Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-КУЛЬТУРА

 

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

ОБҐРУНТУВАННЯ  ІДЕЇ  СТВОРЕННЯ  СУБ'ЄКТА  ПІДПРИЄМНИЦТВА

Загальні положення

Метою цієї розрахункової роботи є надання студентам мож­ливості власної перевірки рівня засвоєння набутих теоретич­них знань з питань організації (заснування) власної справи у вигляді обґрунтування мотивації створення підприємства, по­будови його організаційної структури, розробки проектів уста­новчих документів та алгоритму дій при реєстрації організа­ційно-правової форми підприємництва відповідно до чинного законодавства України.

Розрахункова робота складається із двох частин:

1)     обґрунтування вибору підприємницької ідеї;

2)     розрахунок параметрів реалізації підприємницьких ідей (бізнес-план).

1. Вимоги до оформлення розрахункової роботи

При виконанні розрахункової роботи слід дотримуватись таких вимог:

 1. Розрахункова робота виконується на стандартних аркушах паперу формату А4 (210x297 мм).
 2. При оформленні розрахункової роботи необхідно дотри­муватись вимог, визначених ЄСКД. Текст має бути чітким та розбірливим.
 3. Розрахункова робота повинна містити такі складові:

Частина І. Обґрунтування вибору підприємницької ідеї

 1. Вступ.
 2. Обґрунтування вибору підприємницької ідеї.

2.1.      Мотивація вибору ідеї.

2.2.      Аналіз та оцінка ідеї.

 1. Організаційно-правове оформлення.

3.1.       Обґрунтування вибору організаційно-правової форми
підприємництва.

3.2.       Алгоритм державної реєстрації підприємства.

 1. Висновки.
 2. Список використаної літератури.

Частина II. Розрахунок параметрів реалізації підприєм­ницьких ідей

 1. Обґрунтування організаційної структури створюваного підприємства.
  1. Розрахунково-аналітична частина.
  2. Висновки.
  3. Список використаної літератури.
   Вихідні дані

Студент самостійно формує банк вихідної інформації у вигляді банку підприємницьких ідей. Вид організаційно-правової форми підприємництва задається самостійно.

ЧАСТИНА І

1.      Вступ.

Необхідно обґрунтувати, чому саме створення власного підприємства, а не використання свого таланту в іншій якості (найманого робітника, партнера тощо) є доцільним та обґрунтованим кроком.

2.      Обґрунтування вибору підприємницької ідеї.

2.1.    Мотивація вибору ідеї.

2.1.1.       Яку саме потребу (або потреби) суспільства буде задовольняти ваша підприємницька ідея?

2.1.2.       Вказати цільового споживача та географічні і територіальні межі обраної ідеї.

2.1.3.       Виявити причини виникнення цієї потреби з погляду подальшої оцінки тривалості існування підприємницького проекту ?

а)           поточний попит споживачів (населення, уряду, фірм);

б)           дії конкурентів;

в)           розвиток НТП;

г)           урядова політика;

д)           тощо.

2.2.    Аналіз і оцінка ідеї за відповідними критеріями.

Коротко проаналізувати та дати оцінку вибраній ідеї за такими показниками (ваші експертні оцінки):

2.2.1. Перспективність.

Проаналізувати прогнозний строк існування потреби із врахуванням:

—   причин її виникнення;

—   тенденцій розвитку товару чи послуги.

2.2.2. Реальність.

Проаналізувати наявність факторів виробництва у вибраних географічних та територіальних межах втілення ідеї, оцін­ка їх потенціалу та конкурентоспроможності.

2.2.3. Пластичність.

Оцінка потенційної цінності ідеї з погляду можливостей покращання, модифікації, розширення кола функцій з метою проникнення на нові ринки або збереження існуючого ринку в майбутньому, надання нових властивостей товару або послузі.

2.2.4.Новизна.

Аналіз та оцінка ринкової новизни підприємницької ідеї (відмінностей від продуктів конкурентів). Чому споживачі бу­дуть купувати саме ваш товар чи послугу?

2.2.5.Підприємницький потенціал.

Оцінка відповідностей підприємницької ідеї вашому потен­ціалу — знанням, вмінням, навичкам, ресурсам тощо.

Всі дані заносяться до табл. 1, яка визначає вихідну інформацію вибраної підприємницької ідеї.

Таблиця 1. Оцінка підприємницької ідеї

Показники

Назва підприємницької ідеї

Оцінка

Обґрунтування

 1. Перспективність, роки

 

 

 1. Реальність:

– праця;

– капітал;

– земля;

– підприємницькі здібності (за 5-бальною шкалою)

 

 

 1. Пластичність:

– висока;

– середня;

– низька ("+" поставити)

 

 

 1. Новизна:

– значна;

– середня;

– незначна ("+" поставити)

 

 

 1. Відповідність потенціалу підприємця (за 5-бальною шкалою)

 

 

3. Організаційно-правове оформлення підприємницької ідеї.

3.1. Обґрунтування вибору організаційно-правової форми підприємництва. Зміст факторів, які вплинули на ваш вибір ОПФП.

3.2. Алгоритм державної реєстрації підприємства.

Необхідно вказати послідовність дій підприємця при реєс­трації підприємства і оформлення установчих документів, одержання свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензій, па­тентів, присвоєння кодів, відкриття рахунків у банківській ус­танові, взяття на облік у податковій адміністрації та фондах пенсійного і соціального страхування, виготовлення печаток і штампів, плати за державну реєстрацію.

ЧАСТИНА II

1.      Обґрунтування організаційної структури підприємства.

Необхідно у вигляді рисунка обґрунтувати організаційну структуру підприємства залежно від виду діяльності, номен­клатури продукту та вибраної організаційно-правової форми підприємництва. Визначити функціональні обов'язки ключо­вих управлінців та спеціалістів.

2.      Розрахунково-аналітична частина.

2.1.        У розрахунково-аналітичній частині потрібно наводити всі розрахунки, проведені в розрахунковій роботі. Результати розрахунків необхідно представляти у вигляді відповідних таблиць.

2.2.        Таблиці нумеруються відповідно до послідовності, визначеної даними рекомендаціями, і повинні бути розміщеними у відповідних розділах розрахункової роботи.

3.      Вихідні дані до розрахункової роботи (бізнес-план)

Організаційно-правову форму підприємництва та вид діяльності студенти обирають самостійно (виходячи із частини № 1), і відповідно, формують усі параметри власної справи. Студентам надається повна свобода і самостійність у підборі інформаційно-цифрового матеріалу для розрахункової роботи, оскільки ініціатива і творчий пошук є основними рисами сучасного підприємця.

4. Рекомендації до виконання розрахункової роботи (бізнес-план).

4.1. Теоретична частина.

У теоретичній частині студент дає коротку характеристику створюваного ним підприємства згідно з обраним видом діяль­ності. Цю характеристику підприємства доцільно представля­ти у вигляді табл. 1.

Таблиця 1. Загальна характеристика підприємницької структури

Організаційно-правова форма підприємства

Вид

діяльності

Засновницькі документи

Ступінь відповідальності

Статутний капітал

 

 

 

 

 

4.2. Розрахунково-аналітична частина

У цьому розділі необхідно відобразити основні показники ви­робничо-фінансової діяльності підприємства згідно з обраним студентом видом діяльності й оцінити ступінь його ризику.

Для цього необхідно послідовно виконати такі кроки.

4.2.1. Визначити вартість та час, необхідні для започаткування підприємства на основі алгоритму державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності (частина І розрахункової роботи), заповнюючи при цьому табл. 2.

Таблиця 2. Розрахунок вартості та часу, необхідних для започаткування підприємства

№ з/п

Послідовність дій

Вартість, грн.

Час, дні

Джерело інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

X

 

 

X

4.2.2. Визначити основні фактори виробництва, які мають забезпечити реалізацію діяльності. З цією метою потрібно:

— провести розрахунок вартості основних фондів, необхідних підприємству, (табл. 3);

Таблиця 3. Визначення вартості основних фондів (ОФ) підприємства

Назва обладнання, будівель, споруд

Джерело покриття потреби (придбання чи оренда)

Нове обладнання чи діюче

Вартість ОФ, тис. грн.

Річна норма амортизації, %

Сума річних амортизаційних відрахувань, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

X

X

 

X

 

— розрахувати витрати на основні матеріали, що викорис­товуються у виробничому процесі підприємства (табл. 4);

Таблиця 4. Розрахунок витрат на основні матеріали

Назва видів основних матеріалів (сировини, матеріалів та комплектуючих)

Постачальник

 

 

Потреба, натур.од.

Ціна за одиницю,

грн.  / од.

Вартість основних матеріалів, грн.

на одиницю

на програму

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

X

X

 

X

 

— визначити річну потребу підприємства у трудових ресурсах (табл. 5);

Таблиця 5. Визначення річної потреби у трудових ресурсах

Категорія працівників

Якості, необхідні для виконання даного виду діяльності (кваліфікація)

Необхідна кількість, осіб

Вартість персоналу *, грн.

 1. Спеціалісти
 2. Службовці
 3. Основні робітники
 4.  Допоміжні робітники

 

 

 

Разом

 

 

 

* У вартість персоналу включається заробітна плата працівника, премії та інші винагороди, усі види відрахувань на соціальне страху­вання та в Пенсійний фонд.

— обґрунтувати, які виробничі та невиробничі приміщення потрібні підприємству для ведення своєї діяльності, і розрахува­ти річну вартість витрат на їх оренду та експлуатацію (табл. 6);

Таблиця 6. Річні витрати на оренду й експлуатацію приміщення для підприємства

Види витрат

Вартість, грн.

 1. Орендна плата
 2. .Експлуатаційні витрати

Вт.ч.:

—     електроенергія;

—     амортизація будівель;

—     газ;

—     вода;

—     телефон, Інтернет

 1. Всього експлуатаційних цитрат
 2. Інші затрати

 

Разом (пп. 1+2+3+4)

 

Для заповнення табл. З необхідно скласти повний перелік машин, устаткування та інших видів основних фондів, які за­безпечують здійснення виробничого процесу, а також визначи­ти затрати, пов'язані із придбанням чи орендою кожної одини­ці основних фондів, і суму амортизаційних відрахувань. При цьому слід виходити із того, що залежно від цільового призна­чення і характеру виконуваних функцій виробничі основні фонди (ОФ) поділяються на 16 груп:

Групи ОФ, згідно ПК і мінімальний термін їх використання:

Група ОФ

Мінімальний строк корисного використання, років

група 1 - земельні ділянки

-

група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов`язані з будівництвом

15

група 3 - будівлі, споруди, передавальні пристрої

20

група 4 - машини та обладнання
з них:
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов`язані з ними комп`ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті та / або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи , комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення і засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі мобільні), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

5

 

 

 

2

група 5 - транспортні засоби

5

група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

група 7 - тварини

6

група 8 - багаторічні насадження

10

група 9 - інші основні засоби

12

група 10 - бібліотечні фонди

-

група 11 - малоцінні необоротні матеріальні активи

-

група 12 - тимчасові (нетитульні) споруди

5

група 13 - природні ресурси

-

група 14 - інвентарна тара

6

група 15 - предмети прокату

5

група 16 - довгострокові біологічні активи

7

 

Для заповнення табл. 4 спочатку потрібно скласти перелік усіх видів основних матеріалів (сировини і комплектуючих), необхідних для виконання виробничої програми підприємс­тва Далі студент повинен визначитись з постачальниками потрібних йому матеріалів, обґрунтувати їх норми витрат на одиницю випущених виробів (наданих послуг), та розрахувати загальну вартість сировини і комплектуючих.

Заповненню табл. 6 передує характеристика потреб бізнесу в приміщеннях, як виробничих, так і невиробничих (включа­ючи адміністративно-управлінські приміщення, склади сиро­вини і готової продукції, споруди тощо). При визначенні вар­тості експлуатаційних витрат на приміщення для підприємства слід виходити із діючих на даний час норм і нормативів.

Потрібно мати на увазі, що для кожного конкретного випад­ку склад експлуатаційних затрат може змінюватися.

4.2.3. Розрахувати загальні затрати підприємства по веден­ню виробничо-господарської діяльності, врахувавши витрати на започаткування власного бізнесу. Для цього спочатку потрі­бно скласти та розрахувати загальний кошторис витрат під­приємства (табл. 7), а потім визначити собівартість, гуртову ціну та ціну з ПДВ одиниці продукції (товарів, робіт, послуг).

Для визначення собівартості одиниці продукції необхідну суму затрат згідно з кошторисом поділити на обсяг випущеної продукції (наданих послуг) створеного підприємства.

Гуртова ціна одиниці продукції визначається з урахуван­ням очікуваного рівня рентабельності виробництва, а ціна з ПДВ — з урахуванням фактичної ставки ПДВ згідно з чинним законодавством України.

Таблиця 7. Загальний кошторис витрат на ведення власного бізнесу

№ з/п

Елементи витрат

Сума, тис. грн.

 

Вартість започаткування власного бізнесу

Річні амортизаційні відрахування

Основні матеріали

Вартість персоналу

Витрати на оренду та експлуатацію приміщення

 

 

Разом

 

Далі необхідно дати ризик-оцінку діяльності підприємства і проаналізувати основні ризик-фактори (табл. 8).

Таблиця 8. Оцінка осшшпих ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї

№ з/п

Види ризикових ситуацій

Заходи щодо мінімізації ризиків

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

. . . .

 

 

Після цього визначити основні економічні показники діяльності підприємства за рік і проаналізувати їх (табл. 9).

Таблиця 9. Основні економічні показники діяльності підприємства за звітний рік

№ з/п

Показники

Одиниці виміру

Числове значення показника

1

Виторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

тис. грн.

 

2

Вартість основних фондів

тис. грн.

 

3

Собівартість продукції

тис. грн.

 

4

Прибуток

тис.грн.

 

5

Чисельність працівників

осіб

 

6

Вартість власних засобів

тис. грн.

 

7

Вартість майна

тис. грн.

 

8

Рентабельність продукції

%

 

9

Продуктивність праці

грн. /осіб

 

10

Загальний коефіцієнт оборотності

грн. /грн.

 

11

Коефіцієнт оборотності власних засобів

грн. /грн.

 

12

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу

грн. /грн.

 

13

Коефіцієнт рентабельності власних засобів

грн. /грн.

 

14

Коефіцієнт незалежності (автономії)

грн. /грн.

 

 

Рентабельність — це прибутковість виробничо-торговельного процесу. її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності () суб'єктів господарювання, пов'язаних з виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається процентним відношенням прибутку від реалізації продукції () до собівартості продукції ():

                                                                                    (1)

Загальний коефіцієнт оборотності () підприємства визначається як відношення виручки від реалізації продукції (), за досліджуваний період до всього майна підприємства () за формулою:

                                                                                   (2)

Коефіцієнт оборотності власних засобів () підприємства визначається як відношення виручки від реалізації продукції (), за аналізований період до величини власних засобів підприємства () за формулою:

                                                                                             (3)

 

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу () показує величину прибутку (), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості майна ():

                                                                                     (4)

Коефіцієнт рентабельності власних засобів () характеризує ефективність використання власних засобів підприємства і визначає величину прибутку (), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості власних засобів підприємства ():

                                                                                              (5)

Коефіцієнт незалежності (автономії) (), показує, яку частку становлять власні засоби (), у вартості майна підприємства ():

                                                                                       (6)

Рівень продуктивності праці (), визначається як відношення обсягу виробленої продукції (товарів, робіт, послуг) () до чисельності працюючих ():

                                                                                      (7)

4.3. Висновки

У цій частині підводяться загальні підсумки усієї роботи, виконаної студентом. У висновках необхідно:

1)             узагальнити результати попередніх розділів роботи;

2)             на основі результатів розрахунків обґрунтувати доцільність ведення даного виду підприємницької діяльності.

 

 

Оформлення розрахункової роботи

Приблизний обсяг роботи 20-25 сторінок. Роботу друкують на одній стороні аркушу білого паперу через півтора міжрядкових  інтервали, 14 шрифт типу «Times New Roman». Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній і нижній  – не менше 20 мм, правий – не менше  10 мм.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно. В правому верхньому куті над відповідними заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці.

За титульним аркушем послідовно розташовують зміст роботи. В змісті роботи зазначаються початкові сторінки кожного розділу роботи. Їх назви у змісті і тексті контрольної роботи повинні збігатися.

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

Таблиці у тексті роботи повинні супроводжуватися висновками, які випливають з аналізу наведених у них даних. Зміст роботи має відповідати сформульованим питанням і викладатися у логічній послідовності. На використані у роботі цитати мають бути посилання із зазначенням джерел.

Список використаної літератури подається після висновків, у такій послідовності:

1.   Закони і законодавчі акти України.

2.  Нормативні акти міністерств та відомств.

З. Спеціальна література в алфавітному порядку авторів.

Після списку використаної літератури розміщують додатки. Їх позначають послідовно великими літерами української абетки. У готовому тексті не дозволяється робити правки, закреслення, вставки, а також скорочувати слова та використовувати абревіатуру (крім загальноприйнятих).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК А

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

ІНСТИТУТ БІЗНЕС ОСВІТИ

Магістерська програма _______________________

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОЗРАХУНКОВА

РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА БІЗНЕС-КУЛЬТУРА»

 

 

СТУДЕНТА 1-ГО КУРСУ

ПРОГРАМИ________________

__________________________

 

ВИКЛАДАЧ:

Старший викладач Ковтун В.П.

 

 

КИЇВ КНЕУ ІБО 2016