Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 5 від «11» квітня 2019 р.

 

Голова НМР                                А. М. Колот

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ОСНОВИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

08 «Право»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

081 «Право»

 

«Правознавство» / «Правознавство»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

Начальник навчально-методичного відділу

 

                                                         Т. В. Гуть

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 11 від «14» березня 2019 р.

Завідувач кафедри

 

                                                         С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

Розробник:

Стефанчук М. М., доктор юридичних наук, професор кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail maryna.stefanchuk@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

6

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Стефанчук М. М., 2019

© КНЕУ, 2019

 

  •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

8

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку юридичних клінік, їх мета та завдання діяльності

 

9

Тема 2. Правові засади організації та діяльності юридичних клінік в Україні

 

Тема 3. Професійна етика у діяльності юридичних клінік

 

Тема 4. Діловодство та документування в юридичній клініці

 

Тема 5. Загальні засади надання правової допомоги у юридичній клініці

 

Тема 6. Психологічні аспекти інтрев’ювання (опитування) клієнта

 

Тема 7. Аналіз справи та вироблення позиції у справі.  Консультування клієнта

 

Тема 8. Правопросвітня діяльність в роботі юридичної клініки

10

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

11

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

16

4.2. Додаткова література

 

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Основи юридичної клінічної практики» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право» та однією з спеціальних вибіркових навчальних дисциплін для студентів Навчально-наукового інституту «Юридичний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі правничої діяльності у сфері господарювання.

 

Анотація навчальної дисципліни. У межах навчальної дисципліни розглядаються питання історіі виникнення та розвитку юридичних клінік, поняття, мета та завдання юридичних клінік в Україні, принципи та методи їх діяльності. Значна увага приділяється висвітленню організаційно-правових форм юридичних клінік України, визначенню їх правового статусу, структури та організації роботи, діловодства та документування. Окрему увагу зосереджено на сучасних тенденціях розвитку юридичної клінічної освіти в Україні, стандартах юридичної клінічної освіти. Поглиблено студіюються положення професійної етики юриста, психологічних аспектів інтерв’ювання (опитування) клієнта, консультування клієнта, правового аналізу та вироблення правової позиції у справі. Висвітлюються мета, форми та інтерактивні методики правової просвіти в діяльності юридичних клінік.

Робоча програма навчальної дисципліни підготовлена за змістом в обсязі, необхідному для повного й глибокого опанування студентами основних положень надання різних видів правової допомоги в юридичних клініках. Основними видами навчальних занять є лекційні та практичні заняття (контактні заняття для здобувачів вищої освіти за заочною формою навчання), індивідуально-консультативна робота науково-педагогічного працівника зі студентами, а також систематична самостійна робота студентів.

Вивчення курсу «Основи юридичної клінічної практки побудовано так, щоб оволодіння вміннями і навичками використання правових знань з метою вирішення практичних завдань уже під час освітнього процесу. Практичні (контактні) заняття забезпечуються матеріалами, що відображають методику надання правової допомоги та проведення заходів з правової просвіти у юридичних клініках. Кожному практичному заняттю передує самостійна робота, що надає змогу проконтролювати знання теоретичного матеріалу, що не охоплені лекційним курсом.

 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» мають прояв із успішнім вивченням дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема: цивільного права, трудового права, адміністративного права, земельного права, права соціального забезпечення та ін.

 

Метою дисципліни є формування у здобувачів вищої освіти всебічного і глибокого розуміння необхідності набуття практичних навичок у наданні правової допомоги населенню в юридичних клініках, у тлумаченні та застосуванні нормативно-правових актів, дослідженні й вивченні прогалин та колізій у чинному законодавстві з їх подальшим виправленням, а також - виховання у здобувачів вищої освіти почуття професійної відповідальності за виконану ними роботу.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» спрямовані на навчання здобувачів вищої освіти практичним та психологічним навичкам надання юридичної допомоги; навчання аналізувати та тлумачити чинне законодавство; здобуття практичних навиків у складанні процесуальних документів.

 

Предметом дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» є правовідносини у сфері надання правової допомоги, національне законодавство, практика його застосування у сфері надання правової допомоги в юридичних клініках.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» студент повинен набути такі результати навчання:

1) Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень та критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять «правова допомога», «юридична допомога», «професійна правнича допомога» в навчанні та професійній (правничій) діяльності, зокрема щодо історії виникнення та розвитку юридичних клінік, їх мети та завдань діяльності; правових засад організації та діяльності юридичних клінік в Україні; загальних засад надання правової допомоги в юридичних клініках;

2) Уміння розв’язувати складні непередбачувані задачі й проблеми в спеціалізованих сферах професійної (правничої) діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію правової інформації, вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів до опитування клієнта, аналізу справи та вироблення позиції у справі, консультування клієнта; тлумачення чинного законодавства; аналіз конкретних життєвих ситуацій і застосовування для їхнього вирішення законодавства з різних сфер правового регулювання;

3) Донесення до фахівців і нефахівців правової інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної (правничої) діяльності та здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в процесі надання безоплатної правової допомоги, інтерв’юванні та консультуванні клієнтів, при проведенні інтерактивних заходів правової просвіти;

4) Автономність управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та відповідальність за результати наданої правової допомоги, за зміст наданих консультацій з правових питань, їх документальне оформлення, здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності при правовому аналізі матеріалів справи та формуванні в ній правової позиції, при проведенні заходів правової просвіти.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Правознавство».

 

У результаті вивчення дисципліни студенти формують такі компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 13

Уміння працювати самостійно, проявляти добросовісність,

пунктуальність та відповідальність; спроможність працювати в

мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

ПРН 1

 

 

 

 

ПРН 2

 

 

 

 

ПРН 3

 

 

 

ПРН 4

 

 

 

ПРН 5

 

 

 

ПРН 6

 

 

 

ПРН 7

Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці

заздалегідь невідомих умов та обставин.

 

Здійснювати синтез відповідних ідей у контексті

аналізованої юридичної проблеми і демонструвати власне бачення

шляхів її розв’язання.

Здатність збирати інформаційні та фактичні матеріали з

конкретного питання і здійснювати їх інтегрований аналіз.

Здатність формулювати власні обґрунтовані судження на

основі аналізу відомої професійної проблеми.

Здатність давати короткий висновок щодо окремих

правових проблем з достатньою обґрунтованістю.

Спроможність оцінювати недоліки і переваги юридичних

аргументів, аналізуючи відому проблему.

Здатність самостійно складати план власного дослідження і

розглядати проблему з використанням різноманітних джерел

наукової та іншої фахової інформації.

ЗК 14

Здатність приймати неупереджені й умотивовані рішення,

визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати

сторони з протилежними інтересами.

ПРН 8

 

 

 

ПРН 9

 

 

 

 

ПРН 10

 

 

 

 

 

 

ПРН 11

 

 

 

 

ПРН 12

Здатність використовувати різноманітні джерела правової

інформації для засвоєння складних питань з визначеної теми.

Здатність самостійно визначати питання, з яких необхідна

правова допомога, формулювати завдання для їх вирішення і діяти

відповідно до рекомендацій.

Здатність грамотно формулювати усні та письмові тексти

правознавчого змісту з використанням державної (та іноземної)

мови з коректним уживанням правничої термінології.

Здатність логічно і послідовно викладати думки з певної

правознавчої проблематики, акцентуючи увагу на основних

питаннях проблеми.

Здатність відтворювати головні ідеї та зміст правового

регулювання визначеної сфери суспільних відносин, демонструючи

розуміння з основних професійних та суспільних проблем.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

ФК 9

Розуміти процес і володіти навичками трактування і

застосування норм матеріального і процесуального права.

ПРН 14

 

 

 

 

ПРН 15

 

 

 

 

 

ПРН 16

 

 

 

 

ПРН 17

ПРН 14. Здатність вільно користуватися доступними

інформаційними технологіями і базами даних в цілях здійснення

професійної правничої діяльності

ПРН 15. Здатність користуватися комп’ютерними програмами у

межах стандартного програмного забезпечення з використанням

електронних таблиць, графіків та інших можливостей.

ПРН 16. Здатність результативно працювати у складі професійної

групи як учасник, формуючи власний внесок у виконання спільних

правничих завдань.

ПРН 17. Демонструвати знання і розуміння основних питань

сучасної правової доктрини, головних цінностей та принципів

функціонування національної правової системи.

ФК 16

Володіти навичками консультування з правових питань,

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів,

відповідно до етичних та нормативних вимог до професійної

діяльності правознавця.

ПРН 20

 

 

 

 

 

 

ПРН 21

 

 

 

ПРН 22

ПРН 20. Застосовувати юридичні знання у різних практичних

ситуаціях, у тому числі, виокремлювати юридично значущі факти і

формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 21. Демонструвати розуміння технології розробки проектів

нормативно-правових та правозастосовних актів.

ПРН 22. Демонструвати здатність визначати необхідні і доцільні

способи захисту порушених прав та інтересів у різних правових

ситуаціях.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Основи юридичної клінічної практики» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Основи юридичної клінічної практики»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання

Уміння

Комунікація

Автоном-ність та

відповідаль-ність

ЗК 13

Уміння працювати самостійно, проявляти добросовісність,

пунктуальність та відповідальність; спроможність працювати в

мультидисциплінарному та мультинаціональному середовищі.

 

 

К2

АВ2

ЗК 14

Здатність приймати неупереджені й умотивовані рішення,

визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати

сторони з протилежними інтересами.

 

Ум1

 

АВ2

ФК 9

Розуміти процес і володіти навичками трактування і

застосування норм матеріального і процесуального права.

 

Ум1

К2

 

ФК 16

Володіти навичками консультування з правових питань,

зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів,

відповідно до етичних та нормативних вимог до професійної

діяльності правознавця.

 

Ум1

 

АВ2

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має за мету перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й  П Л А Н  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Тема 1. Історія виникнення та розвитку юридичних клінік, їх мета та завдання діяльності

2

4

0

2

7

2

2

12

-

-

Тема 2. Правові засади організації та діяльності юридичних клінік в Україні

2

4

0

2

7

2

1

12

-

-

Тема 3. Професійна етика у діяльності юридичних клінік

2

4

0

1

8

2

1

12

-

-

Тема 4. Діловодство та документування у юридичній клініці

2

4

0

1

8

2

1

12

-

-

Тема 5. Загальні засади надання правової допомоги у юридичній клініці

2

4

0

1

8

4

1

12

-

-

Тема 6. Психологічні аспекти інтрев’ювання (опитування) клієнта

2

4

0

1

8

2

1

12

-

-

Тема 7. Аналіз справи та вироблення позиції у справі. Консультування клієнт

2

4

0

2

7

2

1

12

-

-

Тема 8. Правопросвітня діяльність в роботі юридичної клініки

2

4

 

2

7

_

2

14

 

 

Усього:

16

32

0

12

60

14

10

98

-

-

Підсумковий контроль: залік (год.)

-

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

 

Тема 1. Історія виникнення та розвитку юридичних клінік, їх мета та завдання діяльності.

 

Історія виникнення та розвитку юридичних клінік. Перші громадські приймальні в США. Особливості розвитку юридичних клінік в Європі, дореволюційній Росії. Сучасний стан розвитку юридичного клінічного руху. Поняття юридичної клініки. Мета та завдання юридичних клінік в Україні. Принципи та методи діяльності юридичних клінік. Місце юридичної клініки в системі навчання.

 

Тема 2. Правові засади організації та діяльності юридичних клінік в Україні

 

Організаційно-правові форми юридичних клінік України. Сучасні тенденції розвитку юридичної клінічної освіти в Україні. Створення юридичної клініки, визначення її правового статусу, структура та організація роботи. Стандарти юридичної клінічної освіти юридичних клінік України. Внутрішня документація юридичної клініки: статут, положення, правила внутрішнього розпорядку, правила прийому у клініку, правила роботи в юридичній клініці, реєстраційні анкети для прийому громадян та ін.

 

Тема 3. Професійна етика у діяльності юридичних клінік

 

Професійна етика: поняття, види, значення. Особливості професійної етики юриста. Юридична етика і етика адвоката: співвідношення категорій. Правила адвокатської етики. Роль професійної етики в діяльності юридичної клініки. Етичний кодекс юридичної клініки: структура, особливості значення.

 

Тема 4. Діловодство та документування у юридичній клініці

 

Поняття документу та класифікація документів. Поняття діловодства. Види документів, які використовуються в роботі юридичних клінік. Документи, які визначають схему проходження справи в юридичній клініці: анкета, угода про ведення справи, вхідна анкета по справі, звіт, відгук клієнта, журнал реєстрації справ та інші.

 

Тема 5. Загальні засади надання правової допомоги у юридичній клініці

Правова, юридична та професійна правнича допомога: співвідношення понять. Поняття та види правової допомоги. Правові послуги. Поняття та види безоплатної правової допомоги. Безоплатна первинна та вторинна правова допомга. Види та порядок надання безоплатної правової допомоги в юридичній клініці.

 

Тема 6. Психологічні аспекти інтрев’ювання (опитування) клієнта

 

Поняття інтерв‘ювання та мета його проведення. Умови проведення інтерв‘ювання. Етапи юридичного інтерв‘ювання: підготовка до інтерв‘ювання клієнта; з‘ясування характеру проблеми, що постала перед клієнтом; збір фактів; з‘ясування суті проблеми клієнта; складання резюме; завершення інтерв’ювання.

 

Тема 7. Аналіз справи та вироблення позиції у справі. Консультування клієнта.

 

Аналіз справи - як професійний навик юриста. Методика аналізу фактичних обставин справи. Аналіз доказів. Етапи формування та реалізації правової позиії у справі.

Загальна характеристика консультування. Методика підготовки до надання інформативно-консультативних послуг. Методика надання інформативно-консультативних послуг.

 

Тема 8. Правопросвітня діяльність в роботі юридичної клініки

 

Мета та форми правової просвіти в діяльності юридичних клінік. Вимоги до організації та проведення форм правової просвіти в діяльності юридичних клінік. Інтерактивні методики правової просвіти та їх застосування юридичними клініками.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форм навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формах навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[*];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики» є формою підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра підприємницького та корпоративного права розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

Залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання*

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

2 х 6 балів = 12 балів

4 х 3 бали = 12 балів

 

Перевірка виконання практичних завдань

6 х 8 балів = 48 балів

7 х 4 бали = 28 балів

 

Контрольна (змістова) робота

2 х 10 балів = 20 балів

2 х 5 балів = 10 балів

 

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

2 х 10 балів = 20 балів

5 х 10 балів = 50 балів

 

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

бонусні бали

(до 10 балів)

 

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Основи юридичної клінічної практики»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 9

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських (практичних) заняттях №№ 1 -2

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

2

2

1

0,5

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на практичних заняттях №№ 3–16

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

2

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактному занятті №1

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

4

4

3

1

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях №№ 2–7

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

6

6

4

2

0

 

 

Таблиця 10

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (див. Таблицю 11).

Таблиця 11

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 – 79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійної програмою «Правознавство», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки юакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізація «Правознавство».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А

 

4.1. Основна література

 

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 р. № 3460-VI (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2011. № 51. Ст. 577.

3. Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладуУкраїни : наказ Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 р. № 592. Офіційний вісник України. 2006. № 32. Ст. 2365

4. Амджадін Л.М. Юридичні клініки в Україні: сучасний стан, діяльність та перспективи розвитку (за даними дослідження). Київ : БФ «Інтелект. перспектива», 2008. 189 с.

5. Молдован В.В. Юридична клініка : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2007. 224 с.

6. Молібог С. Юридична клініка. Київ : Центр комерційного права, 2002. 104 с.

7. Юридичний практикум / Федик Е.І. та ін. Київ : Центр учб. літ., 2012. 218 с.

 

4.2. Додаткова література

 

1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.

2. Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06.11.1991 р. № 1798-ХІІ. (у редакції Закону України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII). Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56.

3. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. № 2768-III (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3, Ст. 27.

4. Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-VI. Відомості Верховної Ради України. 2005. № № 35-36, 37. Ст. 446.

5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27, Ст. 282.

6. Сімейний кодекс України : Закон України від 10.01.2002 року № 2947–III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 21 (дод.). Ст. 135.

7. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.

8. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 року № 1618-VI (зі змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 2004. № № 40-41, 42. Ст. 492.

9. Галай А. О., Стаднік В. В. Інтерактивні методики викладання у правопросвітній діяльності: Тренінговий комплекс : Навчально-методичний посібник / За ред. А. О. Галая. К. : Атіка, 2006. 124 с.

10. Галай А.О. Недержавні організації юридичного спрямування як учасники публічного управління : монографія. К. : КНТ, 2015. 408 с.

11. Галай А.О. Основні навчальні компоненти юридичної клінічної освіти: шляхи впровадження клінічного спецкурсу та практики студентів у навчальній процес вищих навчальних закладів в Україні : навчальний посібник. Київ : КНТ, 2009. 96 с.

12. Галай А.О., Іваніщ Я.В., Стаднік В.В. Основи юридичної клінічної практики : навчально-методичний посібник / за ред. А.О. Галая. К. : Атіка, 2007. 204 с.

13. Дубчак Н.С. Загальна характеристика правових послуг, що надаються юридичними клініками. Держава і право. 2012. № 56. С. 73-78.

14. Заборовський В.В. Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога? Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 38. Том 2. 2016. С. 140-145.

15. Лоджук М.Т. Юридичні клініки в Україні: освіта та правова допомога : монографія. Харків : Право, 2015. 328 с.

16. Мудрак Р. Генеза станорвлення інституту юридичних клінік у світі та Україні. Актуальні проблеми правознавства. Випуск 3 (11). 2017 р. С. 31-35.

17. Немченко С.С. Нормативно-правові основи діяльності юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги. Право і суспільство. 2015. № 1. С. 27-32.

18. Савчин М.В., Менлжул М.В., Навроцький В.В. Основи юридичної клінічної практики: навчально-методичний посібник. Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2007. 180 с.

19. Сенчак І.І. Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні. Адвокат. 2012. № 11. С. 40-44.

20. Хрестоматія юридичної клінічної освіти: Збірка текстів для читання : Навчальний посібник / Авт.-укл. А.О. Галай. Київ : Асоціація юридичних клінік України, 2011. 418 с.

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подана у вигляді таблиці згідно з чинною Освітньо-професійною програмою «Правознавство», що заснована на компетентністному підході підготовки бакалаврів у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», спеціалізацією – «Правознавство».

[*] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські), а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд. У таблиці наведено умовний приклад.