Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Оцінка майна та бізнесу

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  контрольної розрахункової роботи з дисципліни

 

«Оцінка майна та бізнесу»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Оцінка майна та бізнесу»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: доц. Білий М.М.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗМІСТ

 

Вступ

4

Рекомендації до виконання контрольної роботи

5

Зміст завдання та вихідні дані

7

Методичні вказівки до виконання

7

Критерії оцінювання

13

Рекомендована ітература

14

 


 

ВСТУП

 

Вивчення дисципліни «Оцінка майна та бізнесу» є одним з етапів підготовки фахівця, що працює на підприємстві в умовах ринкової економіки.

Вивчення основ оцінки проводиться з метою формування в студента системи знань про фактори підприємства, що впливають на вартість майна, особливостей оцінки об'єктів майна підприємства.

Завданнями вивчення дисципліни є:

-        Вивчення студентами сучасних методів оцінки майна підприємства в умовах ринку.

-      Вивчення підходів і методів визначення ринкової вартості об'єктів майнового комплексу підприємства.

-     Вміння здійснювати розрахунок вартості майна підприємства.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота може бути виконана в зошиті або на аркушах друкарського паперу.

Для виконання контрольної роботи необхідно розв'язати два завдання: одну з першого варіанта, іншу з другого варіанта.

Номер завдання у варіантах визначається по останніх двом цифрам шифру залікової книжки, у другому варіанті - по останній цифрі шифру. Наприклад, останні дві цифри шифру залікової книжки студента 75, тоді для контрольної роботи № 1 умова першого завдання набирається з варіанта 1 відповідно до передостанньої цифри шифру, тобто завдання 7, друге завдання із другого варіанта відповідно до останньої цифри шифру, тобто завдання 5.

Перш ніж почати виконувати контрольну роботу, необхідно оволодіти теоретичним матеріалом відповідно до програми дисципліни по літературних джерелах, де він найбільше повно викладений.

Умова завдань пишеться повністю. Необхідні для пояснення розв'язку завдання таблиці, малюнки можуть бути виконані олівцем або ручкою. Робота виконується акуратно, розбірливим почерком. Неохайно виконана робота представляє труднощі для об’єктивної перевірки.

Хід розв'язку завдання слід викладати послідовно, з докладними поясненнями. Не зазначені в умовах завдань величини ряду коефіцієнтів необхідно визначати відповідно до умови завдання на основі попереднього вивчення теоретичного матеріалу.

Використовувані при розрахунках формули, довідкові дані підтверджуються посиланнями на літературу, з якої вони взяті, наприклад [1, с. 43]. Першою цифрою показують порядковий номер книги у відповідності зі списком використовуваної літератури, з якої взята формула або довідкові дані, потім указують, на якій сторінці розташована формула.

Формули слід записувати чітко й розбірливо. На початку формула записується в загальному виді, а потім приводиться розшифрування вхідних у неї позначень. Для зручності дозволяється приводити разом з позначенням величин і їх числові значення. Потім робиться підстановка числових значень і приводиться результат обчислень.

Наприклад: повна собівартість виготовлення однорідного об'єкта визначається по формулі [3, с. 67]:

 

 

 

де Цод — ціна однорідного об'єкта (включаючи ПДВ), грн.;

Ндс і Нпр — ставки податків на додану вартість і прибуток відповідно;

Кр — показник рентабельності продукції, тобто частка чистого прибутку й торговельної націнки стосовно ціни.

Приклад:

Ціна однорідного об'єкта (медичної шафи) 5000 грн., Цод = 5000 грн..; величину показника рентабельності для дан продукції, що користується попитом, ухвалюємо 0,25, Кр = 0,25. Тоді:

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

3.1. Варіант 1

Завдання № 0

Користуючись методом розрахунків за ціною однорідного об'єкта витратного підходу, визначити відновну вартість спеціальної шафи для зберігання деталей. Шафа була виготовлена по індивідуальнім замовленню, і на ринку устаткування аналогів йому немає. Габаритні розміри шафи 600*600* 1800 мм. У якості однорідного об'єкта була обрана медична шафа, розміри якого 500*400*2000 мм. Ціна медичної шафи 4500 тис. грн. Коефіцієнт рентабельності для продукції, що користується попитом, - 0,25.

Завдання № 1

Користуючись методом розрахунків за ціною однорідного об'єкта витратного підходу, визначити відбудовну вартість ковзанки ДУ-54М масою 1,4 тонни. На ринку встаткування аналогів йому немає. У якості однорідного об'єкта була обрана ковзанка ДУ-54М2, маса якого 2,2 тонни. Ціна ковзанки ДУ-54М2 180 тис. грн.. Коефіцієнт рентабельності для продукції, що має середній попит, - 0,15.

Завдання № 2

Користуючись методом розрахунків за ціною однорідного об'єкта витратного підходу, визначити відбудовну вартість сідельного тягача МАЗ-54329-020 (двохосьовий, двигун ЯМЗ-238М2 потужністю 240 л. с). На ринку встаткування аналогів йому немає. У якості однорідного об'єкта був обраний сідельний тягач МАЗ-54323-032, двохосьовий, двигун ЯМЗ-238Д потужністю 330 к.с. Ціна сідельного тягача МАЗ-54323-032 610 500 грн. Коефіцієнт рентабельності для продукції, що користується попитом, - 0,3.

Завдання № 3

За допомогою методу поелементного розрахунку витрат необхідно визначити відновну вартість установки, призначеної для створення безпильного повітряного середовища в робочій зоні, де збирається електронна апаратура. Об'єкт виготовлений по індивідуальному замовленню й аналогів на ринку не має. Оцінка проводиться на 1 січня поточного року.

Установка являє собою коробчату П-образну конструкцію, усередині якої встановлюється робочий стіл збирача. Зверху по всій довжині установки розташований блок обезпилювання, що складається з фільтра очищення, вентилятора й трьох фільтрів тонкого очищення. Блок обезпилювання фільтрує впускник повітря й нагнітає його в робочу зону над столом збирача. Задня й передня стінки установки мають скляні панелі. Усередині установки змонтований світильник із двох люмінесцентних ламп.

Основні параметри оцінюваної установки:

габаритні розміри, мм - 1870 х 920 х 2480;

загальна маса, кг, - 305;

споживана потужність, кВт, - 1,3.

У складі установки три основні частини: 1) обезпилювальний блок; 2) металева опорна конструкція; 3) світильник.

Такі дрібні частини, як автотрансформатор, вимикачі, реле, проведення й т.п., у розрахунках не враховуються.

Підбираємо однорідні об'єкти для кожної основної частини установки.

Обезпилювальний блок являє собою фильтруючо-нагнітаючий вузол, його функцію по продуктивності можуть виконати чотири побутові надплитні повітроочисники мод. КН-204. Вартість одного такого повітроочисника 315 грн.

Металева опорна конструкція являє собою металеву шафу, маса якого близько 200 кг. Ухвалюємо видаток листового металу рівним 230 кг. Ціна 1 кг холодно катаного сталевого аркуша рівна 2 грн.

Світильник аналогічний світильнику ЛПО2х40, ціна якого 65 грн.

 

 

Завдання № 4

За допомогою методу поелементного розрахунку витрат необхідно визначити відбудовну вартість дизельної компресорної станції ПВ-10/8 М1. На ринку встаткування аналогів йому немає. Оцінка проводиться на 1 січня поточного року.

У складі компресорної станції ПВ-10/8 М1 чотири основні елементи: 1) двуосный причіп; 2) дизельний двигун; 3) два відбійні молотки; 4) компресор.

Підбираємо однорідні об'єкти для кожного основного елемента компресорної станції.

Двуосный причіп вантажопідйомністю 5,5 тонни; аналогічний причіп ГКБ-817М1, вартістю 89 000 грн.

Дизельний двигун потужністю 240 л. с.; аналогічний двигун ЯМЗ-238М2, вартістю 81 000 грн.

Два відбійні молотк, вартість одного 7 000 грн. Компресор продуктивністю 11,5 м3/хв, його функції може виконувати компресор ПР-12 вартістю 130 000 грн.

Завдання № 5

Балансова вартість спеціального трубоонарізного верстата за станом на березень 1993 р. становить 1423 тис. грн. Методом аналізу й індексації витрат витратного підходу необхідно визначити відбудовну вартість верстата за станом на червень 1996 року при показнику рентабельності 20 %, податку із чистого прибутку - 35 %, ПДВ - 20 %.

Вихідна структура собівартості (в %) по економічних елементах прийнята наступної: матеріали (М) - 46, енергоресурси (Э) - 12, оплата праці з нарахуваннями (Т) - 28, ___ амортизація (А) - 14.

 

Показник

Економічні елементи

М

Э

Т

А

Ціновий індекс на вихідний момент

2,01

2,22

23,6

2,10

Ціновий індекс на момент оцінки

130,57

161,39

837,2

121,43

 

Завдання № 6

Балансова вартість фрезерного верстата за станом на березень 1993 р. становить 148 тис. грн. Методом аналізу й індексації витрат витратного підходу необхідно визначити відбудовну вартість верстата за станом на червень 1996 року при показнику рентабельності 15 %, податку із чистого прибутку - 35 %, ПДВ - 20 %.

Вихідна структура собівартості (в %) по економічних елементах прийнята наступної: матеріали (М) - 39, енергоресурси (Э) - 14, оплата праці з нарахуваннями (Т) - 30, амортизація (А) - 17.

 

Показник

Економічні елементи

М

Э

Т

А

Ціновий індекс на вихідний момент

2,01

2,22

23,6

2,10

Ціновий індекс на момент оцінки

130,57

161,39

837,2

121,43

 

Завдання № 7

Використовуючи ринковий підхід, визначити вартість тгрноукладача ТГ-63 вантажопідйомністю 6,3 т. На ринку є:

1)   трубоукладач ТР-12-10-01 вантажопідйомністю 12 т, вартість 1 520 000 грн.;

2)   трубоукладач ТБ-2 вантажопідйомністю 4 т, вартість 539 000 грн.;

3)    трубоукладач ТГ-16 вантажопідйомністю 16,5 т, вартість 2 180 000 грн.

Завдання № 8

Використовуючи ринковий підхід, визначити вартість навантажувача В18 Т Daewoo вантажопідйомністю 1,75 т. На ринку є:

1)    навантажувач В13 Т Daewoo вантажопідйомністю 1,2 т, вартість 475 200 грн.;

2)   навантажувач В15 Т Daewoo, вантажопідйомністю 1,5 т, вартість 550 400 грн.;

3)   навантажувач В20 Т Daewoo вантажопідйомністю 2 т, вартість 750 000 грн.;

4)   навантажувач В30 Т Daewoo вантажопідйомністю 3 т, вартість 1 135 600 грн.

Завдання № 9

Використовуючи ринковий підхід, визначити вартість причепа-ваговоза 2ППТН-20-9 вантажопідйомністю 20 т. На ринку є:

1)   причіп-ваговоз 3 ППТН 37-11/1 Р вантажопідйомністю 37 т, вартість 894 300 грн.;

2)   причіп-ваговоз 4 ППТН 50-11/2 Р вантажопідйомністю 50 т, вартість 1 310 400 грн.;

3)     причіп-ваговоз 5 ППТН 60-11/2 П вантажопідйомністю 60 т, вартість 1 489 600 грн.

3.2. Варіант 2

Завдання № 0

Нормативний термін служби термопластавтомата 15 років. На підставі проведеної експертизи було встановлено, що строк, що залишається, служби його рівний 3 рокам. Визначити фізичне зношування термопластавтомата методом ефективного віку.

Завдання № 1

Нормативний термін служби персонального комп'ютера 4 роки. Він був уведений в експлуатацію в грудні 2003 року. Внаслідок неповного завантаження й дотримання умов експлуатації ефективний вік комп'ютера на 30 % менше хронологічного. Методом ефективного віку визначити фізичне зношування комп'ютера в червні поточного року.

Бувша в експлуатації протягом 5 років лісопильна вертикальна двоповерхова рама із шириною просвіту пильної рамки 500 мм була капітально відремонтована. На думку двох експертів, стан пилорами гарний, на думку одного експерта - задовільне. Визначити фізичне зношування стану пилорами методом експертизи за умови, що вагомість думок експертів однакова.

По шкалі експертних оцінок для визначення коефіцієнта зношування, гарному стану об'єкта відповідає коефіцієнт зношування 20-35 %, задовільному - 40-60 %.

Завдання № 3

Представлені дані про роботу нового термопластавтомата за минулий рік.

Розрахунки проводиться з урахуванням незмінності цін у розглянутому періоді.

Визначити зношування методом зниження прибутковості за III і IV квартали.

Показник, тис. грн.

Рік

I

II

III

IV

Прибуток

150

150

144

142

Зниження прибутки

-

-

6

8

 

Завдання № 4

Підприємство мало наступні чисті доходи:

1-                     й       рік - 5 000 тис. грн.;

2-                     й       рік - 5 600 тис. грн.;

3-                     й       рік - 6 300 тис. грн.;

4-                     й       рік - 6 900 тис. грн.;

5-                     й       рік - 7 600 тис. грн.

Визначити чистий прибуток середньоарифметичним методом дохідного підходу.

 

Завдання № 5

Підприємство мало наступні чисті доходи:

1-                     й       рік - 7 000 тис. грн.;

2-                     й       рік - 7 500 тис. грн.;

3-                     й       рік - 5 200 тис. грн.;

4-                     й       рік - 5 900 тис. грн.;

5-                     й       рік - 7 600 тис. грн.

Визначити чистий прибуток середньоарифметичним методом дохідного підходу.

 

Завдання № 6

Підприємство мало наступні чисті доходи:

1-                     й       рік - 5 000 тис. грн.;

2-                     й       рік - 5 600 тис. грн.;

3-                     й       рік - 6 300 тис. грн.;

4-                     й       рік - 6 900 тис. грн.;

5-                     й       рік - 7 600 тис. грн.

Визначити чистий прибуток середньозваженим методом дохідного підходу.

 

Завдання № 7

Підприємство мало наступні чисті доходи:

1-                     й       рік - 5 000 тис. грн.;

2-                     й       рік - 5 600 тис. грн.;

3-                     й       рік - 6 300 тис. грн.;

4-                     й       рік - 6 900 тис. грн.;

5-                     й       рік - 7 600 тис. грн.

Визначити чистий прибуток методом трендовой прямій дохідного підходу.

 

 

 

 

Завдання № 8

Методом дисконтирования чистих доходів потрібно визначити вартість автобуса «Мерседес», який буде експлуатуватися на міжнародних пасажирських перевезеннях. Ставка дисконту для даного бізнесу становить 0,25.

Експлуатаційні показники автобуса:

Показник

Величина

Середній річний пробіг, тис. км

180

Середній річний обсяг транспортної роботи, тис. пас.-км

7 776

Тариф на перевезення ( без ПДВ) при середній відстані одному перевезення 167 км, дол./пас.-км

0,036

Собівартість транспортної роботи ( без амортизації), дол./пас.-км

0,032

 Термін служби автобуса, років

6

 Залишкова вартість автобуса (утилізаційна вартість), дол.

1 000

Вартість будинку (гараж і ремонтне господарство) на автобус, дол.

20 000

Річна вартість амортизації будинку, %

1

Методом рівноефективного аналога визначити вартість гнучкого виробничого модуля при наступних вихідних даних:

 1. Вартість елементів базисного модуля (у діл.):

металорізальний верстат - 75 000;

робот - 25 000; завантажувальний пристрій - 12 000; накопичувач оброблюваних деталей - 8000.

 1. Річні обсяги продукції в натуральнім вираженні базисного й оцінюваного модулів рівні відповідно:

QБ = 180 тис. деталей і Q = 187 тис. деталей.

 1. Річні експлуатаційні витрати ( без їхньої амортизації) для базисного й оцінюваного модулів:

Иб = 1 470 000 дол. і И = 1 520 000 діл.

 1. Ставка дисконту r = 0,25.
 2. Коефіцієнти амортизації при терміні служби модулів 7 років рівні: ка.б = 0,15; ка = 0,15.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Ситуаційні, розрахункові

(розрахункова частина)

5

Розрахунок задачі виконано правильно та за усіма

показниками. Вірно застосовано формули.

Зроблено якісний аналіз результатів.

Аналіз детальний та послідовний.

Зроблені обгрунтовані висновки.

4

Розрахунки задачі виконано правильно

та за усіма показниками. Вірно застосовано формули.

Зроблено поверховий якісний аналіз усіх показників. Проведено недостатньо обгрунтовані висновки.

Робота   написана  грамотно з використанням

професійних термінів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Розрахунки виконані з деякими помилками чи проведені не за за усіма показниками. Якісний аналіз показників поверховий. Відсутні обгрунтовані висновки.

 

 

1-2

Є грубі помилки у подачі формул та в розв’язку задачі.

Усний захист

(за вибором студента)

1-2

Несвідоме, механічне відтворення матеріалу зі значними

помилками та прогалинами; судження необґрунтовані;

недостатньо   проявляється   самостійність   мислення.

Відповідь містить грубі помилки.

3

Свідоме    відтворення    матеріалу    з    незначними

помилками; дещо порушено логічність та послідовність

викладу;    недостатньо    проявляється    самостійність

мислення. 

 

 

4

Свідоме і  повне відтворення  матеріалу з деякими

неточностями у другорядному   матеріалі;   виклад

матеріалу достатньо обґрунтований, дещо порушено

послідовність    викладу.   

 

 

5

Виклад матеріалу глибоко обґрунтований, логічний,

переконливий. Відповідь містить власні приклади, що

свідчить про творче застосування матеріалу.

 

 

 

Максимальна

кількість балів (оцінка)

10

Примітка: шкала оцінювання розробляється викладачем самостійно відповідно до вагомості роз ранкової роботи у поточному контролі знань студентів

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна література

 

 1. 1.    Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно : монографія / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк. – К. : Вид. Європ. ун-ту, 2004. – 217 с.
 2. 2.    Грязнова А. Г. Оценка бизнеса : учебн. пособ. / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскандаров. – М. : Изд. "Интерреклама", 2003. – 544 с.
 3. 3.    Калінеску Т. В., Романовська Ю. А., Кирилов О. Д. Оцінювання майна. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 312 с.
 4. 4.    Оцінка бізнесу та нерухомості: навч. пос. / за заг. ред. проф. В.Р. Кучеренко; уклад.: Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. Улибіна, А.В. Андрейченко. – 2-ге видання. – Одеса: Асторопринт, 2013. – 235 с.
 5. 5.    Посібник з оцінки бізнесу в Україні. Навч.посіб. для ВНЗ / За ред. Я.І.Маркуса. – К. : Міленіум, 2002. – 320 с.

 

Допоміжна література

 

 1. Антилл Н. Оценка компаний: анализ и прогнозирование с использованием отчетности по МСФО. Пер. с англ. / Н. Антилл. – М. : 2007. – 440 с.
 2. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса : учебник / С. В. Валдайцев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд. "Проспект", 2006. – 360 с.
 3. Гавва В.Н., Божко Е.А. Потенціал підприємства: формування і оцінювання: Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 224 с.
 4. Григорьев В. В., Федотова М. А. Оценка предприятий: теория и практика. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 320 с.
 5. Економічне оцінювання: навч. посіб. / Є.М. Кирилюк. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б.Хмельницького, 2008. – 223 c.
 6. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. 2-е изд. – СПб.: 2006 – 464 с.
 7. Котик З. Нерухоме майно та методи його оцінки: Навчальне видання. — Львів: Каменяр, 2002. — 95 с.
 8. Мерсер З.К. Интегрированная теория оценки бизнеса: пер. с англ. / З. К. Мерсер, Т.У. Хармс; Под ред. В.М. Рутгайзера .— 2-е изд. — М.: Маросейка, 2008 .
 9. Нерухоме майно та методи його оцінки / З.О. Котик; Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Л.: Каменяр, 2002.
 10. Оцінка активів підприємства: навч. посіб. / Ю.В. Панасовський, Б.А. Семененко, О.М. Теліженко, А.О. Назаренко, О.Ф. Балацький. – Суми: Унів. кн., 2009. – 512 с.
 11. Оценка бизнеса / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. –М.: Финансы и статистика, 2004. – 736 с.
 12. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / Н. Лебедь, А. Мендрул, В. Ларцев, С. Скрынько, Н. Жиленко, В. Паликов. Под ред. Н. Лебедь. — К: ООО «Ин формационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2002. — 688 с.
 13. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: Монографія / Л. І Вороніна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісник, В. М. Поліщук. — К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2005. — 217 с.
 14. Риполь-Сарагоси Ф. Б. Основы оценочной деятельности: Учебн. пособие. — М.: Книга-сервис, 2002. — 240 с.
 15. Смага І.С., Сенчук С.Ю. Оцінка землі та нерухомого майна: Навч.-метод. посіб.; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці: Рута, 2005. – 92 с.