Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

 ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи _____________ А. М. Колот

«    »                            2018р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо виконання курсових робіт

з дисципліни «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

для студентів IV курсу

напрям підготовки «Фінанси і кредит»

спеціалізація 6508 «Фінанси»

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри фінансів

протокол №  4 від 17.10.2018р.

 

Завідувач кафедри фінансів

_____________ В. Федосов

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

 

 

Укладачі:

Тимченко О. М. – д.е.н., професор

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ вИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ..

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 3

3. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 6

4. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 8

4.1 ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ.. 8

4.2СТРУКТУРА, ОБСЯГ, ЗМІСТ ТА АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ   8

4.3ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 7

6. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 21

 

 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯВИКОНАННЯ

КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Метою курсової роботи є поглиблення та закріплення   теоретичних знань студентів за конкретними темами курсу “Податкова система”, проведення самостійних  наукових досліджень, формування професійних умінь і навичок в процесі осмислення тієї чи іншої проблеми з становлення та реформування податкової системи, обґрунтування висновків та пропозицій при прийнятті управлінських рішень з питань оподаткування.

Завданням  курсової роботи з дисципліни “Податкова система” є:

 • систематизація знань з теорії та практики оподаткування;
 • вивчення нормативно-правових актів, вміння правильно тлумачити  основні положення, поняття,  терміни з досліджуваної теми;
 • вміння проводити критичний аналіз інформаційних джерел та аналізувати статистичні і практичні матеріали,  а також узагальнення їх в побудові  власних  таблиць, рисунків, графіків, структурно-логічних схем, тощо з використанням економіко-математичних моделей та різних методик досліджень;
 • вироблення спроможності висловлювати  власну думку з даної проблеми та давати оцінку явищам і процесам,  що відбуваються в податковій сфері;
 • формування фахових знань, умінь та навичок при вирішенні актуальних, управлінських завдань в розбудові податкової системи держави;
 • набуття практичних навичок з підготовки та проведення презентації з використанням сучасних демонстраційних засобів;
 • пошук сучасних наукових досягнень у сфері розбудови податкової системи.

Курсова робота повинна виявити ступінь підготовки студента до самостійної роботи. Він має правильно використовувати теоретичні положення економічної науки, вміти користуватися науковим апаратом, законодавчими матеріалами та спеціальною літературою, аналізувати фактичні дані та робити ґрунтовні висновки щодо проведеного дослідження.

Курсова робота за змістом є комплексною, ії виконання вимагає від студента глибоких знань з дисциплін професійної підготовки майбутніх фінансистів.

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Підготовка до написання курсової роботи розпочинається з вибору теми. Одним із важливих критеріїв при виборі теми має бути інтерес студента в  проблемі дослідження, що обирається. Для цього, студент повинен заздалегідь ознайомитися з навчальною та науковою  літературою, з об’єктом дослідження, а також можливостями формування інформаційної бази статистичних та практичних матеріалів. При виборі теми студентами заочної (вечірньої) форми навчання додатково слід враховувати можливість збору необхідного матеріалу за місцем основної роботи.

Після ознайомлення з необхідними джерелами щодо обраного напряму дослідження студент самостійно вибирає  тему із рекомендованою кафедрою фінансів тематикою курсових робіт. Орієнтовну тематику курсових робіт наведено вище.

 

При виборі теми слід врахувати, що студентові надається  правозмінити назву теми курсової роботи (розширити, звузити її) по узгодженню з керівником курсової роботи чи запропонувати для дослідження  іншу тему, не зазначену в переліку тем курсових робіт з курсу „Податкова система”. Запропонована студентом власна тема дослідження повинна відповідати критеріям актуальності,  мати практичне значення  та має бути узгоджена з керівником курсової роботи.

У разі необхідності,  студентові надається право змінити тему курсової роботи на нову тему. Зміна теми курсової роботи на нову тему здійснюється за погодженням  керівника курсової роботи в строки, що визначені  керівником, але не пізніше двох місяців до закінчення строку подачі курсової роботи (ДОДАТОК Б - Регламент підготовки та виконання курсової роботи з дисципліни“Податкова система”  для студентів денної  та вечірньої форм навчання).

Для остаточного  вибору теми курсової роботи студентові надаються наступні права:

Роботи, виконані на теми, не вказані в тематиці кафедри та не узгоджені з керівником курсової роботи, до захисту не допускаються!

 Обрана тема дослідження виконується самостійно одним студентом! При цьому студент вибирає тільки одну тему з рекомендованих тематикою курсових робіт, яка не повторюється в кожній академічній групі.

При виборі теми та при виконанні курсової роботи студент має право отримувати консультації в усній формі під час призначених консультацій чи електронній формі по узгодженню з керівником курсової роботи через ресурси електронної пошти щодо плану, змісту, напряму дослідження, використання літературних джерел та будь-якими питаннями, що виникають у студента. Консультації надаються в компетенції управління податковими платежами Україні (що контролюються органами державної податкової служби  та митними органами в межах України)  та в зарубіжних країнах світу.

При виборі теми доцільно врахувати напрям майбутніх досліджень при написанні магістерської дипломної роботи, підготовці наукових доповідей для участі у конференціях та наукових гуртках.

Тематика курсових робіт

 1. Теоретичні та організаційні засади побудови податкової системи
 2. Принципи побудови податкової системи та їх реалізація в Україні
 3. Сутність, принципи і напрямки податкової політики держави.
 4. Податкова політика та її вплив на макроекономічні показники.
 5. Податкова система України: історія та проблеми становлення.
 6. Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах.
 7. Податки на споживання та їх роль у податковій системі України
 8.  Вплив  податків на споживання на процеси ціноутворення
 9. Особливості застосування податків на споживання в країнах Європейського союзу
 10. Прибуткове оподаткування: становлення та розвиток
 11. Форми прибуткового оподаткування, їх взаємозв’язок
 12. Прибуткове оподаткування та його роль у формуванні доходів бюджету
 13. Прибуткове оподаткування в системі державного регулювання економіки
 14. Податки на споживання, доходи та майно: співвідношення та взаємозв’язок
 15. Податок на додану вартість: становлення і розвиток в Україні.
 16. Теоретичні та практичні основи функціонування  податку  на додану вартість в Україні.
 17. Податок на додану вартість та його роль в формуванні доходів бюджету.
 18. Податок на додану вартість та його роль в системі податків на споживання.
 19. Податок на додану вартість: проблеми справляння та напрями вдосконалення.
 20. Податок на додану вартість та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність.
 21. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість та його вплив на формування доходів бюджету.
 22. Податок на додану вартість в Україні та країнах Європейського союзу.
 23. Світовий досвід  бюджетного відшкодування податку на додану вартість.
 24. Акцизний податок: проблеми становлення та розвитку в Україні.
 25. Акцизне оподаткування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
 26. Особливості оподаткування специфічними акцизами алкогольної та тютюнової  продукції
 27. Акцизний податок у системі податків на споживання
 28. Історія становлення та розвитку акцизного податку в Україні.
 29. Фіскальний потенціал акцизного податку та його реалізація в Україні
 30. Регулюючий вплив акцизного податку на споживчий ринок
 31. Митна політика держави та її цілі
 32. Митне оподаткування у системі тарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин
 33. Оподаткування прибутку підприємств: проблеми становлення та розвитку в Україні
 34. Податок на прибуток підприємств і його роль в формуванні доходів бюджету
 35. Податок на прибуток підприємств як регулюючий інструмент держави
 36. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму справляння
 37. Податок на прибуток підприємств в системі оподаткування юридичних осіб
 38. Податок на прибуток підприємстві та його вплив на ефективність господарювання в Україні
 39. Оподаткування прибутку підприємств та його оптимізація
 40. Еволюція оподаткування прибутку страховиків в Україні
 41. Оподаткування неприбуткових організацій та установ в Україні: проблеми, напрями удосконалення
 42. Принцип недопущення податкової дискримінації та оподаткування доходів нерезидентів в Україні
 43. Податок на доходи фізичних осіб: проблеми становлення і розвитку
 44. Податок на  доходи фізичних осіб в системі прибуткового оподаткування
 45. Податок на доходи фізичних осіб: напрями вдосконалення
 46. Податок на доходи фізичних осіб та його роль в формуванні доходів бюджету
 47. Податок на доходи фізичних осіб та його роль в регулюванні доходів населення
 48. Податок на заробітну плату в системі оподаткування доходів громадян.
 49. Оподаткування доходів від різних видів діяльності: проблеми теорії та практики
 50. Бюджетне і соціальне значення податку на доходи фізичних осіб
 51. Оподаткування інвестиційного прибутку фізичних осіб
 52. Оподаткування спадщини та дарувань: проблеми та напрями удосконалення
 53. Оподаткування доходів і майна в Україні
 54. Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи вирішення
 55. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування в Україні
 56. Спрощена система оподаткування та її роль у розвитку малого бізнесу
 57. Єдиний податок з фізичних осіб-підприємців: проблеми справляння та шляхи вдосконалення
 58. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні.
 59. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь
 60. Справляння плати за землю в Україні: напрями удосконалення
 61. Фіскальне значення плати за землю в Україні
 62. Місцеві податки та збори,  їх роль в податковій системі України
 63. Напрями вдосконалення місцевого оподаткування в Україні
 64. Платежі за ресурси як інструмент впливу на раціональне використання  природних ресурсів
 65. Загальнодержавні податки, що надходять до місцевих бюджетів та їх бюджетне значення
 66. Місцеві податки і збори як основа фінансування власних повноважень місцевих органів влади
 67. Податкова політика і економічне зростання
 68. Податкова політика і добробут населення
 69. Податкова оптимізація та податкове планування
 70. Вплив пільг на формування доходної частини бюджету
 71. Особливості оподаткування туристичної діяльності
 72. Традиційна та спрощена системи оподаткування: проблеми та перспективи розвитку
 73. Майнове оподаткування: сучасний стан та перспективи розвитку
 74. Оцінка податкового навантаження на діяльність суб’єктів господарської діяльності
 75. Оподаткування банків в Україні: напрями удосконалення
 76. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні
 77. Економічне та соціальне значення екологічного податку
 78. Екологічне оподаткування в Україні
 79. Фіскальна ефективність оподаткування малого бізнесу
 80. Особливості оподаткування дивідендів і процентів
 81. Податкове навантаження на економіку  України та  розвинених країн  світу
 82. Система податкових пільг в Україні: недоліки та напрями удосконалення
 83. Оподаткування операцій з цінними паперами в Україні
 84. Антиофшорне податкове регулювання в Україні

 

 

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Після остаточного вибору теми студентом самостійно складається  план курсової роботи. Зразок проекту плану наведено на рисунку 1.

 

 

Рис 1. Зразок проекту плану в текстовому повідомленні  студента для подальшого узгодження з керівником змісту розділів плану курсової роботи

 

Складений проект плану направляється керівнику курсової роботи на електрону адресу на погодження. Після узгодження перевірений проект плану повертається студенту для виконання курсової роботи протягом 10 календарних днів з дня його отримання на електронну пошту керівника (фактом підтвердження отримання проекту плану керівником є дата отримання текстового повідомлення “проект плану отримано”  від керівника на електрону адресу студента протягом 2 робочих днів).

При  цьому план окремим файлом не прикріплюється до листа керівнику, а всі питання розділів проекту плану пишуться в текстовому  повідомленні. В темі відправлення через інтернет ресурси обов’язково вказати тему повідомлення: наприклад,  проект плану з курсової роботи Коваленко Н.М., група 1, як це представлено  наочно на рисунку 1 зразка проекту плану  курсової роботи  в текстовому повідомленні  студента    для  подальшого  узгодження  з керівником змісту розділів  плану курсової роботи.   

План повинен включати питання, які дозволяють розкрити зміст теми, досягти мету та виконати поставлені завдання курсової роботи, давати головні напрями дослідження обраної теми, відображати логічний зв’язок між її окремими складовими частинами.

Для складання плану курсової роботи студенту рекомендується ознайомитися з проблематикою обраної теми дослідження. Вирішення питань передбачених темою дослідження здійснюється через  опрацювання законодавчо-нормативних документів,  спеціальної наукової літератури, статистичних матеріалів, які послідовно і логічно розкривають визначену тему. План курсової роботи повинен мати таку структуру: вступ, 3 розділи (без розбиття на підрозділи), висновки, списоквикористаних джерел, додатки  (див. розділ 2, розділ 3).

В процесі  дослідження визначених питань в проекті плану курсової роботи, до плану за необхідності його уточнення можна вносити  зміни та правки за погодженням  керівника. В цьому випадку процедура погодження буде наступною. Студент направляє на електрону адресу керівника уточнений проект плану.   Після узгодження перевірений уточнений проект плану повертається студенту для виконання курсової роботи протягом 5 робочих днів з дня його отримання на електронну пошту керівника. В темі відправлення через інтернет ресурси  вказати тему повідомлення: наприклад,  уточнений проект плану з курсової роботи Коваленко Н.М., група 01.  

ВИБІР ОБ’ЄКТА  ТА ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Обґрунтування вибору об'єкта та предметів  дослідження курсової роботи є вихідною і  важливою процедурою, від результату виконання якої залежать подальші логіка та якість реалізації основних етапів курсової роботи: постановки мети, завдань і питань дослідження, розробки його теоретичних передумов, аналізу результатів і формулювання висновків та рекомендацій. Варто звернути увагу на те, що об’єкт дослідження визначається виходячи з вибраної теми курсової роботи.

Об’єктами дослідження можуть бути:

 • податок на прибуток підприємств або податок на додану вартість або будь-який інший вид податкових платежів, що зазначений в Податковому кодексі;
 •  система податків на споживання;
 • система прибуткового оподаткування;
 • спрощена система оподаткування або звичайна;
 • оподаткування банківської (страхової, туристичної або будь-якої) діяльності;
 • фінансова діяльність платників податків в якості суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних чи фізичних осіб-підприємців).

Щоб зрозуміти, що саме необхідно визначити об’єктом дослідження з вибраної теми, необхідно  звернути увагу на визначення змісту об’єкту та предмету дослідження:  

            Метою курсової роботи повинна бути орієнтація на пізнання і практичне вирішення проблем, що досліджуються. Формулювання мети задають назви розділів курсової роботи. Визначення завдань дослідження конкретизує дослідницький процес і являє собою результат  розкладу мети на прості складові. Структура роботи випливає з логіки  дослідження.

 

 

Підготовка до ВИКОНАННЯ курсової роботи

Для того, щоб підготувати курсову роботу в повному обсязі студент має опрацювати широке коло джерел: навчальної літератури, монографій, наукових періодичних видань, нормативно-правових актів, статистичних і звітних матеріалів, які широко представлені в статистичних збірниках, на офіційних сайтах органів державного управління тощо. Тільки після цього студент може приступати до безпосереднього виконання роботи.

 

Вивчення літератури

Студент підбирає і вивчає літературу самостійно, орієнтуючись при цьому на рекомендований список літератури та користуючись систематичними каталогами наукової, навчальної, довідкової літератури, каталогом періодичних видань читального залу бібліотеки КНЕУ, залом іноземної літератури та каталогами інших бібліотек, які розташовані за адресами: американська бібліотека (вул. Волоська 8/5, НаУКМА, корпус 4 кімната 116), бібліотека  Гьоте-інституту (вул. Волоська, 12 / 4), бібліотека французького культурного центру (вул. Гончара, 84),НацiональнабiблiотекаiменiВ.І.Вернадського (проспект 40-рiччя Жовтня, 3)Нацiональна парламентська бібліотека (вул. Грушевського, 1) та інші.  При складанні списку літератури варто дотримуватися вимог до оформлення списку використаних джерел, в якому вказується (прізвище й ініціали автора, назва роботи, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок). Список використаних джерел повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання у основній частині курсової роботи.

Підбираючи літературу за обраною темою курсової роботи, студент повинен дотримуватися певної послідовності в опрацюванні широкого кола джерел: 

 • законодавчі матеріали (закони, декрети, укази, постанови, накази, інструкції тощо);
 • навчальна література (підручники, посібники);
 •  наукові досягнення, які представлені в монографіях, статтях, збірниках матеріалів наукових конференцій, он-лайн конференцій, газетних та журнальних статтях експертів тощо;
 • аналітичні матеріали, що розміщені на сайтах Верховної Ради України, державної податкової адміністрації України, Міністерства фінансів Україні, Державного комітету статистики України та інших сайтах органів управління податковими платежами та опубліковані в статистичних збірниках.

Вимогою до використання джерел нормативно-правового характеру є їх чинність на момент використання в останній редакції, а тому закони, постанови, кодекси, накази краще отримувати з офіційних джерел – сайтів органів державної влади та управління. Періодичні видання мають бути науковими, фаховими та актуальними (за останні 3-5 років).

Для повного розкриття теми на належному рівні студент має опрацювати значну кількість з кожної з вищезазначених групи джерел. Курсові роботи, в яких поверхово та неякісно опрацьовані літературні  джерела, засновані  лише на двох-трьох джерелах не можуть презентувати на високу позитивну оцінку як такі, що не розкрили обрану  тему дослідження.

 

Структура, обсяг,  зміст та алгоритм виконання   курсової роботи

Структура роботи  складається з титульного аркушу, змісту, вступу, трьох розділів (основної частини роботи), висновків, списку використаних джерел. Курсова робота оформлюється за добровільним вибором студента  у формі  презентації   або у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ  за допомогою Microsoft PowerPoint  або Microsoft WORD.

Студенти денної та вечірньої форм навчання зобов’язані відповідно до встановленого регламенту підготовки та виконання  курсової роботи з дисципліни “Податкова система”  для студентів денної  та вечірньої форм навчання надіслати керівнику через електронну пошту оформлену завершену  курсову роботу у вигляді презентації або текстового документу. При цьому, файл (виконаний у Microsoft PowerPoint) має наступну структуру:

Обсяг курсової роботи  у формі презентації має бути в межах 17 - 20слайдів, при цьому:

Складові курсової роботи

у формі презентації

Рекомендовані обсяги, кількість слайдів

Оформлення складових курсової роботи

Титульний аркуш

1

Додаток Г

Зміст

1

У змісті послідовно записують найменування питань, а праворуч визначають номер слайду, з якого воно починається.

Вступ

1

Див. пп 3.

Розділ 1

4-5

Див. пп 2.3.1.

Розділ 2

5-6

Див. пп 2.3.2.

Розділ 3

3-4

Див. пп 2.3.3.

Висновки

1

Див. пп 3.

Список використаних джерел

1

Джерел має бути від 15 до 20 (детальніше щодо оформлення дивиться розділ 3. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи)

Разом

17 20

 

 

 

Обсяг текстової частини роботи (від вступу – до висновків включно, без урахування списку літератури) має бути в межах 17-22 сторінок стандартного формату А (210 х 297 мм), при цьому:

Складові курсової роботи

у формі текстового документу

Рекомендовані обсяги, кількість сторінок

Оформлення складових курсової роботи

Титульний аркуш

1

Додаток Г

Зміст

1

У змісті послідовно записують найменування питань, а праворуч визначають номер слайду, з якого воно починається.

Вступ

1-2

Див. пп 3.

Розділ 1

3-4

Див. пп 2.3.1.

Розділ 2

6-7

Див. пп 2.3.2.

Розділ 3

3-4

Див. пп 2.3.3.

Висновки

1-2

Див. пп 3.

Список використаних джерел

1

Джерел має бути від 15 до 20 (детальніше щодо оформлення дивиться розділ 3. Загальні вимоги щодо оформлення курсової роботи)

Разом

17-22

 

 

     Виконання курсової роботи в формі презентації або текстового документу передбачає кілька етапів роботи. Алгоритм виконання курсової роботи представлено на рис.1:

 

Вибір теми, іївивчення та мотивація

Попереднєознайомлення з

літературою

Визначенняоб’єкта, предмета, мети, завдань, методівдослідження

Складання плану курсовоїроботи та затвердженняйогокерівником

 

Підготовкаоглядовоїлітератури, реферування та конспектування

Написаннявступукурсовоїроботи

Проведеннядослідження з обраної теми за поставленимизавданнями у вступі

 

Підготовка3 розділів та загальнихвисновків за кожнимрозділомкурсовоїроботи

 

Оформленняроботи в форміпрезентаціїабо у формітекстового документу

 

Відправленняроботинаперевірку  на електронну адресу керівнику

 

Підготовкадемонстраційнихматеріалівпрезентації до захисту на комісію

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Алгоритм виконання курсової роботи у формах

презентації або  текстового документу

            Завершена курсова робота виконана відповідно до вимог направляється для перевірки керівнику з курсових робіт через електрону пошту на адресу керівника. При цьому в темівідправлення через інтернет ресурси обов’язково  вказати  всі реквізити, які вимагаються до назви файлу:

 

                             ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

Вимоги до назви файлу:

 Приклад:

                               6508_01_KovalenkoNM

Де: 6508 –  шифр спеціальності: 01 – номер групи із двох цифр (перша група – 01, п’ятнадцята група – 15 і т.п.); KovalenkoNM – прізвище та ініціали студента без пробілів латинськими літерами;

 

Завершена курсова робота для перевірки керівнику має бути обов’язково заархівована в форматі  “rar”

 

          Курсова робота направляється для перевірки керівнику в завершеному вигляді та має бути обов’язково заархівована в форматі  “rar”,  як це представлено  наочно на прикладі  ( рис. 3):

         

Рис.3. Фрагмент прикладу відправлення  файлу курсової роботи Коваленко Н.М. у форматі “rar”  з вимогами до назви файлу

 

          Після отримання керівником курсової роботи вона підлягає перевірці (детальніше дивиться критерії оцінювання якості курсової роботи в розділі 4 – критерії оцінювання курсової роботи). Після перевірки курсової роботи, керівник  направляє на електрону адресу  студента рецензію керівника курсової роботи з  оцінками рівня дослідження від 30 до 60 балів.  Отримана рецензія  керівника курсової роботи студентом з оцінками за якість виконання курсової роботи роздруковується та  представляється комісії під час прилюдного захисту курсової роботи (детальніше дивиться розділ 5 – захист курсової роботи).

 

     Змістовні вимоги до  розкриття розділів курсової роботи

У курсовій роботі студент повинен глибоко і всебічно розкрити зміст обраної теми. Особливу увагу слід приділити дискусійним питанням теорії і практики податкових відносин, реформуванню податкової системи, чинникам, що впливають на формування бюджету податковими платежами, тощо. Якщо в економічній літературі відсутня єдина точка зору з питань, які досліджуються, слід навести думки кількох авторів, дати їх критичну оцінку та висловити свої міркування з даного приводу.

 

 

Розділ 1

Розділ 1присвячується розкриттю сутності об’єкта дослідження, характеристиці основ організації управління ним. Він виконується на основі критичного аналізу навчальної, наукової літератури, монографій, наукових статей, а також  положень чинного податкового законодавства.

 

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

Приклад назви І Розділу курсової роботи: «Теоретичні основи об’єкта дослідження» або «Сутність об’єкта дослідження та організація управління об’єктом дослідження» або «Загальна характеристика сутності та організації об’єкта дослідження». В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

У розділі 1 студент має вирішити наступні основні завдання:

 • визначити сутність об’єкта дослідження, у тому числі розкрити підходи різних авторів та наукових шкіл, охарактеризувати функції досліджуваного об’єкта, розглянути класифікації,
 • управлінські структури, їх основні функції щодо об’єкта дослідження та ін.

Загальний обсяг І Розділу

 4 – 5 слайдів у формі  презентації

 або 3-4 сторінки у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ

До слайдів або текстової частини курсової  роботи  ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для розділу 1 матеріал:

< >Таблиця, яка містить ключові поняття і терміни, які розкривають об’єкт дослідження, за такою формою:Таблиця

 

Ключові поняття і терміни

Терміни і поняття

Визначення терміну / поняття

Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

Критичне зауваження автора курсової роботи

 

 

 

 

 
< >Схематичне зображення функцій, які розкривають сутність об’єкта дослідження. Класифікації, які характеризують об’єкт дослідження (у вигляді таблиць чи рисунків). Наприклад: 

 

 

Класифікаційнаознака

 

 

 

Висновок автора курсовоїроботи

 

< >Основні дискусійні питання щодо характеристики сутності та функцій об’єкта дослідження, наприклад, у такій формі:

Дискусійніпитаннящодо…

Підхід А

Підхід Б

Підхід В

Висновок автора курсовоїроботи

< >Інші таблиці та рисунки 

 

Розділ 2

Розділ 2 присвячується аналізу сучасного стану об’єкта дослідження та податкової практики. Він виконується на основі вивчення статистичних та звітних даних, публікацій в періодичних виданнях, даних, оприлюднених на офіційних сайтах органів державного управління, міжнародних організацій, в аналітичних оглядах тощо.

                                 ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

Приклад назви ІІ Розділу курсової роботи: «Дослідження сучасного стану об’єкта дослідження» або «Аналіз фіскального та регулюючого значення об’єкта дослідження» або «Об’єкт дослідження: аналіз сучасного стану». В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

У розділі 2 студент має вирішити наступні основні завдання:

 • провести аналіз показників складу і структури, виявити тенденції розвитку об’єкта дослідження, встановити причини виявлених тенденцій, явищ, процесів, дати їм якісну оцінку. Тобто обґрунтувати те, чи є вони позитивними / негативними, як вони можуть позначатися на сталому розвитку суспільно-економічних процесів тощо.

Загальний обсяг ІІ Розділу

5 – 6 слайдів у формі  презентації

або 6-7 сторінок у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ

 

АНАЛІЗ МАЄ ОХОПЛЮВАТИ НЕ МЕНШЕ 5 ОСТАННІХ РОКІВ і проводитися у розрізі усього досліджуваного періоду. По-перше, студент має визначити показники, що характеризують об’єкт дослідження курсової роботи. По-друге,

                                               ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

 

Студент має знати, що до основних видів показників відносяться:

 • абсолютні:  усі показники доходів і видатків (розмір заробітної плати, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, обсяги заощаджень, прибуток, бюджетні доходи, податкові надходження, доходи Пенсійного фонду України, бюджетні видатки, виплачені дивіденди тощо);
 • відносні: непрямі податки на товари та послуги (в % до ВВП), податкове навантаження, податок на прибуток підприємств (у % до ВВП, доходів бюджету, податкових надходжень тощо), коефіцієнт еластичності податкової системи, коефіцієнт стабільності податкової системи тощо

Для аналізу фінансових показників потрібно провести розрахунки економіко-статистичних показників та дослідити їх.

                                               ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 
 
 

 

 

Для розкриття змісту ІІ Розділу студент ОБОВ’ЯЗКОВО має розрахувати на основі статистичних даних щодо об’єкту дослідження:

 

 • показники структури (частка в загальному обсязі), (наприклад, питома вага податку на прибуток в загальній сумі податкових надходжень, в доходах бюджету, в прямих податках тощо),
 • показники динаміки (абсолютний приріст та відносний),
 • середні величини,
 • показники ефекту та ефективності;
 • відсоток виконання планових показників;
 • чинники, що впливають на формування податкових надходжень в бюджеті;
 • податкове навантаження на результати фінансової діяльності конкретного підприємства тощо

До слайдів або текстової частини курсової роботи  ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для ІІ розділу  матеріал:

 

< >Таблиця, де подається перелік показників, які характеризують об’єкт дослідження. При цьому, якщо це потрібно, вказується формула розрахунку.Таблиця

 

Показники, які характеризують об’єкт дослідження

Показник

Формула розрахунку

Економічний зміст

Доцільність розрахунку (можливість використання результатів під час прийняття управлінських рішень)

 

 

 

 

 
< >Укладені студентом статистичні таблиці і рисунки (графіки, діаграми), які розкривають результати проведеного аналізу.

                                         ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення до слайдів або текстової частини курсової роботи тих таблиць і рисунків, які виступили першоджерелом (наприклад, Звіт про виконання Державного бюджету тощо).

< >Результати проведеного аналізу.Таблиця

 

Результати проведеного аналізу

Питання, які підлягали аналізу

Виявлені явища, факти, процеси, тенденції

Висновки автора курсової роботи

(оцінка результатів аналізу, причини виникнення, вплив, наслідки)

 

 

 

 

Розділ 3

Розділ 3 присвячується дослідженню проблем бюджетно-податкової практики та можливим шляхам їх вирішення. Він виконується на основі критичного аналізу монографій та наукових статей.

 

                                               ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 
 
 

 

 

Приклад назви ІІІ Розділу курсової роботи: «Проблеми об’єкта дослідження та шляхи їх вирішення» або «Напрями вдосконалення об’єкта дослідження» або «Перспективи розвитку об’єкта дослідження»  В назві розділу замість слів «об’єкт дослідження» потрібно вписувати конкретний об’єкт відповідно до теми курсової роботи.

У розділі 3студент має вирішити наступні основні завдання:

 • охарактеризувати ключові сучасні проблеми, пов’язані з розвитком і функціонуванням об’єкта дослідження,
 • обґрунтувати шляхи вирішення виявлених проблем,
 • розкрити можливі напрями подальшого розвитку об’єкту дослідження.

Загальний обсяг ІІІ Розділу

3– 4  слайди у формі  презентації

або 3-4 сторінки у формі ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТУ

До слайдів або текстової частини курсової роботи ОБОВ’ЯЗКОВО мають увійти наступні таблиці і рисунки, які узагальнюють опрацьований студентом та проаналізований для ІІІ розділу  матеріал:

< >Перелік ключових проблем, виявлених у ході дослідження, які можуть бути систематизовані в таблиці чи представлені на рисунку. Наприклад:Таблиця

 

Ключові проблеми у сфері…

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Вплив на  досліджувані процеси і явища

Критичне зауваження автора курсової роботи

 

 

 

 
< >Пропозиції щодо вирішення виявлених проблем. При цьому в додатку формулювання постановки проблеми має бути лаконічним, а пропозиції – конкретними й чіткими.Таблиця

 

Пропозиції щодо вирішення проблем

Виявлені в ході дослідження проблеми (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Пропозиції щодо вирішення (із посиланням на наукові фахові видання*, з яких вони виявлені)

Власне аргументоване критичне зауваження автора курсової роботи щодо висловлених позицій

 

 

 

* Джерело (автор, назва джерела, реквізити видання, номер сторінки)

 

Загальні   вимоги  щодо  оформлення  курсової  роботи

Оформлення курсової роботи та звіту демонстраційних матеріалів для захисту здійснюється у формі презентації за допомогою Microsoft PowerPoint.  Створення слайдів здійснюється з застосуванням кольорових схем “світлий текст на темному фоні” або “темний текст на білому фоні”. Припустимий розмір шрифтадля текстового слайда, набраного ARIAL – не менше ≥18 пунктів. Розмір шрифту і міжрядковий інтервал розміщуваного тексту автоматично міняються так, щоб текст помістився в призначений для нього простір слайду.

Оформлення курсової роботи у формі текстового документу за допомогою Microsoft WORD здійснюється за такими параметрами :

< >TimesNewRoman 14;інтервал між рядками 1,5;поля –з усіх боків 2 см, з правого боку – 1,5 см;нумерація сторінок – у правому верхньому куті.

                      ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

 • таблиці і рисунки готуються як лаконічний висновок зі змісту  літературних джерел, що використовуються для написання курсової роботи, їх наочне представлення, а також вони відображають результати аналізу фактичних даних. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ включення того матеріалу, який не аналізується автором курсової роботи;
 • слайди мають бути лаконічними. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ подавати суцільний текст, абзаци, оформлені як таблиця чи окремий блок в рисунку, – студент має відображати такий матеріал виключно як структурно-логічну схему;
 • в якості слайдів не можуть бути використані законодавчі та нормативні акти або витяги з них, тексти звітів тощо;
 • за своїм оформленням таблиці і рисунки повинні бути компактними та акуратними, при їх укладанні допускається використання меншого ніж стандартний шрифту та одинарного інтервалу між строками
 • в кожному рисунку або таблиці обов’язково має бути примітка (посилання на джерела літератури). Якщо рисунки, таблиці складені самостійно, то в примітці під ілюстрацією вказується: «складено автором на основі ….»

 

Основні вимоги до оформлення таблиць, рисунків, цитат:

ТАБЛИЦІ

Заголовок таблиці розміщують над нею, він має відображати основний її зміст та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. Справа над тематичним заголовком з великої літери пишуть слово «Таблиця», її порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці. Наприклад: Таблиця 2.3 (третя таблиця в другому розділі). Наприклад:

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.3

Назва таблиці

Головка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик (заголовки рядків)

 

Графи (колонки)

 

 

 

Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одному слайді. При необхідності переносу таблиці у правому верхньому кутку наступного слайду слід писати: «Продовження (або закінчення) таблиці...».

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику (заголовках рядків). Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням «те саме», а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, знаків, математичних символів. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять пропуск «—».

Цифри в колонках належить проставляти таким чином, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Потрібно дотримуватись однакової кількості десяткових знаків для всіх значень цифрових величин в одній колонці.

Об’єкти  у вигляді таблиць  в презентації курсової роботи можна створювати у середовищі PowerPoint, так і імпортовані з інших додатків.

 

РИСУНКИ

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються «рисунками» (структурно-логічні схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Заголовки рисунків розміщують під ними. Знизу під графіком, схемою діаграмою тощо з великої літери пишуть слово «Рис.» і його порядковий номер. Знак «№» перед цифрою не ставиться. Номер рисунку складається з номера розділу та порядкового номера рисунку. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок у першому розділі). Наприклад:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Назва рисунку

У графіках обов’язково вказується масштаб.

Об’єкти у вигляді рисунків  в презентації курсової роботи можна створювати у середовищі PowerPoint, так і імпортовані з інших додатків.

 

ЦИТАТИ

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела, який міститься у списку використаної літератури; далі через кому сторінка, звідки взята цитата чи цифра. Наприклад, посилання [5, с.10] означає, що цитату взято з джерела на сторінці 10, зазначеного у списку літератури під номером 5. При цитуванні текстів з газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів вказувати сторінки не обов’язково. Наприклад: [23]. При посиланні на непряме цитування у квадратних дужках додатково зазначається «див». Наприклад: [див. 7, с.25].

 

Оформлення  ВСТУПу І ВИСНОВКів

 

Вступ і висновки оформлюються у вигляді текстових слайдів, або текстової частини курсової роботи.

ВСТУП

Робота над вступом до курсової роботи відіграє винятково важливу роль в дослідженні. Вступ виконує функцію програми дослідження і дає обґрунтування структури роботи. Вступ повинен давати можливість розуміння суті роботи.

Вступ до курсової роботи має наступні складові.

По-перше, мають бути сформульований об’єкт дослідження та визначена актуальність дослідження (див. р.1.5)

По-друге, потрібно визначити мету і завдання роботи (див. р.1.5).

По-третє, доцільно вказати методи дослідження, а також зазначити, при розкритті яких саме питань вони застосовувалися. До основних методів дослідження належать: абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція, спостереження, узагальнення, порівняння, моделювання, формалізація, статистичні методи.

Вступ оформлюються на 1 слайді презентації або на 1-2 сторінках текстової частини роботи.

 

ВИСНОВКИ

Висновки до курсової роботи повинні випливати з проведеного дослідження і мати безпосередній зв’язок з результатами трьох розділів роботи. У висновках підводяться підсумки щодо всіх висвітлених у курсовій роботі питань. Основна вимога до висновків - не повторювати змісту вступу, розділів роботи.

Висновки оформлюються на 1 слайді презентації або на 1-2 сторінках текстової частини роботи.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаної літератури оформляють відповідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" та Наказу ВАК  № 63 від 26.01.2008р. у такій послідовності:

< >закони України,укази Президента,постанови і декрети уряду України,інструктивні матеріали (у хронологічному порядку),спеціальна економічна література (підручники, навчальні посібники, монографії) і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора,статистичні та інші збірники,матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи,інтернет-ресурси.

                             ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

Приклад оформлення:

Список використаних джерел:

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ. – Режим доступу до закону: http://zakon.rada.gov.ua/— Назва з екрана.
 2. Крисоватий А.І. Податковий менеджмент: навчальний посібник /А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима. – Тернопіль: Видавництво «Карт-бланш», 2004. – 304 с. — ISBN 966-7952-36-3
 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особеннаячасть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х.: Право, 2002— . — ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенныеналоги. — 2007. — 534 с.— ISBN 966-8467-91-4.
 1. Тимченко О. М.Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент [Текст] : монографія / О. М. Тимченко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 228 с. – ISBN 978-966-483-264-6
 2. Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / Федосов В.М., Колот О.А. // Фінанси України. – 2008. - № 3. – С. 3-33.

Список літератури за всією курсовою роботою повинен складати не менше 15 - 20 джерел (включаючи законодавчу та нормативну базу).

 

 

 

Критерії оцінювання  курсової роботи

Головними критеріями оцінки ступеня досягнення поставленої мети курсової роботи є змістовність розроблених студентом  слайдів презентації відповідно до завдання, стислий виклад доповіді, що супроводжує презентацію.

Курсова робота оцінюється науковим керівником у балах. Підсумкова оцінка за курсову роботу складається з трьох елементів і виставляється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у чотирьохбальну. Елементи оцінки складаються з: своєчасності відправлення курсової роботи (0 або 10 балів), якості виконання курсової роботи (від 30 до 60 балів), якості презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (до 30 балів).

Критерії визначення підсумкової оцінки за курсову роботу (за 100-бальною шкалою) наведено в таблиці:

 

Критерії оцінки

Кількість балів*

1. Своєчасність відправлення курсової роботи на електрону адресу керівника за датою встановленою регламентом підготовки та виконання  курсової роботи з дисципліни “Податкова система”  для студентів денної  та вечірньої форм навчання керівником (не пізніше 23 квітня )

невчасно – 0;

вчасно–10

 1. Якість виконання курсової роботи (оцінюється  керівником курсової роботи)

мінімум (для одержання позитивної рецензії) – 30;

максимум –60

 1. Якість презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту (оцінюється комісією, що проводить захист)

максимум – 30

Підсумкова оцінка роботи в цілому

100

< >Крок оцінки - 6 балів

Критерії

Бальна шкала оцінки за критеріями

1. Структура, логіка, послідовність викладу та базові характеристики: відповідність логіки побудови роботи затвердженим темі, плану, поставленим меті та завданням, взаємоузгодженість  формулювання актуальності, об’єкта, предмета, мети, завдань

0 – побудова курсової роботи не відповідає меті та завданням дослідження, текст розділів не відповідає змісту;

6 – побудова і текст роботи частково відповідає змісту, поставленим меті та завданням, але є нелогічною.

8 – побудова і текст роботи частково відповідає змісту, поставленим меті та завданням, відповідає логіці, та не повністю розкриває тему;

10 – побудова і текст повністю відповідає змісту, поставленим меті та завданням, зміст розділів логічно розкривається, результати та висновки відповідають поставленій меті.

2.Науково-теоретичний рівень, його повнота та фінансова грамотність:

наявність аналізу понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблеми; критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо постановки та вирішення досліджуваної проблеми, аргументованість та обґрунтованість запропонованих рішень

 

 0 – критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо досліджуваної проблеми не визначені, позиція автора не проголошена, запропоновані рішення не обґрунтовані;

6 – обмежений аналіз понятійного апарату, критичні зіставлення та узагальнення різних авторів та наукових шкіл щодо досліджуваної проблеми наявні, але узагальнення некоректні, запропоновані рішення не обґрунтовані;

8 – визначено сутність об’єкта дослідження, наявність критичних зіставлень та узагальнення різних поглядів щодо досліджуваного об’єкта, але запропоновані  рішення не обґрунтовані;

10 – визначено сутність об’єкта дослідження, наявність критичних зіставлень та узагальнення різних поглядів щодо досліджуваного об’єкта, запропонована авторська позиція, обґрунтовані пропозиції

3.Науково-практичний рівень

Критичний аналіз   функціонування об’єкта дослідження,  статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, використання сучасних даних, наявність аналізу фактичних даних, динаміки, структури, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, адекватність висновків

 

0 – аналіз проведено без встановлення причинно-наслідкових зв’язків, дані не пов’язані з змістом, не виявлено тенденції розвитку об’єкта дослідження;

6 – проведена статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки, але не зроблено аналіз взаємозв’язків  між явищами і процесами;

8 – проведена статистична оцінка закономірностей і тенденцій розвитку на основі рядів динаміки,  зроблено аналіз взаємозв’язків  між явищами і процесами, але не дана їм якісна оцінка;

10 – проведено аналіз показників складу і структури, виявлено тенденції розвитку об’єкта дослідження, встановлено причини виявлених тенденцій, явищ, процесів, дана їм якісна оцінка щодо розвитку суспільно-економічних процесів, висновки адекватні проведеному аналізу роботи

 1. Проблематика, рівень розробки управлінських рішень, висновки

Чіткість постановки проблеми та  аналіз   причин її виникнення, визначення шляхів вирішення проблем та вдосконалення фінансової практики; адекватність розроблених управлінських рішень меті та завданням роботи, глибина структуризації запропонованих заходів, наявність обґрунтованої власної точки зору автора, підбиття підсумків з усіх висвітлених розділів відповідно до плану роботи, безпосередній зв’язок висновків з результатами дослідження.

0 – актуальність проблеми чітко не визначена, простий перелік пропонованих управлінських рішень;

6 – актуальність проблеми визначена, але не має аналізу причин проблеми, управлінські рішення структуровані,  але відсутній зв’язок висновків з результатами дослідження

8 – актуальність проблеми визначена, зроблено аналіз причин проблеми, управлінські рішення структуровані, але не обґрунтована доцільність їх реалізації відповідно до методичного інструментарію роботи, кожний розділ логічно завершено з підбиттям підсумків

10 – проблема чітко поставлена, зроблено аналіз проблем, визначено шляхи вирішення, запропоновані управлінські рішення детально розроблені, обґрунтована доцільність їх реалізації відповідно до методичного інструментарію роботи, визначено їх вплив на результати об’єкту дослідження та динаміку їх змін, підсумки логічно завершують кожний розділ роботи, висновки пов’язані безпосередньо з результатами дослідження.

5.Методичний інструментарій:

Адекватність використаного методичного апарату меті та завданням роботи, наявність нестандартних елементів аналізу та діагностики, в т.ч. застосування економіко-математичних та статистичних моделей, різноманітність використання способів зіставлення інформації, комбінування та рекомбінування  вихідної інформації

0 – простий переказ відомостей, інформацію подано хаотично, без будь-якого опрацювання та на застарілих даних;

6 – аналіз проведено частково, використані тільки кількісні методи аналізу, статистичні та літературні джерела  даних застарілі;

8 – матеріал систематизовано, згруповано за відповідними оцінками кількісного та якісного аналізу, але не в повній мірі використано різноманітні способи зіставлення інформації;

10 – наявні  нестандартні методи аналізу та діагностики,  використані різноманітні способи зіставлення інформації, матеріал систематизовано, згруповано за відповідними оцінками кількісного та якісного аналізу рядів динаміки

 1. 6. Науково-етичний рівеньта інформаційне забезпечення роботи:
 2. розвиненість мови, оригінальність авторського стилю викладання матеріалу, дотримання правил оформлення курсової роботи, посилань на використані джерела та норм етики цитування; різноманітність, широта та адекватність кола використаних  інформаційних джерел

0 –  текст курсової роботи не відповідає вимогам, відсутні посилання, стиль не науковий, допущені стилістичні та граматичні помилки;  використано до 8 джерел лише навчальної  літератури, робота базується на застарілих даних;

6 – текст оформлено з незначними порушеннями вимог, використано до 15 джерел, в тому числі законодавчих актів та навчальної  літератури;

8 – текст оформлено з незначними порушеннями вимог,  використано понад 15 джерел навчальної, наукової (монографії, періодичні видання);

10 – текст відповідає вимогам повністю, використано понад 20 джерел навчальної, наукової (монографії, періодичні видання), довідкової літератури (енциклопедії, словники, статистичні збірники, спеціальні довідники). Додатково використані іноземні джерела.

Мінімальна оцінка

30 балів

Максимальна оцінка

60 балів

 

Для презентації на захисті результатів дослідження, викладених у курсовій роботі, студент готує доповідь. Якість презентації результатів роботи оцінюється за критеріями, що наведені з деталізацією бальних оцінок в таблиці:

 

Критерії оцінювання якості усного докладу результатів дослідження курсової роботи з використанням презентації

 

Критерії доповіді

Бальна шкала оцінки за критерієм

1.Усна доповідь

 • логіка побудови доповіді,
 •  повнота розкриття основних етапів дослідження (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання, інформаційна база, аналіз розділів дослідження, проблеми,  висновки);
 • вміння чітко, ясно і стисло викладати сутність і результати дослідження;
 •  відповідність доповіді матеріалу презентації,
 • дотримання структури доповіді

0 – доповідь не підготовлена, студент не спроможний чітко і ясно викласти сутність і результати дослідження;

6 доповідь підготовлена, але логіка доповіді не відпрацьована,  презентація не відображає повністю основні етапи роботи, студент плутано та не впорядковано викладає результати дослідження;

8 доповідь логічно побудована, але студент не повно розкриває результати дослідження;

10 доповідь логічно побудована, студент  чітко, ясно, стисло і повно викладає сутність і результати дослідження, дотримується структури доповіді

2. Відповіді на питання.

Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей, вміння аргументовано захищати свої пропозиції

 1. 0 –  студент не спроможний дати відповідь на запитання, відстоювати свою позицію;
 2. 6 – студент дає неповні, поверхневі, необґрунтовані відповіді  на поставлені запитання;
 3. 8 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, але не здатний аргументовано захищати свою позицію;
 4. 10 – студент дає повні і ґрунтовні відповіді на запитання, здатний аргументовано захищати свою точку зору

3.Організація презентації.

Використання та якість підготовки демонстраційних матеріалів:

 • відповідність дизайну змісту і темі роботи;
 • ергономічність, наочність та оформлення слайдів;
 • ємність та стислість подання текстового матеріалу на слайді;
 •  повнота та відповідність темі графічного (ілюстративного) матеріалу;

Культура оформлення повідомлення:

 • наявність списку джерел (дотримання  Закону про авторське право).

Культура подачі інформації:

 • ораторська майстерність;
 • виконання регламенту;
 • грамотність мовлення.

 

0 – демонстраційні матеріали є, але оформлення слайдів не розкриває тему та перешкоджає сприйняттю змісту результатів дослідження, текст важко читається, студент не використовує зміст слайдів для аргументації;

6 –  демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності інформації, але неякісно оформлені, мають місце помилки та неузгодженості,відсутні посилання на використані джерела, відсутні  назви рисунків, діаграм; кількість слайдів не відповідає тривалості виступу;

8 – демонстраційні матеріали є, використані засоби наочності інформації, але мають місце помилки та неузгодженості;

10 – презентація гарно організовано, оформлення слайдів розкриває тему, текст легко читається, доповідь супроводжується  засобами наочності інформації гарної якості, які допомагають найбільш повно розкрити тему, інформація виділяється за допомогою кольору, розміру, ефектів анімації і т.д.

Максимальна кількість балів

30

Оцінюванню підлягає:

(А) дотримання календарного плану виконання курсової роботи;

(Б) виконана курсова робота, у тому числі:

< >вступ,зміст кожного з розділів,висновки,дотримання вимог до оформлення курсової роботи;

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

 

СТРОК ДАТИ відправлення на перевірку (електрону адресу керівника) якості виконання курсової роботи встановлюється в ТЕРМІН

з 18 квітня по 23 квітня 2018 року, якийвизначений регламентом підготовки та виконання  курсової роботи з дисципліни “Податкова система”  для студентів денної  та вечірньої форм навчання!

 

Після отримання балів за якість виконання курсової роботи ДООПРАЦЮВАННЮ КУРСОВА РОБОТА НЕ ПІДЛЯГАЄ!

 

НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯНАПРАВЛЯТИ НА ЕЛЕКТРОНУ ПОШТУ  КУРСОВУ РОБОТУ НА ПЕРЕВІРКУ В ТЕРМІН, ЯКИЙ СТАНОВИТЬ МЕНШ НІЖ 10 РОБОЧИХ ДНІВ ДО ДАТИ ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ

(ПІСЛЯ 30 КВІТНЯ 2018р.)!

Усі питання студенти мають вирішувати на консультаціях наукового керівника в процесі проведення дослідження.

Остаточна оцінка за курсову роботу виставляється за результатами обов’язкового виконання двох позицій:

(а) здачі завершеного варіанту курсової роботи  для студентів денної і вечірньої форми навчання – керівнику курсової роботи в електронному вигляді;  для студентів заочної форми навчання – на кафедру фінансів в надрукованому вигляді;

(б) захисту курсової роботи.

Умови, за яких студент НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до захисту курсової роботи:

< > план курсової роботи не погоджено з керівником курсової роботи;кількість балів за курсову роботу, виставлена науковим керівником до захисту, знаходиться в діапазоні від 0 до 39 балів;студент здав повний варіант курсової роботи менше, ніж за 10 робочих днів до залікового тижня 

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

захисту курсової роботи

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю написання курсової роботи за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Для студентів денної форми навчання дату захисту призначає науковий керівник. Для студентів заочної форми навчання захист проводиться відповідно до розкладу, визначеного навчальною частиною.

Студенти денної форми навчання готують на захист ілюстративний матеріал в формі демонстраційних матеріалів презентації в електронній формі в PowerPoint; а студенти вечірньої і заочної форми – в надрукованій формі (на папері формату А4).

Захист курсової роботи передбачає ознайомлення членів комісії з результатами проведеної роботи з обраного напряму дослідження. Демонстрація презентаційних матеріалів, підготовлених засобами MS PowerPointє обов’язковою для захисту курсової роботи.

          Для захистукурсової роботи необхідно підготувати звіт роздрукованих презентаційних матеріалів.

Демонстрація презентаційних матеріалів, яка розміщена на 7–8 слайдах,  повинна мати наступні складові  інформації:

< >титульна сторінка, де вказано назва теми, прізвище студента, номер групи –1 слайд;вступ, де визначено об’єкт, предмет, мету, завдання напряму дослідження– 1 слайд;стислий виклад доповіді з основної частини дослідження  (висновки за результатами роботи за кожним розділом) – 4-5 слайда; пропозиції щодо виявлених проблем – 1 слайд.виступ студента за змістом роботи, що не повинен перевищувати 5-6 хвилин;запитання членів комісії авторові роботи;відповіді автора роботи на запитання членів комісії;висновок комісії з приводу оцінки презентації роботи;оголошення студентові отриманої ним оцінки.

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!

На захисті студенти денної форми навчання захищають результати курсової роботи у формі ПРЕЗЕНТАЦІЇ!

СТРУКТУРА ДОПОВІДІ:

1). Вступ

2). Основна частина

3). Висновок

4). Відповіді на запитання

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДІ –5-6 ХВИЛИН

У Доповіді, з якою виступає студент потрібно показати вміння грамотно і лаконічно викладати результати дослідження, а також обґрунтовувати їх. На захисті потрібно продемонструвати не лише рівень знань і фінансову грамотність, але й вміння логічно мислити, встановлювати зв’язки, бачити закономірності.