Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Основи оціночної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основи оціночної діяльності

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної (індивідуальної) роботи

для студентів напряму підготовки 6.030508“Фінанси і кредит”

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ - 2015

 

Методичні вказівки до самостійної (індивідуальної) роботи з дисципліни «Основи оціночної діяльності» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки «фінанси і кредит»./Укладач: викл. Онуфрик І.І. – Івано-Франківськ, 2015. – 45 с.

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 7 від «24» березня 2015 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вихідні положення та методичні вказівки до виконання та оформлення            4

Завдання індивідуальних контрольних робіт                                                             6

 Самостійна реферативна робота студентів                                                         39

Довідкові джерела                                                                                                           42

Критерії оцінювання                                                                                                      44

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Індивідуальна контрольна робота (ІКР) з даного курсу є підсумковим завданням, яке спрямоване на вдосконалення навичок самостійної роботи із закріпленням тих знань, які були отримані під час його викладання.

Мета роботи – сприяти закріпленню знань студентів в процесі дослідження, аналізу та узагальнення результатів вивчення основних тем даної дисципліни.

Завдання ІКР студенти отримують під час першого настановчого міжсесійного заїзду в якому вивчають предмет «Основи оціночної діяльності» Завдання розподіляються наступним чином: відповідно до списку студентів у журналі обліку академгрупи студент 1-й за списком виконує 1-у ІКР, і так до 15 – го студента включно, далі роботи повторюються спочатку: 16-й за списком студент знову виконує 1-у ІКР і т.д.

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Робота не обмежена в обсязі, але в цілому вона має бути викладена на 10-20 сторінках з написанням змісту та обов'язково списку використаної літератури з посиланнями на неї за текстом.

Робота виконується від руки або за допомогою обчислювальної техніки на аркушах формату А4 з дотриманням таких вимог до оформлення: Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

Завдання контрольної роботи складається із двох теоретичних питань і одного практичного завдання і має таку структуру:

Титульна сторінка

Зміст

Вступ

1.Теоретичне питання  № 1

2. Теоретичне питання № 2

3. Тестові завдання.

4.Практичне завдання (задача)

Список використаних джерел

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

Кожне теоретичне питання та список використаних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Теоретична частина завдання присвячена огляду законодавчих актів, монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Мета роботи формулюється у вигляді очікуваних результатів, які являють собою внесок у практику теми, що розглядається. Тематика контрольних робіт має як теоретичну, так і практичну спрямованість, задачі, запропоновані для розв’язання, охоплюють широке коло проблем, пов’язаних з функціонування оціночної діяльності.

Індивідуальна робота має бути представлена на перевірку у перший день наступного заїзду на заліково-екзаменаційній сесії та захищена на практичному занятті.

Оцінювання роботи виконується за бальною системою (див. Критерії оцінювання) Виконання цієї роботи є обов'язковим елементом навчального процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ

 ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант 1

Теоретичні питання.

 1. Дайте характеристику основним методам порівняльного підходу.
 2. Які форми власності на землю існують в Україні?

 

Тестові завдання.

 1. Оцінкою майна є :

а) процес визначення вартості майна на дату оцінки;

б) процедура, встановлена нормативно-правовими актами;

в) результат практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна -  це :

а) інвестиційна діяльність;

б) підприємницька діяльність;

в) професійна оціночна діяльність.

 

 1. У випадках самостійного проведення оцінки майна органом державної влади або органом місцевого самоврядування складається :

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна;

 

 1. У випадках проведення незалежної оцінки майна складається :

а) звіт про оцінку майна;

б) акт оцінки майна;

в) висновок про вартість майна.

 

 1. Оціночна діяльність може здійснюватись в таких формах:

а) практична та консультаційна діяльність;

б) рецензування звіту про оцінку майна;

в) практична діяльність;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Міра цінності майна, що виражається сумою грошей або їхнього еквіваленту, які покупець готовий надати в обмін на придбання прав на майно -  це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.

 

 1. Міра того, скільки грошей потрібно на створення майна, виробництва товару або надання послуги - це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.

 

 1. Факт, що фіксує на визначену дату вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувається продаж -  це :

а) вартість;

б) ціна;

в) витрати.

 

 1. Ціна залежить від :

а)  величини витрат на створення товару;

б) норми прибутку та рентабельності;

в) співвідношення попиту та пропозиції;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Професійна оцінка майна та майнових прав здійснюється:

а) суб'єктом підприємницької діяльності;

б) суб'єктом оціночної діяльності;

в) власником підприємства.

 

Задачі.

1. Магазин, площею 500 м2 через розташування у старому районі міста і зменшення населення, почав втрачати клієнтів. Протягом року втрати в орендній платні склали 10$ на місяць з 1 м2. Звичайний річний рентний мультиплікатор для аналогічного об'єкта дорівнює 2,7. Визначити розмір економічного зносу.

2. Поверхи будинку мають надлишкову висоту. Відновна вартість даного будинку — 174 900 у.о., а поточна відновна вартість аналогічного будинку, але з нормальною висотою, — 172 900 у.о. Фізичне зношення об'єкта — 30%. Додаткові щорічні витрати, пов'язані з висотою поверхів — 500 у.о. Коефіцієнт капіталізації — 10%. Визначити втрати від надлишкових покращень.

 

 

Варіант 2

Теоретичні питання.

 1. Назвіть учасників процесу оцінювання.
 2. Охарактеризуйте родові ознаки нерухомості.

 

Тестові завдання.

 1. Оцінку бізнесу проводять в цілях :

а)  визначення вартості цінних паперів;

б) визначення вартості підприємства;

в) реструктуризації підприємства;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Основним нормативно-правовим документом, згідно якого здійснюється оцінка вартості підприємства є :

а) Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна»

б) Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

в) Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів».

 

 1. Оцінка вартості майна підприємства проводиться у випадках:

а) створення підприємств;

б) реорганізації підприємств;

в) ліквідації підприємств;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Майновими правами є:

а) права власності;

б) права на провадження діяльності;

в) права вимоги;

г) вірно б), в).

 

 1. Оцінка майна, майнових прав - це:

а) процес визначення вартості майна на дату оцінки ,за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами,

б) результат практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності;

в) факт, що фіксує на визначену дату вартість майна у грошовій сумі, за якою відбувається продаж;

г) вірно а). б).

 

 1. Державне регулювання оціночної діяльності  в Україні здійснює :

а) фонд Державного майна  України;

б) Верховна Рада України ;

в) обласні державні адміністрації;

г) міністерство економіки України.

 

 1. Юридично підставою проведення  оцінки майна є:

а) усна домовленість між оцінювачем та замовником;

б) укладення договору  у письмовій формі;

в) укладення договору  в усній чи письмовій формі;

г) нормативно правові акти.

 

 1. Право займатися оціночно діяльністю мають особи, які :

а) пройшли стажування впродовж одного року за відповідною програмою;

б) мають вищу освіту;

в) склали кваліфікаційний іспит;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Суб'єктами оціночної діяльності є:

а) суб'єкти господарювання;

б) громадяни України;

в) фонд Державного майна України;

г ) навчальні заклади.

 

 1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається:

а) безстроково;

б) на три роки;

в) до першого порушення законодавства;

г ) на два роки.

 

 

Задачі.

1. Визначити витратним підходом вартість дачі.

Вихідні дані:

 • площа дачі = 100 м, вартість 1 м — 2000 грн;
 • площа гаража = 60 м, вартість 1 м — 1000 грн;
 • вартість усіх інших споруд на дачі — 20000 грн;
 • усунений фізичний знос дачі — 30 000 грн;
 • неусунений фізичний знос дачі — 20 000 грн;
 • усунене функціональне старіння — 10 000 грн;
 • ринкова вартість земельної ділянки — 50 000 грн.
 1. Розрахувати абсолютний розмір знецінення об'єкта під впливом фізичного зносу.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характеризується такими даними:

Елементи

Ступінь зносу

Питома вага

Фундамент

15%

12%

Перекриття

7%

9%

Підлоги

30%

7%

Перегородки

20%

11%

Первісна вартість об'єкта — 200 000 грн.

 

 

Варіант 3

 

Теоретичні питання.

 1. . Коли виникає потреба у визначенні вартості майна?

2 Як класифікуються об’єкти оцінки згідно національного стандарту №1?

.

 

Тестові завдання.

 1. Положення (Національні стандарти) оцінки майна затверджуються :

а) Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Президентом України;

г) Всеукраїнськими громадськими організаціями оцінювачів.

 

 1. Основними напрямами державного регулювання оціночної діяльності є:

а) забезпечення норм і рівня професійної підготовки оцінювачів;

б) контроль за виконанням оціночної діяльності;

в) видача кваліфікаційних свідоцтв та сертифікатів;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Голова фонду Державного майна України призначається на посаду :

а)  Верховною Радою України;

б)  Президентом України;

в)   Кабінетом Міністрів України;

 

 1. Фонд державного майна України

а) Виступає замовником оцінки майна;

б) укладає договори на проведення оцінки;

в) затверджує акти оцінки майна;

г) усі відповіді вірні.

5. Громадське регулювання оціночної діяльності здійснюється :

а)  Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Українським товариством оцінювачів нерухомості.

 

6. Кількісний склад саморегулівних організацій оцінювачів повинен налічувати :

а) не менше 300 оцінювачів;

б) не менше 250 оцінювачів;

в) не менше 100 оцінювачів.

 

 1. Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють :

а) контролю за виконанням положень оцінки майна;

б) рецензування звітів про оцінку майна;

в) участь у професійній підготовці оцінювачів;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. У саморегулівній організації оцінювачів  здійснювати оціночну діяльність повинні:

а) 90% її членів;

б) 80% її членів;

в) 65% її членів.

 

 1. З метою колегіального вирішення питань щодо видачі суб'єктам оціночної діяльності сертифікатів, їх анулювання, підвищення професійного рівня оцінювачів Фондом державного майна України створюється :

а) Кваліфікаційна рада;

б) Наглядова рада;

в) Спостережна рада.

 

10.До повноважень наглядової ради належать :

а) вирішення спірних питань щодо сертифікатів;

б)погодження нормативно-правових актів з оцінки майна;

в) надання рекомендацій щодо удосконалення професійної підготовки оцінювачів;

г) усі відповіді вірні.

 

 

Задачі.

1. Оцінити ефективний вік покращень будівлі за результатами продажу.

Вартість продажу — 75 тис. дол., вартість земельної ділянки визначена за ринковим підходом, виходячи з такої інформації: подібна земельна ділянка була продана за 20 тис. дол. і відомі певні коригування: умови продажу гірші на 7%, фізичні характеристики ділянки гірші на 5%, але форма ділянки  її місце розташування кращі відповідно на 3% та 10%. Вартість відтворення будівлі — 74 тис. дол., а термін економічного життя споруди 110 років.

 1. Заміський котедж оцінений у 100 000 дол. Відомо, що на момент оцінки ставка Ощадбанку по валютних внесках становить 10% річних. На думку оцінювача, типовий інвестор зажадає як мінімум 7% річних у валюті за ризик ка­піталовкладень у нерухомість. Експертний аналіз свідчить про те, що типові ставки за компенсацію інвестиційного менеджменту й низьку ліквідність становлять по 1,5%. Інвестор бажає повернути вкладений капітал протягом 20 років, отже, щорічне повернення по прямоліній­ному методу складе 5%. Визначити ставку дисконтування.

 

 

 

 

Варіант 4

Теоретичні питання.

 1. . Охарактеризуйте права та обов'язки оцінювачів.
 2.  Як впливає кредиторська та дебіторська заборгованість на вар­тість цілісного майнового комплексу?

 

Тестові завдання.

 1. Державне регулювання оціночної діяльності в Україні здійснюється відповідно  до:

а) Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

б) Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»;

в) Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»

 

 1. Нормативно-правові акти з оцінки майна затверджуються :

а) Верховна Рада України ;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Фондом державного майна України;

г)  вірно б), в).

 

 1. Розроблення нормативно-правових актів з оцінки майна здійснюється на засадах:

а) міжнародних стандартів з оцінки майна;

б) національних стандартів з оцінки майна;

в) Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Положення (національні стандарти) з оцінки майна повинні містити :

а) поняття ринкової вартості;

б) принципи оцінки майна;

в)методичні підходи та особливості оцінки майна;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Положення (національні стандарти) з оцінки майна є:

а) обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності;

б) не обов'язковими до виконання суб'єктами оціночної діяльності;

в) за вимогою клієнта.

 

 1. Скільки рівнів має система методичного регулювання оцінки нерухомості:

а) один;

б) два;  

в) три;

г) чотири.

 

 1. «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» - це:

а) Національний стандарт №1;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

 

 1. «Оцінка нерухомого майна «– це:

а) Національний стандарт №1;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

 

 1. Державна реєстрація прав на об'єкти нерухомості здійснюється з метою :

а) гарантування й охорони прав власників об'єктів нерухомості;

б) підтвердження факту виникнення, переходу або припинення прав на об'єкти нерухомості;

в) впорядкування та забезпечення публічності ринкового обороту прав на нерухомість;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. органом державної реєстрації прав на нерухоме майно є:

а) Центр державного земельного кадастру та його відділення на місцях;

б) Фонд державного майна та його регіональні відділення;

в) Держземагенство та його регіональні управління;

г) Органи місцевого самоврядування.

 

 

 

Задачі.

1. Визначити чистий дохід (збитки) до оподаткування.

 • місячна рента звичайно становить $300 за м2;
 • поточні ставки при недовантаженні наближаються до 16%;
 • площа кожної секції 500 м2;
 • будинок складається із трьох секцій;
 • плата управляючому становить 4% від дійсного валового доходу;
 • управляючий одержує додаткову винагороду в $1000;
 • на ремонт будинку щорічно витрачається 3% від дійсного валового доходу;
 • юристові й бухгалтерові власник змушений оплачувати $5000;
 • інші видатки становлять 10% від дійсного валового доходу;
 • щорічно на податки й обслуговування боргу витрачається $90 000.

 

 1. У житловому комплексі налічується 50 квартир. Місячна ставка орендної плати по кожній із квартир становить $500. Усі орендні договори укладаються на 1 рік. Середньорічна оборотність квартир становить 40%. Період часу, необ­хідний у середньому для того, щоб новий орендар зайняв квартиру, що пустує, становить 2 місяці. Крім того, безнадійні борги оцінюються в половину від кожного відсотка заборгованості по орендній платі. Вина­города управляючого $3000 за рік, для проживання в даному комплек­сі йому надається квартира. Постійні видатки з комплексу становлять $40 000, змінні — $300 на кожну зайняту квартиру в розрахунку на рік. У резерв на заміщення відраховується 3% дійсного валового доходу.

Знайдіть чистий операційний дохід управляючого житловим фондом.

 

 

Варіант 5

Теоретичні питання.

 1.  Що таке сукупний знос основних фондів, які його складові, які методичні підходи до їх кількісного вимірювання?
 2. Що таке гудвіл? Назвіть методи його оцінки.

 

Тестові завдання.

 1. «Оцінка цілісних майнових комплексів» - це:

а)  Національний стандарт №1;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

 

 1. «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» - це:

а) Національний стандарт №1;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

 

3. Земельна ділянка без поліпшень або земельна ділянка з поліпшеннями, які з нею нерозривно пов'язані – це:

а) нерухоме майно;

б) рухоме майно;

в) об'єкти оцінки в нематеріальній формі.

г) об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу.

 

 1. Матеріальні  об'єкти, які можуть переміщеними без заподіяння їм шкоди – це:

а) нерухоме майно;

б) рухоме майно;

в) об'єкти оцінки в нематеріальній формі.

г) об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу.

 

 1. Об'єкти оцінки, які не існують у матеріальній формі, але дають змогу отримувати певну економічну вигоду – це:

а) нерухоме майно;

б) рухоме майно;

в) об'єкти оцінки в нематеріальній формі.

г) об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу.

 

 1. Об'єкти , сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність – це:

а) нерухоме майно;

б) рухоме майно;

в) об'єкти оцінки в нематеріальній формі.

г) об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу.

 

      7.. Комплекс методичних підходів, методів оцінки та оціночних процедур, що    відповідають певному виду вартості майна – це:

       а) база оцінки;

       б) метод оцінки;

       в) принципи оцінки;

       г) об'єкти оцінки.

      

 1. Покладені в основу методичних підходів основні правила оцінки майна ,які     відображають соціально-економічні фактори та закономірності формування вартості майна – це:

а) база оцінки;

б) метод оцінки;

      в) принципи оцінки;

      г) об'єкти оцінки.

 

 1. Спосіб визначення вартості об'єкта оцінки , послідовність оціночних процедур якого дає змогу реалізувати певний методичний підхід – це:

а) база оцінки;

б) метод оцінки;

в) оціночна процедура.

 

 1. Ліквідаційна вартість - це:

 

а) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

б) вартість , яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

в) визначена  на дату оцінки поточна вартість витрат на створення в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.

 

 

 

Задачі.

1. Визначити ціну складу відповідно до його юрисдикції.

Оцінюване складське приміщення має юрисдикцію — повне право власності (щодо спору­ди та земельної ділянки). Склад, недавно проданий за 1 000 000 тис. грн, має площу 4000 м2 і повністю зданий у довгострокову оренду на 5 років (до продажу). Розташоване складське приміщення на орен­дованій у муніципалітету земельній ділянці. Аналіз даного сегмента ринку нерухомості дозволив визначити ринкову орендну плату — 125 тис. руб. за 1 м2 за рік та ставку дисконтування — 25%.

 1. Визначити найбільш вигідні умови оренди для орендаря та орендодавця.

Строк оренди — 3 роки, 12% річних. Варіант 1 — пе­редплата 25 000. Варіант 2 — оплата в кінці терміну оренди у сумі 33 000. Варіант 3 — сплата щороку на початку року по 12 000. Варіант 4 — оплата на початку кожного року у розмірі 8500.

 

 

 

Варіант 6

Теоретичні питання.

 1.  Охарактеризуйте сутність доходного підходу під час оцінки винаходу.
 2. Розрахунок  ринкової  вартості підприємства.

 

 

Тестові завдання.

 1. Вартість заміщення – це:

 

а) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

б) вартість , яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

в) визначена  на дату оцінки поточна вартість витрат на створення в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.

 

 1. Вартість відтворення  - це:

 

а) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;

б) вартість , яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості.

в) визначена  на дату оцінки поточна вартість витрат на створення в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки.

 

 1. Вартість , яку очікується отримати за об'єкт оцінки , що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій – це:

а) спеціальна вартість;

б) вартість ліквідації;

в) інвестиційна вартість;

г) вартість у використанні.

 

 1. Вартість ,визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки – це:

а) спеціальна вартість;

б) вартість ліквідації;

в) інвестиційна вартість;

г) вартість у використанні.

 

 1. Сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця в об'єкті оцінки – це:

 

а) спеціальна вартість;

б) вартість ліквідації;

в) інвестиційна вартість;

г) вартість у використанні

 

 1. Вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню - це:

 

а) спеціальна вартість;

б) вартість ліквідації;

в) інвестиційна вартість;

г) вартість у використанні.

 

 

 1. Сума власного та запозиченого капіталу це - :

а) інвестований капітал;

б) власний капітал;

в) капітальні інвестиції.

 

 1. Інвестиції, що спрямовуються в будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання, створення необоротних активів, а також авансовані платежі для фінансування капітального будівництва - це :

а) інвестований капітал;

б) власний капітал;

в) капітальні інвестиції.

 

 1. Корпоративна частка - це :

а) частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу;

б) грошовий потік у прогнозних цінах на майбутні періоди з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

в) вартість оборотних активів цілісного майнового комплексу, що зменшена на величину його поточних зобов'язань.

 

 1. Номінальний грошовий потік  - це :

а) частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу;

б) грошовий потік у прогнозних цінах на майбутні періоди з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

в) вартість оборотних активів цілісного майнового комплексу, що зменшена на величину його поточних зобов'язань.

 

Задачі.

1. Оцінити об'єкт, користуючись порівняльним методом.

Вихідні дані: Вартість об'єкта-аналога 100 000 грн. Відсутність гарячої води знижує вартість оцінюваного об'єкта на 7%, відсутність ремонту знижує вартість на 11%. Розташування на першому поверсі збільшує вартість на 8%, а більш вдале місце розташування — на 13%.

2.Вихідні дані. Розглядаються продажі 4-х аналогів за такими ціна­ми: 230 000 грн, 340 000 грн, 350 000 грн і 410 000 грн. Аналізовані об'єкти здаються в оренду і річна величина орендної плати складає відповідно 49 000 грн, 51 000 грн, 53000 грн і 58 000 грн. Доходи від здачі оцінюваного об'єкта в оренду очікуються в розмірі 57 000 грн на рік. Визначити вартість об'єкта, використовуючи метод аналога продажів, і з огляду на валовий рентний муль­типлікатор.

 

 

 

 

Варіант 7

Теоретичні питання.

1.Під час яких напрямків приватизації використовується екс­пертна оцінка майна?

2.З яких основних етапів складається процес оцінки об'єктів?

 

 

Тестові завдання.

1.Реальний грошовий потік  - це :

а) грошовий потік у прогнозних цінах на майбутні періоди з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

б) грошовий потік у цінах , фінансованих на дату оцінки, без урахування прогнозного рівня інфляції;

в) частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу.

 

2. Робочий капітал – це:

а) частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу;

б) грошовий потік у прогнозних цінах на майбутні періоди з урахуванням прогнозного рівня інфляції;

в) вартість оборотних активів цілісного майнового комплексу, що зменшена на величину його поточних зобов'язань.

 

 1. З метою проведення оцінки цілісного майнового комплексу необхідно здійснити:

а) аналіз організаційно правової форми підприємства;

б) ознайомлення та аналіз ринку продукції;

в) аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та його майнового стану;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Для проведення оцінки цілісного майнового комплексу застосовуються такі основні методичні підходи :

а) майновий, дохідний,  порівняльний;

б) дохідний, витратний , порівняльний;

в) прибутковий, витратний, порівняльний.

 

 1. Дохідний підхід :

а) застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового  комплексу;

б) ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість цілісного майнового комплексу;

в) ґрунтується на етапі формування переліку подібних цілісних майнових комплексів, що використовуються як об'єкти порівняння.

 

 1. Майновий підхід:

а) застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового  комплексу;

б) ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість цілісного майнового комплексу;

в) ґрунтується на етапі формування переліку подібних цілісних майнових комплексів, що використовуються як об'єкти порівняння.

 

7. Порівняльний підхід :

а) застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового  комплексу;

б) ґрунтується на застосуванні оціночних процедур переведення очікуваних доходів у вартість цілісного майнового комплексу;

в) ґрунтується на етапі формування переліку подібних цілісних майнових комплексів, що використовуються як об'єкти порівняння.

 

 1. Основними методами порівняльного підходу є:

а) метод ринку капіталу та метод ринкових угод;

б)метод накопичення активів;

в) метод дисконтування грошового потоку;

г) вірно б),в).

 

 1.  Основними методами дохідного підходу є:

а) метод ринку капіталу та метод ринкових угод;

б) метод накопичення активів;

в) метод дисконтування грошового потоку;

г) вірно а),б).

 

 1. Основними методами майнового підходу є:

а) метод ринку капіталу та метод ринкових угод;

б) метод накопичення активів;

в) метод дисконтування грошового потоку.

 

Задачі.

1. За об'єкт порівняння обрано об'єкт нерухомості, що був проданий недавно за 500 000 тис. грн. Варіант фінансового розрахунку між покупцем і продавцем та­кий: 200 000 тис. грн покупець виплатив продавцеві на дату реєстра­ції угоди, а інші 300 000 тис. грн відповідно до договору між покупцем і продавцем оформлені як іпотечний кредит, отриманий покупцем від продавця за 10 років при ставці 10% річних на умовах щомісячного погашення заборгованості. Розрахувати ціну продажу.

2. Розрахуйте підсумкову величину вартості власного капіталу підприємства «Фаетон».

Підприємство «Фаетон» є найбільшим у даному секторі послуг, його частка на ринку досягає 20%. Фірма не має пільг по оподатковуванню. Частка устаткування в активах підприємства становить 60%. Фірма не має дочірніх підпри­ємств, у той час як аналоги мають родинну мережу дочірніх компа­ній. Частка активів-аналогів, представлена контрольними пакетами акцій дочірніх фірм, коливається в діапазоні 15-30%. Підприємство має потребу в терміновій реконструкції гаража. Витрати на реконструкцію становлять 200 тис. грн. На дату оцінки виявлений недолік власного оборотного капіталу 1300 тис. грн. Підприємству належить спортивний комплекс, ринкова вартість якого дорівнює 8500 тис. грн.

1. Виручка від реалізації, тис. грн          20 000

Витрати, тис. грн                                      15 000

У тому числі амортизація                        3 000

Сума сплачених відсотків, тис. грн         1 800

Ставка податку на прибуток, %              18

Балансова вартість чистих активів, тис. грн    22 000

Мультиплікатори:

а)           ціна/чистий прибуток                 15

б)           ціна/грошовий потік до сплати податків     8

в)           ціна/виторг від реалізації          1,9

г)           ціна/балансова вартість активу 2

 

 

Варіант 8

Теоретичні питання.

 1. . Назвіть основні підходи до оцінки бізнесу.
 2. Як узгоджуються результати оцінки, отримані за різними підходами?

 

 

Тестові завдання.

 1. Ринкова вартість цілісного майнового комплексу визначається як :

а) різниця між вартістю активів та вартістю його зобов'язань на дату оцінки;

б)добуток фінансово-економічних показників, що характеризують діяльність підприємства та відповідних мультиплікаторів;

в)  добуток вартості активів і фінансових зобов'язань.

 

2.Чиста вартість активів цілісного майнового комплексу визначається як :

а) різниця між вартістю активів та вартістю його зобов'язань на дату оцінки;

б)добуток фінансово-економічних показників, що характеризують діяльність підприємства та відповідних мультиплікаторів;

в)  добуток вартості активів і фінансових зобов'язань.

 

3.Застосування методу дисконтування грошового потоку передбачає процедури :

а) вибір відповідної моделі грошового потоку;

б) визначення прогнозного періоду грошових надходжень;

в) обґрунтування складових ставки дисконту та її визначення;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Існують такі моделі грошового потоку :

а) чистий грошовий потік для власного капіталу;

б) чистий грошовий потік для інвестованого капіталу;

в) чистий грошовий потік для запозиченого капіталу;

г) вірно а),б).

 

5. . Міжнародний комітет стандартів оцінки об'єднує провідні організації оцінювачів:

а) Європи і Азії;

б) Європи і Америки;

в) Америки;

г) Західної Європи.

 

6.. Європейська група асоціації оцінювачів (ЄГАО) була утворена на базі:

а) Групи оцінювачів основних  фондів;

б) Групи оцінювачів бізнесу;

в) Королівського товариства оцінювачів;

г) немає вірної відповіді.

 

 1. Публічні експертні комітети функціонують у складі :

а) Громадських асоціацій ріелтoрів;

б) Державних установ по землевпорядкуванню Німеччини;

в) Державних установ з містобудуванні і архітектури Великобританії;

г) немає вірної відповіді.

 

 

 1. Міжнародних стандартів оцінки функціонує :

а) два;

б) три;

в) чотири;

г) десять.

 

 1. Міжнародний стандарт оцінки №1 має назву :

а) Основні поняття і принципи оцінки;

б) Кодекс поведінки оцінювача;

в) Типи майна, що оцінюється;

г)  Ринкова вартість як база оцінки.

 

 1. Типова структура основних стандартів містить:

а) Вступ;

б) Основні визначення;

в) Зв'язок із стандартами бухгалтерського обліку;

г) усі відповіді вірні.

 

Задачі.

 1. Визначити розмір статутного фонду ПАТ, яке створюється на базі державного підприємства.

Вартість необоротних активів державного підпри­ємства складає 25 млн грн, вартість оборотних активів — 2,4 млн грн, фонд забезпечення майбутніх витрат — 2,2 млн грн, дебіторська за­боргованість складає 0,7 млн грн, розмір поточних зобов'язань під­приємства — 1,8 млн грн, довгострокові зобов'язання — 4,9 млн грн. Вартість житлового фонду на балансі підприємства — 7,2 млн грн, вартість активів, що не підлягають приватизації — 0,7 млн грн.

 1. Визначити зважену середню вартість капіталу компанії.

Ринкова вартість звичай­них акцій підприємства становить 450 000 дол., привілейованих ак­цій — 120 000 дол., а загальний позиковий капітал — 200 000 дол. Вар­тість власного капіталу дорівнює 14%, привілейованих акцій — 10%, а облігацій підприємства — 9%. Ставка податку на прибуток t = 30%.

 

Варіант 9

Теоретичні питання.

 1. Якими нормативно-правовими та методичними документами регулюється оціночна діяльність в Україні на сучасному етапі її розвитку?
 2. В яких умовах можливе застосування порівняльного підходу та його основних методів?

 

Тестові завдання.

Застосування міжнародних стандартів оцінки №2 – це:

а) оцінка вартості для фінансової звітності;

б) оцінка вартості для цілей лізингу;

в) оцінка вартості для цілей кредитування;

г) оцінка вартості бізнесу.        

 

2.Проектом керівних настанов з оцінки є:

а)  небезпечні отруйні речовини в оцінюванні;

б)  оцінка орендних прав;

в)  звітність з оцінки вартості;

г).немає вірної відповіді.

 

3.Типами власності, що оцінюється, за міжнародними стандартами оцінки є:

а) фінансові інтереси;

б) бізнес;

в) нерухомість;

г) усі відповіді вірні.

 

4.Європейські стандарти оцінки містять :

а) вісім розділів;

б) десять розділів;

в) одинадцять розділів;

г) тринадцять розділів.

 

 1. Європейський кодекс етичної практики містить :

а) роль оцінювача і його взаємини з клієнтами;

б) професійна компетентність;

в) взаємовідносини з колегами-оцінювачами;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Практична діяльність з оцінки майна може здійснюватись виключно:

а) суб'єктами господарювання;

б) керівниками підприємств;

в) директорами установ;

г) немає вірної відповіді

 

 1. Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів підтверджують професійну підготовку оцінювачів за такими напрямами оцінки майна:

а) оцінка об'єктів  у матеріальній формі;

б) оцінка цілісних майнових комплексів;

в) оцінка земельних ділянок;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається:

а) Фондом державного майна України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) Президентом України;

г)  немає вірної відповіді.

 

 1. Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності видається:

а) Президентом України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) Фондом державного майна України;

г)  немає вірної відповіді.

 

 1. У Сертифікаті суб'єкта оціночної діяльності зазначається:

а) найменування органу державної влади, що його видає;

б) найменування суб'єкта оціночної діяльності;

в) юридичні реквізити;

г) усі відповіді вірні.

 

Задачі.

1. Оцінити ділянку за методом капіталі­зації доходу від оренди.

Площа ділянки 3150 м2. Ділянка надається для влаштування контейнерної торговельної мережі. Проектна площа одного контейнера — 18 м2 очікуваний прибуток від використання одного контейнера — 3500 грн на місяць. Реальний рівень доходнос-ті торгових місць — 90%, з яких 7% сплачується за землю. Власник ділянки сплачує земельний податок у розмірі 2510 грн на рік і має поточні витрати в розмірі 9800 грн на місяць. Ставка капіталізації —11,3%.

2. Визначити найбільш привабливий варіант використання землі.

Земельна ділянка дозволяє побудувати супермаркет, готель, театр або мережу торговельних магазинів. Коефіцієнт капіта­лізації для землі 10%. Відомо, що в разі будівництва:

 • супермаркету, вартість будівництва складе 650 тис. у.о., чис­тий операційний прибуток від експлуатації об'єкта — 105 тис. у.о., коефіцієнт капіталізації для будівлі — 12%
 • готелю вартість будівництва — $750 тис., операційний прибу­ток від експлуатації об'єкта $126 тис., коефіцієнт капіталізації для будівлі — 16%
 • театру вартість будівництва — $950 тис., операційний прибу­ток від експлуатації об'єкта $130 тис., коефіцієнт капіталізації для будівлі — 12%

 

Варіант 10

Теоретичні питання.

 1. У чому полягає сутність витратного підходу до оцінки нерухо­мості?
 2. Охарактеризуйте способи розрахунку коригувань та методи їх внесення.

 

 

Тестові завдання.

1.Оцінювачі зобов'язані підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на :

а) 2 роки;

б) 3 роки;

в) 4 роки;

г) 5 років.

 

2.Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача видається :

а) Президентом України;

б) Кабінетом міністрів України;

в) Фондом державного майна України;

г)  немає вірної відповіді.

 

3.Для розгляду питання про видачу сертифіката  суб'єкт господарювання подає  до Фонду державного майна України такі документи:

а) заяву про видачу сертифіката;

б) нотаріально посвідчену копію установчого документа;

в) довідку про оцінювачів, які працюють у його штатному складі;

г) усі відповіді вірні.

 

4.Розгляд та перевірка документів, поданих  суб'єктом господарювання  здійснюється у строк, що не перевищує:

а) 20-ти днів;

б) 30-ти днів;

в) 15-ти днів;

г) 25-ти днів.

 

5.Оцінювачі мають право:

а) доступу до майна, що оцінюється;

б) відмовитися від проведення оцінки майна у разі потреби;

б) страхувати свою цивільну відповідальність;

г) усі відповіді вірні.

 

6.Суб'єкти оціночної діяльності мають право:

а) доступу до майна, що оцінюється;

б) залучати до оцінки інших оцінювачів у разі потреби;

в) забезпечувати конфіденційність інформації;

г) усі відповіді вірні.

 

7.Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності :

а) не несуть відповідальність за невиконання умов договору;

б) несуть відповідальність за невиконання умов договору;

в) у разі потреби;

г) немає вірних відповідей.

 

8.Оцінювач, при проведенні оцінки майна :

а) може використовувати конфіденційну або іншу інформацію;

б) не повинен використовувати конфіденційну або іншу інформацію;

в) у разі виникнення потреби;

г) за вимогою клієнта.

 

9.Принципи найкращої практики з оцінки майна викладаються у :

а) професійних кодексах;

б) етичних кодексах;

в) Цивільному кодексі;

б) Адміністративному кодексі.

 

10.Оцінювачі, в рамках своєї діяльності ,  повинні:

а) бути компетентними щодо законодавства;

б) ретельно досліджувати всі факти, пов'язані з проектом оцінки;

в) проходити професійну перепідготовку;

г) усі відповіді вірні.

 

 

Задачі.

1. Оцінити вартість землі і вартість бу­динку.

Вартість нерухомості розподіляється між вартістю будинку і земельною ділянкою в пропорції 9:1. Коефіцієнт капіталі­зації складає відповідно 0,14 і 0,12. Очікуваний річний чистий опера­ційний дохід складає 65000 у.о.

2.Визначити найбільш вигідні умови оренди для орендаря та орендодавця.

Термін оренди — 3 роки, 12% річних. Варіант 1 — передплата 25 000. Варіант 2 — оплата в кінці терміну оренди у сумі 33 000. Варіант 3 — сплата щороку на початку року по 12 000. Варіант 4 — оплата на початку кожного року у розмірі 8500.

 

Варіант 11

Теоретичні питання.

 1. Як вплинули різні етапи приватизації на формування принци­пів та методів експертної оцінки?
 2. Розкрийте передумови впровадження професійної оціночної діяльності в Україні.

 

Тестові завдання.

1.Оцінка майна проводиться при:

а) при купівлі-продажі майна;

б) наданні в оренду майна;

в) залученні інвестицій;

г) усі відповіді вірні.

 

2.Не допускається проведення оцінки майна у таких випадках:

а) проведення оцінювачем оцінки майна, що йому належить;

б)проведення оцінки майна особою , яка є замовником оцінки;

в) вірно а(,б);

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Для успішного функціонування фінансового ринку необхідне проведення вартісної оцінки таких об'єктів :

а) земельних ділянок;

б) будівель, споруд;

в) житлових приміщень;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. .Оцінка об'єктів нерухомості проводиться за необхідності визначення:

а) предмета застави;

б) майна, переданого в оренду;

в) вимушено відчуженого майна;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. На підготовчому етапі проведення оцінки майна здійснюється:

а) ознайомлення з об'єктом оцінки;

б) визначення бази оцінки;

в) вірно а) б);

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Оцінка майна може бути:

а) масова та індивідуальна;

б) масова та приблизна;

в) індивідуальна та приблизна;

г) масова та точна.

 

 1. Визначення завдання при проведенні оцінки майна включає в себе:

а) ідентифікація об'єкта;

б) мета оцінки;

в) вид вартості;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Договір на проведення оцінки майна укладається:

а) в усній формі;

б) в письмовій формі;

в) в усній або письмовій формі;

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Договір на проведення оцінки майна може бути:

а) двостороннім;

б) тристороннім;

в) багатостороннім;

г) вірно а),в).

 

 1. Істотними умовами договору на проведення оцінки майна є :

а) зазначення майна, що підлягає оцінці;

б) мета проведення оцінки;

в) дата оцінки;

г) усі відповіді вірні.

 

Задачі.

1. Визначити вартість земельної ділянки.

Земельна ділянка, площею 0,3 га, продається під забудову торговельним комплексом._Базова ставка орендної плати становить 12 грн за кв. м у рік, коефіцієнт виду діяльності орендатора = 3; коефіцієнт комерційної цінності міс­ця розташування земельної ділянки = 2; необхідна ставка прибутковості становить 20%.

2.Постановка завдання: Визначити вартість винаходу як об'єкта промислової власності за ціною ліцензії, розрахованої за нор­мою прибутку.

Характеристика господарської ситуації: Як об'єкт розрахунку обраний винахід «Спосіб вирощування профільованих кристалів ту­гоплавких з'єднань і устрій для його здійснення, сапфірова трубка».

Q — середньорічний обсяг виробництва сапфірових трубок — до­рівнює 15 тис. трубок у рік;

Ц — ціна однієї трубки — 200 грн;

Вд — термін дії угоди — 8 років;

В — строк освоєння предмета ліцензії — 1 рік;

Н — норма прибутку, взята для металургійної промисловості —0,15.

Винахід захищений патентами, продукція по ліцензії — сапфірова трубка має високі споживчі властивості й тому Д = 0,35, Д — частка прибутку, що доводиться на об'єкт промислової (інтелектуальної) власності; Т — час, за який проводиться розрахунок прибутку.

 

 

Варіант 12

Теоретичні питання.

 1. Що є об'єктом економічної оцінки?
 2. Як законодавство України визначає нерухоме майно?

 

Тестові завдання.

1. Кількість продукції та майна, що знаходять на ринку платоспроможних покупців це :

а) попит;

б) пропозиція;

в) дефіцитність;

г) корисність.

 

 1. Збільшення попиту призводить до:

а) зменшення вартості;

б) збільшення вартості;

в) вартість дорівнює попиту;

г) вірних відповідей немає.

 

 1.  Здатність продукції та майна задовольняти потреби користувача протягом певного часу це - :

а)  попит;

б) пропозиція;

в) дефіцитність;

г) корисність.

 

 1. Обмеженість пропозиції це - :

а)  попит;

б) пропозиція;

в) дефіцитність;

г) корисність.

 

 1. Найбільш розповсюдженим видом вартості є:

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;

в) вартість відтворення;

г) вартість заміщення.

 

 1. Вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки це -  :

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;

в) вартість відтворення;

г) вартість заміщення.

 

 1. Визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення у сучасних  умовах нового об'єкта , який є ідентичним об'єкту оцінювання, із застосуванням ідентичних матеріалів та технологій – це :

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;

в) вартість відтворення;

г) вартість заміщення.

 

 1. Визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення об'єкта, подібного до об'єкта, що оцінюється, який може бути йому рівноцінною заміною – це:

а) ринкова вартість;

б) інвестиційна вартість;

в) вартість відтворення;

г) вартість заміщення.

 

 1. Ліквідаційна вартість - це:

а) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення об'єкта, подібного до об'єкта, що оцінюється, який може бути йому рівноцінною заміною;

б) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення у сучасних  умовах нового об'єкта , який є ідентичним об'єкту оцінювання, із застосуванням ідентичних матеріалів та технологій;

в) вартість об'єкта оцінки за умови, якщо цей об'єкт має бути відчуженим у термін значно коротший ніж термін експлуатації подібних  об'єктів;

г) вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки.

 

 1. Вартість у використанні – це:

а) визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення у сучасних  умовах нового об'єкта , який є ідентичним об'єкту оцінювання, із застосуванням ідентичних матеріалів та технологій;

б) вартість об'єкта оцінки за умови, якщо цей об'єкт має бути відчуженим у термін значно коротший ніж термін експлуатації подібних  об'єктів;

в) вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

г) вартість, визначена за умови припущення ,що подальше використання об'єкта , що оцінюється , буде таким самим, як і до моменту визначення його вартості.

 

Задачі.

1. Поверхи будинку мають надлишкову висоту. Відновна вартість даного будинку — 98 900 у.о., а поточна відновна вартість аналогічного будинку, але з нормальною висотою, — 96 900 у.о. Фізичне зношення об'єкта — 25%. Додаткові щорічні витрати, пов'язані з висотою поверхів — 500 у.о. Коефіцієнт капіталізації — 15%. Визначити втрати від надлишкових покращень.

2.Розрахувати абсолютний розмір знецінення об'єкта під впливом фізичного зносу.

Вихідні дані: Фізичний знос окремих елементів будинку характеризується такими даними:

Елементи

Ступінь зносу

Питома вага

Фундамент

13%

11%

Перекриття

8%

10%

Підлоги

26%

8%

Перегородки

18%

17%

Первісна вартість об'єкта — 240 000 грн.

 

 

 

Варіант 13

Теоретичні питання.

 1. Як класифікується нерухоме майно?
 2. Які основні принципи оцінки; їх групування?

 

Тестові завдання.

 1. Система загальних принципів та підходів до оцінки об'єктів нерухомого майна – це :

а) база оцінки;

б) стандарт оцінки;

в) європейський стандарт оцінки;

г) постанова оцінки.

 

 1. Ціль оцінки - це:

а) визначення застави при отриманні кредитів;

б) визначення вартості нерухомості;

в)  визначення вартості підприємств;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Фактори, що впливають на вибір бази оцінки - це :

а) тип об'єкта нерухомості;

б) добровільність і компетентність продавця і покупця;

в) строковість проведення оцінки;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Рекомендації щодо використання баз оцінки знаходяться в :

а) Національний стандарт №1;

б) Національний стандарт №2;

в) Національний стандарт №3;

г) Національний стандарт №4.

 

 1. Розрізняють вартість :

а) ринкова;

б) вартість заміщення;

в) вартість відтворення;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Ринкова вартість – це:

а) розрахункова величина , яка дорівнює грошовій сумі , за яку передбачається перехід майна із рук в руки на дату оцінки в результаті комерційної угоди між покупцем та продавцем.;

б) вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

в) вартість, визначена за умови припущення ,що подальше використання об'єкта , що оцінюється , буде таким самим, як і до моменту визначення його вартості;

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Визначена в поточних цінах вартість сукупних витрат, необхідних для відтворення повної копії об'єкта нерухомості – це :

а) повна вартість відтворення;

б) повна вартість заміщення;

в) залишкова вартість відтворення;

г) залишкова вартість заміщення.

 

8.Вартість нового об'єкта нерухомості, що є за своїми функціональними характеристиками повним аналогом  об'єкта нерухомості , що оцінюється – це :

а) повна вартість відтворення;

б) повна вартість заміщення;

в) залишкова вартість відтворення;

г) залишкова вартість заміщення.

 

 1. Визначена в поточних цінах вартість відтворення оцінюваного об'єкта з врахуванням всіх форм його знецінення, зносу, старіння з моменту створення до часу проведення оцінки – це:

а) повна вартість відтворення;

б) повна вартість заміщення;

в) залишкова вартість відтворення;

г) залишкова вартість заміщення.

 

 1.  Повна вартість заміщення з врахуванням всіх форм зносу, знецінення , старіння – це:

а) повна вартість відтворення;

б) повна вартість заміщення;

в) залишкова вартість відтворення;

г) залишкова вартість заміщення.

 

Задачі.

1. Оцінити ефективний вік покращень будівлі за результатами продажу.

Вартість продажу — 63 тис. дол., вартість земельної ділянки визначена за ринковим підходом, виходячи з такої інформації: подібна земельна ділянка була продана за 18 тис. дол. і відомі певні коригування: умови продажу гірші на 6%, фізичні характеристики ділянки гірші на 4%, але форма ділянки  її місце розташування кращі відповідно на 3% та 10%. Вартість відтворення будівлі — 62 тис. дол., а термін економічного життя споруди 110 років.

2.Заміський котедж оцінений у 120 000 дол. Відомо, що на момент оцінки ставка Ощадбанку по валютних внесках становить 11% річних. На думку оцінювача, типовий інвестор зажадає як мінімум 8% річних у валюті за ризик ка­піталовкладень у нерухомість. Експертний аналіз свідчить про те, що типові ставки за компенсацію інвестиційного менеджменту й низьку ліквідність становлять по 1,5%. Інвестор бажає повернути вкладений капітал протягом 20 років, отже, щорічне повернення по прямоліній­ному методу складе 4%. Визначити ставку дисконтування.

 

Варіант 14

Теоретичні питання.

 1. Перелічіть та охарактеризуйте фактори від яких залежить зміна вартості
 2. Розкрийте сутність доходного підходу.

 

Тестові завдання.

 1. Вартість споживчих властивостей об'єкта нерухомості , які конкретний власник хоче використовувати при визначеному ним варіанті використання є :

а) страхова вартість;

б) споживча вартість;

в) оподаткована вартість;

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Вартість об'єкта нерухомості , визначення положенням страхового контракту або полісу – це:

а) страхова вартість;

б) споживча вартість;

в) оподаткована вартість;

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Вартість, розраховано на базі норм і правил відповідних законодавчих і нормативних документів, що визначають оподаткування певного виду власності – це:

а) страхова вартість;

б) споживча вартість;

в) оподаткована вартість;

г) вірних відповідей немає.

 

 1. Утилізаційною вартість називається :

а) вартість об'єкта нерухомості , визначення положенням страхового контракту або полісу;

б) поточно ціна матеріалів  об'єкта нерухомості, що підлягає ліквідації;

в) вартість споживчих властивостей об'єкта нерухомості , які конкретний власник хоче використовувати при визначеному ним варіанті використання;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Вартість, яка відповідно до діючого законодавства чи нормативних документів, визначається як відповідна фіксована сума називається:

а) нормативна вартість;

б) аналогова вартість;

в) витратна вартість;

г) вартість майбутнього прибутку.

 

 1. Вартість, що визначається за допомогою використання прямих проектно-кошторисних розрахунків фінансових витрат на будівництво чи створення певного об'єкта називається :

а) нормативна вартість;

б) аналогова вартість;

в) витратна вартість;

г) вартість майбутнього прибутку.

 

 1. Розрізняють групи принципів оцінки:

а) принципи, що базуються на уяві власника;

б) принципи, пов'язані з експлуатацією об'єкта;

в) принципи, пов'язані з ринковим середовищем;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Принципи, що базуються на уявлення користувача – це принципи :

а) корисності;

б) заміщення;

в) очікування;

г) усі відповіді вірні.

 

9. Принцип факторів виробництва відноситься до:

а) принципів, що базуються на уяві власника;

б) принципів, пов'язаних з експлуатацією об'єкта;

в) принципів, пов'язаних з ринковим середовищем;

г) усі відповіді вірні.

 

10. Принцип попиту і пропозиції відноситься до :

а) принципів, що базуються на уяві власника;

б) принципів, пов'язаних з експлуатацією об'єкта;

в) принципів, пов'язаних з ринковим середовищем;

г) вірних відповідей немає.

 

Задачі.

1. Визначити найбільш вигідні умови оренди для орендаря та орендодавця.

Строк оренди — 4 роки, 13% річних. Варіант 1 — пе­редплата 27 000. Варіант 2 — оплата в кінці терміну оренди у сумі 36 000. Варіант 3 — сплата щороку на початку року по 14000. Варіант 4 — оплата на початку кожного року у розмірі 8700.

2.Оцінити об'єкт, користуючись порівняльним методом.

Вихідні дані: Вартість об'єкта-аналога 130 000 грн. Відсутність гарячої води знижує вартість оцінюваного об'єкта на 7%, відсутність ремонту знижує вартість на 11%. Розташування на першому поверсі збільшує вартість на 8%, а більш вдале місце розташування — на 13%.

 

Варіант 15

Теоретичні питання.

 1. У чому особливості майнового підходу до оцінки підприємства?
 2. Які методи використовуються для розрахунку накопиченого зносу?

 

Тестові завдання.

 1. Грошові засоби, вкладені в капітал підприємства , в інші компанії – це:

а) грошовий потік від операційної діяльності;

б) грошовий потік від фінансової діяльності;

в) грошовий потік від інвестиційної діяльності;

г) грошовий потік від економічної діяльності.

 

 1. Грошові засоби, отримані від емісії і реалізації акцій компанії та довгострокових і короткострокових позик, витрати грошових засобів на погашення кредитних боргів – це:

а) грошовий потік від економічної діяльності;

б) грошовий потік від фінансової діяльності;

в) грошовий потік від інвестиційної діяльності;

г) грошовий потік від операційної діяльності.

 

 1. Аналіз грошовий потоків допомагає дослідити:

а) генерацію підприємства;

б)яким чином і в яких пропорціях підприємство використовує грошові засоби;

в) які фінансові ресурси та інструменти використовуються;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. В практиці оціночної діяльності , залежно від цілей і конкретних ситуацій оцінки, тривалість прогнозного періоду діяльності підприємства приймається в межах:

а) 1-5 років;

б) 5-10 років;

в) 10-15 років.

 

 1. Звіт про оцінку майна може складатися:

а) у повній формі;

б) у стислій формі;

в) у повній і стислій формі;

г) в усній формі.

 

 1. Не дозволяється складення звіту про оцінку майна у стислій формі у разі:

а) проведення незалежної оцінки цілісних майнових комплексів;

б) проведення оцінки нематеріальних активів;

в) проведення грошової оцінки землі;

г) у інших випадках.

 

 1. Висновок про вартість майна повинен містити дані про:

а) замовника оцінку та виконавця звіту;

б) назву об΄єкта оцінки;

в) вид  вартості;

г) усі відповіді вірні.

 

 

 1. Підставою для проведення рецензування звіту про оцінку майна є:

а) усна домовленість;

б) письмовий запит;

в) звернення;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. У рецензії звіту про оцінку майна повинні зазначатись:

а) підстави проведення рецензування;

б) повна назва звіту про оцінку майна;

в) строк проведення рецензування і дата підписання рецензії;

г) усі відповіді вірні.

 

 1. Звіт про оцінку майна повинен містити:

а) опис об΄єкта оцінки;

б) дату оцінки та дату завершення складення звіту;

в) мету проведення оцінки;

г) усі відповіді вірні.

 

Задачі.

1. Вихідні дані. Розглядаються продажі 4-х аналогів за такими ціна­ми: 240 000 грн, 350 000 грн, 360 000 грн і 420 000 грн. Аналізовані об'єкти здаються в оренду і річна величина орендної плати складає відповідно 48 000 грн, 50 000 грн, 52000 грн і 56 000 грн. Доходи від здачі оцінюваного об'єкта в оренду очікуються в розмірі 55 000 грн на рік. Визначити вартість об'єкта, використовуючи метод аналога продажів, і з огляду на валовий рентний муль­типлікатор.

2.За об'єкт порівняння обрано об'єкт нерухомості, що був проданий недавно за 550 000 тис. грн. Варіант фінансового розрахунку між покупцем і продавцем та­кий: 230 000 тис. грн покупець виплатив продавцеві на дату реєстра­ції угоди, а інші 330 000 тис. грн відповідно до договору між покупцем і продавцем оформлені як іпотечний кредит, отриманий покупцем від продавця за 10 років при ставці 10% річних на умовах щомісячного погашення заборгованості. Розрахувати ціну продажу.

 

 

 

САМОСТІЙНА РЕФЕРАТИВНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Реферат – це письмова доповідь, яка містить вичерпну систематизовану інформацію за вибраною темою, передбачає виклад матеріалу на основі спеціально підібраної літератури та самостійно проведеного дослідження.

Зміст реферату повинен відповідати темі, зазначеній у заголовку.

Обсяг реферату повинен становити 10-15 сторінок машинописного тексту з міжрядковим інтервалом – 1,5 кегль − 14 стандартної щільності (шрифт Times New Roman) або рукописного тексту на папері формату А 4. Для виділення окремих місць допускаються також курсив, напівжирний курсив і напівжирний шрифт. Текст реферату необхідно друкувати, залишаючи відповідно поля таких розмірів: ліве – 30 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.

Зміст реферату складається із вступу, основної частини (3-5 пунктів), висновку, списку використаної літератури. Заголовки структурних частин реферату: «ПЛАН», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Кожну структурну частину реферату необхідно починати з нової сторінки.

          Посилання на літературу вміщуються у тексті у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку літератури, через кому – сторінка (з маленької літери), на яку посилаєтесь. Наприклад, [5, с. 15].

          План роботи повинен містити 3-5 пунктів. Кожен пункт має висвітлювати певний аспект обраної теми, а всі пункти розкривати тему роботи в цілому. План може бути простим (кожен пункт складається з одного речення) і складним, коли кожен пункт розбивається на декілька підпунктів, невеликі за обсягом, де детальніше пояснюються особливості обраної теми, при цьому слід пам’ятати про розділові знаки при рубрикації.

         У вступі слід розкрити значення обраної теми, визначити мету та завдання реферату. В основній частині (3-5 пунктів) матеріал треба викладати стисло, логічно і аргументовано. Завершується робота короткими висновками, які повинні відповідати темі та завданням, вказаним у вступі.

У кінці реферату обов’язково подається список використаних джерел. У рефераті рекомендується використати не менше 5 джерел, це можуть бути підручники, посібники, монографії, статті з журналів чи збірників, посилання на ресурси Internet. Основними у написанні реферату є друковані праці, а ресурси Internet повинні становити не більше 1/3 частини опрацьованих джерел. У списку використаної літератури всі використані джерела розміщуються за алфавітом на перші літери прізвища автора.

Реферат оцінюється від 0 до 10 балів.

При нарахуванні балів беруться до уваги:

а) відповідність змісту реферату зазначеній темі та плану;

6) кількість опрацьованої літератури та якість її опрацювання;

в) наявність аналізу літератури, співставлення різних точок зору авторів, узагальнень та обґрунтованих власних висновків;

г) кількість та якість зазначених посилань;

д) логічний, ясний та правильний виклад матеріалу; грамотна, літературна українська мова;

е) відповідність оформлення реферату до поданих вимог.

 

з/п

Назва теми

 1.  

Цілі та напрями здійснення оціночної діяльності

 1.  

Зміст міжнародних стандартів оцінки

 1.  

Професійна підготовка оцінювачів

 1.  

Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача

 1.  

Права та відповідальність суб'єктів оціночної діяльності

 1.  

Порядок видачі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності

 1.  

Юридичні підстави здійснення оцінки майна

 1.  

Договір на проведення оцінки майна

 1.  

Майнові права на власність та вартість, що з ними пов’язана

 1.  

База оцінки та порядок визначення вартості

 1.  

Застосування принципу найбільш-ефективного використання в оцінці машин та обладнання

 1.  

Методичні підходи до оцінки майна та їх основні засади

 1.  

Поняття нерухомості. Класифікація об'єктів нерухомості.

 1.  

Характеристика основних параметрів об'єктів нерухомості при проведенні операцій їх вартісної оцінки

 1.  

Загальна класифікація нерухомості

 1.  

Процедура проведення оцінки нерухомого майна

 1.  

Особливості оцінки окремих видів нерухомого майна

 1.  

Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок

 1.  

Призначення та функції оцінки землі

 1.  

Міські землі як товар та об’єкт оцінки

 1.  

Нормативна ціна землі. Ринкова вартість землі

 1.  

Фізичний знос машин та обладнання та методи його визначення

 1.  

Особливості оцінки установок, машин та обладнання

 1.  

Функціональний та економічний знос машин та обладнання

 1.  

Накопичений знос та техніка його визначення

 1.  

Бази оцінки  колісних транспортних засобів (КТЗ). Методичні підходи і методи оцінки КТЗ.

 1.  

Багатомоторні транспортні засоби та їх  класифікація

 1.  

Ідентифікація та технічний огляд КТЗ

 1.  

Вимоги до оцінки КТЗ та викладення їх результатів

 1.  

Визначення коефіцієнтів коригування ринкової вартості окремої складової КТЗ.

 1.  

Визначення ринкової вартості окремої складової КТЗ

 1.  

Визначення вартості матеріального збитку, завданого власнику КТЗ.

 1.  

Сутнісна характеристика нематеріальних активів.

 1.  

Витратний підхід. Оцінка вартості винаходу або ноу-хау, розрахованого на базі роялті

 1.  

Методи оцінки нематеріальних активів

 1.  

Інформаційне забезпечення проведення оцінки підприємства

 1.  

Особливості експертної оцінки під час банкрутства підприємства

 1.  

Принципи й методи оцінки ліквідаційної вартості

 1.  

Особливості оцінки вартості цілісного майнового комплексу в умовах банкрутства підприємства

 1.  

Підготовчий етап до визначення розміру статутного фонду відкритого акціонерного товариства

 1.  

Особливості оцінки об’єктів у нематеріальній формі

 1.  

Структура звіту про оцінку нерухомого майна

 1.  

Вимоги до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКОВІ ДЖЕРЕЛА

Базова

 

 1. Асаул А.М., Брижань І.А. Економіка нерухомості: Підручник. Київ, 2004р. – 304с.
 2. Богаченко В.М. Оцінка дорожніх транспортних засобів. Курс базової підготовки, - Київ , 2006р. – 230с.
 3. Вороніна Л.І. Оцінка майна в Україні. Том1. Нерухоме майно. Київ, 2005р.
 4.  Гохберг І.І., Щербань.С.І. Оцінка установок, машин та обладнання: Питання та відповіді, практикум оцінки. Навчальний посібник, Львів: ЗУКЦ, 2007 р. – 184с.
 5. Круш П.В., Поліщук С.В., Оцінка бізнесу, Київ 2004р. – 260с.
 6. Кучеренко В.Р., Квач А.П. Оцінка бізнесу та нерухомості. Навч. посібник. – Київ: Центр учбової літератури. 2009р. – 200с.
 7. Маркус Я. І. Посібник з оцінки бізнесу в Україні.- Київ, 2002р. – 320с.
 8. Пазинич В.І., Свистун Л.А. Оцінка об'єктів нерухомості. Київ «Центр учбової літератури», 2009р. – 431с.

 

Нормативна

 1. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» N 4711-VI  із змінами від 17.05.12 //  Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 47, ст.251.
2.  Закон України «Про оцінку земель» N 5059-VI  із змінами від 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 415, ст.299.
 1. Національний стандарт №1 «Загальні стандарти і засади оцінки майна та майнових прав» №1440 від 10.09.2003 р.
 2. Національний стандарт №2 «Оцінка нерухомого майна» №1442 від 28.10.2004 р.
 3. Національний стандарт №3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» №1655 від 29.11.2006р.
 4. Національний стандарт №4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» № 1185 від 03.10.2007р.
 5. Постанова КМУ «Про затвердження Методики оцінки майна»  №1891  від 10 грудня 2003 року.
 6. Наказ ФДМУ «Положення про порядок проведення експертної оцінки державного майна при приватизації» №100 (74/610)  від 20 березня 1995 року.
 7. Постанова КМУ «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» №1531 від 11 жовтня 2002 року .

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

 

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Контроль додаткових завдань, поданих на самостійне опрацювання, здійснюється за допомогою самостійної роботи (конспект, реферат) вагомістю 10 балів.

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання у формі комплексної контрольної роботи (написання та захист) оцінюється у 30 балів (20 балів за виконання роботи, 10 балів – захист роботи).

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання

Самостійна та домашня індивідуальна робота виконуються студентом протягом семестру (у період від настановчої сесії до заліково-екзаменаційної сесії) та оцінюється таким чином:

 • самостійна робота (реферат, конспект і т.п.) – 10 балів
 • написання домашня індивідуальна робота – 20 балів;
 • захист домашньої індивідуальної роботи – 10 балів.

За виконану та захищену домашню індивідуальну роботу студент отримує 30 балів.

Критерії оцінювання рівня знань на практичних заняттях, при виконанні самостійної роботи:

40 балів – коли студент дає обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді на запитання, рішення задач правильні, демонструє знання навчально-методичної літератури, законодавчих і нормативних актів, наводить узагальнення і висновки, був присутній на лекціях і практичних заняттях має конспект;

25 бали – коли студент знає викладений матеріал на «відмінно», але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, розрахунків, коли за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Присутність на лекціях і практичних заняттях обов’язкова;

15 бали – коли студент дає неправильну відповідь на одне запитання або на всі запитання дає малообґрунтовані, невичерпні відповіді, припускається грубих помилок у розрахунках і тільки за допомогою викладача може виправити допущені помилки. При цьому враховується наявність конспекту.

10 бали – коли студент дає неправильні відповіді на 2-3 запитання, припускається грубих помилок у розрахунках і не може їх виправити, має конспект за темою завдання.

5 бал  – студент отримує за умови, якщо не зміг викласти зміст питання, погано орієнтується в матеріалі; відсутні логічна послідовність висловлювань та зміст відповіді; виконане завдання містить багато помилок, що заважають розумінню загального змісту, не має конспекту.

0 балів – відповідь відсутня.

Виконане творчо-практичне завдання та усний захист

0-4 балів

 

Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними

помилками та прогалинами; судження необґрунтовані;

недостатньо   проявляється   самостійність   мислення.

Відповідь містить грубі помилки.

5-9

балів

 

Свідоме    відтворення    матеріалу    з    незначними

помилками; дещо порушено логічність та послідовність

викладу;    недостатньо    проявляється    самостійність

мислення. 

 

 

10-20

балів

 

Свідоме і  повне відтворення  матеріалу з деякими

неточностями у другорядному   матеріалі;   виклад

матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено

послідовність    викладу.   

 

 

21-40

балів

Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний,

переконливий. Відповідь містить власні приклади, що

свідчить про творче застосування матеріалу.

 

 

 

Максимальна

кількість балів

40 балів

 

 

Примітка: шкала оцінювання розробляється викладачем самостійно відповідно до вагомості самостійної (індивідуальної) роботи у поточному та підсумковому контролі знань студентів