Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи ____________ А.М. Колот

 

20 грудня  2018 р.

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

 

 

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський)

галузь знань

0305 «Економіка і підприємництво»

спеціальність

6.030508 «Фінанси і кредит»

освітня програма

«Фінанси»

спеціалізація

6508 «Фінанси»

тип дисципліни

обов’язкова

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробники: Тимченко Олена Миколаївна, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів

email: o_tymchenko@ukr.net

Пислиця Анна Віталієвна, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів

email: abv2001@ukr.net

 

Навчальний план 2015 р.

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

8, 8-9, 8

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О. М. Тимченко,

А. В. Пислиця ,2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

9

 

Тема 1. Засади побудови податкової системи

9

 

Тема 2. Становлення та розвиток податкової системи України

9

 

Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

9

 

Тема 4. Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

10

 

Тема 5. Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

12

 

Тема 6. Місцеві податки та збори у податковій системі України

12

 

Тема 7. Великі платники податків у податковій системі України

13

 

Тема 8. Фіскальний потенціал податкової системи України

14

 

Тема 9. Регулювальна роль податкової системи України

14

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

2.1. Карта навчальної роботи студента

2.2.Плани семінарських (практичних) занять

2.3.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисциплін

2.4Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

15

15

16

53

54

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

3.1. Карта навчальної роботи студента

3.2 Плани контактних занять

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

3.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань

56

56

57

75

76

4.

Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання.

4.1. Карта навчальної роботи студента

4.2.Пплани занять.

4.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

4.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

77

77

78

82

82

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

6.1.

6.2

6.3

7

7.1

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.1. Підготовка та презентація експертної оцінки

5.2 Написання та захист наукового реферату

5.3 Переклад літературних джерел іншомовного походження з заданою проблематикою

5.4. Виступ у студентському науковому дискусійному клубі

5.5. Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ

5.6. Участь у  олімпіаді з питань оподаткування та розвитку податкової системи України

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

(форма підсумкового контролю – екзамен)

Структура екзаменаційного білета

Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

Рекомендовані інформаційні джерела

Основна література

84

84

85

86

86

86

86

86

 

87

 

87

88

90

92

92

7.2

Додаткова література

92

7.3

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

93

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Податкова система» є складовою комплексної підготовки фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Анотація навчальної дисципліни:

Дисципліна«Податкова система»(Taxsystem)входить до складу спеціальних базових фінансових дисциплін і вивчає конкретні форми прояву економічних відносин, що виникають між платниками та державою в процесі розподілу та перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту, у їх взаємозв’язку, з метою створення централізованого фонду грошових коштів.Ці знання необхідні майбутньому спеціалісту щоб вільно орієнтуватись в питаннях оподаткування, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, механізмах справляння податків, розуміти суть і тенденції структурних змін у співвідношенні видів податків

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: органічно пов’язана з дисциплінами «Фінанси», яка становить теоретичну базу даного курсу, «Макрофінансовий аналіз», яка формує навички та уміння аналізувати тенденції в динаміці та структурі податкової системи, виявляти вплив факторів, що впливають на її розвиток, прогнозувати обсяги податкових надходжень, та дисциплінами «Адміністрування податків» та «Оподаткування великого бізнесу», які вивчаються після опанування даного курсу на магістерських програмах.

Мета вивчення дисципліни – надання теоретичних знань з питань змісту податкової системи, засад її побудови та закономірностей розвитку, механізмів функціонування податків у їх взаємозв’язку; формування практичних навичок нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни

оволодіти теоретичними та організаційними основами побудови податкової системи;

- поглиблено вивчити податкове законодавство;

- опанувати техніку та методику розрахунків податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що сплачуються підприємствами різних організаційно-правових форм та фізичними особами;

- набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства.

Предмет дисципліни- сукупність економічних відносин та форм їх прояву, у взаємозв’язку і взаємозалежності, що виникають з приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту для створення централізованого фонду держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:
 • теоретичні основи побудови податкової системи, закономірності взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин;
 • етапи розвитку оподаткування; умови набуття оподаткуванням системності;
 • тенденції розвитку податкової системи України, детермінанти, що їх визначають;
 • механізми справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно із чинним законодавством.
 1. Уміння:
 • аналізувати склад та структуру податкової системи України, зміни у податковому законодавстві;
 • орієнтуватись у нормативно-правовій базі з питань оподаткування, правильно трактувати положення податкового законодавства;
 • застосовувати отриманні знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових платежів;
 • обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України.
 1. Комунікація:

здатність працювати у команді, застосовувати управлінські навички у сфері оподаткування, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність фіскальних органів та платників податків

 

 

 1. Зміст навчальної дисципліни за темами

 

“Податкова система” як навчальна дисципліна, її зв’язок з іншими теоретичними і прикладними економічними дисциплінами. Роль курсу “Податкова система” у формуванні  професійних навичок висококваліфікованих бакалаврів з економіки.

Склад, структура і послідовність викладання курсу.

 

Тема 1. Засади побудови податкової системи

 

Податкова система як складне багатоаспектне поняття. Сутнісні характеристики податкової системи на абстрактно-теоретичному рівні пізнання. Зміст податкової системи на рівні безпосереднього сприйняття форм реалізації податкових відносин. Організаційно-управлінський рівень податкової системи. Характеристика суб’єктів податкової системи. Правові засади взаємовідносин між державою та платниками податків; між  органами державної влади та місцевого самоврядування; між органами державної законодавчої влади та контролюючими органами; між контролюючими органами та платниками.

Формування податкової системи в історичному аспекті. Системність як ознака певного рівня зрілості оподаткування. Критерії набуття оподаткуванням системності.

Об’єктивні чинники становлення податкової системи.  Еволюція економіки та розвиток податкової системи. Вплив форми державного правління на взаємовідносини між платниками та державою, рівень податкового навантаження та структуру податкової системи.

Суспільні, колективні (групові) та індивідуальні інтереси членів суспільства як суб’єктивний чинник формування податкової системи.

Вимога системності при побудові податкової системи. Визначальна база податкової системи. Принципи побудови податкової системи, їх відмінність від принципів оподаткування. Реалізація принципів оподаткування при побудові податкової системи.

Вихідні принципи формування податкової системи: фіскальна і економічна  ефективність, соціальна справедливість, урівноваженість інтересів держави та платників, цілеспрямоване використання податків як фінансових регуляторів.

 

Тема 2. Становлення та розвиток податкової системи України

 

Інституціональні та макроекономічні умови виникнення податкової системи України. Етапи розвитку податкової системи України. Еволюція складу та структури податків і зборів. Основні бюджетоутворюючі податки та тенденції їх розвитку. Домінуюча роль ПДВ у податковій системі України. Зміни у структурі прибуткового оподаткування. Розвиток екологічного оподаткування в Україні. Майнові податки в Україні. Еволюція спрощеної системи оподаткування Склад та структура місцевих податків та зборів.

Еволюція нормативно-правового забезпечення функціонування податкової системи в Україні. Податковий кодекс України. Трактування податку, збору, плати як елементів податкової системи у Податковому кодексі України. Принципи податкового законодавства.

Податкові реформи. Напрями подальшого удосконалення податкової системи України. Посилення регулюючого впливу податкової системи на соціально-економічний розвиток України

 

Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

           

Загальна характеристика податків на споживання. Сутність податку на додану вартість, його місце в системі оподаткування споживання, переваги та недоліки, чинники, що впливають на надходження ПДВ до Державного бюджету України. Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення.

Платники податку на додану вартість. Ставки податку на додану вартість. Вплив зниження ставки ПДВ на його фіскальну ефективність.

Об’єкт оподаткування. Операції що включаються в об’єкт оподаткування. Перелік операцій, що виключені з об’єкту оподаткування. Особливості визначення місця постачання товарів і послуг.

Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів.

Перелік операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою і звільняються від оподаткування.

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний (податковий) період. Строки подачі декларації з ПДВ. Строки сплати ПДВ. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового кредиту. Касовий метод податкового обліку. Документи, що підтверджують право платника на податковий кредит. Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Строки включення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі отриманих податкових накладних. Єдиний реєстр податкових накладних. Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ.

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Генезис специфічних акцизів в Україні, Фіскальна та економічна ефективність акцизного податку. Акцизний податок у системі податків на споживання, його переваги та недоліки. Спільні та відмінні риси акцизного податку та ПДВ.

Платники акцизного податку. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів. Перелік підакцизних товарів. Види ставок акцизного податку.

База оподаткування акцизним податком. Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються адвалерні та специфічні ставки. Порядок перерахунку ставок акцизного податку, встановлених в іноземній валюті, у національну валюту. Оподаткування понаднормативних втрат з вини виробника спирту і алкогольних напоїв, а також товарів, зіпсованих, знищених або втрачених понад нормативи.

Дата виникнення податкових зобов’язань для операцій різних видів. Коригування податкових зобов’язань зі сплати акцизного податку. Строки декларування та сплати. Форми розрахунків за акцизним податком.

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання. Акцизні марки: порядок їх отримання вітчизняними виробниками та імпортерами. Строки сплати акцизного податку для імпортерів алкогольних та тютюнових виробів. Особливості оподаткування спирту етилового та нафтопродуктів залежно від напрямів їх використання.

Акцизний податок на електроенергію.

Податковий вексель на суму акцизного податку. Пільги з акцизного податку.

Мито в системі податків на поживання. Види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне, сезонне. Митна політика та її цілі. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, види переміщення через митний кордон, митна декларація та декларанти.

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Методи визначення митної вартості: за ціною угоди, за ціною угоди щодо ідентичних товарів, за ціною угоди щодо подібних товарів, за ціною угоди на основі додавання вартості, за ціною угоди на основі віднімання вартості, резервний.

Види митних ставок: тверді, процентні, комбіновані. Види ставок  залежно від країни походження товарів: преференційні, пільгові, повні.

Звільнення від сплати мита. Порядок визначення та сплати мита  до бюджету.

 

Тема 4. Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

 

Податок на прибуток підприємств як форма прибуткового оподаткування. Фіскальне значення податку на прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий інструмент держави. Переваги і недоліки податку на прибуток підприємств. Становлення податку на прибуток в Україні, новації в оподаткуванні на кожному з етапів розвитку.

Платники податку на прибуток: резиденти та нерезиденти.

Ставки податку на прибуток: основна та додаткові. Об’єкт оподаткування. Поняття доходів звітного періоду. Склад доходів від операційної діяльності та порядок їх визнання. Запровадження методу співставлення та відповідності при визначенні дати отриманих доходів. Склад доходів від іншої діяльності та порядок їх визнання. Перелік доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

Поняття витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, інші витрати.

Структура витрат операційної діяльності. Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, її елементи.

 Структура інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: адміністративні, загальновиробничі, фінансові витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності. Порядок визнання витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, основні нововведення.

Податкові різниці. Перелік витрати, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування та новації в їх структурі. Обмеження щодо включення до витрат платника витрат по окремих операціях

Нарахування амортизації. Класифікація основних засобів. Методи нарахування амортизації. Обмеження щодо застосування окремих методів нарахування амортизації.

Оподаткування страхового бізнесу. Особливості оподаткування результатів діяльності, що здійснюються за довгостроковим контрактом. Особливості оподаткування нерезидентів. Оподаткування дивідендів.

 Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування. Бюджетне і соціальне  значення податку на доходи фізичних осіб. Переваги і недоліки податку на доходи фізичних осіб. Становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні, новації в оподаткуванні на кожному з етапів розвитку.

Платники податку на доходи фізичних осіб. Особи, які відносяться до резидентів, нерезидентів та податкових агентів з метою оподаткування.

Визначення об’єкту оподаткування для резидентів і нерезидентів; для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Доходи платника, які включаються, та які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу. Зміни в переліку доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.

Поняття податкової знижки по податку на доходи фізичних осіб. Порядок отримання податкової знижки та зміни в переліку витрат, які платник має право до неї включити. Обмеження щодо права платника на отримання податкової знижки. Зменшення бази обрахунку граничного розміру податкової знижки.

Податкові соціальні пільги та умови, за яких вони застосовуються. Зміна бази нарахування податкової соціальної пільги. Види пільг та порядок їх застосування. Зміни в розмірі пільг для окремих категорій громадян. Право платника на вибір місця застосування соціальної пільги. Штрафні санкції, які застосовуються щодо платника, який порушив порядок отримання соціальної пільги. Порядок перерахування працедавцем сум наданих податкових соціальних пільг.

Ставки податку. Особи, на які покладається нарахування і сплата податку. Порядок сплати податку до бюджету податковим агентом.

Особи, які зобов’язані або можуть подавати річну податкову декларацію. Зміни в порядку подання декларації та строках сплати податку громадянами та суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами. Випадки, коли річна податкова декларація не подається.

Особливості оподаткування окремих видів доходів: від операцій з нерухомістю, процентів, дивідендів, роялті, виграшів та призів. Оподаткування інвестиційного прибутку, благодійної допомоги. Оподаткування доходів, отриманих за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, пенсійних вкладів та за договорами довірчого управління. Оподаткування іноземних доходів. Оподаткування нерезидентів. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину та у подарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав: зміни ставок та переліку спадкоємців.

Особливості оподаткування доходів громадян від заняття підприємницькою діяльністю, які не обрали спрощену систему оподаткування. Порядок визначення об’єкта оподатковування. Зміни в порядку нарахування та строки сплати авансових платежів. Зміни в порядку та строках подання декларації про фактично отримані доходи. Порядок перерахунків по податку.

Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від здійснення незалежної професійної діяльності. Перелік платників, які можуть проводити незалежну професійну діяльність, їх права і обов’язки. Порядок визначення оподатковуваного доходу. Порядок подання податкової звітності.

 

Тема 5. Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

 

Необхідність та сутність екологічного оподаткування. Складові екологічного оподаткування. Еволюція екологічного оподаткування в Україні.

Зміст екологічного податку. Платники та підстави сплати податку. Об’єкт та база оподаткування. Диференціація ставок залежні від виду діяльності та обставин, що впливають на забруднення навколишнього середовища. Порядок обчислення податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку.

Відповідність податкової політики України у сфері екологічного оподаткування сучасним світовим ініціативам використання податків для охорони природного середовища. Світова практика використання податкових знижок та податкового кредиту для стимулювання впровадження природоохоронних технологій.

Державна власність на ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Рентна плата. Складові рентної плати.

Плата за користування надрами. Зміст плати за користування надрами. Види плати: за використання надр для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Платники та об’єкт оподаткування База оподаткування. Диференціація ставок податку  залежно від порядку визначення плати за користування надрами. Базовий податковий період. Порядок подання розрахунку (звітність). Порядок сплати податкових зобов’язань.

Рентна плата за спеціальне використання води.  Платники та об’єкт оподаткування. Диференціація ставок в залежності від умов залягання вод: поверхневі підземні. Диференціація ставок залежно від умов (потреб)  використання води: гідроенергетики, водного транспорту,  рибництва, виробництва напоїв, телекомунікації, жилого-комунальних підприємств. Порядок обчислення. Порядок сплати до бюджету.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів: сутність, призначення. Платники збору. Об’єкт оподаткування збором. Диференціація ставок збору за видами лісових порід. Порядок обчислення збору. Порядок перерахунку збору. Порядок сплати збору.

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Платники та об’єкт оподаткування. Ставки: критерії диференціації. Порядок обчислення і сплати до бюджету.

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

 

Тема 6. Місцеві податки та збори у податковій системі України

 

Склад місцевих податків і зборів. Фіскальне значення місцевих податків і зборів. Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків і зборів. Обов’язкові та необов’язкові для запровадження місцеві податки та збори.

Спрощена система оподаткування для суб’єктів малого бізнесу. Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва. Умови перебування на єдиному податку. Перелік юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які мають право бути платниками єдиного податку. Зміни в переліку податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний податок.

Єдиний соціальний внесок для платників єдиного податку. Особливості  нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків  для юридичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету.

Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності. Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків  для фізичних осіб. Порядок зарахування податку до бюджету. Обмеження для підприємців-платників єдиного податку.

Єдиний податок для сільськогосподарських виробників. Особливості оподаткування сільськогосподарських виробників, які здійснюють сільськогосподарську діяльність у гірських та поліських територіях.

Майнове оподаткування. Зміст плати за землю, переваги та недоліки. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі.

Платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування. Форми  та порядок обчислення плати за землю: земельний податок та орендна плата.

Диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик.

Особливості встановлення ставок для різних платників та видів діяльності. Пільги щодо податку для юридичних та фізичних осіб. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню. Податковий період. Строки сплати плати за землю. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Порядок зарахування до бюджетів плати за землю.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його призначення. Платники податку та об’єкт оподаткування. Нерухомість, яка не є об’єктом оподаткування. Ставки податку. База оподаткування та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  Порядок обчислення та строки сплати податку.

Транспортний податок. Платники та база оподаткування. Диференціація ставок залежно від характеристик транспортного засобу. Порядок сплати.

Збір за місця для паркування транспортних засобів, його призначення. Основні відмінності збору за місця для паркування транспортних засобів від збору за паркування транспортних засобів, який існував до прийняття Податкового кодексу України. Платники збору та об’єкт оподаткування. Ставки збору та база оподаткування. Порядок обчислення та строки сплати збору.

Туристичний збір: сутність та мета запровадження. Характерні  відмінності туристичного збору від курортного збору, що справлявся до прийняття Податкового кодексу України. Платники збору. Пільгові категорії, які звільняються від сплати збору. Розмір збору. Податкові агенти зі сплати збору. Порядок обчислення та строки сплати збору.

 

Тема 7. Великі платники податків у податковій системі України

 

Поняття великого платника податків. Критерії визначення великих платників податків. Кількість великих платників податків в Україні. Роль великих платників податків у податковій системі. Розподіл великих платників податків за галузями економіки. Види податків, що сплачуються великими платниками. Структура податкових надходжень великих платників податків.

Вимоги до податкового супроводження великих платників податків. Генезис податкового супроводження великих платників податків в Україні. Центральний офіс з обслуговування великих платників податків. Горизонтальний моніторинг великих платників податків. Переваги та недоліки застосування горизонтального моніторингу великих платників податків для платників і для держави.

Сутність трансфертного ціноутворення. Використання трансфертного ціноутворення великими платниками податків для уникнення сплати податків.

Зарубіжний досвід роботи з великими платниками податків.

 

Тема 8. Фіскальний потенціал податкової системи України

 

Поняття фіскального потенціалу податкової системи. Чинники, що впливають на фіскальний потенціал податкової системи.

Показники оцінки фіскального потенціалу  податкової системи.

Поняття податкового навантаження. Методи визначення податкового навантаження. Податкове навантаження на юридичних та фізичних осіб. Податкове навантаження на великих платників податків. Податкове навантаження на суб’єктів малого бізнесу. Податкове навантаження на фактори виробництва та споживання. Міжгалузеві відмінності  рівня податкового навантаження.

Напрями зміщення податкового навантаження.

 

Тема 9. Регулювальна роль податкової системи України

 

Регулювальна роль податкової системи як результат дії регулюючої функції податків. Особливості регулюючої функції ПДВ, Акцизного податку, мита, податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, екологічного податку, платежів за ресурси, податку на майно.

Методи податкового регулювання: зниження податкових ставок, надання податкових пільг. Пільги у податковій системі України.

Концепція податкового регулювання – основа реалізації регулюючої функції податків. Засади надання податкових пільг.

Пріоритети податкового регулювання в Україні. Податкове регулювання у спеціальних економічних зонах.

Наслідки податкового регулювання в Україні.

Недоліки податкового регулювання в Україні

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

2.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової)______Податкова система_

для студентів спеціальності (спеціалізації) «Фінанси і кредит»______ спеціалізація (освітня програма) __6508 «Фінанси»

денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Тема заняття

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

Засади побудови податкової системи

Семінар-розгорнута бесіда

3

2.

Становлення та розвиток податкової системи України

Семінар-дискусія Тест

3

 

3.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Семінар-розгорнута бесіда

3

4.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Міні-кейс

 

5.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Міні-кейс

Семінар – «мозковий штурм»

3

6.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Семінар-розгорнута бесіда

Міні-кейс

Контрольна робота

3

7.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

 

Міні-кейс

 

 

Змістовий модуль №2

8.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Семінар-розгорнута бесіда

3

9.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

 

10.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Міні-кейс

Контрольна робота

3

11.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Міні-кейс

Контрольна робота

3

12.

Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

 

Міні-кейс

 

 

13.

Місцеві податки та збори у податковій системі України

Семінар – «мозковий штурм»

3

14.

Великі платники податків у податковій системі України.

Ділова гра

3

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання контрольних (модульних) завдань

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Модуль №2

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Усього балів за контрольну(модульну) роботу

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Підготовка експертних оцінок за заданою тематикою

10

2. Написання та захист наукового реферату

10

3. Участі в олімпіадах з питань оподаткування та розвитку податкової системи України (вибіркове)

5

4.Підготовка доповіді та участь у науковій конференції (вибіркове)

5. Підготовка доповіді та участь у засіданні наукового гуртка

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

 

2.2. ПЛАНи семінарських (практичних)  занять ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

Тема: Засади побудови податкової системи

Заняття 1

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

План заняття:

1.Опитування:

 1. Сутність і зміст податкової системи
 2. Передумови формування системності в оподаткуванні
 3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку податкової системи
 4. Засади побудови податкової системи
 5. Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок

2.Презентація інтелект-карт

3. Тренінг-вправа «Опонент»

Тези і антитези:

1) - справедливим є пропорційне оподаткування;

     - справедливим є прогресивне оподаткування.

2) – у податковій системі мають переважати податки на споживання;

  - у податковій системі мають переважати податки на доходи та майно

Література: [1; 2; 3; 10; 11; 12; 16; 17]

 

Тема: Становлення та розвиток податкової системи України

Заняття 2

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Здатність працювати в команді.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Лідерські якості.

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1.Опитування:

 1. Історичні та економічні передумови виникнення податкової системи України.
 2. Етапи розвитку податкової системи України.
 3. Еволюція складу та структури податків і зборів.
 4. Тенденції розвитку податкової системи України.
 5. Основні бюджетоутворюючі податки: новації в оподаткуванні.
 6. Трактування податку, збору, плати як елементів податкової системи у Податковому кодексі України.
 7. Напрями подальшого удосконалення податкової системи України.

2. Презентація та обговорення результатів експертних оцінок

3. Тестування

Література: [1; 2; 3; 4; 10; 11; 14; 15]

 

Тема: Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

 

Заняття 3

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

 

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі податку на додану вартість у податковій системі України та підсистемі податків на споживання

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

План заняття

1.Опитування:

 1. Сутність податку на додану вартість, переваги та недоліки
 2. Поняття доданої вартості, методи її обчислення
 3. Платники податку на додану вартість
 4. Ставки податку на додану вартість. Вплив зниження ставки ПДВ на його фіскальну ефективність
 5. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування.
 6. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів
 7. Перелік операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою і звільняються від оподаткування.

2.Презентація інтелект-карт

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15; 20]

 

Заняття 4

Ключові інструментальні компетентності

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Лідерські якості.

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум ПДВ, належних сплаті до бюджету.

План заняття

1.Опитування:

 1. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету
 2. Звітний (податковий) період. Строки подачі декларації з ПДВ. Строки сплати ПДВ
 3. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового кредиту

2. Розв’язання задач:

Завдання 1

Підприємство “Альфа” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо.  У звітному періоді підприємство здійснило наступні господарські операції:

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

грн.

1.

10.01

Відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ “Cвітанок”

Податкова накладна  від 10.01

400 000

(без ПДВ)

15.02

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію

2.

12.01

Отримано  товари господарського призначення від постачальника ТОВ “Пролісок”

Податкова накладна  від 12.01

240 000

(з ПДВ)

17.02

Здійснена оплата за товари

3.

19.01

Сплачено передоплату ТОВ “Астра” за  послуги по транспортуванню товарів, придбаних у ТОВ «Пролісок» 12.01.

Акт приймання-передачі  виконаних послуг від  20.02

Податкова накладна від 19.01

12 000

(з ПДВ)

4.

25.01

Отримано та оприбутковано інвентар господарського призначення від фізичної особи-підприємця Трохимова К.С. (неплатника ПДВ)

Фіскальний чек від 25.01

800

(без ПДВ)

 

5.

29.01

Оприбутковані комплектуючі  вироби господарського призначення, отримані внаслідок ліквідації необоротних активів на підприємстві

Податкова накладна  від 29.01

15 000

(без ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1)

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у січні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Таблиця 1

Журнал господарських операцій (фрагмент)

№п/п

Зміст господарської операції

Розрахунки та коментар відповідно до ПКУ

Податкові зобов’язання

Податковий кредит

Оборот

без ПДВ

Дата та сума ПДВ

Оборот

без ПДВ

Дата та сума ПДВ

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

Підприємство „Альфа” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

грн.

1.

10.04

 

Отримано  товари господарського призначення від постачальника по бартерному контракту № 3

Податкова накладна  від 10.04

 

48 000 грн.

(з ПДВ)

 

05.05

Відвантажено продукцію власного виробництва по бартерному контракту № 3

Податкова накладна  від 05.05

40 000 грн.

(без ПДВ)

2.

15.04

 

Відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ “Зеніт”

Податкова накладна від  15.04

100 000 грн.

(без ПДВ)

03.05

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за відвантажену продукцію

3.

10.05

 

Отримано  сировину господарського призначення від постачальника по бартерному контракту № 4*

Податкова накладна  від 10.05

60 000 грн.

(з ПДВ)

05.04

Відвантажено продукцію власного виробництва по бартерному контракту № 4.**

Податкова накладна  від 05.04

50 000 грн.

(без ПДВ)

4.

10.05.

Сплачено в повному обсязі постачальнику за матеріали господарського призначення, які отримані на склад 02.04

Податкова накладна  від 02.04

24 000 грн.

(з ПДВ)

 

5.

17.05

Отримано основні засоби на безоплатній основі від підприємства  “Рута”, яке не є платником ПДВ

 

5000 грн.

(без ПДВ)

Примітка:

* звичайний рівень цін на даний обсяг отриманої сировини – 40 000 грн. (без ПДВ)

**  звичайний рівень цін на даний обсяг поставленої продукції – 60000 грн. (без ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1 (Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у квітні і травні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Завдання 3

Підприємство “Орбіта” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

Документ

Сума,

(без ПДВ)

1.

15.05

 

03.06

Отримано на розрахунковий рахунок авансову оплату від нерезидента за продукцію власного виготовлення

Відвантажено продукцію власного виробництва у митному режимі  експорт

Вантажна митна декларація від  03.06

 

500 000 грн.

 

2

01.06

 

 

 

05.06

Здійснено передоплату ТОВ “Зоря” за основні засоби господарського призначення, які будуть використовуватись для виробництва експортної продукції

Отримано основні засоби від постачальника

Податкова накладна  від 05.06

 

600 000 грн.

 

3.

15.05

 

 

 

03.06

Отримано на розрахунковий рахунок оплату від українського підприємства за продукцію власного виготовлення, 20% вартості якої складає зворотна тара, що повертається 20.09

Відвантажено продукцію власного виробництва

Податкова накладна від  03.06

 

1 500 000 грн.

4.

20.05

 

17.06

Сплачено передоплату нерезиденту за імпортні комплектуючі господарського призначення

Ввезено товари на митну територію України у митному режимі імпорту

Вантажна митна декларація від  17.06 (курс долара 17.06 становив 8,04 грн. за 1 дол. США)

15 000 дол. США

5.

26.06

Сплачено за розрахункове-касове обслуговування банку

Платіжне доручення від 26.06

150 грн.

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1(Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у червні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15; 20]

 

Заняття 5

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Лідерські якості.

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум ПДВ, належних сплаті до бюджету.

План заняття

1.Опитування

Види бюджетного відшкодування: автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ та бюджетне відшкодування на загальних підставах.

Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України, повне та часткове умовне звільнення від оподаткування.

2.Розв’язання задач:

Завдання 4

Підприємство “Бета” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно.  Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума

1.

11.02

 

25.02

Перераховано передоплату ТОВ “Крокус” за сировину для господарської діяльності

Отримано  сировину від постачальника

Податкова накладна  від 25.02

48 000 грн.

(з ПДВ)

 

2.

15.02

 

 

03.03

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію власного виготовлення від покупця-резидента

Відвантажено продукцію власного виробництва

Податкова накладна

від  03.03

500 000 грн.

(без ПДВ)

3.

19.01

 

24.02

Сплачено передоплату нерезиденту за імпортні комплектуючі, що ввозяться для міжнародної виставки

Комплектуючі ввезено на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення (термін дії договору три місяці)

Вантажна митна декларація від 24.02

(курс долара 24.02 - 8,02 грн. за 1 дол. США)

10 000 доларів США

4.

25.02

На митній території України відвантажено підакцизні товари ТОВ “Бос”

Дані товари 10.01 були ввезені на митну територію України (митна вартість товарів на дату ввезення - 100 000 грн., акцизний податок 20 000 грн., ввізне мито - 10 000 грн., митні збори 3500грн., ПДВ -26000грн.)

Податкова накладна

від 25.02.

110 000 грн.

5.

27.02

Сплачено кошти за користування торговою маркою  “BEST”  ТОВ “BEST GARANT”

Платіжне доручення від 27.02

24 000 грн.

 

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1 (Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у лютому та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Завдання 5

Підприємство “Веста” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції :

 

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума

1.

01.02

 

 

05.02

Перераховано передоплату українському підприємству за сировину господарського призначення

Отримано  сировину від постачальника

Податкова накладна  від 05.02

 

48 000 грн.

(з ПДВ)

 

2.

15.02

 

 

03.03

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію власного виготовлення від покупця-резидента

Відвантажена продукція власного виробництва

Податкова накладна від  03.03

500 000 грн.

(без ПДВ)

 

3.

19.02

 

 

 

22.03

Сплачено передоплату нерезиденту за імпортні комплектуючі господарського призначення. Ставка  ввізного  мита по відношенню до комплектуючих - 15%.

Комплектуючі ввезено на митну територію України у митному режимі імпорту

Вантажна митна декларація від 22.03 (ставка НБУ на 22.02

- 7.8 грн. за 1 дол. США)

20 000 доларів США

4.

20.02.

Зі складу використано матеріали на невиробничі  потреби (за фактичною собівартістю)

 

150 000 грн.

(без ПДВ)

5.

22.02

Придбано  основні засоби у формі внеску в статутний фонд у ТОВ “Фокус” (платника ПДВ )

Податкова  накладна від 22.02

120 000   грн.

(з ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1 (Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у лютому і березні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Завдання 6

Новостворене поліграфічне підприємство “Плюс” займається виготовленням рекламних проспектів та видає підручники. Воно є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних. Підприємство здійснило  наступні операції:

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

 

1.

01.02

 

05.02

Перераховано передоплату ТОВ “Омега” за сировину для виробництва рекламних проспектів і підручників

Отримано  сировину від постачальника

Податкова накладна від 05.02

72 000 грн.

(без ПДВ)

 

2.

01.02

 

 

03.02

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за  поставку рекламних проспектів власного виготовлення від покупця

Відвантажена рекламні проспекти

Податкова накладна від  03.02

200 000 грн.

(без ПДВ)

3

15.02

 

 

20.02

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за поставку підручників власного виготовлення від покупця

Відвантажена продукція власного виробництва – підручники

 

Податкова накладна від  20.02

400 000 грн.

(без ПДВ)

4.

25.02.

Реалізовано готову продукцію (рекламні проспекти). 80% реалізовано на екпорт, що  підтверджено вантажно-митною декларацією, а 20% - на внутрішньому ринку України

Вантажно-митна декларація від 25.02. Податкова накладна від 25.02

16 000 грн.

(без ПДВ)

5.

27.02

Нараховані відсотки обслуговуючим банком за зберігання коштів на розрахунковому рахунку

Виписка з банку від 27.02

45 грн.

(без ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1 (Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у лютому та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Завдання 7

Підприємство “Донбас” займається виготовленням холодильників. Звичайна ціна на таку продукцію – 2000 грн. за 1 шт. (без ПДВ).  Воно є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснило  наступні операції:

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума, грн.

1.

01.03

 

05.03

Здійснена передоплата  за комплектуючі для холодильників

Отримано  комплектуючі  від постачальника

Податкова накладна  від 05.03 (ціни на рівні звичайних)

 

9 600 грн.

(з ПДВ)

2.

01.03

 

 

03.03

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за  поставку 10 холодильників власного виготовлення

Відвантажено 10 холодильників

Податкова накладна від  03.03

22 000 грн.

(без ПДВ)

 

3.

01.03

 

 

03.04

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за  поставку 20 холодильників власного виготовлення

Відвантажено 20 холодильників

Податкова накладна від  03.04

30 000 грн.

(без ПДВ)

 

4.

10.03

 

Реалізовано 5 холодильників суб’єкту господарювання,  який не є платником ПДВ

Податкова накладна  від 10.03

8 000 грн.

(без ПДВ)

5.

12.03

 

 

Отримано  сировину  господарського призначення від постачальника по бартерному контракту № 4.

Податкова накладна  від 12.03 (ціни на рівні звичайних)

30 000 грн.

(без ПДВ)

 

15.03

Відвантажено 20 холодильників власного виробництва по бартерному контракту № 4.

Податкова накладна  від 15.03

30 000 грн.

(без ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1 (Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у березні та вказати строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Завдання 8

Підприємство “А” і “Б” є платниками ПДВ і в поточному році сплачують ПДВ щомісячно. Всі операції здійснюються на рівні звичайних цін.

10.05 підприємства заключають між собою договір комісії, за яким підприємство „А”  передає і доручає продати підприємству “Б” 10 пральних машин. Підприємство “Б” має повернути підприємству “А” – 20 000 грн. (без ПДВ) за продані пральні машини. За цим договором підприємства здійснили наступні операції:

підприємство “А” :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

грн.

1.

01.04

 

 

 

03.04

Перераховано кошти за купівлю 10 пральних машин постачальнику – підприємству «Руна», який має свідоцтво платника ПДВ

Отримано 10 пральних машин від постачальника підприємства «Руна»,

Податкова накладна  від 03.04 (ціни на рівні звичайних)

19 200

(з ПДВ)

2.

10.05

 

05.06

Здійснено передачу 10 пральних машин підприємству «Б» для реалізації

Отримано  кошти за реалізовані пральні машини від підприємства «Б»

Податкова накладна  від 10.05 (ціни на рівні звичайних)

20 000

(без ПДВ)

підприємство “Б” :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

Документ

Сума,

грн.

1.

10.05

Отримано 10 пральних машин від  підприємства «А» для реалізації

Податкова накладна  від 10.05 (ціни на рівні звичайних)

24 000

(з ПДВ)

2.

25.05

 

26.05

Отримано кошти від покупця - підприємства «Надія» - за поставлені пральні машин

Відвантажено пральні машини покупцю

Податкова накладна  від 10.05 (ціни на рівні звичайних)

26 400

(з ПДВ)

 

3.

05.06

Перераховано кошти підприємству «А» за реалізовані пральні машини

Платіжне доручення від 05.06

20 000

Визначити суми податкових зобов’язань та податкових кредитів у підприємств „А” і „Б” за відповідні місяці та заповнити журнал господарських операцій.

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій

2. Визначити суми податкових зобов’язань та податкових кредитів у підприємств „А” і „Б” за відповідні місяці. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

         Завдання 9

Підприємство «Ера» займається виготовленням підручників, учнівських зошитів та рекламних проспектів. «Ера» є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо.

За попередній рік обсяг реалізації учнівських зошитів та підручників склав 200 тис. грн., а рекламних проспектів - 600 тис. грн.  У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції:

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

(без ПДВ)

1.

03.01

 

 

05.01

Здійснена передоплата за сировину для виробництва рекламних проспектів, підручників та учнівських зошитів

Отримано  сировину від постачальника

Податкова накладна  від 05.01

 

80 000

 

2.

04.01

Оплачено послуги по транспортуванню придбаної 03.01 сировини

 

Акт виконаних робіт від 04.01, Податкова накладна від 04.01

500

 

3.

20.01

 

 

05.02

Перераховано кошти підприємству «Принт», яке є платником ПДВ, в оплату послуг з розміщення реклами продукції підприємства «Ера»

Отримано  послуги від підприємства «Принт»

Податкова накладна  від 20.01

Акт виконаних робіт від 05.02

 

6000

 

4.

25.01

 

03.02

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за  поставку рекламних проспектів власного виготовлення

Відвантажена рекламні проспекти покупцю

 

Податкова накладна від  03.02

400 000

 

5.

17.01

 

 

 

17.01

Придбано основні засоби (ціна вказана з ПДВ), які будуть використовуватись для виробництва підручників та зошитів. Основні засоби не були введені в експлуатацію в звітному періоді

Оплата постачальнику основних засобів  (проведена в розмірі 50% від поставки)

Податкова накладна  від 17.01

12 000

 

6.

27.01

 

30.01

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за  поставку підручників та учнівських  зошитів

Відвантажено оплачені товари покупцю

 

Податкова накладна від  30.01

200 000

 

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1)

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у січні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15; 20]

 

Заняття 6

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Лідерські якості.

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі акцизного податку у податковій системі України та підсистемі податків на споживання

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння акцизного податку в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння акцизного податку в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум акцизного податку, належних сплаті до бюджету.

План заняття

1.Опитування:

 1. Акцизний податок у системі податків на споживання, його переваги та недоліки. Спільні та відмінні риси акцизного податку та ПДВ
 2. Перелік підакцизних товарів. Платники акцизного податку
 3. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів
 4. База оподаткування акцизним податком. Види ставок акцизного податку
 5. Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються адвалерні та специфічні ставки. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
 6. Дата виникнення податкових зобов’язань для операцій різних видів
 7. Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів

2.Презентація інтелект-карт

3.Розв’язання задач:

Завдання 1

Підприємство“Астра” є виробником тютюнових виробів. У січні підприємство уклало договір з підприємством “Оріон” на постачання партії сигарет з фільтром. 20 лютого на рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця, а відвантаження партії сигарет з фільтром (120 000 000шт.) відбулося 5 березня.

Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він виробляє, без податку на додану вартість з акцизним податком, становить 20 грн.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України, дату виникнення податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету та термін подачі податкової звітності. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Довідкова інформація:

- специфічна ставка акцизного податку 96,21 грн. за 1000 шт. відповідно до коду товару 2402 20 90 20,

- адвалерна ставка – 25% бази оподаткування,

- мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові  вироби – 160,35 грн. за 1000 шт.

         

 

          Завдання 2

Підприємство ввозить 20 лютого поточного року на митну територію України сигарети з фільтром у кількості 5 000 000 шт., контрактна ціна яких становить 100 000 доларів США. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він імпортує, без податку на додану вартість з акцизним податком становить: 11 грн.

Необхідно:

Визначити для товарів, які ввозяться на митну територію України, суми мита, акцизного податку та ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Додаткова інформація:

код товару для розрахунку  акцизного податку 2402 20 90 20, 

специфічні ставки акцизного податку – 96,21 грн. за 1 000 шт., 

адвалорні ставки акцизного податку – 25%,

мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби – 160,35 грн. за 1000 шт.,

ставка ввізного мита  – 3 євро за 1 000  шт.,

курс НБУ, що встановлений на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 9,1 грн. за 1 євро (ставка ввізного мита та курс валюти умовні).

          Завдання 3

Підприємство “Гамма” уклало з нерезидентом договір на придбання тютюну. Грошові кошти були перераховані нерезиденту 15 січня. Партія тютюну - 1000 упаковок по 0,5 кг кожна надійшла на митну територію України 20 лютого поточного року, оформлення та подання митної декларації відбулося 25 лютого.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку при імпорті товарів на митну територію України та дату виникнення податкових зобов’язань. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Довідкова інформація: ставка акцизного податку за 1 кг тютюну відповідно до коду 2403 10 становить 53,45 гривень.

Завдання 4

Підприємство виробляє перрі (об’єм 0,5 літрів, вміст спирту 38%), собівартість 1 пляшки якого становить 22 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 17,5 грн.

В лютому обсяг реалізації даного напою склав 1000 пляшок.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку, ПДВ та ціну реалізації товару, виробленого на митній території України. Вказати строки подачі звітності та строки сплати податків. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства. 

Довідкова інформація: ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту відповідно до коду товару 2 206 000.

            Завдання 5

Українське підприємство“Лукойл” 20 липня ввозить на митну територію України паливо для реактивних двигунів вагою 10 тонн. 

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку. Вказати строки подачі звітності та строки сплати податків. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства. 

Довідкова інформація:

ставка акцизного податку складає 28 євро за 1000 кг відповідно до  коду товару 2710 11 70 00, 

курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1 євро.

4.Контрольна робота

Література: [4; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 19]

 

Заняття 7

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Лідерські якості.

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі мита у податковій системі України та підсистемі податків на споживання

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння мита в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння мита в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум мита, належних сплаті до бюджету.

1.Опитування:

 1. Мито в системі податків на споживання
 2. Види мита
 3. Платники мита
 4. Об’єкт оподаткування
 5. Методи визначення митної вартості
 6. Види митних ставок.
 7. Звільнення від сплати мита. Порядок визначення та сплати мита  до бюджету

2.Презентація інтелект-карт

3.Розв’язання задач:

Завдання 1

15 березня поточного року підприємство “Омега” ввозить на митну територію України сигари  у кількості 15 000  упаковок  (кожна упаковка важить 0,5 кг), контрактна ціна яких становить 9000 доларів США.

Необхідно:

Визначити суму мита, акцизного податку та ПДВ з сигар, які ввозяться на митну територію України і підлягають сплаті до бюджету. Вказати строки сплати податків. Розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація:

- специфічні ставки акцизного податку – 149,66 грн. за 1 кг відповідно до  коду товару  2402 10 00 00,

- ставка ввізного мита  – 10 %, 

- курс долара на дату подання митному органу вантажної митної декларації становить 8 грн. за 1 долар США (курс валюти умовний).

Завдання 2

Українське підприємство15 липня на митну територію України ввозить 2000 пляшок горілки (об’єм 0,7 літра, вміст спирту 42%) з Німеччини, контрактна вартість партії становить 5000 доларів США.

Витрати по транспортуванню товару до кордону та його страхуванню складають 400 доларів США. По договору ці витрати покладені на німецьку компанію та не включені в вартість поставленого  товару.

Необхідно:

Визначити митну вартість товарів, суму ввізного  мита, митних зборів,  акцизного податку і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету. Вказати строки сплати податків. Розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація:

- ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту відповідно до коду товару  2 207;

- ставка ввізного мита – 3,5 євро за 1 літр 100% спирту,

- ставка митнтх зборів – 0,2%митної вартості товару,

- курс євро на дату подання митної декларації до митного оформлення становить 11 грн. за 1 євро;

- курс долара на дату подання митної декларації до митного оформлення становить 8 грн. за 1 долар США (курси валют умовні).

Завдання 3

Підприємство придбало у нерезидента два транспортних засоби:

один новий транспортний засіб вартістю 20 000 євро, робочий об’єм двигуна – 1000 куб. см, який буде використовуватися як об’єкт основних засобів в господарській діяльності,

другий транспортний засіб вартістю 10 000 євро, робочий об’єм двигуна – 1500 куб. см, строком використання понад 5 років, який ввозиться в Україну для подальшого продажу.

Необхідно:

Визначити суму ввізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість, які сплатить підприємство. Вказати строки сплати податків. Розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація:

специфічна ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару – 0,05 євро за 1 куб.см  об’єму циліндрів двигуна  відповідно до коду товару для нового транспортного засобу 8703 21 10 00,

специфічна ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару – 1,5 євро за 1 куб.см  об’єму циліндрів двигуна відповідно до коду товару для транспортного засобу , що був у використанні понад 5 років 8703 22 90 30,

ставка ввізного мита 20%,

курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1 євро.

Завдання 4

Українська компанія “Інтерпрайз” заключила договір з польською  компанією  про поставку партії вина. В лютому  поточного року ввезено на митну територію України з Польщі 60 000 літрів вина. Вартість вина за  договором складає 1,5 євро за 1 літр, витрати по транспортуванню вина та його страхуванню в розмірі 30 000 євро  покладені на українську компанію.

Необхідно:

Визначити митну вартість, суму митних зборів, ввізного мита, акцизного податку та ПДВ. Вказати строки сплати податків до бюджету. Розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: (ставки ввізного мита, митних зборів та курс валюти умовні)

ставка акцизного податку  – 2,14 грн. за 1 літр відповідно до коду товару 2205,

ставка ввізного мита 0,5 євро за 1 літр,

курс НБУ на день митного оформлення складає 9,1 грн. за 1 євро,

митні збори 0,2% від митної вартості.

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15]

 

Тема: Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Заняття 8

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі податку на прибуток у податковій системі України та підсистемі прибуткових податків

Знання положень податкового законодавства, щодо платників податку на прибуток та складу доходів, які враховуються при визначенні податку на приток, та порядку їх визнання

План заняття

1.Опитування:

 1. Платники податку на прибуток. Ставки податку на прибуток
 2. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні. Об’єкт оподаткування
 3. Склад доходів від операційної діяльності та інші доходи.  Порядок  визнання доходів
 4. Перелік доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, новації в їх структурі
 5. Поняття витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, інші витрати.
 6. Структура інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: адміністративні, загальновиробничі, фінансові витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності.
 7. Порядок визнання витрат.

 

2.Презентація інтелект-карт

3.Розв’язування задач:

Завдання 1

Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми доходу, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, виходячи з наступних даних:   

Новостворене підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Протягом звітного періоду підприємство має наступні показники для обчислення доходів (всі показники умовні): 

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

01.02

Зарахування коштів від покупця за відвантажений товар «А» (банківська виписка від 01.02)

240 000

(з ПДВ)

06.03

Відвантажено товари «А» покупцю, що підтверджено первинними документами та дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)*

 

2.

04.03

Отримано пеню, згідно порушеного договору підприємством “Крокус” (банківська виписка від 04.03)

5 000

3.

10.05

Зараховано кошти за отриманою безповоротною фінансовою допомогою  (банківська виписка від 10.05)

10 000

4.

05.07

Відвантажено товари «Б» ТОВ “Арніка”, що підтверджено первинними документами. Покупцеві не були передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію.

 

01.07

Зараховано кошти на рахунок від покупця за відвантажений товар «Б» (банківська виписка від 01.02)

180 000

(з ПДВ)

5.

15.07

Зарахування коштів: дивіденди, отримані від резидента (банківська виписка від 15.07; рішення про їх виплату було прийняте 01.07)

4 000

6.

12.10

Отримано попередню оплату за продукцію «С».

Відвантаження товарів «С» покупцю буде здійснено 02.01 наступного року

120 000

(з ПДВ)

7.

25.10

Безоплатно отримано товари від підприємства “Алмаз”, яке знаходиться на загальній системі оподаткування. Операція підтверджена документально

(справедлива вартість товарів складає 60 000грн (без ПДВ).

50 000

(без ПДВ)

8.

31.10

Зараховано кошти від операційної оренди активів підприємства (банківська виписка від 31.10)

30 000

(з ПДВ)

9.

10.11

Отримано винагороду у грошовій формі за передане право на користування комп’ютерною програмою підприємству «Бета»

24 000

10.

01.12-31.12

Реалізовано продукцію «Е» власного виготовлення, у тому числі 30% її загального обсягу було збуто в рамках передноворічної акції зі знижками в 25% (дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)*)

100 000

(з ПДВ)

* Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

 1. покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
 2. підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 3. сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
 4. є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

 

 Завдання:

1. Розрахувати суму доходів підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду.

2. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 1. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Таблиця 1

Журнал господарських операцій

№п/п

Короткий зміст операції

 

Пояснення  відповідно  до Податкового кодексу та Положень (стандартів)бухгалтерського обліку; розрахунки

Дата

визнання

доходів

Сума  доходів

Різниці

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(ЧДР)

 

Іншіопераційні доходи

(ІОД)

Фінансові доходи

(ФД)

 

Іншідоходи

(ІД)

Збільшують фінансовий результат до оподаткування

Зменшують фінансовий результат до оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками звітного періоду.

4. Розрахувати суму податку на прибуток за звітний період, якщо відомо, що витрати звітного періоду становили: операційні витрати – 50 000 грн., фінансові витрати – 10 000 грн., інші витрати – 4 000 грн.

Завдання 2

Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми витрат, що враховується при визначенніфінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, виходячи з наступних даних:

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за останній річний звітний (податковий) рік, у декларації відображено в сумі 5 000 тис. грн.

Його оподатковуваний прибуток за попередній звітний рік становив 500 тис грн. 

Протягом звітного періоду на підприємстві були здійснені наступні витрати (всі показники умовні): 

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.,

долар США

1.

09.02.

Придбано  сировину для виробництва продукції “С”, що підтверджено первинними документами (весь обсяг виготовленої продукції було реалізовано 20.04 (документи свідчать про дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))  

60 000

(з ПДВ)

2.

20.03

Сплачено за ліцензію, пов’язану з правом ведення господарської діяльності, місцевим органам влади  (платіжне доручення від 20.03). Термін дії ліцензії – 3 роки. Згідно амортизаційної політики підприємства амортизація означеного нематеріального активу здійснюється за прямолінійним методом.

7 000

 

3.

20.04

Виявлено витрати минулих податкових періодів, що не були враховані та які підтверджено первинними документи 

15 000

 

4.

25.04.

Списано з поточного рахунку нерезиденту, що  має офшорний  статус кошти за придбання товарів загальногосподарського призначення (платіжне доручення від 25.04). Операція не є контрольованою.

10 000

дол. США

 

28.08

Отримано та оприбутковано  товари від нерезидента (вантажна митна декларація від 28.08.)

При митному оформленні по цій операції був сплачений ПДВ у сумі  16 000 грн.

 

5.

25.05

Сплачено орендну плату за використання складського приміщення для загальновиробничих цілей (не пов’язаних із безпосереднім виготовленням продукції) відповідно до договору оренди (платіжне доручення від 25.05)

3600

(з ПДВ)

6.

29.05

Перераховано  аванс за сировину для господарської діяльності (платіжне доручення від 29.05).  Поставка сировини згідно договору відбудеться у липні поточного року 

120 000

(з ПДВ)

7.

30.07.

На просування товару на ринку, 30.07 компанією було здійснено наступні витрати:

- реклама у спеціалізованих періодичних виданнях

 

- зовнішня реклама (білборди)

 

- організація виставки

 

 

14400

(з ПДВ)

9600

(з ПДВ)

30000

(без ПДВ)

8.

30.09

Продано основні засоби, що підтверджено первинними документами. Первісна вартість проданих основних засобів 25 000 грн., накопичена сума зносу 10 000 грн. Витрати на нотаріальне засвідчення операції купівлі-продажу становлять 500 грн.

16 800

(з ПДВ)

 

9.

30.10

Надано послуги на добровільних засадах неприбутковій організації  (акт приймання-передачі наданих послуг від 30.10)

30 000

(без ПДВ)

10

10.10

Списано з поточного рахунку кошти за ремонт основних засобів (комп’ютер) сторонній організації. Комп’ютер використовується працівником апарату управління цехом для загальновиробничих цілей (платіжне доручення від 10.10; акт приймання-передачі наданих послуг від 30.10)

1200

(з ПДВ)

 

11

01.01-31.12

Нарахована амортизація за звітний рік:

А) 20% амортизації включається до собівартості реалізованих товарів, по яких підприємство продовжує здійснювати управління та контроль станом на 31.12 звітного року,

Б) 30% амортизації включається до собівартості реалізованих товарів у звітному періоді, по яких було дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів),

С) 50% - амортизація основних засобів, пов’язаних із збутом товарів. 

40 000

 

 

Завдання:

1. Розрахувати суму витрат підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду.

2. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 2.  Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Таблиця 2

Журнал господарських операцій

№п/п

Короткий зміст операції

 

Пояснення  відповідно  до Податкового кодексу та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; розрахунки

Дата

визнання

витрат

Сума  витрат

Різниці

Витрати операційної діяльності (ВОД)

Фінансові витрати(ФВ)

 

Інші витрати (ІВ)

 

Збільшують фінансовий результат до оподаткування

Зменшують фінансовий результат до оподаткування

Собівартість реалізованої продукції (в т.ч., виробнича собівартість) (СВ)

Адміністративні витрати (АВ)

Витрати на збут

(ВнаЗ)

Інші операційні витрати (ІОВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками звітного періоду.

4. Розрахувати суму податку на прибуток за звітний період, якщо відомо, що доходи звітного періоду становили: дохід від реалізації продукції – 420 000 грн. (з ПДВ), фінансові доходи – 50 000 грн. (в тому числі, дивіденди, отримані від нерезидента у сумі 10 000 грн.), інші доходи – 40 000 грн.

5. Додатково: визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за кожен звітний місяць

Завдання 3

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за попередній рік у декларації відображено в сумі 25 000 тис. грн.

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік становить 1 950 тис грн. Протягом попереднього дванадцятимісячного періоду платник щомісяця сплачував авансові внески в сумі 175 тис грн.

Умовно вважати, що при наявності переплат при перерахунку за підсумками року, суми податку на прибуток підприємств платнику повертаються з бюджету, а при недоплаті – платник доплачує все в строк.

За І квартал звітного року підприємство отримало збиток в сумі 220 000 грн.

Протягом другого-четвертого кварталу звітного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції (всі показники умовні): 

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

 

На 01.03 п.р. на складі обліковувалась продукція «А» на загальну суму по собівартості на 32 000 тис грн (без ПДВ)

 

 

Собівартість виготовленої продукції “А” складається з (без ПДВ) :

 • вартість придбаної сировини та напівфабрикатів
 • вартість послуг підприємства “Люкс” за доставку придбаної сировини на склад (акт приймання-передачі наданих послуг від 05.02)
 • заробітна плата працівників, зайнятих виробництвом продукції, з нарахуваннями
 • амортизація основних засобів, що використовуються для виготовлення продукції «А» (за звітний період)

 

20 000 000

5 000 000

 

 

6 200 000

 

800 000

02.04

Відвантажено виготовлену продукцію “А” ТОВу “Бріз”, що підтверджено первинними документами. Із загального обсягу відвантаження по 80% дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів). За відвантажений обсяг продукції надійшли кошти у сумі 84 000 тис. грн.

84 000 000

(з ПДВ)

 

2.

15.05

Реалізовано товари “Б” (10 одиниць)  підприємству - платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування, що підтверджено документами (дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))

Звичайна ціна одиниці товару «Б» становить 1 400 000 грн. (операція визнана контрольованою)

 12 000 000

(з ПДВ)

 

Собівартість 10 одиниць товару «Б» становить  

7 000 000

(без ПДВ)

3

25.07

Прийнято рішення про безоплатну передачу необоротних активів – 5 комп’ютерів підприємству - платнику податку на прибуток.  Первісна вартість таких основних засобів 50 000 грн., накопичена сума зносу 20 000 грн. Витрати на перевезення комп’ютерів до підприємства-отримувача становлять 5 000 грн. (без ПДВ).

55 000

(без ПДВ)

4.

22.08

Зарахування коштів дивідендів, отриманих від нерезидента

(курс НБУ на дату зарахування коштів на рахунок становив 14 грн./ за 1 доллар США), банківська виписка від 22.08

50 000 дол США

 

5.

01.09

Сплачено з поточного рахунку суму штрафу, визначеного за рішенням арбітражного суду  (банківська виписка від 01.09)

25 000

6

21.10

Відвантажено продукцію  підприємству “Орбіта”, платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування. Документально підтверджено дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)

Оплата за відвантажену продукцію надійде згідно договору 12.01 наступного року

4 800 000

(з ПДВ)

 

7.

19.12

Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському  персоналу

1 280 000

8

19.12

Нараховано та сплачено в бюджет єдиний соціальний внесок. Ставка ЄСВ на фонд оплати праці?

розрахувати

9.

19.12

Перераховано податок на доходи фізичних осіб до бюджету (платіжне доручення від 19.12)

270 000

 

Завдання:

1. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 1 та 2 (завдання №1 та №2). Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

2. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками звітного періоду.

3. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками звітного (податкового) періоду. Вказати строки розрахунків з бюджетом. Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті у звітному періоді виходячи з наступних даних:

4. .Визначити суму доходів та витрат підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду.

5. Визначити чи буде підприємство сплачувати авансові внески у наступному звітному (податковому) періоді, розрахувати суму авансових внесків на наступний дванадцятимісячний період.

 

Література: [4; ;10; 11; 12; 14; 15; 21]

 

Заняття 9

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння податку на прибуток в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння податку на прибуток в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум податку на прибуток, належних сплаті до бюджету

План заняття:

1.Опитування:

 1. Основні засоби та класифікація основних засобів, інших необоротних активів
 2. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів та методи ії обчислення
 3. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету. Звітні податкові періоди 
 4. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні
 5. Особливості оподаткування нерезидентів
 6. Особливості оподаткування дивідендів
 7. Особливості оподаткування страхового бізнесу

2.Розвязування задач:

Завдання 4.

Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті у звітному періоді виходячи з наступних даних:

Підприємство “Лотос” займається продажем продукції “А”, яку воно виготовляє на власних виробничих потужностях. Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за попередній рік у декларації відображено в сумі 30 400 тис. грн.

Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності за попередній звітний (податковий) рік відображено в сумі -4000 тис грн.

За підсумками І кварталу поточного року підприємством «Лотос» отримано чистий дохід від реалізації продукції у сумі 11900 тис грн., витрати операційної діяльності –  6200 тис грн., інші витрати – 2100 тис грн.

Протягом другого кварталу підприємство здійснило наступні операції (залишків незавершеного виробництва і готової продукції на складі на початок періоду не було) (всі показники умовні):

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

10.04

Відвантажено підприємству “Рось”  70% виготовленої продукції “А”, що підтверджено первинними документами (дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))

9 840 000

(з ПДВ)

2.

01.04-30.06

Нарахована заробітна плата 15 працівникам, зайнятим виробництвом продукції “А” (по 6400 грн. за місяць, а також нараховано єдиний соціальний внесок) (відомість нарахування заробітної плати)

розрахувати

 

3.

01.04-30.06

Амортизація обладнання, задіяного у виробництві продукції “А”

880 000

 

4.

01.04-30.06

Амортизація ексклюзивного права на виготовлення продукції “А”

470 200

 

5.

01.04-30.06

Прямі матеріальні витрати та загальновиробничі витрати на виготовлення продукції «А»

4 500 000

(без ПДВ)

5.

20.04

- витрати на відрядження директора підприємства до Німеччини з метою укладання контракту на поставку обладнання для запуску нової лінії продукції (витрати підтверджені документально);

- витрати на відрядження, що пов’язані з фінансуванням інших власних потреб директора (витрати не підтверджені документально)

 

22 000

 

8 000

 

6.

25.05

Сплачено підприємству “Люкс Бренд” за рекламу нової продукції відповідно до договору (платіжне доручення від 25.05)

72 000

(з ПДВ)

7.

30.05

Сплачено орендну плату бюджетній установі за оренду торгівельних приміщень відповідно до договору (платіжне доручення від 25.05). Операція не визнана контрольованою.

4 800

(з ПДВ)

8.

15.06

Сплачено підприємству “Релакс”- неплатнику ПДВ, за організацію та проведення передпродажної презентації, пов’язаної з просуванням на ринок нових зразків продукції відповідно до договору (платіжне доручення від 15.06)

36 000

(з ПДВ)

 

9.

01.04-30.06

Нарахована амортизація за звітний квартал:

- 5% амортизації включається до собівартості реалізованих товарів, по яких покупцеві не були передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію,

- 95% - амортизація основних засобів загальновиробничого значення. 

 

800 000

 

10

01.04-30.06

Нараховано і сплачено загальнодержавні податки і збори:

- плата за землю

- збір за спеціальне використання води

- екологічний податок

 

3 000

25 000

12 000

11.

20.06

Для виробничих потреб придбано новий автобус  з робочим об’ємом циліндра двигуна 4300 см. куб., який у цьому ж періоді введено в експлуатацію.

540 000

(з ПДВ)

12

25.06

Реалізовано товар у зворотній тарі (без ПДВ). Було частково дотримано всіх необхідних умов визнання доходу – зворотна тара буде повернена протягом 6 місяців, її вартість становить 200 000 грн. (без ПДВ). 

1 200 000

 

Протягом третього-четвертого кварталу звітного року господарську діяльність платника характеризують наступні зведені показники господарських операцій, наведені в таблиці (всі показники умовні): 

За 3 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники:

 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (первинні документи підтверджують дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))

8 400 000

(з ПДВ)

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації

1 000 000

Витрати на збут, підтверджені первинними документами

3 000 000

 

 

За 4 квартал звітного періоду підприємство має наступні показники

 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (первинні документи підтверджують дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))

6 000 000

(з ПДВ)

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації

3 000 000

Інші витрати, підтверджені первинними документами

2 000 000

 

Завдання:

1. Визначити суму доходів та витрат підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування відповідного звітного (податкового) періоду.

2. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 1 та 2 (завдання №1 та №2). Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

3. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками відповідного звітного періоду.

4. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками відповідного звітного (податкового) періоду. Вказати строки розрахунків з бюджетом.

5. Визначити чи буде підприємство сплачувати авансові внески у наступному звітному (податковому) періоді, розрахувати суму авансових внесків на наступний дванадцятимісячний період.

Завдання 5.

Необхідно вирішити ситуацію щодо нарахування суми амортизації для кожного із об’єктів основних засобів, виходячи з наступних даних:

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

На початок року на балансі підприємства числились:

1. Офісні меблі, первісна вартість яких становить 10 000грн., ліквідаційна вартість - 1000 грн.; згідно облікової політики підприємства, строк корисного використання (експлуатації) таких об’єктів ОЗ становить 3 роки. Крім того, в обліковій політиці підприємства також зазначено, що для 6 групи основних засобів обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується з початку календарного року.

2. Автомобіль, що використовується в господарській діяльності. Первісна вартість автомобіля становить 250 000 грн., ліквідаційна вартість – 10000 грн.; згідно облікової політики підприємства, строк корисного використання (експлуатації) автомобіля становить 7 років. В обліковій політиці підприємства зазначено, що для 5 групи обрано кумулятивний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується з початку календарного року.

3. П’ять комп’ютерів, що використовуються в господарській діяльності. Первісна вартість комп’ютера становить 5 000 грн., ліквідаційна вартість – 500 грн. В обліковій політиці підприємства визначено, що нарахування амортизації комп’ютерів здійснюватиметься з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання, встановлених Податковим кодексом України, а саме - 4 роки. Також зазначено, що для 4 групи обрано метод прискореного зменшення залишкової вартості. Амортизація нараховується з початку календарного року

Завдання:

1. Визначити вартість, що амортизується, місячну та річну суму амортизаційних відрахувань для кожного об’єкта основних засобів.

2. Заповнити журнал господарських операцій для розрахунку суми амортизації:

- для автомобіля з використанням кумулятивного методу за наступним зразком:

№ п/п

Рік корисної експлуатації

Вартість

Кумулятивний  коефіцієнт

Річна сума

амортизації

4 гр. х 5 гр.

Залишкова вартість на кінець року, грн.

Первісна, грн.

що аморти

зується, грн.

1

2

3

4

5

6

9

1

На дату придбання

250 000

-

-

-

250 000

2

Перший рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

3

Другий  рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4

Третій рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

5

Четвертий рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

6

П’ятий рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

7

Шостий рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

8

Сьомий рік експлуатації

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

 

- для офісних меблів з використанням прямолінійного методу за наступним зразком:

№ п/п

Рік корисної експлуатації

Розрахунок річної суми амортизації

Сума зносу з початку експлуатації об'єкта, грн.

Залишкова вартість об'єкта

(гр.3 - гр.6),грн.

Первісна вартість, грн.

Очікуваний термін корисної експлуатації, років

Річна сума амортизації

1

2

3

4

5

6

7

1.

На дату придбання

10 000

-

-

-

10 000

2.

На кінець 1-го року

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

3.

На кінець 2-го року

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.

На кінець 3-го року

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

5.

На кінець 4-го року

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

 

 

 • для кожного із комп’ютерів з використанням методу прискореного зменшення залишкової вартості за наступним зразком:

№ п/п

Рік корисної експлуатації

Первісна вартість, грн

Розрахунок річної суми амортизації

Щомісячна сума амортизації

Сума зносу з

початку

експлуатації

об'єкта, грн.

Залишкова вартість об'єкта

(гр.3 - гр.6),грн.

Залишкова  вартість на початок року, грн.

Подвоєна норма амортизації, %

Річна сума амортизації

1

2

2

3

4

5

 

6

7

1.

На дату придбання

5000

-

-

-

 

-

5 000

2.

Перший рік

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

3.

Другий рік

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

4.

Третій рік

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

5

Четвертий рік

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

Розрахувати

 

3. Розрахувати загальну суму амортизаційних відрахувань, яка буде включена до витрат платника у ІІІ кварталі поточного року, якщо на початок звітного року меблі вже експлуатуються два роки, комп’ютери – рік, автомобіль – три роки.

Завдання 6.

Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету нерезидентом від діяльності, здійснюваної на території України,  виходячи з наступних даних:

            Нерезидент з Італії здійснює діяльність на території України. В конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Італією, зазначено, що  доходи, отримані від основної діяльності на території України можуть оподатковуватися у договірній державі (Україна), в якій вони виникають і оподатковуватися відповідно до законодавства України.

№ п/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума,

грн.,

євро

1.

21.01

Отримано страховий платіж від резидента на користь такого нерезидента згідно договору страхування майнових ризиків за межами України, за яким страхове відшкодування здійснюватиметься на користь резидента Німеччини.

20 000

грн.

2.

25.04

Отримано  дивіденди від резидента за акціями, які мають статус привілейованих і передбачають виплату фіксованого розміру дивідендів

45 000

грн.

 

3.

15.05

Отримано гроші від резидента за послуги з виробництва рекламного відеоролика про діяльність резидента (акт приймання - передачі наданих послуг від 25.06)

30 000

грн.

 

4.

20.05

Отримано гроші від резидента за право володіння  торговою  маркою  

16 000

грн.

5.

23.05

Отримано  дохід від продажу нерухомого майна (земельної ділянки на території України)  (курс НБУ на момент передоплати - 19 грн / євро)

15 000 дол. США

6.

25.07

Отримано страховий платіж від страховика за договором страхування за міжнародним договором “Зелена карта”

6 000

грн.

7.

26.08

Отримано лізингову плату за договорами оперативного лізингу

5 000 грн.

8.

27.10

Отримано благодійний внесок від платника податку на прибуток – резидента на користь нерезидента

4 000 грн.

9.

30.12

Оплата послуг за фрахт вантажу

2 000 грн.

Завдання:

1. Розрахуйте суму податку на прибуток підприємств, який має сплатити нерезидент, з доходів, отриманих на території України

2. Визначте хто буде податковим агентом у кожному окремому випадку;

3. Визначте суму доходу, яку отримає нерезидент у звітному періоді після сплати всіх податків.

4. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Завдання 7. Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті у звітному періоді виходячи з наступних даних:

ТзОВ “Добробут” займається діяльністю у сфері будівництва та торгівлі. Засновниками  ТзОВ “Добробут” є:

 • ТОВ  “Макс” (Юридична  особа, резидент), частка у статутному фонді 70%
 • Компанія  “LTD-BEST”* (Юридична особа, резидент Польщі), частка у статутному фонді 20%
 • Іван Козак (Фізична особа, резидент), частка у статутному фонді 10%

* В конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та  Польщею зазначено, що  доходи, отримані від основної діяльності на території України можуть оподатковуватися у договірній державі (Україна), в якій вони виникають і оподатковуватися відповідно до законодавства України

На загальних зборах засновників прийнято рішення, що отриману суму прибутку за підсумками попереднього року спрямувати на виплату дивідендів у звітному році у розмірі 9 000 000 грн. В протоколі про нарахування дивідендів від 25 січня поточного року зазначено, що дивіденди підлягають виплаті в грошовій формі (юридичним особам у безготівковій, а фізичним особах – у готівковій формі). 

Діяльність ТзОВ “Добробут” у попередньому звітному році характеризувалась такими показниками:

- Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за попередній звітний (податковий) рік у декларації відображено в сумі 25 000 тис. грн.

- Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за попередній звітний рік відображена в сумі  2850 тис грн.

- У попередньому дванадцятимісячному періоді платник щомісяця сплачував авансові внески в сумі 234 тис грн.

Умовно вважати, що при наявності переплат при перерахунку за підсумками року, суми податку на прибуток підприємств платнику повертаються з бюджету, а при недоплаті – платник доплачує все в строк.

Діяльність ТзОВ “Добробут” у звітному періоді характеризується такими показниками:

№ п/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума,

грн.,

євро

1.

 

21.01

Придбано товари господарського призначення у неприбуткової організації, які будуть використані для виробництва продукції «А».

Звичайна ціна таких товарів становить 200 000 грн. Операція визнана контрольованою.

250 000

грн.

25.04

Реалізовано товар «А» власного виробництва реалізовано ТОВ «Бета».

Звичайна ціна товару «А» становить 350 000 грн. Операція визнана контрольованою.

275 000

грн.

 

2.

15.05

Отримано дивіденди від ТОВ «Альфа» - платника податку на прибуток - резидента

300 000

грн.

 

3.

20.05

Придбано послуги пов’язані з господарською діяльністю у нерезидента, зареєстрованого на Кіпрі.

Операція є контрольованою; сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, що обґрунтовано у звіті про контрольовані операції

190 000

грн.

4.

23.05

Визнано втрати від інвестицій в дочірні підприємства, розраховані за методом участі в капіталі

50 000

грн.

5.

25.07

Нараховано та виплачено роялті на користь нерезидента, що не має офшорного статусу*. Операція не є контрольованою

210 000

грн.

6.

27.10

Нараховано та виплачено роялті на користь нерезидента, що має офшорний статус

55 000

грн.

7.

30.10

Безкоштовно передано товари бюджетній установі**

40 000 грн.

8.

30.12

Понесено витрати на формування забезпечень на відпустки працівникам підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

200 000 грн.

Довідково:

*чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності за рік, що передує звітному, визначений у сумі 20 000 000 грн.

** оподатковуваний прибуток попереднього звітного року становить 15 833 000 грн.

Крім того, протягом першого-четвертого кварталу звітного року господарську діяльність платника характеризують наступні зведені показники господарських операцій, наведені в таблиці (всі показники умовні): 

І квартал:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (первинні документи підтверджують дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))= 42 000 000 грн. (з ПДВ),

Витрати операційної діяльності = 12 900 000;

Інші витрати = 9 560 000 грн.

ІІ квартал:

20.04 нараховані і виплачені дивіденди у сумі 9 000 тис грн.

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (первинні документи підтверджують дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))= 24 000 000 грн. (з ПДВ),

Собівартість товарів, по якій визнано доходи від реалізації = 15 300 000;

Інші витрати = 10 460 000 грн.

ІІІ квартал:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (первинні документи підтверджують дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))= 20 000 000 грн. (з ПДВ),

Витрати операційної діяльності = 9 780 000;

Інші витрати = 10 350 000 грн.

IV квартал:

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (первинні документи підтверджують дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))= 42 000 000 грн. (з ПДВ),

Витрати операційної діяльності = 20 780 000;

Інші витрати = 10 350 000 грн.

Завдання:

1. Розрахувати суму дивідендів, яку отримують засновники товариства та суму податків, які вони мають сплатити з отриманої суми дивідендів. Вкажіть, хто виступатиме податковим агентом в кожному випадку.

2. Визначити авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів та вкажіть порядок і строки його сплати.

3. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками відповідного звітного періоду.

4. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками відповідного звітного (податкового) періоду. Вказати строки подання податкової декларації та строки сплати податку (у т.ч. авансових внесків з податку на прибуток підприємств). Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

5. Визначити чи буде підприємство сплачувати авансові внески у наступному звітному (податковому) періоді, розрахувати суму авансових внесків на наступний дванадцятимісячний період.

3.Контрольна робота

Література: [4; ;10; 11; 12; 14; 15; 21]

 

Заняття 10

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України та підсистемі прибуткових податків

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум податку на доходи фізичних осіб, належних сплаті до бюджету

 

 

План заняття:

1.Опитування:

 1. Становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні
 2. Бюджетне і соціальне  значення податку на доходи фізичних осіб
 3. Платники, ставки та об’єкт оподаткування  податку на доходи фізичних осіб
 4. Доходи платника, які включаються  та які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
 5. Податкові соціальні пільги
 6. Порядок нарахування та сплати податку

2.Презентація інтелект-карт

3. Розв’язання задач:

Завдання 1

Підприємство “Мрія” орендує у свого робітника Трофимова В. легковий автомобіль. Сума місячної орендної плати, що встановлена за договором складає 500 грн. Орендна плата за квітень була виплачена з каси підприємства авансом відповідно до умов договору 10 квітня.

Визначити суми податку на доходи фізичних осіб за квітень звітного року:

 • для доходу у формі орендної плати для Трофимова В.,
 • для СПД Петренка К.Л.
 • для робітників, що працюють на підприємстві “Мрія” за трудовими договорами

Дані для розрахунків наведені в таблиці:

ПІБ

Підстави для надання ПСП, статус особи

Документи, що подані для підтвердження права на ПСП, інші документи

Сума заробітної плати / доходу за квітень, грн.

1.

Кулик П.

Платник податку, працівник

Заява про застосування ПСП

1200

2.

Бук О.

Платник податку, працівник

-

1300

3

Лушин Р.

Платник податку, працівник

заява про застосування ПСП;

3200

4

Костенко Р.

Працівник,

постраждалий від Чорнобильської катастрофи  1 категорії

1)заява про застосування ПСП;

2)копія посвідчення  громадянина, який постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії А

1100

 

5

Іщенко Б.

Працівник,

платник податку, Повний кавалер ордена Слави

 

1)заява про застосування пільги

2)копія орденської книжки кавалера ордена Слави

1900

6

Карпов І.І,

Платник податку, працівник

заява про застосування ПСП

12 000

7

Рудик Т.

Платник податку, працівник

заява про застосування ПСП;

17 000

8.

Зінченко Л.

Платник податку, працівник має 2-х дітей віком до 18 років

1)заява про застосування ПСП;

2)копії свідоцтв про народження дітей;

3)копія паспорта

2400

 

9.

Гресь Г.

Платник податку, працівник, одинока  мати має 3-х дітей віком 12, 15 та 20 років

1)заява про застосування ПСП;

2)копії свідоцтв про народження дітей;

3)копія паспорта

2500

 

10

Трофимов П.

Платник податку, працівник

Заява про застосування ПСП

10 000*

 

11

Петренко К.Л.

Платник податку фізична особа-підприємець

Копія свідоцтва про державну реєстрацію

16000

доход в межах обраних фізичною особою-підприємцем

видів діяльності

*Заробітна плата отримана у не грошовій формі - в рахунок заробітної плати надано продукцію підприємства на суму 10 000 грн. (рівень цін відповідає звичайним, з урахуванням ПДВ).

Завдання 2

Працівнику  підприємства „Орбіта” Павлову І.І, який має двох дітей віком 13 та 15 років (подав заяву про застосування ПСП та необхідні підтверджуючі документи) протягом року бала нарахована заробітна плата  в наступних розмірах:

Січень - 3000 грн

Лютий – 2500 грн

Березень – 2600 грн

Квітень – 2800 грн

Травень – 3000 грн

Червень – 3100 грн

Липень – 3200 грн

Серпень – 3100 грн

Вересень – 2900 грн

Жовтень – 2800 грн

Листопад – 3000 грн

Грудень – 3200 грн

Визначити:

1. суму податку на доходи фізичних осіб, що утримувалась з доходу працівника підприємства щомісячно.

2. зробити перерахунок сум доходів і сум наданих податкових соціальних пільг за підсумками року

3. всі розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство

Завдання 3

Громадянка Костенко П.С. є резидентом України, матір’ю трьох дітей віком 7, 13, 17 років. Костенко П.С. працює на підприємстві за трудовою угодою і є платником податку на доходи фізичних осіб.

За звітний період вона мала наступні доходи (всі показники умовні):

№ п/п

Період отримання доходу

Вид доходу

Вид договору та документи, що дають право на застосування ПСП

Сума доходу, грн.

1.

01.01 -31.12

Заробітна плата за основним місцем роботи

Трудова угода; подано заява про застосування ПСП

36 000

 

2.

15.02

Дохід від замовника про розробку  проектної технічної  документації

Цивільно-правовий договір

8000

 

3.

01.01- 31.12

Дохід від здавання нерухомості в оренду фізичній особі

Договір  оренди з фізичною особою

24 000

 

4.

25.03

Продаж квартири загальною площею 105 кв. м., яка була придбана у 2001р. (вартість квартири за даними бюро технічної інвентаризації - 190000 грн.).

Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу  з фізичною особою (у договорі зазначено вартість квартири згідно з довідкою БТІ)

190 000

 

5.

29.05

Отримано поворотну фінансову допомогу

Договір з підприємством

15 000

*протягом звітного року нерухомість продавцями не відчужувалася

Необхідно:

1. Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб Костенко П.С., що була сплачена протягом року

2. Вказати строки сплати ПДФО до бюджету та особу, відповідальну за нарахування та утримання податку.

3. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Завдання 4

Коваленко С.К. працює на підприємстві за трудовою угодою і є платником податку на доходи фізичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1233534695), за звітний рік він мав такі доходи та витрати (всі показники умовні):

Джерело отриманого доходу або понесених витрат

Сума доходу, грн.

Сума витрат, грн.

1.

Нарахована заробітна плата за рік, в т.ч. лікарняні в сумі 1500 грн. (платник подав заяву про застосування ПСП)

22000

 

2.

Отримано спадщину від батька (житловий будинок, який знаходиться в м. Харків) за спадковим договором

50000

 

3.

Отримана доходи у вигляді процентів, нарахованих на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України

3000

 

4.

Отримано кошти на лікування від благодійної організації “Надія”

5000

 

5.

Сплачено проценти за іпотечним кредитом, площа квартири, що купується становить 125 кв.м. Дана квартира є постійним місцем проживання платника.

 

20000

Необхідно:

1) визначити суму податку на доходи фізичних осіб, яку Коваленко С.К. повинен сплатити до бюджету за отримані доходи.

2) вказати строки сплати податку та осіб, відповідальних за нарахування та утримання податку, а також подачу податкової декларації.

3) визначити розмір податкової знижки.

4) зробити перерахунок сум податку на доходи фізичних осіб за підсумками року з урахуванням права на податкову знижку.

5) визначити суму ПДФО, що підлягає поверненню платнику (або доплаті ним) за підсумками року. Всі розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Література: [1; 4; 5; 10; 11; 12; 14; 15; 22].

 

Заняття 11

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум податку на доходи фізичних осіб, належних сплаті до бюджету

План заняття:

1.Опитування:

 1. Порядок отримання податкової знижки
 2. Особливості оподаткування окремих видів доходу
 3. Порядок оподаткування доходів від підприємницької діяльності

2. Презентація експертних оцінок

3. Розв’язання задач:

Задача 5

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та порядок його сплати до бюджету за наступними показниками (всі показники умовні):

ПІБ фізособи, яка продає або міняє об‘єкт рухомого або нерухомого майна

Об’єкт продажу/міни, (дата  придбання)

Вид договору та з ким укладений

Частота продажу об’єкта в звітному році

Договірна ціна, грн.

Оціночна ціна, грн.

Волошин С.К.

 

 

Квартира (дата придбання

20.02.2006р.)

Договір купівлі –продажу з юридичною особою

Перший раз

550 000

600 000

Семенов К.П.

 

Легковий автомобіль (дата випуску 2005р.)

Договір купівлі - продажу з фізичною особою

Перший раз

200 000

180 000

Сидорчук К.Л.

 

Квартира (дата придбання

15.04.2006р).

Договір міни  з фізичною особою

Другий раз

500 000

800 000

Карпов О.П.

 

Вантажний  автомобіль (дата випуску 2005р.)

Договір купівлі - продажу з юридичною особою

Перший раз

200 000

400 000

            Всі розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Вказати хто є податковим агентом у кожному випадку продажу рухомого або нерухомого майна та строки сплати ПЖФО до бюджету.          

Завдання 6

Фізична особа-підприємець Трошина Т.К. є платником податку на доходи фізичних осіб на загальній системі оподаткування. Оподатковуваний дохід за минулий звітний рік становив 60 тис. грн.

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб для фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування; вказати порядок сплати ПДФО до бюджету та строки подання декларацій за наступними показниками (всі показники умовні):

Звітний період

Доходи від підприємницької діяльності

Витрати, що безпосередньо пов’язані з доходами

1 квартал

20 000

10 000

2 квартал

40 000

20 000

3 квартал

60 000

15 000

4 квартал

50 000

20 000

            Всі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

4.Контрольна робота

Література: [1; 4; 5; 10; 11; ’12; 14; 15; 22]

 

Тема: Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

 

Заняття 12

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі екологічного податку та платежів за ресурси у податковій системі України та підсистемі прямих податків.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння екологічного податку та платежів за ресурси в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння екологічного податку та платежів за ресурси в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум екологічного податку та платежів за ресурси, належних сплаті до бюджету.

 План заняття:

1.Опитування:

 1. Необхідність та сутність екологічного оподаткування
 2. Платники, об’єкт та база оподаткування
 3. Порядок обчислення податку та порядок подання податкової звітності та сплати податку

2. Презентація Інтелект-карт

3. Розв’язання задач:

Завдання 1

На підприємстві “К” протягом звітного періоду викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря склали: аміак – 20 т,  хлористий водень – 75 т, сірководень – 7 т, сполуки марганцю – 1,5 т.

Необхідно визначити суму екологічного податку, вказати строки подачі звітності та сплати податку до бюджету. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

Завдання 2.

Підприємство “Д” в процесі своєї діяльності протягом звітного кварталу здійснювало викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в:

- атмосферне повітря: нітратів(12 т), сульфатів (8 т), хлоридів (15 т), фосфатів (3 т)

- озеро, що знаходиться неподалік місця розташування даного підприємства:  інші завислі речовини (9 т)

Необхідно: визначити суму екологічного податку, вказати строки подачі звітності та сплати податку до бюджету. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

 

Завдання 3.

Підприємство “А” в  поточному звітному періоді розміщувало свої відходи, серед яких:

- обладнання, що містить елементи надзвичайно небезпечних відходів з іонізуючим випромінюванням (4 одиниці),

- відходи, віднесені до помірно небезпечних (45,5 т)

- відходи, віднесені до малонебезпечних (215 т) 

Відходи розміщувались на спеціально відведеному для цього звалищі, що  розташоване на відстані 5 кілометрів від найближчого населеного пункту. Підприємство не може забезпечити повного виключення забруднення атмосферного повітря.

Необхідно визначити суму екологічного податку, вказати строки подачі звітності та сплати податку до бюджету. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

Опитування:

 1. Рентна плата за користування надрами:
 •  види плати: за використання надр для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 • платники, об’єкт та база оподаткування;
 • диференціація ставок податку  залежно від порядку визначення плати за користування надрами;
 •  базовий податковий період. Порядок подання розрахунку (звітність). Порядок сплати податкових зобов’язань.
 1. Рентна плата за за використання води:
 • платники та об’єкт оподаткування збором;
 • диференціація ставок збору в залежності від умов залягання вод: поверхневі, підземні. Диференціація ставок збору залежно від умов (потреб)  використання води;
 • порядок обчислення збору. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води.
 1. Рентна плата за використання лісових ресурсів: сутність, призначення:
 • Платники та об’єкт оподаткування збором;
 • диференціація ставок збору за видами лісових порід;
 • порядок обчислення та сплати збору до бюджету.
 1. Рентна плата зп використання радіочастотного ресурсу.

Розв’язання задач:

Завдання 1

Промислове підприємство у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із змішаного джерела.

Установлений ліміт використання води у звітному кварталі становить – 1100 куб. метрів.

Згідно показників вимірювальних приладів, із змішаного джерела водопостачання забрано 1200 куб. м.: з них –  підземної  води – 500 куб. м.; поверхневої води – 700 куб. м.

Необхідно:

Визначити суму рентної плати за використання води за звітний період.  Вказати строки подачі декларації та строки сплати до бюджету. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: ставка за використання підземних вод – 40,29 коп./100куб.м; поверхневої води –26,97 коп./100куб.м.

Завдання 2

Промислове підприємство розташоване у басейні р. Дніпро (Черкаська обл.) і за звітний період використало 1500 куб. м води з поверхневих водних ресурсів.

Установлений ліміт води становить – 1100 куб. метрів.

Необхідно:

Визначити суму рентної плати за використання води за звітний період.  Вказати строки подачі декларації та строки сплати до бюджету. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: ставка за використання  поверхневих водних ресурсів –25,65 коп./100куб.м.

Завдання 3

Гірничодобувне підприємство проводить розробку родовища залізної руди. Об’єм погашених у надрах запасів з початку року за І  квартал склав 5200000 т.

Визначити суму рентної плати за користування надрами та терміни подання податкової звітності. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: ставка плати за користування надрами для видобування корисних копалин за одиницю погашених запасів становить 3,27 грн./т.

Завдання 4

Підприємство 11.01.2011р. отримало ліцензію на використання стільникового радіозв’язку у м. Києві та у м. Одеса, а 15.01.2011р. – ліцензію на використання транкінгового  зв’язку у м. Києві (ліцензія від 15.01.2011 р. № 2011 строком на 5 років для транкінговогорадіозв'язку).

Фактичне використання стільникового радіозв’язку почалося у м. Києві з 17.01.2011р., в м. Одеса – з 13.01.2011р., а транкінгового зв’язку у м. Києві – з 25.01.2011р.

Ширина смуги радіочастот визначена у ліцензії  для:

 • стільникового радіозв’язку у м. Києві – 0,45 МГц, у м. Одеса – 0,4 МГц;
 • транкінгового  зв’язку  у м. Києві – 0,39 МГц

Необхідно:

Визначити  суму збору за користування  радіочастотним ресурсом України. Вказати строки подачі декларації та строки сплати збору до бюджету. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова  інформація:

ставка збору для стільникового радіозв’язку визначено у розмірі  8666,3 грн. за 1 МГ смуги радіочастот на місяць,

ставка збору для транкінгового  зв’язку  визначено у розмірі  1078,35 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць.

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15]

 

Тема: Місцеві податки та збори у податковій системі України

Заняття 13

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі місцевих податків та зборів у податковій системі України та підсистемі прямих податків.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння місцевих податків та зборів в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння місцевих податків та зборів в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум місцевих податків та зборів належних сплаті до бюджету

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує спрощену систему оподаткування в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум єдиного податку, належних сплаті до бюджету

1.Опитування:

 1. Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі
 • платники та об’єкти оподаткування. База оподаткування;
 • форми та порядок обчислення плати за землю: земельний податок та орендна плата;
 • диференціація ставок залежно від призначення земельних ділянок, їх місцезнаходження і якісних характеристик;
 • пільги щодо податку для юридичних та фізичних осіб;
 • податковий період. Строки сплати плати за землю.
 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, його призначення:

- платники податку;

- об’єкт оподаткування, нерухомість, яка не є об’єктом оподаткування;

- ставки податку;

- база оподаткування та пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- порядок обчислення та строки сплати податку.

 1. Єдиний податок:

- умови перебування на єдиному податку;

- юридичні та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які мають право бути платниками єдиного податку;

- податки і збори, в рахунок яких сплачується єдиний податок;

- особливості нарахування і сплати єдиного податку для юридичних осіб;

- строки і порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб;

- особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.

 1. Збір за місця для паркування транспортних засобів, його призначення: платники збору та об’єкт оподаткування:

- ставки збору та база оподаткування;

- порядок обчислення та строки сплати збору.

 1. Туристичний збір:

- платники збору;

- категорії громадян, які звільняються від сплати збору;

- ставки збору;

- податкові агенти;

- порядок обчислення та строки сплати збору.

2.Розв'язання задач:

Завдання 1

Підприємство в м. Києві має власну земельну ділянку площею 2500 кв.м. Нормативна грошова оцінка ділянки проведена і становить згідно з даними земельного кадастру - 950 780 грн. На земельній ділянці ведеться будівництво житлового будинку. Пільг по сплаті земельного податку підприємство не мало, землю в оренду не надавало.

Необхідно: визначити  річну та місячні суми плати за землю, вказати строки подачі звітності та сплати плати за землю до бюджету. Всі розрахунки пояснити, відповідно до чинного законодавства.

Довідкова інформація: Коефіцієнт індексації станом на 1 січня поточного року встановлено в розмірі 1,12.

Завдання 2

Підприємство на 1 січня поточного року має у власності:сільськогосподарські угіддя (земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів) — 300 га, у тому числі:

 • рілля - 220 га
 • багаторічні насадження — 80 га.

Нормативна грошова оцінка ділянок була проведена на 01.07.1995 р. і склала 3800 грн./га, та  4200 грн./га відповідно.

Пільг по сплаті земельного податку підприємство не мало, землю в оренду не надавало.

Необхідно: визначити  річну та місячні суми плати за землю, вказати строки подачі звітності та сплати плати за землю до бюджету. Всі розрахунки пояснити, відповідно до чинного законодавства.

Завдання 3

Розрахувати суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в наступних випадках:

1. У власності громадянина України Коваленко О.А. знаходиться квартира житловою площею 110 м кв (загальна площа – 150 м кв) та дачний будинок площею 60 м кв

2. У власності ТОВ «Профіт» є гуртожиток, житлова площа якого 270 м кв та три квартири (житловою площею 110, 150 та 170 м кв кожна), які використовуються під житло для працівників.

3. У власності громадянина Польщі є житловий будинок в Закарпатті загальною площею 320 кв м.   (житлова площа будинку – 250 м кв)

4. У власності громадянина України Сухова М.В., який виховує трьох дітей до 18 років, знаходиться дві квартири житловою площею 130 м кв та 180 м кв

5. У власності Захарченко І.І. знаходиться будинок житловою площею 270 м кв та квартира загальною площею 60 м кв, яку він здає в оренду Ігнатко М.П. по 2500 грн в місяць. Для Захарченка І.І. розрахувати також суму податку, яку він має сплатити з доходу, отриманого від здачі нерухомості в оренду.

Вказати порядок розрахунку та строки сплати податку для кожного окремого платника.

Розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

Завдання 4

Заповнити книгу обліку доходів та витрат, яку ведуть громадяни - СГД протягом календарного року за такими умовами: 

у 1 кварталі поточного року  фізична особа-підприємець перейшла з загальної системи оподаткування  на єдиний податок.

Підприємець не є платником ПДВ.

У Свідоцтві про сплату єдиного податку записано вид  економічної діяльності - продаж будівельних матеріалів.

За податковий період він провів наступні операції:

17.02  придбано 100 рулонів шпалер (код 124) по 140 грн. за штуку;

11.03  продано за готівку 100 рулонів (код 324) за ціною 200 грн. за рулон, витрати на купівлю яких склали 15000 грн.;

15.03  надійшли кошти від покупця за реалізацію 30 рулонів (код 243) по 200 грн.,  які були придбані по 150 грн. за рулон;

17.03 на банківський рахунок надійшла поворотна фінансова допомога в розмірі 15 тис  грн.;

29.03 отримано аванс у розмірі 4000 грн. за шпалери (код 034).

Книга обліку доходів та витрат,

яку ведуть громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності (фрагмент)

Період обліку

Кількість виготовленої

продукції

(в од.вим.)

Витрати виробництва

продукції

(грн.)

Кількість проданої продукції

(в од.вим.)

Ціна продажу продукції

(грн.)

Сума виручки

(доходу).

грн.

Чистий доход

(грн.)

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5

Заповнити Книгу  обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку за ставкою 10%. Визначити суму і порядок сплати єдиного податку за січень поточного року.

В звітному періоді підприємство здійснило наступні операції:

10.01 на розрахунковий рахунок надійшла виручка від реалізації товару в сумі 10 000 грн;

12.01 на розрахунковий рахунок надійшла виручка від реалізації основних засобів в сумі  20 000 грн, залишкова вартість яких становила 5 000 грн.

15.01 в касу підприємства надійшла виручка від реалізації товару в сумі 1000 грн

20.01 на розрахунковий рахунок надійшла орендна плата за частину приміщення підприємства в сумі 6 000 грн

25.01 на розрахунковий рахунок надійшла сума процентів від банківської установи – 300 грн

30.01 на розрахунковий рахунок надійшла безповоротна фінансова допомога в сумі 15 000 грн

Фрагмент Книги  обліку доходів і витрат

 суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи

№ з/п

Дата

Сума виручки від реалізації продукції (товарів робіт, послуг) грн.

Сума виручки від реалізації основних фондів, грн.

Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації, грн.

Загальна сума виручки та позареалізаційних доходів, грн.

(гр. 3 + 4 +5)

1

2

3

4

5

6

Завдання 6

Сільськогосподарське підприємство, що розташоване в зоні лісостепу в межах однієї території має у власності земельну ділянку: сіножаті загальною площею 500 га.

Необхідно:

1. Визначити загальну суму фіксованого сільськогосподарського податку за звітний рік,

2. Вказати строки сплати цього податку до бюджету протягом року та строки подання звітності до податкових органів.

3. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на норми чинного законодавства.

Довідкова  інформація:

- нормативна грошова оцінка землі проведена  станом на 1 липня 1995р. і становить 1650 грн. за 1 га,

- розмір ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь становить 0,15% бази оподаткування.

Завдання 7

Підприємство займається виробництвом сільськогосподарської продукції і не є платником ПДВ. 

За звітний період підприємство має наступні показники:

№ п/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума доходу, грн.

1

30.03

Отримано доход від реалізації  продукції рослинництва, виробленої на закритому ґрунті та переробленої на власному підприємстві для власного споживання (право власності на землю є)

200 000

2.

15.04

Отримано дохід  від реалізації продукції птахівництва, виробленої на власних підприємствах на угіддях, що знаходяться у власності

138000

3.

14.05.

Отримано дохід від надання послуг сільськогосподарському підприємству “Зоря” по ремонту сільськогосподарської техніки

46000

4.

20.06

Інші доходи звітного періоду

12000

 

            Необхідно:

Визначити та пояснити, посилаючись на чинне законодавство, при яких умовах  підприємство, що  займається виробництвом сільськогосподарської продукції  може перейти на сплату фіксованого сільськогосподарського податку.

Для зручності розрахунків заповніть форму  визначення частки сільськогосподарського виробництва за наступним зразком:

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума доходу, що відноситься до сільськогосподарської продукції

Сума загального доходу сільськогосподарського

підприємства

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

Всього доходу

 

 

 

Частка сільськогосподарського виробництва в загальних доходах

 

 

Завдання 8

Сільськогосподарське підприємство орендує в поточному році 2000 га ріллі на поліських територіях. Грошова оцінка ріллі в даній місцевості становить 8900 грн. за 1 га.

Необхідно:

1. Визначити загальну суму фіксованого сільськогосподарського податку за звітний рік,

2. Вказати строки сплати цього податку до бюджету протягом року та строки подання звітності до податкових органів.

3. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на норми чинного законодавства.

            Довідкова  інформація: нормативна грошова оцінка землі проведена  станом на 1 липня 1995р., розмір ставки податку з одного гектара сільськогосподарських угідь становить – 0,09%.

Завдання 9

На території району міста знаходяться:

 • комунальні гаражі загальною прощею 3520 кв м.
 • п’ять стоянок, площею 120, 85, 150, 200 та 180 м кв відповідно. Діяльність з паркування на всіх стоянках здійснюється протягом року без вихідних. 
 • 0,5 га землі, відведеної рішенням міської ради, для паркування. Діяльність з паркування здійснюється протягом року без вихідних

Гаражі та стоянки побудовано за рахунок коштів міського бюджету.

Міською радою встановлено такі ставки збору за місця для паркування транспортних засобів:

- для гаражів - 0,05 % мінімальної заробітної плати за кожний день в гривнях за 1 кв.м площі земельної ділянки;

- для стоянок та землі, відведеної під паркування -   0,12 % мінімальної заробітної плати за кожний день в гривнях за 1 кв.м площі земельної ділянки

Розрахувати загальну суму надходжень до бюджету району від збору за місця для паркування транспортних засобів, вказати її періодичність. Всі розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство. 

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 23]

 

Тема: Великі платники податків у податковій системі України

Заняття 14

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі великих платників податків у податковій системі України.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує податкове супроводження великих платників податків в Україні.

План заняття:

Ділова гра

Література: [4; 8]

 

2.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

         Оцінювання знань студентів денної форми навчання на основі даних  поточного контролю знань відбувається за виконання обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється у таких формах:

а) контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни. Максимальна кількість балів – 30. Оцінюванню підлягають: відповіді студента та розв’язання задач на практичних заняттях; активна робота студента на практичних заняттях: доповнення, наведення власної точки зору та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань.

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він може звернутись до викладача і протягом семестру (не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії)  відпрацювати пропущені практичні заняття у такій формі:

 -  усна відповідь.

-  розв’язання практичного завдання.

Форму відпрацювання пропущених занять вибирає викладач, який проводить семінари.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

5

5

3-4

2-3

0-1

10

9-10

7-8

5-6

0-4

           

б) виконання 2 модульних завдань. Максимальна кількість балів – 5 за кожну контрольну (модульну) роботу.

Відповідь, яка оцінюється на «відмінно» має відповідати таким вимогам:

 • повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або вирішення завдання;
 •  повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань та вирішення практичних завдань, які того потребують;
 • відсутність помилок у схемі вирішення практичного завдання.

Відповідь оцінюється на «добре», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано одна з вищеназваних вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) алгоритм вирішення практичного завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат

Відповідь оцінюється на «задовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано дві вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;

Відповідь оцінюється на «незадовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки не є правильними;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

       

2.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Індивідуальна робота оцінюються в діапазоні від 1 до 10 балів.

                                                                                                                                      

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу (10 балів) знижується за:

 • недотримання загальних вимог щодо оформлення                                  – «-1 бали»
 • відсутність по тексту посилань на джерело у списку використаної літератури (окрім комплексних задач)                                                                           – «-1 бал»
 • відсутність статистичного матеріалу та його аналізу і графічної інтерпретації (якщо це передбачається темою)                                                                    – «-2 бали»
 • обрання теми після гранично встановленого строку; написання теми, іншої за обрану; здача індивідуальної після гранично встановленого строку     – по «- 1 балу» 
 • переписування законодавчих та нормативних актів без 

критичного опрацювання                                                                             – «-2 бали»

 • використання застарілої інформації та застарілих даних, даних, які не відповідають дійсності                                                                                                    – «-2 балів»

Оформлену індивідуальну роботу необхідно здати згідно графіка (або достроково) викладачу, який проводить консультації.

 

Примітка. Усі спірні питання, які можливо виникнуть з приводу оцінювання індивідуальної роботи, розглядатимуться лише під час консультацій за наявності у студента:

1. Лекцій з науки,

2. Ксерокопій використаних статей та статистичних даних,

3. Нормативних актів по темі індивідуальної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання.

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової)______Податкова система_

для студентів спеціальності (спеціалізації) «Фінанси і кредит»______ спеціалізація (освітня програма) __6508 «Фінанси»

заочна форма навчання

заняття

 

Тема заняття

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1. Засади побудови податкової системи

Тема 2. Становлення та розвиток податкової системи України

Установча міні-лекція (конспект)

 

Міні-семінар – дискусія

5

 

 

2.

Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-кейс

2

Тестовий контроль знань

3

3.

 

Тема 4 Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Міні-лекція (конспект)

 

Міні-кейс

2

Тестовий контроль знань

3

4.

 

Тема 8. Великі платники податків у податковій системі України

Ділова гра

5

5.

Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Бліц-опитування

 

Розв’язання задач

 

6.

Тема 4. Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Бліц-опитування

 

Розв’язання задач

 

7.

Тема 5. Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

Розв’язання задач

 

 

20

За виконання контрольних( модульних) робіт

 

8.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

25

           

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

 1. Підготовка експертних оцінок

10

 1. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

 1. Написання та захист наукового реферату

10

Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань

25

Разом

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Заняття 1

Тема: Засади побудови податкової системи. становлення та розвиток податкової системи України

Ключові інструментальні компетентності

Здатність до аналізу і синтезу.

Базові загальні знання.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Розуміння культури та звичаїв інших країн.

Здатність працювати самостійно.

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

План заняття:

1.Міні-лекція:

 1. Сутність і зміст податкової системи
 2. Передумови формування системності в оподаткуванні
 3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку податкової системи
 4. Засади побудови податкової системи
 5. Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок
 6. Тенденції розвитку податкової системи України.

2. Тренінг-вправа «Опонент»

Тези і антитези:

1) - справедливим є пропорційне оподаткування;

     - справедливим є прогресивне оподаткування.

2) – у податковій системі мають переважати податки на споживання;

  - у податковій системі мають переважати податки на доходи та майно

Тези і антитези:

1) - справедливим є пропорційне оподаткування;

     - справедливим є прогресивне оподаткування.

2) – у податковій системі мають переважати податки на споживання;

  - у податковій системі мають переважати податки на доходи та майно

Література: [1; 2; 3; 8; 10; 11; 12; 16; 17]

 

Заняття 2

Тема: Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі податку на додану вартість у податковій системі України та підсистемі податків на споживання

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

План заняття

1.Тестування

2 Міні-лекція:

 1. Сутність податку на додану вартість, переваги та недоліки
 2. Поняття доданої вартості, методи її обчислення
 3. Платники податку на додану вартість
 4. Ставки податку на додану вартість. Вплив зниження ставки ПДВ на його фіскальну ефективність
 5. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування.
 6. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів
 7. Перелік операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою і звільняються від оподаткування.

3. Розв’язання задач:

Завдання 1

Підприємство “Альфа” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо.  У звітному періоді підприємство здійснило наступні господарські операції:

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

грн.

1.

10.01

Відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ “Cвітанок”

Податкова накладна  від 10.01

400 000

(без ПДВ)

15.02

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію

2.

12.01

Отримано  товари господарського призначення від постачальника ТОВ “Пролісок”

Податкова накладна  від 12.01

240 000

(з ПДВ)

17.02

Здійснена оплата за товари

3.

19.01

Сплачено передоплату ТОВ “Астра” за  послуги по транспортуванню товарів, придбаних у ТОВ «Пролісок» 12.01.

Акт приймання-передачі  виконаних послуг від  20.02

Податкова накладна від 19.01

12 000

(з ПДВ)

4.

25.01

Отримано та оприбутковано інвентар господарського призначення від фізичної особи-підприємця Трохимова К.С. (неплатника ПДВ)

Фіскальний чек від 25.01

800

(без ПДВ)

 

5.

29.01

Оприбутковані комплектуючі  вироби господарського призначення, отримані внаслідок ліквідації необоротних активів на підприємстві

Податкова накладна  від 29.01

15 000

(без ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1)

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у січні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Таблиця 1

Журнал господарських операцій (фрагмент)

№п/п

Зміст господарської операції

Розрахунки та коментар відповідно до ПКУ

Податкові зобов’язання

Податковий кредит

Оборот

без ПДВ

Дата та сума ПДВ

Оборот

без ПДВ

Дата та сума ПДВ

1

 

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2

Підприємство „Альфа” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

грн.

1.

10.04

 

Отримано  товари господарського призначення від постачальника по бартерному контракту № 3

Податкова накладна  від 10.04

 

48 000 грн.

(з ПДВ)

 

05.05

Відвантажено продукцію власного виробництва по бартерному контракту № 3

Податкова накладна  від 05.05

40 000 грн.

(без ПДВ)

2.

15.04

 

Відвантажено продукцію власного виробництва ТОВ “Зеніт”

Податкова накладна від  15.04

100 000 грн.

(без ПДВ)

03.05

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за відвантажену продукцію

3.

10.05

 

Отримано  сировину господарського призначення від постачальника по бартерному контракту № 4*

Податкова накладна  від 10.05

60 000 грн.

(з ПДВ)

 

05.04

Відвантажено продукцію власного виробництва по бартерному контракту № 4.**

Податкова накладна  від 05.04

50 000 грн.

(без ПДВ)

 

4.

10.05.

Сплачено в повному обсязі постачальнику за матеріали господарського призначення, які отримані на склад 02.04

Податкова накладна  від 02.04

24 000 грн.

(з ПДВ)

 

5.

17.05

Отримано основні засоби на безоплатній основі від підприємства  “Рута”, яке не є платником ПДВ

 

5000 грн.

(без ПДВ)

 

Примітка:

* звичайний рівень цін на даний обсяг отриманої сировини – 40 000 грн. (без ПДВ)

**  звичайний рівень цін на даний обсяг поставленої продукції – 60000 грн. (без ПДВ)

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1 (Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у квітні і травні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Завдання 3

Підприємство “Орбіта” є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. У звітному періоді підприємство здійснило  наступні операції :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

Документ

Сума,

 (без ПДВ)

1.

15.05

 

 

03.06

Отримано на розрахунковий рахунок авансову оплату від нерезидента за продукцію власного виготовлення

Відвантажено продукцію власного виробництва у митному режимі  експорт

Вантажна митна декларація від  03.06

 

500 000 грн.

 

2

01.06

 

 

 

05.06

Здійснено передоплату ТОВ “Зоря” за основні засоби господарського призначення, які будуть використовуватись для виробництва експортної продукції

Отримано основні засоби від постачальника

Податкова накладна  від 05.06

 

600 000 грн.

 

3.

15.05

 

 

 

03.06

Отримано на розрахунковий рахунок оплату від українського підприємства за продукцію власного виготовлення, 20% вартості якої складає зворотна тара, що повертається 20.09

Відвантажено продукцію власного виробництва

Податкова накладна від  03.06

 

1 500 000 грн.

4.

20.05

 

17.06

Сплачено передоплату нерезиденту за імпортні комплектуючі господарського призначення

Ввезено товари на митну територію України у митному режимі імпорту

Вантажна митна декларація від  17.06 (курс долара 17.06 становив 8,04 грн. за 1 дол. США)

15 000 дол. США

5.

26.06

Сплачено за розрахункове-касове обслуговування банку

Платіжне доручення від 26.06

150 грн.

Необхідно:

1.  Заповнити журнал господарських операцій (таблиця 1(Завдання 1))

2. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у червні та строки сплати. Всі розрахунки пояснити відповідно до діючого законодавства.

Література: [4; 8; 11; 14; 15; 20]

 

Заняття 3

Тема: Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі податку на прибуток у податковій системі України та підсистемі прибуткових податків

Знання положень податкового законодавства, щодо платників податку на прибуток та складу доходів, які враховуються при визначенні податку на приток, та порядку їх визнання

План заняття

1.Міні-лекція:

 1. Платники податку на прибуток. Ставки податку на прибуток
 2. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні. Об’єкт оподаткування
 3. Склад доходів від операційної діяльності та інші доходи.  Порядок  визнання доходів
 4. Перелік доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, новації в їх структурі;
 5. Поняття витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, інші витрати.
 6. Структура інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: адміністративні, загальновиробничі, фінансові витрати, витрати на збут, інші операційні витрати та інші витрати звичайної діяльності.
 7. Витрати подвійного призначення, основі зміни у їх складі.
 8. Порядок визнання витрат.

2.Розв’язування задач:

Завдання 1

Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми доходу, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, виходячи з наступних даних:   

Новостворене підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Протягом звітного періоду підприємство має наступні показники для обчислення доходів (всі показники умовні): 

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

01.02

Зарахування коштів від покупця за відвантажений товар «А» (банківська виписка від 01.02)

240 000

(з ПДВ)

06.03

Відвантажено товари «А» покупцю, що підтверджено первинними документами та дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)*

 

2.

04.03

Отримано пеню, згідно порушеного договору підприємством “Крокус” (банківська виписка від 04.03)

5 000

3.

10.05

Зараховано кошти за отриманою безповоротною фінансовою допомогою  (банківська виписка від 10.05)

10 000

4.

05.07

Відвантажено товари «Б» ТОВ “Арніка”, що підтверджено первинними документами. Покупцеві не були передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію.

 

01.07

Зараховано кошти на рахунок від покупця за відвантажений товар «Б» (банківська виписка від 01.02)

180 000

(з ПДВ)

5.

15.07

Зарахування коштів: дивіденди, отримані від резидента (банківська виписка від 15.07; рішення про їх виплату було прийняте 01.07)

4 000

6.

12.10

Отримано попередню оплату за продукцію «С».

Відвантаження товарів «С» покупцю буде здійснено 02.01 наступного року

120 000

(з ПДВ)

7.

25.10

Безоплатно отримано товари від підприємства “Алмаз”, яке знаходиться на загальній системі оподаткування. Операція підтверджена документально

(справедлива вартість товарів складає 60 000грн (без ПДВ).

50 000

(без ПДВ)

8.

31.10

Зараховано кошти від операційної оренди активів підприємства (банківська виписка від 31.10)

30 000

(з ПДВ)

9.

10.11

Отримано винагороду у грошовій формі за передане право на користування комп’ютерною програмою підприємству «Бета»

24 000

10.

01.12-31.12

Реалізовано продукцію «Е» власного виготовлення, у тому числі 30% її загального обсягу було збуто в рамках передноворічної акції зі знижками в 25% (дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)*)

100 000

(з ПДВ)

* Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

 1. покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
 2. підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
 3. сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
 4. є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

 

 Завдання:

1. Розрахувати суму доходів підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду.

2. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 1. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Таблиця 1

Журнал господарських операцій

№п/п

Короткий зміст операції

 

Пояснення  відповідно  до Податкового кодексу та Положень (стандартів)бухгалтерського обліку; розрахунки

Дата

визнання

доходів

Сума  доходів

Різниці

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(ЧДР)

 

Іншіопераційні доходи

(ІОД)

Фінансові доходи

(ФД)

 

Іншідоходи

(ІД)

Збільшують фінансовий результат до оподаткування

Зменшують фінансовий результат до оподаткування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками звітного періоду.

4. Розрахувати суму податку на прибуток за звітний період, якщо відомо, що витрати звітного періоду становили: операційні витрати – 50 000 грн., фінансові витрати – 10 000 грн., інші витрати – 4 000 грн.

Завдання 2

Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми витрат, що враховується при визначенніфінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду, виходячи з наступних даних:

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальній системі оподаткування і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за останній річний звітний (податковий) рік, у декларації відображено в сумі 5 000 тис. грн.

Його оподатковуваний прибуток за попередній звітний рік становив 500 тис грн. 

Протягом звітного періоду на підприємстві були здійснені наступні витрати (всі показники умовні): 

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.,

долар США

1.

09.02.

Придбано  сировину для виробництва продукції “С”, що підтверджено первинними документами (весь обсяг виготовленої продукції було реалізовано 20.04 (документи свідчать про дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))  

60 000

(з ПДВ)

2.

20.03

Сплачено за ліцензію, пов’язану з правом ведення господарської діяльності, місцевим органам влади  (платіжне доручення від 20.03). Термін дії ліцензії – 3 роки. Згідно амортизаційної політики підприємства амортизація означеного нематеріального активу здійснюється за прямолінійним методом.

7 000

 

3.

20.04

Виявлено витрати минулих податкових періодів, що не були враховані та які підтверджено первинними документи 

15 000

 

4.

25.04.

Списано з поточного рахунку нерезиденту, що  має офшорний  статус кошти за придбання товарів загальногосподарського призначення (платіжне доручення від 25.04). Операція не є контрольованою.

10 000

дол. США

 

28.08

Отримано та оприбутковано  товари від нерезидента (вантажна митна декларація від 28.08.)

При митному оформленні по цій операції був сплачений ПДВ у сумі  16 000 грн.

 

5.

25.05

Сплачено орендну плату за використання складського приміщення для загальновиробничих цілей (не пов’язаних із безпосереднім виготовленням продукції) відповідно до договору оренди (платіжне доручення від 25.05)

3600

(з ПДВ)

6.

29.05

Перераховано  аванс за сировину для господарської діяльності (платіжне доручення від 29.05).  Поставка сировини згідно договору відбудеться у липні поточного року 

120 000

(з ПДВ)

7.

30.07.

На просування товару на ринку, 30.07 компанією було здійснено наступні витрати:

- реклама у спеціалізованих періодичних виданнях

 

- зовнішня реклама (білборди)

 

- організація виставки

 

 

14400

(з ПДВ)

9600

(з ПДВ)

30000

(без ПДВ)

8.

30.09

Продано основні засоби, що підтверджено первинними документами. Первісна вартість проданих основних засобів 25 000 грн., накопичена сума зносу 10 000 грн. Витрати на нотаріальне засвідчення операції купівлі-продажу становлять 500 грн.

16 800

(з ПДВ)

 

9.

30.10

Надано послуги на добровільних засадах неприбутковій організації  (акт приймання-передачі наданих послуг від 30.10)

30 000

(без ПДВ)

10

10.10

Списано з поточного рахунку кошти за ремонт основних засобів (комп’ютер) сторонній організації. Комп’ютер використовується працівником апарату управління цехом для загальновиробничих цілей (платіжне доручення від 10.10; акт приймання-передачі наданих послуг від 30.10)

1200

(з ПДВ)

 

11

01.01-31.12

Нарахована амортизація за звітний рік:

А) 20% амортизації включається до собівартості реалізованих товарів, по яких підприємство продовжує здійснювати управління та контроль станом на 31.12 звітного року,

Б) 30% амортизації включається до собівартості реалізованих товарів у звітному періоді, по яких було дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів),

С) 50% - амортизація основних засобів, пов’язаних із збутом товарів. 

40 000

 

 

Завдання:

1. Розрахувати суму витрат підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду.

2. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 2.  Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Таблиця 2

Журнал господарських операцій

№п/п

Короткий зміст операції

 

Пояснення  відповідно  до Податкового кодексу та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку; розрахунки

Дата

визнання

витрат

Сума  витрат

Різниці

Витрати операційної діяльності (ВОД)

Фінансові витрати(ФВ)

 

Інші витрати (ІВ)

 

Збільшують фінансовий результат до оподаткування

Зменшують фінансовий результат до оподаткування

Собівартість реалізованої продукції (в т.ч., виробнича собівартість) (СВ)

Адміністративні витрати (АВ)

Витрати на збут

(ВнаЗ)

Інші операційні витрати (ІОВ)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками звітного періоду.

4. Розрахувати суму податку на прибуток за звітний період, якщо відомо, що доходи звітного періоду становили: дохід від реалізації продукції – 420 000 грн. (з ПДВ), фінансові доходи – 50 000 грн. (в тому числі, дивіденди, отримані від нерезидента у сумі 10 000 грн.), інші доходи – 40 000 грн.

5. Додатково: визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету за кожен звітний місяць

Завдання 3

Підприємство є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах і зареєстровано платником ПДВ. Облікова політика підприємства здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування за попередній рік у декларації відображено в сумі 25 000 тис. грн.

Загальна сума нарахованого до сплати податку на прибуток за попередній звітний (податковий) рік становить 1 950 тис грн. Протягом попереднього дванадцятимісячного періоду платник щомісяця сплачував авансові внески в сумі 175 тис грн.

Умовно вважати, що при наявності переплат при перерахунку за підсумками року, суми податку на прибуток підприємств платнику повертаються з бюджету, а при недоплаті – платник доплачує все в строк.

За І квартал звітного року підприємство отримало збиток в сумі 220 000 грн.

Протягом другого-четвертого кварталу звітного року на підприємстві були здійснені наступні господарські операції (всі показники умовні): 

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

1.

 

На 01.03 п.р. на складі обліковувалась продукція «А» на загальну суму по собівартості на 32 000 тис грн (без ПДВ)

 

 

Собівартість виготовленої продукції “А” складається з (без ПДВ) :

 • вартість придбаної сировини та напівфабрикатів
 • вартість послуг підприємства “Люкс” за доставку придбаної сировини на склад (акт приймання-передачі наданих послуг від 05.02)
 • заробітна плата працівників, зайнятих виробництвом продукції, з нарахуваннями
 • амортизація основних засобів, що використовуються для виготовлення продукції «А» (за звітний період)

 

20 000 000

5 000 000

 

 

6 200 000

 

800 000

02.04

Відвантажено виготовлену продукцію “А” ТОВу “Бріз”, що підтверджено первинними документами. Із загального обсягу відвантаження по 80% дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів). За відвантажений обсяг продукції надійшли кошти у сумі 84 000 тис. грн.

84 000 000

(з ПДВ)

 

2.

15.05

Реалізовано товари “Б” (10 одиниць)  підприємству - платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування, що підтверджено документами (дотримано всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів))

Звичайна ціна одиниці товару «Б» становить 1 400 000 грн. (операція визнана контрольованою)

 12 000 000

(з ПДВ)

 

Собівартість 10 одиниць товару «Б» становить  

7 000 000

(без ПДВ)

3

25.07

Прийнято рішення про безоплатну передачу необоротних активів – 5 комп’ютерів підприємству - платнику податку на прибуток.  Первісна вартість таких основних засобів 50 000 грн., накопичена сума зносу 20 000 грн. Витрати на перевезення комп’ютерів до підприємства-отримувача становлять 5 000 грн. (без ПДВ).

55 000

(без ПДВ)

4.

22.08

Зарахування коштів дивідендів, отриманих від нерезидента

(курс НБУ на дату зарахування коштів на рахунок становив 14 грн./ за 1 доллар США), банківська виписка від 22.08

50 000 дол США

 

5.

01.09

Сплачено з поточного рахунку суму штрафу, визначеного за рішенням арбітражного суду  (банківська виписка від 01.09)

25 000

6

21.10

Відвантажено продукцію  підприємству “Орбіта”, платнику податку на прибуток на загальній системі оподаткування. Документально підтверджено дотримання всіх необхідних умов визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, інших активів)

Оплата за відвантажену продукцію надійде згідно договору 12.01 наступного року

4 800 000

(з ПДВ)

 

7.

19.12

Нарахована заробітна плата адміністративно-управлінському  персоналу

1 280 000

8

19.12

Нараховано та сплачено в бюджет єдиний соціальний внесок. Ставка ЄСВ на фонд оплати праці?

розрахувати

9.

19.12

Перераховано податок на доходи фізичних осіб до бюджету (платіжне доручення від 19.12)

270 000

 

Завдання:

1. Заповнити журнал господарських операцій за зразком, наведеним в табл. 1 та 2 (завдання №1 та №2). Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

2. Визначити чи буде підприємство здійснювати коригування фінансового результату до оподаткування при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток за підсумками звітного періоду.

3. Розрахувати суму податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті за підсумками звітного (податкового) періоду. Вказати строки розрахунків з бюджетом. Необхідно вирішити ситуацію щодо обчислення суми податку на прибуток, яка підлягає сплаті у звітному періоді виходячи з наступних даних:

4. .Визначити суму доходів та витрат підприємства, що враховується при визначенні фінансового результату до оподаткування звітного (податкового) періоду.

5. Визначити чи буде підприємство сплачувати авансові внески у наступному звітному (податковому) періоді, розрахувати суму авансових внесків на наступний дванадцятимісячний період.

 

3.Тестування

Література: [4; 8; 10; 11; 14; 15; 21]

 

 

Екзаменаційна сесія

Заняття 4

Тема: Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Взаємодія (робота в команді).

Міжособистісні навики та уміння.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Лідерські якості.

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

 

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі акцизного податку у податковій системі України та підсистемі податків на споживання

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння акцизного податку в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння акцизного податку в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум акцизного податку, належних сплаті до бюджету.

План заняття

1.Опитування:

 1. Акцизний податок у системі податків на споживання, його переваги та недоліки. Спільні та відмінні риси акцизного податку та ПДВ
 2. Перелік підакцизних товарів. Платники акцизного податку
 3. Об’єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних товарів
 4. База оподаткування акцизним податком. Види ставок акцизного податку
 5. Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів, щодо яких застосовуються адвалерні та специфічні ставки. Мінімальне акцизне податкове зобов’язання
 6. Дата виникнення податкових зобов’язань для операцій різних видів
 7. Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та тютюнових виробів

2.Розв’язання задач:

Завдання 1

Підприємство“Астра” є виробником тютюнових виробів. У січні підприємство уклало договір з підприємством “Оріон” на постачання партії сигарет з фільтром. 20 лютого на рахунок підприємства надійшли грошові кошти від покупця, а відвантаження партії сигарет з фільтром (120 000 000шт.) відбулося 5 березня.

Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він виробляє, без податку на додану вартість з акцизним податком, становить 20 грн.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку з товарів, вироблених на митній території України, дату виникнення податкового зобов’язання, що підлягає сплаті до бюджету та термін подачі податкової звітності. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Довідкова інформація:

- специфічна ставка акцизного податку 96,21 грн. за 1000 шт. відповідно до коду товару 2402 20 90 20,

- адвалерна ставка – 25% бази оподаткування,

- мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові  вироби – 160,35 грн. за 1000 шт.

          Завдання 2

Підприємство ввозить 20 лютого поточного року на митну територію України сигарети з фільтром у кількості 5 000 000 шт., контрактна ціна яких становить 100 000 доларів США. Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він імпортує, без податку на додану вартість з акцизним податком становить: 11 грн.

Необхідно:

Визначити для товарів, які ввозяться на митну територію України, суми мита, акцизного податку та ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Додаткова інформація:

код товару для розрахунку  акцизного податку 2402 20 90 20, 

специфічні ставки акцизного податку – 96,21 грн. за 1 000 шт., 

адвалорні ставки акцизного податку – 25%,

мінімальне акцизне податкове зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби – 160,35 грн. за 1000 шт.,

ставка ввізного мита  – 3 євро за 1 000  шт.,

курс НБУ, що встановлений на дату подання митному органу митної декларації до митного оформлення становить 9,1 грн. за 1 євро (ставка ввізного мита та курс валюти умовні).

          Завдання 3

Підприємство “Гамма” уклало з нерезидентом договір на придбання тютюну. Грошові кошти були перераховані нерезиденту 15 січня. Партія тютюну - 1000 упаковок по 0,5 кг кожна надійшла на митну територію України 20 лютого поточного року, оформлення та подання митної декларації відбулося 25 лютого.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку при імпорті товарів на митну територію України та дату виникнення податкових зобов’язань. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства.

Довідкова інформація: ставка акцизного податку за 1 кг тютюну відповідно до коду 2403 10 становить 53,45 гривень.

Завдання 4

Підприємство виробляє перрі (об’єм 0,5 літрів, вміст спирту 38%), собівартість 1 пляшки якого становить 22 грн., розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 17,5 грн.

В лютому обсяг реалізації даного напою склав 1000 пляшок.

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку, ПДВ та ціну реалізації товару, виробленого на митній території України. Вказати строки подачі звітності та строки сплати податків. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства. 

Довідкова інформація: ставка акцизного податку – 42,12 грн. за 1 літр 100% спирту відповідно до коду товару 2 206 000.

            Завдання 5

Українське підприємство“Лукойл” 20 липня ввозить на митну територію України паливо для реактивних двигунів вагою 10 тонн. 

Необхідно:

Визначити суму акцизного податку. Вказати строки подачі звітності та строки сплати податків. Всі розрахунки пояснити відповідно до чинного законодавства. 

Довідкова інформація:

ставка акцизного податку складає 28 євро за 1000 кг відповідно до  коду товару 2710 11 70 00, 

курс НБУ на день митного оформлення складає 11 грн. за 1 євро.

Література: [4; 6; 10; 11; 12; 14; 15; 19]

 

Заняття 5

Тема: Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України та підсистемі прибуткових податків

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум податку на доходи фізичних осіб, належних сплаті до бюджету

План заняття:

1.Опитування:

 1. Становлення податку на доходи фізичних осіб в Україні
 2. Бюджетне і соціальне  значення податку на доходи фізичних осіб
 3. Платники, ставки та об’єкт оподаткування  податку на доходи фізичних осіб
 4. Доходи платника, які включаються  та які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
 5. Податкові соціальні пільги
 6. Порядок нарахування та сплати податку

2. Розв’язання задач:

Завдання 1

Підприємство “Мрія” орендує у свого робітника Трофимова В. легковий автомобіль. Сума місячної орендної плати, що встановлена за договором складає 500 грн. Орендна плата за квітень була виплачена з каси підприємства авансом відповідно до умов договору 10 квітня.

Визначити суми податку на доходи фізичних осіб за квітень звітного року:

 • для доходу у формі орендної плати для Трофимова В.,
 • для СПД Петренка К.Л.
 • для робітників, що працюють на підприємстві “Мрія” за трудовими договорами

Дані для розрахунків наведені в таблиці:

ПІБ

Підстави для надання ПСП, статус особи

Документи, що подані для підтвердження права на ПСП, інші документи

Сума заробітної плати / доходу за квітень, грн.

1.

Кулик П.

Платник податку, працівник

Заява про застосування ПСП

1200

2.

Бук О.

Платник податку, працівник

-

1300

3

Лушин Р.

Платник податку, працівник

заява про застосування ПСП;

3200

4

Костенко Р.

Працівник,

постраждалий від Чорнобильської катастрофи  1 категорії

1)заява про застосування ПСП;

2)копія посвідчення  громадянина, який постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 серії А

1100

 

5

Іщенко Б.

Працівник,

платник податку, Повний кавалер ордена Слави

 

1)заява про застосування пільги

2)копія орденської книжки кавалера ордена Слави

1900

6

Карпов І.І,

Платник податку, працівник

заява про застосування ПСП

12 000

7

Рудик Т.

Платник податку, працівник

заява про застосування ПСП;

17 000

8.

Зінченко Л.

Платник податку, працівник має 2-х дітей віком до 18 років

1)заява про застосування ПСП;

2)копії свідоцтв про народження дітей;

3)копія паспорта

2400

 

9.

Гресь Г.

Платник податку, працівник, одинока  мати має 3-х дітей віком 12, 15 та 20 років

1)заява про застосування ПСП;

2)копії свідоцтв про народження дітей;

3)копія паспорта

2500

 

10

Трофимов П.

Платник податку, працівник

Заява про застосування ПСП

10 000*

 

11

Петренко К.Л.

Платник податку фізична особа-підприємець

Копія свідоцтва про державну реєстрацію

16000

доход в межах обраних фізичною особою-підприємцем

видів діяльності

*Заробітна плата отримана у не грошовій формі - в рахунок заробітної плати надано продукцію підприємства на суму 10 000 грн. (рівень цін відповідає звичайним, з урахуванням ПДВ).

Завдання 2

Працівнику  підприємства „Орбіта” Павлову І.І, який має двох дітей віком 13 та 15 років (подав заяву про застосування ПСП та необхідні підтверджуючі документи) протягом року бала нарахована заробітна плата  в наступних розмірах:

Січень - 3000 грн

Лютий – 2500 грн

Березень – 2600 грн

Квітень – 2800 грн

Травень – 3000 грн

Червень – 3100 грн

Липень – 3200 грн

Серпень – 3100 грн

Вересень – 2900 грн

Жовтень – 2800 грн

Листопад – 3000 грн

Грудень – 3200 грн

Визначити:

1. суму податку на доходи фізичних осіб, що утримувалась з доходу працівника підприємства щомісячно.

2. зробити перерахунок сум доходів і сум наданих податкових соціальних пільг за підсумками року

3. всі розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство

Завдання 3

Громадянка Костенко П.С. є резидентом України, матір’ю трьох дітей віком 7, 13, 17 років. Костенко П.С. працює на підприємстві за трудовою угодою і є платником податку на доходи фізичних осіб.

За звітний період вона мала наступні доходи (всі показники умовні):

№ п/п

Період отримання доходу

Вид доходу

Вид договору та документи, що дають право на застосування ПСП

Сума доходу, грн.

1.

01.01 -31.12

Заробітна плата за основним місцем роботи

Трудова угода; подано заява про застосування ПСП

36 000

 

2.

15.02

Дохід від замовника про розробку  проектної технічної  документації

Цивільно-правовий договір

8000

 

3.

01.01- 31.12

Дохід від здавання нерухомості в оренду фізичній особі

Договір  оренди з фізичною особою

24 000

 

4.

25.03

Продаж квартири загальною площею 105 кв. м., яка була придбана у 2001р. (вартість квартири за даними бюро технічної інвентаризації - 190000 грн.).

Нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу  з фізичною особою (у договорі зазначено вартість квартири згідно з довідкою БТІ)

190 000

 

5.

29.05

Отримано поворотну фінансову допомогу

Договір з підприємством

15 000

*протягом звітного року нерухомість продавцями не відчужувалася

Необхідно:

1. Розрахувати суму податку на доходи фізичних осіб Костенко П.С., що була сплачена протягом року

2. Вказати строки сплати ПДФО до бюджету та особу, відповідальну за нарахування та утримання податку.

3. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство.

Завдання 4

Коваленко С.К. працює на підприємстві за трудовою угодою і є платником податку на доходи фізичних осіб (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1233534695), за звітний рік він мав такі доходи та витрати (всі показники умовні):

Джерело отриманого доходу або понесених витрат

Сума доходу, грн.

Сума витрат, грн.

1.

Нарахована заробітна плата за рік, в т.ч. лікарняні в сумі 1500 грн. (платник подав заяву про застосування ПСП)

22000

 

2.

Отримано спадщину від батька (житловий будинок, який знаходиться в м. Харків) за спадковим договором

50000

 

3.

Отримана доходи у вигляді процентів, нарахованих на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України

3000

 

4.

Отримано кошти на лікування від благодійної організації “Надія”

5000

 

5.

Сплачено проценти за іпотечним кредитом, площа квартири, що купується становить 125 кв.м. Дана квартира є постійним місцем проживання платника.

 

20000

Необхідно:

1) визначити суму податку на доходи фізичних осіб, яку Коваленко С.К. повинен сплатити до бюджету за отримані доходи.

2) вказати строки сплати податку та осіб, відповідальних за нарахування та утримання податку, а також подачу податкової декларації.

3) визначити розмір податкової знижки.

4) зробити перерахунок сум податку на доходи фізичних осіб за підсумками року з урахуванням права на податкову знижку.

5) визначити суму ПДФО, що підлягає поверненню платнику (або доплаті ним) за підсумками року. Всі розрахунки пояснити посилаючись на чинне законодавство.

Література: [1; 4; 10; 11; 12; 14; 15; 22].

 

Заняття 6

Тема: Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі екологічного податку та платежів за ресурси у податковій системі України та підсистемі прямих податків.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння екологічного податку та платежів за ресурси в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння екологічного податку та платежів за ресурси в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум екологічного податку та платежів за ресурси, належних сплаті до бюджету.

 План заняття:

1.Опитування:

 1. Необхідність та сутність екологічного оподаткування
 2. Платники, об’єкт та база оподаткування
 3. Порядок обчислення податку та порядок подання податкової звітності та сплати податку

2. Презентація Інтелект-карт

3. Розв’язання задач:

Завдання 1

На підприємстві “К” протягом звітного періоду викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в атмосферне повітря склали: аміак – 20 т,  хлористий водень – 75 т, сірководень – 7 т, сполуки марганцю – 1,5 т.

Необхідно визначити суму екологічного податку, вказати строки подачі звітності та сплати податку до бюджету. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

Завдання 2.

Підприємство “Д” в процесі своєї діяльності протягом звітного кварталу здійснювало викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в:

- атмосферне повітря: нітратів(12 т), сульфатів (8 т), хлоридів (15 т), фосфатів (3 т)

- озеро, що знаходиться неподалік місця розташування даного підприємства:  інші завислі речовини (9 т)

Необхідно: визначити суму екологічного податку, вказати строки подачі звітності та сплати податку до бюджету. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

 

Завдання 3.

Підприємство “А” в  поточному звітному періоді розміщувало свої відходи, серед яких:

- обладнання, що містить елементи надзвичайно небезпечних відходів з іонізуючим випромінюванням (4 одиниці),

- відходи, віднесені до помірно небезпечних (45,5 т)

- відходи, віднесені до малонебезпечних (215 т) 

Відходи розміщувались на спеціально відведеному для цього звалищі, що  розташоване на відстані 5 кілометрів від найближчого населеного пункту. Підприємство не може забезпечити повного виключення забруднення атмосферного повітря.

Необхідно визначити суму екологічного податку, вказати строки подачі звітності та сплати податку до бюджету. Всі розрахунки пояснити, посилаючись на чинне законодавство

Опитування:

 1. Рентна плата за користування надрами:
 •  види плати: за використання надр для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;
 • платники, об’єкт та база оподаткування;
 • диференціація ставок податку  залежно від порядку визначення плати за користування надрами;
 •  базовий податковий період. Порядок подання розрахунку (звітність). Порядок сплати податкових зобов’язань.
 1. Рентна плата за за використання води:
 • платники та об’єкт оподаткування збором;
 • диференціація ставок збору в залежності від умов залягання вод: поверхневі, підземні. Диференціація ставок збору залежно від умов (потреб)  використання води;
 • порядок обчислення збору. Особливості обчислення збору при встановленні лімітів використання води.
 1. Рентна плата за використання лісових ресурсів: сутність, призначення:
 • Платники та об’єкт оподаткування збором;
 • диференціація ставок збору за видами лісових порід;
 • порядок обчислення та сплати збору до бюджету.
 1. Рентна плата зп використання радіочастотного ресурсу.

Розв’язання задач:

Завдання 1

Промислове підприємство у своїй діяльності використовує водні ресурси загальнодержавного значення із змішаного джерела.

Установлений ліміт використання води у звітному кварталі становить – 1100 куб. метрів.

Згідно показників вимірювальних приладів, із змішаного джерела водопостачання забрано 1200 куб. м.: з них –  підземної  води – 500 куб. м.; поверхневої води – 700 куб. м.

Необхідно:

Визначити суму рентної плати за використання води за звітний період.  Вказати строки подачі декларації та строки сплати до бюджету. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: ставка за використання підземних вод – 40,29 коп./100куб.м; поверхневої води –26,97 коп./100куб.м.

Завдання 2

Промислове підприємство розташоване у басейні р. Дніпро (Черкаська обл.) і за звітний період використало 1500 куб. м води з поверхневих водних ресурсів.

Установлений ліміт води становить – 1100 куб. метрів.

Необхідно:

Визначити суму рентної плати за використання води за звітний період.  Вказати строки подачі декларації та строки сплати до бюджету. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: ставка за використання  поверхневих водних ресурсів –25,65 коп./100куб.м.

Завдання 3

Гірничодобувне підприємство проводить розробку родовища залізної руди. Об’єм погашених у надрах запасів з початку року за І  квартал склав 5200000 т.

Визначити суму рентної плати за користування надрами та терміни подання податкової звітності. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова інформація: ставка плати за користування надрами для видобування корисних копалин за одиницю погашених запасів становить 3,27 грн./т.

 

Завдання 4

Підприємство 11.01.2011р. отримало ліцензію на використання стільникового радіозв’язку у м. Києві та у м. Одеса, а 15.01.2011р. – ліцензію на використання транкінгового  зв’язку у м. Києві (ліцензія від 15.01.2011 р. № 2011 строком на 5 років для транкінговогорадіозв'язку).

Фактичне використання стільникового радіозв’язку почалося у м. Києві з 17.01.2011р., в м. Одеса – з 13.01.2011р., а транкінгового зв’язку у м. Києві – з 25.01.2011р.

Ширина смуги радіочастот визначена у ліцензії  для:

 • стільникового радіозв’язку у м. Києві – 0,45 МГц, у м. Одеса – 0,4 МГц;
 • транкінгового  зв’язку  у м. Києві – 0,39 МГц

Необхідно:

Визначити  суму збору за користування  радіочастотним ресурсом України. Вказати строки подачі декларації та строки сплати збору до бюджету. Усі розрахунки поясніть, посилаючись на чинне законодавство.

Довідкова  інформація:

ставка збору для стільникового радіозв’язку визначено у розмірі  8666,3 грн. за 1 МГ смуги радіочастот на місяць,

ставка збору для транкінгового  зв’язку  визначено у розмірі  1078,35 грн. за 1 МГц смуги радіочастот на місяць.

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15]

 

Заняття 7

Тема: Великі платники податків у податковій системі України

Ключові інструментальні компетентності

Базові загальні знання.

Засвоєння основ базових знань з професії.

Усне і письмове спілкування рідною мовою.

Елементарні комп’ютерні навички.

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).

Розв’язання проблем.

Прийняття рішень.

Ключові міжособистісні компетентності

Здатність до критики та самокритики.

Міжособистісні навики та уміння.

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Етичні зобов’язання.

Ключові системні компетентності

Здатність застосовувати знання на практиці.

Дослідницькі навики і уміння.

Здатність до навчання.

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Здатність працювати самостійно.

Турбота про якість.

Бажання досягти успіху.

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі великих платників податків у податковій системі України.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує податкове супроводження великих платників податків в Україні.

План заняття:

Ділова гра

Література: [4; 8]

 

ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

У міжсесійний період студенти опрацьовують лекційний матеріал, виконують розрахункові задачі готують індивідуальні завдання.

            Вивчення дисципліни можна здійснювати дистанційно, користуючись відповідними комп’ютерними програмами, які пропонує університет. В електронній мережі розміщені базовий матеріал по кожній темі, розрахункові та тестові завдання, список літератури. Користуючись цими програмами студент може здійснювати самоперевірку знань. Консультації з викладачем можуть відбуватися в on-lineрежимі, через електронну почту,та в аудиторії. Передбачені щотижневі консультації з 17-00 (день тижня оголошується на початку установчої сесії) та дні заочника по суботах 1 раз на два тижні (графік надається на початку установчої сесії. У дистанційному режимі можна подавати викладачу виконані індивідуальні завдання. Терміни виконання наведені у картці самостійної роботи студента

 

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання на основі даних  поточного контролю знань відбувається за виконання обов’язкових та вибіркових видів самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється у таких формах:

а) контроль систематичності та активності роботи студента на контактних заняттях. Максимальна кількість балів – 25. Оцінюванню підлягають: відповіді  студента та розв’язання задач на практичних заняттях; активна робота студента на практичних заняттях: доповнення, наведення власної точки зору та підготовка дискусійних, проблемних матеріалів з обговорюваних на контактних заняттях питань;

            б) виконання контрольної (модульної) роботи. Максимальна кількість балів 5;

            в) презентація експертної оцінки та результатів власних наукових досліджень, перевірка самостійних робіт з критичного огляду літератури, перекладу наукових джерел іншомовного походження. Кількість балів за кожний вид робіт представлена у картці самостійної роботи студента.

           Студент допускається до екзамену незалежно від кількості балів, набраних за результатами поточного контролю.

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

3

3

2

1

0

5

5

3-4

2-3

0-1

10

9-10

7-8

5-6

0-4

           

б) виконання 2  модульних завдань. Максимальна кількість балів – 5 за кожну контрольну (модульну) роботу.

Відповідь, яка оцінюється на «відмінно» має відповідати таким вимогам:

 • повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або вирішення завдання;
 •  повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань та вирішення практичних завдань, які того потребують;
 • відсутність помилок у схемі вирішення практичного завдання.

Відповідь оцінюється на «добре», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано одна з вищеназваних вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) алгоритм вирішення практичного завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат

Відповідь оцінюється на «задовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано дві вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;

Відповідь оцінюється на «незадовільно», якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три чи більше вимоги (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);
 • одночасно допущені дві чи більше значні помилки, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки не є правильними;
 • характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді, або давши відповідь не на поставлене в білеті питання.

 

3.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

Індивідуальна робота оцінюються в діапазоні від 1 до 10 балів.   

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу  - експертна оцінка, реферат -(10 балів) знижується за:

 • недотримання загальних вимог щодо оформлення                                  – «-1 бали»
 • відсутність по тексту посилань на джерело у списку використаної літератури (окрім комплексних задач)                                                                           – «-1 бал»
 • відсутність статистичного матеріалу та його аналізу і графічної інтерпретації (якщо це передбачається темою)                                                                    – «-2 бали»
 • обрання теми після гранично встановленого строку; написання теми, іншої за обрану; здача індивідуальної після гранично встановленого строку     –  «- 1 бал» 
 • переписування законодавчих та нормативних актів без 

критичного опрацювання                                                                             – «-2 бали»

 • використання застарілої інформації та застарілих даних, даних, які не відповідають дійсності                                                                                                    – «-2 балів»

Оформлену індивідуальну роботу необхідно здати згідно графіка (або достроково) викладачу, який проводить консультації.

Примітка. Усі спірні питання, які можливо виникнуть з приводу оцінювання індивідуальної роботи, розглядатимуться лише під час консультацій за наявності у студента:

1. Лекцій з науки,

2. Ксерокопій використаних статей та статистичних даних,

3. Нормативних актів по темі індивідуальної роботи.

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу - переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – (5 балів) знижується за:

 • відсутність висновків стосовно доцільності і можливості використання зарубіжного досвіду в Україні – «2 бали».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Поточна навчальна робота студентів дистанційної форми навчання.

4.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової)______Податкова система_

для студентів спеціальності (спеціалізації) «Фінанси і кредит»______ спеціалізація (освітня програма) __6508 «Фінанси»

дистанційна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Тема заняття

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1.

Засади побудови податкової системи

On-line консультація

 

2.

Становлення та розвиток податкової системи України

On-line консультація

 

3.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

On-line консультація

 

4.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

On-line консультація

 

5.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

On-line консультація

 

6.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

On-line консультація

 

7.

Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

On-line консультація

 

Змістовий модуль №2

8.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

On-line консультація

 

9.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

On-line консультація

 

10.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

On-line консультація

 

11.

Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

On-line консультація

 

12.

Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

On-line консультація

 

13.

Місцеві податки та збори у податковій системі України

On-line консультація

 

14.

Великі платники податків у податковій системі України.

On-line консультація

 

Усього  балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних, дистанційних заняттях) заняттях

-

За виконання контрольних (модульних) завдань

Модуль №1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Модуль №2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за контрольну( модульну) роботу

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Підготовка експертних оцінок за заданою тематикою

10

 1. 2.Підготовка наукового реферату

10

3. Виконання розрахункових задач

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

30

Разом балів за  СРС

50

 

 

 

4.2.ПЛАНИ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Тема 1. Засади побудови податкової системи

 

Заняття 1

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей взаємозв’язку конкретних форм прояву податкових відносин, передумов формування системності в оподаткуванні, об’єктивних та суб’єктивних чинник розвитку податкової системи.

План

 1. Сутність і зміст податкової системи
 2. Передумови формування системності в оподаткуванні
 3. Об’єктивні та суб’єктивні чинники розвитку податкової системи

Література: [1; 2; 3; 10; 11; 12; 16; 17]

 

Заняття 2

Фахові компетентності

Розуміння засад побудови податкової системи

Уміння розрізняти принципи оподаткування та принципи побудови податкової системи

План

 1. Засади побудови податкової системи:
 2. Принципи оподаткування та побудови податкової системи: відмінність і взаємозв’язок:
 • фіскальна і економічна  ефективність;
 • соціальна справедливість;
 • урівноваженість інтересів держави та платників;
 • цілеспрямоване використання податків як фінансових регуляторів

Література: [1; 2; 3; 4; 10; 11; 14; 15]

 

Тема 2. Становлення та розвиток податкової системи України

 

Заняття 3

Фахові компетентності

Розуміння закономірностей становлення та розвитку податкової системи України

Уміння обґрунтовувати пропозиції з удосконалення податкової системи України

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

План

 1. Історичні та економічні передумови виникнення податкової системи України
 2. Еволюція складу та структури податків і зборів
 3. Тенденції розвитку податкової системи України
 4. Еволюція нормативно-правового забезпечення функціонування податкової системи в Україні. Податковий кодекс України
 5. Трактування податку, збору, плати як елементів податкової системи у Податковому кодексі України
 6. Принципи податкового законодавства та їх реалізація в Україні

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15; 20]

 

 

Тема 3. Розвиток акцизів та мита у податковій системі України

 

Заняття 4

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум ПДВ, належних сплаті до бюджету

План  

1. Сутність податку на додану вартість, його переваги та недоліки.

2. Фіскальна роль ПДВ. Чинники, що впливають на надходження ПДВ до Державного бюджету України

3. Передумови введення податку на додану вартість в Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення

4. Платники податку на додану вартість

5. Ставки податку на додану вартість. Вплив зниження ставки ПДВ на його фіскальну ефективність

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15; 20]

 

Заняття 5

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння ПДВ в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум ПДВ, належних сплаті до бюджету.

План

1. Об’єкт оподаткування ПДВ, операції, що не є об’єктом оподаткування.

2. Поняття бази оподаткування по податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних видів

3. Перелік операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою і звільняються від оподаткування

4. Поняття податкового зобов’язання і податкового кредиту. Порядок визначення дати податкового зобов’язання. Порядок визначення дати податкового кредиту.

5. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету

6. Звітний (податковий) період. Строки подачі декларації з ПДВ. Строки сплати ПДВ

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15; 20]

 

Заняття 6

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі акцизного податку у податковій системі України та підсистемі податків на споживання

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння акцизного податку в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння акцизного податку в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум акцизного податку, належних сплаті до бюджету.

План

1. Акцизний податок у системі податків на споживання, його переваги та недоліки. Спільні та відмінні риси акцизного податку та ПДВ

2. Платники акцизного податку. Види підакцизних товарів

3. Об’єкт та база оподаткування. Порядок визначення суми акцизного податку для вітчизняних та імпортних товарів

4. Мито в системі податків на споживання. Види мита

5. Платники мита. Об’єкт оподаткування. Методи визначення митної вартості

6. Види митних ставок. Звільнення від сплати мита. Порядок визначення та сплати мита до бюджету.

Література: [4; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 19]

 

Тема 4. Механізми прибуткового оподаткування у податковій системі України

Заняття 7

Фахові компетентності

Розуміння  місця та ролі податку на прибуток у податковій системі України та підсистемі прибуткових податків

Знання положень податкового законодавства, щодо платників податку на прибуток та складу доходів, які враховуються при визначенні податку на приток, та порядку їх визнання

План

1. Платники податку на прибуток: резиденти та нерезиденти

2. Ставки податку на прибуток. Особливості застосування нульової ставки при оподаткуванні прибутку підприємств в Україні

3.Об’єкт оподаткування. Поняття доходів звітного періоду. Доходи від операційної діяльності та інші доходи.  Порядок  визнання доходів

4. Поняття витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування: витрати операційної діяльності, інші витрати.

Література: [4; 10; 11; 12; 14; 15]

 

Заняття 8

Фахові компетентності

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння податку на прибуток в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння податку на прибуток в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум податку на прибуток, належних сплаті до бюджету

План

1. Основні засоби та класифікація основних засобів, інших необоротних активів

2. Перелік витрат, що підлягають і не підлягають амортизації

3. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів та методи ії обчислення

4. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток до бюджету. Звітні податкові періоди 

5. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні

Література: [4; ;10; 11; 12; 14; 15; 21]

Заняття 9

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України та підсистемі прибуткових податків

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння податку на доходи фізичних осіб в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум податку на доходи фізичних осіб, належних сплаті до бюджету

План

1. Платники, ставки та об’єкту оподаткування  податку на доходи фізичних осіб

2. Доходи платника, які включаються  та які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

3. Порядок отримання податкової знижки

4. Податкові соціальні пільги

5. Порядок нарахування та сплати податку

Література: [4; ;10; 11; 12; 14; 15; 21]

 

Тема 5. Екологічне оподаткування та платежі за ресурси в Україні

Заняття 10

Розуміння місця та ролі екологічного податку та платежів за ресурси у податковій системі України та підсистемі прямих податків.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння екологічного податку та платежів за ресурси в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння екологічного податку та платежів за ресурси в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум екологічного податку та платежів за ресурси, належних сплаті до бюджету.

План

1. Необхідність та сутність екологічного оподаткування

2. Механізм справляння екологічного податку

3. Рентна плата:

- рентна плата за користування надрами

- рентна плата за використання води

- рентна плата за використання лісових ресурсів

- рентна плата за користування радіочастотним ресурсом

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15]

 

 

 

Тема 6. Місцеві податки та збори у податковій системі України

                                                                                                                                    

Заняття 11

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі місцевих податків та зборів у податковій системі України та підсистемі прямих податків.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує справляння місцевих податків та зборів в Україні.

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує справляння місцевих податків та зборів в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум місцевих податків та зборів належних сплаті до бюджету

Здатність виявляти дискусійні положення податкового законодавства, що регламентує спрощену систему оподаткування в Україні.

Уміння здійснювати розрахунки сум єдиного податку, належних сплаті до бюджету

План

1. Майнове оподаткування

2.  Спрощена система оподаткування

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів

4. Туристичний збір

 

Тема 7. Великі платники податків у податковій системі України

 

Заняття 12

Фахові компетентності

Розуміння місця та ролі великих платників податків у податковій системі України.

Знання положень податкового законодавства, що регламентує податкове супроводження великих платників податків в Україні.

План

 1. Критерії визначення великих платників податків
 2. Роль великих платників податків у податковій системі України
 3. Генезис податкового супроводження великих платників податків в Україні
 4. Горизонтальний моніторинг великих платників податків
 5. Зарубіжний досвід роботи з великими платниками податків

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 23]

 

Тема 8. Фіскальний потенціал податкової системи України

 

Заняття 13

Фахові компетентності

Уміння оцінювати фіскальний потенціал та показники податкового навантаження

План

 1. Фіскальна функція податкової системи як інструмент реалізації її фіскального потенціалу
 2. Показники оцінки фіскального потенціалу та фіскальної функції податкової системи
 3. Податкове навантаження та методи його визначення
 4. Напрями зміщення податкового навантаження

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 23]

 

Тема 9. Регулювальна роль податкової системи України

Заняття 14

Фахові компетентності

Уміння обґрунтовувати мету податкового регулювання і обирати інструменти

План

 1. Концепція податкового регулювання – основа реалізації регулюючої функції податків. Засади надання податкових пільг
 2. Методи податкового регулювання
 3. Пріоритети податкового регулювання в Україні
 4. Недоліки податкового регулювання в Україні

Література: [4; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 32]

 

4.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

     Контроль поточних результатів оцінювання здійснюється у формі комп’ютерного тестування.

Кожний тест містить 20 питань по 0,5 бали кожне. Результат оцінювання визначається автоматично.

 

4.4. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи.

 

Індивідуальна робота оцінюються в діапазоні від 1 до 10 балів.

                                                                                                                                      

Максимальна оцінка за індивідуальну роботу експертна оцінка, реферат - (10 балів) знижується за:

 • недотримання загальних вимог щодо оформлення                                  – «-1 бали»
 • відсутність по тексту посилань на джерело у списку використаної літератури (окрім комплексних задач)                                                                           – «-1 бал»
 • відсутність статистичного матеріалу та його аналізу і графічної інтерпретації (якщо це передбачається темою)                                                                    – «-2 бали»
 • обрання теми після гранично встановленого строку; написання теми, іншої за обрану; здача індивідуальної після гранично встановленого строку     – по «- 1 балу» 
 • переписування законодавчих та нормативних актів без 

критичного опрацювання                                                                             – «-2 бали»

 • використання застарілої інформації та застарілих даних, даних, які не відповідають дійсності                                                                                                    – «-2 балів»

Оформлену індивідуальну роботу необхідно здати згідно графіка (або достроково) викладачу, який проводить консультації.

 

Примітка. Усі спірні питання, які можливо виникнуть з приводу оцінювання індивідуальної роботи, розглядатимуться лише під час консультацій за наявності у студента:

1. Лекцій з науки,

2. Ксерокопій використаних статей та статистичних даних,

3. Нормативних актів по темі індивідуальної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

5.1 Підготовка та презентація експертної оцінки

Перелік питань для надання експертної оцінки:

 1. Структура податкової системи України та тенденції її розвитку
 2.  Порівняльний аналіз податкових систем України та країн ЄЕС
 3. Чи застосовуються податкові теорії державного регулювання економіки у практиці (які з них, де та які наслідки)?
 4. Яким чином враховуються принципи оподаткування при побудові податкової системи України?
 5. Етапи розвитку податкової системи України. Еволюція складу та структури податків і зборів
 6.  Основні бюджетоутворюючі податки та тенденції їх розвитку
 7. Принципи податкового законодавства та їх реалізація в Україні
 8. Напрями подальшого удосконалення податкової системи України
 9. Які є види податкових пільг в Україні з податків на споживання? Які втрати бюджету від податкових пільг?
 10.  Які є види податкових пільг в Україні з прямих податків? Які втрати бюджету від податкових пільг?
 11. Оцінка динаміки надходжень до бюджету після прийняття Податкового кодексу.
 12. Порівняйте податкове навантаження в Україні та інших економічно розвинутих державах.
 13. Які тенденції щодо ухилення від податків простежуються в Україні?
 14. Які найбільш вагомі заходи щодо реформування податкової системи України призвели до відчутного збільшення податкових надходжень?
 15.  Критичні зауваження, які висловлюють науковці і практики до податкової системи і податкової політики України: огляд та визначення їх обґрунтованості.
 16. Аналітична оцінка динаміки ВВП і динаміки податкових доходів в Україні та інших державах.
 17. Які з податків мають найвагоміше значення в податковій системі України та інших держав: порівняльний аналіз.
 18.  Яка структура і тенденції податкової системи України?
 19. Взаємозв’язок податкового навантаження і економічного зростання.
 20. Яка структура і динаміка прямих податків в Україні?
 21. Яка структура і динаміка податків на споживання в Україні?
 22. Заходи щодо реформування податкової  системи в Україні.
 23.  Роль податку на додану вартість у податковій системі України та інших держав.
 24. Акцизний податок  та регулювання споживчого попиту.
 25.  Динаміка і структура прибуткових податків в Україні та інших державах.
 26.  Які цілі проведення митної політики в Україні?
 27.  Як реформування оподаткування доходів фізичних осіб відобразилось на доходах Зведеного бюджету України?
 28. Роль та динаміка плати за землю в доходах бюджетів України.
 29. Платежі за ресурси як інструмент їх ефективного використання.
 30. Рівень податкового навантаження в розвинених країнах. Чи вдалося країнам ЄС знизити рівень податків?
 31. Податкове навантаження на юридичних і фізичних осіб в Україні
 32. Податкове навантаження на суб’єктів малого підприємництва в Україні
 33. Податкове навантаження на фактори виробництва в Україні
 34. Податкове навантаження на споживання в Україні
 35. Розподіл податкового навантаження за галузями економіки
 36. Соціально-економічні наслідки надання пільг в Україні
 37. Втрати бюджету від надання пільг в Україні

 

Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення).

Готуючи експертну оцінку, студент:

 • обирає питання і погоджує його з викладачем;
 • досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підборку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;
 • готує висновок;
 • оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (практичному занятті) (до 6 хвилин).

Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Письмове оформлення не є обов’язковим.

5.2. Написання та захист наукового реферату

Теми наукових рефератів:

 1. Генезис оподаткування банків в Україні.
 2. Генезис оподаткування банків в світі.
 3. Роль банків у податковій системі.
 4. Особливості оподаткування банків податком на додану вартість.
 5. Особливості оподаткування банків податком на прибуток підприємств.
 6. Відповідальність банків за порушення податкового та митного законодавства.
 7. Податкова звітність банків, її зв’язок з бухгалтерською та фінансовою звітністю.
 8. Світовий досвід оподаткування банків та доцільність його використання в Україні.
 9. Проблеми оподаткування банків в Україні.
 10. Вплив податків на показники роботи банку..
 11.  Роль великих платників податків у податковій системі.
 12.  Робота Державної фіскальної служби з великими платниками податків: сутність, особливості, напрями удосконалення.
 13. Місце банків серед великих платників податків.
 14. Світовий досвід роботи з великими платниками податків.
 15. Проблеми оподаткування великих платників податків.
 16.  Особливості оподаткування нотаріусів.
 17. Роль нотаріусів у податковій системі.

Головна мета написання реферату – розкрити обрану тему. Тому студенти повинні відповідально поставитися до етапу вибору теми.

Готуючи експертну оцінку, студент:

 • обирає питання і погоджує його з викладачем; Теми в групі не повинні повторюватися. Староста групи протягом тижня після першої лекції, на якій оголошуються теми рефератів, висилає на e-mail викладача інформацію щодо обраних студентами тем рефератів.
 • досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює вибірку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років;
 • систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Літературні джерела добираються самостійно;
 • готує бібліографію у надрукованому вигляді (обсяг – до 6 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5. Структура: титульна сторінка, текст бібліографії, список опрацьованої літератури); На титульній сторінці обов’язково зазначати № теми реферату;
 • готує висновок;
 •  готує презентацію;
 • оприлюднює висновок в аудиторії на семінарі (практичному занятті) (до 6 хвилин).

Інформаційні та літературні джерела студент обирає самостійно. Обов’язковим є письмове оформлення та представлення викладачу використаних джерел інформації.

Реферат (експертну оцінку) необхідно надати на перевірку разом з усіма використаними джерелами засобами електронного зв’язку на e-mail викладача, що проводить практичні (семінарські) заняття у визначені викладачем строки.

Файл із текстом реферату має носити назву ПС_реф_КЕФ_Прізвище студента. У темі листа слід зазначити: ПС_реф_КЕФ_Прізвище Сстудента.

 

5.3. Переклад літературних джерел іншомовного походження з заданою проблематикою

Літературні джерела для перекладу підбираються викладачем або студентом (з обов’язковим узгодженням з викладачем). Переклад виконується у письмовій формі За результатами перекладу має бути відображена оцінка студентом опрацьованого матеріалу з огляду доцільності використання зарубіжного досвіду в Україні.

 

5.4. Виступ у студентському науковому дискусійному клубі

Викладачі, які ведуть практичні заняття з дисципліни організовують проведення наукового дискусійного клубу з податкової системи. Участь у роботі наукового дискусійного клубу передбачає наступні форми роботи:

 • підготовку і презентацію доповіді;
 • участь у дискусії, обговорення проблемних питань;

Участь у роботі дискусійного клубу дає можливість сформувати низку важливих навичок:

 • навчитися виступати перед аудиторією;
 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її;
 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • критично оцінювати думки інших учасників дискусії;
 • розширити свій професійний світогляд;
 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях;

Викладач визначає загальну тематику роботи дискусійного клубу, а також надає консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей, реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

 

5.5. Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ

Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає податкову проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції з податкової системи або проводить практичні заняття).

 

5.6. Участь у  олімпіаді з питань оподаткування та розвитку податкової системи України

Для участі у олімпіаді з питань управління податковими платежами студент самостійно відповідає в письмовій формі  на поставлені питання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни ( форма поточного контролю - екзамен).

 

 1. Структура екзаменаційного білета для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №

 

 1. Принципи побудови податкової системи
 2. Операції, що звільненні від оподаткування ПДВ.
 3. Доходи, що включаються до бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб і ставки податку.
 4. Підприємство «Обрій» є платником ПДВ і в поточному році сплачує ПДВ щомісячно. Підприємство здійснює операції за цінами, що є на рівні звичайних, якщо інше не зазначено окремо. Підприємство здійснило  наступні операції :

п/п

Дата операції

Зміст господарської операції

Первинний

документ

Сума,

 

1.

28.03

 

03.04

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за  поставку 20 холодильників власного виготовлення

Відвантажена продукція власного виробництва *

Податкова накладна від  03.04

100 000грн.

 

2.

10.04

Ввезено  обладнання у митному режимі імпорту

Ставка  ввізного  мита по відношенню до виробничого обладнання становить 15%.

Вантажна митна декларація від 10.04.

50 000 грн.

 

3.

15.04

 

 

23.04

Отримано на розрахунковий рахунок оплату за продукцію власного виготовлення, 10% вартості якої складає зворотна тара, що була повернута через 30 днів.

Відвантажена продукція власного виробництва

Податкова накладна від  15.04

20 000 грн.

 

4.

20.04

 

Відвантажена продукція** суб’єкту господарювання,  який не є платником ПДВ.

Податкова накладна  від 20.04

10 000грн.

 

*- звичайний рівень цін на даний обсяг отриманої сировини – 60000 грн. (без ПДВ)

** - звичайний рівень цін на даний обсяг поставленої продукції – 40000 грн. (без ПДВ)

Визначити строки та  суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету у березні та квітні.

 

5. ТзОВ “Укрінт” займається діяльністю у сфері будівництва та торгівлі. За підсумками звітного періоду підприємством  прийнято рішення на  загальних зборах засновників про виплату дивідендів у звітному році у розмірі 500 000 грн. Засновником товариства є нерезидент ПП  “Авако” (Польща), частка у статутному капіталі становить 50%.  ТзОВ “Укрінт”  є платником податку на прибуток і платником ПДВ. Визначити: 1) авансовий внесок на дивіденди та строки його сплати; 2)суму дивідендів, яку отримає нерезидент ПП  “Авако” 3) суму, строки сплати  податку  на прибуток  та строки подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств; 4)податок на доходи нерезидентів, строки його сплати та суму доходу, яку отримають нерезиденти. Всі показники для розрахунку податку на прибуток умовні:

№ п/п

Дата

Показники

Сума, грн.

1.

 

Виручка від реалізації продукції за рік, що передує звітному

1200 000

(з ПДВ)

2.

 

За 1  квартал звітного періоду  підприємство  сплатило податок на прибуток

10 000

3.

 

За 2  квартал звітного періоду  підприємство має  наступні   показники :

 

3.1.

 

Оподатковуваний  прибуток

400 000

 

25.04

Дивіденди  виплачено в грошовій формі  з банківського рахунку (банківська виписка від 25.04 )

500000

4.

 

За 3  квартал звітного періоду  підприємство має  наступні   показники:

 

4.1.

 

Доходи (первинні документи в наявності, що підтверджують  перехід прав власності на товари, продукцію)

960 000

(з ПДВ)

4.2

 

Собівартість, що  безпосередньо пов’язана з доходами

400 000

4.3

20.08

Отримано від нерезидента з Італії послуги з виробництва рекламного відеоролика, що пов’язано з господарською діяльністю ТзОВ “Укрінт” *(акт про виконання робіт від 20.08); курс НБУ на момент отримання послуг -10,4 грн./євро

5 000євро

 

15.08

Сплачено за послуги нерезиденту з Італії  (курс НБУ на момент передоплати – 10,4 грн / євро).

 

5.

 

За 4  квартал звітного періоду  підприємство має  наступні   показники:

 

5.1.

 

Оподатковуваний  прибуток

100 000

 

*  В конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною,  Польщею та Італією  зазначено, що  доходи, отримані від основної діяльності на території України можуть оподатковуватися у договірній державі (Україна), в якій вони виникають і оподатковуватися відповідно до законодавства України.

 

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

            Студент допускається до екзамену якщо за результатами поточного контролю він набрав  не менше 20 балів. На екзамен  5 завдань: 3 теоретичні питання і 2 ситуаційні задачі. Кожне завдання оцінюється в діапазоні 0 – 10 балів. Відповідно загальний результат екзамену оцінюється в діапазоні 0 – 50 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Відповідь, яка оцінюється в 10 балів має відповідати таким вимогам:

 • повний, розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленого питання або вирішення завдання;
 •  повний перелік необхідних для розкриття змісту питання економічних категорій та законів;
 • виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;
 • демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;
 • використання актуальних фактичних та статистичних даних, які підтверджують відповіді на питання;
 • знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань та вирішення практичних завдань, які того потребують;
 • відсутність помилок у схемі вирішення практичного завдання.

Відповідь, яка оцінюється в 8 балів має відповідати таким вимогам:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано одна з вищеназваних вимог (якщо вона явно потрібна для вичерпного розкриття питання);

або:

 • у цілому правильно розкритий за зазначеними вимогами зміст відповіді, але допущені незначні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) алгоритм вирішення практичного завдання відрізняється від правильного, але допущена помилка в цілому значно не впливає на кінцевий результат

Відповідь оцінюється в 6 балів, якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано дві вимоги;
 • одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання в 8 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;

Відповідь оцінюється в 4 балів, якщо:

 • згідно з вимогами до відповіді на найвищий бал не виконано три вимоги;
 • одночасно допущені дві незначних або одна значна помилка, які визначені у критерії оцінки питання в 6 балів;
 • зроблені під час вирішення практичного завдання відповіді та висновки є не повними;

Відповідь оці