Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Податкова система

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  контрольної роботи з дисципліни

 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Податкова система»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вихідні положення

4

Порядок виконання та оформлення

5

Зміст завдання контрольної роботи

7

Критерії оцінювання

Довідкова література

17

18

 

 


1. Вихідні положення

 

Згідно з навчальним планом студенти денної та заочної форми навчання виконують одну контрольну роботу з дисципліни ”Податкова система”.

Метою виконання роботи є виявлення теоретичних знань студентів з дисципліни, а також вмінь застосовувати набуті знання для вирішення практичних завдань.

Варіант контрольної роботи визначається кожному студенту викладачем у відповідності до порядкового номера студента у журналі.

Контрольна робота складається з двох частин – теоретичної  та практичної.

Відповіді на теоретичні завдання мають ґрунтуватися на положеннях чинного законодавства України з питань оподаткування, а також мають враховувати матеріал, викладений у підручниках, які відносяться до обов’язкової літератури.

При вирішенні практичних завдань необхідно:

1)                вибрати вірну методику розрахунку показників;

2)                застосувати необхідні прийоми і методи обчислення;

3)                пояснити послідовність рішення завдання;

4)                виконати розрахунки;

5)                сформулювати обґрунтовані висновки.


2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Студенти виконують завдання самостійно у позааудиторний час, в міру вивчення необхідних тем з курсу “Податкова система”. Викладач консультує студентів та спрямовує на самостійну роботу і на практичному занятті перевіряє та заслуховує захист розрахункової роботи.

Робота виконується від руки або за допомогою обчислювальної техніки на аркушах формату А4 з дотриманням таких вимог до оформлення: Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

Перед викладом теоретичних питань та розв’язуванням задач на окремому аркуші наводять зміст (слова «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»  пишуть великими жирними буквами по центру аркуша).

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

В кінці теоретичної частини контрольної роботи необхідно навести список використаних літературних джерел.

Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» наводять великими жирними буквами.

Кожне теоретичне питання та список використаних літературних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Теоретична частина завдання присвячена огляду законодавчих актів, монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

 

 

 

 

 

 

Варіанти для контрольної роботи

Порядковий номер списку групи

Теоретичне

питання  № 1

 

Теоретичне

питання  № 2

 

Практичне

Завдання № 1

 

Практичне

Завдання № 2

 

1

1

26

1

26

2

2

27

2

27

3

3

28

3

28

4

4

29

4

29

5

5

30

5

30

6

6

31

6

31

7

7

32

7

32

8

8

33

8

33

9

9

34

9

34

10

10

35

10

35

11

11

36

11

36

12

12

37

12

37

13

13

38

13

38

14

14

39

14

39

15

15

40

15

40

16

16

41

16

41

17

17

42

17

42

18

18

43

18

43

19

19

44

19

44

20

20

45

20

45

21

21

46

21

46

22

22

47

22

47

23

23

48

23

48

24

24

49

24

49

25

25

50

25

50


3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

 1. Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність.
 2. Особливості оподаткування суми надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на доходи фізичних осіб на відрядження або під звіт, неповернутої у встановлений строк.
 3. Особливості оподаткування податком на прибуток виробників сільськогосподарської продукції.
 4. Особливості оподаткування податком на прибуток неприбуткових установ та організацій.
 5. Особливості оподаткування прибутку підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергоефективних технологій.
 6. Порядок оподаткування податком на додану вартість туристичних послуг.
 7. Особливості оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарювання, а також рибальства податком на додану вартість.
 8. Особливості оподаткування податком на додану вартість діяльності щодо виробів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату.
 9. Особливості виготовлення, зберігання, продажу марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
 10. Особливості ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
 11. Особливості оподаткування акцизним податком спирту етилового.
 12. Особливості оподаткування акцизним податком нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості.
 13. Особливості оподаткування акцизним податком нафтопродуктів, ввезених в Україну, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості.
 14. Загальна характеристика елементів збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
 15. Загальна характеристика елементів екологічного податку.
 16. Загальна характеристика елементів плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
 17. Загальна характеристика елементів плати за користування надрами в цілях, непов’язаних з видобуванням корисних копалин.
 18. Плата за землю: платники, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки.
 19. Пільги щодо сплати плати за землю для фізичних та юридичних осіб.
 20. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню платою за землю.
 21. Податковий період та строки сплати плати за землю.
 22. Порядок обчислення плати за землю.
 23. Платники фіксованого сільськогосподарського податку.
 24. Фіксований сільськогосподарський податок: об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку та податковий період.
 25. Порядок нарахування та строки сплати фіксованого сільськогосподарського податку.
 26. Порядок набуття та скасування статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку.
 27. Загальна характеристика елементів збору за користування радіочастотним ресурсом України.
 28. Збір за спеціальне використання води: платники, об’єкт оподаткування та ставки.
 29. Порядок обчислення та сплати збору за спеціальне використання води.
 30. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: платники, об’єкт оподаткування та ставки.
 31. Порядок обчислення, перерахунку та сплати збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
 32. Загальна характеристика елементів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 33. Загальна характеристика елементів збору за місця для паркування транспортних засобів.
 34. Загальна характеристика елементів збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.
 35. Загальна характеристика елементів туристичного збору.
 36. Загальна характеристика спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.
 37. Групи платників єдиного податку.
 38. Назвіть тих, хто не може бути платником єдиного податку.
 39. Порядок визначення доходів платника єдиного податку та їх склад.
 40. Що не включається до доходу платника єдиного податку.
 41. Ставки єдиного податку.
 42. Податковий період єдиного податку.
 43. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
 44. Особливості ведення обліку платниками єдиного податку.
 45. Особливості складання звітності платниками єдиного податку.
 46. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку.
 47. Порядок обрання спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.
 48. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування обліку та звітності.
 49. Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.
 50. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку.

 

 

4. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

Практичне завдання № 1. Громадянин придбав легковий автомобіль вартістю $ 30 000, ювелірні вироби з платини на суму 4 000 грн., з золота на суму 8 000 грн. в т.ч. обручки на суму 4000 грн., а також срібла на суму 1500 грн., оплатив послуги стільникового зв’язку на суму 8 000 грн. (вартість товарів та послуг вказана без врахування суми внеску до Пенсійного фонду).

Визначити суму внеску до Пенсійного фонду, яку додатково сплатить громадянин за придбані товари і послуги при умові, що курс гривні до долара на момент здійснення торгових операцій становив 8,10 грн./$.

Практичне завдання № 2. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи станом на 1 січня звітного року і який надав подовжене посвідчення особи, віднесеної до 2 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, нараховано заробітну плату:

-         у січні – в сумі 1730,00 грн.;

-         у лютому – в сумі 1580,00 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 3. У січні поточного року підприємством, яке зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції: 1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 185 тис. грн. (з ПДВ); 2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною сумою 98 тис. грн.; 3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 68 тис. грн.; 4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 85 тис. грн. (без ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за грудень поточного року.

Практичне завдання № 4. Матері трьох дітей віком до 18 років за місцем надання пільги нараховано  заробітну плату:

у червні – у сумі 2200,0 грн.;

у липні – у сумі 2700,0 грн.

Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 5. Підприємство ввезло на митну територію України товар митною вартістю 220 тис. грн., сплативши крім того ввізне мито в розмірі 5 % митної вартості товару, митний збір – 0,5 % митної вартості та акцизний податок в сумі 70 тис. грн. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету.

Практичне завдання № 6. У січні поточного року підприємством, яке зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції: 1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 135 тис. грн. (без ПДВ); 2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною сумою 58 тис. грн.; 3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 28 тис. грн.; 4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 75 тис. грн. (з ПДВ); 5) отримано аванс в сумі 30 тис. грн. Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за січень поточного року.

Практичне завдання № 7. Протягом першого кварталу поточного року підприємством, що перебуває на загальній системі оподаткування, отримано дохід (виручку) від реалізації продукції в сумі 900 тис. грн. Окрім того, безоплатно отримано платником податку товари загальною вартістю 70 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 300 тис. грн., загальногосподарські витрати становили – 120 тис. грн., адміністративні витрати – 40 тис. грн., а витрати на збут – 50 тис. грн. Окрім того, підприємством здійснено попередню оплату товарів та послуг на суму 65 тис. грн.  Визначити суму податку на прибуток підприємства за квартал.

Практичне завдання № 8. Підприємство у звітному періоді реалізувало товари на суму 550,0 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі предметів культового призначення релігійним організаціям на суму 68,0 тис. грн. (без ПДВ). Для виробничих потреб підприємство придбало сировину на суму 380,0 тис. грн. (з ПДВ), в тому числі на виробництво предметів культового призначення на суму 69,0 тис. грн. (з ПДВ). Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, чи відшкодуванню з бюджету.

Практичне завдання № 9. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи надав посвідчення інваліда ІІ групи, нараховано заробітну плату:

-         у вересні – в сумі 1830,00 грн.;

-         у жовтні – в сумі 1600,00 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 10. Суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа) надає послуги з пошиття та ремонту одягу (5 клас ризику, для якого ЄСВ=36,8%). У жовтні поточного року дохід від реалізації товарів та послуг складав 77 тис. грн.; в листопаді – 63 тис. грн. і в грудні – 75 тис. грн. Для забезпечення господарської діяльності у жовтні придбано товарів та сировини вартістю 40 тис. грн., у листопаді – 55 тис. грн. і в грудні – 43 тис. грн. Сформований фонд оплати праці протягом 4 кварталу поточного року дорівнював 70 тис. грн. Визначити суму податку на прибуток підприємства за звітній квартал.

Практичне завдання № 11. Одинокому працівнику, який виховує двох дітей, одна є дитиною інвалідом, 15 та 17 років відповідно, у серпні місяці було нараховано заробітню плату в сумі 3100 грн., а також протягом даного місяця даний працівник отримав державну матеріальну допомогу в сумі 1000 грн. Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 12. Сільськогосподарське підприємство володіє таким земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 8 га вартістю 56 000 грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 15 га вартістю 74 500 грн./га; земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 8 га вартістю 67 000 грн./га. Земельні ділянки підприємства розташовані у гірській зоні і підприємство є платником сільськогосподарського податку. Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, яку підприємство повинно буде сплачувати у кожному місяці протягом року.

Практичне завдання № 13. Матері трьох дітей віком до 18 років, одна із яких є дитиною-інвалідом, за місцем надання пільги нараховано  заробітну плату:

-       у червні – у сумі 1200,0 грн.;

-       у липні – у сумі 2500,0 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного

соціального внеску.

Практичне завдання № 14. Підприємство «Арніка» зареєстроване платником ПДВ. У лютому поточного року ним проведено такі операції: 1) отримано готівку розміром 15 тис. грн. на банківський рахунок за відвантажену у січні продукцію;  2) поставлено товарів на загальну суму 135 тис. грн. в т.ч. продуктів дитячого харчування на суму 28 тис. грн.; 3) надало благодійну допомогу благодійним організаціям на суму 10 тис. грн. 4) виплачено заробітню плату своїм працівникам на суму 25 тис. грн. 5) отримало дивіденди на суму 5 тис. грн. 6) отримано сировину і матеріали на суму 55 тис. грн. (без ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Практичне завдання № 15. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи надав посвідчення інваліда ІІІ групи, нараховано заробітну плату:

-         у вересні – в сумі 1500,00 грн.;

-         у жовтні – в сумі 1700,00 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 16. Визначити суму акцизного податку, що має сплатити підприємство, контрактну вартість з урахуванням непрямих податків та ціну 1 л горілки. Вихідні дані: підприємство відвантажило горілку покупцю в обсязі 150 л. (40 % вміст спирту), контрактна вартість становить 5080 грн. без ПДВ. Ставка акцизу становить 70,53 грн. за 1 л. 100 % спирту.

Практичне завдання № 17. Сільськогосподарське підприємство володіє таким земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 10 га вартістю 36 000 грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 25 га вартістю 36 500 грн./га; земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 18 га вартістю 67 000 грн./га, землі відведені під ставки – 12 га вартістю 25 000 грн./га. Підприємство є платником сільськогосподарського податку. Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, яку підприємство повинно буде сплачувати у кожному місяці протягом року.

Практичне завдання № 18. Підприємство “Акцент” за перший квартал звітного року отримало дохід від операційної діяльності у сумі 760000 грн. (в т.ч. ПДВ) та інші доходи – 230000 грн. (без ПДВ). За даний звітний період підприємство “Акцент” понесло ряд витрат:

1) витрати прямо пов’язані з виробництвом товарів - прямі матеріальні витрати у сумі 225000 грн., прямі витрати на оплату праці (включаючи нарахування на ФОП) – 174000 грн., амортизація виробничих основних засобів – 18000 грн., амортизація нематеріальних активів – 7000 грн.

2) загальновиробничі – 53000 грн.;

3) адміністративні – 44000 грн.;

4) витрати на збут продукції – 32000 грн.;

5) інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів – 8000 грн.

Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить дане підприємство за звітний період.

Практичне завдання № 19. Торгова марка “Русский стандарт” випустило 10000 пляшок горілки. Собівартість однієї пляшки горілки (0,5л, 40%) для підприємства-виробника становить 30 грн. Розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 7,5 грн.

Ставка акцизного збору за 1 л 100-відсоткового спирту становить 70,53 грн. За наведеними даними необхідно визначити ціну реалізації горілки, суму акцизного податку і ПДВ.

Практичне завдання № 20. Підприємство у звітному кварталі в зв’язку з організацією та веденням виробництва провело витрати на:

1)    придбання сировини та матеріалів для виробничих потреб в сумі 218,0 тис. грн. (з ПДВ);

2)    перерахувало 10,0 тис. грн. благодійної допомоги неприбутковим організаціям;

3)    придбало основні засоби на суму 45,0 тис. грн.

4)    нарахувало дивіденди по акціям на суму 38,0 тис. грн.;

5)    нараховано зарплату виробничому персоналу на суму 78,0 тис. грн. та 36,0 грн. адмінперсоналу;

6)    перерахувало нарахований єдиний соціальний внесок на ФОП виробничого персоналу на суму 29,33 тис. грн. та на ФОП адмінперсоналу – 13,18 тис. грн.

Доходи підприємства за звітній період, що враховуються при розрахунку податку на прибуток підприємства склали 386,0 тис. грн. (без ПДВ). За підсумками роботи за попередній рік підприємство отримало 120 тис. грн. оподаткованого прибутку. Виходячи з наведеного, визначити суму податку на прибуток підприємства.

Практичне завдання № 21. У лютому поточного року на користь фізичної особи нараховані такі доходи: заробітна плата в сумі 4600 грн.; аліменти, що виплачуються згідно з рішенням суду, – 800 грн.; сума відсотків за вкладом розміром 1000 грн. Визначити суму податку на доходи фізичної особи, якщо вона являється матір’ю, яка виховує 4 дітей віком до 18 років.

Практичне завдання № 22. Громадянин придбав легковий автомобіль вартістю $ 50 000, ювелірні вироби з золота (обручки) на суму 6 000 грн., а також срібла на суму 3500 грн., оплатив послуги стільникового зв’язку на суму 5 000 грн. (вартість товарів та послуг вказана без врахування суми внеску до Пенсійного фонду).

Визначити суму внеску до Пенсійного фонду, яку додатково сплатить громадянин за придбані товари і послуги при умові, що курс гривні до долара на момент здійснення торгових операцій становив 8,10 грн./$.

Практичне завдання № 23. Суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа) надає послуги з пошиття та ремонту одягу (5 клас ризику, для якого ЄСВ=36,8%). У липні поточного року дохід від реалізації товарів та послуг складав 51 тис. грн. (з ПДВ); в серпні – 40 тис. грн. (без ПДВ) і в вересні – 45 тис. грн. (без ПДВ). Для забезпечення господарської діяльності у жовтні придбано товарів та сировини вартістю 20 тис. грн. (без ПДВ), у листопаді – 25 тис. грн. (з ПДВ) і в грудні – 28 тис. грн. (з ПДВ) Сформований фонд оплати праці протягом 4 кварталу поточного року дорівнював 30 тис. грн. Протягом даного періоду нараховано амортизації основних засобів на суму 6 тис. грн. Також протягом даного кварталу отримано аванс на суму 10 тис. грн. Визначити суму податку на прибуток підприємства за звітній квартал.

Практичне завдання № 24. У січні поточного року підприємством, яке зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції: 1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 285 тис. грн. (з ПДВ); 2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною сумою 86 тис. грн.; 3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 58 тис. грн.; 4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 98 тис. грн. (без ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за грудень поточного року.

Практичне завдання № 25. Фізичній особі в травні поточного року нарахований дохід у вигляді заробітної плати в сумі 25 тис. грн., в тому числі 5 тис. грн. державна матеріальна допомога. Визначити суму податку на доходи фізичної особи, якщо вона утримує 3 дітей віком до 18 років, одна з яких інвалід.

Практичне завдання № 26. Протягом другого кварталу поточного року підприємством, що перебуває на загальній системі оподаткування, отримано дохід (виручку) від реалізації продукції в сумі 300 тис. грн. Окрім того, дохід від операцій фінансового лізингу склав 60 тис. грн., а сума авансу, отриманого в рахунок оплати товарів, – 35 тис. грн. Вартість сировини та матеріалів становила 210 тис. грн., прямі витрати на оплату праці – 50 тис. грн., адміністративні витрати – 80 тис. грн., а витрати на збут – 20 тис. грн.

Визначити суму податку на прибуток підприємства, а також вказати граничну дату розрахунку та сплати даного податку.

Практичне завдання № 27. На підприємстві у звітному місяці працівникам нараховано наступні види доходів:

1-ий працівник: заробітна плата – 1073 грн.;

2-ий працівник: заробітна плата – 1860 грн., лікарняні – 425 грн.;

3-ій працівник: заробітна плата – 2940 грн., винагороду за цивільно-правовою угодою -1750 грн.

4-ий працівник: заробітна плата – 5640 грн., лікарняні – 300 грн., винагороду за цивільно-правовою угодою – 3140 грн.

Визначити суму нарахувань єдиного соціального внеску на ФОП та суми утримань із заробітної плати єдиного соціального внеску працівників, при умові що підприємству присвоєно 36 клас ризику (37,86 %).

Практичне завдання № 28. Сільськогосподарське підприємство володіє таким земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 23 га вартістю 33 000 грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 15 га вартістю 56 500 грн./га; земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 31 га вартістю 31 000 грн./га. Земельні ділянки підприємства розташовані у гірській зоні і підприємство є платником сільськогосподарського податку. Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, яку підприємство повинно буде сплачувати у кожному кварталі протягом року.

Практичне завдання № 29. Одинокому опікуну трьох дітей віком до 18 років, одна із яких є дитиною-інвалідом, за місцем надання пільги нараховано  заробітну плату:

у червні – у сумі 3200,0 грн.;

у липні – у сумі 4600,0 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного

соціального внеску.

Практичне завдання № 30. У вересні поточного року підприємством, яке зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції: 1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 165 тис. грн. (з ПДВ); 2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною сумою 38 тис. грн.; 3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 35 тис. грн.; 4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 56 тис. грн. (без ПДВ); 5) отримано аванс в сумі 50 тис. грн. Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень поточного року.

Практичне завдання № 31.  Підприємство протягом звітного місяця здійснило такі операції:

1)       Реалізовано товарів на території України на суму 50000 грн. (без урахування ПДВ).

2)       Сума штрафів, неустойки, отриманих за рішенням сторін договору – 2200 грн.

3)       Нараховано і виплачено заробітну плату працівникам підприємства у розмірі 10000 грн.

4)       Здійснено обов`язкові відрахування від заробітної плати працівників – 4000 грн.

5)       Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на суму 900 грн. (з урахуванням ПДВ).

6)       Отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції – 2000 грн. (без урахування ПДВ).

7)       Придбано товари, вартість яких включається до витрат виробництва, на суму 24000 грн. (з урахуванням ПДВ).

 Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет за результатами звітного місяця.

Практичне завдання № 32. Підприємство протягом звітного місяця здійснило такі операції:

1)       Придбано сировину для основного виробництва на суму 480000 грн. (з ПДВ).

2)       Реалізовано жетони для торгівельних автоматів – 5100 грн.(з урахуванням ПДВ).

3)       Відвантажено готову продукцію на суму 42000 грн.(без ПДВ).

4)       Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.

5)       Придбано верстати для використання у виробництві продукції на суму 2800000 грн. (без ПДВ).

 Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет за результатами звітного місяця.

Практичне завдання № 33. Протягом місяця підприємство здійснило такі господарські операції:

1)       Реалізовано товарів на території України на суму 250000 грн. (без ПДВ).

2)       Нараховано і виплачено заробітну плату працівникам підприємства у розмірі 10000 грн.

3)       Здійснено обов`язкові відрахування від заробітної плати працівників – 4000 грн.

4)       Експортовано товарів на суму 180000 грн.

5)       Придбано верстати для використання у виробництві продукції на суму 200000 грн. (з ПДВ).

6)       Отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції – 2000 грн. (без ПДВ).

7)       Реалізовано дитяче харчування через молочні кухні на суму 22000 грн.

 Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця.

Практичне завдання № 34. ТОВ «Крокус» відвантажило в звітному періоді покупцю вина виноградні натуральні в обсязі 1500л. Оплата в звітному періоді не отримана. Контрактна вартість становить 15240 грн. без ПДВ (без акцизного податку).

 Ставка акцизного податку становить 0,01 грн. за 1 літр.

 Визначити суму акцизного податку, що має сплатити ТОВ «Крокус», контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та вільну відпускну ціну одиниці товару (місткість пляшки – 0,5 літра).

Практичне завдання № 35. ТОВ «Єреван» відвантажило в звітному періоді покупцю коньяк в об`ємі 1000л. (вміст спирту 40%). Оплата отримана в звітному періоді. Контрактна вартість становить 54700 грн. без ПДВ (без акцизного податку).

 Ставка акцизного податку становить 70,53 грн. за 1 літр 100% спирту.

 Визначити суму акцизного податку, що має сплатити ТОВ. «Єреван», контрактну вартість з врахуванням непрямих податків та вільну відпускну ціну одиниці товару (місткість пляшки- 0,5 літра).

Практичне завдання № 36. Визначити суми податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету за результатами звітного кварталу, якщо протягом кварталу було здійснено такі операції:

1)       Доходи від реалізації товарів, робіт та послуг – 360000 грн. (з ПДВ).

2)       Сума штрафів, неустойки, отриманих за рішенням сторін договору – 2200грн.

3)       Оприбутковано сировину для виготовлення товарної продукції – 180000 грн. (без ПДВ).

4)       Нараховано заробітну плату працівникам підприємства –28000грн.

5)       Здійснено нарахування на фонд оплати праці – 11200 грн.

6)       Балансова вартість запасів за початок звітного періоду становить 2500 грн., на кінець звітного періоду – 6900 грн.

7)       Амортизаційні відрахування звітного періоду – 1500 грн.

Практичне завдання № 37. Громадянка має посвідчення постраждалої від аварії на ЧАЕС першої категорії, є самотньою матір`ю, яка виховує двох дітей у віці до 18 років.

 За лютий було нараховано такі доходи:

1)       заробітна плата за основним місцем роботи – 2300 грн.

2)       сума державної матеріальної соціальної допомоги – 800 грн.

3)       заробітна плата за сумісництвом – 1000 грн.

Визначити розмір єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, суму податку на доходи фізичних осіб за звітний місяць і суму отриманої заробітної плати працівника за лютий.

 Практичне завдання № 38. Нарахуйте податок на доходи фізичних осіб із заробітної плати працівниці 3750 грн. на місяць, якщо вона виховує 3-ох дітей віком 10,14 і 19 років за умови нарахування і виплати їй у звітному місяці 412 грн. лікарняних.

Практичне завдання № 39. За січень 2014 року громадянці Максименко І.І. нарахували заробітну плату за основним місцем роботи – 2100 грн., премію – 200 грн., аліментів на  суму 800 грн.; за сумісництвом нараховано 1200 грн. Визначити суму єдиного соціального внеску та суму податку на доходи фізичних осіб за місяць.

Практичне завдання № 40. За травень 2014 року  Пилипенку І.І. нарахували заробітну плату за  посадовим окладом – 3600 грн., премію – 700 грн., за сумісництвом – 600 грн. Визначити суму єдиного соціального внеску та суму податку з доходів фізичних осіб за місяць.

 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Теоретична частина:

10 балів – оформлення відповідно до нормативу, повне розкриття питань, наявність власної думки та списку використаних літературних джерел. Ґрунтовні відповіді на питання викладача при захисті контрольної роботи;  

8 балів – незначні зауваження до розкриття одного питання, або не повна відповідь на одне питання викладача;

6 балів – зауваження до розкриття двох питань, або не повна відповідь на два питання викладача;

4 бали – зауваження до розкриття трьох питань, або не повна відповідь на три питання викладача;

2 бали – зауваження до розкриття трьох питань та відсутність відповідь на більшість питань викладача;

0 балів – теоретичні питання не розкриті, студент не відповідає на більшість питань викладача.

Практична частина:

(за розв’язування кожної задачі максимально нараховується 5 балів, а за 2-і задачі разом 10 балів);

- правильне розв’язання кожної задачі та правильні відповіді на всі питання викладача - 5 балів;

- правильне розв’язування, незначні механічні помилки, але правильні відповіді на всі питання викладача - 4 бали;

- при розв’язуванні задачі наявні окремі помилки, які змінили результат, студент не відповідає на окремі питання викладача – 3 бали;

- при розв’язуванні задачі наявні 2-3 помилки, які змінили результат, студент путається у відповідях на питання викладача – 2 бали;

- більшість розрахунків задачі зроблено не вірно, студент путається в поясненнях та відповідях на питання викладача – 1 бал;

- всі розрахунки задачі зроблено не вірно, студент не може їх пояснити – 0 балів;

Максимальна сума за виконання та захист контрольної роботи студентом - 20 балів.


6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

1. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

2. Основы налогообложения : учебн. пособ. / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко, Е. В. Давыскиба та ін. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. – 280 с.

3. Податковий менеджмент : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима та ін. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Бухгалтерія. – № 50 (933), 2010. – 322 с.

5. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посібн. / під ред. Іванова Ю. Б., Майбурова І. А. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 492 с.

6. Постанова Кабінету Міністрів України: Положення про Державну фіскальну службу України від 21.05.2014 № 236.

7. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 448 с.

8. Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 496 с.

9. Теория налогообложения. Продвинутый курс : учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. И. А. Майбурова, А. М. Соколовской. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 591 с.

 

ДОПОМІЖНА

10. Василенко А. Амортизація в Податковому кодексі: вивчаємо нові правила / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 22. – С. 5–21.

11. Давыскиба К. В. Фискальный суверенитет как основа нацио-нальной налоговой безопасности / К. В. Давыскиба, Ю. В. Бережная // Бизнес Информ, 2011. – № 2(2) – С. 49–51.

12. Добродій Т. Податкова знижка для фізичних осіб / Т. Добродій // Баланс. – 2011. – № 13. – С. 24–29.

13. Зима О. Г. Анализ факторов, влияющих на принятие налогоплательщиками решения об уплате налогов и сборов / О. Г. Зима, Н. В. Кузьминчук // Бизнес Информ. – 2011. – № 2 (1). – С. 54–56.

14. Иванов Ю. Б. Активизация предпринимательской деятельности в системе фіскального регулирования / Ю. Б. Иванов // Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период. – К. : ООО "ДКС- центр", 2011. – С.124–135.

15. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування : навч. посібн. / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 366 с.

16. Карпова В. В. Налог на прибыль / В. В. Карпова // Бухгалтерская неделя. – 2011. – № 31. – С. 9–18.

17. Карпова В. В. Администрирование налогов / В. В. Карпова // Бухгалтерская неделя. – 2011. – № 33. – С. 3–6.

18. Найденко А. Е. Проблемы бюджетного возмещения НДС в Украине / А. Е. Найденко // Сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции "Новые тенденции в экономике и управлении организацией". – Екатеринбург : УГТУ-УПИ. – 2010. – Т. 2. – С. 25–30.

19. Регулятивний потенціал податкової системи України : моногра-фія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба та ін. ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 336 с.

20. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крысоватого. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.

21. Реформування податкової системи України: теорія, методо-логія, практика : монографія / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, А. І. Мяр-ковський та ін. ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.

22. Тищенко О.М. Особливості поділу тіньової економіки України на складові / О. М. Тищенко, А. О. Єніна-Березовська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Зб. наук. праць. – 2010. – № 1 (8). – Ч.ІІ. – С.105–112.

23. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навч.-метод. посібн. / Н. М. Ткаченко, Т. М. Горова, Н. О. Ільєнко. – К. : Алерта , 2004. – 554 с.

24. Уварова Е. Справочник штрафных санкций / Е. Уварова // На-логи и бухгалтерский учет. – 2011. – № 47 (1440). – С. 25–27.

25. Уварова Е. Термины Налогового кодекса: значение и правила использования / Е. Уварова // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 4 (1397). – С. 5–7.

26. Фінашко В. Фіксований сільськогосподарський податок у контексті Податкового кодексу України та особливості подання податкової звітності / В. Фінашко // Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ. – 2011. – № 16. – С. 27–36.

27. Хмелевский И. Плата за землю 2011: рассчитываем и отчитываемся по Налоговому кодексу / И. Хмелевский // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 7(1400). – С. 15–39.

28. Хмелевский И. Распределение "входного" НДС / И. Хмелевский // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 40 (1433). – С. 27–38.

29. Чельтер С. Товар розмитнили по тимчасовій декларації: коли збільшувати податковий кредит / С. Чельтер // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 56. – С. 14–15.

30. Швабій К. І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики : монография / К. І. Швабій. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – 320 с.

31. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозиції Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 5.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

32. Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.liga.net.

33. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92–15.

34. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

35. Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : basa.tav.kharkov.ua.

36. Право. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html.

37. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

38. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrpravo.com.