Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ ОЦІНКА ЗАСТАВИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

ОЦІНКА ЗАСТАВИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Фінансово-економічний факультет

Кафедра банківської справи

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-

педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

                                                                                 25  травня 2017р.

 

 

  

 

                          

Навчально-методичні матеріали 

до вивчення дисципліни

«ОЦІНКА ЗАСТАВИ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ»

 

освітній ступінь магістр

 

галузі знань 07«Управління та адміністрування»,

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація  6Ф02«Банківська справа»

магістерська програма: 8Ф07 «Банківський менеджмент»

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри _____________________ С.М. Аржевітін

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

 

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни.

3. Зміст  дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани лекцій.

4.2. Плани практичних занять денної форми навчання.

4.3. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.4. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів

5.1. Перелік тем рефератів (есе) з дисципліни для виконання індивідуальних завдань

    5.2. Індивідуальні завдання для виконання на базі практики 

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Денна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.3. Приклади типових задач, що виносяться на екзамен                         

6.4. Типовий екзаменаційний білет                                                       

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Дисципліна “Оцінка застави банківських кредитів ” викладається для студентів спеціалізації  “Банківська справа ” на рівні освітнього ступеня «Магістр» у числі дисциплін, спеціальної підготовки студентів.

Оцінку вартості застави банківського кредиту здійснюють професійні експерти-оцінювачі – суб’єкти оціночної діяльності, які пройшли акредитацію у банку та уклали із ним договір про співпрацю. Проте, вагома роль застави у кредитному процесі та в системі менеджменту кредитного ризику банку, вимагає від майбутніх фахівців із “Банківської справи” відповідних знань та вмінь щодо застосування методологічних підходів, методів та інструментарію оцінювання ринкової вартості майна, що виступає об’єктом застави, а також – можливості здійснювати оцінку заставної вартості майна враховуючи ризики застави, визначати заставний дисконт, проводити моніторинг та переоцінку заставної вартості в процесі формування резерву під кредитний ризик банку.

Мета вивчення дисципліни — формування у майбутніх фахівців з банківської справи системи теоретичних і практичних знань основ оцінювання ринкової та заставної вартості майна, що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.

Завдання дисципліни — засвоїти методологію оцінки заставної вартості та заставного дисконту, зрозуміти фактори динаміки рівня заставної вартості та принципи, методи і процедуру визначення ринкової вартості майна,  що передаються позичальниками у заставу банківського кредиту.

Предметом дисципліни є механізм формування заставної вартості      та порядок визначення заставного дисконту щодо окремих видів майна, яке передається у заставу банківського кредиту.

Дисципліна “Оцінка застави банківських кредитів ” тісно пов’язана з дисципліною “Операції банків та небанківських кредитних установ ”, яка вивчалась на освітньому рівні бакалавра, та з дисциплінами, “Фінансовий менеджмент банку”, “Кредитний менеджмент у банку”, “Управління банківськими ризиками ”.

Перелік професійних компетенцій та відповідні їм здатності фахівця, який опанував дисципліну “Оцінка застави банківських кредитів ” магістерської програми “Банківський менеджмент ” містить:

1). аналітично-контрольні:

 • аналізувати макро- та мікросередовище діяльності банків у сфері забезпечення банківських кредитів;
 • оцінювати стан ринків нерухомості, землі, цінних паперів, нематеріальних активів та ін. з метою визначення вартості забезпечення кредитних операцій банку;
 • контролювати тенденції зміни ринкової вартості майна в заставному портфелі банку з метою переоцінки заставної вартості та внесенні відповідних змін у  сформованому резерві під кредитний ризик банку;

         2) нормативно-планувальні:

 • використовувати законодавчо-нормативну базу, за допомогою якої регулюються питання оцінки майна, та існуючу методологію (методи, інструментарій, процедури, встановлені норми та індекси) оцінювання заставного майна;
 • розробляти критерії оцінки рейтингу застави, коефіцієнти ліквідності майна, заставний дисконт та коефіцієнти покриття обсягу кредиту вартістю заставного майна;
 • прогнозувати витрати банку на процес оцінювання майна та дохідність банку від ефективно проведеної оцінки застави кредиту, а також ризики, до яких може призвести неправильна оцінка вартості об’єктів застави;

          3) організаційно-управлінські:

 • організовувати процес попереднього чи остаточного оцінювання вартості майна, яке передається у заставу банківського кредиту;
 • координувати завдання і умови угоди на проведення оцінювання застави в разі залучення незалежних експертів-оцінників;
 • управляти діяльністю фахівців-оцінників структурного підрозділу банку з метою складання акту, аналізу звіту про оцінку майна, що передається позичальником у заставу банківського кредиту та підготовки висновків за результатами аналізу;

           4) оціночно-заохочувальні:

 • проводити моніторинг вартості забезпечення позичальником банківського кредиту;
 • заохочувати незалежних експертів-оцінників до виявлення проблемного забезпечення кредитних операцій , можливих ризиків та визначення засобів захисту від них;

           5) інноваційно-проектні:

 • впроваджувати стратегію ефективного забезпечення об’єктами застави процесу банківського кредитування;
 • розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавчих, нормативно-правових актів та методологічних основ оцінювання застави банківського кредиту;

           6) інформаційно-технологічні:

 • ефективно використовувати сучасні банківські телекомунікації та програмне забезпечення для оцінювання вартості застави;
 • вести бази даних щодо стану ринків нерухомості, рухомого майна, землі, цінних паперів та інших активів на визначену дату;
 • формувати масиви статистичної та оперативної інформації стосовно оцінки вартості певних видів заставного майна;

          7) навчально-методичні та науково-дослідницькі:

 • розробляти навчально-методичне забезпечення викладання основ даної дисципліни для працівників банку, які не є експертами з оцінки вартості майна;
 • організовувати самостійну роботу слухачів з методологією оцінювання вартості застави банківського кредиту;
 • вести заняття з використанням наукових публікацій та новітнього практичного досвіду банків і незалежних експертів у галузі оцінювання майна;
 • надавати консультації з питань ефективної організації процесу оцінки застави банківського кредиту та уникнення можливих ризиків;
 • проводити економічну експертизу кредитних проектів і програм банку з метою збільшення його фінансових результатів.

Вивчення курсу закінчується для студентів денної та заочної форм навчання – іспитом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план Дисципліни

Назва теми

Кількість годин

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

Самостійна робота студентів

Навчальні заняття

Самостійна робота студентів

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку

2

4

-

1

6

 

2

 

2

 

2

Тема  2. Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної  діяльності

2

4

-

2

6

 

2

 

2

 

6

Тема 3. Методологія оцінки вартості застави банківських кредитів

2

4

-

2

6

 

2

 

4

 

8

Тема 4. Напрямки координації співпраці банків та суб’єктів оцінної діяльності

2

2

-

1

2

 

2

 

4

 

10

Тема 5. Оцінювання вартості земельної ділянки

2

4

-

2

6

2

4

8

Тема 6. Оцінювання вартості нерухомості

2

6

-

1

6

8

2

8

Тема 7. Оцінювання оборотних активів  як  об’єкту застави банківського кредиту

2

4

-

1

6

 

2

 

2

 

6

Тема 8. Оцінювання вартості обладнання та транспорту

2

4

-

1

6

 

2

 

2

 

6

Тема 9. Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу та майнових прав

2

4

-

1

6

 

2

 

2

 

6

Підсумковий контроль екзамен, години

4

4

Усього:

18

36

-

12

50

24

24

68

РАЗОМ:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку

Сутність та функції застави в процесі банківського кредитування. Види та форми застави. Організаційно-правовий механізм банківської застави. Заставна експертиза та критерії прийнятності заставного майна. Застава як спосіб зниження кредитного ризику банку. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку. Завдання та процедура моніторингу вартості застави. Інформаційне забезпечення моніторингу вартості заставного майна.

Ризик застави: сутність та види. Індивідуальний та портфельний ризик застави. Методи ідентифікації та управління ризиком застави. Рейтинг заставного майна. Заставна політика банків: основні задачі та принципи реалізації. Заставний портфель банку та способи управління ризиком заставного портфеля банку.

Особливості методології оцінки вартості застави банківських кредитів в Україні та світовий досвід

 

Тема 2.  Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної  діяльності

Законодавче регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності. Форми та види професійної оцінної діяльності. Кваліфікаційні напрямки та спеціалізація в оцінці майна. База оцінки. Види вартості, що визначають при оцінці майна. Принципи оцінки майна.

Методологічні підходи та методи оцінки майна. Характеристика та процедура застосування доходного, витратного та порівняльного підходів до оцінки майна, як об’єкта банківської застави. Етапи процесу оцінки. Основні вимоги банку до звіту про оцінку вартості застави.

 Функції вартості грошей у часі та їх роль в практичній оціночній діяльності

 

Тема 3.  Методологія оцінки вартості застави банківських кредитів

Економічні засади оцінки вартості банківської застави. Специфічні риси банківського кредитування та їх вплив на особливості оцінки майна – об’єкта банківської застави.

Види вартості що визначають при оцінюванні майна, яке передають у заставу банківського кредиту.

Ринкова вартість. Ліквідаційна вартість: суть та методика обчислення. Відмінність ринкової та ліквідаційної вартості.  Заставна вартість: методика обчислення. Функціональна модель заставної вартості. Фактори динаміки заставної вартості. Заставний дисконт.

 Методика визначення коефіцієнта покриття боргу та обсягу кредиту адекватного вартості застави

 

Тема 4. Координація співпраці банків та суб’єктів оцінної діяльності

Напрямки співпраці банків та незалежних експертів оцінки майна. Процедура та основні критерії банківської акредитації суб’єктів оціночної діяльності.

Основні вимоги банку до експертного звіту про оцінку застави. Порядок перевірки експертного звіту та формування банківського висновку про ринкову вартість майна.

 

Тема 5. Оцінювання вартості земельної ділянки

Законодавче регулювання застави землі як об’єкта нерухомості. Специфіка земельної ділянки як об’єкта оцінювання.

Методика нормативного грошового оцінювання земель сільськогосподарського призначення. Загальні положення. Методи оцінювання землі. Дохідний підхід до оцінки земельних ділянок. Порівняльний підхід при оцінюванні земельних ділянок.

Особливості оцінювання окремих видів земельних ділянок. Грошове оцінювання земель населених пунктів. Грошове оцінювання земель несільськогосподарського призначення (окрім земель населених пунктів) — природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, водного та лісового фондів.

Звіт про грошову оцінку землі та порядок його розгляду банком. Заставна вартість земельної ділянки: фактори, особливості та модель  оцінювання.

 

Тема 6. Оцінювання вартості нерухомості

Поняття та класифікація нерухомості. Особливості та процедура оцінювання різних видів нерухомого майна. Аналіз вартісно-утворюючих факторів. Етапи процесу оцінювання нерухомості. Підготовчі роботи: попередній огляд об’єкта застави; збір та аналіз документації; оціночні процедури.

Принципи оцінювання нерухомості: загальні принципи; позиція з погляду користувача майна; позиція, що відображає інтереси продавця; позиція з погляду ринку; принцип найкращого та найефективнішого використання майна.

Методи оцінювання будівель та споруд; затратний метод (визначення фактичної вартості будівництва, визначення вартості нового будівництва, розрахунок нагромадженого зношення будівель та споруд); метод порівняння продажів; метод капіталізації доходу. Вибір методу оцінювання будівель та споруд, що передаються у заставу кредиту.

Процедура та фактори визначення заставної вартості та коефіцієнта покриття при заставі нерухомості. Порядок підготовки експертного висновку банку про заставну вартість нерухомості.

 

Тема 7. Оцінювання оборотних активів  як  об’єкту застави банківського кредиту

Види об’єктів оборотних активів, які можуть передаватись у заставу банківського кредиту, та вимоги до них

Особливості оцінювання незавершеного будівництва як об’єкта застави банківського кредиту. Оцінювання строкової і простроченої дебіторської заборгованості як об’єкта застави банківського кредиту. Оцінювання об’єктів оборотних активів, що передані у заставу кредиту, в процесі їх реалізації у випадках неповернення позичальником заборгованості за позичкою.

Складання та аналіз банком звіту про оцінювання об’єктів оборотних активів, які передаються у заставу кредиту.

 

Тема 8. Оцінювання вартості обладнання та транспорту

Класифікація машин і обладнання. Характеристика ринку машин і обладнання, що передаються у заставу банківського кредиту.

Особливості прийняття у заставу та моніторингу машин та обладнання.

Інформаційна база оцінювання машин і обладнання. Визначення фізичного і морального зношення та залишкової вартості машин і обладнання. Методи оцінювання машин і обладнання: метод порівняння продажів; метод майбутніх доходів.

Звіт про оцінювання машин і обладнання та його аналіз банком. Особливості та процедура визначення заставної вартості при кредитуванні під заставу обладнання та транспорту.

 

Тема 9. Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу та

майнових прав.

Порядок прийняття у заставу цілісного майнового комплексу (ЦМК).

Особливості визначення заставної вартості, майнових прав, бізнесу та цілісного майнового комплексу.

Методологія визначення ринкової вартості ЦМК. Доходний підхід до оцінки цілісного майнового комплексу та бізнесу. Порядок обчислення чистого грошового потоку. Методи визначення ставки капіталізації та дисконтування. Особливості застосування витратного підходу при оцінці бізнесу.

Застосування методу аналогів продаж при оцінці бізнесу та майнових прав, як об’єктів банківської застави. Банківський аналіз звіту про оцінку ринкової вартості цілісного майнового комплексу, як об’єкта застави кредиту.

Порядок та процедура підготовки експертного висновку банку про заставну вартість цілісного майнового комплексу.

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

4.1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Роль оцінки вартості застави  в процесі управління кредитним ризиком банку

Лекція 1(2 години)

Проблемна лекція

1.  Сутність та функції застави в процесі банківського кредитування.

2. Організаційно-правовий механізм банківської застави. Заставна експертиза та критерії прийнятності заставного майна.

3.  Застава як спосіб зниження кредитного ризику банку.

4. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку.

5.  Ризик застави: сутність та види. Індивідуальний та портфельний ризик застави. Методи ідентифікації та управління ризиком застави. Рейтинг заставного майна.

6. Заставна політика банків: основні задачі та принципи реалізації. Заставний портфель банку та способи управління ризиком заставного портфеля банку.

7. Особливості методології оцінки вартості застави банківських кредитів в Україні та світовий досвід

 

 

Тема 2.  Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної  діяльності

Лекція 2 (2 години)

Мультимедійна презентація 

1. Законодавче регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

2.База оцінки. Види вартості, що визначають при оцінці майна. Принципи оцінки майна.

3. Методологічні підходи та методи оцінки майна. Характеристика та процедура застосування доходного, витратного та порівняльного підходів до оцінки майна, як об’єкта банківської застави.

4.  Етапи процесу оцінки.

5. Основні вимоги банку до звіту про оцінку вартості застави.

6. Функції вартості грошей у часі та їх роль в практичній оціночній діяльності

 

Тема 3.  Методологія оцінки вартості застави банківських кредитів

Лекція 3 (2 години)

Мультимедійна презентація 

1. Економічні засади оцінки вартості банківської застави.

2. Види вартості що визначають при оцінюванні майна, яке передають у заставу банківського кредиту.

3. Ліквідаційна вартість: суть та методика обчислення. Відмінність ринкової та ліквідаційної вартості.  

4. Заставна вартість: методика обчислення. Функціональна модель заставної вартості. Фактори динаміки заставної вартості. Заставний дисконт.

5. Методика визначення коефіцієнта покриття та обсягу кредиту адекватного вартості застави

Тема 4. Координація співпраці банків та суб’єктів оцінної діяльності

Лекція 4 (2 години)

Проблемна лекція

1. Напрямки співпраці банків та незалежних експертів оцінки майна.

2. Процедура та основні критерії банківської акредитації суб’єктів оціночної діяльності.

3. Основні вимоги банку до експертного звіту про оцінку застави.

4. Порядок перевірки експертного звіту та формування банківського висновку про ринкову вартість майна.

 

Тема 5. Оцінювання вартості земельної ділянки

Лекція 5(2 години)

лекція-діалог із використанням демонстраційних матеріалів 

1. Законодавче регулювання застави землі як об’єкта нерухомості.

2. Специфіка земельної ділянки як об’єкта оцінювання.

3. Методологічні підходи та методи оцінювання земельної ділянки

4. Особливості оцінювання окремих видів земельних ділянок.

5. Звіт про грошову оцінку землі та порядок його розгляду банком.

6. Заставна вартість земельної ділянки: фактори, особливості та модель  оцінювання.

 

Тема 6. Оцінювання вартості нерухомості

Лекція 6(2 години)

лекція-діалог із використанням демонстраційних матеріалів 

1. Нерухомість як об’єкт банківської застави. Поняття та класифікація нерухомості.

2. Особливості та процедура оцінювання різних видів нерухомого майна. Аналіз вартісно-утворюючих факторів.

3. Етапи процесу оцінювання нерухомості.

4. Принципи оцінювання нерухомості.

5. Методологічні підходи та методи оцінювання нерухомості.

6. Порядок підготовки експертного висновку банку про заставну вартість нерухомості.

7. Процедура оцінювання заставної вартості та коефіцієнта покриття при заставі нерухомості.

 

Тема 7. Оцінювання вартості оборотних активів,  як  об’єкту застави банківського кредиту

Лекція 9 (2 години)

лекція-діалог із використанням демонстраційних матеріалів 

1. Особливості та порядок прийняття у заставу оборотних активів. Сутність та види оборотних активів.

2. Методи оцінювання ринкової вартості оборотних активів.

3. Процедура підготовки висновку банку про вартість об’єктів оборотних активів, які передаються у заставу кредиту.

4. Банківський моніторинг та перевірка стану і вартості оборотних активів.

Тема 8. Оцінювання вартості обладнання та транспорту

Лекція 7(2 години)

лекція-діалог із використанням демонстраційних матеріалів 

1. Особливості прийняття у заставу та моніторингу машин та обладнання.

2. Методи оцінювання машин і обладнання: метод порівняння продажів; метод майбутніх доходів.

3. Інформаційна база оцінювання машин і обладнання.

4. Визначення фізичного і морального зношення та залишкової вартості машин і обладнання.

5.  Звіт про оцінювання машин і обладнання та його аналіз банком.

6. Особливості та процедура визначення заставної вартості при кредитуванні під заставу обладнання та транспорту.

 

Тема 9. Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу та

майнових прав

Лекція 8 (2 години)

лекція-діалог із використанням демонстраційних матеріалів 

1. Процедура та особливості прийняття у заставу цілісного майнового комплексу (ЦМК).

2. Особливості визначення заставної вартості, майнових прав, бізнесу та цілісного майнового комплексу.

3. Методологія визначення ринкової вартості ЦМК.

4. Доходний підхід до оцінки цілісного майнового комплексу та бізнесу. 5. Порядок обчислення чистого грошового потоку.

6. Методи визначення ставки капіталізації та дисконтування.

7. Особливості застосування витратного підходу при оцінці бізнесу.

8. Застосування  методу аналогів продаж при оцінці бізнесу та майнових прав, як об’єктів банківської застави.

9. Банківський аналіз звіту про оцінку ринкової вартості цілісного майнового комплексу, як об’єкта застави кредиту.

10. Порядок та процедура підготовки експертного висновку банку про заставну вартість цілісного майнового комплексу.

 

4.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Семінарське заняття № 1, 2 – розгорнута бесіда-дискусія

на тему 1:  «Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку»(4 години)

Завдання: сформувати у студента:

 • знання сутності та функції застави в процесі банківського кредитування;
 • розуміння механізму банківської застави;
 • розуміння зв'язку вартості застави із величиною кредитного ризику;
 • уявлення про роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку;
 • розуміння особливостей методології оцінки вартості застави;
 • розуміння взаємозв’язку ризиків застави із її ринковою вартістю;

Вивчивши матеріали цієї теми студент  будете  уміти:

 • розраховувати зміну величини кредитного ризику, під впливом зміни вартості застави;
 • оцінювати ліквідність та прийнятність застави;
 • проводити експертизу заставного майна, на предмет виявлення ризиків застави;
 • приймати рішення щодо можливих сценаріїв роботи із заставою проблемних кредитів;
 • визначати способи мінімізації ризиків застав.

План виконання завдання:

 • усне опитування у форматі семінару – розгорнутої бесіди;
 • аналіз практичних ситуацій щодо впливу зміни вартості застави на величину кредитного ризику;
 • аналіз прийнятності та достатності застави на основі проведення заставної експертизи
 • експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • експертні висновки – банківських оцінювачів;
 • нормативні акти НБУ щодо регулювання кредитного ризику в комерційних банках;
 • методичні матеріали банків щодо обчислення заставної вартості;
 • вітчизняна та іноземна література, Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості майна.

 

Практичне заняття № 3, 4 – робота малих творчих групах

на тему 2:  «Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної діяльності»(4години)

Завдання: сформувати у студента знання:

 • Сутності бази оцінки;
 • Інформаційної проблеми вибору та застосування бази оцінки;
 • Методологічних підходів до оцінки майна та принципи на яких вони базуються;
 • Основних вимог банку до оцінки майна та звіту про ринкову вартість застави;
 • Ролі функцій вартості грошей у часі в практичній оціночній діяльності,

Вивчивши матеріали цієї теми студент буде  уміти:

 • Проводити порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки застави;
 • Обирати базу оцінки, необхідну для визначення ринкової вартості застави;
 • Здійснювати перевірку звіту про ринкову вартість застави на предмет його об’єктивності та професійності;
 • Дисконтувати грошові потоки на основі функції вартості грошей у часі;
 • Проводити процедуру капіталізації прибутку;
 • Розраховувати ставку дисконтування та ставку капіталізації

План виконання завдання:

 • Експрес опитування;
 • постановка творчих завдань для обговорення в групах ;
 • розгляд конкретних ситуацій щодо вибору методів та інструментів оцінки за умов певного інформаційного забезпечення процесу оцінки майна;
 • усне опитування студентів щодо методів, інструментів та законодавчого регулювання оцінки майна в Україні та зарубіжний досвід ;

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки майна та професійну оціночну діяльність;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості майна .

 

Семінарське заняття № 5-6 – семінар розгорнута бесіда-дискусія

на тему 3: «Методологія оцінка вартості застави банківських кредитів»

(4 години)

Завдання: сформувати у студента знання:

 • Специфічних особливостей оцінки майна, що передається у заставу банківського кредиту;
 • Економічних засад оцінки вартості застави;
 • Видів вартості, що слід визначати при оцінці застави;
 • Сутності заставної вартості;
 • Ролі заставної вартості у кредитному процесі;
 • Сутності заставного дисконту;
 • Методики обчислення заставного дисконту та заставної вартості;
 • Сутності та ролі ліквідаційної вартості у кредитному процесі;
 • Методологічної моделі визначення ліквідаційної вартості;
 • процедури визначення заставної вартості майна та коефіцієнту покриття боргу,

Вивчивши матеріали цієї теми студент буде  уміти:

 • Обчислювати заставний дисконт та заставну вартість;
 • Розраховувати ліквідаційну вартість;
 • Оцінювати ліквідність застави, визначивши її ліквідаційну вартість;
 • Встановлювати коефіцієнт покриття обсягу кредиту вартістю застави;
 • Встановлювати ліміти кредиту, відповідно до вартості застави.

План виконання завдання:

 • усне опитування у форматі семінару – дискусії;
 • обговорення теоретичного розуміння  методологічних підходів та методик оцінки заставної вартості, ліквідаційної вартості, заставного дисконту;
 • аналіз факторів впливу на динаміку заставної вартості та заставного дисконту
 • експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки майна та професійну оціночну діяльність;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості застави;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості майна .

 

Практичне заняття № 7 – семінар розгорнута бесіда-дискусія

на тему 4: «Координація співпраці банків та суб’єктів оціночної діяльності»  (2 години)

Завдання: сформувати у студента

 • Розуміння ключових напрямків співпраці банків та СОД;
 • Розуміння процедури банківської акредитації СОД та основних засад формування пулу акредитованих оціночних компаній;
 • Знання основних критеріїв акредитації оціночних компаній;
 • Знання базових вимог банку до експертного звіту про оцінку ринкової вартості майна, що приймається у заставу;
 • Розуміння основних положень експертного висновку банку про ринкову вартість застави, її достатність та прийнятність застави;

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Організовувати та проводити акредитацію оціночних компаній
 • Перевіряти об’єктивність та достовірність звіту про оцінку ринкової вартості майна, виконаного незалежним експертом
 • Формувати банківський висновок про ринкову вартість та прийнятність застави

План виконання завдання:

 • Усне опитування у форматі семінару дискусії;
 • розгляд основних вимог банків до оцінювачів (СОД) та процедури оцінки майна;
 • усне опитування щодо процедури акредитації оціночних компаній;
 • експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки майна та професійну оціночну діяльність;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості застави та порядок акредитації оціночних компаній;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості майна .

 

Практичне заняття № 8-9 – кейс «Оцінка вартості земельної ділянки як об’єкта банківської застави»

на тему 5: «Оцінка вартості земельної ділянки»

Завдання: сформувати у студента знання:

 •  особливостей оцінки вартості землі, як об’єкту банківської застави;
 •  чинників формування ринкової вартості землі;
 •  видів грошової оцінки земельної ділянки;
 •  методологічних підходів та методів експертної оцінки землі;
 • Методології оцінки прав на землю;
 • Ролї земельного кадастру в оцінці вартості землі;
 • Етапів процесу оцінки ринкової вартості землі;

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Застосовувати оціночні інструменти при визначенні ринкової вартості землі;
 • Оцінювати вартість землі в межах дохідного, порівняльного та витратного підходів;
 • Застосовувати інформацію Державного земельного кадастру при експертній оцінці землі;
 • Оцінювати нормативну вартість землі;
 • Конкретизувати завдання на оцінку при оцінці землі, як об’єкта банківської застави;

План виконання завдання:

 • Усне опитування у форматі семінару дискусії теоретичних засад та методології оцінки землі;
 • Постановка завдання кейсу;
 • Вирішення поставленої задачі;
 • експрес-контроль.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки вартості землі;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості земельних ділянок;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості землі .

 

Практичне заняття № 10-11-12 

Комплексний тренінг: «Оцінювання вартості нерухомості як об’єкта банківської застави» (6 акад. годин)

на тему 6: «Оцінювання вартості нерухомості»»

Завдання практичного заняття:

 • Ознайомлення з нормативно-правовою базою регулювання оцінки нерухомості та оцінної діяльності в Україні;
 • Ознайомлення студентів з міжнародним стандартом «оцінки нерухомості з метою передачі її у заставу»;
 • Засвоєння студентами питання, щодо можливих методичних підходів та способів оцінки нерухомості, а також особливостей їх застосування в практичній оцінній діяльності;
 • Ознайомлення із процедурою моніторингу та переоцінки ринкової вартості застави в процесі формування резерву під кредитний ризик банку.
 • Набуття навиків практичного обчислення вартості нерухомості застосовуючи доходний, порівняльний та затратний підхід;
 • обчислення розмірів коефіцієнтів коригування ринкової вартості об’єкта застави, на основі ринкової інформації про об’єкти аналоги;
 • обчислення вартості відновлення та вартості заміщення нерухомості, розрахунок коефіцієнта фізичного зносу;
 • прогнозування чистого грошового потоку;
 • набуття навичок по обчисленню ставки капіталізації та ставки дисконтування грошових потоків;
 • ознайомлення із специфікою та основними вимогами до звіту про оцінку майна з ціллю застави (вітчизняна практика та вимоги міжнародних стандартів оцінки);
 • обчислення заставної вартості та заставного дисконту;
 • обчислення коефіцієнта покриття (LTV);

Вивчивши матеріали цієї теми студент будет  уміти:

 • Проводити розрахунок вартості нерухомості застосовуючи порівняльний, доходний та витратний підходи;
 • Обчислювати вартість нерухомості методом аналогів продаж;
 • Проводити корегування вартості оцінюваного об’єкту на основі визначених елементів порівняння;
 • Обчислювати вартість нерухомості методом аналізу пропозицій щодо продажу майна;
 • Коригувати вартість об’єктів порівняння;
 • Розраховувати середню вартість одного кв. м. будівлі;
 • Обчислювати заставну вартість нерухомості;
 • Здійснювати капіталізацію доходу від нерухомості;
 • Проводити дисконтування грошового потоку, що генерується використанням нерухомості;
 • Обчислювати ставку дисконту;
 • Узгоджувати результати оцінки отримані в результаті застосування різних методологічних підходів;
 • Здійснювати моніторинг динаміки цін на ринку нерухомості;
 • Проводити переоцінку заставної вартості нерухомості та формування резерву під кредитний ризик банку;
 • Обчислювати заставний дисконт та коефіцієнт покриття (LTV)

План виконання завдання:

 • Усне опитування у форматі семінару дискусії теоретичних засад та методології оцінки вартості нерухомості;
 • Постановка завдання тренінгу ;
 • Вирішення поставленої задачі;
 • Контроль та оцінювання результатів тренінгу.

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки вартості нерухомості;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості нерухомості;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості нерухомості

 

Практичне заняття № 13-14 – міні-кейси

на тему 7: «Оцінювання вартості оборотних активів та незавершеного виробництва» (4акад. години)

Завдання: сформувати у студента знання щодо:

 • Особливостей прийняття у заставу оборотних активів
 • Класифікації оборотних активів
 • Способів оцінки ринкової вартості оборотних активів
 • Методів оцінки ТМЗ
 • Процедуру оцінки ринкової вартості дебіторської заборгованості
 • Порядок визначення справедливої вартості запасів

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

оцінювати ринкову вартість фінансових інвестицій

визначати ринкову вартість векселів

оцінювати дебіторську заборгованість

оцінювати ринкову вартість ТМЗ

визначати резерв сумнівного боргу

План виконання завдання:

 • Усне опитування у форматі семінару дискусії теоретичних засад та методології оцінки вартості оборотних активів;
 • Постановка завдання кейсу: «Оцінювання вартості оборотних активів»,
 • Вирішення поставленої задачі;
 • експрес-контроль та оцінювання результатів кейсу

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки вартості оборотних активів;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості оборотних активів;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості оборотних активів.

 

Практичне заняття № 15-16 – міні-кейси

на тему 8: «Оцінювання вартості обладнання та транспорту»

(4 акад. години)

Завдання: сформувати у студента знання:

 • Процедуру та особливості застави обладнання і транспорту;
 • Особливості оцінки ринкової вартості обладнання та транспорту, як об’єктів банківської застави;
 • Фактор,  що визначають ліквідність обладнання та транспорту;
 • Коефіцієнти зносу обладнання і транспорту в залежності від фізичного та морального стану устаткування;
 • Методологію оцінки ринкової вартості обладнання та транспорту;
 • Вихідні дані необхідні для проведення оцінки ринкової вартості обладнання та транспорту;
 • Сутність та порядок визначення вартості відновлення;
 • Сутність та порядок визначення вартості заміщення;
 • Порядок підбору об’єктів, аналогів оцінюваному об’єкту обладнання та транспорту;
 • Критерії схожості машин та обладнання;
 • Способи визначення фізичного зносу машин та обладнання;
 • Порядок визначення заставної вартості машин, обладнання та транспортних засобів.

Вивчивши матеріали цієї теми студент будете  уміти:

 • Характеризувати та оцінювати ліквідність обладнання та транспорту;
 • Проводити оцінку ринкової вартості обладнання та транспорту, застосовуючи методи доходного, витратного та порівняльного підходів;
 • Визначати коефіцієнти фізичного та морального зносу машин та обладнання;
 • Здійснювати моніторинг заставної вартості обладнання та транспорту;
 • Визначати вартість відновлення та вартість заміщення;
 • Здійснювати підбір об’єктів-аналогів оцінюваному обладнанню та транспорту;
 • Формувати вихідні дані необхідні для оцінки обладнання та транспорту;
 • Визначати фізичний знос машин та обладнання методом терміну життя та методом функціонального зносу;
 • Здійснювати оцінку обладнання та транспорту методом порівняння з аналогами продажу;
 • Проводити оцінку машин та обладнання доходним підходом;
 • Проводити оцінку ДТЗ методом калькуляції витрат на ремонт та переобладнання;

План виконання завдання:

 • Усне опитування у форматі семінару дискусії теоретичних засад та методології оцінки вартості обладнання і транспорту;
 • Постановка завдання кейсу: «Оцінювання вартості ДТЗ», «Оцінювання вартості виробничого обладнання»;
 • Вирішення поставленої задачі;
 • експрес-контроль та оцінювання результатів кейсу

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки вартості обладнання і транспорту;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості обладнання і транспорту;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості обладнання і транспорту .

 

Семінарське заняття № 17-18 – Кейс «Оцінювання вартості бізнесу»

на тему 9: «Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу та майнових прав»(4 акад. години)

Завдання: сформувати у студента знання:

 • Порядок прийняття у заставу цілісного майнового комплексу;
 • Особливості визначення заставної вартості ЦМК;
 • Етапи процедури оцінки ринкової вартості ЦМК;
 •  Сутність та особливості оцінки вартості ЦМК методом акумуляції активів;
 • Переваги і недоліки доходного, витратного та порівняльного підходу в процесі оцінки ринкової вартості ЦМК;
 • Особливості застосування методу капіталізації прибутку та методу  дисконтування грошових потоків при оцінці ЦМК;
 • Сутність чистого грошового потоку та чистого операційного доходу;

Вивчивши матеріали цієї теми студент будете  уміти:

 • обчислювати чистий грошовий потік;
 • Розраховувати чистий операційний дохід;
 • Визначати ставку дисконту методом кумулятивної побудови;
 • Обчислювати ставку капіталізації методом Ринга, методом Інвуда, методом Хоскольда;
 • Визначати ринкову вартість ЦМК методом вартості чистих активів та методом ліквідаційної вартості;
 • Застосовувати в межах порівняльного підходу до визначення ринкової вартості ЦМК, метод ринку капіталу, метод операцій, метод галузевих коефіцієнтів;
 • Застосовувати метод компанії аналога;
 • Розраховувати цінові мультиплікатори;
 • Проводити вибір величини мультиплікатора, шляхом підсумкових коректувань

План виконання завдання:

 • Усне опитування у форматі семінару дискусії теоретичних засад та методології оцінки вартості цілісного майнового комплексу та майновихправ;
 • Постановка завдання кейсу: «Оцінювання вартості бізнесу», «Оцінювання вартості майнових прав»;
 • Вирішення поставленої задачі;
 • експрес-контроль та оцінювання результатів кейсу

Інформаційне забезпечення заняття:

 • Нормативні та законодавчі акти, що регламентують питання оцінки вартості цілісного майнового комплексу та майнових прав;
 • Методики окремих банків щодо оцінки вартості ЦМК та майнових прав;
 • вітчизняна та іноземна література;
 • Інтернет - ресурси з питань оцінки вартості ЦМК .

 

4.3. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контактне заняття — це вид навчального заняття викладача із студентами, яке згідно Положення про організацію навчального процесу передбачає «гнучке поєднання (гармонійний симбіоз) всіх сучасних форм проведення навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних) і методів викладання, таких як:  інтерактивно-комунікативні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні та міждисциплінарні тренінги, кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри, дистанційні форми навчання тощо».  Контактні заняття роблять навчальний процес на заочній формі навчання гнучким і дозволяють врахувати індивідуальні запити та інтереси студентів.

При підготовці до контактних занять з дисципліни «Оцінка вартості застави банківських кредитів» студенти заочної форми навчання повинні підготувати теоретичні питання та вирішити виробничі ситуації, що виносяться на ці заняття за відповідними темами.

 

Тема 1. Роль оцінки вартості застави  в процесі управління кредитним ризиком банку

1.  Сутність та функції застави в процесі банківського кредитування.

2. Організаційно-правовий механізм банківської застави. Заставна експертиза та критерії прийнятності заставного майна.

3.  Застава як спосіб зниження кредитного ризику банку.

4. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку.

5.  Ризик застави: сутність та види. Індивідуальний та портфельний ризик застави. Методи ідентифікації та управління ризиком застави. Рейтинг заставного майна.

6. Заставна політика банків: основні задачі та принципи реалізації. Заставний портфель банку та способи управління ризиком заставного портфеля банку.

7. Особливості методології оцінки вартості застави банківських кредитів в Україні та світовий досвід

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми ви будете знати :

 • сутність та функції застави в процесі банківського кредитування;
 • механізм банківської застави;
 • зв'язок вартості застави із величиною кредитного ризику;
 • роль оцінки вартості застави в процесі мінімізації кредитного ризику банку;
 • особливості методології оцінки застави;
 • взаємозв’язок ризиків застави із її ринковою вартістю;

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • розраховувати величину кредитного ризику, враховуючи вартість застави;
 • оцінювати ліквідність та прийнятність застави;
 • проводити експертизу заставного майна, на предмет виявлення ризиків застави;
 • приймати рішення щодо можливих сценаріїв роботи із заставою проблемних кредитів;
 • структурувати заставу на основну, додаткову та поза структурну;
 • визначати способи мінімізації ризиків застав.

 

Тема 2.  Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної  діяльності

1. Законодавче регулювання оцінки майна та професійної оціночної діяльності.

2.  База оцінки. Види вартості, що визначають при оцінці майна. Принципи оцінки майна.

3. Методологічні підходи та методи оцінки майна. Характеристика та процедура застосування доходного, витратного та порівняльного підходів до оцінки майна, як об’єкта банківської застави.

4.  Етапи процесу оцінки.

5. Основні вимоги банку до звіту про оцінку вартості застави.

6. Функції вартості грошей у часі та їх роль в практичній оціночній діяльності

 

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Нормативні та законодавчі акти що регламентують питання оцінки майна та професійну оціночну діяльність;
 • Сутність бази оцінки;
 • Методологічні підходи до оцінки майна та принципи на яких вони базуються;
 • Основні вимоги банку до оцінки майна та звіту про ринкову вартість застави;
 • Роль функцій вартості грошей у часі в практичній оціночній діяльності,

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Проводити порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки застави;
 • Обирати базу оцінки, необхідну для визначення ринкової вартості застави;
 • Здійснювати перевірку звіту про ринкову вартість застави на предмет його об’єктивності та професійності;
 •  Дисконтувати грошові потоки на основі функції вартості грошей у часі;
 • Проводити процедуру капіталізації прибутку;
 • Розраховувати ставку дисконтування та ставку капіталізації;

 

Тема 3.  Методологія оцінки вартості застави банківських кредитів

1. Економічні засади оцінки вартості банківської застави.

2. Види вартості що визначають при оцінюванні майна, яке передають у заставу банківського кредиту.

3. Ліквідаційна вартість: суть та методика обчислення. Відмінність ринкової та ліквідаційної вартості.  

4. Заставна вартість: методика обчислення. Функціональна модель заставної вартості. Фактори динаміки заставної вартості. Заставний дисконт.

5. Методика визначення коефіцієнта покриття та обсягу кредиту адекватного вартості застави

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Специфічні особливості оцінки майна з ціллю банківської застави;
 • Економічні засади оцінки вартості застави;
 • Види вартості, що слід визначати при оцінці застави;
 • Сутність заставної вартості;
 • Роль заставної вартості у кредитному процесі;
 • Сутність заставного дисконту;
 • Методика обчислення заставного дисконту та заставної вартості;
 • Сутність та роль ліквідаційної вартості у кредитному процесі;
 • Моделі визначення ліквідаційної вартості;
 • Порядок визначення заставної вартості адекватної обсягу кредиту,

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Обчислювати заставний дисконт та заставну вартість;
 • Розраховувати ліквідаційну вартість;
 • Оцінювати ліквідність застави, визначивши її ліквідаційну вартість;
 • Встановлювати коефіцієнт покриття обсягу кредиту вартістю застави;
 • Визначати суму заставної вартості адекватної обсягу кредиту;
 • Встановлювати ліміти кредиту, відповідно до вартості застави.

 

Тема 4. Координація співпраці банків та суб’єктів оцінної діяльності

1. Напрямки співпраці банків та незалежних експертів оцінки майна.

2. Процедура та основні критерії банківської акредитації суб’єктів оціночної діяльності.

3. Основні вимоги банку до експертного звіту про оцінку застави.

4. Порядок перевірки експертного звіту та формування банківського висновку про ринкову вартість майна.

 

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Ключові напрямки співпраці банків та СОД
 • Процедуру банківської акредитації СОД
 • Основні критерії акредитації оціночних компаній
 • Вимоги банку до експертного звіту про оцінку ринкової вартості майна, що приймається у заставу
 • Основні положення експертного висновку банку про ринкову вартість застави та прийнятність застави

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Організовувати та проводити акредитацію оціночних компаній
 • Перевіряти об’єктивність та достовірність звіту про оцінку ринкової вартості майна, виконаного незалежним експертом
 • Формувати банківський висновок про ринкову вартість та прийнятність застави

 

Тема 5. Оцінювання вартості земельної ділянки

1. Законодавче регулювання застави землі як об’єкта нерухомості.

2. Специфіка земельної ділянки як об’єкта оцінювання.

3. Методологічні підходи та методи оцінювання земельної ділянки

4. Особливості оцінювання окремих видів земельних ділянок.

5. Звіт про грошову оцінку землі та порядок його розгляду банком.

6. Заставна вартість земельної ділянки: фактори, особливості та модель  оцінювання.

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Особливості оцінки вартості землі як об’єкту банківської застави;
 • Чинники формування ринкової вартості землі;
 • Види грошової оцінки земельної ділянки;
 • Методологічні підходи та методи експертної оцінки землі;
 • Методологію оцінки прав на землю;
 • Роль земельного кадастру в оцінці вартості землі;
 • Етапи процесу оцінки ринкової вартості землі;

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Застосовувати оціночні інструменти при визначенні ринкової вартості землі;
 • Оцінювати вартість землі в межах дохідного, порівняльного та витратного підходів;
 • Застосовувати інформацію Державного земельного кадастру при експертній оцінці землі;
 • Оцінювати нормативну вартість землі;
 • Конкретизувати завдання на оцінку при оцінці землі, як об’єкта банківської застави;

 

Тема 6. Оцінювання вартості нерухомості

(Кейс - 6 акад. годин)

 «Оцінювання вартості нерухомості як об’єкта банківської застави»

1. Завдання практичного заняття:  основними завданнями студентів в межах практичного заняття є:

 • Ознайомлення з нормативно-правовою базою регулювання оцінки нерухомості та оцінної діяльності в Україні;
 • Ознайомлення студентів з міжнародним стандартом «оцінки нерухомості з метою передачі її у заставу»;
 • Засвоєння студентами питання, щодо можливих методичних підходів та способів оцінки нерухомості, а також особливостей їх застосування в практичній оцінній діяльності;
 • Ознайомлення із процедурою моніторингу та переоцінки ринкової вартості застави в процесі формування резерву під кредитний ризик банку.
 • Набуття навиків практичного обчислення вартості нерухомості застосовуючи доходний, порівняльний та затратний підхід;
 • обчислення розмірів коефіцієнтів коригування ринкової вартості об’єкта застави, на основі ринкової інформації про об’єкти аналоги;
 • обчислення вартості відновлення та вартості заміщення нерухомості, розрахунок коефіцієнта фізичного зносу;
 • прогнозування чистого грошового потоку;
 • набуття навичок по обчисленню ставки капіталізації та ставки дисконтування грошових потоків;
 • ознайомлення із специфікою та основними вимогами до звіту про оцінку майна з ціллю застави (вітчизняна практика та вимоги міжнародних стандартів оцінки);
 • обчислення заставної вартості та заставного дисконту;
 • обчислення коефіцієнта покриття (LTV);

2. За результатами практичного заняття сформувати у студентів вміння та навички:

Студенти мають знати :

 • зарубіжний досвід оцінки нерухомості що передається у заставу;
 • Методологію оцінки нерухомості;
 • Особливості прийняття у заставу нерухомості;
 • Фактори, що впливають на зміну ринкової вартості нерухомості;
 • Процедуру проведення оцінки нерухомого майна;
 • Принципи оцінки нерухомості;
 • Процедуру визначення вартості відтворення та вартості заміщення, при оцінюванні нерухомості витратним способом;
 • Способи прогнозування майбутніх доходів від використання нерухомості;
 • Сутність та основні засади іпотечно-інвестиційного аналізу;
 • Критерії та елементи порівняння вартості аналогічних об’єктів нерухомості;
 • Послідовність коригування ринкової вартості оцінюваного об’єкту

Студенти мають  уміти:

 • Проводити розрахунок вартості нерухомості застосовуючи порівняльний, доходний та витратний підходи;
 • Обчислювати вартість нерухомості методом аналогів продаж;
 • Проводити корегування вартості оцінюваного об’єкту на основі визначених елементів порівняння;
 • Обчислювати вартість нерухомості методом аналізу пропозицій щодо продажу майна;
 • Коригувати вартість об’єктів порівняння;
 • Розраховувати середню вартість одного кв. м. будівлі;
 • Обчислювати заставну вартість нерухомості;
 • Здійснювати капіталізацію доходу від нерухомості;
 • Проводити дисконтування грошового потоку, що генерується використанням нерухомості;
 • Обчислювати ставку дисконту;
 • Узгоджувати результати оцінки отримані в результаті застосування різних методологічних підходів;
 • Здійснювати моніторинг динаміки цін на ринку нерухомості;
 • Проводити переоцінку заставної вартості нерухомості та формування резерву під кредитний ризик банку;
 • Обчислювати заставний дисконт та коефіцієнт покриття (LTV)

 

Тема 7. Оцінювання оборотних активів,  як  об’єкту застави банківського кредиту

1. Особливості та порядок прийняття у заставу оборотних активів. Сутність та види оборотних активів.

2. Методи оцінювання ринкової вартості оборотних активів.

3. Процедура підготовки висновку банку про вартість об’єктів оборотних активів, які передаються у заставу кредиту.

4. Банківський моніторинг та перевірка стану і вартості оборотних активів.

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Особливості прийняття у заставу оборотних активів
 • Класифікацію оборотних активів
 • Способи оцінки ринкової вартості оборотних активів
 • Методи оцінки ТМЗ
 • Процедуру оцінки ринкової вартості дебіторської заборгованості
 • Порядок визначення справедливої вартості запасів

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • оцінювати ринкову вартість фінансових інвестицій
 • визначати ринкову вартість векселів
 • оцінювати дебіторську заборгованість
 • оцінювати ринкову вартість ТМЗ
 • визначати резерв сумнівного боргу

 

 Тема 8. Оцінювання вартості обладнання та транспорту

1. Особливості прийняття у заставу та моніторингу машин та обладнання.

2. Методи оцінювання машин і обладнання: метод порівняння продажів; метод майбутніх доходів.

3. Інформаційна база оцінювання машин і обладнання.

4. Визначення фізичного і морального зношення та залишкової вартості машин і обладнання.

5.  Звіт про оцінювання машин і обладнання та його аналіз банком.

6. Особливості та процедура визначення заставної вартості при кредитуванні під заставу обладнання та транспорту.

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Процедуру та особливості застави обладнання і транспорту;
 • Особливості оцінки ринкової вартості обладнання та транспорту, як об’єктів банківської застави;
 • Фактор,  що визначають ліквідність обладнання та транспорту;
 • Коефіцієнти зносу обладнання і транспорту в залежності від фізичного та морального стану устаткування;
 • Методологію оцінки ринкової вартості обладнання та транспорту;
 • Вихідні дані необхідні для проведення оцінки ринкової вартості обладнання та транспорту;
 • Сутність та порядок визначення вартості відновлення;
 • Сутність та порядок визначення вартості заміщення;
 • Порядок підбору об’єктів, аналогів оцінюваному об’єкту обладнання та транспорту;
 • Критерії схожості машин та обладнання;
 • Способи визначення фізичного зносу машин та обладнання;
 • Порядок визначення заставної вартості машин, обладнання та транспортних засобів.

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • Характеризувати та оцінювати ліквідність обладнання та транспорту;
 • Проводити оцінку ринкової вартості обладнання та транспорту, застосовуючи методи доходного, витратного та порівняльного підходів;
 • Визначати коефіцієнти фізичного та морального зносу машин та обладнання;
 • Здійснювати моніторинг заставної вартості обладнання та транспорту;
 • Визначати вартість відновлення та вартість заміщення;
 • Здійснювати підбір об’єктів-аналогів оцінюваному обладнанню та транспорту;
 • Формувати вихідні дані необхідні для оцінки обладнання та транспорту;
 • Визначати фізичний знос машин та обладнання методом терміну життя та методом функціонального зносу;
 • Здійснювати оцінку обладнання та транспорту методом порівняння з аналогами продажу;
 • Проводити оцінку машин та обладнання доходним підходом;
 • Проводити оцінку ДТЗ методом калькуляції витрат на ремонт та переобладнання;

 

Тема 9. Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу та

майнових прав

1. Процедура та особливості прийняття у заставу цілісного майнового комплексу (ЦМК).

2. Особливості визначення заставної вартості, майнових прав, бізнесу та цілісного майнового комплексу.

3. Методологія визначення ринкової вартості ЦМК.

4. Доходний підхід до оцінки цілісного майнового комплексу та бізнесу. 5. Порядок обчислення чистого грошового потоку.

6. Методи визначення ставки капіталізації та дисконтування.

7. Особливості застосування витратного підходу при оцінці бізнесу.

8. Застосування методу аналогів продаж при оцінці бізнесу та майнових прав, як об’єктів банківської застави.

9. Банківський аналіз звіту про оцінку ринкової вартості цілісного майнового комплексу, як об’єкта застави кредиту.

10. Порядок та процедура підготовки експертного висновку банку про заставну вартість цілісного майнового комплексу.

 

Перелік компетентностей на формування яких зорієнтоване заняття

Вивчивши матеріли цієї теми, ви будете знати :

 • Порядок прийняття у заставу цілісного майнового комплексу;
 • Особливості визначення заставної вартості ЦМК;
 • Етапи процедури оцінки ринкової вартості ЦМК;
 •  Сутність та особливості оцінки вартості ЦМК методом акумуляції активів;
 • Переваги і недоліки доходного, витратного та порівняльного підходу в процесі оцінки ринкової вартості ЦМК;
 • Особливості застосування методу капіталізації прибутку та методу  дисконтування грошових потоків при оцінці ЦМК;
 • Сутність чистого грошового потоку та чистого операційного доходу;

Вивчивши матеріали цієї теми ви будете  уміти:

 • обчислювати чистий грошовий потік;
 • Розраховувати чистий операційний дохід;
 • Визначати ставку дисконту методом кумулятивної побудови;
 • Обчислювати ставку капіталізації методом Ринга, методом Інвуда, методом Хоскольда;
 • Визначати ринкову вартість ЦМК методом вартості чистих активів та методом ліквідаційної вартості;
 • Застосовувати в межах порівняльного підходу до визначення ринкової вартості ЦМК, метод ринку капіталу, метод операцій, метод галузевих коефіцієнтів;
 • Застосовувати метод компанії аналога;
 • Розраховувати цінові мультиплікатори;
 • Проводити вибір величини мультиплікатора, шляхом підсумкових коректувань;

4.4. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД.

 

Самостійна робота студентів заочної  форм навчання

На першому контактному занятті з курсу викладач дає вказівки на виконання студентами самостійної роботи з вивчення дисципліни і видає кожному студенту індивідуальне завдання. Кожен студент має скласти карту самостійної роботи над вивченням дисципліни, вказуючи в ній свої індивідуальні завдання, і погоджує її з викладачем (студент і викладач підписують цей документ). Копія карти здається викладачеві для контролю за виконанням завдань у міжсесійний період.

Оскільки відведений ліміт лекційних годин недостатній для повного викладення змісту курсу, то на контактних заняттях дається лише огляд і пояснення найбільш складних і недостатньо висвітлених у підручнику питань. Решту матеріалу студенти вивчають самостійно з допомогою підручника та додаткової літератури. При цьому вони можуть отримати допомогу викладача на консультаціях, які проводяться у міжсесійний період. Індивідуальні консультації викладача проводяться згідно із графіком консультацій викладачів кафедри банківської справи. З графіком консультацій можна ознайомитись на сайті кафедри.

Студенти заочної  форми навчання спеціальності «Банківська справа» з цієї дисципліни пишуть реферати, теми яких вони погоджують з викладачем, який веде в даній академгрупі контактні заняття. Теми рефератів наводяться у Навчально-методичному посібнику для самостійної роботи студентів з курсу «Оцінка застави банківського кредиту». При цьому враховуються наукові інтереси студента. Але й студент сам може запропонувати тему реферату і погодити її з викладачем. Викладач може визначити наукові роботи (не більше п’яти), які підлягають реферуванню. Перевірені викладачем реферати студент захищає під час співбесіди з ним. Виконаний студентом реферат оцінюється і враховується при підведенні підсумків поточної роботи студента.

Пропущені чи не вивчені до практичних занять теми курсу мають бути здані викладачу, як правило, до наступного практичного заняття, в дні консультацій. Замість зазначеного студент за завданням викладача може підготувати реферат на відповідну тему. Тематика рефератів наведена у розділі 5.

Індивідуально-консультативна робота зі студентами заочної форми навчання проводиться у формі консультацій та індивідуальних занять, які проводяться за графіком «дня заочника», перевірки індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо.

Цю роботу проводять:

— керівник курсу, який веде контактні заняття;

Графік консультацій складається так, щоб студенти мали можливість з’ясувати всі питання до проведення практичного заняття з відповідної теми чи до складання іншого випробування за поточною успішністю.

Для окремих студентів чи групи студентів проводяться індивідуальні заняття з обговоренням найбільш складних та актуальних питань теорії та практики оцінної діяльності. Тематика таких занять та терміни їх проведення своєчасно повідомляються студентам потоку чи академічної групи. На такі заняття можуть виноситися наукові реферати, підготовлені найбільш підготовленими студентами.

Індивідуально-консультаційна робота не має зводитись лише до допомоги викладача студентам, які слабо навчаються. Викладачі в процесі проведення індивідуально-консультаційної роботи повинні диференційовано підходити до допомоги студентам залежно від їх успішності. Потрібно більше уваги вділяти талановитим студентам, прививаючи їм любов і навики до науково-дослідної роботи. Графік доводиться до відома студентів на початку вивчення дисципліни та розміщується на сайті кафедри банківської справи.

 

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів полягає в:

 • опрацюванні теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • опрацюванні навчальної та навчально-методичної літератури;
 • вивченні тем для самостійного опрацювання;
 • виконанні домашніх завдань;
 • виконанні завдань дослідницького характеру, в т.ч. дослідницьких проектів та інших робіт з використанням інноваційних наробок кафедр;
 • підготовці до семінарських (практичних) занять;
 • підготовці до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;
 • виконанні індивідуальних завдань (домашніх письмових робіт, що виконуються студентами впродовж навчального семестру).
 • підготовці презентації результатів виконання модульних завдань для їх захисту.

 

Конкретні види самостійної роботи, їх зміст, терміни виконання, оцінювання в балах та форми контролю відображаються в Карті самостійної роботи студента, яка надається студенту перед початком вивчення дисципліни.

Персоніфікована і заповнена в частині вибіркових видів робіт Карта самостійної роботи студента з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» повинна бути надана викладачеві, що читав лекції (для денної форми навчання) чи проводив контактні заняття (для заочної форми навчання), не пізніше останнього заняття з цієї дисципліни.

Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час індивідуально – консультативної роботи у дні проведення щотижневих консультацій викладача (для студентів заочної форми навчання – за графіком «Дня заочника»); під час проведення контактних занять на заочній формі навчання; а також за результатами перевірки, контрольних чи домашніх індивідуальних завдань (модульних завдань).

 

5.1. Перелік тем рефератів (есе) з дисципліни для виконання індивідуальних завдань

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та комерційних банків, які стосуються теми реферату. Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела. Питання реферату слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба захаращувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними.

Реферат має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обґрунтування рекомендацій щодо поліпшення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновки

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загальновизначених). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.

Реферати виконуються на теми, які охоплюються змістом дисципліни і що є особливо актуальними. Реферат повинен включати огляд останнього цифрового та статистичного матеріалу з відкритих джерел, наукової літератури та статей у економічній періодиці, містити оцінку явища студентом та бути бездоганно оформленим. Конкретна тема реферату погоджується з викладачем заздалегідь. Тема реферату обирається студентом індивідуально. Обрання тотожної теми реферату в рамках однієї академічної групи не допускається. Цей процес контролюється викладачем шляхом узгодження заяви студента. Вимоги до оформлення рефератів відповідають типовим. Обов’язкова наявність титульного аркушу із зазначенням обраної теми та її номеру, переліку використаної літератури. Реферат представляється у друкованому вигляді, прошитий (у швидкозшивачі), із пронумерованими сторінками. Необхідним під час написання реферату є використання актуальної бібліографії та вітчизняної наукової думки щодо поставлених проблем. На відміну від індивідуального завдання, реферат ставить на меті реалізацію не практичного, а теоретико-методологічного аспектів курсу.

Рекомендовані теми рефератів

1. Сутність та функції застави в процесі банківського кредитування.

2. Організаційно-правовий механізм банківської застави.

3. Заставна експертиза та критерії прийнятності заставного майна.

4. Застава як спосіб зниження кредитного ризику банку.

5. Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку.

6. Завдання та процедура моніторингу вартості застави.

7. Ризик застави: сутність, види, способи мінімізації.

8. Система управління ризиком застави.

9. Методи ідентифікації та управління ризиком застави.

10. Вплив ризику застави на рейтинг заставного майна.

11.Заставна політика банків: основні задачі та принципи реалізації.

12.Заставний портфель банку та способи управління ризиком заставного портфеля банку.

13. Особливості методології оцінки вартості застави банківських кредитів в Україні та світовий досвід.

14.Правове регулювання оцінки майна та майнових прав в Україні.

15. Механізм та основні задачі банківської акредитації оціночних компаній

16. Характеристика етапів проведення незалежної оцінки майна.

17.Критерії підбору та порядок банківської акредитації незалежних оцінювачів майна.

18. Характеристика ринку нерухомого майна України.

19. Ринкова вартість нерухомості та  фактори динаміки її рівня в Україні.

20. Управління заставою проблемних кредитів.

21. Механізм та способи реалізації заставного майна

22. Методологічні засади оцінювання майна. База оцінки.

23. Характеристика процесу оцінки майна на основі витратного підходу.

24. Роль застави та заставної вартості в кредитному процесі.

 1. Доходний підхід до оцінки майна: сфера та особливості застосування.
 2. Дисконтування грошових потоків та його роль в оцінці бізнесу.
 3. Функції вартості грошей у часі та їх роль в практичній оцінці майна.
 4. Методологічні підходи та методи оцінювання нерухомості.
 5. Роль застави та заставної вартості у кредитному процесі.
 6. Ліквідаційна вартість: порядок обчислення та роль у кредитному процесі
 7. Ліквідність застави: способи оцінки рівня та вплив на ліквідаційну вартість
 8. Методологічні підходи та методи оцінювання бізнесу
 9. Принципи оцінювання майна та їх практичне значення.
 10. Аналіз найкращого і найефективнішого використання нерухомого майна.
 11. Загальні положення затратного методу оцінювання нерухомості.
 12. Оцінювання нерухомості методом порівняння продажів.
 13. Методи та процедура оцінки цілісних майнових комплексів.
 14. Методичні засади оцінки земельних ділянок, що містять земельні поліпшення.
 15. Основні вимоги до оформлення звіту про оцінку майна та його характеристика.
 16. Заставна вартість: сутність та методика оцінювання.
 17. Поняття заставної вартості та фактори динаміки її рівня.

 

 

5.2. Індивідуальні завдання для виконання на базі практики 

 

Під час виробничої практики студенти денної форми навчання знайомляться з питаннями методології оцінювання вартосі застави кредитів банку, методологією та алгоритмом визначення заставної вартості (чи коефіцієнту покриття боргу LTV), аналізують банківську процедуру заствної експертизи, способи оцінки ризиків застави та підходи до управління ризиком застави. На опрацювання питань, пов’язаних з оцінюванням застави банківських кредитів відводиться час від одного до двох робочих тижнів. Студент здійснює класифікацію об’єктів застави під кредити банківської установи та аналізує методики, що застосовувались для визначення ринкової вартості об’єктів застави, проводить розрахунок ліквідаційної чи заставної вартості майна відповідності заставної вартості майна їх ринкової вартості. Здійснюється моніторинг зміни вартості об’єктів застави та їх вплив на кредитний ризик банку. В необхідних випадках студент бере безпосередню участь у роботі фахівців банку з визначення ліквідаційної, заставної вартості майна, а також у заходах банку з реалізації заставленого майна. Складається звіт про оцінювання одного із оєктів застави  в банку. Перелік конкретних видів виконаних робіт заноситься до відповідного розділу звіту про виробничу практику, що має бути обсягом до п’яти стандартних аркушів. Заповнені зразки документів щодо оцінювання заставленого майна, матеріали аналітичних оглядів та інші супровідні документи виносяться у додатки до звіту про виробничу практику.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:

 

6.1. ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ:

 

6.1.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів»

галузь знань  «Управління та адміністрування»

спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація: «Банківська справа»

магістерська програма: 8Ф07 «Банківський менеджмент»

освітній ступінь магістр

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)  на аудиторних заняттях

 

                     Змістовий модуль №1

1

Обговорення дискусійних проблемних

питань щодо впливу зміни вартості застави на величину кредитного ризику банку

Семінар-розгорнута бесіда-дискусія

2

2

Обговорення дискусійних питань щодо факторів ризику зміни вартості  застави та визначення рейтингу заставного майна

Семінар-розгорнута бесіда-дискусія

2

3

Опрацювання законодавчо-нормативної бази з питань оцінки майна  та професійної підготовки оцінювачів

Робота в малих творчих групах

2

4

Аналіз  та обговорення  методичних засад та інструментів оцінки майна

Робота в малих творчих групах

2

5

Заставна вартість: сутність , функції , фактори динаміки та методи визначення

Семінар-розгорнута бесіда-дискусія

2

6

Міжнародні стандарти оцінка вартості застави та перспективи їх імплементації в Україні

Семінар-розгорнута бесіда-дискусія

2

7

Аналіз практичного досвіду та шляхи визначення напрямів координації співпраці банків та суб’єктів оціночної діяльності

 

Семінар-розгорнута бесіда-дискусія

2

 

Змістовний модуль №2

 

 

8

Аналіз та обговорення особливостей застосування методів та інструментів оцінки вартості земельної ділянки.

Міні-кейс

2

9

Визначення вартості земельної ділянки, що виступає об’єктом застави банківського кредиту

Міні-кейс

2

10

Аналіз законодавчої та нормативної бази з питань оцінювання нерухомості.

Тренінг (1 етап)

1

11

Формування інформаційної бази для проведення оцінки вартості нерухомості. Аналіз факторів динаміки вартості нерухомості в Україні

Тренінг (2 етап)

1

12

Визначення вартості нерухомості на основі доходного, витратного та порівняльного підходів.

Тренінг (3 етап)

1

13

Особливості прийняття у  заставу та визначення вартості ТМЗ і біологічних активів

Міні-кейс

2

14

Оцінка вартості та особливості застави незавершеного виробництва. Особливості кредитування під заставу майбутнього урожаю.

Міні-кейс

2

15

Огляд та обговорення нормативної та інформаційної бази оцінки вартості ДТЗ. Оцінка ДТЗ.

Міні-кейс

2

16

Огляд і обговорення нормативної та інформаційної бази оцінки обладнання . Оцінка вартості виробничого обладнання

Міні-кейс

2

17

Огляд та обговорення методичних підходів, методів та інструментів оцінки ЦМК та майнових прав

Міні-кейс

2

18

Оцінювання вартості бізнесу

Кейс

2

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) завдань**

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Модуль №2

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Усього балів за контрольних (модульних)завдань

10

За виконання індивідуальних завдань***

За виконання і захист завдань самостійної роботи студента (студент обирає 1 завдання )

1. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою (реферат (ессе) або звіт про оцінку вартості одного із об’єктів застави)

10

2. Аналітичний огляд публікацій

10

3. Виконання завдань в рамках науково-дослідних  проектів кафедри (факультету)

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

         

* Максимальна кількість балів за роботу на аудиторних заняттях обмежується 30 балами

* *За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

6.1.2. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» здійснюється на основі результатів:

1)      поточного контролю знань;

2)      підсумкового контролю знань.

8.1.2.1. Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за двома напрямами: за обов’язковими та вибірковими видами самостійної роботи студентів. Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів здійснюється за такими об’єктами поточного контролю:

 1. Виконання завдань за темою практичного заняття з використанням інноваційних технологій: семінар-розгорнута бесіда, міні-кейс, робота в малих творчих групах, тренінг (відповідно до карти самостійної роботи студента).
 2. Правильність виконання та своєчасність подання на перевірку викладачу домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання.
 3. Правильність виконання модульних контрольних робіт.

6.1.2.2. Контроль виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття протягом семестру здійснюється за такими критеріями:

а) рівень засвоєння знань за темою практичного (семінарського) заняття у ході усних відповідей та експрес-контролю;

б) активність роботи на практичних (семінарських) заняттях (активна участь в роботі малих творчих груп та розгорнутих бесід-дискусій);

в) правильність виконання ситуаційних завдань, кейсів, завдань тренінгу на практичних заняттях;

г) презентація реферату, есе, аналітичного огляду з використанням Power Point.

Оцінювання рівня виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття здійснюється таким чином:

2 бали отримують студенти, які :

 • дали розгорнуту та вичерпну відповідь на питання за темою практичного заняття;
 • проявили себе явними лідерами в діловій грі, роботі малих груп  та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;
 • правильно розв’язали ситуаційне завдання, кейс;
 • на високому рівні презентували реферат, есе, аналітичний звіт з використанням Power Point;
 • мають 100 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

1 бал отримують студенти, які :

 • дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка не є вичерпною, потребує певних доповнень;
 • проявили активність в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;
 • розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили певні неточності чи помилки, що впливають на кінцевий результат;
 • мають не менше 80 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

0 балів отримують студенти, які:

 • дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка потребує суттєвих доповнень;
 • приймали участь в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;
 • розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили суттєві неточності чи помилки, що значно викривили кінцевий результат;
 • мають менше 50% правильних відповідей на питання експрес - контролю.

Перездача заборгованості (пропущене з поважної причини практичне (семінарське) заняття допускається протягом двох тижнів з дня її виникнення).

6.1.2.3. Оцінювання виконання студентами контрольних (модульних) робіт. З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.

Модуль - це частина програми дисципліни, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. Програмний матеріал з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» розподіляється на 2 змістовні модулі, які охоплюють низку тем програми:

Змістовий модуль №1

 • Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку.
 • Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної діяльності.
 • Метолодогія оцінки заставної вартості.
 • Напрямки координації співпраці банків та СОД

  Змістовий модуль №2

 • Оцінювання вартості нерухомості;
 • Оцінювання вартості земельнихділянок
 • Оцінювання вартості біологічних активів, оборотних активів та незавершеного виробництва;
 • Оцінювання вартості обладнання та транспорту;
 • Оцінюванні вартості ЦМК та нематеріальних активів.

Об’єктами завдань контролю (модульного) можуть виступати:

а) письмові контрольні роботи;

б) виконання індивідуальних завдань з використанням комп’ютерних програм

в) вирішення комплексної аналітичної ситуації (кейсу).

Оцінювання рівня виконання контрольних (модульних) завдань здійснюється таким чином:

Письмова модульна контрольна робота складається з п’яти завдань, які можуть включати теоретичні питання, тести та задачі. Кожне з 5-ти завдань оцінюється за шкалою 1; 0,5; 0:

1 бал виставляється за завдання, якщо студент:

 • дав правильну і повну відповідь на теоретичне питання;
 • дав правильне теоретичне обгрунтування; правильний алгоритм розв'язку і правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • дав правильну відповідь не менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

0,5  бала  виставляється за завдання, якщо студент:

 • дав неповну відповідь на теоретичне питання;
 • дав неправильне теоретичне обгрунтування, але застосував правильний алгоритм розв'язку і дав правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • застосував неправильний алгоритм розв'язку, але дав правильне теоретичне обгрунтування і арифметичну відповідь на поставлену задачу;
 • дав неправильну арифметичну відповідь на поставлену задачу, але дав  правильне теоретичне обгрунтування та правильний алгоритм розв'язку задачі;
 • дав правильну відповідь менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

0 балів  виставляється за завдання, якщо студент:

 • не дав відповіді взагалі або дав неправильну відповідь на теоретичне питання;
 • не розв'язав або неправильно розв'язав задачу (із застосуванням невірної формули чи алгоритму розв'язку, невірне теоретичне обгрунтування);
 • дав правильну відповідь менше, ніж на 50 % тестів за тестовим завданням.

Протягом семестру студенти повинні вирішити 2 модульних контрольних завдання. Максимальна оцінка модульного контрольного завдання – 5 балів.

Вибіркові види робіт студентів денної форми  навчання та вимоги до їх виконання

Студенти денної форми навчання можуть виконати  на власний вибір одне із запропонованих двох видів самостійної роботи, виконання і захист якого включатиметься в  поточне оцінювання його знань:

 1. Написання реферету (ессе)
 2. аналітичний огляд наукових публікацій;
 3. аналітичний звіт за власними науковими дослідженнями (звіт про оцінку вартості одного із об’єктів застави)

Обраний вибірковий вид самостійної роботи студент повинен зафіксувати  в карті самостійної роботи і здати викладачу в установлений термін (див. «Карту самостійної роботи студента»).

Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів оцінки застави банківського кредиту (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 5-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Аналітичний огляд має включати наступні основні елементи:

 • Титульний аркуш
 • Основна частина із власним критичним аналізом наукових публікацій
 • Копії аналізованих наукових статей

Аналітичний огляд має бути наданий викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

Аналітичний звіт за власними науковими дослідженнями (реферат, ессе) або виконати звіт про оцінку одного із об’єктів банківської застави Статистичні дані за досліджуваний період (3 – 5 років) мають бути систематизовані і зведені в таблиці, гістограми, діаграми та графіки та самостійно проаналізовані.

Аналітичний звіт у формі реферату чи ессе має включати наступні основні елементи:

 • Титульний аркуш
 • Вступ
 • Аналіз діючої практики оціночних процедур
 • Висновок
 • Список використаної літератури

Обсяг аналітичного звіту не повинен перевищувати 15 сторінок.

Звіт про оцінку застави виконується відповідно до вимог передбаченим НСО  №1 (національним стандартом оцінки).

 

Вимоги до виконання та оформлення  вибіркових видів завдань

Виконання аналітичного огляду наукових публікацій, аналітичного звіту за власними науковими дослідженнями здійснюється у письмовій формі на стандартних аркушах формату А4 на комп’ютері шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. 

Оформляється вибіркове завдання титульним аркушем, на якому студент вказує назву міністерства, університету, факультету, кафедри та дисципліни. Нижче робиться напис: «Аналітичний звіт на тему________ студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи)» або «Аналітичний огляд наукових публікацій на тему________ студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи)».

Оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів

Оцінка вибіркових видів завдань для самостійного опрацювання  виставляється в балах за шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Критерії оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів:

 10 балів  отримують студенти, які:

 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою із презентацією, та наочні матеріали (діагрмами, таблиці, графіки) відображають тенденції останніх років;
 • вільно володіють матеріалом і дають виключно правильні відповіді на поставлені питання під час захисту робіт.

8  балів  отримують студенти, які:

 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, але відсутня презентація або графіки таблиці, діаграми та інші наочні матеріали не відображають тенденції останніх років;
 • підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (але менше 3-х наукових статей або не всі статті із фахових видань або не всі статті за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою;
 • володіють матеріалом і дають не менше 80 % правильних відповідей на поставлені питання під час захисту вибіркового виду роботи.

6 балів отримують студенти, які:

 • підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, однак, не в динаміці, а в статиці на певну дату,  а графіки таблиці, діаграми, та інші наочні матеріали мають суттєві недоліки;
 • підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (всі 3 наукові статті за останні 2-3 роки, але не із фахових видань або не за заданою проблематикою;
 • володіють матеріалом лише в основному і дають правильні  відповіді під час захисту вибіркового виду роботи менш ніж на 50 % поставлених питань.

0 балів за виконання завдань для самостійного опрацювання отримують усі  решта студентів.

Максимальна кількість балів за вибіркові завдання для самостійного опрацювання для студентів денної форми навчання не може перевищувати 10 балів.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру окремих вибіркових видів робіт, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

 1. Несвоєчасне подання роботи на кафедру – мінус 2 бали;
 2. Неохайне оформлення роботи – мінус 2 бали.

 

Додаткові бали за науково-дослідницьку діяльність

 

Кафедра залучає студентів до активної науково-дослідної  діяльності через участь в наукових гуртках, участь в студентських наукових конференціях, конкурсах наукових робіт, у спільних із викладачами публікаціях.

Студентам, які приймають активну участь у науковій діяльності кафедри, присуджуються додаткові бали за поточну успішність в разі наявної публікації  наукових статей, тез виступів на студентських наукових конференціях, але не більше 10 балів.

Загальна оцінка знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» за результатами поточного контролю визначається  у діапазоні від 0 до 50 балів складається із набраних балів:

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

Не більше 30

Виконання контрольних (модульних) робіт

Не більше 10

Виконання і захист індивідуальних  завдань

Не більше 10

 

 

Результати набраних студентом балів за результатами поточного контролю знань виставляються викладачем у електронний журнал, переносяться у відомість і враховуються при виставленні загальної підсумкової оцінки.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів», передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні модульні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Порядок підсумкового контролю та оцінювання знань студентів денної форми навчання

 

Підсумкове оцінювання знань студентів денної денної форми навчання з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» проводиться у формі екзамену.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Зміст білетів охоплює матеріал робочої навчальної програми дисципліни. Екзаменаційний білет складається з п’яти  завдань і включає:

 • теоретичні питання;
 • задачі (виробничі ситуації).

Типовий екзаменаційний білет для студентів денної форми навчання наведений у  п. 8.4 цього документа.

Кожне з питань екзаменаційного білета оцінюються за шкалою:  10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

Відмінний

8

Добрий

6

Задовільний

4

Недостатній

2

Мінімальний

0

Незадовільний

 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету

Відповідь на теоретичне питання оцінюється у 10 балів, якщо:

1) наведено розгорнуту та вичерпну відповідь на питання у білеті;

2) проявлено творчі здібності у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

3) продемонстровано здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, методичних підходів  до оцінки майна та виявлено здатність до самостійних творчих висновків; продемонстровано знання зарубіжного досвіду та сучасних світових тенденцій у питаннях оцінка вартості майна.

4) проявлено уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

5) проявлено здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на поставлене питання;

6) підтверджено знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, національних та міжнародних стандартів оцінки майна.     8) підтверджено знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) підтверджено засвоєння матеріалів основної та додаткової літератури.

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано  хоча б одного з описаних раніше критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 6 балів якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано двох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано трьох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано більше трьох критеріїв (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання) і одночасно допущено значні логічні та методичні помилки:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання висновків за поставленим питанням, які не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття п’яти або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінювання питання в 4 бали;

3) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на загальну суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи, як то: не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил (мінус 4 бали).

 

Загальна підсумкова оцінка за результатами екзамену

Максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «оцінка застави банківських кредитів» – 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості (діапазон від 0 до 50 балів включно за результатами екзамену).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів мають можливість вивчити дисципліну за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи і скласти повторно екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

У виключних випадках студенту надається можливість дострокового складання екзамену не раніше календарного місяця до початку сесії. Дозвіл на дострокове складання екзамену надається ректором (проректором) за поданням декану факультету за умови, що студент на момент подання заяви отримав не менше 25 балів за результатами поточного контролю та засвоїв увесь обсяг навчальної програми.

 

 

6.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

6.2.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів»

галузь знань  «Управління та адміністрування»

спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація: «Банківська справа»

магістерська програма: 8Ф07 «Банківський менеджмент»

освітній ступінь магістр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)  на аудиторних заняттях

1.

 

Тема «Роль оцінки вартості застави в процесі управління кредитним риком банку»

Проблемна лекція(конспект)

2

2.

Тема: «Організаційно-правові засади оцінки вартості застави та професійної оціночної  діяльності»

Лекція -Мультимедійна презентація (конспект)

2

3.

 

Тема: «Методологія оцінки вартості застави банківського кредиту»

Лекція -мультимедійна презентація (конспект)

2

4.

 

Тема: «Напрямки координації співпраці банків та суб’єктів оцінної діяльності»

Лекція -мультимедійна презентація (конспект)

2

5.

 

Тема: «Оцінювання вартості земельної ділянки

Лекція –діалог з використанням демонстраційних матеріалів

2

6

Тема: «Оцінювання вартості нерухомості»

Кейс  (6 годин)

4

7

Тема: «Оцінювання оборотних активів, як  об’єкту застави банківського кредиту»

Лекція –діалог з використанням демонстраційних матеріалів (конспект)

2

8

Тема: «Оцінювання вартості обладнання та транспорту»

Лекція –діалог з використанням демонстраційних матеріалів (конспект)

2

9

Тема: «Оцінювання вартості цілісного майнового комплексу та майнових прав»

Лекція –діалог з використанням демонстраційних матеріалів

2

Разом

20

За виконання  контрольного (модульного) завдання  №1

5

Усього балів за контактні (аудиторні) заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання: підготовка звіту про оцінку вартості об’єкта застави

(письмова або електронна)

(наприклад, 8.09.2017р.

на кафедру або на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1.Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

 

 

 

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

2. Підготовка та захист  реферату

Письмова або

електронна

наприклад, 01.09.2017р.

 

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

 

 

 

 

 

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

             

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Баріда Надія Петрівна, доцент, к.е.н., e-mail: Nbarida@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус, аудиторія 045,046, 047,048, тел. 455-69-09,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00

та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус університету, ауд.035, тел. 371-62-65

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 17.00, та у день заочника

6.2.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

6.2.2.1. Оцінювання поточної роботи студента на контактних заняттях.

Робота студента заочної форми навчання на контактних заняттях оцінюється за такими критеріями:

1) відповіді (виступи) на контактних заняттях та оцінювання рівня засвоєння програмного матеріалу

2) виконання аудиторної контрольної роботи.

Оцінка рівня засвоєння програмного матеріалу роботи студента заочної форми навчання на контактних заняттях складається з сум балів, отриманих студентом на кожному занятті. Виходячи з передбачених тематичним планом вивчення дисципліни кількості контактних занять (за винятком занять, відведених для написання контрольної роботи), максимальна кількість балів за одне контактне заняття складає 2 бали:

 • 0 бал за дуже низький рівень знань на занятті при обговоренні дискусійних питань;
 • 1 бали за середній рівень знань що проявив студент  впродовж міні-лекції, участь в обговоренні дискусійних питань, правильні відповіді на питання;
 • 2 бали за високий рівень знань та високу ерудованість роботі малої групи, участь в дискусійних питаннях, вирішенні кейсу, виконанні практичних завдань

 

Максимальна кількість балів за систематичність та активність роботи студента заочної форми навчання на контактному занятті не може перевищувати 20 балів.

Перездача заборгованості студентами заочної форми навчання (пропуску контактного заняття з поважної причини) дозволяється лише на протязі двох тижнів після виникнення даної заборгованості за графіком «Дня заочника».

 

8.2.2.2. Модульний контроль

З дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» на заочній формі навчання виконується одне модульне завдання.  Модульне завдання має 5 питань, з них одне теоретичне питання та чотири  задачі.

Основними критеріями для виставлення оцінок (балів) за модульним контролем є:

 • повнота і правильність розкриття теми (вирішення завдання) модульного контролю;
 • самостійність і творчий підхід до висвітлення теми (вирішення завдання).

 

Кожне питання оцінюється:

 • 0 балів виставляється студентам, які були відсутні на семінарському занятті та тим студентам, у яких рівень знань  незадовільний;
 • 1 бал  отримують студенти у яких задовільний рівень знань;
 • 2 бали отримують студенти у якиїх рівень знань «добре», «відмінно»;

Загальна сума балів за модульну контрольну роботу ділиться на 2. Таким чином студент може отримати максимум 5 балів

 

 Приклади типових завдань, що виносяться на модульний контроль.

На підсумковий іспит з курсу виносяться усі питання, що охоплює зміст робочої навчальної програми, а також тестові завдання і задачі.

 

Теоретичні питання :

1. Предмет і завдання курсу “Оцінка застави банківських кредитів”.

2. Нерухомість: поняття та види нерухомості.

3. Поняття  та види рухомого майна.

4. Майнові права на власність та особливості їх оцінювання з метою застави.

5. Особливості оцінювання рухомих речей з метою їх застави.

6. Сутність процесу оцінки вартості майна. Цілі оцінки та адекватні їм види оцінюваної вартості.

7. Поняття «вартість майна» та фактори, що впливають на вартість майна.

8. Характеристика та види майна і майнових прав, що можуть передаватись у заставу банківських кредитів.

9. Основні положення Національних стандартів оцінки майна.

10. Міжнародні стандарти оцінки майна.

11. База оцінювання. Основні принципи та підходи до вибору бази оцінювання.

12. Правове регулювання оцінної діяльності в Україні.

13. Характеристика основних норм господарського та цивільного права, що регулюють оцінну діяльність в Україні.

 14. Характеристика основних етапів процесу оцінювання майна.

15. Загальна характеристика принципів оцінювання майна.

 16. Характеристика принципів оцінювання, що пов’язанні  з уявою користувача про вартість майна.

  17. Характеристика принципів оцінювання, що пов’язанні із  впливом на вартість          нерухомості його місцерозташування.

 18. Принципи оцінювання майна, що пов’язанні із ринковим середовищем.

 19. Характеристика та роль в процесі оцінки, принципу найкращого та найефективнішого використання майна.

20. Підходи і методи оцінювання нерухомості.

21. Характеристика, передумови та сфера застосування  доходного підходу до оцінки майна.

22. Характеристика, передумови та сфера застосування  витратного підходу до оцінки майна.

23. Характеристика, передумови та сфера застосування  порівняльного підходу до оцінки майна.

24. Особливості оцінки нерухомості для цілей іпотеки.

25. База оцінки при іпотечному кредитуванні та особливості її застосування при оцінці різних типів нерухомості.

26. Оцінка земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

27. Оцінка земельних ділянок, що підлягають забудові.

28. Особливості та процедура оцінки нематеріальних активів.

29.  Особливості оцінки бізнесу під заставу банківського кредиту.

30. Особливості процесу оцінювання нерухомості в умовах сучасного українського ринку.

31. Підходи та методи, які використовуються для оцінювання бізнесу як об’єкта застави.

32.Методика нормативного грошового оцінювання земель сільськогосподарського призначення.

33. Інформаційна база оцінювання машин і обладнання.

34. Особливості застосування методу капіталізації та дисконтування грошових потоків у оцінній діяльності.

35. Економічний зміст ставки капіталізації, порядок її визначення та практичне застосування при оцінці майна.

36. Економічний зміст ставки дисконту, методи та порядок обчислення. Практичне застосування при оцінці майна.

37. Методи оцінювання машин і обладнання.

38. Звіт про оцінювання машин і обладнання та його аналіз банком.

39. Банківський моніторинг ринку нерухомості.

40. Порядок реалізації банком об’єктів, переданих у заставу кредиту.

41. Тендери і аукціони з продажу об’єктів нерухомості та іншого майна, що знаходились у заставі кредиту.

42. Методи оцінювання об’єктів застави, які перейшли у власність банку.

43. Види оборотних активів, які можуть передаватись у заставу банківського кредиту, та особливості їх оцінки.

44. Особливості оцінювання незавершеного будівництва як об’єкта застави банківського кредиту.

45. Оцінювання строкової і простроченої дебіторської заборгованості як об’єкта застави банківського кредиту.

46. Особливості оцінки майбутнього урожаю, як об’єкта застави банківського кредиту.

47. Особливості оцінки біологічних активів (тварин та ін.) з метою їх передачі у заставу банківського кредиту.

 

 Тестові завдання і задачі:

 

1. Яку суму доцільно заплатити інвестору за об'єкт нерухомості, який можна ефективно експлуатувати 5 років? Об'єкт в кінці кожного року приносить доход по 350 тис. грн. Необхідний доход на інвестиції - 20%.

 

2 Вартість п'ятирічного навчання у вузі складає 30 тис. грн. Платня перераховується щорічно рівними частками. Яку суму необхідно покласти в банк, що нараховує 16% річних, якщо по умовах договору банк приймає на себе зобов'язання по переліку у вуз платні за навчання?

 

3. Розрахуйте поточну вартість потоку орендних платежів, що виникають в кінці року, якщо річний орендний платіж перші чотири роки складають 400 тис. грн., потім він зменшиться на 150 тис. грн. і збережеться протягом трьох років, після чого зросте на 350 тис. грн. і будуть поступати ще два роки. Ставка дисконту - 10%.

 

4. Об'єкт протягом восьми років забезпечить в кінці року потік орендних платежів по 280 тис. грн. Після отримання останньої орендної платні він буде проданий за 11 500 тис. грн. Витрати по продажу складуть 500 тис. грн. Розрахуйте сукупну поточну вартість майбутніх надходжень грошових коштів, якщо вірогідність отримання запланованої суми оренди і продажу вимагає застосування ставок дисконту в 10 і 20% відповідно.

 

5. Пенсійний фонд «СВТ» приймає внески під 10% річних з щомісячним нарахуванням відсотків. Яка сума буде накопичена до виходу на пенсію, якщо із зарплати в кінці місяця перераховувати до фонду:

а) 100 грн. - протягом 10 років;

би) 300 грн. - протягом 2,5 року;

в) 500 тис. грн. - протягом 5 років.

 

6.Розрахуйте підсумкову величину вартості власного капіталу підприємства "Експроком". Інформація:

1. Виручка від реалізації, тис. грн.                                   20 000

2. Витрати, тис. грн.                                                 15000

3. У тому числі амортизація                                              3 000

4. Сума сплачених відсотків, тис. грн.                    1 800

5. Ставка податку на доход %                                 55

6. Балансова вартість чистих активів, тис. грн.      22 000

7. Мультиплікатори:

а) ціна/чистий доход                                                 15

б) ціна/грошовий потік до сплати податків             8

в) ціна/виручка  від реалізації                                 1,9

г) ціна/балансова вартість активу                                     2

Підприємство "Експроком" є найбільшим в даному секторі послуг, його частка на ринку досягає 20%. Фірма не має пільг по оподаткуванню. Частка устаткування в активах підприємства складає 60%. Фірма "Експроком" не має дочірніх підприємств, тоді як аналоги мають родинну сіть дочірніх компаній. Частка активів-аналогів, представлена контрольними пакетами акцій дочірніх фірм, коливається в діапазоні 15 - 30%. Підприємство "Експроком" потребує термінової реконструкції гаража. Витрати на реконструкцію складають 200 тис. грн. На дату оцінки виявлений недолік власного оборотного капіталу 1300 тис. грн. Підприємству "Експроком" належить спортивний комплекс, ринкова вартість якого рівна 8500 тис. грн.

8. Обчисліть поточну вартість облігації з нульовим купоном номінальною вартістю 100 грн. і терміном погашення 12 років, якщо прийнятна норма доходу складає 14%.

9. Розрахуйте поточну вартість привілейованої акції номіналом 100 грн. і величиною дивіденду 9% річних, якщо ринкова норма доходу 12%.

10. Останній дивіденд, що виплатив, по акції рівний $1. Очікується, що він буде зростати протягом наступних трьох років з темпом 14%; потім темп приросту стабілізується на величині 5%. Яка ціна акції, якщо ринкова норма доходу 15%.

 

6.2.2.3. Оцінювання рівня виконання  індивідуальної поза аудиторної роботи - обовязкова робота ( Звіт про оцінку вартості обєкта застави).

Індивідуальні поза аудиторні роботи оцінюються за шкалою: 20; 15; 10; 5; 0 - балів. Критерії оцінки виконання самостійної обов’язкової  роботи:

15 балів  отримують студенти, які:

 • дали вичерпну відповідь на теоретичні питання;
 • вичерпно обґрунтували рішення виробничої ситуації;
 • дали 100 % правильних відповідей на тестові завдання.

10 балів  отримують студенти, в роботі яких є один із нижче наведених критеріїв (відносно відповіді на 20 балів):

 • відповідь на теоретичні питання не є вичерпною;
 • рішення виробничої ситуації не достатньо обґрунтовані;
 • правильні відповіді на тестові завдання склали не менше 80 %.

5 балів отримують студенти, в роботі яких є два із нижче наведених критеріїв (відносно відповіді на 15 балів):

 • відповідь на теоретичні питання не є вичерпною;
 • рішення виробничої ситуації не достатньо обґрунтовані;
 • правильні відповіді на тестові завдання склали не менше 50 %.

0  балів отримують студенти, дали невірні відповіді на 90 % питаннь

 

Максимальна кількість балів за виконання обов’язкової позааудиторної роботи для студентів заочної форми навчання не може перевищувати -  25 балів.

Отже, максимальна кількість балів за поточну роботу студента заочної форми навчання на контактних заняттях може бути не вищою за 25 балів:  20 балів за рівень знань проявлений під час аудиторних контактних занять, і 5 балів за виконання модульних (модульних)  робіт.

6.2.2.4. Вибіркові види самостійної роботи студентів
та форми контролю їх виконання

Картою СРС передбачено два види самостійної роботи. 1) Аналітичний (критичний огляд наукових публікацій); 2) підготовка та захист реферату. Студенти виконують одне із завдань. Студенти за дану роботу можуть отримати студенти  0; 5;10 балів.

6.2.2.4.1. Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки. Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загальновизначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

 

6.2.2.4.2. Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки. Детальніше ознайомитись із вимогами до підготовки рефератів та темами рефератів, можна ознайомитись у розділі 5.1.

 

Максимальна кількість балів за вибіркові завдання для самостійного опрацювання для студентів заочної форми навчання не може перевищувати – 10 балів. Індивідуальні поза аудиторні роботи оцінюються за шкалою: 10; 5; 0 - балів.

 

Критерії оцінки виконання самостійної вибірковоїроботи:

10 балів  отримують студенти, які:

 • дали вичерпну відповідь на теоретичні питання;
 • вичерпно обґрунтували рішення виробничої ситуації
 • рішення виробничої ситуації достатньо обґрунтовані;

5 балів отримують студенти, в роботі яких є два із нижче наведених критеріїв (відносно відповіді на 10 балів):

 • відповідь на теоретичні питання не є вичерпною;
 • рішення виробничої ситуації достатньо обґрунтовані;

0  балів отримують студенти, в роботі яких є два із нижче наведених критеріїв (відносно відповіді на 5 балів):

 • відповідь на теоретичні питання не є вичерпною;
 • рішення виробничої ситуації не достатньо обґрунтовані;
 • отримують студенти, які не здали роботу

 

Загальна кількість балів за результатами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» визначається  у діапазоні від 0 до 50 балів і складається із набраних балів:

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

20

Виконання контрольної (модульних) роботи

5

Виконання і захист завдань самостійної роботи , у тому числі

25

     - обов’язкове індивідуальне завдання

15

    - вибірковий вид роботи

10

 

 

Виконані завдання надсилаються на кафедру: обов’язкові — не пізніше, ніж за місяць до екзаменаційної сесії; вибіркові — не пізніше, ніж за 15 днів до цієї сесії. При оцінці завдання, представленого на кафедру через п’ять днів після встановленого терміну знімається п’ять балів, а представлене за 7 днів до початку екзаменаційної сесії вважається таким, що невиконане.

Максимальна кількість балів за поточну успішність для студентів заочної форми навчання в аудиторний час – 25 балів, в міжсесійний період _ студент може отримати максимально – 25 балів.

Результати набраних студентом балів за результатами поточного контролю знань виставляються викладачем у електронний журнал, переносяться у відомість і враховуються при виставленні загальної підсумкової оцінки.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з  дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів», передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з  дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, контрольні модульні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

 

Порядок підсумкового контролю та оцінювання знань студентів заочної форми навчання

 

Підсумкове оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів» проводиться у формі екзамену.

Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

Зміст білетів охоплює матеріал робочої навчальної програми дисципліни. Екзаменаційний білет складається з п’яти  завдань і включає:

 • теоретичні питання;
 • задачі (виробничі ситуації).

Типовий екзаменаційний білет для студентів денної форми навчання наведений у  п. 6.4 цього документа.

Кожне з питань екзаменаційного білета оцінюються за шкалою:  10; 8; 6; 4; 2; 0 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

Відмінний

8

Добрий

6

Задовільний

4

Недостатній

2

Мінімальний

0

Незадовільний

 

Критерії оцінювання відповіді на теоретичні питання білету

Відповідь на теоретичне питання оцінюється у 10 балів, якщо:

1) наведено розгорнуту та вичерпну відповідь на питання у білеті;

2) проявлено творчі здібності у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

3) продемонстровано здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, методичних підходів  до оцінки майна та виявлено здатність до самостійних творчих висновків; продемонстровано знання зарубіжного досвіду та сучасних світових тенденцій у питаннях оцінка вартості майна.

4) проявлено уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

5) проявлено здатність висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на поставлене питання;

6) підтверджено знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, національних та міжнародних стандартів оцінки майна.     8) підтверджено знання точних назв та функцій національних та міжнародних кредитно-фінансових установ, історії їх створення і ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) підтверджено засвоєння матеріалів основної та додаткової літератури.

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 8 балів, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано  хоча б одного з описаних раніше критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 6 балів якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано двох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 4 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано трьох критеріїв (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 2 бали, якщо:

 • відносно відповіді на найвищий бал не дотримано більше трьох критеріїв (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання) і одночасно допущено значні логічні та методичні помилки:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання висновків за поставленим питанням, які не відповідають правильним чи загальновизнаним (за відсутності доказів у відповіді).

Відповідь на теоретичне питання оцінюється в 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття п’яти або більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типів недоліків, які окремо характеризують критерії оцінювання питання в 4 бали;

3) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, припустившись грубих помилок у змісті відповіді.

Під час оцінки відповіді на окреме питання додатково враховуються і впливають на загальну суму балів за це питання допущені недоліки та помилки, якими вважаються:

 • неохайне оформлення роботи, як то: не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, використання олівців замість чітких чорнил (мінус 4 бали).

Загальна підсумкова оцінка за результатами екзамену

Максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни «оцінка застави банківських кредитів» – 100 балів.

Загальна підсумкова оцінка складається з суми балів за результатами поточного контролю (діапазон від 0 до 50 балів включно) та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості (діапазон від 0 до 50 балів включно за результатами екзамену).

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен. 

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів мають можливість вивчити дисципліну за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи і скласти повторно екзамен.

Перескладання екзамену з дисципліни дозволяється двічі (вдруге – комісії за білетами, які містять 5 завдань). У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

6.3. Приклади типових задач, що виносяться на екзамен

 

1. Яку суму доцільно заплатити інвестору за об’єкт нерухомості, який можна ефективно експлуатувати 5 років? Об’єкт в кінці кожного року приносить доход по 350 тис. грн. Необхідний доход на інвестиції — 20 %.

2 Вартість п’ятирічного навчання у вузі складає 30 тис. грн. Платня перераховується щорічно рівними частками. Яку суму необхідно покласти в банк, що нараховує 16 % річних, якщо по умовах договору банк приймає на себе зобов’язання по переліку у вуз платні за навчання?

3. Розрахуйте поточну вартість потоку орендних платежів, що виникають в кінці року, якщо річний орендний платіж перші чотири роки складають 400 тис. грн, потім він зменшиться на 150 тис. грн.. і збережеться протягом трьох років, після чого зросте на 350 тис. грн.. і будуть поступати ще два роки. Ставка дисконту — 10 %.

4. Об’єкт протягом восьми років забезпечить в кінці року потік орендних платежів по 280 тис. грн. Після отримання останньої орендної платні він буде проданий за 11 500 тис. грн. Витрати по продажу складуть 500 тис. грн. Розрахуйте сукупну поточну вартість майбутніх надходжень грошових коштів, якщо вірогідність отримання запланованої суми оренди і продажу вимагає застосування ставок дисконту в 10 і 20 % відповідно.

5. Пенсійний фонд «СВТ» приймає внески під 10 % річних з щомісячним нарахуванням відсотків. Яка сума буде накопичена до виходу на пенсію, якщо із зарплати в кінці місяця перераховувати до фонду:

а) 100 грн — протягом 10 років;

би) 300 грн — протягом 2,5 року;

в) 500 тис. грн — протягом 5 років.

6. Оцінюється підприємство з наступними даними по балансу.

Таблиця 5.1.

 

Некоректовані дані, дол.

Коригування %

Скоректовані дані, дол.

Актив

Основні засоби

6000

+30

 

Запаси

2000

– 10

 

Дебіторська заборгованість

1000

– 20

 

Грошові кошти

500

0

 

Всього активів

9500

 

 

Пасив

Довгострокова
заборгованість

6000

0

 

Власний капітал

3500

0

 

Всього пасивів

9500

0

 

 

 

Визначте ринкову вартість підприємства методом вартості чистих активів.

7. Розрахуйте підсумкову величину вартості власного капіталу підприємства «Експроком». Інформація:

1. Виручка від реалізації, тис. грн                        20 000

2. Витрати, тис. грн                                                15 000

3. У тому числі амортизація                                  3000

4. Сума сплачених відсотків, тис. грн                   1800

5. Ставка податку на доход %                               55

6. Балансова вартість чистих активів, тис. грн     22 000

7. Мультиплікатори:

а) ціна/чистий доход                                                        15

би) ціна/грошовий потік до сплати податків                  8

в) ціна/виручка від реалізації                                1,9

г) ціна/балансова вартість активу                          2

Підприємство «Експроком» є найбільшим в даному секторі послуг, його частка на ринку досягає 20 %. Фірма не має пільг по оподаткуванню. Частка устаткування в активах підприємства складає 60 %. Фірма «Експроком» не має дочірніх підприємств, тоді як аналоги мають родинну сіть дочірніх компаній. Частка активів-аналогів, представлена контрольними пакетами акцій дочірніх фірм, коливається в діапазоні 15—30 %. Підприємство «Експроком» потребує термінової реконструкції гаража. Витрати на реконструкцію складають 200 тис. грн. На дату оцінки виявлений недолік власного оборотного капіталу 1300 тис. грн. Підприємству «Експроком» належить спортивний комплекс, ринкова вартість якого рівна 8500 тис. грн.

8. Обчисліть поточну вартість облігації з нульовим купоном номінальною вартістю 100 грн і терміном погашення 12 років, якщо прийнятна норма доходу складає 14 %.

9. Розрахуйте поточну вартість привілейованої акції номіналом 100 грн і величиною дивіденду 9 % річних, якщо ринкова норма доходу 12 %.

10. Останній дивіденд, що виплатив, по акції рівний $ 1. Очікується, що він буде зростати протягом наступних трьох років з темпом 14 %; потім темп приросту стабілізується на величині 5 %. Яка ціна акції, якщо ринкова норма доходу 15 %.

11. Підприємство має $ 160 000 і передбачає вкласти їх у власне виробництво, одержуючи протягом чотирьох подальших років щорічно $ 50 000. В той же час підприємство може купити на цю суму акції однієї солідної корпорації, приносячи 12 відсотків річних. Який варіант Вам представляється більш прийнятним, якщо вважати що більш вигідної можливості вкладення грошей (ніж під 12 відсотків річних) підприємство не має в своєму розпорядженні?

12 Підприємство розглядає два альтернативні проекти капіталь-
них вкладень приводять до однакового сумарного результату від-
носно майбутніх грошових доходів:

 

Рік

Проект 1

Проект 2

1

$ 3,000

$ 6,000

2

$ 4,000

$ 4,000

3

$ 5,000

$ 5,000

4

$ 6,000

$ 3,000

Всього

$

$

 

 

Обидва проекти мають однаковий об’єм інвестицій. Підприємство планує інвестувати отримані грошові доходи під 18 відсот-
ків річних. Порівняйте сучасні значення отриманих грошових до-
ходів.

13. Розрахуйте сумарну поточну вартість грошового потоку, що виникає в кінці року, якщо ставка дисконту рівна 12%. Грошовий потік: перший рік — 200 тис. грн; другий рік — 0; третій рік — 500 тис. грн; четвертий рік — 900 тис. грн.

14. Чи достатньо покласти на рахунок 50 тис. грн. для придбання через 7 років будинку вартістю 700 тис. грн? Банк нараховує відсоток щокварталу, річна ставка — 40%.

15. Вартість земельної ділянки, купленої за 15 тис. грн, щорічно збільшується на 14 %. Скільки буде коштувати ділянка через 4 роки після придбання?

16 .Розрахуйте підсумкову величину вартості власного капіталу підприємства «Експроком». Інформація:

1. Виручка від реалізації, тис. грн                        20 000

2. Витрати, тис. грн                                                15 000

3. У тому числі амортизація                                  3000

4. Сума сплачених відсотків, тис. грн                   1800

5. Ставка податку на доход %                               55

6. Балансова вартість чистих активів, тис. грн     22 000

7. Мультиплікатори:

а) ціна/чистий доход                                                         15

б) ціна/грошовий потік до сплати податків         8

в) ціна/виручка від реалізації                                1,9

г) ціна/балансова вартість активу                          2

Підприємство «Експроком» є найбільшим в даному секторі послуг, його частка на ринку досягає 20 %. Фірма не має пільг по оподаткуванню. Частка устаткування в активах підприємства складає 60 %. Фірма «Експроком» не має дочірніх підприємств, тоді як аналоги мають родинну сіть дочірніх компаній. Частка активів-аналогів, представлена контрольними пакетами акцій дочірніх фірм, коливається в діапазоні 15—30 %. Підприємство «Експроком» потребує термінової реконструкції гаража. Витрати на реконструкцію складають 200 тис. грн. На дату оцінки виявлений недолік власного оборотного капіталу 1300 тис. грн. Підприємству «Експроком» належить спортивний комплекс, ринкова вартість якого рівна 8500 тис. грн.

17. Оцінна вартість активів підприємства складає 22 000 дол. для його ліквідації потрібно півтора роки. Витрати на ліквідацію (складають 25 % вартості активів. Яка поточна вартість виручки від (продажі при ставці дисконту 18 %?

18. Проведіть оцінку вартості чистих активів підприємства при допущенні його ліквідації, використовуючи наступні дані.

Таблиця 5.2

 

Некоректовані дані, дол.

Коригування %

Скоректовані дані, дол.

Актив

Основні засоби

2000

+ 50

 

Запаси

230

– 30

 

Дебіторська заборгованість

500

– 40

 

Грошові кошти

400

0

 

Пасив

Довгострокові зобов’язання

1500

0

 

Короткострокові зобов’язання

400

0

 

 

 

19. Який буде загальний коефіцієнт капіталізації, якщо відомі наступні дані:

 • необхідна частка власного капіталу — 30 %;
 • ставка відсотка за кредитом — 13 %;
 • кредит на 25 років при щомісячному нарахуванні;
 • коефіцієнт капіталізації для власного капіталу 5 %?

20. Оцінюваний об’єкт нерухомості буде приносити чистий операційний доход в 14 000 дол. щорічно протягом 8 років. Імовірно, що через 8 років об’єкт буде проданий за 800 000 дол. Яка поточна вартість оцінюваного об’єкту при ринковій ставці доходу 12 %?

 

 

6.4. Типовий екзаменаційний білет  

Зразок екзаменаційного білета

 

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Освітній ступінь: «Магістр»

Галузь знань: «Управління та адміністрування»

спеціальність  «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація: «Банківська справа»

магістерська програма: 8Ф07 «Банківський менеджмент»

 Дисципліни: «Оцінка застави банківських кредитів»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 1. База оцінки. Принципи оцінки майна та їх практичне значення.

 

 1. Назвіть та коротко охарактеризуйте види вартості, що визначають при оцінці майна

 

 1. Розкрийте економічний зміст ставки капіталізації

 

 1. Оцініть поточну вартість облігації номіналом $1000, купонною ставкою 9% річних і терміном погашення через 3 року, якщо ринкова норма доходу рівна 7%.

 

      5. Розрахуйте підсумкову величину вартості власного капіталу підприємства "Експроком". Інформація:

1. Виручка від реалізації, тис. грн.                                             20 000

2. Витрати, тис. грн.                                                                    15000

3. У тому числі амортизація                                                        3 000

4. Сума сплачених відсотків, тис. грн.                                      1 800

5. Ставка податку на доход %                                                    55

6. Балансова вартість чистих активів, тис. грн.                                    22 000

7. Мультиплікатори:

а) ціна/чистий доход                                                                    15

би) ціна/грошовий потік до сплати податків                            8

в) ціна/виручка  від реалізації                                                     1,9

г) ціна/балансова вартість активу                                              2

 

Підприємство "Експроком" є найбільшим в даному секторі послуг, його частка на ринку досягає 20%. Фірма не має пільг по оподаткуванню. Частка устаткування в активах підприємства складає 60%. Фірма "Експроком" не має дочірніх підприємств, тоді як аналоги мають родинну сіть дочірніх компаній. Частка активів-аналогів, представлена контрольними пакетами акцій дочірніх фірм, коливається в діапазоні 15 - 30%. Підприємство "Експроком" потребує термінової реконструкції гаража. Витрати на реконструкцію складають 200 тис. грн. На дату оцінки виявлений недолік власного оборотного капіталу 1300 тис. грн. Підприємству "Експроком" належить спортивний комплекс, ринкова вартість якого рівна 8500 тис. грн.

 

Затверджено на засіданні кафедри банківської справи

Протокол № __   від  __.__.______р.

 

 

Завідувач кафедри

Банківської справи

                                                                                                                        С.М. Аржевітін

Екзаменатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1.  Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-IV // із змінами та доповненнями

2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07. 2001 р. №2658-111 .

3. Про заставу: Закон України від 08.09.1998 р. № 82-XIV //  із змінами та доповненнями;

4. Про оцінку земель: Закон України від 14 грудня 2003 р. № 1378 із змінами та доповненнями

5. Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1440 // Урядовий кур’єр. — 2003, 15 жовтня. — № 193. — С. 5—11.

6. Про затвердження Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна». Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442.

7. Методика оцінки майна: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. №1891. // Урядовий кур’єр. — 2003, 10 грудня. — № 1891. — С. 4—16.

8. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации / М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О. Н. Щербакова, А. И. Мышанов. – Б.м.: Финансы и статистика, 2008. – 384 с.

9. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Кредитование под залог и ликвидационная стоимость. – Днепропетровск: Новая идеология, 2001. – 89 с.

 

Додаткова

 1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 2. Про заставу [Електронний ресурс] : Закон України від 02.10.1992 р. № 2654XII (із змінами, внесеними згідно Закону України № 2518-VI від 09.09.2010) // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20заставу
 3. Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати [Електронний ресурс] : Закон України від 19.06.2003 № 979-IV із змінами і доповненнями . – Режим доступу : http://www.zakon. rada.gov.ua
 4. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 5. Банківські операції: Підручник. – 3-тє вид./ А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.
 6. Баріда Н.П. Координація співпраці банків та оціночних компаній в процесі управління кредитним ризиком / Н.П. Баріда // Вісник КЕФ КНЕУ імені В. Гетьмана. 2011. №2 – с. 19-32
 7. Баріда, Н.П. Застава як спосіб забезпечення кредитів рефінансування / Н.П. Баріда // Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25–26 лют. 2010 р. : тези доп. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Ч. 2. – С. 33–35
 8. Баріда, Н.П. Заставна політика банків в механізмі управління проблемними кредитами / Н.П. Баріда // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : у 4 т. ; вип. 261, т. 4. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 997–1003
 9. Баріда, Н.П. Організаційно-правовий механізм банківської застави / Н.П. Баріда // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць :  у 4 т. ; ; вип. 259, т. 4. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 891–897
 10. Баріда, Н.П. Оцінка вартості застави як складова системи менеджменту кредитного ризику банку / Н.П. Баріда // Інвестиції: практика та досвід : наук. журн.  Ради по вивченню продуктивних сил України НАНУ. –  2010. – № 9. – С. 52–55
 11. Баріда, Н.П. Ризик застави в системі менеджменту кредитного ризику банку / Н. П. Баріда. // Фінанси, облік і аудит [Текст] : зб. наук. праць: Вип. 16 – К. : КНЕУ, 2010 – С .16-24
 12. Баріда, Н.П. Роль застави в процесі управління кредитним ризиком банку / Н. П. Баріда. // Фінанси, облік і аудит [Текст] : зб. наук. праць: Вип. 18 – К. : КНЕУ, 2011 – С .15-24
 13. Баріда, Н.П. Роль застави та заставної вартості у кредитному процесі // Збірник наукових праць «Фінанси, облік та аудит». – К.: КНЕУ, 2009. – Вип. 14. – С. 14–21.
 14. Баріда, Н.П. Роль оцінки вартості застави в системі менеджменту кредитного ризику банку / Н. П. Баріда. // Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К. : КНЕУ, 2010. – С .33-35
 15. Бороденко С. Застава як форма забезпечення банківських кредитів // Економіка. Фінанси. Право. – 2001. – № 4. – С. 15-19.
 16. Брилон А., Минимулин Д. Контроль залогового имущества банком: методические аспекты // РИСК. – 2009. – № 2. – С. 77–84.
 17. Вітлінський В. В., Пернарівський О. Є., Наконечний Я. С. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / За. ред. В. В. Вітлінського. – К.: Т-во «Знання», 2000. – 480 с.
 18. Галасюк В., Мельниченко О. Незалежна експертна оцінка, як засіб забезпечення необхідного рівня ліквідності об'єктів застави // Вісник НБУ. – 1997. – № 11. – С. 49-51.
 19. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Практические аспекты учета фактора эластичности спроса по цене при определении ликвидационной стоимости объектов оценки и характеристика их ликвидности // Вісник оцінки. – 2003. – № 2. – С. 28-33.
 20. Галасюк В.В., Галасюк В.В. Як правильно оцінити рівень забезпеченості кредитної угоди? // Вісник НБУ. – 2005. – № 3. – С. 26-30.
 21. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлинський, О.В. Пернарівський, Я.С. Наконечний, Г.І. Великоіваненко / За ред. В.В. Вітлинського. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 251 с.
 22. Кузин Н.Я. Ринковий підхід до оцінки вартості будов і споруд. – М.: Асоціація, 2008. – 214 с.
 23. Лукашевич, И. В. Залог и его оценка в условиях кризиса [Текст] / И. В. Лукашевич, Т. А. Пустовалова // Корпоративные финансы. – 2009. – № 2(10). – C. 70–82.
 24. Малолєпши, П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії [Електронний ресурс] : / НБУ імені В. І. Вернадського. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyk/2010/13.pdf
 25. Марченко, А. Ю. Ризики іпотечного кредитування та особливості їх прояву в Україні [Текст] / А. Ю. Марченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наукових праць. – Т. 20. – С. 234 – 243
 26. Маслак, Н.Г. Оцінка вартості заставного майна як елемент зниження кредитного ризику/ Н. Г. Маслак //Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 8. – C.217-221
 27. Маслак, Н.Г., Башлай С. В. Коефіцієнтний метод оцінки вартості заставного майна [Текст] / Н. Г. Маслак, С. В. Башлай // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 219 : В 3 т. Том І. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – С. 28 – 37.
 28. Севенард Ю.А. Оцінка вартості при здійсненні заставних операцій// Банківське кредитування. – 2008. – № 2.
 29. Слуцький А. Банківські застави: неочевидні операційні ризики // Банківське кредитування. – 207. – № 6. – С. 15–25.
 30. Фомін Д. Є. Організація заставної роботи в банку // Банківське кредитування. – 207. – № 3. – С. 7–22.
 31. Уніфікація стандартів іпотечного кредитування як інструмент мінімізації ризиків [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://www.yur-gazeta.com/ru/oarticle/1298/