Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Основи оподаткування Збірник ситуаційних завдань

Основи оподаткування Збірник ситуаційних завдань

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

 

Дніпропетровська державна

      фінансова академія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи оподаткування

 

Збірник ситуаційних завдань

(Case method)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2013

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПОДАТКІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи оподаткування

 

Збірник ситуаційних завдань

(Case method)

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ – 2013

 

ББК 65.261.411

УДК 351.713:336.22

 

Д79   Основи оподаткування: Збірник ситуаційних завдань (Case method) для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 58 с.

 

Збірник ситуаційних завдань (Case method) з навчальної дисципліни „Основи оподаткування” розроблено згідно з її програмою й призначений для студентів денної форми навчання. Метою видання є формування у студентів необхідних професійних знань, умінь та навичок шляхом розробки та впровадження у навчальний процес ситуаційних завдань (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування» як інноваційного методу навчання.

Збірник ситуаційних завдань (Case method) містить передмову; методичні рекомендації щодо здійснення аналізу конкретних ситуаційних завдань (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування»; приклад розв'язання ситуаційного завдання з теми №5 «Теоретико–методологічні засади класифікації податків» та його презентації; ситуаційні завдання з тем дисципліни; список рекомендованої літератури.

 

Укладач:

Т.О. Дулік

 

к.е.н., доцент кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

О.Є. Пасько

замісник начальника управління доходів – начальник відділу аналізу застосування податкового законодавства Головного фінансового управління обласної державної адміністрації у Дніпропетровській області

 

Т.Ю. Александрюк

старший викладач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:

Т.О. Дулік

завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

           

 

Розглянуто та схвалено

Вченою радою економічного факультету

Протокол № 5 від 20.02.2013 р.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри податків

Протокол № 10 від 14.01.2013 р.

 

ЗМІСТ

 

 

 

 

 

Передмова

4

1.

Методичні рекомендації щодо здійснення аналізу конкретних ситуаційних завдань (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування»

6

2.

Приклад розв'язання ситуаційного завдання з теми №5 «Теоретико–методологічні засади класифікації податків» та його презентації

10

3.

Ситуаційні завдання:

18

 

до теми 2. «Передумови виникнення та генезис податків»

18

 

до теми 3. «Економічна природа і суспільне призначення податків»

20

 

до теми 4. «Термінологія оподаткування та основні елементи податку»

22

 

до теми 5. «Теоретико –методологічні засади класифікації податків»

25

 

до теми 6. «Теоретичні основи побудови податкової системи держави»

28

 

до теми 7. «Податкова політика держави»

31

 

до теми 8. «Методологічні основи виміру податкового навантаження та шляхи його оптимізації»

33

 

до теми 9. «Особливості розвитку та існування податкових систем різних країн світу»

36

 

до теми 10. «Система оподаткування в країнах ринкової економіки»

38

4.

Список рекомендованої літератури

41

 

Додатки

42

 

 

 
Передмова

 

У реальній дійсності коло необхідних для життя і роботи знань постійно розширюється, а можливості їх засвоєння не безмежні. Найважливішим завданням стає не тільки уміння відбирати необхідні знання, систематизувати їх, але й уміння перетворювати ці знання, наблизити їх до сьогоднішніх життєвих і професійних ситуацій, практики.

Одним із провідних напрямів адаптації навчального процесу до реальної професійної діяльності є розробка та впровадження таких форм і методів активного навчання та навчально-методичного матеріалу, які б передбачали цілеспрямований розвиток розумових здібностей студентів і водночас сприяли засвоєнню знань і вмінь, формували фахові компетенції та особистість у цілому. Це означає, що ситуаційні завдання, як метод активного навчання, допомагають у теоретичному і практичному аспекті підготовки спеціалістів. Ситуаційний метод навчання дозволяє «прожити» визначену ситуацію, вивчити її в безпосередній дії. Професійна діяльність спеціалістів економічного профілю носить достатньо різноманітний характер, тому застосування ситуаційних завдань (Case method) в підготовці спеціалістів у галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”, допоможе активізувати процес навчання і зв'язати його з майбутньою фаховою діяльністю.

Ситуаційні завдання (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування» дозволяють моделювати різноманітні виробничі ситуації в межах податкового законодавства, проектувати засоби дій в умовах запропонованих моделей, демонструвати процес систематизації теоретичних знань за рішенням визначеної практичної проблеми.

Отже, ситуаційні завдання (Case method) є інноваційними методами навчання. Вони виступають як засіб і метод підготовки й адаптації до професійної діяльності і соціальних контактів та активізують процес засвоєння знань, навичок і умінь. Максимальна наближеність до реальної і практичної діяльності майбутніх фахівців досягається саме шляхом розгляду конкретних ситуацій. Виконавці ситуаційних завдань виступають у різноманітних ролях і приймають управлінські рішення, що узгоджуються з інтересами цих ролей. Найчастіше виконавцям доводиться приймати рішення в конфліктних ситуаціях. При застосуванні ситуаційних завдань виникає можливість здійснювати моделювання за реальною діяльністю майбутнього спеціаліста. У процесі вирішення ситуації студент може не лише придбати нові знання, але й експериментувати з прийняттям різноманітних рішень.

Навички вирішення конфліктних ситуацій можуть переноситися студентом з ігрової ситуації до реального життя, допомагаючи йому у міжособових проблемах, що виникають не лише у фаховій сфері.

Непередбачуваність ситуації робить її специфічною формою пізнавальної діяльності. Ситуаційні завдання (Case method) збільшують результативність навчання за рахунок глибини і швидкості засвоєння інформації, дозволяють у короткий термін опанувати методами прийняття рішень.

Ситуаційні завдання (Case method) несуть в собі такі навчальні цілі:

 • навчання вирішення конкретного завдання;
 • навчання аналізу вихідної ситуації, можливих альтернатив і їхніх наслідків для відповідного виду діяльності;
 • перевірка рівня підготовки у відповідному виді діяльності;
 • навчання прийманню управлінських рішень в екстремальних ситуаціях.

Метою видання є формування у студентів необхідних професійних знань, умінь та навичок шляхом розробки та впровадження у навчальний процес ситуаційних завдань (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування» як інноваційного методу навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методичні рекомендації

щодо здійснення аналізу конкретних ситуаційних завдань

(Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування»

 

Аналіз конкретних ситуаційних завдань (Case method) - один із методів активного навчання, який дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів. Метод ситуацій передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних випадків, проблемних ситуацій.

Проблемна ситуація - усвідомлена людиною ситуація існування протиріччя між поставленою метою й можливістю її досягнення.

Головна мета навчальної проблемної ситуації - викликати пізнавальний інтерес, спрямувати їх розумову діяльність.

Загальна процедура застосування ситуаційної вправи охоплює декілька етапів, які об'єднані в блоки: вступний; самонавчання або роботи над кейсом у малих студентських групах; презентація результатів, їх захист.

У вступному блоці аналіз ситуації охоплює шість етапів. Вихідним етапом є попереднє ознайомлення із ситуаційною вправою (уважне прочитання, ознайомлення з проблематикою). На цьому етапі, що є особливо важливим, відбувається також усвідомлення студентом місця ситуаційного завдання у навчальній програмі курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення зі змістом ситуаційного завдання

 

Детальний аналіз кейсу

 

Пояснення нових, незрозумілих понять і термінів

 

Діагноз проблеми і вступний аналіз

 

Окреслення проблеми (проблем), які треба розв'язати

 

 

Конкретизація детальних цілей і завдань ситуації

 

Формування напрямів і форм навчання і здобуття

необхідних знань

 

Самонавчання і колективна праця

 

 

Самонавчання і праця в студентських групах: вивчення літератури, здобуття практичних знань, формування ділянки можливих розв'язань та їх оцінка

 

 

Презентація розв'язань

 

Презентація розв'язання ситуаційного завдання

       

 

Рис. 1. Загальна процедура аналізу ситуаційного завдання

На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту ситуаційного завдання. Це змушує студента до впорядкування інформації, що міститься в ситуаційному завданні. Основою цієї фази роботи над ситуаційним завданням є знання, які вже має студент. На цьому етапі аналізу він демонструє своє бачення проблематики кейсу презентує свої думки, ідеї, способи розв'язання. Цей етап ставить перед студентом два основні запитання:

 • Які положення і проблеми даного кейсу є головними?
 • Як сформульоване завдання, які ще питання можна поставити характеризуючи ситуацію, щоб виявити так звані приховані проблеми?

Третій етап призначений для з'ясування нових і незрозумілих понять, термінів, висловів, які використано в описі аналізованої ситуації. Як окремий студент, так і ціла група, працюючи над кейсом, мусять не тільки узгодити своє розуміння сутності окремих термінів, але й оперувати однаковою термінологією і знати можливості й застосування.

Четвертий етап полягає у точному формуванні проблеми. Цей етап аналізу спрямовується на формування чіткої відповіді на запитання: яка проблема є предметом ситуаційного аналізу?

Результати, отримані на попередніх етапах, дозволяють на наступному, п'ятому етапі, підбити підсумки щодо формування пропозицій і уточнити деталізовані завдання, поставлені у формі запитання: яке завдання (проблему) потрібно розв'язати?

На шостому етапі викладач робить прогноз навчальних потреб: визначає напрямки, форми і джерела здобуття студентами знань, які надають їм можливість розв'язати проблему кейсу.

Другий великий блок процедури аналізу ситуацій передбачає виконання навчальних завдань, визначених кейсом і сформованих викладачем на останньому етапі вступного блоку. Це стає можливим завдяки самонавчанню студентів. Студенти на основі аналізу ситуації вчаться вчитися. Етап самонавчання, на наш погляд, повинен сприяти формуванню вміння поєднувати пасивні форми навчання (читання, аналіз, використання джерел) з його активною функцією (письмове вираження своїх роздумів і спостережень). Надання письмової форми пропозиціям, щодо вирішення проблеми ситуаційного завдання, є необхідною передумовою початку групового обговорення кейсу. Звіт повинен бути переконливим, простим і зрозумілим.

Доповненням до самонавчання, як етапу опрацювання вправи, є робота в малих студентських групах. Значення цієї форми навчання в ситуаційному аналізі с багатоплановим. Передусім, вона створює можливість для презентації і зіставлення своїх знань зі знаннями інших членів групи у формі дискусії, обміну інформацією і думками, а з іншого боку, звертає увагу на питання, не помічені іншими, що приводить до зростання загального рівня знань кожного члена групи.

Робота в дискусійній групі повинна сприяти виконанню таких конкретних дидактичних завдань, пов'язаних з аналізом ситуації, як:

 • окреслення можливих результатів запропонованих рішень;
 • оцінка найбільш привабливих рішень;
 • досягнення консенсусу щодо прийняття найкращого рішення разом з його обґрунтуванням.

При комплектуванні груп необхідно звернути увагу на те, щоб оптимальний її склад надавав студентам можливість вдосконалення власних, індивідуальних форм навчання і методів колективної праці, необхідних у майбутній діяльності податкового консультанта, податкового інспектора.

Останній, восьмий етап ситуаційного аналізу - це презентація результатів роботи над завданням під час дискусії та їх публічний захист.

Підсумком цієї роботи є оцінювання. Надзвичайно важливим є те, що система оцінювання враховує не тільки і не стільки знання (визначення, формули, схеми), але, передусім, розуміння цих категорій та вміння їх практичного використання в наступних завданнях або пізніше, в реальних ситуаціях на практиці.

Таким чином, обговорення ситуаційного завдання поєднує думку з уявою і запрошує студентів дивитись на проблему з погляду дій не меншою мірою, аніж з аналітичного погляду, запитуючи в них, наприклад, не лише, який вибір найкращий, а й, який би зробили вони.

Конкретні ситуаційні завдання з тем навчальної дисципліни «Основи оподаткування» розроблені у відповідності до її програми й призначені для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Метою здійснення аналізу конкретних ситуаційних завдань з питань тем дисципліни «Основи оподаткування» є:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань;

- аналіз системи оподаткування в наступних аспектах:

þ макроекономічні наслідки оподаткування;

þ вплив оподаткування на діяльність суб’єктів господарювання;

þ фіскальна ефективність оподаткування;

- узагальнення переваг та недоліків оподаткування.

Ситуаційні завдання виконуються на семінарському занятті після закріплення теоретичного матеріалу теми.

Загальна процедура здійснення аналізу конкретних ситуаційних завдань показано у блок – схемі рис. 1.

Оцінювання проаналізованих студентами конкретних ситуаційних завдань здійснюється диференційовано з урахуванням точності відповіді. Об’єктом контролю є рівень знань, виявлений студентом у відповідях при обговоренні проблемних питань та конкретних ситуаційних завдань, а саме:

 • розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що обговорюються;
 • обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що обговорюються;
 • уміння поєднувати теорію з практикою;
 • логіка, структура, стиль викладу матеріалу, вміння здійснювати узагальнення інформації.

Підведення підсумків проведеного заняття та правильні відповіді здійснюється викладачем після кожного обговореного проблемного питання конкретного ситуаційного завдання. Оголошення результатів та отримані кожним студентом бали здійснюються наприкінці семінарського заняття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Приклад розв'язання ситуаційного завдання з теми №5 «Теоретико–методологічні засади класифікації податків» та його презентації

 

Ситуаційне завдання

 

На основі теоретичних аспектів щодо сутності, об’єктивних ознак непрямого та прямого оподаткування, положень Податкового кодексу України, статистичних даних про частку ВВП, що перерозподіляється через Зведений бюджет України, податкові надходження до доходної частини Державного бюджету та місцевих бюджетів України у 2006 - 2011рр. та прогнозу на 2012р. (рис. 2 – 5)

Необхідно:

- здійснити аналіз непрямого та прямого оподаткування в наступних аспектах:

þ макроекономічні наслідки непрямого та прямого оподаткування;

þ вплив непрямого та прямого оподаткування на діяльність суб’єктів господарювання;

þ фіскальна ефективність непрямого та прямого оподаткування;

- узагальнити переваги та недоліки непрямого та прямого оподаткування.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

1. Які теоретичні аспекти покладені в основу прямого та непрямого оподаткування?

 

Відповідь:

 

Прямими податками виступають ті, що стягуються державою безпосередньо з доходів чи майна платників податків, які є власниками цих доходів або майна. Тобто, розмір прямих податків для окремого платника визначається величиною його доходів. Більше їх платять ті члени суспільства, що мають вищі доходи. Порівняно з непрямими податками, прямі податки більш прогресивні, оскільки враховують дохідність платника і стягуються саме на стадії отримання доходу.

Таким чином, прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників, і їх розмір залежить від масштабів об’єкта оподаткування. Вони поділяються на дві підгрупи - особисті й реальні.

Непрямі податки включається до ціни товарів та послуг як надбавка до них і сплачуються за рахунок такої надбавки, а їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. Вони поділяються на два види: акцизи та мито. У свою чергу, акцизи можуть носити універсальний та специфічний характер. До універсальних акцизів відносяться податок на додану вартість, податок з обороту та податок з продажу; до специфічних акцизів – акцизний збір. Нині в Україні застосовується така форма універсального акцизу, як податок на додану вартість, а також акцизний збір та мито.

 

2. За якими ознаками здійснюється розмежування податків на прямі та непрямі?

 

Відповідь:

 

Розмежування податків на прямі та непрямі за такими ознаками:

 • в залежності від того, хто сплачує податок (прямі – і сплачує, і несе одна особа; непрямі – сплачує одна особа, а несе інша);
 • в залежності від участі в створенні ціни (прямі податки включаються до ціни на стадії виробництва у виробників; непрямі – лише на стадії реалізації як надбавка до ціни товару);
 • в залежності від способу стягування (прямі – по декларації і по кадастрам; непрямі – по тарифам);
 • в залежності від джерела сплати (прямі - з доходу чи майна; непрямі – зі споживання цінностей і користування речами).

 

 

 

 

 

Рис. 2. Частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України у 1992 – 2011 рр.

 

 

Рис. 3. Частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України у 1992 – 2011 рр.

 

* 2012 р. – прогнозні показники

Рис. 4. Показники формування доходної частини Державного бюджету України у 2006 - 2011 рр. та прогнозу на 2012 р. *

 

Рис. 5. Показники формування доходної частини місцевих бюджетів України у 2006 – 2011 рр.

 

 

Відповідь на ситуаційне завдання

 

Фіскальна функціональність прямих податків як методу акумуляції бюджетних доходів держави була, є й надалі залишатиметься домінуючою в загальній сукупності альтернативних напрямів прояву прямих податків у суспільстві. На цій підставі можна стверджувати, що зі своїх фіскальних позицій держава повинна бути зацікавлена не стільки в поточній максимізації податкових доходів у бюджеті, але насамперед гарантувати збереження і приріст джерел генерування доходів як об’єктів податкового розподілу та їх концентрації в централізованому розпорядженні держави.

Міра фіскальної значимості істотно різниться в розрізі окремих видів прямих податків. Кожний податок володіє власним, притаманним тільки йому, фіскальним потенціалом, що обумовлює ступінь його значимості у податкових інтересах держави.

Аналіз динаміки обсягів доходних частин Зведеного, Державного та місцевих бюджетів України у 2006 - 2012 рр. (рис. 2 - 4), показує, що сучасна податкова система України характеризується значним рівнем централізації стягнення податків в Державний бюджет.

Так, рівень доходів Державного бюджету України перевищував сумарні доходи місцевих бюджетів: в 3,306 раза у 2006 році, в 3,064 раза у 2009 році, в 3,495 раза у 2011 році.

При цьому зведений рівень перерозподільних трансфертів (дотацій та субвенцій) з Державного бюджету України становить більше 52% доходної частини зведених місцевих  бюджетів України за 2011 рік.

Крім того, оцінка динаміки формування доходних частин Державного  бюджету України та місцевих бюджетах України у 2006 -2011 рр. за рахунок прямих податків наведена графіками на рис. 4, 5.

Питома вага прямих податків в доходах Державного бюджету України поступово знижується, складаючи: 27,33% у 2006 році, 25,60 % у 2009 році, 24,42 % у 2011 році.

Питома вага основного прямого податку на прибуток підприємств в доходах Державного бюджету України поступово знижується, складаючи: 19,74% у 2006 році, 19,09 % у 2009 році, 16,34 % у 2011 році.

Питома вага прямих податків в доходах місцевих бюджетів України  (без трансфертів з Державного бюджету) поступово зростає, складаючи: 69,93% у 2006 році, 78,06 % у 2009 році, 80,12 % у 2011 році.

Питома вага основного прямого податку на доходи фізичних осіб в доходах місцевих бюджетів України зросла у 2009 році відносно рівня 2006 року та дещо знизилась у 2011 році, складаючи: 57,12% у 2006 році, 62,65% у 2009 році, 62,50% у 2011 році.

Таким чином, у дослідженому періоді (2006 - 2011 рр.) фіскальна ефективність прямих податків у доходах Державного бюджету України знижувалась, а в доходах місцевих бюджетів України – зростала.

Зниження фіскальної ефективності податкової системи України та підсистеми прямого оподаткування в доходній частині Зведеного бюджету України фіксують побудовані на рис. 2 - 5 графіки динаміки відносного рівня загального податкового навантаження доходів Зведеного бюджету та рівня мобілізованих прямих податків Зведеного бюджету до рівня валового внутрішнього продукту (ВВП) України.

До переваг прямих податків можна віднести те, що:

- по-перше, прямі податки дають реальну можливість встановити пряму залежність між доходами платника та його платежами в бюджет;

- по-друге, прямі податки виступають важливим дійовим фінансовим регулятором економічних процесів (інвестицій, нагромадження капіталу, сукупного споживання, ділової активності, підприємництва тощо), а також регулюють доходи юридичних і фізичних осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціну товарів;

- по-третє, прямі податки сприяють розподілу податкового тягаря таким чином, що значні податкові витрати мають ті члени суспільства, в яких більш високі доходи;

- по-четверте, прямі податки справляють значний вплив на саму державу, яка повинна забезпечити сприятливі умови для ефективного розвитку виробництва, адже якщо обсяг вітчизняного виробництва продукції зростає, то більшими стають надходження до бюджету;

- по-п’яте, система стягнення прямих податків коштує дешевше ніж система стягнення непрямих;

- по-шосте, при прямому оподаткуванні податкові служби вступають у безпосередні взаємовідносини з платниками податку, що спонукає до розвитку економічної та політичної самосвідомості: виникають думки, на які цілі спрямовуються кошти та наскільки раціонально їх використовують. При непрямому оподаткуванні сплата податку не так помітна, тому платники інертні щодо податкової політики держави;

- по-сьоме, історія розвитку прямих податків свідчить, про те, що вони призводять до сильної зміни як структури виробництва, так і структури споживання. У разі, коли держава забирає весь прибуток або більшу його частину поступово виникає ситуація, коли споживання зменшується, підприємства зупиняються. У свою чергу, доходи господарських одиниць, які зростають при помірних прямих податках стають одним із основних джерел інвестицій в економіку, зростання ділової активності, а значить, і обсягу споживання;

- по-восьме, в ефективній ринковій податковій системі найбільшу частку займають прямі податки з юридичних та фізичних осіб (наприклад, у федеральному бюджеті США – прямі податки складають більш ніж 75%, тоді як частка непрямих податків не досягає і 5%). Це пояснюється тим, що саме прямі податки мають властивість стимулювати ділову активність і виступати міцним ресурсним фактором держави та інструментом позитивного впливу на економіку. Тоді як непрямі податки не пов’язані безпосередньо з ефективністю праці та капіталу і певною мірою навіть протистоять їй.

Разом з тим, механізм прямого оподаткування має і певні недоліки. До цього переліку можна віднести такі позиції:

 • по-перше, при формуванні державного бюджету пряме оподаткування не може бути стабільним джерелом його доходів, оскільки, наприклад, податок на прибуток, податок з доходів фізичних осіб - це результат ефективної діяльності вітчизняного виробника. І навпаки, непрямим податкам властиве швидке їх надходження. Перерахування податків до бюджету здійснюється відразу після реалізації продукції. Крім того, фіскальна ефективність непрямих податків пов’язана з тим, що вони охоплюють величезну кількість людей, які їх сплачують при придбанні кожної одиниці оподаткованого товару, через що вони дають фіску більш стабільний дохід;
 • по-друге, оскільки прямими податками охоплюються прибутки та доходи підприємств і населення, то досить низькою є ймовірність їх повного чи майже повного надходження. Більш надійнім об’єктом оподаткування є товари і послуги, процес споживання яких зупинити ніхто не в змозі;
 • по-третє, прямі податки є досить поблажливими для платників ніж непрямі, де одразу вимагається сплата значної суми. Непрямі ж податки менш помітні для споживачів, оскільки вони сплачуються невеликими частками, шляхом включення їх до ціни товарів, що купуються. Крім того, перевага цих податків полягає ще у в тому, що їх стягнення не пов’язане з неприємним для платника втручанням податкових органів у його приватне життя. Тому протидія непрямим податкам зі сторони платників значно менша ніж прямим;
 • по-четверте, пряма форма оподаткування потребує складного механізму стягнення податків, оскільки пов’язана з досить складною методикою проведення бухгалтерського обліку та звітності;
 • по-п’яте, контроль за сплатою прямих податків також досить складний, оскільки податкова адміністрація має справу з великою групою платників прямих податків. А це, в свою чергу, вимагає розширення податкової служби і розробки різноманітних методів обліку та контролю доходів громадян і підприємств. Недосконалість законодавства й відсутність належного контролю за сплатою податків створюють сприятливі умови для ухилення від їх сплати.

Отже, є два напрямки ухилення від податків: легальний і нелегальний, хоч їх можна аналізувати й сукупно, як інтегральне поняття. Для цього використовується коефіцієнт податкових розходжень та коефіцієнт оподаткування. Перший коефіцієнт вираховується виходячи з масштабів ухилення, а також адміністративних витрат на утримання податкової служби. Другий обчислюється як відношення реальної суми зібраних податків до потенційно можливої їх суми за умови відсутності ухилення. В цілому коефіцієнт оподаткування оцінюється величиною 92-94%, хоч є коливання його значення за різними групами платників: трудові доходи за наймом - найвищий коефіцієнт; доходи від бізнесу, від нерухомого майна, від сільського господарства - найнижчий коефіцієнт;

 • по-шосте, ухилення від сплати прямих податків є протиправною дією і карається в передбаченому законом порядку різними санкціями, тоді як платники непрямого податку можуть цілком легально ухилитися від сплати цього податку, особливо, коли це товар не першої необхідності. Отже, споживач, збільшуючи або зменшуючи задоволення своїх потреб, сам регулює суму непрямих податків, не порушуючи при цьому чинних правових норм;
 • по-сьоме, найкраща система прямих податків не може гарантувати того, що всі види доходу дійсно будуть оподатковані. Ті види та частини доходу, що вислизають з-під прямого оподаткування, охоплюються непрямими податками, які дають змогу оподатковувати платника за його індивідуальною платоспроможністю.

Висновки та пропозиції. Отже, зазначене переконує нас в тому, що позитивні сторони, які об’єктивно притаманні прямим податкам значно переважають негативні. При цьому в сучасних умовах спостерігається зростання пріоритету саме прямих податків серед доходів бюджету України. Однак, на наш погляд, закономірне підвищення ролі прямих податків може бути забезпечене тільки внаслідок загальної зміни економічної ситуації в країні: економічного зростання, підвищення рівня доходів юридичних і фізичних осіб, тобто створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги. В свою чергу система прямого оподаткування може або стимулювати розвиток цих процесів, або гальмувати їх. Все залежить від того, наскільки вона буде оптимальною для даного періоду часу.

Для поступального розвитку суспільства, забезпечення фінансових потреб держави та матеріального добробуту населення система прямого оподаткування в Україні повинна бути регулятором, стимулятором прибуткової діяльності, а не тільки примусовими платежами. Тому визначення прямих податків має базуватися на тому, що це – примусовий прагматичний фінансовий компроміс між потребами держави в коштах та інтересами юридичних і фізичних осіб.

Загалом, пряме оподаткування має сенс і перспективу коли воно не вичерпує джерело подальших бюджетних доходів, що необхідно враховувати при здійсненні державної податкової політики.

Приклад презентації розв'язання ситуаційного завдання з теми №5 «Теоретико–методологічні засади класифікації податків» наведено у додатку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ситуаційні завдання

 

Модуль 1. Наука про податки як складова фінансової науки

 

Змістовий модуль 1. Історичний процес розвитку науки про податки

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 2. Передумови виникнення та генезис податків

 

 

Економічні передумови виникнення і розвитку податків, способів їх стягнення та форм оподаткування.

Еволюція системи оподаткування у країнах світу. Етапи еволюції системи оподаткування у країнах світу. Характерні особливості періодів становлення і розвитку системи оподаткування у країнах світу. Податкова система Стародавньої Греції та Римської імперії. Податкові системи західноєвропейських держав.

Історичний розвиток оподаткування в Україні. Етапи еволюції оподаткування в Україні. Податки у Київській Русі (ІХ – ХІІ ст.). Оподаткування в Україні за часів Великого князівства Литовського (ХІV – ХV ст.). Система оподаткування України за часів Речі Посполитої (ХVІ – ХVІІ ст.). Військовий скарб Запорозької Січі (ХV – ХVІІІ ст.). Система оподаткування за часів Петра І (ХVІІ – ХVІІІ ст.). Система оподаткування в Україні у ХVІІІ – ХІХ ст. Система оподаткування в Україні у ХХ ст. та на поч. ХХІ ст. Податкова політика за часів української державності (1917 – 1919 рр.). Перші податкові заходи Радянської влади. Податки за часів НЕПу (1920 – 1929 рр.). Податкова політика за часів Радянського Союзу (1930 – 1990 рр.). Податкова реформа та доходи державної скарбниці незалежної України.

Інституціональні та макроекономічні умови становлення системи оподаткування України (1991 р.). Податкова система в Україні, основні етапи її становлення і розвитку. Характерні особливості періодів становлення і розвитку податкової системи України.

Сучасна інноваційна модель реформування податкової системи України як європейської держави. Податковий кодекс України – підґрунтя інноваційного розвитку.

Ключові терміни та поняття

податок, збір, платіж, податкова система.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №2;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №2, модуля 1, змістового модуля 1;

- аналіз економічних передумов виникнення і розвитку податків, способів їх стягнення та форм оподаткування в наступних аспектах:

- еволюція системи оподаткування у країнах світу;

- історичний розвиток оподаткування в Україні.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. Яка роль податків у житті суспільства?
 2. Яке значення відіграють податки для функціонування держави взагалі та становлення української державності зокрема?

 

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Що лежить в основі виникнення та еволюції податків?

þ Чим зумовлено перетворення податків на постійне джерело державних доходів?

þ Що дає вивчення історії оподаткування для розуміння його сутності і сучасних проблем?

 

Завдання 1. Дайте своє тлумачення епізоду, описаному в Новому Завіті. “І справив Левій у своїм домі велику гостину для Нього. І був натовп великий митників й інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї ж та книжники їхні нарікали на Нього та учням Його говорили: “Чому з митниками та із грішниками ви їсте та п’єте?” (Євангелія від св. Луки 15: 29–30).

 

Завдання 2. У XVII ст. міністр фінансів Франції Жан Батист Кольбер запровадив пільгове оподаткування виробництва предметів розкоші (прикрас, парфумів, дорогих тканин і меблів, вишуканих вин, модної одежі і т. п.). Чи зберіг цей захід значення для сучасної французької економіки? Чи може бути запроваджений такий захід в Україні? Поясніть: втручання держави в економіку – це добро чи зло?

 

Завдання 3. Французький податок на сіль (габель) був запроваджений під час Столітньої війни як надзвичайний (воєнний) податок, але не був скасований і проіснував до Великої французької революції. Справлявся в формі королівської соляної регалії. Назвіть дати і поясніть зміст супутніх історичних обставин (Столітня війна, Французька буржуазна революція). Розкрийте сутність регалії як форми державних доходів.

 

Завдання 4. Італійський мислитель Нікколо Макіавеллі (1469–1527) рекомендував ввести загально-майновий податок. Чому ця пропозиція була нездійснима в середньовічну епоху? Розкажіть про сучасні особливості адміністративно-організаційної технології справляння такого податку.

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 3. Економічна природа і суспільне призначення податків

 

 

Етимологія поняття „податок” (ідея про дар; ідея про прохання, благання держави про підтримку; ідея надання допомоги державі; ідея про жертву, що приноситься громадянином в інтересах держави, при якій він відмовляється від будь-чого в інтересах суспільного благополуччя; ідея про розвиток у платника почуття обов’язку; ідея про закріплення статусу примусовості; ідея певної частки чи окладу, яка встановлюється урядом поза будь-якою залежністю від волі платника).

Еволюція поглядів на сутність і необхідність податків видатних науковців минулих століть. Перші економічні теорії про податки в контексті науки про державне господарство.

Наукові теорії про сутність податків. Теорія обміну (епоха середньовіччя кін. V – сер. XVІІ ст.). Атомістична теорія школи фізіократів (епоха Просвітництва XVІІІ ст.). Класична теорія (ІІ пол. XVІІІ ст. – І пол. XІX ст.). Теорія насолоди представників економічного романтизму (І пол. XІX ст.). Теорія страхової премії (І пол. XІX ст.). Теорія марксизму (ІІ пол. XІX ст.). Теорія маржиналізму (неокласична школа) (ІІ пол. XІX ст. – І пол. XX ст.). Новий принцип справедливого оподаткування (шведська школа) (ІІ пол. XІX ст. – І пол. XX ст.). Кейнсіанська теорія (І пол. XX ст.). Монетаристська теорія (неокласична школа) (І пол. XX ст.). Неокейнсіанська теорія (ІІ пол. XX ст.).

Податки в економічній системі держави. Взаємозв’язок податків з іншими елементами економічної системи та їх роль в системі фінансових категорій. Призначення і роль податків.

Економічна сутність податків та їх об’єктивні ознаки. Матеріальний та суспільний аспекти економічного змісту податків. Характерні ознаки податків як економічного явища. Податки в системі доходів державного бюджету.

Правовий зміст категорії «податок». Правова регламентація вилучення податків та податкових відносин.

Відмінні ознаки податків, зборів та обов’язкових платежів.

Зміст понять «функція» та «функція податків».

Наукові підходи до визначення функцій (підфункцій) податків. Фіскальна функція податків (перерозподільна, контрольна), соціально-економічна (регулююча) функція податків (стимулююча, стримуюча).

Зміст фіскальної функції податків та механізм її дії. Суспільне призначення податків. Визначальна роль фіскальної функції податків у формуванні фінансових ресурсів держави. Податковий коефіцієнт як кількісний показник виконання податками фіскальної функції.

Зміст регулюючої функції податків та механізм її дії. Напрями об’єктивного впливу податків на поведінку та доходи їх платників: суб’єктів господарювання, домогосподарств. Інструменти податкового регулювання: ставки податків, податкові пільги та ступінь їх впливу на економіку й соціальну сферу.

Єдність та співвідношення функцій податків у податковій системі держави.

Ключові терміни та поняття

економічна система держави, інституційні регулюючі механізми держави (гроші, фінанси, кредит, ціни, податки (прямі, непрямі), фінансові категорії, державні доходи, державні видатки, державний бюджет, державні фінанси, обов’язковість податку, індивідуальна безоплатність податку, регулярність стягнення податку, правовий зміст категорії податку, відрахування, обов’язкові збори та платежі, функції податків (фіскальна функція, регулююча функція).

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №3;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №3, модулю 1, змістового модулю 1;

- аналіз економічної природи і суспільного призначення податків в наступних аспектах:

- еволюція поглядів на сутність і необхідність податків видатних науковців минулих століть;

- взаємозв’язок податків з іншими елементами економічної системи та їх роль в системі фінансових категорій;

- призначення і роль податків;

- економічна сутність податків та їх об’єктивні ознаки

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. У чому полягає відмінність між поглядами на сутність і необхідність податків видатних науковців минулих століть?
 2. Що являють собою податки ? Дайте їх визначення.
 3. Назвіть і охарактеризуйте функції податків.
 4. У чому полягає суть фіскальної функції податків та який механізм її реалізації?
 5.  У чому полягає суть регулюючої функції податків та який механізм її реалізації?

 
Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ У чому полягає відмінність між поглядами на сутність і необхідність податків видатних науковців минулих століть?

þ Що являє собою «податкова ціна» суспільного блага і чим вона відрізняється від ціни на товари індивідуального споживання?

 

Завдання 1. В чому сенс заміни під час Великої Французької революції терміну „impôt” (податок) терміном „contribution” (внесок)? Якими соціальними і політичними мотивами була викликана така заміна? Чи може мати місце така заміна в системі оподаткування України?

 

Завдання 2. Представнику італійської школи фінансової науки Антоніо Де Віті Де Марко (1858–1943) належить робота “Теоретичні основи економіки державних фінансів”. Уявіть, що вам запропонували курсову або дипломну роботу на тему “Економіка оподаткування”. Який зміст ви б вклали в дане поняття ? Чим зміст такої роботи відрізняється від теми “Податкова система”?

 

Завдання 3. В чому полягає новизна вчення про податки Е. Ліндаля та К. Вікселля? В яких положеннях їхня теоретична інтерпретація оподаткування відрізняється від концепцій вітчизняних учених-фінансистів?

 

Завдання 4. Засновниками фінансової науки в Німеччині були камералісти, в Італії та Англії – меркантилісти, у Франції – фізіократи. Поясніть, чим відрізняються ці школи економічної думки в поглядах на оподаткування. В чому полягають заслуги камералістів перед наукою адміністрування податків?

 

Змістовий модуль 2. Теоретичні складові розвитку оподаткування

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 4.

Термінологія оподаткування та основні елементи податку

 

 

Термінологія оподаткування: загальна характеристика, напрями використання та її значення у системі оподаткування.

Загальна характеристика елементів податку та їх класифікація на обов’язкові й факультативні.

Характеристики обов’язкових елементів податку: суб’єктів, об’єктів, бази оподаткування, джерела сплати податку, одиниці оподаткування, податкової ставки, податкової квоти, податкового періоду, порядку розрахунку податку, порядку і термінів сплати податку.

Характеристики факультативних елементів податку: податкових пільг, відповідальності за несплату чи несвоєчасну сплату податків, порядку примусового стягнення податків.

Визначення поняття «суб’єкт оподаткування» та його класифікація на: «платників податку», «податкових агентів». Поділ платників податку на формальних (законодавчо визначені: юридичні та фізичні особи (резиденти, нерезиденти)) та реальних (носії). Критерії визначення податкового статусу юридичних осіб: місце реєстрації, юридична адреса, місце здійснення центрального управління і контролю, місце здійснення поточного управління, ділова мета. Критерії визначення податкового статусу фізичних осіб: фізична присутність особи на території даної країни, місце розташування постійного житла, центр життєвих інтересів, місце переважного проживання, громадянство, домовленість компетентних органів.

Визначення поняття «об’єкт оподаткування» та його класифікація на: доходи, майно, операції з поставки товарів, робіт, послуг. Вимоги до визначення об’єктів оподаткування: стабільність, піддавання чіткому обліку, безпосереднє відношення до платника.

Визначення поняття «податкова ставка». Методи встановлення податкових ставок. Класифікація податкових ставок відповідно до виду діяльності платника. Класифікація податкових ставок за методом установлення: тверді й процентні ставки. Види процентних ставок: пропорційні, прогресивні та регресивні, їх комбінації. Проста й складна прогресії оподаткування.

Визначення поняття «податкові пільги» та їх класифікація. Класифікація податкових пільг за видами та формами. Види податкових пільг (податкові вирахування, податкові знижки, податковий кредит) та їх характеристики. Форми податкових пільг (неоподатковуваний мінімум, вирахування з об’єкта оподаткування окремих його елементів, звільнення від сплати податку окремих категорій платників, зниження податкової ставки, вирахування з податкового окладу, цільові податкові пільги) та їх характеристики. Класифікація податкових пільг: за сферою застосування (загальні або повні, специфічні або часткові); за терміном надання (постійні, тимчасові, надзвичайні) за призначенням (стимулюючі, підтримуючі).

Ключові терміни та поняття

суб’єкт податку (платник податку), носій податку, об’єкт оподаткування, джерело сплати податку, одиниця оподаткування, податкова ставка, базова ставка, знижена ставка, підвищена ставка, податкова квота, податкові пільги, тверді податкові ставки, процентні податкові ставки, види процентних ставок (пропорційні, прогресивні та регресивні), комбінації процентних ставок (проста й складна прогресія).

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №4;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №4, модулю 1, змістового модулю 2;

- аналіз термінології оподаткування та основні елементи податку в наступних аспектах:

- загальна характеристика елементів податку та їх класифікація на обов’язкові й факультативні;

- характеристики обов’язкових елементів податку;

- характеристики факультативних елементів податку.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. У чому полягає сутність податково-правових відносин?
 2. Визначте елементи податку.
 3. Які елементи податку відносяться до обов’язкових, а які до факультативних?

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Яка підпорядкованість, та законодавча база податково-правових відносин в Україні?

þ Яка роль термінології оподаткування у законотворчій діяльності при формуванні податкового законодавства?

þ Які критерії покладено в основу визначення податкового статусу юридичних і фізичних осіб?

 

Завдання 1. У IV ст. н. е. імператор Костянтин запровадив в Римі подушний податок. Охарактеризуйте елементи подушного податку: об’єкт, суб’єкт, шкалу оподаткування (прогресивна, пропорційна, регресивна). Чи входить до складу структури чинної системи оподаткування України подушний податок? Вважають, що даний податок сприяв занепаду Римської імперії. Аргументуйте або спростуйте точку зору, що податки здатні зруйнувати державу.

 

Завдання 2. Деякі вчені-економісти виступають проти застосування математичних методів до дослідження фінансових і фіскальних явищ. Погодьтесь або доведіть протилежне.

 

Завдання 3. Прокоментуйте позитивні й негативні наслідки оподаткування доходів за єдиною ставкою, поясніть свою позицію. Наведіть приклади прогресивних, пропорційних, регресивних податків. 

Завдання 4. У 1920 р. у Франції було запроваджено податок з обороту, який відноситься до універсальних акцизів. Наведіть інші форми універсальних акцизів. Охарактеризуйте елементи податку з обороту: суб’єкт, об’єкт, база оподаткування. Чи входить до складу структури чинної системи оподаткування України податок з обороту? Вважають, що даний податок справляє суттєвий вплив на процеси ціноутворення, сприяючи їх підвищенню. Аргументуйте або спростуйте точку зору, що податки здатні впливати на ціни.

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 5.

Теоретико –методологічні засади класифікації податків

 

 

Поняття та значення класифікації податків. Методологічні основи здійснення економічно обґрунтованої класифікації податків.

Класифікація податків за характерними ознаками: в залежності від суб’єкта оподаткування (з юридичних осіб, з фізичних осіб); за об’єктами оподаткування (на доходи, на майно, на споживання); за формою стягнення (грошові та натуральні); за методом стягнення чи за формою оподаткування (прямі та непрямі); залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки (загальнодержавні та місцеві); за способом стягнення (окладні та розкладні).

Види прямих податків. Реальні податки: земельний, домовий, промисловий, податок на грошовий капітал. Особисті податки: подушний, прибутковий (податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб) майновий, на спадщину і дарування. Переваги і недоліки прямих податків, їх місце в податковій системі. Регулюючий вплив окремих видів прямих податків.

Види непрямих податків: акцизи, мито. Акцизи, їх види. Специфічні акцизи (акцизний податок), їх особливості. Універсальні акцизи (ПДВ), їх особливості. Поділ мита на експортне та імпортне. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Міжнародні системи класифікації податків. Поділ податків згідно з класифікацією Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР). Поділ податків згідно з класифікацією Міжнародного валютного фонду (МВФ). Схожі і відмінні ознаки між класифікацією податків, що застосовується ОЕСР та МВФ. Поділ податків згідно з класифікацією Системи національних рахунків. Класифікація податків за економічними функціями, що застосовується в ЄС.

Класифікація податків, що застосовується в Україні. Спільні і відмінні ознаки між класифікацією податків, що застосовується МВФ та в Україні.

Ключові терміни та поняття

класифікація податків, суб’єкт оподаткування (юридичні особи, фізичні особи), об’єкт оподаткування (доходи, майно, споживання), форма стягнення податків (грошова, натуральна), прямі податки, особисті прямі податки, реальні прямі податки, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, податок на землю, непрямі податки, універсальні акцизи, специфічні акцизи, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, загальнодержавні податки і збори, місцеві податки і збори.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №5;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №5, модулю 1, змістового модулю 2;

- аналіз теоретико –методологічні засад класифікації податків у наступних аспектах:

- класифікація податків за характерними ознаками;

- види прямих податків;

- види непрямих податків;

- міжнародні системи класифікації податків;

- класифікація податків, що застосовується в Україні.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. У чому полягає сутність прямих податків? Назвіть їх види.
 2. У чому полягає сутність непрямих податків? Назвіть їх види.
 3. Відповідно до класифікації податків назвіть їх види, які належать до кожної з груп.

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Чому класифікація податків на прямі та непрямі піддається критиці у наукових колах?

þ Яка офіційна класифікація податків застосовується в Україні? Чим вона відрізняється від класифікації податків ОЕСР, МВФ? Чи можна її застосовувати в Україні?

 

Завдання 1. При запровадженні певного податку законодавці мають враховувати фіскальні, економічні, соціальні, етичні, політичні й адміністративні фактори. Поясніть їх зміст. Знайдіть суперечливі ефекти в дії названих факторів.

 

Завдання 2. За наведеними даними у табл. 1. та відповідно до класифікації податків визначте ознаку цієї класифікації та вплив кожної групи податків на формування доходів бюджету. Зробіть відповідні висновки.

 

Таблиця 1.

Структура податків в Україні на фактори виробництва

 

Показник (%)

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

Праця та підприємництво

51,9

66,8

72,4

87,2

78,1

74,9

Капітал (майно)

10,5

12,1

11,7

11,2

9,9

7,8

Природні ресурси

17,9

12,6

12,6

14,9

11,6

14,3

Податки на споживання

19,7

8,5

3,3

-13,3

0,4

3,0

Всього

100

100

100

100

100

100

 

Завдання 3. За наведеними даними у табл. 2. та відповідно до класифікації податків на прямі та непрямі визначте, які податки відносяться до кожної групи та обчисліть їх щорічну питому вагу у податкових надходженнях. Складіть таблицю та зробіть відповідні висновки.

Таблиця 2.

Структура податків в Україні

 

Показник

(млн. грн.)

20ХХ р.

20ХХ р.

20ХХ р.

20ХХ р.

20ХХ р.

20ХХ р.

20ХХр.

Податок на прибуток підприємств

568,3

683,4

896,9

1581,2

1853,6

3499,3

3927,4

Податок на доходи фізичних осіб

574,1

820,6

1002,5

1237,9

1223,4

1623,9

2072,7

Плата за землю

191,8

235,9

276,5

321,8

342,1

471,2

480,8

Акцизний податок

53,8

50,0

50,4

50,6

55,1

69,6

93,5

Єдиний податок

72,5

73,3

105,9

64,0

73,1

96,5

64,3

Мито

16,9

25,1

37,4

62,0

58,5

102,2

79,4

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

36,0

36,3

35,3

38,8

42,6

39,7

74,7

Податок на додану вартість

344,2

319,9

321,3

719,1

642,0

423,3

539,8

Інші податки та обовязкові платежі 

481,6

316,9

388,3

673,6

525,4

1188,6

420,8

Всього податкових надходжень

2339,2

2360,6

2771,9

3310,8

4031,8

6967,7

7768,6

 

Завдання 4. Американський економіст Генрі Джордж (1839–1897) запропонував замінити всі існуючі податки єдиним податком на землю. Ваше ставлення до такої ідеї, в чому її переваги і недоліки, наскільки вона реальна, які можливі соціально-економічні наслідки? Обґрунтуйте відповідь. 

 

Завдання 5. На думку окремих науковців, найбільш доцільною та економічно обґрунтованою є поділ податків згідно з класифікацією МВФ. Аргументуйте або спростуйте дану точку зору.

 

Модуль 2. Система оподаткування та податкова політика

 

Змістовий модуль 3. Теоретико – правові засади формування податкової системи та податкової політики

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 6.

Теоретичні основи побудови податкової системи держави

 

Поняття податкової системи і вимоги до неї.

Наукові основи побудови податкової системи. Податки в системі державних доходів. Порядок і методи формування державних доходів. Податковий метод формування державних доходів як елемент правової держави в умовах ринкової економіки. Податки і формування бюджету.

Обсяг видатків бюджету як визначальна база побудови податкової системи. Рівень централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті, його залежність від обсягу і характеру функцій держави. Вплив рівня централізації валового внутрішнього продукту в бюджеті на рівень оподаткування.

Відносини власності як правова основа встановлення податків. Форми власності і їх вплив на вибір видів і об’єктів оподаткування. Особливості оподаткування суб’єктів різних форм власності.

Принципи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового внутрішнього продукту. Податки як інструмент державного регулювання доходів юридичних і фізичних осіб.

Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою функціями податків, між різними видами податків у податковій системі. Чинники, що визначають структуру податкової системи.

Склад та структура податкової системи України та її нормативно-правова база.

Ключові терміни та поняття

доходи бюджету, видатки бюджету, податкова система, структура податкової системи, відносини власності, ідеали оптимального оподаткування, принципи оподаткування.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №6;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №6, модуля 2, змістового модуля 3;

- аналіз теоретичних основ побудови податкової системи держави в наступних аспектах:

- наукові основи побудови податкової системи;

- принципи оподаткування;

- структурна побудова податкової системи.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. Що таке податкова система держави ?
 2. Вкажіть складові елементи податкової системи держави.

 

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Чи є доцільним, на вашу думку, розмежування понять «податкова система» і «система оподаткування»?

þ Яка роль податкових та неподаткових надходжень у формуванні доходів державного бюджету України та у ВВП?

þ Яка роль податкової системи в забезпеченні соціально-економічної стабільності в країні?

Завдання 1. За наведеними даними у табл. 3. обчисліть щорічну питому вагу податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб у податкових надходженнях до зведеного бюджету за 20ХХ – 20ХХ рр. Складіть таблицю та зробіть відповідні висновки щодо впливу кожного з них на формування податкових надходжень.

 

 

Таблиця 3.

Структура прибуткових податків в Україні

Показник

(млн. грн.)

Роки

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

Податок на прибуток підприємств

568,3

683,4

896,9

1581,2

1853,6

3499,3

3927,4

Податок з доходів фізичних осіб

574,1

820,6

1002,5

1237,9

1223,4

1623,9

2072,7

Всього податкових надходжень

2339,2

2360,6

2771,9

3310,8

4031,8

6967,7

7768,6

 

Завдання 2. Перехід на спрощену систему оподаткування (сплату єдиного податку) в Україні започатковано з 1 січня 1999р. Поясніть мотиви. Охарактеризуйте єдиний податок під кутом зору принципів оподаткування.

 

Завдання 3. За наведеними даними у табл. 4. обчисліть щорічну питому вагу податку на додану вартість, акцизного податку та мита у податкових надходженнях до державного бюджету. Складіть таблицю та зробіть відповідні висновки щодо впливу кожного з них на формування податкових надходжень.

Таблиця 4.

 

Структура непрямих податків в Україні

 

Показник

(млн. грн.)

Роки

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

20ХХ

Податок на додану вартість

368,5

583,2

856,2

781,3

953,4

991,3

927,5

Акцизний податок

74,5

82,5

102,4

123,1

93,4

103,9

72,7

Мито

57,1

20,6

52,5

37,9

23,4

16,9

20,7

Всього податкових надходжень

3115,5

3345,3

3429,1

3527,2

3940,6

4834,1

5432,9

 

Завдання 4.

На основі статистичних даних, зображених у табл. 5., визначте питому вагу податкових та неподаткових надходжень у доходах зведеного бюджету та у ВВП протягом 20ХХ – 20ХХрр. Складіть таблицю та зробіть відповідні висновки.

 

 

Таблиця 5.

 

Динаміка ВВП та доходів Зведеного бюджету України

 

Показники

(млрд. грн.)

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

20ХХр.

1

ВВП

170,1

204,2

225,8

267,3

345,9

418,5

2

Доходи бюджету в т.ч.

49,1

54,9

62,0

75,3

91,5

131,8

3

податкові надходження

30,5

36,3

40,6

46,1

52,3

76,8

4

неподаткові надходження

18,6

18,6

21,4

29,2

39,2

55

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 7.

Податкова політика держави

 

Зміст поняття «податкова політика». Головні критерії податкової політики. Завдання та напрямки податкової політики. Податкова політика як складова фіскальної політики держави. Фактори, що визначають напрямки і характер податкової політики.

Типи податкової політики. Податкова політика, що характеризується високим, низьким, суттєвим рівнями оподаткування. Податкова політика в умовах дефіцитності бюджету та інфляції.

Класифікація принципів податкової політики. Загальні та специфічні принципи податкової політики.

Наукові теорії про податкове регулювання.

Суть податкового регулювання. Цілі та роль податкового регулювання економіки. Інструменти податкового регулювання. Основні напрямки впливу податкових важелів. Податкові важелі прискорення економічного зростання та стимулювання інвестицій.

Завдання сучасної податкової політики України, напрямки та фактори, що визначають її характер.

Ключові терміни та поняття

податкова політика, фіскальна політика, економічна політика, дискреційна фіскальна політика, рестрикційна (обмежувальна) фіскальна політика, критерії податкової політики, напрямки податкової політики, принципи податкової політики, податкове регулювання ринку, податкове стимулювання, податкові важелі прискорення економічного зростання.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №7;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №7, модуля 2, змістового модуля 3;

- аналіз податкової політики держави в наступних аспектах:

- зміст поняття «податкова політика»;

- типи податкової політики;

- завдання сучасної податкової політики України, напрямки та фактори, що визначають її характер.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. В чому полягає сутність податкової політики?
 2. Які питання охоплює податкова політика у широкому плані?
 3. Які питання охоплює податкова політика у вузькому плані?

 

 

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Яка роль податкової політики у вирішенні поточних та стратегічних завдань національної економіки і досягнення поставлених цілей?

þ Яка роль податкової політики в процесі прискорення економічного зростання та стимулювання інвестицій?

þ Які соціально-економічні ефекти проведення дискреційної фіскальної політики та рестрикційної (обмежувальної) фіскальної політики?

 

Завдання 1. Після підвищення цін на нафту в США запроваджений додатковий податок на автомобілі з потужними двигунами. Якими міркуваннями міг керуватися уряд? Охарактеризуйте податок під кутом зору його соціально-економічних ефектів. Якою є система оподаткування в Україні транспортних засобів?

 

Завдання 2. Американський уряд не відмовляється від прогресивної шкали прибуткового оподаткування на користь пропорційної (єдиної) ставки на зразок прийнятої в Україні. Поясніть мотиви. Охарактеризуйте прогресивний податок під кутом зору принципів оподаткування.  Якою є чинна система прибуткового оподаткування в Україні?

 

Завдання 3. Перехід на спрощену систему оподаткування (сплату єдиного податку) в Україні започатковано з 1 січня 1999р. Поясніть мотиви. Охарактеризуйте єдиний податок під кутом зору принципів оподаткування.

 

Завдання 4. Республіканська партія США виступає за “економіку пропозиції”, демократична – за “економіку попиту”. В чому полягає їх зміст, які соціальні сили підтримують ці партії, на якій стороні ваші переконання?  Яка соціальна підтримка населення з низькими доходами здійснюється при їх оподаткуванні з боку українського уряду?

 

Завдання 5. Поясніть призначення застосовуваного в Канаді інвестиційного податкового кредиту та податкового кредиту на затрати науково-дослідного характеру. Чи властиві подібні заходи фіскальної політики в Україні?

 

Завдання 6. Коли б вам прийшлося бути експертом пропозиції щодо використання податкових пільг для тих галузей економіки, де створюються нові робочі місця, які галузі ви б запропонували для України (за канадським прикладом)? Якщо так, то чому ви думаєте, що одні галузі господарства мають бути поставлені в привілейоване становище в порівнянні з іншими?

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 8.

Методологічні основи виміру податкового навантаження та шляхи його оптимізації

 

 

 

Наукові підходи до визначення поняття «податкове навантаження». Зміст і межа податкового навантаження. Теоретичні засади визначення рівня податкового навантаження з точки зору як відтворювальних позицій, так і з позицій оцінки стимулюючого (антистимулюючого) впливу оподаткування на виробництво та споживання, соціально-економічний розвиток держави. Основні вимоги до методики визначення рівня податкового навантаження. Показники рівня податкового навантаження на економіку та доходи платників податків. Напрями застосування показників податкового навантаження.

Динаміка частки основних бюджетоутворюючих податків у ВВП та доходах державного бюджету. Співвідношення податкових та неподаткових платежів у ВВП та доходах державного бюджету. Співвідношення основних прямих та непрямих податків у ВВП та доходах державного бюджету.

Вплив рівня податкового навантаження на виручку, витрати, прибуток підприємств та доходи громадян. Частка податку з доходів фізичних осіб в грошових доходах населення України.

Сутність та форми перекладання податків. Перекладання непрямих податків: податку на споживання окремого товару (акцизного податку), універсального податку на споживання, універсального податку на фактори виробництва. Напрямки і способи перекладання прямих податків: податку на один із факторів виробництва (на капітал).

Поняття та процедура оптимізації оподаткування. Ідеали оптимального оподаткування: економічна ефективність і соціальна справедливість. Принципи оптимального оподаткування.

Об’єкти оптимізації: ставки податку, податкові пільги, техніка оподаткування.

Основні напрями оптимізації оподаткування: кількісні параметри зниження податкових ставок та загального рівня податкового тягаря.

Основні напрями оптимізації регулятивного впливу прибуткового оподаткування на доходи юридичних і фізичних осіб.

Ключові терміни та поняття

податкове навантаження, показники податкового тиску, податкові платежі, неподаткові платежі, основні прямі податки, основні непрямі податки, крива Лаффера, оптимізація оподаткування, об’єкти оптимізації оподаткування, принципи оптимального оподаткування, процедура оптимізації оподаткування.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №8;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №8, модуля 2, змістового модуля 3;

- аналіз методологічних основ виміру податкового навантаження та шляхів його оптимізації в наступних аспектах:

- наукові підходи до визначення поняття «податкове навантаження»;

- зміст і межа податкового навантаження;

- показники рівня податкового навантаження на економіку та доходи платників податків;

- вплив рівня податкового навантаження на виручку, витрати, прибуток підприємств та доходи громадян.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. Що таке податкове навантаження і як визначається його рівень?
 2. З допомогою яких показників можна визначити рівень податкового навантаження на економіку?
 3. З допомогою яких показників можна визначити рівень податкового навантаження на доходи юридичних та фізичних осіб?

 

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Яке значення та напрями застосування показників податкового навантаження?

þ Які критерії оптимального рівня податкового навантаження на економіку країни та доходи платників податків?

þ Яку податкову систему можна вважати оптимальною?

 

Завдання 1. Розкрийте позафіскальні ефекти оподаткування. Як ви розумієте ідеали рівності та соціальної справедливості в оподаткуванні? Чи справедливо, щоб будь-які категорії платників, користуючись підтримкою парламентської більшості, були звільнені від сплати податків?

 

Завдання 2. На основі статистичних даних, зображених у табл. 6., визначте, яку частку у ВВП займають доходи Зведеного бюджету України та рівень податкового навантаження на економіку в Україні протягом зазначених шести років. Зробіть відповідні висновки.

 

Таблиця 6.

Динаміка ВВП та доходів Зведеного бюджету України

п/п

Показники

(млрд. грн.)

1 – й

рік

2 – й

рік

3 – й

рік

4 – й

рік

5 – й

рік

6 – й

рік

1

ВВП

170,1

204,2

225,8

267,3

345,9

418,5

2

Доходи бюджету в т.ч.

49,1

54,9

62,0

75,3

91,5

131,8

3

Податкові надходження

30,5

36,3

40,6

46,1

52,3

76,8

 

Завдання 3. На основі статистичних даних, зображених у табл. 7., визначте рівень податкового навантаження на юридичних осіб в Україні та напрями його оптимізації. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 7.

Динаміка ВВП та податкових надходжень від юридичних осіб до Зведеного бюджету України

Показники

(млрд. грн.)

1 – й

рік

2 – й

рік

3 – й

рік

4 – й

рік

5 – й

рік

6 – й

рік

7 – й

рік

8 – й

рік

ВВП

103,9

126,1

170,1

204,2

225,8

267,3

345,9

418,5

Податкові надходження від юр. осіб

569,4

635,3

769,8

828,0

939,8

1324,3

1708,9

1531,3

Прибутки юр. осіб до оподаткування

341,9

742,7

1393,3

1874,0

1464,1

2031,2

2598,2

2364,2

 

Завдання 4. На основі статистичних даних, зображених у табл. 8., визначте рівень податкового навантаження на домашні господарства в Україні протягом 8 – ми років та напрями його оптимізації. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця 8.

Динаміка ВВП та податкових надходжень від домашніх господарств до Зведеного бюджету України

Показники

(млн. грн.)

1 – й

рік

2 – й

рік

3 – й

рік

4 – й

рік

5 – й

рік

6 – й

рік

7 – й

рік

8 – й

рік

ВВП

103,9

126,1

170,1

204,2

225,8

267,3

345,9

418,5

Податкові надходження від дом. господарств

16153,9

18777,9

23619,1

28436,7

35994,2

43551,7

51109,2

49031,1

Грошові доходи населення до оподатку-вання

54379,0

61865,0

86911,0

109391

129081

148771

168461

166383

 

Завдання 5. За наведеними даними табл. 9. обчисліть співвідношення обов’язкових платежів та кожного з них у доходах населення за п’ять років Складіть таблицю та зробіть відповідні висновки.

 

Таблиця 9.

Динаміка доходів населення та податкових платежів в Україні

Рік

Сукупна заробітна плата, млрд. грн.

Внески до державних

цільових фондів,

млрд. грн.

Сукупна сума

податкових платежів, млрд. грн.

1 – й

рік

120

1,2

1,2

2 – й

рік

138

2,8

4,3

3 – й

рік

159

4,8

10,1

4 – й

рік

183

6,4

18,5

5 – й

рік

210

8,4

30,3

 

 

Змістовий модуль 4. Сучасні податкові системи зарубіжних країн

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Теми 9.

Особливості розвитку та існування податкових систем різних країн світу

Загальні риси системи оподаткування в країнах ринкової економіки. Структура податків та динаміка їх частки у ВВП в країнах ринкової економіки.

Основні тенденції функціонування та розвитку податкових систем у провідних країнах світу.

 

Ключові терміни та поняття

форми побудови податкових відносин, бюджетна централізація ВВП, країни ринкової економіки, структура податкової системи Швеції, США, Німеччини, Великобританії, Франції, Японії, федеральний бюджет.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №9;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №9, модуля 1, змістового модуля 4;

- аналіз особливостей розвитку та існування податкових систем різних країн світу в наступних аспектах:

- загальні риси системи оподаткування в країнах ринкової економіки;
- структура податків та динаміка їх частки у ВВП в країнах ринкової економіки;

- основні тенденції функціонування та розвитку податкових систем у провідних країнах світу.

 

Дати відповідь на теоретичні питання:

 

 1. Визначте загальні риси систем оподаткування в країнах ринкової економіки.
 2. Якою є структура податків та динаміка їх частки у ВВП в країнах ринкової економіки?
 3. Назвіть основні тенденції функціонування та розвитку податкових систем у провідних країнах світу.
 4. Визначте загальні риси систем оподаткування в країнах ринкової економіки.

 

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Яка роль податкової системи в забезпеченні соціально-економічної стабільності в окремих зарубіжних країнах?

þ Яка роль податкової системи окремих зарубіжних країн у стимулюванні підприємницької та інвестиційної активності платників податків?

 

Завдання 1. В Італії був проведений один із перших в Європі податкових кадастрів. Охарактеризуйте кадастр як фіскальну технологію. Які інші методи обліку та оцінки об’єктів оподаткування вам відомі?

 

Завдання 2. Італія – країна мафії. Які, з вашого погляду, способи ухилення від податків властиві для мафіозних структур? Які заходи протидії ви можете запропонувати? В останні роки італійську мафію удалося значною мірою приборкати завдяки запровадженню правила: доходи, законне походження яких не доказане, вважаються нелегальними, а їх власник підлягає слідству. Як ви оцінюєте подібний захід? Чи доцільно застосувати його в Україні? 

 

Завдання 3. У Франції деякий час існував так званий податок солідарності з цільовим призначенням для фінансування програм підтримки малозабезпечених сімей за рахунок платників податків, доходи яких перевищують 3,6 млн. фр. у рік. Як можна оцінити податок такого типу? Чи доцільно і можливо запровадити схожий податок в Україні? З вашого погляду, який спосіб фінансування соціальної допомоги більш ефективний: за рахунок цільових податків чи загальних податкових надходжень?

Завдання 4. У Німеччині на рівні громад (общин) успішно справляється податок із власників собак, яких у країні декілька мільйонів. В Україні аналогічний податок успіху не мав. Поясніть.

 

Завдання 5. У США діє система закріплених доходів (всі існуючі податки закріплені за певними бюджетами), у Німеччині – система регулюючих доходів, коли основні податки в певній пропорції розподіляються між федеральним, земельними і місцевими бюджетами. Порівняйте і прокоментуйте.

 

Завдання 6. Для США властива міграція податків – переміщення фіскального потенціалу з штату в штат у зв’язку з переміщенням оподатковуваних доходів, капіталів, власності. Поясніть фактори, від яких залежить цей процес. Чи має місце така міграція податків в Україні?

 

Завдання 7. Тягар податку на прибуток фактично несе сама корпорація, скажімо “Форд”, чи люди, пов’язані з її діяльністю, – акціонери, робітники, споживачі? Чи має сенс заклик до зниження оподаткування бізнесу взагалі та в Україні зокрема?

 

Завдання 8. У Канаді існує система комбінованих федерально-провінційних податків, коли провінційні податки вираховуються в певній процентній долі від федеральних податків при єдиному адміністративному процесі справляння. В чому полягає сенс такої системи? Як, по-вашому, впливає вона на регіональні та загальнонаціональні інтереси?

 

Тема

Зміст та навчальні елементи теми

Тема 10. Система оподаткування в країнах ринкової економіки

Країни, які характеризуються різними формами побудови податкових відносин у суспільстві: Швеція (досить високий рівень бюджетної централізації ВВП за допомогою податків); США (незначний рівень); Німеччина, Великобританія ( помірний рівень).

Особливості побудови податкової системи Франції.

Структура податкової системи Японії.

Особливості сплати податків у різних країнах світу.
Можливості використання та адаптування світового досвіду в процесі реформування податкової системи України.

Ключові терміни та поняття

форми побудови податкових відносин, бюджетна централізація ВВП, країни ринкової економіки, структура податкової системи Швеції, США, Німеччини, Великобританії, Франції, Японії, федеральний бюджет.

Мета:

- закріплення та систематизація теоретичних знань студентів з питань теми №10;

- розвиток творчого підходу та формування професійних навичок на основі вирішення ситуаційних завдань теми №10, модуля 1, змістового модуля 4;

- аналіз систем оподаткування в країнах ринкової економіки в наступних аспектах:

- країни, які характеризуються різними формами побудови податкових відносин у суспільстві.

 

Дати відповідь на теоретичне питання:

 

1. Визначте загальні риси систем оподаткування в країнах ринкової економіки.

 

Ситуаційні завдання

 

На основі аналізу та розв’язання ситуаційних завдань

Необхідно дати відповідь на питання:

þ Яка роль податкових надходжень у формуванні доходів бюджету окремих зарубіжних країн?

þ Який рівень бюджетної централізації ВВП за допомогою податків окремих зарубіжних країн?

 

Завдання 1. Німецька система оподаткування дає ґрунт для запитань: який із способів найбільш ефективний для стимулювання зниження забруднення навколишнього середовища: податки, штрафи, заборони, кількісні обмеження? Якщо змінити розрахунок податку на автомобілі з обсягу двигуна на кількість шкідливих викидів, – які інноваційні та технологічні процеси може стимулювати такий податок? Аргументуйте відповіді.

 

Завдання 2. У Німеччині справляють 21 так званих квазі-податків цільового призначення (збір для обслуговування осіб з тяжкими фізичними недоліками, „вугільний пфенінг” та ін.). Аргументуйте своє відношення до такого типу оподаткування.

 

Завдання 3. Якими соціально-економічними факторами обумовлене справляння зборів за перевищення лімітів виробництва молока в Німеччині? З яких міркувань надходження від даного збору зараховуються в бюджет ЄС? 

 

Завдання 4. У Канаді існує система комбінованих федерально-провінційних податків, коли провінційні податки вираховуються в певній процентній долі від федеральних податків при єдиному адміністративному процесі справляння. В чому полягає сенс такої системи? Як, по-вашому, впливає вона на регіональні та загальнонаціональні інтереси?

 

Завдання 5. Коли б вам прийшлося бути експертом пропозиції щодо використання податкових пільг для тих галузей економіки, де створюються нові робочі місця, які галузі ви б запропонували для України (за канадським прикладом)? Якщо так, то чому ви думаєте, що одні галузі господарства мають бути поставлені в привілейоване становище в порівнянні з іншими?

 

Завдання 6. Республіканська партія США виступає за “економіку пропозиції”, демократична – за “економіку попиту”. В чому полягає їх зміст, які соціальні сили підтримують ці партії, на якій стороні ваші переконання?  Яка соціальна підтримка населення з низькими доходами здійснюється при їх оподаткуванні з боку українського уряду?

 

Завдання 7. У США діє система закріплених доходів (всі існуючі податки закріплені за певними бюджетами), у Німеччині – система регулюючих доходів, коли основні податки в певній пропорції розподіляються між федеральним, земельними і місцевими бюджетами. Порівняйте і прокоментуйте.

 

Завдання 8. В США не запровадили податок на додану вартість під тиском доводів, що ПДВ – регресивний податок і шкідливий для міжнародної торгівлі американськими товарами. Поясніть.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 1. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.
 2. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами та доповненнями.
 3. Андрущенко В.Л., Данілов О.Д. Податкові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Комп’ютер прес, 2004. – 300 с.
 4. Бечко П.К., Захарчук О.А. Основи оподаткування: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 168 с.
 5. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Податкова система: Теорія і практика застосування активних методів навчання: Навч. посібник. – Львів.: ЛДФЕІ, 2003. – 208 с.
 6. Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2004.-448 с.
 7. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Підручник. - К.: Атака, 2006. – 920 с.
 8. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В., Захожай К.В., Литвиненко Р.Я. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посібник/Під заг. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.
 9. Нечай Н. В. Нариси з історії оподаткування.- К.: “Вісник податкової служби України”, 2002.- 144 с.
 10. Оподаткування в Україні: Навч. посіб. /Дєєва Н.М., Редіна Н.І., Дулік Т.О., Александрюк Т.Ю. та ін.; За ред. Н.І. Редіної. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 544 с.
 11. Петти В. Трактат о налогах и сборах. Антология экономической классики / В. Петти. – М.: МП «ЭКОНОВ», «КЛЮЧ», 1993. – 475 с.
 12. Податкова система України: Підручник / В.М.Федосов, В.М.Опарін, Г.О.П’ятаченко та ін.; за ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994. – 464с.
 13. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового бремени // Антология экономической классики / Д. Рикардо.Т1. - М.: ЭКОНОВ,1992. – С. 397-460.
 14. Соколовська А.М. Основи теорії податків. – К.: Кондор, 2010. – 326с.
 15. Соколовська А.М. Податкова система України: Теорія та практика становлення. – К.: НДФІ, 2004. – 372с.
 16. Статистичний щорічник України за 2009 рік. / [За ред Г.О. Осауленка]. – К.: Державний комітет статистики України, 2010 р. – 572 с.
 17. Сайт ЛІГА: ЗАКОН: http: //www.Iiga.netCB – версія системи.
 18. Сайт ДПС України: http: //www.sta.gov.ua.
 19. Сайт Журналу „Вісник податкової служби України”: http: //www.visnuk.com.ua.

 

 

Додаток А

 

Додаток Б

 

 

 

 

 

Додаток В

 

 • Об’єктом контролю є рівень знань, виявлений студентом у відповідях при обговоренні проблемних питань та конкретних ситуаційних завдань, а саме:
 • - розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що обговорюються;
 • - обізнаність з основною та додатковою літературою з питань, що обговорюються;
 • - уміння поєднувати теорію з практикою;
 • - логіка, структура, стиль викладу матеріалу, вміння здійснювати узагальнення інформації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ґ

 

 

 

 

Додаток Д

 

Рис. 1. Частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України у 1992 – 2011 рр.

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

 

Рис. 2. Частка ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України у 1992 – 2011 рр.

 

 

 

 

 

Додаток З

 

Рис. 3. Показники формування доходної частини Державного бюджету України у 2006 - 2011 рр. та прогнозу на 2012 р. *

 

 

 

 

Додаток К

 

Рис. 4. Показники формування доходної частини місцевих бюджетів України у 2006 – 2011 рр.

 

 

 

 

Додаток Л

 

 

 

 

 

 

 

Додаток М

 

 

 

 

 

Додаток Н

 

 

 

 

Додаток П

 

 

 

 

Додаток Р

 

 • - по-перше, прямі податки дають реальну можливість встановити пряму залежність між доходами платника та його платежами в бюджет;
 • - по-друге, прямі податки виступають важливим дійовим фінансовим регулятором економічних процесів (інвестицій, нагромадження капіталу, сукупного споживання, ділової активності, підприємництва тощо), а також регулюють доходи юридичних і фізичних осіб, на відміну від непрямих, які впливають на ціну товарів;
 • - по-третє, прямі податки сприяють розподілу податкового тягаря таким чином, що значні податкові витрати мають ті члени суспільства, в яких більш високі доходи;
 • - по-четверте, прямі податки справляють значний вплив на саму державу, яка повинна забезпечити сприятливі умови для ефективного розвитку виробництва, адже якщо обсяг вітчизняного виробництва продукції зростає, то більшими стають надходження до бюджету;
 • - по-п’яте, система стягнення прямих податків коштує дешевше ніж система стягнення непрямих.

 

 

Додаток С

 

 

Продовження додатку С

 

Збірник ситуаційних завдань (Case method)

 

Основи оподаткування

 

 

Дулік Тетяна Олександрівна

 

 

 

Д-79 Основи оподаткування: Збірник ситуаційних завдань (Case method) для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2013. – 58 с.

 

Збірник ситуаційних завдань (Case method) з навчальної дисципліни „Основи оподаткування” розроблено згідно з її програмою й призначений для студентів денної форми навчання. Метою видання є формування у студентів необхідних професійних знань, умінь та навичок шляхом розробки та впровадження у навчальний процес ситуаційних завдань (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування» як інноваційного методу навчання.

Збірник ситуаційних завдань (Case method) містить передмову; методичні рекомендації щодо здійснення аналізу конкретних ситуаційних завдань (Case method) з тем дисципліни «Основи оподаткування»; приклад розв'язання ситуаційного завдання з теми №5 «Теоретико–методологічні засади класифікації податків» та його презентації; ситуаційні завдання з тем дисципліни; список рекомендованої літератури.

 

 

 

 

ББК 65.261.411

УДК 351.713:336.22

 

 

 

Підписано до друку _____________ Формат   84 х 108 1/32   Папір друк.

Ум. друк. арк.       13,9        Тираж               Замовлення № __________

__________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.

____________________________________________________________