навести приклади з діяльності фінансових установ України.

 

Проблемні завдання:

 1. Сучасні проблеми забезпечення безпеки підприємницької діяльності в Україні та шляхи їх вирішення.
 2. Ефективність забезпечення безпеки підприємницької діяльності, умови та засади її підвищення.
 3. Сучасна система безпеки діяльності комерційного підприємства, банку, основні її характеристики та завдання.

 

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №2

Тема: ««Головні загрози безпеці підприємницької діяльності»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 46-72.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. – с.11-16.

 

Структура семінарського заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Зовнішні та внутрішні загрози діяльності підприємства, причини їх утворення та умови реалізації.
 2. Ознаки формування та реалізації загроз діяльності підприємства.
 3. Шахрайство як одна із небезпечних загроз діяльності підприємства, профілактика, попередження та протидія йому.
 4. Загрози в підприємницькій діяльності, їх види, причини та джерела. та особливості реалізації.
 5. Зовнішні та внутрішні загрози і їх характеристика.
 6. Конфлікти в колективах як одне із небезпечних явищ у діяльності підприємства, банку.
 7. Загрози виробничого характеру: неграмотна експлуатація та поломки (виведення з ладу) обладнання, використання неефективних технологій, непрофесійна діяльність працівників.
 8. Відповідальність за посягання на власність та імідж суб’єктів господарювання.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №2):

 1. Проаналізувати визначення зовнішніх та внутрішніх загроз діяльності підприємства, банку. З’ясувати, які зовнішні та внутрішні загрози є найбільш актуальними в діяльності українських підприємств, банків.
 2. Описати ознаки формування та реалізації загроз діяльності підприємства.
 3. Описати шахрайство як одну із небезпечних загроз діяльності підприємства, банку.

 

Проблемні завдання:

 1. Шахрайство, як найбільш поширена загроза на власність та діяльність суб’єктів господарювання. профілактика, попередження та протидія йому.
 2. Ознаки реалізації загроз у діяльності підприємства та банку, прийоми їх розпізнавання.
 3. Кримінальні посягання: крадіжки, пограбування, розбійні напади, шахрайство та зловживання службовим становищем.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №3

Тема: ««Актуальні проблеми боротьби бізнесу з корупцією»

Вид заняття: семінарське.

Мета:  систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 133-137, 150-153.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.48-54.

 

Структура семінарського заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Корупція: явище, поняття, суть, типологія.
 2. Соціально - економічні аспекти корупції.
 3. Політичні аспекти корупції.
 4. Правовий аспект корупції.
 5. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №3):

 1. Дати визначення корупції як явища, поняття, з’ясувати її суть та типологію.
<>2.3.1.Дати огляд ситуації в Україні в плані розробки національного плану боротьби з корупцією.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №4

Тема: «Актуальні проблеми боротьби бізнесу з корупцією»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 133-137, 150-153.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.48-54.

 

Структура семінарського заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Головні причини та передумови виникнення корупції в світі та Україні.
 2. Неефективність державного управління як одна з причин корупції.
 3. Нерозвиненість громадянського суспільства як одна з причин корупції.
 4. Недосконалість законодавства як одна з причин корупції.
 5. Основні напрями боротьби з корупцією.
 6. Міжнародні та національні антикорупційні організації.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №4):

 1. Описати головні причини виникнення корупції в Україні.
 2. Описати головні передумови виникнення корупції в Україні.
 3. Проаналізувати основні напрями боротьби з корупцією в Україні.

 

Проблемні завдання:

 1. Дати рекомендації з удосконалення законодавства з метою боротьби з корупцією самоконтролю.
 2. Проаналізувати стан інформаційної відвертості і прозорості діяльності державної влади України як запоруки боротьби з корупцією.

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: Семінар-мозоковий штурм. Дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань. Міні-презентації.

 

План заняття №5

Тема: ««Місце та роль недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства в підприємницькій діяльності»

Вид заняття: семінарське.

Мета:  систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 73-127.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.17-23.

 

Структура семінарського заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Недобросовісна конкуренція в підприємницькій діяльності: мотиви, умови скоєння.
 2. Недобросовісна конкуренція у підприємницькій діяльності, її мета, ознаки, причини та місце у взаємовідносинах суб’єктів господарювання.
 3. Види і форми недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.
 4. Захист підприємства від актів недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства.
 5. Промислове шпигунство, його суть, суб’єкти та об’єкти, форми та методи.
 6. Промислове шпигунство в підприємницькій діяльності, можливі варіанти скоєння, протидії йому.
 7. Промислове шпигунство і його негативні наслідки для підприємницької діяльності.
 8. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію і промислове шпигунство.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

 

Завдання для самоконтролю (заняття №5):

 1. Проаналізувати визначення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності.
 2. Проаналізувати мотиви та умови скоєння недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності:.
 3. Описати промислове шпигунство з точки зору його суті, суб’єктів та об’єктів, форм та методів.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації з недобросовісною конкуренцію в діяльності вітчизняних підприємств.
 2. Дати огляд ситуації з промисловим шпигунством у світі і його негативні наслідки для підприємницької діяльності.
 3. Порівняти рівень захисту підприємства від актів недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства за кордоном і в Україні.

 

План заняття №6

Тема: «Роль охорони та охоронної діяльності в бізнесі»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 128-186.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.24-29.

 

Структура семінарського заняття №6

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Організація охорони об’єктів та установ підприємства, сили та засоби охорони.
 2. Сили охорони, фізична та технічна охорона.
 3. Технічна укріпленність об’єктів та технічні засоби охорони.
 4. Пропускний та внутрішньооб’єктовий режим на підприємствах.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №6):

 1. Проаналізувати визначення охорони об’єктів та установ підприємств, банків.
 2. Дати визначення фізичної охорони. Навести приклади в банківській та фінансовій сферах
 3. Дати визначення технічної охорони. Навести приклади в банківській та фінансовій сферах.

 

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації з станом охоронної діяльності в Україні і її проблем
 2. Дати огляд особливостей охоронного бізнесу в Україні.
 3. Дати огляд розвитку новітніх охоронних технологій безпеки в світі.

 

План заняття №7

Тема: «Роль охорони та охоронної діяльності в бізнесі»

Вид заняття: семінарське.

Мета:  систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 128-186.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.24-29.

 

Структура семінарського заняття №7

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Пропускний та внутрішньооб’єктовий режим на підприємствах.
 2. Обов’язки персоналу підприємства по дотриманню режиму охорони.
 3. Організація охорони установ приватних підприємств та банків.
 4. Особливості охоронного бізнесу в Україні.
 5. Аналіз діяльності конкретного охоронного агентства в Україні.
 6. Розвиток новітніх охоронних технологій безпеки в Україні.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №7):

 1. Дати визначення пропускного режиму на підприємствах. Навести приклади.
 2. Дати визначення внутрішньооб’єктового режиму на підприємствах. Навести приклади.
 3. Проаналізувати обов’язки персоналу підприємства по дотриманню режиму охорони.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд стану діяльності охоронних агентств в Україні.
 2. Дати огляд стану організації охорони установ приватних підприємств в Україні.
 3. Дати огляд стану організації охорони банків в Україні.

 

План заняття №8

Тема: «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета:  систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми,  залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 187-243.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.30-35.

 

Структура семінарського заняття №8

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Суть інформаційної безпеки підприємства, банку та її структура.
 2. Види інформації підприємства, банку та загрози їй.
 3. Таємна та конфіденційна інформація підприємства, банку і організація її захисту.
 4. Інформація як об’єкт протиправних посягань, уразливість інформації.
 5. Загрози інформації з обмеженим доступом на підприємстві, в банку.
 6. Сучасні способи посягань на інформацію підприємства, банку, умови її витоку.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №8):

 1. Проаналізувати суть інформаційної безпеки підприємства, банку та її структура.
 2. Дати визначення інформаційної безпеки підприємства, банку. Навести приклади із фінансової сфери.
 3. Описати загрози інформації з обмеженим доступом на підприємстві, в банку.
 4. Описати сучасні способи посягань на інформацію підприємства, банку, умови її витоку.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації з станом захисту комерційної таємниці на підприємстві
 2. Проаналізувати відповідальність за посягання на інформацію підприємства, банку та відшкодування збитків заподіяних підприємству, банку зазначеними посяганнями.
 3. Дати огляд розвитку новітніх технологій захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

 

План заняття №9

Тема: «Актуальні проблеми забезпечення інформаційної безпеки підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 187-243.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.30-35.

 

Структура семінарського заняття №9

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Інформаційні ризики і їх мінімізація.
 2. Профілактика та попередження розголошення таємниць підприємства.
 3. Права та заходи підприємства щодо захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації.
 4. Заходи захисту інформації: правові, організаційні, технічні, програмні та ін.
 5. Проблеми захисту таємниць комерційних підприємств в Україні

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №9):

 1. Проаналізувати інформаційні ризики та шляхи їх мінімізації.
 2. Проаналізувати правові заходи захисту інформації. Навести приклади.
 3. Проаналізувати організаційні заходи захисту інформації. Навести приклади.
 4. Проаналізувати технічні заходи захисту інформації. Навести приклади.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд стану мінімізації інформаційних ризиків на підприємстві.
 2. Проаналізувати права підприємства щодо захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації.
 3. Проаналізувати заходи підприємства щодо захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

 

План заняття №10

Тема: «Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 244-293.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.36-41.

 

Структура семінарського заняття №10

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Суть та зміст економічної безпеки, захист основних засобів та обігових коштів на підприємстві.
 2. Фінансова безпека підприємства.
 3. Організація безпеки комерційних операцій на підприємстві.
 4. Захист комерційних операцій підприємства.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №10):

 1. Проаналізувати визначення економічної безпеки. З’ясувати, які потреби підприємств, банків та клієнтів задовольняє економічна безпека.
 2. Дати визначення фінансової безпеки підприємства. Навести приклади стану фінансової безпеки підприємства.
 3. Проаналізувати систему захисту матеріальних цінностей підприємства.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації з станом економічної безпеки в підприємницькій діяльності України
 2. Дати огляд ситуації з станом повернення дебіторської заборгованості в діяльності суб’єктів господарювання

 

 

План заняття №11

Тема: «Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 244-293.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.36-41.

 

Структура семінарського заняття №11

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Захист роботи підприємства на фондовому ринку
 2. Забезпечення фінансової безпеки підприємства.
 3. Захист матеріальних цінностей підприємства.
 4. Рейдерство, його суть, ознаки і протидія йому.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №11):

 1. Описати організацію безпеки комерційних операцій на підприємстві.
 2. Описати організацію роботи по захист підприємства на фондовому ринку
 3. Проаналізувати визначення рейдерства, його суть, ознаки і протидію йому.

Проблемні завдання:

 1. Проаналізувати відповідальність за посягання на матеріальні цінності підприємства.
 2. Дати огляд розвитку новітніх технологій захисту матеріальних цінності банку.

 

План заняття №12

Тема: «Основи організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 294-338.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Зубок М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності. – К: КНТЕУ, 2007.

- Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства (методи та їх застосування). Навчальний посібник. Книга 1.- К.: Видавець Позднишев, 2007. - 76 с.

- Чергенець Е.В., Зайцев О.В., Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства (збір та пошук інформації). Навчальний посібник. Книга 2.- К.: Видавець Позднишев, 2007. - 74 с.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.42-47.

 

Структура семінарського заняття №12

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

1. Інформаційні ресурси підприємства: склад, структура, шляхи і способи формування.

2. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства.

3. Сили та засоби інформаційно-аналітичної роботи, її організація на підприємстві.

4. Види інформації.

5. Об’єкти та джерела інформації.

6. Використання загальнонаукових практичних методів пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності.

7. Використання загальнонаукових теоретичних пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності.

8. Використання загальнофілософських методів пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності.

9. Систематизація, зберігання і документування інформації.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №12):

1.Описати види інформації, які обслуговують діяльність підприємства.

 1. Проаналізувати визначення поняття «інформаційні ресурси підприємства». З’ясувати, які потреби клієнтів задовольняють інформаційні ресурси підприємства.
 2. Описати об’єкти та джерела інформації в діяльність сучасного підприємства.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації з станом інформаційно-аналітичної діяльності на підприємствах України.
 2. Описати процес використання загальнофілософських методів пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності підприємства.
 3. Описати процес використання загальнонаукових практичних методів пізнання у інформаційно - аналітичній діяльності підприємства.

 

План заняття №13

Тема: «Основи організації інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 294-338.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Зубок М.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності. – К: КНТЕУ, 2007.

- Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства (методи та їх застосування). Навчальний посібник. Книга 1.- К.: Видавець Позднишев, 2007. - 76 с.

- Чергенець Е.В., Зайцев О.В., Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємства (збір та пошук інформації). Навчальний посібник. Книга 2.- К.: Видавець Позднишев, 2007. - 74 с.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.42-47.

 

Структура семінарського заняття №13

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Інформаційний аудит та інформаційний моніторинг на підприємстві, їх суть і методи проведення.
 2. Обробка інформації, складання інформаційних документів та зберігання інформації.
 3. Організація інформування керівних органів і працівників підприємства про внутрішню і зовнішню ситуацію діяльності підприємства.
 4. Комерційна розвідка у діяльності підприємств.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №13):

 1. Проаналізувати визначення інформаційного аудиту. З’ясувати, в чому проявляється інформаційний аудит в діяльності сучасного банку.
 2. Проаналізувати визначення інформаційного моніторингу. З’ясувати, в чому проявляється інформаційний моніторинг в діяльності сучасного банку.
 3. Описати процеси обробки інформації в діяльності сучасного підприємства.
 4. Описати процеси складання інформаційних документів в діяльності сучасного підприємства.
 5. Описати процеси зберігання інформації в діяльності сучасного підприємства.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд ситуації з станом інформаційно-аналітичної діяльності в банках України.
 2. Описати організацію інформування керівних органів і працівників підприємства про внутрішню і зовнішню ситуацію діяльності підприємства.
 3. Дати огляд ролі комерційної розвідки у діяльності підприємства.

 

План заняття №14

Тема: «Актуальні проблеми організації безпеки в роботі з персоналом підприємства»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 339-376.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.55-59.

 

Структура семінарського заняття №14

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Профілактика та попередження правопорушень і злочинів на підприємстві.
 2. Попередження та вирішення конфліктів в колективах підприємства.

5.5. Аналіз студентами шляхів вирішення додаткових питань:

 1. Загрози підприємству від його персоналу.
 2. Забезпечення безпеки при комплектуванні підприємства кадрами.
 3. Контроль роботи персоналу підприємства.
 4. Мотивація виконання завдань режиму безпеки.
 5. Виявлення, перетинання, профілактика та попередження порушень трудової і виробничої дисципліни, правопорушень і злочинів, вчинених персоналом підприємства.
 6. Відповідальність персоналу за шкоду заподіяну підприємству.
 7. Профілактика та попередження правопорушень і злочинів на підприємстві.
 8. Попередження та вирішення конфліктів в колективах підприємства.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №14):

 1. Проаналізувати процес контролю керівництвом роботи персоналу підприємства.
 2. Проаналізувати відповідальність персоналу за шкоду заподіяну підприємству.
 3. Описати загрози підприємству від його персоналу.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд проблеми зловживання службовим становищем працівників підприємства та протидія йому
 2. Дати огляд стану перевірки кандидатів на роботу до підприємства та контроль роботи його працівників.
 3. Проаналізувати відповідальність за посягання
 4. Дати огляд ознак недобросовісної та непрофесійної поведінки персоналу.

 

План заняття №15

Тема: «Особливості дії комерційного підприємства в екстремальних умовах»

Вид заняття: семінарське.

Мета: систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008. − с. 337-471.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.60-66.

 

Структура семінарського заняття №15

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Екстремальні ситуації: їх зміст та види.
 2. Причини виникнення екстремальних ситуацій техногенного, природного, побутового, економічного, соціального та інформаційного характерів.
 3. Ідеологічні диверсії проти підприємства і захист від них.
 4. Дії підприємства в умовах загрози або проведення терористичного акту, стихійного лиха та техногенних аварій і катастроф.
 5. Забезпечення комерційної діяльності підприємства в умовах дії екстремальних ситуацій.
 6. Організація комерційної діяльності підприємства в умовах екстремальної ситуації.
 7. Дії керівництва і персоналу підприємства у ході загрози та наступу екстремальних ситуацій.
 8. Забезпечення безпечної поведінки персоналу підприємства на роботі і в побуті.
 9. Алгоритм поведінки людини в екстремальних ситуаціях.
 10. Екстремальні ситуації та їх вражаючі фактори.
 11. Організація роботи підприємства в умовах загрози та дії екстремальних ситуацій.
 12. Психологічні диверсії проти підприємства і захист від них.
 13. Терористичні акти і захист від них.
 14. Пожежі і захист від них.
 15. Стихійні лиха, техногенні аварії і катастрофи, захист від них.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №15):

 1. Проаналізувати визначення поняття екстремальної ситуації. З’ясувати, які екстремальної ситуації можуть виникнути в сучасному банку.
 2. Проаналізувати визначення поняття ідеологічної диверсії проти підприємства. З’ясувати, які ідеологічні диверсії можуть виникнути в сучасному банку.
 3. Описати можливі психологічні диверсії проти підприємства і можливий захист від них.

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд проблеми забезпечення комерційної діяльності підприємства в умовах загрози терористичних актів
 2. Дати свій варіант Плану дій підприємства, банку на випадок виникнення екстремальних ситуацій.
 3. Дати головні напрямки формування безпечної поведінки підприємця на роботі і в побуті.

 

План заняття №16

Тема: «Забезпечення особистої безпеки підприємця»

Вид заняття: семінарське.

Мета:  систематизація, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи, контроль знань.

Дидактична: поглибити та розширити знання про зміст основних теоретичних положень теми, залучити до творчої діяльності під час розкриття проблемних запитань теми, завершити формування системи знань щодо питань теми.

Виховна: сприяти формуванню пізнавального інтересу, прививати культурну поведінку, виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно.

Методи: пояснювально-ілюстративний метод, евристичний (частково-пошуковий) метод, індуктивний і дедуктивний, навчальна дискусія в малих творчих групах по обговоренню проблемних завдань

Дидактичні засоби навчання: навчальний посібник, додаткова література, дошка, фліп-чарт, ноутбук із доступом до мережі Internet (з ПЗ MS IE).

Компетенції, на формування яких спрямоване заняття:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: складати план комунікаційної політики кредитної установи та визначати її комунікаційну стратегію.

Література:

- Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Безпека бізнесу.-К: КНЕУ, 2008.

- Зубок М.І., Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: підручник – К: КНЕУ, 2011. - 582с.

- Зубок М. Безпека банківської діяльності: Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2003.

- Яременко С.М. Безпека банківської діяльності: Збірник тестів, задач та комплексних кваліфікаційних завдань - К:КНЕУ,2008. - с.67-72.

 

Структура семінарського заняття №16

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань семінару):

 1. Види загроз безпеці підприємця і способи їх реалізації.
 2. Підрозділ фізичної охорони персоналу, цілі і завдання його діяльності.
 3. Технічні засоби охорони та особистої безпеки.
 4. Правила особистої безпеки підприємця.
 5. Заходи забезпечення особистої безпеки у випадках загроз життю підприємця
 6. Формування безпечної поведінки підприємця на роботі і в побуті.

7.Розшукова діяльність в інтересах охорони керівництва і персоналу підприємства.

 1. Організація розвідки для цілей охорони підприємця.

9.Розвідка маршруту пересування

 1. Забезпечення безпечної поведінки персоналу підприємства на роботі і в побуті.

8. Вирішення студентами тестових завдань

9. Заключне слово викладача

10. Підведення підсумків заняття

11. Видача завдання для самостійної роботи

Завдання для самоконтролю (заняття №16):

 1. Проаналізувати Правила особистої безпеки підприємця.
 2. Описати технічні засоби охорони підприємця .
 3. Проаналізувати заходи забезпечення особистої безпеки у випадках загроз життю підприємця

Проблемні завдання:

 1. Дати огляд нападів на відомих українських підприємців за часів незалежності
 2. Дати свій план заходів забезпечення фізичної безпеки підприємця в умовах екстремальної ситуації.

c.Визначити головні напрямки виявлення зовнішнього спостереження за підприємцем.

 

5. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Замість лекцій та семінарських занять для студентів заочної форми навчання проводяться контактні заняття, що здійснюються у контактні години. Загальні засади проведення контактних занять розміщено у Положеннях КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

 

Структура контактних занять (заочна форма навчання):

№ заняття

Номер і назва теми

Форма контролю

Бали

Бали по видам робіт

Макс кількість балів

Контактні заняття під час установчої сесії (1-6)

1

1. Основи безпеки підприємницької діяльності

2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

Міні-лекція (конспект)

1

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

2

3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

Міні-лекція (конспект)

1

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

3

5. Охорона і охоронна діяльність

6. Інформаційна безпека підприємства

Міні-лекція (конспект)

1

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

4

7. Економічна безпека підприємства

 

Міні-лекція (конспект)

0,5

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

0,5

5

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства

9. Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

Міні-лекція (конспект)

1

2

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

6

10. Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

11. Особиста безпека підприємця

Міні-лекція (конспект)

0,5

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

0,5

 

За активність на контактних заняттях

10

10

 

За виконання 10 домашніх індивідуальних письмових завдань для самостійного опрацювання студент максимально може одержати 40 балів. Кожне домашнє індивідуальне письмове завдання оцінюється від 0 до 4 балів. За виконання 10 завдань студенти можуть отримати до 40 балів

4Х10

40

 

Виконання індивідуальних завдань.

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

 

 

 

1. Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)

10

 

2. Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)

10

 

3. Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу

10

 

4. Аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента)

10

 

5. Участь у конференціях

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (7-8)

7-8

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

0-30

30

Всього занять (годин) та сума балів:

6 (12 годин) + 2 (4 годин залік)

16

 

Разом балів за СРС

100

Контактні заняття під час установчої сесії (1-6)

 

Контактне заняття №1.

Теми, винесені на заняття:

1. Основи безпеки підприємницької діяльності

2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №1:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: здійснювати вибір способу та форм організації безпеки діяльності підприємства, банку; аналізувати ефективність забезпечення безпеки підприємницької діяльності, умови та засади її підвищення;  виявляти ознаки зовнішніх та внутрішніх загроз діяльності підприємства, банку та організовувати захист від них;

 

Структура контактного заняття №1

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розвязання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для денної форми навчання.

 

Контактне заняття №2.

Теми, винесені на заняття:

3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №2:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: аналізувати соціально – економічні, політичні та правові аспекти корупції; аналізувати та визначати головні причини та передумови виникнення корупції в світі та Україні; аналізувати стан недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності та організовувати захист від неї; виявляти акти промислового шпигунства в підприємницькій діяльності та організовувати протидію їм.

 

Структура контактного заняття №2

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розвязання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для денної форми навчання.

 

Контактне заняття №3.

Теми, винесені на заняття:

5. Охорона і охоронна діяльність.

6. Інформаційна безпека підприємства.

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №3:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: аналізувати стан організації охорони об’єктів та установ підприємства, банку, сили та засоби охорони; аналізувати стан системи охорони підприємства, банку; проводити моніторинг стану профілактики та попередження розголошення таємниць на підприємстві, в банку; розробляти пропозиції щодо мінімізації інформаційних ризиків; розробляти пропозиції щодо організації заходів захисту інформації (правових, організаційних, технічних, програмних).

 

Структура контактного заняття №3

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розвязання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для денної форми навчання.

 

Контактне заняття №4.

Теми, винесені на заняття:

7. Економічна безпека підприємства

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №4:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: аналізувати стан організації безпеки комерційних операцій на підприємстві, у банку; розробляти пропозиції щодо забезпечення фінансової безпеки та захисту комерційних операцій підприємства, банку;

Структура контактного заняття №4

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розвязання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для денної форми навчання.

 

Контактне заняття №5.

Теми, винесені на заняття:

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.

9. Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства.

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №8:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: проводити інформаційний аудит та інформаційний моніторинг на підприємстві, у банку; проводити обробку інформації, складання інформаційних документів та зберігання інформації; проводити основні заходи перевірки кандидатів на роботу до підприємства, банку та контроль роботи його працівників; виявляти ознаки недобросовісної та непрофесійної поведінки персоналу.

 

Структура контактного заняття №5

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розвязання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для денної форми навчання.

 

Контактне заняття №.6

Теми, винесені на заняття:

10. Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

11. Особиста безпека підприємця

Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №8:

 • глобальні компетенції: критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі;
 • інструментальні компетенції: навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), розв’язання проблем та прийняття рішень;
 • системні компетенції: здатність застосовувати знання на практиці, бажання досягти успіху;
 • міжособистісні компетенції: взаємодія (робота в команді);
 • спеціальні компетенції: аналізувати причини виникнення екстремальних ситуацій техногенного, природного, побутового, економічного, соціального та інформаційного характерів; удосконалювати заходи забезпечення особистої безпеки персоналу підприємства, банку.

 

Структура контактного заняття №6

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)

6. Семінар-розвязання проблемних завдань

7. Зміст основної частини заняття:

- відповідає змістовним питанням відповідних тем

12.Захист студентами індивідуальних завдань

8. Заключне слово викладача

9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.

 

Проблемні завдання, що виносяться на заняття: відповідають завданням, що виносяться на заняття з відповідної теми для денної форми навчання.

 

Контактні заняття під час екзаменаційної сесії (7-8)

 

Контактні заняття №.7-8

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

 

Під час контактного заняття №7-8 формуються інструментальні компетенції, що реалізують навики розв’язання проблем, що сформульовані в навчальних ситуаціях, які винесені на комплексну аудиторну самостійну роботу.

 

Структура контактних занять №7-8

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота (по всім темам курсу)

 

Поточний контроль здійснюється за результатами перевірки контрольної роботи протягом тижня з дня проведення заняття.

 

6. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

 

У даному розділі визначається порядок виконання індивідуальних завдань студентами заочної форми навчання в міжсесійний період.

Виконання студентами заочної форми індивідуальних завдань з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» здійснюється відповідно до положень КНЕУ «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та використання кредитно-трансферної системи» та «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Студенти виконують обов’язкові роботи, передбачені картою СРС, та передають їх на кафедру у терміни, що передбачені картою СРС. Також студенти мають право здати академічну заборгованість за контактними заняттями на установчій сесії, що виникла з поважних причин, за графіком, що формується відповідно до положення КНЕУ «Про порядок проведення Дня заочника в ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Картою СРС з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» передбачені наступні види робіт, що виконуються студентами заочної форми у міжсесійний період:

Обов’язкове завдання:

Обов’язковим завданням є домашнє індивідуальне письмове завдання, здійснюється відповідно до програми у вигляді письмових звітів. Під час підготовки до сесії студенти готують 10 міні-лекцій по 10 темах дисципліни (крім останньої теми). Студент самостійно вибирає із наданого в робочій програмі списку індивідуальних завдань для підготовки 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни одну проблему з кожної з 10 тем (крім останньої). Письмові звіти виконуються в окремому зошиті в рукописній формі. За 1 місяць до початку чергової сесії готові домашні індивідуальні письмові завдання студенти представляють на кафедру, де вони перевіряються викладачами.

Домашнє індивідуальне письмове завдання оцінюється максимально у 40 балів. У склад оцінки входить:

- оцінка за зміст виконаного завдання – максимально 20 балів (10 завдання за шкалою 0–1–1,5–2 бали);

- оцінка за захист виконаного завдання – максимально 20 балів (захищається кожне з 10 завдань за шкалою 0–1–1,5–2 бали)

Викладач оцінює Домашнє індивідуальне письмове завдання протягом тижня з моменту кінцевого строку його реєстрації на кафедрі. Захист завдання відбувається відповідно графіку «Дня заочника» особисто викладачу.

Критерії оцінки Домашнього індивідуального письмове завдання містяться у відповідному розділі.

Вимоги до змісту та оформлення Домашнього індивідуального письмове завдання містяться у відповідному розділі.

Вибіркові завдання:

Вибіркові завдання студентам заочної форми перераховані у карті СРС, за змістом та вимогам відповідають вибірковим завданням, що виконуються студентами денної форми навчання. За 1 місяць до початку чергової сесії готові вибіркові завдання студенти представляють на кафедру, де вони перевіряються викладачами. Викладач здійснює оцінювання вибіркових завдань виключно у форматі захисту і обговорення результатів виконання завдання з викладачем особисто.

Вибіркові завдання реєструється кафедрою передаються викладачу. Вони захищаються студентом особисто за графіком «Дня заочника» в момент захисту.

 

7.Плани аудиторних занять під час сесії (виключно для іноземномовних дисциплін) для студентів заочно-дистанційної форми навчання

 

8.Графіки індивідуально-консультативної роботи (за формами навчання)

 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) з дисципліни «Основи безпеки бізнесу» передбачена навчальним планом і проводиться шляхом проведення періодичних консультацій з викладачем (не менше 2-х академічних годин щотижня, за окремим розкладом). Індивідуальні заняття проводяться у формі діалогу з різних навчальних проблем, евристичної бесіди, перевірки виконання завдань з СРС.

Під час індивідуально-консультативної роботи викладач спілкується із студентом з приводу організації студентом самостійної роботи, надає консультації з теоретичних питань курсу та з практичних питань підготовки модульних та домашніх письмових завдань. Слід зазначити, що консультації з підготовки окремих модульних завдань надаються як правило до терміну представлення готового модуля на перевірку. Також, викладач здійснює в терміни, що відведені для індивідуально-консультативної роботи, організацію захисту письмових завдань, що винесені на поточний контроль.

ІКР здійснюється відповідно до графіка, який ставиться до відома студентів на початку вивчення дисципліни і затверджується кафедрою (форма зазначена нижче). Консультації студентам заочної форми проводяться у вечірній час (не раніше 17:00), за за окремим графіком «Дня заочника»

 

Форма графіку проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР) з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»

 

№ п/п

Види ІКР

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість годин

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

XVIII

денна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

8

2

Консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

заочна форма навчання

1

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

12

2

Консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

9. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 

9.1. Приклади тестів

 

 1. Необхідність безпеки підприємницької діяльності мотивується:

а) відсутністю законодавчої бази, яка б у повному обсязі забезпечувала захист суб’єктів підприємницької діяльності;

б) погіршенням кримінальної ситуації в країні;

в) комерційними інтересами підприємств, банків.

 

 1. Мета безпеки підприємницької діяльності обумовлюється:

а) основними завданнями бізнес-діяльності підприємств, банків і наявністю загроз їм;

б) особливостями конкурентної боротьби на відповідних ринках;

в) необхідністю ефективної реалізації законних інтересів підприємств, банків та їх персоналу.

 

 1. Найбільшу загрозу безпеці діяльності виробничих колективів може створювати:

а) порушення економічної стабільності підприємств, банків;

б) недосконале управління персоналом;

в) внутрішньоколективні і міжколективні конфлікти.

 

 1. Якій із форм безпеки підприємницької діяльності ви віддаєте найбільшу перевагу? Виберіть правильну відповідь:

а) усім;

б) охороні та інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності підприємства, банку;

в) охороні й режиму.

 

 1. Який із видів безпеки підприємницької діяльності на ваш погляд має найбільше значення в діяльності підприємства, банку? Виберіть правильну відповідь:

а) економічна й інформаційна безпека;

б) особиста і колективна безпека;

в) усі однаковою мірою.

 

 1. Основним об’єктом для роботи приватних промислових і комерційних служб безпеки підприємства США є:

а) комерційна інформація конкурентів;

б) комерційні таємниці власних підприємств;

в) персонал власного підприємства.

 

 1. Взаємодія правоохоронних органів США з приватними службами безпеки підприємств здійснюється через:

а) взаємообмін інформацією;

б) виконання окремих завдань силами правоохоронних органів в інтересах комерційних організацій;

в) виконання окремих завдань силами приватних служб безпеки в інтересах правоохоронних органів.

 1. Безпека діяльності комерційних підприємств у найбільш розвинутих країнах Європи і в США забезпечується за допомогою:

а) власних служб безпеки;

б) державних правоохоронних органів;

в) власних служб безпеки, а також державних правоохоронних органів.

 

 1. Найбільшу загрозу діяльності приватної правоохоронної системи може створювати:

а) відсутність професійно підготовлених кадрів;

б) відсутність спеціального законодавства для регулювання діяльності суб’єктів приватної правоохоронної системи;

в) низький рівень фінансування сил приватної правоохоронної системи.

 

 1. В Україні на даний час обов’язковому ліцензуванню підлягають такі види послуг безпеки:

а) консультації з питань безпеки;

б) організація безпеки діяльності суб’єкта підприємницької діяльності;

в) надання послуг охорони.

 

 1. Чи можна вважати завданням щодо забезпечення безпеки підприємницької діяльності підготовку персоналу підприємств, банків з питань безпеки? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

в) так, але тільки коли виникає для цього необхідність.

 

 1. Чи може здійснювати свою діяльність комерційне підприємство, банк не маючи у своєму складі служби безпеки? Виберіть правильну відповідь:

а) може;

б) може, коли щодо його діяльності відсутні будь-які загрози;

в) не може.

 

 1. Чи може бути суб’єктом приватної правоохоронної системи підприємство, яке має у своєму складі власну службу безпеки? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

в) тільки сама служба безпеки підприємства.

 

 1. До функцій приватних комерційних і промислових служб безпеки підприємств Великобританії входить забезпечення безпеки перевезення грошей і цінностей. Чи можуть цими службами надаватись подібні послуги іншим підприємствам? Виберіть правильну відповідь:

а) можуть;

б) можуть, але тільки для тих підприємств, які мають партнерські зв’язки з їхніми підприємствами;

в) не можуть.

 

 1. В Японії охорону приватної власності здійснюють приватні фірми охорони і безпеки та приватні служби охорони і безпеки підприємств. Ураховуючи функції цих суб’єктів, кому скоріше за все можуть віддавати перевагу японські бізнесмени? Виберіть правильну відповідь:

а) приватним фірмам охорони і безпеки;

б) приватним службам охорони і безпеки;

в) сумісній їхній діяльності.

 

9.2. Приклади практичних завдань

 

1. Ви – керівник комерційного підприємства. На даний час постало питання про організацію охорони офісу підприємства. Підприємство поки що має у своєму складі один офіс, але незабаром буде введено в дію ще два офіси і один склад. Яким із структур (державній службі охорони, приватним охоронним підприємствам, створенню власної служби охорони) ви надасте перевагу при виборі суб’єкта охорони і чому?

 

2. Керівник вашого підприємства при визначенні мети, основних завдань та заходів організації безпеки діяльності підприємства наказав активніше використовувати досвід приватної правоохоронної системи США.

Начальник підрозділу безпеки наполягав на впровадженні дос­віду організації безпеки бізнесу комерційних структур Японії. Вас запросили як незалежного експерта. Як би ви могли прокоментувати досвід США і Японії щодо організації безпеки бізнесу і які рекомендації з цього приводу могли б дати?

 

3. Ви – працівник одного із підрозділів банку. До вас звернувся ваш колега, на якого тимчасово покладені обов’язки з контролю за виконанням заходів безпеки банківської діяльності в даній установі, з таким запитанням: “Як може служба безпеки досягти своєї мети, що полягає в забезпеченні ефективної діяльності банку, коли це – завдання всього персоналу і всіх підрозділів банку?” Як би ви пояснили йому його помилку?

 

4. Під час прийняття на роботу до підприємства з вами був проведений інструктаж працівником підрозділу безпеки. На інструктажі було акцентовано увагу на тому, що одним із завдань безпеки є  своєчасне виявлення  реальних і  потенційних загроз  діяльності підприємства і що це завдання виконується всіма його працівниками. Як ви будуватимете свою роботу, щоб виконати це завдання на своєму робочому місці?

 

5. Ви – працівник одного із підприємств. Одного разу під час зустрічі з друзями ви розповіли про свою роботу, умови прийняття на роботу нових співробітників, своїх колег. Присутній при цьому ваш старий знайомий зауважив, що, на його думку, своєю розповіддю ви порушуєте один із принципів безпеки – конфіденційність. Чи правильно зроблено вам зауваження і щоб ви відповіли своєму знайомому?

 

 

 

 

10. Карти самостійної роботи студента (за формами навчання)

 

Самостійна робота студента є однією з форм організації навчання, основною формою опанування дисципліни “Основи безпеки бізнесу”. Певним чином зміст самостійної роботи студентів полягає в виконанні індивідуальних завдань, матеріали для яких отримуються з відкритих джерел про діяльність підприємств та банків та підготовці міні-презентацій до семінарських занять. Суттєвою частиною самостійної роботи студентів є робота в бібліотеці з бібліографічним каталогом та літературою, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет. Самостійна робота студентів над дисципліною “Основи безпеки бізнесу” охоплює також час на письмове оформлення модульних та індивідуальних завдань, систематизацію вивченого матеріалу курсу напередодні заліку. Частково результатом самостійної роботи студента є його рівень підготовки до підсумкового контролю з дисципліни, частково – виконані індивідуальні та (чи) модульні завдання, які оцінюються викладачем окремо як оцінка поточного контролю. Основні види самостійної роботи студента для різних форм навчання зведені в табл. 1.

Таблиця 1

Самостійна робота студентів над дисципліною “Основи безпеки бізнесу”

 

Види роботи

Денна форма

Заочна форма

Опрацювання теоретичних основ, прослуханого лекційного матеріалу

+

+

Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання

+

+

Огляд комп’ютерних програм та систем, що автоматизують маркетингову діяльність у кредитних установах

+

+

Підготовка до виступів на семінарських заняттях

+

Підготовка до контактних занять

+

Виконання домашніх завдань

+

+

Підготовка міні-презентацій

+

Вирішення і письмове оформлення індивідуальних завдань

+

Вирішення і письмове оформлення модульних завдань (1 модуль)

+

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

+

+

Участь у конференціях або підготовка наукових публікацій

+

+

Участь у конкурсах наукових студентських робіт.

+

Участь у студентській Олімпіаді

+

Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

+

+

Систематика вивченого матеріалу курсу перед екзаменом

+

+

Докладно види робіт та бали, які можна максимально отримати студентам за відповідні види самостійної роботи, зазначено у Карті самостійної роботи студента з дисципліни “Основи безпеки бізнесу” (6.2., 6.3.).

 

10.1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»

для студентів напряму підготовки - вибіркова для студентів II курсу всіх спеціальностей , крім спеціальності «Правознавство» (6601),

галузі знань (спеціальності)______________

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1 (тема 1)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

0

2 (тема 2)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

4

3 (тема 3)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія

4

4 (тема 3,ч.2)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія

4

5 (тема 4)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

4

6 (тема 5)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

7 (тема 5,ч.2)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

Змістовий модуль №2

8 (тема 6)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

4

9 (тема 6, ч.2)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

4

10 (тема 7)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

6

11 (тема 7, ч.2)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

6

12 (тема 8)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

4

13 (тема 8, ч.2)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

4

14 (тема 9)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія

4

15 (тема 10)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-розгорнута бесіда

2

16 (тема 11)

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар-дискусія

2

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль №2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)

10

2. Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)

10

3. Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу

10

4. Участь у конференціях

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

100

 

10.2. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Основи безпеки бізнесу»

для студентів напряму підготовки - вибіркова для студентів II курсу всіх спеціальностей , крім спеціальності «Правознавство» (6601),

галузі знань (спеціальності)______________

Заочна форма навчання

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

1. Основи безпеки підприємницької діяльності

2. Загрози безпеці підприємницької діяльності

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

2.

3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

4. Недобросовісна конкуренція і промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

3.

5. Охорона і охоронна діяльність

6. Інформаційна безпека підприємства

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

4.

7. Економічна безпека підприємства

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

5.

9. Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

10. Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

11. Особиста безпека підприємця

Міні-лекція (конспект)

1

Семінар-розв’язання проблемних завдань

1

Усього балів за контактні заняття

10

         

 

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне письмове завдання

письмова

За 1 місяць до початку сесії

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

(20 зміст +20 захист)

40

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (2 роботи)

 

 

 

 

 

1. Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)

2. Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)

3. Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу

4. Аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента)

5. Участь у конференціях

письмова

За 1 місяць до початку сесії

на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

По 10 за кожну роботу, але не більше двох робіт

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

 

 

Поточний модульний контроль

30

Разом

100

           

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Позднишев Євген Вячеславович, доцент, к.ф.н., leon2003@akson45.kiev.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 085/1, тел. 456-32-93,

з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 18-00

та удень заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська, 49г., 3-й корпус університету, ауд. 064, тел. 371-62-24,

з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 18-00 (перерва з 13:00 до 13:30), та удень заочника

 

10.3. Тематика індивідуальних рефератів, аналітичних звітів і наукових статей для студентів денної та заочної форм навчання

 

10.3.1. Тематика рефератів

 

 1. 3абезпечення трудової та виробничої дисципліни як одна із умов дотримання режиму безпеки на підприємстві, в банку.
 2. Аналітична оцінка конкурентів.
 3. Безпека підприємницької діяльності в Україні, її стан та перспективи.
 4. Безпека іміджу банка, підприємства.
 5. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.
 6. Головні причини корупції.
 7. Господарський ризик і економічна безпека у діяльності підприємства.
 8. Держава як гарант безпеки підприємницької діяльності.
 9. Економічна безпека підприємства як основа безпеки його діяльності на ринку.
 10. Забезпечення безпеки в роботі з персоналом в діяльності комерційного підприємства.
 11. Забезпечення діяльності сил безпеки підприємства.
 12. Забезпечення ефективної соціальної політики підприємства, як одна із умов формування основ стійкої його економічної безпеки.
 13. Загрози економічній безпеці підприємства на сучасному етапі розвитку економічних взаємовідносин суб'єктів господарювання.
 14. Загрози об'єктам, що охороняються.
 15. Захист інформації в діловому спілкуванні.
 16. Захист інформації з обмеженим доступом підприємства у ході проведення перевірок його діяльності контролюючими органами.
 17. Захист комерційної таємниці на підприємстві.
 18. Захист матеріальних цінностей на підприємстві та в банку як один із напрямків забезпечення їх економічної безпеки.
 19. Інформаційна безпека у підприємницькій діяльності.
 20. Інформаційне забезпечення та супроводження підприємницької діяльності.
 21. Інформаційне середовище діяльності підприємства, банку як головне джерело формування інформаційного ресурсу.
 22. Інформаційний моніторинг і інформаційний аудит у інформаційно-аналітичній роботі.
 23. Інформаційні взаємовідносини суб'єктів господарювання у ході підприємницької діяльності.
 24. Інформаційні війни на економічних ринках.
 25. Інформаційно-аналітичне дослідження клієнтів, контрагентів, партнерів підприємства.
 26. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації).
 27. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування).
 28. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.
 29. Інформаційно-аналітичне забезпечення комерційної діяльності підприємства, банку.
 30. Інформація як вид інтелектуальної зброї.
 31. Інформація як об'єкт протиправних посягань.
 32. Історичні засади забезпечення безпеки підприємницької діяльності.
 33. Комерційна діяльність як об'єкт протиправних посягань.
 34. Комерційні операції підприємства і їх захист.
 35. Ліквідація наслідків дії вражаючих факторів екстремальної ситуації на підприємстві.
 36. Національна безпека України і безпека бізнесу.
 37. Неефективність державного управління як причина корупції.
 38. Нерозвиненість громадянського суспільства як причина корупції
 39. Організація безпеки діяльності комерційного підприємства, банку.
 40. Організація інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві, у банку.
 41. Організація охоронного бізнесу в Україні.
 42. Організація режиму охорони на підприємстві.
 43. Організація роботи сил охорони з персоналом об'єкту, що охороняється.
 44. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності.
 45. Особливості промислового шпигунства у вітчизняному бізнесі.
 46. Особливості рейдерства в Україні: стан, аналіз, перспективи.
 47. Особливості управлінської діяльності в сфері безпеки бізнесу.
 48. Охорона як одна із умов захисту матеріальних цінностей підприємства.
 49. Передумови виникнення корупції.
 50. Персонал підприємства як джерело витоку інформації.
 51. Політичні аспекти корупції.
 52. Правовий аспект корупції.
 53. Проблеми дебіторської заборгованості вітчизняних підприємств і шляхи їх вирішення.
 54. Проблеми економічної безпеки підприємств та банків в Україні.
 55. Пропускний та внутрішньооб'єктовий режим на об'єкті.
 56. Протидія шахрайству в діяльності комерційного підприємства.
 57. Профілактика та попередження порушень режиму інформаційної безпеки в роботі з персоналом підприємства.
 58. Рейдерство, як одна із актуальних загроз економічній безпеці країни.
 59. Ринок охоронних послуг в Україні і його характеристика.
 60. Система безпеки підприємства, банку.
 61. Система забезпечення інформаційної безпеки діяльності підприємства, банку.
 62. Соціально - економічні аспекти корупції.
 63. Суспільна і економічна обумовленість безпеки підприємницької діяльності в Україні.
 64. У правління проблемною дебіторської заборгованістю на комерційному підприємстві.
 65. Умови забезпечення інформаційної безпеки підприємств та банків в Україні.
 66. Умови організації безпеки комерційної діяльності в Україні.
 67. Фінансова безпека підприємства і шляхи її ефективного забезпечення.

 

10.3.2 Тематика аналітичних звітів

 

 1. Вплив політичної нестабільності країни на формування загроз економічній безпеці підприємств.
 2. Проблеми банківського кредитування і їх тенденції.
 3. Взаємовідносини суб'єктів ринку нерухомості і їх вплив на формування проблем економічної безпеки суб'єктів господарювання та громадян.
 4. Сучасні загрози експансії іноземного капіталу в Україну.
 5. Обумовленість охоронної діяльності в сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки та економічних відносин.
 6. Сучасний стан забезпечення ринку охоронних послуг технічними засобами охорони.
 7. Конкуренція на ринку охоронних послуг.
 8. Інформаційне та рекламне супроводження (забезпечення) охоронного бізнесу.
 9. Тенденції злочинних посягань на майно та об'єкти, що охороняються.
 10. Технології охорони об'єктів, вантажів та фізичних осіб і форми їх удосконалення.
 11. Охорона особистого майна громадян — тенденції розвитку (удосконалення).
 12. Самоохорона громадян: форми, способи, засоби.
 13. Аналітична обробка інформації: підходи та методи.
 14. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності.
 15. Глобальний інформаційний простір і методи отримання конкретної інформації із нього.
 16. Безпека комерційної діяльності в Україні і за кордоном.
 17. Охоронний бізнес як вид комерції.
 18. Проблеми персоналу в комерційній діяльності на сучасному етапі.
 19. Комерційна діяльність і держава: взаємовідносини та інтереси.
 20. Недобросовісна конкуренція у взаємовідносинах суб'єктів вітчизняного ринку.
 21. Іноземний досвід боротьби з недобросовісною конкуренцією і промисловим шпигунством.
 22. Детективна діяльність в Україні і за кордоном.
 23. Протипожежний захист підприємств.
 24. Захист підприємства від вражаючих факторів екстремальних ситуацій.
 25. Людина і її безпека.
 26. Захист інформації суб'єктів господарювання у Україні.
 27. Кадри безпеки: якість, проблеми та перспективи.
 28. Проблеми боротьби з промисловим шпигунством у вітчизняному бізнесі.
 29. Електронне шпигунство в Україні.
 30. Банківська таємниця і проблеми її захисту.
 31. Конфіденційна інформація особистості і доступ до неї в Україні та за кордоном.
 32. Захист комерційної таємниці за іноземним досвідом.
 33. Захист іміджу банка, підприємства в періоди кризових явищ.
 34. Шахрайство з використанням пластикових платіжних карток.
 35. Недосконалість законодавства як причина корупції
 36. Основні напрями боротьби з корупцією.
 37. Проблеми необхідності розробки національного плану боротьби з корупцією.
 38. Удосконалення законодавства - пріоритетна міра боротьби з корупцією.
 39. Інформаційна відвертість і прозорість діяльності державної влади як напрямок боротьби з корупцією.
 40. Міжнародні та національні антикорупційні організації.

 

10.3.3 Тематика наукових статей

 

 1. Аналіз іноземного досвіду охоронної діяльності.
 2. Безпека діяльності як одна із сучасних складових бізнесу.
 3. Безпека і імідж підприємства, банку.
 4. Безпечна поведінка вітчизняного підприємця і шляхи її формування.
 5. Взаємодія суб'єктів охоронної діяльності на ринку.
 6. Головні аспекти корупції.
 7. Дезінформація і чутки в підприємницькій діяльності.
 8. Демпінг і анти-демпінг у сучасному бізнесі.
 9. Детектив у сучасному бізнесі.
 10. Дискримінація суб'єкта господарювання і її особливості в України.
 11. Економічний аналіз корупції.
 12. Захист інтелектуальної власності на підприємстві.
 13. Захист інтересів підприємства у його взаємовідносинах з контрагентами.
 14. Зманювання працівників та клієнтів - проблема чи досягнення конкуренції.
 15. Іноземний досвід безпеки бізнесу і можливості його використання в Україні.
 16. Інформаційний вплив на масову і індивідуальну свідомість.
 17. Інформаційний тероризм і протидія йому в підприємницькій діяльності.
 18. Інформаційні засади ефективності сучасного бізнесу.
 19. Інформаційні ризики та їх мінімізація в сучасному підприємництві.
 20. Історія корупції.
 21. Контроль матеріальних цінностей на підприємстві, як основа їх надійного захисту
 22. Корупція: поняття, суть, типологія.
 23. Моніторинг комерційної операції, як одна із засад ефективного її проведення.
 24. Мотивація і відповідальність у забезпеченні режиму безпеки діяльності підприємства, банку.
 25. Недобросовісна конкуренція — її природа та витоки.
 26. Недобросовісна конкуренція в комерційній діяльності - проблеми та захист.
 27. Неправомірне використання ділової репутації як один із негативних факторів у взаємовідносинах між суб'єктами.
 28. Персонал як об'єкт і суб'єкт загроз діяльності підприємства.
 29. Перспективи кадрового забезпечення безпеки підприємницької діяльності і його роль у захисті інтересів суб'єктів господарювання.
 30. Повноваження і відповідальність у керівництві діяльністю сил безпеки підприємства, банку.
 31. Проблеми боротьба з корупцією в Україні.
 32. Проблеми боротьби з корупцією та напрями протидії.
 33. Проблеми захисту комерційної таємниці в практиці вітчизняного підприємництва.
 34. Проблеми захисту комерційної таємниці в Україні.
 35. Проблеми збору інформації у вітчизняному бізнесі.
 36. Проблеми охоронної діяльності в Україні і можливі шляхи їх подолання.
 37. Проблеми та перспективи безпеки підприємницької діяльності в Україні.
 38. Пропаганда і реклама як елементи інформаційного забезпечення підприємницької діяльності.
 39. Протидія втягуванню комерційного підприємства в незаконну діяльність.
 40. Реклама як об'єкт і суб'єкт недобросовісної конкуренції.
 41. Ресурси комерційного підприємства і їх захист.
 42. Стан корупції в Росії.
 43. Стан корупції в Україні.
 44. Техногенні небезпеки та загрози в діяльності комерційного підприємства.
 45. Формування фірмового патріотизму на підприємстві.

11.Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Дисципліна “Основи безпеки бізнесу” вивчається з метою знайомства студентів з основами забезпечення безпеки діяльності комерційних підприємств та банків. Такі знання необхідні для формування у майбутніх фахівців грамотної поведінки в умовах реалізації тих чи інших загроз, які можуть виникати у сфері бізнесу. Враховуючи зазначене, контроль знань студентів передбачає визначення рівня їх підготовки до забезпечення безпечної роботи на своєму робочому місці на підприємстві, в банку та наявності усвідомленого розуміння необхідності якісно і ефективно виконувати заходи безпеки.

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється відповідно до Порядку оцінювання знань студентів (Ухвалений Вченою радою університету, Протокол №9 від 28.05.2009) за такими об’єктами поточного контролю:

         а) систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;

         б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

         в) виконання модульних контрольних робіт;

Контроль систематичності та активності роботи студентів денної форми навчання здійснюється на семінарських заняттях.

Протягом семестру студент денної форми навчання може максимально отримати 100 балів:

 • 60 балів шляхом активної участі на практичних заняттях;
 • 20 балів шляхом виконання двох модульних контрольних робіт;
 • 20 балів за виконання вибіркових завдань.

Підготовка до семінарських (практичних) занять є важливим елементом роботи студента протягом семестру. Формою контролю за рівнем підготовки студента до семінарських занять є його активна участь в занятті. Студент робить доповіді під час заняття, приймає участь у обговореннях, дискусіях, мозкових атаках, вирішує тестові завдання. Наприкінці кожного практичного заняття викладач оцінює активність студента на занятті та виставляє бали.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за активну участь на семінарських заняттях становить 60:

 

№ заняття

Зміст роботи

студентів денної форми навчання

Шкала

балів

Макс. ціна заняття

1.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

2.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

3.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

4.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

5.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

6.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

7.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

8.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

9.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

10.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

11.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

12.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

13.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

14.

- вирішення тестових завдань;

1, 0

4 балів

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

3, 2, 1, 0

15.

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

2, 1, 0

2 балів

16.

- участі у обговоренні питань семінару і практичних питань для обговорення

2, 1, 0

2 балів

 

 

 

 

Загальна кількість балів

60 балів

 

Оцінювання якості виконання студентом видів робіт на семінарі здійснюється згідно наступної таблиці.

Вид роботи на семінарі

Шкала

Критерії оцінки роботи студентів

денної форми навчання

Вирішення тестових завдань

1 бал

1 бал - за вірне вирішення тестового завдання,

0 балів

0 балів - за невірне вирішення тестового завдання

Обговорення питань семінару та практичних питань для обговорення

0 балів

0 балів виставляється у випадку, коли студент відмовився від участі у розгляді питань семінару;

1 бал

1 бал виставляється у випадку, коли студент прийняв участь в обговоренні питань семінару, практичних питань для обговорення, але показав при цьому низький рівень знань;

2 бали

2 бали виставляється у випадку, коли студент проявив високу активність в обговоренні питань семінару, практичних питань для обговорення і продемонстрував необхідний рівень знань;

3 бали

3 бали виставляється у випадку, коли студент проявив високу активність в обговоренні питань семінару, практичних питань для обговорення і при цьому продемонстрував високий рівень знань.

 

Таким чином, за одне семінарське заняття студент може отримати максимально 4 бали (крім двох останніх занять, на яких тестування не проводиться, студент може максимально одержати 2 бали), за всі семінари – до 60 балів. 20 балів набирається студентом шляхом виконання двох модульних контрольних робіт (максимум 10 балів за модуль). 20 балів студент може одержати за виконання двох вибіркових завдань.

Об’єктом поточного контролю студентів денної форми навчання є модульна контрольна робота, яка виконується в аудиторії під контролем викладача, завдання якої охоплюють ключові теми курсу, та виконання завдань для самостійного опрацювання. Кожен із студентів виконує контрольну роботу, яка містить 5 завдань. Виконання модульної контрольної роботи оцінюється до 10 балів. Модульна контрольна робота включає в себе теоретичні і тестові завдання.

За виконання одного теоретичного завдання студент може одержати до 2 балів. У разі, коли студент надав вичерпну обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, зумів зв’язати навчальну проблему з практикою і при цьому практично не допускав помилок, він може отримати до 2 балів. Коли ж студент виконав запропоноване йому завдання за традиційною схемою без відповідного творчого підходу або у його виконанні припустився несуттєвих помилок, його робота може бути оцінена у 1 бал. 0 балів виставляється, коли модульне завдання не виконано. Тестове завдання має одну вірну відповідь. У разі вірної відповіді студент одержує 2 бали, у разі невірної - 0 балів.

Таким чином, за виконання модульних контрольних робіт студенти денної форми навчання можуть отримати до 20 балів.

Протягом семестру студент заочної форми навчання може максимально отримати 100 балів:

 • 30 балів шляхом написання модульної контрольної роботи;
 • 50 балів шляхом написання 10 письмових звітів;
 • 20 балів за виконання вибіркових завдань.

До вибіркових завдань студентів денної форми навчання відносяться наступні:

 1. формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту);
 2. написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату);
 3. підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу;
 4. участь у конференціях.

До вибіркових завдань студентів заочної форми навчання відносяться наступні:

 1. формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту);
 2. написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату);
 3. підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу;
 4. участь у конференціях;
 5. аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента).

Оцінювання аналітичного звіту з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності, реферату і аналізу стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку проводиться наступним чином.

За виконання одного вибіркового завдання студент може одержати до 10 балів. 10 балів студент одержує у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита повністю і пов’язана з практикою забезпечення безпеки підприємства, банку. 8 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита повністю, але носить суто теоретичний характер і не пов’язана з практикою. 6 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання розкрита частково і 0 балів - у випадку, коли тема вибіркового завдання не розкрита або не пов’язана з проблемами безпеки бізнесу.

Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу і участь у конференціях оцінюється наступним чином. У випадку, коли студент підготував якісну наукову публікацію, але не опублікував її, він одержує 8 балів. У випадку, коли студент підготував якісну наукову публікацію, та зумів опублікувати її, він одержує 10 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до оформлення наукової статті.

У разі, коли студент підготував якісну доповідь на наукову конференцію, але не зумів виступити з нею, він одержує 8 балів. У разі, коли студент підготував якісну доповідь на наукову конференцію і виступив з нею на конференції, він одержує 10 балів. 0 балів студент одержує у випадку, коли підготовлений матеріал не розкриває поставлену проблему, або не відповідає вимогам до доповіді на конференцію.

Таким чином, за виконання двох вибіркових завдань студенти можуть отримати до 20 балів (див. Карту СРС).

Загалом за результатами поточного контролю студенти можуть отримати максимальну кількість балів по дисципліні – 100.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Журналі обліку поточної успішності студентів.

 

Система організації поточного контролю знань студентів з дисципліни “Основи безпеки бізнесу” для різних форм навчання

 

Види робіт, що підлягають
контролю

денна

заочна

Підготовка до семінарських і практичних занять

60

-

Підготовка до виконання модульних контрольних робіт

-

30

Модульні контрольні роботи (максимально за всі)

20

 

Підготовка і проведення контактних занять (по 11 темах)

-

10

Підготовка 10 письмових звітів з самостійного опрацювання окремих питань 10 тем дисципліни (максимально за звіти по 10 темах)

-

40

Максимальна сума балів

80

80

Формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту)

10

10

Написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату)

10

10

Підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу

10

10

Участь у конференціях

10

-

Аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента)

-

10

Максимальна сума балів

20

20

Всього балів за семестр

100

100

 

Поточна успішність з вибіркових навчальних дисциплін оцінюється, як правило, у формі заліку (диференційованого заліку) за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік на денній формі навчання бакалаврського рівня підготовки оформлюється під час останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття у відповідному семестрі, на заочній формі навчання бакалаврського - за розкладом сесії. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість.

Якщо за результатами поточного контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «не зараховано» (або «незадовільно» за диференційованого заліку) з даної дисципліни. У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

 

Умови переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

А

80-89

добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано — з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

12. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

 

12.1. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів заочної форми навчання

 

У роботі кафедри з студентами заочної форми навчання велике значення приділяється контролю виконання студентами обов’язкових завдань для самостійного опрацювання. Виконання завдань для самостійного опрацювання студентами заочної форми навчання здійснюється відповідно до програми у вигляді письмових звітів.

Під час підготовки до сесії студенти готують 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни (крім останньої теми). Студент самостійно вибирає із наданого нижче списку індивідуальних завдань для підготовки 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни одне завдання з кожної з 10 тем (крім останньої). Письмові звіти виконуються в окремому зошиті в рукописній формі. За місяць до початку чергової сесії готові письмові звіти студенти представляють на кафедру, де вони перевіряються викладачами.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за виконання письмового звіту становить 40 балів.

Оцінювання якості виконання студентами заочної форми навчання письмових звітів здійснюється згідно наступної таблиці.

 

 

Вид роботи студентів заочної форми навчання

Шкала

Критерії оцінки письмової роботи студентів заочної форми навчання

Виконання 10 письмових звітів

0

0 балів - у разі аналізу у звіті теми, що не входить до тематичного плану дисципліни або відсутності аналізу теми взагалі;

 

3

3 бали - у разі аналізу у звіті менш 50% обсягу матеріалу теми робочої програми;

 

5

5 балів студент одержує у разі аналізу у звіті більш 50% обсягу матеріалу теми робочої програми;

Таким чином, за виконання письмового звіту у вигляді 10 завдань для самостійного опрацювання студенти заочної форми навчання можуть отримати до 40 балів.

Підготовка і проведення контактних занять (по 11 темах)

0-10

1 бал - у разі аналізу під час контактного заняття не менш 50% обсягу матеріалу кожної теми робочої програми.

 

Письмові звіти виконуюся студентами у рукописному вигляді і представляються на кафедру за 1 місяць до початку екзаменаційної сесії. Студентам, які представляють письмовий звіт на кафедру у строк менший за 1 місяць або звіт виконаний у друкованому вигляді, загальна кількість балів за письмову роботу зменшується на 50%.

Враховуючи, що самостійна робота студентів передбачає виконання не тільки обов’язкових але і вибіркових завдань, додаткову кількість балів (до 20 балів – для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання) студенти можуть отримати саме за виконання вибіркових завдань.

Значна увага приділяється кафедрою контролю роботи студентів заочної форми навчання стосовно виконання ними вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

До останніх  відносяться наступні завдання: формування аналітичних звітів з окремих питань забезпечення безпеки підприємницької діяльності за заданою тематикою (не більше одного звіту), написання рефератів за заданою тематикою з питань безпеки підприємницької діяльності (не більше одного реферату), підготовка наукової публікації з проблем безпеки бізнесу, аналіз стану безпеки діяльності конкретного підприємства, банку (за вибором студента), участь у конференціях.

Готові роботи студенти представляють на кафедру за місяць до початку чергової сесії, де вони перевіряються викладачами. Кожне завдання оцінюється від 0 до 10 балів.

Об’єктом поточного контролю студентів заочної форми навчання є модульна контрольна робота, яка виконується в аудиторії під контролем викладача, завдання якої охоплюють ключові теми курсу, та виконання завдань для самостійного опрацювання. Кожен із студентів виконує контрольну роботу, яка містить 5 завдань. Виконання модульної контрольної роботи оцінюється до 30 балів. Модульна контрольна робота включає в себе теоретичні і тестові завдання.

За виконання одного теоретичного завдання студент може одержати до 6 балів. У разі, коли студент надав вичерпну обґрунтовану відповідь на поставлене запитання, зумів зв’язати навчальну проблему з практикою і при цьому практично не допускав помилок, він може отримати до 6 балів. У 4 балів оцінюється робота виконана в повному обсязі з необхідним обґрунтуванням та поясненням, але в роботі відсутні власні думки та пропозиції автора. Коли ж студент виконав запропоноване йому завдання за традиційною схемою без відповідного творчого підходу або у його виконанні припустився несуттєвих помилок, його робота може бути оцінена у 3 балів. 0 балів виставляється, коли модульне завдання не виконано. Тестове завдання має одну вірну відповідь. У разі вірної відповіді студент одержує 6 балів, у разі невірної - 0 балів.

 

12.2. Індивідуальні завдання для підготовки 10 письмових звітів по 10 темах дисципліни студентами заочної форм навчання

 

По темі 1: Основи безпеки підприємницької діяльності

 

 • Роль персоналу підприємства з питань безпеки, організація взаємодії з правоохоронними органами.
 • Структура підрозділу безпеки підприємства, його функції і завдання.
 • Взаємодія підрозділу безпеки з підрозділами підприємства.
 • Забезпечення функціонування системи заходів безпеки на підприємстві.

 

По темі 2: Загрози безпеці підприємницької діяльності

 

 • Кримінальні посягання на власність суб’єктів господарювання.
 • Зловживання службовим становищем працівників підприємства, мотиви скоєння ними правопорушень та злочинів, порушень правил роботи.
 • Відповідальність за посягання на власність та імідж підприємства.

 

По темі 3. Бізнес і корупція: проблеми протидії

 

- Корупція: поняття, суть, типологія та історія виникнення.

- Головні аспекти корупції.

- Причини корупції.

- Основні напрями боротьби з корупцією.

- Антикорупційні організації.

- Засади запобігання та протидії корупції.

- Боротьба з корупцією та допомога громадянам при корупційних діях проти них.

 

По темі 4: Недобросовісна конкуренція та

промислове шпигунство в підприємницькій діяльності

 

 • Види недобросовісної конкуренції та їх прояв на ринку.
 • Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
 • Сили та засоби промислового шпигунства.
 • Форми та методи залучення працівників підприємства до шпигунської діяльності.

 

По темі 5: Охорона і охоронна діяльність

 

 • Технічні засоби охорони, їх призначення та основні характеристики приміщень.
 • Пожежна та охоронна  сигналізація, охоронне  телебачення та освітлення.
 • Природні та штучні бар’єри в охороні.
 • Фізична та технічна охорона.
 • Вимоги до об’єктів, що передаються під охорону.

 

По темі 6: Інформаційна безпека підприємства

 

 • Технічні засоби та системи комунікації підприємства як об’єкт зосередження інформації.
 • Ознаки наявності технічних засобів вилучення інформації.
 • Фактори, що створюють умови витоку (передачі) інформації.
 • Інформаційні ризики і їх мінімізація.
 • Організація спеціального діловодства.
 • Відшкодування збитків, заподіяних підприємству протиправним посяганням на банківську та комерційну таємниці.

 

По темі 7: Економічна безпека підприємства

 

 • Організація безпеки роботи суб’єкта господарювання на фондовому ринку.
 • Захист контрольного пакету акцій ВАТ.
 • Робота по стягненню дебіторських боргів.

 

По темі 8: Інформаційно-аналітичне забезпечення

діяльності підприємства

 

 • Визначення сфер інформаційної уваги підприємства, об’єктів та джерел інформації.
 • Аналіз ділової обстановки, збір інформації.
 • Організація взаємо інформування у підрозділах підприємства.
 • Програмне і технічне забезпечення аналітичної роботи.
 • Автоматизовані інформаційні системи та інтегровані бази даних.
 • Прогнозування розвитку обстановки.
 • Інформаційно-аналітичні документи  правила їх складання.

 

По темі 9: Організація безпеки в роботі з персоналом підприємства

 

 • Ознаки шахрайських дій та негативної поведінки персоналу підприємства.
 • Заохочення та стягнення у системі безпеки.
 • Соціальні дослідження персоналу.

 

По темі 10: Дії комерційного підприємства в екстремальних умовах

 

 • Організація роботи підприємства по попередженню наступу екстремальних ситуацій.
 • Забезпечення протипожежної безпеки на підприємстві.
 • Дії персоналу підприємства при пожежі.

 

По темі 11: Безпека особистості

 

 • Основні причини та умови кримінальних посягань на особистість.
 • Перша медична допомога при ураженнях факторами екстремальної ситуації.

 

 

12.3.Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

 

 1. Мета і завдання безпеки підприємницької діяльності, способи і форми її організації.
 2. Принципи безпеки підприємницької діяльності та вимоги до неї.
 3. Профілактика та попередження шахрайства і зловживань службовим становищем на підприємстві.
 4. Технічна укріпленість споруд установ підприємства.
 5. Обов’язки персоналу підприємства по виконанню заходів безпеки його діяльності.
 6. Попередження екстремальних ситуацій на підприємстві та вихід із них.
 7. Зовнішні загрози діяльності суб’єкта господарювання.
 8. Корупція: явище, поняття, суть, типологія.
 9. Соціально - економічні аспекти корупції.
 10. Політичні аспекти корупції.
 11. Правовий аспект корупції.
 12. Бюрократизм в Україні як елемент корупції.
 13. Головні причини та передумови виникнення корупції корупції в світі і Україні.
 14. Корупція і неефективність державного управління.
 15. Корупція і нерозвиненість цивільного суспільства.
 16. Корупція і недосконалість законодавства.
 17. Основні напрями боротьби з корупцією.
 18. Удосконалення законодавства - пріоритетна міра боротьби з корупцією.
 19. Міжнародні та національні антикорупційні організації.
 20. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності підприємства.
 21. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування).
 22. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації).
 23. Промислове шпигунство і захист від нього.
 24. Інформація підприємства, банку з обмеженим доступом, її види та організація захисту.
 25. Організація охорони об’єктів підприємства.
 26. Недобросовісна конкуренція у підприємницькій діяльності, її суть та види, відповідальність за недобросовісну конкуренцію.
 27. Пропускний режим на підприємстві.
 28. Організація безпеки діяльності підприємства, банку.
 29. Умови організації безпеки підприємницької діяльності в Україні.
 30. Організація захисту підприємства, банку від недобросовісної конкуренції.
 31. Внутрішні загрози діяльності підприємства.
 32. Взаємодія підрозділів підприємства при проведенні комерційної операції з метою забезпечення її безпеки.
 33. Конфіденційна інформація підприємства, банку, її суть та організація доступу до неї.
 34. Структура, функції та завдання підрозділу безпеки підприємства.
 35. Дії підприємств, банків по попередженню екстремальних ситуацій.
 36. Види безпеки підприємницької діяльності.
 37. Організація роботи по забезпеченню повернення прострочених дебіторських боргів.
 38. Банківська таємниця, її зміст та організація захисту.
 39. Моніторинг комерційної операції, робота по попередженню виникнення проблемних боргів.
 40. Комерційна таємниця, її правові основи та організація захисту.
 41. Фінансова безпека підприємства.
 42. Доступ до відомостей, що становлять комерційну таємницю.
 43. Доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю фізичних осіб.
 44. Доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю юридичних осіб.
 45. Структура інформації підприємства, банку і характеристика її елементів.
 46. Нормативна база підприємства з питань безпеки.
 47. Екстремальні ситуації, причини та умови їх створення.
 48. Економічна безпека підприємства, її об’єкти та суб’єкти.
 49. Застереження щодо роботи з акціями.
 50. Застереження щодо роботи з векселями.
 51. Забезпечення безпеки у ході прийому на роботу працівників підприємства.
 52. Мотивація і стимулювання праці як одна із головних умов безпеки кадрової роботи.
 53. Конфлікти в колективах підприємства, причини та умови їх виникнення.
 54. Основні засади формування виробничого колективу.
 55. Формування безпечної поведінки працівника підприємства на роботі і в побуті.
 56. Інформаційні ресурси підприємства і їх структура.
 57. Організація інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві.
 58. Інформаційні документи з питань безпеки, порядок їх створення.
 59. Дії підприємства в умовах проведення щодо нього ідеологічної диверсії.
 60. Дії підприємства у разі загрози підриву або підриву вибухового пристрою в його приміщеннях.
 61. Дії підприємства у разі загрози або при скоєнні щодо нього терористичного акту.
 62. Дії підприємства у разі стихійного лиха.
 63. Дії підприємства у разі радіаційних (хімічних) аварій на сусідніх підприємствах.
 64. Дії підприємства у разі виробничих аварій чи катастроф на сусідніх підприємствах.
 65. Правила евакуації цінностей та персоналу з будівель підприємства.
 66. Заходи щодо попередження виникнення простроченої дебіторської заборгованості.
 67. Дії персоналу підприємства у разі виявлення фальшивих та перероблених банкнот та монет.
 68. Функції підрозділів підприємства з питань безпеки.
 69. Обов’язки персоналу по дотриманню в таємниці інформації з обмеженим доступом.
 70. Заходи по припиненню конфліктів у виробничих колективах підприємства.
 71. Заходи по локалізації та припиненню негативних чуток щодо діяльності підприємства та його керівництва.
 72. Попередження та ліквідація саботажу.
 73. Шахрайство щодо підприємства, структура шахрайських дій, їх спрямованість.
 74. Забезпечення впливу на недобросовісних контрагентів з метою стимулювання їх до повернення боргів.
 75. Організація захисту матеріальних цінностей підприємства.
 76. Відповідальність за посягання на інформацію підприємства з обмеженим доступом.
 77. Канали витоку інформації і заходи по їх перетинанню.
 78. Способи отримання інформації суб’єктами промислового шпигунства і протидія їм.
 79. Привабливі особливості характеру і поведінки працівників для залучення їх до співпраці промисловими шпигунами.
 80. Алгоритм роботи промислового шпигуна при залученні працівника до співробітництва.
 81. Особливості поведінки особи, залученої до роботи на промислових шпигунів.
 82. Психологічний портрет шахрая.
 83. Обов’язки персоналу підприємства по дотриманню режиму охорони.
 84. Обумовленість внутрішніх загроз діяльності підприємства.
 85. Умови, які сприяють скоєнню шахрайських дій на підприємствах, в банках і заходи по їх усуненню.
 86. Мотиви шахрайства працівників підприємств, банків.
 87. Способи виявлення зловживання службовим становищем та шахрайських дій працівників.
 88. Локалізація дій шахрая.
 89. Заходи захисту підприємства, банку від шахрайських посягань.
 90. Ознаки фіктивної фірми.
 91. Сфери інформаційної уваги підприємства та їх визначення.
 92. Об’єкти та джерела інформації для формування інформаційного ресурсу підприємства.
 93. Інформаційні ризики і їх мінімізація.

 

13. Особливості поточного контролю знань студентів заочно-дистанційної форми навчання.

 

14. Зразок модульних контрольних робіт для контролю знань студентів денної та заочної форм навчання

 

Модульна контрольна робота № 1

 

1. Надайте перелік відомостей, які можна віднести до комерційної таємниці підприємства, враховуючи вимоги чинного законодавства та інтереси підприємства.

2. Ви – молодий фахівець підприємства, у процесі роботи звернулись до одного із досвідчених працівників з проханням роз’яснити методику оцінки ділової активності контрагента. Ваш колега відповів, що така методика – це його знання засновані на власному досвіді і є його інтелектуальною власністю. До того ж, така інформація, за його словами, носить конфіденційний характер, тому він її відповідним чином оцінює, а ви якщо хочете, можете купити у нього зазначену інформацію. Лише за таких умов колега може виконати ваше прохання. Як ви оціните таку відповідь і як будете діяти за таких умов?

3. Мета безпеки підприємницької діяльності обумовлюється:

а) основними  завданнями  бізнес-діяльності  підприємства і наявністю  загроз йому;

б) особливостями конкурентної боротьби;

в) необхідністю ефективної реалізації законних інтересів підприємства і його персоналу.

4. Чи можна організовувати забезпечення безпеки діяльності комерційного підприємства силами державних органів та установ? Виберіть правильну відповідь:

а) ні в якому разі не можна;

б) можна, але тільки того підприємства, яке має частку державних коштів у своєму капіталі;

в) можна.

5. Структура економічної безпеки підприємства охоплює:

а) захист матеріальних цінностей, технічних засобів, коштів і обладнання;

б) захист майна підприємства, його фінансових ресурсів та комерційних операцій;

в) захист майна підприємства, його фінансових ресурсів, інформації та персоналу.

 

Модульна контрольна робота № 2

 

1. Чим обумовлена необхідність дотримання для безпеки підприємницької діяльності принципів цілеспрямованості та економічної доцільності?

2. Одна із відомих комерційних фірм звернулась у ваш банк для отримання кредиту. Як забезпечення кредиту фірма надає в заставу два автомобілі “Мерседес – 600”.

Ви – начальник кредитного відділу. Керівник банку віддав розпорядження про обов’язкове страхування предмета застави за рахунок фірми і його зберігання в банку, на що фірма не погодилась.

Як ви будете діяти в такій ситуації, якщо інформація про фірму та її діяльність позитивна?

3. Чи може директор підприємства надавати у заставу власні іменні акції під час отримання підприємством кредиту? Виберіть правильну відповідь:

а) може;

б) може, тільки передавши їх підприємству з відображенням у його балансі;

в) не може.

4. Охоронне освітлення охоплює:

а) робоче та чергове освітлення;

б) тривожне освітлення;

в) чергове та тривожне освітлення.

5. Поняття комерційної таємниці регулюється таким законодавчим актом:

а) Законом України “Про інформацію”;

б) Господарським та Цивільним Кодексами України;

в) Законом України “Про власність”.

 

Модульна контрольна робота № 3

 

1. У яких випадках банк може розкривати інформацію, що становить банківську таємницю щодо його клієнтів – фізичних осіб?

2. Під час прийняття на роботу на фірму з вами провів інструктаж працівник підрозділу безпеки. На інструктажі було акцентовано увагу на тому, що одним із завдань безпеки підприємницької діяльності є своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз підприємству і що це завдання виконується всіма працівниками підприємства. Як ви будуватимете свою роботу, щоб виконати це завдання на своєму робочому місці?

3. Чи зобов’язані зберігати працівники підприємства в таємниці відомості службового характеру, які не є комерційною таємницею? Виберіть правильну відповідь:

а) так;

б) ні;

в) так, але тільки тоді, коли щодо цього є відповідне розпорядження керівництва підприємства.

4. Основною вимогою до охорони об’єктів підприємства з погляду його безпеки є:

а) регулювання доступу в приміщення установ підприємства;

б) забезпечення ефективного внутрішньо об’єктового режиму;

в) забезпечення технічної і фізичної охорони.

5. Критерієм законного отримання інформації, яка становить комерційну таємницю, є:

а) наявність засад, передбачених законом чи договором, наявність необхідних повноважень, наявність згоди власника таємниці;

б) наявність необхідних повноважень;

в) наявність згоди власника таємниці.

 

Модульна контрольна робота № 4

 

1. В чому полягає роль персоналу підприємства у забезпеченні безпеки його діяльності?

2. Ви – працівник банку. Одного разу до вас зателефонував знайомий вам слідчий прокуратури і, посилаючись на відповідний закон, попросив підготувати для нього у справі, яка перебуває у провадженні прокуратури, відповідну інформацію про клієнта вашого банку – юридичну особу. Чи будете ви виконувати його прохання і якщо будете, то як?

3. Зонами доступності при організації охорони установ підприємства є:

а) вхід до установи, складські приміщення, виробничі зони, приміщення керівника підприємства;

б) вхід до установи, приміщення керівника підприємства, архів, приміщення серверної;

в) територія підприємства, споруди підприємства, приміщення підприємства.

4. Найбільшу загрозу безпеці діяльності колективів підприємства може створювати:

а) порушення фінансової стабільності підприємства;

б) недосконале управління персоналом;

в) внутрішньо колективні і між колективні конфлікти.

5. Економічні загрози підприємству можуть бути реалізовані через:

а) знищення, поламання, виведення з ладу та викрадення майна і коштів підприємства;

б) використання недосконалих технологій виробництва та проведення актів недобросовісної конкуренції;

в) корупцію, шахрайство, недобросовісну конкуренцію, використання неефективних технологій виробництва.

 

Модульна контрольна робота № 5

 

1. Хто визначає перелік відомостей, які складають комерційну таємницю? Які відомості можуть бути віднесені до комерційної таємниці?

2. Ви – працівник підприємства. На одній із зустрічей з друзями, ви розповіли про свою роботу, умови прийняття працівників на роботу до підприємства, про своїх колег. Присутній при цьому ваш старий знайомий зауважив, що, на його думку, своєю розповіддю ви порушуєте один із принципів безпеки підприємницької діяльності – конфіденційність. Чи правильно зроблено вам зауваження і щоб ви відповіли своєму знайомому?

3. Виберіть найбільш правильне, на ваш погляд, визначення системи безпеки підприємницької діяльності:

а) сукупність властивостей підприємства своєчасно й адекватно реагувати у своїй діяльності на всі негативні прояви внутрішнього і зовнішнього середовища;

б) сукупність заходів, технологій, сил і засобів підприємства, спрямованих на профілактику, попередження, захист і протидію посяганням на його власність, діяльність та імідж;

в) сукупність заходів, технологій, сил і засобів підприємства, спрямованих на формування  здатності  його установ  протистояти загрозам їх діяльності.

4. Фізична охорона – це:

а) охорона фізичних осіб;

б) охорона фізичними особами;

в) будь-яка охорона, де присутня людина.

5. Основою захисту матеріальних цінностей є:

а) надійне зберігання матеріальних цінностей;

б) ефективна експлуатація (використання) матеріальних цінностей;

в) суворий облік матеріальних цінностей.

 

Модульна контрольна робота № 6

 

 1. У яких випадках з працівниками підприємства може бути укладено договір повної матеріальної відповідальності та у яких обсягах така відповідальність може наступати?
 2. Ви – працівник підприємства. Сталося так, що ви загубили свою перепустку. Але, враховуючи, що ви давно працюєте на підприємстві і всі охоронники вас добре знають, певний час вам вдавалось безперешкодно проходити на робоче місце. Одного разу охороною підприємства під час спроби проникнути на його територію було затримано невідому особу, яка пред’явила черговому охороннику вашу перепустку. Які наслідки для вас можуть бути за даних обставин?
 3. Види інформації підприємства:

а) відкрита, службова, конфіденційна, комерційна таємниця, банківська таємниця, державна таємниця;

б) відкрита, закрита, конфіденційна, таємна;

в) відкрита, службова, конфіденційна, таємна.

 1. Із існуючих форм безпеки підприємницької діяльності найбільшу перевагу слід віддати:

а) охороні й інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності підприємства;

б) охороні і режиму;

в) усім.

 1. У разі виявлення фальшивих банкнот правильними будуть такі дії:

а) вилучити фальшиві банкноти, скласти акт та повідомити про це керівника каси;

б) вилучити фальшиві банкноти та повідомити про це керівника каси;

в) повідомити керівника каси.

 

Модульна контрольна робота № 7

 

Чи обов’язковим для підприємства є створення такої категорії інформації як комерційна таємниця, якщо так, то яким чином це може здійснюватись, а якщо ні, то чому?

До підприємства звернулась відома фірма з пропозицією про співробітництво. Під час її перевірки підприємству стало відомо, що, будучи досить активною і маючи непоганий фінансовий стан, фірма неодноразово на своїй продукції використовувала чужий товарний знак, хоч і жодного разу не була викрита. Якість товару фірми відповідає встановленим вимогам і він користується попитом. Який висновок ви зробите щодо можливості співробітництва з даною фірмою, якщо за вами останнє слово, а всі інші характеристики фірми позитивні?

Необхідність безпеки бізнесу мотивується:

а) відсутністю законодавчої бази, яка б у повному обсязі забезпечувала захист суб’єктів підприємницької діяльності;

б) погіршенням кримінальної ситуації в країні;

в) комерційними інтересами.

Режим охорони установ підприємства може бути:

а) цілодобовим, частковим, вибірковим;

б) тільки цілодобовим;

в) тільки цілодобовим і, як виняток, частковим.

Основним завданням підрозділу безпеки при підготовці комерційної операції є:

а) інформаційно-аналітичне дослідження контрагентів;

б) перевірка факту наявності підприємства-контрагента та історії його діяльності;

в) перевірка факту наявності підприємства-контрагента, історії його діяльності та засобів забезпечення виконання контрагентом своїх зобов’язань.

 

15. Список рекомендованої  літератури

 

15.1. Основна література

 

 1. Закони України:
 • “Про банки і банківську діяльність” від 27.12.2000 р. Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 9.
 • “Про господарські товариства” від 19.09.91р. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 40.
 • “Про інформацію” від 02.10.92р. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1992. – № 48.
 • “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.07.96р. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1996. – № 7.
 • “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” від 24.06.04 р. Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 18.
 • «Про боротьбу з корупцією» від 16.11.95 р. Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34.
 1. Кодекс законів про працю в Україні. К., 1994.
 2. Кримінальний Кодекс України. К., 2003.
 3. Цивільний Кодекс України. К., 2003.
 4. Господарський Кодекс України. К., 2003.
 5. Борисов С., Диев С., Фатыхов Ф. Деятельность службы безопасности банка. Бизнес и банки. 1995. №41., с. 15 – 18.
 6. Вітлінський В. Кредитний ризик комерційного банку. К., 2000, 120 с.
 7. Гайкович В., Першин Н. Безопасность электронных банковских систем. М., 1994, 382 с.
 8. Гасанов А. Промышленный шпионаж на службе монополий. М., 1994, 234 с.
 9. Деятельность службы безопасности по обеспечению кредитной политики банков. М., 1995, 54 с.
 10. Духов В. Экономическая разведка и безопасность бизнеса. К., 1997, 189 с.
 11. Зубок М. Безпека банків. К., 2003, 305 с.
 12. Зубок М. Безпека банківської діяльності. Навчальний посібник. К., 2002, 190 с.
 13. Зубок М. Безпека банківської діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К., 2003, 154 с.
 14. Зубок М.І., Позднишев Є.В., Яременко С.М., Основи безпеки бізнесу: Навч. посіб. у схемах і таблицях. -К: КНЕУ, 2008. – 480 с
 15. Зубок М., Ніколаєва Л. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні. К., 2000, 52 с.
 16. Зубок М. Основи безпеки комерційної діяльності підприємств та банків. – К.: КНТЕУ, 2005, 200 с.
 17. Зубок М. Інформаційна безпека. – К.: КНТЕУ, 2005, 131 с.
 18. Зубок М. Охорона і охоронна діяльність. – К.: КНТЕУ, 2006, 171 с.
 19. Иванов И. Методические основы защиты информации в банковских автоматизированных комплексах. Защита информации. 1994. №1, с. 38 – 41.
 20. Ковальчук А. Банківський кредит. Правові основи повернення. К., 2001, 137 с.
 21. Кормич Б. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи. – К.: Кондор, 2004, 405 с.
 22. Кузнецов И. Учебник по информационно-аналитической работе. М., 2000, 124 с.
 23. Курилин Б. Безопасность банковских операций: Оценка и минимизация рисков. К., 1995, 52 с.
 24. Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (методи та їх застосування). Навчальний посібник. Книга 1. – К.: Видавець Позднишев, 2007.-76 с.
 25. Попович В. Банк – фірма: Проблеми економічної злочинності. К., 1995, 368 с.
 26. Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. – К.: Атіка, 2003, 173 с.
 27. Спицын И., Спицын Я. Маркетинг в банке. Тернополь. 1993, 721 с.
 28. Стрельченко Ю. Обеспечение информационной безопасности банков. М., 1994, 112 с.
 29. Чергенець Е.В., Зайцев О.В., Позднишев Є.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки підприємництва (збір та пошук інформації). Навчальний посібник. Книга 2./Під заг. ред. Є.В. Позднишева. – К.: Видавець Позднишев, 2007.-74 с.
 30. Шаваев А. Криминологическая безопасность негосударственных объектов экономики. М., 1995, 134 с.
 31. Ярочкин В. Служба безопасности коммерческого предприятия. М., 1995, 138 с.

 

15.2. Додаткова література

 

 1. Азнакеев Г., Никифоров Г. Защита коммерческой тайны. К., 1994.
 2. Апель А. Как появляются «грязные» деньги. – С- П.: Бизнес-пресса, 1999.
 3. Бакаленко С. Школа выживания. М., 1992.
 4. Барабанов И. Финансовый менеджмент. М., 1994.
 5. Башкиров И., Заблоцкий В. Экономическая разведка. Донецк, 1994.
 6. Безопасность финансово-банковского бизнеса и правовые аспекты ее обеспечения. Николаев, 1994.
 7. Бержье Ф. Промышленный шпионаж. К., 1993.
 8. Бизнес и безопасность. М., 1992.
 9. Большаков А., Петряев А. и др. Основы обеспечения безопасности данных в компьютерных системах и сетях. Учебное пособие. С. Пб., 1996.
 10. Бондаренко Н. Если Штирлиц – Гулливер, конкуренты – лилипуты…Коммерческая разведка. Капитал. 1995. №12, 1996. №3.
 11. Бондаренко Н. Коммерческая разведка. Капитал. 1995. № 11.
 12. Бондаренко Н. С чего начинается фирма. Капитал. 1995. №7.
 13. Валеев Р. Аналитическая служба банка – новый подход к информации. Деньги. 1996. № 9.
 14. Вертузаєв М., Голубєв В. та ін. Безпека комп’ютерних систем. К., 1998.
 15. Вертузаєв М., Ільніцький А., Юрченко О. Попередження кримінального використання пластикових платіжних засобів. К., 2000.
 16. Визуальная психодиагностика. К., 1991.
 17. Гавриш В. Практическое пособие по защите коммерческой тайны. Симферополь. 1994.
 18. Голмс С. Політична корупція перехідної доби / С. Голмс : [За ред. С. Коткіна, А. Шайо]. – К.: К.І.С., 2004. – 440 с.
 19. Гуленко В. Соционика для деловых людей. К., 1993.
 20. Давыдов И. Информационно-аналитическое обеспечение фирмы. Служба безопасности. 2000. № 3–4.
 21. Давыдов И. Тайна фирмы. К., 1993.
 22. Доронин А. Бизнес – разведка. – М.: Ось-89, 2002.
 23. Егоров В. Из истории развития промышленного шпионажа. Зеркало недели. 31.12.94.
 24. Законодавство України про інформацію. К., 1998.
 25. Зартарьян В., Хант И. Разведка на службе вашего предприятия. К., 1992.
 26. Защита интеллектуальной собственности фирмы: Нормативно-методические материалы и документы. К., 1993. Ч. 5.
 27. Зубок М. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності комерційного підприємства, банку. Бизнес и безопасность. 2003. № 4.
 28. Зубок Н., Сацюк В. Безопасность бизнеса в Украине или как ходить по минному полю. К., 1998.
 29. Кальниш Ю.Г. Концепція наукового супроводу державної політики України у сфері протидії корупції [Електронний ресурс] / Кальниш Ю.Г. : режим доступу - http://www.niss.gov.ua/
 30. Клеков А. Чтобы не пропасть по одиночке. Концепция безопасности банков с точки зрения профессионала. Бизнес. 1996.
 31. Ковалев С. Как надежно уберечь деньги. И что для этого делается в банках Израиля. Капитал. 1996. №2.
 32. Козакевич О., Кочев Н. и др. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство для предпринимателей и бизнесменов. М., 1992.
 33. Коммерческая тайна, о защите информации, безопасность бизнеса: Извлечения из законодательных и других актов. К., 1994.
 34. Корупція в судовій системі : довідник / [ заг.ред В. Пенько, уклад. А. Демчук]. — Луцьк, 2008. — 98с.
 35. Корупція в Україні як фактор соціальної та політичної дійсності / О.М. Михальченко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. – 2007. – Вип. 35. — С. 313-322.
 36. Криминальная полиция советует, как не стать жертвой преступления. К., 1992.
 37. Крысин А. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 1996.
 38. Ларичев В. Коммерческое мошенничество в России: взгляд аналитика МВД. М., 1995.
 39. Линдер И., Тиков С. По ту сторону зеркала: этюды на тему контртеррора. М., 1994.
 40. Ложкин Т. Конфликты и пути их преодоления. К., 1989.
 41. Людаев В. Безопасность и деятельность банков. Бизнес. 1995. №5 (III).
 42. Макиенко А. Разведать без разведки. Частный сыск, охрана, безопасность. 1995. №№6,7.
 43. Мартыненко С. ССБ предупреждает. Капитал. 1995. №№8,9.
 44. Методы проверки служащих американских фирм на добропорядочность. Частный сыск, охрана, безопасность. 1994. №4.
 45. Мироничев С. Коммерческая разведка и контрразведка или промышленный шпионаж в России и методы борьбы с ним. М., 1955.
 46. Молодцов А. Социомоделирование как метод эффективного управления персоналом. К., 1992.
 47. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : [монографія] / Невмержицький Є.В. – К. : КНТ : Академія прокуратури України. – 2008. — 368с.
 48. Несанкционированный доступ к источникам конфиденциальной информации. Предприниматель и безопасность. Библиотека делового человека. М., 1994. Вып. 10.
 49. Нестеренко Н. Банк начинается с хранилища. Капитал. 1995. №9.
 50. Нормативно-методические материалы по защите интеллектуальной собственности. М., 1992.
 51. Обозов Н. Как управлять конфликтом. К., 1992.
 52. Палкевич Я. Выживание в городе и на море. М., 1992.
 53. Первозванский А. Финансовый рынок: расчет и риск. М. 1993.
 54. Петренко А. Безопасность коммуникации делового человека. М., 1993.
 55. Попов А. Захист персональних комп’ютерів. К. 1998.
 56. Практика защиты коммерческой тайны в США, К., 1992.
 57. Предприниматель и безопасность. Вып. 10,11. М., 1994.
 58. Предпринимательство и безопасность. Ч. 1,2,3. М., 1991.
 59. Прескотт Д., Миллер С. Конкурентная разведка. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
 60. Прохоренко О.Я. Корупція по-українськи: Сутність, стан, проблеми / Прохоренко О.Я. – К. Національна академія держ. управління при Президентові України, 2005. – 166 с.
 61. Психология индивидуальных различий. М., 1982.
 62. Регуляторна політика як інструмент боротьби з корупцією : конспект лекцій / [за ред. Д.В. Ляпіна та К.М. Ляпіної] – К.: Інститут Конкурентного Суспільства, 2007. – 228 с.
 63. Ронин Р. Своя разведка. Минск, 1997.
 64. Р-система: практикум по экономической разведке в современном российском предпринимательстве. М., 1997. Кн. 1, 2.
 65. Сагач Г. Мистецтво ділової комунікації. К., 1995.
 66. Секреты коммерческой безопасности: Практические советы предпринимателю. М., 1993.
 67. Скотт Д. Конфликты: пути их преодоления. К., 1991.
 68. Соловьев Э. Коммерческая тайна и ее защита. М., 1995.
 69. Степашин С. Роль и возможности Федеральной службы безопасности России в становлении цивилизованного предпринимательства. М., 1995.
 70. Тучак Р.М. Корупція як соціально–правове явище / Р.М. Тучак // Актуальні проблеми державного управління: Збірник наукових праць. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2006. – № 3 (30). – С. 203–209.
 71. Украинчук О. Охрана банковской тайны и юридический аспект продлемы. Украинские деловые ведомости. 1994. №№18,20,22.
 72. Хант И., Зартарьян В. Разведка на службе вашего предприятия. К., 1992.
 73. Хрестоматия. Практическая аналитика в службах безопасности. - М.: 2006. - 512 с.
 74. Щекин Г. Разработка фирменной кадровой политики. Security. Дайджест. 1995. №1.
 75. Энциклопедия деловой разведки и конрразведки. – М.: Русь-Олимп, 2007. – 428 с.
 76. Ярочкин В., Бузанова Я. Корпоративная разведка. – М.: Ось-89, 2004.