Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Основи економічного контролю

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

факультет ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА АУДИТУ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

22 травня 2018 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

“Основи економічного контролю” (обовʼязкова)

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

спеціалізація «Облік і аудит»

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою аудиту

протокол № 10 від 10 травня 2018 р.

Завідувач кафедри _________ О.А. Петрик

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

 

Київ - 2018

 

 

Розробники:

Слободяник Юлія Борисівна, д.е.н., професор

Пархоменко Ольга Петрівна, к.е.н., доцент

 

 

 

Вступ

 

Економічний контроль є важливим компонентом управління економікою як на рівні підприємства, так і держави загалом. Його мета полягає у виявленні відхилень у сфері законності, доцільності й ефективності використання грошових коштів, інших активів, здійснення фінансово-господарських операцій, проведення розрахунків з контрагентами, державою в особі відповідних органів тощо. Сучасні, вкрай динамічні умови господарювання зумовлюють об’єктивну необхідність в удосконалення форм і методів організації та здійснення економічного контролю на макро- і мікроекономічному рівнях.

Предмет дисципліни: теоретичні основи, методичні та організаційні положення проведення економічного контролю.

Міждисциплінарні звʼязки: «Основи економічного контролю» – прикладна економічна дисципліна, яка базується на знаннях, отриманих студентами після опанування комплексу базових загальнотеоретичних економічних і фахових спеціальних дисциплін циклу підготовки бакалаврів з обліку й аудиту, що дає змогу закріпити і поглибити вже набуті знання, підвищити якість професійної підготовки фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Вивчення дисципліни «Основи економічного контролю» передбачає попереднє оволодіння студентами знань з таких дисциплін: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Статистика», «Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)».

Мета вивчення дисципліни «Основи економічного контролю»: засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення економічного контролю діяльності підприємств, установ та організацій для встановлення законності, доцільності і раціональності використання ними економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю.

Вивчення дисципліни «Основи економічного контролю» дозволить забезпечити формування у студентів таких компетентностей та відповідних їм результатів навчання.

 

Компетентності

Програмні результати навчання

1. Розуміння базових категорій та новітніх теорій, концепцій, технологій і методів у сфері економічного контролю

1. Володіти базовими категоріями, новітніми теоріями, концепціями, технологіями та методами у сфері економічного контролю на макро- і мікроекономічному рівнях, зокрема: контрольно-ревізійної роботи органів державного фінансового та податкового контролю, проведення перевірок незалежними аудиторами, внутрішніми аудиторами служб внутрішнього аудиту органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій

2. Розуміння основних етапів організації та здійснення економічного, їх специфіки за формами контролю

2. Ідентифікувати особливості організації та здійснення економічного контролю на макро- та мікроекономічному рівнях; розробляти основні внутрішні документи, що регламентують роботу контролерів

3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації економічного контролю

3. Вибирати найбільш доцільні форми, методи і методичні прийоми здійснення економічного контролю у конкретних ситуаціях; виконувати основні процедури контролю фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій

4. Здатність застосовувати теоретичні знання для узагальнення результатів контрольних заходів

4. Аналізувати та узагальнювати результати контрольних заходів; розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у фінансово-господарській діяльності об’єктів контролю та щодо прийняття відповідних управлінських рішень

5. Здатність оцінювати ефективність функціонування системи економічного діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання

5. Оцінювати ефективність функціонування системи економічного контролю діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання

 

Сфера реалізації набутих знань з дисципліни «Основи економічного контролю» у майбутній професії: органи державного фінансового та податкового контролю, облікові та фінансово-економічні служби, підрозділи внутрішнього контролю й аудиту бюджетних установ та організацій, підприємств, аудиторські фірми, науково-дослідні установи.

 

1. Зміст навчальної дисципліни за темами.

 

Назва

Навчальні елементи

за змістом навчального матеріалу теми

1

2

3

1

Сутність і роль економічного контролю у сучасних умовах господарювання

 1. Поняття “контроль” і підходи до його трактування.
 2. Історичні аспекти становлення і розвитку контролю.
 3. Значення контролю в процесі управління.
 4. Зміст економічного контролю.
 5. Мета, завдання і функції економічного контролю.

2

Система економічного контролю та її правові основи

 1. Поняття системи економічного контролю, визначення її елементів.
 2. Суб’єкти, об’єкт і предмет економічного контролю.
 3. Принципи економічного контролю. Питання етики суб’єктів контролю.
 4. Нормативно-правове регулювання економічного контролю в Україні.

3

Види і форми економічного контролю

 1. Класифікація економічного контролю.
 2. Види і характеристика перевірок.
 3. Стеження як форма здійснення економічного контролю.
 4. Особливості випробувань під час проведення економічного контролю.

4

Методи і методичні прийоми економічного контролю

 1. Загальне поняття про методи  досліджень
 2. Загальнонаукові та спеціальні методичні прийоми у контрольній діяльності. Застосування філософії позитивізму в економічних та контрольних дослідженнях.
 3. Методичні прийоми документального контролю.
 4. Методичні прийоми фактичного контролю.
 5. Організація,  проведення та підсумки інвентаризації.

5

Організаційні положення економічного контролю

 1. Інформаційне забезпечення економічного контролю.
 2. Основні фактори організації та проведення економічного контролю.
 3. Етапи контрольного процесу.
 4. Економічний контроль в середовищі застосування комп’ютерних інформаційних систем.
 5. Ефективність економічного контролю та шляхи його удосконалення.

6

Органи державного фінансового контролю в Україні, їх характеристика і функції

 1. Загальна характеристика органів державного фінансового контролю в Україні.
 2. Діяльність державних контрольних органів загальної компетенції.
 3. Особливості функціонування спеціалізованих органів державного фінансового контролю.

7

Особливості організації і проведення інспектування фінансово-господарської діяльності підприємства

 1. Інспектування у системі економічного контролю, її мета і завдання.
 2. Класифікація видів ревізії.
 3. Права, обов’язки та відповідальність інспекторів (аудиторів).
 4. Планування, організація і проведення інспектування органами Державної аудиторської служби України.
 5. Систематизація й узагальнення матеріалів інспектування.
 6. Основні вимоги до акту ревізії та порядок його складання.
 7. Реалізація результатів інспектування: заходи щодо усунення виявлених порушень і недоліків та контроль виконання прийнятих рішень за матеріалами ревізій.

8

Основи судово-економічної експертизи

 1. Поняття про судові експертизи, експертні дослідження та їх нормативно-правове регулювання.
 2. Організація судової експертизи в Україні.
 3. Процес судово-економічної експертизи та його стадії.

9

Незалежний економічний контроль (аудит) в Україні: сутність, методика і організація

 1. Зміст, завдання і функції аудиту.
 2. Організація аудиторської діяльності в Україні та її правове регулювання.
 3. Права, обов’язки і відповідальність аудиторів.
 4. Основні аспекти проведення аудиторської перевірки діяльності підприємства.

10

Внутрішній економічний контроль

 1. Система внутрішнього контролю та її складові елементи.
 2. Особливості діяльності органів державного внутрішнього фінансового контролю, їх завдання і функції.
 3. Організація і проведення внутрішнього аудиту на підприємстві.

11

Сучасний стан і перспективи розвитку економічного контролю в Україні та світі

 1. Економічний контроль у країнах світового співтовариства.
 2. Характеристика повноважень світових організацій економічного контролю.
 3. Проблеми та перспективи розвитку економічного контролю в Україні.
 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової) “Основи економічного контролю”

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

Змістовий модуль №1

1

Теоретичні положення економічного контролю (теми № 1)

Семінар-розгорнута бесіда

2

2

Етичні принципи поведінки контролерів (тема № 2)

Семінар-дискусія, евристична бесіда

2

3

Наукові основи економічного контролю (тема № 1)

Семінар-колективне читання

2

4

Класифікація економічного контролю та його методичні аспекти (теми № 3−4)

Дискусія з елементами аналізу

2

5

Фінансово-господарські правопорушення: сутність, механізми здійснення, викриття і попередження(тема № 2-3)

Робота в малих творчих групах

2

6

Організаційні положення економічного контролю (тема № 5)

Робота в малих творчих групах

2

7

Виконання контрольних (модульних) робіт. Модуль №1. Теоретико-методичні основи економічного контролю (теми № 1−5)

Написання контрольної (модульної) роботи № 1

5

Змістовий модуль №2

8

Нормативно-правове забезпечення економічного контролю (тема № 2)

Колоквіум

2

9

Діяльність суб’єктів державного фінансового контролю (тема № 6)

Дискусія з елементами аналізу

2

10

Особливості проведення інспектування та судово-економічної експертизи (теми № 7−8)

Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних вправ

2

11

Економічний контроль: теорія і практика (теми № 1−8)

Семінар-конференція

3

12

Незалежний економічний контроль (аудит): зарубіжний досвід і вітчизняна практика
(тема № 9)

Семінар-розгорнута бесіда

2

13

Внутрішній економічний контроль
(тема № 10)

Семінар-дискусія, міні-кейс

2

14

Економічний контроль: теорія і практика (теми № 1−11)

Семінар-конференція

3

15

Сучасний стан і перспективи розвитку економічного контролю в Україні та світ (тема № 11)

Семінар-розв’язання проблемних завдань

2

16

Виконання контрольних (модульних) робіт Модуль №2. Діяльність суб’єктів економічного контролю (теми № 6−11)

Написання контрольної (модульної) роботи № 2

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях:

30

За виконання контрольних модульних завдань

Контрольна робота № 1

Написання контрольної модульної роботи

5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної модульної роботи

5

Усього балів за виконання контрольних модульних робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи**

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату

5

3. Написання есе

5

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

6. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint

5

7. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Всього балів за поточну роботу студента

50

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

8.Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

10. наукові публікації студента тощо

11.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

         

* Оцінка за підготовку доповідей і презентацій на семінарському занятті попередньо перевірених викладачем й захищених самостійних робіт.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисципліни;
 • підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та  оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме: на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі: відповідей на теоретичні питання; розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Основи економічного контролю» і проводиться у формі письмового екзамену.

 

Загальна кількість балів студентів з вивчення дисципліни “Основи економічного контролю” (100) розподіляється таким чином:

- відповіді на аудиторних заняттях − 30 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи −10 балів;

- виконання індивідуальних завдань − 10 балів,

- складання іспиту – 50 балів.

На початку вивчення дисципліни “Основи економічного контролю” (на першому / другому лекційному занятті) студенти отримують таку інформацію від викладача щодо організації самостійної роботи: обов’язкові та вибіркові завдання; терміни їх виконання; кількість балів за кожен вид роботи; час проведення консультацій та індивідуальних занять; інформація про розміщення робочої навчальної програми дисципліни “Основи економічного контролю” (сайт Університету), якою передбачено перелік завдань та критерії оцінювання знань студентів, що формалізовано у Карті самостійної роботи студента.

Після одержання інформації про всі види самостійної роботи студента з цієї дисципліни, обов’язкові та вибіркові завдання, максимальну кількість балів, які можна отримати за їх виконання, кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента. У визначенні і погоджені з викладачем терміни студент виконує завдання та звітує про це. Отримані студентом за виконання різних видів самостійної роботи бали виставляються викладачем в електронному журналі обліку потденної успішності студентів.

За результатами поточного і підсумкового контролю та оцінювання рівня засвоєння матеріалу у формі усного і письмового опитування, проведення модульних контрольних робіт та перевірки індивідуальних самостійних робіт, складання іспиту студенти можуть отримати від 0 до 100 балів.

Шкалу і критерії оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів, наведено у таблиці.

Кількість балів за кожне окреме завдання встановлюється з урахуванням рівня його складності і завдань, які повинен виконати студент при підготовці до нього, що зазначається у Карті самостійної роботи студента.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольних (модульних) робіт

Протягом семестру виконується дві модульні контрольні роботи, які складається з двох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-3 балів.

Максимальна кількість балів за кожну модульну контрольну роботу – 5 балів, всього за модульний контроль – 10 балів.

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі іспиту.

 

2.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Оцінка виконання самостійних робіт. Оцінці підлягає виконання 2 самостійні роботи.

Студенти на протязі семестра виконують самостійне завдання та підготовку індивідуального завдання по темі курсу. За бажанням виконується науково-дослідна робота.

Результати виконання завдань кожної із 2 самостійних робіт оцінюються викладачем за шкалою від 0, 3, 4, 5 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії. Загальна максимальна кількість балів за 2 самостійні роботи оцінюється від 0 до 10 балів

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями.

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

3.1. Карта навчальної роботи студента.

 

Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни (обов’язкової) «Основи економічного контролю»

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

Відповіді (виступи) на контактних заняттях

В період установчої сесії

1.

Тема 1. Сутність і роль економічного контролю у сучасних умовах господарювання.

Тема 2. Система економічного контролю та її правові основи

Тема 3. Види і форми економічного контролю

Тема 4. Методи і методичні прийоми економічного контролю

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань 

4

2.

Тема 5. Організаційні положення економічного контролю

Тема 6. Органи державного фінансового контролю в Україні, їх характеристика і функції

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

4

3.

Тема 7 . Особливості організації і проведення інспектування фінансово-господарської діяльності підприємства

Тема 8. Основи судово-економічної експертизи

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

4

4.

Тема 9. Незалежний економічний контроль (аудит) в Україні: сутність, методика і організація

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

4

5.

Тема 10. Внутрішній економічний контроль

Тестовий контроль знань

4

6

Виконання контрольного (модульного) завдання

Письмове виконання завдання

5

Усього балів за контактні заняття і за виконання контрольних (модульних) завдань

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових самостійних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє самостійне завдання

(письмова контрольна робота)

(письмова)

(1.09.2018р.

на кафедру)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

 

 

 

 

 

За виконання самостійних робіт за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації  за обраною тематикою

(письмова)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання позааудиторних самостійних завдань

25

Разом

50

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

6. наукові публікації студента тощо

7.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього за поточний контроль

50

Екзамен

50

             

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання студентів заочної форми навчання

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з науки «Основи економічного контролю» розподіляється таким чином:

- відповіді на контактних заняттях − 20 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 5 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 20 балів;

- виконання індивідуального завдання − 5 балів,

- складання іспиту – 50 балів.

Разом − 100 балів.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 20 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольної (модульної) роботи.

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-3 балів.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 5 балів.

 

3.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

20 балів (11+9)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів

(9+7)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

Оцінка виконання вибіркових самостійних робіт

 

Вибіркова самостійна робота обирається студентом самостійно із запропонованих видів та оцінюється від 0 до 5 балів (залежно від її змістовності та результатів зпзисту).

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

4. Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання

4.1. Карта навчальної роботи студента.

 

Карта НАВЧАЛЬНОЇ роботи студента

з дисципліни (обов’язкової) «Основи економічного контролю»

для студентів освітнього ступеню бакалавр, спец. 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Дистанційна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Заняття в дистанційному режимі

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

Заняття в дистанційному режимі

В період установчої сесії

1

Тема 1. Сутність і роль економічного контролю у сучасних умовах господарювання.

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

2

Тема 2. Система економічного контролю та її правові основи

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

3

Тема 3. Види і форми економічного контролю

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

4

Тема 4. Методи і методичні прийоми економічного контролю

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

5

Тема 5. Організаційні положення економічного контролю

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

6

Тема 6. Органи державного фінансового контролю в Україні, їх характеристика і функції

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

7

Тема 7. Особливості організації і проведення інспектування фінансово-господарської діяльності підприємства

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

8

8

Тема 8. Основи судово-економічної експертизи

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

9

Тема 9. Незалежний економічний контроль (аудит) в Україні: сутність, методика і організація

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

8

10

Тема 10. Внутрішній економічний контроль

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

11

Тема 11.Сучасний стан і перспективи розвитку економічного контролю в Україні та світі

Матеріал лекції

Практичне завдання

Тестовий контроль знань 

6

 

Усього балів за  виконання  практичного завдання та тестового контролю знань

70

12

Дистанційний екзамен.

Захист підсумкової контрольної роботи

 

Захист роботи онлайн

30

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових самостійних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрації

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Підсумкова контрольна робота

(електронний варіант)

(термін вказан в системі Moodle)

Перевірка викладачем і захист студентом онлайн

Зазначено вище

ДОДАТКОВІ БАЛИ:

 

Науково-дослідна діяльність студента:

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) **

5. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою***

6. наукові публікації студента тощо

7.Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах

10

Разом

100

                 

 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання студентів дистанційної форми навчання

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з науки “ Основи економічного контролю” розподіляється таким чином:

- виконання практичного та тестового завдання  − 70 бала;

- виконання та захист підсумкової контрольної роботи (дистанційний екзамен)− 30 балів;

- виконання науково-дослідної роботи  − 10 балів,

Разом − 100 балів.

 

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи.

 

Оцінювання роботи студентів під час занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 70 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

Відпрацювання занять відбувається згідно встановленого графіку по кожному заняттю у системі Moodle.

Поважними причинами пропуску студентом занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

4.3. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Оцінка виконання обов’язкової підсумкової контрольної роботи

 

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашню самостійну підсумкову роботу. Письмова самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 30 балів.

 

30 балів

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

20 балів

 

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

10 бали

 

 

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

5.1. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень економічного контролю. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення економічного контролю;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики економічного контролю;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у Power Point.

 

 

 

 

 

5.2. Контрольні завдання для студентів денної форми навчання

 

Самостійна робота для студентів денної форми навчання

 

Мета контрольної роботи – закріпити теоретичні знання з проведення економічного контролю, набути навичок роботи з різними джерелами інформації, реферативного викладу матеріалу, що вивчається, та вирішення практичних завдань аудиторських перевірок (ревізій) і оформлення робочих і підсумкових документів аудитора (ревізора).

Контрольну роботу виконують відповідно до навчального плану за одним з наведених варіантів завдань, який студент обирає за двома останніми цифрами номеру своєї залікової книжки згідно з  табл. 1.

 

                                                                                                                   Таблиця 1

Номери завдань

1

2

3

4

5

...

25

Останні

01

02

03

04

05

...

25

дві цифри

26

27

28

29

30

...

50

номера залікової

51

52

53

54

55

...

75

книжки студента

76

77

78

79

80

...

00

 

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи. У разі відсутності цих відомостей контрольна робота повертається студенту без рецензування і не зараховується.

У процесі виконання контрольної роботи з кожного питання необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, оцінювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники тощо). На основі отриманої інформації дати стислі відповіді (реферативно) на поставлені питання і вирішити поставлені завдання.

Контрольна робота оцінюється у 20 балів і складається із чотирьох завдань – 3 теоретичних питання і 1 ситуаційне завдання.

Контрольна робота з дисципліни “Основи економічного контролю” складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (3 теоретичних питання);

- практичної частини (задача);

- висновків;

- списку використаних джерел.

Перелік завдань видає викладач на першому занятті.

 

5.3. Контрольні завдання для студентів заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання на вибір а також контрольну домашню роботу. Тематика, вид і форма індивідуальних завдань попередньо узгоджується з викладачем.

Контрольну роботу необхідно виконати і здати на перевірку викладачу згідно з навчальним планом за одним з варіантів завдань, який відповідає останнім двом цифрам номеру залікової книжки студента (табл.4).

                                                                                              Таблиця 4

2 останні цифри № залікової книжки

Варіант

01−25

1

2

3

4

5

6

7

8

25

26−50

1

2

3

4

5

6

7

8

25

51−75

1

2

3

4

5

6

7

8

25

76−00

1

2

3

4

5

6

7

8

25

 

 

Для виконання контрольної роботи по кожному питанню необхідно ознайомитися зі змістом законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, опрацювати спеціальну літературу (підручники, навчальні посібники, монографії, статті тощо). На основі отриманої інформації дати розгорнуті відповіді на поставлені запитання і вирішити практичні завдання.

Оформлення контрольної роботи: титульна сторінка, зміст, відповіді та рішення завдань, список використаних джерел. Посилання на використану літературу по тексту обов’язкові. Обсяг основної частини роботи 10−20 стандартних аркушів.

Студенти заочної форми навчання виконані контрольні, домашні роботи, завдання з опрацювання нормативно-правових документів здають на перевірку викладачу на кафедру і захищають їх під час індивідуальної консультативної роботи згідно з графіком.

Максимальна кількість балів за виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання: 20 балів (включаючи відповідь при усному захисті), з них 3 теоретичних питання по 4 бали і одне ситуаційне  завдання на 8 балів.

Контрольна робота з дисципліни “Основи економічного контролю” для студентів заочної форми навчання складається з:

- титульного аркушу;

- змісту роботи;

- вступу;

- теоретичної частини (4 теоретичних питання);

- практичної частини (задача);

- висновків;

- списку використаних джерел.

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

Денна, заочна та дистанційна форми навчання

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів  здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з певної дисципліни навчального плану і проводиться у формі екзамену та дистанційного екзамену.

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід  за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

Дистанційний екзамен — форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами дистанційної форми навчання теоретичного і практичного  матеріалу з певної обов’язкової дисципліни, яка передбачає написання і захист підсумкової контрольної роботи в режимі он-лайн.

На екзамені (дистанційному екзамені) оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання результатів екзаменів (дистанційних екзаменів) з дисциплін здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому системою контролю рівня знань, умінь та навичок для дисциплін з підсумковим контролем у формі письмового  екзамену (захисту підсумкової контрольної роботи) за 100-бальною шкалою.

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно). Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється 0-10 балів.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

 

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Результати екзамену оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю).

 

Подальше оформлення результатів екзамену за всіма формами навчання здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання «4-х бальної» та шкали ECTS згідно таблиці, а переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

 

Порядок ліквідації академічної заборгованості

 

Академічною вважається заборгованість, що виникла у студента в результаті відсутності атестації або одержанні незадовільної оцінки (FX або F) за результатами контролю знань, який проводиться у формі іспиту.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

7. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Зразок екзаменаційного білета

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ “Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана”

Факультет обліку і податкового менеджменту

Кафедра аудиту

Дисципліна “Основи економічного контролю”

 

Екзаменаційний білет №

Варіант 1

 

1. Суб’єкти контролю, їх види, завдання, функції.

2. Контрольні повноваження Рахункової палати України.

3. Принципи етики внутрішніх контролерів та аудиторів

4. Розробити схему проведення інвентаризації запасів.

5. Ситуаційне завдання:

Здійснюючи перевірку правильності оцінки залишку виробничих запасів (труби водогазопровідні) за методом FIFO, аудитор виявив наступне (таблиця):

Таблиця

Результати інвентаризації виробничих запасів

Дата

Од. виміру

Надходження

Витрачання

Залишок

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

К-сть

Ціна

Сума

01.01

м.п.

 

 

 

 

 

 

42

52,00

2184,00

09.01

м.п.

170

52,00

8840,00

 

 

 

212

52,00

11024,00

13.01

м.п.

 

 

 

95

52,00

4940,00

117

52,00

6084,00

16.01

м.п.

200

54,00

10400,00

 

 

 

117

200

52,00

54,00

6084,00 10400,00

21.01

м.п.

 

 

 

130

54,00

6760,00

117

70

52,00

54,00

6084,00 3640,00

29.01

м.п.

100

55,00

5500,00

 

 

 

117

70

100

52,00

54,00

55,00

6084,00 3640,00 5500,00

Разом

 

?

 

9

?

 

?

?

 

?

 

 

Списання водогазопровідних труб в даному місяці на потреби будівельного виробництва на суму 11700,00 грн. було відображено таким чином: Дт 943 “Собівартість реалізованих виробничих запасів” Кт 20 “Виробничі запаси”.

Необхідно:

- перевірити достовірність наведеного розрахунку;

- правильність здійсненої кореспонденції рахунків;

- при потребі внести необхідні коригування у наведений розрахунок.

 

 

8. Рекомендовані інформаційні джерела.

 1. Аудит : Підручник / [О. А. Петрик, В. О. Зотов, Б. В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О. А. Петрик .  - К.: КНЕУ, 2015. - 498с. 
 2. Базась М.Ф. Методика і організація фінансового контролю: підручник / М.Ф. Базась. − К.: МАУП, 2004. − 440 с.
 3. Білуха М.Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит / М.Т. Білуха, М.Г. Дмитренко, Т.В. Микитенко. − К.: Українська академія оригінальних ідей, 2006. − 888с.
 4. Бухгалтерський облік та фінансовий контроль − складові інформаційного підґрунтя євро інтеграційних процесів в Україні: У 4 т. / Редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. − К.: НДФІ, 2007. − 536 с.
 5. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами).
 6. Горбатова Є.Ф. Контроль і ревізія: навч.-практ. посібник / Є.Ф. Горбатова. − Сімферополь: ДАІЙПІ, 2010. − 329 с.
 7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV (зі змінами).
 8. Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник / Л.В. Гуцаленко, Л.Г. Михальчишина, В.М. Сидорчук, І.К. Пентюк. − К.: Центр учбової літератури, 2011. − 352 с.
 9. Дікань Л.В. Економічний контроль: навч. посібник / Л.В. Дікань. − К.: Знання, 2010. − 395 с.
 10. Дрозд І.К. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / І.К. Дрозд, В.О. Шевчук. − К.: ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2007. − 304 с.
 11. Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посібник / З.Б. Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко. − К.: Алерта, 2014. − 496 с.
 12. Загальні моральні принципи професійної діяльності працівників державної контрольно-ревізійної служби (Кодекс етики), схвалено на засіданні Методологічної ради ГоловКРУ, протокол від 11.08.2009 № 10.
 13. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.1993 № 3659-12 (зі змінами).
 14. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 № 3125-XII (зі змінами).
 15. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами).
 16. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96 (зі змінами).
 17. Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” від 16.10.2014 № 5463-VI.
 18. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” від 28.11.2002 № 249-IV (зі змінами і доповненнями).
 19. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 № 679-XIV (зі змінами і доповненнями).
 20. Закон України “Про Рахункову палату” від 02.07.2015 № 576-VIII (зі змінами).
 21. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994 № 4038-XII (зі змінами і доповненнями).
 22. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Наказ Міністерства фінансів України 11.08.1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями).
 23. Керівні принципи аудиту державних фінансів: Збірник базових документів INTOSAI: Проект ПРООН з врядування “Доброчесність на практиці”. − К., 2003. − 122 с.
 24. Кодекс етики Інституту внутрішніх аудиторів.
 25. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту (Міністерства фінансів). Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217.
 26. Кодекс етики професійних бухгалтерів (Міжнародної федерації бухгалтерів).
 27. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами і доповненнями).
 28. Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, схвалена Розпорядженням КМУ від 24.05.2005 № 158-р (зі змінами).
 29. Лімська декларація керівних принципів контролю (INTOSAI, 1977).
 30. Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. − К.: НДФІ, 2006. − 240 с.
 31. Мексиканська декларація незалежності (INTOSAI, 2007).
 32. Міжнародний кодекс етики контролерів (аудиторів) державного сектора (INTOSAI).
 33. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 1. — 1249 с. http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
 34.  Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 2. — 531 с. http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
 35. Додаток до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2015 р. / Пер. з англ. — К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016, частина 3. — 118 с. http://www.apu.com.ua/msa?layout=edit&id=783
 36. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами).
 37. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 1−34.
 38. Положення про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Постанова НБУ від 15.12.2004 № 637 (зі змінами і доповненнями).
 39. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Постанова КМУ від 22.01.1996 № 116 (зі змінами і доповненнями).
 40. Порядок проведення інспектування органами Державної фінансової інспекції, її територіальними органами. Постанова КМУ від 20.04.2006 № 550 (зі змінами і доповненнями).
 41. Романів Є.М. Контроль і ревізія. Нормативно-практичні матеріали: навч. посібник / Є.М. Романів, Р.Л. Хом’як, A.C. Мороз, М.В. Корягін; 2-ге вид., переробл. і доповн. − Л.: Нац. ун-т “Львівська політехніка”, Інтелект-Захід, 2002. − 320 с.
 42. Слободяник Ю. Б. Державний аудит : Навчальний посібник / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А.С., 2015. – 340 с.
 43. Стандарти внутрішнього аудиту. Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2014 № 1199.
 44. Удосконалення бухгалтерського обліку та фінансового контролю у державному секторі: монографія / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк, О.О. Чечуліна, І.Ю. Чумакова та ін. − К.: НДФІ, 2007. − 536 с.
 45. Указ Президента “Про Положення про Державну фінансову інспекцію України” від 23.04.2011 № 499/2011.
 46. Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 № 1085/2010.
 47. Указ Президента України “Про Положення про Державну казначейську службу України” від 13.04.2011 № 460/2011.
 48. Указ Президента України “Про Державну митну службу України” від 29.11.1996 № 1145/96.
 49. Указ Президента України “Про Положення про Державну податкову службу України” від 12.05.2011 № 584/2011.
 50. Указ Президента України “Про Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку” від 23.11.2011 № 1063/2011.
 51. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник / Б.Ф. Усач. − К.: Знання, 2007. − 263 с.
 52. Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія: навч. посібник / За ред. Р.Л. Хом’яка, Н.С. Станасюк. − Львів: Магнолія, 2006, 2011. − 315 с.

 

Додаткова

 1. Аудит: практикум / О.А. Петрик, В.О.Зотов та ін. − К.: КНЕУ, 2011. − 364 с.
 2. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи: навч. посібник / М.Ф. Базась. − К.: МАУП, 2007. − 488 с.
 3. Виговська Н.Г. Господарський контроль в соціально-орієнтованій економіці: проблеми теорії і методології: монографія / Н.Г. Виговська. − Житомир: ЖДТУ, 2006. − 288с.
 4. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерій, М.М. Коцупатрий. − К.: Центр учбової літератури, 2009. − 424 с.
 5. Ільїна С.Б. Основи аудиту: навч. посібник / С.Б. Ільїна. − К.: Кондор, 2006. − 377 с.
 6. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291.
 7. Корінько М.Д. та інші. Судово-бухгалтерська експертиза. Нав. Посібник. – Київ. – 2014 – 432 с.
 8. Крисюк В.І. Ревізія і контроль у промисловому підприємстві / В.І. Крисюк, М.Н. Каленський М.Н. − К.: Видавництво Європейського університету, 2006. − 126с.
 9. Павлюк В.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / В.В. Павлюк, В.М. Сердюк, Ш.М. Акаєв. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 196с.
 10. Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності: навч. посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський; за заг. ред. О.А. Петрик. − К.: КНЕУ, 2008.
 11. Положення про державні фінансові інспекції в автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.2011 № 1236.
 12. Порядок планування контрольно-ревізійної роботи Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами. Постанова КМУ від 08.08.2001 № 955 (зі змінами).
 13. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм. Постанова КМУ від 10.08.2004 № 1017 (із змінами).
 14. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання. Постанова КМУ від 25.03.2006 № 361 (із змінами).
 15. Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій. Постанова КМУ від 20.05.2009 № 506 (із змінами).
 16. Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Постанова КМУ від 28.09.2011 № 1001.
 17. Раева Т.Ю. Контроль и ревизия / Т.Ю. Раева. − Н. Новгород: НИМБ, 2008 [электронный учебник].
 18. Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. − К.: Знання України, 2006.
 19. Слободяник Ю. Б. Державний аудит відповідності: міжнародний досвід і перспективи реалізації в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2016. – 180 с.
 20. Слободяник Ю. Б. Формування системи державного аудиту в Україні : монографія / Ю. Б. Слободяник. – Суми : ФОП Наталуха А. С., 2014. – 321 с.