Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Основи Інтернет маркетингу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет Маркетингу

Кафедра Маркетингу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань

з дисципліни

Основи Інтернет маркетингу

 

освітній ступінь бакалавр

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

спеціалізація «Комерційна діяльність та логістика»

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _______________ А.В. Федорченко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

Київ 2017

 

 

ВСТУП

 

Навчальна програма містить розгорнутий виклад змісту та методичних настанов дисципліни „Основи інтернет маркетингу”.

 

У сучасному підприємстві на першому плані постає завдання керування не стільки споживчим попитом, скільки балансом потреб всіх учасників ринку з позиції загальних, економічних і соціальних інтересів з метою зменшити економічну напругу між споживачем і підприємством. Оскільки інтернет, як глобальна інформаційна система багато в чому регулюється природними економічними законами, потенційно він здатний зменшити цю напругу шляхом своєрідного "вирівнювання можливостей" всіх користувачів даного середовища. Дисципліна «Основи інтернет маркетингу» дає можливість отримати знання та навички у сфері обслуговування клієнтів через мережу інтернет, забезпеченні максимальної присутності підприємства в Інтернет просторі та досягненні бажаного результату.

 

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет маркетингу; отримання ними вмінь та навичок самостійної розробки програм просування підприємств та їх товарів в мережі інтернет.

 

Основні завдання дисципліни:

 • сформувати знання з теорії інтернет маркетингу;
 • ознайомити з принципами інтернет маркетингу – інформаційного, аналітичного та методологічного супроводу підприємницької діяльності в мережі інтернет;
 • розвинути навички роботи з маркетинговими базами даних в інтернет та навчити ефективно використовувати отриману інформацію;
 • допомогти у формуванні самостійного мислення при виборі методів просування підприємства в інтернет;
 • забезпечити студентів необхідними знаннями у сфері планування маркетингової діяльності в мережі інтернет;
 • допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу;
 • навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою.

 

Предметом дисципліни є теорія і методи створення та функціонування маркетингових технологій підприємства в глобальній мережі інтернет.

 

 

 

Професійні компетенції: Після повного опанування навчальної дисципліни студент має:

 1. Розуміти:
 • важливість досліджень в інтернет;
 • особливості цільової аудиторії в глобальній мережі та шляхи роботи з нею;
 • сутність інтернет як маркетингового середовища, завдання, інструментарій інтернет маркетингу та його роль у здійсненні ефективної сучасної підприємницької діяльності;
 • значення PR та копірайтингу в інтернет.
 • роль соціальних мереж у просуванні підприємства.
 1. Знати:
 • історію розвитку інтернет-бізнесу;
 • кількісні та якісні характеристики інтернет-аудиторії;
 • форми комунікацій між підприємницькими структурами та споживачами в мережі інтернет;
 • основні пошукові системи та каталоги в Україні та за кордоном;
 • особливості реєстрації в каталогах;
 • шляхи оптимізації веб-сайту під пошукові системи;
 • види реклами по електронній пошті;
 • особливості роботи з власними розсилками інтернет-реклами;
 • формати рекламних повідомлень;
 • типи рекламних площин;
 • методи оцінки ефективності інтернет реклами.
 1. Уміти:
 • обирати оптимальні форми комунікацій зі споживачами через Інтернет;
 • використовувати веб-сайт як інструмент маркетингу: позиціонувати веб-сайт в пошукових системах та каталогах;
 • обирати способи реклами через електронну пошту;
 • досліджувати інтернет-кампанії конкурентів;
 • вести корпоративні електронні розсилки;
 • планувати рекламні кампанії в інтернеті;
 • обирати способи оцінки ефективності інтернет-реклами;
 • вести партнерські відносини;
 • обирати банерообмінні мережі;
 • інформувати споживачів та партнерів про діяльність підприємства (організації), його товари та послуги, основні характеристики продукції, умови співпраці;
 • використовувати офлайн-середовище для просування інтернет проектів.
 1. Володіти стійкими навиками:
 • планування маркетингової інтернет кампанії підприємства;
 • оцінювання ефективності рекламної кампанії в Інтернет.

Дисципліна „Основи Інтернет маркетингу” вивчається у безпосередньому зв’язку з основними методологічними і організаційно-економічними положеннями теорій маркетингу, менеджменту, PR у бізнесі, комунікацій, маркетингових комунікацій, рекламного менеджменту, психології, соціології, інформатики, комп’ютерної техніки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців з маркетингу.

Після повного опанування навчальної дисципліни студент повинен оволодіти теоретичними і базовими знаннями, засвоїти основні положення комп’ютерних технологій у маркетинговій діяльності підприємств, навчитись вирішувати питання, пов’язані із розумінням особливостей інтернету і специфіки здійснення маркетингових заходів у мережі, закріпити теоретичні знання шляхом виконання розрахункових і ситуаційних вправ.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми

Кількість годин

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

Тема 1. Стратегія інтернет маркетингу

2

2

 

1

6

1

2

8

Тема 2. Комплекс інтернет - маркетингу

2

2

 

1

6

2

2

8

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

2

4

 

2

6

2

2

14

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

2

6

 

2

10

2

2

16

Тема 5. Соціальні мережі

2

6

 

2

10

2

 

16

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

2

4

 

2

6

2

2

10

Тема 7. Рекламна політика

2

4

 

1

6

2

 

10

Тема 8. Аналітика інтернет - маркетингу

2

4

 

1

10

1

2

12

Підсумковий контроль, години

4

 

 

 

Усього:

16

32

 

12

60

14

12

94

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Стратегія інтернет маркетингу

 

Поняття інтернет маркетингу. Структура методів інтернет маркетингу Інтернет як маркетингове середовище. Роль, завдання та інструменти інтернет-маркетингу.

Сутність та значення маркетингових досліджень в інтернет. Первинна, вторинна інформація та методи її отримання. Сучасні інструменти пошуку інформації в інтернет. Складання демографічного портрету споживача, визначення складу цільової аудиторії. Дослідження конкурентів: визначення ландшафту, аудит, моніторинг. Маркетингові дослідження з веб-сайту та за допомогою електронної пошти. Сегментування, визначення цільового ринку в глобальній мережі.

 

Тема 2. Комплекс інтернет - маркетингу

 

Web-сайт як інструмент інтернет-маркетингу. Сайт як рекламний носій. Класифікація сайтів. Основні компоненти сайту. Побудова процесу розробки сайту. Формування сайту, «що продає». Дизайн, компонування, навігація сайту. Юзабіліті сайту. Бізнес-моделі сайту. Побудова шляхів прийняття рішення. Контактні форми. Конверсія сайту. Інтернет – магазин, його переваги.

Поняття та цілі пошукової оптимізації, пошукова система. Релевантність документа. Індекс цитування. Методи пошуком оптимізації. Створення оптимізованого контента сайту. Підвищення індексу цитування.

 

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

 

Поняття: інтернет – реклама, веб - видавництво, рекламодавець, рекламне місце. Види інтернет – реклами. Постановка завдань рекламної кампанії. Вибір рекламних каналів. Пілотне розміщення: тестування рекламного каналу. Зворотній зв'язок та корегування реклами і просування. Профайлінг та персоналізація в інтернет – рекламі. Цінові моделі розміщення реклами в інтернет. Основні терміни і показники ефективності інтернет – реклами. Аналіз ефективності інтернет-реклами. Методи збору інформації, що використовуються для аналізу. Критеріїї оцінки ефективності реклами. Оцінка ефективності рекламної кампанії в інтернет.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

 

Поняття контекстної реклами. Процес створення рекламної кампанії. Підбір ключових слів. Створення тексту рекламного оголошення. Секрети контекстної реклами. Оцінка ефективності контекстної реклами.

Що таке банерна реклама? Банерна рекламна кампанія в Інтернет, особливості її застосування. Банерні мережі та специфіка їх роботи. З чого почати та як правильно створити ефективний банер. Види і формати банерів. З чого почати та як правильно створити ефективний банер. Як правильно обрати площадку для розміщення банеру. Специфіка розміщення банерів. Ефективність банерної рекламної кампанії. Банерна реклама в соціальних мережах.

 

Тема 5. Соціальні мережі

 

Поняття SMM. Просування підприємства та його продуктів в соціальних мережах. Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники», «Мой мир»: переваги та недоліки. Особливості цільової аудиторії в соціальних мережах.

Поняття партнерської програми. Прямий маркетинг: розсилки по базам. Нестандартна реклама: брендування сайтів, купонні сервіси, вірусна реклама. Послуги партнерської мережі. Основи монетизації партнерського сайту. Монетизація трафіку. Поняття веб-кільця (Webring). Переваги Webring.

Вірусний маркетинг, його суть. Історія появи вірусного маркетингу. Помилки у вірусному маркетингу. Етапи проведення вірусного маркетингу.

Використання Google Adwords, Яндекс Директ, Бегун для планування рекламних кампаній. Перелік ключових показників ефективності інтернет-магазину.

 

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

 

Поняття веб-аналітика. Методи та інструменти веб-аналітики. Ключові індикатори ефективності (KPI). Розробка KPI. Правила та принципи впровадження KPI. Основні показники ефективності інтернет реклами. Практика роботи з Google Analytics, складання звітів в Google Analytics. Яндекс Метрика. Сертифікації в галузі веб-аналітики. Системи збору статистики.

 

Тема 7. Рекламна політика

 

Що таке PR в інтернет, для чого він потрібний? Відмінність PR в інтернет від просто PR. Що краще – реклама або PR в інтернет. Визначення мети, стратегії. Вибір аудиторії. Формування PR – матеріалів. Отримання необхідної інформації. PR в соціальних медіа, робота з блогерами та блогами.

Веб-сайти та внутрішні взаємовідносини. Онлайнові інформаційні бюлетені для внутрішнього користування. Внутрішня електронна пошта. Корпоративні мережі, інтранет. Мережеві теле-конференції, дежа-новини. Організація он-лайн прес-конференцій. Онлайновий центр засобів інформації. Прес-релізи в режимі онлайн.

Види, типи, методи досліджень в PR. Оцінка ефективності PR-заходів та PR-кампаній в інтернет. Креатив в PR: з чого починати? Формування іміджу за допомогою PR та оцінка його ефективності.

 

Тема 8. Аналітика інтернет - маркетингу

 

Правила неймингу. Сутність та типологія слоганів. Правила написання текстів. Формати/види текстів. Помилки копірайтера. Роль графічних елементів. Створення ідеальних умов для купівлі. Вимоги до кількості та послідовності викладення тексту. Процес редагування.

Ефективний рекламний текст. Психологічні мотиваційні прийоми. Оцінка власних копірайтерських здібностей. Цілі, завдання, можливості рекламного та PR-тексту. Зміст рекламного та PR-тексту. Імперативні оберти. Виразні засоби рекламної мови. Рекламні жанри. Графічний дизайн рекламного тексту.

Інформаційне наповнення сайтів. Текст на головній сторінці. Веб-ефекти. Гіпертекст. Текст для навігації. Дизайн текста в мережі. Директ-мейл. Спам.

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 

Тема 1. Стратегія інтернет маркетингу

 

 1. Інтернет як маркетингове середовище.
 2. Роль, завдання та інструменти інтернет-маркетингу.
 3. Значення маркетингових досліджень в інтернет.
 4. Сучасні інструменти пошуку.
 5. Дослідження конкурентів.
 6. Маркетингові дослідження з веб-сайту та за допомогою електронної пошти.
 7. Сегментування, визначення цільового ринку в глобальній мережі.

 

Тема 2. Комплекс інтернет – маркетингу

 

2.1. Сайт як рекламний носій. Класифікація сайтів, його основні компоненти.

2.2. Юзабіліті сайту.

2.3. Побудова сайту, що «продає».

2.4. Конверсія сайту.

 

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

 

3.1. Постановка завдань рекламної кампанії.

3.2. Вибір рекламних каналів

3.3. Пілотне розміщення: тестування рекламного каналу

3.4. Зворотній зв'язок та корегування реклами та просування.

3.5. Ефективність інтернет реклами.

 

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

 

4.1. Поняття контекстної реклами.

4.2. Процес створення рекламної кампанії.

4.3. Оцінка ефективності контекстної реклами.

4.4. Банерна рекламна кампанія в Інтернет, особливості її застосування.

4.5. Банерні мережі та специфіка їх роботи.

4.6. Види і формати банерів.

4.7. Специфіка розміщення банерів.

4.8. Ефективність банерної кампанії.

4.9. Банерна реклама в соціальних мережах.

 

 

Тема 5. Соціальні мережі

 

5.1. SMM (social marketing media).

5.2. Партнерські програми.

5.3 Прямий маркетинг: розсилки по базам.

5.4. Нестандартна реклама: брендування сайтів, купонні сервіси, вірусний маркетинг.

5.5 Використання Google Adwords, Яндекс Директ, Бегун для планування рекламних кампаній.

 

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

 

 1. Поняття веб-аналітика. Основні показники ефективності інтернет реклами.
 2. Практика роботи з Google Analytics, складання звітів в Google Analytics.
 3. Ключові індикатори ефективності (KPI).
 4. Яндекс Метрика.

 

Тема 7. Рекламна політика

 

7.1. Організація та проведення PR-кампаній в інтернет.

7.2. Внутрішній інтернет PR.

7.3. Кризовий інтернет PR.

7.4. PR – дослідження в інтернет.

 

Тема 8. Аналітика інтернет - маркетингу

 

8.1. Процес копірайтингу в інтернет.

8.2. Прийоми копірайтингу.

8.3. Рекламні та PR-тексти: складання, оформлення, розміщення.

8.4 Текст в мережі.

 

 

РОЗДІЛ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ) ЗАНЯТЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Практичні і семінарські заняття передбачають отримання інформації на підприємствах, де студент працює або проходить практику. Якщо студент не має можливості отримати необхідну інформацію з різних причин - йому пропонується вирішити поставленні завдання на конкретних прикладах, які надає лектор та асистент.

 

Тема 1. Стратегія інтернет маркетингу

 

Форма семінарського заняття №1 - семінар-розгорнута бесіда

 

Компетенції – набути навичок аналітичного мислення та критичного сприйняття теоретичного матеріалу.

 

1.1. Маркетингові можливості Інтернету для організації сучасної бізнес-практики.

1.2. Визначення Інтернету та основні етапи його розвитку.

1.3.Особливості загальної схеми побудови мережі та основні ресурси Інтернету.

 

1.4. Класифікація сервісів Інтернету та характеристика їх призначення.

1.5. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті.

1.6. Роль інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяльності.

 

Література: [1,2,12]

 

Тема 2. Комплекс інтернет – маркетингу

 

Форма семінарського заняття № 2 – семінар - дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

 

Компетенції: знати, за допомогою яких маркетингових інструментів створюється привабливий та ефективний веб-сайт та вміти застосувати ці інструменти

 

2.1. Види сайтів.

2.2. Юзабіліті сайтів.

2.3. Аргументи «за» і «проти» створення креативних сайтів.

2.4. Специфіка сприйняття інформації на сайті.

2.5. Конверсія сайту. Інструменти аналітики.

 

Література: [1,2,3]

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

 

Форми практичних занять № 3-5 – семінар – мозковий штурм, вирішення міні-кейсу, розв’язання ситуаційних завдань з елементами глибинного аналізу

 

Компетенції: знати, що таке конверсія сайту та як обирати рекламні канали в інтернет, володіти інструментами аналітики сайту, вміти аналізувати ефективність сайту, формувати завдання рекламної кампанії та обирати ефективні рекламні канали, знати як тестувати рекламну кампанію, вміти оцінювати зворотній зв’язок та корегувати інструменти рекламної кампанії й канали просування, знати, за допомогою яких маркетингових інструментів здійснюється оцінка ефективності рекламної кампанії в інтернет та вміти оцінювати її ефективність

 

3.1. Конверсія сайту. Інструменти аналітики.

3.1. Постановка завдань рекламної кампанії.

3.2. Вибір рекламних каналів.

3.3. Пілотне розміщення: тестування рекламного каналу.

3.4. Зворотній зв'язок та корегування реклами і просування.

3.5. Профайлінг та персоналізація в інтернет – рекламі.

3.6. Цінові моделі розміщення реклами в інтернет.

3.7. Методи збору інформації, що використовуються для аналізу.

3.8. Основні терміни і показники ефективності інтернет – реклами.

3.9. Аналіз ефективності інтернет-реклами.

3.10. Критерії оцінки ефективності реклами.

3.11. Оцінка ефективності рекламної кампанії в інтернет.

 

Література: [1,3,7]

 

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

 

Форми практичних занять № 6-8 - вирішення ситуаційних завдань, кейси, «мозковий штурм», робота в малих творчих групах, рольові ігри.

 

Компетенції: знати особливості контекстної реклами, інструменти аналізу, показники ефективності, вміти підбирати ключові слова та запускати рекламну кампанію, оцінювати її ефективність, знати, що таке банерна рекламна кампанія та як створити ефективний банер, вміти планувати банерну рекламну кампанію, обирати площадки для розміщення банерів, оцінювати ефективність банерної рекламної кампанії

 

4.1. Поняття контекстної реклами.

4.2. Процес створення рекламної кампанії.

4.3. Створення тексту рекламного оголошення.

4.4. Оцінка ефективності контекстної реклами.

4.5. Що таке банерна реклама?

4.6. Особливості проведення банерної рекламної кампанії в Інтернет

4.7. Специфіка створення ефективних банерів

4.8. Ефективність банерної рекламної кампанії

4.9. Банерна реклама Google та в соціальних мережах

 

Література: [1,2,11]

 

Тема 5. Соціальні мережі

 

Форми практичних занять № 9-11 – семінар-дискусія, вирішення ситуаційних завдань, рольові ігри, робота в малих творчих групах

 

Компетенції: розуміти поняття SMM просування та типи соціальних мереж, знати особливості цільової аудиторії в соціальних мережах, основи монетизації сайту, вміти використовувати інструменти нестандартної реклами: брендування сайтів, купонні сервіси, вірусна реклама, проводити вірусний маркетинг.

 

5.1. SMM – просування

 1. Просування підприємства та його продуктів в соціальних мережах. Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники» тощо.
 2. Поняття партнерської програми та прямого маркетингу
 3. Вірусний маркетинг, його суть. Історія появи вірусного маркетингу. Помилки у вірусному маркетингу.
 4. Інструменти нестандартної реклами.

 

Література: [10]

 

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

 

Форми практичних занять № 12-14 - семінар – дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ, міні – кейсів, робота в малих творчих групах.

Компетенції: знати показники ефективності у веб-аналітиці, вміти користуватися Google Analytics та Яндекс Метрика, формувати звіти, застосовувати Google Adwords, Яндекс Директ, Бегун для планування рекламних кампаній.

 

 1. Поняття веб-аналітика.
 2. Методи та інструменти веб-аналітики.
 3. Ключові індикатори ефективності (KPI).
 4. Розробка KPI. Правила та принципи впровадження KPI. Основні показники ефективності інтернет реклами.
 5. Практика роботи з Google Analytics, складання звітів в Google Analytics. Яндекс Метрика. Сертифікації в галузі веб-аналітики. Системи збору статистики.

 

Література: [1,2,9,11]

 

Тема 7. PR в інтернет

 

Форми практичних занять № 15-16 – семінар – дискусія з елементами аналізу, розв’язання проблемних завдань.

Компетенції: знати переваги і недоліки PR та реклами в інтернет, вміти організовувати PR-кампанії в інтернет, проводити PR-дослідження в інтернет просторі, здійснювати оцінку PR – заходів в інтернет

 

7.1. Особливості PR в інтернет

7.2. Планування PR – кампаній в інтернет

7.3. PR в соціальних медіа, робота з блогерами та блогами

7.4. Імідж в інтернет PR

7.5. Оцінка ефективності PR-заходів та PR-кампаній в інтернет

 

Література: [1,2,8]

 

Тема 8. Аналітика інтернет - маркетингу

 

Форма практичного заняття № 17 - вирішення ситуаційних вправ, ділова гра.

Компетенції: знати особливості процесу копірайтингу, його складові, специфіку наповнення сайтів, володіти прийомами копірайтингу, вміти складати рекламні та PR – тексти.

 

8.1. Правила неймингу. Сутність та типологія слоганів.

8.2. Правила написання текстів. Формати/види текстів.

8.3. Ефективний рекламний текст. Психологічні мотиваційні прийоми.

8.4. Зміст рекламного та PR-тексту. Імперативні оберти. Виразні засоби рекламної мови.

8.5. Веб-копірайтинг.

 

Література: [1,1,6]

 

РОЗДІЛ 5. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАЧАННЯ

 

Контактні заняття передбачають активну роботу студента і викладача на основі лекційного матеріалу, що надає викладач та інформації з підприємств, де працює студент. Якщо студент не має можливості отримати необхідну інформацію з різних причин - йому пропонується вирішити поставленні завдання на конкретних прикладах, які надає викладач.

 

Контактне заняття №1

 

Форма контактного заняття №1 – установча міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда, тестовий контроль знань.

Компетенції – набути навичок аналітичного мислення та критичного сприйняття теоретичного матеріалу.

 

Питання для міні – семінару:

 

1.1. Маркетингові можливості Інтернету для організації сучасної бізнес-практики.

1.2. Визначення Інтернету та основні етапи його розвитку.

1.3.Особливості загальної схеми побудови мережі та основні ресурси Інтернету.

 

1.4. Класифікація сервісів Інтернету та характеристика їх призначення.

1.5. Основні причини доцільності ведення бізнесу в Інтернеті.

1.6. Роль інтернет-послуг у практичній маркетинговій діяльності.

 

Контактне заняття №2

 

Форма контактного заняття № 2 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, виконання практичних завдань.

Компетенції: знати, за допомогою яких маркетингових інструментів створюється привабливий та ефективний веб-сайт та вміти застосувати ці інструменти

 

Питання для міні – семінару:

 

2.1. Види сайтів.

2.2. Юзабіліті сайтів.

2.3. Аргументи «за» і «проти» створення креативних сайтів.

2.4. Специфіка сприйняття інформації на сайті.

 

 

 

Контактне заняття №3

 

Форма контактного заняття № 3 - установча міні-лекція, міні-семінар – мозковий штурм, виконання практичних завдань.

Компетенції: знати, що таке конверсія сайту, як обирати рекламні канали в інтернет, володіти інструментами аналітики сайту, вміти аналізувати ефективність сайту, володіти інструментами аналітики.

 

Питання для міні – семінару:

 

3.1. Конверсія сайту.

3.2. Інструменти аналітики.

 

Контактне заняття №4

 

Форма контактного заняття № 4 - установча міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда, виконання практичних завдань.

Компетенції: вміти формувати завдання рекламної кампанії та обирати ефективні рекламні канали, знати як тестувати рекламну кампанію, вміти оцінювати зворотній зв’язок та корегувати інструменти рекламної кампанії й канали просування.

 

Питання для міні – семінару:

 

4.1. Постановка завдань рекламної кампанії.

4.2. Вибір рекламних каналів.

4.3. Пілотне розміщення: тестування рекламного каналу.

4.4. Зворотній зв'язок та корегування реклами і просування.

4.6. Профайлінг та персоналізація в інтернет – рекламі.

4.7. Цінові моделі розміщення реклами в інтернет.

4.8. Методи збору інформації, що використовуються для аналізу.

 

Контактне заняття № 5

 

Форма контактного заняття № 5 - установча міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати, за допомогою яких маркетингових інструментів здійснюється оцінка ефективності рекламної кампанії в інтернет та вміти оцінювати її ефективність

 

Питання для міні – семінару:

 

5.1. Основні терміни і показники ефективності інтернет – реклами.

5.2. Аналіз ефективності інтернет-реклами.

5.3. Критерїї оцінки ефективності реклами.

5.4. Оцінка ефективності рекламної кампанії в інтернет.

 

Контактне заняття № 6

 

Форма контактного заняття № 6 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, виконання практичних завдань.

Компетенції: знати особливості контекстної реклами, інструменти аналізу, показники ефективності, вміти підбирати ключові слова та запускати рекламну кампанію, оцінювати її ефективність.

 

Питання для міні – семінару:

 

6.1. Поняття контекстної реклами.

6.2. Процес створення рекламної кампанії.

6.3. Створення тексту рекламного оголошення.

6.4. Оцінка ефективності контекстної реклами.

 

Контактне заняття № 7

 

Форма контактного заняття № 7 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати, що таке банерна рекламна кампанія та як створити ефективний банер, вміти планувати банерну рекламну кампанію, обирати площадки для розміщення банерів, оцінювати ефективність банерної рекламної кампанії.

 

Питання для міні – семінару:

 

7.1. Що таке банерна реклама?

7.2. Особливості проведення банерної рекламної кампанії в Інтернет

7.3. Специфіка створення ефективних банерів

7.4. Ефективність банерної рекламної кампанії.

 

Контактне заняття № 8

 

Форма контактного заняття № 8 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати поняття SMM - просування та типи соціальних мереж, особливості цільової аудиторії в соціальних мережах, основи монетизації сайту, вміти формувати партнерські програми та здійснювати прямий маркетинг.

 

Питання для міні – семінару:

 

 1. SMM – просування
 2. Просування підприємства та його продуктів в соціальних мережах Facebook, «Вконтакте», «Одноклассники» тощо

8.3. Поняття партнерської програми

8.4. Прямий маркетинг: розсилки по базам.

 

Контактне заняття № 9

 

Форма контактного заняття № 9 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати, вміти використовувати інструменти нестандартної реклами: брендування сайтів, купонні сервіси, вірусна реклама, проводити вірусний маркетинг, застосовувати Google Adwords, Яндекс Директ, Бегун для планування рекламних кампаній.

 

Питання для міні – семінару:

 

9.1. Вірусний маркетинг, його суть. Історія появи вірусного маркетингу. Помилки у вірусному маркетингу

9.2. Брендування сайтів, купонні сервіси

9.2. Використання Google Adwords, Яндекс Директ, Бегун для планування рекламних кампаній.

 

 

Контактне заняття № 10

 

Форма контактного заняття № 10 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати показники ефективності у веб-аналітиці, вміти їх розраховувати та аналізувати

 

Питання для міні – семінару:

 

 1. Поняття веб-аналітика.
 2. Методи та інструменти веб-аналітики.

10.3. Ключові індикатори ефективності (KPI).

10.4. Розробка KPI. Правила та принципи впровадження KPI. Основні показники ефективності інтернет реклами.

 

Контактне заняття № 11

 

Форма контактного заняття № 11 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, тестовий контроль знань.

Компетенції: вміти користуватися Google Analytics та Яндекс Метрика, формувати звіти.

 

Питання для міні – семінару:

 

11.1. Практика роботи з Google Analytics, складання звітів в Google Analytics.

 1. Яндекс Метрика.
 2. Сертифікації в галузі веб-аналітики. Системи збору статистики.

 

Контактне заняття № 12

 

Форма контактного заняття № 12 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати переваги і недоліки PR та реклами в інтернет, основи крауд-маркетингу, вміти організовувати PR-кампанії в інтернет, проводити PR-дослідження в інтернет просторі.

 

Питання для міні – семінару:

 

12.1. Особливості PR в інтернет

12.2. Планування PR – кампаній в інтернет

12.3. PR в соціальних медіа, робота з блогерами та блогами

 

 

Контактне заняття № 13

 

Форма контактного заняття № 13 - установча міні-лекція, міні-семінар – дискусія з елементами аналізу, тестовий контроль знань.

Компетенції: вміти організовувати PR-кампанії в інтернет та оцінювати їх, формувати імідж підприємства, бренду, особистості, здійснювати оцінку PR – заходів в інтернет.

 

Питання для міні – семінару:

 

13.1. Імідж в інтернет PR

13.2. Оцінка ефективності PR-заходів та PR-кампаній в інтернет

 

Контактне заняття № 14

 

Форма контактного заняття № 14 - установча міні-лекція, міні-семінар – розгорнута бесіда, тестовий контроль знань.

Компетенції: знати особливості процесу копірайтингу, його складові, специфіку наповнення сайтів, володіти прийомами копірайтингу, вміти складати рекламні та PR – тексти.

 

Питання для міні – семінару:

 

 

14.1. Правила неймингу. Сутність та типологія слоганів.

14.2. Правила написання текстів. Формати/види текстів.

14.3. Ефективний рекламний текст. Психологічні мотиваційні прийоми.

14.4. Зміст рекламного та PR-тексту. Імперативні оберти. Виразні засоби рекламної мови.

14.5. Веб-копірайтинг.

 

Контактне заняття № 15

 

Форма контактного заняття № 15 – поточний модульний контроль.

 

 1. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

 

 

Контроль знань студентів є органічною складовою навчального процесу. За його допомогою оцінюється рівень засвоєння студентами програмного матеріалу, здійснюється інформування слухачів щодо якості вивчення дисципліни, забезпечується підвищення рівня індивідуалізації навчання, посилюються мотиваційні стимули самостійної роботи студентів. Оцінювання знань студентів з дисципліни „Інтернет маркетинг” здійснюється у формі диференційованого заліку на основі результатів поточного контролю знань для студентів денної форми та заочної форми навчання.

Метою поточного контролю є перевірка у студентів рівня набутих на лекціях, індивідуальних заняттях та шляхом самостійного вивчення програмного матеріалу фахових знань та умінь.

Оцінювання поточних знань студентів здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання індивідуальних завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

 

 

6.1. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

6.1.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Для підсумкового контролю у формі заліку (ПМК)

 

з дисципліниІнтернет маркетинг”

для студентів напряму підготовки «маркетинг»

галузі знань (спеціальності) «маркетинг»

 

 

 

 

Очна форма навчання

№ семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Обов’язкові завдання

 

1

Попередня підготовка з визначених питань, аналіз ринку інтернет-маркетингу України та підготовка аналітичної записки

Семінар-розгорнута бесіда

2

2

Попередня підготовка з визначених питань, аналіз юзабіліті обраного сайту

Семінар - дискусія з елементами аналізу, вирішення ситуаційних вправ

3

3-5

Визначення завдань рекламної кампанії, вибір рекламних каналів згідно поставленим цілям, тестове розміщення рекламної кампанії, оцінка її ефективності, корегування, повторне розміщення рекламної кампанії, порівняння результатів

Практичні заняття –мозковий штурм, вирішення міні-кейсу, розв’язання ситуаційних завдань з елементами глибинного аналізу

15

6-8

Підбір ключових слів, вибір площадок для контекстної та банерної реклами, розробка концепцій банерів, складання медіа-плану банерної рекламної кампанії, запуск рекламної кампанії в пошукових системах та соціальних мережах, прогнозний розрахунок ефективності банерної рекламної кампанії

Практичні заняття - вирішення ситуаційних завдань, кейси, «мозковий штурм», робота в малих творчих групах, рольові ігри

20

9-11

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених завдань, опрацювання теоретичного матеріалу

Практичні заняття - вирішення ситуаційних завдань, рольові ігри, робота в малих творчих групах

15

12-14

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених завдань, опрацювання теоретичного матеріалу

Практичні заняття - вирішення ситуаційних вправ, міні – кейсів, робота в малих творчих групах

15

15-16

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених завдань, опрацювання теоретичного матеріалу

Практичні заняття - вирішення ситуаційних вправ, міні – кейсів, робота в малих творчих групах

5

17

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставлених завдань, опрацювання теоретичного матеріалу

Практичне заняття - вирішення ситуаційних вправ, ділова гра

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

80

За виконання самостійної роботи

Види самостійних робіт

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (вибіркове)

10

2. Написання кейсу (обов’язкове)

10

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою (вибіркове)

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою (вибіркове)

10

Усього балів за виконання самостійної роботи

20

Разом

100

За бажанням студента є можливість отримання 10 додаткових балів у разі виконання науково-дослідної роботи, погодженої з викладачем. При цьому загальна кількість балів, отриманих за результатами навчання не може перевищувати 100.

 

 

6.1.2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ»

 

Дана дисципліна носить практичний характер, тому загальна кількість балів – 100. У зв’язку з цим модуля з даної дисципліни бути не може, оскільки студенти підлягають повному контролю під час роботи на лекційних та практичних заняттях.

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів очної форми навчання складається з сумарної кількості балів, які отримав студент за виконання індивідуальних завдань та практичних завдань та одного чи кількох вибіркових завдань.

Оцінка за самостійну роботу, яка виконуються студентом в міжсесійний період, поділяється на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання у співвідношенні 40%:60%.

Максимальна кількість балів дається за правильно виконане завдання. Правильно виконаним завданням є те, яке виконано у повному обсязі та з достатнім рівнем обґрунтування.

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання результатів виконання і захисту розрахункових робіт;

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Науково-дослідна робота за вибором передбачається лише одна: участь в наукових студентських конференціях і семінарах, підготовка наукових публікацій на основі пошуку, підбору літературних джерел та результатів проведених досліджень, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

Підсумкове оцінювання знань студентів очної форми навчання з дисципліни «Основи Інтернет маркетингу» здійснюється виключно за результатами поточного контролю. Одержані студентом бали за систематичність та активність роботи протягом семестру та виконання ряду вибіркових завдань додаються.

Загальна (сумарна) кількість балів з навчальної дисципліни є основою для прийняття рішення щодо отримання студентом оцінки з дисципліни “Основи Інтернет маркетингу”.

Студенти, що набрали за вивчення дисципліни:

90-100 балів одержують оцінку «А» – відмінно (зараховано);

80-89 балів - одержують оцінку «В» – добре (зараховано);

70-79 балів - одержують оцінку «С» – добре (зараховано);

66-69 балів - одержують оцінку «D» – задовільно (зараховано);

60-65 балів - одержують оцінку «E» – задовільно (зараховано);

21-59 балів - одержують оцінку «FX» – незадовільно (не зараховано з можливістю повторного складання заліку);

0-20 балів - одержують оцінку «F» незадовільно – з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи.

Визначені таким чином оцінки разом з результатами поточного контролю вносяться викладачем в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Індивідуальна контрольна робота передбачає 10 практичних завдань з дисципліни Інтернет-маркетинг.

Результат підсумкового контролю з дисципліни Інтернет - маркетинг фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

6.2. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

6.2.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Для підсумкового контролю у формі заліку

 

з дисципліни “Основи Інтернет маркетингу”

для студентів напряму підготовки «маркетинг»

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

 

Заочна форма навчання

№ заняття

Контактні заняття

Форма занять і котнролю

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

1

Тема 1. Стратегія інтернет маркетингу

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань

1

2

Тема 2. Комплекс інтернет – маркетингу

 

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар - дискусія з елементами аналізу

1

Виконання практичних завдань

1

3

Тема 2. Комплекс інтернет – маркетингу

 

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – мозковий штурм

1

Виконання практичних завдань

1

4

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – розгорнута беcіда

1

Виконання практичних завдань

1

5

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – розгорнута беcіда

1

Тестовий контроль знань

1

6

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1

Виконання практичних завдань

1

7

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань

1

8

Тема 5. Соціальні мережі

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – розгорнута беcіда

1

Виконання практичних завдань

1

9

Тема 5. Соціальні мережі

 

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – розгорнута беcіда

1

Виконання практичних завдань

1

10

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1

Тестовий контроль знань

1

11

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1

Тестовий контроль знань

1

12

Тема 7. Рекламна політика

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1

Тестовий контроль знань

1

13

Тема 7. Рекламна політика

 

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1

Тестовий контроль знань

1

14

Тема 8. Аналітика інтернет - маркетингу

Установча міні-лекція (конспект)

0,5

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Тестовий контроль знань

1

 

35

За виконання модульних (контрольних) завдань

15

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

15

Усього балів за контактні заняття

50

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

 

Види завдань

Форма подання

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Максимальна кіл-ть балів

 

Самостійна робота

письмова

10.09.поточного року на кафедру

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

50

 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

 

Разом

100

 

                 

 

За бажанням студента є можливість отримання 10 додаткових балів у разі виконання науково-дослідної роботи, погодженої з викладачем. При цьому загальна кількість балів, отриманих за результатами навчання не може перевищувати 100.

 

*  За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Довідкова інформація

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

 

Ткачук Олена Володимирівна, доцент, к.е.н., tkachuk@kneu.edu.ua

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

1-й корпус, аудиторія 257, тел. 371-61-77, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

пр-т Перемоги 54/1, 1-й корпус університету, ауд. 245, тел. 371-61-81, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

 

6.2.2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГУ»

 

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів заочної форми навчання складається з сумарної кількості балів, які отримав студент за контактні заняття, модульні контрольні завдання та виконання обов’язкової самостійної роботи.

Загальні результати поточного контролю знань за підсумком його складових форм оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (див. КАРТУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА).

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

Самостійна робота, що виконується в міжсесійний період, потребує обов’язкового захисту згідно графіку «Дня заочника».

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певної завершеної частини навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі розв’язання практичних завдань. З дисципліни Інтернет –маркетинг передбачено одну контрольну (модульну) роботу.

Оцінка за самостійну роботу, яка виконуються студентом в міжсесійний період, поділяється на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання у співвідношенні 40%:60%.

Максимальна кількість балів дається за правильно виконане завдання. Правильно виконаним завданням є те, яке виконано у повному обсязі та з достатнім рівнем обґрунтування.

Поточний контроль результатів виконання завдань самостійної роботи передбачає оцінювання результатів виконання і захисту розрахункових робіт;

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Науково-дослідна робота за вибором передбачається лише одна: участь в наукових студентських конференціях і семінарах, підготовка наукових публікацій на основі пошуку, підбору літературних джерел та результатів проведених досліджень, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету).

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього тижня семестру. Порядок складання визначає керівник курсу (лектор потоку).

Підсумкове оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Основи Інтернет маркетингу» здійснюється за результатами поточного контролю:

Види контролю

Максимальна кількість балів

Поточний контроль:

- за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних робіт);

- за виконання самостійної роботи в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій).

100 балів:

50

 

 

50

 

Загальна (сумарна) кількість балів з навчальної дисципліни є основою для прийняття рішення щодо отримання студентом оцінки з дисципліни “Основи Інтернет маркетингу”.

Студенти, що набрали за вивчення дисципліни:

 

90-100 балів одержують оцінку «А» – відмінно;

80-89 балів - одержують оцінку «В» – добре;

70-79 балів - одержують оцінку «С» – добре;

66-69 балів - одержують оцінку «D» – задовільно;

60-65 балів - одержують оцінку «E» – задовільно;

21-59 балів - одержують оцінку «FX» – незадовільно - з можливістю повторного складання заліку;

0-20 балів - одержують оцінку «F» – незадовільно – з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи.

Визначені таким чином оцінки разом з результатами поточного контролю вносяться викладачем в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Індивідуальна контрольна робота передбачає 10 практичних завдань з дисципліни Інтернет-маркетинг.

Результат підсумкового контролю з дисципліни Інтернет - маркетинг фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

 

Для обох форм навчання перебачено підсумковий контроль у формі заліку.

 

РОЗДІЛ 7. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

В міжсесійний період студент має виконати позааудиторні індивідульні завдання, які складаються з двох частин:

 1. виконання домашнього індивідуального завдання, що передбачає вирішення індивідуальних завдань 1-6 Розділу 8.

виконання індивідуального завдання за дистанційним курсом студент разом з викладачем в онлайн – режимі обговорює завдання 7, попередньо ознайомившись з ним та запропонувавши свій варіант вирішення.

 

 

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Перелік питань для самостійної роботи студентів

 

Тема 1. Стратегія інтернет маркетингу

 

 1. Інтернет як маркетингове середовище.
 2. Роль, завдання та інструменти інтернет-маркетингу.
 3. Значення маркетингових досліджень в інтернет.
 4. Сучасні інструменти пошуку.
 5. Дослідження конкурентів.
 6. Маркетингові дослідження з веб-сайту та за допомогою електронної пошти.
 7. Сегментування, визначення цільового ринку в глобальній мережі.

 

Тема 2. Комплекс інтернет – маркетингу

 

2.1. Сайт як рекламний носій. Класифікація сайтів, його основні компоненти.

2.2. Юзабіліті сайту.

2.3. Побудова сайту, що «продає».

2.4. Конверсія сайту.

 

Тема 3. Інструменти інтернет-маркетингу

 

3.1. Постановка завдань рекламної кампанії.

3.2. Вибір рекламних каналів

3.3. Пілотне розміщення: тестування рекламного каналу

3.4. Зворотній зв'язок та корегування реклами та просування.

3.5. Ефективність інтернет реклами.

 

Тема 4. KPI в Інтернет-маркетинг

 

4.1. Поняття контекстної реклами.

4.2. Процес створення рекламної кампанії.

4.3. Оцінка ефективності контекстної реклами.

4.4. Банерна рекламна кампанія в Інтернет, особливості її застосування.

4.5. Банерні мережі та специфіка їх роботи.

4.6. Види і формати банерів.

4.7. Специфіка розміщення банерів.

4.8. Ефективність банерної кампанії.

4.9. Банерна реклама в соціальних мережах.

 

 

Тема 5. Соціальні мережі

 

5.1. SMM (social marketing media).

5.2. Партнерські програми.

5.3 Прямий маркетинг: розсилки по базам.

5.4. Нестандартна реклама: брендування сайтів, купонні сервіси, вірусний маркетинг.

5.5 Використання Google Adwords, Яндекс Директ, Бегун для планування рекламних кампаній.

 

Тема 6. Веб-сайт: види, функції, особливості, аналітика

 

 1. Поняття веб-аналітика. Основні показники ефективності інтернет реклами.
 2. Практика роботи з Google Analytics, складання звітів в Google Analytics.
 3. Ключові індикатори ефективності (KPI).
 4. Яндекс Метрика.

 

Тема 7. Рекламна політика

 

7.1. Організація та проведення PR-кампаній в інтернет.

7.2. Внутрішній інтернет PR.

7.3. Кризовий інтернет PR.

7.4. PR – дослідження в інтернет.

 

Тема 8. Аналітика інтернет - маркетингу

 

8.1. Процес копірайтингу в інтернет.

8.2. Прийоми копірайтингу.

8.3. Рекламні та PR-тексти: складання, оформлення, розміщення.

8.4 Текст в мережі.

 

Перелік індивідуальних завдань для студентів денної та заочної форм навчання

 

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Індивідуальні завдання студентом виконуються самостійно і передбачають побудову маркетингової інтернет-політики підприємства, де він працює або проходить практику. Для створення інтернет-політики потрібно виконати сім завдань у тій послідовності, що наведена. Кожне наступне завдання є логічним продовженням попереднього. У разі, якщо студент працює у ЗМІ чи рекламній агенції, допускається виконання завдання на базі обраного підприємства-замовника. Всі виконані завдання оформлюються у єдиний документ «Маркетингова інтернет - політика» згідно правил її оформлення.

Деталізацію і специфіку виконання кожного завдання студент погоджує з викладачем курсу з урахуванням профілю підприємства, можливостями збору та обробки відповідної інформації. Обсяг виконаних завдань довільний, але не менше 30 сторінок комп’ютерного набору 14 кеглем шрифтом Times New Roman через півтора інтервали.

Завдання має утримувати титульний лист (назва університету, кафедри, дисципліни, прізвище автора і наукового керівника, рік виконання), виконані завдання з ілюстративними матеріалами (при необхідності).

Виконані завдання подаються на кафедру згідно з графіком навчального процесу, не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.

 

Завдання 1

 

 

 1. Здійснити дослідження поточних і потенційних споживачів обраного підприємства, які є користувачами інтернет, за умови наявності в нього власного веб-сервера в мережі. Проаналізувати статистику відвідувань даного сервера для збору корисної інформації з проблематики маркетингового дослідження за темою дипломної роботи.

 

 1.  
  1. Враховуючи специфіку товарів (послуг), якими займається фірма, що Вами досліджується, визначити доцільність розміщення інформації про неї на веб-сервері з метою рекламування та просування її товарної пропозиції.

Обґрунтувати підходи до реалізації маркетингової товарної та цінової політики фірми в Інтернет, організації нею системи розподілу і використання комплексу маркетингових комунікацій. Проаналізувати можливі способи виявлення сервера фірми користувачами мережі. Які основні методи рекламування веб-сервера необхідно рекомендувати фірмі для розширення числа його відвідувачів? Якими є додаткові вигоди від підтримки власного сервера фірми з точки зору переваг у веденні конкурентної боротьби?

 

Завдання 2

 

 

 1. На прикладі веб-сервера (веб-сайту) обраного підприємства дати характеристику етапів розробки загальної схеми побудови системи маркетингу в середовищі Інтернет. Прослідкувати послідовність основних видів операцій, які реалізовані фірмою на кожному з цих етапів, та з’ясувати доцільність проведення відповідних корегувань і виправлень. Висновки та рекомендації обґрунтувати.

 

 

 1. За результатами ознайомлення з різними типами веб-серверів у процесі роботи в мережі Інтернет виділити основні концепції формування цілей їх функціонування, на яких вони базуються. На цій основі розробити власну концепцію для досліджуваного підприємства, що найбільш повно відповідає потребам фірми. Визначити основні маркетингові цілі розміщення веб-сервера підприємства в середовищі Інтернет, керуючись наведеним нижче переліком:

– рекламування, просування торговельної марки фірми і/або її товарів;

– розширення системи зв’язків із громадськістю;

 

– забезпечення споживачів, партнерів, акціонерів, рекламних агентів тощо найбільш повною і достовірною інформацією про товари і фірму;

– надання інформаційної перед і після продажної підтримки споживачам;

– забезпечення організації та проведення прямих продажів;

– налагодження системи продажів між фірмами-партнерами;

– організація каналу поширення продукції фірми через канали Інтернет.

На основі яких критеріїв підприємству, що досліджується, доцільно проводити оцінку досягнення поставлених цілей? Відповідь аргументувати.

 

Завдання 3

 

 

 1. Здійснити планування маркетингової діяльності підприємства в мережі Інтернет, що вибране як об’єкт дослідження при виконанні дипломної роботи, на основі схеми, яка запропонована на рисунку 1.

 

 

 

Рисунок 1. Основні етапи процесу планування маркетингової діяльності підприємства в мережі Інтернет

 

 1. Шляхом дослідження умов надання провайдерами послуг доступу до Інтернет виявити, які методи ціноутворення на рекламування веб-сервера (веб-сайта) підприємства є найбільш поширеними в практиці їх діяльності:

– оплата за кількість показів;

– оплата по кількості «кліків»;

– оплата в залежності від кінцевих результатів;

 

– погодинна оплата за показ веб-сторінок сервера.

 

Які з перерахованих вище методів ціноутворення більш вагомі для підприємства з точки зору отримання результатів статистики від провайдера з метою оцінки ефективності побудови системи маркетингу фірми в Інтернеті на основі власного веб-сервера (веб-сайта)? Відповіді аргументувати.

 

 

Завдання 4

 

 

 1. На основі самостійного пошуку даних з джерел масової інформації, рекламних оголошень чи через опитування знайомих, друзів або колег навести приклади провайдерів послуг Інтернет, які працюють в українському сегменті мережі. Радимо також скористатись інформацією про вітчизняних провайдерів, що розміщена на сайті http//isp.direx.org/.

Визначити, які види основних і додаткових послуг, що пов’язані з використанням мережі, ними пропонуються.

 1. Здійснити порівняння умов надання та оплати послуг Інтернет різних провайдерів. Які додаткові дані доцільно одержати для прове-дення аналізу в процесі вибору підприємством кінцевого провайдера послуг Інтернет?

Яку статистичну інформацію повинен надавати провайдер, що могла б використовуватись для забезпечення успішної реалізації фірмою стратегій Інтернет-маркетингу?

 1. Ознайомитись з особливостями структурної побудови та загальними правилами підбору доменних імен. На прикладі кількох довільно обраних інтернет-адрес виділити в них домени першого, другого та третього рівнів.

З’ясувати, за яким принципом вони організовані та яку детальнішу інформацію про відповідний комп’ютер мережі Інтернет можна отримати в процесі їх вивчення.

 1. Дати характеристику загального дизайну самостійно вибраних п’яти веб-сторінок на основі порівняння їхньої структурної побудови, оформлення, кількості та розмірів графічних зображень.

Визначити, на особливості якої цільової аудиторії мережі Інтернет спрямована інформація, що розміщена на відповідних сторінках.

 

Завдання 5

 

 

5.1. Скласти план рекламної кампанії обраного підприємства в мережі Інтернет у розрізі наступних пунктів:

1) головна мета проведення рекламної кампанії;

 

2) основні завдання рекламної кампанії в Інтернет;

3) головні об’єкти інтерактивної реклами;

4) потенційні покупці продукції підприємства;

 

5) величина цільової аудиторії для рекламної кампанії;

6) оцінка ефективності рекламної кампанії в мережі;

7) доцільність проведення майбутніх рекламних кампаній;

 

8) розподіл відповідальності за проведення рекламної кампанії.

Запропонувати комплекс рекламних заходів, які необхідно здійснити для реалізації головних функцій веб-сервера і його просування в Інтернеті.

5.2. Розглянути декілька прикладів банерної реклами на пошукових серверах Інтернет. З’ясувати, які основні функції виконуються банерами та яким вимогам повинен відповідати ефективний рекламний банер. Дати порівняльну характеристику п’яти довільно обраних банерів однотипних за сферою діяльності підприємств, організацій чи установ. Виділити недоліки досліджуваних банерів.

 

 

Завдання 6

 

Оцінка ефективності інтернет-реклами підприємства

 

На основі даних, наведених у таблиці 1. здійсніть комплексну оцінку ефективності інтернет-реклами підприємства «Х» за поточний місяць, якщо відомо, що:

1) веб-сервер підприємства відвідало Sз відвідувачів;

2) інформацією з даного сервера скористалось SІдж відвідувачів;

3) сторінку з контактною інформацією фірми відвідало SІстр відвідувачів, а сторінку, на якій розміщено банер — S відвідувачів;

4) лише Х% відвідувачів, що скористалися інформацією з даного

сервера перейшли до активних дій з придбання товарів (Sптр) та Y% відвідувачів сторінки на якій розміщено банер «клікнули» на нього (SІо);

 

5) кількість повторних відвідувань сервера складає Sп.

 

Отримані результати необхідно проаналізувати і зробити висновки.

 

 

Таблиця 1

Дані для розрахунку ефективності інтернет-реклами підприємства

 

 

варіанта

 

 

Кількість відвідувачів Веб-сервера підприємства (Sз)

 

Кількість відвідувачів, що скористались інформацією з даного сервера (SIдж )

 

Кількість відвідувачів сторінки з контактною інформацією фірми (SІстр)

 

 

Кількість відвідувачів сторінки на якій розміщено баннер,(SIб)

 

 

Частка відвідувачів, що перейшли до активних дій з придбання товарів (Х), %

 

 

Частка відвідувачів, що «клікнули» на баннер (Y),%

 

 

Кількість повторних відвідувань сервера (Sп)

 

1

 

50

 

10000

 

4700

 

3500

 

2300

 

10

 

15

 

5800

 

2

 

49

 

15000

 

7050

 

5250

 

3450

 

11

 

16

 

8700

 

3

 

48

 

20000

 

9400

 

7000

 

4600

 

12

 

17

 

11600

 

4

 

47

 

25000

 

11750

 

8750

 

5750

 

13

 

18

 

14500

 

5

 

46

 

30000

 

14100

 

10500

 

6900

 

14

 

19

 

17400

 

6

 

45

 

32000

 

15040

 

11200

 

7360

 

15

 

20

 

18560

 

7

 

44

 

38000

 

17860

 

13300

 

8740

 

16

 

10

 

22040

 

8

 

43

 

40000

 

18800

 

14000

 

9200

 

17

 

11

 

23200

 

9

 

42

 

45000

 

21150

 

15750

 

10350

 

18

 

12

 

26100

 

10

 

41

 

47000

 

22090

 

16450

 

10810

 

19

 

13

 

27260

 

11

 

40

 

49000

 

23030

 

17150

 

11270

 

20

 

14

 

28420

 

12

 

39

 

50000

 

23500

 

17500

 

11500

 

21

 

26

 

29000

 

13

 

38

 

52000

 

24440

 

18200

 

11960

 

22

 

27

 

30160

 

14

 

37

 

53000

 

24910

 

18550

 

12190

 

23

 

28

 

30740

 

15

 

36

 

55000

 

25850

 

19250

 

12650

 

24

 

29

 

31900

 

16

 

35

 

57000

 

26790

 

19950

 

13110

 

25

 

30

 

33060

 

17

 

34

 

59000

 

27730

 

20650

 

13570

 

26

 

25

 

34220

 

18

 

33

 

61000

 

28670

 

21350

 

14030

 

27

 

24

 

35380

 

19

 

32

 

62000

 

29140

 

21700

 

14260

 

28

 

23

 

35960

 

20

 

31

 

63000

 

29610

 

22050

 

14490

 

29

 

22

 

36540

 

21

 

30

 

65000

 

30550

 

22750

 

14950

 

30

 

21

 

37700

 

22

 

29

 

67000

 

31490

 

23450

 

15410

 

31

 

40

 

38860

 

23

 

28

 

68000

 

31960

 

23800

 

15640

 

32

 

39

 

39440

 

24

 

27

 

69000

 

32430

 

24150

 

15870

 

33

 

38

 

40020

 

25

 

26

 

70000

 

32900

 

24500

 

16100

 

34

 

37

 

40600

 

26

 

25

 

72000

 

33840

 

25200

 

16560

 

35

 

36

 

41760

 

27

 

24

 

73000

 

34310

 

25550

 

16790

 

36

 

35

 

42340

 

28

 

23

 

74000

 

34780

 

25900

 

17020

 

37

 

34

 

42920

 

29

 

22

 

75000

 

35250

 

26250

 

17250

 

38

 

33

 

43500

 

30

 

21

 

77000

 

36190

 

26950

 

17710

 

39

 

32

 

44660

 

31

 

20

 

78000

 

36660

 

27300

 

17940

 

40

 

31

 

45240

 

32

 

19

 

79000

 

37130

 

27650

 

18170

 

41

 

20

 

45820

 

33

 

18

 

80000

 

37600

 

28000

 

18400

 

42

 

21

 

46400

 

34

 

17

 

81000

 

38070

 

28350

 

18630

 

43

 

22

 

46980

 

35

 

16

 

82000

 

38540

 

28700

 

18860

 

44

 

23

 

47560

 

36

 

15

 

83000

 

39010

 

29050

 

19090

 

45

 

24

 

48140

 

37

 

14

 

84000

 

39480

 

29400

 

19320

 

46

 

25

 

48720

 

38

 

13

 

85000

 

39950

 

29750

 

19550

 

47

 

26

 

49300

 

39

 

12

 

90000

 

42300

 

31500

 

20700

 

48

 

27

 

52200

 

40

 

11

 

92000

 

43240

 

32200

 

21160

 

50

 

28

 

53360

 

41

 

10

 

93000

 

43710

 

32550

 

21390

 

51

 

29

 

53940

 

42

 

9

 

94000

 

44180

 

32900

 

21620

 

52

 

30

 

54520

 

43

 

8

 

95000

 

44650

 

33250

 

21850

 

53

 

19

 

55100

 

44

 

7

 

97000

 

45590

 

33950

 

22310

 

54

 

18

 

56260

 

45

 

6

 

99000

 

46530

 

34650

 

22770

 

55

 

17

 

57420

 

46

 

5

 

100000

 

47000

 

35000

 

23000

 

56

 

16

 

58000

 

47

 

4

 

105000

 

49350

 

36750

 

24150

 

57

 

15

 

60900

 

48

 

3

 

107000

 

50290

 

37450

 

24610

 

58

 

14

 

62060

 

49

 

2

 

109000

 

51230

 

38150

 

25070

 

59

 

13

 

63220

 

50

 

1

 

115000

 

54050

 

40250

 

26450

 

60

 

12

 

66700

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання

 

Інтернет-реклама розвивається швидкими темпами. Щороку оборот коштів, що вкладаються в онлайнову рекламу, зростає. Прогнозується подальше щорічне подвоювання ринку інтернет-реклами. Всесвітня мережа Інтернет все більше використовується в сфері малого бізнесу. Ціни за входження на ринок інтернет-реклами набагато нижчі, ніж на радіо й телебаченні, тому він доступний всім, навіть новоствореним і невеликим фірмам.

Ведення рекламної кампанії в Інтернет вимагає планомірного системного підходу, починаючи від формулювання конкретних цілей проведеної кампанії, методів і використовуваних засобів і закінчуючи оцінкою ефективності, аналізом результатів і розробкою рекомендацій для проведення майбутніх рекламних акцій підприємствами різних сфер бізнесу.

При оцінці ефективності інтернет-реклами фірми враховуються технічні, економічні, організаційні та деякі інші аспекти. Економічні параметри включають оцінку економічної ефективності вибраного варіанту побудови маркетингової системи підприємства на основі веб-сервера в Інтернеті.

Організаційні параметри визначають ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою системою і ступінь інтеграції нової інформаційної системи з існуючою діяльністю підприємства.

До них відносять:

 

 1. ефективність різних входів на веб-сервер фірми Ідж). Характеризує ефективність використання різних джерел залучення відвідувачів на сервер. Визначається як відношення відвідувачів, які скористалися даним джерелом (SІдж) до загальної кількості відвідувань сервера ():

 

 1. оцінка відвідуваності сторінок веб-сервера фірми Істр). Характеризує популярність сторінок сервера. Визначається для кожної сторінки як відношення числа відвідувань сторінки (SІстр) до загальної кількості відвідувань сервера ():

 

.

 < >ефективність банерної реклами еІб.  Визначає ефективність кожного рекламного банера і дозволяє як порівнювати їх, так і вдосконалювати. Заснована на аналізі відвідувачів, на яких реклама вплинула, і вони скористалися банером — посиланням і перейшли з її допомогою на веб-сервер фірми. Визначається як відношення відвідувачів сторінки (SІб ), на якому розміщений банер, до числа тих, що «клікнули» на нього (SІо):

 

< >ефективність перетворення відвідувачів сервера в покупців птр). Цей показник важливий для випадку, якщо на веб-сервері підприємства реалізований віртуальний магазин. Визначається як процентне співвідношення між відвідувачами, що перейшли до активних дій з придбання товарів (Sптр), і загальною кількістю відвідувачів сервера (Sз):

 

< >кількість повторних відвідувань(Kn). Характеризує виконання другої основної функції інтернет-маркетингу після початкового залучення відвідувачів на сервер, а саме: забезпечення максимального числа повторних відвідувань сервера. Визначається як середня величина, рівна відношенню загальної кількості повторних відвідувань сервера (Sn) до загального числа його відвідувачів (Sз): 

 

 

Завдання 7.

 

Розробка маркетингової стратегії представництва фірми в Інтернеті

 

На основі дослідження присутності реальних компаній в Інтернет, перелік яких запропонований нижче, розробіть маркетингову стратегію створення представництва Вашої фірми в мережі, яка працює в одній із вказаних сфер, а також продумайте заходи щодо її просування.

1. Виробник автомобільних комплектуючих

Огляд галузі: галузь, у якій компанії-виробники комплектуючих для автомобілів традиційно продають їх гуртовикам, роздрібним магазинам і виробникам автомобілів.

2. Оптова торгівля кондитерськими виробами

Огляд галузі: угоди по поставці кондитерських виробів. Клієнтами компанії традиційно є гуртовики, роздрібні магазини, торговці, ресторани, приватні особи.

3. Туристичне агентство

Огляд галузі: організація туристичних подорожей для клієнтів. Також пропонує клієнтам покупку квитків, їх резервування, узгодження зупинок на маршруті.

4. Розповсюдження програмного забезпечення

Огляд галузі: компанії, що займаються розповсюдженням ліцензійного програмного забезпечення, як окремим особам, так і великим корпораціям.

5. Інтернет-курси для підвищення кваліфікації фахівців в сфері IT

Огляд галузі: Інтернет-курси для підвищення кваліфікації програмістів, адміністраторів, веб-дизайнерів, користувачів комп’ютерів і багатьох інших фахівців в сфері IT. Традиційно користувачами є фахівці з інформаційних технологій і звичайні користувачі ПК, що бажають підвищити свою кваліфікацію; студенти, що готуються до іспитів і т.п. Курси надають доступ через Internet до курсів, опублікованих у навчальному середовищі.

6. On-line магазин, що займається продажем мобільних телефонів

Огляд галузі: Інтернет-магазин, що поширює мобільні телефони й усі аксесуари до них. Традиційно основними споживачами є при-ватні особи.

7. Агентство нерухомості

Огляд галузі: агентство, що займається всіма видами операцій з нерухомістю: купівля, продаж, оренда квартир, офісів, торговельних приміщень, апартаментів, обмін і т.п.

8. Кадрове агентство

Огляд галузі: Агентство здійснює пошук і добір персоналу. Основними клієнтами є великі компанії.

9. Інтернет-провайдер

Огляд галузі: надає повний спектр послуг доступу в Інтернет (підключення клієнтів до мережі і т.д.), хостинг (виділення дискового простору на загальних серверах для розміщення сайту, оренда місця і т.п.), створення мереж у фірмах, будинках, мікрорайонах; реєстрація доменних імен і ін. Клієнтами є всі можливі користувачі Internet.

10. Мобільний оператор

Огляд галузі: компанія, що пропонує корпоративним, сімейним і індивідуальним користувачам послуги стільникового зв’язку, доступу в Інтернет, комплексних телекомунікаційних послуг тощо. Користувачами є усі — від приватних осіб до корпорацій.

11. Студія дизайну

Огляд галузі: промисловий дизайн, графічний дизайн, створення сайтів, проектування інтерфейсів тощо. Потенційними клієнтами компанії є всі користувачі Internet.

12. Виробники молочних виробів

Огляд галузі: галузь, у якій компанії-виробники молочних виро-бів традиційно продають їх гуртовикам.

Послідовність етапів процесу формування маркетингової стратегії створення представництва фірми в Інтернеті наступна:

1. Детально визначте основні цілі, яких Ви збираєтеся досягнути, створюючи представництво Вашої фірми в Інтернет.

2. Визначте джерела доходів, які Ви могли б одержати від бізнесу в середовищі Інтернет, в обраній Вами галузі. Спробуйте оцінити кількісно різні джерела доходів. Наприклад, у відсотках від загальної суми доходів, потенційний дохід від відвідування сайту 1000 відвідувачів або від 1000 продажів в Інтернет і ін.

3. Здійсніть оцінку потенційних можливостей Інтернет для свого бізнесу. Для цього проведіть аналіз:

1) цільових аудиторій: створіть матрицю цільових груп, викорис-товуючи основні методи аналізу аудиторії компанії, аналіз за пошуком запитів, аналіз аудиторії тематичних розсилань, «пе-ретинання» аудиторій;

2) конкурентного середовивища: визначте, хто є вашими основними конкурентами. Вивчіть їхні сайти, при цьому зверніть особли-ву увагу на:

– пропоновані товари або послуги (зверніть увагу на все, що відрізняє їх пропозицію від вашої);

– яку систему дистрибуції вони використовують (доставка зі складу, дистриб’юторська доставка, пряма доставка або доставка по Інтернет);

– клієнтську службу (гарантії, методики роботи, процедури);

– зовнішній вигляд сайту (враження, яке він справляє, а також

його функціональні можливості);

– характеристики і індивідуальні особливості системи організації торгівлі;

– рекламні кампанії;

– слабкі й сильні сторони з погляду споживача;

– мету і стратегії її досягнення;

– концепції або способи досягнення поставленої мети (те, що відповідає унікальній торговельній пропозиції на цьому сайті);

– сфери, у яких ваш конкурент має ринкові переваги;

– недоліки того, що пропонується на цьому сайті.

Аналіз існуючих веб-сайтів основних конкурентів здійснити за наступною схемою:

– інформаційне наповнення (інформаційна достатність, якість матеріалів, адаптація матеріалів для WWW, ефективне вико-ристання різних форм і форматів представлення інформації, підтримка і точність представленої інформації, адекватність структурованості інформації сайту, розміщення інформацій-них акцентів);

– функціональність сайту (модулі роботи з інформацією, пред-ставлення товару й формування замовлення, зворотний зв’язок, інструментарій для просування веб-сайту в мережі);

– ергономічність і зручність використання сайта (ефективність навігації, адекватність інтерфейсів сайту, карта сайту, правила гарного тону, звичний вид полів і кнопок, допомога);

– дизайн — візуальне втілення (дизайн доповнює й підсилює закладену в сайт інформацію, дизайн підтримує й повно демонструє бренд компанії і її продуктів, привабливість дизайн-рішень, адекватне використання мультимедійних засобів, гнучкість дизайн-рішень, унікальність і запам’ятову-ваність;

– технічна реалізація;

– маркетингова складова (адреси, каталоги, посилання на веб-сайт і цитування, засоби збору інформації про відвідувачів веб-сайту, відвідуваність і поведінка на веб-сайті, робота з аудиторією веб-сайту, маркетингова політика компанії).

Підсумуйте результати своїх пошуків і визначте сильні й слабкі сторони ваших основних конкурентів.

3) потенційних партнерів: проаналізуйте ресурси мережі Інтернет і дайте відповідь на наступні запитання:

• Скільки потенційних партнерів Ви знайшли?

• Які умови співпраці пропонують Ваші потенційні партнери?

• Як організувати взаємодію з потенційними партнерами? (список контактних осіб, рекомендації з встановлення комунікацій з ними, мотивація партнерів тощо)

 

• Можна організувати партнерські програми з постачальниками, торговельними посередниками, виробниками супутніх товарів і навіть конкурентами? Чи є приклади вдалих акцій аналогічного характеру?

• Як оцінити ефективність співпраці?

4. Охарактеризуйте необхідний рівень готовності самої компанії до провадження її діяльності в середовищі Інтернет.

5. Здійсніть Swot-аналіз: зовнішні й внутрішні фактори, що впливають на можливості роботи підприємства в Інтернет й формування інтернет-стратегії.

6. Сформулюйте логічне обґрунтування цінової стратегії Вашої компанії в середовищі Інтернет.

7. Розробіть медіа план для першого рекламного заходу щодо просування створеного Вами представництва фірми в мережі Інтернет. При цьому скористайтесь наступними умовами:

– бюджет — 10 000–30 000 $;

– час рекламної компанії — 4 тижні;

– завдання рекламної компанії — залучення відвідувачів (розкручування нового ресурсу).

Крім того, обґрунтуйте вибір кожного з обраних Вами рекламних засобів, вказавши основні його сильні та слабкі сторони.

 

 

РОЗДІЛ 9. РЕКОМЕДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Основна:

 

< >Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете: учебное пособие.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы / А.М. Карминский, С.А. Карминский, В.П. Нестеров, Б.В. Черников; Под ред. А.М. Карминского - 2—изд, перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 2004Кобелев О.А. Электронная коммерция: учебное пособие /под ред. проф. С.В. Пирогова.- 2-е изд., «Дашков и К», 2006Додаткова:

 

 

< >Баженов О. В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підручник, - Каравела, м. Київ, 2003Гагарин А.П., Миролюбов А.А., Подолянец Л.А. Основы электронного бизнеса: учебник для вузов, СПб:, «Иван Федоров», 2002Геннадий Кондратьев Популярный самоучитель работы в Интернете, Питер, 2005Денисов А., Интернет. Самоучитель. Изд. 2, СПб Питер, 2003Экслер А. Самый полный и понятный самоучитель работы в сети, или Укрощение Интернета / Алекс Экслер. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЭКСпромт, 2008Электронная коммерция Под ред. проф. Брагина Л.А. М.: Экономистъ - 2005Эвод И. Электронная коммерция: планирование, создание, эксплуатация Web-сайтов электронной коммерции. Практическое руководство. ДиаСофт ЮП, 2002Закарян И., Что такое Internet. WWW и HTML, М. : Интернет-трейдинг, 2003.- 248с Информатика. Базовый курс. /С.В. Симонович и др. - СПБ: Питер, 2001Ін форматика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. /За ред. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий цент „Академія”, 2001Л.В. Юрасов Основы электронной коммерции Учебник для вузов.- М. :Горячая линия- Телеком, 2008