Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Податкова звітність

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 

 

 

 

 

 

C.М. Шуляренко

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для виконання контрольних робіт з дисципліни

«Податкова звітність»

 

для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДУІТ

2018

 

 

 

 

 

 

 

УДК 657

 

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Податкова звітність» для студентів магістратури спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укладач к.е.н., доц. С.М. Шуляренко. – К.: ДУІТ – 2018. – 16 с.

 

 

Методичні рекомендації необхідні для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни «Податкова звітність», містять перелік тем курсу і їх короткий зміст; вимоги до оформлення контрольної роботи; критерії оцінювання контрольної роботи; завдання для виконання контрольних робіт та рекомендації щодо його виконання; перелік питань для підготовки до заліку; необхідний список літературних джерел для самостійного ознайомлення з дисципліною.

 

 

Рецензенти:

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано до друку

кафедрою обліку і оподаткування.

Протокол №__ від __________ 2018 року.

 

 

Схвалено

Методичною радою факультету

Протокол № __ від ________ 2018 року.

 

 

 

 

 

 

 

©

Шуляренко С.М., 2018

 

©

КДАВТ, 2018

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП..................................................................................................................................4

1 ПРОГРАМА КУРСУ «ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ»……………………..…………...5

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ……..…………………..7

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ……………………………...7

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ.……8

5 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ.........................................................…10

Рекомендована ЛІТЕРАТУРА................................................................................10

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки…………………………………...12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Податкова звітність» складена відповідно до освітньої програми підготовки «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є порядок складання і подання податкової звітності. Метою викладання навчальної дисципліни «Податкова звітність» є надання знань щодо теоретичних та практичних аспектів щодо порядку складання та подання податкової звітності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Податкова звітність» є

- дослідження видів податків та зборів, що справляються на території України;

- вивчення системи оподаткування, платників,ставок податків і зборів;

- набуття навичок розрахунку податків та зборів;

- набуття навичок заповнення форм податкової звітності, вивчення порядку її складання і подання;

- вивчення порядку виправлення помилок в податковій звітності;

- дослідження порядку подання електронної податкової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: види податків та зборів і порядок їх обчислення та сплати до бюджетів; систему чинного законодавства щодо порядку складання і подання податкової звітності; види податкової звітності, її обов’язкові реквізити; структуру форм податкової звітності та податкових розрахунків; джерела формування показників податкової звітності; граничні терміни подання податкової звітності; вміти: застосувати теоретичні знання на практиці; проводити податкові розрахунки; заповнювати податкову звітність,  критично оцінювати організацію та стан обліку в оподаткуванні, вносити обґрунтовані пропозиції щодо його вдосконалення.

Виконання контрольної роботи покаже уміння майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати законодавчу та нормативно-правову бази оподаткування щодо порядку заповнення податкової звітності підприємств. Наказами Міністерства фінансів України (МФУ) регламентується порядок заповнення податкової звітності. Нестабільність податкового законодавства ускладнює роботу облікового апарату і вимагає постійного відстеження змін та своєчасного внесення необхідних корективів в обліково-звітну систему підприємств. Тому основну увагу при написанні контрольної роботи повинно бути зосереджено на методиці складання податкової звітності за чинними на момент написання роботи формами звітів.

Надані методичні матеріали містять перелік тем курсу і їх короткий зміст; завдання для виконання контрольних робіт та критерії їх оцінювання; рекомендації щодо виконання роботи та її оформлення; перелік питань для підготовки до заліку; необхідний список літературних джерел для самостійного ознайомлення з дисципліною.

 

1 ПРОГРАМА КУРСУ «ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ»

 

Тема 1. Загальні вимоги до податкової звітності

Державне регулювання порядку складання і подання податкової звітності. Розділи Податкового кодексу України, що регламентують загальні вимоги до податкової звітності.

Податкова декларація. Поняття податкової декларації (розрахунку). Обов’язкові та додаткові реквізити податкової звітності. Податкові періоди та терміни подання податкових декларацій. Типи податкових декларацій.

Порядок складання та подання податкової звітності платниками податків до контролюючих органів. Організація складання та терміни подання податкової звітності. Особи, які несуть відповідальність за складання податкової звітності. Порядок подання податкової звітності: особисто, поштою, в електронному вигляді. Випадки неподання податкової звітності. Відповідальність за порушення строків подання або неподання податкової звітності.

Порядок внесення змін до податкової звітності.

Поняття електронного цифрового підпису. Схема приймання податкової звітності в електронному вигляді. Оформлення заявки на прийняття/видачу сертифіката відкритого ключового елемента. Складання угоди про передачу податкової звітності в електронному вигляді.

 

Тема 2. Відображення інформації про податки (збори) в фінансовій звітності

Склад та елементи фінансової звітності. Структура Балансу (Звіту про фінансовий стан). Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Відображення в балансі дебіторської та кредиторської заборгованості з податку на прибуток. Відстрочені податки в балансі.

Структура і зміст форми Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Особливості визначення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Зміст показника статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток», порядок його розрахунку. Складові іншого сукупного доходу та зміст статті «Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом».

Відображення в Звіті про рух грошових коштів, витрачань на оплату зобов’язань з податків і зборів.

Структура Приміток до річної фінансової звітності щодо податків і зборів. Особливості заповнення розділу XII. Податок на прибуток.

 

Тема 3. Податкова звітність з податку на прибуток

Нормативне регулювання порядку заповнення і подання звітності з податку на прибуток. Податковий (звітний) період для платників податку на прибуток.

Структура Податкової декларації з податку на прибуток. Порядок розрахунку бази оподаткування і пов’язаних з нею показників. Особливості заповнення обов’язкових реквізитів Податкової декларації. Алгоритм заповнення основної частини Податкової декларації. Порядок заповнення додатків до Податкової декларації з податку на прибуток. Зв’язок з фінансовою звітністю.

Порядок подання Податкової декларації з податку на прибуток.

 

Тема 4. Податкова звітність з податку на доходи фізичних осіб

Нормативне регулювання порядку заповнення і подання звітності з податку на доходи фізичних осіб. Порядок розрахунку бази оподаткування і пов’язаних з нею показників. Методика нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Обов’язки податкових агентів.

Структура Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку. Особливості заповнення обов’язкових реквізитів Податкового розрахунку. Алгоритм заповнення Податкового розрахунку.

Способи та граничні терміни подання Податкового розрахунку. Зв’язок з фінансовою звітністю.

 

Тема 5. Податкова звітність з податку на додану вартість

Об’єкт і база оподаткування ПДВ, алгоритм їх розрахунку. Електронне адміністрування податку на додану вартість. Первинні документи з обліку ПДВ. Податкова накладна. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

Звітні (податкові) періоди. Порядок подання податкової декларації. Особливості заповнення обов’язкових реквізитів Податкової декларації з ПДВ. Структура розділів податкової декларації з ПДВ. Склад додатків до Податкової декларації та особливості їх заповнення. Алгоритм заповнення розділів декларації і додатків до неї.

Порядок подання Податкової декларації з ПДВ. Зв’язок з фінансовою звітністю. Коригування сум ПДВ. Структура Додатку 1 до Податкової декларації з ПДВ.

 

Тема 6. Податкова звітність з інших загальнодержавних податків та зборів.

Порядок обчислення акцизного податку. Акцизна накладна. Порядок і строки сплати податку. Фінансовий облік акцизного податку. Алгоритм заповнення Декларації акцизного податку. Додатки до Декларації акцизного податку та особливості їх заповнення. Порядок подання. Зв’язок з фінансовою звітністю.
Порядок обчислення та сплати екологічного податку. Облік нарахування та сплати екологічного податку. Алгоритм заповнення Декларації екологічного податку та додатків до неї, порядок подання. Зв’язок з фінансовою звітністю.
Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з рентної плати та порядок її подання. Склад додатків до Податкової декларації з рентної плати. Порядок обчислення рентної плати в додатках. Зв’язок з фінансовою звітністю.

 

Тема 7. Податкова звітність з місцевих податків та зборів

Склад податку на майно. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та додатку до неї. Зв’язок з фінансовою звітністю.

Ставки земельного податку. Податковий (звітний) період. Порядок обчислення плати за землю. Строк сплати плати за землю. Орендна плата. Індексація нормативної грошової оцінки земель. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з плати за землю, особливості заповнення її реквізитів і розділів. Зв’язок з фінансовою звітністю.
Порядок обчислення та строки сплати збору за місця для паркування транспортних засобів. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів. Зв’язок з фінансовою звітністю.
Порядок обчислення і сплати туристичного збору. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з туристичного збору. 

Групи платників єдиного податку. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої-третьої груп. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи. Ставки єдиного податку. Податковий (звітний) період. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця. Структура Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи). Зв’язок з фінансовою звітністю.

 

Тема 8. Виправлення помилок в податковій звітності

Види помилок. Способи виправлення помилок в податковій звітності. Декларація звітна нова. Декларація уточнююча.

Різниця між поняттями «Недоплата» і «Недонарахування» податку (збору). Види і розміри штрафів при відображенні недоплати (недонархування) в Податковій звітності. Винні особи у неправдивій інформації податкової звітності. Порядок обчислення пені. Джерела сплати штрафних санкцій.

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Робота полягає у виконанні теоретичного та практичного завдання щодо обчислення основних видів податків та зборів на підприємстві та заповнення податкової звітності.

Завдання можна виконати самостійно до початку сесії за допомогою рекомендацій, наведених у третьому розділі методичних рекомендацій, або під час сесії по мірі виконання аналогічних завдань на практичних заняттях.

Контрольна робота повинна бути виконана та представлена на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за три дні до здачі іспиту з даної дисципліни.

Структура контрольної роботи:

 • титульний лист (із зазначенням шифру залікової книжки та групи, в якій навчається студент – Додаток А),
 • зміст,
 • відповідь на теоретичне питання,
 • практичне завдання,
 • список використаної літератури.

Виконувати роботу слід на аркушах стандартного паперу формату А4, 14 або 12 шрифтом Times New Roman, одинарним міжрядковим інтервалом, абзац – 1,25 см, нумерація сторінок у правому верхньому куті. Аркуші мають бути скріплені між собою канцелярською скріпкою (степлер не використовувати!) і вкладені у файл прозорий, або прошиті у швидкозшивач пластиковий з прозорим верхом.

Бланки форм податкової звітності повинні бути чинними (завантажити їх можна з довідкових бухгалтерських сайтів в мережі Internet, знайти серед випусків бухгалтерських видань, а також на кафедрі обліку і оподаткування КДАВТ).

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Студенти, які не виконали практичне завдання, або виконали його незадовільно (невірно обчислені суми податків та зборів; заповнені форми звітності, що втратили чинність), до здачі заліку не допускаються.

Для виправлення менш суттєвих помилок (наприклад, не всі реквізити заповнені в звітах тощо) робота повертається на доопрацювання не пізніше ніж за день до іспиту.

Контрольна робота підлягає захисту. Якщо на захисті роботи студент підтверджує якість виконаного завдання, то робота вважається зарахованою, а студент допускається до іспиту.

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 50, з них:

 • 20 балів за відповідь на теоретичне питання;
 • 30 балів за практичне завдання.

4 КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

 

4.1 Вибір варіанту контрольних завдань

Варіант завдань для виконання контрольної роботи обирається на основі останньої цифри шифру залікової книжки та першої літери прізвища студента:

Остання цифра шифру залікової книжки

Перша літера прізвища студента

Номер теоретичного питання

Номер варіанту практичного завдання

1

А-И

1

1

І-Р

2

2

С-Я

3

3

2

А-И

4

4

І-Р

5

5

С-Я

6

6

3

А-И

7

7

І-Р

8

8

С-Я

9

9

4

А-И

10

10

І-Р

11

1

С-Я

12

2

5

А-И

13

3

І-Р

14

4

С-Я

15

5

6

А-И

16

6

І-Р

17

7

С-Я

18

8

7

А-И

5

9

І-Р

6

10

С-Я

7

1

8

А-И

8

2

І-Р

9

3

С-Я

10

4

9

А-И

11

5

І-Р

12

6

С-Я

13

7

0

А-И

14

8

І-Р

16

9

С-Я

18

10

 

4.2 Теоретична частина контрольної роботи передбачає надання розгорнутої відповіді на теоретичне питання, що може складатись з підпунктів. Структуру Податкових декларацій, додатків до них описувати самостійно. Для відповідей використовувати Податковий кодекс України, накази МФУ про затвердження форм податкової звітності.

Теоретичні питання

1. Поняття податкової декларації (розрахунку). Обов’язкові та додаткові реквізити податкової звітності. Типи податкових декларацій.

2. Податкові періоди та терміни подання податкових декларацій. Способи подання.

3. Особи, які несуть відповідальність за складання податкової звітності. Випадки неподання податкової звітності. Відповідальність за порушення строків подання або неподання податкової звітності.

4. Схема приймання податкової звітності в електронному вигляді.

5. Структура Податкової декларації з податку на прибуток та алгоритм заповнення її основної частини.

6. Особливості заповнення обов’язкових реквізитів Податкової декларації з податку на прибуток. Структура і порядок заповнення додатків до Податкової декларації з податку на прибуток.

7. Особливості заповнення обов’язкових реквізитів Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та алгоритм заповнення розділу І.

8. Структура Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку та алгоритм заповнення розділу ІІ.

9. Особливості заповнення обов’язкових реквізитів Податкової декларації з ПДВ. Структура розділів податкової декларації з ПДВ.

10. Склад додатків до Податкової декларації та особливості їх заповнення. Порядок подання Податкової декларації з ПДВ.

11. Структура та алгоритм заповнення Декларації акцизного податку. Додатки до Декларації акцизного податку та особливості їх заповнення. Порядок подання.

12. Структура та алгоритм заповнення Декларації екологічного податку та додатків до неї, порядок подання.

13. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з рентної плати та порядок її подання.

14. Склад додатків до Податкової декларації з рентної плати. Порядок обчислення рентної плати в додатках (на прикладі одного додатку).

15. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та додатку до неї.

16. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації з плати за землю, особливості заповнення її реквізитів і розділів.

17. Структура та алгоритм заповнення Податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та з туристичного збору.

18. Структура та алгоритм заповнення Податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи).

 

4.3 Практичне завдання

Протягом І кварталу 20ХХ р. ТОВ “АБВ” (ЄДРПОУ 12345678, 04211, пр.Г.Сталінграду, 2, тел. 4198901) були здійснені наступні господарські операції (грн.):

 

з/п

Господарська операція

Номер варіанту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Сума нарахованої амортизації виробничого обладнання

45300

45500

45800

45890

46090

46390

46480

46780

46980

47280

2

Отримано матеріали від постачальника ТОВ «ГДЕ»

27920

28120

28420

28510

28710

29010

29100

29400

29600

29900

3

Отримано запчастини від постачальника ТОВ «ЖЗІ»

26600

26800

27100

27190

27390

27690

27780

28080

28280

28580

4

Нараховані і сплачені відсотки за кредитом банку

7350

7550

7850

7940

8140

8440

8530

8830

9030

9330

5

Нарахована зарплата і ЄСВ адміністративного персоналу

28930

29130

29430

29520

29720

30020

30110

30410

30610

30910

6

Здійснено витрати на рекламу

11090

11290

11590

11680

11880

12180

12270

12570

12770

13070

7

Здійснено витрати на пакування і транспортування продукції

1520

1720

2020

2110

2310

2610

2700

3000

3200

3500

8

Нараховано заробітну плату і ЄСВ працівникам виробничого цеху

114930

115130

115430

115520

115720

116020

116110

116410

116610

116910

9

Реалізовано виробниче обладнання підприємству (платнику ПДВ) (без ПДВ)

183790

183990

184290

184380

184580

184880

184970

185270

185470

185770

10

Відвантажено товари покупцю ТОВ «КЛМ» (платнику ПДВ);

2063140

2063340

2063640

2063730

2063930

2064230

2064320

2064620

2064820

2065120

 

собівартість реалізованих товарів

900546

900746

901046

901136

901336

901636

901726

902026

902226

902526

11

Відвантажено товари покупцю ТОВ «НОП» (платнику ПДВ);

838510

838710

839010

839100

839300

839600

839690

839990

840190

840490

 

собівартість реалізованих товарів

650879

651079

651379

651469

651669

651969

652059

652359

652559

652859

12

Відвантажено товари покупцю ТОВ «РСТ» (платнику ПДВ);

222290

222490

222790

222880

223080

223380

223470

223770

223970

224270

 

собівартість реалізованих товарів

123190

123390

123690

123780

123980

124280

124370

124670

124870

125170

13

Перераховано платнику ПДВ кошти за послуги зв’язку та Інтернет (передоплата)

1920

2120

2420

2510

2710

3010

3100

3400

3600

3900

14

Нараховано і отримано штраф від покупця за невиконання умов договору

2730

2930

3230

3320

3520

3820

3910

4210

4410

4710

15

Придбано нове обладнання від платника ПДВ

265190

265390

265690

265780

265980

266280

266370

266670

266870

267170

16

Сплачено банку кошти за розрахунково-касове обслуговування

6690

6890

7190

7280

7480

7780

7870

8170

8370

8670

 
 

Таблиці для заповнення

1. Протягом І кварталу 20ХХ р. ТОВ “АБВ” (ЄДРПОУ 12345678, 04211, пр.Г.Сталінграду, 2, тел. 4198901) були здійснені наступні господарські операції (грн.):

з/п

Господарська операція

Варіант __

Сума, грн.

1

Сума нарахованої амортизації виробничого обладнання

 

2

Отримано матеріали від постачальника ТОВ «ГДЕ»

 

3

Отримано запчастини від постачальника ТОВ «ЖЗІ»

 

4

Нараховані і сплачені відсотки за кредитом банку

 

5

Нарахована зарплата і ЄСВ адміністративного персоналу

 

6

Здійснено витрати на рекламу

 

7

Здійснено витрати на пакування і транспортування продукції

 

8

Нараховано заробітну плату і ЄСВ працівникам виробничого цеху

 

9

Реалізовано виробниче обладнання підприємству (платнику ПДВ) (без ПДВ)

 

10

Відвантажено товари покупцю ТОВ «КЛМ» (платнику ПДВ);

собівартість реалізованих товарів

 

11

Відвантажено товари покупцю ТОВ «НОП» (платнику ПДВ);

собівартість реалізованих товарів

 

12

Відвантажено товари покупцю ТОВ «РСТ» (платнику ПДВ);

собівартість реалізованих товарів

 

13

Перераховано платнику ПДВ кошти за послуги зв’язку та Інтернет (передоплата)

 

14

Нараховано і отримано штраф від покупця за невиконання умов договору

 

15

Придбано нове обладнання від платника ПДВ

 

16

Сплачено банку кошти за розрахунково-касове обслуговування

 

 

Підприємство не здійснює коригування фінансового результату до оподаткування на різниці.

1. Зробити можливі бухгалтерські проведення. Визначити (нарахувати) податок на прибуток та суму нерозподіленого прибутку.

2. Заповнити перший розділ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

3. Заповнити основну частину Податкової декларації з податку на прибуток за І квартал 20ХХ р.

4. Скласти основну частину Податкової декларації з ПДВ (індивідуальний номер платника ПДВ 123456789012, вважати, що всі операції були здійснені в березні 20ХХ року).

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За аналогічн. період попер.року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

2000

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

2050

(                  )

(                   )

Валовий:  

     прибуток 

2090

 

 

     збиток 

2095

(                  )

(                   )

Інші операційні доходи 

2120

 

 

Адміністративні витрати 

2130

(                  )

(                   )

Витрати на збут

2150

(                  )

(                   )

Інші операційні витрати 

2180

(                  )

(                   )

Фінансовий результат від операційної діяльності:  

     прибуток 

2190

 

 

     збиток  

2195

(                  )

(                   )

Дохід від участі в капіталі 

2200

 

 

Інші фінансові доходи 

2220

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Фінансові витрати 

2250

(                  )

(                    )

Втрати від участі в капіталі 

2255

(                  )

(                    )

Інші витрати 

2270

(                  )

(                    )

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

 

 

збиток

2295

(                  )

(                    )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

 

 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування

2305

 

 

Чистий фінансовий результат:  

     прибуток 

2350

 

 

     збиток 

2355

(                  )

(                    )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 

Код
рядка

За звітний
період 

За аналогічний
період попер. року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

 

 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

 

 

Накопичені курсові різниці

2410

 

 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

 

 

Інший сукупний дохід

2445

 

 

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

 

 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

 

 

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

 

 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

 

 

 

 

1. Відображення господарських операцій ТОВ “АБВ” І кварталу 20ХХ р.

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

ПЗ з ПДВ

ПК з ПДВ

дебет

кредит

1

Нарахована амортизація виробничого обладнання

 

 

 

 

 

2

Отримано матеріали від постачальника ТОВ «ГДЕ»

 

 

 

 

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

 

3

Отримано запчастини від постачальника ТОВ «ЖЗІ"

 

 

 

 

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

 

4

Нараховано відсотки за кредитом банку

 

 

 

 

 

Сплачено відсотки за кредитом банку

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

5

Нарахована зарплата і ЄСВ адміністративного персоналу

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

6

Здійснено витрати на рекламу

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

7

Здійснено витрати на пакування і транспортування продукції

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

8

Нараховано заробітну плату і ЄСВ працівникам виробничого цеху

 

 

 

 

 

9

Реалізовано виробниче обладнання підприємству (платнику ПДВ)

 

 

 

 

 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

10

Передано товари покупцю ТОВ«КЛМ»

 

 

 

 

 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 

 

Відображено собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

11

Передано товари покупцю ТОВ«НОП»

 

 

 

 

 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 

 

 

Відображено собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

12

Передано товари покупцю ТОВ «РСТ»

 

 

 

 

 

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

 

 

 

 

 

Відображено собівартість реалізованих товарів

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

13

Перераховано платнику ПДВ кошти за послуги зв’язку та Інтернет (передоплата)

 

 

 

 

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

 

14

Нараховано штраф покупцю за невиконання умов договору

 

 

 

 

 

Отримано штрафи від покупця за невиконання умов договору

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

15

Придбано нове обладнання від платника ПДВ

 

 

 

 

 

Відображено податковий кредит з ПДВ

 

 

 

 

 

16

Сплачено банку кошти за розрахунково-касове обслуговування

 

 

 

 

 

Віднесено на фінансові результати

 

 

 

 

 

17

Нараховано податок на прибуток

 

 

 

 

 

18

Визначено суму нерозподіленого прибутку

 

 

 

 

 

19

Разом обсяги постачання (без ПДВ)

х

х

 

х

х

20

Разом обсяги придбання (без ПДВ)

х

х

 

х

х

21

Разом ПЗ з ПДВ

х

х

х

 

х

22

Разом дозволений ПК з ПДВ

х

х

х

х

 

 

 

 

 

 

5 ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 

 1. Обов’язкові реквізити податкової звітності.
 2. Граничні терміни подання податкової звітності. Способи подання податкової звітності.
 3. Структура декларації з податку на прибуток, порядок заповнення і подання. Склад додатків.
 4. Порядок заповнення звітності з податку на доходи фізичних осіб.
 5. Структура податкової декларації з податку на додану вартість.
 6. Склад додатків до податкової декларації з податку на додану вартість.
 7. Порядок подання податкової декларації з податку на додану вартість.
 8. Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку та додатків.
 9. Особливості заповнення звітності з рентної плати.
 10. Відображення плати за землю у податковій звітності.
 11. Звітність зі збору за місця для паркування транспортних засобів та з туристичного збору.
 12. Особливості заповнення звітності платників єдиного податку – юридичних осіб.

 

Рекомендована ЛІТЕРАТУРА

1. Господарський кодекс України від 16 .01.2003 р. №436-IV.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI.

3. Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 20.10.2015№897 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства».

4. Наказ МФУ «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» від 13.01.2015 р. №4.

5. Наказ МФУ «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 02.10.2015 №859.

6. Наказ МФУ від 28.01.2016 №21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».
7. Наказ МФУ від 23.01.2015 №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».

8. Наказ МФУ від 17.08.2015 №715 «Про затвердження форми Податкової декларації екологічного податку».

9. Наказ МФУ від 17.08.2015 №719 «Про затвердження податкової декларації з рентної плати».

10. Наказ МФУ від 16.06.2015 №560 «Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)».

11. Наказ МФУ від 10.04.2015 № 415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку».

12. Наказ МФУ від 10.04.2015 № 408 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

13. Наказ МФУ від 09.07.2015 №636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору».
16. Наказ МФУ від 19.06.2015 №578«Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку».
17. Наказ МФУ від 28.03.2013 №433 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності».
18. Наказ МФУ від 29.11.2000 №302 «Про Примітки до річної фінансової звітності».
19. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 16.07.1999 №996-XIV. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

20. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Наказ МФУ від 07.02.2013 №73. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

 

Інформаційні ресурси

1. Міністерство фінансів України. Режим доступу: www.minfin.gov.ua

2. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/

3. Бухгалтерские новости. Режим доступу: https://i.factor.ua/news/

4. Вся база «Законодавство України». Офіційний веб-портал Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/a#Find

5. Форум про оподаткування, бухгалтерський облік та звітність в Україні. Режим доступу: http://forum.byhgalter.com/

6. Бухгалтер 911. Режим доступу: http://buhgalter911.com/

7. Украинский бухгалтер. Режим доступу: http://vk.com/ukrainskiy.buhgalter

Додаток А

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Інститут управління, технологій та права

 

Факультет управління і технологій

 

Кафедра обліку і оподаткування

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

 

 

 

Виконав (ла):

Студент (ка) __ курсу

спеціальність «_________»

заочної форми навчання

 __________________(П.І.Б.)

Шифр:________

 

 

Перевірив: __________(П.І.Б.)

_________________________

(кількість балів, підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018