Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Політекономія

Міністерство освіти і науки України

 

Двнз «прикарпатський Національний університет

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

 

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 до виконання курсової роботи

 з дисципліни «пОЛІТЕКОНОМІЯ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2015

 

 

 

УДК 330+371.214.114

ББК 65.01

М 54

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки.030502 – «Економічна кібернетика», 6.030507 – «Маркетинг», 6.030508 – “Фінанси і кредит”, 6.030509 – «Облік і аудит»  /  уклад. О. І. Ємець. – 3-тє вид., змінене. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2015. – 24 с.

 

Укладач: Ольга Іванівна Ємець

кандидат економічних  наук

доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

 

Методичні рекомендації рекомендовані до друку

 

рішенням кафедри теоретичної та прикладної економіки

протокол № 3  від «20» жовтня 2014 р.

 

рішенням вченої ради економічного факультету

 протокол № 4 від «28» листопада 2014 р.

 

Рецензенти:

Білий М.М. – к.е.н., доцент кафедри фінансів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Баран Р.Я. – к.е.н., доцент Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту

 

 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи мають сприяти глибшому засвоєнню студентами дисципліни “Політекономія”, спонукають ґрунтовно вивчати законодавчі акти, статистичні щорічні видання, спеціальні наукові видання, у яких розглядаються теоретичні та практичні аспекти вирішення головних економічних проблем у сучасних умовах.

Наведено методику написання курсової роботи в основу якої покладено вимоги нормативних документів (державних стандартів) щодо оформлення складових частин роботи, а також використано рекомендації, що містяться в різних довідкових матеріалах.

 

 

ЗМІСТ

 

1. Мета курсової роботи………………………………………………………

4

2. Вибір теми та визначення завдань дослідження………………………….

4

3. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації………

5

4. Захист курсової роботи…………………………………………………….

6

Таблиця 1. Основні етапи виконання курсової роботи……………………...

6

Таблиця 2. Критерії оцінки курсових робіт…………………………………

7

Таблиця 3. Умови не допуску курсової роботи до захисту…………………

7

Таблиця 4. Структура курсової роботи……………………………………….

7

Таблиця 5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела………………………………………………………………………….

 

8

Таблиця 6. Оформлення курсової роботи…………………………………….

9

Таблиця 7. Оформлення списку використаних джерел……………………...

10

Таблиця 8. Основні умови одержання оцінки………………………………..

12

Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки ………………………...

13

Додаток Б. Зразок змісту курсової роботи…………………………………...

14

Додаток В. Зразок написання вступу…………………………………………

15

Додаток Д. Зразок написання висновків……………………………………..

16

Додаток Е. Зразки оформлення таблиць, рисунків, формул………………...

17

Додаток Ж. Зразок оформлення списку використаних джерел……………..

18

Додаток З. Зразок оформлення рецензії на курсову роботу………………...

21

Додаток К. Перелік тем курсових робіт………………………………………

22

Додаток Л. Розподіл курсових робіт …………………………………………

24

Додаток М. Розподіл часу самостійної роботи при виконанні модуля «Курсова робота» ………………………………………………………….......

 

 

24

 

 

 

1. Мета курсової роботи

 

Дані методичні рекомендації підготовлені для надання допомоги студентам економічного факультету денної та заочної форм навчання у написанні та оформленні курсової роботи.

Виконання курсової роботи є однією із форм самостійної роботи студентів в ході навчального процесу, що дозволяє визначити ступінь засвоєння студентом теоретичного матеріалу та вміння його аналізувати і застосувати на практиці, підтверджувати грамотність та ерудицію.

Творчому і глибокому засвоєнню курсу «Політекономія», а також розвитку навиків самостійних досліджень повинні сприяти виконання студентами курсових робіт, які є невід’ємною складовою частиною системи підготовки майбутніх економістів.

Основною метою виконання курсової роботи є поглиблення теоретичних знань студентів з курсу «Політекономія».

Написання курсової роботи дає змогу студенту навчитися самостійно використовувати й узагальнювати теоретичні положення та інформаційні матеріали, формулювати власні погляди стосовно невирішених проблем, обґрунтовувати висновки й пропозиції, спрямовані на їх розв’язання.

 

2. Вибір теми та визначення завдань дослідження

 

Тематика курсових робіт щорічно затверджується на засіданні кафедри. Студент може самостійно обирати будь-яку тему із наведеної у даних методичних вказівках, проте, не допускається виконання однакових тем курсових робіт в межах академічної групи.

Студенти заочної форми навчання вибір теми курсової роботи здійснюють з урахуванням своєї практичної діяльності, можливостей використання матеріалів підприємств та організацій, де вони працюють.

У окремих випадках може затверджуватися тема курсової роботи за пропозицією студента, якщо є база для її виконання і відповідність навчальній програмі курсу. Якщо студент обрав тему, не визначену кафедрою, він повинен написати про це заяву на ім’я завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки. У заяві слід зазначити назву обраної теми та обґрунтувати її вибір.

У процесі роботи студенти розвивають і вдосконалюють такі навички:

–                    визначати мету, основні завдання, об’єкт та предмет дослідження;

–                    самостійно формулювати проблему дослідження;

–                    здійснювати пошук і підбір потрібної інформації;

–                    логічно і послідовно висловлювати свої думки, пропозиції, робити аргументовані висновки щодо теоретичного матеріалу, явищ та фактів реального життя;

–                    правильно оформляти науково-довідковий матеріал;

–                    публічно захищати підготовлену роботу (створювати презентацію, робити наукові повідомлення, відповідати на поставлені запитання, захищати свою точку зору тощо).

 

3. Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації

 

За допомогою електронного каталогу наукової бібліотеки (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя  Стефаника» – ПІДРОЗДІЛИ – Наукова бібліотека – електронний каталог – назва документа містить текст http://194.44.152.155/elib/lib/) легко можна скласти список використаних джерел за обраною темою, вводячи ключові слова.

Слід опрацювати та використати у курсовій роботі статті викладачів економічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» із збірників наукових праць:

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону,

Вісник Прикарпатського університету. Серія економіка,

Моделювання регіональної економіки.

Радимо опрацювати такі економічні часописи останніх 5 років, як «Актуальні проблеми економіки», «Банківська справа», «Бізнес и банки», «Бух облік і аудит», «Бюлетень НБУ», «Вісник НБУ», «Галицькі контракти», «Географія та основи економіки в школі», «Голос України», «Діловий вісник», «Економіка АПК», «Економіка і прогнозування», «Економіка промисловості», «Економіка України», «Економіка. Фінанси. Право.», «Економіст», «Економічна теорія», «Економічний часопис ХХІ ст.», «Закон і бізнес», «Контракти», «Маркетинг в Україні», «Підприємництво, господарство і право», «Податки і бухгалтерський облік», «Праця і зарплата», «Проблеми науки», «Світ науки», «Статистика України», «Фінанси України»та інші. Зауважимо, що в останніх річних номерах періодичних часописів завжди дається перелік усіх публікацій даного року з вказівкою на число журналу і його сторінки.

Фактичні та статистичні дані минулих років містяться у таких статистичних щорічниках і довідниках, як «Івано-Франківщина, Україна, Світ: статистичний щорічник» (http://www.ifstat.gov.ua), «Статистичний щорічник України», «Україна в цифрах», довідниках інших країн та ін.

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (АРІФРУ = SMIDA) надає клієнтам допомогу в якісній і комплексної організації процесу розкриття інформації про учасників фондового ринку http://smida.gov.ua/db/emitent/find.

За допомогою комп'ютерної правової системи «Нормативні акти України» http://zakon.nau.ua/ можна формувати словник законодавчих термінів з обраної теми., знайомитись з довідниками (норми, індекси, курси ... ), Положеннями (стандартими) бухгалтерського обліку.

На офіційному веб-порталі Верховної Ради України http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ пошукова система дозволяє швидко знайти документи, як за реквізитами, так і за контекстом і перевірити їхню чинність.

Потрібно пам’ятати: не допускається виконання курсової роботи виключно за матеріалами підручників та навчальних посібників.Основними літературними джерелами мають стати статті окремих авторів, колективні монографії та публікації в періодичних виданнях.

Список використанихджерел формується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

За допомогою вивчення та аналізу списку використаних джерел відбувається складання плану роботи.

Далі відбувається узгодження плану роботи та списку використаних джерел з лектором курсу та науковими керівником.

Якщо всі спірні питання плану та списку використаних джерел вирішені приступаєте до написання і оформлення курсової роботи.

Студент здає оформлену роботу у папці на кафедру у встановлені терміни, про що лектор робить запис у журналі реєстрації курсових робіт. Потім курсова робота передається науковому керівнику для написання відгуку і виставлення оцінки до захисту.

 

4. Захист курсової роботи

 

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією (завідувач кафедри, лектор, науковий керівник), яка затверджується на засіданні кафедри.

Тези доповіді студент готує заздалегідь. У доповіді (5 хвилин) студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати характеристику об’єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані результати за кожним розділом, основні висновки і пропозиції, які він сформував під час дослідження обраної теми.

За бажанням студент може підготувати презентацію (5-10 слайдів).

Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії та присутніх на захисті. Загальний час захисту курсової роботи не повинен перевищувати 10 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії виноситься рішення про остаточну оцінку за курсову роботу, яке оголошується в той самий день.

Після захисту курсова робота передається на зберігання в архів кафедри.

 

Таблиця 1. Основні етапи виконання курсової роботи

 

Етапи

Характеристика

Орієнтовний графік

1 семестр

2 семестр

1 етап

Вибір теми та визначення завдань дослідження.

до 10 жовтня

до 10 березня

2 етап

Вивчення літературних джерел, збирання та обробка інформації.

до 20 жовтня

до 20 березня

3 етап

Складання плану роботи.

до 5 листопада

до 5 квітня

4 етап

Узгодження плану роботи та списку використаних джерел з лектором та науковими керівником.

до 20 листопада

до 20 квітня

5 етап

Написання і оформлення курсової роботи.

до 5 грудня

до 5 травня

6 етап

Захист роботи.

до початку екзаменаційної сесії

до початку екзаменаційної сесії

 

Таблиця 2. Критерії оцінки курсових робіт

 

 

№ п/п

Критерій оцінки курсової роботи

Максимальна кількість балів

1.

Обґрунтування актуальності теми, виклад вступу та висновків роботи

10

2.

Ступінь опрацювання літератури (кількість джерел, роки видання, частка статей, тез, монографій, наявність посилань)

10

3.

Дотримання вимог до виконання курсової роботи (згідно методичних вказівок: шрифт, оформлення, наявність трьох розділів, розрахунків, таблиць, рисунків, формул)

10

4.

Виклад змісту курсової роботи (ступінь розкриття теми)

20

5.

Захист курсової роботи (доповідь, презентація, відповіді на поставленні питання)

50

 

РАЗОМ

100

 

Таблиця 3. Умови не допуску курсової роботи до захисту

 

Недопуск

Якщо

Курсова робота до захисту не допускається

подана на кафедру після закінчення встановленого терміну;

написана на тему, яка не затверджена на засіданні кафедри;

структура не відповідає вимогам;

недбало оформлена, неякісно надрукована.

 

Таблиця 4. Структура курсової роботи

 

Складова частина

Вимоги

Титульний аркуш

 

ЗМІСТ

У змісті зазначаються початкові сторінки кожного розділу і пункту. Назви розділів і пунктів у змісті й тексті мають бути однаковими. Розділи й пункти нумеруються арабськими цифрами та друкуються з абзацним відступом.

ВСТУП

У вступі пояснюється необхідність (актуальність) обраної тематики дослідження, висвітлюється предмет, об’єкт дослідження, мета і завдання роботи, а також коротко характеризуються методи дослідження.

РОЗДІЛ 1

Літературно-історичний огляд щодо певної проблеми.

Повинен включати 2-4 пункти.

РОЗДІЛ 2

Аналіз, методика дослідження та схема проведення експерименту.

Повинен включати 2-4 пункти.

РОЗДІЛ 3

Подаються рекомендації та пропозиції за результатами проведених розрахунків та аналізів, а також дається їх інтерпретація.

Повинен включати 2-4 пункти.

ВИСНОВКИ

У висновках коротко підсумовуються результати, отримані в процесі виконання роботи. Висновки за змістом мають відповідати поставленим завданням у вступі роботи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Повинен містити 20 і більше найменувань (за останні 5 років), розташованих за абетковим принципом. Не менше 50% повинні становити статті, тези, монографії. На всі наведені джерела мають бути посилання в тексті курсової роботи.

ДОДАТКИ

В додатках розміщується об’ємний фактичний матеріал: таблиці, рисунки, тощо.

 

Таблиця 5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

 

Цитата або посилання

Наприклад

Цитата в тексті подається в лапках, а потім у квадратних дужках міститься порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номери сторінок, з яких береться інформація

“... зважаючи на пріоритет, що надається міжнародним стандартам” [8, с. 44]

Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками

у працях [1-7]

Посилання на рисунки (ілюстрації, схеми, графіки) вказуються порядковим номером рисунка

на рис. 1.1

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках

за формулою (2.1)

На всі таблиці необхідно посилатися в тексті, слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено

у табл. 3.1

Посилання на додатки подаються у порядку появи їх у тексті

(Додаток 2)

 

Таблиця 6. Оформлення курсової роботи

 

Елемент

Вимоги

Розмір паперу

Формат – А4, орієнтація книжкова.

Шрифт

Times New Roman, розмір кегля – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

масштаб 100%, звичайний.

Береги полів

Верхнє, нижнє, ліве і праве – 20 мм;

абзацний відступ – 1,25.

Нумерація сторінок

На нижньому полі аркуша посередині, починаючи з другої, включаючи титульний аркуш (номер сторінки на титульному аркуші не ставлять).

Нумерацію подають арабськими цифрами без знака №.

Структурна частина

Кожну структурну частину курсової роботи слід починати з нової сторінки.

Розділ

Розміщуються посередині рядка та друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Номер розділу ставиться після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапка не ставиться, заголовок розділу друкується з нового рядка.

Заголовки пунктів

Друкуються з великої літери напівжирними шрифтом (не підкреслюючи) без крапки в кінці.

Номер пункту включає номер розділу і порядковий номер пункту, які відокремлюються крапкою (1.1).

Заголовки з двох чи більше речень

Відокремлювати крапками.

Абревіатури

В заголовках треба розшифровувати.

Рисунки (ілюстрації, схеми, графіки)

Подаються безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Нумерація рисунків у кожному з розділів або додатків має бути самостійною.

Номер рисунка повинен складатися з номера розділу та порядкового номера рисунка, між якими ставиться крапка (Рис. 1.1).

Таблиці

Таблиці повинні міститися після посилань на них у тексті. Примітки друкують під таблицею.

Таблиці нумеруються послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка (Таблиця 2.1).

Кожна таблиця повинна мати назву, яка розміщується над таблицею та друкується симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” слід починати з великої літери. Назва таблиці друкується жирним шрифтом.

Формули

У формуліпояснення значень символів і числових коефіцієнтів слід наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова «де» без двокрапки.

Формули нумеруються послідовно в межах розділу. Номер формули повинен складатися з номера розділу та порядкового номера формули, між якими ставиться крапка (3.1).

Додатки

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням угорі сторінки справа слова “Додаток” і його позначенням. (Додаток А). Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Додаток повинен мати заголовок, який друкується посередині сторінки з великої літери окремим рядком.

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках і розміщуються у порядку появи посилань у тексті.

 

Таблиця 7. Оформлення списку використаних джерел

 

Xарактеристика джepeлa

Пpиклaд оформлення у курсовій роботі

Moнoгpaфiї, навчальні посібники (1, 2 aбo 3 aвтopи)

Ємець О. І. Основи підприємництва: навчальний посібник / О. І. Ємець. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 147 с.

Чoтиpи aвтоpи

Економічна теорія: навчальний посібник для студентів ВНЗ / [М. Д. Романюк, О. І. Ємець, Н. П. Репела, Я. І. Татунчак]. – Рек. МОН. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. – 592 с.

Бaгaтoтoмнi видaння

Економічна енциклопедія : у 3 т. / редкол. С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр «Академія». –

Т.1. – 2000. – 2000 с.

Т.2. – 2000. – 2001 с.

Т.3. – 2000. – 2002 с.

Cтaндapт

Якість води : Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. – (Нац. стандарти України).

Збipки нayкoвиx пpaць

Моделювання регіональної економіки: зб. нayк. пp. – Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – 299 с.

Cлoвники

Політекономія: базовий економічний словник термінів та понять для студентів економічного факультету / О.І. Ємець, Ю.І. Ціжма. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, 2006. – 56 с.

Cклaдoвi чacтини книги, монографії

Ємець О.І. Стратегічна роль спільних підприємств у активізації інвестиційних процесів / О. І. Ємець, В. В. Гловацька // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / За ред. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 122-133.

збipникa,

Ємець О.І. Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки / О.І.Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Випуск 10. – Т.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – С. 179-186.

жypнaлy,

Ємець О.І. Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу накладних витрат на виробництво продукції / О.І.Ємець // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Випуск 10. – Івано-Франківськ: Плай, – 2014. – С. 241-247.

Teзи дoпoвiдeй

Ємець О. Загрози пенсійній системі України / О.І. Ємець, О. І. Фільварок // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції [Текст]: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів та молодих вчених (10 квітня 2014 р. м. Івано-Франківськ). – Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 24-27.

Aвтopeфepaти диcepтaцiй

Івасишин О. І. Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства: автopeф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.01 “Економіка, організація та управління підприємствами”/ О. І. Івасишин. – Хм., 2006. – 17 с.

Законодавчі та нормативні документи

Господарський кодекс України № 436-IV за станом на 16 січня 2003 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2004. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

Електронні ресурси

Цивільний кодекс [Електронний ресурс]: від 16.01.2003 р. № 435-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Назва з екрана.

 

Таблиця 8. Основні умови одержання оцінки

 

Оцінка

Умова

Відмінно (А)

Виставляється за умови вмілої обробки багатьох теоретичних джерел, висловлювання власної позиції, залучення та аналізу конкретної статистичної інформації щодо економіки України, наявності у роботі самостійних, добре аргументованих коментарів до таблиць, схем, діаграм і графіків.

Добре (B,C)

Заслуговують роботи, в яких є перелік поглядів економістів різних наукових шкіл на сутність певних економічних явищ і процесів. При цьому студент намагався зробити їх систематизацію, але не зміг здійснити узагальнення, сформулювати власні оцінки щодо процесів, які аналізуються.

Задовільно (D,E)

Отримують студенти, в роботах яких зміст теми розкрито в певній послідовності й виділено основні теоретичні положення за вивченими літературними джерелами, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо.

Незадовільно (FX,F)

Оцінюються курсові роботи, які за змістом і оформленням не відповідають діючим вимогам.


Додаток А

 

Зразок оформлення титульної сторінки

 

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

 

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА (ПРОЕКТ)

 

з політекономії

 

на тему СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

Студентки 1 курсу, групи ФК-11

напряму підготовки (спеціальності)

Економіка і підприємництво

Білецької Х.І.

 

Керівник доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки, к. е. н., доц. Ємець О.І.

 

Національна шкала: ______________

Університетська шкала: ___________

Оцінка ECTS: ____

 

                                          

                                          Члени комісії: _________  _____________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                      _________  _____________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                 _________  _____________________

                                                                                                                                 (підпис)                                   (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                                                

 

м. Івано-Франківськ - 2015 рік


Додаток Б

Зразок змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………….

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ………………………………………………………...

5

1.1. Соціально-економічна сутність зайнятості населення в аграрному секторі економіки ……………………………………………………………….

5

1.2. Методологія дослідження факторів впливу на кон’юнктуру ринку праці та зайнятість в аграрному секторі економіки …………………………

8

1.3. Генезис та еволюція тенденцій розвитку зайнятості сільського населення України ……………………………………………………………….

11

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ……………………

14

2.1. Соціальний захист населення – основна передумова економічного зростання, соціальної безпеки та сталого розвитку країни ………………….

14

2.2. Особливості сучасної політики соціального захисту населення на етапі формування ринкової економіки України ……………………………..

17

2.3. Соціальна інфраструктура як важливий чинник соціального забезпечення зайнятого населення в аграрному секторі економіки ……….

20

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ ……………………

23

3.1. Аналіз досвіду зарубіжних країн щодо розвитку зайнятості в сільському господарстві ……………………………………………………….

23

3.2. Сприяння розвитку малого бізнесу та самостійної зайнятості сільського населення …………………………………………………………..

26

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………….

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………..

31

ДОДАТКИ ………………………………………………………………..

33


Додаток В

 

Зразок написання вступу

ВСТУП

 

Актуальність темиполягає в тому, що зайнятість населення є складним соціально-економічним явищем, якому належить одне з провідних місць в процесі суспільного відтворення. Усвідомлення багатогранності зайнятості населення, переплетіння в ній соціальних, економічних, політичних та інших аспектів завжди привертало значну увагу до неї науковців та спеціалістів.

Предметом дослідження є визначена система економічних відносин, пов’язаних з вирішенням проблеми зайнятості населення в аграрному секторі економіки.

Об’єктом дослідження є процес формування та використання оптимальної структури зайнятості в аграрному секторі економіки.

Метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу «Політекономія», а саме вивчення питань, які торкаються категорій «зайнятість» та «ринок праці», «зайнятість в аграрному секторі економіки».

Відповідно до сформульованої мети були поставлені та розв’язані наступні завдання:

– дослідити теоретико-методологічні основи трансформації зайнятості населення в аграрному секторі економіки;

– проаналізувати систему соціального захисту населення в аграрному секторі економіки;

– запропонувати шляхи підвищення економічної активності населення в аграрному секторі економіки.

Методи дослідження. Теоретичними та методологічними засадами дослідження є наукові праці вітчизняних і закордонних вчених в галузі політекономії. У курсовій роботі застосовано наступні методи: описовий та порівняльний аналіз, синтез, наукова абстракція.


Додаток Д

 

Зразок написання висновків

 

ВИСНОВКИ

 

Вивченню ролі окремих чинників регулювання зайнятості значну увагу приділяли такі економісти світового рівня, як Г.Бекер, Дж.М.Кейнс, Р.Лукас, К.Маркс, А.Маршалл, А.Філіпс, М.Фрідмен.

Даними проблемами займалися так і вітчизняні науковці – Білецька Л. В. [3, с.245], В. Д. Базилевич [5, с.240-245], Ємець О. І. [7-13], Ковальчук В. М. [14, с.348] та інші.

У першому розділі досліджено..........................................................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

Другий розділ присвячений аналізу...................................................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

У третьому розділі запропоновано

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

Проаналізувавши досвід інших країн, для України є доцільним……...…....

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................

……………………………………………………………...................................


Додаток Е

 

Зразки оформлення таблиць, рисунків, формул

 

Таблиця 1.1. Етапи розвитку систем макроекономічних показників

 

Етапи

Роки

Системи макроекономічних показників

1

30-ті – початок 50-х рр. ХХ ст.

У колишньому СРСР склалась і закріпилася система статистичного обліку у формі БНГ

2

50 – 60-ті рр. ХХ ст.

У міжнародній статистиці фактично й офіційно функціонують дві різні за змістом і формою системи макроекономічних показників:

 • СНР – у капіталістичних країнах
 • БРГ – у соціалістичних країнах

3

70-ті рр. ХХ ст. – до т.ч.

Практично всі країни світу використовують СНР

 

Примітка:складено автором на основі джерел [8, 9].

 

 

 

Рис. 2.1. Крива Лоренца

 

 

,

(3.1)

де TC – сукупні витрати;

FC –постійні витрати;

VC – змінні витрати.

 

Додаток Ж

 

Зразок оформлення списку використаних джерел

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підручник у 2 кн.: [Текст]. / С. М. Панчишин, П. І. Островерха. – К. : Знання, 2009. – 723 с.
 2. Бек Ульрих. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія [Текст] / Ульрих Бек. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 408 с.
 3. Білецька Л. В. Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка):  навч. посібник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. [Текст]: навч. посібник. – Рек. МОН; 2-е вид. переробл. та доп. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688 с.
 4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: від 16.01.2003, № 436-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15. – Назва з екрана.
 5. Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В. Д. Базилевича. – Рек. МОН; 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2012. – 702 с.
 6. Економічна теорія: політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 7. Ємець О. І. Економічний зміст та значення поняття “фінансові результати”/ О. І.Ємець, Т. Т. Проців // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток національної економіки: методологія та практика» (м. Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2014 р.). – Тернопіль : Крок, 2014. – С. 141-143.
 8. Ємець О. І. Значення капітальних інвестицій підприємств в умовах глобалізації економіки / О. І. Ємець // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. Науковий збірник. Випуск 10. – Т.1. – Івано-Франківськ: Плай, 2014. – С. 179-186.
 9. Ємець О. І. Модель координації регіональної інвестиційної діяльності / О. І. Ємець // Моделювання регіональної економіки. Зб. наук. праць. – Івано-Франківськ: Плай, 2012. – № 12. – С. 138-144.
 10. Ємець О. І. Перспективи відтворення національного багатства / О. І. Ємець // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління економічними процесами на макро- і макрорівні: проблеми та перспективи вирішення» (м. Львів, 11-12 квітня 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 19-20.
 11. Ємець О. І. Стратегічна роль спільних підприємств у активізації інвестиційних процесів / О. І. Ємець, В. В. Гловацька // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / За ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефінін. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 122-133.
 12. Ємець О. І. Чинники залучення капіталу для реалізації інвестиційних проектів підприємств / О. І. Ємець, Х. О. Волошинович // Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіону» (м. Івано-Франківськ, 16-17 травня 2013 р.). – 2013. – С. 32-34.
 13. Ємець О. І. Чинники підвищення ефективності інвестиційних процесів у регіоні / О. І. Ємець // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. Випуск 9. – Івано-Франківськ: Плай, – 2012. – С. 31-35.
 14. Ковальчук В. М. Політична економія [Текст] : курс лекцій / В. М. Ковальчук. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Астон, 2009. – 415 с.
 15. Політична економія [Текст] : навч. посібник / за ред. д.е.н., проф. Г. І. Башнянина, Є. С. Шевчук. – Рек. МОН. – Львів : Новий Світ -2000, 2011. - 480 с.
 16. Політична економія [Текст] : підручник / за ред. Ніколенко Ю. В. – Рек. МОН. – К. : ЦУЛ, 2009. – 632 с.
 17. Старостенко Г. Г. Політична економія [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – Рек. МОН. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 464 с.
 18. Ходжаян А. О. Політична економія [Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / А. О. Ходжаян. – К. : Кондор, 2009. – 304 с.
 19. Цивільний кодекс [Електронний ресурс]: від 16.01.2003 р. № 435-IV із змінами та доповненнями. // Законопроекти. / Упр. комп’ютериз. систем апарату Верховної Ради України. – 2003. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15. – Назва з екрана.
 20. Щетинін А. І. Політична економія [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – К. : ЦУЛ, 2011. – 480 с.

 

 

 

Додаток З

Зразок оформлення рецензії на курсову роботу

 

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з політекономії

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

студентки групи ФК-11 Білецької Христини Ігорівни

 

№ п/п

Критерій оцінки курсової роботи

Максимальна кількість балів

Бали за виконану роботу

1.

Обґрунтування актуальності теми, виклад вступу та висновків роботи

10

 

2.

Ступінь опрацювання літератури (кількість джерел, роки видання, частка статей, тез, монографій, наявність посилань)

10

 

3.

Дотримання вимог до виконання курсової роботи (згідно методичних вказівок: шрифт, оформлення, наявність трьох розділів, розрахунків, таблиць, рисунків, формул)

10

 

4.

Виклад змісту курсової роботи (ступінь розкриття теми)

20

 

 

РАЗОМ

50

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Курсова робота допущена до захисту з кількістю балів _______

 

Науковий керівник

к. е. н., доц.                                                                        Ємець О.І.

 

«_____»  _____________  2015 р.


Додаток К

 

Перелік тем курсових робіт

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ

 

Предмет і метод політичної економії.

 1. Етапи розвитку політичної економії.
 2. Лауреати Нобелівської преміїї з економіки.
 3. Вклад українських вчених у розвиток економічної науки.
 4. Пізнання та використання економічних законів.

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці.

 1. Виробництво: основні риси, чинники і результати.
 2. Вирбництво і проблема економічного вибору.
 3. Технологічна система виробництва.
 4. Основні критерії  та показники економічної та соціальної ефективності виробництва.

Економічні потреби та інтереси.

 1. Потреби й інтереси як рушійна сила економічного розвитку.

23. Економічний прогрес: суть, критерії та рушійні сили.

41. Продуктивні сили – основа економічного прогресу.

 

Соціально-економічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.

 1. Економічний устрій: суть і місце в економічній системі.
 2. Сучасні форми і проблеми роздержавлення і та приватизації в Україні.

24. Економічні системи: суть, зміст та типи.

42. Власність: суть, типи, види.

 1. Сучасні моделі ринкового господарства.

Товарна форма організації суспільного виробництва. Товар і гроші.

 1. Форми організації суспільного виробництва.
 2. Теорії вартості.
 3. Гроші: закономірності виникнення, суть, еволюція і форми.
 4. Закони грошового обігу та інфляція.

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата.

 1. Заробітна плата: суть, форми і системи.
 2. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Україні.
 3. Наймана праця: сучасні форми доходу за умов ринку.
 4. Теорії капіталу.

Витрати виробництва і прибуток.

 1. Витрати виробництва як чинник вибору оптимальних масштабів виробництва.
 2. Теорії прибутку.
 3. Ефективність підприємницької діяльності фірми.
 4. Прибуток: суть, функції та структура.

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ці­ноутворення.

 1. Ринковий механізм: суть, структура і функціонування.
 2. Ціна і механізм ринкового ціноутворення.
 3. Ринкова інфраструктура та проблеми її становлення в економіці України.
 4. Конкуренція і  монополія в ринковій економіці, антимонопольне регулювання.
 5. Критерії класифікації та структура ринків.

Домогосподарство в системі економічних відносин.

 1. Роль домогосподарств у суспільному відтворенні.
 2. Соціальні стандарти: прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні.
 3. Бюджет домогосподарства, його структура і використання

 

 1. Диференціація доходів населення: крива Лоренца і коефіцієнт Джині.

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток.

 1. Підприємництво: сутність, функції, форми і основні концепції.
 2. Підприємства та їх основні види.
 3. Роль маркетингу у підприємницькій діяльності.
 4. Малі підприємства: місце та роль в сучасному ринковому господарстві.

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіта­лу. Форми прибутку, процент і рента.

 1. Двоїста природа капіталу і виникнення ринку інвестиційних ресурсів.
 2. Роль акціонерного капіталу та акціонерних компаній в ринковій економіці.
 3. Економічна природа земельної ренти та її форми.
 4. Сучасна банківська система на основні напрямки її розвитку.

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми.

 1. Шляхи раціонального використання національного багатства.
 2. Тіньвий сектор в економічному відтворенні.
 3. Суть, типи і форми суспільного відтворення.

 

Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою.

 1. Типи, фактори, джерела та темпи економічного зростання.
 2. Економічний цикл та його фази.
 3. Соціально-економічні проблеми зайнятості населення в аграрному секторі.
 4. Теорії економічного циклу.
 5. Проблеми макроекономічного регулювання зайнятості.
 6. Інвестиції як чинник економічного зростання.
 7. Формування та структура витрат на відтворення робочої сили.
 8. Ринок праці: умови виникнення, суть і моделі.

Господарський механізм у системі суспільного відтворен­ня. Держава та її економічні функції.

 1. Державне регулювання економіки: суть, форми, необхідність і межі.
 2. Економічна політика: суть, принципи, цілі і інструменти.
 3. Державний бюджет та державний борг.
 4. Державне регулювання основних сфер господарської діяльності.

Сучасні економічні системи. Особливості розвитку перехі­дних економік.

 1. Основні риси чистого капіталізму або вільного ринку.
 2. Особливості еволюції перехідних економічних систем.
 3. Суть і ознаки змішаної економічної системи.
 4. Теорія і практика економічної системи соціалізму.

Суть і структура світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.

 1. Закономірності формування і суть системи сучасного світового господарства.
 2. Форми міжнародних економічних відносин.
 3. Міжнародна економічна інтеграція та її види: зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.
 4. Міжнародна валютна система: суть і еволюція.

Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток України.

 1. Глобальні проблеми і виклики ХХІ століття.
 2. Регулювання міжнародних валютних відносин та міжнародні фінансово-кредитні організації : МВФ, Світовій банк (МБРР, МФК).
 3. Глобалізація світової економіки та глобальне економічне регулювання (ООН, МБРР, СОТ).
 4. Соціально-економічні наслідки глобалізації міжнародної економіки.

 


Додаток Л

 

Розподіл курсових робіт

 

Розподіл курсових робіт між групами

 

Порядковий номер курсової роботи

Назва і номер групи

1-30

Облік і аудит, ОА-11

21-50

Економічна кібернетика, ЕК-11

31-60

Маркетинг, МК-11

41-72

Фінанси і кредит, ФК-11

 

Додаток М

 

Розподіл часу самостійної роботи при виконанні модуля «Курсова робота»

Форми самостійної роботи (за змістовими модулями – ЗМ)

Години

Форма звіту

ЗМ 1.1. Вивчення літератури, складання плану.

6

План роботи

ЗМ 1.2. Обговорення та написання теоретичної частини курсової роботи

12

Індивідуальна співбесіда

ЗМ 1.3. Узгодження  та аналіз статистичного матеріалу щодо характеристики окремих показників діяльності  підприємств

12

Індивідуальна співбесіда

ЗМ 1.4. Подання курсової роботи на рецензування. Захист курсової роботи після виправлення зауважень

6

Відповідно терміну

РАЗОМ

36

 

 

 

 

 

 

 

Підп. до друку 05.03.2015. Формат паперу 60х84/16.

ум. друк. арк. 1,09. Замовлення № 229/14, тираж 10.

 

Надруковано в друкарні Видавництва «Лілея-НВ»

Свідоцтво про внесення до державного реєстру від 12.12.06 р. Серія ДК № 2718.