Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Податковий менеджмент

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання  контрольної роботи з дисципліни

 

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

для студентів денної та заочної форм навчання

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ-2014

 

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної розрахункової роботи з дисципліни «Податковий менеджмент»для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит». Укладач: к.е.н., викладач Щур Р.І.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника.

Протокол № 2 від «11» вересня 2014 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вихідні положення

4

Порядок виконання та оформлення

5

Зміст завдання контрольної роботи

7

Критерії оцінювання

Довідкова література

17

18

 

 


1. Вихідні положення

 

Податковий менеджмент є найважливішим елементом загальної економічної стратегії і фінансової політики як держави, так і кожного підприємства. Як складова бюджетної системи держави він є водночас інструментом державного регулювання економіки.

Податковий менеджмент – це складний механізм з характерними для нього елементами. Він складається із законодавчої та інформаційної бази, податкового аналізу, планування податкових платежів, контролю і регулювання.

Визначається податковий менеджмент фінансовою і загальною економічною стратегією, що існує в суспільстві. Тому в кожній державі він має певні особливості. Крім того, слід визнати, що ідеальної податкової системи не існує. Кожній з існуючих податкових систем притаманні як переваги, так і недоліки. Тому їх знання має велике значення і для визначення податкової політики в Україні загалом.

Мета вивчення дисципліни – опанувати сутність, методологічні й теоретичні засади податкового менеджменту підприємства, його структуру, систему побудови й особливості функціонування в Україні. Здобуті з цього курсу знання дадуть змогу майбутнім фахівцям приймати обґрунтовані рішення як на рівні держави, так і на рівні підприємства.

Курс “Податковий менеджмент” належить до дисциплін, які вивчають проблеми оподаткування. Цей курс є продовженням курсів “Податкова система” і призначений для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики оподаткування при навчанні на рівні спеціаліста.

До завдань курсу “Податковий менеджмент” належить теоретична і практична підготовка студентів економічних спеціальностей з питань:

-       змісту, сутності функцій та принципів організації податкового менеджменту на підприємстві;

-       інформаційного забезпечення податкового менеджменту на підприємстві;

-       змісту й методики виконання податкового аналізу податкових платежів підприємства;

-       планування податкових платежів і методів їх здійснення;

-       застосування методів контролю за сплатою податкових платежів;

-       податкового регулювання та його змісту.


2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни «Податковий менеджмент». Контрольна робота складається з теоретичної частини, в якій студентам пропонується висвітлити окремі теоретичні питання, і практичної, яка передбачає розв’язання  задач.

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал та опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти й навчальну літературу.

Студенти виконують завдання самостійно у позааудиторний час, в міру вивчення необхідних тем з курсу “Податковий менеджмент”. Викладач консультує студентів та спрямовує на самостійну роботу і на практичному занятті перевіряє та заслуховує захист розрахункової роботи.

Робота виконується від руки або за допомогою обчислювальної техніки на аркушах формату А4 з дотриманням таких вимог до оформлення: Шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: верхнє й нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 15 мм.

Титульний аркуш повинен містити такі елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву кафедри; назву навчальної дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; місто і рік виконання роботи.

Перед викладом теоретичних питань та розв’язуванням задач на окремому аркуші наводять зміст (слова «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА», «ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»  пишуть великими жирними буквами по центру аркуша).

Назви теоретичних питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин теоретичного питання також наводять жирним шрифтом з абзацним відступом.

В кінці теоретичної частини контрольної роботи необхідно навести список використаних літературних джерел.

Слова «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» наводять великими жирними буквами.

Кожне теоретичне питання та список використаних джерел розпочинають з початку наступного аркушу.

Теоретична частина завдання присвячена огляду законодавчих актів, монографічної та періодичної літератури, підручників та навчальних посібників за обраним питанням. У практичній частині індивідуального завдання необхідно розв’язати завдання, зробити висновки. Посилання на джерела використаної літератури є обов’язковими.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

 

 

 

Варіанти для контрольної роботи

Порядковий номер списку групи

Теоретичне

питання  № 1

 

Теоретичне

питання  № 2

 

Практичне

Завдання № 1

 

Практичне

Завдання № 2

 

1

1

21

1

21

2

2

22

2

22

3

3

23

3

23

4

4

24

4

24

5

5

25

5

25

6

6

26

6

26

7

7

27

7

27

8

8

28

8

28

9

9

29

9

29

10

10

30

10

30

11

11

31

11

31

12

12

32

12

32

13

13

33

13

33

14

14

34

14

34

15

15

35

15

35

16

16

36

16

36

17

17

37

17

37

18

18

38

18

38

19

19

39

19

39

20

20

40

20

40

 


3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

 1. Взаємозв'язок державного і корпоративного податкового менеджменту.
 2. Система інформаційного забезпечення податкового менеджменту.
 3. Основні завдання та функції Державної фіскальної служби України.
 4. Повноваження контролюючих органів  щодо стягнення податкового боргу.
 5. Методика оформлення результатів податкових перевірок
 6. Роль податкового контролю в забезпеченні надходжень до бюджету податків, зборів та  платежів в умовах ринкових відносин
 7. Види податкового контролю за платниками податків
 8. Податкове прогнозування і планування та напрями їх вдосконалення.
 9. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту.
 10. Податкове регулювання як складова  державного податкового менеджменту та його ефективність в сучасних умовах.
 11. Податкова застава та адміністративний арешт.
 12. Погашення податкового боргу у випадку ліквідації платника.
 13. Механізм розстрочки та відстрочки податкових зобов'язань в Україні.
 14. Роль Державного реєстру платників податків – фізичних осіб у контролі за оподаткуванням доходів.
 15. Сутність та роль податкового адміністрування в системі державного податкового менеджменту.
 16. Основні причини і типові способи здійснення правопорушень у сфері оподаткування та методи їх виявлення.
 17. Суть документальної виїзної перевірки.
 18. Податковий контроль як складова податкового менеджменту.
 19. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту.
 20. Особливості податкового контролю при спрощеній системі оподаткування.
 21. Управління податковим боргом.
 22. Склад платників податку на прибуток підприємств. Особливості оподаткування окремих категорій платників.
 23. Напрями вдосконалення податкового контролю в сфері оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.
 24. Сутність спеціальних податкових режимів.
 25. Контроль за сплатою акцизного податку.
 26. Контроль за сплатою податку на прибуток підприємства.
 27. Контроль за сплатою податку на доходи фізичних осіб.
 28. Податковий контроль за рентною платою за спеціальне використання води.
 29. Порядок нарахування плати за землю та система ставок.
 30. Контроль за сплатою мита.
 31. Контроль нарахування та сплати ПДВ.
 32. Зустрічні перевірки в системі податкового контролю.
 33. Види  документальних перевірок  податкових органів  (планова,  позапланова,  виїзна  або  невиїзна).
 34. Облік платників податків – юридичних ociб.
 35. Облік платників податків – фізичних ociб.
 36. Облік платників податків – фізичних ociб - підприємців та самозайнятих осіб.
 37. Поняття податкового боргу (недоплати), порядок його стягнення.
 38. Суть та терміни надсилання податкової вимоги.
 39. Суть документальної невиїзної перевірки.
 40. Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

 

4. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:

Практичне завдання № 1. У лютому поточного року на користь фізичної особи нараховані такі доходи: заробітна плата в сумі 4600 грн.; аліменти, що виплачуються згідно з рішенням суду, – 800 грн.; сума відсотків за вкладом розміром 1000 грн. Визначити суму податку на доходи фізичної особи, якщо вона являється матір’ю, яка виховує 4 дітей віком до 18 років.

Практичне завдання № 2. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи станом на 1 січня звітного року і який надав подовжене посвідчення особи, віднесеної до 2 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, нараховано заробітну плату:

-         у січні – в сумі 1730,00 грн.;

-         у лютому – в сумі 1580,00 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 3. У січні поточного року підприємством, яке зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції: 1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 185 тис. грн. (з ПДВ); 2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною сумою 98 тис. грн.; 3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 68 тис. грн.; 4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 85 тис. грн. (без ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за грудень поточного року.

Практичне завдання № 4. Матері трьох дітей віком до 18 років за місцем надання пільги нараховано  заробітну плату:

у червні – у сумі 2200,0 грн.;

у липні – у сумі 2700,0 грн.

Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 5. Підприємство ввезло на митну територію України товар митною вартістю 220 тис. грн., сплативши крім того ввізне мито в розмірі 5 % митної вартості товару, митний збір – 0,5 % митної вартості та акцизний податок в сумі 70 тис. грн. Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету.

Практичне завдання № 6. У січні поточного року підприємством, яке зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції: 1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 135 тис. грн. (без ПДВ); 2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною сумою 58 тис. грн.; 3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 28 тис. грн.; 4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 75 тис. грн. (з ПДВ); 5) отримано аванс в сумі 30 тис. грн. Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за січень поточного року.

Практичне завдання №  7. Протягом першого кварталу поточного року підприємством, що перебуває на загальній системі оподаткування, отримано дохід (виручку) від реалізації продукції в сумі 900 тис. грн. Окрім того, безоплатно отримано платником податку товари загальною вартістю 70 тис. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 300 тис. грн., загальногосподарські витрати становили – 120 тис. грн., адміністративні витрати – 40 тис. грн., а витрати на збут – 50 тис. грн. Окрім того, підприємством здійснено попередню оплату товарів та послуг на суму 65 тис. грн.  Визначити суму податку на прибуток підприємства за квартал.

Практичне завдання №  8. Підприємство у звітному періоді реалізувало товари на суму 550,0 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі предметів культового призначення релігійним організаціям на суму 68,0 тис. грн. (без ПДВ). Для виробничих потреб підприємство придбало сировину на суму 380,0 тис. грн. (з ПДВ), в тому числі на виробництво предметів культового призначення на суму 69,0 тис. грн. (з ПДВ). Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету, чи відшкодуванню з бюджету.

Практичне завдання №  9. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи надав посвідчення інваліда ІІ групи, нараховано заробітну плату:

-         у вересні – в сумі 1830,00 грн.;

-         у жовтні – в сумі 1600,00 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 10. Суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа) надає послуги з пошиття та ремонту одягу (5 клас ризику, для якого ЄСВ=36,8%). У жовтні поточного року дохід від реалізації товарів та послуг складав 77 тис. грн.; в листопаді – 63 тис. грн. і в грудні – 75 тис. грн. Для забезпечення господарської діяльності у жовтні придбано товарів та сировини вартістю 40 тис. грн., у листопаді – 55 тис. грн. і в грудні – 43 тис. грн. Сформований фонд оплати праці протягом 4 кварталу поточного року дорівнював 70 тис. грн. Визначити суму податку на прибуток підприємства за звітній квартал.

Практичне завдання №  11. Одинокому працівнику, який виховує двох дітей, одна є дитиною інвалідом, 15 та 17 років відповідно, у серпні місяці було нараховано заробітню плату в сумі 3100 грн., а також протягом даного місяця даний працівник отримав державну матеріальну допомогу в сумі 1000 грн. Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання № 12. Сільськогосподарське підприємство володіє таким земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 8 га вартістю 56 000 грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 15 га вартістю 74 500 грн./га; земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 8 га вартістю 67 000 грн./га. Земельні ділянки підприємства розташовані у гірській зоні і підприємство є платником сільськогосподарського податку. Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, яку підприємство повинно буде сплачувати у кожному місяці протягом року.

Практичне завдання №  13. Матері трьох дітей віком до 18 років, одна із яких є дитиною-інвалідом, за місцем надання пільги нараховано  заробітну плату:

-       у червні – у сумі 1200,0 грн.;

-       у липні – у сумі 2500,0 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного

соціального внеску.

Практичне завдання № 14. Підприємство «Арніка» зареєстроване платником ПДВ. У лютому поточного року ним проведено такі операції: 1) отримано готівку розміром 15 тис. грн. на банківський рахунок за відвантажену у січні продукцію;  2) поставлено товарів на загальну суму 135 тис. грн. в т.ч. продуктів дитячого харчування на суму 28 тис. грн.; 3) надало благодійну допомогу благодійним організаціям на суму 10 тис. грн. 4) виплачено заробітню плату своїм працівникам на суму 25 тис. грн. 5) отримало дивіденди на суму 5 тис. грн. 6) отримано сировину і матеріали на суму 55 тис. грн. (без ПДВ). Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

Практичне завдання № 15. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи надав посвідчення інваліда ІІІ групи, нараховано заробітну плату:

-         у вересні – в сумі 1500,00 грн.;

-         у жовтні – в сумі 1700,00 грн.

       Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб та суму єдиного соціального внеску.

Практичне завдання №  16. Визначити суму акцизного податку, що має сплатити підприємство, контрактну вартість з урахуванням непрямих податків та ціну 1 л горілки. Вихідні дані: підприємство відвантажило горілку покупцю в обсязі 150 л. (40 % вміст спирту), контрактна вартість становить 5080 грн. без ПДВ. Ставка акцизу становить 70,53 грн. за 1 л. 100 % спирту.

Практичне завдання № 17. Сільськогосподарське підприємство володіє таким земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 10 га вартістю 36 000 грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 25 га вартістю 36 500 грн./га; земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 18 га вартістю 67 000 грн./га, землі відведені під ставки – 12 га вартістю 25 000 грн./га. Підприємство є платником сільськогосподарського податку. Визначити суму фіксованого сільськогосподарського податку, яку підприємство повинно буде сплачувати у кожному місяці протягом року.

Практичне завдання №  18. Підприємство “Акцент” за перший квартал звітного року отримало дохід від операційної діяльності у сумі 760000 грн. (в т.ч. ПДВ) та інші доходи – 230000 грн. (без ПДВ). За даний звітний період підприємство “Акцент” понесло ряд витрат:

1) витрати прямо пов’язані з виробництвом товарів - прямі матеріальні витрати у сумі 225000 грн., прямі витрати на оплату праці (включаючи нарахування на ФОП) – 174000 грн., амортизація виробничих основних засобів – 18000 грн., амортизація нематеріальних активів – 7000 грн.

2) загальновиробничі – 53000 грн.;

3) адміністративні – 44000 грн.;

4) витрати на збут продукції – 32000 грн.;

5) інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов’язані безпосередньо з виробництвом та реалізацією товарів – 8000 грн.

Розрахуйте суму податку на прибуток, яку сплатить дане підприємство за звітний період.

Практичне завдання №  19. Торгова марка “Русский стандарт” випустило 10000 пляшок горілки. Собівартість однієї пляшки горілки (0,5л, 40%) для підприємства-виробника становить 30 грн. Розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 7,5 грн.

Ставка акцизного збору за 1 л 100-відсоткового спирту становить 70,53 грн. За наведеними даними необхідно визначити ціну реалізації горілки, суму акцизного податку і ПДВ.

Практичне завдання №  20. Підприємство у звітному кварталі в зв’язку з організацією та веденням виробництва провело витрати на:

1)    придбання сировини та матеріалів для виробничих потреб в сумі 218,0 тис. грн. (з ПДВ);

2)    перерахувало 10,0 тис. грн. благодійної допомоги неприбутковим організаціям;

3)    придбало основні засоби на суму 45,0 тис. грн.

4)    нарахувало дивіденди по акціям на суму 38,0 тис. грн.;

5)    нараховано зарплату виробничому персоналу на суму 78,0 тис. грн. та 36,0 грн. адмінперсоналу;

6)    перерахувало нарахований єдиний соціальний внесок на ФОП виробничого персоналу на суму 29,33 тис. грн. та на ФОП адмінперсоналу – 13,18 тис. грн.

Доходи підприємства за звітній період, що враховуються при розрахунку податку на прибуток підприємства склали 386,0 тис. грн. (без ПДВ). За підсумками роботи за попередній рік підприємство отримало 120 тис. грн. оподаткованого прибутку. Виходячи з наведеного, визначити суму податку на прибуток підприємства.

Практичне завдання № 21. Підприємство не сплатило у визначений термін податок і в нього на 25.06.13 виник податковий борг у розмірі 20 000 грн.

Підприємство 25.08.13 погасило 18 000 грн податкового боргу, 18.10.13 – 2000 грн. Облікова ставка НБУ (умовно) на 25.06.13 складала 15 % річних, на 25.08.13 –24 %, а на 18.10.13 – 22 %.

Необхідно розрахувати суму фінансових санкцій, які повинні бути застосовані до підприємства за порушення вимог податкового законодавства.

Практичне завдання № 22.Підприємство в березні місяці виготовило 350 шт. телевізорів. 225 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 3350 грн. за одиницю, 75 – передано в порядку бартерного обміну на території України, а 50 – на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства.

         Собівартість одиниці виробу – 2290 грн. Податкові зобов’язання з податку на додану вартість визначені платником за листопад місяць в сумі 7,6 млн. грн. Перевірити достовірність визначення платником  суми  податкового зобов”язання з податку на додану вартість. При виявленні порушень застосувати до платника відповідні фінансові санкції, якщо перевірка була проведена 13 серпня поточного року

Практичне завдання № 23. У квітні місяці підприємство виготовило 355 одиниць ювелірних виробів, реалізовано 160 шт. в т. ч. на експорт -  60.  Собівартість одного виробу 320 грн., рентабельність виробництва одиниці продукції – 29 %.

Податок на додану вартість визначено в сумі 7000 грн.

Необхідно: перевірити достовірність визначення платником податкового зобов’язання з  податку на додану вартість.

При встановленні порушень застосувати до платника відповідні фінансові санкції згідно чинного податкового законодавства.

Практичне завдання № 24. За III квартал минулого року акціонерне товариство (недержавної форми власності) визначило  дохід з метою оподаткування в сумі 450 тис. грн.

Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:

-         виручка від операційної діяльності – 236 тис.грн. (з ПДВ);

-         надходження сум від фінансового лізингу – 30 тис. (з ПДВ);

-         суми штрафних санкцій, що надійшли на підприємство за порушення умов договорів – 22 тис.грн.;

-         суми штрафних санкій, що сплачені за порушення податкового законодавства – 11 тис.грн.;

-         суми отриманих інвестицій – 95 тис.грн.:

-         надходження сум фінансової допомоги від інших підприємств – 35 тис.грн.;

У разі виявлення порушень донарахувати податок на прибуток, а також застосувати  фінансові санкції згідно норм Податкового кодексу та визначити загальну суму донарахувань до бюджету. Перевірка проведена 15 жовтня поточного року.

Практичне завдання № 25. Підприємство у серпні місяці виготовило 570 шт. електроприладів. 380 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 450 грн. за одиницю, 70 – передано в порядку бартерного обміну на території України, а  25 – на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства, а 65 шт. реалізовано на експорт за іноземну валюту.

         Собівартість одиниці виробу – 340 грн. Податкові зобов’язання з податку на додану вартість визначені платником за вересень місяць в сумі 10, 6 тис. грн.

         Необхідно перевірити достовірність визначення платником ПДВ, в разі встановлення порушення застосувати до платника відповідні фінансові санкції.

Примітка: перевірка проведена 20.листопада поточного року

Практичне завдання № 26. Пред’явити відповідні санкції акціонерному товариству “ Весна” за порушення чинного податкового законодавства .

         Документальною перевіркою акціонерного товариства “Весна” встановлено:

1. При обчисленні податку на додану вартість в лютому місяці в оподаткований оборот (базу оподаткування) не включено 70810 грн. виручки від реалізації продукції, оплата якої проведена в касу підприємства. 

2.Акціонерним товариством не включено в податкову декларацію минулий звітний рік прибуток  в сумі 104800 грн. який одержано від позареалізаційних операцій.

         Крім цього, даний платник несвоєчасно здав у відділення банку платіжне доручення, із затримкою на 37 днів,  на сплату в бюджет 48750.0 грн.  податку на прибуток.

Примітка:

Перевірка проведена 15 жовтня поточного року, облікова ставка НБУ - 9 % (річних)

Практичне завдання № 27. В травні місяці поточного року підприємством було виготовлено 890 шт. товару А з яких було реалізовано 720 шт. в тому числі:

- на експорт – 120 шт.

- за контрактною ціною – 500 шт.

- передано на базу відпочинку , яка знаходиться на балансі підприємства – 100 шт.

Собівартість одиниці товару -400 грн., рентабельність – 30 відсотків.

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість податкоплатником визначені в сумі – 52,0 тис. грн..

Перевірка проведена в серпні місяці поточного року  (20.08), податковий період в платника ПДВ – місяць, облікова ставка Нацбанку України 9 процентів річних.

Необхідно:

 1. Перевірити достовірність визначення податкоплатником податкових зобов’язань з ПДВ за травень місяць.
 2. При встановленні порушень донарахувати податок на додану вартість  та застосувати до платника відповідні фінансові санкції.
 3. Вказати яким законодавчим актом необхідно керуватись при притягненні платника до фінансової відповідальності за порушення правил оподаткування.

Практичне завдання № 28. В серпні місяці поточного року підприємством було виготовлено 1090 шт. товару А з яких було реалізовано 920 шт. в тому числі:

- на експорт – 220 шт.

- за контрактною ціною – 600 шт.

- передано на базу відпочинку , яка знаходиться на балансі підприємства – 100 шт.

Собівартість одиниці товару -400 грн., рентабельність – 30 відсотків.

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість податкоплатником визначені в сумі – 47,0 тис. грн..

Перевірка проведена в листопаді місяці поточного року , податковий період в платника ПДВ – місяць, облікова ставка Нацбанку України 10 процентів річних.

Необхідно:

 1. Перевірити достовірність визначення податкоплатником податкових зобов’язань з ПДВ за серпень місяць.
 2. При встановленні порушень донарахувати податок на додану вартість  та застосувати до платника відповідні фінансові санкції.

Практичне завдання № 29. Підприємство в  липні місяці поточного року виготовило 470 шт. електроприладів. 310 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 370 грн. за одиницю, 30 – передано в порядку бартерного обміну на території України, а  10 – на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства, 60 – реалізовано на експорт за іноземну валюту.

Собівартість одиниці виробу – 270 грн. Податкові зобов’язання з податку на додану вартість визначені платником за липень місяць в сумі 12 тис. грн.

Необхідно Перевірити достовірність визначення платником ПДВ. В разі встановлення порушення накласти на платника податку відповідні фінансові санкції.

Перевірка проведена 29 вересня поточного року, податковий період в даного платника – місяць.

Практичне завдання № 30. За I квартал поточного року акціонерне товариство (недержавної форми власності) визначило скоригований валовий дохід з метою оподаткування в сумі 550 тис. грн.

Перевірити достовірність цієї суми, виходячи з таких даних:

-  виручка від операційної діяльності – 450 тис.грн., в т.ч. ПДВ;

-  надходження сум від лізингу – 90 тис., в т.ч. ПДВ;

-  дивіденди, отримані від інших платників – 110 тис. грн.;

-  кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності – 50 тис.грн.;

-  суми штрафних санкцій, що надійшли на підприємство за порушення умов договорів – 30 тис.грн.;

-  суми штрафних санкій, що сплачені за порушення податкового законодавства – 45 тис.грн.;

-  суми інвестицій – 150 тис.грн.:

-  надходження сум фінансової допомоги від інших підприємств – 50 тис.грн.;

-  доходи від надання населенню платних послуг – 60 тис. грн., в т.ч. ПДВ.

У разі виявлення порушень нарахувати фінансові санкції та визначити загальну суму донарахувань до бюджетуз податку на прибуток

Перевірка проведена 25 вересня поточного року.

Практичне завдання № 31. Обсяг реалізації продукції з врахуванням сум ПДВ у вересні 2013 року склав 18000 грн. За цей же період вартість придбаної для виробництва реалізованої продукції матеріалів та сировини склала 9000 грн. в т.ч. 20% ПДВ.

17.10.13 здійснена сплата ПДВ до бюджету на суму 710 грн.

13.11.13 в результаті проведення перевірки виявлено заниження податкового зобов’язання по ПДВ. Визначити розмір пені, що нараховується в даній ситуації, якщо облікова ставка НБУ на той період складала 11,25%. Податковий період місяць.

Практичне завдання № 32. Обсяг реалізації продукції у липні 2013 року склав 23000 грн. без ПДВ Вартість затрат пов’язаних з придбанням матеріалів у липні 2013 року склала 17000 грн., в т.ч. 20% ПДВ. Платник подав податкову звітність по ПДВ 17 серпня 2013 року. Сплата податкового зобов’язання по ПДВ відбулась 18 серпня 2013 року 650 грн. та 8 жовтня 2013 року решта суми. Податковий період - місяць. Визначити суму податкового боргу яку повинен був сплатити платник.

Практичне завдання № 33. Платник податку визначив податкове зобов’язання по ПДВ за квітень 2013 року у розмірі 13000 грн. і подав звітність 17 травня 2013 р., а сплатив 5 листопада 2013 р. Податковий період - місяць. Облікова ставка НБУ - 21%. Визначити суму податкового боргу.

Практичне завдання № 34. Контролюючий орган самостійно визначив суму податкового зобов’язання по ПДВ платнику у розмірі 3000 грн. 21 листопада 2013 р. через те, що не отримав звітності по ПДВ про діяльність протягом квітня 2013 року. Податковий період місяць. Визначити суму штрафних санкцій, що застосовуються в зв’язку з виявленим порушенням.

Практичне завдання № 35. Платник податку визначив суму податкового зобов’язання по ПДВ за червень в розмірі 4000 грн., сплативши і подавши декларацію - 19 липня 2013 року. В ході здійснення камеральної перевірки 26 серпня 2013 року податковий інспектор виявив арифметичну помилку, що привела до заниження податкового зобов’язання на суму 734 грн. Податковий період - місяць. Визначити суму пені, що нараховується в такій ситуації. Облікова ставка НБУ - 15%.

Практичне завдання № 36. Підприємство "Колос" не погасило в строк податкові зобов'язання на суму 30 000 грн. Протягом перших 5 днів прострочення підприємство заплатило 11 500 грн. На 45-й день з моменту прострочення підприємство заплатило ще 10 000 грн. Через 50 днів із дня останнього платежу підприємство заплатило суму, що залишилася. Визначити розмір штрафу, котрий має бути накладений на підприємство за таке порушення. Розрахувати пеню, якщо облікова ставка НБУ з 10.08.2010 р по теперішній час дорівнює 7, 75 % річних.

Практичне завдання № 37. Підприємство сплачує ПДВ до бюджету один раз на місяць. Показати стан на особовому рахунку платника та обчислити пеню, виходячи з таких даних: у січні підприємство нарахувало 50 тис. грн. ПДВ, у лютому 70 тис. грн., у березні – 40 тис. грн. Платіжне доручення в банк про перерахування ПДВ до бюджету воно подало: 23 лютого - на суму 40 тис. грн.; 7 березня - на суму 50 тис. грн.; 27 березня - на суму 30 тис. грн.; 20 квітня – на суму 60 тис. грн. Облікова ставка НБУ характеризується такими даними: на 20 лютого – 11 %; на 5 березня – 12%; на 20 березня – 10%; на 31 березня – 13%.

Практичне завдання № 38. Підприємство виготовляє товари народного споживання та товари для інвалідів. Загальний обсяг реалізованих товарів у звітному періоді за контрактними цінами склав 120 тис. грн., в т. ч. експорт товарів народного споживання – 30 тис. грн., а обсяг товарів для інвалідів – 15 тис. грн. У цьому ж звітному періоді сплачено постачальникам вартість сировини та матеріалів за контрактними цінами на суму 30 тис. грн., з яких матеріали на суму 9 тис. грн. використані на виробництво експортної продукції, а на 6 тис. грн. на виробництво товарів для інвалідів. У цьому ж звітному періоді були придбані і введені в експлуатацію основні виробничі фонди на суму 12 тис. грн., які використовуються для виробництва товарів народного споживання. ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету підприємство визначило в сумі 7,8 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

Практичне завдання № 39. Громадянці за місцем основної роботи було нараховано: за березень заробітну плату в сумі 1630 грн., допомогу по тимчасовій непрацездатності (за лікарняним листом) в сумі 500 грн. Вона має двох дітей віком 15 і 19 років. Податок з доходів визначено в сумі 175 грн.14 коп
Перевірити достовірність суми податку на доходи фізичних осіб. Розрахунки та відповідь пояснити, посилаючись на чинне законодавство України.

Практичне завдання № 40. Підприємство в лютому виготовило 150 електроприладів. 100 одиниць товару було реалізовано за контрактною ціною 300 грн. за одиницю, 30 одиниць передано в порядку бартерного обміну на території України, а 20 – на базу відпочинку, що знаходиться на балансі підприємства. Собівартість одиниці виробу – 250 грн. Податкові зобов’язання за лютий визначені платником у сумі 8,5 тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Теоретична частина:

10 балів – оформлення відповідно до нормативу, повне розкриття питань, наявність власної думки та списку використаних літературних джерел. Ґрунтовні відповіді на питання викладача при захисті контрольної роботи;  

8 балів – незначні зауваження до розкриття одного питання, або не повна відповідь на одне питання викладача;

6 балів – зауваження до розкриття двох питань, або не повна відповідь на два питання викладача;

4 бали – зауваження до розкриття трьох питань, або не повна відповідь на три питання викладача;

2 бали – зауваження до розкриття трьох питань та відсутність відповідь на більшість питань викладача;

0 балів – теоретичні питання не розкриті, студент не відповідає на більшість питань викладача.

Практична частина:

(за розв’язування кожної задачі максимально нараховується 5 балів, а за 2-і задачі разом 10 балів);

- правильне розв’язання кожної задачі та правильні відповіді на всі питання викладача - 5 балів;

- правильне розв’язування, незначні механічні помилки, але правильні відповіді на всі питання викладача - 4 бали;

- при розв’язуванні задачі наявні окремі помилки, які змінили результат, студент не відповідає на окремі питання викладача – 3 бали;

- при розв’язуванні задачі наявні 2-3 помилки, які змінили результат, студент путається у відповідях на питання викладача – 2 бали;

- більшість розрахунків задачі зроблено не вірно, студент путається в поясненнях та відповідях на питання викладача – 1 бал;

- всі розрахунки задачі зроблено не вірно, студент не може їх пояснити – 0 балів;

Максимальна сума за виконання та захист контрольної роботи студентом - 20 балів.


6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

1. Іванов Ю. Б. Податкова система : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

2. Основы налогообложения : учебн. пособ. / Ю. Б. Иванов, А. Н. Тищенко, Е. В. Давыскиба та ін. – Х. : ИД "ИНЖЭК", 2008. – 280 с.

3. Податковий менеджмент : підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима та ін. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

4. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI // Бухгалтерія. – № 50 (933), 2010. – 322 с.

5. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : навч. посібн. / під ред. Іванова Ю. Б., Майбурова І. А. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 492 с.

6. Постанова Кабінету Міністрів України: Положення про Державну фіскальну службу України від 21.05.2014 № 236.

7. Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 448 с.

8. Проблеми розвитку корпоративного податкового менеджменту : монографія / за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 496 с.

9. Теория налогообложения. Продвинутый курс : учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / под ред. И. А. Майбурова, А. М. Соколовской. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 591 с.

 

ДОПОМІЖНА

10. Василенко А. Амортизація в Податковому кодексі: вивчаємо нові правила / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 22. – С. 5–21.

11. Давыскиба К. В. Фискальный суверенитет как основа нацио-нальной налоговой безопасности / К. В. Давыскиба, Ю. В. Бережная // Бизнес Информ, 2011. – № 2(2) – С. 49–51.

12. Добродій Т. Податкова знижка для фізичних осіб / Т. Добродій // Баланс. – 2011. – № 13. – С. 24–29.

13. Зима О. Г. Анализ факторов, влияющих на принятие налогоплательщиками решения об уплате налогов и сборов / О. Г. Зима, Н. В. Кузьминчук // Бизнес Информ. – 2011. – № 2 (1). – С. 54–56.

14. Иванов Ю. Б. Активизация предпринимательской деятельности в системе фіскального регулирования / Ю. Б. Иванов // Фискальное регулирование экономического развития государства в посткризисный период. – К. : ООО "ДКС- центр", 2011. – С.124–135.

15. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування : навч. посібн. / Ю. Б. Іванов, К. В. Петросянц. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 366 с.

16. Карпова В. В. Налог на прибыль / В. В. Карпова // Бухгалтерская неделя. – 2011. – № 31. – С. 9–18.

17. Карпова В. В. Администрирование налогов / В. В. Карпова // Бухгалтерская неделя. – 2011. – № 33. – С. 3–6.

18. Найденко А. Е. Проблемы бюджетного возмещения НДС в Украине / А. Е. Найденко // Сборник научных трудов VIII Международной научно-практической конференции "Новые тенденции в экономике и управлении организацией". – Екатеринбург : УГТУ-УПИ. – 2010. – Т. 2. – С. 25–30.

19. Регулятивний потенціал податкової системи України : моногра-фія / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, К. В. Давискіба та ін. ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 336 с.

20. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крысоватого. – К. : Кондор, 2011. – 352 с.

21. Реформування податкової системи України: теорія, методо-логія, практика : монографія / Ф. О. Ярошенко, П. В. Мельник, А. І. Мяр-ковський та ін. ; за заг. ред. М. Я. Азарова. – К. : Міністерство фінансів України, 2011. – 656 с.

22. Тищенко О.М. Особливості поділу тіньової економіки України на складові / О. М. Тищенко, А. О. Єніна-Березовська // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Зб. наук. праць. – 2010. – № 1 (8). – Ч.ІІ. – С.105–112.

23. Ткаченко Н. М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навч.-метод. посібн. / Н. М. Ткаченко, Т. М. Горова, Н. О. Ільєнко. – К. : Алерта , 2004. – 554 с.

24. Уварова Е. Справочник штрафных санкций / Е. Уварова // На-логи и бухгалтерский учет. – 2011. – № 47 (1440). – С. 25–27.

25. Уварова Е. Термины Налогового кодекса: значение и правила использования / Е. Уварова // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 4 (1397). – С. 5–7.

26. Фінашко В. Фіксований сільськогосподарський податок у контексті Податкового кодексу України та особливості подання податкової звітності / В. Фінашко // Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ. – 2011. – № 16. – С. 27–36.

27. Хмелевский И. Плата за землю 2011: рассчитываем и отчитываемся по Налоговому кодексу / И. Хмелевский // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 7(1400). – С. 15–39.

28. Хмелевский И. Распределение "входного" НДС / И. Хмелевский // Налоги и бухгалтерский учет. – 2011. – № 40 (1433). – С. 27–38.

29. Чельтер С. Товар розмитнили по тимчасовій декларації: коли збільшувати податковий кредит / С. Чельтер // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 56. – С. 14–15.

30. Швабій К. І. Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики : монография / К. І. Швабій. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2009. – 320 с.

31. Ярошенко Ф. О. Реформування податкової системи України в контексті прийняття Податкового кодексу (коментарі до пропозиції Міністерства фінансів України) / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 5.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

32. Ліга Бізнес-Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.liga.net.

33. Митний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=92–15.

34. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nau.kiev.ua.

35. Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : basa.tav.kharkov.ua.

36. Право. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html.

37. Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

38. Українське право [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrpravo.com.

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

                                                                                             

Текст контрольної роботи повинен включати:

1)     Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

–  вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

–  2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

–  висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

–  перелік літератури.

2)     Відповіді на тести:

–     в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

3)     Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

–  умова задачі;

–  рішення задачі;

–  висновки до розв’язаної задачі.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту інституту "Система організації навчального процесу. Текстова і графічна документація", розробленого на підставі та у відповідності до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила оформлення", затвердженого методичною радою інституту, протокол № 3                                 від 20.11.2008 р.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформленню контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи по навчальному журналу.

 

Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер прізвища по журналу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

 

 

Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильне рішення задачі

4

2

6

Разом правильно виконана контрольна робота

20

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 40 балів                      (2 залікові модулі по 20 балів).