Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

 

 1. Поняття про господарський облік, його суть і значення.
 2. Вимірники, що застосовуються в обліку.
 3. Види обліку.
 4. Теорія бухгалтерського обліку та її зв’язок з іншими дисциплінами.
 5. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
 6. Об’єкти бухгалтерського обліку та їх характеристика.
 7. Класифікація господарських засобів за їх функціональною роллю у процесі відтворення.
 8. Класифікація господарських засобів за джерелами утворення і цільовим призначенням.
 9. Основні функції бухгалтерського обліку.
 10. Метод бухгалтерського обліку та його основні елементи.
 11. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього.
 12. Поняття про балансове узагальнення та його значення.
 13. Характеристика бухгалтерського балансу та його структура.
 14. Види бухгалтерських балансів.
 15. Типи змін у балансі під впливом господарських операцій.
 16. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, зміст і побудова.
 17. Подвійний запис, його суть і значення.
 18. Обґрунтування прийому подвійного запису.
 19. Хронологічний і систематичний запис.
 20. Прості та складні бухгалтерські проводки.
 21. Синтетичні та аналітичні рахунки, субрахунки та їх взаємозв’язок.
 22. Оборотні відомості та їх призначення.
 23. План рахунків бухгалтерського обліку.
 24. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом.
 25. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням та будовою.
 26. Взаємозв’язок між рахунками і балансом.
 27. Поняття облікових регістрів та їх класифікація.
 28. Способи виправлення помилок в облікових регістрах.
 29. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку.
 30. Значення документації у господарській діяльності підприємств.
 31. Вимоги до оформлення документів.
 32. Класифікація документів.
 33. Порядок перевірки та обробки документів.
 34. Типізація, стандартизація, уніфікація та зберігання документів.
 35. Інвентаризація, її значення, завдання і види.
 36. Випадки обов’язкового проведення інвентаризації.
 37. Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів.
 38. Оцінка об’єктів бухгалтерського обліку.
 39. Суть калькуляції та її об’єкти, калькуляційні одиниці та їх визначення.
 40. Вартісне вимірювання і калькулювання собівартості.
 41. Калькуляційні різниці.
 42. Загальна характеристика основ обліку кругообігу господарських засобів.
 43. Облік процесу оплати праці.
 44. Облік процесу придбання та використання засобів праці.
 45. Облік процесу придбання предметів праці та їх використання.
 46. Загальна характеристика процесу постачання і завдання його обліку.
 47. Витрати виробництва та їх класифікація.
 48. Облік процесу виробництва.
 49. Облік непрямих витрат. Порядок їх розподілу.
 50. Основи обліку виходу та оприбуткування продукції ї калькуляція виробничої собівартості.
 51. Облік процесу реалізації продукції (послуг) і обчислення фінансових результатів.
 52. Поняття про форми бухгалтерського обліку та історія їх розвитку.
 53. Характеристика меморіально-ордерної форми обліку.
 54. Характеристика журнально-ордерної форми обліку.
 55. Характеристика автоматизованої форми обліку.
 56. Суть і призначення бухгалтерської звітності.
 57. Порядок складання, розгляду і затвердження звітності.
 58. Види звітності.
 59. Типи Принципи організації бухгалтерського обліку.
 60.  Централізація і децентралізація обліку.
 61. Планування облікової роботи на підприємстві.
 62. Права, обов’язки та відповідальність головних бухгалтерів.
 63. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні.
 64. Техніка та способи запису в облікові регістри.
 65. Гармонізація і стандартизація обліку.
 66. Поняття організації обліку
 67.  Об’єкти та суб’єкти організації обліку.
 68. Типи організаційних структур апарату.
 69. Облікова політика на підприємстві.
 70. Формування наказу про облікову політику підприємства.
 71. Права, обов’язки та відповідальність головних бухгалтерів.

 

 

 

 

 

 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

 Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

5

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

100

Інвестиційна нерухомість

Усі види діяльності

101

Земельні ділянки

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

103

Будинки та споруди

104

Машини та обладнання

105

Транспортні засоби

106

Інструменти, прилади та інвентар

107

Тварини

108

Багаторічні насадження

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

 

111

Бібліотечні фонди

Усі види діяльності

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113

Тимчасові (нетитульні) споруди

114

Природні ресурси

115

Інвентарна тара

116

Предмети прокату

117

Інші необоротні матеріальні активи

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Усі види діяльності

122

Права користування майном

123

Права на комерційні позначення

124

Права на об’єкти промислової власності

125

Авторське право та суміжні з ним права

126

Виключено

127

Інші нематеріальні активи

13

Знос (амортизація) необоротних активів

131

Знос основних засобів

Усі види діяльності

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів

134

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

135

Знос інвестиційної нерухомості

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Усі види діяльності

142

Інші інвестиції пов’язаним сторонам

143

Інвестиції непов’язаним сторонам

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Усі види діяльності

152

Придбання (виготовлення) основних засобів

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154

Придбання (створення) нематеріальних активів

155

Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

16

Довгострокові біологічні активи

161

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

162

Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю

163

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

164

Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

165

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за справедливою вартістю

166

Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю

17

Відстрочені податкові активи

 

За видами відстрочених податкових активів

Усі види діяльності

18

Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи

181

Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду

Усі види діяльності

182

Довгострокові векселі одержані

183

Інша дебіторська заборгованість

184

Інші необоротні активи

19

Гудвіл

 

За видами об’єктів інвестування

Усі види діяльності

191

Гудвіл при придбанні

192

Виключено

193

Гудвіл при приватизації (корпоратизації)

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

Усі види діяльності

202

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203

Паливо

204

Тара й тарні матеріали

205

Будівельні матеріали

206

Матеріали, передані в переробку

207

Запасні частини

208

Матеріали сільськогосподарського призначення

209

Інші матеріали

21

Поточні біологічні активи

211

Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю

Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

213

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

 

За видами предметів

Усі види діяльності

23

Виробництво

 

За видами виробництва

Усі види діяльності

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі матеріального виробництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Промисловість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське господарство та ін.

27

Продукція сільськогосподарського виробництва

 

За видами продукції

Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом

28

Товари

281

Товари на складі

Усі види діяльності

282

Товари в торгівлі

283

Товари на комісії

284

Тара під товарами

285

Торгова націнка

286

Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

Усі види діяльності

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

Усі види діяльності

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Усі види діяльності

332

Грошові документи в іноземній валюті

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

Усі види діяльності

342

Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів

Усі види діяльності

352

Інші поточні фінансові інвестиції

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

Усі види діяльності

362

Розрахунки з іноземними покупцями

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Усі види діяльності

372

Розрахунки з підзвітними особами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

374

Розрахунки за претензіями

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377

Розрахунки з іншими дебіторами

378

Розрахунки з державними цільовими фондами

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Усі види діяльності

39

Витрати майбутніх періодів

 

За видами витрат

Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

42

Додатковий капітал

421

Емісійний дохід

Усі види діяльності

422

Інший вкладений капітал

423

Дооцінка активів

424

Безоплатно одержані необоротні активи

425

Інший додатковий капітал

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

441

Прибуток нерозподілений

Усі види діяльності

442

Непокриті збитки

443

Прибуток, використаний у звітному періоді

45

Вилучений капітал

451

Вилучені акції

Усі види діяльності

452

Вилучені вклади й паї

453

Інший вилучений капітал

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Усі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток

Усі види діяльності

472

Додаткове пенсійне забезпечення

473

Забезпечення гарантійних зобов’язань

474

Забезпечення інших витрат і платежів

475

Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

477

Забезпечення матеріального заохочення

478

Забезпечення відновлення земельних ділянок

48

Цільове фінансування і цільові надходження

 

За об’єктами фінансування

Усі види діяльності

481

Кошти, вивільнені від оподаткування

482

Кошти з бюджету та державних цільових фондів

483

Гуманітарна допомога

484

Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень

49

Страхові резерви

491

Технічні резерви

Страхова діяльність

492

Резерви із страхування життя

493

Частка перестраховиків у технічних резервах

494

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

495

Результат зміни технічних резервів

496

Результат зміни резервів із страхування життя

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503

Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505

Інші довгострокові позики в національній валюті

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

512

Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

52

Довгострокові зобов’язання за облігаціями

521

Зобов’язання за облігаціями

Усі види діяльності

522

Премія за випущеними облігаціями

523

Дисконт за випущеними облігаціями

53

Довгострокові зобов’язання з оренди

531

Зобов’язання з фінансової оренди

Усі види діяльності

532

Зобов’язання з оренди цілісних майнових комплексів

54

Відстрочені податкові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

55

Інші довгострокові зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

Усі види діяльності

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603

Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті

605

Прострочені позики в національній валюті

606

Прострочені позики в іноземній валюті

61

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті

Усі види діяльності

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в іноземній валюті

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі, видані в національній валюті

Усі види діяльності

622

Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

Усі види діяльності

632

Розрахунки з іноземними постачальниками

633

Розрахунки з учасниками ПФГ

64

Розрахунки за податками й платежами

641

Розрахунки за податками

Усі види діяльності

642

Розрахунки за обов’язковими платежами

643

Податкові зобов’язання

644

Податковий кредит

65

Розрахунки за страхування

651

За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального страхування

Усі види діяльності

652

За соціальним страхуванням

653

Виключено

654

За індивідуальним страхуванням

655

За страхуванням майна

66

Розрахунки за виплатами працівникам

661

Розрахунки за заробітною платою

Усі види діяльності

662

Розрахунки з депонентами

663

Розрахунки за іншими виплатами

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами

Усі види діяльності

672

Розрахунки за іншими виплатами

68

Розрахунки за іншими операціями

680

Розрахунки, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

Усі види діяльності

681

Розрахунки за авансами одержаними

682

Внутрішні розрахунки

683

Внутрішньогосподарські розрахунки

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

685

Розрахунки з іншими кредиторами

69

Доходи майбутніх періодів

 

За видами доходів

Усі види діяльності

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Усі види діяльності

702

Дохід від реалізації товарів

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

704

Вирахування з доходу

705

Перестрахування

71

Інший операційний дохід

710

Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів

713

Дохід від операційної оренди активів

714

Дохід від операційної курсової різниці

715

Одержані штрафи, пені, неустойки

716

Відшкодування раніше списаних активів

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості

718

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

719

Інші доходи від операційної діяльності

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

722

Дохід від спільної діяльності

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані

Усі види діяльності

732

Відсотки одержані

733

Інші доходи від фінансових операцій

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Усі види діяльності

742

Дохід від відновлення корисності активів

743

Виключено

744

Дохід від неопераційної курсової різниці

745

Дохід від безоплатно одержаних активів

746

Інші доходи від звичайної діяльності

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Усі види діяльності

752

Інші надзвичайні доходи

76

Страхові платежі

 

За видами страхування

Страхова діяльність

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

Усі види діяльності

792

Результат фінансових операцій

793

Результат іншої звичайної діяльності

794

Результат надзвичайних подій

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини й матеріалів

Усі види діяльності

802

Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів

803

Витрати палива й енергії

804

Витрати тари й тарних матеріалів

805

Витрати будівельних матеріалів

806

Витрати запасних частин

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення

808

Витрати товарів

809

Інші матеріальні витрати

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами й тарифами

Усі види діяльності

812

Премії та заохочення

813

Компенсаційні виплати

814

Оплата відпусток

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу

816

Інші витрати на оплату праці

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Усі види діяльності

822

Виключено

823

Виключено

824

Відрахування на індивідуальне страхування

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів

Усі види діяльності

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833

Амортизація нематеріальних активів

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

85

Інші затрати

 

За видами затрат

Усі види діяльності

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Усі види діяльності

902

Собівартість реалізованих товарів

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг

904

Страхові виплати

91

Загальновиробничі витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

Усі види діяльності

93

Витрати на збут

 

За видами витрат

Усі види діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

940

Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю

Усі види діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів

944

Сумнівні та безнадійні борги

945

Втрати від операційної курсової різниці

946

Втрати від знецінення запасів

947

Нестачі і втрати від псування цінностей

948

Визнані штрафи, пені, неустойки

949

Інші витрати операційної діяльності

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит

Усі види діяльності

952

Інші фінансові витрати

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

Усі види діяльності

962

Втрати від спільної діяльності

963

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Усі види діяльності

972

Втрати від зменшення корисності активів

973

Виключено

974

Втрати від неопераційних курсових різниць

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

976

Списання необоротних активів

977

Інші витрати звичайної діяльності

98

Податок на прибуток

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

Усі види діяльності

982

Податок на прибуток від надзвичайних подій

99

Надзвичайні витрати

991

Втрати від стихійного лиха

Усі види діяльності

992

Втрати від техногенних катастроф і аварій

993

Інші надзвичайні витрати

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

За видами активів

Усі види діяльності

02

Активи на відповідальному зберіганні

021

Устаткування, прийняте для монтажу

Усі види діяльності

022

Матеріали, прийняті для переробки

023

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

024

Товари, прийняті на комісію

025

Матеріальні цінності довірителя

03

Контрактні зобов’язання

 

За видами зобов’язань

Усі види діяльності

04

Непередбачені активи й зобов’язання

041

Непередбачені активи

Усі види діяльності

042

Непередбачені зобов’язання

05

Гарантії та забезпечення надані

 

За видами гарантій та забезпечень наданих

Усі види діяльності

06

Гарантії та забезпечення отримані

 

За видами гарантій та забезпечень отриманих

Усі види діяльності

07

Списані активи

071

Списана дебіторська заборгованість

Усі види діяльності

072

Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

08

Бланки суворого обліку

 

За видами бланків

Усі види діяльності

09

Амортизаційні відрахування

 

 

Усі види діяльності