Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

ПОДАТКОВИЙ АУДИТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет обліку та податкового менеджменту

Кафедра аудиту

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 20__ р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«ПОДАТКОВИЙ АУДИТ»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

 

071 «Облік і оподаткування»

 

освітня програма /

спеціалізація

«Податковий менеджмент» / «Податковий менеджмент»

 

тип дисципліни

 

обов’язкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри ___________  О. А. Петрик

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник(и):

 

Проскура К. П., д.е.н., доцент, професор кафедри аудиту, katarinam@ukr.net
Бугай Н. О., к.е.н., доцент, доцент кафедри аудиту, super.bsv2011@ukr.net

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна

 

Семестр —

2

 

Кількість кредитів ECTS —

4

 

Форма підсумкового контролю —

екзамен

 

Мова(и) викладання

українська та/або англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Проскура К. П., 2018

© Бугай Н. О., 2018

© КНЕУ, 2018

 

ЗМІСТ

 

Стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ……………………..

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств…..........................................

6

Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві……………………...

6

Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств ……...........................................

6

Тема 4. Аудит податку на додану вартість…………………………………………

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)……………………………………………………….....

 

7

Тема 6. Аудит акцизного податку………………......................................................

7

Тема 7. Аудит інших податків………………………………………………………

7

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства………....

7

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування……………….

7

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування……………………..

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

9

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

9

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………

 

12

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………...

12

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни……...

13

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ………………………………………………………………

 

13

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ…………………………………………………………………………

 

14

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи..

14

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………….

 

15

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)………………………………………………………………………………

 

 

19

6.1. Структура екзаменаційного білету………………………………………..

19

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента…………………..

19

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен………………….

21

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………

22

7.1. Основна література ………………………………………………………...

22

7.2. Додаткова література ………………………………………………………

22

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси ……………………….........

23

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Податковий аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент»..

Анотація навчальної дисципліни:

З процесом оподаткування підприємств тісно пов’язана необхідність формування облікових даних, необхідних для визначення оподаткованої бази, обліку нарахованих та сплачених податків, організації контролю за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податків підприємством. При цьому функції контролю за нарахуванням та сплатою податків виконують як органи внутрішнього контролю підприємства, так і поширеною є практика зовнішнього контролю, що може здійснюватися незалежними аудиторами. Здійснення податкового аудиту на підприємстві незалежними аудиторами сприяє зниженню підприємницького та податкового ризиків, уникненню помилок, пов’язаних з податковими розрахунками, оптимізації оподаткування, забезпеченню впевненості користувачів у достовірності податкової звітності. Саме тому аудит оподаткування останнім часом став однією з аудиторських послуг (перевірок), яка користується значним попитом у замовників, що таким чином прагнуть оптимізувати розміри сплачуваних податків та убезпечити себе від значних фінансових втрат, що потенційно виникають внаслідок порушення податкового законодавства. Здійснення аудиту оподаткування вимагає спеціальних знань та навиків аудиторів.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Податковий аудит» базується на фундаментальних знаннях з таких курсів як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий аналіз суб’єктів підприємницької діяльності», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Господарське право», «Комп`ютерні інформаційні системи в аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку».

Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 •  сформувати та розвинути у студентів глобальні, загальні і професійні компетентності у сфері податкового аудиту;
 •  розкрити сутність, значення і роль аудиту оподаткування підприємств в сучасних умовах господарювання; засвоїти методичні підходи до аудиту оподаткування підприємств, перспективи удосконалення професійної діяльності аудиторів в даному напрямі;
 •  розкрити особливості організації, документування та методичні прийоми при здійсненні податкового аудиту в розрізі окремих податків;
 •  оволодіти знаннями щодо окремих вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг при виконанні окремих завдань аудиту оподаткування підприємств та надання аудиторських послуг в галузі оподаткування (планування проведення аудиту та надання інших видів аудиторських послуг, формування аудиторських доказів, оформлення аудиторської документації (робочих документів), аудиторських звітів);
 •  навчити застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних аудиторських завдань щодо перевірки правильності нарахування та сплати податків підприємством, звітування до контролюючих органів, виявлення та усунення порушень податкового законодавства, консультування підприємств з питань оподаткування та надання інших аудиторських послуг;
 •  розвинути у студентів аналітичні здібності і творче мислення при роботі з інформацією, спонукати до самонавчання, самовдосконалення, набуття актуальних знань і досвіду;
 •  активізувати науково-дослідну діяльність студентів з вивчення, використання та вдосконалення законодавчої і нормативної бази з питань оподаткування, застосування норм податкового законодавства при вирішенні практичних завдань з аудиту оподаткування підприємств.

Предмет дисципліни – теоретичні та практичні основи оподаткування підприємств та контролю та дотриманням платниками податків норм податкового законодавства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання найбільш передових концептуальних і методологічних підходів у галузі податкового аудиту, зокрема, сучасних категорій, теорій, концепцій і технологій аудиту оподаткування підприємницької діяльності; норм податкового законодавства.
 2. Уміння критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей у сфері податкового аудиту, зокрема, розробляти та застосовувати методики аудиторської перевірки податку на додану вартість, ПДФО, військового збору і ЄСВ; акцизного податку та інших податків і платежів; надавати консалтингові послуги з питань оподаткування, розрахунку податків та складання податкової звітності для клієнтів, податкового планування та оптимізації розмірів податкових платежів підприємства, надання інших аудиторських послуг у сфері оподаткування.                            _______
 3. Комунікація здатність спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі податкового аудиту, зокрема, здійснювати ділове листування із замовником податкового аудиту та іншими учасниками аудиторського процесу.                                          ________
 4. Автономність та відповідальність ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна автономність під час їх реалізації, зокрема, здатність застосовувати норми податкового законодавства при виконанні завдань з аудиту оподаткування; здатність інтегрувати на практиці відповідні знання та навики щодо прийняття і документування виконання завдань з аудиту оподаткування, оцінювання бізнесу клієнта, оцінювання ризиків діяльності, суттєвості помилок, планування та перевірки податкових звітів, надання рекомендацій щодо порядку виправлення виявлених помилок та порушень податкового законодавства, допущених платниками податків.                                                                                                                    ______

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми «Облік і аудит».

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств

 

Сутність аудиту оподаткування підприємств, його види, мета і завдання. Вимоги міжнародних стандартів аудиту і тип завдання з податкового аудиту, його предмет та застосовувані критерії. Характеристика податкового аудиту і аудиту оподаткування: спільне та відмінне. Аудит податків як завдання з виконання узгоджених процедур. Аудит податків як аудиторська послуга

Аудит податків як завдання з надання впевненості. Оцінка належності критеріїв за такими характеристиками, як доречність, повнота, достовірність, нейтральність, зрозумілість. Характер тристоронніх відносини у завданні з податкового аудиту (платник – аудитор – держава). Характер двосторонніх відносини у завданні аудиту податків (платник – аудитор). Етичні вимоги при виконанні завдання з аудиту оподаткування підприємств.

 

Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві

 

Загальні підходи до організації та методики виконання процедур аудиторської перевірки. Прийняття першого завдання з податкового аудиту та подальше подовження співпраці з клієнтом. Узгодження умов завдання з аудиту оподаткування. Загальні аспекти планування аудиту оподаткування. Загальні оцінки суттєвості, рівня аудиторського ризику. Джерела та процедури отримання доказів. Аудиторська вибірка та інші вибіркові процедури. Загальні вимоги до робочих документів аудитора. Пояснення відповідальної сторони. Консультування із складних та спірних питань. Документування в завданні з податкового аудиту.

 

Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

 

Завдання аудиту податку на прибуток підприємств. Нормативна база та методичні підходи до розрахунку податку на прибуток підприємств. План і програма перевірки. Джерела інформації для аудиту податку на прибуток підприємств, оцінка достовірності і достатності аудиторських доказів. Методика перевірки показників декларації з податку на прибуток підприємств. Оцінка аудиторського ризику та суттєвості при перевірці податку на прибуток підприємств. Аудиторські докази для перевірки правильності нарахування та повноти сплати податку. Процедури перевірки доходів і витрат, що враховуються при обчисленні податку на прибуток. Аудит найбільш актуальних позицій – операцій з пов’язаними особами та  контрольованими операціями. Методика перевірки відстрочених податкових активів та зобов’язань і витрат з податку на прибуток. Склад робочих документів аудитора. Заключні процедури аудиту податку на прибуток. Узагальнення результатів перевірки, надання звіту.

 

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

 

Завдання аудиту податку на додану вартість. Правові основи оподаткування ПДВ та методика обчислення податку. План і програма перевірки. Джерела інформації для аудиту ПДВ, оцінка достовірності і достатності аудиторських доказів. Оцінка аудиторських ризиків та суттєвості. Аудиторські докази для перевірки правильності нарахування та повноти сплати (відшкодування) податку. Методика перевірки показників декларації з ПДВ та даних реєстру виданих і отриманих податкових накладних. Документування перевірки податку на додану вартість. Процедури перевірки дотримання норм податкового законодавства. Заключні процедури аудиту податку на додану вартість. Узагальнення та оформлення результатів перевірки.

 

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

 

Правові основи аудиту оподаткування доходів фізичних осіб. Підходи до організації і методики виконання процедур аудиторської перевірки ПДФО, військового збору і ЄСВ. План і програма перевірки.  Процедури аудиторської перевірки ПДФО, військового збору і ЄСВ, аудиторські докази. Оцінка аудиторських ризиків. Специфічні аспекти аудиту ПДФО, військового збору і ЄСВ. Склад робочих документів аудитора. Оформлення результатів перевірки.

 

Тема 6. Аудит акцизного податку

 

Організація і методика виконання процедур аудиторської перевірки акцизного податку. Правові основи акцизного оподаткування. Програма і процедури аудиторської перевірки акцизного податку та окремими групами підакцизних товарів. Аудиторські докази для перевірки правильності нарахування та сплати акцизного податку. Взаємодія з державними органами та третіми особами при аудиті акцизного податку. Відповідальність управлінського персоналу. Склад робочих документів аудитора. Оформлення результатів перевірки.

 

Тема 7. Аудит інших податків

 

Аудит податку на майно. Склад податку: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю). Аудит податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування. Аудит транспортного податку; платники, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, податкові пільги, терміни сплати та звітування. Плата за землю: платники, об’єкт та база оподаткування, ставки, податкові пільги, терміни сплати. Аудит збору за спеціальне використання води. Аудит екологічного податку, платники податку, хто не є платниками, об’єкт та база оподаткування. Ставки податку в залежності від видів забруднення та особливості їх застосування. Порядок подання звітності та сплати податку. Планування, оцінка аудиторських ризиків, оцінка суттєвості. Аналіз нормативної бази. Узагальнення та оформлення результатів перевірки.

 

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства

 

Узагальнення результатів аудиту оподаткування, аналіз та систематизація виявлених порушень. Аналіз і систематизація виявлених порушень та надання пропозицій замовнику. Види аудиторських звітів. Формат та зміст звіту із завдання з податкового аудиту та аудиту податків. Інша інформація й пояснення у звіті. Підстава для модифікації думки аудитора. Підстава для відмови від виконання завдання.

 

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування

 

Форми консультування з питань оподаткування. Правові відносини аудитора та замовника щодо консультування з питань оподаткування. Порядок надання послуг з консалтингу. Методика консультування замовника з податкових питань. Аналіз діючої системи оподаткування і розробка пропозицій щодо формування оптимальної системи оподаткування, виходячи зі специфіки діяльності клієнта. Податкове планування, прогнозування, оптимізація розмірів податкових платежів. Відповідальність консультанта перед замовником та державою. Оформлення результатів консалтингу.

 

 

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування

 

Визначення бази оподаткування та розрахунок сум податків до сплати для клієнта. Складання податкових декларацій. Виправлення помилок в податкових деклараціях та розробка рекомендацій щодо їх виправлення. Представництво інтересів клієнта в органах державної реєстрації, податкових органах, фондах соціального страхування та інших державних органах. Супроводження клієнта в процесі адміністративного або судового оскарження результатів податкових перевірок. Підвищення кваліфікації персоналу з питань оподаткування.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. Карта навчальної роботи студента.

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни «Податковий аудит» (обов’язкова)

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств

2

2

Семінарське заняття 2.
Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві

2

3

Семінарське заняття 3.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

2

4

Семінарське заняття 4.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

2

5

Семінарське заняття 5.

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

2

6

Семінарське заняття 6.

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

2

7

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

8

Семінарське заняття 7.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

2

9

Семінарське заняття 8.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

2

10

Семінарське заняття 9.

Тема 6. Аудит акцизного податку

2

11

Семінарське заняття 10.

Тема 7. Аудит інших податків

3

12

Семінарське заняття 11.

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства

3

13

Семінарське заняття 12.

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування

3

14

Семінарське заняття 13.

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування

3

15

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою*

5

2. Написання реферату*

5

3. Написання есе*

5

4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою*

5

5. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою*

5

6. Підготовка презентації за заданою тематикою у форматі PowerPoint*

5

7. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки*

5

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)**

10

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою**

10

10. Наукові публікації студента тощо**

10

11. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

Підсумковий контроль – екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

* Оцінка за підготовку доповідей і презентацій на семінарському занятті попередньо перевірених викладачем й захищених самостійних робіт.

** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть виставлятись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок студентів, набутих під час навчання, містить такі складники:

 • поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результатів під час вивчення дисципліни;
 • підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та  оцінювання її результатів після вивчення дисципліни.

Поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни здійснюється з метою перевірки знань, умінь та навичок студентів під час проведення аудиторних занять, а також для перевірки результатів виконання та захисту завдань самостійної роботи. Завданням поточного контролю є перевірка рівня: засвоєння відповідного навчального матеріалу, набуття знань та сформованості навичок вирішення конкретних питань та ситуацій, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислювати сутність змісту матеріалу заняття, сформованості вмінь публічно чи письмово обґрунтувати власну точку зору, уміння працювати в команді, здатність нести відповідальність за надані рекомендації та прийняті рішення тощо.

При поточному контролі результатів навчання студентів під час вивчення обов’язкових дисциплін оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме: на денній та заочній формах навчання:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою навчальною програмою.

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які студент набув після опанування навчального матеріалу з дисципліни.

Контрольна (модульна) робота проводиться у формі: відповідей на теоретичні питання; розв’язання практичних завдань.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння студентами робочої навчальної програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів.

 

Підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів здійснюється для оцінювання знань, умінь та навичок студентів з дисципліни «Податковий аудит» і проводиться у формі письмового екзамену.

Загальна кількість балів студентів з вивчення дисципліни “Податковий аудит” (100) розподіляється таким чином:

- відповіді на аудиторних заняттях − 30 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи −10 балів;

- виконання індивідуальних завдань − 10 балів,

- складання іспиту – 50 балів.

На початку вивчення дисципліни “Податковий аудит” (на першому / другому лекційному занятті) студенти отримують таку інформацію від викладача щодо організації самостійної роботи: обов’язкові та вибіркові завдання; терміни їх виконання; кількість балів за кожен вид роботи; час проведення консультацій та індивідуальних занять; інформація про розміщення робочої навчальної програми дисципліни “Податковий аудит ” (сайт Університету), якою передбачено перелік завдань та критерії оцінювання знань студентів, що формалізовано у Карті навчальної роботи студента.

Після одержання інформації про всі види самостійної роботи студента з цієї дисципліни, обов’язкові та вибіркові завдання, максимальну кількість балів, які можна отримати за їх виконання, кожен студент самостійно роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента. У визначенні і погоджені з викладачем терміни студент виконує завдання та звітує про це. Отримані студентом за виконання різних видів самостійної роботи бали виставляються викладачем в електронному журналі обліку успішності студентів.

За результатами поточного і підсумкового контролю та оцінювання рівня засвоєння матеріалу у формі усного і письмового опитування, проведення модульних контрольних робіт та перевірки індивідуальних самостійних робіт, складання іспиту студенти можуть отримати від 0 до 100 балів.

Шкалу і критерії оцінювання за певний вид робіт на семінарському (практичному) занятті, диференційованого відповідно до рівня знань студентів, наведено у таблиці.

Кількість балів за кожне окреме завдання встановлюється з урахуванням рівня його складності і завдань, які повинен виконати студент при підготовці до нього, що зазначається у Карті самостійної роботи студента.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент денної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольних (модульних) робіт

В кінці семестру виконується одна модульна контрольна робота, яка складається з чотирьох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-6 балів.

Максимальна кількість балів за модульний контроль – 10 балів.

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0—50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з дисципліни «Податковий аудит» (обов’язкова)

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та теманавчального заняття

Максимальна

кількість балів

1

Контактне заняття 1.
Тема 1. Сутність аудиту оподаткування підприємств

1

2

Контактне заняття 2.
Тема 2. Організація аудиту оподаткування на підприємстві

1

3

Контактне заняття 3.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

1

4

Контактне заняття 4.
Тема 3. Аудит податку на прибуток підприємств

2

5

Контактне заняття 5.

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

1

6

Контактне заняття 6.

Тема 4. Аудит податку на додану вартість

2

7

Контактне заняття 7.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

1

8

Контактне заняття 8.

Тема 5. Аудит оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО, військовий збір і єдиний соціальний внесок)

2

9

Контактне заняття 9.

Тема 6. Аудит акцизного податку

2

10

Контактне заняття 10.

Тема 7. Аудит інших податків

2

11

Контактне заняття 11.

Тема 8. Оформлення результатів аудиту оподаткування підприємства

2

12

Контактне заняття 12.

Тема 9. Надання консалтингових послуг з питань оподаткування

2

13

Контактне заняття 13.

Тема 10. Інші аудиторські послуги з питань оподаткування

1

14

Контрольна (модульна) робота

5

Усього балів за роботу на заняттях:

25

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Домашнє самостійне завдання (письмова контрольна робота) –обов’язкове

20

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

3. Написання реферату

5

4. Написання есе

5

5. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

6. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

7. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

8. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

9. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

10

10. Наукові публікації студента тощо

10

11. Участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань 82

для самостійної роботи студентів:

25

Підсумковий контроль – екзамен

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності − участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо − можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Загальна кількість балів за поточну успішність студентів заочної форми навчання з дисципліни «Податковий аудит» розподіляється таким чином:

- відповіді на контактних заняттях − 20 балів;

- виконання контрольної (модульної) роботи − 5 балів;

- виконання самостійної контрольної роботи – 20 балів;

- виконання індивідуального завдання − 5 балів,

- складання іспиту – 50 балів.

Разом − 100 балів.

Деталізацію видів робіт, об’єктів контролю та їх оцінювання наведено у карті самостійної роботи:

 

Оцінювання роботи студентів під час контактних занять у період установчої та екзаменаційної сесій: оцінюється у межах 20 балів згідно наведеної карти самостійної роботи студентів.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання має право їх відпрацювати за графіком консультацій.

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі.

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально – лікарняний, медична довідка, повістка тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

Оцінка виконання контрольної (модульної) роботи

 

Модульна контрольна робота складається з двох теоретичних питань і одного ситуаційного завдання. Кожне теоретичне питання оцінюється в 0-1 бал і ситуаційне завдання в 0-3 балів.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 5 балів.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

З дисципліни «Податковий аудит» не проводиться дистанційна форма навчання.

 

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота студента (СРС) − це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

Самостійна робота студентів є однією з форм організації навчального процесу, якій відводиться важливе місце при опануванні студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень економічного контролю. Вона виконується у вільний від обов’язкових навчальних занять за розкладом час і включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу за питаннями;
 • роботу з нормативно-правовими документами, що регулюють порядок та визначають особливості організації і проведення економічного контролю;
 • самостійне опрацювання і вивчення окремих питань за тематикою дисципліни згідно наведеного нижче переліку;
 • виконання домашніх завдань теоретичного і практичного характеру;
 • підготовку до практичних занять, модульних контрольних робіт, інших форм поточного контролю знань;
 • виконання індивідуальних вибіркових завдань за рекомендованим переліком;
 • переклад іноземних текстів з питань теорії і практики економічного контролю;
 • систематику вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт.

Перелік завдань для самостійної роботи студентів, форми її організації та звітності, терміни виконання і максимальна кількість балів, які можна отримати за виконання цих завдань, подано у Карті навчальної роботи студента. Карта навчальної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з кожної дисципліни.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують у процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

До індивідуальних завдань належать: підготовка рефератів, есе, виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці.

 

 

 

Таблиця

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до аудиторних занять

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

1.3. Підготовка до семінарських (практичних, індивідуальних) занять

1.4. Підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю

1.1. Усне опитування

1.2. Перевіркаправильності виконання завдань

1.3. Тестування

1.4. Написання контрольної роботи тощо

ІІ. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

2.2. Написання реферату (есе) на задану тему

2.3. Аналітичний розгляд наукової публікації

2.4. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Casestudy)

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або індивідуальних контрольних робіт

2.2. Обговорення (захист) реферату (есе) під час аудиторних занять або ІКР

2.3. Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

2.4. Розгляд підготовлених матеріалів, участь у діловій грі

2.5. Перевірка правильності виконання завдань

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

3.3. Виконання завдань у рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

3.3. Використання матеріалів у звіті з НДР

 

Вимоги до виконання самостійної пошуково-аналітичної та наукової роботи

 

Завдання виконується в письмовому вигляді на аркушах паперу формату А4, шрифт TimesNewRoman, 14, інтервал 1,5, поля: ліве 2,5 см, праве 1,5 см, верхнє і нижнє по 2 см. Нумерація сторінок проставляється у правому верхньому куті. Обсяг роботи 3-20 сторінок (залежно від виду і форми виконання завдання). Титульна сторінка повинна містити назви МОНУ, університету, факультету, кафедри, назву дисципліни, обрану форму роботи та її тему, ПІБ студента, спеціальність, курс, група, посада, ПІБ викладача. Основна частина роботи складається зі змісту (плану), вступу, розділів (параграфів), висновків. Обов’язково наводиться список використаних джерел, а в додатках − ксерокопії опрацьованих публікацій. Посилання на літературу по тексту обов’язкове. До роботи додається диск з файлом презентації результатів дослідження у PowerPoint.

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Для денної форми навчання:

Оцінка виконання самостійних робіт. Оцінці підлягає виконання 2 самостійні роботи.

Студенти на протязі семестра виконують самостійне завдання та підготовку індивідуального завдання по темі курсу. За бажанням виконується науково-дослідна робота.

Результати виконання завдань кожної із 2 самостійних робіт оцінюються викладачем за шкалою від 0, 3, 4, 5 балів за результатами їх презентації і захисту в аудиторії. Загальна максимальна кількість балів за 2 самостійні роботи оцінюється від 0 до 10 балів

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

 

Оцінка виконання обов’язкових та вибіркових самостійних робіт

 

Завдання самостійної роботи мають обов’язковий та вибірковий статус.

Протягом семестру студенти обов’язково виконують домашні самостійні завдання (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня самостійна контрольна робота оцінюється від 0 до 20 балів.

 

20 балів (11+9)

Студент отримує, коли дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів

(9+7)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, є несуттєві помилки у розрахунках , незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів

 

(7+5)

Студент отримує, коли в цілому відповів правильно, але не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним  чином провести  аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного  апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не розв’язав задачу, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

Оцінка виконання вибіркових самостійних робіт

 

Вибіркова самостійна робота обирається студентом самостійно із запропонованих видів та оцінюється від 0 до 5 балів (залежно від її змістовності та результатів захисту).

 

5 балів

 

(3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали

 

(3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали

 

(2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести  аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках,  певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

 

Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (заочна форма навчання)

 

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи (самостійні домашні контрольні роботи за варіантами згідно номера залікової книжки). Домашня робота оцінюється від 0 до 20 балів.

 

20 балів (12+8)

Студент отримує, коли виконав усі завдання домашньої контрольної роботи, дав вичерпну, обґрунтовану відповідь, розв’язав правильно задачу, вичерпні відповіді на захисті роботи

16 балів (10+6)

Студент отримує, коли виконав 3 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

12 балів (8+4)

Студент отримує, коли виконав 2 завдання домашньої контрольної роботи, в цілому відповів правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках , певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли виконав 1 завдання, або не виконав жодного завдання домашньої контрольної роботи

 

Вибіркова індивідуальна робота обирається студентом самостійно та оцінюється від 0 до 5 балів.

 

 

5 балів (3+2)

Студент отримує, коли дав вичерпну відповідь, обґрунтував зроблені висновки, надав пропозиції, робота містить елементи наукових досліджень, оформлена відповідно до вимог, надана в установлені строки для перевірки, вичерпні відповіді на захисті роботи

4 бали (3+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але зробив несуттєві помилки при проведенні аналізу відповідних ситуацій, не зміг достатньо обґрунтувати пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, є несуттєві помилки у розрахунках, оформленні роботи, незначні неточності у відповідях на питання при захисті роботи

3 бали (2+1)

Студент отримує, коли в цілому виконав завдання правильно, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних ситуацій, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, є суттєві помилки у розрахунках, певні труднощі у відповідях на питання при захисті роботи

0 балів

Студент отримує, коли в цілому відповів не правильно, не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел, не виконав завдання, неспроможність захистити роботу, дати правильні відповіді на питання викладача

 

Результат поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів визначається сумарно за всіма складовими поточного контролю. Результат поточного контролю визначається в діапазоні 0-50 балів з підсумковим контролем у формі екзамену.

 

Оцінювання науково-дослідної роботи студентів

 

Науково-дослідна діяльність студентів – участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо понад обсяги завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни.

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі,  можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, Їх кількість не може перевищувати 10 балів за семестр.

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно), вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує з дисципліни незадовільну оцінку. Він має право за власною заявою опанувати цю дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи згідно з діючими в Університеті положеннями. 

Під час таких занять студент має виконувати завдання для самостійної роботи, модульні контрольні роботи, інші види робіт, передбачені робочою навчальною програмою з дисципліни та набрати від 21 до 50 балів (включно). Бали у кількості 21 і більше є підставою для допуску студента до екзамену за білетами, які містять 5 екзаменаційних завдань.

Студент, який набрав за результатами поточного контролю від 0 до 20 балів (включно) і не бажає опановувати дисципліну в наступному семестрі понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи, не допускається до повторного складання екзамену і вважається таким, що має академічну заборгованість.

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

Екзамен – форма підсумкового контролю рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний захід за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою. Метою екзамену є перевірка рівня засвоєння студентом програмного матеріалу з усієї дисципліни (чи певної її частини), здатності творчого використання накопичених знань, формувати власне ставлення до проблеми.

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється 0-10 балів.

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

 

Оцінювання результатів екзаменів з дисциплін здійснюється з урахуванням поточної успішності в порядку, передбаченому системою контролю рівня знань, умінь та навичок для дисциплін з підсумковим контролем у формі екзамену за 100-бальною шкалою.

Оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Студент вважається таким, що не виконав вимоги робочої навчальної програми з дисципліни, передбаченої індивідуальним навчальним планом, і отримує незадовільну підсумкову оцінку з навчальної дисципліни, якщо за результатами поточного контролю він набрав від 0 до 20 балів (включно). Екзамен проводиться в письмовій формі за екзаменаційними білетами, складеними за програмою дисципліни і затвердженими кафедрою.

 

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

Відповідь студента на кожне із завдань екзаменаційного білета, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Кількість балів за

10 бальною шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

 

 

Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів включно.

 

Загальна підсумкова оцінка вивчення дисципліни з підсумковим контролем у формі екзамену складається із суми результатів поточного та підсумкового контролю, яка фіксується в екзаменаційній відомості.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набрали від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти екзамен.

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів Університету оцінюється за 100-бальною шкалою (для дисциплін з підсумковою формою контролю екзамен – як сума результатів поточного і підсумкового контролю).

Подальше оформлення результатів іспиту за всіма формами навчання здійснюється відповідно методики, ухваленої Вченою радою КНЕУ, яка передбачає паралельне використання 4-бальної шкали та шкали ECTS згідно таблиці, переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

 

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену

FX

0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою навчальною програмою

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

Зразок екзаменаційного білета

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНВЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

КАФЕДРА АУДИТУ

 

дисципліна «Податковий аудит» (обов’язкова)

           

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №__

 

1. Проблеми законодавчого регулювання аудиторської перевірки податкових розрахунків та податкової звітності в Україні.

2. Оцінка аудиторського ризику та суттєвості при перевірці податку на прибуток підприємств.

3. Види витрат підприємства з метою визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток.

4. Особливості оформлення та реєстрації податкових накладних, які мають враховуватися при проведенні аудиту розрахунків з ПДВ.

5. Порядок аудиторської перевірки податкових соціальних пільг.

 

Завідувач кафедри, професор ___________________ О.А. Петрик

 

 

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. Основна література

 

 1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. №3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 3. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. 2258-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
 4. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 1. – 1142с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть1.pdf
 5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 2. – 533с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть2.pdf
 6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016-2017 рр. / Пер. з англ. – К.: Міжнародна федерація бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2017, частина 3. – 121с. https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_часть3.pdf

 

7.2. Додаткова література

 

 1. Аудит оподаткування підприємств [Текст] : навч. посіб. / [О. А. Петрик та ін.] ; за заг. ред. О. А. Петрик ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". - К. : [б. в.], 2012. - 350 с.
 2. Аудит: підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О.А. Петрик – К.: КНЕУ, 2015. – 498 с.
 3. Генеральна угода про співробітництво та взаємодію між Аудиторською палатою України та Державною податковою службою України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/ files/temp/ 1482009298.pdf.
 4. Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 «Організація аудиторськими фірмами та аудиторами  системи  контролю якості аудиторських послуг»», затв. рішенням Аудиторської палати України  27.09.2007 р. № 182/4. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.apu.com.ua/kontrol-yakosti.
 5. Петрик О.А. Сутність аудиту оподаткування підприємств згідно з нормами Податкового кодексу України та порядок його організації /О.А. Петрик // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/12562/1/38_190-197_Vis_722_menegment.pdf.
 6. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 260 с.
 7. Іванов Ю.Б. Податкова система [Текст]: підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 c.
 8. Довгалюк В.І. Податкова система [Текст]: навч. посіб. / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. – К: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
 9. Проскура К.П. Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями модернізації [Монографія]. – Київ: ТОВ «Емкон», 2014. – 376 с.

 

 

 1.  Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 

 1. Нормативні документи Аудиторської палати України. Режим доступу: http://www.apu.com.ua
 2. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. Режим доступу: http://sfs.gov.ua/