Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

З Р А З О К

екзаменаційного білету

вступних іспитів до аспірантури

спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

БІЛЕТ № 1

 

1. Сучасні види підприємницької діяльності. Венчурне підприємництво: світовий досвід та вітчизняна практика.

 

2. Ф'ючерсна біржа як найбільш розвинений вид товарної біржі.

 

3. Дослідницька пропозиція.

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради економічного факультету

Протокол №___від «___» __________ 20__ р.

 

Голова предметної екзаменаційної комісії

 

Керівник проектної групи

 

 

Пояснювальна записка

 

Вступний іспит до аспірантури здійснюється у формі усного іспиту, який включає відповіді на два теоретичних питання білету та презентацію дослідницької пропозиції.

Підготовка відповіді – 40 хв.

 

Критерії оцінювання знань вступників до аспірантури:

Максимальна кількість балів, яку може набрати учасник вступних випробувань, правильно виконавши всі завдання – 100 балів, а саме:

1. Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється у 30 балів (усього: 2 х 30 = 60 балів).

2. Максимальна кількість балів за дослідницьку пропозицію складає 40 балів.

 

Критерії оцінювання дослідницької пропозиції:

– наукова новизна – 7 балів;

– обґрунтованість – 7 балів;

– оригінальність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– реалістичність науково-дослідних ідей – 7 балів;

– повнота викладення всіх структурних частин – 6 балів

– переконлива презентація дослідницької пропозиції – 6 балів.