Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ

КАРТА РОБОТИ СТУДЕНТА з дисципліни «ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ»

для студентів спеціальності 8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці» освітнього ступеня магістр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

10

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Тема 1. «Місце оцінювання працівників в управлінні персоналом»

Тема 2. «Розроблення інструментарію оцінювання персоналу»

Тема 3. «Методичні аспекти розроблення шкали оцінювання»

Тема 4. «Методи збирання та оброблення інформації про працівника»

Тема 5. «Оцінювання результативності праці»

Тема 6. «Розроблення комплексної методики оцінювання»

Тема 7. «Технологія роботи центрів оцінювання (Assessment Center)

Тема 8. «Процедура оцінювання працівників»

Тема 9. «Суб’єкти оцінювання працівників»

Тема 10. «Регламентація оцінювання персоналу»

Тема 11. «Використання результатів оцінювання в управлінні персоналом»

Тема 12. «Атестація персоналу як специфічна форма оцінювання»

За виконання модульної  контрольної  роботи

20

Усього балів за контактні заняття

30

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Види завдань

Форма подання

Форма контролю

 

За виконання обов’язкового індивідуального завдання №1

10

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №1

 

Звіт аналізу досвіду оцінювання персоналу підприємства, на якому працює студент, та заходів щодо удосконалення цієї практики

Письмова. Індивідуально викладачу на контактному занятті.

Захист і обговорення результатів.

За виконання індивідуального завдання № 2

(лише 1-го завдання за вибором студента із запропонованого переліку)

10

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №2

1. Розроблення КРІ системи для організації та проведіть за нею оцінки результативності праці.

2. Опрацювання матеріалів зарубіжних видань з питань оцінювання персоналу (форми, моделі, процедури, технології, критерії).

3. Обґрунтування створення центру оцінювання. Розроблення необхідної документації щодо забезпечення процедур і процесів оцінювання.

4. Розроблення системи збалансованих показників в системі управління персоналом (обов’язково мають бути зазначені зв’язки з загальною системою показників діяльності) для організації, проведення дослідження результативності праці та обґрунтування причинно-наслідкових зв’язків результативності праці працівників та діяльності організації в цілому

 

Письмова.

Результати роботи та оцінювання можна представити у вигляді презентації.

Індивідуально викладачу на контактному занятті.

 

Захист і обговорення результатів.

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

20

РАЗОМ

 

 

50

 

ЗМІСТНАУКИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1.  Місце оцінювання працівників в управлінні персоналом

 

1)      Оцінювання  працівників як функція управління персоналом. Оцінка та оцінювання персоналу. Види оцінювання персоналу.

2)      Взаємозв’язок оцінювання персоналу з плануванням, добором, адаптацією, розвитком, управління процесам руху, мотивацією персоналу, регламентацією трудової діяльності.

3)      Проблеми, пов’язані з оцінюванням працівників. Правила, яких потрібно додержуватися у процесі оцінювання працівників.

4)      Основні елементи системи оцінювання працівників.

 

Тема 2.  Розроблення інструментарію оцінювання персоналу

 

1)      Формування цілей і завдань оцінювання персоналу.

2)      Зміст, показники та критерії оцінювання персоналу. Оцінювання персоналу за ключовими компетенціями.

3)      Формування змісту оцінювання персоналу. Фактори, які впливають на вибір показників оцінювання персоналу. Використання результатів аналізу робіт під час формування показників оцінювання. Правила, якими слід керуватись під час розроблення показників оцінювання.

4)      Технологія розроблення показників оцінювання.

 

Тема 3.  Методичні аспекти розроблення шкали оцінювання

 

1)      Варіанти побудови оцінювальних шкал: переваги та недоліки. Описові шкали оцінювання рівнів прояву якостей (компетенцій).

2)      Установлення вагомості показників оцінювання (ключових компетенцій). Етапи підготовки та проведення експертизи. Формування групи експертів.

3)      Методичні аспекти розроблення анкет. Оброблення результатів анкетування. Обґрунтування достовірності результатів анкетування.

4)      Стандарти та еталони в оцінюванні персоналу.

 

Тема 4.  Методи збирання та оброблення інформації про працівника

 

1)      Класифікація методів оцінювання персоналу.

2)      Методи збирання інформації про працівника: вивчення документів та інших письмових джерел, співбесіда та опитування керівників, підлеглих, колег по роботі, клієнтів, постачальників, спостереження за працівником, анкетування, тестування.

3)      Методи оброблення інформації (виміру показників): описові характеристики, методи балової оцінки, коефіцієнтні методи.

4)      Методи порівняння: ранжирування, парне порівняння, порівняння з еталоном.

5)      Методи вимушеного вибору та заданого (примусового) розподілу.

 

Тема 5. Оцінювання результатів праці

 

1)      Управління за цілями: сутність, методологічні підходи до формування цілей та розроблення програм їх реалізації. Правила формування цілей. Оцінювання персоналу за досягненням поставлених цілей.

2)      Система збалансованих показників: зміст, методологічні основи вибору критеріїв ефективності, узгодженість індикаторів і показників для працівника та організації. 

3)      SMART-технології. Концепція 6-сігм: практична реалізація технології оцінювання результатів праці персоналу.

4)      Концепція організації грамотного управління. Модель переваг для бізнесу, працівника.

5)      КРІ - системи та їх запровадження; особливості застосування, технологія оцінювання результативності.

6)      Можливості застосування системи управління результативністю GoMAD в управлінні персоналом.

7)      Необхідність врахування факторів, що впливають на результативність праці при побудові алгоритмів оцінювання результативності праці різними методами.

 

Тема 6. Розроблення комплексної методики оцінювання

 

1)      Розроблення загальної та модифікованих моделей методики оцінювання персоналу для вирішення певних завдань.

2)      Методичні підходи до розроблення комплексної методики оцінювання персоналу.

3)      Кваліметричний підхід до оцінювання персоналу. Сутність кваліметричного підходу, його переваги та практичні аспекти застосування для комплексного оцінювання персоналу.

4)      Способи визначення комплексної оцінки працівників.

 

Тема 7. Технологія роботи центрів оцінювання (Assessment Center)

 

1)      Послуги центрів оцінювання (Assessment Center) з комплексного оцінювання персоналу. Специфічні особливості роботи центрів оцінювання.

2)      Переваги та обмеження оцінювальних процедур з використанням послуг центрів оцінювання.

3)      Організація роботи центру оцінювання. Формування групи учасників. Процедура та програма роботи центрів оцінювання. Підготовка завдань для виконання учасниками у процесі оцінювальних процедур.

4)      Підготовка висновків і рекомендацій за результатами оцінювальних процедур.

5)      Ефективність роботи центрів оцінювання.

 

Тема 8.  Процедура оцінювання працівників

 

1)      Процес оцінювання: характеристика його основних елементів.

2)      Місце проведення оцінювання. Фактори, які впливають на вибір місця проведення оцінювання.

3)      Періодичність оцінювання. Фактори, від яких залежить періодичність оцінювання персоналу. Вибір часового інтервалу оцінювання персоналу.

4)      Порядок виставлення оцінок. Анонімне, конфіденційне та відкрите виставлення оцінок.

 

Тема 9.  Суб’єкти оцінювання працівників

 

1)      Вибір суб’єктів оцінювання персоналу.

2)      Формальні та неформальні суб’єкти оцінювання.

3)      Керівники, співробітники служби персоналу, колеги, підлеглі, незалежні експерти як суб’єкти оцінювання персоналу, їхні слабкі та сильні сторони.

4)      Самооцінювання, його переваги та недоліки.

5)      Комісія, яка об’єднує різних суб’єктів. Використання оцінювання «360.

6)      Визначення відповідальних осіб за проведення оцінювання.

 

Тема 10.  Регламентація оцінювання персоналу

 

1)      Розроблення положення про оцінювання персоналу.

2)      Складання графіків оцінювання працівників. План засідань оцінювальної комісії. Ведення протоколу засідання оцінювальної комісії.

3)      Оформлення результатів оцінювання. Використання спеціальних бланків, форм, листів, характеристик.

4)      Методичні аспекти розроблення оцінювальних форм.

 

Тема 11.  Використання результатів оцінювання в управлінні персоналом

 

1)      Проведення оцінювального інтерв’ю з працівником.

2)      Визначення потреби в навчанні за результатами оцінювання.

3)      Зв’язок оцінювання працівників з системою професійного та кар’єрного зростання. Підвищення у посаді. Переведення на іншу посаду (роботу). Використання результатів оцінювання під час ухвалення рішень щодо підвищення кваліфікаційної категорії та зарахування до кадрового резерву. Оцінювання резервістів на заповнення ключових посад.

4)      Використання результатів оцінювання в адмініструванні винагороди: зміна посадового окладу (тарифної ставки), виплата премій, бонусів, встановлення надбавок, формування соціального пакета.

5)      Зв’язок оцінювання працівників з системою нематеріальної мотивації.

6)      Дисциплінарні стягнення за результатами оцінювання.

7)      Порядок звільнення працівника, який не відповідає посаді за результатами оцінювання.

 

Тема 12. Атестація персоналу як специфічна форма оцінювання

 

1)      Специфічні особливості атестації персоналу.

2)      Нормативна база атестації персоналу.

3)      Процедура атестації державних службовців.

4)      Особливості атестації керівників державних підприємств.

5)      Особливості атестації працівників освіти та охорони здоров’я. Атестація науковців.

 

СПИСОК   ЛІТЕРАТУРИ

Основні джерела

1.   Алла Вучкович-Стадник. Оценка персонала. Четкий алгоритм действий и качественные практические решения – М., Єксмо, 2008, 208с.

2.   Виктория Шмидт Проблемы и технологии оценки персонала - Речь, 2008, 160с.

3.   Константин Харский Оценка полезности сотрудников -  Школа гостеприимства Reikartz, 2013, 256с.

Додаткова література

1.   Дейв Ульрих, Уэйн Брокбэнк . HR в борьбе за конкурентное преимущество. – М., Издательство: "Претекст", — 2014, 352с.

2.   Елена Митрофанова, Людмила Ивановская Оценка результатов труда персонала и результатов деятельности подразделений службы управления персоналом - М: Изд-во ПРОСПЕКТ, 2012, 72с

3.   Иванова С.В. Искусство подбора персонала: как оценить человека за час. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 160 с.

4.   Казарин М. Аттестация персонала // Директор, 2007, № 11. – С.31-35

5.   Кей Беверли, Джордан-Эванс Шерон. Любите их или вы их потеряете. Как удержать ценных сотрудников. – М.: Добрая книга, 2006. – 320 с.

6.   Марина Киселева Оценка персонала – М: ПИТЕР, 2015, 256с.

7.   Павел Малиновский. Методы оценки персонала. Електронний ресурс: http://www.management.com.ua/hrm/hrm029.html?print

8.   Фердинанд Ф. Форнис. Почему сотрудники не работают ...и как с этим бороться – Спб: "ПИТЕР", — 2008, 240с.