Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Підприємництво

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 Факультет економіки та управління

назв факульту, навчально-наукового інституту

Кафедра економіки та підприємництва

повна назва кафедри

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Поректор з науково-педагогічної роботи

______________________ А.М.Колот

« ____»  ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПІДПРИЄМНИЦТВО

(обовязкова)

назва навчальної дисципліни

 

 

 

 

 

рівень вищої освіти

_____________ перший (бакалаврський)________________

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

 

галузь знань

 ______«Управління та адміністрування»________________

шифр і назва

 

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

 

        _________________073 «Менеджмент»____________________

шифр і назва

____________« Менеджмент соціальної сфери»______________

шифр і назва

______________« Менеджмент персоналу»_______________

шифр і назва

 

 

тип дисципліни

_____________________ обов’язкова _______________

обов’язкова / вибіркова / факультативна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу____________Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач

кафедри _________________ Г.О.Швиданенко

 

 

         

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

_________________________________

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

_________________________________

підпис, ініціали, прізвище

 

 

 

 

 

 

Розробник(и):

Рєпіна І.М., доктор економічних наук, професор, професор, rephousenew@gmail.com

Шергіна Л.А., кандидат економічних наук, доцент, lidiyashergina@ukr.net

Ковтун В.П., кандидат економічних наук, доцент, vikovtunt@ukr.net

Бесараб С.О., кандидат економічних наук,,ст..викл., sv_besarab@ukr.net

 

 

Форма навчання  

денна,заочна,дистанційна

         вибрати необхідне

Семестр —

2,3

вибрати необхідне

 

 

 

 

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

       вибрати необхідне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Рєпіна І.М., 2019

© КНЕУ, 2019

 

 

КУРСОВА РОБОТА  на тему

ОБҐРУНТУВАННЯ  ІДЕЇ  СТВОРЕННЯ  ВЛАСНОЇ СПРАВИ (ПІДПРИЄМСТВА)

1.Мета і завдання курсової роботи

 

Курсова робота є самостійнім науково-методичним дослідженням, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння засто­сувати їх у процесі прийняття управлінських рішень. Виконуючи роботу, студент має навчитися шукати, добирати, аналізувати та користуватися спеці­альними джерелами. Курсову роботу студенти виконують на основі ретельного опрацювання результатів актуальних наукових досліджень, передового досвіду господарювання, аргументації запропонованих висновків за допомогою перевірених статистичних даних.

Метою курсової роботи є надання студентам мож­ливості власної перевірки рівня засвоєння набутих теоретич­них знань з питань організації (заснування) власної справи у вигляді обґрунтування мотивації створення підприємства, по­будови його організаційної структури, розробки проектів уста­новчих документів та алгоритму дій при реєстрації організа­ційно-правової форми підприємництва відповідно до чинного законодавства України.

Завдання цього виду роботи студентів такі:

 • вивчення логіки процесу створення власного бізнесу;
 • набуття і поглиблення навичок пошуку джерел підприємницьких ідей;
 • набуття і поглиблення аналізу та узагальнення методів пошуку  підприємницьких ідей;
 • ґрунтовне вивчення сфери реалізації підприємницьких ідей;
 • дослідження факторів оцінювання підприємницьких ідей;
 • вміння здійснювати пошук підприємницької ідеї;
 • розробка концепції реалізації бізнес-ідеї;
 • розробка,формулювання та впровадження стратегії та конкретних цілей діяльності новостворюваного субєкта підприємництва, які мають відповідати певним критеріям і підтверджуватись необхідними розрахунками;
 • планування успіху підприємницького започаткування.  

 

2. Зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати певну логічну побудову, послідовність і завершеність дослідження відповідного кола питань. Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації та обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. В текст вміщуються тільки старанно підібрані й актуальні матеріали. Не допускається використання  текстів інших авторів, запозичених з основних літературних джерел без відповідного посилання.

Добре продуманий зміст курсової є запорукою успішного виконання робо­ти. Зміст курсової повинен передбачати висвітлення лише тих питань, які безпосередньо стосуються теми і дають змогу повно і глибоко розкрити її. Структура і зміст плану курсової роботи, співвідношення обсягів та рівня деталізації її роз­ділів визначаються темою. План курсової роботи рекомендується складати з 3-4 питань. Рекомендується використовувати такий підхід при формуванні структури роботи.

Приклад структуризації курсової роботи.

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ

       1.1.Розробка концепції бізнесу

1.2.Мотивація вибору ідеї

1.3.Аналіз та оцінка ідеї

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ОФОРМЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ІДЕЇ

       2.1.Обґрунтування вибору організаційно-правової форми
підприємництва

       2.2. Алгоритм державної реєстрації підприємства

РОЗДІЛ 3.ОБҐРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ СТВОРЮВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ІДЕЙ (БІЗНЕС-ПЛАН)

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

       Студент самостійно формує банк вихідної інформації у вигляді банку підприємницьких ідей.

       У вступі наводиться обґрунтування актуальності теми, предмета та об’єкта дослідження, визначення мети і кола завдань курсової роботи, інформаційна база роботи. Необхідно обґрунтувати, чому саме створення власного підприємства, а не використання свого таланту в іншій якості (найманого робітника, партнера тощо) принесе вам користь.

       Основна частина курсової роботи складається з розділів і підрозділів.

       У першому розділі «Обґрунтування вибору підприємницької ідеї» викладаються основні теоретико-методичні положення щодо обраного напряму дослідження, детально досліджується сутність поняття – підприємницька ідея, основні етапи процесу пошуку підприємницької ідеї , вихідні точки, які можуть послужити поштовхом для пошуку нових підприємницьких ідей; фази відбору, оцінки та реалізації підприємницьких ідей в бізнесі. Розглядаються методи пошуку підприємницької ідеї (індивідуального творчого пошуку, колективного пошуку, активізації творчого пошуку). За допомогою  існуючих методів пошуку підприємницької  ідеї здійснити пошук підприємницької ідеї.

Після максимально запропонованої кількості ідей потрібно перевірити і виявити, які з них можна закласти в основу бізнес проекту. Кожну ідею слід оцінити відносно наступних факторів:

 • Наявність навичок для реалізації ідей:
 • які практичні навички потрібні?
 • які комерційні навички потрібні?
 • який дефіцит навичок має місце в даній команді?
 • Наявність ресурсів для виробництва:
 • чи є в наявності необхідні ресурси, чи є проблема обмеження ресурсів?
 • чи є проблемою сезонність поставок?
 • Чи задовольняється попит на продукцію?
 • хто буде споживачами товарів чи послуги?
 • скільки споживачі готові платити?
 • чи має місце конкуренція?
 • Чи справиться команда з проектом?
 • чи достатньо часу в групи для реалізації проекту?
 • наявність досвіду в сфері бізнесу;
 • чи може команда отримати професійну допомогу?
 • Наявність фінансування проекту?
 • наявність власних ресурсів;
 • можливість інших джерел фінансування;
 • чи реально отримання фінансування?
 • своєчасність отримати фінансування.[1]

 

 Оцінити Вашу бізнес ідею за  таблицею 1.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Таблиця 1   

Оцінка бізнес ідеї

Запитання

Так

Ні

Примітка

Чи працює Ваша ідея?

 

 

 

Чи буде це довго працювати?

 

 

 

Чи будуть за це платити люди?

 

 

 

Знаєте Ви, які потреби задовольняєте?

 

 

 

Знаєте Ви, якими будуть витрати виробництва?

 

 

 

Чи безпечна Ваша ідея?

 

 

 

Чи законна вона?

 

 

 

Знаєте Ви конкурентну продукцію?

 

 

 

Чи подобається Ваша ідея людям?

 

 

 

Скільки грошей Вам потрібно, щоб розпочати власну справу?

 

 

 

Чи потрібне Вам спеціальне обладнання?

 

 

 

Чи потрібне Вам спеціальне приміщення?

 

 

 

Чи володієте Ви необхідними навичками (знаннями)?

 

 

 

Чи потрібний Вам персонал з спеціальними навичками?

 

 

 

 

 

Розглядається мотивація вибору ідеї (даються відповіді на питання):

 • Яку саме потребу (або потреби) суспільства буде задовольняти ваша підприємницька ідея?
 • Вказати цільового споживача та географічні і територіальні межі обраної ідеї.
 • Виявити причини виникнення цієї потреби з погляду подальшої оцінки тривалості існування підприємницького проекту (поточний попит споживачів (населення, уряду, фірм); дії конкурентів; розвиток НТП; урядова політика; тощо.)

Аналізуються і оцінюються вибрані ідеї за відповідними критеріями - (ваші експертні оцінки):

 •  Перспективність: проаналізувати прогнозний строк існування потреби із врахуванням - причин її виникнення;тенденцій розвитку товару чи послуги.
 •  Реальність: проаналізувати наявність факторів виробництва у вибраних географічних та територіальних межах втілення ідеї, оцін­ка їх потенціалу та конкурентоспроможності.
 •  Пластичність: оцінюється потенційна цінність ідеї з погляду можливостей покращання, модифікації, розширення кола функцій з метою проникнення на нові ринки або збереження існуючого ринку в майбутньому, надання нових властивостей товару або послузі.
 •  Новизна: проаналізувати та оцінити ринкову новизну підприємницької ідеї (відмінності від продуктів конкурентів). Чому споживачі бу­дуть купувати саме ваш товар чи послугу?
 •  Підприємницький потенціал: оцінити відповідність підприємницької ідеї вашому потенціалу — знанням, вмінням, навичкам, ресурсам тощо.

Всі дані заносяться до табл. 2, яка визначає вихідну інформацію вибраної підприємницької ідеї.

                                                                                                                                                                        Таблиця 2

Оцінка підприємницької ідеї експертним шляхом

Показники

Назва підприємницької ідеї

Оцінка

Обґрунтування

 1. Перспективність, роки

 

 

 1. Реальність:
 • праця;
 • капітал;
 • земля;
 • підприємницькі здібності (за 5-бальною шкалою)

 

 

 1. Пластичність:
 • висока;
 • середня;
 • низька ("+" поставити)

 

 

 1. Новизна:
 • значна;
 • середня;
 • незначна ("+" поставити)

 

 

 1. Відповідність потенціалу підприємця (за 5-бальною шкалою)

 

 

     

 Оцінювання нової  ідеї   також можна розглянути з різних поглядів :

 • рівня конкуренції на ринку відповідних товарів і послуг;
 • наявності споживачів та знання їхніх потреб зараз і в майбутньому;
 • виробничих можливостей фірми щодо продукування тих або інших необхідних ринку товарів;
 • реальних можливостей залучення фінансових коштів ;
 • стабільності та гнучкості чинного законодавства в галузі господарювання підприємців;
 • компетентності, досвіду й управлінських здібностей бізнесменів .

                                                                                                                       Таблиця 3

Оцінка бізнес-ідеї

Критерії оцінки

Слабка - 0 балів

Середня - 3 бали

Висока - 5 балів

1. Джерело і повнота інформації

Потрібна

перевірка

Неповна довіра

Повна довіра

2. Імідж фірми

Фбрмується

Середній

Дуже високий

3. Наявність досвіду реалізації подібних проектів

Не має

Недостатній

Є

4. Наявність патенту, ліцензії, сертифіката

Немає

Не всі документи

Є (не треба)

5. Наявність “родзинки”

Немає

Невеличка

Є

б. Ринок збуту

Менше 3-х років

Більше 3-х років

Експорт, імпорт

7. Конкурентоспро­можність

Невідома

Є

Дуже висока

8. Підтримка і пільги

Немає

Можливі

Є

9. Наявність власних фінансових засобів

Менше 20 %

До 61%

Більше 51 %

10. Наявність команди

Менше 50%

50 % і більше

75 -100%

11. Наявність землі і приміщень

Менше 50 %

50 % і більше

75-100%

12. Наявність основ­ного устаткування

Менше 33 %

33 % і більше

66 -100%

13. Строк окупності

Більше 2 років

До 1,5-2 років

До 1 року

14. Наявність етапів наступного розвитку

Немає

Один

2 і більше

Усього балів

 

 

 

  

                                                                                                                     Таблиця 4

Рекомендації автору бізнес-ідеї

Підсумкові оцінки

Рекомендації

Сума балів

Кількість оцінок «0»

Менше 25

Більше 6

Бізнес-ідея потребує серйозного доопрацювання

26-35

5-6

Треба уточнити деякі деталі

36-45

3-4

Час розробляти бізнес-план

46-55

1-2

Явні шанси на успіх

56 і більше

0

Дуже високі шанси

 

       У  другому розділі « Організаційно-правове оформлення підприємницької ідеї» здійснити обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємництва. Розкрити зміст факторів, які вплинули на ваш вибір організаційно-правової форми підприємництва  (ОПФП). Представити алгоритм державної реєстрації підприємства. Необхідно вказати послідовність дій підприємця при реєс­трації підприємства і оформлення установчих документів, одержання свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензій, па­тентів, присвоєння кодів, відкриття рахунків у банківській ус­танові, взяття на облік у податковій адміністрації та фондах пенсійного і соціального страхування, виготовлення печаток і штампів, плати за державну реєстрацію.

       У  третьому розділі  «Обґрунтування організаційної структури створюваного підприємства» обґрунтувати у вигляді рисунка організаційну структуру підприємства залежно від виду діяльності, номен­клатури продукту та вибраної організаційно-правової форми підприємництва. Визначити функціональні обов'язки ключо­вих управлінців та спеціалістів.

       У четвертому розділі «Розрахунок параметрів реалізації підприємницьких ідей (бізнес-план)» необхідно представити розрахунки у вигляді відповідних таблиць. Конкретний вид діяльності студенти обирають самостійно (виходячи із розділів 1-2), і відповідно до нього формують усі параметри власної справи. Студентам надається повна свобода і самостійність у підборі інформаційно-цифрового матеріалу для розрахункової роботи, оскільки ініціатива і творчий пошук є основними рисами сучасного підприємця.

В четвертому розділі студент дає коротку характеристику створюваного ним підприємства згідно з обраним видом діяль­ності. Цю характеристику підприємства доцільно представити у вигляді табл. 5.

                                                                                                                                                                         Таблиця 5

Загальна характеристика підприємницької структури

Організаційно-правова форма підприємства

Вид

діяльності

Засновницькі документи

Ступінь відповідальності

Статутний капітал

 

 

 

 

 

 У цьому розділі необхідно відобразити основні показники ви­робничо-фінансової діяльності підприємства згідно з обраним студентом видом діяльності й оцінити ступінь його ризику.

Для цього необхідно послідовно виконати такі кроки :

1. Визначити вартість та час, необхідні для започаткування підприємства на основі алгоритму державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (розділ 2 курсової роботи), заповнюючи при цьому табл. 6.

                                                                                                                                                                       Таблиця 6

Розрахунок вартості та часу, необхідних для започаткування підприємства

№ з/п

Послідовність дій

Вартість, грн.

Час, дні

Джерело інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

X

 

 

X

2. Визначити основні фактори виробництва, які мають забезпечити реалізацію діяльності. З цією метою потрібно:

 1. провести розрахунок вартості основних фондів, необхідних підприємству (табл. 7)

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  Таблиця  7                                                                                                                                                             

Визначення вартості основних фондів (ОФ) підприємства

Назва обладнання, будівель, споруд

Джерело покриття потреби (придбання чи оренда)

Нове обладнання чи діюче

Вартість ОФ, тис. грн.

Річна норма амортизації, %

Сума річних амортизаційних відрахувань, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

X

X

 

X

 

 1. розрахувати витрати на основні матеріали, що викорис­товуються у виробничому процесі підприємства (табл. 8);

                                                                                                                                                                Таблиця 8

Розрахунок витрат на основні матеріали

Назва видів основних матеріалів (сировини, матеріалів та комплектуючих)

Постачальник

 

 

Потреба, натур.од.

Ціна за одиницю,

грн.  / од.

Вартість основних матеріалів, грн.

на одиницю

на програму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

X

X

 

X

 

 1. визначити річну потребу підприємства у трудових ресурсах (табл. 9);

                                                                                                                                                                     Таблиця 9

Визначення річної потреби у трудових ресурсах

Категорія працівників

Якості, необхідні для виконання даного виду діяльності (кваліфікація)

Необхідна кількість, осіб

Вартість персоналу *, грн.

 1. Спеціалісти
 2. Службовці
 3. Основні робітники
 4.  Допоміжні робітники

 

 

 

Разом

 

 

 

* У вартість персоналу включається заробітна плата працівника, премії та інші винагороди, усі види відрахувань – єдиний соціальний внесок.

 1. обґрунтувати, які виробничі та невиробничі приміщення потрібні підприємству для ведення своєї діяльності, і розрахува­ти річну вартість витрат на їх оренду та експлуатацію (табл. 10);

                                                                                                                                                                  Таблиця 10

Річні витрати на оренду й експлуатацію приміщення для підприємства

Види витрат

Вартість, грн.

 1. Орендна плата
 2. .Експлуатаційні витрати

В т.ч.:

 • електроенергія;
 • амортизація будівель;
 • газ;
 • вода;
 • телефон, Інтернет
 1. Всього експлуатаційних цитрат
 2. Інші затрати

 

Разом (пп. 1+2+3+4)

 

Для заповнення табл. 7 необхідно скласти повний перелік машин, устаткування та інших видів основних фондів, які за­безпечують здійснення виробничого процесу, а також визначи­ти затрати, пов'язані із придбанням чи орендою кожної одини­ці основних фондів, і суму амортизаційних відрахувань. При цьому слід виходити із того, що залежно від цільового призна­чення і характеру виконуваних функцій виробничі основні фонди (ОФ) поділяються на 16 груп:

 

Група ОФ

Мінімальний строк корисного використання, років

група 1 - земельні ділянки

-

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов`язані з будівництвом

15

група 3 - будівлі,

споруди,

 передавальні пристрої

20

15

10

група 4 - машини та обладнання
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов`язані з ними комп`ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи , комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення і засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі мобільні), мікрофони і рації, вартість яких перевищує
6000 гривень

5

 

 

 

2

група 5 - транспортні засоби

5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 - тварини

6

група 8 - багаторічні насадження

10

група 9 - інші основні засоби

12

група 10 - бібліотечні фонди

-

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 - природні ресурси

-

група 14 - інвентарна тара

6

група 15 - предмети прокату

5

група 16 - довгострокові біологічні активи

7

 

Для заповнення табл. 8 спочатку потрібно скласти перелік усіх видів основних матеріалів (сировини і комплектуючих), необхідних для виконання виробничої програми підприємс­тва Далі студент повинен визначитись з постачальниками потрібних йому матеріалів, обґрунтувати їх норми витрат на одиницю випущених виробів (наданих послуг), та розрахувати загальну вартість сировини і комплектуючих.

Заповненню табл. 10 передує характеристика потреб бізнесу в приміщеннях, як виробничих, так і невиробничих (включа­ючи адміністративно-управлінські приміщення, склади сиро­вини і готової продукції, споруди тощо). При визначенні вар­тості експлуатаційних витрат на приміщення для підприємства слід виходити із діючих на даний час норм і нормативів.

Потрібно мати на увазі, що для кожного конкретного випад­ку склад експлуатаційних затрат може змінюватися.

3. Розрахувати загальні затрати підприємства по веден­ню виробничо-господарської діяльності, врахувавши витрати на започаткування власного бізнесу. Для цього спочатку потрібно скласти та розрахувати загальний кошторис витрат під­приємства (табл. 11), а потім визначити собівартість, гуртову ціну та ціну з ПДВ одиниці продукції (товарів, робіт, послуг).

Для визначення собівартості одиниці продукції необхідну суму затрат згідно з кошторисом поділити на обсяг випущеної продукції (наданих послуг) створеного підприємства.

Гуртова ціна одиниці продукції визначається з урахуван­ням очікуваного рівня рентабельності виробництва, а ціна з ПДВ — з урахуванням фактичної ставки ПДВ згідно з чинним законодавством України.

                                                                                                                                                              Таблиця 11

Загальний кошторис витрат на ведення власного бізнесу

з/п

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

1

2

3

4

5

Вартість започаткування власного бізнесу

Річні амортизаційні відрахування

Основні матеріали

Вартість персоналу

Витрати на оренду та експлуатацію приміщення

 

 

Разом

 

Далі необхідно дати ризик-оцінку діяльності підприємства і проаналізувати основні ризик-фактори (табл. 12).

                                                                                                                                                                Таблиця 12

Оцінка основних ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї

 з/п

Види ризикових ситуацій

Заходи щодо мінімізації ризиків

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

. . . .

 

 

Після цього визначити основні економічні показники діяльності підприємства за рік і проаналізувати їх (табл. 13).

                                                                                                                                                                  Таблиця 13

Основні економічні показники діяльності підприємства за звітний рік

 з/п

Показники

Одиниці виміру

Числове значення показника

1

Виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

 

2

Вартість основних фондів

тис. грн.

 

3

Собівартість продукції

тис. грн.

 

4

Прибуток

тис.грн.

 

5

Чисельність працівників

осіб

 

6

Вартість власних засобів

тис. грн.

 

7

Вартість майна

тис. грн.

 

8

Рентабельність продукції

%

 

9

Продуктивність праці

грн. /осіб

 

10

Загальний коефіцієнт оборотності

грн. /грн.

 

11

Коефіцієнт оборотності власних засобів

грн. /грн.

 

12

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу

грн. /грн.

 

13

Коефіцієнт рентабельності власних засобів

грн. /грн.

 

14

Коефіцієнт незалежності (автономії)

грн. /грн.

 

 

Рентабельність — це прибутковість виробничо-торговельного процесу. її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності () суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається процентним відношенням прибутку від реалізації продукції () до собівартості продукції ():

                                                                                    (1)

Загальний коефіцієнт оборотності () підприємства визначається як відношення виручки від реалізації продукції (), за досліджуваний період до всього майна підприємства () за формулою:

                                                                                   (2)

Коефіцієнт оборотності власних засобів () підприємства визначається як відношення виручки від реалізації продукції (), за аналізований період до величини власних засобів підприємства () за формулою:

                                                                                             (3)

 

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу () показує величину прибутку (), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості майна ():

                                                                                     (4)

Коефіцієнт рентабельності власних засобів () характеризує ефективність використання власних засобів підприємства і визначає величину прибутку (), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості власних засобів підприємства ():

                                                                                              (5)

Коефіцієнт незалежності (автономії) (), показує, яку частку становлять власні засоби (), у вартості майна підприємства ():

                                                                                       (6)

Рівень продуктивності праці (), визначається як відношення обсягу виробленої продукції (товарів, робіт, послуг) () до чисельності працюючих ():

                                                                                      (7)

У висновках необхідно:

 • узагальнити результати попередніх розділів роботи;
 • на основі результатів розрахунків обґрунтувати доцільність ведення даного виду підприємницької діяльності.

         Висновки формуються у вигляді нумерованого переліку найбільш значущих положень роботи. Кожен з пунктів висновків за обсягом не повинен перевищувати 1/3 сторінки формату А4 (при додержанні встановлених вимог щодо оформлення роботи).

 

3. Підбір літератури та інших матеріалів з теми курсової роботи

 

Навчальну та спеціальну літературу з теми курсової роботи студент добирає самостійно. Наступним етапом є складання бібліографії (списку використаних
джерел). Обов’язково слід вивчити та використати у процесі
написання курсової роботи нормативні акти (кодекси, закони, декрети,
постанови, тексти міжнародних угод тощо), що стосуються обраної теми.

Список використаних джерел необхідно систематизувати і розмістити після заключної частини тексту курсової роботи. Загальна кількість найменувань джерел для написання курсової роботи повинна бути не менше 35. Зібраний, вивчений та опрацьований матеріал з теми курсової роботи слід узгодити з планом і, якщо в цьому є потреба, уточнити останній.

4. Оформлення курсової роботи

 

       Приблизний обсяг структурних складових роботи наступний: вступ - 2-3 сторінки, основна частина 25-30 сторінок, заключна частина 3-5 сторінок, бібліографія – 3-5 сторінки.  Курсова робота має бути виконана і оформлена з додержанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має бути набраний на комп’ютері на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через 1,5 інтервали. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим — не менше ніж 20 мм, правим — не менше ніж 10 мм, верхнім — не менше ніж 20 мм, нижнім — не менше ніж 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15–20 мм.

Заголовки структурних частин роботи “Зміст”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ…”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ”  друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Вступ, висновки, список використаних джерел у змісті роботи не нумерують. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках.  Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис.1.2. Назва рисунку (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують під ілюстрацією.

        Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідними заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2.” (друга таблиця першого розділу). Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формул треба подавати безпосередньо в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Формули, які приводяться в курсовій роботі повинні бути пронумеровані таким чином, що перша арабська цифра буде означати номер розділу роботи, до якого відноситься формула, а після крапки друга цифра - номер цієї формули в даному розділі (наприклад, 1.1, 1.2 або 2.1 і т.д.).

Робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою, поданою в додатку А. За титульним аркушем розташовують зміст роботи. В змісті роботи зазначаються початкові сторінки вступу, усіх розділів і підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Їх назви у змісті і тексті курсової роботи повинні збігатися. Додатки у курсовій роботі не нумеруються.

Таблиці у тексті роботи повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. Зміст роботи має відповідати питанням теми і викладатися у логічній послідовності. У роботі не може бути повторень, надмірного цитування. Цитати повинні бути короткими й органічно пов’язуватися з основним текстом. На використані у роботі цифрові дані, цитати, таблиці мають бути посилання із зазначенням джерел.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться в  роботі

Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він  поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) кожна цитата обов'язково  супроводжується посиланням на джерело.

         Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей з цитованого документа, дають необхідну інформацію щодо нього,  допомагають з'ясувати зміст, мову тексту тощо. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в  тих випадках, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

         Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке посилаються.

         На запозичену з літературних і статистичних джерел інформацію (формули, таблиці, схеми, графіки, узагальнення, висновки тощо) обов'язково слід робити посилання.

Посилання в тексті  на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками і з зазначенням відповідної сторінки, наприклад, “…у праці [7, с.15]…”. Список використаних джерел подається після висновків, у такій послідовності:

 1.  Закони і законодавчі акти України.

2) Інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

3) Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана українською або російською мовами в алфавітному порядку;

4) Наукова, навчально-методична, спеціальна література, видана іноземними мовами.

5) Джерела з Інтернету.

Кожне використане у роботі джерело повинно бути наведено з усіма його параметрами.

Приклади запису джерел:

 1. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року за № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. № 18, 19-20, 21 – 22.
 2.  Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14 травня 1992 року за № 2343 – XIІ // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 31, ст.440.
 3. Білик М. Д. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька – К.: КНЕУ, 2005. – 592 с.
 4. Швиданенко Г.О. Економіка підприємства: Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, О.Г. Мендрул [та ін.] ; за заг. та наук. ред. Г.О. Швиданенко. — [вид. 4-те, перероб. і доп.]. — К. : КНЕУ, 2009. — 816с.
 5. Петренко Л. М. Нечітко-множинна модель в управлінні фінансовою безпекою підприємства / Петренко Л. М. // Моделювання та інформаційні системи в економіці. − К., 2010. − Вип. 82. − С. 156–168
 6. Рудницька О. М. Шляхи покращення фінансового стану українських підприємств [Електронний ресурс] / Рудницька О. М., Біленська Я. Р. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць. – 2009. – № 639. – С. 132 – 138 – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal /natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/19.pdf
 7. Бази даних. Приватне акціонерне товариство «Росинка» [Електронний ресурс] // SMIDA – Режим доступу до джерела: http://smida.gov.ua/db/participant/00382496

 

Після списку використаних джерел розміщують додатки. Їх позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 - другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (А.1) - перша формула додатка А. У готовому тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загальноприйнятих).

Курсова робота має бути літературно та технічно грамотно вико­нана і відповідати встановленим вимогам оформлення. Вона мусить вклю­чати титульну сторінку, план роботи (зміст), виклад матеріалу згід­но із планом, заключну частину, список використаних джерел, додатки.

Таблиці, діаграми, схеми, графіки тощо виконуються відповідно до чинних стандартів. Складні таблиці, які не вміщуються в тексті, а також інші допо­міжні матеріали включаються в додатки до роботи. При цьому в тек­сті на них робляться відповідні посилання.

 

5. Критерії оцінювання курсової роботи

 

Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з трьох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою (табл.14) з подальшим переведенням у шкалу ECTS.

                                                                                                               Таблиця 14

Алгоритм визначення підсумкової оцінки за курсову роботу (за 100-бальною шкалою)

Елемент оцінювання

Система оцінювання

Оцінка студента

1.Своєчасність подання завершеної роботи на кафедру

Невчасно – 0;

Вчасно - 10

 

2. Якість написання (оцінюється науковим керівником)

Мінімум (для одержання позивної рецензії) – 30;

Максимум – 60.

 

2.1 . Наявність в роботі мети, завдань, об’єкту та предмету

 

Відсутня - 0 балів

Присутня - 5 балів

 

2.2. Ознайомленість з основними сучасними теоретичними положеннями  (теорії, концепції, школи)

 

Низький рівень – 0 балів

Середній рівень – 5 бали

Високий рівень – 10 балів

 

 

 

2.3. Науковий стиль викладення матеріалу. Глибина,  логічність і повнота викладення матеріалу

 

Низький рівень – 5 балів

Середній рівень – 10 бали

Високий рівень – 15 балів

 

 

2.4. Обґрунтовані розрахунки

 

Низький рівень – 5 балів

Середній рівень – 10 бали

Високий рівень – 15 балів

 

 

2.5. Коректне використання літературних джерел

 

Не коректне -0 балів

Коректне - 5 балів

 

2.6. Якість оформлення

 

Низький рівень – 0 балів

Середній рівень – 5 бали

Високий рівень – 10 балів

 

 

3. Якість презентації результатів дослідження

Максимум – 30

 

Разом

100

 

 

У заліково-екзаменаційну відомість виставляється підсумкова оцінка у трьох формах: сумарної кількості балів, а також цього показника, переведеного до 4-бальної системи і шкали ECTS.

Оформлення результатів контролю знань в відомості  передбачає переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну 4-х бальну та шкалу за системою ECTS за параметрами таблиці:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною

шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Якість написання роботи оцінюється за критеріями:

  • наукового рівня проведеного огляду літературних джерел та наявності елементів наукової новизни;
  • обґрунтованості вибору методичного інструментарію;
  • адекватності нормативно-правової бази, використаної автором, відповідності наведеної в роботі інформації умовам господарювання вітчизняних та зарубіжних підприємств;
  • коректності розрахунків;
  • додержання вимог щодо оформлення роботи.

До захисту не допускаються роботи, що не одержали позитивної рецензії наукового керівника.

Якість презентації результатів роботи оцінюється за критеріями:

  • логічності побудови доповіді;
  • аргументованості положень, що винесені на захист;
  • культури мови та якості презентації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»

 

 

Факультет _____________________

Кафедра економіки та підприємництва

 

Спеціальність___ «__________________________»

Спеціалізація «_________________________»

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

ОБҐРУНТУВАННЯ  ІДЕЇ  СТВОРЕННЯ  ВЛАСНОЇ СПРАВИ (ПІДПРИЄМСТВА)

 

 

 

 

                                                   

                                                                                        Студент(ки)

 

                                                                                                           _____________ ПІБ

        _   

 

 

                                                                                                           Науковий керівник:

                                                                                                           звання,посада

                                                                                                          _____________ ПІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 20­­_

 

 

 

 

 

 

 

[1] Савіна Н.Б.Підприємництво і бізнес-планування. Навчальний посібник.// Савіна Н.Б., Костюкевич А.М.– Рівне: НУВГП, 2011. – 195 с.