Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Підприємницьке право

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут

«Юридичний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

Кафедра підприємницького та корпоративного права

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Науково-методичною радою Університету

Протокол № 3 від «13» грудня 2018 р.

 

Голова НМР                                 А. М. Колот

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

П І Д П Р И Є М Н И Ц Ь К Е     П Р А В О

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

 

освітня програма /

спеціалізація

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

«Підприємництво» / «Підприємництво»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Гарант освітньо-професійної програми

 

 

 

                                          М. П. Сагайдак

 

ПОГОДЖЕНО:

Директор Центру менеджменту

та моніторингу якості освіти

 

 

                                          Т. О. Фролова

РЕКОМЕНДОВАНО:

кафедрою підприємницького та корпоративного права

Протокол № 4 від «04» жовтня 2018 р.

 

 

Завідувач кафедри                            С. І. Шимон

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:

 

Дядюк А. Л., кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права, e-mail викладача anastasiia.diadiuk@kneu.edu.ua

 

 

Форма навчання –

денна, заочна

Семестр –

1, 2

Кількість кредитів ECTS –

4

Форма підсумкового контролю –

залік

Мова викладання –

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Дядюк А. Л., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 •  

 

ВСТУП

4

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

9

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Поняття та система інститутів підприємницького права. Правові форми регулювання підприємницької діяльності та правовідносин

10

Тема 2. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності

 

Тема 3. Правові засади організації підприємницької діяльності

 

Тема 4. Загальна характеристика припинення підприємницької діяльності

11

Тема 5. Поняття господарського зобов’язання та господарського договору у підприємницькому праві

 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємництва

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

12

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

4.1. Основна література

18

4.2. Додаткова література

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси.

19

 

 

В С Т У П

 

Навчальна дисципліна «Підприємницьке право» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та однією з спеціальних обов’язкових навчальних дисциплін для студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», що готує фахівців з галузі управління та адміністрування підприємництва, торгівлі та біржової діяльності за освітньо-професійною програмою «Підприємництво».

 

Анотація навчальної дисципліни. Значний розвиток підприємництва в Україні, поява його нових форм і видів, ускладнення правовідносин у даній сфері потребують прийняття обґрунтованих управлінських рішень, часто у складних і непередбачуваних умовах. За таких обставин виникає потреба у висококваліфікованих фахівців з галузі управління та адміністрування підприємництва.

Навчальна дисципліна «Підприємницьке право» ґрунтується на чинному законодавстві України, розкриває зміст найважливіших правових понять, категорій та інститутів і даній сфері . Змістом дисципліни є вивчення правових засад здійснення підприємництва, форм регулювання підприємницької діяльності та правовідносин, усвідомлення функцій і повноважень органів державного регулювання і контролю за суб’єктами підприємництва, засвоєння специфіки організації та припинення підприємницької діяльності, що дозволяє сформувати у майбутніх фахівців спеціальні правові знання та практичні навички необхідні для ефективної діяльності у сфері господарювання.

У ході вивчення дисципліни студентам висвітлюються основні проблеми правового регулювання підприємництва, напрями їх можливого вирішення, а також основні концепції правової науки та тенденції розвитку законодавства.

 

Міждисциплінарні зв’язки мають прояв з успішнім вивченням таких дисциплін циклу професійної підготовки: «Корпоративне підприємництво», «Менеджмент комерційної діяльності», «Європейський бізнес». Набуті знання з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» сприятимуть засвоєнню програм інших професійно-орієнтованих дисциплін, та формуванню висококваліфікованих фахівців у сфері підприємництва.

 

Мета дисципліни полягає в теоретичній і практичній підготовці фахівців у сфері управління та адміністрування підприємництва, формуванні у студентів системи спеціальних знань щодо принципів, методів та джерел правового регулювання підприємницької діяльності; опануванні студентами основних положень національного законодавства у сфері організації та здійснення діяльності суб’єктами підприємництва, розвитку у студентів правової культури та правосвідомості.

 

Завдання (навчальні цілі) дисципліни спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері управління та адміністрування підприємництва, які демонструють: системність теоретичних знань щодо принципів та основних інститутів підприємницького права, володіння категорійним апаратом та фаховою термінологією у сфері правового регулювання підприємницької діяльності; вміння аналізувати проблеми підприємництва, розробляти заходи щодо їх вирішення та приймати обґрунтовані рішення у нестандартних ситуаціях за умов невизначеності та ризиків; здатність проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва.

 

Предмет дисципліни складають норми права, що регулюють суспільні відносин, які виникають у процесі організації і здійснення підприємницької діяльності господарюючими суб’єктами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке право» студент повинен набути такі результати навчання:

1.  Спеціалізовані глибокі концептуальні знання правового регулювання підприємництва та найважливіших правових понять, категорій та інститутів, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи. Критичне осмислення норм законів, соціально-економічних , правових явищ та процесів у сфері підприємницького права.

2. Уміння розв’язувати складні проблеми управління суб’єктами підприємницької діяльності в умовах нестабільної економічної ситуації та недосконалого національного законодавства, що потребує постійного оновлення та інтеграції знань. Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

3. Здійснювати грамотне та ефективне професійне ділове спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською та/або іноземною мовою.

4. Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах ринкової економіки, що потребує застосування нових підходів та прогнозування ефективності підприємницької діяльності та відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди, здатність до подальшого навчання. Демонструвати ініціативу і самостійність дій в різноманітних виробничих ситуаціях у підприємницькій діяльності, що потребує значного рівня автономності та відповідальності.

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми «Підприємництво».

У результаті вивчення дисципліни студенти формують наступні компетентності та одержують відповідні їм програмні результати навчання (див. таблицю 1).

Таблиця 1 *

 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються під час вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми

 

Шифр

компе-тентності

 

Компетентності

Шифр

програмних результатів

Програмні результати навчання

Загальні компетентності (ЗК)

 

 

ЗК 3.

Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення.

ПРН 3.

Визначати, аналізувати проблеми підприємництва, торгівлі і біржової діяльності та розробляти заходи щодо їх вирішення.

ПРН 6.

Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб’єктів господарювання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ЗК 4.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним.

ПРН 4.

Виявляти ініціативу і самостійність дій в різних ситуаціях, критично оцінювати явища та процеси у сфері підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.

ПРН 1.

Уміти продукувати нові ідеї щодо розвитку підприємницьких, торговельних та біржових структур і впроваджувати їх.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)

 

 

СК 2.

Здатність проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ПРН 7.

Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з використанням сучасних методів і технологій.

ПРН 2.

Використовувати іноземну мову для забезпечення результативної наукової та професійної діяльності в підприємницьких, торговельних і біржових структурах.

СК 4.

Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

ПРН 9.

Вміти управляти суб’єктами господарювання у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з метою забезпечення їх ефективності.

 

ПРН 8.

Оцінювати за різними параметрами продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в підприємницьких, торговельних і біржових структурах, та робити відповідні висновки для прийняття управлінських рішень.

ПРН 5.

Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії підприємства з його внутрішнім та зовнішнім середовищем.

СК 5.

Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків.

ПРН 10.

Демонструвати вміння вирішувати проблемні ситуації, що виникають в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур за умов невизначеності і ризиків.

ПРН 11.

Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних і біржових структур.

ПРН 12.

Прогнозувати розвиток економічних процесів та економічних показників підприємницької діяльності.

ПРН 13.

Здійснювати фінансове планування діяльності підприємств та обирати оптимальну стратегію з урахуванням прийнятного рівня ризику.

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною «Підприємницьке право» представлена в таблиці 2.

 

Таблиця 2

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною

«Підприємницьке право»

 

Компетентності

Результати навчання

Знання[i]

 

Уміння[ii]

Комунікація[iii]

Автономність та

відповідаль-ність[iv]

ЗК 3.

Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення.

 

Ум1

 

АВ2

ЗК 4.

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, бути критичним та самокритичним.

Зн2

Ум1

 

АВ3

СК 2.

Здатність проводити дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Зн1

Ум2

 

АВ2

СК 4.

Здатність до ефективного управління діяльністю суб’єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Зн2

 

К1

АВ2

СК 5.

Здатність до вирішення проблемних питань і нестандартних ситуацій у професійній діяльності за умов невизначеності та ризиків.

 

Ум1

К1

АВ1

 

 

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти по даній дисципліні відбувається за результатами поточного контролю, який має на меті перевірку теоретичних знань та вміння використовувати їх на практиці, а також уміння студентів самостійно працювати з нормами чинного законодавства та навчальною літературою. Відповідна атестація здійснюється на підставі Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30 червня 2017 року № 537) та Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (введено в дію Наказом ректора ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266).

 

1. Т Е М А Т И Ч Н И Й   П Л А Н    Н А В Ч А Л Ь Н ОЇ    Д И С Ц И П Л И Н И 

 

Таблиця 3

 

Назва теми

Кількість годин

Денна форма

Заочна

форма

Дистанційна форма

Лекції

Практичні

(семінарські) заняття

Лабораторні

(контактні) заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Контактні заняття

Індивідуальні заняття

Самостійна робота студента

Заняття в

дистанційному режимі

Самостійна робота студента

Змістовий модуль 1

Тема 1. Поняття та система інститутів підприємницького права. Правові форми регулювання підприємницької діяльності та правовідносин

2

2

-

4

12

4

4

12

-

-

Тема 2. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності

2

4

-

4

10

6

4

10

-

-

Тема 3. Правові засади організації підприємницької діяльності

2

4

-

4

10

4

4

12

-

-

Змістовий модуль 2

Тема 4. Загальна характеристика припинення підприємницької діяльності

2

4

-

4

10

6

4

10

-

-

Тема 5. Поняття господарського зобов’язання та господарського договору у підприємницькому праві

2

4

-

4

10

4

4

12

-

-

Тема 6. Відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємництва

2

2

-

4

12

4

4

12

-

-

Усього:

12

20

-

24

64

28

24

68

-

-

Підсумковий контроль: залік (год.)

-

-

-

Разом:

годин

120

120

-

кредитів

4

4

-

                         
 

 

2. З М І С Т  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї  Д И С Ц И П Л І Н И  З А  Т Е М А М И

 

Тема 1. Поняття та система інститутів підприємницького права. Правові форми регулювання підприємницької діяльності та правовідносин

 

Поняття, предмет і методи підприємницького права. Система підприємницького права України. Місце підприємницького права в системі національного права України. Співвідношення підприємницького права з іншими галузями права. Джерела підприємницького права. Конституційні засади правопорядку в сфері підприємництва. Поняття і зміст норм підприємницького права. Основні напрями удосконалення законодавства у сфері підприємництва. Поняття підприємницької діяльності. Ознаки та принципи здійснення підприємницької діяльності. Класифікація та правова характеристика видів підприємницької діяльності. Поняття, ознаки та види правовідносин у сфері підприємництва. Рівні та форми регулювання підприємницької діяльності. Поняття державного регулювання та підтримки підприємництва. Основні методи державного впливу на підприємницьку діяльність. Система державних органів контролю підприємницької діяльності. Правове регулювання стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції. Правові проблеми удосконалення державного регулювання підприємницької діяльності.

 

Тема 2. Правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності

 

Поняття, ознаки та види суб’єктів підприємницької діяльності (підприємців). Суб’єкти господарювання. Основи правового статусу суб’єктів підприємництва. Ознаки фізичних осіб-підприємців як суб’єктів підприємницької діяльності. Обмеження фізичних осіб у праві на заняття підприємницькою діяльністю. Юридичні особи: поняття, ознаки, види. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності. Установчі документи юридичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності. Підприємства як суб’єкти підприємницької діяльності: поняття, ознаки, види, організаційно-правові форми. Особливості правового статусу окремих видів підприємств. Організаційно-правові форми об’єднань підприємств. Поняття та види об’єднань підприємств. Кооператив як суб’єкт господарювання. Колективне сільськогосподарське підприємство та фермерське господарство. Поняття, характерні риси та класифікація господарських товариств. Установчі документи господарських товариств. Вимоги до статутного капіталу господарських товариств.

 

Тема 3. Правові засади організації підприємницької діяльності

 

Проблеми утворення суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок та стадії створення юридичних осіб. Порядок створення та функціонування господарських товариств різних видів. Правове регулювання державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Законодавство у сфері державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Загальні засади державної реєстрації. Система органів державної реєстрації. Функції та повноваження державного реєстратора. Єдиний державний реєстр та портал електронних сервісів. Порядок функціонування порталу електронних сервісів. Відомості Єдиного державного реєстру. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру. Проведення державної реєстрації: подання документів, вимоги до оформлення документів. Документи, що подаються заявником для державної реєстрації окремих видів суб’єктів підприємництва. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації. Підстави для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації. Оскарження реєстраційних дій, відмови в державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора. відповідальність у сфері державної реєстрації.

Ліцензування підприємницької діяльності. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню. Сфера дії закону та повноваження органів державної влади у сфері ліцензування. Принципи державної політики у сфері ліцензування. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування. Повноваження органів ліцензування. Строк дії ліцензії, порядок оплати та органи уповноважені видавати ліцензії. Ліцензійні умови. Оформлення та подання документів до органу ліцензування, видача документів органом ліцензування. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії. Плата за видачу ліцензії. Анулювання ліцензії. Відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування під час провадження господарської діяльності.

 

Тема 4. Загальна характеристика припинення підприємницької діяльності

 

Загальні положення правового регулювання припинення суб’єктів підприємництва. Проблеми припинення суб’єктів господарювання (підприємців) та перспективи їх вирішення. Поняття та підстави припинення суб’єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання реорганізації суб’єктів підприємництва. Особливості реорганізації окремих видів суб’єктів підприємництва. Правове регулювання ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Поняття та види відносин неспроможності. Поняття неплатоспроможності та банкрутства. Порушення справи про банкрутство. Судові процедури, що застосовуються до боржника. Державна реєстрація припинення діяльності суб’єктів господарювання.

 

Тема 5. Поняття господарського зобов’язання та господарського договору у підприємницькому праві

 

Поняття господарського зобов’язання та господарського договору у підприємницькому праві. Підстави виникнення господарських зобов’язань. Ознаки та функції договорів у сфері підприємництва. Співвідношення понять «підприємницький договір», «цивільно-правовий договір» та «господарський договір». Порядок укладання договорів у сфері підприємництва. Ознаки господарських договорів та види договорів у сфері підприємницької діяльності. Зміст та форма господарських (підприємницьких) договорів. Порядок укладання, зміни та розірвання договорів між суб’єктами підприємництва. Правові наслідки зміни та розірвання господарських договорів. Особливості застосування окремих видів договорів у підприємницькій діяльності. Правова характеристика окремих видів договорів: концесії, консигнації, комерційної концесії (франчайзингу), агентського, ліцензійного договору, страхування, зовнішньоекономічних та дистриб’юторських договорів, тощо. Забезпечення належного виконання договорів.

 

Тема 6. Відповідальність за правопорушення в сфері підприємницької діяльності. Правове регулювання захисту прав суб’єктів підприємництва

 

Загальноправові засади відповідальності у підприємництві. Поняття, види та форми юридичної відповідальності в підприємницькому праві. Договірна відповідальність, відшкодування збитків. Підстави звільнення від відповідальності в договірних правовідносинах. Господарсько-правова, адміністративна, кримінальна відповідальність у сфері підприємницької діяльності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи, межі та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності. Класифікація господарсько-правових санкцій: Види оперативно-господарських і господарсько-управлінських санкцій. Господарсько-адміністративні штрафи як вид господарсько-правових санкцій: поняття, сфера застосування, форми, механізм реалізації. Адміністративні правопорушення в підприємницькій діяльності як підстава адміністративної відповідальності. Відповідальність за незаконну торговельну діяльність та за порушення правил торговельної діяльності. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів. Правові гарантії забезпечення належної якості товарів. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері підприємницької діяльності. Загальна характеристика основних видів злочинів у сфері господарської діяльності. Досудовий порядок урегулювання господарських спорів. Судовий захист прав підприємців.

 

3. П О Р Я Д О К  П О Т О Ч Н О Г О  І  П І Д С У М К О В О Г О

О Ц І Н Ю В А Н Н Я  Р Е З У Л Ь Т А Т І В  Н А В Ч А Л Ь Н О Ї

Д І Я Л Ь Н О С Т І  С Т У Д Е Н Т І В

 

На підставі Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (Введено в дію Наказом ректора від 31 травня 2017 року № 430; зі змінами від 31 жовтня 2017 року № 823 та 03 квітня 2018 року № 266) об’єктами поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін для денної та заочної форми навчання є:

- знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях;

- виконання модульних контрольних робіт;

- виконання завдань для самостійної роботи;

- інші об’єкти поточного контролю, визначені кафедрою.

Поточний контроль за рівнем знань, умінь та навичок, продемонстрованих на аудиторних заняттях (заняттях у дистанційному режимі), передбачає оцінювання: на денній та заочній формі навчання:

- відповідей (виступів) на аудиторних заняттях[v];

- результатів виконання і захисту практичних та лабораторних робіт;

- результатів експрес-тестування;

- результатів виконання і захисту завдань для самостійної роботи студента;

- інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни.

Поточний контроль за результатами виконання модульних контрольних робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу.

Форми проведення поточного контролю під час навчальних занять визначає викладач (лектор, керівник курсу за участю викладачів, які ведуть практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні, контактні заняття та заняття в дистанційному режимі), ними можуть бути тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захист результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, завдань у робочому зошиті та лабораторних робіт, презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіум тощо.

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Підприємницьке право» навчального плану і проводиться у формі заліку.

Залік з навчальної дисципліни «Підприємницьке право» – форма підсумкового контролю за рівнем засвоєння студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни виключно на підставі результатів поточного контролю за рівнем знань, умінь та навичок студентів за зазначеною дисципліною.

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з обов’язкової навчальної дисципліни «Підприємницьке право» здійснюється відповідно до навчального плану на підставі результатів поточного контролю та підсумкової контрольної роботи.

Результат поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін визначається сумарно за всіма об’єктами поточного контролю.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі (див. п. 2.8 зазначеного Положення) можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах зазначеного в п. 2.7 діапазону зазначеного Положення. Їхня кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр.

Кафедра правового регулювання економіки розподіляє загальну кількість балів за поточну успішність з урахуванням таких правил, що наведені в таблиці 4.

 

Таблиця 4

 

Оцінювання складових поточного контролю результатів

навчальної діяльності студентів з вивчення обов’язкових і

вибіркових дисциплін (крім іноземних мов для

денної і заочної форм навчання), балів

 

Об’єкти поточного контролю за навчальною діяльністю студентів під час вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін

Форма підсумкового контролю

екзамен

дистанційний

екзамен

залік

за формами навчання

 

за формами навчання

денна

заочна

дистан-ційна *

дистанційна

денна

заочна

дистан-ційна *

 

поточний контроль

Знання, уміння та навички, продемонстровані на аудиторних заняттях

30

20

іноз. мова – 10

60

40

іноз. мова – 20 **

Знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі

30

70

100

Виконання модульних контрольних робіт

10

5

10

20

10

Виконання і захист підсумкових контрольних робіт

30

Виконання і захист завдань для самостійної роботи

10

25

за рішен-ням

кафедри

за рішенням

кафедри

20

50

за рішен-ням кафедри

 

додаткові бали

Науково-дослідна

діяльність

10

10

10

 

підсумковий контроль

 

50

УСЬОГО

100

100

100

 

 

Таблиця 5

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання *

 

Форми контролю

Максимальна кількість балів

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

Дистанційна форма навчання

Усна доповідь, доповнення (робота в аудиторії)

5 х 3 бали = 15 балів

2 х 2 бали = 4 бали

-

Перевірка виконання практичних завдань

5 х 3 бали = 15 балів

12 х 3 бали = 36 балів

-

Контрольна (змістова) робота (тести в Moodle)

2 х 10 балів = 20 балів

2 х 5 балів = 10 балів

-

Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт

1 х 50 балів = 50 балів

1 х 50 балів = 50 балів

-

Усього

100

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

бонусні бали

(до 10 балів)

 

-

 

 

Деталізований порядок нарахування балів за навчальну роботу студентів наведені в розділах «Методичних матеріалів з вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке право»: «Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання», «Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання».

Критерії оцінювання кожної складової поточного контролю та конкретні форми контрольних заходів визначаються у робочій програмі навчальної дисципліни, відображаються у відповідних методичних матеріалах і повідомляються студентам на початку семестру.

За рішенням кафедри в оцінюванні одного заняття допускається крок у 0,5 балів, якщо максимальна оцінка за нього відповідно до Карти самостійної роботи студента не перевищує 3 бали.

Таблиці 6 – 8

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів денної форми навчання

на семінарських заняттях № 1-10

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

6

6

4

2

0

 

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 1 та № 2

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

2

2

1

0,5

0

 

 

Шкала оцінювання контролю знань студентів заочної форми навчання

на контактних заняттях № 3–14

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень розв’язання питання або виконання завдання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

3

3

2

1

0

 

 

Таблиця 9

 

Критерії оцінювання рівня розв’язання питань або виконання завдань студентами на семінарському (практичному, контактному) занятті

 

Рівень

розв’язання питання або виконання завдання

Критерії оцінювання знань

Відмінний

Студент правильно розв’язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв’язання та зміст застосовуваного понятійно-категоріального апарату відповідної галузі права та казусу.

Добрий

Студент дає правильну вичерпну відповідь (висновки) на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, уміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії правової галузі (законодавства).

Задовільний

Студент у цілому відповів на поставлене запитання, однак не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь (висновки), помилився у використанні понятійно-категоріального апарату, показав недостатні знання щодо правових та науково-літературних джерел.

Незадовільний

Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійно-категоріального апарату й правових та науково-літературних джерел.

 

 

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку (див. Таблицю 10).

Таблиця 10

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

C

70 – 79

70 –79

66 – 69

задовільно

D

E

60 – 65

60 – 65

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою навчальної дисципліни / освітньо-професійною програмою «Підприємництво», яка регламентує нормативні, компетентністні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація – «Підприємництво».

 

4. Р Е К О М Е Н Д О В А Н І  І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Д Ж Е Р Е Л А *

 

Основна література

 

 1. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 436-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19–20, № 21–22. Ст. 144.
 2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 3. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. Київ : Видавництво Ліра-К, 2013. 528 с.
 4. Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина): навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини, В. В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. 800 с.
 5. Вінник О.М. Господарське право : Навч. посібник / О.М. Вінник. Київ : Правова єдність, 2010. 766 с.
 6. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 1. 507 с.
 7. Господарське право : Підручник : у 2 ч. / В. Ф. Опришко, Н. С. Хатнюк, Н. А. Фукс та ін.; за заг. ред. В. Ф. Опришка та Н. С. Хатнюк. К. : КНЕУ, 2011. Ч. 2. 501 с.
 8. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / за ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини. 3-тє вид., переробл. і допов. Київ.: Юрінком Інтер, 2012. 776 с.

 

Додаткова література

 

 1.  Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти) : монографія. Київ : Юринком Інтер, 2006. 592 с.
 2. Вавженчук С.Я. Договірне право: Навч.посіб / С.Я. Вавженчук. Київ : КНЕУ, 2011. 584 с.
 3. Вінник О.М. Господарське право: курс лекцій (загальна частина). Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 240 с.
 4. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини : монографія. Київ : Слово, 2008. 512 с.
 5. Джуринський В.О. Правове становище господарських об’єднань в Україні : монографія. Київ : Юринком Інтер, 2010. 224 с.
 6. Жopaвoвич Д. Пpoблeмнi питaння визнaчeння пiдпpиємницькoї дiяльнocтi в кoнтeкcтi її здiйcнeння фiзичнoю ocoбoю. Пiдпpиємництвo, гocпoдapcтвo i пpaвo. 2012. № 11 (203). C. 72-76.
 7. Пepeвepзєв O.М. Питaння пpaвoвoгo peжиму мaйнa фiзичнoї ocoби – пiдпpиємця. Вicник Лугaнcькoгo унiвepcитeту внутpiшнix cпpaв. 2012. Cпeц. випуcк № 5. C. 294-304.
 8. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге вип., перероб. І допов. Київ : Істина, 2005. 600 с.
 9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. Є.О.Харитонова, Н.Ю.Голубєвої. Харків : ТОВ «Одіссей», 2011. 1216 с.
 10. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юринком Інтер, 2008. 264 с.
 11. Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34.

 

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

Робоча програма та Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Підприємницьке право» розміщені на сайті КНЕУ. URL: http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/students/metod/kpre/ (дата звернення: 24.08.2018).

Рекомендований е-ресурс повного списку пов’язаних нормативно-правових джерел (документів) із Господарським кодексом України. URL: http:// http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/l119467/page (дата звернення: 10.09.2018).

Рекомендований е-ресурс – офіційні сторінки державних органів:

Верховна Рада України URL: http://rada.gov.ua/ (дата звернення: 10.09.2018).

Кабінет Міністрів України URL: https://www.kmu.gov.ua/ua (дата звернення: 10.09.2018).

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 10.09.2018).

Державна служба статистики України URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.09.2018).

Міністерство фінансів України URL: http://www.minfin.gov.ua (дата звернення: 10.09.2018).

Міністерство юстиції України URL: http://www.minjust.gov.ua (дата звернення: 10.09.2018).

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів URL: http://consumer.gov.ua (дата звернення: 10.09.2018).

 


* Інформація про компетентності та відповідні їм результати навчання подається у вигляді таблиці згідно з Освітньо-професійною програмою «Підприємництво», що заснована на компетентністному підході підготовки магістрів у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація – «Підприємництво».

[i] Зн1 Спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; Зн2 Критичне осмислення проблем у навчанні та/або професійній діяльності та на межі предметних галузей.

[ii] Ум1 Розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; Ум2 Провадження дослідницької та/або інноваційної діяльності.

[iii] К1 Зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.

[iv] АВ1 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; АВ2 Відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди; АВ3 Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

[v] Аудиторними заняттями для студентів денної форми навчання є практичні (семінарські) і лабораторні заняття, а для студентів заочної форми навчання – контактні заняття.

* Детальніше див. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893.

** Відповідно до п. 3.5.3. Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання, що затверджене Вченою радою 15.10.2015 року (Протокол 2) та набуло чинності згідно з Наказом від 31.12.2015 року № 893, аудиторні заняття для студентів дистанційної форми навчання проводяться виключно для дисциплін з вивчення іноземних мов. З інших дисциплін заняття проводяться у дистанційному режимі.

* Форми контролю та розподіл балів обираються розробником/розробниками Робочої програми навчальної дисципліни на власний розсуд.

* Приклади оформлення списку літератури згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40).