Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Податковий облік

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

 

 

 

 

 

Кафедра обліку і аудиту

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З ДИСЦИПЛІНИ

“ПОДАТКОВА ОБЛІК”

для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності “Облік і оподаткування”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано–Франківськ

2016


 

Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Податковий облік” для студентів спеціальності 6.030509 “Облік і оподаткування” / Уклад.:  О.І. Жук,   Д.І. Шеленко, В.М. Якубів – Івано-Франківськ: ЛІК, 2016. – 62 c.

 

 

Методичні вказівки  підготовлено згідно програми нормативної дисципліни “Податковий облік”, яка входить до обов’язкового переліку курсу навчання студентів спеціальності “Облік і оподаткування”.

 

 

 

Укладачі:  кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

                    Жук Ольга Іванівна

                    кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту

                    Шеленко Діана Іванівна

                    доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту

                    Якубів Валентина Михайлівна

 

 

 

 

 

 

Рецензенти:    І.Ф. Баланюк, доктор економічних наук, професор;

В.М. Смушак, кандидат економічних наук, доцент.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2016

 

ЗМІСТ

 

1.

Вступ

4

2.

Тематичний план і форми вивчення дисципліни

5

3.

Зміст дисципліни за темами

6

4.

Практичні задачі

10

5.

Тестові завдання для перевірки знань

19

6.

Перелік питань, які виносяться на залік

41

7.

Основні критерії оцінювання знань студентів

44

8

Список рекомендованої літератури

46

9

Додатки

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. ВСТУП

 

“Податковий облік” є дисципліною, яка розкриває теоретичні основи та практичні питання формування податкової системи в межах податкового законодавства.

Метою курсу є вивчення механізму дії сукупності елементів податкової системи та податкових норм, основних принципів побудови системи оподаткування та взаємодії її складових.

Предметом вивчення дисципліни є система оподаткування в Україні, податки, збори, інші обов’язкові платежі з юридичних і фізичних осіб та особливості їх сплати до бюджетів згідно з чинним законодавством України.

Завданнями дисципліни є:

- ознайомлення з законодавчою та нормативною базою, яка регулює питання податкової системи в Україні;

- вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування та основних функцій податків;

- засвоєння механізму оподаткування та методики розрахунків і порядку сплати податків, обов’язкових платежів юридичними і фізичними особами;

- отримання знань щодо повноти і своєчасності перерахування різних форм і видів податкових платежів до бюджетів різних рівнів згідно з вимогами чинного податкового законодавства.

Засвоєння студентами теоретичних положень дисципліни відбувається  на лекційних та практичних занять, а також шляхом самостійної роботи з підручниками, методичними посібниками, нормативними документами та літературою.

У процесі вивчення курсу “Податковий облік” у студентів формується система знань щодо термінології, методології та практики оподаткування, особливостей нарахування, сплати та перерахування різних видів податків та обов’язкових платежів та заповнення податкової звітності.


2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН І ФОРМИ

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкової системи України

Тема 1 Основні засади податкового законодавства

6

1

2

 

 

4

6

-

-

 

 

6

Тема 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби та податковий контроль

6

1

2

 

 

4

6

 

 

6

Тема 3. Податок на додану вартість

10

2

2

 

 

6

14

1

2

 

 

10

Тема 4. Податок на прибуток підприємств 

10

2

2

 

 

6

12

1

2

 

 

8

Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб

10

2

2

 

 

6

11

1

2

 

 

8

Тема 6. Акцизний податок

8

2

2

 

 

4

9

1

-

 

 

8

Тема 7. Місцеві податки та збори

10

4

2

 

 

4

8

-

-

 

 

8

Тема 8. Спрощена система оподаткування обліку та звітності

8

2

2

 

 

4

8

-

-

 

 

8

Усього годин

72

16

16

 

 

40

72

4

6

 

 

62

 


3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1.Основні засади податкового законодавства

 

Ключові терміни і поняття: податки, види податків, класифікація податків, принципи оподаткування, податкові платежі, функції податків, ставка податку, об’єкт оподаткування, суб’єкт оподаткування, податковий період, податковий звіт, база оподаткування, податкова пільга.

 

 1. Сутність податків та їх види
 2. Функції податків та принципи податкового законодавства
 3. Елементи системи оподаткування
 4. Класифікація податків і зборів

 

ТЕМА 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби та податковий контроль

 

Ключові терміни і поняття: податковий контроль, способи здійснення податкового контролю, облік платників податків, ведення обліку платників податків,  перевірка, камеральна перевірка, документальна перевірка, виїзна перевірка, невиїзна перевірка, фактична перевірка, оформлення результатів перевірки.

 1. Поняття податкового контролю та способи його здійснення
 2. Облік платників податків
 3. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби
 4. Види перевірок, порядок їх проведення

 

 

ТЕМА 3. Податок на додану вартість

 

Ключові терміни і поняття: додана вартість, податок на додану вартість, платники податку на додану вартість, податкове зобов’язання, податковий кредит, відшкодування податку на додану вартість, операції звільнені від оподаткування податком на додану вартість, механізм нарахування податку на додану вартість.

 

1.     Податок на додану вартість: платники, об’єкт оподаткування та ставки податку

2.     Порядок реєстрації платників ПДВ

3.     Податкове зобов’язання та податковий кредит

4.     Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою

5.     Операції, що не є об'єктом оподаткування

6.     Операції, звільнені від оподаткування

7.     Податкова накладна та порядок визначення суми податку

 1. Звітність ПДВ. Зміст та порядок представлення.

 

 

ТЕМА 4. Податок на прибуток підприємств

 

Ключові терміни і поняття: платники податку на прибуток, оподатковуваний прибуток, доход, витрати, амортизаційні відрахування, податковий період, ставка податку, податок на прибуток.

 

 1. Податок на прибуток: платники податку, об’єкт оподаткування, ставки податку
 2. Порядок визначення доходів та їх склад
 3. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування
 4. Склад витрат та порядок їх визнання
 5. Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку
 6. Особливості визнання витрат подвійного призначення
 7. Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів.
 8. Амортизація Методи нарахування амортизації
 9. Порядок обчислення податку
 10. Оподаткування неприбуткових установ та організацій
 11. Структура та порядок заповнення декларації з податку на прибуток підприємства

 

 

ТЕМА 5 Податок на доходи фізичних осіб

 

Ключові терміни і поняття: податковий агент, податковий кредит, податкова соціальна пільга, об’єкт оподаткування, порядок оподаткування заробітної плати, сукупний оподаткований дохід, ставки податку з доходів фізичних осіб.

 

 1. Податок на доходи фізичних осіб: платники податку, об’єкт оподаткування, ставки податку
 2. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу
 3. Податкова знижка
 4. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету
 5. Податкова соціальна пільга, її види та застосування
 6. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
 7. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого майна
 8. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна
 9. Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав
 10. Звітність з податку на доходи фізичних осіб: порядок заповнення та подання
 11. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації)

 

ТЕМА 6. Акцизний податок

 

Ключові терміни і поняття: акцизний податок, платники акцизного податку, підакцизні товари, об’єкт обкладання акцизним податком, ставки акцизного податку, марки акцизного податку, маркування алкогольних та тютюнових виробів.

 

 1. Суть акцизного податку, його платники і об’єкти оподаткування
 2. Підакцизні товари та ставки податку
 3. Марки акцизного податку
 4. Податкове зобов’язання та порядок обчислення податку
 5. Термін сплати акцизного податку
 6. Порядок заповнення та подання звітності

 

 

ТЕМА 7. Місцеві податки та збори

 

Ключові терміни і поняття: торговий патент, туристичний збір, ставки податку, нерухоме майно, місцеві збори, місцеві податки, платники збору, платники податку, єдиний податок, база оподаткування.

 

 1. Єдиний податок
 2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 3. Збір за місця для паркування транспортних засобів
 4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
 5. Туристичний збір

 

 

ТЕМА 8.Спрощена система оподаткування обліку та звітності

 

Ключові терміни і поняття: спрощена система оподаткування, єдиний податок, ставки єдиного податку, суб’єкт малого підприємництва – фізична особа, суб’єкт малого підприємництва – юридична особа, виторг від реалізації,

 

 1. Основні засади  спрощеної системи оподаткування
 2. Принципи спрощеної системи оподаткування
 3. Обмеження щодо застосування спрощеної системи оподаткування
 4. Порядок визначення доходів платника єдиного податку та їх склад
 5. Ставки єдиного податку
 6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
 7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку
 8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку
 9. Порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку

 

 

 

 


4. ПРАКТИЧНІ ЗАДАЧІ

 

Задача 1

Необхідно визначити маржинальну, фактичну та економічну ставки податку на прибуток підприємств для платника податку на прибуток за звітний період отримав прибуток у розмірі 458650 грн., обсяг прибутку від неоподатковуваних операцій складає 256550 грн.

 

 

Задача 2

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами діяльності підприємства за звітний місяць, якщо підприємством протягом місяця здійснено такі операції:

 1. 1.  Реалізовано товарів в межах території України на суму 75000 грн. з урахуванням ПДВ.
 2. 2.  Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 12500 грн.
 3. 3.  Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у розмірі 25000 грн.
 4. 4.  Надано благодійну допомогу дитячому садочку у розмірі 8000 грн.
 5. 5.  Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати працівників на суму 13500 грн.
 6. 6.  Закуплено канцелярські товари на суму 980 грн. без ПДВ.
 7. 7.  Експортовано товарів на суму 240000 грн.
 8. 8.  Отримано від постачальника сировину для виробництва продукції – 9000 грн. з ПДВ.
 9. 9.  Придбано будівельні матеріали для ремонту приміщення на суму 18000 грн. з урахуванням ПДВ.

10. Реалізовано обладнання на суму 25000 грн. з урахуванням ПДВ.

11. Сплачено земельний податок у розмірі 120 грн.

12. Виплачено дивіденди у суму 12000 грн.

 

Задача 3

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємством протягом місяця здійснено такі операції:

Протягом червня здійснено такі операції:

 1. 1.  Придбано ліцензію на право реалізації алкогольних напоїв – 9000 грн.
 2. 2.  Перераховано попередню оплату постачальнику за продукцію – 12000 грн. з урахуванням ПДВ.
 3. 3.  Надано послуги по монтажу обладнання на митній території України, у розмірі 24 000 грн. з урахуванням ПДВ.
 4. 4.  Реалізовано обладнання на суму 45000 грн. з урахуванням ПДВ.
 5. 5.  Здійснено передплату на періодичне видання “Все про бухгалтерський облік” – 250 грн.

6. Виплачено заробітну плату працівникам – 60 000 грн.

7. Відвантажено готову продукцію на суму 48000 грн. урахуванням ПДВ.

8. Придбано сировину для основного виробництва на суму 125000 грн. з урахуванням ПДВ.

9. Передано майно в оренду на суму 1200 грн.

10. Підприємством надано послуги з міжнародних перевезень вантажу в розмірі 3500 грн.

11. Безкоштовно передано продукцію власного виробництва до будинку пристарілих для забезпечення власних потреб у сумі 5500 грн.

12. Нараховано амортизацію основних засобів у розмірі 1800 грн.

13. Придбано основні виробничі фонди, для виробництва готової продукції на суму 58000 грн. з урахуванням ПДВ.

14. Нараховано податок на прибуток у розмірі 2500 грн.

 

Задача 4

Визначити суму бюджетного відшкодування.

Загальна сума придбаних у звітному періоді товарів, що відносяться до складу валових витрат підприємства, становить 45 000 грн. без ПДВ.

Загальний обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг) на митній території України в звітному періоді становить 28 000 грн. без ПДВ.

Обсяг експортного продажу складає 10 000 грн.

 

Задача 5

Заповнити податкову накладну № 23 ПП “Акорд”, виписану ПАТ “Родон” на основі рахунку № 11 від 10.12.2012 р. за встановлення 4 шт. світильників РК-31 на суму 2400 грн. (без ПДВ).

Довідкові дані

 

Назва підприємства

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

№ свідоцтва платника ПДВ

 1.  

ПП “Акорд”

145783225781

26717900

 1.  

ПАТ “Родон”

234567891012

26718301

 

Задача 6

Необхідновизначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет (відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо протягом звітного місяця здійснено такі операції:

1.    Придбано сировину для основного виробництва на суму 48000 грн. (з урахуванням ПДВ).

2. Відвантажено готову продукцію на суму 50000 грн. (без урахування ПДВ).

3. Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 грн.

4. Придбано верстати для використання у виробництві товарної продукції, на суму 24000 грн. без ПДВ.

5. Виплачено зарплату на суму 3600 грн.

6. Відвантажено готову продукцію на суму 36000 грн. в т.ч. ПДВ

 

Задача 7

Необхідно визначити величину податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет за результатами звітного кварталу та заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства, якщо приватне підприємство “Мрія” протягом 2 кварталу поточного року здійснило такі операції:

 Реалізовано товарів на загальну суму 52000 грн.

Сума податку на додану вартість нарахованого на вартість продажу товарів – 10400 грн.

 .     Витрати на відрядження працівників підприємства, підтверджені документально – 1245 грн.

 Сума штрафів отриманих за рішенням сторін договору – 655 грн.

Сума амортизаційних відрахувань, фондів виробничого призначення – 2254 грн.

 Нараховано заробітну плату працівникам підприємства – 26800 грн.

 Здійснено відрахування від фонду оплати праці працівників підприємства – 12440 грн.

Доходи, що не враховані у складі валового доходу періодів, що передують звітному і виявлені у звітному періоді, склали 860 грн.

Вартість майна, отримана платником податку як компенсація за примусове відчуження державою майна платника податку становить 5500 грн.

Сума витрат не врахованих у попередніх податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлених у звітному податковому періоді у розрахунку податкового зобов’язання склала 950 грн.

 

Задача 8

Необхідно визначити величину податку на прибуток, що підлягає сплаті в бюджет за результатами звітного кварталу та заповнити декларацію з податку на прибуток підприємства, якщо приватне підприємство “Глорія” протягом 2 кварталу поточного року здійснило такі операції:

 1. 1.  Доходи від реалізації товарів, послуг та робіт склали 79000 грн. з урахуванням ПДВ.
 2. 2.  Оприбутковано сировину і матеріали для виготовлення продукції на суму 35000 грн без ПДВ.
 3. 3.  Витрати повяззані з організацію та проведення прийомів– 85000 грн.
 4. 4.  Нараховано дивіденди учасникам – 120000 грн.

5. . Нараховано заробітну плату працівникам підприємства 30 000 грн.

 1. 6.  Суми витрат, пов’язаних з поліпшенням основних фондів – 1780 грн.
 2. 7.  Сума нарахованого податку на прибуток за 1 квартал  500 грн.

8. . Витрати, пов’язані з підтвердженням відповідності продукції, систем якості – 870 грн.

 1. 9.  Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати працівників підприємства – 12440 грн.

10.Амортизаційні відрахування звітного періоду – 1980 грн.

11. Витрати на опалення та  освітлення 1500 грн.

12. Витрати перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників склали 5500 грн.

 

Задача 9

Визначити суму валових витрат підприємства за результатами звітного кварталу, якщо підприємство протягом кварталу здійснило такі операції:

 1. Витрати, пов’язані з придбанням сировини, становили 52000 грн. з урахуванням ПДВ;
 2. Витрати на оплату праці 12000 грн.;
 3. Сума відрахувань на соціальні заходи – 4800 грн.;
 4. Витрати на рекламу – 4500 грн. з урахуванням ПДВ;
 5. Витрати на утримання об’єктів соціальної сфери – 5200 грн.;
 6. Нараховані відсотки за борговими зобов’язаннями у зв’язку з веденням господарської діяльності – 2500 грн.;
 7. Витрати на організацію презентації – 12000 грн.;
 8. Сума штрафу, сплаченого за рішенням арбітражного суду, складала 5500 грн.

 

Задача 10

Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті за звітний квартал.

 

 1. Дохід підприємства від реалізації товарів, робіт, послуг за звітний квартал становить 96000 грн.;
 2. Витрати на заробітну плату – 8000 грн.;
 3. Витрати на соціальне страхування 3200 грн.;
 4. Витрати на оплату сировини і матеріалів – 5200 грн. з урахуванням ПДВ.

 

Задача 11

Гурбель С.А., ідентифікаційний номер 2786549870, працює головним інженером на ПП “Глорія”.

За січень поточного року працівник отримав такі доходи:

- нараховано заробітну плату – 1250 грн.;

-  нараховано премію – 230 грн.;

-  нараховано оплату лікарняного листка тимчасової непрацездатності –345 грн.;

-  отримано аліменти – 720 грн.;

-  нараховано добові на відрядження – 120 грн.;

-  отримано виграш в державну лотерею – 2000 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 12

Слободян В.А., ідентифікаційний номер 2654380967, працює головним бухгалтером на ПП “Плюс”.

Громадянка має посвідчення постраждалого від ЧАЕС 1 категорії, є самотньою матір’ю двох дітей у віці до 18 років.

Громадянка у березні поточного року має такі доходи:

- нараховано заробітну плату за основним місцем роботи відповідно до штатного розкладу – 1300 грн.;

- нараховано оплату лікарняного листка тимчасової непрацездатності за основним місцем роботи – 230 грн.;

- сума державної матеріальної соціальної допомоги – 560 грн.;

- отримано виграш у державну лотерею – 12000 грн.;

- матеріальна допомога – 800 грн.;

- сума страхових виплат, що отримані за договором довгострокового страхування – 550 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 13

Вінтоняк І.А., ідентифікаційний номер 3154385361, є працівником ПП “Орхідея”.

Громадянка має двох дітей у віці до 18 років, одна дитина інвалід дитинства.

Громадянка за квітень поточного року має такі доходи:

-   нараховано заробітну плату за основним місцем роботи згідно відомості – 1200 грн.;

-   нараховано компенсацію за невикористану відпустку – 350 грн.;

-   отримано аліменти – 600 грн.;

-   нараховано премію – 150 грн.;

-  отримано допомогу по догляду за дитиною інвалідом – 150 грн.;

-  отримано дивіденди – 200 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

Задача  14

Петров М.С., ідентифікаційний номер 6509450967, є бухгалтером на ПП “Глорія”.

За січень поточного року отримано такі длходи :

-  заробітну плату – 1050 грн.;

-  суму державної матеріальної та соціальної допомоги – 850 грн.

-  лікарняні – 230 грн.

-  аліменти – 350 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 15

Працівник ПП “Плюс”, Сичкан В.Р., ідентифікаційний номер 1434398931, за січень поточного року отримав наступні доходи:

-  заробітну плату – 2100 грн.;

-  премію – 400 грн.;

-  виграш у державну лотерею – 1500 грн.

-  добові на відрядження 90 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 16

Семенюк В.Є., ідентифікаційний номер 2611180654, працює менеджером на ПП “Стиль”, яка є одинокою матір’ю та має трьох дітей до 18 років.

За січень нараховано такі доходи::

-  заробітну плату – 3200 грн.;

-  допомога з тимчасової втрати непрацездатності – 400 грн.;

-  сума державної матеріальної соціальної допомоги – 600 грн.

-  отримано виграш в державну лотерею – 1000 грн.

-  премію –  400 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 17

Лесик Ф.К, ідентифікаційний номер 7634092167, працює касиром на ПП “Зірка”. Громадянка має двох дітей у віці до 18 років, одна з яких інвалід.

- нараховано заробітну плату – 1000,00 грн.;

- нараховано оплату лікарняного листка тимчасової непрацездатності – 100,00 грн.;

- премія – 200

- сума державної матеріальної соціальної допомоги –  560,00 грн.;

- отримано виграш у державну лотерею –  180,00 грн.;

- аліменти –  600 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 18

Головний бухгалтер ПП “Меліса”, Федорак І.Д., ідентифікаційний номер 1235438040, є одинокою матір’ю та має двох дітей до 18 років, одна з яких інвалід.

За січень нарахували за основним місцем роботи:

-  заробітну плату – 2500 грн.;

-  допомогу на поховання –  800 грн.;

-  премію –  50 грн.;

-  кошти видані підзвіт на відрядження – 350 грн.

-  компенсацію за несвоєчасну виплату заробітної плати –  50 грн.

Необхідно визначити суму утримань єдиного соціального внеску  за місяць, розрахувати суму податку з доходів фізичних осіб, що необхідно утримати з робітника за місяць та заповнити форму 1 ДФ.

 

Задача 19

Необхідно визначити суму акцизного податку, що має сплатити товаровиробник підакцизного товару.

Обсяги реалізації партії горілки складає 5260 пляшок. Місткість однієї пляшки – 0,5л, вміст спирту 40%, ставка акцизного податку 24 грн. за 1л. 100-відсоткового спирту.

 

Задача 20

Необхідно визначити суму акцизного податку, що має сплатити товаровиробник тютюнових виробів на партію сигарет з фільтром 450 пачок (по 20 штук у кожній).

Максимальна роздрібна ціна на сигарети 10,70 грн. Тверда ставка акцизного податку становить 26 грн. за 1000 шт., відсоткова ставка акцизного податку – 14 %.

 

Задача 21

Розрахувати суму акцизного податку на сигарети з фільтром.

Довідкові дані:

-         партія сигарет з фільтром складає 100 пачок (по 20 шт. у кожній);

-         максимальна роздрібна ціна 3 грн.;

-         тверда ставка акцизного податку – 12 грн. за 1000 шт.;

-         відсоткова ставка акцизного податку – 9 %.

 

Задача 22

Розрахувати суму акцизного податку на реалізовану виробником партію горілки.

Довідкові  дані:

Партія  горілки  складає  3560 пляшок:

-         місткість однієї пляшки – 0,5л.;

-         вміст спирту 40%;

-         ставка акцизного податку 17 грн. за 1л. 100-відсоткового спирту.

 

Задача 23

Розрахувати суму акцизного податку на реалізовану партію шампанського.

Довідкові дані:

-         партія шампанського складає 1000 пляшок;

-         місткість 0,75 л.;

-         ставка акцизного податку1,60 грн. за 1л.

 

Задача 24

У січні 2012 р. сім’я переїхала з квартири житловою площею 150 м2 до будинку житловою площею 510 м2. На скільки більше податку на нерухоме майно буде сплачувати сім’я, якщо на 1 січня 2013  р. мінімальна заробітна плата становитиме 1176 грн?

 

Задача 25

У м. Львів сума транспортного збору встановлена в розмірі 0,05% від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року в день за кожен м2 земельної ділянки відведеної для паркування транспортних засобів, а в м.  Дніпропетровськ 0,12% . У у м. Львів площа такої ділянки становить 280 м2, а у м. Дніпропетровськ  - 160 м2.

В якому місті власник транспортного засобу  сплатить більше і на скільки транспортного збору в III кварталі  поточного  року?

 

Задача 26

Сума надходжень туристичного збору в серпні  поточного року збільшилася відносно липневих надходжень туристичного збору на 10% і склала 51000 грн. На скільки відсотків вона б збільшилася, якби ставку податку було підвищено в 1,5; у 2 рази?

 

Задача 27

Необхідно визначити суму єдиного податку для суб’єкта малого підприємництва (СМП) – за ставкою 3 % до сплати за звітний період та суму ПДВ яка підлягає сплаті в бюджет (відшкодування з бюджету).

Суб’єктом малого підприємництва реалізовано товаро-матеріальніх цінності на суму 15 000 грн. з урахуванням ПДВ.

На розрахунковий рахунок отримано кошти за товаро-матеріальні цінності у сумі 16 000 грн. в т.ч. ПДВ.

На розрахунковий рахунок суб’єкта малого підприємництва надійшли кошти за надані послуги у розмірі 6300 грн. з урахуванням ПДВ.

Придбано сировину 24 в т.ч. ПДВ.

 

Задача 28

Необхідно визначити суму єдиного податку для суб’єкта малого підприємництва (СМП) – за ставкою 5 % до сплати, з кількістю працюючих 10 чоловік та суму податків, які необхідно сплатити за звітний період, виходячи з наступних даних:

- згідно з контрактом на придбання матеріалів отримано оплату за матеріали на суму 28000 грн. з урахуванням ПДВ.

- згідно з контрактом на реалізацію сировини відвантажено сировину на суму 3200 грн. з урахуванням ПДВ;

- отримана в касу оплата за надані послуги 32000 грн. в з урахуванням ПДВ;

- нарахована заробітна плата 14000 грн.

 

 


 1. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

 

 1. 1.          Відповідальною особою за нарахування та сплату ПДВ до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, не зареєстрованими як платники ПДВ, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є:

а) постійне представництво нерезидента;

б) філія нерезидента;

в) особа, яка спеціально уповноважена нерезидентом;

г) отримувач послуг.

2. Вкажіть, хто із суб’єктів господарювання (СГ) зобов’язаний зареєструватися платником ПДВ:

а) СГ, який надав послуги на території України з використанням Інтернет на суму 350 тис. грн. з врахуванням ПДВ упродовж останніх 12 календарних місяців

б) платник єдиного податку у випадку добровільної реєстрації;

в) СГ, у якого виручка від реалізації товарів за останні 12 календарних місяців склала 250 тис. грн., в тому числі 10 тис. грн. від реалізації безхазяйного майна;

г) СГ, які ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законодавством;

д) СГ, у якого обсяг оподатковуваних операцій протягом останніх 12 календарних місяців становив 500 тис. грн.

3. У разі добровільної реєстрації особи як платника ПДВ, реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше:

а) 10 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками;

б) 20 числа календарного місяця;

в) 20 робочих днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками;

г) 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками.

4. Особі, що реєструється як платник ПДВ, присвоюється:

а) код ЄДРПОУ;

б) індивідуальний податковий номер;

в) ідентифікаційний номер;

г) категорія уваги.

5.Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ відбувається:

а) у день, що настає за днем проведення розрахунків із бюджетом останнього податкового періоду;

 б) у день, що настає за днем подання декларації з ПДВ останнього податкового періоду;

в) з моменту подання заяви про анулювання реєстрації особи як платника ПДВ;

г) через 10 днів після подання заяви про анулювання реєстрації особи як платника ПДВ.

6. Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ вважається анульованим з дати:

а) затвердження ліквідаційного балансу;

б) подання заяви про анулювання свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ;

в) анулювання реєстрації платника ПДВ органом ДПС;

г) визнання судом недійсними установчих документів особи.

7. Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при ввезенні товарів на митну територію України є дата:

а) перетину митного кордону України;

 б) оформлення митної декларації;

 в) випуску ввезених товарів у вільній обіг на митній території України;

г) подання митної декларації для митного оформлення.

8. Для яких операції при визначенні дати виникнення податкових зобов’язань з ПДВ застосовується правило першої події?

а) зарахування коштів на банківський рахунок платника ПДВ як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню;

 б) постачання товарів/послуг з використанням торговельних автоматів;

в) відвантаження товарів платником ПДВ;

г) постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів;

д) операцій фінансової оренди (лізингу).

9. Базою оподаткування операцій при постачанні товарів/послуг для розрахунку ПДВ є:

а) договірна (контрактна) вартість, але не нижче за звичайні ціни;

б) договірна (контрактна) вартість, але не нижче регульованої ціни (тарифу);

в) договірна (контрактна) вартість, але не нижче ціни придбання;

г) балансова вартість на момент їх постачання.

 1. 10.      Вкажіть, при здійсненні яких операцій виникають податкові зобов’язання з ПДВ:

а) основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника ПДВ;

б) основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням;

в) основні виробничі або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх зруйнуванням;

 г) основні виробничі або невиробничі фонди безоплатно передаються особі, яка не зареєстрована платником ПДВ;

д) переведення необоротних активів до складу невиробничих фондів.

11. Податкові зобов’язання платника ПДВ виникають у разі:

а) ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку;

б) ліквідації основних фондів у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням;

в) безоплатної передачі особі, яка є платником ПДВ;

г) ліквідація здійснюється без згоди платника податку.

12. Податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом:

а) 20 робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця;

б) 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця;

в) 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця;

г) 10 робочих днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.

13. Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних з ПДВ встановлюється:

а) Верховною Радою України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністерством фінансів України;

г) центральним податковим органом.

14. Вкажіть критерії, яким повинні відповідати платники ПДВ, котрі мають право вибрати квартальний податковий період:

а) середньооблікова кількість працівників протягом трьох послідовних попередніх років не перевищувала 20 осіб;

б) відповідають критеріям для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування;

в) щорічний обсяг доходів протягом трьох послідовних попередніх років задекларовано у сумі, що не перевищує 3 млн. грн.;

г) мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток;

д) мають позитивну податкову історію.

15. Вкажіть, що є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки платника ПДВ:

а) факт розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних;

б) обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менші, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування;

в) з’ясування факту, за яким платник ПДВ не має права на отримання бюджетного відшкодування;

г) до декларації не додано розрахунок суми бюджетного відшкодування.

16. Не підлягає включенню до Єдиного реєстру податкових накладних податкова накладна, в якій сума ПДВ не перевищує:

а)10 тис. грн.;

б) 20 тис. грн.;

в) 100 тис. грн.;

г) 500 тис. грн.

17. Які новації  Податкового Кодексу щодо податку на прибуток підприємств направлені  на залучення інвестицій в оновлення основних засобів?

а) звільнення на 10 років від оподаткування прибутку підприємств легкої промисловості, які виробляють продукцію на давальницькій сировині;

б)поетапне зниження ставки податку на прибуток  до 16% у 2014 р.;

в) поетапне зниження ставки податку на прибуток  до 16% у 2016 р.;

г) запровадження  на 5 років 0% ставки податку  на прибуток для новоутворених суб’єктів господарювання;

д) запровадження  на 5 років 0% ставки для суб’єктів господарювання, що створені шляхом реорганізації.

18. Вкажіть суб’єкти господарювання,  що класифікуються як платники податку на прибуток

а) резиденти юридичні особи, які провадять господарську діяльність тільки на території України;

б) резиденти юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами;

в) установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства;

г) представництво платника податків, що знаходиться на території  будь якої територіальної громади;

д)нерезиденти, що отримують доходи в Україні  та мають дипломатичні привілеї або імунітет.

19. Вкажіть, що є об’єктом оподаткування податку на прибуток

а) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми валових доходів на суму валових витрат звітного та амортизаційних нарахувань;

б) дохід, який визначається шляхом зменшення суми операційних витрат на суму загальновиробничих витрат;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів на суму собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інших витрат;

г) прибуток, який визначається шляхом збільшення суми доходів звітного періоду на суму собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат.

20. Вкажіть доходи,  що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств:

а) суми попередньої оплати та авансів;

б) доходи від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

в) кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів;

г) суми коштів або вартості майна, що надходить у вигляді інвестицій або реінвестицій у корпоративні права;

д)  доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів.

21. Що є підставою для визначення доходу платника податку на прибуток підприємств?

а) дані фінансової звітності;

б) дані податкової звітності;

в) дані податкових реєстрів;

г)данні первинних документів.

22. Дохід від операційної діяльності  визначається у розмірі:

 

а) договірної (контрактної) вартості, але не менше ніж сума компенсації;

б) договірної (контрактної) вартості але не більше звичайної ціни;

в) договірної (контрактної) вартості, але не менше звичайної ціни;

г) договірної (контрактної) вартості але не більше базової ціни.

23. Визначте, до яких доходів платника податку на прибуток підприємств включаються суми штрафів, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду.

а) до доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

б) до інших доходів;

в) до доходів від операційної діяльності;

г) до комісійних доходів.

24. Вкажіть, які доходи платника податку на прибуток підприємств класифікуються як Інші доходи?

а)кошти або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій;

б)доходи від операцій оренди/лізингу;

в)вартість основних засобів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації;

г)суми штрафів фактично отримані за рішенням сторін договору;

д)сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

25. Вкажіть доходи,  що враховуються для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?

а)комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитними операціями.

б)суми коштів отриманих платником податку як компенсація за примусове відчуження державою іншого майна платника податку;

в)дивіденди, отримані платником податку від інших платників податків;

г)суми акцизного податку, сплаченого покупцями підакцизних товарів на користь платника такого акцизного податку;

д)суми дотацій, субсидій, капітальних інвестицій із фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

26. Суми емісійного доходу, отриманого платником податку на прибуток підприємств, включаються до:

а) доходів від операційної діяльності;

б) доходів від адміністративної діяльності;

в) інших доходів;

г) доходів, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

27. Яким чином в податковому обліку відображають суми попередньої оплати, отриманої в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг?

а) включають до валових доходів;

б) включають до витрат платника;

в) відображають у доходах, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

г) включають до фінансових витрат.

28. Датою визнання доходу від надання послуг та виконання робіт визнається:

а) дата надходження коштів на рахунок платника податків;

б) дата складання акта, який підтверджує виконання робіт;

в) дата фактичного отримання платником податку товарів, послуг;

г) дата нарахування платником податків доходу.

29. Вкажіть можливі варіанти  визначення ступеня завершеності виробництва для самостійного нарахування платником податку на прибуток підприємств доходів з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва:

а)  за питомою вагою податків, сплачених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі податкових платежів;

б) за питомою вагою витрат, здійснених у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких витрат;

в) за питомою вагою доходів, отриманих у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі таких доходів;

г) за питомою вагою обсягу послуг, наданих у звітному податковому періоді, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані;

д) за питомою вагою  прибутку, отриманого у звітному податковому періоді, у загальній очікуваній сумі прибутків.

30. Зазначте види витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податку на прибуток підприємств:

а) матеріальні та загальновиробничі витрати;

б) від’ємний результат  від операцій з іноземною валютою та банківськими

металами;

в) витрати на собівартість продукції та адміністративні витрати;

г) суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;

д) загальновиробничі витрати.

31. До яких витрат включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг?

а) фінансових витрат;

б) інших витрат звичайної діяльності;

в) загальновиробничих витрат;

г) витрат операційної діяльності.

32. Що є підставою для визначення витрат платника податку на прибуток підприємств?

а) данні фінансової звітності;

б) данні податкової звітності;

в) дані податкових реєстрів;

г) данні первинних документів.

33. Вкажіть до якого звітного періоду відносяться витрати, що формують собівартість реалізованих товарів?

а) того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів;

б) визнаються витратами у будь-якому звітному періоді;

в) звітного періоду, наступного за тим, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів;

г) звітного періоду, в якому здійснено передоплату за реалізовані товари.

34. Чи включаються до витрат банківських установ, витрати, пов’язані з реалізацією заставленого майна?

а) не включаються;

б) включаються у розмірі, що не перевищує 50% попереднього оподаткованого прибутку;

в) включаються у повному обсязі;

г) включаються у розмірі, що не перевищує 80% фонду оплати праці.

35. До складу яких витрат відносяться витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інших послуг з утримання виробничих приміщень?

а) загальновиробничих витрат;

б) інших операційних витрат;

в) адміністративних витрат;

г) фінансових витрат.

36. До яких витрат слід включати витрати на утримання основних засобів загальновиробничого призначення?

а) прямі матеріальні витрати;

б)валові витрати;

в) загальновиробничі витрати;

г) витрати операційної діяльності.

37. До складу яких витрат відносяться винагороди за консультаційні, інформаційні, аудиторські послуги?

а) інших витрат від звичайної діяльності;

б) загальновиробничих витрат;

в) фінансових витрат;

г) адміністративних витрат, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.

38. До адміністративних витрат, спрямованих на обслуговування та управління підприємством, належать:

а) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

б) витрати на врегулювання спорів у судах;

в) витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

г) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

д) амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення.

39. До складу якої групи витрат враховуються витрати на рекламу, дослідження ринку, на передпродажну підготовку товарів?

а) загальновиробничі витрати;

б) інші операційні витрати;

в) адміністративні витрати;

г) витрати на збут.

40. До витрат на збут та пов’язаних з реалізацією товарів, виконаних робіт, наданих послуг відносяться:

а) витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

б)витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції;

в)витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством;

г)витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

д)витрати на оплату послуг зв'язку.

41. Суму амортизації наданих в оперативну оренду необоротних активів відносять до:

а) витрат майбутнього звітного періоду;

б) витрат, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування;

в) інших операційних витрат;

г) витрат банківських установ.

42. Вкажіть до якої групи витрат відносяться нарахування процентів за випущеними облігаціями

а) фінансові витрати;

б) інші операційні витрати;

в) адміністративні витрати;

г) витрати на збут.

43. Вкажіть до яких витрат включаються суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг?

а) операційні витрати;

б) загальновиробничі витрати;

в) не включаються до складу витрат;

г) інші витрати.

44. До суб’єктів оподаткування акцизним податком відносять осіб, які:

а) виробляють та ввозять підакцизні товари на митну територію України;

б) реалізують конфісковані підакцизні товари , підакцизні товари, визнані безхазяйними;

в) дотримуються вимог митних режимів та цільового використання підакцизних товарів;

г) отримують доходи з джерел їх походження в Україні або виконують агентські (представницькі) функції для таких нерезидентів або їх засновників;

д) вивозять з митної території України підакцизні товари, незалежно від наявності внесених до них іноземних інвестицій.

45. До об’єктів оподаткування акцизним податком відносять операції з:

а) реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів;

б) передачі підакцизних товарів  з метою власного споживання;

в) ввезення підакцизних товарів на митну територію України;

г) експорту підакцизних товарів платником податку за межі митної території України;

д) ввезення підакцизних товарів на митну територію України, призначених для службового користування дипломатичними представництвами іноземних держав.

46. Звільняються від сплати акцизного податку операції з:

а) реалізації легкових автомобілів для інвалідів, оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

б) ввезення підакцизних товарів на митну територію України, призначених для офіційного користування дипломатичними представництвами іноземних держав;

в) реалізації скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах для потреб населення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

г) реалізації підакцизних товарів (продукції) з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;

д) реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними.

47. До операцій, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, відносять:

а) вивезення підакцизних товарів платником податку за межі митної території України, засвідчене належно оформленою митною декларацією;

б) ввезення на митну територію України раніше експортованих підакцизних товарів, у яких виявлено недоліки, для повернення їх експортеру;

в) реалізація або передача у користування підакцизних товарів, звільнених від оподаткування до закінчення строку;

г) реалізація підакцизних товарів з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;

д) реалізація конфіскованих підакцизних товарів, підакцизних товарів , визнаних безхазяйними, підакцизних товарів , за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання.

48. Базою оподаткування при обчисленні акцизного податку за адвалорними ставками є:

а) вартість реалізованого товару, виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

б) вартість товарів, що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує, без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

в) кількісна величина підакцизних товарів, визначена в одиницях виміру ваги, об’єму, об’єму циліндрів двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках;

г) кількість реалізованого товару, виробленого на митній території України, за встановленими виробником максимальними роздрібними цінами з врахуванням ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

д) вартість товарів , що ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари, які він імпортує,  з ПДВ та з урахуванням акцизного податку.

49. Оподаткування підакцизних товарів (продукції) таких як: спирт етиловий, алкогольні напої, пиво, нафтопродукти, скраплений газ, транспортні засоби, проводиться із застосуванням ставок:

а) специфічних;

б) адвалорних;

в) адвалорних та специфічних;

г) змішаних.

50. Змішані (одночасно адвалорні та специфічні) ставки акцизного податку застосовують при оподаткуванні:

а) тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну;

б) спирту етилового, алкогольних напоїв, пива;

в) нафтопродуктів, скрапленого газу;

г) транспортних засобів.

51. Сьогодні в Україні до підакцизних товарів відносять:

а) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

б) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

в) нафтопродукти, скраплений газ;

г) сільськогосподарську продукцію;

д) енергоресурси, гідроенергоресурси, теплові, електроенергія АЕС.

52. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить:

а) календарний день;

б) календарний квартал;

в) календарний місяць;

г) календарний рік.

53. Строк подачі декларації акцизного податку:

а) щомісяця, не пізніше 20 числа наступного періоду;

б) щомісяця, не пізніше 15 числа наступного періоду;

в) щоквартально, не пізніше 40 числа наступного періоду;

 г) щоквартально не пізніше 20 числа наступного періоду.

54. Акцизний податок з підакцизних товарів, вироблених на митній території України, сплачується:

а) протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку;

б) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

в) не пізніше дати відвантаження готової продукції;

г) після реалізації підакцизних товарів на території України.

55. Власник готової продукції, виробленої з давальницької сировини, сплачує акцизний податок до бюджету:

а) при придбанні марок акцизного податку;

б) не пізніше дати відвантаження готової продукції;

в) протягом 120 календарних днів придбанні марок акцизного податку;

г) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації.

56. Акцизний податок із ввезених на митну територію України підакцизних товарів сплачується:

а) до або в день подання митної

декларації;

б) при придбанні марок акцизного податку;

в) не пізніше дати відвантаження готової продукції;

г) протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації.

57. Сума податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених з давальницької сировини, розраховується із застосуванням ставок податку, що діють на дату:

а) відвантаження готової продукції її замовнику;

б) ввезення підакцизних товарів на митну територію України;

в) вивезення підакцизних товарів з митної території України;

г) реалізації підакцизних товарів на території України.

58. Не підлягають маркуванню марками акцизного податку:

а) алкогольні напої і тютюнові вироби, які імпортуються в Україну з інших країн;

б) алкогольні напої із вмістом спирту етилового від 8,5 % об’ємних одиниць та тютюнові вироби, які ввозяться в Україну;

в) алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазин безмитної торгівлі;

г) еталонні (моніторингові) чи тестові зразки тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями;

д) алкогольні напої і тютюнові вироби, які постачаються для реалізації магазинам безмитної торгівлі безпосередньо вітчизняними виробниками такої продукції за прямими договорами.

59. Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є:

а) фізичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;

б) юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості;

в) особа, що перебуває в спільній частковій власності за належну їй частку  житлової нерухомості;

г) особи, які перебувають  у спільній сумісній власності житлової нерухомості, але не поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб;

д) особа, які виховує троє і більше дітей.

60. Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно є:

а)земельна ділянка;

б)об’єкт житлової нерухомості;

в)земельна ділянка і об’єкт житлової нерухомості;

г)об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави.

61. Базовий податковий період для податку на нерухоме майно дорівнює календарному:

а) місяцю;

б) кварталу;

в) півріччю

г) року.

62. Для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, ставка податку на нерухоме майно:

а) не може перевищувати 1% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.м;

б) становить 0,5 %  від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м;

в) не може перевищувати 0,3 % розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.м;

г) становить 2,7 % розміру мінімальної заробітної плати.

63. Для житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку на нерухоме майно:

а) не може перевищувати  1% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.м;

б) становить 0,5%  від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м;

в) не може перевищувати 2,7% розміру мінімальної заробітної плати;

г) становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.

64. Для житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів, ставка податку на нерухоме майно за 1 кв. метр становить:        

а) 0,7 % розміру мінімальної заробітної плати;

б) 1% розміру мінімальної заробітної плати;

в) 1,5% розміру мінімальної заробітної плати;

г) 2,7% розміру мінімальної заробітної плати.

65. Для квартир, житлова площа яких  перевищує 240 кв. метрів, ставки податку на нерухоме майно за 1 кв. метр житлової площі об’єкта житлової нерухомості становить:

а) 0,7 % розміру мінімальної заробітної плати;

б) 1% розміру мінімальної заробітної плати;

в) 1,5% розміру мінімальної заробітної плати;

г) 2,7% розміру мінімальної заробітної плати.

66. Податкове повідомлення-рішення про суму податку на нерухоме майно надсилається органами ДПС платникам до:

а) 1 лютого звітного року;

б) 1 червня звітного року;

в) 1 липня звітного року;

г) 1 жовтня звітного року.

67. Юридичні особи подають органу ДПС декларацію на нерухоме майно до:

а) 1 січня звітного року;

б) 1 лютого звітного року;

в) 1 липня звітного року;

г) 1 грудня звітного року.

68. Фізичні особи сплачують податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно:

а) протягом 30 днів авансовими внесками по завершенню звітного (податкового) періоду;

б) авансовими внесками щомісячно до 30 числа;

в) авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

г) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

69. Юридичні особи сплачують податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно:

а) протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) авансовими внесками щокварталу до 15 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

в) до20 числа місяця, що наступає за звітним кварталом;

г) авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

70. Зменшення бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку дозволяється:

а) один раз за базовий податковий (звітний) період;

б) щоквартально;

в) за умови наявності лише одного об’єкта житлової нерухомості;

г) з 2015 року один раз за базовий податковий (звітний) період.

71. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості – житловий будинок, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується на:    

а) 250 кв.м один раз за базовий податковий (звітний) період;

б) 120 кв.м один раз за базовий податковий (звітний) період;

в) 100 кв.м один раз на рік;

г) 50 кв.м. щомісячно;

72. База оподаткування об'єкта житлової нерухомості - квартира, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку, зменшується на:

а) 250 кв.м один раз на рік;

б) 120 кв.м один раз за базовий податковий (звітний) період;

в) 100 кв.м один раз за базовий податковий (звітний) період;;

г) 50 кв.м. щомісячно.

73. Пільги, що надаються один раз за базовий податковий (звітний) період із сплати податку на нерухоме майно, що перебуває у власності фізичної особи - платника податку передбачають:

а) перенесення строків сплати податку;

б) зменшення бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості -квартири;

в) зменшення бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості -житлового будинку;

г) зменшення ставки податку за 1 кв. м  житлової площі;

д) зменшення бази оподаткування об'єкта житлової нерухомості –дачного будинку.

74. Об’єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є:

а)земельна ділянка;

б)комунальні гаражі;

в)стоянки, паркінги;

г) автомобільні дороги загального користування.

75. Ставка збору за місця паркування транспортних засобів встановлюється у розмірі:

а) 0,02 - 0,10 % від мінімальної заробітної плати за кожен день провадження діяльності;

б) 0,03 - 0,10 % мінімальної заробітної плати за 1 кв.м площі земельної ділянки;

в) 0,02 - 0,15 % мінімальної заробітної плати за кожен день провадження діяльності;

г) 0,03 - 0,15 % мінімальної заробітної плати за 1 кв.м площі земельної ділянки.

76. Платниками податку на доходи фізичних осіб є:

а) фізична особа - резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;

б) пов’язана особа;

в) фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;

г) фізична особа - нерезидент, який має дипломатичні привілеї;

д) податковий агент.

77. Чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом зменшення загального оподатковуваного доходу на суми податкової знижки такого звітного року, є:

а) об’єктом оподаткування;

б) базою оподаткування;

в) одиницею бази оподаткування;

г) прибутком.

78. Які доходи включаються до оподаткування податком з доходів фізичних осіб?

а) суми пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення;

б) заробітна плата, нарахована (виплачена) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту);

в) суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору;

г) доходи, отримані фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності;

д) вартість успадкованого, отриманого у дарунок майна.

79. Не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб такі доходи:

а) сума пенсій;

б) кошти, отримані платником податку в рахунок компенсації (відшкодування) вартості майна (нематеріальних активів), примусово відчуженого державою;

в) сума винагород, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору;

г) сума аліментів;

д) сума безповоротної фінансової допомоги.

80. Право на податкову знижку при оподаткуванні доходів фізичних осіб надається:

а) податковому агенту;

б) роботодавцю;

в) резиденту, який має реєстраційний номер платника податку;

г) нерезиденту, який має дипломатичні привілеї;

д) фізичній особі, яка через свої релігійні переконання, відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку у паспорті.

81. Заробітна плата шахтарів та працівників, які зайняті на підземних роботах повний робочий день, оподатковується податком з доходів фізичних осіб за ставкою:

а) 0%;

б) 5%;

в) 10%;

г) 15%.

82. Дохід платника податків - фізичної особи, нарахований у вигляді проценту на поточний або депозитний банківський рахунок, оподатковується за ставкою:

а) 0%;

б) 5%;

в) 10%;

г) 15%.

83. Доходи платника податків - фізичної особи, нараховані як виграш чи приз, отриманого від організатора азартної гри, оподатковуються за ставкою:  

а) 30%;

б) 15%;

в) 10%;

г) 5%.

84. Грошові виграші у спортивних змаганнях (крім винагород спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань міжнародного рівня, у тому числі, спортсменам – інвалідам), оподатковуються податком з доходів фізичних осіб за ставкою:

а) 30%;

б) 15%;

в) 10%;

г) 5%.

85. Не включається до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку з доходів фізичних осіб сума витрат на:      

а) оплату державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини;

б) косметичне лікування;

в) переобладнання транспортного засобу у зв’язку з переходом на один з видів біопалива;

г) сплату видатків на придбання доступного житла.

86. Доходи фізичної особи, одержані у вигляді заробітної плати, які перевищують десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, оподатковуються за ставкою:       

а) 10%;

б) 15%;

в) 17%;

г) 25%.

87. Право на застосування 150% податкової соціальної пільги при сплаті податку на доходи фізичних осіб має фізична особа - платник податку,

яка є :     

а) одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) інвалідом від участі у бойових діях в республіці Афганістан;

в) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

г) є інвалідом ІІІ або IV групи, у тому числі з дитинства;

д) особою, віднесеною законом до І або ІІ категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

88. Право на застосування 200% податкової соціальної пільги при сплаті податку на доходи фізичних осіб має платник податку-фізична особа, яка є:       

а) одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

в) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави;

г) учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

89. Податкова соціальна пільга застосовується у разі отримання доходу фізичною особою, який:

а) отриманий одночасно з доходом у вигляді стипендії, грошового чи майнового забезпечення учнів, студентів, аспірантів, що виплачується з бюджету;

б) представляє собою суму загального місячного оподатковуваного доходу від одного працедавця у вигляді заробітної плати;

в) отриманий самозайнятою особою від підприємницької діяльності;

г) відмінний від заробітної плати.

90. Платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації у випадку:

а) перебування на строковій військовій службі;

б) виїзду за кордон на постійне місце проживання;

в) неповнолітніми або недієздатними особами;

г)отримання доходу у вигляді спадщини;

д) перебувають у розшуку за станом на кінець звітного податкового року.

91. Дохід, отриманий платником податку-фізичною особою від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, оподатковується за ставкою:

а) 15%;

б) 10%;

в) 5%;

г) 1%.

92. Податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою оподатковуються такі об’єкти спадщини :

а) вартість власності, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

б) будь-який об’єкт спадщини, який успадковується спадкоємцем-нерезидентом;

в) вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення;

г) будь-який об’єкт спадщини, який успадковується спадкоємцем від спадкодавця – резидента.

93. Податок з доходів фізичних осіб сплачується до бюджету у такий термін:        

а) протягом 3 днів, наступних за днем виплати доходу;

б) під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом;

в) протягом 10 днів, наступних за днем виплати доходу;

г) в день подання звіту податковим агентом.

94. Доходи фізичних осіб – підприємців, сума яких не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, оподатковуються за ставкою:        

а) 15%;

б) 10%;

в) 17%;

г) 5%.

95. Юридичні особи - суб'єкти господарювання, які протягом календарного року використовують працю 30 найманих осіб і обсяг доходу яких не перевищує 3 млн. гривень належать до:

а) 1 чи 2 груп платників єдиного податку;

б) 3  чи 5 групи платників єдиного податку;

в) 4 групи платників єдиного податку;

г) не можуть бути платниками єдиного податку.

96. При спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів  господарювання – фізичних осіб-підприємців визначено:   

а) 2 групи платників єдиного податку;

б) 3 групи платників єдиного податку;

в) 4 групи платників єдиного податку;

г) 5 груп платників єдиного податку.

97. Фізичні особи - підприємці, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна, не використовують працю найманих осіб і обсяг доходу яких не перевищує 3 млн. грн. належать до:  

а) 1 групи платників єдиного податку;

б) 2 групи платників єдиного податку;

в) 3 групи платників єдиного податку;

г) 4 групи платників єдиного податку.

98. Фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150 тис.грн.  належать до:        

а) 1 групи платників єдиного податку;

б) 2 групи платників єдиного податку;

в) 3 групи платників єдиного податку;

г) 4 групи платників єдиного податку.

99. Юридичні особи - суб'єкти господарювання, у яких середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 20 млн.грн. належать до:

а) 1 чи 2 груп платників єдиного податку;

б) 3 чи 5 груп платників єдиного податку;

в) 4 групи платників єдиного податку;

г) 6 групи платників єдиного податку.

100. Юридичні особи - суб'єкти господарювання, у яких середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб та обсяг доходу не перевищує 5 млн.грн. належать до:

а) 1 чи 2 груп платників єдиного податку;

б) 3 групи платників єдиного податку;

в) 4 групи платників єдиного податку;

г) 5 групи платників єдиного податку.

101. Дохід юридичної особи - платника єдиного податку при продажу основних засобів визначається:

а) як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу;

б) як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу, та їх балансовою вартістю;

в) їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу;

г) сумою коштів, отриманих від їх продажу.

102. Дохід фізичної особи - підприємця, що визначається для цілей оподаткування єдиним податком, включає:

а) дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі;

б) пасивні доходи у вигляді процентів чи дивідендів;

в) доходи, отримані від продажу нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

г) страхові виплати;

д) вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

103. Дохід юридичної особи, що визначається для цілей оподаткування єдиним податком, включає:      

а) дохід отриманий протягом податкового (звітного) періоду у нематеріальній формі, у т.ч. її філіями;

б) суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності;

в) вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів;

г) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками платника єдиного податку до його статутного капіталу;

д) суми коштів цільового призначення, що надійшли від фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

104. Вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів, за які отримано аванс у період сплати інших податків і зборів, включається до суми доходу платника єдиного податку:      

а) 1 чи 2 груп платників єдиного податку;

б) 3 групи платників єдиного податку;

в) 4 групи платників єдиного податку;

г) 5 чи 6 груп платників єдиного податку.

105. Платниками єдиного податку не можуть бути суб'єкти господарювання, які здійснюють:

а) обмін іноземної валюти;

б) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

в) видобуток, реалізацію корисних копалин;

г) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

д) прокат речей особистого користування та побутових товарів.

106.  Платниками єдиного податку можуть бути:     

а) адвокати, страхові брокери;

б) відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

в) банки, ломбарди, лізингові та страхові компанії;

г) фізичні особи - підприємці, які надають виключно бухгалтерські послуги;

д) іноземці, які зареєстровані підприємцями відповідно до законодавства України.

107. Для фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку відсоткова ставка цього податку, у разі сплати ПДВ, може встановлюватися у розмірі:

а) 3 % доходу;

б) 10 % доходу;

в) 10% розміру мінімальної заробітної плати;

г) 7% доходу;

д) 5% доходу.

108. Фіксовані ставки єдиного податку встановлена для платників єдиного податку:

а) першої групи;

б) другої групи;

в) третьої групи;

г) четвертої, шостої групи;

д) п’ятої групи.

109. Для фізичних осіб - підприємців фіксовані ставки єдиного податку, залежно від виду їх господарської діяльності, встановлюються: 

а) сільськими радами;

б) селищними радами;

в) міськими радами;

г) Кабінетом Міністрів України;

д) Державною податковою службою України.

110. Для фізичних осіб - підприємців фіксовані ставки єдиного податку, залежно від виду їх господарської діяльності, встановлюються: 

а) 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати;

 б) 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати;

 в) 5 % від доходу (для неплатників ПДВ);

 г) 15 % доходу.

111. Для 2-ої групи платників єдиного податку фіксовані ставки цього податку встановлюються у межах від:        

а) 1 до 10 % розміру мінімальної заробітної плати;

б) 2 до 20 % розміру мінімальної заробітної плати;

в) 5 % від доходу (для неплатників ПДВ);

г) 15 % доходу.

112. Додаткова ставка у розмірі 15% встановлюється для платників єдиного податку:

а) 1 та 2 груп;

б) 3 групи;

в) 4 групи;

г) 5 групи;

д) 6 групи.

113. Визначте групи платників єдиного податку, для яких ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 15 % до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку:

а) перша група;

б) друга група;

в) третя група;

г) четверта та шоста групи;

д) п’ята группа.

114. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються у відсотках до:    

а) розміру мінімальної заробітної плати;

б) доходу;

в) суми перевищення граничного обсягу доходу;

г) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий.

115. Відсоткові ставки єдиного податку встановлюються у відсотках до:

а) суми перевищення граничного обсягу доходу;

б) доходу;

в) доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий;

г) розміру мінімальної заробітної плати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

З ДИСЦИПЛІНИ ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 1. Сутність та ознаки податків
 2. Елементи системи оподаткування
 3. Класифікація податків і зборів
 4. Функції податків та їх характеристика
 5. Принципи податкового законодавства
 6. Соціально-економічний зміст і призначення податків
 7. Сутність податкової політики та напрямки її проведення
 8. Поняття податкової системи та принципи її побудови
 9. Основи організації податкової служби в Україні та податкової роботи
 10. Податкова політика України в сучасних умовах
 11.  Повноваження органів державної податкової служби
 12. Об’єкти оподаткування, платники та ставки ПДВ
 13.  Звітність ПДВ. Зміст та порядок представлення

14. Первинний облік ПДВ та порядок заповнення декларації з ПДВ

15. Механізм справляння ПДВ

16.Операції, які звільняються від оподаткування ПДВ

 1.  Операції, які не є об’єктом оподаткування ПДВ та операції, які оподатковуються за нульовою ставкою

18. Податковий кредит та податкове зобов’язання

 1.  Порядок митного контролю
 2.  Види мита
 3.  Функції мита
 4.  Елементи нарахування та сплати мита
 5.  Порядок справляння мита та перерахування в бюджет

24. Об’єкт обкладання акцизним податком та платники акцизного податку

 1.  Терміни сплати акцизного податку
 2.  Порядок перерахування акцизного податку до бюджету
  1.  Порядок нарахування акцизного податку  та ставки
  2.  Порядок заповнення та подання звітності по акцизному податку
  3.  Марки акцизного податку
  4. Об’єкт оподаткування, платники та ставка податку на прибуток підприємств
  5. Доходи, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування
  6. Доходи, які не враховуються для визначення об’єкта оподаткування
  7.  Витрати, які не враховуються для визначення об’єкта оподаткування
  8. Витрати, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування
  9.  Амортизаційні відрахування підприємства, їх вплив на визначення оподатковуваного доходу
  10. Методи нарахування амортизації
  11.  Особливості визначення оподаткованого прибутку
  12. Звітність платників податку на прибуток: порядок заповнення та термін подання
  13.  Поняття податку з доходу фізичних осіб: платники, об’єкт оподаткування ставки
  14. Облік платників податків
  15. Склад загального місячного оподатковуваного доходу.
  16.  Податкові соціальні пільги та їх застосування 150%
  17. Податкові соціальні пільги та їх застосування 200%
  18.  Податкові соціальні пільги та їх застосування 100%
  19. Податковий розрахунок сум утриманого податку: порядок його складання та представлення 1 ДФ

46.Податкова декларація з податку на доходи фізичних осіб

 1.  Річний перерахунок податку з доходу

48.Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи

 1.  Доходи, які не включаються до складу загального оподатковуваного доходу.
 2. Особливості нарахування та сплати єдиного податку для фізичних осіб
 3.  Особливості нарахування та сплати єдиного податку для юридичних осіб
 4.  Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
 5. Місцеві збори та їх характеристика
 6. Системи оподаткування та податкове навантаження
 7.  Економічна сутність ухилення від сплати податків
 8.  Перекладання податків
 9.  Форми та способи ухилення від сплати податків
 10.  Податкова оптимізація
 11. Сутність і завдання плати за землю.
 12. Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
 13. Порядок обчислення  збору за першу реєстрацію транспортного засобу.
 14. Поняття єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
  1. Платники та ставки єдиного внеску
  2. Порядок заповнення та подання звітності єдиного соціального внеску
  3. Звітність, нарахування та порядок сплати єдиного внеску
  4.  Сутність, об’єкт, суб’єкт та мета податкового менеджменту
  5.  Функції податкового менеджменту
  6. Контрольна робота органів ДПА щодо розрахунків платників податків з державою
  7. Поняття податкового контролю та способи його здійснення
  8. Облік платників податків
  9. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби
  10. Види перевірок та їх характеристка

 

 

 

 

 

 

 

 


 1. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ

 

Дисципліна  викладаєтьсяводному семестрі і завершується заліком.

В процесі оцінювання знань студента з дисципліни доцільно орієнтуватись на такі визначальні критерії:

 • ступінь оволодіння інструментарієм оцінювання результативності та ефективності діяльності підприємства;
 • уміння професійно викладати теоретичний матеріал, використовуючи економічну термінологію, узагальнювати і аргументувати висновки і результати;
 • рівень його навичок щодо розв’язання фінансових, організаційних, аналітичних і контрольних завдань на рівні підприємства;
 •  рівень самостійної підготовки з окремих питань;
 •  уміння професійно викладати теоретичний матеріал, використовуючи економічну термінологію, узагальнювати і аргументувати висновки і результати;
 •  ступінь викладу теоретичного матеріалу у письмово-тестовій формі;

Під час проведення практичних занять за результатом відповіді оцінювання студента здійснюється за національною шкалою:

-    відмінно” – за вичерпну відповідь на поставлене питання і повністю правильне вирішення практичного завдання чи задачі.

-    добре” – за повну відповідь на теоретичне питання з деякими неточностями чи несуттєвими помилками у практичних завданнях.

-    “задовільно”  за неповну відповідь щодо теоретичного матеріалу, при допущенні суттєвих неточностей чи помилок при заповненні звітів.

-    незадовільно”  виставляється у разі допущення грубих помилок, які свідчать про відсутність знань з поставлених питань.

Критерії оцінки за тестуванням:

- “відмінно не менше 90% правильних відповідей;

- “добре”–  не менше 70% правильних відповідей;

- “задовільно”  не менше 50% правильних відповідей;

- “незадовільно” менше 50% правильних відповідей.

Оцінювання знань студентів з дисципліни складається із таких змістових модулів контролю і встановлюється максимальна оцінка балів:

– контролю знань на семінарських заняттях – 30 балів;

– самостійної роботи – 30 балів;

– контрольної роботи – 40 балів.

 

 

 

 

 

 

Система оцінювання знань з дисципліни “Податкова система”,

форма контролю (залік)

 

Контроль

Змістові модулі

Підсумкова оцінка у 100 бальній шкалі

практичні

заняття

самостійна робота

контрольна

робота

Ваговий коефіцієнт

6

6

8

 

Максимальна кількість балів

30

30

40

100

 

Ваговий коефіцієнт визначено діленням максимальної кількості балів на кількість оцінок (30 балів поділено на 5 оцінок дорівнює 6), (40 балів – на 5 оцінок дорівнює 8). Цей коефіцієнт необхідний для визначення балу за кожний модуль.

Наприклад, на семінарських заняттях студент отримав оцінки: 5, 4, 5, 4, 4. Сума оцінок становить 22. Після 22 ділимо на 5 (кількість оцінок), одержимо оцінку 4,4. Переводимо її у 100 бальну систему (4,4 множимо на 6 – ваговий коефіцієнт і одержуємо 26,4 бали). За самостійну роботу студент отримав оцінку 5. Перевівши у 100 бальну систему (оцінку 5 множимо на 6 – ваговий коефіцієнт одержимо 30 бали). За контрольну роботу студент отримав 4. Перевівши у 100 бальну систему (оцінку 4 множимо на 8 – ваговий коефіцієнт одержимо 40 балів). Загальна сума балів за модульні роботи складає (26,4 + 30 + 32 = 88,4 балів). Підсумовані всі бали за змістові модулі дають можливість виставити студенту залік. Заокруглюємо до 88 балів. За університетською шкалою 80-89 балів означає “зараховано”, “В”.

 

 

Система оцінювання за університетською, національною

та шкалою ЄКТС (залік)

 

Шкали оцінювання

університетська

національна

шкала ЄКТС

90 – 100

зараховано

А

80 – 89

В

70 – 79

С

60 – 69

D

50 – 59

E

26 – 49

незараховано

FX

1 – 25

F

 

 


 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010р. № 2755-VI // Вісник податкової служби України – грудень 2010 – № 46
 2. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua
 3. Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України ” // електронний ресурс: режим доступу: www.visnuk.com.ua/magazine/one/archive/409711437.html.
 4. Закон № 5083-VI від 05.07.2012 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та в зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні” // електронний ресурс: режим доступу: www.visnuk.com.ua
 5. 5.           Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість” (№ 1492 від 25.11.2011 р.): // електронний ресурс: режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1490-11
 6. 6.           Наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 № 114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за № 397/19135 // електронний ресурс: режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1215-11
 7. 7.           Наказ Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. № 1020 “Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 січня 2011 р. за 46/18784 // електронний ресурс: режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1215-11
 8. Наказ Державної податкової адміністрації України від  21.12.2011  N 1688 “Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 р. за N 1533/20271 // електронний ресурс: режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1533-11
 9. Гарасим П.М. Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами): Монографія / П.М. Гарасим, А.П. Гарасим, П.Я. Хомин. – Львів: Українські технології, 2001. – 167 с. Завгородний В.П. Налоги и налоговьій контроль в Украине. – К: А.С.К., 2001. – 639 с.
 10. Данілов О.Д. Податкова система України. Практикум: [навч. посіб.] / О.Д. Данілов, А.В. Мельник. – Тернопіль: Академія ДПС України, 2003. – 256 с.

 

 1. Данілов О.Д. Податкова система та шляхи її реформування: [навч. посіб.] / О.Д. Данілов, Н.П. Фліссак. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 216 с.
 2. Демченко Т.М. Податкова політика як інструмент регулювання відтворювального процесу / Т.М.Демченко // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №2 (32). – С. 69-75.
 3. Довгалюк В.І. Податкова система: [навч. посіб.] / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Єрмоленко /. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с.
 4. Захожая В.Б. Система оподаткування та податкова політика: [навч. посіб.] / В.Б. Захожая , Я.В. Литвиненка. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.
 5. Іванов Ю.В. Альтернативні системи оподаткування: Монографія / Ю.В. Іванов. – Харків: ХДЕУ, Торнадо, 2003. – 517 с.
 6. Крисоватий А.І. Податкова система: [навч. посіб.] / А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331 с.
 7. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці / П.В. Мельник. –Ірпінь, Академія ДЕС. України, 2001. – 362 с.
 8. Милявська Е.П. Податкова система: [навч. посібн.] / Е.П. Милявська, О.М. Сердюк. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2005. – 324 с.

19. Милявська Е.П., Сердюк О.М. Податкова система. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий дім “Слово”, 2005 –  345 с.

20. Податкова система: Підручник 2-ге видання, виправлене і доповнене / За загальною редакцією С.М. Онисько – Львів: “Магнолія Плюс”; видавець В.М. Піча, 2004. С. 332.

21. Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень: [навч. посібн.] / К.А. Пріб, В.І. Федько. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 320 с.

22. Про податковий кодекс // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 69-70

23. Про податковий кодекс // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 98-99

 1. 24.  Система оподаткування та податкова політика: Навч. Посібник / Під заг. ред. В.Б. Захожая та Я. В. Литвиненка. – К. : Центр навчальної літератури; 2006. – 468 с.

25. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н.М. Ткаченко. – К.: Алеута, 2010. – 926 с.

26. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посібн.] / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2009. – 1112 с.

27. nibu.factor.ua – сайт журналу “Податки та бухгалтерський облік”.

 1. www.dtkt.com.ua – сайт журналу “Дебет-Кредит”.
 2. www.vobu.com.ua –  сайт Всеукраїнської професійної газети “Все про бухгалтерський облік”
 3. www.visnuk.com.ua – сайт журналу “Вісник податкової служби України”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ДОДАТКИ

 

 

 

 

Додаток 1

  

Відмітка про одержання

(штамп органу державної податкової служби)

 

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

28.09. 2011 №1213

        

 

1

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ

з податку на прибуток підприємства

 

Звітна

 

Звітна нова

 

Консолідована

 

Уточнююча

 

2

Звітний (податковий) період 20__ року, за який подається Податкова декларація або уточнюється (для уточнюючої Податкової декларації)

 

І квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

 

 

ІІ квартал*

 

ІІ - ІІІ квартали*

 

ІІ - ІV квартали*

3

Повне найменування платника податку на прибуток (повне найменування постійного представництва нерезидента) згідно з реєстраційними документами; для платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції – назва, дата та номер угоди; для платника податку на прибуток за договором управління майном – назва, дата та номер договору

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

4

Податковий номер, наданий угоді про розподіл продукції при взятті її на облік / податковий номер управителя майна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Код платника податку за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження платника податку на прибуток (постійного представництва нерезидента):

_________________________________________________

_________________________________________________ _________________________________________________

Поштовий індекс1

 

 

 

 

 

Телефон1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моб.тел. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факс1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail1

 

   72

Повне найменування нерезидента________________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження нерезидента_______________________________________________

_________________________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікатором держав світу, українською мовою) ________________________________________________________________________________

 

Код країни резиденції (за Класифікатором держав світу)

 

8

____________________________________________________________________________________________________

(найменування органу державної податкової служби, до якого подається Податкова декларація)

9

Особливі відмітки

 

Податкова декларація платника податку на прибуток, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції

 

Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності

 

Податкова декларація платника податку на прибуток - суб’єкта космічної діяльності, що здійснює види діяльності інші, ніж космічна

 

Податкова декларація платника податку на прибуток за угодою про розподіл продукції

 

Податкова декларація платника податку на прибуток за договором управління майном

 

Податкова декларація постійного представництва нерезидента2

__________
* Звітні (податкові) періоди, що використовувались у 2011 році.

 

                                                                                                                                                                        (грн.)

ПОКАЗНИКИ 

Код рядка

Сума

2

Доходи, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 02 + рядок 03):

01

 

Дохід від операційної діяльності (дохід від реалізації товарів (робіт, послуг))

02

 

Інші доходи

03 ІД

 

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування (рядок 05 + рядок 06)

04

 

Витрати операційної діяльності, в тому числі:

05

 

Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)

05.1

 

Інші витрати (сума рядків 06.1 - 06.5)

06

 

Адміністративні витрати

06.1

 

Витрати на збут

06.2

 

Фінансові витрати відповідно до підпункту 138.10.5 пункту 138.10 статті 138 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в тому числі:

06.3

 

проценти, що включаються до витрат з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 141.2 статті 141 розділу ІІІ Податкового кодексу України

06.3.1

 

Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати

06.4 ІВ

 

Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від’ємне значення рядка 07 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)

06.5

 

Об’єкт оподаткування від усіх видів діяльності (рядок 01 – рядок 04) (+,-)

07

 

Об’єкт оподаткуваннявід діяльності, що підлягає патентуванню (+,-)

08 ТП

 

Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування (+,-)

09 ПЗ

 

Ставка податку на прибуток у відсотках

10

 

Податок на прибуток від діяльності, що не підлягає патентуванню (рядок 07 – рядок 08 – рядок 09 (при позитивному значенні) х рядок 10/100)

11

 

Податок на прибуток від діяльності, що підлягає патентуванню, зменшений на вартість торгових патентів

12 ТП

 

Зменшення нарахованої суми податку

13 ЗП

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 11 + рядок 12 – рядок 13)

14

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 14 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

15

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього календарного кварталу (звітного) податкового періоду (рядок 14 – рядок 15) (+,-)

16

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за звітний (податковий) період

17 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 17 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

18

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду (рядок 17 – рядок 18)

19

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи

20 АВ

 

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що мала бути сплачена у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року за місцезнаходженням юридичної особи з урахуванням уточнень (рядок 20 Податкової декларації за попередній звітний (податковий) період)

21

 

Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, нарахована за результатами останнього календарного кварталу звітного (податкового) періоду, що має бути сплачена за місцезнаходженням юридичної особи (рядок 20 – рядок 21)

22

 

Самостійне виправлення помилок 3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + позитивне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється)  або рядок (сума рядків) 23 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

23

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 24 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

24

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації, повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 25 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

25

 

Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 16 – рядок 16 Податкової декларації, яка уточнюється) + від’ємне значення (рядок 22 – рядок 22 Податкової декларації, яка уточнюється)  або рядок (сума рядків) 26 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

26

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 23 х 3%)

27

 

Самостійне виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів 3

Збільшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду(ів), що уточнюється(ються) (позитивне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється)  або рядок (сума рядків) 28 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

28

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Податкової декларації, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 29 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

29

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу ІІ Податкового кодексу України (у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації повинна дорівнювати рядку (сумі рядків) 30 додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

30

 

Зменшення податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється(ються) (від’ємне значення (рядок 19 – рядок 19 Податкової декларації, яка уточнюється)  або рядок (сума рядків) 31 з додатка(ів) ВП до Податкової декларації)

31

 

Сума штрафу від недоплати при наданні уточнюючої Податкової декларації (рядок 28 х 3%)

32

 

 

 

 

Доповнення до Податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України) на

 

 

арк.

 

Наявність додатків6

ІД

СБ

ЦП

ІВ

АМ

ВО4

ТП

ПЗ

ЗП

ПН

АВ

ВП5

ОК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки на ___ арк.

Інформація, наведена в Податковій декларації та додатках до неї, є достовірною.

 

Керівник платника податку,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

______________

(підпис) 

 

 

М. П.

Головний бухгалтер,

реєстраційний номер облікової картки або серія та номер паспорта7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

(ініціали та прізвище) 

 

_______________

(підпис) 

 

 

 

Дата подання Податкової декларації

«____» ___________  20 ___ року

 

 

____________________________________________

1 Заповнюється за бажанням платника податку.

2 Податкова декларація подається у разі, якщо постійне представництво нерезидента визначає оподаткований прибуток у загальному порядку.

3 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Податкової декларації відповідно до статті 50 розділу ІІ Податкового кодексу України.

4 Цей додаток подається виключно за підсумками звітного (податкового) року.

5 Цей додаток(ки) подається(ються) у разі виправлення помилки(ок) у складі звітної/звітної нової/консолідованої Податкової декларації. За кожний звітний  (податковий) період, у якому виявлено помилку(ки), подається окремий додаток.

6 У відповідних клітинках проставляється позначка „х”, крім клітинок під літерами „ВП”, „ПН” та „СБ”, у яких проставляється кількість поданих додатків ВП, ПН та СБ до Податкової декларації.

7 Зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності „___” ___________ 20 __ року

 

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали,  прізвище))

За результатами камеральної перевірки Податкової декларації (потрібне позначити)

 

порушень (помилок) не виявлено

 

 

складено акт від „___” ________ 20__ року №_____

 

„____” _____________ 20__ року

_________________________________________________________

(посадова (службова) особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище))

 

 

 

 

 

Додаток  2

 Вiдмiтка про одержання

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

(штамп органу державної податкової

 

Наказ Міністерства фінансів України

служби, дата, вхідний №)

 

25.11.2011 № 1492

-

 

(із  змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

 

 

фінансів України № 143 від 10.02.2012)

01

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦIЯ

011

 

Звітна

 

 

З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

012

 

Звітна нова

 

 

02

Звiтний (податковий) перiод

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

(рік)

 

(квартал)

(місяць)

 

03

Звiтний (податковий) перiод,

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

за який виправляються помилки

 

(рік)

 

(квартал)

(місяць)

 

031

-

відмітка про те, що помилки цього звітного (податкового) періоду вже виправлялися раніше

04

Платник

 

(найменування - для юридичної особи та представництва нерезидента;  прiзвище, iм'я, по батьковi - для фiзичної особи;

 для спільної діяльності та управління майном  - найменування, дата та номер договору)

041

 юридична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код за ЄДРПОУ

042

 фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

043

 спільна діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

 

Договір про спільну діяльність від

-

-

 

044

 управління майном

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий номер, який надають органи державної податкової служби

 

Договір про управління майном від

-

-

 

045

 представництво нерезидента, що

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий номер, який надають

 

не   має  статусу  юридичної  особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 органи державної податкової служби

 

05

Індивідуальний податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платника податку на додану вартість

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

(номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість)

 

06

Податкова адреса

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон

 

 

 

 

Факс

 

 

 

 

Е-mail

 

 

Декларація подається до органу державної податкової служби в

 

 

(район, мiсто)

 

07

-

ознака пiдприємства суднобудування

08

-

ознака пiдприємства лiтакобудування

 

 

 

 

09

-

ознака постачання в межах угод про розподіл продукції

10

-

ознака підприємства (організації) інвалідів

 

(грн.)

 

Код

Код

 

Обсяги

Сума податку

ряд-

до-

 

постачання (без

на додану

ка

датка

I. ПОДАТКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

податку на

вартість

 

 

 

додану вартість)

 

 

 

 

колонка А

колонка Б

1

Д5

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою,

 

 

 

 

крім імпорту товарів

 

 

2

 

Операцiї, що оподатковуються за нульовою ставкою:

X

X

2.1

 

експортнi операцiї

-

0

2.2

 

iншi операцiї,що оподатковуються за нульовою ставкою

-

0

3

Д6

Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу)

-

X

4

Д6

Операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг,

 

 

 

 

місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3

 

 

 

 

статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України

-

X

5

Д6

Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу,

 

 

 

 

підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

X

6

 

Загальний обсяг постачання (сума значень з 1-го до 5-го рядка колонки А)

 

X

6.1

 

з рядка 6 - загальний обсяг операцій звітного періоду, що є об’єктом оподаткування

 

 

 

 

(рядок 1 + рядок 2.1 + рядок 2.2 + рядок 5) колонки А

 

X

7

 

Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено

 

 

 

 

на митній території України

 

 

8

 

коригування податкових зобов'язань (рядок 8.1 (+ чи -) + рядок 8.2 (+ чи -))

 

 

8.1

Д1

коригування згідно зі  статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання

 

 

 

 

та податкових зобов’язань

 

 

8.1.1

Д1

коригування згідно зі  статтею 192 розділу V Кодексу обсягів постачання,

 

 

 

 

по яких не нараховувався податок на додану вартість

 

X

8.2

 

коригування податкових зобов’язань у зв’язку з нецільовим використанням

 

 

 

 

товарів, ввезених із застосуванням звільнення  від податку на додану вартість

 

 

 

 

 (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні

 

 

 

 

договори (угоди)) (+)

 

 

9

 

Усього податкових зобов'язань

 

 

 

 

 

(сума значень рядків (1 + 7 +  8 (- чи +)) колонки Б)

X

 


 

Код

Код

 

Обсяги

Дозволений

ряд-

до-

 

придбання (без

податковий

ка

датка

II. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ

податку на

кредит

 

 

 

додану вартість)

 

 

 

 

колонка А

колонка Б

10

Д5

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) з податком на додану

 

 

 

 

вартість на митній території України товарів/послуг та необоротних активів з метою їх вико-

 

 

 

 

ристання виключно у межах господарської діяльності платника податку для здійснення

 

 

 

 

операцій, які:

Х

Х

10.1

 

пiдлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

 

 

10.2

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені

 

 

 

 

від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу,

 

 

 

 

міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються  (постачання послуг

 

 

 

 

за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено

 

 

 

 

відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами

 

 

 

 

митної території України)

 

Х

11

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) без податку на додану

 

 

 

 

вартiсть на митній території України товарів/послуг та  необоротних активів з метою  їх

 

 

 

 

використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які:

Х

Х

11.1

 

підлягають оподаткуванню за основною ставкою та нульовою ставкою

 

Х

11.2

 

не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування

 

 

 

 

(стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори

 

 

 

 

(угоди)), та/або не оподатковуються   (постачання послуг  за межами митної території

 

 

 

 

України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2,

 

 

 

 

186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України)

 

Х

12

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території

 

 

 

 

України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника

 

 

 

 

податку для здійснення операцій, які оподатковуються за основною ставкою та

 

 

 

 

нульовою ставкою:

Х

Х

12.1

 

обсяг придбання, податок на додану вартість, сплачений митним органам

 

-

12.2

 

погашені податкові векселі (для підприємств суднобудування)

 

-

12.3

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

Х

12.4

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

-

-

13

 

Імпортовані товари, необоротні активи та отримані від нерезидента на митній території України послуги з метою їх використання у межах господарської діяльності платника податку для здійснення операцій, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються  (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України):

Х

Х

13.1

 

обсяг придбання товару, податок на додану вартість по якому сплачений митним органам

 

Х

13.2

 

обсяг придбання товару, ввезеного із застосуванням звільнення від податку на додану вартість (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))

 

Х

13.3

 

послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України

 

Х

14

 

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України, імпорт товарів, необоротних активів та отримання від нерезидента на митній території України послуг, які не призначаються для їх використання у господарській діяльності

Х

Х

14.1

Д5

з податком на додану вартість

 

Х

14.2

 

без податку на додану вартість

 

Х

15

Д5, Д7

Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Кодексу), та/або звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), та/або не оподатковуються (постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V  Кодексу за межами митної території України):

 

Х

15.1

 

частина*, що включається до складу

ЧВ - значення колонки 5

 

 

 

 

 

 податкового кредиту

таблиці 1 Д7

84.07

 

 

15.2

 

частина*, що не включається до складу податкового кредиту

 

Х

16

 

Коригування податкового кредиту

 

 

 

 

 (сума значень рядків (16.1 (+ чи -) + 16.1.2 (+ чи -) + 16.2 + 16.3 + 16.4 (+ чи -))

 

 

16.1

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання  та податкового кредиту, який було включено у рядок 10.1

 

 

16.1.1

Д1

коригування  згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання, по яких не нараховувався податок на додану вартість

 

Х

16.1.2

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу обсягів придбання та податкового кредиту, який було включено у рядок 15.1

-

 

16.1.3

Д1

коригування згідно зі статтею 192 розділу V  Кодексу обсягів придбання, які було включено у рядок 15.2

-

Х

16.2

 

коригування податкового кредиту внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського або переробного виробництва (–)

-

 

16.3

 

коригування податкового кредиту із постачання сільськогосподарської продукції або продукції

власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з рядка

 

 

 

 

12.3 декларації (скороченої) або рядка 12.3 декларації (переробного підприємства)) (+)

Х

 

16.4

Д7

коригування податкового кредиту у зв’язку з перерахунком частки використання

 

 

 

 

товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях

 

 

17

 

Усього податкового кредиту

 

 

 

 

(сума значень рядків (10.1 + 12.1 + 12.2 + 12.4 + 15.1 + 16 (- чи +)) колонки Б)

Х

 


 

 

 

 

 

Сума податку

 

 

 

 

III. РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД

на додану

 

 

 

 

 

вартість

 

 

18

 

Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту

 

 

 

 

 

поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

 

 

(рядок 9 - рядок 17) (позитивне значення)

 

 

 

19

 

Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту

 

 

 

 

 

поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

 

 

(рядок 17 - рядок 9) (позитивне значення)

 

 

 

20

 

Зарахування вiд'ємного значення рiзницi поточного звiтного (податкового) перiоду:

Х

 

 

20.1

 

у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість

 

 

 

20.2

 

до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду

 

 

 

 

 

(рядок 19- рядок 20.1)

 

 

 

 

 

(значення цього рядка переноситься до рядка 21.1  декларації наступного звітного (податкового) періоду**)

 

 

 

21

 

Залишок вiд'ємного значення попереднього звiтного (податкового) перiоду, що

 

 

 

 

 

включається до  складу податкового кредиту поточного  звітного  (податкового) перiоду

 

 

 

 

 

(рядок 21.1 + рядок 21.2 + рядок 21.3):

 

 

 

21.1

 

значення рядка 20.2  декларації попереднього звітного (податкового) періоду

 

 

 

21.2

 

значення рядка 24  декларації попереднього звітного (податкового) періоду

 

 

 

21.3

 

зменшено/збільшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу

 

 

 

22

Д2

Залишок від'ємного значення попереднього звітного (податкового) періоду, за вирахуванням суми

 

 

 

 

 

 податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

 

 

(рядок 21 - рядок 18)

 

 

 

23

Д3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 Д3) (рядок 23.1 + рядок  23.2):

 

 

 

23.1

Д4

на рахунок платника у банку

 

 

 

23.2

 

у зменшення податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів

 

 

 

24

 

Залишок вiд'ємного значення, який пiсля бюджетного вiдшкодування включається

 

 

 

 

 

до складу податкового кредиту наступного податкового перiоду (рядок 22 - рядок 23)

 

 

 

 

 

(значення цього рядка переноситься до рядка 21.2 декларації наступного звітного (податкового) періоду)

 

 

 

25

 

Сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду

 

 

 

 

 

(рядок 18 - рядок 21)

 

 

 

*  Визначається  виходячи з частки, розрахованої у таблиці 1 додатка 7 до декларації, і застосовується протягом поточного року.

 

 

** Для підприємств суднобудування і літакобудування -  декларації поточного звітного (податкового) періоду.

 

 

 

 

-

 

Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду

 

 

 

 

Відмітка про одночасне подання до декларації:

 

-

 декларації (скороченої) (стаття 209 розділу V Кодексу)

 

-

 декларації (спеціальної) (пункт 209.18  статті 209 розділу V Кодексу)

 

-

декларації (переробного підприємства) (пункт 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу)

 

-

уточнюючого розрахунку

 

X

копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді

 

-

заяви про вибір квартального звітного (податкового) періоду (додаток 1 до Порядку)

 

-

заяви про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) ((Д8) - додаток 8) та відповідних документів

 

-

шт.

оригіналів п'ятих основних аркушів (примірників декларанта) вантажних митних декларацій у разі наявності експортних операцій

 

-

доповнення (за довільною формою) відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Кодексу

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України, повідомляємо:

 

 

№ з/п

Зміст доповнення

 

 

1

-

 

 

 

 

 

Дата подання декларації

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Наведена інформація є повною і достовірною.

 

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

( iнiцiали та прізвище)

 

 

 

 (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта керівника)

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

( iнiцiали та прізвище)

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта  головного бухгалтера)

 

 

Платник податку на додану вартість

 

 

-

 

 

 

(для фізичної особи - платника податку)

(підпис)

 

( iнiцiали та прізвище)

 

 

 

IV. Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими  особами органу державної податкової служби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер та дата письмового повідомлення про відмову у прийнятті  декларації

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

За результатами камеральної перевірки цієї декларації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

порушень (помилок) не виявлено (дата)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

(потрібне зазначити)

"___" ____________ 20__ року                                            ______________________________________________________

осадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

 

 

 

Додаток 3

 

 

Відмітка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  Державної податкової адміністрації України
24.12.2010  № 1020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стор.

 

 

 

 

 

податковий номер юридичної особи (податковий номер  або серія та номер  паспорта*  самозайнятої фізичної особи)

 

 

 

 

Форма № 1ДФ

 

Звітний

 

 

юридична особа

 

 

 

Звітний новий

 

 

самозайнята фізична особа

 

 

 

Уточнюючий

 

Податковий розрахунок
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

______________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові самозайнятої фізичної особи)

______________________________________________________________________________
(податкова адреса юридичної особи чи самозайнятої  фізичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      __________________________________

(податковий номер органу державної
податкової служби)

                                                                             (найменування органу державної податкової служби)

за _________________________
(звітний період)

 

Працювало у штаті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума податкового боргу станом на 01.01.2011 (грн., коп.)

 

Працювало за цивільно-правовими договорами

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЦІЯ №

 

 

 

 

 

 

 

 


з/п

Податковий  номер або серія та номер паспорта*

Сума нарахованого доходу
(грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака
(0, 1)

 

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість рядків

 

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

Кількість аркушів

 

 

 

 

 

 

 

Керівник юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________
(підпис)

____________
(ініціали, прізвище)

______________
(тел.)

 

Дата подання

 

 

 

(податковий  номер або серія  та номер паспорта* керівника юридичної особи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________
(підпис)

____________
(ініціали, прізвище)

______________
(тел.)

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія  та номер паспорта* головного бухгалтера)

 

Наведена інформація є вірною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самозайнята фізична особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________
(підпис)

____________
(ініціали, прізвище)

______________
(тел.)

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія  та номер паспорта* самозайнятої фізичної особи)

 

М. П.

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20 __ року
       __________________________________________________________________________________
Службова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали, прізвище)

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.


 

 

 

Додаток 4

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

-

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

Вiдмiтка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

 

21.12.2011 № 1688

 

 

 

ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ -

 

ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

 

 

1

Тип податкової декларації

 

 

-

звітна

-

звітна нова

-

уточнююча

-

довідково*

 

2

Звітний (податковий) період, за який подається або уточнюється податкова декларація:

 

 

 

І квартал

-

півріччя

-

три квартали

-

рік

-

місяць*

-

 

(рік)

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:

 

 

 

 

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи - підприємця:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

 

 

Податкова адреса (місце проживання) платника податку

поштовий індекс:

 

 

 

 

 

 

4

(область, місто):

-

 

 

міжміський код:

-

 

 

Адреса:

 

телефон:

-

 

 

Електронна адреса

1

:

-

факс

1

:

-

 

5

Найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:

 

 

ДПI У М.IВАНО-ФРАНКIВСЬКУ

 

6

Види підприємницької діяльності, які здійснювалися у звітному періоді:

 

 

номер згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Фактична чисельність працівників у  звітному  періоді: 

-

 

 

* Подається з метою отримання  довідки про доходи за  інший період, ніж  квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком.

1

За бажанням платника податку.

 

 

ІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

 

 

ЄДИНОГО ПОДАТКУ І ГРУПИ

 

 

Щомісячні авансові внески, грн

 

№ з/п

І  квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

 

1

2

3

4

5

 

1-й місяць кварталу

-

-

-

-

 

2-й місяць кварталу 

-

-

-

-

 

3-й місяць кварталу

-

-

-

-

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

01

-

Сума доходу, що  перевищує обсяги, встановлені підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

02

-

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

03

-

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

04

-

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

05

-

 

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

 

 

 

 

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

 

 

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІ ГРУПИ

 

 

Щомісячні авансові внески, грн

 

№ з/п

І  квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

1-й місяць кварталу

-

 

 

-

2-й місяць кварталу 

-

 

 

-

3-й місяць кварталу

-

 

 

-

 

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

06

 

Сума доходу, що  перевищує обсяги, встановлені підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

07

-

Сума доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, у звітному (податковому) періоді

08

-

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

09

-

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

10

-

 

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

 

ІV.  ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ

ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ  ГРУПИ

 

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн)*

1

2

3

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 відсотки

11

-

Сума доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 відсотків

12

-

Сума доходу, що перевищує обсяги, встановлені підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

13

-

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж передбачено пунктом 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, у звітному (податковому) періоді

14

-

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування, у звітному (податковому) періоді

15

-

 

* Заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

 

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ*

 

Назва показника

Код  рядка

Сума (грн)

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період

16

 

(сума значень рядків (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15))

 

 

Сума податку за ставкою 15% ((рядок 02 +  рядок 03 + рядок 04 +  рядок 05 + рядок 07 +

+  рядок 08 + рядок 09 + рядок 10 + рядок 13 +  рядок 14 + рядок 15) x 15%)

17

-

Сума податку за ставкою 3% (рядок 11 x 3%)

18

-

Сума податку за ставкою 5% (рядок 12 x 5%)

19

-

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 17 + рядок 18 + рядок 19)

20

-

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 20 декларації  попереднього звітного (податкового) періоду)

21

-

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 20 – рядок 21)

22

-

 

* Не заповнюється платником податку, що подає декларацію "Довідково".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК*

 

Назва показника

Код рядка

Сума (грн)

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 22 відповідної декларації)

23

-

Уточнена сума податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

24

-

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки:

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

 

(рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 > рядка 23)

25

-

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету**

 

(рядок 24 – рядок 23, якщо рядок 24 < рядка 23)

26

-

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням

27

 

помилки,

-

% (рядок 25 x 3% або 5%)

 

-

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України

28

-

 

*  Заповнюється  платником податку, який уточнює податкові зобов'язання.

* * Відображаються тільки позитивні значення.

 

 

 

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України) на:

-

арк.

 

 

 

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України, повідомляємо:

№ з/п

Зміст доповнення

1

-

 

 

Дата подання податкової декларації

0

5

.

1

1

.

2

0

1

2

 

Інформація, наведена у податковій декларації, є достовірною.

 

 

Фізична особа - підприємець

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(підпис)

 

( iнiцiали та прізвище)

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

 

 

 

Ця частина податкової декларації заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

“___” _______ 20___року

 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

За результатами камеральної перевірки податкової декларації (потрібне позначити)

 

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від “___” ______ 20___року № _____

 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

"___” _________ 20___року

 

 


 

 

 

Додаток 5

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

-

 

Наказ Міністерства фінансів України

 

Вiдмiтка про одержання (штамп органу державної податкової служби)

 

21.12.2011 № 1688

 

 

 

Податкова декларація платника

Порядковий номер  за  рік *

 

єдиного податку - юридичної особи

1

 

1

-

звітна

-

звітна нова

-

уточнююча

-

довідково**

 

2

податковий (звітний) період:

 

І квартал

-

півріччя

-

три квартали

-

рік

-

місяць**

-

 

 

 

 

 

року

 

3

податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається у разі подання уточнюючої декларації):

 

І квартал

-

півріччя

-

три квартали

-

рік

-

 

 

 

 

 

року

 

 

 

(ІІ квартал***)

-

 

 

(IV квартал***)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

4

платник податку:

 

 

 

повне найменування:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАКО"

 

 

 

код згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код організаційно-правової форми господарювання

 

 

 

 

 

 

 

податкова адреса (місцезнаходження) платника:

поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

міжміський код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електронна адреса****:

-

факс****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

найменування органу державної податкової служби, до якого подається податкова декларація:

 

 

 

ДПI У М.IВАНО-ФРАНКIВСЬКУ

 

 

6

середньооблікова кількість працівників (осіб):

 

 

 

 

 

* Зазначається номер (послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій за рік).

 

** Подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний податковий (звітний) період відповідно до пункту 296.8 статті 296

глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

*** Для уточнення податкових (звітних) періодів до набрання чинності Законом України від 04.11.2011 № 4014-VI "Про внесення змін до Податкового

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" (далі - Закон № 4014-VI).

 

**** За бажанням платника податку.

 

 

 

Показники

Код рядка

Сума, грн. коп.

1

2

3

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)

1

 

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 %

2

-

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

3

 

Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4

-

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

5

-

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

6

-

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

7

 

Сума єдиного податку за ставкою 3% (р.2 x 3%)

7.1

 

Сума єдиного податку за ставкою 5% (р.3 x 5%)

7.2

 

Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 4 + р. 5 + р. 6) x

 

 

(

-

)%

1

7.3

 

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 7

2

декларації за минулий

 

 

податковий (звітний) період)

8

 

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 – р. 8)

9

 

Самостійне виявлення помилок

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 9

2

 

 

декларації, що уточнюється)

3

10

-

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10) або (р. 11 або сума р. 11 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше поданої(их) податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової

 

 

податкової декларації)

4

11

-

Сума податку, яка зменшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9) або (р. 12 або сума р. 12 додатка(ів) у разі уточнення показників раніше

 

 

поданої(их)  податкової(их) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)

4

 

 

(відображається тільки позитивне значення)

12

-

Сума штрафу в розмірі 3% суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "а" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (р. 11 х 3%))

13

-

 

Сума штрафу в розмірі 5% суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту "б" пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України (р. 11 х 5%))

14

-

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу ІІ Податкового кодексу України)

15

-

Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов'язання податку за минулий(і) період(и)                                    на:

-

арк.

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України)                                                                                                                           на:

-

арк.

 

 

 

Відповідно до пункту 46.4 статті 46 розділу ІІ Податкового кодексу України, повідомляємо:

 

№ з/п

Зміст доповнення

 

1

-

 

 

 

 

1

Ставка єдиного податку зазначається платником самостійно (6% або 10 %).

 

2

У рядках 8 і 10 - рядки 7 і 9 відповідно застосовуються для податкових (звітних) періодів після набрання чинності Законом № 4014-VI.

 

3

Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники.

 

4

Заповнюється у разі подання уточнюючої декларації, що містить виправлені показники, та/або у разі уточнення показників раніше поданої податкової декларації у складі звітної або звітної нової податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені платником податку.

 

 

Інформація, наведена у податковій декларації та додатках, є достовірною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(дата заповнення декларації (дд.мм.рррр))

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( iнiцiали та прізвище)

 

(підпис)

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

М. П.

 

 

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( iнiцiали та прізвище)

 

(підпис)

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*)

 

 

* Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

 

 

Ця частина заповнюється посадова особа органу державної податкової служби

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

За результатами камеральної перевірки

 

 

Порушень (помилок) не виявлено

 

 

Складено акт від "___" ___________ 20__ року № __________

 

 

 

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, ініціали та прізвище))

 

 


Навчальне видання

 

 

 

 

Жук Ольга Іванівна

Шеленко Діана Іванівна

Якубів Валентина Михайлівна

 

 

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

 

 

 

 

Методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку ___________

Формат 60х84/16.

Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. 3,5.

Наклад 100 прим.

 

 

 

Видавництово___________________