Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Податки КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи _________________________ А.М. Колот

 

«01» жовтня 2019 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ”

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Банківський менеджмент»

спеціалізація

8Ф18 «Банківський менеджмент»

тип дисципліни

вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-методичного

відділу

             _______________Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 3  від 27.09.2019 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

Київ  2019

 

 

Розробники:

Тимченко Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, професор.

e-mail: o_tymchenko@ukr.net

Пислиця Анна Віталіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, доцент.

e-mail: abv2001@ukr.net

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

залік         

Мова(и) викладання

українська або англійська        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тимченко О.М., Пислиця А.В., 2019

© КНЕУ, 2019

 •  

 

ВСТУП……………………………………………………………………………………

Стор.

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ………………………………………………………………………………

 

7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАНЯ ПОДАТКІВ, ОБЛІКОВА РОБОТА ТА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ………………………………………………………………………………..   

 

 

7

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади адміністрування податків

7

Тема 2. Планування та прогнозування податків та зборів …………………………

7

Тема 3. Податковий ризик-менеджмент ……………………………………………..

8

Тема 4. Облік платників податків…………………………………………………….

8

Тема 5. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків…………….

8

Тема 6. Управління податковим боргом……………………………………………..

8

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ………………………………………………………………

 

9

Тема 7. Теоретичні засади податкового контролю …………………………………..

9

Тема 8. Планування та організація проведення перевірок…………………………..

9

Тема 9. Перевірка правильності нарахування податків на споживання…………….

9

Тема 10. Аудит податку на прибуток…………………………………………………..

10

Тема 11. Контроль фіскальних органів у сфері оподаткування доходів фізичних осіб………………………………………………………………………………………..

Тема 12. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів…………………………………………….

 

10

 

11

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ……………………………………………………………………………..

 

12

            2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………….

12

2.2. Плани семінарських (практичних) занять………………………………….

13

            2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………

23

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………….

 

25

            3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………

25

3.2. Плани контактних занять……………………………………………………

26

            3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………

34

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………….

 

36

            4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…

36

            4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи……………………………………………………………….

 

36

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)…….

 

37

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА……………………………..

38

            6.1.      Основна література ……………………………………………………….

38

            6.2.      Додаткова література ……………………………………………………..

38

            6.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси ………………………........

39

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Адміністрування податків» є складовою комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни:

Дієздатність податкової системи залежить від ефективності управління у сфері оподаткування, важливою складовою якого є адміністрування податків, що здійснюється органами державної фіскальної служби. Це дуже складна справа, яка потребує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати облік платників податків та надходжень до бюджету, управляти податковим боргом, оцінювати податкові ризики та здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податків та інших обов’язкових платежів. На підготовку таких фахівців і спрямована навчальна дисципліна «Адміністрування податків».

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: адміністрування податків як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Статистика», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий ринок», «Податкова система».

Мета вивчення дисципліни надання студентам знань з технологій адміністрування податків, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • оволодіти теоретичними та організаційними основами адміністрування податків;
 • поглиблено вивчити податкове законодавство;
 • опанувати методи планування та прогнозування податкових надходжень;
 • оволодіти методологією оцінки податкових ризиків;
 • набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення;
 • вивчити складові облікової роботи податкових органів;
 • набути навиків узгодження податкових зобов’язань платника і організації сплати податків;
 • опанувати способи примусового стягнення податків і обов’язкових платежів;
 • набути навиків контрольної роботи податкових  органів.

Предметом дисципліни є засади та технології адміністрування податків

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

теоретичних, організаційних та правових засад адміністрування податків, методів оцінювання податкових ризиків, правил обліку платників та податкових надходжень, порядку узгодження податкових зобов’язань платників та надання відстрочки та розстрочки зі сплати податкових зобов’язань та податкового боргу, технологій управління податковим боргом, видів перевірок фіскальних органів.

 1. Уміння:

орієнтуватися в системі законодавчих і нормативних правових актів, що регламентують діяльність фіскальних органів; аналізувати фінансову звітність платників податків, здійснювати камеральні документальні, фактичні перевірки, оцінювати ефективність податкового аудиту, визначати ризикові категорії платників податків, вести реєстри платників податків та картки особових рахунків.

 1. Комунікація:

здатність 1) застосовувати управлінські навички у сфері оподаткування; 2) роз’яснювати податкове законодавство, 3) обґрунтовувати власні висновки; 4) аргументувати і доводити власну думку до фахівців і не фахівців.

 1.  Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність органів фіскальної служби та платників податків.

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАНЯ ПОДАТКІВ, ОБЛІКОВА РОБОТА ТА УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ

 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади адміністрування податків

Поняття адміністрування податків. Мета та завдання адміністрування податків. Суб’єкт та об’єкт адміністрування податків як єдина управлінська система, їх взаємозв’язок. Взаємозв’язок сутнісних характеристик податків та засад побудови податкової системи із адмініструванням податків.

Складові адміністрування податків і податкового менеджменту. Законотворча діяльність. Планування податків. Адміністрування податків: облік платників, облік податкових надходжень, управління податковим боргом, консультаційне обслуговування платників, податковий контроль.

Органи управління в сфері оподаткування та їх функції. Органи законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного управління в сфері оподаткування. Органи не фінансового профілю. Контролюючі органи та органи стягнення.

Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування. Завдання державної податкової служби. Функції вищої, середньої та низової ланки. Права керівників органів податкова служби та їх заступників. Права посадових осіб податкових органів. Обов’язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

Платники податків, податкові агенти та представники платника податків. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність платників податків. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності. Фінансові санкції за порушення встановленого порядку взяття на облік у контролюючих органах, за порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття рахунків у банках, за порушення порядку подання інформації про фізичних осіб – платників податків, за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності, за порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування, за порушення правил сплати податків, за порушення порядку отримання та використання торгового патенту, за відчуження майна, що перебуває у податковій заставі. Фінансові санкції у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання. Адміністративні штрафи. Кримінальна відповідальність.

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності державної податкової служби. Зміст податкової інформації. Порядок отримання податкової інформації органами державної податкової служби. Обробка та використання податкової інформації.

Головні проблеми функціонування податкової служби. Стратегічні напрямки розвитку податкової служби.

Автоматизовані системи управління в сфері оподаткування.

Поняття правового регламентування. Податкове законодавство України. Основні засади податкового законодавства. Податковий кодекс: сфера його дії. Інструктивно-методичне забезпечення. Вимоги до інструкцій. Податкові консультації. Наслідки застосування податкових консультацій. Недоліки нормативно-правової бази.

 

Тема 2. Планування та прогнозування податків та зборів

Сутність, зміст і завдання планування та прогнозування податкових надходжень. Методи планування та прогнозування податкових надходжень: багатомірні методи статистичного аналізу, кореляційно-регресійний аналіз, інтерполяція та апроксимація даних, імітаційні методи, лінійне й нелінійне програмування, методи експертних оцінок.

Етапи процесу прогнозування і планування податків. Основні макропоказники економічного і соціального розвитку, що використовуються в процесі податкового прогнозування та планування. Фактори, які впливають на процес податкового прогнозування і планування.

Зміст поняття "податковий потенціал". Показники доходу: вироблений дохід, отриманий дохід, середні доходи на душу населення. Сукупні оподатковувані ресурси. Відносні податкові доходи.

Обчислення бази оподаткування та прогнозування окремих податків і зборів.

 

Тема 3. Податковий ризик-менеджмент

Зміст поняття "податковий ризик". Причини виникнення податкових ризиків. Об’єктивна необхідність розробки податкових ризиків. Види фіскальних податкових ризиків. Кількісна оцінка податкових ризиків.

Зміст управління податковими ризиками. Принципи управління податковими ризиками. Етапи управління податковими ризиками.

Методика опису податкових ризиків. Простий і складний ризик. Алгоритм визначення податкового ризику. Групи ризиків.

Методи усунення податкових ризиків. Взаємовідносини ДПС з надійними клієнтами. Етапи роботи з ризикованими та ненадійними клієнтами. Організація роботи з новоствореними клієнтами.

Кабінетний ризик. Процедури визначення кабінетних ризиків.

 

Тема 4. Облік платників податків

Засади обліку платників податків. Процедури обліку платників податків.

Облік платників податків-юридичних осіб. Обліковий реєстр, його структура, порядок ведення. Порядок подання документів для постанови на облік в податкових органах. Взяття на облік. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти обліку. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Зняття з обліку.

Облік платників ПДВ. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. Облік неприбуткових підприємств.

Облік платників податків-фізичних осіб. Державний реєстр фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових платежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єдиного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі. Організація роботи податкових органів при реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі. Використання даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів.

Облік фізичних осіб – підприємців. Облік самозайнятих осіб.

 

Тема 5. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків

           Теоретичні засади організації розрахунків з бюджетом. Суб’єкт обчислення суми податку. Суб’єкт сплати податку. Спосіб утримання. Спосіб сплати. Форми розрахунків

Податкова звітність. Порядок подання податкових декларацій. Порядок узгодження податкових зобов’язань платника. Строки сплати податкових зобов’язань. Податкове повідомлення - рішення. Податкова вимога. Оскарження дій податкових органів.

 Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та фактичне надходження платежів. Перевірки особових рахунків. Закриття особових рахунків. Зведений облік надходжень.

Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань платника. Підстави для прийняття рішення про розстрочення та відстрочення. Умови надання розстрочення та відстрочення. Порядок надання розстрочення та відстрочення. Дострокове розірвання угоди про розстрочення або відстрочення.

 

Тема 6. Управління податковим боргом

Поняття податкового боргу (недоїмки). Види та статуси податкового боргу. Пеня. Початок терміну нарахування пені. Закінчення терміну нарахування пені. Розмір пені. Алгоритм розрахунку пені. Відповідальність банків. Джерела сплати податкових зобов’язань та податкового боргу платника.

Зміст податкової застави. Випадки виникнення права податкової застави. Реєстрація податкової застави. Захист інтересів кредиторів у разі виникнення податкової застави. Порядок узгодження операцій з узгодженими активами. Зупинення податкової застави. Податкова порука. Обмеження по застосуванню податкової застави.

           Поняття адміністративного арешту активів. Види адміністративного арешту активів. Порядок застосування адміністративного арешту активів. Зупинення адміністративного арешту активів. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі. Списання та розстрочка податкового боргу.

           Погашення податкового боргу державних і комунальних підприємств. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника. Погашення податкового боргу  при реорганізації платника.

Податкова амністія. Списання безнадійного податкового боргу.

Порядок надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВРОЧНА РОБОТА ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Тема 7. Теоретичні засади податкового контролю

Сутність, зміст і завдання податкового контролю. Функції податкового контролю. Джерела інформації для податкового контролю. Форми і методи податкового контролю.

Принципи податкового контролю. Класифікація перевірок, їх характеристика.

Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до проведення камеральної перевірки.

Документальна перевірка. Планові та позапланові документальні перевірки, періодичність та умови їх проведення. Порядок проведення фактичної перевірки. Матеріали, які є підставами для висновків під час проведення перевірок. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю. Порядок надання платниками документів під час здійснення перевірок. Оформлення результатів перевірок.

Типові порушення у сфері оподаткування. Роль податкового контролю у вдосконаленні податкового законодавства та мобілізації податкових надходжень.

 

Тема 8. Планування та організація проведення перевірок

Планування контрольно-перевірочної роботи податкових органів. Поняття та структура плану – графіку проведення перевірок. Порядок відбору суб’єктів підприємницької діяльності для перевірки. Планування фонду робочого часу

Організація та основні етапи проведення невиїзних перевірок

Організація та етапи проведення комплексних документальних перевірок. Програма перевірки. Направлення на перевірку. Підготовка до проведення перевірки. Виконання контрольно-перевірочних дій. Оформлення результатів перевірки. Структура акту перевірки. Вимоги до складання акту перевірки. Процедура підписання акту перевірки. Оскарження дій податкових органів. Податковий компроміс.

Стандарти якості контрольно-перевірочної роботи.

 

Тема 9. Перевірка правильності нарахування податків на споживання

Камеральна перевірка декларацій по ПДВ. Своєчасність подання декларації, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових зобов’язань по ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних операцій. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом оподаткування та звільнених від оподаткування. Коригування зобов’язань по ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового кредиту. Достовірність чистої суми зобов’язань по ПДВ. Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Результати розрахунків по ПДВ.

Документальна перевірка ПДВ. Достовірність обсягів відвантаженої продукції. Перевірка сум, що надійшли на рахунки підприємства і не знайшли відображення на рахунку «Реалізація». Повнота включення до об’єкту оподаткування операцій з передачі товарів безплатно, з частковою оплатою, в рахунок оплати праці працівників, для невиробничого споживання всередині підприємства, бартерного обміну інших операцій, що є об’єктами оподаткування. Правильність визначення бази оподаткування. Звичайна ціна. Порядок її розрахунку.

Документальна перевірка податкового кредиту. Документи, що дають право на податковий кредит. Розподіл ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах). Правильність відображення сум ПДВ по придбаних товарах, використаних на невиробничі цілі. Перевірка цільового використання імпортованих товарів для власних потреб. Обґрунтованість застосування пільг.

Камеральна перевірка розрахунків акцизного податку. Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення суми акцизного податку. Достовірність результатів перерахунку акцизного податку. Обґрунтованість зменшення акцизного податку при експорті підакцизних товарів. Документальне підтвердження здійснення експортної операції.

Документальна перевірка акцизного податку.  Достовірність об’єкту оподаткування. Правильність визначення оподатковуваного   обороту. Обґрунтованість застосування пільг.

 

Тема 10. Аудит податку на прибуток

Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток. Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених в декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних підрахунків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет.

Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань нарахування податку на прибуток. Повнота і правильність відображення в обліку результатів попередньої перевірки.

Достовірність відображення в обліку доходів платника. Повнота включення в об’єкт оподаткування доходів від позареалізаційних операцій. Правильність визначення доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. Повнота включення до доходу доходів від операцій з основними засобами.

Правильність відображення в обліку сум безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості.

Обґрунтованість витрат платника. Правильність обліку прямих матеріальних витрат. Достовірність витрат на оплату праці. Законність створення резервів майбутніх витрат. Обґрунтованість витрат на спецодяг, спецвзуття, спецхарчування; на науково-технічне забезпечення; на підготовку кадрів; на рекламу; представницьких витрат; на відрядження; на сплату орендних платежів; на утримання об’єктів соціально-культурної сфери; інших витрат.

Перевірка правильності нарахування та  єдиного соціального внеску. Достовірність об’єкту нарахування внеску. Виплати, які не включаються в об’єкт оподаткування. Правильність застосування ставок.

Контроль за повнотою нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства. Суб’єкти, що підлягають контролю. Своєчасність подання звіту про суму нарахування збору. Попередня перевірка звіту: наявність усіх реквізитів, правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки. Документальна перевірка: достовірність об’єкту нарахування збору. Штрафні санкції.

Дотримання порядку обліку основних засобів та нарахування амортизації. Обґрунтованість об’єктів амортизації. Правильність застосування і норм амортизаційних відрахувань. Достовірність балансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією основних фондів. Своєчасність припинення нарахування амортизації.

 

 

 

Тема 11. Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів фізичних осіб

Контроль за утриманням податків у джерела доходів. Перевірки правильності нарахування податку з доходів, одержаних за місцем основної роботи. Достовірність  об’єкту оподаткування. Обґрунтованість пільг.  Правильність арифметичних підрахунків. Звірка даних розрахунково-платіжних відомостей з даними касової книги. Повнота та своєчасність перерахування до бюджету утриманих податків. Своєчасність подання до податкових органів відомостей про сплачені доходи та утримані податки. Оформлення акту перевірки.

Контроль правильності нарахування, повноти утримання та своєчасності сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб податковими агентами. Контроль за оподаткуванням процентів, дивідендів. Контроль за оподаткуванням доходів від оренди та продажу рухомого та нерухомого майна. Контроль за оподаткуванням страхових сум.

Порядок подання в податкові органи декларацій про доходи громадян. Право на податковий кредит. Перевірка достовірності даних, наведених в декларації.

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності. Розрахунок авансових сум податку на доходи, терміни їх сплати. Перевірка декларацій про фактично одержані доходи. Обстеження доходів від підприємницької діяльності за місцем виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг. Перевірка книги обліку доходів та витрат.

 

Тема 12. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

Порядок перевірки розрахунків рентної плати за використання води. Своєчасність подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правильність застосування тарифів рентної плати за використання води. Штраф за понадлімітне використання води. Арифметичні підрахунки.

Документальні перевірки рентної плати за використання води. Достовірність обсягів забраної води. Правильність відображення сум плати за воду у складі витрат підприємства.

Порядок перевірки розрахунків рентної плати за використання надр при видобуванні корисних копалин. Своєчасність подання  розрахунку. Правильність застосування нормативів. Штраф за понадлімітні втрати корисних копалин при видобуванні. Арифметичні підрахунки. Правильність відображення рентної плати за використання надр у складі витрат підприємства.

Перевірки розрахунків рентних платежів за нафту і газ.

Контроль податкових органів у сфері майнового оподаткування. Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Своєчасність подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правильність застосування ставок земельного податку. Арифметичні підрахунки.

Документальні перевірки плати за землю. Достовірність об’єкту оподаткування. Обґрунтування застосування пільг. Контроль за цільовим використанням землі.

Податковий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет місцевих податків та зборів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової)___Адміністрування податків___________________________

для студентів освітньої програми «Банківський менеджмент» / спеціалізації  «Банківський менеджмент»

денна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Тема. Теоретичні, правові та організаційні засади адміністрування податків

10

2

Практичне заняття 2.
Тема. Планування та прогнозування податків та зборів

Тема. Податковий ризик-менеджмент

10

3

Практичне заняття 3.

Тема. Облік платників податків

Тема. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків

10

4

Практичне заняття 4.

Тема. Управління податковим боргом

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль №2

5

Семінарське заняття 5.

Тема. Теоретичні засади податкового контролю

Тема. Планування та організація проведення перевірок

10

6

Практичне заняття 6.

Тема. Перевірка правильності нарахування податків на споживання

10

7

Практичне заняття 7.

Тема. Аудит податку на прибуток

Тема Контроль фіскальних органів у сфері оподаткування доходів фізичних осіб

10

8

Практичне заняття 8.

Тема. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

Контрольна (модульна) робота № 2

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання індивідуальних завдань на базах практики

20

2.Виконання завдання: «Моделювання порушення податкового законодавства»

20

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

20

4. Участі в олімпіадах з питань оподаткування та розвитку податкової системи України

20

Усього балів:

100

 

 

 

2.2. Плани семінарських (практичних) занять

 

Заняття 1 (2 год)

Семінар – «мозковий штурм»

Тема: Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Загальні компетентності

План заняття:

1. Опитування

1.         Поняття податкового менеджменту та його складові

2. Організація управління податками:

- система органів управління у сфері оподаткування;

- Державна податкова служба України: її  структура, статус, підпорядкування:

- завдання та функції Державної податкової служби України;

- права, обов’язки та відповідальність посадових осіб Державної податкової служби України

3. Права, обов’язки та відповідальність платників податків.

4. Правове регламентування діяльності контролюючих органів.

 

2. Обговорення дискусійних питань

Терміни та поняття: податковий менеджмент, адміністрування податків, фіскальне адміністрування

Література: 1, 9, 10.

 

3. Розв’язування задач

Завдання

ТОВ «Регіон» податкові декларації по податку на прибуток за І кв поточного року на суму 100 000 грн була подана до ДПІ 20 травня, а за ІІІ кв п.р. на суму 135 000 грн - 15 жовтня. Визначити, чи було допущено порушення платником. Якщо так, то розрахувати розмір фінансових санкцій, які мав би сплатити платник за кожне порушення. Зробити висновки щодо істотності покарання платника за  такий вид порушення податкового законодавства.

 

Завдання 2

У результаті перевірки діяльності платника податку, проведеною у вересні поточного року, контролюючим органом було виявлено заниження суми ПДВ, що підлягало сплаті до бюджету по декларації за січень поточного року.  Контролюючий орган визначив суму заниження у розмірі 5 тис. грн. Податкове повідомлення на оплату заниженої суми платник отримав  у жовтні.

Розрахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Завдання 3

У результаті перевірки діяльності платника податку, контролюючим органом було виявлено заниження нарахованої та утриманої з робітників суми податку на доходи фізичних осіб у березні поточного року. Контролюючий орган визначив суму заниження у розмірі 2 тис. грн. Податкове повідомлення на оплату заниженої суми платник отримав  у липні.

Розрахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Завдання 4

У результаті перевірки діяльності платника податку, проведеної у травні поточного року, контролюючим органом було виявлено завищення суми ПДВ, заявленої до відшкодування за листопад місяць поточного року.  Контролюючий орган визначив суму завищення у розмірі 15 тис. грн.

Розрахувати фінансові санкції, враховуючи, що у травні поточного року контролюючим органом також було виявлено завищення суми ПДВ, заявленої цим платником до відшкодування, у розмірі 5 тис грн. Відповідь пояснити,  посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 5

Відповідно до поданої платником за І квартал поточного року декларації,  сума податкового зобов'язання з податку на прибуток складає 200 тис. грн. Ця сума була сплачена до бюджету 17 червня поточного року.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 6

Узгоджена сума податкового зобов'язання з акцизного податку по розрахунку за червень поточного року складає 100 тис. грн. Ця сума була сплачена до бюджету 20 серпня поточного року.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 7

Сума податкового боргу платника складає 200 000 грн. Вартість активів, на які виникло право податкової застави – 200 000 грн. Платник здійснив продаж активів без попереднього узгодження операції з податковим органом на суму 150 000 грн.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 8

ТОВ «Альбіон» було взято на облік в ДПІ за його місцезнаходженням 20.03 поточного року. 21.03 платник відкрив рахунки в «Кредитпромбанку». Станом на 25.03 до ДПІ не надійшли відомості щодо відкритих рахунків даним платником.

27.03 з рахунку ТОВ «Альбіон» банк перерахував 24000 грн АТ «Захід» в рахунок оплати вартості сировини.

30.03 з рахунку ТОВ «Альбіон» банк перерахував 40000 грн в рахунок оплати вартості придбання основних засобів.

Визначити розмір фінансових санкцій, суб’єкта правопорушення та суб’єкта відповідальності. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Терміни та поняття: фінансові санкції, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, податкове законодавство, податкові консультації

Література; 1, 9, 10

 

Заняття 2 (2 год)

Кейс

Тема:  Планування та прогнозування податків та зборів

План заняття:

Кейс «Планування та прогнозування:

 • Податкових надходжень;
 • ПДВ;
 • Акцизного податку;
 • Податку на прибуток;
 • Податку на доходи громадян;
 • Рентних платежів
 • Терміни і поняття: планування податкових надходжень, прогнозування податкових надходжень, методи планування та прогнозування податкових надходжень
 • Література: 1, 7

 

Семінар - дискусія

Тема: Податковий ризик-менеджмент

 

 1. Питання для обговорення
 1. Поняття та сутність податкового ризику
 2. Джерела та види податкових ризиків
 3. Кількісна оцінка податкових ризиків
 4. Управління податковими ризиками

Терміни і поняття: податковий ризик, об’єкт податкового ризику, суб’єкт податкового ризику, джерела податкових ризиків, управління податковими ризиками, категорія уваги

Література: 1, 7.

 

Заняття 3 (2 год)

Семінар – «мозковий штурм»

Тема: Облік платників податків.

План заняття:

 1. Обговорення дискусійних питань
 1. Засади обліку платників податків
 2. Облік платників податків - юридичних осіб
 3. Облік платників податків - фізичних осіб
 4.  Облік платників податків ПДВ..

Терміни і поняття: Єдиний банк даних платників податків-юридичних осіб, Державний реєстр платників податків та інших обов’язкових платежів, Реєстр платників ПДВ

Література:1, 7, 8,  27.

 

Міні кейс

Тема. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків.

План заняття:

Обговорення дискусійних питань

1. Теоретичні засади організації сплати податків.

2. Порядок узгодження податкових зобов’язань

3. Порядок ведення особових рахунків платників податків.

4. Розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань.

Терміни і поняття: Картка особового рахунку, податкове повідомлення, податкова вимога, апеляційне узгодження, розстрочення податкових зобов’язань, відстрочення податкових зобов’язань.

Література:1, 18.

 

Заняття 4 (2 год)

Семінар - Тема: Управління податковим боргом

План заняття

 1. Розв’язування задач

Завдання 1.

Підприємство сплачує ПДВ у бюджет один раз на місяць. Показати стан розрахунків на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних: за податковими деклараціями платника, поданими: у січні підприємство нарахувало 60 тис. грн. ПДВ, у лютому 80 тис. грн., у березні - 40 тис. грн. Декларації до ДПІ були подані в строк.

            Платіжне доручення в банк на перерахування ПДВ до бюджету платником було подано: 24.02 - на суму 40 тис. грн., 10.03. - на суму 16 тис. грн., 25.03.- на суму 24 тис. грн., 5.04 - на суму 40 тис. грн., 15.04 - на суму 60 тис. грн. (у лютому 29 днів).

Розмір ставки НБУ становив на 20.02 - 11%, на 09.03 та 13.03 – 9,5%, на 4.04 – 8,5%, на 15.04 -10,25%.

 

 1. Контрольна (модульна) робота

Терміни і поняття: податковий борг, статус податкового боргу, безнадійний податковий борг, пеня, податкова застава, адміністративний арешт майна, податковий керуючий

Література:1, 4, 16, 17.

 

Заняття 5 (2 год)

Тема. Теоретичні засади податкового контролю

План заняття:

Опитування:

 1. Сутність та зміст податкового контролю
 2. Функції податкового контролю
 3. Принципи податкового контролю

Терміни і поняття: податковий контроль

Література:1, 5, 6.

 

Практичне заняття

Тема. Планування та організація проведення перевірок

Опитування:

 1. Види перевірок податкових органів
 2. Організація та порядок проведення камеральних перевірок
 3. Організація та порядок проведення документальних перевірок
 4. Організація та порядок проведеня фактичних перевірок.

Терміни і поняття: податковий контроль, камеральна перевірка, документальна перевірка, фактична перевірка.

Література:1, 6, 14, 15.

 

Заняття 6 (2 год)

Кейс

Тема: Перевірка правильності нарахування податків на споживання

План заняття:

Розв’язування задач

Завдання 1

Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Загальний обсяг відвантажених товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн. (перша подія), з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 20 тис. грн. використано для виробництва товарів на експорт, а решта — на виробництво товарів, реалізованих на території України.

У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн. Крім того, підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді.

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство «Альфа» визначило в сумі 4 тис. грн.

Завдання:

 1. Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3. У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника.
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 2

Підприємство «Спецтехніка» виготовляє спортивний інвентар та товари спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, затвердженого КМУ).

Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів — 80 тис. грн.

У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів.

У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню).

Крім того, в попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним.

Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірі 1 тис. грн. У попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.

Завдання:

 1. Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3. У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника.
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Довідково. У попередньому календарному році сукупний обсяг постачання підприємства «Спецтехніка» склав 180 тис грн, у тому числі товари спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, затвердженого КМУ) – 80 тис грн.

Завдання 3

Фірма „Прінт” спеціалізується на наданні поліграфічних послуг: виготовлення та друк візиток, документів, продукції рекламного характеру. Керівництвом фірми, у зв’язку з проведенням „Євро-2012”, прийнято рішення у поточному календарному році здійснити випуск словників (українсько-англійських та українсько-німецьких) у зручному кишеньковому форматі. У січні надруковано та відвантажено словників на 5 тис грн, у березні на 7 тис грн, у жовтні – на 15 тис грн.

Крім того, платник надавав і свої традиційні поліграфічні послуги:   у січні на 10 тис грн., у наступних місяцях до кінця року – на 9 тис грн кожен місяць.

Сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів, які використовуються для друку всіх видів продукції фірми щомісячно на суму 5 тис грн.

Завдання:

1. За даними податкового обліку платника встановити суму ПДВ до сплати.

2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.

3. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Довідково. Фірма „Прінт” зареєстрована платником ПДВ і перебуває на місячному податковому періоді. Усі обсяги постачання зазначені без ПДВ. Платник звітував про відсутність діяльності та відповідно не сплачував ПДВ протягом року.

Література: 1, 13.

 

Завдання 4

У січні місяці надійшла оплата за товари, поставлені бюджетній установі у жовтні попереднього року, на суму 45 тис грн., а також відвантажено товари в магазин, який знаходиться на митній території України, на суму 50 тис грн.

Операції підприємства з придбання товарно-матеріальних цінностей у січні поточного року характеризуються такими даними:


з/п

Дата оприбуткування ТМЦ на склад

Дата оплати
ТМЦ

Дата отримання
податкової накладної

Сума ПДВ, грн.

1

2.01

5.01

4.01

15 000

2

7.01

9.02

8.01

18 000

3

9.01

12.01

13.01

21 000

4*

11,01

10.01

15.01

10 000*

5

15.01

14.01

20.02

15 000

6

19.01

24.01

22.01

8000

7

22.01

22.01

29.01

5000

8

25.01

1.01

31.01

10 000

9

29.01

2.02

1.02

15 000

10

31.01

3.02

2.02

21 000

Примітка:

Операція №4 – ТМЦ призначені для використання в операціях, що звільнені від оподаткування.

За січень місяць підприємство заявило до відшкодування з бюджету 10 тис грн. ПДВ 

Завдання:

 1. Перевірити достовірність суми податкового кредиту, визначеної платником.
 2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3. У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, розрахувати суми штрафів, враховуючи що перевірка проводилась у жовтні поточного року.
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 5

Підприємство випускає промислову продукцію, а також виконує роботи за рахунок коштів інвесторів з будівництва житла для населення. У вересні загальний обсяг реалізації продукції за контрактними цінами становив 100 тис. грн., в т. ч. експорт продукції власного виробництва дорівнював 30 тис. грн. Обсяг будівельно-монтажних робіт становив 40 тис. грн. У вересні було сплачено постачальникам вартість придбаних матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., з яких матеріали на суму 6 тис. грн. були використані на виробництво експортної продукції, а на суму 10 тис. грн. — на будівельно-монтажні роботи. У вересні були придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 10 тис. грн., які використовуються для виконання будівельно-монтажних робіт. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень, підприємство визначило y сумі 8 тис. грн. Виїзна документальна перевірка проводилася 5 листопада поточного року. Податкові повідомлення-рішення за результатами перевірки були отримані у грудні. Платіжне доручення в банк платник подав 24 грудня. Облікова ставка НБУ становила: з 1 вересня - 8%, з 1 жовтня - 9%, з 1 листопада - 12%, з 1 грудня – 11%.

Завдання:

 1. Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3. У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника, за наявності необхідних даних в умові задачі, - розрахувати суми штрафів та пені. Визначити загальну суму донарахувань до бюджету.
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 6

Підприємство виготовляє вимірювальні прилади та здійснює дослідницько-конструкторські роботи за рахунок бюджетних асигнувань. У вересні  поточного року відвантажено вимірювальних приладів (за контрактними цінами) склав 240 тис. грн. (перша подія), у тому числі на суму 100 тис. грн безкоштовно передано науковим організаціям, внесеним до Державного реєстру наукових організацій). Дослідницько-конструкторських робіт виконано на  суму 60 тис. грн.

У вересні благодійній організації у формі благодійної допомоги безоплатно передано вимірювальні прилади на суму 25 тис грн.

У цьому ж місяці було сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів, які використовуються для виробництва вимірювальних приладів, на суму 80 тис. грн. Крім того, було придбане обладнання за контрактною ціною на суму 12 тис. грн., яке використовується для дослідницько-конструкторських робіт.

ПДВ в бюджет за липень визначено у сумі 10 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми, вказати строки подання податкової звітності та строки сплати. У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань в бюджет, вважаючи, що перевірка проводилась у грудні поточного року. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Література: 1, 13

 

Заняття 7 (2 год)

Кейс

Тема: Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в бюджет податку на прибуток

План заняття:

 1. Розв’язування задач

Завдання 1

Доходи платника характеризуються такими даними:

Дохід від реалізації продукції за датою переходу права власності       - 720 тис. грн. (з ПДВ)

Аванси отримані                                                                                        - 420 тис. грн (з ПДВ)

Банківський кредит                                                                        - 150 тис. грн

Безнадійна кредиторська заборгованість                                     - 30 тис. грн

Суми штрафних санкцій, отримані за порушення умов договорів      - 10 тис. грн

Безповоротна фінансова допомога                                                           - 80 тис. грн

Емісійний дохід                                                                                          - З0 тис. грн

Дивіденди, отримані від резидентів                                                         - 50 тис. грн

Дохід, врахований при визначенні оподатковуваного прибутку, становить 720 тис. грн.

Завдання:

 1. Встановити правильність суми доходу, врахованого при визначенні оподатковуваного прибутку.
 2. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3. При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

 

 

Завдання 2

Витрати платника за звітний період характеризуються такими даними:

- прямі матеріальні витрати

- 150 тис. грн. (з ПДВ)

- прямі витрати на оплату праці

- 140 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок

- 56 тис. грн.

- виплата дивідендів

- 100 тис. грн.

- оплата праці АУП

- 150 тис. грн.

- сплата земельного податку, збору за воду,

- 3 тис. грн.

- службові відрядження АУП

- 2 тис. грн.

- придбання системи сигналізації

- 5 тис. грн.

- придбання комп’ютера

- 3 тис. грн.

- витрати на науково-технічне забезпечення

- 10 тис. грн.

- сплата страхових внесків за умовами добровільного страхування робітників

- 3 тис. грн.

- сплата неустойки за умовами договору

- 1 тис. грн.

- витрати на виготовлення реклами

- 5 тис. грн.

- утримання дитячого садка, що знаходиться на балансі підприємства з 1980 року.

40 тис. грн.

 

Витрати, враховані платником при визначенні оподатковуваного прибутку, становлять 529 тис. грн.

Завдання:

 1. Встановити правильність суми витрат, врахованих при визначенні оподатковуваного прибутку
 2. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3. При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 3

Підприємство, основним видом діяльності якого є оптова торгівля, у червні 2011 року придбало з метою продажу партію столових сервізів у кількості 30 штук за ціною 810 грн. за один сервіз (з ПДВ). У вересні відвантажено 20 столових сервізів покупцю. Ціна реалізації одного сервізу – 930 грн. (з ПДВ)

У жовтні 2011 року прийнято рішення передати три сервізи для їдальні, що обслуговує працівників підприємства.

Зазначені операції були відображені в обліку такими записами:

 

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Перераховано постачальнику передоплату за партію столових сервізів, 10.06

24300

371

311

 

_

 

_

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за партію столових сервізів

4050

641/ПДВ

644

 

_

 

_

3.

Отримано від постачальника партію столових сервізів, 20.06

20250

281

631

_

20250

4.

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

4050

644

631

 

_

 

_

5.

Проведено залік заборгованості

24300

631

371

_

_

6.

Отримано оплату від покупця, 30. 08.

18600

311

377

 

 

7.

Відвантажено сервізи покупцю, 10.09.

18600

377

712

15500

 

8.

Нараховано податкові зобов’язання  з ПДВ

3100

712

641

 

 

9.

Передано три столових сервізи для цілей не пов’язаних з господарською діяльністю, 05.10.

 

2025

 

22

 

281

 

_

 

_

10.

Передано в експлуатацію столові сервізи, 05.10.

2025

949

22

 

 

 

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника. враховуючи, що датою переходу права власності на товар є дата відвантаження
 2. 2.У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Завдання 4

Через підтоплення будівлі складу в результаті сильних дощів було зіпсовано частину сировини на суму 4800 грн. (з ПДВ)

Зіпсована сировина не підлягає відновленню і надалі не може бути використана у господарській діяльності, тому підлягає писанню.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Відображено вартість зіпсованої сировини у складі витрат звітного періоду

 

4000

 

947

 

281

 

_

 

4000

2.

Відображено в позабалансовому обліку суму псування до встановлення винних осіб

 

4800

 

072

 

_

 

_

 

_

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника.
 2. У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Література: 1, 3, 8, 12.

 

 

Практичне заняття

Тема: Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян

 

План заняття:

1. Розв’язування задач

Завдання 1

Працівниця підприємства, яка утримує двох дітей віком 15 та 13 років, у тому числі дитину-інваліда, подала роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право. У заяві вона зазначила, що її чо­ловік не користується правом визначення граничного доходу кратно кількості дітей.

У липні бухгалтерією працівниці було нараховано 1800 грн. заробітної плати, 400 грн премії. Відповідно до умов колективного трудового договору їй було надано спецодяг на суму 550 грн  

Податок на доходи фізичних осіб було визначено у сумі 60,50 грн.

Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи громадян та у разі виявлення порушення нарахувати фінансові санкції.

Завдання 2

У січні поточного року працівнику нара­ховані такі виплати:

— заробітна плата за місяць в розмірі 5000 грн.,

— лікарняні за дні хвороби в січні в сумі 1000 грн.

— видано під звіт готівкові кошти у сумі 1500 грн для придбання телефону. Теле­фон було придбано працівником 21 січня за ціною 1500 грн. без ПДВ (продавець-неплатник ПДВ), про що свідчить товарний чек. Авансовий звіт подано й затверджено 22 січня.

У цьому ж місяці працівник підприємства подав заяву з проханням про надання йому нецільової благодій­ної допомоги у зв'язку із сімейними обставинами. Нецільову благодійну допомо­гу надано в розмірі 2500 грн.

Податок на доходи громадян за основним місцем роботи утримано в сумі 987 грн. 69 коп. Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 3

У березні поточного року працівнику служби збуту нара­ховані такі виплати:

- заробітна плата в розмірі 10000 грн.;

- премія в розмірі 2500 грн

- винагорода за цивільно-правовим догово­ром за виконані в цьому місяці роботи в сумі 600 грн

- лікарняні за дні хвороби в березні місяці в сумі 3500 грн.;

- 1580 грн матеріальної допо­моги на лікування, за якою працівник із заявою звернувся до керівництва підприємства. До заяви було додано виписку з історії хвороби, призначення лікаря з переліком необхідних для лікування ліків, чек РРО аптечної установи про придбання таких ліків на загальну суму 1580 грн.

Сума утриманого податку на доходи фізичних осіб становить 2400 грн. Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 4

Працівнику підприємства, інваліду ІІ групи, у грудні бухгалтерією було нараховано:

- заробітну плату в сумі 4200 грн

- доплату за вислугу років в сумі 750 грн

- премію – 2600 грн

- матеріальну допомогу до новорічних та різдвяних свят, що передбачено умовами колективного договору  – 4000 грн

- надано у тимчасове користування формений одяг на суму 300 грн, що передбачено умовами договору

- на харчування, не передбачене умовами колективного договору, -  350 грн.

У цьому ж місяці він отримав поворотну фінансову допомогу в сумі 4000 грн та відсотки за цінними паперами, емітованими Міністерством фінансів у сумі 800 грн. 

Податок визначено і перераховано в бюджет у сумі 1520,50 грн.

Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи громадян та у разі виявлення порушення нарахувати фінансові санкції. Розрахунки пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 5

Працівниця підприємства Кулик М.І. є самотньою матір’ю і має двох дітей віком 13 і 16 років. Вона подала роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право.

За місцем основної роботи у травні їй було нараховано:

 • заробітну плату в сумі 1300 грн.,
 • відпускні - в сумі 800 грн.,
 • видано спецхарчування у сумі 100 грн.
 • надано безповоротну фінансову допомогу в сумі 3000 грн

З 10 по 15 травня вона була у відрядженні, на що Кулик М.І. було видано 2000 грн. Звіт про витрачені кошти на суму 1600 грн був поданий 17 травня, проте станом на цю дату 400 грн надмірно витрачених коштів не було повернуто підприємству.

У цьому ж періоді вона виграла грошовий приз у державну грошову лотерею в сумі 55000 грн

Податок на доходи громадян за основним місцем роботи утримано в сумі 587 грн. 69 коп. Перевірити достовірність цієї суми.

Визначити загальну суму податку на доходи фізичних осіб, утриману з Кулик М.І. у травні місяці. Відповідь та розрахунки поясніть.

Література: 1,11,24, 33.

 

2. Розробка проекту «Декларування доходів громадян»

3. Презентація проекту.

Література: 1,7,11,24, 33, 34.

 

Заняття 8 (2 год)

Практичне заняття

Тема. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

План заняття

Розв’язування задач

Завдання 1

Нарахувати плату за землю та пояснити порядок сплати до бюджету у таких випадках:

 1. Дача громадянина - інваліда 1групи - займає ділянку 200 кв. м.
 2.  Гараж пенсіонера займає ділянку 50 кв. м.
 3. Земельна ділянка громадянина, постраждалого від Чорнобильської катастрофи ІІІ категорії займає площу 200 кв. м. і використовується для ведення особистого селянського господарства.
 4. Земельна ділянка фізичної особи, що виховує 3-х дітей віком до 18 років займає площу 700 кв. м. і використовується для ведення садівництва.

 

Завдання 2

Водокористування юридичної особи характеризується такими даними:

Ліміт забору води на І квартал                              - 12 000 м 3

Фактично забрано води                                         - 18 000 м 3

Сума плати за воду, визначена підприємством - 6300 грн.

Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.

Довідково: підприємство використовує воду з двох джерел: р. Дніпро - 79%  і артезіанської свердловини - 21%.

Нормативи плати за воду:

з р. Дніпро – 26, 97 за 100 куб. м.;

з артезіанська свердловина – 40, 29 за 100 куб. м.

Завдання:

 1. Перевірити правильність нарахування плати за воду у I кварталі поточного року.
 2. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3. При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4. Вказати строки подання податкової звітності.
 5. Зазначити строки сплати.
 6. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

 

2. Контрольна (модульна) робота № 2

 

Література: 1,7, 33, 34.

 

  1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів денної форми навчання на основі даних  поточного контролю знань відбувається за виконання обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється у таких формах:

а) контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Максимальна кількість балів – 60. Оцінюванню підлягають: відповіді студента та розв’язання задач на практичних заняттях; активна робота студента на практичних заняттях: доповнення, наведення власної точки зору та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і протягом семестру (не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії)  відпрацювати пропущені практичні заняття у такій формі:

 -  усна відповідь.

-  розв’язання практичного завдання.

Форму відпрацювання пропущених занять вибирає викладач, який проводить семінари.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3 (усна відповідь)

3

2

1

0

5 (модульна контрольна робота)

5

3-4

2-3

0-1

10 (індивідуальне завдання)

9-10

7-8

5-6

0-4

           

б) виконання 2 модульних завдань. Максимальна кількість балів – 10 за кожну модульну контрольну роботу.

Відповідь, яка оцінюється на «відмінно» має відповідати таким вимогам:

 • повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або вирішення завдання;
 •  повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань та вирішення практичних завдань, які того потребують;
 • відсутність помилок у схемі вирішення практичного завдання.

Відповідь оцінюється на «добре», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано одна з вищеназваних вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) алгоритм вирішення практичного завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат

Відповідь оцінюється на «задовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано дві вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання у 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;

Відповідь оцінюється на «незадовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання у 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки не є правильними;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з дисципліни (вибіркової)___Адміністрування податків___________________________

для студентів освітньої програми «Банківський менеджмент» / спеціалізації  «Банківський менеджмент»

заочна форма навчання

 

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль № 1

1

Контактне заняття 1.
Тема. Теоретичні, правові та організаційні засади адміністрування податків

6

2

Контактне заняття 2.
Тема. Планування та прогнозування податків та зборів

6

3

Контактне заняття 3.
Тема. Податковий ризик-менеджмент

6

4

 

Контактне заняття 4

Тема. Облік платників податків

Тема. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків.

6

 

6

5

Контактне заняття 5.

Тема. Управління податковим боргом

Контрольна (модульна) робота № 1

10

Змістовий модуль № 2

6

Контактне заняття 6.

Тема. Теоретичні засади податкового контролю

Тема. Планування та організація проведення перевірок

 

6

6

7

Контактне заняття 7.

Тема. Перевірка правильності нарахування податків на споживання

6

8

Контактне заняття 8.

Тема. Аудит податку на прибуток

6

9

Контактне заняття 9.

Тема Контроль фіскальних органів у сфері оподаткування доходів фізичних осіб

Тема. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

Контрольна (модульна) робота № 2

6

 

10

Усього балів за роботу на заняттях:

80

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання індивідуальних завдань на базах практики

20

2.Виконання завдання: «Моделювання порушення податкового законодавства»

20

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

20

4. Участі в олімпіадах з питань оподаткування та розвитку податкової системи України

20

Усього балів:

100

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Плани контактних занять

Заняття 1 (2 год)

Контактне заняття – «мозковий штурм»

Тема: Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту

Загальні компетентності

План заняття

1. Опитування

1.         Поняття податкового менеджменту та його складові

2. Організація управління податками:

- система органів управління у сфері оподаткування;

- Державна фіскальна служба України: її  структура, статус, підпорядкування:

- завдання та функції Державної фіскальної служби України;

- права, обов’язки та відповідальність посадових осіб Державної фіскальної служби України

2.Розв’язування задач

Завдання

ТОВ «Регіон» податкові декларації по податку на прибуток за І кв поточного року на суму 100 000 грн була подана до ДПІ 20 травня, а за ІІІ кв п.р. на суму 135 000 грн - 15 жовтня. Визначити, чи було допущено порушення платником. Якщо так, то розрахувати розмір фінансових санкцій, які мав би сплатити платник за кожне порушення. Зробити висновки щодо істотності покарання платника за  такий вид порушення податкового законодавства.

 

Завдання 2

У результаті перевірки діяльності платника податку, проведеною у вересні поточного року, контролюючим органом було виявлено заниження суми ПДВ, що підлягало сплаті до бюджету по декларації за січень поточного року.  Контролюючий орган визначив суму заниження у розмірі 5 тис. грн. Податкове повідомлення на оплату заниженої суми платник отримав  у жовтні.

Розрахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Завдання 3

У результаті перевірки діяльності платника податку, контролюючим органом було виявлено заниження нарахованої та утриманої з робітників суми податку на доходи фізичних осіб у березні поточного року. Контролюючий орган визначив суму заниження у розмірі 2 тис. грн. Податкове повідомлення на оплату заниженої суми платник отримав  у липні.

Розрахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Завдання 4

У результаті перевірки діяльності платника податку, проведеної у травні поточного року, контролюючим органом було виявлено завищення суми ПДВ, заявленої до відшкодування за листопад місяць поточного року.  Контролюючий орган визначив суму завищення у розмірі 15 тис. грн.

Розрахувати фінансові санкції, враховуючи, що у травні поточного року контролюючим органом також було виявлено завищення суми ПДВ, заявленої цим платником до відшкодування, у розмірі 5 тис грн. Відповідь пояснити,  посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 5

Відповідно до поданої платником за І квартал поточного року декларації,  сума податкового зобов'язання з податку на прибуток складає 200 тис. грн. Ця сума була сплачена до бюджету 17 червня поточного року.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 6

Узгоджена сума податкового зобов'язання з акцизного податку по розрахунку за червень поточного року складає 100 тис. грн. Ця сума була сплачена до бюджету 20 серпня поточного року.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 7

Сума податкового боргу платника складає 200 000 грн. Вартість активів, на які виникло право податкової застави – 200 000 грн. Платник здійснив продаж активів без попереднього узгодження операції з податковим органом на суму 150 000 грн.

Нарахувати фінансові санкції. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 8

ТОВ «Альбіон» було взято на облік в ДПІ за його місцезнаходженням 20.03 поточного року. 21.03 платник відкрив рахунки в «Кредитпромбанку». Станом на 25.03 до ДПІ не надійшли відомості щодо відкритих рахунків даним платником.

27.03 з рахунку ТОВ «Альбіон» банк перерахував 24000 грн АТ «Захід» в рахунок оплати вартості сировини.

30.03 з рахунку ТОВ «Альбіон» банк перерахував 40000 грн в рахунок оплати вартості придбання основних засобів.

Визначити розмір фінансових санкцій, суб’єкта правопорушення та суб’єкта відповідальності. Відповідь пояснити, посилаючись на чинне  законодавство

Терміни та поняття: фінансові санкції, адміністративна відповідальність, кримінальна відповідальність, податкове законодавство, податкові консультації

Література; 1, 9, 10

 

Заняття 2 (2 год)

Кейс

Тема:  Планування та прогнозування податків та зборів

План заняття:

Кейс «Планування та прогнозування:

 • Податкових надходжень;
 • ПДВ;
 • Акцизного податку;
 • Податку на прибуток;
 • Податку на доходи громадян;
 • Рентних платежів
 • Терміни і поняття: планування податкових надходжень, прогнозування податкових надходжень, методи планування та прогнозування податкових надходжень
 • Література: 1, 7

 

Заняття 3 (2 год)

Контактне заняття - дискусія

Тема: Податковий ризик-менеджмент

План заняття:

 1. Питання для обговорення
 1. Поняття та сутність податкового ризику
 2. Джерела та види податкових ризиків
 3. Кількісна оцінка податкових ризиків
 4. Управління податковими ризиками

Терміни і поняття: податковий ризик, об’єкт податкового ризику, суб’єкт податкового ризику, джерела податкових ризиків, управління податковими ризиками, категорія уваги

Література: 1, 7.

 

Заняття 4 (2 год)

Контактне заняття – «мозковий штурм»

Тема: .Облік платників податків

План заняття:

1.Обговорення дискусійних питань

 1. Засади обліку платників податків
 2. Облік платників податків - юридичних осіб
 3. Облік платників податків - фізичних осіб
 4.  Облік платників податків ПДВ.

Терміни і поняття: Єдиний банк даних платників податків-юридичних осіб, Державний реєстр платників податків та інших обов’язкових платежів, Реєстр платників ПДВ

Література:1, 7, 8,  27.

 

Міні кейс

Тема. Облік податкових надходжень. Організація сплати податків.

План заняття:

Обговорення дискусійних питань

1. Теоретичні засади організації сплати податків.

2. Порядок узгодження податкових зобов’язань

3. Порядок ведення особових рахунків платників податків.

4. Розстрочення, відстрочення податкових зобов’язань.

Терміни і поняття: Картка особового рахунку, податкове повідомлення, податкова вимога, апеляційне узгодження, розстрочення податкових зобов’язань, відстрочення податкових зобов’язань.

Література:1, 18.

 

Заняття 5 (2 год)

Контактне заняття

Тема: Управління податковим боргом

План заняття

Питання для обговорення

1.Податковий борг як об’єкт управління

2.Статуси податкового боргу

3. Податкова застава

4. Адміністративний арешт майна

5. Продаж майна

1. Розв’язування задач

Завдання 1.

Підприємство сплачує ПДВ у бюджет один раз на місяць. Показати стан розрахунків на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних: за податковими деклараціями платника, поданими: у січні підприємство нарахувало 60 тис. грн. ПДВ, у лютому 80 тис. грн., у березні - 40 тис. грн. Декларації до ДПІ були подані в строк.

            Платіжне доручення в банк на перерахування ПДВ до бюджету платником було подано: 24.02 - на суму 40 тис. грн., 10.03. - на суму 16 тис. грн., 25.03.- на суму 24 тис. грн., 5.04 - на суму 40 тис. грн., 15.04 - на суму 60 тис. грн. (у лютому 29 днів).

Розмір ставки НБУ становив на 20.02 - 11%, на 09.03 та 13.03 – 9,5%, на 4.04 – 8,5%, на 15.04 -10,25%.

 

2. Контрольна (модульна) робота

Терміни і поняття: податковий борг, статус податкового боргу, безнадійний податковий борг, пеня, податкова застава, адміністративний арешт майна, податковий керуючий

Література:1, 4, 16, 17.

 

Заняття 6 (2 год)

Контактне заняття - дискусія

Тема. Теоретичні засади податкового контролю

План заняття:

Опитування:

 1. Сутність та зміст податкового контролю
 2. Функції податкового контролю
 3. Принципи податкового контролю

Терміни і поняття: податковий контроль

Література:1, 5, 6.

 

Тема. Планування та організація проведення перевірок

План заняття:

Опитування:

 1. Види перевірок податкових органів
 2. Організація та порядок проведення камеральних перевірок
 3. Організація та порядок проведення документальних перевірок
 4. Організація та порядок проведення фактичних перевірок.

Терміни і поняття: податковий контроль, камеральна перевірка, документальна перевірка, фактична перевірка.

Література:1, 6, 14, 15.

 

Заняття 7 (2 год)

Кейс

Тема: Перевірка правильності нарахування податків на споживання

План заняття:

Розв’язування задач

Завдання 1

Підприємство «Альфа» виготовляє товари народного споживання. Загальний обсяг відвантажених товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 150 тис. грн. (перша подія), з яких експортовано товарів на 50 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 60 тис. грн., з яких матеріали на суму 20 тис. грн. використано для виробництва товарів на експорт, а решта — на виробництво товарів, реалізованих на території України.

У попередньому звітному періоді було задекларовано товари, які передбачалося експортувати, але не було експортовано, а реалізовано на території України, на суму 30 тис. грн. Крім того, підприємству А у звітному періоді було повернуто неякісні товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які були реалізовані на території України та задекларовані в попередньому звітному періоді.

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за звітний період, підприємство «Альфа» визначило в сумі 4 тис. грн.

Завдання:

 1. Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3. У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника.
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 2

Підприємство «Спецтехніка» виготовляє спортивний інвентар та товари спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, затвердженого КМУ).

Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами становив 200 тис. грн., в т. ч. товари для інвалідів — 80 тис. грн.

У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 90 тис. грн., які використовуються для виробництва і спортивного інвентарю, і товарів для інвалідів.

У попередньому звітному періоді було здійснено продаж товарів для інвалідів, які не було включено до переліку, затвердженого Кабміном, на суму 20 тис. грн. (ці товари було задекларовано як такі, що не підлягають оподаткуванню).

Крім того, в попередньому звітному періоді було задекларовано товари на суму 40 тис. грн. (контрактна ціна), які не було оплачено покупцем, а борг визнано безнадійним.

Суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, підприємство визначило в розмірі 1 тис. грн. У попередньому звітному періоді платник побажав визначену до відшкодування суму ПДВ в розмірі 2 тис. грн. зарахувати в рахунок майбутніх платежів.

Завдання:

 1. Перевірити достовірність суми податку, визначеної платником.
 2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.
 3. У разі виявлення порушення, описати, які фінансові та адміністративні санкції можуть бути застосовані до платника.
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Довідково. У попередньому календарному році сукупний обсяг постачання підприємства «Спецтехніка» склав 180 тис грн, у тому числі товари спеціального призначення для інвалідів (відповідно до переліку, затвердженого КМУ) – 80 тис грн.

Завдання 3

Фірма „Прінт” спеціалізується на наданні поліграфічних послуг: виготовлення та друк візиток, документів, продукції рекламного характеру. Керівництвом фірми, у зв’язку з проведенням „Євро-2012”, прийнято рішення у поточному календарному році здійснити випуск словників (українсько-англійських та українсько-німецьких) у зручному кишеньковому форматі. У січні надруковано та відвантажено словників на 5 тис грн, у березні на 7 тис грн, у жовтні – на 15 тис грн.

Крім того, платник надавав і свої традиційні поліграфічні послуги:   у січні на 10 тис грн., у наступних місяцях до кінця року – на 9 тис грн кожен місяць.

Сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів, які використовуються для друку всіх видів продукції фірми щомісячно на суму 5 тис грн.

Завдання:

1. За даними податкового обліку платника встановити суму ПДВ до сплати.

2. Вказати строки подання податкової звітності та строки сплати.

3. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Довідково. Фірма „Прінт” зареєстрована платником ПДВ і перебуває на місячному податковому періоді. Усі обсяги постачання зазначені без ПДВ. Платник звітував про відсутність діяльності та відповідно не сплачував ПДВ протягом року.

Література: 1, 13.

 

 

Заняття 8 (2 год)

Кейс

Тема: Аудит податку на прибуток

План заняття:

Розв’язування задач

Завдання 1

Доходи платника характеризуються такими даними:

Дохід від реалізації продукції за датою переходу права власності       - 720 тис. грн. (з ПДВ)

Аванси отримані                                                                                        - 420 тис. грн (з ПДВ)

Банківський кредит                                                                        - 150 тис. грн

Безнадійна кредиторська заборгованість                                     - 30 тис. грн

Суми штрафних санкцій, отримані за порушення умов договорів      - 10 тис. грн

Безповоротна фінансова допомога                                                           - 80 тис. грн

Емісійний дохід                                                                                          - З0 тис. грн

Дивіденди, отримані від резидентів                                                         - 50 тис. грн

Дохід, врахований при визначенні оподатковуваного прибутку, становить 720 тис. грн.

Завдання:

 1. Встановити правильність суми доходу, врахованого при визначенні оподатковуваного прибутку.
 2. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3. При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

 

 

Завдання 2

Витрати платника за звітний період характеризуються такими даними:

- прямі матеріальні витрати

- 150 тис. грн. (з ПДВ)

- прямі витрати на оплату праці

- 140 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок

- 56 тис. грн.

- виплата дивідендів

- 100 тис. грн.

- оплата праці АУП

- 150 тис. грн.

- сплата земельного податку, збору за воду,

- 3 тис. грн.

- службові відрядження АУП

- 2 тис. грн.

- придбання системи сигналізації

- 5 тис. грн.

- придбання комп’ютера

- 3 тис. грн.

- витрати на науково-технічне забезпечення

- 10 тис. грн.

- сплата страхових внесків за умовами добровільного страхування робітників

- 3 тис. грн.

- сплата неустойки за умовами договору

- 1 тис. грн.

- витрати на виготовлення реклами

- 5 тис. грн.

- утримання дитячого садка, що знаходиться на балансі підприємства з 1980 року.

40 тис. грн.

 

Витрати, враховані платником при визначенні оподатковуваного прибутку, становлять 529 тис. грн.

Завдання:

 1. Встановити правильність суми витрат, врахованих при визначенні оподатковуваного прибутку
 2. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3. При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Завдання 3

Підприємство, основним видом діяльності якого є оптова торгівля, у червні 2011 року придбало з метою продажу партію столових сервізів у кількості 30 штук за ціною 810 грн. за один сервіз (з ПДВ). У вересні відвантажено 20 столових сервізів покупцю. Ціна реалізації одного сервізу – 930 грн. (з ПДВ)

У жовтні 2011 року прийнято рішення передати три сервізи для їдальні, що обслуговує працівників підприємства.

Зазначені операції були відображені в обліку такими записами:

 

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Перераховано постачальнику передоплату за партію столових сервізів, 10.06

24300

371

311

 

_

 

_

2.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі передоплати за партію столових сервізів

4050

641/ПДВ

644

 

_

 

_

3.

Отримано від постачальника партію столових сервізів, 20.06

20250

281

631

_

20250

4.

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

4050

644

631

 

_

 

_

5.

Проведено залік заборгованості

24300

631

371

_

_

6.

Отримано оплату від покупця, 30. 08.

18600

311

377

 

 

7.

Відвантажено сервізи покупцю, 10.09.

18600

377

712

15500

 

8.

Нараховано податкові зобов’язання  з ПДВ

3100

712

641

 

 

9.

Передано три столових сервізи для цілей не пов’язаних з господарською діяльністю, 05.10.

 

2025

 

22

 

281

 

_

 

_

10.

Передано в експлуатацію столові сервізи, 05.10.

2025

949

22

 

 

 

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника. враховуючи, що датою переходу права власності на товар є дата відвантаження
 2. 2.У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Завдання 4

Через підтоплення будівлі складу в результаті сильних дощів було зіпсовано частину сировини на суму 4800 грн. (з ПДВ)

Зіпсована сировина не підлягає відновленню і надалі не може бути використана у господарській діяльності, тому підлягає писанню.

Зміст господарської операції

сума

Бух облік

Податковий облік

Дт

Кт

Доходи

Витрати

 1.  

Відображено вартість зіпсованої сировини у складі витрат звітного періоду

 

4000

 

947

 

281

 

_

 

4000

2.

Відображено в позабалансовому обліку суму псування до встановлення винних осіб

 

4800

 

072

 

_

 

_

 

_

Завдання:

 1. Перевірити правильність відображення в обліку операцій платника.
 2. У разі виявлення порушень, визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом та нарахувати фінансові санкції.

Література: 1, 3, 8, 12.

 

Заняття 9 (2 год)

Практичне заняття

Тема: Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів громадян

Загальні компетентності

План заняття:

Розв’язування задач

Завдання 1

Працівниця підприємства, яка утримує двох дітей віком 15 та 13 років, у тому числі дитину-інваліда, подала роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право. У заяві вона зазначила, що її чо­ловік не користується правом визначення граничного доходу кратно кількості дітей.

У липні бухгалтерією працівниці було нараховано 1800 грн. заробітної плати, 400 грн премії. Відповідно до умов колективного трудового договору їй було надано спецодяг на суму 550 грн  

Податок на доходи фізичних осіб було визначено у сумі 60,50 грн.

Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи громадян та у разі виявлення порушення нарахувати фінансові санкції.

Завдання 2

У січні поточного року працівнику нара­ховані такі виплати:

— заробітна плата за місяць в розмірі 5000 грн.,

— лікарняні за дні хвороби в січні в сумі 1000 грн.

— видано під звіт готівкові кошти у сумі 1500 грн для придбання телефону. Теле­фон було придбано працівником 21 січня за ціною 1500 грн. без ПДВ (продавець-неплатник ПДВ), про що свідчить товарний чек. Авансовий звіт подано й затверджено 22 січня.

У цьому ж місяці працівник підприємства подав заяву з проханням про надання йому нецільової благодій­ної допомоги у зв'язку із сімейними обставинами. Нецільову благодійну допомо­гу надано в розмірі 2500 грн.

Податок на доходи громадян за основним місцем роботи утримано в сумі 987 грн. 69 коп. Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 3

У березні поточного року працівнику служби збуту нара­ховані такі виплати:

- заробітна плата в розмірі 10000 грн.;

- премія в розмірі 2500 грн

- винагорода за цивільно-правовим догово­ром за виконані в цьому місяці роботи в сумі 600 грн

- лікарняні за дні хвороби в березні місяці в сумі 3500 грн.;

- 1580 грн матеріальної допо­моги на лікування, за якою працівник із заявою звернувся до керівництва підприємства. До заяви було додано виписку з історії хвороби, призначення лікаря з переліком необхідних для лікування ліків, чек РРО аптечної установи про придбання таких ліків на загальну суму 1580 грн.

Сума утриманого податку на доходи фізичних осіб становить 2400 грн. Перевірити достовірність цієї суми. Відповідь та розрахунки поясніть.

Завдання 4

Працівнику підприємства, інваліду ІІ групи, у грудні бухгалтерією було нараховано:

- заробітну плату в сумі 4200 грн

- доплату за вислугу років в сумі 750 грн

- премію – 2600 грн

- матеріальну допомогу до новорічних та різдвяних свят, що передбачено умовами колективного договору  – 4000 грн

- надано у тимчасове користування формений одяг на суму 300 грн, що передбачено умовами договору

- на харчування, не передбачене умовами колективного договору, -  350 грн.

У цьому ж місяці він отримав поворотну фінансову допомогу в сумі 4000 грн та відсотки за цінними паперами, емітованими Міністерством фінансів у сумі 800 грн. 

Податок визначено і перераховано в бюджет у сумі 1520,50 грн.

Перевірити правильність обчислення суми податку на доходи громадян та у разі виявлення порушення нарахувати фінансові санкції. Розрахунки пояснити, посилаючись на чинне  законодавство.

Завдання 5

Працівниця підприємства Кулик М.І. є самотньою матір’ю і має двох дітей віком 13 і 16 років. Вона подала роботодавцю заяву про самостійне обрання місця застосування ПСП і документи, що підтверджують таке право.

За місцем основної роботи у травні їй було нараховано:

 • заробітну плату в сумі 1300 грн.,
 • відпускні - в сумі 800 грн.,
 • видано спецхарчування у сумі 100 грн.
 • надано безповоротну фінансову допомогу в сумі 3000 грн

З 10 по 15 травня вона була у відрядженні, на що Кулик М.І. було видано 2000 грн. Звіт про витрачені кошти на суму 1600 грн був поданий 17 травня, проте станом на цю дату 400 грн надмірно витрачених коштів не було повернуто підприємству.

У цьому ж періоді вона виграла грошовий приз у державну грошову лотерею в сумі 55000 грн

Податок на доходи громадян за основним місцем роботи утримано в сумі 587 грн. 69 коп. Перевірити достовірність цієї суми.

Визначити загальну суму податку на доходи фізичних осіб, утриману з Кулик М.І. у травні місяці. Відповідь та розрахунки поясніть.

Література: 1,11,24, 33.

 

Тема. Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних, майнових та інших обов’язкових платежів

Розв’язування задач

Завдання 1

Нарахувати плату за землю та пояснити порядок сплати до бюджету у таких випадках:

 1. Дача громадянина - інваліда 1групи - займає ділянку 200 кв. м.
 2.  Гараж пенсіонера займає ділянку 50 кв. м.
 3. Земельна ділянка громадянина, постраждалого від Чорнобильської катастрофи ІІІ категорії займає площу 200 кв. м. і використовується для ведення особистого селянського господарства.
 4. Земельна ділянка фізичної особи, що виховує 3-х дітей віком до 18 років займає площу 700 кв. м. і використовується для ведення садівництва.

 

Завдання 2

Водокористування юридичної особи характеризується такими даними:

Ліміт забору води на І квартал                              - 12 000 м 3

Фактично забрано води                                         - 18 000 м 3

Сума плати за воду, визначена підприємством - 6300 грн.

Всю суму плати за воду підприємство віднесло на валові витрати.

Довідково: підприємство використовує воду з двох джерел: р. Дніпро - 79%  і артезіанської свердловини - 21%.

Нормативи плати за воду:

з р. Дніпро – 26, 97 за 100 куб. м.;

з артезіанська свердловина – 40, 29 за 100 куб. м.

Завдання:

 1. Перевірити правильність нарахування плати за воду у I кварталі поточного року.
 2. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на розрахунки з бюджетом.
 3. При виявленні помилки, вказати, як її виправити (дії платника).
 4. Вказати строки подання податкової звітності.
 5. Зазначити строки сплати.
 6. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

 

2. Контрольна (модульна) робота № 2

 

Література: 1,7, 33, 34.

 

  1. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання на основі даних  поточного контролю знань відбувається за виконання обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється у таких формах:

а) контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Максимальна кількість балів – 60. Оцінюванню підлягають: відповіді студента та розв’язання задач на практичних заняттях; активна робота студента на практичних заняттях: доповнення, наведення власної точки зору та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і протягом семестру (не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії)  відпрацювати пропущені практичні заняття у такій формі:

 -  усна відповідь.

-  розв’язання практичного завдання.

Форму відпрацювання пропущених занять вибирає викладач, який проводить семінари.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3 (усна відповідь)

3

2

1

0

5 (модульна контрольна робота)

5

3-4

2-3

0-1

10 (індивідуальне завдання)

9-10

7-8

5-6

0-4

           

б) виконання 2 модульних завдань. Максимальна кількість балів – 10 за кожну модульну контрольну роботу.

Відповідь, яка оцінюється на «відмінно» має відповідати таким вимогам:

 • повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або вирішення завдання;
 •  повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань та вирішення практичних завдань, які того потребують;
 • відсутність помилок у схемі вирішення практичного завдання.

Відповідь оцінюється на «добре», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано одна з вищеназваних вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) алгоритм вирішення практичного завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат

Відповідь оцінюється на «задовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано дві вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання у 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;

Відповідь оцінюється на «незадовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання у 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки не є правильними;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

 

 

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Вимоги до написання ІНДИВІДУАЛЬНИХ РОБІТ:

Студент самостійно обирає номер індивідуального завдання і обов’язково узгоджує його з викладачем до дати проведення першої консультації (за несвоєчасне обрання теми максимальна кількість балів знижується). Однакову тему може обрати не більше двох студентів з однієї групи (окрім комплексних задач)

 

ОФОРМЛЕННЯ.

Індивідуальна робота має бути надрукована українською мовою. Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт.

В індивідуальній роботі обов’язково має бути список використаної літератури та посилання на джерело по тексту, які обов’язково мають включати номер даного джерела у списку та сторінки, з яких було взято статистичні дані чи тези.

 

Вимоги до розробки СИТУАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ

«Моделювання порушень податкового законодавства»

           

 1. Описати не менше 10 операцій платника, пов’язаних із нарахуванням та сплатою податків.
 2. Розрахувати суми податків (щонайменше двох видів), виходячи з описаних операцій, умисно допустивши порушення. (Помилка не повинна бути арифметичною). Змоделювати 4-5 порушень.
 3. Зміст порушення чітко викласти, посилаючись на пункти Податкового кодексу, які порушено; обчислити занижену суму податків.
 4. Нарахувати фінансові санкції.
 5. Зверніть увагу: Забороняється використовувати операції з задач з курсу «Податкова система»

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Індивідуальна робота оцінюються в діапазоні від 1 до 10 балів.   

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу  - експертна оцінка, реферат -(10 балів) знижується за:

 • недотримання загальних вимог щодо оформлення                                  – «-1 бали»
 • відсутність по тексту посилань на джерело у списку використаної літератури (окрім комплексних задач)                                                                           – «-1 бал»
 • відсутність статистичного матеріалу та його аналізу і графічної інтерпретації (якщо це передбачається темою)                                                                     – «-2 бали»
 • обрання теми після гранично встановленого строку; написання теми, іншої за обрану; здача індивідуальної після гранично встановленого строку     –  «- 1 бал» 
 • переписування законодавчих та нормативних актів без 

критичного опрацювання                                                                            – «-2 бали»

 • використання застарілої інформації та застарілих даних, даних, які не відповідають дійсності                                                                                                    – «-2 балів»

Оформлену індивідуальну роботу необхідно здати згідно графіка (або достроково) викладачу, який проводить консультації.

Примітка. Усі спірні питання, які можливо виникнуть з приводу оцінювання індивідуальної роботи, розглядатимуться лише під час консультацій за наявності у студента:

1. Лекцій з навчальної дисципліни,

2. Ксерокопій використаних статей та статистичних даних,

3. Нормативних актів по темі індивідуальної роботи.

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу - переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – (5 балів) знижується за:

 • відсутність висновків стосовно доцільності і можливості використання зарубіжного досвіду в Україні – «2 бали».
 •  

5. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни і проводиться у формі заліку.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку  набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється так:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

 

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка ECTS

90-100

5 (відмінно)

А

80-89

4 (добре)

В

70-79

С

66-69

3 (задовільно)

D

60-65

Е

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання екзамену заліку

FX

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

6.1. Основна література

 1. Податковий кодекс України. Закон від 2 грудня 2010 року №2755-VI ( В редакції на 01.01.2019)
 2. Постанова Кабінету Міністрів країни «Про Державну податкову службу України» від 06.03.2019 р. №227
 3. Постанова КМ України від 29.03.2017 року № 191 "Про затвердження Порядку визначення середньозваженого значення показника рентабельності для зіставної юридичної особи для цілей трансфертного ціноутворення"
 4. Порядок застосування адміністративного арешту майна платника податків. Затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010 р. №1042
 5. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 22.12.2010 р. №978
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 04.08.2016 № 723 "Про внесення змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків"
 7. Фінансова інфраструктура України: стан, проблеми та перспективи розвитку; за заг. ред. В. Опаріна, В. Федосова. – К. : КНЕУ 2016.

 

6.2. Додаткова література

 1. Постанова КМ України від 15.02.12 №98 "Питання переходу платників податку на прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової декларації"
 2. Постанова КМУ від від 31 травня 2012 р. №476 "Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"
 3. Наказ Міністерства фінансів України від 25.12.12 № 1408 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"
 4. Наказ Міндоходів України від 11.12.13 № 793 "Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи"
 5. Наказ Міністерства доходів і зборів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку» вiд 30.12.2013 № 872
 6. Порядок визначення відповідності платника податку критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України вiд 25.01.2011  № 42
 7. Порядок взаємодії органів державної податкової служби і органів Пенсійного фонду України під час організації та проведення планових перевірок. Затверджено наказом ДПА України вiд 24.01.2011  № 38
 8. Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами. Затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010  № 1003
 9. Порядок застосування податкової застави органами державної податкової служби. Затверджено наказом ДПА України вiд 24.12.2010  № 1043
 10. Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу. Затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010  № 1040
 11. Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) платників податків. Затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010  № 1036
 12. Порядок призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого.  Затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010  № 1035
 13.  Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків. Затверджено наказом ДПА України від 24.12.2010  № 1034
 14. Наказ ДПА України «Про затвердження форми Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та Порядку його ведення» вiд iд 23.12.2010  № 996
 15. Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.  Затверджено наказом ДПА України від 23.12.2010  № 993
 16. Порядок обліку платників податків і зборів.  Затверджено наказом ДПА України від 22.12.2010  № 979
 17.  Інструкція зі статистики заробітної плати. Затверджено наказом Держкомстат України  вiд 13.01.2004  № 5.
 18. Наказ Міндоходів України від 13.11.13 № 678 "Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість"
 19. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 № 1130 "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість"
 20. Наказ ДФС України від 06.04.15 № 247 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо включення до податкової знижки за звітний рік сум витрат, понесених у минулому році на оплату вартості навчання за місяці звітного року
 21. Кізима А. Я. Еволюція поглядів на поняття «податковий менеджмент» / А. Я. Кізима // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 219-222.
 22. Лісовий А. В. Податковий менеджмент: проблеми та перспективи розвитку / А. В. Лісовий, т. А. Лісова // Сталий розвиток економіки. – 2013. -  №2. – с. 267 – 269.
 23. Clive C. Nicholas Tax management: structure/function/development and dynamics of client marketing [Electronic recourse]. Retrieved from http://www.caricom.org/jsp/community/cota/tax_management.jsp
 24. Періодичні видання за поточний і попередній роки:
   • «Баланс».
   • «Бізнес».
   • «Бухгалтерия, налоги, бизнес».
   • «Вісник податкової служби України».
   • «Податки та бухгалтерський облік».

 

 

  1. Дистанційні курси та інформаційні ресурси
 1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.ukrstat.gov.ua.
 2. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.sts.gov.ua.
 3. Адміністрування податків та обов’язкових платежів : навч. посібник / А. С. Крутова, І. С. Андрющенко ; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. –Харків: Видавець Іванченко І. С., 2016. –139с. [Електронній ресурс] Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/1570/1/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2_2016.pdf
 4. Адміністрування податків-2018: чи всі покращення на краще? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://epodatok.com.ua/ua/article/13316