Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Особливості обліку в Національному банку України

Особливості обліку в Національному банку України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

факультет  обліку та податкового менеджменту

Кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

 

Проректор з науково –

педагогічної  роботи ______________А.М.Колот

“____”_____________2019 р.

 

                             

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

Особливості обліку в Національному банку України

  

  

 

 

рівень вищої освіти

галузь знань

спеціальність

освітня програма / спеціалізація

 

тип дисципліни

 

 

другий (магістерський)

07 «Управління та адміністрування»

071 «Облік і оподаткування»

«Облік і аудит» / вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»

вибіркова

 

 

Начальник навчально –

методичного відділу

______________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ________ Л.М.Кіндрацька

 

 

 

 

Київ - 2019

 

 

 

 

Розробники:

 

Кузьмінська Ольга Едуардівна, кандидат економічних наук, професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: kuzminska@i.ua

 

Семениченко Юлія Костянтинівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу

email: yulsemenich@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 •  

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………….……………

6

 

 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та операційної діяльності в НБУ

6

 

Тема 2.  Структура та особливості побудови плану рахунків НБУ ………….

6

 

Тема 3. Облік доходів і витрат Національного банку України…………….….

7

 

Тема 4. Облік емісійно – касових операцій НБУ………………………….……

8

 

Тема 5. Облік кредитних операцій в НБУ………………………………..……..

8

 

Тема 6. Облік депозитних операцій НБУ……………………………………….

9

 

Тема 7. Облік операцій НБУ з цінними паперами …………………………….

Тема 8. Облік операцій НБУ з іноземною валютою …………………………..

10

11

 

Тема 9. Облік основних засобів та інших необоротних активів  НБУ……….

11

 

Тема 10. Облік операцій за розрахунками з працівниками НБУ…………

12

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ……………………………………………………………………………..

 

14

 

            2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

14

 

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

15 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

19

 

            3.1. Карта навчальної роботи студента……………………………….…….......

19

 

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

20

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ………………………………………………………………………….

25

 

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

25

 

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи……………………………………………………………………

 

28

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………………………………………………………………………

30

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА………………………….…..

33

 

            6.1.      Основна література ……………………………………………………………

33

 

            6.2.      Додаткова література …………………………………………….………….

33

 

         

 

 

 

ВСТУП

 

«Особливості обліку в Національному банку України» - вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо – професійною програмою «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками» (галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»,  спеціальність –071 «Облік і оподаткування», спеціалізація – «Облік і аудит»). Комплексність у набутті знаннєвих компетенцій майбутніх спеціалістів банківської системи забезпечується через взаємоузгодження видів навчального процессу: лекційних і практичних занять, виконання індивідуальних завдань. Особливе навантаження припадає на самостійну роботу студентів і їх спілкування з викладачами в процесі індивідуально-консультативної роботи.

Дисципліна «Особливості обліку в Національному банку України» є логічним продовженням фахових дисциплін, засвоєних студентами на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, і пов’язана, зокрема,  з такими навчальними дисциплінами:

 • Бухгалтерський облік (загальна теорія);
 • Статистика;
 • Менеджмент;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Фінансовий облік;
 • Інформаційні системи і технології в обліку;
 • Фінанси (модуль  "Гроші і кредит");
 • Облік і звітність в оподаткуванні;
 • Облік у банках;
 • Аналіз  господарської діяльності;
 • Аудит.

 Опанування змістом дисципліни базується також на власному економічному мисленні кожного студента, що забезпечується в процесі розуміння змісту економічних категорій, концепцій, облікових принципів та методик.

Мета викладання  дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України» полягає у формуванні економічного мислення управлінців банківської сфери, оволодінні базовими теоретичними положеннями та набутті практичних навичок з методики бухгалтерського обліку операцій  Національного банку України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання

Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, у тому числі в контексті дослідницької роботи, зокрема, знання: складу органів управління, структури НБУ в сукупності центрального апарату, підрозділів, організацію систем контролю і безпеки банку; характеристики основних активних і пасивних операцій центрального банку України; побудови балансу Національного банку України; облікових технологій відображення змісту банківських операцій НБУ; облікового інструментарію; порядку формування кореспонденції рахунків за змістом банківських операцій НБУ; загальних підходів до побудови системи бухгалтерського обліку в банку; об’єктів фінансового обліку в НБУ та методики їх відображення через кореспронденцію рахунків; змісту інструктивно-нормативних доукументів НБУ з облікових питань.

 1. Уміння

Розв'язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності, зокрема, уміння: вільно орієнтуватися у питаннях побудови Плану рахунків; складати кореспонденцію рахунків за змістом банківських операцій НБУ; застосовувати альтернативні методики обліку банківських операцій НБУ з метою підвищення ефективності облікового процесу; розробляти, впроваджувати та постійно удосконалювати облікову політику щодо процедур фінансового  обліку, розробки графіків документообігу, фкнкціонування системи діловодства, вибору методів і способів ведення обліку господарських фактів, явищ та процесів, розробки робочого Плану рахунків, та системи аналітичного обліку.

 1. Комунікація

Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

 1. Автономність та відповідальність

Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

 

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. Організація бухгалтерського обліку та операційної діяльності в системі НБУ

 

Роль і функції Національного банку України в фінансово-кредитному механізмі держави. Національний банк: центральний апарат, розташований у м. Києві; розрахункові палати; Банкнотно-монетний двір; Фабрика банкнотного паперу; Державна скарбниця України; Центральне сховище.

Основні положення Закону України «Про Національний банк України»,  Закону України «Про банки і банківську діяльність», Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю».

Класифікація операцій НБУ і процедури їх проведення. Введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу. Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу. Надання кредитів комерційним банкам для підтримки їх ліквідності. Облікова ставка НБУ та ставка рефінансування.

Головні засади «Положення про організацію бухгалтерського обліку та операційної діяльності в системі Національного банку України» №349 від 15.06.2009 р. Опис-схема операційного процесу. Основні позиції технологічної карти.

Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Структурні підрозділи фронт-офісу. Функції фронт-офісу. Бек-офіс і функції його працівників. Основні завдання та функції служби бухгалтерського обліку  в НБУ.

Організація операційної діяльності. Книга реєстрації відкритих рахунків. Документування операцій в установах. Обов’язкові реквізити облікових документів. Меморіальні та касові документи. Інформаційна автоматизована система САФГО. Аналітичний та синтетичний  облік в НБУ.

Обов’язкові регістри синтетичного обліку.Організація роботи  з ведення  рахунків. Організація та здійснення внутрішнього бухгалтерського контролю. Формування та зберігання документів.

ТЕМА 2. Структура та особливості побудови плану рахунків НБУ

 

План рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України та  Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського  обліку  Національного  банку  України, що затверджені  ПП НБУ №1 від 03.01.2012. Відповідність Плану рахунків загальноприйнятим у міжнародній практиці принципам і міжнародним стандартам бухгалтерського обліку.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в НБУ. Балан­сові і позабалансові рахунки бухгалтерського обліку в НБУ. Залежно від обліку засобів або джерел їх утворення:активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. За своїм призначенням і структурою: основні, регулюючі й операційні рахунки. Регулюючі рахунки: контрактивні рахунки, контрпасивні рахунки. Операційні рахунки використовуються для відображення та контролю витрат, фінансових результатів: 2700 «Витрати майбутніх періодів», 4700 «Доходи майбутніх періодів», 5040 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». За способом групування та узагальнення облікових даних: синтетичні та аналітичні рахунки.

План рахунків поділяється на чотири логічні частини: баланс (балансові рахунки); доходи і витрати; меморандні і позабалансові рахунки. Характеристика меморандних рахунків: груп 800 Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти та банківських металів; 801 Рахунки за емісійними операціями Національного банку України тощо. Позабалансові рахунки та їх характеристика.

Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку НБУ. План рахунків складається з дев`яти класів. Кожний клас поділяється на: рахунки II порядку (двозначні - розділ); рахунки III порядку (тризначні - група); рахунки IV порядку (чотиризначні – балансовий  рахунок). Побудова щоденного та оборотно-сальдового балансів Національного банку України.Склад та побудова консолідованої звітності: консолідованого звіту про фінансовий стан, консолідованого звіту про сукупні доходи, консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого звіту про власний капітал. Складання НБУ платіжного балансу країни.

 

 
ТЕМА 3. Облік доходів і витрат Національного банку України

 

Основні положення Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат НБУ за послугами, що затверджені ПП НБУ №258 від 05.07.2013 р. Порядок бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат за операціями з фінансовими  інструментами, операцій з нарахування та сплати орендних (лізингових) платежів, операцій з оплати праці.

Правила ґрунтуються на основних принципах бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Визнання доходів і витрат та принципи їх відображення в бухгалтерському обліку. Відображення доходів і витрат в національній та іноземних валютах на рахунках 6 і 7 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку установ НБУ.

Правила обліку доходів і витрат: характеристика рахунків, попередня оплата послуг, облік без попередньої оплати послуг. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат за кредитними, депозитними операціями, що регулюються Інструкцією з бухгалтерського обліку кредитних та депозитних операцій Національного банку України, затверджена ПП НБУ №198 від 21.05.2012 р.

Облік заборгованості за нарахованими доходами. Формування і облік резервів під заборгованість за нарахованими доходами за різними операціями НБУ, облік використання і зменшення (коригування) резервів.

ТЕМА 4. Облік емісійно-касових операцій НБУ

 

Основні положення Інструкції з організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України №365 від 11.11.2008 р. в ред. пост.Правління НБУ №557 від 24.09.2009 р. Інфраструктура НБУ за емісійно-касовою роботою: резервні фонди в Центральному сховищі;мобілізаційний фонд; запаси готівки в територіальних управліннях (грошові сховища);оборотні каси.

Порядок здійснення емісійних операцій з готівкою. Організація роботи з резервними фондами Національного банку. Облік підкріплення. Підкріплення оборотної каси комерційних банків та зарахування банкнот і монет з оборотної каси банків до запасів готівки НБУ. Підсистема обліку і контролю за здійсненням емісійних операцій “Емісійний день банку”.

Організації касового обслуговування. Склад оборотної каси. Функції касирів. Відповідальність посадових осіб за схоронність цінностей. Облік внутрішнього переміщення цінностей. Оформлення книг і журналів обліку цінностей (наприклад, книги обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей).

Організація роботи під час отримання актів про розбіжності або в разі  виявлення касових прорахунків. Облік надлишків готівки, недостач готівки, зобов’язань винних осіб.

Організація роботи прибуткових кас. Прибуткові касові документи. Порядок видачі готівки з видаткової каси. Видаткові касові документи. Облік операцій у прибутковій та видатковій касі.

Порядок роботи з приймання тавидачі готівки банкам через інкасаторів Національного банку. Порядок обміну банкнот і розмінних монет. Організація роботи каси перерахування. Організація і порядок роботи з банкоматами. Порядок зведення оборотної каси. Організаційне, технологічне та технічне забезпечення процесу оброблення банкнот. Організація оброблення банкнот на автоматизованих  системах BPS-3000, BPS-1000, BPS-200. Забезпечення  схоронності цінностей та організація роботи грошових сховищ. Організація приймання і видачі цінностей з грошових сховищ. Порядок вилучення з обігу та проведення досліджень сумнівних банкнот (монет).

 

ТЕМА 5.Облік кредитних операцій в НБУ

Класифікація кредитів, що надаються і залучаються НБУ. Правила бухгалтерського обліку кредитів, наданих Національним банком України в національній і іноземній валютах. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій №259 від 30.04.2009 р. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних та депозитних операцій Національного банку України, затверджена ПП НБУ від 21.05.2012 № 198. Облік операцій з короткострокового рефінансування банків; облік операцій з використання постійно діючої лінії рефінансування для надання банкам кредитів овернайт; облік операцій репо; облік операцій з надання стабілізаційних кредитів.

Проведення НБУ операцій з рефінансування банків. Порядок проведення тендерів з підтримання ліквідності банків.Розподіл кредитів (кредитної суми) під час проведення кількісного тендера відповідно до поданих заявок.

Відображення кредитів за амортизованою собівартістю. Амортизація дисконту  за кредитами методом ефективної ставки відсотка. Основні рахунки, на яких ведеться облік наданих кредитів: 1410 А   “Кредити овернайт, що надані банкам шляхом рефінансування”; 1411 А   “Кошти, що надані банкам за операціями репо”; 1412 А   “Короткострокові кредити,  що надані банкам шляхом рефінансування”; 1414 А   “Короткострокові стабілізаційні кредити,  що надані банкам”; 1423 А   “Довгострокові стабілізаційні кредити”.

Бухгалтерський облік операцій з надання та погашення кредитів. Облік сплати позичальником одноразової комісії. Облік застави за позабалансовими рахунками. Облік погашення кредитів та нарахованих за ними доходів. Бухгалтерський облік простроченої та безнадійної  заборгованості за наданими кредитами. Облік погашення кредиту та нарахованих доходів за рахунок застави.

Облік створення і використання резервів під прострочену та безнадійну заборгованість за наданими кредитами. Бухгалтерській облік операцій з нарахування та отримання доходів за кредитами. Облік створення  резервів під прострочену заборгованість за нарахованими доходами.

Облік операцій Національного банку з отримання кредитів  від  іноземних фінансових організацій (крім МВФ) та надання кредитів  за рахунок коштів цих організацій. Облік пасивних кредитних операцій установ НБУ, в тому числі у іноземній валюті за групою 340 “Кредити, що отримані Національним банком України”.Облік операцій з визнання та сплати витрат за кредитами, отриманими Національним банком від іноземних фінансових організацій (крім МВФ). Бухгалтерський облік операцій Національного банку з надання кредитів за рахунок коштів іноземних фінансових організацій (крім МВФ) - групою 144 “Кредити, що надані банкам за рахунок коштів іноземних фінансових організацій”.

Облік операцій з МВФ, які виражаються в СПЗ (спеціальних правах запозичення): оплата внеску за збільшення  квоти України у МВФ; одержання кредиту від МВФ (купівля коштів у СПЗ); повернення кредиту МВФ; отримання доходів за авуарами в СПЗ; нарахування та сплата процентних витрат за кредитами МВФ тощо. Використання спеціальних рахунків для відображення операцій з авуарами МВФ: «Рахунок МВФ №1» та «Рахунок МВФ №2». Облік щорічної переоцінки статей зобов’язань на рахунках класу 5.

ТЕМА 6.  Облік депозитних операцій НБУ

Операції з розміщеними і залученими короткостроковими і довгостроковими депозитами. Характеристика операцій репо із залучення коштів.

Характеристика основних рахунків для обліку строкових депозитів: 1211 А “Короткострокові депозити”; 1212 А “Довгострокові депозити”; 3200 П“Кореспондентські рахунки банків-резидентів”; 3201 П“Кореспондентські рахунки банків-нерезидентів”; 3210 П“Кошти‚ що отримані за операціями репо”; 3211 П “Короткострокові депозити банків”; 3212 П “Довгострокові депозити банків”.

Облік операцій з розміщення депозитів.Облік нарахування процентних доходів за  розміщеними строковими депозитами. Облік операцій з отримання процентів за депозитами.

Облік капіталізації нарахованих до отримання процентів. Облік прострочених  та сумнівних процентів. Створення резерву за нарахованими процентами та списання з балансових рахунків за рахунок створеного резерву заборгованості за нарахованими процентами.Облік операцій із створення і використання резерву та списання з обліку заборгованості за нарахованими процентами.Процедура відображення пролонгації  депозиту в бухгалтерському обліку. Відображення в бухгалтерському обліку операцій із створення і використання резерву та списання з обліку неповернених депозитів.

Облік операцій із залучення депозитів.Обліку операцій з нарахування та сплати процентних витрат, капіталізації процентів.Облік пролонгації депозиту, якщо у разі пролонгації змінюється сума депозиту.

 

ТЕМА 7. Облік операцій НБУ з цінними паперами

 

Загальні положення Інструкції з бухгалтерського обліку операцій Національного банку України з фінансовимиінвестиціями та цінними паперами власної емісії №1 від 03.01.2012 р. із змінами і доповненнями. Структура балансових та позабалансових рахунків для фінансового обліку операцій з розміщення, обігу, сплати доходу, витрат та погашення власних і придбаних цінних паперів.

Порядок формування та розмір статутного капіталу, що визначається Законом України "Про Національний банк України". Облік статутного капіталу Національного банку.

Облік облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики на балансі НБУ. Облік операцій з борговими цінними паперами. Дисконтні та купонні цінні папери. Облік витрат, зв ‘язаних з придбанням боргових цінних паперів. Облік дисконту та премії за придбаними борговими цінними паперами. Облік нарахування купонів за борговими цінними паперами.

Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облік переоцінки на дату балансу цінних паперів портфелю на продаж, які обліковуються за справедливою вартістю. Облік реалізації (продажу) цінних паперів з портфеля на продаж.

Особливості обліку цінних паперів у портфелі банку до погашення. Облік погашення цінних паперів у портфелі до погашення.

Облік нарахування та отримання доходів за борговими цінними паперами. Облік амортизації дисконту і премії за борговими цінними паперами.

Облік операцій Національного банку з інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії. Облік визнання та отримання доходів за інвестиціями в асоційовані та дочірні компанії. Облік продажу інвестицій.

Облік визнання зменшення корисності (знецінення) фінансових інвестицій.

Облік операцій з цінними паперами власної емісії. Облік продажу цінних паперів власної емісії. Облік нарахованих і сплачених відсотків за борговими цінними паперами власної емісії. Облік погашення цінних паперів власної емісії.

 

ТЕМА 8. Облік операцій НБУ з іноземною валютою

 

Основні положення Інструкції з бухгалтерського обліку операцій Національного банку України з придбання і продажу іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів, затвердженої ПП НБУ 03.01.2012 №1. Ведення бухгалтерського обліку таких операцій Національного банку України:купівлі-продажу іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів на валютному ринку України, міжнародному валютному ринку; операцій з Міжнародним валютним фондом; переоцінки активів і зобов’язань в іноземній валюті, монетарному золоті, банківських металах у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют, монетарного золота, банківських металів; отримання після афінажу монетарного золота та банківських металів; купівлі банківських металів в афінажних підприємств України; перероблення банківських металів (зокрема золота), вироблених афінажними підприємствами України.

Операції, які впливають на величину відкритої валютної позиції. Використання меморандного рахунку 8000 “Позиція Національного банку України щодо іноземної валюти, монетарного золота та банківських металів” одночасно за аналітичними рахунками в іноземній валюті, монетарному золоті, банківських металах та в гривнях. Бухгалтерський облік нереалізованого та реалізованого результату за операціями в іноземній валюті, монетарному золоті  за рахунками класу 6: 6210 АП “Нереалізований результат переоцінки фінансових активів та зобов’язань в іноземній валюті та монетарному золоті” та 6211 АП “Реалізований результат переоцінки фінансових активів та зобов’язань в іноземній валюті та монетарному золоті”. Бухгалтерський облік нереалізованого результату за операціями з банківськими металами (крім монетарного золота) за балансовим рахунком 5140 “Резерв переоцінки активів і зобов’язань у банківських металах”. Облік реалізованого результату під час вибуття банківських металів на рахунку 5040 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”.

 
ТЕМА 9. Облік основних засобів та інших необоротних активів НБУ

 

Основні положення Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів Національного банку Українивід 28.12.2006 № 494. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, Положення (стандарт) 8 “Нематеріальні активи”. Характеристика основних рахунків, призначених для обліку необоротних активів: 2300 А   „Нематеріальні активи”; 2400 А „Основні засоби”; 2407 А       „Основні засоби та інші необоротні активи в дорозі”; 2409 КА       „Знос основних засобів”; 2410 А         „Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на складі”; 2500 А„Іншінеоборотні матеріальні активи”; 2509 КА    „Знос інших необоротних матеріальних активів”.

Порядок визнання необоротних активів. Основні засоби, нематеріальні активи та інші необоротні матеріальні активи. Класифікація необоротних активів підрозділів Національного банку. Процес визнання активу в балансі. Витрати, що складають первісну вартість необоротних активів. Балансова вартість необоротних активів.

Облік операцій з придбання основних засобів. Первинний облік основних засобів НБУ. Облік введення в експлуатацію основних засобів. Автоматизована система обліку основних засобів R/3. Облік операцій з капітального будівництва об’єктів основних засобів і приймання в експлуатацію завершених об’єктів будівництва.

 Облік вибуття об’єктів основних засобів з установи Національного банку внаслідок реалізації, обміну, безоплатного або внутрішньосистемного передавання. Документообіг при вибутті основних засобів. Облік операцій з продажу основних засобів. Облік списання з балансу повністю амортизованих основних засобів унаслідок їх ліквідації.Облік операцій з безоплатного передавання установами Національного банку об’єктів основних засобів стороннім організаціям. Порядок здійснення та облік операцій з ремонту та поліпшення основних засобів.

Облік операцій з придбання установою Національного банку інших необоротних матеріальних активів. Облік операцій з передавання в експлуатацію об’єктів інших необоротних матеріальних активів. Облік операцій з продажу інших необоротних матеріальних активів.

Облік операцій з придбання нематеріальних активів за національну та іноземну валюту. Операції і облік з безоплатного отримання від сторонніх організацій нематеріальних активів. Облік нарахування амортизації нематеріальних активів. Облік списання з балансу нематеріальних активів. Відображення в обліку результатів переоцінки основних засобів і нематеріальних активів.

 

ТЕМА 10. Облік операцій за розрахунками з працівниками НБУ

 

Основні положення документів «Правила бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків у системі Національного банку України» №359, «Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат Національного банку України за послугами» №55, «Правила бухгалтерського обліку операцій територіальних управлінь Національного банку України в системі електронних міжбанківських переказів Національного банку України» №109.

Базові елементи Інструкції з бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з працівниками та іншими особами в Національному банку України від 27.02.2012 № 68. Операції з нарахування заробітної плати та інших виплат штатним і позаштатним працівникам, пенсіонерам Національного банку, виплат стипендій студентам, що навчаються в навчальних закладах Національного банку, операцій за податками, обов’язковими та іншими платежами, пов'язаними з оплатою праці, операцій за поточними рахунками працівників та пенсіонерів Національного банку, операцій за виданими кредитами працівникам Національного банку, за розрахунками за наданими коштами в підзвіт, а також простроченої та безнадійної до повернення заборгованості за розрахунками з працівниками Національного банку та іншими особами.

Характеристика основних рахунків, за якими ведеться облік внутрішніх операцій  НБУ: 2715 А       “Дебіторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”;2731 А     “Кошти, що видані працівникам Національного банку України в підзвіт”;2732 А   “Нестачі та інші нарахування на працівників Національного банку України”;2734 А “Дебіторська заборгованість працівників Національного банку України за заробітною платою та іншими виплатами”; 2810 А “Дебіторськазаборгованість за внутрішньобанківськими розрахунками”; 4715 П “Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами”; 4731 П   “Заборгованість працівникам Національного банку України за відрядженнями та господарськими витратами”; 4732 П         “Нарахування з оплати праці та за іншими виплатами”; 4733 П“Утримання з працівників Національного банку України на користь третіх осіб”; 4735 П         “Поточні рахунки працівників Національного банку України”; 4736 П“Кошти для розрахунку платіжними картками”.

Облік операцій з оплати праці, інших виплат, розрахунків з працівниками та іншими особами за податками та обов’язковими платежами. Облік основної та додаткової заробітної плати, допомоги з тимчасової втрати працездатності. Облік розрахунків за податками та іншими обов’язковими платежами, що утримані з доходів працівників.

Облік операцій за розрахунками з працівниками (студентами) за коштами, що видані готівкою у національній валюті та іноземній валютах на відрядження або під числі із застосуванням платіжних карток.

Облік коштів на додаткове пенсійне забезпечення. Облік операцій за поточними рахунками працівників і пенсіонерів НБУ. Облік операцій за кредитами, що надані працівникам Національного банку. Облік нарахування відсотків за користування кредитом.

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

з дисципліни (вибіркової) «Особливості обліку в Національному банку України»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»   

 

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Семінарське заняття 1.

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та операційної діяльності в НБУ.

Тема 2.  Структура та особливості побудови плану рахунків НБУ. (Семінар-розгорнута бесіда).

 

 

5

2

Практичне заняття 2.

Тема 3.  Облік доходів і витрат Національного банку України Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

 

5

3

Практичне заняття 3.

Тема 4. Облік емісійно – касових операцій НБУ. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ).

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

4

Практичне заняття  4.

Тема 5. Облік кредитних операцій в НБУ. (Семінар – «мозковий штурм»)

 

Написання міні – контрольної роботи

 

 

5

 

10

5

Практичне заняття  5.

Тема 6. Облік депозитних операцій НБУ. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

 

5

 

6

Практичне заняття 6.

Тема 7. Облік операцій НБУ з цінними паперами. (Семінар – «мозковий штурм»)

Тема 8. Облік операцій НБУ з іноземною валютою. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

 

5

7

Практичне заняття  7.

Тема 9. Облік основних засобів та інших необоротних активів  НБУ.

Тема 10. Облік операцій за розрахунками з працівниками НБУ. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

5

8

Контрольна  модульна робота

20

Усього балів за роботу на заняттях:

80

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України»  здійснюється за результатами поточного контролю знань  для денної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського рівня освіти  денної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види семінарських (практичних) занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

У тих випадках, коли семінарські (практичні) заняття мають тренувальний характер і передбачають виконання розрахункових робіт, набуття проектно-аналітичних здатностей, поточна робота на цьому занятті не оцінюється, а може бути об’єктом діагностики навчальних досягнень на наступному семінарському (практичному) занятті.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України», та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичнихзаняттях студент може отримати максимально 60 балів. У табл. 2.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  семінарському (практичному) занятті.

 

 

Таблиця 2.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

10

10

8

6

0

 

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0   оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 5 балів оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою семінарського заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою семінарського заняття, та надання загалом правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою семінарського заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;

0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • 5 балів – максимальна оцінка, якою відзначається   відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань та якісне виконання всіх домашніх завдань студентом;
 • 4 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання всіх домашніх завдань;
 • 3 бали може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками) та якісне виконання половини домашніх завдань;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань та за невиконання домашніх завдань.

 

За шкалою 5 – 4 – 3 – 0 оцінюється робота студента на семінарі – «мозковому штурмі».

 • В 5 балів оцінюється відповідь студента, яка демонструє його обізнаність  з методиками обліку за темою за умови, якщо студент формулює конкретні грамотні  пропозиції щодо їх оптимізації;  
 • 4 бали студент може отримати за активну участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, та надання в цілому слушних пропозицій (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань;
 • 3 бали студент може отримати за  участь в обговоренні проблемних аспектів за темою, що супроводжується помилковими твердженнями, за умови демонстрації розуміння основних теоретичних положень за темою;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

 

За шкалою 10 – 8 – 6 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 10 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 8 балів студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 6 балів студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент   отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні –  контрольної роботи. 

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Особливості обліку в Національному банку України» передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 20 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами стаціонару на останньому практичному занятті.

Максимальної оцінки в 20 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою бухгалтерського обліку банківських операцій.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –6 —8 — 10  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 10 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 8 балів заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики бухгалтерського обліку;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 6 балів заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики бухгалтерського обліку в НБУ;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України».

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Аудиторні заняття можуть бути відпрацьовані впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

3ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (вибіркової) «Особливості обліку в Національному банку України»

 

для студентів освітньої програми / спеціалізації  «Облік і аудит», вибірковий пакет «Облік і аудит в управлінні банками»   

 

 

заочна форма навчання

Номер заняття

 Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

 

1

Контактне заняття 1.

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та операційної діяльності в НБУ. (Семінар-розгорнута бесіда).

2

 

 

2

Контактне заняття 2.

Тема 2. Структура та особливості побудови плану рахунків НБУ. (Семінар-розгорнута бесіда).

2

3

Контактне заняття 3.

Тема 3.Облік доходів і витрат Національного банку України. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

2

 

 

4

Контактне заняття 4.

Тема 3. Облік доходів і витрат Національного банку України. (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

(Міні контрольна робота)

 

2

4

5

Практичне заняття 5.

Тема 4. Облік емісійно – касових операцій НБУ. (Міні – кейс)

 

4

 

6

Контактне заняття 6.

Тема 4. Облік емісійно – касових операцій НБУ (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

(Міні контрольна робота)

2

 

4

7

Контактне заняття  7.

Тема 5. Облік кредитних операцій в НБУ (Міні – кейс)

 (Міні контрольна робота)

 

4

4

8

Контактне заняття 8.

Тема 6. Облік депозитних операцій НБУ (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

9

Контактне заняття 9.

Тема 7. Облік операцій НБУ з цінними паперами (Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

 

2

10

Контактне заняття  10.

Тема 8. Облік операцій НБУ з іноземною валютою (Міні – кейс)

4

11

Контактне заняття  11.

Тема 9. Облік основних засобів та інших необоротних активів  НБУ.

Тема 10. Облік операцій за розрахунками з працівниками НБУ

(Семінар-вирішення ситуаційних вправ)

2

12

Контрольна модульна робота

10

         

 

Усього балів за роботу на заняттях:

50

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

Обов’язкові

Письмове виконання  завдань для СРС (кожному студенту видається загалом 5 індивідуальних завдань, сформованих викладачем)

15

Захист виконаних завдань для СРС під час ІКР та за графіком «Дня заочника»

25

Усього балів за виконання обов’язкових  індивідуальних завдань для самостійної роботи

40

Вибіркові (студент обирає 1 завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

10

2. Написання реферату (есе)

10

3. Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

10

5. Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою

10

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань для самостійної роботи

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України»  здійснюється за результатами поточного контролю знань  для заочної форми навчання за 100-бальною шкалою в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Система поточного контролю знань здобувачів магістерського ступеня освіти  заочної форми навчання передбачає оцінювання: відповідей (виступів) на аудиторних заняттях; результатів виконання  завдань контрольної (модульної) роботи;  результатів виконання і захисту індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (Карта НРС).

Карта навчальної роботи студентів (Карта НРС) є основою організації СРС з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Студенти на першому занятті інформуються викладачем щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій.

До відома студентів доводиться такий порядок планування та організації самостійної роботи:

 • Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни  та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту навчальної роботи студента з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України», та обирає індивідуальні завдання.
 • Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів. Оцінювання з певних видів робіт може проводитись як на кожному практичному занятті, так і об’єднувати кілька занять. До  Електронного журналу заносяться виключно цілі числа.
 • Поточне консультування студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з окремих видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях студент може отримати максимально 40 балів.

У табл. 3.1 наведено шкалу оцінювання рівня знань студентів за певний вид робіт на  контактному занятті.

 

Таблиця 3.1

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1,5

1

0

4

4

3

2

0

 

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – розгорнутій бесіді.

 • В 2 бали оцінюється активна участь студента в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, за якої студент демонструє високий рівень знань теоретичного матеріалу;
 • 1,5 бала студент може отримати за активну участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, та надання в цілому правильних відповідей (можливі несуттєві помилкові твердження);
 • 1 бал студент може отримати за  участь в обговоренні питань, передбачених темою контактного заняття, що супроводжується помилковими твердженнями;
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання.

За шкалою 2 – 1,5 – 1 – 0  оцінюється робота студента на семінарі – вирішенні ситуаційних вправ.

 • В 2 бали оцінюється відмінний рівень знань теоретичного матеріалу, правильне розв’язання практичних завдань;
 • 1,5 бали студент може отримати за правильні, в цілому, відповіді на теоретичні питання, у яких допущені незначні помилки, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 1 бал студент може отримати за 50% правильних відповідей на  теоретичні питання, вірне розв’язання практичних завдань (з несуттєвими похибками);
 • 0 балів студент отримує за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за неправильні відповіді на теоретичні питання, не вірне розв’язання практичних завдань.

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється робота студента по виконанню завдань міні – кейсу.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – кейсом  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за в цілому правильне і повне розв’язання передбачених міні – кейсом  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- кейсу;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – кейсу. 

За шкалою 4 – 3 – 2 – 0 оцінюється виконання студентом завдань міні – контрольної роботи.

 • В 4 бали оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх передбачених міні – контрольною роботою  завдань; 
 • 3 бали студент може отримати за, в цілому, правильне і повне розв’язання передбачених міні – контрольною роботою  завдань, за наявності   несуттєвих помилок у вирішенні одного із завдань;
 • 2 бали студент може отримати за умови правильного вирішення 50%   завдань міні- контрольної роботи;
 • 0 балів студент отримує за неправильне розв’язання більшості завдань міні – контрольної роботи. 

 

Отже, за відповіді (виступи) на 11 контактних заняттях з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України» студент – заочник може отримати максимально 40 балів відповідно до карти НРС.

 

 Рівень засвоєння студентом програмного матеріалу визначається за допомогою письмової контрольної (модульної) роботи. За дисципліною «Особливості обліку в Національному банку України»  передбачений один модульний контроль, за який студент може отримати максимально 10 балів. Контрольна  (модульна) робота пишеться студентами заочниками на останньому контактному занятті.

Максимальної оцінки в 10 балів за виконання завдань модульного контролю  заслуговує повна, правильна і обґрунтована відповідь, що містить рішення всіх завдань і свідчить про поглиблену обізнаність  студента із специфікою бухгалтерського обліку в НБУ.

Кожне завдання модульного контролю складається з двох практичних задач. Відповідь на кожне питання оцінюється за шкалою 0 –3 -4 — 5  балів.

У процесі модульного контролю студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Вирішена задача оцінюється в 5 балів за умови її правильного і повного розв'язання та викладення аналітичних висновків;

Оцінки в 4 бали заслуговує відповідь, яка є досить повною та обґрунтованою, логічно викладеною, але містить такі недоліки:

 • незнання окремих питань організації та методики бухгалтерського обліку в НБУ;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 3 бали заслуговує відповідь, яка відзначається недоліками щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу, а саме:

 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними питаннями організації та методики бухгалтерського обліку в НБУ;
 • містить суттєві помилки, допущені при розв'язанні практичного завдання або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, зниженню оцінки сприяє порушення логіки викладення матеріалу, а також орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів) при вирішенні менш, ніж 50% конкретного завдання модульного контролю, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України».

 

Отже, разом за відповіді (виступи) на контактних заняттях під час сесії та за виконання завдань контрольної (модульної) роботи студент – заочник може отримати не більше 50 балів.

 

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студента (СРС) це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 

Картою НРС з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України» для денної і заочної форм навчання передбачено такий перелік видів індивідуальних завдань:

 • Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою;
 • Написання реферату (есе);
 • Аналітичний звіт про власні наукові дослідження за відповідною тематикою;
 • Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • Підготовка презентації (доповіді) за заданою тематикою;
 • Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету);
 • Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою.

Тематику індивідуальних завдань студент погоджує з викладачем. Студент може обрати тему індивідуального завдання, безпосередньо пов’язану з темою магістерської дипломної роботи.

Студент денної форми навчання обирає два види індивідуальних завдань, студент – заочник – одне індивідуальне завдання із наведеного переліку.

Зокрема, студент денної форми навчання може  написати та успішно захистити реферат   на обрану тему (10 балів)  та підготувати доповідь і взяти участь у науково-практичній конференції (10 балів).  Або студент може скласти аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою (10 балів)   та виконати переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою (10 балів).  Студент – заочник може заробити 10 балів за виконання і захист під час ІКР (або в день заочника) одного з семи наведених в Карті НРС індивідуальних завдань.

Крім того, студенти  заочної форми навчання обов’язково виконують індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України»  у міжсесійний період. Перелік  індивідуальних завдань для самостійної роботи наведено в карті навчальної роботи студента. Виконані завдання студенти пересилають викладачеві електронною поштою.  

Згідно з картою НРС обов’язково студенти заочники мають вирішити і захистити п’ять навчальних завдань для СРС, які формуються і видаються викладачем. Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал за відповідною темою.

Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно у вільний від навчання час та оформляються письмово як  «Звіт про виконання індивідуальних завдань».

Якщо індивідуальні завдання вчасно не надіслані викладачеві електронною поштою, або якщо «Звіт про виконання індивідуальних завдань» студента містить суттєві помилки, студент позбавляється нагоди отримати  15 балів за електронну версію виконаних індивідуальних завдань. Але такий студент має можливість захистити виправлений паперовий варіант індивідуального завдання під час ІКР (або в день заочника) і заробити за захищені завдання максимально 25 балів. 

Виконані завдання для самостійної роботи з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України»   після їх перевірки викладачем студенти повинні захистити під час індивідуально – консультаційних занять з викладачем, або в день заочника.

Тематика рефератів

Тема реферату обирається самостійно із зазначеного нижче переліку (теми у межах однієї академічної групи студентів не повторюються).

 1. Основні завдання та функції служби бухгалтерського обліку в установах НБУ.
 2. Організація операційної діяльності в  установах НБУ.
 3. Документування операцій в установах НБУ.
 4. Особливості ведення аналітичного та синтетичного  обліків НБУ.
 5. Організація та здійснення внутрішнього бухгалтерського контролю в установах НБУ.
 6. Організація бухгалтерського обліку  у Національному банку України.
 7. Особливості розробки облікової політики НБУ.
 8. Основи організації та функціонування федеральної резервної системи США, облік основних операцій.
 9. Основи організації та функціонування Банку Японії, особливості бухгалтерського обліку основних операцій.
 10. Особливості організації та обліку операцій в центрального банку Польші (Німмечини, Франції, Великобританії, Швеції, Швейцарії). (На вибір).
 11. Облік емісійно-касових операцій НБУ.
 12. Кредитні відносини Федеральних резервних банків США з комерційними банками.
 13. Кредитні відносини Європейського центрального банку з комерційними банками євро зони.
 14. Роль НБУ у забезпеченні розвитку ринку платіжних карток в Україні.
 15. Бухгалтерський облік операцій з використанням платіжних карток НСМЕП в установах НБУ.
 16. Бухгалтерський облік розрахунків платіжними картками НБУ за товари і послуги.
 17. Облік операцій, що здійснюються НБУ під час проведення міжбанківського переказу через СЕП у файловому режимі.
 18. Облік операцій, що здійснюються НБУ під час проведення міжбанківського переказу через СЕП у режимі реального часу.
 19. Облік випуску та інших операцій НБУ з державними цінними паперами.
 20. Проблеми та перспективи обслуговування зовнішнього боргу України та його облік в НБУ.
 21. Золотовалютні резерви як показник економічної міцності держави та особливості їх обліку і аудиту.
 22. Особливості складання платіжного балансу в країнах Європи, в тому числі і в Україні.
 23.  Облік операцій Національного банку України з придбання і продажу іноземної валюти.
 24. Облік операцій Національного банку України з придбання і продажу монетарного золота та банківських металів.
 25. Облік операцій НБУ з Міжнародним валютним фондом.
 26. Бухгалтерський облік з переоцінки активів і зобов’язань Національного банку в іноземній валюті (банківських металах).
 27. Облік операцій з банківськими металами, що здійснюються Державною скарбницею.
 28. Облік процентних доходів і витрат за операціями Національного банку України.
 29. Облік запасів матеріальних цінностей в установах НБУ.
 30. Націоналізація комерційних банків НБУ та її вплив на банківську систему країни.

Обсяг реферату: 10—12 сторінок, нумерація тексту — вгорі праворуч. Текст розміщується на сторінці паперу (формат А-4) з полями: ліворуч , знизу і вгорі — 20 мм, праворуч — 10 мм. Шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5.

На титульній сторінці потрібно вказати назву університету, факультету, кафедри, спеціальність, предмет, тему, курс, групу, прізвище та ініціали студента.

Зміст реферату повинен складатися зі вступу, розділів основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті викладення матеріалу за кожним розділом слід починати з нової сторінки. Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

З відома викладача студент може виконати реферат за самостійно обраною темою.

Списані роботи і такі, що не відповідають вище визначеним вимогам, не зараховуються.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Виконання і захист індивідуальних завдань для самостійної роботи дає можливість студенту денної форми навчання отримати 20 балів. Для цього необхідно обрати з переліку індивідуальних завдань, наведеного у Карті НРС, два їх види, виконати і успішно захистити їх (кожне з індивідуальних завдань оцінюється в 10 балів).

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи   у міжсесійний період студент заочник може отримати максимально 50 балів.

При  формуванні оцінки за письмове виконання  завдань для СРС, які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, враховуються бали за виконані завдання (максимально 15), бали за захист виконаних завдань (максимально 25) та бали за  виконані   індивідуальні роботи (максимально 10).

За шкалою 15 – 10 – 5 – 0 оцінюється Звіт про письмове виконання студентом завдань для СРС, надісланий   електронною поштою:

 • В 15 балів оцінюється  правильне і повне розв’язання всіх 5 передбачених Картою НРС  завдань (формуються і видаються викладачем під час сесії);
 • 10 балів студент може отримати за правильне вирішення 75% завдань для СРС (можливі несуттєві помилки);
 • 5 балів студент може отримати за правильне вирішення 50% завдань для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за не вірне розв’язання  завдань для СРС.

 

Картою НРС передбачено п'ять завдань, які студенти повинні обов’язково захистити під час ІКР. Захист кожного з виконаних завдань для СРС (індивідуальних завдань) оцінюється за шкалою 5 – 4 – 3 – 0 балів. Під час захисту за кожне виконане завдання студент може отримати:

 • 5 балів за умови надання  правильної і повної відповіді на поставлені викладачем запитання;
 • 4 бали студент може отримати  за  надання в цілому правильних відповідей на 75 % запитань викладача (можливі несуттєві помилкові твердження) щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з методичними положеннями обліку операцій НБУ;
 • 3 бали студент може отримати за правильні відповіді на 50% питань щодо вирішеного завдання для СРС, за умови демонстрації розуміння теоретичних основ дисципліни;
 • 0 балів студент може отримати за відмову від відповіді на поставлені питання, а також  за надання неправильних відповідей на теоретичні питання, не вірне розв’язання  завдань для СРС.

Слід зауважити, що захист в один день всіх 5 завдань для СРС не допускається. Таким чином, за результатами захисту завдань для СРС студент може максимально отримати 25 балів.

 

Виконання і захист під час ІКР індивідуальних завдань дає можливість студенту заочної форми навчання отримати 10 балів. Для цього необхідно обрати вид індивідуального завдання з переліку, наведеного у Карті НРС. виконати та успішно захистити його.

За рішенням кафедри студентам - заочникам, які брали участь у науково- дослідній діяльності (в роботі науково – практичних конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, тощо) понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з дисципліни,  можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.

 

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до Електронного журналу.

 

 

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкова оцінка рівня знань студентів за дисципліною «Особливості обліку в Національному банку України» формується за результатами поточного контролю знань студентів, відображеними в Електронному журналі.

При цьому загальна кількість балів не може перевищувати 100 балів. Якщо студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після     належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 0-2-4-6-8-10 балів. Відповідь студента на кожне із завдань,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

Максимально можлива сума балів за індивідуальну контрольну роботу– 100 балів.

У процесі індивідуальної контрольної роботи студенту не дозволяється користуватися допоміжними матеріалами: навчально-методичними посібниками, підручниками, словниками, довідниками.

Відповідь на питання оцінюється в 10 балів (відмінний рівень знань) за умови, коли студент дав у роботі повну та аргументовану письмову відповідь. Така відповідь має свідчити про глибоку обізнаність студента з теоретичними та практичними положеннями, які розкривають сутність питання, зокрема відповідь повинна містити:

 1. • розгорнутий та вичерпний виклад суті та змісту теоретичного питання;
 2. • повне розв'язання практичного завдання і викладення аналітичних висновків.

Оцінки в 8 балів (добрий рівень знань) заслуговує повна та обґрунтована, логічно викладена відповідь, яка містить такі недоліки:

 • неповне розкриття змісту теоретичного питання;
 • несуттєві помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань.

Оцінки в 6 балів (задовільний рівень знань) заслуговує відповідь, яка має недоліки щодо повноти, обґрунтованості та логіки викладення матеріалу:

 • містить окремі помилки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається посередньою обізнаністю студента з правилами обліку банківських операцій;
 • містить окремі помилки, допущені при розв'язанні практичних завдань (за умови їх правильного вирішення).

Оцінки в 4 бали (не достатній рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • містить суттєві недоліки в розкритті змісту теоретичного питання;
 • відзначається недостатньою обізнаністю студента з основними положеннями бухгалтерського обліку в банках;
 • містить суттєві помилки, допущені при загалом правильному розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Оцінки в 2 бали (мінімальний рівень знань) заслуговує відповідь, яка відзначається такими недоліками:

 • зміст теоретичного питання розкрито частково і з помилками;
 • наведено помилкові твердження щодо основних положень дисципліни;
 • містить суттєві помилки, допущені при частковому розв'язанні практичних завдань, або відсутність самостійних висновків.

Крім наведених недоліків, оцінка знижується через порушення логіки викладення матеріалу, а також через орфографічні помилки.

Відповідь вважається незадовільною (0 балів – незадовільний рівень знань), коли виклад матеріалу відзначається безсистемністю і не розкриває сутності питання, або містить грубе перекручення його змісту та недбалу форму викладення, нерозв'язані практичні завдання, що свідчить про незнання студентом програмного матеріалу з дисципліни «Особливості обліку в Національному банку України».

Загальна оцінка формується у такому порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку за денною формою навчання фіксується в заліковій відомості не пізніше 2-х робочих днів    після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни, за заочною - фіксується в заліковій відомості за розкладом сесії.

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Закон України “Про Національний банк України”, затвердженого Постановою ВР України №679-XIV від 20.05.1999 із змінами і доп. [Електронний ресурс]/ Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №29. – Ст.238. – 33 с. – Режим доступу до док. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
 2. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Кондор, 2011. - 415с.
 3. Центральний банк та грошово-кредитна політика [Електронний ресурс]: підручник / А. М. Мороз [та ін.] ; за ред.: А. М. Мороза, М. Ф. Пуховкіної ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2015. - 328 с. 
 4. Козюк В. В. Незалежність центральних банків [Текст] : Монографія / В. В. Козюк. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 244 с.
 5. Котковський, В. С. Банківськіоперації [Текст] : навч. посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Криворізький екон. ін-т. - К. : Кондор, 2011. - 497с.

4.2.Додаткова література

 1. Козюк В.В. Сучасні центральні банки: середовище функціонування та монетарні рішення [Текст]: Монографія/ В.В.Козюк. – Тернопіль: Астон, 2001. – 300 с.  
 2. Гроші та кредит [Текст] : підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 6-те вид., переробл. і доповн. - К. : КНЕУ, 2011. - 590 с.
 3. Електронні гроші: світовий досвід і перспективи розвитку в Україні [Текст] : інформаційно-аналіт. матеріали / [В. І. Міщенко, О. О. Махаєва, В. В. Крилова и др.] ; Центр наук. дослідж. НБУ. - К. : ЦНД НБУ.- Вип. 7. - 2007. - 119 с. : іл.
 4. Копилюк, О. І. Банківськіоперації [Текст] : навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 535 с. 
 5. Кредитна система України і банківські технології [Текст] : у 3 кн. : навч. посібник / за заг. ред. І. В. Сала ; Національний банк України. - Львів : Львівський банківський ін-т НБУ. - Кн. 2 : Бухгалтерський облік / [В. С. Стельмах, П. М. Сенищ, І. В. Сало та ін.]. - 2002. - 392 с.
 6. Леончук, І. Д. Операції центрального банку [Текст] : Навчальний посібник / І. Д. Леончук. - К. : Алерта, 2005. - 142 с.
 7. Любунь, О. С. Національний банк України: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності [Текст] : Навчальний посібник / О. С. Любунь, В. С. Любунь, І. В. Іванець. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 351 с.
 8. Мельник, Петро Володимирович. Банківські системи зарубіжних країн [Текст] : [підруч.] / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, О. Д. Гордей ; М-во освіти і науки України, Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 576 с.
 9. Міщенко, В. І.Центральні банки: організаційно-правові засади [Текст] / В. І. Міщенко, В. Л. Кротюк. - К. : Знання, 2004. - 372 с. 
 10. Облік і аудит у банках [Текст] : навч. посібник / за ред. О. В. Васюренка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2008. - 623 с. - (Вища освіта XXI століття).
 11. Романишин, В. О.Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст]: Навч. посібник / В. О. Романишин, Ю. М. Уманців. - К. : Атіка, 2005. - 480 с.
 12. Скоморович, І. Г.   Банківські операції [Текст] : навч. посібник / І. Г. Скоморович ; М-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Магнолія-2006, 2010. - 482 с. - (Вища освіта в Україні).
 13. Становлення і розвиток ощадної справи в Україні (друга половина XVIII - початок XXI ст.) [Текст] : [монографія] / [Т. С. Смовженко, В. Д. Буряк, А. І. Медвідь та ін.] ; за ред. Т. С. Смовженко ; ВАТ "Держ. ощадний банк України" [та ін.]. - Львів : Львів. банк. ін-т НБУ, 2003. - 216 с.
 14. Реверчук, Сергій Корнійович. Грошово-банківські системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / С. К. Реверчук. - Львів : Магнолія-2006, 2011. - 257 с.
 15. Пуховкіна, М. Ф.   Центральний банк та грошово-кредитна політика [Текст]: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / М. Ф. Пуховкіна, Т. П. Остапишин, В. С. Білошапка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - 4-те вид., переробл. і доповн. - К. : КНЕУ, 2010. - 312с.
 16. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. http://zakon1.rada.gov.ua
 17. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 № 2654-ХІІ. Редакція від 08.04.2012 // ВВР. — 1992. — № 47. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2654-12
 18. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII.  Редакція від 19.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 19. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV. Редакція від 01.05.2012// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 20. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 із змінами і доповненнями від 20.09.2001 р. №2740-ІІІ. Редакція від 17.06.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14