Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Персональний менеджмет КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково -

педагогічної роботи _____________ А.М. Колот

 

27 травня 2016 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знать

з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

 

 

 

 

освітній ступінь              бакалавр

галузь знань                   0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність                  6.030601 «Менеджмент»

спеціалізація                   «Менеджмент промислових підприємств»

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри

менеджменту ________________ С.М. Соболь

 

Начальник навчально -

методичного відділу ________________ Т.В. Гуть

 

 

Київ 2016

 

1. Вступ

Програма з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент» є нормативним документом ДВНЗ «Київський національний економічний  університет імені Вадима Гетьмана», розробленим кафедрою менеджменту на основі освітньо-професійної програми підготовки  бакалаврів за програмами навчального плану. Вона визначає обсяги знань, які повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент».  Ця дисципліна є вибірковою при формуванні індивідуального навчального плану студентів.

Вибіркова дисципліна «Персональний менеджмент» розрахована на 150 годин, які поєднують роботу в аудиторії: лекційні і практичні заняття  та самостійну і індивідуальну роботу студентів під керівництвом викладача.

Мета вибіркової дисципліни "Персональний менеджмент”полягає у формуванні цілісної системи організації власної праці та самовдосконалення менеджера: формування комплексу знань про планування та організацію ефективної праці; про техніку особистої роботи; організацію робочого місця; планування власного часу; співробітництво з оточуючими; проведення ділових бесід, нарад, переговорів; про мистецтво роботи з документами, а також самодиагностика та розвиток власних можливостей в професійній сфері діяльності.

Завдання вибіркової дисципліни полягає в оволодінні професійними знаннями і навичками в галузі управління власною діловою кар*єрою; організації власного робочого місця; технології раціонального використання робочого часу; формуванні навичок застосування психотехнологій впливу на особистість і соціально-психологічних технологій впливу на групи; технікою самоорганізації; технологією рольового управління в організаціях; аутопсиходіагнистикою і візуальною психодіагностикою; вдосконаленні роботи з діловими паперами.

Завданнями вивчення вибіркової дисципліни є:

 • розкриття сутності основних понять і категорій самоуправління, функцій управління й процесів управління власною поведінкою в організації;
 • викладення методики використання базових інструментів управління поведінкою;
 • характеристика впливу різних факторів на самоорганізацію та функціональність поведінки;
 • визначення можливостей здійснювати самоконтроль своєї діяльності та оцінку рівня організації своєї роботи;
 • формування вмінь управляти власним часом та власною діяльністю.

Предметом вибіркової дисципліни є технології самоорганізації і самовдосконалення менеджера, його впливу на підлеглих, колег і ділових партнерів; закономірності взаємодії з різними типами робітників, механізм прийняття конкретних рішень, делегування повноважень; підготовка до виступу, бесіди, переговорів, нарад; можливості формування та подання власного іміджу.

    У результаті вивчення даної вибіркової дисципліни  студент має знати:

 • місце та роль ПМ в системі управління;
 • причини виникнення  і переваги ПМ;
 • сфери використання ПМ;
 • основні методологічні основи ПМ, включаючи: методи формування ПМ, інструментарій аналізу та прогнозування ПМ, формування підходів до управління власною поведінкою на різних рівнях в організаціях;
 • інструментарій ПМ, який застосовується у передових організаціях світу;

У результаті вивчення даної  вибіркової дисципліни студент має вміти:

 • здійснювати аналіз власної поведінки;
 • розробляти прогнози змін власної поведінки ;
 • використовувати моделі та методи ПМ;
 • формувати обґрунтовані підходи для реалізації ПМ;

 

Викладання вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент» спрямоване на формування у студентів спеціальності «Менеджмент» як загальних, так і спеціальних (фахових) компетенцій:

І. Загальні компетенції:

1.1. Інструментальні:

 • Здатність до аналізу процесів, що характеризують власну поведінку;
 • Здатність до організації управління власною поведінкою  в організації, з обгрунтуванням змісту проходження кожного з етапів, залежних від вибору відповідного інструментарію;
 • Набуття базових загальних знань про особливості формування системи управління власною поведінкою в організації;
 • Удосконалення навичок роботи з інформацією з відкритих джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

1.2. Міжособистісні:

 • Удосконалення навичок критики; покращення навичок роботи у команді при формування підсистеми соціально – психологічного забезпечення процесу управління поведінкою в організаціях;
 • Удосконалення комунікаційних навичок та умінь для формування системи ефективних зв’язків суб’єктів господарювання;
 • Формування етичної позиції менеджера, що базується на глибокому знанні стандартів корпоративної соціальної відповідальності та визнанні (прийнятті позиції) необхідності сталого розвитку організацій різних форм власності.

1.3. Системні:

  • Відпрацювання вмінь застосовувати знання дисципліни «Персональний менеджмент»на практиці; поглиблення дослідницьких навичок та вмінь у царині управління, творчої роботи (пошук креативних рішень), лідерських якостей, навичок планування та управління власним часом, навичок делегування повноважень та турботи про якість прийнятих рішень.

 

ІІ Спеціальні (фахові) компетенції:

2.1. Адміністративно-координаційні компетенції:

1.1. Адмініструвати: процес прийняття управлінських рішень; делегування повноважень;

1.2. Координувати: ділові контакти; конструктивну взаємодію з підлеглими, колегами, керівництвом; обмін інформацією в процесі діяльності; поведінку в проблемних ситуаціях.

 

2.2. Аналітично-діагностичні компетенції:

2.1. Аналізувати: власну діяльність та життєві цілі;

2.2. Діагностувати: власні можливості та обмеження.

 

2.3. Планово-прогностичні компетенції:

3.1.Розробляти: власну місію і пріоритети своєї діяльності; стратегію саморозвитку;

3.2.Планувати: власну кар*єру, фахове і професійне зростання; саморозвиток і самовдосконалення; особисту роботу (розробляти довгострокові та короткострокові плани своєї діяльності); час як ресурс.

 

2.4. Організаційно – правові компетенції:

4.1. Організовувати: виконання прийнятих рішень; доцільний вплив на поведінку інших; консультативну діяльність; ділові заходи;

 

2.5. Мотиваційні компетенції:

5.1. Формувати: ефективну систему самомотивації  діяльності

 

2.6. Контрольні компетенції:

6.1. Здійснювати моніторинг: досягнення цілей; процесу виконання планів;

6.2. Оцінювати:. виконання прийнятих рішень; результати своєї діяльності; свій емоційно-вольовий потенціал;

6.3. Забезпечувати: коригування власних цілей і планів; управління емоційним напруженням та стресом.

 

2.7. Комунікаційні компетенції:

7.1. Здійснювати: ефективну комунікацію, зворотний зв'язок; презентацію власного іміджу;

7.2. Організовувати: ділові контакти; конструктивну взаємодію.

 

2.8. Навчальні та науково-дослідницькі компетенції:

8.1.  Обирати: форми і методи дослідження процесів; джерела інформації для вивчення проблем;

8.2. Аналізувати: статистичну інформацію, наукові публікації, методичні матеріали, практичний досвід підприємств у використанні різних методів і інструментів управління.

 

 

Здатності фахівця виконувати функціональні

 завдання професійної діяльності

Теми дисципліни, що формують професійні компетенції

1. Адміністративно-координаційні компетенції:

 

1.1. Адмініструвати: процес прийняття управлінських рішень; делегування повноважень;

1.2. Координувати: ділові контакти; конструктивну взаємодію з підлеглими, колегами, керівництвом; обмін інформацією в процесі діяльності; поведінку в проблемних ситуаціях.

6

5, 6, 8

2. Аналітично-діагностичні компетенції:

 

2.1. Аналізувати: власну діяльність та життєві цілі;

2.2. Діагностувати: власні можливості та обмеження.

1, 2, 3

1, 2, 3, 8

3. Планово-прогностичні компетенції:

 

3.1.Розробляти: власну місію і пріоритети своєї діяльності; стратегію саморозвитку;

3.2.Планувати: власну кар*єру, фахове і професійне зростання; саморозвиток і самовдосконалення; особисту роботу (розробляти довгострокові та короткострокові плани своєї діяльності); час як ресурс.

1, 2, 3

1, 2, 3. 4

4. Організаційно – правові компетенції:

 

4.1. Організовувати: виконання прийнятих рішень; доцільний вплив на поведінку інших; консультативну діяльність; ділові заходи;

5, 6

5. Мотиваційні компетенції:

 

5.1. Формувати: ефективну систему самомотивації  діяльності

3

6. Контрольні компетенції:

 

6.1. Здійснювати моніторинг: досягнення цілей; процесу виконання планів;

6.2. Оцінювати:. виконання прийнятих рішень; результати своєї діяльності; свій емоційно-вольовий потенціал;

6.3. Забезпечувати: коригування власних цілей і планів; управління емоційним напруженням та стресом.

1, 2, 8

1, 6, 8

1, 2. 8

7. Комунікаційні компетенції:

 

7.1. Здійснювати: ефективну комунікацію, зворотний зв'язок; презентацію власного іміджу;

7.2. Організовувати: ділові контакти; конструктивну взаємодію.

1, 5

5, 6

8. Навчальні та науково-дослідницькі компетенції:

 

8.1.  Обирати: форми і методи дослідження процесів; джерела інформації для вивчення проблем;

8.2. Аналізувати: статистичну інформацію, наукові публікації, методичні матеріали, практичний досвід підприємств у використанні різних методів і інструментів управління.

 

7

7

 

 

 

2. Тематичний план вибіркової дисципліни "Персональний менеджмент»

 

 

№№ п\п

Теми курсу

Кількість годин

денна форма навчання

заочна форма навчання

лекції

практ. .зан.

інд. робота

підсумкова

СРС

контакт. зан.

інд. робота

підсумкова

СРС

1.

Тема 1. Сутність і зміст персонального менеджменту

 

1

6*

1

4

12

1

2

4

15

2.

Тема 2. Кар*єра менеджера

 

2

1

2

11

1

2

15

3.

Тема 3. Планування та мотивація своєї діяльності

 

2

1

2

12

2

2

15

4.

Тема 4. Управління власним часом

2

6*

2

12

2

2

16

5.

Тема 5. Організаційна культура менеджера

2

6*

2

11

2

2

15

6.

Тема 6. Прийняття рішень та делегування повноважень

2

6*

2

12

2

2

15

7.

Тема 7. Організація власної діяльності

 

2

1

2

11

2

2

15

8.

Тема 8. Управління собою та особистий самоконтроль

1

1

2

12

2

1

15

Разом годин:

14

28

15

93

14

15

121

 

*Включаючи 4 години на проведення тренінгу.

 

3.  Зміст вибіркової дисципліни  «Персональний менеджмент» за темами

Тема 1. Сутність і зміст персонального менеджменту

Принципи пошуку резервів в управлінні. Загальна модель якостей сучасного менеджера. Поняття персонального менеджменту. Роль персонального менеджменту в забазпеченні ефективної персональної діяльності менеджера і ефективної діяльності организації. Характеристики основних концепцій самоменеджменту (основні представники, основні ідеї, переваги та недоліки). Процес самоменеджменту. Характеристика функцій самоменеджменту.

Моделювання системи самоменеджменту. Знання та вміння менеджера в сфері персонального менеджменту. Сутність самооцінки. Роль самооцінки в підвищенні ефективності діяльності менеджера. Види самооцінок. Вплив неадекватної самооцінкини на результати діяльності керівника.Способи самооцінки. Характеристика процесу самооцінки.

Причини, що спонукають менеджера займатись самовдосконаленням. Цикл самовдосконалення. Характеристика технік самовдосконалення.

Тема 2. Кар’єра менеджера

Визначення життєвих цілей. Роль цілевстановлення в діяльності менеджера. Розробка особистої місії. Визначення стратегічних цілей.

Інструменти впорядкування цілей за ступенем пріоритетності. Визначення цілей на рік, місяц, тиждень. Ознаки добре сформульованих цілей.

Вибір кар’єри, технологія пошуку та отримання роботи. Професійне навчання. Фактори успіху на новій роботі.

Самореклама і само маркетинг.

Тема 3. Планування та мотивація своєї діяльності

Пріоритети власної діяльності. Формулювання та планування цілей своєї діяльності.

Потреби та особисті цілі. Внутрішні і зовнішні мотиви власної діяльності. Успіх, визнання, інтерес до роботи, відповідальність, кар*єрне просування.

Винагороди. Встановлення пріоритетів своєї діяльності.

Тема 4. Управління власним часом

Час менеджера та ефективність його використання. Складові економії робочого часу. Способи обліку часу. Показники, що використовуються для аналізу використання часу. Технології планування часу: планування через пріоритети, ресурсно-календарне планування, метод структурізації уваги.

Огляд інструментів планування часу: блокноти, органайзери, тайм-менеджери, компьютерні програми для планування робочого часу. Методика розробки довгострокових, річних, місячних, тижневих, денних планів часу.

Основні правила самоорганізації. Раціоналізація персональної діяльності (персональний реінжиніринг). Огляд технік ефективної діяльності : боротьби з повільністю; тактичної відмови (вміння казати ні) підлеглим, колегам, керівнику; ефективного використання перехідного часу; ефективного делегування.

Тема 5. Організаційна культура менеджера

Сутність, складові та принципи формування іміджу. Характеристика ефектів сприйняття: візуального іміджа, перших фраз, “ореола”, порядка, проекції. Вплив зовнішнього вигляду менеджера на формування першого враження. Роль мовлення у формуванні іміджу. Вплив невербальних сигналів на формуванні іміджу та успішність ділового спілкування. Встановлення і підтримування зорового контакту.

Пози і жести: відкритості, впевненості, розмірковування, підозри, захисту, небажання слухати, брехні. Правила правильної інтерпретації поз і жестів.

Діловий етикет. Роль етикету в ділових контактах.

Ділове спілкування. Процес побудови відносин з людьми в організації. Фільтри сприйняття. Основні складові успішних взаємовідносин. Стратегії взаємовідносин.

Прийом відвідувачів Види прийомів. Ефективна стратегія управління потоком відвідувачів. Особливості спілкування по телефону. Мистецтво переконання.

Проведення ділових заходів. Наради і їх роль в управлінні організацією. Публічний виступ. Техніка ефективної взаємодії з аудиторією.

Роль секретаря менеджера в організації діяльності менеджера.

Процес перговорів. Етапи переговорного процесу. Характеристика технічних прийомів ведення переговорів. Методи ведення переговорів: позиційного торгу, принципові переговори. Тактичні прийоми ефективного проведення переговорів. Встановлення і підтримка контактів, маніпулювання співрозмовниками, роботи із запереченнями, управління конфліктами, ефективної взаємодії з неформальними лідерами.

Тема 6. Прийняття рішень та делегування повноважень

Значення, особливості і види рішень, що приймаються менеджером. Методи прийняття рішень. Встановлення пріоритетів справ.

Необхідність делегування. Технологія ефективного делегування. Переваги і недоліки делегування. Процедура доведення рішення до підлеглого: правила, прийоми, методи. Консультування підлеглих. Контроль за виконанням рішень. Техніка заохочення і покарання підлеглого.

Тема 7. Організація власної діяльності

Самоорганізація індивіда та система управління власною діяльністю.

Поняття робочого місця менеджера і необхідність його організації. Характеристика функціональних зон робочого місця менеджера. Огляд оснащення функціональних зон робочого місця менеджера.

Раціональне розташування документів на робочому місці. Систематизація і упорядкування робочих, довідкових і допоміжних, архівних матеріалів. Зберігання матеріалів у електронному вигляді. Процес самоорганізації робочого простору (аналіз, планування, дія).

Інформаційне забезпечення роботи менеджера. Наслідки невдалої організації роботи з інформацією. Раціональні прийоми роботи з інформацією. Прийоми, які дозволяють менеджеру бути завжди інформованим. Протидія інформаційному пресингу.

Шляхи раціоналізації особистої роботи менеджера. Техніка роботи з документами. Поняття документа та класифікація документів. Основні реквізити ділових документів. Правила складання документів. Організація роботи з документами. Написання ділових листів. Складання резюме.

Тема 8. Управління собою та особистий самоконтроль

Самоорганізація здоров”я менеджера. Емоційно–вольові резерви працездатності. Гігієна розумової діяльності та психологічна підготовка до роботи.

Емоції. Методи контролю емоцій та можливості їх використання.

Подолання страху та стресу. Сутність стресу. Можливі реакції людини на стрес. Фізичні, емоційні, поведінкові ознаки стресу. Огляд факторів стресу: організаційних, поза організаційних і особистісних. Динаміка стресу. Необхідність управління стресом і основні методи, що застосовуються в управлінні стресом.

Особистий самоконтроль процесу діяльності та результатів. Оцінка дня, що минув. Аналіз та оцінка рівня організації праці менеджера. Самооцінка результатів роботи менеджера.

 

4. Плани занять

4.1. Плани лекцій

1. Лекція – бесіда  (2 год.)

Сутність та зміст персонального менеджменту.

 1. Загальна модель якостей сучасного менеджера
 2. Мета і функції персонального менеджменту
 3. Система персонального менеджменту
 4. Самооцінка менеджера.
 5. Самовдосконалення менеджера.

2. Міні-лекція (2 год.)

Кар’єра менеджера

1. Визначення життєвих цілей

2. Професійне самовизначення менеджера

3. Планування кар*єри і професійне навчання

4. Самореклама і самомаркетинг

3. Проблемна лекція  (2 год.)

Планування та мотивація своєї діяльності

 1. Визначення власних пріоритетів, формулювання та планування цілей своєї діяльності
 2. Усвідомлення своїх потреб та ранжування особистих цілей
 3. Встановлення довгострокових і середньострокових планів
 4. Внутрішні і зовнішні мотиви власної діяльності
 5. Встановлення пріоритетів винагород своєї діяльності

4. Лекція (4 год.)

 Управління власним часом

 1. Час менеджера і ефективність його використання
 2. Основні правила економії робочого часу
 3. Розпорядок робочого дня і техніка планування особистого часу менеджера
 4. Складові економії робочого часу
 5. Лекція – дискусія (4 год.)

Організаційна культура менеджера

 1. Імідж менеджера
 2. Проведення ділових заходів
 3. Тактика ділових взаємовідносин
 4. Техніки ефективної взаємодії

6. Лекція  (4 год.)

Прийняття рішень та делегування повноважень

 1. Методи прийняття рішень та принципи встановлення пріоритетів
 2. Основні цілі і ситуації делегування повноважень
 3. Технологія делегування
 4. Консультування підлеглих

 

7. Лекція – бесіда (2 год.)

Організація власної діяльності

 1. Самоорганізація індивіда та система управління власною діяльністю
 2. Техніка особистої роботи
 3. Організація робочого місця
 4. Інформаційне забезпечення роботи менеджера
 5. Шляхи раціоналізації особистої праці менеджера

 

8. Лекція (2 год.)

Управління собою та особистий самоконтроль

 1. Закони управління собою
 2. Самоорганізація здоров”я менеджера
 3. Емоційно-вольові резерви працездатності
 4. Методи контролю емоцій
 5. Управління стресом
 6. Особистий самоконтроль та самооцінка діяльності та результатів

 

4.2. Плани семінарських (практичних) занять з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент” для очної форми навчання

                                                            Заняття 1 – тренінг

Тема 1. Сутність та зміст персонального менеджменту.   6 год.

        (в т.ч. 4 години на проведення тренінгу управлінських вмінь.)

      Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності базових понять концепції персонального менеджменту;

 •      вміння визначення ключових факторів самоуправління.

Орієнтовний перелік питань:

 • модель якостей сучасного менеджера;
 • сутність і функції самоменеджмента;  
 • процес самооцінки;
 • техніка самовдосконалення;

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • Розгляд кейсів щодо виявлення складових роботи менеджера в організації.
 • Розгляд ситуаційних вправ щодо модель якостей сучасного менеджера;
 • Проведення тренінгу  управлінських якостей (метод.матеріали щодо змісту та порядку проведення представлені у Методичних рекомендаціях (див. рекомендовану літературу)

 

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

                                    Заняття 2 –дискусія з елементами аналізу

Тема 2. Кар’єра менеджера 

Тема 3. Планування та  мотивація своєї діяльності      2 год .

 

                       Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності базових понять концепції персонального менеджменту;

 •       вміння визначення ключових факторів самоуправління.
 •  знання сутності .базових понять мотивації та різних концепцій їх використання
 • вміння визначення ключових факторів формування власної мотивації діяльності;
 • вміння застосовувати сучасні методи управління розвитком своєї кар’єри     

Орієнтовний перелік питань:

 • розробка особистої місії, довгострокових і короткострокових цілей;
 • планування часу менеджера;
 • визначення цілей;
 • управління кар*єрою.
 • пріоритети власної діяльності;
 • потреби та особисті цілі;
 • внутрішні і зовнішні мотиви власної діяльності;

 План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-  З”ясування  ступеня засвоєння студентами матеріалу теми шляхом співбесіди та         міжгрупової дискусії з проблемних питань

- Обговорення виступів студентів з проблемних питань щодо  практичного застосування концепції самоменеджменту.

 • Розгляд кейсів щодо:

         організації робочого місця менеджера.

       ранжування особистих цілей;

       мотивов діяльності.

 • Рольова гра: “Формування моделі ефективного менеджера”.

-  Виконання практичних завдань по ранжуванню цілей.

 

 Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 3. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 4. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

Заняття 3 - тренінг

                   Тема 4.  Управління власним часом    6 год.

                          (в т.ч. 4 години на проведення тренінгу)

      

                      Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності базових понять концепції  управління часом

 • вміння робити аналіз використання власного часу
 • вміння визначати пріоритети діяльності
 • вміння планувати та контролювати використання власного часу

Орієнтовний перелік питань:

- складові економії часу та його раціонального використання

- основні фактори управління часом

- методи та інструменти управління часом

    План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • Розгляд кейсів щодо виявлення складових роботи менеджера в організації.
 • Розгляд ситуаційних вправ щодо проблем використання робочого часу
 • Проведення тренінгу  (метод..матеріали щодо змісту та порядку проведення представлені у Методичних рекомендаціях (див. рекомендовану літературу)

 

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

Заняття 4 - тренінг

Тема 5.  Організаційна культура менеджера  6 год.

                          (в т.ч. 4 години на проведення тренінгу)

      

                      Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності та складових діяльності мнеджера

-    вміння використовувати соціально-психологічні підходи в роботі з підлеглими

 • вміння визначати пріоритети діяльності
 • вміння використовувати різні комунікативні технології при вирішенні  проблемних питань в діяльності

Орієнтовний перелік питань:

 • імідж менеджера
 • правила прийому відвідувачів
 • причини виникнення проблемних ситуацій в діяльності менеджера
 • технології їх уникнення
 • маніпуляції в діяльності менеджера та захист від них
 • правила спілкування по телефону
 • робота з документами
 • підготовка до виступу, наради, переговорів

                   План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 - Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

 - Розгляд кейсів з:

                  взаємодії нового менеджера з недисциплінованими підлеглими;

                  використання правил переконання підлеглого.

 

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

Заняття 5 –семінар-вирішення ситуаційних вправ з використанням активних методів навчання

Тема 6. Прийняття рішень та делегування повноважень  6 год..

Завдання - формування фахових компетентностей:

 • знання основних складових прийняття рішень та делегування повноважень;
 • знання основних факторів, що впливають на ефективність прийняття рішень та делегування повноважень;
 • вміння застосовувати  різні методи прийняття рішень та делегування повноважень.

                    Орієнтовний перелік питань:

 • взаємодія менеджера з керівництвом і колегами;
 • техніка доведення до підлеглого управлінського рішення;
 • методи передачі рішень на виконання;
 • організація консультування підлеглих;
 • ефективна взаємодія менеджера із зовнішнім консультантом;

                   План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-  Обговорення виступів студентів з проблемних питань.

- Робота в групах з конкретними ситуаціями прийняття управлінських рішень та делегування повноважень.

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

                           

 Заняття 6 –семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

Тема 7. Організація власної діяльності  

Тема 8. Управління собою та особистий самоконтроль        2 год.

 

Завдання - формування фахових компетентностей:

 • знання основних складових організації роботи менеджера;
 • знання основних факторів, що впливають на ефективність роботи менеджера;
 • вміння застосовувати  різні методи організації власної роботи
 •    знання основних складових контроля власного стану здоров’я;
 • знання основних факторів, що впливають на емоційний стан;
 • вміння застосовувати  різні методи контролю емоцій та управління стресом

          Орієнтовний перелік питань:

 • самоорганізація менеджера та система управління власною діяльністю

-  техтніка особистої роботи

-  організація робочого місця

-  інформаційне забезпечення роботи менеджера

-  шляхи раціоналізації особистої праці менеджера

 • методи контролю емоцій
 • управління стресом
 • особистий самоконтроль та самооцінка діяльності та результатів

  План заняття та види інноваційних технологій навчання:

-  обговорення виступів студентів з проблемних питань.

-  робота в групах з конкретними ситуаціями по  проблемам організації діяльності менеджера.

 •  робота в групах з конкретними ситуаціями по  проблемам контроля емоцій
 •  самодіагностика

Інформаційнщ-методичне  забезпечення:

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

4.3. Плани контактних занять з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент” для студентів заочної  форми  навчання

 

Заняття 1 –міні-лекція з використанням активних методів навчання

Тема 1. Сутність та зміст персонального менеджменту              2 год.

                         Тема 2. Кар’єра менеджера         

Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності базових понять концепції персонального менеджменту;

 • вміння визначення ключових факторів самоуправління.
 • знання сутності базових понять концепції персонального менеджменту;
 • вміння визначення ключових факторів самоуправління.

Орієнтовний перелік питань:

 • модель якостей сучасного менеджера;
 • сутність і функції самоменеджмента;
 • процес самооцінки;
 • техніка самовдосконалення;
 •    розробка особистої місії, довгострокових і короткострокових цілей;
 • планування часу менеджера;
 • визначення цілей;
 • управління кар*єрою.

                  

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • викладення теоретичного матеріалу;
 • дискусія з проблемних питань.
 • розгляд кейсів щодо виявлення складових роботи менеджера в організації.
 • розгляд ситуаційних вправ щодо модель якостей сучасного менеджера;
 • - з”ясування  ступеня засвоєння студентами матеріалу теми шляхом співбесіди та    міжгрупової дискусії з проблемних питань
 • -обговорення виступів студентів з проблемних питань щодо  практичного застосування концепції самоменеджменту.
 • рольова гра: “Формування моделі ефективного менеджера”.

          

    Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

                                             Заняття 2 – дискусія з елементами аналізу

Тема 3. Планування та  мотивація своєї діяльності  2 год .

                        Завдання - формування фахових компетентностей:

 • - знання сутності .базових понять мотивації та різних концепцій їх використання
 • вміння визначення ключових факторів формування власної мотивації діяльності;
 • вміння застосовувати сучасні методи управління розвитком своєї кар’єри     

Орієнтовний перелік питань:

 • пріоритети власної діяльності;
 • потреби та особисті цілі;
 • внутрішні і зовнішні мотиви власної діяльності;

 

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • викладення теоретичного матеріалу;
 • дискусія з проблемних питань.

-     розгляд кейсів з:

            ранжування особистих цілей;

            мотивов діяльності.

-   виконання практичних завдань поранжуванню цілей.

-   обговорення виступів студентів з проблемних питань.

 

Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 3. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 4. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

Заняття 3 - міні-лекція з використанням активних методів навчання

                   Тема 4.  Управління власним часом    2 год.

                        Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності базових понять концепції  управління часом

 • вміння робити аналіз використання власного часу
 • вміння визначати пріоритети діяльності
 • вміння планувати та контролювати використання власного часу

 

       Орієнтовний перелік питань:

-складові економії часу та його раціонального використання

- основні фактори управління часом

- методи та інструменти управління часом

          План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • викладення теоретичного матеріалу;
 • дискусія з проблемних питань.
 •   розгляд кейсів щодо виявлення складових роботи менеджера в організації.
 •   розгляд ситуаційних вправ щодо проблем використання робочого часу

 

          Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

Заняття 4 - лекція з використанням активних методів навчання

Тема 5.  Організаційна культура менеджера  2 год.

                        Завдання - формування фахових компетентностей:

               -   знання сутності та складових діяльності менеджера

-   вміння використовувати соціально-психологічні підходи в роботі з підлеглими

 • вміння визначати пріоритети діяльності
 • вміння використовувати різні комунікативні технології при вирішенні проблемних питань в діяльності

        Орієнтовний перелік питань:

 • імідж менеджера
 • правила прийому відвідувачів
 • причини виникнення проблемних ситуацій в діяльності менеджера
 • технології їх уникнення
 • маніпуляції в діяльності менеджера та захист від них
 • правила спілкування по телефону
 • робота з документами
 • підготовка до виступу, наради, переговорів

                   План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • викладення теоретичного матеріалу;
 • дискусія з проблемних питань.

-  обговорення виступів студентів з проблемних питань.

 - розгляд кейсів з:

          взаємодії нового менеджера з недисциплінованими підлеглими;

                                 використання правил переконання підлеглого.

 

         Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

Заняття 5 –семінар-вирішення ситуаційних вправ з використанням активних методів навчання

Тема 6. Прийняття рішень та делегування повноважень  2 год..

 

 Завдання - формування фахових компетентностей:

 • знання основних складових прийняття рішень та делегування повноважень;
 • знання основних факторів, що впливають на ефективність прийняття рішень та делегування повноважень;
 • вміння застосовувати  різні методи прийняття рішень та делегування повноважень.

                    Орієнтовний перелік питань:

 • взаємодія менеджера з керівництвом і колегами;
 • техніка доведення до підлеглого управлінського рішення;
 • методи передачі рішень на виконання;
 • організація консультування підлеглих;
 • ефективна взаємодія менеджера із зовнішнім консультантом;

                 

           План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 •  викладення теоретичного матеріалу;
 • дискусія з проблемних питань.

- обговорення виступів студентів з проблемних питань.

- робота в групах з конкретними ситуаціями прийняття управлінських рішень та делегування повноважень.

    Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

                                  Заняття 6 –семінар-вирішення ситуаційних вправ

Тема 7. Організація власної діяльності   2 год.

Завдання - формування фахових компетентностей:

 • знання основних складових організації роботи менеджера;
 • знання основних факторів, що впливають на ефективність роботи менеджера;
 • вміння застосовувати  різні методи організації власної роботи

                    Орієнтовний перелік питань:

 • самоорганізація менеджера та система управління власною діяльністю

- техтніка особистої роботи

- організація робочого місця

- інформаційне забезпечення роботи менеджера

- шляхи раціоналізації особистої праці менеджера

План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • викладення теоретичного матеріалу;
 • дискусія з проблемних питань.

-   робота в групах з конкретними ситуаціями по  проблемам організації діяльності менеджера.

Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

Заняття 7 – дискусія з елементами аналізу, модульна контрольна робота

Тема 8. Управління собою та особистий самоконтроль  2 год.

 

Завдання - формування фахових компетентностей:

 • знання основних складових контроля власного стану здоров’я;
 • знання основних факторів, що впливають на емоційний стан;
 • вміння застосовувати  різні методи контролю емоцій та управління стресом

                  

 Орієнтовний перелік питань:

 • самоорганізація здоров”я менеджера
 • методи контролю емоцій
 • управління стресом
 • особистий самоконтроль та самооцінка діяльності та результатів

 

           План заняття та види інноваційних технологій навчання:

 • викладення теоретичного матеріалу;
 • обговорення виступів студентів з проблемних питань.
 •  робота в групах з конкретними ситуаціями по  проблемам контроля емоцій
 • самодіагностика
 •  проведення комплексної аудиторної самостійної роботи (ПМК)

 

   Інформаційнещ-методичне забезпечення

 1. Бутенко Н.Ю., Черпак Ф.Є. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011.
 2. Методичні рекомендації та завдання для роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 3. Методичні рекомендації та завдання для підготовки до роботи на міждисциплінарному тренінгу для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» магістерських програм «Менеджмент корпорацій», «Менеджмент малого бізнесу», «Менеджмент інноваційної діяльності» / Укладачі: Н.Ю.Бутенко, А.Є.Черпак. — К.: КНЕУ, 2008.
 4. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 5. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 6. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для  менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.

 

 

4.4. Плани  навчальної роботи студентівз  заочної  форми  навчання в міжсесійний період

Відповідно до наказу №84 від 13.02.2014 р. в міжсесійний період для студентів заочної форми навчання передбачено виконання обов”язкових та вибіркових видів робіт згідно карти самостійної роботи студентів.

Так, обов”язково має бути виконана домашня письмова робота, яка передбачає дослідження практичихі аспектів застосування теоретичних положень персонального менеджменту на вітчизняних підприємствах. Завдання має представляти собою розгорнуту відповідь з наведенням конкретних прикладів з практики роботи вітчизняних та закордонних організацій. Перелік теоретичних питань наведено в 9 розділі РНП (з урахуванням введення додаткових розділів  в новій редакції буде р.13).

Серед пропозицій вибіркових завдань за картою самостійної роботи студентів заочної форми навчання студент самостійно обирає одне з завдань та виконує його в міжсесійний період. Відповідно до специфіки вибраного завдання студент може оволодіти відповідними фаховими компетенція ми (загальний перелік їх представлено на стор.3-8).

Студент повинен захистити домашню письмову роботу та вибіркове завдання  за два тижні до екзаменаційної сесії протягом міжсесійного періоду у відповідності до графіку проведення «Дня заочника»  -  2-а і 4-та суботи навчального семестру.

  Оцінювання виконаних робіт та захисту їх в «День заочника» здійснюється за критеріями оцінювання знань, які викладено в р.9.

Індивідуально-консультативна робота з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент» проводиться у формі індивідуальних занять зі студентами, консультацій та перевірки виконання завдань самостійної роботи студентів. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи за кожною формою навчання розробляється викладачем після затвердження розкладу занять і розміщується на стенді кафедри.

При вивченні вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент» не передбачено виконання розрахункових завдань.

 

 1. Самостійна робота студентів з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

Самостійна робота над програмним матеріалом дисципліни є обов’язковою, оскільки це є передумовою формування знань та навичок за фаховим спрямуванням.

Самостійне опрацювання окремих питань та тем здійснюється студентами згідно з програмою дисципліни за джерелами, зазначеними у списку рекомендованої літератури, та знайденими самостійно на підставі «Карти самостійної роботи студентів (КСРС)». 

КСРС розроблено у відповідності до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ», затвердженого Вченою радою КНЕУ 20.12.2012. КСРС відображають перелік форм самостійної роботи студента, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

            Самостійна робота студентів над навчальною вибірковою дисципліною «Персональний менеджмент» включає:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;
 • підготовка до контактних та практичних занять;
 • підготовка до обговорення ситуаційних завдань та кейсів;
 • підготовка до модульного контролю;
 • робота над виконанням групового проекту;
 • систематизація вивченого матеріалу курсу перед складанням модулів та іспиту;
 • виконання індивідуальних завдань.

Конкретний перелік видів самостійної роботи з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент», терміни їх виконання, форми контролю і звітності критерії оцінювання містять Карти самостійної роботи студента, наведені нижче. Такі карти розроблені для різних форм навчання (денна, вечірня).

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС із «Методичного комплексу навчальних  матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», розміщених на сайті КНЕУ і обирає індивідуальні вибіркові завдання.

Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, фіксуються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

На першому занятті викладач доводить до відома студентів інформацію щодо організації самостійної роботи: терміни виконання завдань, максимальну кількість балів за кожен вид роботи, час проведення консультацій, а також інформацію про розміщення на сайті університету „Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)”, в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

Кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС, обирає індивідуальні завдання та відповідно до узгоджених термінів звітує викладачу про їх виконання.

Бали, одержані студентами за виконання різних видів СРС, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

 

Тема 1.Сутність і зміст персонального менеджменту.

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • техніки організації персональної діяльності;
 • характеристика основних концепцій самоменеджменту;
 • характеристика функцій самоменеджменту;
 • принципи організації персональної діяльності менеджера.

3. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань:

 • розробка корпоративних стандартів організації діяльності менеджера;
 • стратегічний самоменеджмент;
 • техніка делегування завдань підсвідомості.

4. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • основні поняття і категорії персонального менеджменту;
 • функції самоменеджменту;
 • встановлення цілей;
 • планування часу;
 • організація персональної діяльності;
 • самоконтроль.

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

Тема 2. Кар*єра менеджера

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • типи розвитку кар*ри;
 • вплив цілепокладання на досягнення та кар*єру менеджера;
 • стадії розвитку ділової кар*єри.

3. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • життєві цілі;
 • розробка особистої місії;
 • вибір кар*єри;
 • пошук нової роботи;
 • фактори досягнення успіху на новій роботі.

5. Виконання індивідуальних завдань.

Тема 3. Планування та  мотивація своєї діяльності

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • основи планування;
 • планування особистої роботи менеджера;
 • основні концепції мотивації та їх використання в сучасних умовах.

3. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань:

 • саморганізація: цілі та проблеми впровадження;
 • вибір приоритетів.

4. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • сутність планування своєї діяльності;
 • типи планів та їх використання;
 • планування особистої роботи менеджера;
 • інструменти планування часу менеджера;
 • мотивація діяльності менеджера;
 • зовнішня та внутрішня мотивація;
 • винагородження.

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

Тема 4. Управління власним часом

1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • складові економії часу менеджера;
 • планування особистої роботи менеджера;
 • раціональний прозподіл часу менеджера;
 • інструменти планування часу.

3. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань:

 • саморганізація: цілі та проблеми впровадження;
 • вибір приоритетів.

4. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • робочий час менеджера;
 • критерії ефективності його використання;
 • складові економії робочого часу;
 • планування особистої роботи менеджера;
 • інструменти планування часу менеджера.

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

Тема 5.Організаційна культура менеджера

1. Опрацювання теоретичних основ  прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення  окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • зовнішній вигляд менеджера;
 • дотримання правил ділового етикету;
 • тактика взаемодії із співрозмовниками різних типів;
 • маніпулювання співрозмовником. Захист від маніпуляції;
 • початок бесіди;
 • управління конфліктами;
 • взаемодія із діловими партнерами;
 • захист від некоректних співрозмовників;
 • прийоми, що дозволяють тактовно завершити ділову бесіду.
 1. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань:

-  одяг ділової людини;

-  мова і нейролінгвістичне програмування при формуванні іміджу.

 • маніпулювання інформаціею;
 • способи і прийоми переконання співрозмовника;
 • технологія кадрових бесід.

4. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • процес маніпулювання;
 • етапи ділової бесіди;
 • техніка роботи з запереченнями;
 • техніка ефективного слухання;
 • прийоми стимулювання співрозмовника на прийняття рішення;
 • формування позитивного іміджу;
 • зовнішній вигляд ділової людини;
 • мова ділової людини;
 • діловий етикет.

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

Тема 6. Прийняття рішень та делегування повноважень.

1. Опрацювання теоретичних основ  прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення  окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • тактика ефективної взаемодії з різними типами підлеглих і керівників;
 • індивідуальні та колегіальні рішення;
 • технологія оптимального виконання доручення;
 • контроль і оцінка виконання доручення;
 • взаемодії з підлеглими і керівником.

     3. Підготовка конспектів нукових текстів за проблемою: сучасні техніки     і методи прийняття управлінських рішень.

4. Систематизація вивченого матеріалу курсу перед  модульним контролем за такими складовими:

 • типи управлінських рішень;
 • доведення до підлеглого управлінського рішення;
 • технологія критики;
 • умови та техніка делегування повноважень;
 • переваги та недоліки делегування.

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

Тема 7. Організація власної діяльності

1. Опрацювання теоретичних основ  прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • складання і оформлення організаційно-розпорядчих документів;
 • робота менеджера з документами власного архіву;
 • написання резюме;
 • написання переконуючих листів.

3. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань:

 • шляхи раціоналізації особистої праці;
 • електронне діловодство;
 • протидія інформаційному пресингу.

4. Систиматизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • управління власною діяльністю;
 • техніка особистої роботи;
 • інформація та її використання в діяльності менеджера.

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

Тема 8. Управління собою та особистий самоконтроль.

1. Опрацювання теоретичних основ  прослуханого лекційного матеріалу.

2. Вивчення  окремих питань, що передбаченні для самостійного опрацювання:

 • самоорганізація здоров‘я менеджера;
 • вплив біоритмів на ефективність діяльності керівника;
 • методи контролю емоцій;
 • стрес та його вплив на результати діяльності і самовідчуття.

3. Підготовка до виступу на семінарському занятті з проблемних питань:

 • фен-шуй на виробництві;
 • врахування біоритмів при організації персональної діяльності;
 • електроний офіс;
 • антистресовий стиль спілкування.

4. Систиматизація вивченого матеріалу курсу перед модульним контролем за такими складовими:

 • організація робочого місця керівника;
 • стрес і його подалання;
 • працездатність менеджер
 • особистий самоконтроль і самооцінка діяльності та її результатів..

5. Виконання індивідуальних завдань.

 

 1. Поточний і підсумковий контроль знань з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

6.1. Очна форма навчання

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

для студентів  галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальності 8.030601 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент промислових підприємств»

 

Денна форма навчання

для  підсумкового контролю у формі заліку

семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За активну роботу та зворотній зв’язок на лекційних заняттях                                     20

(із розрахунку 1 бал за заняття)

За результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо)

 

Змістовий модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань

Тренінг

6

2

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

4

3

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

Змістовий модуль №2

4

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Тренінг

6

5

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Тренінг

6

6

Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки

Тренінг

6

Виконання домашніх завдань

7

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар – вирішення ситуаційних вправ

4

8

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Дискусія з елементами аналізу

4

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

40

Усього  балів за роботу  в аудиторії

60

 

 

За результати виконання контрольних (модульних) завдань **

Модуль 1

Написання модульної контрольної роботи

10

Модуль 2

Написання модульної контрольної роботи

10

Усього балів за модульний контроль

20

За результати виконання та захисту індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

 

2. Аналітичний звіт (стаття, тези) з власних досліджень за віповідною тематикою

10

 

3. Підготовка презентацій за заданою тематикою

5

 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

 

Разом балів за  СРС

50

 

Разом балів

100

 

           

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки (дисципліни).

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки (дисципліни) визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідної діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів денної форми форми навчання з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

 

Об'єктом поточного контролю є результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

   1. відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (максимальна оцінка - 40 балів);
 1. результати виконання двох контрольних (модульних) робіт (максимальна оцінка - 10 балів за кожне);
 2. результати виконання і захисту двох завдань самостійної роботи студента (максимальна оцінка за виконання кожного представлена в Карті самостійної роботи студента);

 

  1. Контроль відповідей (виступів) на аудиторних заняттях студента впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його знань, продемонстрованих на семінарських і практичних заняттях за окремими темами дисципліни. При цьому на практичних заняттях застосовуються різні форми роботи (експрес-опитування, міні-тестування, робота з кейсами  в групах тощо), що дозволяє більшості студентів отримати оцінку на кожному практичному занятті.

Шкала оцінювання становить 0; 1; 2 бали за наступною шкалою

 • за відсутності відповіді на питання – 0 балів;
 • за неповної або неточної відповіді  – 1 бал;
 • за повної та точної відповіді            – 2 бали.

Загальна сума балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  визначається простим сумуванням, але не може перевищувати 30 балів.

Оцінюванню підлягають усні відповіді і виступи в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь у ділових іграх тощо.

  1. Контроль активності роботи студента на лекційних заняттях впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його активності, якості надання зворотного зв’язку та залученості у взаємодію з викладачем на лекціях

3. Виконання модульних контрольних завдань.

Перше модульне контрольне завдання складається з 5-ти відкритих тестових завдань  за  темами 1 – 5 дисципліни.

Для оцінювання рівня відповідей на кожне відкрите тестове завдання використовуються такі критерії:

 • 4 бала       – питання розкрите повністю;
 • 2 бал        – питання розкрите частково;
 • 0 балів     – питання не розкрите.

Відповідь на контрольну (модульну) роботу оцінюється за шкалою (0; 1; 2) пропорційно розкриттю складових контрольного завдання

Друге модульне контрольне завдання складається з 20-ти тестових запитань за   програмою дисципліни.

За кожне завдання студент може отримати максимальну кількість балів 10 за такою шкалою:

9-10 правильних відповідей – 10 балів,

8 правильних відповідей -  8 балів,

  7 правильних відповідей – 6 балів,

 5-6 правильні відповіді – 4 бали;

 3-4 правильні відповіді – 2 бали;

  1.  правильні відповіді – 0 балів.

 

4. Оцінювання виконання індивідуальних завдань

Різновиди індивідуальних завдань наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

"Звіт про виконання індивідуального завдання (назва завдання)" студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи).

Кожне із завдань оцінюється максимально 10 бал. Для оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань використовуються такі критерії:

 • самостійність роботи студента;
 • виконаний належним чином увесь обсяг завдання;
 • інформація добре опрацьована та ілюстрована;
 • завдання виконано в запропоновані терміни;
 • ідентифікація сфер ефективного використання пропозицій.

 

Відображення зазначених складових у відповіді студента   оцінюється за такими критеріями:

 1. Точне і повне дотримання зазначених складових у відповіді студента оцінюється 10 балами.
 2. Неточне або неповне висвітлення будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 2 бали.
 3. Відсутність будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 4 бали.

Перевірка індивідуальних робіт відбувається у формі захисту під час індивідуально консультативної роботи (ІКР) або у формі презентацій на семінарських заняттях.

 

Перелік індивідуальних практичних завдань та методичні вказівки щодо їх оформлення та подання

Виконання індивідуальних завдань повинно передбачати:

 • роботу з рекомендованою літературою та опанування матеріалу тематики дисципліни;
 • кореспондування індивідуальних завдань з відповідними розділами дипломної роботи, консультаційного проекту та звіту з практики;
 • захист виконаних індивідуальних завдань.

Перелік та зміст індивідуальних завдань наведені нижче.

Завдання 1

Тип завдання: огяд та зіставлення різних моделей та концепцій кар’єри.

Мета завдання: ознаймлення з різними підходами до визначення, структурування та здійснення кар*єри.

Форма представлення звіту:

 1. Представити порівння різних підходів у вигляді таблиці:

Таблиця 1.1

Порівняльна характеристика моделей кар’єри

1. Загальна концепція подання проблеми

 

 

2. Базові поняття, що розглядаються при викладанні проблеми

 

 

3. Спільні підходи до розглядання проблеми

 

 

4. Специфічні підходи до розглядання проблеми

 

 

 

 1. Представити свій план кар’єри на 5 років та на 20 років.

Завдання 2

Тип завдання: аналіз використання робочого часу менеджера.

Мета завдання: формування практичних навичок з аналізу і планування робочого часу керівника. Проведення фотографії робочого часу менеджера і підготовка рекомендацій щодо покращенню використання робочого часу керівника.

Форма представлення звіту:

 • листок фотографії робочого часу (за декілька типових днів). При ФРЧ вивчення затрат робочого часу виконується шляхом спостереження і замірів всіх без винятку затрат робочого часу в порядку їх фактичної послідовності. Реєстрацію рекомендується вести за 15-20 хв. проміжки часу. Результат фотографії робочого часу надати за наступною формою:

Вид діяльності

Інтервал часу (від-до)

Тривалість (хвилин)

 

 

 

 

 

 • після завершення спостереження дані систематизуються і аналізуються.

Всі види затрат часу необхідно згрупувати в окремі самостійні групи. В якості критерія можуть виступати слідуючі фактори:

 • характер виконуємих робіт
 • функції керівництва колективом
 • форма роботи
 • методи виконання управлінських операцій

Визначити питому вагу кожного виду затрат в сумарних затратах часу кожного керівника за весь період спостереження за формою:

Найменування затрат часу

Тривалість

Можливість скорочення

 

хвилин

% до підсумку

 

       
 • здійснити аналіз основних перешкод раціонального використання часу за формою, поданою нижче:

Вид перешкоди

Інтервал часу (від-до)

Тривалість (хвилин)

Хто?

Причина перешкод

 

 

 

 

 

 

 • за результатами аналізу підготувати пропозиції з покращення використання робочого часу менеджера.

Завдання 3

Тип завдання: дослідження комунікації в організації за наступними питаннями:

 • яким чином зворотний зв’язок допомогає менеджеру досягати ефективної взаємодії з підлеглими;
 • яким чином ефективна комунікація сприяє підсилинню мотивації функціональної поведінки;
 • яким чином формальна та неформальна комунікації задовольняє потреби керівника та підлеглих.

Мета завдання: визначити роль та основні функції комунікації в організації та в дільності менеджера та проаналізувати можливості кправління, що пов*язані з удосконаленням комунікативних процесів.

Форма представлення звіту: обгрунтований звіт за результатами досліджень (не менше 10 сторінок), який охоплює:

 • конкретні приклади стосовно питань, що вивчаються (не менше ніж 5 – 6);
 • їх аналіз;
 • напрямки вдосконалення.

Завдання 4

Тип завдання: дослідження іміджу менеджера організації (за такими напрямками: зовнішній вигляд; мовлення; невербальна поведінка; діловий етикет) та факторів стресу в діяльності менеджера організації.

Мета завдання: визначити роль та основні функції іміджу менеджера в організації; дослідити складові іміджу менеджеру; визначити причини виникнення стресу в роботі менеджера та можливості їх запобігання.

Форма представлення звіту: обгрунтований письмовий звіт за результатами досліджень (не менше 5 сторінок), який охоплює:

 • висновки щодо результативності іміджу менеджера організаці;
 • чинники виникнення стресу у менеджера;
 • складові стану стресу;
 • їх вплив на роботу та здоров*я менеджера;
 • шляхи їх подолання.

 

Загальна оцінка рівня знань студентів за дисципліною визначається як сума балів, одержаних студентами за всіма об’єктами поточного  контролю.

До залікової відомості вносяться результати поточного модульного контролю за 100-баловою системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалу ECTS за критеріями:

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку , набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Індивідуальна контрольна робота містить завдання різного типу: теоретичні, тестові, практичні.

 

Зразок  індивідуальної контрольної роботи для студентів всіх форм навчання

1.Теоретичне питання Процес самоменеджменту. Характеристика функцій самоменеджменту.

2. Теоретичне питання  Розробка особистої місії менеджера. Визначення його стратегічних цілей.

3. Теоретичне питання Складові економії робочого часу менеджера.

4. Теоретичне питання Роль мовлення і невербальних сигналів на формуванні іміджу та успішність ділового спілкування.

5. Теоретичне питання  Шляхи раціоналізації особистої роботи менеджера.

6. Теоретичне питання Переваги та недоліки делегування повноважень.  

7.  Теоретичне питання Аналіз зміст технік управління стресами.

8. Тестове завдання 1.

Одиничний вибір. Укажіть одну правильну відповідь.

 1. Менеджер повинен складати враження, що він:

А) піклується про свою зовнішність;

Б) не звертає уваги на власний вигляд.

 

 1. На імідж менеджера позитивно впливає така поведінка:

А) бути м`яким стосовно проблеми, але твердим стосовно людей;

Б) бути твердим стосовно проблеми, але м`яким стосовно людей.

 

 1. В діловому контакті необхідно:

А) узгоджувати позиції, а не інтереси;

Б) узгоджувати інтереси, а не позиції;

В) узгоджувати і інтереси і позиції.

 

Множинний вибір. Укажіть кілька правильних відповідей.

           

         4. До невербальних засобів ділового спілкування менеджера належить:

                А) письмові роспорядження;

                Б) жести та міміка;

                В) хода та постать;

                Г) тон голосу;

                Д) темп мови;

                Е) одежа та аксесуари.

           

            5. Консультування підлеглих – це:

                А) наставницька діяльність;

                Б) допомога іншим у рішенні їх проблем;

                В) вміння надавати необхідні для допомоги поради іншим людям;

                Г) поширення функцій керівника від простої опіки до участі у
                   розвитку.

           

    6. Метод умовлянь та прохань (або увіщувань) менеджер повинен        використовувати у тому разі, якщо:

               А) він та організація зацікавлені (потребують) в будь-якому
                   робітнику;

                Б) менеджер зробив помилку та намагається її виправити;

                В) менеджер звертається до підлеглого з проханням про виконання
                   ненормативного завдання.

 

Альтернативний вибір. Дайте правильну відповідь “так” або “ні”.

 

7.Правильним є таке твердження:

 • Зворотній зв’язок з підлеглими дає менеджеру інформацію щодо вірного розуміння підлеглими завдань   (Так /Ні);
 • Засобами зворотнього зв’язку є короткі мовні знаки, підтакування, хитання головою  (Так /Ні);
 • зворотній зв’язок менеджера з підлеглими доцілен не завжди (Так / Ні).     

 

8.Правильним є таке твердження:

 • Класичний одяг ділової людини – це біла рубашка, темний костюм, чорна краватка  (Так / Ні);
 • В діловому спілкуванні стать співрозмоників не має значення                           (Так / Ні);
 • Менеджер повинен робити компліменти підлеглим (Так / Ні).

 

Упорядкований вибір. Визначте і вкажіть цифрами правильну відповідь.

 

9.Відповідність характеристик ділової бесіди:

1. Характер бесіди                                   А. Регламентовані-нерегламентовані

2. Направленість бесіди                          Б. Офіційні-неофіційні

3. Формалізація бесіди                            В. Цільові-загальні

 

            10.  Відповідність прийомів початку ділової бесіди наведеним

                 характеристикам

1. Прийом “зняття напруги”      А. Розмова без попередніх підходів, вступів,   відхилень.

  2. Прийом “зачіпка”                   Б. Стисле викладення проблеми з викорис- танням власних уявлень, спостережень

                                                               або питань.

  3. Прийом “стимулювання         В. Використання комплиментів у бік спів-

      гри уявлення”                                 розмовника, жартів

  4. прийом “прямий підхід”        Г.  Пропонується багато питань по різним проблемам.

 

 1. Тестове завдання 2.

Одиничний вибір. Укажіть одну правильну відповідь.

1.Імідж менеджера – це:

А) візуальна привабливість менеджера;

Б) енергетика менеджера;

В) те “обличчя” менеджера, що сприймають оточуючі.

 

2. “Мета-модель” використовується з ціллю:

А) збити співрозмовника з пантелику;

Б) перехопити ініціативу у розмові;

В) активізувати процес сприйняття у діловому спілкуванні;

Г) встановити втрачену інформацію, розгадати упущення та узагальнення мови.

           

3.Особиста тактика менеджера – це:

А) наука та практика про психологічні та соціальні технології впливу на особистість крізь організацію та управління соціальними ролями, що вона виконує;

Б) наука про самовдосконалення менеджера;

В) наука про взаємодію менеджера з підлеглими;

Г) наука про роль особистості  в організації.

 

Множинний вибір. Укажіть кілька правильних відповідей.

            4. До головних правил планування часу менеджера належить:

                А) встановлення пріоритетів;

                Б) письмова форма планів;

                В) делегування справ;

                Г) відмова від дрібних одноманітних робіт;

                Г) відмова від прийому відвідувачів за умов високої зайнятості.

 

5. До задач контролю як функції самоменеджменту належить:

А) контроль ситуації;

Б) осмислення фізичного стану;

В) порівняння себе з оточуючими;

Г) порівняння запланованого з досягнутим;

Д) корегування згідно встановлених відхилень.

 

6. “Мета-модель” використовується з ціллю:

А) перехопити ініціативу у розмові;

Б) встановити втрачену інформацію;

В) збити співрозмовника з пантелику;

Г) розгадати упущення та узагальнення мови;

Д) активізувати процес сприйняття у діловому спілкуванні.

 

Альтернативний вибір. Дайте правильну відповідь “так” або “ні”.

7.Правильним є таке твердження:

 • Самоменеджмент – це послідовне та цілеспрямоване використання випробованих методів роботи у повсякденній практиці  (Так / Ні);
 • Самоменеджмент – це концентрація власних зусиль на досягнення висунутої цілі (Так / Ні);
 • Самоменеджмент – це природні якості менеджера (Так / Ні).

 

8.Контроль у самоменеджменті дає можливість:

 • оптимізувати природний процес (Так / Ні);
 • релаксації (Так / Ні);
 • підвищити мотивацію праці (Так / Ні);
 • корегувати висунуті цілі (Так / ).Ні

 

Упорядкований вибір. Визначте і вкажіть цифрами правильну відповідь.

 

9.Правильну послідовність етапів процесу переконання:

А) – бажання;

Б) – інтерес;

В)– увага;

Г) – дія.

 

10. Правильну  послідовність етапів ділової бесіди:

      А) передача інформації;

      Б) прийняття рішень;

       В) початок бесіди;

       Г) аргументування;

       Д) спростування доводів співрозмовника.

 

 1. Кейс

Інженера-програміста викликав до себе начальник відділу і сказав, що передбачається важка робота - доведеться посидіти декілька тижнів по надурочно. "Будь ласка, я готовий, — сказав інженер, - справа є справа''.  Роботу приніс старший технолог. Він сказав, що треба розрахувати управляючу програму на верстат для виготовлення складної деталі. Коли робочий день наближався до завершення інженер-програміст достав креслення, щоб приступити до роботи. В цей час до нього підійшов безпосередній керівник і поцікавився, що за робота. Почувши пояснення, він офіційно забажав: "Категорично забороняю виконувати цю роботу... Завдання самого начальника відділу? Нехай дає його через мене".

Через деякий час старший технолог поцікавився як ідуть справи. Дізнавшись, що все залишилося на місці, він різко підвищив голос на інженера-програміста: "Для тебе розпорядження начальника відділу нічого не значить? Все відклади, будеш рахувати в робочий час".

     Питання до кейсу:

 1. Який характер завдання поступив до програміста?
 2. Чому завдання було відмінено безпосереднім керівником?
 3. Як повинен був діяти інженер-програміст? (Обгрунтувати)
 4. В чому полягає причина конфлікту? (Обгрунтувати)
 5. Як вийти з даної ситуації?
 6. Пригадайте основні правила видачі розпоряджень.

6.2. Заочна форма навчання

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

для студентів напряму підготовки – «Менеджмент»

галузі знань (спеціальності) 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»

Заочна форма навчання

Для  підсумкового контролю у формі заліку

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо) на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Сутність та зміст персонального менеджменту.

 

Установча міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

 

 

5

 

2

Тема 2. Кар’єра менеджера 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

 

5

3.

Тема 3. Планування та мотивація своєї діяльності

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – розгорнута бесіда

Виконання практичних завдань

5

4.

 

Тема 4. Управління власним часом   

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

5.

 

Тема 5. Організаційна культура менеджера 

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

5

6.

 

Тема 6. Прийняття рішень та делегування повноважень 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар –дискусія

 

5

 

7

 

Тема 7. Організація власної діяльності  

 

Міні-лекція (конспект)

Міні-семінар – дискусія

Тестовий контроль знань або виконання практичних завдань

5

8

Тема 8. Управління собою та особистий самоконтроль 

Поточний модульний контроль

Міні-семінар – дискусія

Виконання практичних завдань

Підсумкове заняття

5

 

 

 

40

За результати виконання контрольних ( модульних) завдань

 

 

Підготовка до модульних контрольних завдань (двох)

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За результати виконання та захисту обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

1.Практичні аспекти застосування теоретичних положень персонального менеджменту на вітчизняних підприємствах

 

(письмова або електронна)

(наприклад, 5.10.2014р.

на кафедру )

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

15

За результати  виконання та захисту індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

2.1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

 

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

2. 2. Підготовка презентацій за заданою тематикою

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

 

5

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідної діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Порядок поточного  і підсумкового оцінювання знань з вибіркової дисципліни «Персональний менеджмент»

 

     В сесійний період  при проведенні контактних занять для студентів заочної форми навчання передбачено проведення міні-лекцій, міні-семінарів - розгорнутих бесід та тестового контролю знань – до 40 балів за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії. За виконання двох модульних робіт передбачено відповідно максимальні оцінки – по 5 балів.    Таким чином, загальна кількість балів за роботу на контактних заняттях під час сесії складає 50 балів. 

    Виконання індивідуальних завдань в міжсесійний період (в тому числі з використанням дистанційних технологій) передбачає виконання домашніх індивідуальних завдань та індивідуальних робіт за вибором (згідно з картою СРС відповідно 20 балів та  15 балів).

 • Так. передбачено обов’язковий захист індивідуальних завдань (контрольної

роботи), які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період;

 • При формуванні оцінки за індивідуальні завдання (контрольну роботу), які виконуються студентом заочної форми навчання в міжсесійний період, заплановано її поділ на дві частини: бали за виконане завдання та бали за захист даного завдання. Більшу частину загальної оцінки за виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт) в міжсесійний період повинен передбачати захист виконаного завдання, так

* оцінювання виконання студентами домашньої письмової роботи здійснюється за 15-бальною системою: за виконане завдання – 5 балів та за захист даного завдання -10 балів.

Для оцінювання рівня відповідей студентів в процесі захисту індивідуальних робіт за вибором передбачено  максимальну 6-ти бальну оцінку.

Виконані з вибіркової дисципліни "Персональний менеджмент " домашні письмові роботи мають бути представлені на кафедру менеджменту згідно з графіком проведення «Дня заочника»за два тижні до складання іспиту або заліку.

Результати поточного контролю враховують систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних (контрольних) робіт), так і  оцінку виконаної домашньої контрольної роботи та вибіркових робіт.. Модульні контролі оцінюється від 0 до 5 балів. Результати поточного контролю враховують систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних (контрольних) робіт), так і  оцінку виконаної домашньої контрольної роботи та вибіркових робіт. Кожна контрольна (модульна) робота  оцінюється від 0 до 5 балів.

 

Об'єктом поточного контролю є результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

   1. відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (максимальна оцінка - 40 балів);
 1. результати виконання двох контрольних (модульних) робіт (максимальна оцінка - 10 балів за кожне);
 2. результати виконання і захисту двох завдань самостійної роботи студента (максимальна оцінка за виконання кожного представлена в Карті самостійної роботи студента);
  1. Контроль відповідей (виступів) на аудиторних заняттях студента впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його знань, продемонстрованих на семінарських і практичних заняттях за окремими темами дисципліни. При цьому на практичних заняттях застосовуються різні форми роботи (експрес-опитування, міні-тестування, робота з кейсами  в групах тощо), що дозволяє більшості студентів отримати оцінку на кожному практичному занятті.

Шкала оцінювання становить 0; 1; 2 бали за наступною шкалою

 • за відсутності відповіді на питання – 0 балів;
 • за неповної або неточної відповіді  – 1 бал;
 • за повної та точної відповіді            – 2 бали.

Загальна сума балів за відповіді (виступи) на аудиторних заняттях  визначається простим сумуванням, але не може перевищувати 40 балів.

Оцінюванню підлягають усні відповіді і виступи в обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, участь у ділових іграх тощо.

  1. Контроль активності роботи студента на лекційних заняттях впродовж семестру базується на оцінюванні рівня його активності, якості надання зворотного зв’язку та залученості у взаємодію з викладачем на лекціях

3. Виконання модульних контрольних завдань.

Перше модульне контрольне завдання складається з 5-ти відкритих тестових завдань  за  темами 1 – 5 дисципліни.

Для оцінювання рівня відповідей на кожне відкрите тестове завдання використовуються такі критерії:

 • 1 бал        – питання розкрите повністю;
 • 0,5 бала    – питання розкрите частково;
 • 0 балів     – питання не розкрите.

Відповідь на контрольну (модульну) роботу оцінюється за шкалою (0; 1; 2) пропорційно розкриттю складових контрольного завдання

Друге модульне контрольне завдання складається з 20-ти тестових запитань за   програмою дисципліни.

За кожне завдання студент може отримати максимальну кількість балів 5 за такою шкалою:

  1. правильних відповідей – 5 балів,

7-8 правильних відповідей -  4 бали,

5-6 правильних відповідей – 3 бали,

                              3-4 правильні відповіді – 2 бали;

                               0-2 правильн і відповіді – 0 балів.

 

4. Оцінювання виконання індивідуальних завдань

Різновиди індивідуальних завдань наведені в карті самостійної роботи студента. Тематика завдань та терміни їх виконання визначаються лектором потоку та викладачами, що проводять семінарські і практичні заняття.

Про виконання завдання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

"Звіт про виконання індивідуального завдання (назва завдання)" студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи).

Кожне із завдань оцінюється максимально 10 бал. Для оцінювання рівня виконання індивідуальних завдань використовуються такі критерії:

 • самостійність роботи студента;
 • виконаний належним чином увесь обсяг завдання;
 • інформація добре опрацьована та ілюстрована;
 • завдання виконано в запропоновані терміни;
 • ідентифікація сфер ефективного використання пропозицій.

 

Відображення зазначених складових у відповіді студента   оцінюється за такими критеріями:

 1. Точне і повне дотримання зазначених складових у відповіді студента оцінюється 10 балами.
 2. Неточне або неповне висвітлення будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 2 бали.
 3. Відсутність будь-якої зі складових знижує оцінку відповіді студента на 4 бали.

Перевірка індивідуальних робіт відбувається у формі захисту під час індивідуально консультативної роботи (ІКР) або у формі презентацій на семінарських заняттях.

Загальна оцінка рівня знань студентів за дисципліною визначається як сума балів, одержаних студентами за всіма об’єктами поточного  контролю.

До залікової відомості вносяться результати поточного модульного контролю за 100-баловою системою. Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалу ECTS за критеріями:

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку , набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

Перелік теоретичних запитань для виконання домашніх письмових робіт

 1. Зміст поняття самоменеджмент, сутність, переваги, порівняльний аналіз концепцій, функції.
 2. Загальна модель якостей сучасного менеджера.
 3. Мета і функції персонального менеджменту.
 4. Система персонального менеджменту.
 5. Технологія самооцінки (поняття самооцінки, види, процес самооцінки).
 6. Характеристика процесу самовдосконалення менеджера.
 7. Визначення життєвих цілей.
 8. Планування кар*єри.
 9. Самореклама.
 10. Само маркетинг.
 11. Внутрішні і зовнішні мотиви діяльності менеджера.
 12. Технологія обліку та аналізу робочого часу.
 13. Процес розробки особистої місії і стратегічних цілей.
 14. Технологія планування робочого часу (правила планування робочого часу, інструменти, методи).
 15. Методика розробки річного, місячного планів робочого часу.
 16. Методика розробки тижневого і денного планів робочого часу.
 17. Основні правила самоорганізації.
 18. Основні правила економії робочого часу.
 19. Розпорядок робочого дня.
 20. Зміст технік самоорганізації (техніка боротьби з повільністю, техніка тактичної відмови, техніки ефективного використання перехідного часу).
 21. Техніка самоконтролю (сутність, задачі контролю, види контролю, оцінки дня, що минув).
 22. Технологія розробки з інформацією (необхідність організації роботи з інформацією, наслідки невдалої організації роботи з інформацією, раціональні прийоми роботи з інформацією: до, під час і після читання).
 23. Характеристика процесу організації робочого місця менеджера (сутність робочого місця і необхідність його організації. Види планувань робочого місця менеджера, функційні зони кабінету керівника і їх характеристика).
 24. Характеристика основних кроків процесу самоорганізації робочого простору (аналіз, планування, дія).
 25. Характеристика складових умов праці менеджера
 26. Зміст техніки управління стресами (сутність стресу, фактори стресу, управління стресом).
 27. Зміст поняття працездатність менеджера (особливості праці менеджера, динаміка працездатності керівника, біоритми і їх вплив на ефективність діяльності менеджера).
 28. Складання і оформлення організаційних документів (устав, положення, інструкції, правила).
 29. Складання і оформлення розпорядчих документів (постанова, розпорядження, наказ, рішення).
 30. Техніка роботи з вхідними документами
 31. Техніка роботи з внутрішніми і вихідними документами.
 32. Техніка написання ділових листів (вимоги до ділового листа, стадії написання ділового листа, написання листів з добрими і поганими новинами).
 33. Техніка відповіді на листи і факси.
 34. Написання резюме.
 35. Контроль за виконання документів (за сутністю рішення і за терміном виконання).
 36. Методи прийняття рішень.
 37. Процес делегування повноважень.
 38. Переваги та недоліки делегування.
 39. Шляхи раціоналізації особистої праці.
 40. Методи контролю емоцій.
 41. Зміст поняття імідж менеджера (сутність, вплив іміджу на ефективність ділових контактів, основні складові позитивного іміджу, ефекти сприйняття).
 42. Характеристика невербальних інструментів ділового спілкування.
 43. Типи підлеглих і особливості побудови взаємовідносини.
 44. Тактика ефективної взаємодії з керівниками різних типів.
 45. Техніка доведення до підлеглого управлінського рішення (основні правила, приєднання і ведення, формування атракції).
 46. Техніка переконання підлеглого і колеги.
 47. Зміст процесу консультування (сутність, вимоги до консультанта, види допомогающих стратегій, стадії процесу консультування).
 48. Техніка критики підлеглих.
 49. Техніка реагування на критику.
 50. Роль ділової бесіди в діяльності менеджера (поняття ділової бесіди, функції ділових бесід, принципи проведення ділових бесід, класифікація ділових бесід)
 51. Характеристика процесу маніпулювання співрозмовником (поняття маніпуляції, джерела маніпулювання, процес маніпулювання, захист від маніпулювання)
 52. Техніка ефективного початку ділової бесіди.
 53. Техніка постановки запитань і відповіді на питання.
 54. Техніки ефективного слухання (вплив слухання на ефективність комунікацій, пасивне і активне слухання).
 55. Характеристика логічних і спекулятивних методів аргументації.
 56. Техніка роботи з запереченнями (виявлення дійсних і хибних заперечень, алгоритм обробки заперечень, форми обробки заперечень).
 57. Технологія вдалого завершення ділової бесіди.
 58. Прийоми, які дозволяють завершити бесіду не образивши співрозмовника.
 59. Організація прийому відвідувачів (планування і підготування прийому, організація прийому відвідувачів, захист від небажаних відвідувачів).
 60. Організація вхідних телефонних дзвінків.
 61. Організація вихідних дзвінків.
 62. Алгоритм діяльності керівника в процесі управління конфліктом.
 63. Правила профілактики і розв’язання конфліктів.
 64. Зміст процесу діагностування конфлікту (поняття конфлікту, формули конфлікту, діагностування конфлікту).
 65. Характеристика принципів впливу на партнера.
 66. Роль наради в управлінні організацією (поняття наради, ознаки успішної наради, види нарад).
 67. Процес підготування наради.
 68. Техніка ефективного проведення наради.
 69. Процес підготовки до публічного виступу.
 70. Техніка успішного публічного виступу (прийоми вдалого початку виступу, порядок викладення основної частини, вдале завершення виступу).
 71. Процес підготування до переговорів
 72. Технологія проведення переговорів (початок, основна частина, завершення переговорів, вихід із тупикових ситуацій).
 73. Характеристика технічних прийомів ведення переговорів.
 74. Зміст методів проведення переговорів (позиційний торг, принципові переговори).
 75. Ведення переговорів в несприятливих ситуаціях.
 76. Роль секретаря в організації діяльності керівника (обов’язки, знання, вміння, навички, ділові і особисті якості).
 77. Взаємодія менеджера із секретарем (видача завдань і контроль, допомога секретаря з планування робочого часу менеджера).
 78. Техніка ефективної комунікації при проведенні ділових бесід (рефреймінг, якоріння, перетворювання темпоральних змістів).

76.  Процес побудови ефективних відносин між людьми (фільтри сприйняття, складові успішної взаємодії, врахування мета-програм співрозмовника).

 

 

9. Рекомендована література

Основна:

 1. Адаир Дж. Эффективное лидерство. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 320 с.
 2. Адаир ДЖ. Эффективный тайм-менеджмент. М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 256 с.
 3. Адаир Д. искусство управлять людьми и собой. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.
 4. Бьюзен Т., Доттино Т., Израэль Р. Интеллектуальный руководитель / Пер. с англ. Г.И. Левитан. – Мн.: ООО «Попурри», 2001. – 256 с.
 5. Васильченко Ю. Л.
 6. Гандапас Радислав Камасутра для оратора. 10 глав о том, как получать и доставлять максимальное удовольствие, выступая публично. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес2, 2007.
 7. Гарет Льюис Менеджер – наставник /Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2002. – 192 с.
 8. Данюк В.М. Організація праці менеджера. – К.: КНЕУ, 2006. – 272 с.
 9. Дафт Р. Организации. Учебник для психологов и экономистов. – СПб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 480 с.
 10. Джей Рос Создайте сильную команду! /Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2002. – 168 с.
 11. Діденко А. Н. Сучасне діловодство. Київ: «Либідь», 2000.
 12. Завалкевич Л.Э. Психология эффективного менеджера. – К.: Ника-Центр, 2002. – 288 с.
 13. Кови Стивен Р. Восьмой навык: От эффективности к величию / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизне Букс, 2006.
 14. Коэн С. Искусство переговоров для менеджеров. - Пер. с англ. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004.
 15. Кэ де Ври Манфред Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2003.
 16. Литвак Б.Ф. Разработка управленческого решения: Учебник – М.:Дело, 2003.
 17. Льюис Дэвид Стресс-менеджер. Пер. с англ. Серия «технологии управления и менеджмента». М.: Изд-во  «Рефл-бук», ООО «Фирма «Издательство АСТ». 2000 – 266 с.
 18. Лэйхифф Дж. М., Пенроуз Дж. М. Бизнесс-коммуникации. Стратегии и навыки. «Питер» Санкт-Петербург, 2001.
 19. Митин А.Н., Федорова А.Э., Токарева Ю.А., Овчинников А.В. Антикризисное управление персоналом организации: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2005.
 20. Моргенстерн Дж. Тайм менеджмент. Искусство планирования и управления своим временем и своей жизнью. М.: Добрая книга, 2001.
 21. Моргенстерн Дж. Самооргканизация по приниципу «изнутри наружу». Система эффективной организации пространства, предметной среды, информации и времени  /Пер. с англ. - М.: Добрая книга, 2005.
 22. Моргенстерн Дж. Технологии эффективной работы. 9 ключевых навыков самоорганизации /Пер. с англ. - М.: Добрая книга, 2006.
 23. Морис Стив, Уилкокс Грэм и Нейзел Эдди В роли лидера успешной команды: Пер. с англ. – Днепропетровск: Баланс – Клуб, 2002. – 180 с.
 24. Панкратов В.Н. Защита от психологического манипулирования: Практическое руководство. – 2-е изд. – Психотерапия, 2007.
 25. Психология лидерства в бизнесе / В. Шеклтон. – СПб.: Питер, 2003. – 222.
 26. Резник С.Д., Удалов Ф.Е., Соколов С.Н., Бондаренко В.В. Персональный менеджмент: Учебник для вузов. – Пенза: Изд-во ПГАСА, 2000.
 27. Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-ти модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 9. – М.: «Инфра – М», 1999.
 28.  Фридман М., Трегоу Б. Искусство и наука стратегии лидерства: Новый подход к корпоративному управлению. – Пер. с англ. – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2004.
 29. Цитрин Дж., Смит Р. Пять принципов выдающейся карьеры: Как добиться успеха в своем деле, получая удовольствие от работы /Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство «Добрая книга», 2005.
 30. Чепкасов В.В., Платонов С.В., Третяк В.И. Управленческая деятельность менеджера. – К.: Ваклер: Атлант, 1998.
 31. Шейн Є.Х. Организационная культура и лидерство /пер. с англ. Под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Питер, 2002. – 336 с.

Додаткова:

 1. Адаир Джон Эффективная коммуникация. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 240 с.
 2. Баева О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие. – М.: Новое знание, 2003. – 368 с.
 3. О*Коннор Джозеф, Сеймор Джон Введение в нейролингвистическое программирование  /Пер. с англ. – Челябинск: Версия, 1997.
 4. Стаут Ларри Лидерство: от загадок к практике. – М.: ООО «Добраяя книга», 2002. – 320 с.